EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A1021(04)

Dodatni Protokol k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

OJ L 297, 21.10.1987, p. 29–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 64 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 64 - 69
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 144 - 151

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1987/513/oj

21987A1021(04)Uradni list L 297 , 21/10/1987 str. 0029 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0064
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0064


Dodatni Protokol

k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

na eni strani in

LIBANONSKA REPUBLIKA

na drugi strani

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko, podpisanega v Bruslju 3. maja 1977, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

GLEDE NA TO, da želita Skupnost in Libanon okrepiti medsebojne odnose, zato da bi upoštevali novo nastalo stanje, nastalo s pristopom Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim 1. januarja 1986, in da člen 44 Sporazuma predvideva možnost izboljšanja medsebojnih odnosov,

GLEDE NA TO, da je treba določiti pravila, ki omogočajo ohranitev tradicionalnega izvoza iz Libanona v Skupnost,

STA SE ODLOČILI skleniti Protokol, ki prilagaja določbe Sporazuma, in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

ZA VLADO LIBANONSKE REPUBLIKE:

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Carine, ki se na podlagi Sporazuma uporabljajo za uvoz v Skupnost za proizvode, s poreklom iz Libanona in so navedeni v Prilogi k temu Protokolu, se postopoma opustijo v enakih obdobjih in po enakih stopnjah, kot je določeno v Aktu o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike glede uvoza v Skupnost za enake proizvode iz Kraljevine Španije in Portugalske republike, kakor je bilo določeno 31. decembra 1985. Ta določba se uporablja v skladu s pravili, določenimi v nadaljevanju tega člena.

V obdobju opustitve carin in kadar se stopnja carine, ki velja za uvoz iz Kraljevine Španije v Skupnost, kot je bilo določeno 31. decembra 1985, razlikuje od stopnje, ki velja za Portugalsko republiko, se proizvodi, s poreklom iz Libanona, obravnavajo po višji stopnji.

2. Kadar je stopnja carine za proizvod naveden v Prilogi za Libanon nižja kakor za Kraljevino Španijo, Portugalsko republiko ali za obe, se postopna opustitev carine začne, ko se stopnja carine za uvoz takega proizvoda iz Kraljevine Španije in Portugalske republike spusti pod stopnjo carine, ki se uporablja za uvoz iz Libanona.

3. Da bi se postopno opustile carine za sušene stročnice s tarifno podštevilko 07.05 B skupne carinske tarife, s poreklom iz Libanona, se določi priporočljiva količina 2200 ton.

Če obseg uvoza tega proizvoda preseže priporočljivo količino, lahko Skupnost ob upoštevanju svojega pregleda letnega gibanja blagovnih tokov uvede zanj tarifno kvoto, ki je po obsegu enaka priporočljivi količini. Za količino uvoženih proizvodov, ki presegajo kvoto, Skupnost uvede carino, določeno v Sporazumu.

4. Za proizvode iz Priloge, ki niso navedeni v odstavku 3, lahko Skupnost v skladu s pogoji iz odstavka 3 določi priporočljivo količino, če med svojim pregledom letnega gibanja blagovnih tokov odkrije morebitno nevarnost, da bi obseg uvoza povzročil težave na trgu Skupnosti.

Člen 2

1. Ustanovi se Odbor za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, z namenom izboljšanja delovanja institucionalnih mehanizmov Sporazuma.

Odbor bo omogočal:

- redno izmenjavo informacij v zvezi s trgovino, podatkov o proizvodnji in napovedi,

- redno izmenjavo informacij o možnostih sodelovanja na področjih, ki jih zajema Sporazum.

Odboru izmenično predsedujeta predstavnik Komisije Evropskih skupnosti in predstavnik Libanona.

2. Svet za sodelovanje čim prej določi sestavo Odbora in način njegovega delovanja v skladu s členom 38(2) Sporazuma. Odbor lahko, kadar je to primerno, odloča tudi po predložitvi poročil Odbora Svetu.

Člen 3

Od leta 1995 Skupnost in Libanon pregledujeta rezultate sodelovanja med pogodbenicama, z namenom oceniti stanje in prihodnji razvoj medsebojnih odnosov glede na cilje, opredeljene v Sporazumu.

Člen 4

Ta protokol je sestavni del Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko.

Člen 5

1. Ta protokol ratificirata, sprejmeta ali odobrita pogodbenici v skladu s svojimi notranjimi postopki; pogodbenici se medsebojno uradno obvestita, da so končani postopki v ta namen.

2. Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko je bila opravljena notifikacija iz odstavka 1.

Člen 6

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in arabskem jeziku; vsako od teh besedil je enako verodostojno.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den niende juli nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de negende juli negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República LibanesaFor regeringen for Republikken LibanonFür die Regierungen der Libanesischen RepublikΓια την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του ΛιβάνουFor the Government of the Lebanese RepublicPour le gouvernement de la République libanaisePer il governo della Repubblica libaneseVoor de Regering van de Libanese RepubliekPelo Governo da República Libanesa

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Tarifna številka SCT | Poimenovanje | Kvota | Referenčna količina |

07.04 | Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali zmlete, vendar ne naprej pripravljene: A.Čebulaprej B.Drugo:česen | | |

07.05 | Sušene stročnice, v zrnu, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene B.Drugo: | | 2200 |

08.01 | Dateljni, banane, kokosovi orehi, brazilski oreški, indijski oreški, ananas, avokado, mango, guava in mangusta, sveži ali sušeni, oluščeni ali neoluščeni: H.Drugo | | |

08.02 | Agrumi, sveži ali sušeni: D.Grenivke | | |

08.05 | Oreški, ki ne spadajo pod tarifno številko 08.01, sveži ali sušeni, oluščeni ali neoluščeni: B.Orehi | | |

prej 08.09 | Drugo sadje, sveže: — lubenice, od 1. aprila do 15. junija | | |

09.09 | Seme janeža, badijana (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, kumine, orientalske kumine in brina | | |

12.03 | Seme, plodovi in trosi za setev: E.Drugo | | |

prej 12.08 | Korenina cikorije, sveža ali sušena, cela ali razrezana na kose, nepražena; rožiči, sveži ali sušeni, drobljeni ali zmleti, vendar ne naprej pripravljeni; koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi za uporabo v človeški hrani, ki ne spadajo pod nobeno drugo številko: — razen korenine cikorije | | |

--------------------------------------------------

Skupna izjava pogodbenic o členu 1 Dodatnega protokola

V kolikor Dodatni protokol ne začne veljati istočasno z začetkom koledarskega ali sezonskega leta, pogodbenici soglašata, da se glede na okoliščine količinske omejitve iz člena 1 uporabljajo sorazmerno.

Pogodbenici prav tako soglašata, da se obračunavanje količinskih omejitev na uvoz v Skupnost za proizvode, s poreklom iz Libanona, za katere Dodatni protokol predpisuje take omejitve, začne 1. januarja vsako leto.

--------------------------------------------------

Izjava predstavnika Zvezne republike Nemčije o definiciji nemškega državljanstva

V skladu s temeljnim ustavnim zakonom, ki velja v Zvezni republiki Nemčiji, se vsak Nemec obravnava kot državljan Zvezne republike Nemčije.

--------------------------------------------------

Izjava predstavnika Zvezne republike Nemčije o veljavi Dodatnega protokola za Berlin

Dodatni protokol velja tudi za Deželo Berlin pod pogojem, da Vlada Zvezne republike Nemčije v roku treh mesecev od začetka veljavnosti Dodatnega protokola na druge pogodbenice ni naslovila nasprotne izjave.

--------------------------------------------------

Top