Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21986A0318(01)

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Madagaskar o ribolovu ob obali Madagaskarja

OJ L 73, 18.3.1986, p. 26–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 183 - 189

In force

21986A0318(01)Uradni list L 073 , 18/03/1986 str. 0026 - 0032


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Madagaskar o ribolovu ob obali Madagaskarja

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in

VLADA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE MADAGASKAR,

v nadaljnjem besedilu "Madagaskar",

GLEDE NA duh sodelovanja, ki izhaja iz Konvencije AKP-EGS, in dobre odnose sodelovanja med Skupnostjo ter Madagaskarjem;

GLEDE NA željo vlade Madagaskarja, da bi se z okrepljenim sodelovanjem spodbujalo smotrno izkoriščanje njenih ribolovnih virov;

GLEDE NA regionalni projekt za razvoj gospodarskega ribolova tunov v jugozahodnem Tihem oceanu;

OB SKLICEVANJU, da v zvezi z morskim ribištvom Madagaskar izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo v coni, ki sega do 200 navtičnih milj od njegove obale;

OB UPOŠTEVANJU dela tretje Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu;

ODLOČENI, da bosta razvijali svoje odnose v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov druga druge na področju morskega ribištva;

V ŽELJI, da bi določili pogoje za ribolovne aktivnosti, ki so v skupnem interesu obeh strank,

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določitev načel in pravil, ki bodo v prihodnje v vseh pogledih urejala ribolovne aktivnosti plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, v nadaljnjem besedilu "plovila Skupnosti", v vodah, kjer ima Madagaskar ribolovno suverenost ali jurisdikcijo, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Madagaskarja".

Člen 2

Vlada Madagaskarja dovoli ribolov plovil Skupnosti v ribolovni coni Madagaskarja skladno s tem sporazumom in zagotovi lahek dostop do pristaniških objektov, ki so potrebni za ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, ki delujejo v Tihem oceanu.

Člen 3

1. Skupnost se obveže, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da njihova plovila spoštujejo določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolov v ribolovni coni Madagaskarja.

2. Organi Madagaskarja uradno obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o katerih koli predlaganih spremembah omenjenih pravil in predpisov.

Člen 4

1. Plovila Skupnosti imajo za svoje ribolovne aktivnosti v ribolovni coni Madagaskarja dovoljenje za gospodarski ribolov, ki ga na zahtevo Skupnosti izdajo organi Madagaskarja.

2. Organi Madagaskarja izdajo dovoljenje za gospodarski ribolov v mejah, ki so v protokolih, omenjenih v členu 7 tega sporazuma, določene za posamezno kategorijo plovila.

3. Dovoljenja so veljavna v opredeljenih conah glede na dejavnost in vrsto zadevnih plovil.

4. Veljavnost dovoljenj za gospodarski ribolov tunov ustreza obdobjem veljavnosti tega sporazuma, kakor je določeno v členu 14, čeprav število ladij za ribolov tunov, ki istočasno izvajajo svoje dejavnosti, ne sme presegati števila iz člena 1 Protokola 1.

5. Dovoljenja za vrste iz Protokola 2 so na zahtevo lastnika ladje veljavna za obdobja, ki zajemajo cele mesece.

6. Dovoljenje se izda za določeno plovilo in ni prenosljivo.

7. Na zahtevo Skupnosti in zlasti v primeru višje sile se lahko dovoljenje za gospodarski ribolov plovila nadomesti z dovoljenjem za drugo plovilo, katerega zmogljivost ne presega zmogljivosti ladje, ki se jo zamenja.

Člen 5

1. Dovoljenja za gospodarski ribolov izdajo organi Madagaskarja ob plačilu takse zadevnega lastnika ladje.

2. Takso za dovoljenje za gospodarski ribolov tunov se določi na tono ulovljenih tunov v izključni ekonomski coni Madagaskarja.

Takso za dovoljenje za gospodarski ribolov za vrste iz Protokola 2 se določi glede na število bruto registrske tonaže na mesec, ki je sprejemljivo skladno z dovoljenjem, v razmerju z obdobjem, za katerega je dovoljenje veljavno.

Znesek teh taks in način plačila sta določena v Prilogi.

Člen 6

Stranki se obvežeta, da se bosta posvetovali bodisi neposredno bodisi znotraj mednarodnih organizacij, s čimer bi zagotovili upravljanje in ohranitev živih virov v Tihem oceanu ter omogočali ustrezno znanstveno raziskovanje.

