EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A0606(01)

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije

OJ L 146, 6.6.1987, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 12 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 12 - 20
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 72 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 260 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 48 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2019; razveljavil 22019A0808(01)

Related Council regulation

21987A0606(01)Uradni list L 146 , 06/06/1987 str. 0003 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0012
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0012


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in

VLADA REPUBLIKE GAMBIJE,

v nadaljnjem besedilu "Gambija", sta se

OB UPOŠTEVANJU duha sodelovanja na podlagi Konvencije AKP-EGS in skupne želje, da bi okrepili prijateljske odnose med Skupnostjo in Gambijo,

OB UPOŠTEVANJU želje vlade Gambije po spodbujanju racionalnega upravljanja, izkoriščanja in ohranjanja ribolovnih virov s pomočjo okrepljenega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU, da Gambija za morski ribolov uresničuje svojo suverenost ali jurisdikcijo v coni, ki sega do dvesto navtičnih milj od obale,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih Narodov o pomorskem pravu, ki sta jo podpisali obe pogodbenici,

POTRJUJOČ, da mora biti izvajanje neomejenih pravic obalnih držav v vodah v njihovi pristojnosti glede raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja z živimi viri skladno z načeli mednarodnega prava,

ODLOČENI, da bosta svoje odnose na področju ribištva ohranjali v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov obeh pogodbenic,

V ŽELJI, da bi določili pogoje, ki urejajo ribolovne aktivnosti v skupnem interesu obeh pogodbenic,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določiti načela in pravila, ki bodo v prihodnje v vseh pogledih urejala ribiške aktivnosti plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, v nadaljnjem besedilu imenovanih "plovila Skupnosti", v vodah, nad katerimi ima Gambija suverenost ali jurisdikcijo za ribištvo, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Gambije".

Člen 2

Vlada Republike Gambije se zavezuje, da bo dovolila plovilom Skupnosti ribolov v ribolovni coni Gambije v skladu z določbami tega sporazuma.

Člen 3

1. Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse primerne ukrepe, da zagotovi, da bodo njena plovila izpolnjevala določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolovne aktivnosti v ribolovni coni Gambije.

2. Organi Gambije vnaprej obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vseh spremembah navedenih pravil in predpisov.

3. Ukrepi, ki jih sprejmejo organi Gambije za urejanje ribištva za namen ohranjanja temeljijo na objektivnih in znanstvenih merilih in se uporabljajo enako za plovila Skupnosti in druga tuja plovila.

Člen 4

1. Za ribiške aktivnosti, ki jih opravljajo plovila Skupnosti v ribolovni coni Gambije, je potrebno dovoljenje za gospodarski ribolov, ki ga izdajo organi Gambije na prošnjo Skupnosti.

2. Organi Gambije izdajo dovoljenja za gospodarski ribolov v mejah, določenih po kategorijah plovil v Protokolu, navedenem v členu 9.

3. Dovoljenja veljajo v conah, navedenih v Prilogi, glede na zadevne aktivnosti in vrsto plovila.

4. Dovoljenja veljajo na podlagi vloge lastnika ladje ali njegovega zastopnika za obdobja celih mesecev, največ pa 12 mesecev.

5. Dovoljenje se izdaja za določeno plovilo in ni prenosljivo.

6. Če plovila, ki ima dovoljenje, dovoljenja ne more uporabljati zaradi višje sile, se na prošnjo Skupnosti dovoljenje lahko nadomesti z drugim, ki velja za plovilo iste kategorije in vrste.

Člen 5

1. Dovoljenja izdajo organi Gambije, ko zadevni lastnik ladje plača pristojbino.

2. Pristojbina za plovila za ribolov tunov in za ribolov s parangali se določi na tono tuna in mečarice, ulovljene v ribolovni coni Gambije.

3. Pristojbina za dovoljenje za ribolov za druge vrste se določi glede na bruto registrsko tonažo zadevnega plovila.

4. Pristojbina, plačana za dovoljenje, kot je predvideno v odstavku 4 člena 4, je določena sorazmerno s trajanjem veljavnosti.

5. Stopnje pristojbin so določene v Prilogi.

Člen 6

Plovila, ki imajo na podlagi tega sporazuma pooblastilo za ribolov v ribolovni coni Gambije, morajo poslati ustreznim organom Gambije izjave o ulovu in izvod delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Banjulu, kot je določeno v Prilogi.

