EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21991A1211(01)

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

OJ L 340, 11.12.1991, p. 2–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 4 - 18

In force

21991A1211(01)Uradni list L 340 , 11/12/1991 str. 0002 - 0015


Okvirni sporazum o sodelovanju

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

na eni strani

VLADA ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV

na drugi strani,

STA SE

OB UPOŠTEVANJU tradicionalnih prijateljskih vezi med državami članicami Evropske gospodarske skupnosti in Združenih mehiških držav;

ZAVEDAJOČ SE skupne volje Evropske gospodarske skupnosti, v nadaljnjem besedilu "Skupnost" in Združenih mehiških držav, v nadaljnjem besedilu "Mehika", za povečanje in razvejanje trgovine med njima in za pospešitev sodelovanja pri trgovinskih, gospodarskih, znanstvenih in tehnoloških ter finančnih zadevah;

OB UPOŠTEVANJU, da sodelovanje najbolj koristi človeku in da je zato treba spodbujati spoštovanje človekovih pravic;

V VERI, da je razvoj pogodbenic in njunih odnosov presegel področje delovanja Sporazuma o sodelovanju, ki sta ga sklenili leta 1975;

V PRIZNAVANJU pozitivnih posledic reformiranja in posodabljanja gospodarstva v Mehiki za trgovinske in ekonomske odnose med pogodbenicama;

POZDRAVLJAJOČ institucionalizacijo dialoga med Skupino Rio ter Skupnostjo in njenimi državami članicami z Rimsko deklaracijo z dne 20. decembra 1990;

Z IZJAVO, da je osnovni namen tega sporazuma utrditev, poglabljanje in razvejanje odnosov med pogodbenicama, ki so v njunem obojestranskem interesu;

OB UPOŠTEVANJU priznanih razlik v gospodarskem razvoju pogodbenic;

V ŽELJI, da bi prispevali k razvoju mednarodnih gospodarskih odnosov;

ZAVEDAJOČ SE mednarodnega pomena utrjevanja enotnega evropskega trga v svetovnem okviru;

PRIZNAVAJOČ, da Skupnost in njene države članice pripisujejo velik pomen pospeševanju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju, kar je v interesu spodbujanja in krepitve njihovih gospodarstev;

PREPRIČANI o pomembnosti pravil in načel Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) za odprto in razvijajočo se mednarodno trgovino in ob ponovnem poudarjanju obveznosti, sprejetih v okviru tega sporazuma;

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga obe pogodbenici pripisujeta varstvu okolja, odločeni, da si še bolj prizadevata zagotoviti, da je to vprašanje v celoti upoštevano v vsaki razvojni politiki, pri čemer upoštevata lokalne in globalne posledice;

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti olajšanja udeležbe pri sodelovanju posameznikov in organov, ki imajo pri tem neposredne interese, zlasti gospodarskih subjektov in organov, ki jih zastopajo;

STA SE ODLOČILA skleniti ta sporazum in sta v ta namen imenovala svoje pooblaščence;

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

Jacques F. Poos,

minister Velikega vojvodstva Luksemburg za zunanje zadeve,vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropskih skupnosti;

Abel Matutes,

član Komisije Evropskih skupnosti;

ZA VLADO ZDRUŽENIH MEHIŠKIH DRŽAV:

Fernando Solana Morales,

Minister za zunanje zadeve Združenih mehiških držav;

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta svoje odnose nadaljevali z novim zagonom. Da bi dosegli ta osnovni cilj, sta odločeni spodbujati zlasti razvoj sodelovanja v zvezi s trgovino, naložbami, finančnim poslovanjem in tehnologijo, pri čemer bosta upoštevali poseben položaj Mehike kot države v razvoju.

POGLAVJE I

Gospodarsko sodelovanje

Člen 2

1. Pogodbenici se ob upoštevanju skupnih interesov ter dolgoročnih in srednjeročnih gospodarskih ciljev zavezujeta, da bosta v največji možni meri razvijali gospodarsko sodelovanje. Cilji sodelovanja so zlasti:

(a) splošna pospešitev in razvejanje gospodarskih povezav med njima;

(b) prispevek k trajnostnemu razvoju njunih gospodarstev in življenjskega standarda;

(c) odpiranje novih preskrbovalnih virov in novih trgov;

(d) spodbujanje naložbenih tokov in prenosa tehnologije;

(e) pospeševanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti, zlasti med malimi in srednjimi podjetji;

(f) ustvarjanje pogojev za odpiranje delovnih mest;

(g) zaščita in izboljšanje okolja;

(h) spodbujanje ukrepov za razvoj podeželja;

(i) spodbuditi napredek na področju znanosti in tehnologije.

