Help Print this page 

Document 21980A0717(01)

Title and reference
Dodatni Protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo po pristopu Helenske republike k Skupnosti
  • In force
OJ L 357, 30.12.1980, p. 131–154 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 023 P. 241 - 266
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 229 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 229 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 003 P. 47 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 003 P. 47 - 69
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 178 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 123 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 123 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 007 P. 101 - 124

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1980/3398/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: danščina, nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina
Dates
  • Date of document: 08/12/1980
  • Date of effect: 01/01/1981; začetek veljavnosti glej člen 12; UL L 78/81 P. 35
  • Date of signature: 17/07/1980; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska gospodarska skupnost, Švica
  • Form: Protokol
  • INDEX.CM: dvostranski sporazum
Relationship between documents
Text

21980A0717(01)Uradni list L 357 , 30/12/1980 str. 0131 - 0154
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 3 str. 0047
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 3 str. 0047
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0241
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0229
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 13 str. 0229


Dodatni Protokol

k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo po pristopu Helenske republike k Skupnosti

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

na eni strani

in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

na drugi strani, sta

OB UPOŠTEVANJU pristopa Helenske republike k Evropskim skupnostim 1. januarja 1981,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega v Bruslju dne 22. julija 1972, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

SKLENILI, da v medsebojnem soglasju določita prilagoditve in prehodne ukrepe k Sporazumu po pristopu Helenske republike k Evropski gospodarski skupnosti,

IN SKLENETA NASLEDNJI PROTOKOL:

NASLOV I

Prilagoditve

Člen 1

Besedilo Sporazuma se sestavi v grščini in je enako verodostojno kot izvirna besedila. Skupni odbor odobri grški tekst.

Člen 2

1. Helenska republika uporablja določbe iz tabele, vsebovane v členu 1(3) Protokola 1 k Sporazumu za vse izdelke, ki so zajeti v poglavjih 48 in 49 Skupne carinske tarife s poreklom iz Švice in niso navedeni v Prilogi I.

2. Švica uporablja določbe člena 5(1) in (2) Protokola 1 k Sporazumu za vse izdelke, ki so zajeti v teh odstavkih in prihajajo iz Grčije.

NASLOV II

Prehodni ukrepi

Člen 3

Za izdelke iz Priloge I Helenska republika postopoma odpravi carine pri uvozu izdelkov s poreklom iz Švice v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- 1. januarja 1981 se vsaka carina zniža na 90 % osnovne carine,

- 1. januarja 1982 se vsaka carina zniža na 80 % osnovne carine,

- preostala štiri znižanja, od katerih znaša vsako 20 %, se izvedejo:

- 1. januarja 1983,

- 1. januarja 1984,

- 1. januarja 1985,

- 1. januarja 1986.

Člen 4

1. Za izdelke iz Priloge I je osnovna dajatev, na katero se izvedejo zaporedna znižanja iz člena 3, za vsak izdelek dajatev, ki jo je Helenska republika dejansko uporabljala v zvezi s Švico 1. julija 1980.

2. Vendar pa je za vžigalice, ki se uvrščajo v številko 36.06 Skupne carinske tarife, osnovna dajatev 17,2 % ad valorem.

Člen 5

1. Za izdelke iz Priloge I Helenska republika postopoma odpravi dajatve z enakim učinkom kot carine pri uvozu izdelkov s pore klom iz Švice v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- 1. januarja 1981 se vsaka dajatev zniža na 90 % osnovne stopnje,

- 1. januarja 1982 se vsaka dajatev zniža na 80 % osnovne stopnje,

- preostala štiri znižanja, od katerih znaša vsako 20 %, se izvedejo:

- 1. januarja 1983,

- 1. januarja 1984,

- 1. januarja 1985,

- 1. januarja 1986.

2. Osnovna stopnja, na katero se izvedejo zaporedna znižanja iz odstavka 1, je za vsak izdelek stopnja, ki jo je Helenska republika dejansko uporabljala 31. decembra 1980 za Skupnost v sedanji sestavi.

3. Vsaka dajatev z enakim učinkom kot carina pri uvozu, ki je bila v trgovini med Grčijo in Švico uvedena od 1. januarja 1979, se odpravi s 1. januarjem 1981.

Člen 6

Če Helenska republika opusti ali zniža carine ali dajatve z enakim učinkom za izdelke, ki se uvozijo iz Skupnosti v sedanji sestavi hitreje, kot to predvideva določen časovni razpored, mora Helenska republika za enak odstotek opustiti ali znižati take carine ali dajatve z enakim učinkom za izdelke s poreklom iz Švice.

Člen 7

1. Spremenljivi del dajatve, ki ga Helenska republika skladno s členom 1 Protokola 2 k Sporazumu lahko uporablja za izdelke iz Tabele I navedenega protokola s poreklom iz Švice, se prilagodi za kompenzacijski znesek, ki se uporablja v trgovini med Skupnostjo v sedanji sestavi in Grčijo.