Člen 7

Za plovila z vlečno mrežo, ki imajo na podlagi tega sporazuma pooblastilo za ribolov v ribolovni coni Gambije, se lahko zahteva, da iztovorijo del ulovljenih rib v navedeni coni v pristaniščih v Gambiji.

Količine in pogoji za iztovarjanje se določijo v okviru skupnega odbora iz člena 11.

Člen 8

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta neposredno ali v okviru mednarodnih organizacij usklajevali ukrepe za zagotavljanje upravljanja in ohranjanja živih virov, zlasti v srednje-vzhodnem Atlantiku ter za lajšanje ustreznih znanstvenih raziskav.

Člen 9

V zameno za možnosti ribolova, odobrene na podlagi tega sporazuma, Skupnost plača nadomestilo, v skladu s pogoji in režimi, določenimi v Protokolu k temu sporazumu. To nadomestilo ne posega v financiranje, ki ga prejema Gambija na podlagi Konvencije AKP- EGS.

Člen 10

Pogodbenici se strinjata, da se bosta posvetovali v primeru spora glede razlage ali uporabe tega sporazuma. Zavezujeta se, da bosta v čimbolj objektivnem in spravnem duhu preučili vsa nesoglasja, da bi lahko premagali težavo.

Člen 11

Ustanovi se skupni odbor, ki zagotavlja pravilno uporabo tega sporazuma.

Odbor se sestaja na zahtevo pogodbenic izmenično v Gambiji in v Skupnosti.

Člen 12

Če bi organi Gambije zaradi razvoja dogodkov v zvezi s stanjem staležev rib sklenili, da sprejmejo ohranjevalne ukrepe, ki bodo po mnenju Skupnosti občutno prizadeli ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, se pogodbenici posvetujeta, da bi prilagodili Prilogo in Protokol.

Ta posvetovanja temeljijo na načelu, da se zmanjšanje ribolovnih pravic, določenih v navedenem protokolu, izravna z drugimi enakovrednimi možnostmi ribolova, ob upoštevanju nadomestila, ki ga je plačala Skupnost.

Člen 13

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na stališča ene ali druge pogodbenice o katerem koli vprašanju pomorskega prava.

Člen 14

Ta sporazum se uporablja na eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani za ozemlje Republike Gambije.

Člen 15

Priloga in Protokol sta sestavni del Sporazuma in če ni drugače določeno, so sklici na ta sporazum tudi sklici na Prilogo in Protokol.

Člen 16

Ta sporazum se sklene za začetno obdobje treh let od datuma začetka veljavnosti. Če ena ali druga pogodbenica tega sporazuma ne odpove z obvestilom vsaj šest mesecev pred iztekom navedenega začetnega obdobja, Sporazum ostane veljaven za nadaljnja obdobja po dveh let, če se vsaj tri mesece pred iztekom takega dvoletnega obdobja ne pošlje obvestilo o odpovedi. V tem primeru pogodbenici začneta pogajanja, da bi sporazumno določili spremembe ali dodatke, ki jih je treba sprejeti za Prilogo ali Protokol.

Člen 17

Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so zaključeni potrebni postopki.

Člen 18

Ta sporazum, sestavljen v dveh izvirnikih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki vsaki pogodbenici pošlje en overjen izvod.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PLOVIL SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI GAMBIJE

A. VLOGA ZA DOVOLJENJE IN FORMALNOSTI OB IZDAJI

Postopek za vlogo in izdaja dovoljenj, ki plovilom, ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti omogočajo ribolov v ribolovni coni Gambije, sta kot sledi:

Ustrezni organi Skupnosti prek delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Gambiji predložijo ustreznim organom Gambije vlogo za vsako plovilo, ki želi opravljati ribolov na podlagi Sporazuma, vsaj 10 dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti.

Vloga se izdela na obrazcih, ki jih v ta namen predvidi vlada Gambije. Vzorec je priložen temu sporazumu.

Vsaki vlogi za dovoljenje je priloženo dokazilo o plačilu za obdobje veljavnosti dovoljenja.

Organi Gambije nato dovoljenje pošljejo lastnikom ladij ali njihovim zastopnikom.

Dovoljenje mora biti ves čas na krovu.