2. Pogodbenici ob upoštevanju skupnih interesov in njunih zmožnosti sporazumno določita področja, ki jih bo pokrivalo gospodarsko sodelovanje, ne da bi vnaprej izključili katero koli področje. Sodelovanje vključuje zlasti:

(a) industrijo;

(b) intelektualno in industrijsko lastnino, predpise in kakovostne standarde;

(c) prenos tehnologije;

(d) živilsko industrijo;

(e) ribogojstvo in ribištvo;

(f) energetsko načrtovanje in učinkovito rabo energije;

(g) varstvo okolja;

(h) upravljanje z naravnimi viri;

(i) storitve, vključno s finančnimi storitvami, turizem, promet, telekomunikacije in obdelavo podatkov;

(j) izmenjavo informacij o monetarnih zadevah.

3. Za dosego ciljev gospodarskega sodelovanja si pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo prizadevata za spodbujanje dejavnosti, med katere sodijo:

(a) krepitev stikov med pogodbenicama, zlasti z organiziranjem konferenc, seminarjev, trgovinskih in industrijskih delegacij, "poslovnih tednov", splošnih in strokovnih sejmov ter poslovno-prodajnih delegacij, namenjenih povečanju trgovinskih tokov in naložb;

(b) udeležba podjetij iz Skupnosti na sejmih in razstavah v Mehiki in obratno;

(c) tehnična pomoč, zlasti zagotavljanje strokovnjakov in izvajanje posebnih študij;

(d) ustanavljanje skupnih podjetij;

(e) sodelovanje med finančnimi ustanovami;

(f) izmenjava ustreznih podatkov, zlasti dostop do sedanjih ali prihodnjih podatkovnih baz;

(g) ustvarjanje mrež gospodarskih subjektov, zlasti v industriji.

Sodelovanje med finančnimi ustanovami

Člen 3

Pogodbenici si v skladu s svojimi potrebami ter v okviru svojih programov in zakonodaje prizadevata pospešiti sodelovanje med finančnimi ustanovami z ukrepi za spodbujanje:

- izmenjav podatkov in izkušenj na področjih, ki so v obojestranskem interesu. To sodelovanje poteka med drugim v obliki seminarjev, konferenc in delavnic,

- izmenjave strokovnjakov,

- zagotavljanja tehnične pomoči,

- izmenjave informacij s področja statistike in metodologije.

Člen 4

Pogodbenici si glede na cilje gospodarskega sodelovanja v okviru svoje zakonodaje prizadevata spodbujati sklepanje sporazumov med državami članicami Skupnosti in Mehiko o dvojnem obdavčevanju, ter izmenjavo informacij o teh vprašanjih.

Industrijsko sodelovanje

Člen 5

Pogodbenici spodbujata razvoj in razvejanje proizvodne osnove Mehike v industrijskem in storitvenem sektorju, tako da usmerjata svoje sodelovanje na mala in srednja podjetja in spodbujata ukrepe, ki jim omogočajo lažji dostop do kapitalskih virov, trgov in ustreznih tehnologij, ter spodbujata aktivnosti skupnih vlaganj, usmerjenih predvsem v trgovino med pogodbenicama in namenjenih na trge tretjih držav.

Pogodbenici zato v okviru svojih pristojnosti spodbujata projekte in dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje med podjetniki, kot so: skupna vlaganja, najemanje podizvajalcev, prenos tehnologije, licence, uporabne raziskave in franšize.

Naložbe

Člen 6

Pogodbenici se zaradi doseganja ciljev tega sporazuma strinjata, da bosta čimbolj spodbujali ustrezne ukrepe za razvijanje in ohranjanje ugodnega, predvidljivega in stabilnega ozračja za naložbe. Pogodbenici potrjujeta potrebo, da bi zasebni investitorji z obeh strani igrali aktivno vlogo v razvoju druge pogodbenice, kar je v interesu povečanja gospodarskega sodelovanja. V tej zvezi se pogodbenici zavezujeta, da bosta v okviru svojih pristojnosti in v skladu s svojo zakonodajo, predpisi in politikami preučili možnosti za uvajanje dejavnosti in mehanizmov za izboljšanje razmer za takšne naložbe ob upoštevanju odstavka 38 Rimske deklaracije o odnosih med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Skupino Rio. Enako velja za sporazume o dvojnem obdavčevanju.

Pogodbenici si prizadevata spodbuditi mehanizme in aktivnosti za spodbujanje naložb z namenom, da opredelita in pomagata izkoristiti nove priložnosti, za spodbujanje sodelovanja pri organiziranju promocijskih aktivnosti, vključno s seminarji, razstavami in poslovnimi obiski ter dejavnosti, ki gospodarskim subjektom omogočajo pripravo naložbenih projektov.

Člen 7

Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti, politik in možnosti spodbujata zagotavljanje finančne podpore in tehnične pomoči, ki sta potrebni za uresničevanje skupnih naložb, ki so v interesu obeh strani, zlasti med njunimi malimi in srednjimi podjetji.

