EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21986A0630(01)

Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter državami pogodbenicami Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike (Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras in Nikaragva) in Panamo na drugi

OJ L 172, 30.6.1986, p. 2–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 270 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 149 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 149 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 115 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1986/2009/oj

Related Council regulation

21986A0630(01)Uradni list L 172 , 30/06/1986 str. 0002 - 0011


Sporazum o sodelovanju

med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter državami pogodbenicami Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike (Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras in Nikaragva) in Panamo na drugi

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

na eni strani in

VLADE DRŽAV POGODBENIC SPLOŠNE POGODBE O GOSPODARSKEM POVEZOVANJU SREDNJE AMERIKE (KOSTARIKA, EL SALVADOR, GVATEMALA, HONDURAS IN NIKARAGVA) IN VLADA PANAME

na drugi SO SE –

OB SKLICEVANJU NA Skupno sporočilo ministrskega zasedanja v San Joseju v Kostariki 28. in 29. septembra 1984,

POTRJUJOČ svojo politično voljo za ustanovitev nove strukture za gospodarski dialog med Skupnostjo in državami Medmorske Amerike s širjenjem in utrjevanjem sodelovanja med obema regijama na gospodarskem, trgovinskem, finančnem, tehničnem in družbenem področju,

PRIZNAVAJOČ prednosti krepitve medsebojnih odnosov in njihove umestitve v institucionaliziran okvir z uporabo obstoječe institucionalne strukture v Skupnosti in državah Medmorske Amerike,

POUDARJAJOČ temeljni pomen, ki ga pogodbenice pripisujejo utrjevanju in krepitvi regionalnega povezovanja v luči možnosti, ki jih ima za razvoj držav Medmorske Amerike in kot ključni dejavnik pri stabiliziranju regije,

OB UPOŠTEVANJU želje Skupnosti po pospeševanju prizadevanj za regionalno povezovanje z dejavnostmi, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju gospodarske soodvisnosti teh držav, in sicer s ponovnim oživljanjem in širjenjem svoje medsebojne trgovine,

OB UPOŠTEVANJU, da je Skupnost pripravljena delati z državami Medmorske Amerike pri njihovih prizadevanjih za odstranjevanje razvojnih ovir, z usklajenim in trdnim delovanjem ob upoštevanju prednostnih nalog teh držav, ne glede na sredstva, sprejeta za njihovo doseganje, in pri koordiniranju in izvajanju regionalnega gospodarskega razvoja,

V ŽELJI, da bi v skladu s svojimi človeškimi in fizičnimi viri prispevali k uvedbi nove stopnje razvoja mednarodnega sodelovanja na temelju enakopravnosti, pravičnosti, napredka in medsebojnega spoštovanja, koristi in soglasnosti; takšno sodelovanje bo vzpostavljeno med enakovrednimi partnerji ob upoštevanju različne razvojne stopnje držav Medmorske Amerike in držav Skupnosti,

ZAVEDAJOČ, da je spodbujanje proizvodnje v posameznih državah in zlasti v tistih, ki imajo stalen primanjkljaj v medregijski trgovini v interesu držav Medmorske Amerike, da se olajša njihova obnovitev,

ODLOČENI, da prispevajo k stabilizaciji držav Srednje Amerike, zlasti z izvajanjem operacij, namenjenih izboljšanju socialnih in gospodarskih pogojev, katerih zaostalost je temeljni vzrok socialne nestabilnosti,

ZAVEDAJOČ negativnih učinkov, ki nastajajo v državah Medmorske Amerike zaradi položaja svetovnega gospodarstva, in sicer predvsem zaradi posebnih okoliščin, ki so značilne za njihova gospodarstva in zaradi splošnega položaja v regiji,

S SKUPNIM NAMENOM, da spodbudijo celosten razvoj držav Medmorske Amerike, da se zviša življenjski standard njihovih prebivalcev,

POTRJUJOČ svojo podporo načelom listine Združenih narodov in demokratičnim vrednotam, zlasti pri spoštovanju temeljnih človekovih pravic ter osebnega dostojanstva in vrednot,

ODLOČILI skleniti ta sporazum in so v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:

Jacques Poos,

minister Velikega vojvodstva Luksemburg za zunanje zadeve, vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropskih skupnosti;

Claude Cheysson,

član Komisije Evropskih skupnosti;

ZA DRŽAVE MEDMORSKE AMERIKE:

ZA VLADO REPUBLIKE KOSTARIKE:

dr. Carlos José Gutierrez Gutierrez,

minister za zunanje in verske zadeve;

ZA VLADO REPUBLIKE EL SALVADOR:

dr. Rodolfo Castillo Claramount,

podpredsednik republike,

minister za zunanje zadeve;

ZA VLADO REPUBLIKE GVATEMALE:

Lic. Fernando Andrade Diaz-Duran,

minister za zunanje zadeve;

ZA VLADO REPUBLIKE HONDURAS:

dr. Edgardo Paz Barnica,

minister za zunanje zadeve;

ZA VLADO REPUBLIKE NIKARAGVE:

Oče Miguel D'escoto-Brockman ,

Minister za zunanje zadeve;

ZA VLADO REPUBLIKE PANAME:

dr. Jorge Abadia Areas,

minister za zunanje zadeve;

ministri držav Srednje Amerike za zunanje zadeve kot predstavniki svojih držav in kot predstavniki Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike, kot tudi minister Paname za zunanje zadeve,

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Splošni cilji

Člen 1

Pogodbenici - Evropska gospodarska skupnost, v nadaljevanju "Skupnost", na eni strani, ter države pogodbenice Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike (Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras in Nikaragva) in Panama, v nadaljevanju "države Medmorske Amerike" ali "Medmorska Amerika", na drugi – sta se dogovorili o sklenitvi tega sporazuma o sodelovanju, katerega glavni cilji so:

(a) širitev in utrjevanje njunega gospodarskega, trgovinskega in razvojnega sodelovanja na osnovi enakopravnosti, medsebojnega spoštovanja in koristi, pri čemer se upošteva relativno slabša razvitost držav Medmorske Amerike;

(b) okrepiti odnose med Skupnostjo in državami Medmorske Amerike ter jih umestiti v institucionalni okvir, pri čemer se, kjer je mogoče upošteva sedanja institucionalna infrastruktura v obeh regijah;

(c) pomoč pri reševanju težav držav Medmorske Amerike, ki jih je zlasti poslabšal vpliv sedanje gospodarske recesije;

(d) pomagati pri obnovi, prestrukturiranju in krepitvi procesa gospodarskega povezovanja držav Srednje Amerike;

(e) spodbujanje finančne pomoči ter znanstvenega in tehničnega sodelovanja, ki bo verjetno prispevalo k razvoju držav Medmorske Amerike, pri čemer je poudarek zlasti na razvoju podeželja in socialnem razvoju, ter krepitev kmetijskega in industrijskega sektorja.

Člen 2

Za doseganje ciljev iz člena 1 se bodo izvajale dejavnosti na področju gospodarskega, trgovinskega in razvojnega sodelovanja.

Gospodarsko sodelovanje

Člen 3

1. V luči svojih skupnih interesov in v skladu s svojimi dolgoročnimi gospodarskimi cilji se pogodbenici zavezujeta, da bosta v okviru svojih pristojnosti in ob upoštevanju svoje različne razvitosti uvedli najširše možno gospodarsko sodelovanje, iz katerega ne bo nobeno področje vnaprej izvzeto.

Cilji tega sodelovanja so prispevati k razvoju gospodarstva pogodbenic na splošni ravni in dvigniti njun življenjski standard ter zlasti:

(a) spodbujanje razvoja poljedelstva in živinoreje, industrije, živilske industrije in energetike;

(b) spodbujanje znanstvenega in tehnološkega napredka;

(c) ustvarjanje novih delovnih mest;

(d) spodbujanje regionalnega razvoje in procesa regionalnega gospodarskega povezovanja ter razvoj medregijske trgovine;

(e) zaščita in izboljšanje okolja;

(f) spodbujanje razvoja podeželja;

(g) odpiranje novih preskrbovalnih virov in novih trgov.