2. Za izdelke, ki so navedeni v Tabeli I Protokola 2 k Sporazumu in v Prilogi I k temu protokolu, Helenska republika v skladu s časovnim razporedom iz člena 3 odpravi razliko med:

- nespremenljivim delom dajatve, ki ga mora Helenska republika uporabljati ob pristopu, in

- dajatvijo (razen spremenljivega dela dajatve), prikazano v zadnjem stolpcu Tabele I Protokola 2.

Člen 8

1. Helenska republika lahko ohrani količinske omejitve do 31. decembra 1985 za izdelke iz Priloge II s poreklom iz Švice.

2. Omejitve iz odstavka 1 imajo obliko skupnih kvot, ki so odprte tudi za uvoz s poreklom iz Avstrije, Finske, Islandije, Norveške in Švedske.

Skupne kvote za leto 1981 so navedene v Prilogi II.

3. Minimalna stopnja postopnega povečevanja kvot iz odstavka 2 je 25 % na začetku vsakega leta za kvote, izražene v obračunskih enotah, in 20 % na začetku vsakega leta za kvote, izražene v količinah. Taka povečanja se prištejejo vsaki kvoti, naslednje povečanje pa se izračuna na podlagi tako pridobljene skupne vrednosti.

Če je kvota izražena tako v obliki količine kot vrednosti, se kvota, ki se nanaša na količino, poveča za vsaj 20 % na leto, kvota, ki se nanaša na vrednost, za vsaj 25 % na leto, nadaljnje kvote pa se vsako leto izračunajo na podlagi predhodne kvote, h kateri se prišteje povečanje.

Vendar pa se v zvezi s potovalnimi avtobusi, avtobusi in drugimi vozili, ki se uvrščajo v podštevilko ex 87.02 A I Skupne carinske tarife, količinska kvota poveča za 15 % na leto, kvota, povezana z vrednostjo, pa za 20 % na leto.

4. Če se ugotovi, da je bil uvoz izdelkov iz Priloge II v Grčijo dve leti zapored manjši od 90 % kvote, Helenska republika liberalizira uvoz tega izdelka s poreklom iz Švice in iz držav iz odstavka 2, če je zadevni izdelek v tem času liberaliziran v razmerju do Skupnosti v sedanji sestavi.

5. Če Helenska republika liberalizira uvoz izdelka iz Priloge II, ki prihaja iz Skupnosti v sedanji sestavi, ali poveča kvoto preko minimalne stopnje, ki se uporablja v Skupnosti v sedanji sestavi, mora Helenska republika liberalizirati tudi uvoz tega izdelka s poreklom iz Švice ali sorazmerno povečati globalno kvoto.

6. V zvezi z dovoljenji za uvoz izdelkov iz Priloge II in s poreklom iz Švice uporablja Helenska republika enake upravne predpise in običajne postopke, ki se uporabljajo za uvoz takšnega blaga s poreklom iz Skupnosti v sedanji sestavi, razen za kvoto za gnojila, ki se uvrščajo v številki 31.02 in 31.03 ter podštevilke 31.05 A I, II in IV Skupne carinske tarife, kjer lahko Helenska republika uporabi pravila in običajne postopke, ki zadevajo izključne pravice trženja.

Člen 9

1. Uvozni depoziti in gotovinska plačila, ki veljajo v Grčiji 31. decembra 1980 v zvezi z uvozom izdelkov s poreklom iz Švice, se postopoma odpravijo v obdobju treh let od 1. januarja 1981.

Stopnja uvoznih depozitov in gotovinskih plačil se zmanjšuje po naslednjem časovnem razporedu:

- 1. januarja 1981: 25 %,

- 1. januarja 1982: 25 %,

- 1. januarja 1983: 25 %,

- 1. januarja 1984: 25 %.

2. Če Helenska republika zniža stopnjo uvoznih depozitov in gotovinskih plačil za Skupnost v sedanji sestavi hitreje, kot to predvideva časovni razpored iz odstavka 1, mora opraviti enako znižanje tudi za uvoz izdelkov s poreklom iz Švice.

NASLOV III

Splošne in končne določbe

Člen 10

Skupni odbor spremeni pravila o poreklu, če je to potrebno na podlagi pristopa Helenske republike k Evropskim skupnostim.

Člen 11

Prilogi k temu protokolu predstavljata njegov sestavni del. Ta protokol predstavlja sestavni del Sporazuma.

Člen 12

Ta protokol odobrijo pogodbenice v skladu z lastnimi postopki. Protokol začne veljati 1. januarja 1981, pod pogojem, da sta se pred tem datumom pogodbenici medsebojno uradno obvestili, da so zaključeni postopki, potrebni v ta namen. Po tem datumu začne protokol veljati prvi dan drugega meseca po tem obvestilu.