Tehnološki razvoj in intelektualna lastnina

Člen 8

Za doseganje učinkovitega sodelovanja med mehiškimi podjetji in podjetji Skupnosti na področju prenosa tehnologije, zaščite industrijske in druge intelektualne lastnine, skupnih naložb in financiranja s tveganim kapitalom, se pogodbenici strinjata:

- da bosta opredelili industrijske panoge ali sektorje, na katere bo usmerjeno sodelovanje in sredstva za spodbujanje industrijskega sodelovanja na področju visoke tehnologije,

- da bosta sodelovali pri spodbujanju zbiranja finančnih sredstev za podpiranje skupnih projektov med mehiškimi podjetji in podjetji Skupnosti, pri čemer je cilj tega uporaba novih tehnoloških spoznanj v industriji,

- da bosta podpirali usposabljanje kvalificiranega osebja za tehnološke raziskave,

- da bosta spodbujali inovacije z izmenjavanjem informacij o programih, ki jih v ta namen izvajata, z občasnimi izmenjavami izkušenj, pridobljenih pri izvajanju navedenih programov inovacij in s programi izmenjav za uradnike, odgovorne za spodbujanje inovacij v mehiških ustanovah in ustanovah Skupnosti.

Člen 9

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v skladu s svojimi zakoni, predpisi in politikami omogočili zagotavljanje ustrezne, učinkovite in naraščajoče zaščite pravic intelektualne lastnine, skupaj s komercialnimi in industrijskimi pravicami, avtorskimi pravicami in oznakami porekla. Poleg tega se strinjata, da bosta spodbujali podpisovanje sporazumov na teh področjih in v čim večji meri dostop do podatkovnih zbirk in baz.

Sodelovanje na področju standardov

Člen 10

Pogodbenici brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti, v okviru svojih pooblastil in v skladu s svojimi zakoni, sprejmeta ukrepe za zmanjšanje razlik pri utežeh in merah, standardizaciji in certificiranju s spodbujanjem uporabe združljivih sistemov standardov in certifikatov. V ta namen spodbujata zlasti:

- vzpostavljanje vezi med strokovnjaki, da bi olajšali izmenjavo informacij in študij o utežeh in merah, standardih in nadzoru kakovosti, promociji in certificiranju,

- spodbujanje izmenjav in stikov med organi in ustanovami, specializiranimi za ta področja,

- spodbujanje ukrepov, namenjenih doseganju vzajemnega priznavanja sistemov umerjanja in potrjevanja kakovosti ter enakovrednosti standardov na področjih, ki jih pokrivajo predpisi,

- izmenjavo informacij in stikov na področjih, ki so v skupnem interesu, zlasti glede zahtev na področju zdravstva, okolja in varnosti, zahtev glede trgovinskih informacij, glede tehničnih zahtev v zvezi s standardi in potrjevanjem kakovosti, ter glede praks, povezanih s trgovino znotraj Skupnosti,

- razvijanje tehnične pomoči v zvezi z utežmi in merami ter umerjanja standardov meril ter v zvezi s programi za spodbujanje kakovosti,

- posvetovanja, s katerimi zagotavljajo, da standardi ne predstavljajo nepotrebne trgovinske ovire.

POGLAVJE II

Trgovinsko sodelovanje

Člen 11

Pogodbenici si v trgovini medsebojno odobravata obravnavo po načelu največjih ugodnosti v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Pogodbenici znova potrjujeta svojo pripravljenost, da med sabo trgujeta v skladu z navedenim sporazumom.

Širitev trgovine

Člen 12

Pogodbenici izjavljata svoj skupni interes za krepitev trgovinskih odnosov in se zavezujeta, da bosta v okviru svoje veljavne zakonodaje spodbujali širitev in razvejanje medsebojne trgovine.

Pogodbenici se v ta namen zavezujeta, da si bosta izmenjavali čimbolj podrobne informacije.

Člen 13

Pogodbenici se strinjata, da bosta spodbujali izmenjavo informacij in se posvetovali o vprašanju tarifnih, zdravstvenih in tehničnih zahtev, zakonov in trgovinskih praks, ter o vseh protidampinških ali izravnalnih dajatvah, ki se lahko uvedejo.

Člen 14

Brez poseganja v njune pravice in obveznosti, ki izhajajo iz GATT, se pogodbenici obvezujeta, da se bosta posvetovali o vseh sporih, ki se lahko pojavijo v zvezi s trgovino.

Če pogodbenica zahteva takšno posvetovanje, se to izvede ob prvi priložnosti. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanje, priskrbi drugi pogodbenici vse potrebne informacije za podrobno proučitev položaja.

Na posvetovanjih se skuša doseči čimprejšnja rešitev navedenih težav.

Člen 15

Če se v trgovini med pogodbenicama pojavijo namigovanja o dampingu ali subvencijah, ki sprožijo preiskavo pristojnih organov, se pogodbenici zavežeta, da bosta preučili zahteve druge pogodbenice v zvezi z zadevnim primerom.

