Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992A1231(05)

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Macaom

OJ L 404, 31.12.1992, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 129 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 129 - 134
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 286 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 66 - 70

In force

21992A1231(05)Uradni list L 404 , 31/12/1992 str. 0027 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 20 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 20 str. 0129


Sporazum

o trgovini in sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Macaom

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

na eni strani

in

VLADA MACAA,

na drugi strani

STA SE -

OB UPOŠTEVANJU, da želita Evropska gospodarska skupnost, v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in Macao razviti, razširiti in poglobiti njune trgovinske in gospodarske odnose,

OB UPOŠTEVANJU, da je primerno, da se na podlagi sodelovanja med Macaom in Skupnostjo v zadevah skupnega interesa, okrepi obstoječe povezave med pogodbenicama,

OB POTRJEVANJU njunega prizadevanja za demokratične vrednote in spoštovanje človekovih pravic,

Z IZJAVO, da je osnovni namen tega sporazuma utrditev, poglabljanje in razširitev odnosov med pogodbenicama, ki so v njunem obojestranskem interesu,

V ŽELJI, da se intenzivira in razširi trgovina ter na kontinuiran in pragmatičen način razvija aktivno sodelovanje,

PREPRIČANI o pomembnosti pravil in načel Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) za odprto in razvijajoče se mednarodno trgovino in ob ponovnem poudarjanju obveznosti, sprejetih v okviru navedenega sporazuma,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Temelji sodelovanja

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta okrepili medsebojne odnose in spodbujali medsebojno sodelovanje ob upoštevanju posebnega položaja Macaa in njegove stopnje razvoja.

Sodelovanje med Skupnostjo in Macaom in izvajanje tega sporazuma temeljita na spoštovanju demokratičnih načel in človekovih pravic, ki so vodilo politike Skupnosti in Macaa.

I POGLAVJE

TRGOVINSKO SODELOVANJE

Člen 2

1. Pogodbenici ponovno potrjujeta njune vzajemne obveznosti v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in si dodelita obravnavanje po načelu največjih ugodnosti v vseh trgovinskih odnosih za:

(a) carine in vsakovrstne dajatve ob uvozu, izvozu, ponovnem izvozu ali prometu izdelkov, vključno s podrobnostmi pobiranja teh carin in dajatev;

(b) načine plačila in prenos tovrstnih plačil;

(c) predpise, postopke in formalnosti v zvezi z uvoženimi ali izvoženimi izdelki, vključno z določbami o carinjenju, prometu, skladiščenju in pretovarjanju uvoženih ali izvoženih izdelkov;

(d) upravne formalnosti v zvezi z uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji;

(e) davke in druge notranje dajatve, ki se pobirajo neposredno ali posredno za uvožene ali izvožene izdelke in storitve;

(f) zakone, predpise in obveznosti glede prodaje, prodajne ponudbe, nakupa, prevoza, distribucije ali uporabe blaga na domačem trgu.

2. V skladu z določbami GATT se takšno obravnavanje ne izvaja, če gre za:

(a) prednosti, ki jih dodeli ena od pogodbenic zaradi oblikovanja carinske unije ali območja proste trgovine, oziroma po oblikovanju takšne unije ali območja;

(b) druge prednosti, ki se dodelijo v okviru GATT.

Člen 3

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ob upoštevanju njunega gospodarskega položaja, kolikor bo mogoče, spodbujali razvoj in razširjanje medsebojne trgovine in si vzajemno dodeljevali največje možnosti.

II POGLAVJE

DRUGA PODROČJA SODELOVANJA

Člen 4

Pogodbenici, katerih cilj je razvijanje njunega gospodarstva in življenjskega standarda, razširjanje njunih povezav, spodbujanje znanstvenega in tehnološkega napredka, odpiranje novih preskrbovalnih virov in novih trgov, spodbujanje naložb, varstvo okolja in izboljšanje socialnih razmer, se v okviru njunih pristojnosti in na podlagi obojestranskega interesa dogovorita o razvijanju sodelovanja na vseh področjih politik, ki so v njuni pristojnosti, posebej:

- industrije,

- trgovine,

- znanosti in tehnologije,

- energetike,

- prometa,

- telekomunikacij,

- informatike,

- intelektualne in industrijske lastnine, standardov in specifikacij,

- varstva okolja,

- socialnega razvoja,

- turizma,

- finančnih storitev,

- ribolova,

- carinskih vprašanj,

- statistike.