Člen 13

Ta protokol se sestavi v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem in italijanskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og firsGeschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertachtzigDone at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and eightyFait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingtΈγινε οτίς Βρυξέλλες, οτίς δέκα επτά Ίουλίου χίλια έννεακόσια ογδόνταFatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentoottantaGedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd tachtig

For Det europæiske økonomiske FællesskabFür die Europäische WirtschaftsgemeinschaftFor the European Economic CommunityPour la Communauté économique européenneΓια τήν Ευρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταPer la Comunità economica europeaVoor de Europese Economische Gemeenschap

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam iz člena 4

Številka bruseljske nomenklature (CCCN) | Poimenovanje |

Poglavje 15 | |

ex 15.10 | Izdelki dobljeni iz borovega lesa, z vsebnostjo maščobnih kislin 90 mas. % ali več |

Poglavje 17 | |

17.04 | Sladkorni izdelki, ki ne vsebujejo kakava |

Poglavje 18 | |

18.06 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav |

Poglavje 19 | |

ex 19.02 | Sladni ekstrakt |

19.03 | Makaroni, špageti in podobni proizvodi |

19.05 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov (riževi kosmiči, koruzni kosmiči in podobni proizvodi) |

ex 19.07 | Kruh, prepečenec in drugi običajni pekovski izdelki, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, medu, jajc, maščob, sira ali sadja |

19.08 | Torte, keksi, kolači in drugi krhki pekovski izdelki, ki vsebujejo ali ne vsebujejo kakav, v kakršnem koli sorazmerju |

Poglavje 21 | |

ex 21.02 | Praženi kavni nadomestki razen pražene cikorije; ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov razen pražene cikorije |

ex 21.04 | Omake; mešane začimbe in mešana začimbna sredstva razen mangovega "chutneya" |

ex 21.06 | Pekovski kvas in neaktivni naravni kvas |

Poglavje 22 | |

ex 22.02 | Limonade, aromatizirane mineralne vode in nearomatizirane sodavice ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, iz tarifne številke 20.07, ki ne vsebujejo mleka ali mlečnih maščob, vendar vsebujejo sladkor (saharozo ali invertni sladkor) ali vsebujejo mleko ali mlečne maščobe |

22.03 | Pivo proizvedeno iz slada |

22.06 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja aromatizirani z aromatičnimi izvlečki |

ex 22.09 | Alkoholne pijače, ki vsebujejo jajca ali jajčne rumenjake in/ali sladkor (saharozo ali invertni sladkor) |

Poglavje 25 | |

25.20 | Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra in mavci na osnovi kalcijevega sulfata, obarvani ali ne, brez mavcev, ki so posebej pripravljeni za uporabo v zobozdravstvu |

25.22 | Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida |

25.23 | Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vključno z barvanimi ali nebarvanimi ali v obliki klinkerja |

ex 25.30 | Surova naravna borova kislina, ki ne vsebuje več kot 85 % H3BO3, računano na suho snov |

ex 25.32 | Zemeljske barve, žgane ali ne ali zmešane skupaj; santorin, pozzolana, lehnjak in podobne prsti, ki se uporabljajo za izdelavo hidravličnih cementov, v prahu ali ne |

Poglavje 27 | |

27.05 bis | Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski plin in podobni plini |

27.06 | Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, in drugi mineralni katrani, vključno z delno destiliranimi katrani ter mešanicami drevesne smole s kreozotnimi olji ali z drugimi proizvodi iz destilacije premogovega katrana |

27.08 | Smola in smolni koks, pridobljen iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov |

ex 27.10 | Mineralna olja in masti za mazanje |

ex 27.11 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen propana s čistostjo vsaj 99 %, ki se ne uporablja za pogonsko gorivo ali za kurjavo, temveč za druge namene |

27.12 | Vazelin |

27.13 | Parafinski vosek, mikrokristalni vosek, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote in drugi mineralni voski, pobarvani ali nepobarvani |

27.14 | Naftni bitumen, naftni koks in drugi ostanki naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov |

27.15 | Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni skrilavci, asfaltne kamnine in katranski pesek |

27.16 | Bituminozne mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr., bituminozni kit, "cutback") |

Poglavje 28 | |

ex 28.01 | Klor |

ex 28.04 | Vodik, kisik (vključno z ozonom) in dušik |

ex 28.06 | Klorovodikova kislina |

28.08 | Žveplova kislina; oleum (kadeča se žveplova kislina) |

28.09 | Solitrna kislina; sulfonitritne kisline |

28.10 | Fosforjev pentoksid in fosforjeve kisline (meta-, orto- in piro-) |

28.12 | Borov oksid in borova kislina |

28.13 | Druge anorganske kisline in kisikove spojine nekovin (razen vode) |

28.15 | Sulfidi ali nekovine; fosforjev trisulfid |

28.16 | Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini |

28.17 | Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi |

ex 28.19 | Cinkov oksid |

ex 28.20 | Umetni korund |

28.22 | Manganovi oksidi |

ex 28.23 | Železovi oksidi, vključno z zemeljskimi barvami, ki po masi vsebujejo 70 % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3 |

ex 28.27 | Minij in oranžni svinčev oksid |

28.29 | Fluoridi; fluorosilikati, fluoroborati in druge sestavljene fluorove soli |

ex 28.30 | Magnezijev klorid, kalcijev klorid |

ex 28.31 | Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti |

28.35 | Sulfidi; polisulfidi |

28.36 | Ditioniti, vključno s tistimi, ki so stabilizirani z organskimi snovmi; sulfoksilati |

