EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992A1209(02)

Začasni sporazum o trgovini in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino

OJ L 359, 9.12.1992, p. 14–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 216 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 176 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 176 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 80 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002

Related Council decision

21992A1209(02)Uradni list L 359 , 09/12/1992 str. 0014 - 0019


Začasni sporazum o trgovini in carinski uniji

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

na eni strani in

REPUBLIKA SAN MARINO

na drugi strani, STA SE

OB UPOŠTEVANJU sporazuma o sodelovanju in carinski uniji, podpisanem v Bruslju dne 16. decembra 1991 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino;

OB UPOŠTEVANJU, da ta sporazum zahteva, razen odobritve Skupnosti, ratifikacijo nacionalnih parlamentov, ki bodo odložili njegovo izvrševanje;

UPOŠTEVAJOČ pomen, ki ga pogodbenici pripisujeta razvoju in krepitvi njunih odnosov, zlasti na področju trgovine in gospodarstva;

UPOŠTEVAJOČ, da bi bilo treba na podlagi Začasnega sporazuma hitro uveljaviti trgovinske in carinske določbe navedenega sporazuma,

DOGOVORILI O NASLEDNJIH DOLOČBAH:

NASLOV 1

Carinska unija

Člen 1

Ustanovi se carinska unija med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino za izdelke, zajete v poglavjih 1 do 97 skupne carinske tarife, razen izdelkov iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

Člen 2

1. Določbe tega naslova se uporabljajo za:

(a) blago, proizvedeno v Skupnosti ali v Republiki San Marino, vključno z blagom, ki je v celoti ali delno pridobljeno iz izdelkov, ki prihajajo iz tretjih držav in so v prostem pretoku v Skupnosti ali Republiki San Marino;

(b) blago, ki prihaja iz tretjih držav in je v prostem pretoku v Skupnosti ali v Republiki San Marino.

2. Izdelki, ki prihajajo iz tretjih držav se štejejo, da so v prostem pretoku v Skupnosti ali v Republiki San Marino, če so izpolnjene uvozne formalnosti in obračunane vse plačljive carine in dajatve z enakim učinkom, in ni bilo nobenega popolnega ali delnega preklica takih carin ali dajatev za zadevne izdelke.

Člen 3

Določbe tega naslova se uporabljajo tudi za blago, pridobljeno v Skupnosti ali Republiki San Marino, pri izdelavi katerega so bili uporabljeni izdelki iz tretjih držav in niso v prostem pretoku v Skupnosti ali v Republiki San Marino. Te določbe pa se uporabljajo za tako blago, če pogodbenica izvoznica obračuna carino, določeno v Skupnosti za izdelke iz tretjih držav, ki so uporabljeni pri njegovi izdelavi.

Člen 4

1. Pogodbenici med sabo ne uvajata novih carin na uvoz ali izvoz ali dajatev, ki imajo enak učinek.

2. Republika San Marino se tudi zavezuje, da ne bo prilagajala dajatev, navedenih v odstavku 1, kot velja za uvoz iz Skupnosti dne 1. januarja 1991, brez poseganja v obstoječe obveze med Republiko San Marino in Italijo na podlagi izmenjave pisem z dne 21. decembra 1972.

Člen 5

1. Trgovina med Skupnostjo in Republiko San Marino je, ob upoštevanju določb iz odstavkov 2 in 3, oproščena vseh uvoznih in izvoznih carin in dajatev z enakim učinkom.

2. Da bi lahko dne 1. januarja 1996 odpravili dajatve z enakim učinkom, ki trenutno veljajo za uvoze iz Skupnosti, se Republika San Marino zavezuje, da bo v 6 mesecih od začetka veljavnosti tega sporazuma uvedla dodatni davek, ki ustreza tistemu, ki se trenutno pobira za uvoženo blago, ki se zaračunava za domače izdelke, namenjene domači uporabi. Dodatni davek se bo v celoti uporabljal na zgoraj navedeni datum. Uporablja se kot izravnalni ukrep in se izračuna na dodatni vrednosti domačih izdelkov po stopnjah, enakim tistim, ki se uporabljajo za podobno uvoženo blago.

3. (a) Od začetka veljavnosti Sporazuma, Skupnost, z izjemo Kraljevine Španije in Portugalske republike, upravlja uvoze iz Republike San Marino, oproščene carinske dajatve.

(b) Od začetka veljavnosti Sporazuma in v obdobju izvajanja, Kraljevina Španija in Portugalska republika uporabljata iste uvozne carine za Republiko San Marino, v skladu z Aktom o pristopu za Skupnost v sestavi z dne 31. decembra 1985.

4. V trgovini s kmetijskimi proizvodi med Skupnostjo in San Marinom, se Republika San Marino zaveže, da bo sprejela predpise Skupnosti s področja veterine, zdravstvenega varstva rastlin in kakovosti, kjer je to potrebno za pravilno delovanje Sporazuma.