Pristojni organi pogodbenic zainteresirane strani na njihovo zahtevo obvestijo o osnovnih dejstvih in premislekih, na osnovi katerih bo sprejeta rešitev. Takšne informacije se zagotovijo pred sprejetjem končnih sklepov preiskave in dovolj zgodaj, da lahko vpletene strani branijo svoje interese.

Pred dokončnim sprejetjem protidampinških in izravnalnih dajatev morata pogodbenici narediti vse za konstruktivno rešitev problema.

Člen 16

Pogodbenici se strinjata, da bosta spodbujali stike in sodelovanje med svojimi gospodarskimi subjekti in ustanovami, z namenom, da se oblikujejo konkretni projekti gospodarskega sodelovanja, ki lahko prispevajo k razvoju in razvejanju njune trgovine.

Pogodbenici priznavata pomembno vlogo, ki jo imajo poslovne organizacije, kot je Poslovni svet Mehika-Evropska skupnost, pri predlogih za razvejanje in poglobitev dvostranskih odnosov, ter znova potrjujeta svoj interes pri podpiranju dela takšnih organizacij.

Člen 17

1. Pogodbenici sprejmeta ukrepe za dejavnejše trgovinsko sodelovanje, med katere sodijo:

- spodbujanje srečanj, izmenjav in stikov med podjetniki pogodbenic, s ciljem, da opredelita blago, ki je primerno za prodajo na trgu druge pogodbenice,

- olajšanje sodelovanja med njunimi carinskimi službami, zlasti pri poklicnem usposabljanju, poenostavljanju postopkov ter odkrivanju kršitev carinskih predpisov,

- spodbujanje in podpiranje aktivnosti za spodbujanje trgovine, kot so seminarji, simpoziji, sejmi ter trgovinske in industrijske razstave, trgovinski obiski, vzajemni obiski in poslovni tedni,

- zagotavljanje podpore lastnim organizacijam in podjetjem, da jim omogočita vključevanje v aktivnosti, ki koristijo obema stranema.

2. Če se tako odločijo pristojni organi obeh pogodbenic, lahko Skupnost zagotovi financiranje nekaterih dejavnosti za promocijo trgovine iz tega člena, skupaj s tržnimi raziskavami za blago, ki je pomembno za Mehiko.

Začasen uvoz blaga

Člen 18

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta razmislili o opustitvi dajatev in davkov za začasni uvoz blaga, zajetega v mednarodnih sporazumih s tega področja, na svoje ozemlje.

POGLAVJE III

Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

Člen 19

Pogodbenici se v skladu s skupnimi interesi in cilji svojih politik na področju znanosti zavezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, namenjeno predvsem spodbujanju izmenjav znanstvenikov med Mehiko in državami članicami Skupnosti zaradi vzpostavljanja trajnih vezi med obema znanstvenima skupnostma, povečevanju raziskovalnih zmogljivosti, spodbujanju tehnoloških inovacij, prenosa tehnologije in povezovanja raziskovalnih središč.

Člen 20

Pogodbenici se strinjata, da bosta za pospešitev sodelovanja na področju znanosti in tehnologije skupaj izbrali področja, ki so v interesu obeh strani, posebno pozornost pa bosta namenili naslednjim vsebinam: izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva, okolju in varstvo naravnih virov, uporabi biotehnologije v medicini in kmetijstvu ter novim materialom.

Člen 21

Za dosego postavljenih ciljev pogodbenici spodbujata in podpirata dejavnosti, med katerimi so naslednje: izobraževanje visokostrokovnega osebja, skupni raziskovalni projekti ter izmenjava znanstvenih informacij na seminarjih, delavnicah, kongresih in delovnih srečanjih, namenjenih znanstvenim skupnostim obeh pogodbenic. Takšne dejavnosti se lahko izvajajo med ustanovami, organi in podjetji v javnem ali zasebnem sektorju.

Člen 22

Sodelovanje na področju visoke tehnologije bo med drugim določilo obliko in sredstva za posamezne dejavnosti, njegove cilje ter znanstveno in tehnološko vsebino skupaj z določbami o mobilnosti tehničnega osebja in sodelovanju predstavnikov obeh strani.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta predpisali ustrezne postopke za zagotavljanje čim večje udeležbe svojih znanstvenikov in raziskovalnih središč v sodelovanju med pogodbenicama.

POGLAVJE IV

DRUGA PODROČJA SODELOVANJA

Kmetijstvo in podeželje

Člen 23

Pogodbenici sodelujeta na področju kmetijstva, gozdarstva in živilsko-predelovalne industrije.

1. Pogodbenici v ta namen v duhu sodelovanja in dobre volje ter ob upoštevanju svojih zakonov na tem področju preučita:

(a) možnosti za razvoj trgovine s kmetijskimi in gozdarskimi proizvodi ter proizvodi živilsko-predelovalne industrije;

(b) ukrepe na področju zdravstva, zdravstvenega varstva rastlin in okolja ter njihove posledice, pri čemer zagotovita, da ne ovirajo trgovine.