28.37 | Sulfiti in tiosulfati |

ex 28.38 | Sulfati natrija, barija, železa, cinka, magnezija in aluminija; galuni |

ex 28.40 | Fosfiti, hipofosfiti in fosfati, razen dvobaznega svinčevega fosfata |

ex 28.42 | Karbonati, vključno s komercialnim amonijevim karbonatom, ki vsebuje amonijev karbamat, razen svinčevega hidrokarbonata (svinčevo belilo) |

ex 28.44 | Živosrebrov fulminat |

ex 28.45 | Natrijev silikat in kalijev silikat, vključno s komercialno čistočo |

ex 28.46 | Rafinirani boraks |

ex 28.48 | Arzeniti in arzenati |

28.54 | Vodikov peroksid (vključno s trdim vodikovim peroksidom) |

ex 28.56 | Silicijevi, borovi in kalcijevi karbidi |

ex 28.58 | Destilirana in elektroneprevodna voda in voda podobne čistosti |

Poglavje 29 | |

ex 29.01 | Ogljikovodiki za uporabo kot pogonska goriva ali za kurjavo; naftalen in antracen |

ex 29.04 | Amilalkoholi |

29.06 | Fenoli in fenolni alkoholi |

ex 29.08 | Dipentil eter (diamil eter), dietil eter, anetol |

ex 29.14 | Palmitinska kislina, stearinska kislina in oleinska kislina ter njihove vodotopne soli; anhidridi |

ex 29.16 | Vinska kislina, citronska kislina in galna kislina; kalcijev tartrat |

ex 29.21 | Nitroglicerin |

ex 29.42 | Nikotinsulfat |

29.43 | Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, glukoze in laktoze; sladkorni etri in sladkorni estri ter njihove soli, razen proizvodov v tarifne številke 29.39, 29.41 in 29.42 |

Poglavje 30 | |

ex 30.02 | Antiserumi |

ex 30.03 | Zdravila (vključno z veterinarskimi zdravili), razen naslednjih proizvodov: Antiastmatične cigareteKinin, kinhonin, guinidin in njihove soli, bodisi v obliki farmacevtskih proizvodov, ki jih je mogoče dobiti brez recepta, ali neMorfij, kokain in drugi narkotiki, bodisi v obliki farmacevtskih proizvodov, ki jih je mogoče dobiti brez recepta, ali neAntibiotiki in pripravki na osnovi antibiotikovVitamini in pripravki na osnovi vitaminovSulfonamidi, hormoni in pripravki na osnovi hormonov |

30.04 | Vata, gaze, obveze in podobni proizvodi (npr. obveze, obliži, obkladki), impregnirani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno za medicinske ali kirurške namene, razen blaga, opredeljenega pod opombo 3 k temu poglavju. |

Poglavje 31 | |

ex 31.03 | Mineralna ali kemična gnojila, fosfatna, razen: Bazična žlindraRazkrojeni (žgano) kalcijevi fosfati (termo fosfatov in taljeni fosfati) in kalcinirani naravni aluminijevi kalcijevi fosfatiKalcijev hidrogenfosfat, ki vsebuje najmanj 0,2 % fluor |

31.05 | Druga gnojila; blago iz tega poglavja v tabletah, pastilah in podobnih oblikah ali v paketih z bruto težo, ki ne presega 10 kg |

Poglavje 32 | |

ex 32.01 | Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini (taninske kisline), vključno z dehidriranim taninom iz hrastovih šišk |

ex 32.04 | Barvila rastlinskega izvora (vključno z ekstraktom iz lesa in drugimi rastlinskimi ekstrakti za barvanje, razen indiga, hene in klorofila) ali živalskega izvora, razen izvlečkov košeniljka in hrastove šiške |

ex 32.05 | Sintetična organska barvila (vključno s pigmentnimi barvili in razen umetnega indiga); sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori; proizvodi, ki se uporabljajo kot sredstva za fluorescenčna belila, ki delujejo neposredno na vlakno |

32.06 | Barvni pigmenti |

ex 32.07 | Druga barvila, razen: (a)anorganskih pigmentov ali pigmentov mineralnega izvora, ki vsebujejo ali ne druge snovi, ki olajšujejo barvanje, na osnovi kadmijevih soli;(b)kromovih barv in berlinske modre; anorganskih proizvodov, ki se uporabljajo kot luminofori |

32.08 | Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje in pripravljanje barve, steklasti emajli in glazure, tekoči lošči in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji; glinasta masa; steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah |

32.09 | Politure in laki; vodne barve; pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se uporabljajo za dodelavo usnja; barve in emajli; pigmenti, raztopljeni v lanenem olju, brezbarvnem alkoholu, terpentinovem olju, in druga sredstva, ki se uporabljajo za proizvodnjo barv in emajlov; tiskarske folije; barve ali druga barvila, ki so pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno; raztopine, opredeljene pod opombo 4 k temu poglavju |

32.11 | Pripravljena sušila |

32.12 | Steklarski kiti; kiti za cepljenje dreves; polnila za pleskarskobarvarska dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, ki niso ognjevarni; tesnilne mase za pritrjevanje, tesnjenje in podobno, vključno s smolnimi kiti in cementi |

32.13 | Črnila za pisanje, tiskarska črnila in druga črnila |

Poglavje 33 | |

ex 33.01 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni); zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja, razen izvlečkov vrtnice, rožmarina, evkaliptusa, sandalovine in cedre; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo |

ex 33.06 | Kolonjska voda in druge toaletne vode; kozmetika in izdelki za nego kože, las in nohtov; prašek za zobe in zobne paste, proizvodi za ustno higieno; pripravljeni dezodoranti za prostore, parfumirani ali neparfumirani |

Poglavje 34 | Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje in čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in "zobarski voski" |

Poglavje 35 | Beljakovinaste snovi, razen jajčnih albuminov in mlečnih albuminov (laktoalbuminov); lepila, encimi |

Poglavje 36 | Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; določeni vnetljivi preparati |

Poglavje 37 | |

37.03 | Fotografski papir; karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni ali osvetljeni, vendar nerazviti |

Poglavje 38 | |

38.03 | Aktivno oglje; aktivirani naravni mineralni proizvodi; živalsko oglje, vključno z rabljenim živalskim ogljem |

38.09 | Lesni katran; olja iz lesnega katrana (razen sestavljenih topil in razredčil, ki spadajo v tarifno številko 38.18); lesni kreozot; lesna nafta; acetonsko olje; rastlinska smola vseh vrst; pivovarska smola in podobne mešanice na osnovi kolofonije ali rastlinske smole; livarska osnovna veziva na osnovi naravnih smolnatih proizvodov |

ex 38.11 | Razkužila, insekticidi, rodenticidi, pesticidi in podobni proizvodi, pripravljeni v obliki izdelkov, kot so žveplani trakovi, stenji in sveče, muholovke, palčice, prevlečene z heksaklorodikloheksanom (BHC) in podobnim; pripravki iz aktivnega proizvoda (kot je DDT), zmešani z drugimi materiali in v posodah za razprševanje, pripravljenih za uporabo |

38.18 | Sestavljena topila in razredčila za lake in podobni proizvodi |

ex 38.19 | Preparati, znani kot "tekočine za hidravlični prenos" (zlasti za hidravlične zavore), ki po masi vsebujejo manj kot 70 % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov |

Poglavje 39 | |

ex 39.02 | Polivinilklorid |

ex 39.01 | Polistiren v vseh oblikah; drugi plastični materiali, celulozni etri in estri, umetne smole, razen: (a)tistih v obliki zrnc, lusk, praškov, odpadkov in ostankov, ki se uporabijo kot surovine za izdelavo proizvodov, omenjenih v tem poglavju(b)ionskih izmenjevalcev |

ex 39.02 |

ex 39.03 |

ex 39.04 |

ex 39.05 |

ex 39.06 |

ex 39.07 | Izdelki iz materialov, ki so opisani pod številkami 39.01 do 39.06, razen ventilatorjev in varoval, ki niso mehanični, njihovi okvirji in ročaji ter deli takšnih okvirjev in ročajev, ter tuljave, motki in podobni pripomočki za fotografske in kinematografske filme ali za trakove, filme in podobno, kar spada v tarifno številko 92.12 |

Poglavje 40 | Kavčuk, sintetični kavčuk, faktis in njihovi izdelki, razen tarifne številke 40.01, 40.02, 40.03 in 40.04, lateks (ex 40.06), raztopine in disperzije (ex 40.06), zaščitna oblačila za kirurge in radiologe ter potapljaške obleke (ex 40.13), in razsuti material ali kosi, ostanki, odpadki in prah trdega kavčuka (ebonita in vulkanita) (ex 40.15) |

Poglavje 41 | Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje, razen pergamentno obdelanega usnja in izdelkov, iz tarifnih številk 41.01 in 41.09 |

Poglavje 42 | Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta) |

Poglavje 43 | Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki |

Poglavje 44 | Les in lesni izdelki; lesno oglje, razen tarifne številke 44.07, izdelki iz vlaknenih plošč za gradbeništvo (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), tuljave, motki in podobne podloge za fotografske in kinematografske filme ali za trakove, filme in podobno, kar spada v tarifno številko 92.12 (ex 44.26) in leseni tlakovci (ex 44.28) |