Člen 6

1. Od začetka veljavnosti Sporazuma Republika San Marino uporablja za države, ki niso članice Skupnosti:

- carinske tarife Skupnosti,

- zakone in druge predpise, ki se v Skupnosti uporabljajo za carinske zadeve in so potrebni za pravilno delovanje carinske unije,

- skupno trgovinsko politiko Skupnosti,

- predpise Skupnosti o trgovini s kmetijskimi izdelki, zajetimi v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, z izjemo nadomestil in odškodnin, odobrenih za izvoze,

- predpise Skupnosti s področja veterine, zdravstvenega varstva rastlin in kakovosti, kjer je to potrebno za pravilno delovanje Sporazuma.

Določbe iz tega odstavka so tiste, ki se takrat uporabljajo v Skupnosti.

2. Določbe iz druge do pete alinee odstavka 1 bolj podrobno določi odbor za sodelovanje.

3. Z odstopanjem od prve alinee odstavka 1 so javne objave, umetniška dela, znanstvena ali učna gradiva, medicinski pripravki in medicinska oprema, ki so bili podarjeni vladi Republike San Marino, insignije, svetinje, znamke, tiskano gradivo in drugi podobni predmeti ali dokumenti, namenjeni za uporabo vlade, oproščeni carinskih dajatev.

Člen 7

1. (a) V obdobju petih let po začetku veljavnosti tega sporazuma, in dalj, če se ne da doseči sporazuma v skladu z odstavkom (b), Republika San Marino pooblasti Evropsko gospodarsko skupnost, ki deluje v imenu in za Republiko San Marino, in izvaja formalnosti carinjenja, še posebej sprostitev izdelkov, poslanih iz tretjih držav v San Marino, v prosti promet. Takšne formalnosti bodo izvajali carinski uradi Skupnosti, našteti v Prilogi k temu sporazumu.

(b) Na koncu tega obdobja in iz člena 16, lahko Republika San Marino, po sporazumu pogodbenic, uveljavlja pravico izvajanja formalnosti carinjenja.

2. Kjer se uvozne dajatve plačajo za blago na podlagi odstavka 1, se te dajatve obračunajo v imenu Republike San Marino. San Marino se zaveže, da ne bo, ob upoštevanju določb iz odstavka 4, neposredno ali posredno povrnil teh vsot zadevnim strankam.

3. Pridružitveni odbor odloča o:

(a) možnih spremembah seznama carinskih uradov, pristojnih za sprostitev blaga iz odstavka 1 ter postopku za pošiljanje zadevnega blaga v Republiko San Marino;

(b) ureditvi za dodeljevanje državni blagajni San Marina zneskov, zbranih po odstavku 2 ter odstotku, ki ga Evropska gospodarska skupnost odbije za pokritje upravnih stroškov v skladu z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo znotraj Skupnosti;

(c) drugih ureditvah, potrebnih za pravilno izvajanje tega člena.

4. Republika San Marino lahko uporablja davke in prelevmane za uvoz kmetijskih izdelkov za pomoč pri proizvodnji ali izvoze. San Marino pa se zaveže, da ne bo odobril višjih izvoznih nadomestil ali odškodnin od tistih, ki jih odobri Evropska gospodarska skupnost za izvoze v tretje države.

Člen 8

Količinske omejitve na uvoz in izvoz ter vsi ukrepi, ki imajo enakovreden učinek, so med Skupnostjo in Republiko San Marino prepovedani od začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 9

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo; z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine; ali nadzora v zvezi z zlatom in srebrom. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.

Člen 10

Pogodbenici se vzdržita vseh domačih davčnih ukrepov ali praks, ki neposredno ali posredno vodijo v diskriminacijo izdelkov ene pogodbenice glede na podobne izdelke druge pogodbenice.

Izdelki, poslani na ozemlje ene od pogodbenic, ne bodo upravičeni do povračila domačih dajatev, ki so višje kot neposredne ali posredne dajatve.

Člen 11

1. Če se v katerem gospodarskem sektorju ene od pogodbenic pojavijo težave, lahko zadevna pogodbenica sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopki in ob upoštevanju pogojev iz spodnjih odstavkov.

2. V primerih, navedenih v členu 1, pred sprejetjem ukrepov, predvidenih v njih, ali v primerih iz odstavka 3, takoj ko je mogoče, zadevna pogodbenica Odboru za sodelovanje predloži vse podatke, ki jih potrebuje za podrobno proučitev situacije z namenom, da poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici. Na zahtevo druge pogodbenice potekajo posvetovanja v okviru Odbora za sodelovanje, preden zadevna pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe.

3. Kadar izjemne okoliščine zahtevajo takojšnje ukrepanje, zaradi česar je predhodna proučitev nemogoča, lahko zadevna pogodbenica nemudoma uporabi takšne previdnostne ukrepe, ki so nujno potrebni za odpravo tega stanja.

4. Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje Sporazuma. Takšni ukrepi ne smejo presegati tega, kar je nujno potrebno za preprečevanje nastalih težav.

O zaščitnih ukrepih je treba takoj obvestiti Odbor za sodelovanje, ki se o njih tudi redno posvetuje, zlasti z namenom, da se ti ukrepi odpravijo, takoj ko to omogočajo okoliščine.

Člen 12

1. Poleg sodelovanja iz člena 13(8), si upravni organi pogodbenic, odgovorni za izvajanje določb tega sporazuma, med seboj pomagajo v drugih primerih, da bi zagotovili izpolnjevanje določb.

2. Postopke za uporabo odstavka 1 določi Odbor za sodelovanje.

NASLOV II

Splošne in končne določbe

Člen 13

1. Ustanovi se Odbor za sodelovanje, ki je odgovoren za upravljanje tega sporazuma ter zagotavljanje njegovega pravilnega izvajanja. V ta namen oblikuje priporočila. Sprejema odločitve v primerih, določenih v tem sporazumu. Odločitve pogodbenice izvršijo v skladu s svojimi lastnimi predpisi.

2. Z namenom pravilnega izvajanja tega sporazuma si pogodbenici izmenjujeta informacije ter se na zahtevo katere koli od pogodbenic skupaj posvetujeta v Odboru za sodelovanje.

3. Odbor za sodelovanje sestavi svoj poslovnik.

4. Odbor za sodelovanje sestavljajo predstavniki Skupnosti na eni strani in predstavniki Republike San Marino na drugi.

5. Odbor za sodelovanje odloča sporazumno.

6. Odboru za sodelovanje predsedujeta pogodbenici izmenično v skladu z ureditvijo, ki se določi v poslovniku.

7. Skupni odbor se sestane na zahtevo katerekoli pogodbenice, ki jo je treba vložiti vsaj en mesec pred datumom nameravanega sestanka. Če se skliče Odbor za sodelovanje iz člena 11, se sestane v roku osmih delovnih dni od datuma, ko je vložena zahteva.

8. V skladu s postopkom, določenim v odstavku 1, Odbor za sodelovanje določi načine upravnega sodelovanja za namene uporabe člena 2 in 3, pri čemer vzame za osnovo načine, ki jih je sprejela Skupnost v zvezi s trgovino med državami članicami.

Člen 14

1. Spori, ki nastanejo med pogodbenicama glede razlage Sporazuma, se predložijo Odboru za sodelovanje.

2. Če Odbor za sodelovanje ne uspe poravnati spora na svojem naslednjem sestanku, lahko vsaka od pogodbenic obvesti drugo o določitvi razsodnika; od druge stranke se zahteva, da določi drugega razsodnika v roku dveh mesecev.

Tretjega razsodnika imenuje Odbor za sodelovanje.

Razsodniki sprejemajo odločitve z večino glasov.

Vsaka pogodbenica v sporu mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev uporabe razsodnikove odločitve.

Člen 15

V trgovini, ki jo zajema ta sporazum:

- določbe, ki jih Republika San Marino uporablja v razmerju do Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani in gospodarskimi družbami,

- določbe, ki jih Skupnost uporablja v odnosu do Republike San Marino, ne smejo povzročati diskriminacije med državljani San Marina ali gospodarskimi družbami.

Člen 16

Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. V roku največ petih let od začetka veljavnosti se bosta pogodbenici dogovorili o preučitvi rezultatov uporabe ter, po potrebi, glede na ta pregled začeli s pogajanji o spremembi.

Člen 17

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum tako da pisno obvesti drugo pogodbenico. V takem primeru Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu prejetja uradnega obvestila.

Člen 18

Ta sporazum velja na eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani za ozemlje Republike San Marino.

Člen 19

Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjeni postopki, navedeni v prvem pododstavku.

Preneha se uporabljati, ko začne veljati sporazum o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino, podpisan dne 16. decembra 1991.

Člen 20

Priloga k temu sporazumu je sestavni del Sporazuma, kot tudi dve priloženi izjavi.

Člen 21

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos

.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende november nitten hundrede og tooghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November neunzehnhundertzweiundneunzig

.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο

.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-two

.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze

.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre millenovecentonovantadue

.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november negentienhonderd tweeënnegentig

.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de mil novecentos e noventa e dois

.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por la República de San MarinoFor Republikken San MarinoFür die Republik San MarinoΓια τη Δημοκρατία του Αγίου ΜαρίνουFor the Republic of San MarinoPour la république de Saint-MarinPer la Repubblica di San MarinoVoor de Republiek San MarinoPela República de São Marinho

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam carinskih uradov, navedenih v členu 7(1) (a):

- LIVORNO

- RAVENA

- RIMINI

- FORLI (CESENA)

- TRST.

--------------------------------------------------

Top