2. Pogodbenici si prizadevata še bolj spodbuditi sodelovanje na področju:

(a) razvoja mehiškega kmetijstva na splošno;

(b) razvoja in varstva gozdnih virov, zlasti v zvezi s tropskimi gozdovi;

(c) kmetijsko in podeželsko okolje;

(d) izobraževanje na področju znanosti in kmetijske tehnologije;

(e) kmetijske raziskave;

(f) stike med kmetovalci pogodbenic, ki so v interesu olajšanja trgovanja in naložb;

(g) kmetijske statistike.

Ribištvo

Člen 24

Pogodbenici priznavata pomembnost približevanja svojih interesov na področju ribištva in si bosta zaradi tega prizadevali okrepiti in razvijati sodelovanje na področju ribištva z oblikovanjem in izvajanjem posebnih programov, namenjenih gospodarskim, trgovinskim, znanstvenim in tehničnim vidikom tega področja. Prav tako bosta spodbujali skupno delovanje zasebnega sektorja Skupnosti in mehiškega zasebnega sektorja pri razvoju ribištva.

Izvajanje posebnih programov sodelovanja po tem sporazumu ne izključuje možnosti sprejetja dogovora o drugih mehanizmih v zvezi z ribištvom.

Rudarstvo

Člen 25

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali sodelovanje na področju rudarstva, zlasti z izvajanjem dejavnosti, usmerjenih v:

- spodbujanje udeležbe podjetij držav članic Skupnosti pri raziskovanju, izkoriščanju in pridobitni rabi rudnin v Mehiki v skladu z zakonodajo te države na zadevnem področju,

- izvajanje aktivnosti za spodbujanje malih in srednjih rudarskih podjetij,

- izmenjavanje izkušenj in tehnologije v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem rud ter izvajanje skupnih raziskav zaradi povečanje možnosti za tehnološki razvoj.

Informacijska tehnologija in telekomunikacije

Člen 26

Pogodbenici priznavata, da so informacijska tehnologija in telekomunikacije ključni element sodobne družbe in da so bistvenega pomena za njen gospodarski in socialni razvoj.

Izjavljata, da sta pripravljeni spodbujati sodelovanje na področjih skupnega interesa, zlasti pri:

- standardizaciji, preskušanju skladnosti in certificiranju za informacijsko tehnologijo in telekomunikacije,

- zemeljskih in vesoljskih telekomunikacijskih sistemih, kot so oddajniška omrežja, sateliti, optična vlakna, digitalna omrežja z integriranimi storitvami (ISDN), prenos podatkov, sistemi mobilne telefonije in telefonije na podeželju,

- elektroniki in mikroelektroniki,

- informatiki in avtomatizaciji,

- televiziji z visoko ločljivostjo,

- raziskavah in razvoju na področju novih informacijskih tehnologij in telekomunikacij.

Sodelovanje se odvija predvsem v obliki:

- sodelovanja strokovnjakov,

- strokovnih storitev, študij in izmenjave informacij,

- usposabljanja znanstvenikov in tehničnih strokovnjakov,

- oblikovanja in izvajanja projektov v obojestransko korist,

- spodbujanja naložb in skupnih naložb,

- spodbujanja skupnih projektov na področju raziskav in razvoja, ustanavljanja informacijskih omrežij in podatkovnih zbirk, ki povezujejo univerze, raziskovalna središča, laboratorije za preskušanje, podjetja in subjekte v javnem in zasebnem sektorju v Skupnosti in Mehiki.

Pogodbenici se strinjata, da bosta pospešili razvoj sodelovanja na področju vesoljskih raziskav in razvoja, nove generacije mehiških satelitov in poskusnih nizko orbitalnih satelitov.

Pogodbenici vzpostavita posebne mehanizme za izvajanje sodelovanja na tem področju.

Spodbujanje investicij je predmet posebnih prizadevanj, ki zajemajo informiranje in posvetovanje.

Prevoz

Člen 27

1. Pogodbenici v priznavanju pomena prevoza za gospodarski razvoj in krepitev trgovine sprejmeta vse potrebne ukrepe za širitev sodelovanja na tem področju.

2. Sodelovanje na področju zračnega, cestnega in železniškega prometa in infrastrukture je usmerjeno na:

(a) izmenjavo informacij o politikah pogodbenic in zadevah, ki so v skupnem interesu;

(b) gospodarske, pravne in tehnične izobraževalne programe, namenjene gospodarskim subjektom in vodilnim v oddelkih javnega sektorja;

(c) tehnično pomoč, zlasti v zvezi s programi za posodabljanje infrastrukture, zamenjavo tirnih vozil, vozil in plovil, ter uvajanje tehnologije pri kombiniranem in multimodalnem transportu.