Poglavje 45 | |

45.03 | Izdelki iz naravne plute |

45.04 | Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in izdelki iz aglomerirane plute |

Poglavje 46 | Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski inpletarski izdelki, razen pletenic in podobnih izdelkov iz pletarskega materiala, za vse uporabe, v trakovih ali ne (ex 46.02) |

Poglavje 48 | |

ex 48.01 | Papir in karton (vključno s celulozno vato), v zvitkih ali listih, razen naslednjih proizvodov; Navaden časopisni papir iz kemične in mehanske pulpe, teže ne več kot 60 g/m2Papir za revijeCigaretni papirVpojni papirFiltrirni papirCelulozna vataRočno izdelan papir in karton |

48.03 | Pergamentni ali za maščobe neprepusten papir in karton ter njune imitacije in glazirani prozorni papir v zvitkih ali listih |

48.04 | Sestavljena papir ali karton (izdelana s spajanjem ravnih plasti z lepilom ), površinsko nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačana ali neojačana, v zvitkih ali listih |

ex 48.05 | Papir in karton, valovita (z nalepljenimi ravnimi površinskimi listi ali brez njih), reliefna v zvitkih ali listih |

ex 48.07 | Papir in karton, impregnirana, premazana, površinsko barvana, okrašena ali tiskana (ne sodi v tiskovine iz poglavja 49) v zvitkih ali listih, razen milimetrskega papirja, zlatega ali srebrnega papirja in njihovih imitacij, kopirnega papirja, indikatorskega papirja in fotografskega papirja, ki ni občutljiv za svetlobo |

ex 48.13 | Karbon papir |

48.14 | Pisalni bloki, ovojnice, razglednice v obliki zgibanke, navadne razglednice, dopisnice; škatle, vrečke, notesi in podobna pisalna pakiranja, iz papirja ali kartona, ki vsebujejo zgolj papirne pisalne potrebščine |

ex 48.15 | Drug papir ali karton, razrezan v določene velikosti ali oblike, razen cigaretnega papirja, trakov za teleskriptor, preluknjanih trakov za monotajp in računske stroje, filtrirni papirji in filtrirni kartoni (vključno s tistimi za cigaretne filtre) ter ojačani trakovi |

48.16 | Škatle, vrečke in drugi izdelki za pakiranje iz papirja ali kartona; registri za dokumente, podstavki za pisanje, škatle za shranjevanje in podobni izdelki iz papirja ali kartona, ki se ponavadi uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobnem |

48.18 | Registri, zvezki, notesi, rokovniki, knjige za naročilnice in pobotnice, dnevniki, pivniki, povezi za knjige (po sistemu prostih listov ali drugi), ovitki za spise in podobni izdelki za pisanje iz papirja ali kartona; albumi za vzorce in drugi albumi in knjižni ovitki iz papirja ali kartona |

48.19 | Papirne ali kartonske etikete, tiskane ali netiskane, samolepilne ali nesamolepilne |

ex 48.21 | Senčniki za luči; prti in serviete, robčki in brisače; krožniki, pladnji, skodelice, namizni podstavki, podstavki za steklenice, podstavki za kozarce |

Poglavje 49 | |

ex 49.01 | Tiskane knjige, knjižice, brošure in letaki v grščini |

ex 49.03 | Otroške slikanice in pobarvanke, v celoti ali delno tiskane v grščini |

ex 49.07 | Znamke, ki niso namenjene za javno rabo |

49.09 | Razglednice, božične in druge voščilnice, tiskane po katerem koli postopku, z okraski ali brez njih |

ex 49.10 | Koledarji vseh vrst iz papirja ali kartona, vključno s koledarskimi bloki, razen koledarjev, namenjenih za oglaševanje, v vseh jezikih, razen v grščini |

ex 49.11 | Druge tiskovine, vključno s tiskanimi slikami in fotografijami, razen naslednjih izdelkov: scenografija za gledališče in fotografske studietiskovine za oglaševanje (vključno z oglasi za potovanja), tiskane v vseh jezikih, razen v grščini |

Poglavje 50 | Svila in svileni odpadki |

Poglavje 51 | Umetni ali sintetični filamenti |

Poglavje 52 | Metalizirane tekstilije |

Poglavje 53 | Volna in druga živalska dlaka, razen surovih, beljenih in nebarvanih proizvodov iz tar. številk 53.01, 53.02, 53.03 in 53.04 |

Poglavje 54 | Lan in ramija, razen tar. številke 54.01 |

Poglavje 55 | Bombaž |

Poglavje 56 | Umetna ali sintetična rezana vlakna |

Poglavje 57 | Drugi rastlinski tekstilni materiali, razen tarifne št. 57.01; papirna preja in tkanine iz papirne preje |

Poglavje 58 | Preproge, predpražniki, rogoznice in tapiserije; tkanine z lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje; ozke tkanine; pozamenterija; til in druge mrežaste tkanine; čipke; vezenine |