Izmenjevali si bosta študije in podatke glede oceanografije, morske biologije ter ribolovne statistike in posredujeta rezultate svojih znanstvenih raziskav s teh področij.

Člen 7

V zameno za možnosti ribolova iz člena 2 Skupnost v skladu s pogoji in določbami iz protokolov, ki so priloga k temu sporazumu, sodeluje pri izvajanju projektov za razvoj ribiške industrije Madagaskarja, brez poseganja v financiranje, ki ga prejema Madagaskar skladno s Konvencijo AKP-EGS.

Člen 8

Stranki se obvežeta, da bosta v karseda objektivnem in spravljivem duhu preučili kakršne koli razlike v mnenjih, ki bi nastale z razlago ali uporabo tega sporazuma, z namenom premagovanja težav.

Člen 9

Ustanovi se Skupni odbor, ki bo zagotavljal, da se ta sporazum pravilno uporablja.

Odbor se na zahtevo katere koli pogodbenice sestane izmenično na Madagaskarju in v Skupnosti.

Člen 10

Če se organi Madagaskarja na podlagi razvoja staležev odločijo, da bodo sprejele ohranjevalne ukrepe, ki vplivajo na aktivnosti plovil Skupnosti, se stranki posvetujeta o spremembi Priloge iz člena 5 in protokolov iz člena 7 tega sporazuma.

Člen 11

Določbe tega sporazuma v ničemer ne vplivajo na ali posegajo v stališča pogodbenic glede katere koli zadeve pomorskega prava.

Člen 12

Ta sporazum se uporablja na eni strani za ozemlja, v katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, v skladu s pogoji iz omenjene pogodbe, in, na drugi strani, za ozemlje Demokratične republike Madagaskar.

Člen 13

Priloga in protokoli so sestavni del tega sporazuma in, če ni drugače določeno, sklic na ta sporazum pomeni sklic na Prilogo in protokole.

Člen 14

Ta sporazum se sklene za začetno obdobje treh let od datuma njegovega začetka veljavnosti. Če ga ena od strank z obvestilom ne odpove šest mesecev pred iztekom triletnega obdobja, ostane veljaven za nadaljnja obdobja dveh let, razen če ga ne odpove z obvestilom vsaj tri mesece pred iztekom vsakega takega dvoletnega obdobja.

V takem primeru stranki začneta posvetovanja, s katerimi soglasno določita, katere spremembe ali dodatki k Prilogi ali protokolom so potrebni.

Člen 15

Ta sporazum začne veljati na dan, ko stranki druga drugo obvestita o sklenitvi postopkov, ki so potrebni za ta namen.

Člen 16

Ta sporazum, sestavljen v dveh izvodih v danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem in malgaškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki pošlje vsaki stranki pošlje overjeno kopijo.

.

.

.

.

.

.

.

Natso tato Antananarivo, ny faha-valo amby roa-polo janoary anina amby valo-polo ay sivin-jato sy arivo.

For Rådet for De europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenNy ri an-kavritry ry Communautés européennes

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Den demokratiske republik MadagaskarFür die Regierung der Demokratischen Republik MadagaskarΓια την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΜαδαγασκάρηςFor the Government of the Democratic Republic of MadagascarPour le gouvernement de la république démocratique de MadagascarPer il governo della Repubblica democratica del MadagascarVoor de Regering van de Democratische Republiek MadagascarNy Governamantan'ny Reooblika Demokratika Malagasy

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pogoji za izvajanje ribolovnih aktivnosti plovil Skupnosti v ribolovni coni Madagaskarja

1. Ustrezni organi Skupnosti po plačilu taks lastnikov ladij predložijo ustreznim malgaškim organom vlogo za vsako plovilo, ki želi ribariti skladno s Sporazumom.

Za vsa plačila taks, ki so predvidena s to prilogo, se ustreznim službam Komisije pošlje dodatno dokumentacijo.

Malgaški organi nato pošljejo dovoljenje, predvideno s členom 4 Sporazuma, Delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Antananarivu.

2. Določbe za ladje za ribolov tun:

(a) Takse, predvidene s členom 5 Sporazuma, ki jih plačajo lastniki ladij iz točke 1, znašajo 20 ECU za tono tunov, ulovljenih v ribolovni coni Madagaskarja.