1. Določbe za plovila za ribolov tunov in za ribolov s parangali

(a) Pristojbina znaša 20 ECU na tono ulova v ribolovni coni Gamvije.

(b) Vloge za dovoljenja za plovila za ribolov tunov in za ribolov s parangali se izdajo po plačilu oddelku generalnega računovodje Gambije pavšalnega zneska 1000ECU na leto za vsako plovilo za ribolov tunov s potegalko, 200 ECU na leto za vsako plovilo za ribolov tunov z ribiško palico in 200 ECU na leto za vsako plovilo za ribolov s parangali, kar ustreza pristojbinam za:

- 50 ton ulova tunov na leto v primeru plovil za ribolov tunov s potegalko,

- 10 ton ulova tunov na leto v primeru plovil za ribolov tunov z ribiško palico,

- 10 ton ulova mečaric na leto v primeru plovil za ribolov s parangali.

Komisija Evropskih skupnosti ob izteku vsakega ribolovnega leta sestavi začasni obračun pristojbin za ribolovno leto na podlagi izjav o ulovu, ki jih izdelajo lastniki ladij in se hkrati pošljejo organom Gambije in pristojnim oddelkom Komisije. Lastniki ladij plačajo ustrezen znesek ministrstvu za oddelku generalnega računovodje Gambije najkasneje tri mesece po izteku ribolovnega leta.

Komisija sestavi končni obračun pristojbin ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja, kakršno je ICCAT. Končni obračun se pošlje organom Gambije in priglasi lastnikom ladij, ki imajo 30 dni časa, da izpolnijo svoje finančne obveznosti.

Če pa je znesek na končnem obračunu nižji od zgoraj navedenega predplačila, se nastali saldo ne vrača.

2. Določbe, ki se uporabljajo za plovila z vlečnimi mrežami in druga plovila

Pristojbine so za:

(a) Plovila za sveže ribe:

- 80 ECU na BRT na leto za plovila za ribolov rakov,

- 50 ECU na BRT na leto za druga plovila;

(b) Zamrzovalna plovila:

- 80 ECU na BRT na leto za plovila za ribolov kozic,

- 60 ECU na BRT na leto za druga plovila.

Te pristojbine se plačajo oddelku generalnega računovodje Gambije v valuti, ki jo navedejo organi Gambije.

B. IZJAVA O ULOVU

Za plovila z vlečnimi mrežami se vsak mesec izdela izjava o ulovu iz člena 6 v skladu s priloženim vzorcem.

Če teh določb ne bi izpolnjevali, si organi Gambije pridržujejo pravico, da začasno prekličejo dovoljenje plovila, ki krši določbe, dokler ne izpolni zahtevanih formalnosti.

C. RIBOLOVNE CONE

(i) Ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti za ribolov z vlečnimi mrežami in za ribolov s parangali v ribolovni coni Gambije se dovolijo od prvih 12 milj od geografske temeljne črte.

(ii) Plovilom za ribolov tunov se dovoli ribolov v vseh vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo Gambije.

D. ZNAČILNOSTI PLOVIL

Edina omejitev glede značilnosti plovil, ki se uporablja za plovila Skupnosti, ki opravljajo ribolov v ribolovni coni Gambije, je največ 1500BRT za plovila za ribolov z vlečnimi mrežami.

E. DOVOLJENE MREŽE

Dovoljene velikosti očesa mreže vreče vlečnih mrež (popolnoma raztegnjena mreža) so:

(a) 60 mm za plovila za ribolov rib kostnic;

(b) 40 mm za plovila za ribolov glavonožcev;

(c) 25 mm za plovila za ribolov kozic.

Te velikosti očesa mreže se ponovno preučijo na prvem sestanku skupnega odbora.

Plovila, ki opravljajo ribolov tunov v ribolovni coni Gambije izpolnjujejo zakonske ukrepe ICCAT.

F. POKLICNO USPOSABLJANJE

Lastniki ladij, katerim se na podlagi Sporazuma izda dovoljenje, prispevajo za poklicno usposabljanje državljanov Gambije. Pogoje za ta prispevek, ki je lahko sprejem gambijskih mornarjev na krov ali plačilo pavšalnega zneska lastnika ladje, namenjenega za usposabljanje mornarjev, lahko določi skupni odbor od četrtega leta uporabe Sporazuma.