Javno zdravstvo

Člen 28

Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na področju javnega zdravstva, da bi tako izboljšali življenjski standard in kakovost življenja zlasti najrevnejših delov prebivalstva. Pogodbenici si zaradi doseganja teh ciljev prizadevata izvajati skupne raziskave, prenos tehnologije ter izmenjavo izkušenj in tehnično pomoč, zlasti skupaj z ukrepi, ki se nanašajo na:

- vodenje in upravljanje oddelkov, ki so odgovorni za to področje,

- organiziranje srečanj znanstvenikov in izmenjav strokovnjakov,

- izvajanje programov poklicnega usposabljanja,

- izvajanje programov in projektov za izboljšanje zdravja in socialne blaginje v mestnih in podeželskih območjih.

Nadzor nad zlorabo prepovedanih drog

Člen 29

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu s svojimi pravnimi predpisi koordinirali in okrepili svoja prizadevanja za preprečevanje in zmanjšanje proizvodnje, nedovoljenega prometa in uživanja prepovedanih drog.

2. Tako sodelovanje obsega naslednje:

- projekte za usposabljanje, izobraževanje, zdravstveno ozaveščanje in rehabilitacijo odvisnikov, skupaj s projekti za ponovno vključitev odvisnikov v delovno in socialno okolje,

- raziskovalne programe in projekte,

- ukrepe za spodbujanje alternativnih gospodarskih priložnosti,

- izmenjavo vseh ustreznih informacij, vključno s tistimi o pranju denarja.

3. Navedene dejavnosti lahko financirajo javne in zasebne ustanove ter nacionalne, regionalne ali mednarodne organizacije, po posvetovanju z mehiško vlado in pristojnimi organi Skupnosti in njenih držav članic.

Energetika

Člen 30

Pogodbenici priznavata pomembnost energetskega sektorja za gospodarski in socialni razvoj in sta pripravljeni pospešiti sodelovanje na področju varčevanja in učinkovite rabe energije. Takšno sodelovanje zajema oceno energetskega potenciala alternativnih virov energije in uporabo tehnologije za varčevanje z energijo v industrijskih procesih.

Pogodbenici se strinjata, da bosta v ta namen spodbujali:

- izvajanje skupnih študij in raziskav,

- stike med odgovornimi za energetsko načrtovanje,

- izvajanje skupnih programov in projektov na tem področju.

Okolje

Člen 31

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali pri varstvu in izboljšanju okolja v zvezi s težavami, ki jih povzročajo onesnaževanje voda, tal in zraka, erozija, dezertifikacija, izginjanje gozdov in prekomerno izkoriščanje naravnih virov ter širjenje mest, sodelovali pa bosta tudi pri produktivnem ohranjanju gozdov ter vodne flore in favne.

2. Pogodbenici si v ta namen prizadevata sodelovati pri okoljskih ukrepih, usmerjenih predvsem na:

(a) ustvarjanje in okrepitev okoljskih struktur javnega in zasebnega sektorja;

(b) uvajanje zakonov, standardov in vzorcev;

(c) izvajanje raziskav, usposabljanja, informiranja ter ozaveščanje javnosti;

(d) izvajanje študij in projektov ter zagotavljanje tehnične pomoči;

(e) organizacijo srečanj, seminarjev, delavnic, konferenc in obiskov javnih uradnikov, strokovnjakov, tehničnega osebja, podjetnikov in drugih, ki opravljajo naloge v zvezi z okoljem;

(f) izmenjavo informacij in izkušenj v zvezi z glavnimi okoljskimi vprašanji svetovnega pomena;

(g) izvajanje skupnih študij in raziskovalnih programov ter projektov v zvezi z naravnimi nesrečami in njihovim preprečevanjem.

3. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na vseh področjih, povezanih z vodo, skupaj z meteorologijo in klimatologijo ter pri raziskavah in razvoju upravljanja, rabe in ohranjanja vodnih virov in tehnologije na tem področju.

Turizem

Člen 32

Pogodbenici v skladu s svojimi zakoni spodbujata sodelovanje na področju turizma s posebnimi ukrepi, med katerimi so:

- izmenjave uradnikov in strokovnjakov, ki delajo v turizmu, izmenjava informacij in statističnih podatkov s tega področja ter prenos tehnologije,

- razvijanje aktivnosti za spodbujanje turističnega prometa,

- nadgradnjo programov usposabljanja, namenjenih zlasti podpiranju delovanja in vodenja hotelov,

- skupna udeležba na sejmih in razstavah, katerih cilj je spodbujanje turističnih tokov.

Socialne zadeve in načrtovanje razvoja

Člen 33

1. Skupnost se strinja, da bo podpirala ukrepe za razvoj sodelovanja na področju socialnega in gospodarskega načrtovanja, s posebnim poudarkom na izmenjavi informacij in znanja v zvezi z metodami, pripravljanjem in izvajanjem posebnih programov na tem področju. Takšno sodelovanje bo doseženo predvsem z:

(a) izmenjavami informacij;

(b) vzajemnimi obiski in izmenjavami strokovnjakov;

(c) organizacijo seminarjev, simpozijev in konferenc;

(d) zagotavljanjem tehnične pomoči pri upravljanju socialnih storitev;

(e) aktivnosti nevladnih organizacij, ki dopolnjujejo uradne dejavnosti na tem področju.