(b) Ko začne Sporazum veljati, plačajo lastniki ladij znesek 15000 ECU državni blagajni Madagaskarja kot predujem za takse.

(c) Na koncu vsakega koledarskega leta se sestavi začasno izjavo o dolgovanih taksah za vsako ribolovno leto na podlagi izjav o ulovu, ki jih sestavijo lastniki ladij in jih istočasno posredujejo pristojnim malgaškim organom ter ustreznim organom Komisije Evropskih skupnosti. Ustrezni znesek se plača državni blagajni Madagaskarja najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.

Končno izjavo o dolgovanih taksah za ribolovno leto sestavijo pristojni organi Komisije Evropskih skupnosti, ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih mnenj, zlasti strokovnjakov iz FAO (Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo) in CNRO (Nacionalni center za oceanografsko raziskovanje), ki je ustanovljen na Madagaskarju, ter katerih koli statističnih podatkov, ki jih zbere mednarodna ribolovna organizacija v Tihem oceanu.

Lastnike ladij se obvesti o izjavi, ti pa imajo 30 dni za izpolnitev finančnih obveznosti.

(d) Po izteku veljavnosti Sporazuma se znesek, ki so ga lastniki ladij plačali kot predujem, odšteje od končnega plačila; toda če znesek, ki ga je treba plačati za dejanske ribolovne aktivnosti v prvem letu, ni enak predujmu, se preostalega zneska ne vrne.

(e) Plovila na zahtevo malgaških organov vzamejo na krov opazovalce. Čas, ki ga opazovalec preživi na krovu, določijo malgaški organi, toda praviloma opazovalec ne sme biti prisoten dlje časa, kot je potrebno za kontrolo ulova po naključnem izboru.

(f) Lastnike ladij mora zastopati zastopnik na Madagaskarju.

3. Določbe za ribolov globokomorskih rakov:

(a) Med raziskovalnimi kampanjami iz Protokola 2 znašajo letne takse za dovoljenja za gospodarski ribolov:

- 25 ECU za bruto registrsko tono za ribolov škampov,

- 25 ECU za bruto registrsko tono za ribolov rakovic,

- 25 ECU za bruto registrsko tono za ribolov globokomorskih kozic,

- 25 ECU za bruto registrsko tono za ribolov vrst, ki niso globokomorski raki.

(b) Plačilo taks za vrste, ki niso tuni, se lahko na zahtevo Madagaskarja deloma nadomesti z iztovarjanjem rib, skladno s postopki, ki jih določi Skupni odbor iz člena 9 Sporazuma.

(c) Poleg tega na zahtevo malgaških organov vzamejo plovila, ki lovijo globokomorske rake, na krov:

- malgaškega znanstvenika, ki je sposoben analizirati rezultate raziskovalnih kampanj za obdobje veljavnosti iz člena 1 Protokola 2,

- malgaškega ribiča, ki bo imel vlogo opazovalca, in ne bo opravljal mornarskih dolžnosti, za preostalih 18 mesecev prvega obdobja uporabe, predvidenega s členom 14 Sporazuma; tak član posadke, ki bo izvajal dolžnosti opazovalca, ima dostop do prostorov in dokumentov, ki so potrebni za ta namen.

4. Preden Sporazum začne veljati, pristojni malgaški organi obvestijo o dogovorih za plačilo taks in zlasti računih ter plačilnih sredstvih, ki se bodo uporabljala.

5. Med svojimi ribolovnimi aktivnostmi v ribolovni coni Madagaskarja plovila vsake tri dni sporočijo radijski postaji Antsiranana svoj položaj in ulov ter na koncu vsakega ribolova še rezultat svojih ulovov. Malgaški organi dvakrat letno posredujejo podatke o ulovih Delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Antanarivu.

6. Lastnik ladje plača malgaški vladi 10 ECU za vsak dan, ki ga opazovalec preživi na krovu ladje.

Če ladja z malgaškim opazovalcem na krovu zapusti ribolovno cono Madagaskarja, je treba poskrbeti, da se opazovalec na stroške lastnika ladje čim prej vrne na Madagaskar.

7. (a) Vsako plovilo, ki lovi globokomorske rake, mora zaposliti malgaškega mornarja.

(b) Pri floti za dolge plovbe, ki lovi tune, se za celo ribolovno leto najame dva malgaška mornarja.