Poglavje 59 | Vata in klobučevina; dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci in kabli; posebne tkanine; impregnirane in prevlečene tkanine; tekstilni izdelki, ki so primerni za industrijsko rabo |

Poglavje 60 | Pleteni in kvačkani izdelki |

Poglavje 61 | Oblačila in oblačilni dodatki iz tekstila, razen pletenin ali kvačkanih izdelkov |

Poglavje 62 | Drugi gotovi tekstilni izdelki, razen pahljač in varoval za roke (ex 62.05) |

Poglavje 63 | Rabljena oblačila in drugi tekstilni izdelki; krpe |

Poglavje 64 | Obutev, gamaše in podobni izdelki, deli teh izdelkov |

Poglavje 65 | Pokrivala in njihovi deli |

Poglavje 66 | |

66.01 | Dežniki in sončniki (vključno z nezložljivimi dežniki, šotorskimi platni ter vrtni in podobni dežniki) |

Poglavje 67 | |

ex 67.01 | Pernata omelca |

67.02 | Umetno cvetje, listje ali sadeži in njihovi deli; izdelki iz umetnega cvetja, listov ali sadežev |

Poglavje 68 | |

68.04 | Ročni kamni za poliranje, brusni kamni, zrnati brusni kamni, osle in podobno in mlinski kamni, brusilni kamni, brusilna kolesa in podobno (vključno s kolesi, glavami, diski in konicami za brušenje, ostrenje, poliranje, izravnavanje in rezanje) iz naravnega kamna (aglomeriranega ali ne), iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike, z ali brez jeder, držal, obojk, osi in podobnega iz drugih materialov, ampak brez ogrodja; segmenti ali drugi obdelani deli takšnih kamnov in koles, iz naravnega kamna (aglomeriranega ali ne), iz aglomeriranega naravnega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike |

68.06 | Naravni ali umetni abrazivni material v prahu ali zrnu na podlagi iz tkanine, papirja, kartona ali drugih materialov, razrezan ali ne v določene oblike, prešit ali kako drugače sestavljen |

68.09 | Plošče, deske, ploščice, bloki in podobni izdelki iz rastlinskih vlaken, lesnih vlaken, slame, lesnih ostružkov ali odpadkov (vključno z žagovino), aglomerirani s cementom, sadro ali z drugimi mineralnimi vezivi |

68.10 | Izdelki iz mavčnih materialov |

68.11 | Izdelki iz cementa (vključno z žlindrnim cementom), iz betona ali iz umetnega kamna (vključno iz zdrobljenega marmorja, aglomeriraneaga s cementom), ojačani ali ne |

68.12 | Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s celuloznimi vlakni in podobno |

68.14 | Frikcijski material (segmenti, diski, koluti, trakovi, listi, plošče, zvitki in podobno), ki je primeren za zavore, sklopke ali podobno, na osnovi azbesta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, kombiniran ali ne s tekstilom ali drugimi materiali |

Poglavje 69 | Keramični izdelki, razen tarifnih številk 69.01, 69.02, razen opeke na osnovi magnezita ter magnezito-kromita, 69.03, 69.04 in 69.05, pripomočki in naprave za laboratorijsko in industrijsko rabo, posode za prevoz kislin in drugih kemičnih proizvodov ter izdelki, ki se uporabljajo v kmetijstvu, iz številke 69.09, ter porcelanasti izdelki iz tarifnih številk 69.10, 69.13 in 69.14 |

Poglavje 70 | |

70.04 | Neobdelano lito ali valjano steklo (vključno obarvano ali motneno s ponovnim segrevanjem ali ojačano z žico), oblikovano ali ne, v obliki pravokotnikov |

70.05 | Neobdelano vlečeno ali pihano steklo (vključno obarvano ali motneno s ponovnim segrevanjem) v obliki pravokotnikov |

ex 70.06 | Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo (vključno obarvano ali motneno s ponovnim segrevanjem ali ojačano z žico) v obliki pravokotnikov, površinsko polirano ali brušeno, toda drugače neobdelano, razen stekla za ogledala, ki ni ojačano z žico |

ex 70.07 | Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo (vključno obarvano ali motneno s ponovnim segrevanjem ali ojačano z žico), razrezano v nepravokotne oblike ali upognjeno oziroma kako drugače obdelano (na primer z obdelanimi robovi ali gravirano), površinsko polirano ali brušeno ali ne; luči iz svinčevega stekla ali podobno |

70.08 | Varnostno steklo iz kaljenega ali laminiranega stekla, oblikovano ali ne |

70.09 | Steklena ogledala (vključno z vzvratnimi ogledali), neuokvirjena, uokvirjena ali s hrbtiščem |