Člen 5

Sodelovanje na področju industrije

Pogodbenici glede na njune potrebe in možnosti spodbujata izvajanje različnih oblik sodelovanja na industrijskem in tehničnem področju v korist njunih podjetij oziroma ustanov.

Za dosego ciljev tega sporazuma si pogodbenici med drugim prizadevata za olajšanje in spodbujanje:

- skupne proizvodnje in skupnih podjetij,

- prenosa tehnologije,

- sodelovanja med finančnimi ustanovami,

- obiskov, stikov in dejavnosti za pospeševanje sodelovanja med posamezniki in delegacijami, ki zastopajo podjetja ali gospodarske ustanove,

- organizacije seminarjev in simpozijev,

Člen 6

Pogodbenici spodbujata razvoj in razširjanje proizvodne baze Macaa v industrijskem in storitvenem sektorju, tako da usmerjata sodelovanje na mala in srednja podjetja in spodbujata ukrepe, ki jim omogočajo lažji dostop do kapitalskih virov, trgov in ustreznih tehnologij. Ti ukrepi lahko vključujejo skupno oblikovanje ustreznih mehanizmov in institucij.

Člen 7

Naložbe

Pogodbenici se dogovorita,

(a) da bosta v okviru svojih pristojnosti, predpisov in politik spodbujali in povečali obojestransko koristne naložbe;

(b) da bosta s sporazumi o zaščiti in spodbujanju naložb med državami članicami Skupnosti in Macaom na podlagi načel o nediskriminaciji in vzajemnosti izboljšali ugodno ozračje za obojestranske skupne naložbe.

Člen 8

Sodelovanje na znanstvenem in tehnološkem področju

Pogodbenici se ob upoštevanju njunega obojestranskega interesa in ciljev njune strategije razvoja obvezujeta, da bosta pospeševali sodelovanje na znanstvenem in tehnološkem področju, namenjeno spodbujanju tehnološkega prenosa, in s tem okrepili razvojni potencial Macaa.

Člen 9

Sodelovanje na področju informacij, komunikacij in kulture

Pogodbenici razvijeta sodelovanje na področju informacij in komunikacij ob upoštevanju kulturne dimenzije medsebojnih odnosov. To sodelovanje bi lahko vključevalo ohranjanje predmetov zgodovinske in kulturne vrednosti.

Člen 10

Usposabljanje

1. Sodelovanje v okviru tega sporazuma vključuje potrebne ukrepe za usposabljanje. Pogodbenici izvajata na področjih, ki so v skupnem interesu, tudi posebne programe usposabljanja.

2. Zadevni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni inštruktorjem in učiteljem oziroma vodilnim kadrom na odgovornih položajih v podjetjih, upravi, javnih službah in drugih izobraževalnih, gospodarskih in socialnih ustanovah. Ukrepi lahko vključujejo pospeševanje sporazumov o sodelovanju med visokošolskimi in izobraževalnimi ustanovami Evrope in Macaa, predvsem na področjih tehnologije, znanosti in poklicnega usposabljanja.

Člen 11

Sodelovanje na področju varstva okolja

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta sodelovali na področju varstva okolja, predvsem glede pravnih predpisov in norm, raziskovanja, usposabljanja, tehnične pomoči, izvajanja projektov za izboljšanje okolja in organiziranja seminarjev ter srečanj na tem področju.

Člen 12

Sodelovanje na področju socialnega razvoja

1. Pogodbenici bosta sodelovali na področju socialnega razvoja, da bi v Macau izboljšali življenjski standard in kvaliteto življenja najrevnejših delov prebivalstva.

2. Ukrepi, namenjeni uresničevanju tega cilja, lahko med drugim vključujejo tehnično pomoč za izvajanje programov poklicnega usposabljanja, vodenje in upravljanje storitev socialnega skrbstva, ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje pogojev za bivanje in preventivne ukrepe v zdravstvu.