REPUBLIKA GAMBIJA

VLOGA ZA RIBIŠKA PLOVILA ZA RIBOLOV V VODAH GAMBIJE

I. PROSILEC:

1. Ime prosilca: …

2. Ime družbe: …

3. Naslov: …

II. PLOVILO:

1. Ime: …

2. Številka registracije: …

3. Kraj in datum izdelave: …

4. Radijski identifikacijski signal: …

5. Država registracije: …

6. Bruto registrska tonaža: …

7. Število skladišč za ribe: …

8. Zmogljivost skladišč: …

9. Skupno število članov posadke: …

10. Tip ribolova: …

11. Je plovilo zamrzovalno plovilo? …

12. Če da:

- Zmogljivost zamrzovanja: …

- Zmogljivost shranjevanja: …

13. Ime poveljnika plovila: …

III OBDOBJE UPORABE:

Od … do …

(Datum)

(Podpis)

Vzorec obrazca iz člena 6 Sporazuma

IZJAVA O ULOVU

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokol

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije

Člen 1

Meje iz člena 4 Sporazuma so naslednje:

1. Plovila za ribolov tunov:

(a) | Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalko: | 48500 BRT |

(b) | plovila za ribolov z ribiško palico: | 2900 BRT |

| Ribolovne pravice za plovila za ribolov z ribiško palico se na prošnjo Skupnosti povečajo do 3500BRT. |

Plovila za ribolov s parangali: | 1200 BRT |

3. Plovila z vlečnimi mrežami in druga plovila:

(a) | Plovila za svežo ribo z vlečnimi mrežami: | | 7000 BRT |

(b) | Druga plovila za sveže ribe: |

| Ribolovne pravice za plovila za ribolov rakov se na prošnjo Skupnosti odobrijo do 570 BRT. |

(c) | Zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami: |

| — | za ribolov kozic: | 2325 BRT |

| | Ribolovne pravice se na prošnjo Skupnosti povečajo do 2575BRT; |

| — | za ribolov drugih vrst: | 10500 BRT. |

Člen 2

Skupno število dni ribolova s plovili za sveže ribe in zamrzovalnimi plovili z vlečnimi mrežami v ribolovni coni Gambije je omejeno na 1900dni ribolova oziroma 3100dni ribolova za vsako ribolovno leto.

Organi Gambije preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Banjulu obvestijo pristojne oddelke Komisije, ko se porabi 80 % dni ribolova, dovoljenih za vsako kategorijo plovil.

Člen 3

Plovila, ki nameravajo opravljati ribolov v ribolovni coni Gambije, obvestijo radijsko postajo v Banjulu o svojem vstopu v navedeno cono: na enak način jo obvestijo o izhodu iz cone. Izračun števila dni ribolova v ribolovni coni Gambije se opravi na podlagi teh prijav.

Člen 4

1. Znesek finančnega nadomestila iz člena 9 Sporazuma za znaša obdobje trajanja tega protokola 3300000ECU, ki se plačajo v enakih letnih obrokih.

2. Nadomestilo se plača oddelku generalnega računovodje Gambije.

Člen 5

Za uporabo nadomestila iz člena 4 je pristojna izključno vlada Gambije.

Člen 6

Komisija prispeva znesek 80000 ECU za financiranje znanstvenega programa v Gambiji, namenjenega za povečanje znanja o ribolovnih virih v ustreznem delu srednje-vzhodnega Atlantika.

Člen 7

V ta namen Skupnost omogoča dostop državljanom Gambije do ustanov v svojih državah članicah in zato predvidi pet študijskih pomoči za študij in usposabljanje za največ dve leti, za obdobje, predvideno v členu 9, za različne znanstvene, tehnične in ekonomske predmete, ki se nanašajo na ribiške vire.

Na zahtevo organov oblasti Gambije, se lahko dve dvoletni študijski pomoči uporabita za financiranje študijskih potovanj in za pokrivanje izdatkov udeležbe uradnikov Ministrstva za vodne vire in okolje na konferencah, delavnicah in seminarjih.

Člen 8

Če Evropska gospodarska skupnost ne uspe izvesti plačila, predvidenega v členih 4, 6 in 7 tega protokola, se sporazum o ribištvu začasno prekine.

Člen 9

Ta protokol se uporablja za obdobje treh let od dne začetka veljavnosti sporazuma.

--------------------------------------------------

Top