(c) Če malgaška stran ne more predlagati nobenega kandidata, se mora te obveznosti zamenjati s pavšalom, ki je enak 50 % mezde teh mornarjev v razmerju s trajanjem sezone; ta znesek se uporabi za usposabljanje malgaških ribičev.

8. Plovila Skupnosti imajo dostop do vseh voda zunaj meje prvih dveh navtičnih milj voda, ki so v pristojnosti Madagaskarja. Plovila, ki lovijo globokomorske rake, ne smejo ribariti v globini, ki je manjša od izobate 200 metrov.

9. Organi Madagaskarja in upravičenci do Sporazuma določijo pogoje za uporabo pristaniških objektov.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 1

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Madagaskar o ribolovu tun

Člen 1

Skladno s členom 2 Sporazuma in za obdobje uporabe tega protokola, ki je omejeno na tri leta, se dovoljenja za gospodarski ribolov tunov v ribolovni coni Madagaskarja izda za 27 zamrzovalnih plovil dolge plovbe za tune, čeprav število takih plovil, ki ribarijo istočasno, ne sme biti večje od 18. Ustrezni organi Skupnosti redno posredujejo seznam plovil, ki ribarijo skladno s temi pravili.

Člen 2

Znesek prispevka iz člena 7 Sporazuma se določi pavšalno za obdobje veljavnosti Protokola in znaša vsaj 900000 ECU, ki se ga plača v treh enakih letnih obrokih. Ta znesek v primeru ribolova tunov pokriva ribolovne aktivnosti iz člena 1 do mase ulova v ribolovni coni Madagaskarja 6000 ton tunov na leto; če količina tunov, ki so jo nalovila plovila Skupnosti v ribolovni coni Madagaskarja, presega to količino, se zgoraj navedeni znesek ustrezno poveča; vendar pa se ne glede na količino, ki se jo dejansko ulovi, prag za finančno kompenzacijo določi na 3000000 ECU za obdobje veljavnosti Protokola, torej 1000000 ECU na leto.

Člen 3

V prvem obdobju uporabe Sporazuma Skupnost prispeva znesek v višini 350000 ECU za financiranje znanstvenega programa na Madagaskarju s ciljem pridobitve večjega znanja o ribolovnih virih na področju Tihega oceana, ki obdaja Madagaskar.

Na zahtevo vlade Madagaskarja je lahko ta prispevek namenjen za stroške mednarodnih srečanj, ki bi izboljšala prej omenjeno znanje in upravljanje ribolovnih virov.

Člen 4

Obe stranki soglašata, da je temeljni pogoj za uspeh njunega sodelovanja izboljšanje spretnosti in strokovnega znanja oseb, ki izvajajo morske ribolovne aktivnosti. Zaradi tega Evropska gospodarska skupnost državljanom Madagaskarja olajša dostop do ustanov v svojih državah članicah in omogoči 10 štipendij za triletne programe in pet štipendij za dodatna usposabljanja za šest mesecev ali eno leto z različnih znanstvenih, tehničnih in ekonomskih področij v zvezi z ribištvom.

Člen 5

V primeru znatnega povečanja flote Skupnosti stranki začneta s pogajanji o preučitvi tega protokola in sprejmeta kakršne koli ustrezne spremembe.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Madagaskar o vrstah ribolova, razen tistih iz Protokola 1

Člen 1

Skladno s členom 2 Sporazuma in za obdobje uporabe tega protokola, ki je omejeno na 18 mesecev, se dovoljenja za gospodarski ribolov rakovic ali globokomorskih kozic v ribolovni coni Madagaskarja, v okviru raziskovalnih kampanj, odobri do letnega povprečja 5000 bruto registrskih ton na mesec.

Člen 2

Brez poseganja v Protokol 1 se finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma določi pavšalno, in sicer 375000 ECU na leto, za obdobje raziskovalnih kampanj, vključno s prispevkom za financiranje znanstvenega programa na Madagaskarju za pridobivanje večjega znanja o ribolovnih virih na področju Tihega oceana, ki obkroža Madagaskar.

Člen 3

Po izteku veljavnosti tega protokola se stranki posvetujeta v Skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma, da bi ob upoštevanju rezultatov raziskovalnih kampanj določili ribolovne pravice za ostalih 18 mesecev prvega obdobja uporabe, predvidenega s členom 14 Sporazuma, in ustrezno kompenzacijo Skupnosti.

--------------------------------------------------

Top