EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1230(16)

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o sistemih za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini

OJ L 400, 30.12.1989, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 96 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 96 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 43 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 275 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 275 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 26 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1989/691/oj

Related Council decision

21989A1230(16)Uradni list L 400 , 30/12/1989 str. 0012 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0096
švedska posebna izdaja: poglavje 16 zvezek 1 str. 0096


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o sistemih za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in

REPUBLIKA ISLANDIJA,

v nadaljnjem besedilu "Islandija",

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE

KER je s Sklepom z dne 5. oktobra 1987, Svet Evropskih skupnosti sprejel program Skupnosti na področju sistemov za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini, industriji in upravi, v nadaljnjem besedilu "program Tedis";

KER se države članice Evropskega združenja za prosto trgovino, v nadaljnjem besedilu "EFTA", vključujejo v sodelovanje in sodelujejo skupaj s Skupnostjo pri oblikovanju evropskih in mednarodnih standardov na tem področju; ker obstaja vzajemni interes za razvoj sodelovanja na področjih kot je projekt RS (razvoj sodelovanja) in telekomunikacij;

KER pridružitev Islandije k programu Skupnosti Tedis olajša sodelovanje, pomaga pri izogibanju ustvarjanja novih tehničnih ovir v trgovini med Skupnostjo in državami članicami EFTE in prispeva k usklajenemu razvoju elektronskega prenosa komercialnih podatkov po vsej Evropi;

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave o oblikovanju Evropskega gospodarskega prostora, ki so ga sprejeli ministri držav EFTE in držav članic Skupnosti ter Komisija Evropskih skupnosti v Luxembourgu dne 9. aprila 1984,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

1. Islandija se pridružuje programu Tedis pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Cilji programa Tedis so navedeni v Prilogi A.

2. Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu "Komisija", je odgovorna za izvajanje tega programa.

Člen 2

Podjetja, vključno z majhnimi in srednjimi podjetji, raziskovalni inštituti in drugi organi, ustanovljeni na Islandiji, lahko ponujajo in izvajajo pogodbe na podlagi programa Tedis pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za podjetja, raziskovalne inštitute in druge organe, ustanovljene znotraj Skupnosti.

Člen 3

Rezultati izvajanja programa Tedis, zlasti tisti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih v skladu s členom 2, so na voljo pogodbenicam.

Člen 4

1. Finančni prispevek Islandije, ki izhaja iz njene povezave s programom Tedis, se določi sorazmerno z zneskom, ki je vsako leto na voljo v splošnem proračunu Skupnosti za proračunska sredstva, namenjena za izpolnitev finančnih obveznosti Komisije, ki nastanejo pri izvajanju programa.

2. Faktor sorazmernosti, ki ureja prispevek Islandije, se določi z razmerjem med bruto domačim proizvodom Islandije v tržnih cenah in zneskom bruto domačega proizvoda v tržnih cenah držav članic Skupnosti in Islandije. To razmerje se izračuna na podlagi najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov OECD.

3. Znesek, ocenjen kot potreben za izvajanje programa Tedis in znesek ocenjenega prispevka Islandije sta določena v Prilogi B.

4. Določbe in pravila, ki urejajo finančni prispevek Islandije, so določena v Prilogi G.

Člen 5

Komisija bo obveščala Islandijo o uresničevanju ukrepov, določenih v programu Tedis.

Člen 6

1. Ta sporazum se sklepa za čas trajanja programa Skupnosti Tedis.

2. Če Skupnost spremeni program Tedis, se Sporazum lahko odpove pod medsebojno dogovorjenimi pogoji. Islandija se uradno obvesti o točni vsebini spremenjenega programa v enem tednu od njegovega sprejetja v Skupnosti. Če se predvidi odpoved Sporazuma, se pogodbenici medsebojno uradno obvestita v treh mesecih po sprejetju odločitve Skupnosti.

3. Ko se sprejme nov program Tedis, se ta sporazum obnovi s tihim sporazumom za čas veljavnosti novega programa, razen če ga katera koli pogodbenica odpove v treh mesecih od sprejetja novega programa. Določbe odstavka 2 ostanejo v uporabi.

4. Če Skupnost sprejme odločitev o obnovi programa Tedis, se prilogi A in B spremenita v skladu s sklepom Skupnosti, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

5. Ta sporazum se ne obravnava, kakor da je potekel, samo zaradi zamude pri sprejetju novega programa Tedis.

6. Ne glede na določbe odstavkov 2 in 3 lahko vsaka pogodbenica odpove ta sporazum s trimesečnim obvestilom. Projekti in dela, ki potekajo v času odpovedi in/ali poteka tega sporazuma, se nadaljujejo, dokler se ne končajo pod pogoji, določenimi v Sporazumu.

Člen 7

Priloge A, B in C k temu sporazumu so sestavni del Sporazuma.