2. Za uresničevanje teh ciljev si pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo z ustreznimi sredstvi prizadevata ustrezno spodbuditi in olajšati zlasti:

(a) izmenjavo informacij, pomembnih za gospodarsko sodelovanje, ter razvijanje stikov in promocijskih dejavnosti med podjetji in organizacijami iz obeh regij;

(b) tesnejše povezovanje svojih gospodarskih, industrijskih, poljedelskih, živinorejskih in rudarskih sektorjev;

(c) sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, industrijskega razvoja, živilske industrije, poljedelstva in živinoreje, rudarstva, naravnih virov, ribištva, infrastrukture, transporta in zvez, okolja in turizma;

(d) sodelovanje na področju energetike, skupaj z razvijanjem novih virov energije, pri čemer se upošteva enako delo, ki ga opravljajo druge mednarodne organizacije, prednost pa ima zmanjšanje odvisnosti od energetskih proizvodov na osnovi nafte;

(e) spodbujanje evropskih naložb kot dodatek k nacionalnim in regionalnim naložbam držav Medmorske Amerike, kot tudi ustanavljanje skupnih podjetij na področjih, ki so zanimiva za regijo, v sladu s program in določbami, ki ne smejo biti diskriminatorni glede na programe, ki se izvajajo v zvezi z naložbami iz drugih virov.

Z namenom izboljšanja naložbenega ozračja pogodbenici poskrbita za ustrezne pogoje za povečanje naložb, tako da bo v korist obema pogodbenicama, zlasti pri pospeševanju spodbujanja naložb in zaščitnih sporazumov tako v državah članicah Skupnosti, kot v državah Medmorske Amerike;

(f) dvostransko in večstransko sodelovanje s Karibskim območjem in z Latinsko Ameriko.

3. Skupni odbor iz člena 7 predvsem glede področij iz odstavka 2(c) zagotovi, da se dejavnosti sodelovanja izvajajo v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določijo države Medmorske Amerike.

Trgovinsko sodelovanje

Člen 4

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta ob upoštevanju svoje stopnje razvoja s primernimi ukrepi spodbujali skladni razvoj, raznovrstnost in kakovostno izboljšanje medsebojne trgovine z namenom, da takšna trgovina doseže čim večji obseg.

2. Pogodbenici se strinjata, da bosta preučili načine in sredstva za olajšanje trgovine in odpravljanje trgovinskih ovir, zlasti netarifnih in kvazitarifnih ovir, pri čemer bosta med drugim upoštevali delo mednarodnih organizacij.

3. Pogodbenici si bosta pri izvajanju svojih politik prizadevali, da bosta v skladu s svojo zakonodajo:

(a) iskali oblike dvostranskega in večstranskega sodelovanja z namenom reševanja trgovinskih težav, ki so v skupnem interesu, skupaj s težavami v zvezi z blagom, polizdelki in končnimi izdelki;

(b) druga drugi dodelili čim širše možnosti za komercialne transakcije;

(c) v celoti upoštevali svoje interese in potrebe pri dostopu do trgov z blagom, polizdelki in dokončanimi izdelki ter pri stabiliziranju mednarodnih trgov s surovinami, v skladu s cilji, sprejetimi na ustreznih večstranskih forumih;

(d) preučevali in priporočali ukrepe za spodbujanje trgovine, za katere je verjetno, da bodo pospeševali povečanje uvoza in izvoza, zlasti trgovino z državami Medmorske Amerike ter med to in sosednjimi regijami:

- da bi olajšali tesnejše stike med gospodarskimi subjekti in poslovneži iz obeh regij z namenom razvejanja in razširjenja trgovinskih tokov,

- da bi spodbujali poklicno izobraževanje v državah Medmorske Amerike, ki pokriva tehnične vidike zunanje trgovine in spodbujanje trgovine,

- da bi krepili kroženje trgovinskih informacij med državami obeh regij,

- da bi zagotavljali tehnično pomoč pri nadzoru kakovosti;

(e) pridobiti v največji možni meri mnenje druge pogodbenice o ukrepih, ki bi lahko negativno vplivali na trgovino med obema regijama.

Obravnava po načelu največjih ugodnosti

Člen 5

1. Pogodbenici si medsebojno zagotavljata obravnavo po načelu največjih ugodnosti, glede uvoženega ali izvoženega blaga, v vseh zadevah, ki se nanašajo na:

- carine in pristojbine vseh vrst, vključno s postopki za pobiranje carin in pristojbin vseh vrst,

- predpise v zvezi s carinjenjem, prevozom, skladiščenjem ali pretovarjanjem,

- posredne davke in druge notranje pristojbine,

- pravila v zvezi s plačili, vključno z razporeditvijo tuje valute in prenosom teh plačil,

- predpise v zvezi s prodajo, nakupom, prevozom, distribucijo in rabo blaga na notranjem trgu.

2. Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) prednosti, priznane zaradi vzpostavitve carinske unije ali območja proste trgovine ali ki izhajajo iz uvedbe takšne carinske unije ali območja proste trgovine, skupaj s prednostmi priznanimi v okviru regionalnega gospodarskega povezovanja v Latinski Ameriki;

(b) prednosti, priznane sosednjim državam za olajšanje obmejne trgovine in trgovine med državami podpisnicami Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike, ali med temi državami in Panamo;

(c) prednosti, priznane nekaterim državam v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini;

(d) prednosti, ki jih države Medmorske Amerike priznavajo nekaterim državam v skladu s Protokolom o trgovinskih pogajanjih med državami v razvoju po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini.

3. Ta člen se uporablja brez vpliva na pravice in obveznosti, ki obstajajo na podlagi Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Sodelovanje v razvoju

Člen 6

1. Skupnost priznava, da države Medmorske Amerike sestavljajo regijo v razvoju. Skupnost z namenom utrjevanja in pospeševanja njihovega razvoja in okrepitve ter zlasti procesa regijskega povezovanja zagotovi razvojno pomoč državam Medmorske Amerike v okviru programov, ki jih izvaja v državah v razvoju. V tem okviru so še posebno pomembni projekti celostnega razvoja podeželja, skupni izobraževalni načrti, dejavnosti namenjene doseganju prehrambene samozadostnosti in izboljšanju zdravstvenih pogojev na regionalni ravni.

2. Pogodbenici si prav tako z ustreznimi sredstvi prizadevata olajšati in spodbuditi sodelovanje med finančnimi ustanovami obeh regij. Še naprej bosta iskali priložnosti za koordinacijo in sofinanciranje tako med Skupnostjo in državami članicami in z državami Medmorske Amerike kot z mednarodnimi organizacijami in državami, ki jih neposredno zadeva razvoj regije.

Skupni odbor za sodelovanje

Člen 7

1. Ustanovi se Skupni odbor za sodelovanje, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in predstavnikov držav Medmorske Amerike, ki jim pomagajo organi Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike.

2. Skupni odbor nadzira in spodbuja ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitosti dejavnosti na področju sodelovanja, ki jih zajema ta sporazum in ocenjuje rezultate takšnih ukrepov. Izdaja tudi ustrezna priporočila. Prav tako priporoča rešitve za razlike, ki lahko nastanejo med pogodbenicama pri razlaganju in izvajanju tega sporazuma.

3. V Skupnem odboru potekajo na ustrezni ravni posvetovanja z namenom olajšati izvajanje tega sporazuma in pospešiti uresničevanje njegovih ciljev.

4. Skupni odbor po potrebi ustanovi posebne pododbore, ki izvajajo naloge po naročilu Skupnega odbora.

5. Skupni odbor sprejme poslovnik in program dela.

6. Skupni odbor se praviloma sestaja enkrat na leto. Po dogovoru med pogodbenicama se lahko skličejo dodatne seje.

Drugi sporazumi

Člen 8

1. Brez vpliva na ustrezne določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti, ta sporazum in ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, nikakor ne vplivajo na pooblastila držav članic Skupnosti, da vzpostavljajo dvostranske dejavnosti z državami Medmorske Amerike na področju gospodarskega sodelovanja, in kjer je to primerno, sklepajo nove sporazume o gospodarskem sodelovanju s temi državami.

2. Brez poseganja v določbe Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike, njene protokole in druge sporazume o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike, ta sporazum niti odločbe o njegovem izvajanju nikakor ne smejo vplivati na možnosti držav pogodbenic Splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike, da izvajajo dvostranske dejavnosti z državami članicami Skupnosti na področju gospodarskega sodelovanja ali da, kjer je ustrezno, sklenejo nove sporazume o gospodarskem sodelovanju s temi državami članicami.

3. Ob upoštevanju določb iz odstavkov 1 in 2, določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in državami Medmorske Amerike, v kolikor so določbe zadnjih nezdružljive z določbami tega sporazuma ali enake.

Izvajanje Sporazuma

Člen 9

Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe in si ustrezno prizadevata za doseganje in izvajanje ciljev, določenih v tem sporazumu.

Pogodbenici lahko zlasti na osnovi tega sporazuma skleneta sekundarne sporazume ali protokole za namen izvajanja programov in posebnih projektov v skladu z določbami tega sporazuma.

Ozemeljska veljavnost

Člen 10

Ta sporazum velja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi na ozemljih, na katerih velja Splošna pogodba o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike in za ozemlje Paname.