2. Pogodbenici se strinjata, da bosta podrobno razpravljali o programih in projektih v zvezi s socialnim razvojem, ki so namenjeni najrevnejšim delom prebivalstva. Takšno sodelovanje zajema zlasti ukrepe za boj proti skrajni revščini in za ustvarjanje novih virov zaposlovanja.

Uprava

Člen 34

Pogodbenici bosta sodelovali pri zadevah vezanih na upravo in ustanovami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Pogodbenici se v ta namen zavezujeta:

- da bosta spodbujali srečanja, obiske, izmenjave informacij in tehničnega osebja, seminarje in tečaje za državne uradnike in javne uslužbence na nacionalni, državni in lokalni ravni,

- da bosta izmenjavali informacije o programih, namenjenih izboljšanju učinkovitosti teh delov uprave.

Informacije, komunikacije in kultura

Člen 35

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta delovali skupaj na področju informacij in komunikacij, da bi spodbujali kulturne vezi, ki že obstajajo med pogodbenicama.

Ti ukrepi so zlasti v obliki:

- izmenjave informacij glede vprašanj o kulturi in informacijah, ki so v skupnem interesu,

- pripravljalnih študij in tehnične pomoči pri ohranjanju kulturne dediščine,

- organiziranja kulturnih dogodkov,

- kulturnih izmenjav,

- akademskih izmenjav,

- prevajanja literarnih del.

Usposabljanje

Člen 36

Pogodbenici na področjih, ki so v skupnem interesu, uvedeta posebne izobraževalne programe. Sodelovanje pri usposabljanju upošteva prispevek novih tehnologij na tem področju.

Pogodbenici se strinjata, da bosta sprejeli vse potrebne ukrepe za spodbujanje izobraževanja tehničnega in izvršilnega osebja, pri čemer bodo imeli prednost ukrepi z večjim multiplikacijskim učinkom, namenjeni izobraževalnemu in tehničnemu osebju, ki je že na odgovornih položajih v javnih in zasebnih podjetjih, upravi, javnih službah in gospodarskih organizacijah. Takšno sodelovanje se izvaja v obliki posebnih programov za izmenjavo strokovnjakov, znanja in tehnik med mehiškimi in evropskimi izobraževalnimi ustanovami, zlasti na tehničnem, znanstvenem in strokovnem področju.

Regionalno sodelovanje

Člen 37

Pogodbenici spodbujata ukrepe za krepitev sodelovanja z drugimi državami v okviru sporazumov, ki so jih podpisale. Prednost imajo ukrepi za:

- razvijanje trgovine v regiji;

- spodbujanje sodelovanja pri okoljskih vprašanjih na regionalni ravni,

- krepitev regionalnih ustanov in pomoč pri uvajanju skupnih politik in aktivnosti,

- spodbujanje razvoja regionalnih povezav.

Sredstva za uresničevanje sodelovanja

Člen 38

Pogodbenici za lažje doseganje ciljev sodelovanja, predvidenih v tem sporazumu, uporabljata ustrezne finančne in druge vire v skladu s svojimi sredstvi in mehanizmi.

POGLAVJE V

Skupni odbor

Člen 39

1. Pogodbenici ustanovita v okviru tega sporazuma Skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti na eni strani in predstavniki Mehike na drugi.

2. Skupni odbor:

(a) poskrbi za pravilno uresničevanje tega sporazuma;

(b) sprejme in koordinira dejavnosti, projekte in posebne operacije v povezavi s cilji tega sporazuma ter predlaga sredstva za njegovo izvajanje;

(c) proučuje razvoj trgovine in sodelovanja med pogodbenicama;

(d) izdaja priporočila, ki so potrebna za spodbujanje povečanja trgovine ter okrepitev in razvejanost sodelovanja;

(e) išče primerne metode za preprečevanje težav, ki bi se lahko pojavile na različnih področjih, ki jih ureja ta sporazum;

(f) spodbuja in nadaljuje dejavnosti Poslovnega sveta in drugih organov, ki lahko prispevajo k širitvi odnosov med pogodbenicama.

3. Skupno odbor lahko imenuje posebne pododbore in delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog. Ti pododbori in delovne skupine Skupnemu odboru na vsakem zasedanju predložijo podrobno poročilo o svojih dejavnostih.

4. Skupni odbor se sestane enkrat letno izmenično v Ciudad de Mexicu in Bruslju. Sporazumno se lahko na zahtevo ene od pogodbenic skličejo tudi izredna zasedanja. Funkcijo predsednika Skupnega odbora opravljata pogodbenici izmenično.

5. Dnevni red zasedanj skupnega odbora se določi sporazumno.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Drugi sporazumi

Člen 40

1. Brez poseganja v določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti niti ta sporazum niti ukrepi, uvedeni v skladu z njim, ne vplivajo na prisojnosti držav članic Skupnosti pri izvajanju dvostranskih dejavnosti z Mehiko v okviru gospodarskega sodelovanja s to državo in ne ovirajo sklenitve novih sporazumov o gospodarskem sodelovanju z Mehiko.