Člen 8

Države pogodbenice odobrijo ta sporazum v skladu s svojimi lastnimi postopki. Veljati začne prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so končani za to potrebni postopki.

Člen 9

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in islandskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil je enako verodostojno.

V Bruslju, sedmega decembra tisoč devetsto devetinosemdeset

Za Svet Evropskih skupnosti

Jean Vidal

Gianluigi Giola

Za vlado Republike Islandije

Einar Benediktsson

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Cilji programa Tedis za obdobje 1988 do 1989 so:

1. na ravni Skupnosti usklajevanje del, ki potekajo v različnih državah članicah glede razvoja sistemov za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini;

2. opozarjanje potencialnih uporabnikov;

3. opozarjanje evropskih proizvajalcev strojne in programske opreme na možnosti, ki jih nudi elektronska izmenjava podatkov;

4. logistična podpora evropskim sektorskim skupinam;

5. upoštevanje posebnih zahtev o izmenjavi elektronskih podatkov o trgovini v državah članicah in med državami članicami in Skupnostjo v telekomunikacijah in standardizacijski politiki; izvajanje pripravljalnega dela v ta namen;

6. pomoč pri vzpostavljanju centrov za preskušanje skladnosti za programsko in strojno opremo, ki se uporablja v sistemih za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini;

7. iskanje rešitev za pravne probleme, ki bi lahko ovirali razvoj izmenjave elektronskih podatkov o trgovini, in pri tem zagotavljanje, da ne bi omejevalni telekomunikacijski predpisi ovirali razvoja izmenjave elektronskih podatkov o trgovini;

8. preučevanje varnostnih zahtev pri sistemih izmenjave elektronskih podatkov o trgovini zaradi zagotavljanja zaupnosti prenesenih sporočil;

9. preučevanje posebnih težav, ki jih povzroča mnogoterost jezikov v Skupnosti in, za namene večjezičnosti, preučevati možnost za uporabo rezultatov, pridobljenih ali pričakovanih iz programov za strojno prevajanje Systran in Eurotra;

10. preučevanje koristnosti spodbujanja razvoja posebne programske opreme, potrebne za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini;

11. navajanje obstoječih ali potencialnih področnih projektov o izmenjavi elektronskih podatkov o trgovini in pripravljanje njihove primerjalne analize;

12. identifikacija posebnih zahtev, nastalih med izvajanjem sistemov za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini, ki je lažja s pomočjo Skupnosti;

13. izdelava posebne študije pomoči, ki bi jo lahko nudili malim in srednjim podjetjem, da se dejavno vključijo v izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini;

14. predvidevanje morebitne podpore pilotnim projektom, katerih postopno izvajanje bi verjetno spodbujalo rešitve, ki se lahko posplošijo, za težave skupnega interesa, s katerimi se srečuje večina sistemov za izmenjavo elektronskih podatkov o trgovini.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Finančne ocene za 1989

Dodeljena proračunska sredstva, potrebna za izvajanje programa Tedis, zmanjšana za potne stroške in plače strokovnjakov v zvezi s Sekretariatom odbora Edifact: 3840000 ECU.

Ocena finančnega prispevka Islandije: 4608 ECU.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Finančna pravila

Člen 1

Ta priloga določa določbe in pravila v zvezi s finančnim prispevkom Islandije iz člena 4 Sporazuma.

Člen 2

1. Finančni prispevek Islandije upravlja Sekretariat EFTA.

2. Vsako leto, v času, o katerem se dogovorita Komisija in Sekretariat EFTA, pošlje Komisija Sekretariatu EFTA zahtevek za sredstva, ki ustrezajo prispevkom vseh držav EFTA, predvidenih za stroške v njihovih sporazumih, ki jih povezujejo s programom Tedis.

3. Prispevek je izražen v ekujih in švicarskih frankih, pri čemer je sestava ekuja opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 3180/78. Vrednost prispevka v ekujih se določi na datum zahtevka za sredstva.

4. Sekretariat EFTA nakaže Komisiji prispevke vseh držav EFTA v višini letnih stroškov iz njihovih sporazumov, najpozneje v treh mesecih po tem, ko Sekretariat EFTA prejme zahtevke za sredstva. Ob kakršnikoli zamudi pri plačilu prispevkov mora Sekretariat EFTA plačati obresti po stopnji, enaki najvišji diskontni stopnji, ki velja v državah članicah Skupnosti na datum zapadlosti. Stopnja se poveča za 0,25 % odstotne točke za vsak zamujeni mesec.

5. Povečana stopnja se uporabi za celotno obdobje zamude.

6. Veljavni finančni predpisi, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, se uporabljajo za upravljanje s proračunskimi sredstvi.

7. Na koncu vsakega leta se pripravi izjava o razdelitvi proračunskih sredstev za program Tedis in se informativno pošlje Islandiji in Sekretariatu EFTA.

--------------------------------------------------

Top