Čas veljavnosti

Člen 11

1. Sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

2. Sporazum se uporablja za začetno obdobje petih let, potem pa za obdobja dveh let ob upoštevanju pravice pogodbenic, da ga lahko z odpovedjo v pisni obliki prekineta šest mesecev pred dnem preteka odpovednega roka iz tega odstavka.

3. Ta sporazum se lahko ob upoštevanju morebitnih spremenjenih okoliščin s soglasjem obeh pogodbenic spremeni.

Verodostojni jeziki

Člen 12

Ta sporazum je sestavljen v osmih izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 13

Priloge k temu sporazumu so njegovi sestavni deli.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Era fé do que os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram a sua assinatura no final do presente acordo.En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Udfærdiget i Luxembourg, den

tolvte november nitten hundrede og femogfirs

.

Geschehen zu Luxemburg am

zwölften November neunzehnhundertfünfundachtzig

.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις

δώδεκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε

.

Done at Luxembourg on the

twelfth day of November in the year on thousand nine hundred and eighty-five

.

Fait à Luxembourg, le

douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq

.

Fatto a Lussemburgo, addì

dodici novembre millenovecentottantacinque

.

Gedaan te Luxemburg, de

twaalfde november negentienhonderd vijfentachtig

.

Feito no Luxemburgo, em

doze de Novembro de mil novecentos e oitenta e cinco

.

Hecho en Luxemburgo, el

doce de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco

.

For Rådet for De europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades EuropeiasPor el Consejo de las Comunidades Europeas

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de Ia República de Costa Rica

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de Ia República de El Salvador

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de Guatemala

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de Honduras

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de Nicaragua

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de Panamá

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

IZJAVA EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI O SPLOŠNEM SISTEMU PREFERENCIALOV

Skupnost potrjuje pomembnost splošnega sistema preferencialov, uvedenega z resolucijo 21(II) druge Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju, za razvoj trgovine držav Medmorske Amerike.

Skupnost izjavlja, da je z namenom, da bi državam Medmorske Amerike pomagala čimbolj izkoristiti prednosti njenega splošnega sistema preferencialov, pripravljena v Skupnem odboru preučiti možnost za izboljšanje sistema v skladu z dogovori, pri katerih se lahko upoštevajo interesi in gospodarski položaj zadevnih držav.

V tej zvezi Skupnost ugotavlja, da bodo države Medmorske Amerike ob primernem času same navedle, kateri izdelki jih še posebej zanimajo.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IZJAVA O RAZVOJNEM SODELOVANJU

Skupnost, kot je bilo potrjeno na ministrskem zasedanju v San Joseju v Kostariki 28. in 29. septembra 1984, namerava v največji možni meri prispevati h gospodarskemu in socialnemu razvoju regije držav Medmorske Amerike.

V tem okviru Skupnost s sklicevanjem na člen 6 Sporazuma znova potrjuje svoj namen, da prednostno pomoč nameni regionalnim projektom in izjavlja, da je pripravljena zagotoviti, da bo celoten obseg pomoči v vseh oblikah, namenjen državam Medmorske Amerike, v začetnem obdobju izvajanja sporazuma precej povečan in sicer v okviru ustreznih postopkov Skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

IZMENJAVA PISEM O POMORSKEM PROMETU

Spoštovani,

v čast mi je, da potrdim naslednje:

Glede trgovinskih ovir, ki jih lahko Evropski gospodarski skupnosti in njenim državam članicam ter državam Medmorske Amerike članicam povzroči delovanje pomorskega prometa, je bilo dogovorjeno, da bosta z namenom spodbujanja trgovinskega razvoja pogodbenici poiskali obojestransko zadovoljive rešitve, kjer je potrebno, v okviru sodelovanja pri pomorskem prometu, ki bo uvedeno postopno in v skladu s pooblastili pogodbenic.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Svet evropskih skupnosti in države članice Skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je, da potrdim naslednje:

Glede trgovinskih ovir, ki jih lahko Evropski gospodarski skupnosti in njenim državam članicam ter državam Medmorske Amerike članicam povzroči delovanje pomorskega prometa, je bilo dogovorjeno, da bosta z namenom spodbujanja trgovinskega razvoja pogodbenici poiskali obojestransko zadovoljive rešitve, kjer je potrebno, v okviru sodelovanja pri pomorskem prometu, ki bo uvedeno postopno in v skladu s pooblastili pogodbenic.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za države Medmorske Amerike

--------------------------------------------------

Top