2. Ob upoštevanju določb iz odstavka 1 o gospodarskem sodelovanju, določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Mehiko, v kolikor so zadnje nezdružljive z določbami tega sporazuma ali enake določbam tega sporazuma.

Ozemlje uporabe

Člen 41

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemlju, kjer se izvaja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, in na ozemlju Mehike, na drugi strani.

Priloge

Člen 42

Priloge k temu sporazumu so sestavni del Sporazuma.

Začetek veljavnosti in tiho podaljšanje

Člen 43

Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so končani postopki, potrebni v ta namen; sklene se za obdobje petih let. Sporazum se tiho podaljša za eno leto, če nobena od pogodbenic sporazuma šest mesecev pred dnem njegovega izteka ne odpove.

Verodostojna besedila

Člen 44

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Evolutivna klavzula

Člen 45

1. Pogodbenici lahko z namenom razširitve in dopolnitve stopnje medsebojnega sodelovanja, s sporazumi o posebnih sektorjih ali aktivnostmi sporazumno razširita ta sporazum.

2. V okviru izvajanja tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za razširitev obsega sodelovanja ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z izvajanjem Sporazuma.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.Είς πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνίαπλαίσιο.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de abril de mil novecientos noventa y uno

.

Udfærdiget i Luxembourg, den seksogtyvende april nitten hundrede og enoghalvfems

.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten April neunzehnhunderteinundneunzig

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα

.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-one

.

Fait à Luxembourg, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-onze

.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei aprile millenovecentonovantuno

.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste april negentienhonderd een-en-negentig

.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Abril de mil novecentos e noventa e um

.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de los Estados Unidos MexicanosFor regeringen for De Forenede Mexicanske StaterFür die Regierung der Vereinigten Mexikanischen StaatenΓια την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του ΜεξικούFor the Government of the United Mexican StatesPour le Gouvernement des États-Unis mexicainsPer il governo degli Stati Uniti del MessicoVoor de Regering van de Verenigde Mexicaanse StatenPelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ENOSTRANSKA IZJAVA SKUPNOSTI O POSTOPKU PASIVNEGA OPLEMENITENJA

Skupnost bo, misleč na upravne delavce in potencialne uporabnike v Mehiki, sprejela ukrepe za zagotavljanje informacij o tem, kako je mogoče v največji meri izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo pravila Skupnosti o pasivnem oplemenitenju, ki ga sestavlja izvoz blaga iz Skupnosti z namenom, da se po obdelavi, predelavi ali popravilu v Mehiki ponovno uvozi v Skupnost.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IZJAVA SKUPNOSTI O SPLOŠNEM SISTEMU PREFERENCIALOV

Evropska gospodarska skupnost potrjuje pomembnost splošnega sistema preferencialov, ki ga izvaja v skladu z resolucijo 21(II) druge Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju, za trgovino držav v razvoju.

Skupnost z namenom, da bi Mehiki omogočila čim bolje in v čim večji meri izkoristiti shemo preferencialov Evropske skupnosti, izjavlja, da je pripravljena preučiti predloge Mehike za opredeljevanje načinov, ki bi tej državi omogočili v največji meri izkoristiti možnosti, ki jih nudi zadevni sistem.

Skupnost bo izvajala izobraževalne seminarje o uporabi splošnega sistema preferencialov za upravne delavce in uporabnike v Mehiki, katerih namen je, da se jim omogoči v največji meri izkoristiti prednosti sistema.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Izmenjava pisem o pomorskem prevozu

Pismo št. 1

Spoštovani!

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z naslednjim:

Ob sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Mehiko sta se pogodbenici zavezali, da bosta na ustrezen način obravnavali vprašanja v zvezi z delovanjem pomorskega prevoza, zlasti v primerih, ko lahko ovira razvoj trgovine. Poiskali bosta obojestransko zadovoljive rešitve o pomorskem prevozu ob upoštevanju načela svobodne in lojalne konkurence na komercialni osnovi.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bi moral o teh vprašanjih razpravljati tudi Skupni odbor.

Prosim, sprejmite izraze našega najglobljega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

Pismo št. 2

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma in strinjanje moje Vlade z naslednjim:

"Ob sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Mehiko sta se pogodbenici zavezali, da bosta na ustrezen način obravnavali vprašanja v zvezi z delovanjem pomorskega prevoza, zlasti v primerih, ko lahko ovira razvoj trgovine. Poiskali bosta obojestransko zadovoljive rešitve o pomorskem prevozu ob upoštevanju načela svobodne in lojalne konkurence na komercialni osnovi.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bi moral o teh vprašanjih razpravljati tudi Skupni odbor."

Sprejmite, prosim, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za vlado Združenih mehiških držav

--------------------------------------------------

Top