Člen 13

Sodelovanje v boju proti drogam

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ob spoštovanju svojih pristojnosti koordinirali in okrepili njuna prizadevanja za preprečevanje in zmanjšanje proizvodnje, nedovoljenega prometa in uživanja prepovedanih drog. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v ta namen izmenjavali ustrezne informacije.

Člen 14

Sodelovanje v turizmu

Pogodbenici v skladu z njunimi predpisi s pomočjo posebnih ukrepov, predvsem z razvijanjem promocijskih dejavnosti, izmenjavo informacij in statistik, izmenjavo strokovnjakov in izobraževalnimi dejavnostmi z namenom prenosa tehnologije ter z izboljšanjem gospodarjenja v tem sektorju spodbujata sodelovanje v turističnem sektorju Macaa.

Člen 15

Sredstva za uresničevanje sodelovanja

Za lažje uresničevanje ciljev, določenih v tem sporazumu, pogodbenici v okviru svojih zmožnosti in lastnih mehanizmov zagotovita ustrezna sredstva, vključno s finančnimi.

III POGLAVJE

SKUPNI ODBOR

Člen 16

1. Pogodbenici v okviru tega sporazuma ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti na eni strani, in predstavniki Macaa na drugi.

Naloga skupnega odbora je spodbujanje načrtovanega sodelovanja pogodbenic, zlasti:

- nadzorovanje in preverjanje delovanja tega sporazuma ter izvajanje sodelovanja,

- proučevanje razvoja trgovine in izvajanje sodelovanja,

- iskanje ukrepov za preprečevanje težav, ki bi se lahko pojavile na različnih področjih, ki jih ureja ta sporazum,

- proučevanje ukrepov, ki bi lahko prispevali k razvoju in razširitvi trgovine in sodelovanja,

- izmenjava mnenj in oblikovanje priporočil o vseh vprašanjih skupnega interesa na področjih, ki jih ureja ta sporazum.

2. Skupni odbor se sestane enkrat letno izmenično v Bruslju in Macau. Sporazumno se lahko na zahtevo ene od pogodbenic skličejo tudi izredna zasedanja.

3. Skupni odbor sprejme poslovnik in program dela. Dnevni red zasedanj skupnega odbora se določi sporazumno.

IV POGLAVJE

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Ne glede na določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti niti ta sporazum niti ukrepi, uvedeni v skladu z njim, ne vplivajo na prisojnosti držav članic Skupnosti za izvajanje dvostranskih dejavnosti z Macaom v okviru gospodarskega sodelovanja in ne ovirajo sklenitve novih sporazumov o gospodarskem sodelovanju z Macaom.

Člen 18

Ozemeljska veljavnost

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemlju, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, in na ozemlju Macaa, na drugi strani.

Člen 19

Začetek in trajanje veljavnosti

1. Sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko sta se pogodbenici medsebojno uradno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

2. Sporazum se sklene za obdobje petih let. Sporazum se tiho podaljša za naslednje leto, če nobena od pogodbenic sporazuma pisno ne odpove šest mesecev pred dnem njegovega izteka.

Člen 20

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in kitajskem jeziku. Vsi jeziki so enako verodostojni.

Člen 21

Evolutivna klavzula

1. Pogodbenici lahko sporazumno razširita ta sporazum, da bi v skladu z njunimi pravnimi predpisi na podlagi sporazumov na posebnih področjih ali dejavnostih razširili in dopolnili medsebojno sodelovanje.

2. V okviru izvajanja tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za izboljšanje in okrepitev obojestranskega sodelovanja ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo sporazuma.

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos

.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og tooghalvfems

.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο

.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two

.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-douze

.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici giugno millenovecentonovantadue

.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende juni negentienhonderd tweeënnegentig

.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa e dois

.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por MacaoFor MacaoFür MacaüΓια το ΜακάοFor MacaoPour MacaoPer MacaoVoor MacaoPor Macau

--------------------------------------------------

Top