70.10 | Baloni, steklenice, kozarci, lonci, cevaste posode in podobno iz stekla, ki se običajno uporabljajo za transport ali pakiranje blaga; čepi in druga zapirala iz stekla |

ex 70.13 | Steklena posoda (razen izdelkov, ki spadajo pod tarifno številko 70.19), ki se običajno uporablja kot namizna, kuhinjska, kopalniška ali pisarniška, za notranje okraševanje ali za podobne namene, razen ognjeodporne steklene posode, ki se na splošno uporablja kot namizno posodje ali za kuhinje, z nizkim koeficientom raztezanja, podobna Pyrexu ali Durexu |

70.14 | Stekleni izdelki za razsvetljavo, signalizacijo in stekleni optični elementi, ki niso optično obdelani in niso iz optičnega stekla |

ex 70.15 | Steklo, ki se uporablja za sončna očala (razen stekla, primernega za korekcijske leče), ukrivljeno, upognjeno, votlo in podobno |

ex 70.16 | Penasto steklo v blokih, plohih, ploščah, panelnih ploščah in podobnih oblikah |

ex 70.17 | Laboratorijski, higienski in farmacevtski stekleni izdelki, graduirani ali negraduirani ali umerjeni ali neumerjeni, razen steklenih izdelkov za kemijske laboratorije; steklene ampule |

ex 70.21 | Drugi stekleni izdelki, razen izdelkov za industrijo |

Poglavje 71 | |

ex 71.12 | Nakit, iz srebra (vključno s pozlačenim srebrom ali s srebrom, prevlečenim s platino), ali iz navaljanih žlahtnih kovin na osnovni kovini |

71.13 | Zlatarski ali srebrarski izdelki in njihovi deli iz žlahtnih kovin ali navaljanih žlahtnih kovin, razen izdelkov, ki spadajo v tarifno številko 71.12 |

ex 71.14 | Drugi izdelki iz žlahtnih kovin ali navaljanih žlahtnih kovin, razen izdelkov in pripomočkov za delavnice in laboratorije |

71.16 | Imitacije nakita |

Poglavje 73 | Železo in jeklo ter njihovi izdelki, razen: (a)izdelkov pod pristojnostjo Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki spadajo v tarifne številke 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 in 73.16(b)izdelkov, ki spadajo v tarifne številke 73.02, 73.05, 73.07 in 73.16, ki niso pod pristojnostjo Evropske skupnosti za premog in jeklo(c)številke 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 in 73.34 ter vzmeti in listov za vzmeti iz železa ali jekla, za železniške vagone, iz tarifne oznake št. 73.35 |

Poglavje 74 | Baker in bakreni izdelki, razen bakrovih zlitin, ki po teži vsebujejo več kot 10 % niklja, in izdelki, ki spadajo v tarifne številke 74.01, 74.02, 74.06 in 74.11 |

Poglavje 76 | Aluminij in aluminijevi izdelki, razen tarifnih številk 76.01 in 76.05 ter tuljav, motkov in podobnih nosilcev za fotografske in kinematografske filme ali za trakove, filme in podobno, ki spadajo v tarifno številko 92.12 (ex 76.16) |

Poglavje 78 | Svinec in izdelki iz svinca |

Poglavje 79 | Cink in izdelki iz cinka, razen iz tarifnih številk 79.01, 79.02 in 79.03 |

Poglavje 82 | |

ex 82.01 | Ročno orodje, naslednje: rezače, lopate, krampi, motike, vile in grablje; sekire, vejniki in podobno rezilno orodje; kose, škarje za travo, cepini za hlode in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu |

82.02 | Žage (nemehanske) in listi za ročne ali strojne žage (vključno z listi žag brez zob) |

ex 82.04 | Prenosna kovaška ognjišča; brusna kolesa z ogrodjem (ki se upravljajo ročno ali nožno); izdelki za domačo uporabo |

82.09 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 82.06 in rezil zanje |

ex 82.11 | Rezila za varnostne brivske aparate in njihovi surovci |

ex 82.13 | Drugi nožarski izdelki (npr. vrtnarske škarje, škarje za lase, mesarski sekači, noži za papir), razen ročnih škarij in njihovih delov |

82.14 | Žlice, vilice, noži za ribe, noži za maslo, zajemalke in podoben kuhinjski ali namizni pribor |

82.15 | Ročaji iz navadnih kovin za izdelke, ki spadajo v tarifne številke 82.09, 82.13 in 82.14 |

Poglavje 83 | Raznovrstni izdelki iz osnovne kovine, razen tarifne številke 83.08, kipcev in drugih okraskov, ki se uporabljajo v notranjosti stavb (ex 83.06), in kovinskih kroglic ali valjčov ter kovinskih bleščic (ex 83.09) |

Poglavje 84 | |

ex 84.06 | Motorji na vžig z vžigalno svečko na bencinski pogon, s prostornino valja 220 cm3 ali več; motorji z notranjim zgorevanjem, poldizelski tip; motorji z notranjim zgorevanjem, dizelski motor, z 37 kW ali manj; motorji za motorna kolesa in lahka motorna kolesa s pedali |

ex 84.10 | Črpalke (vključno z motornimi črpalkami in turbo črpalkami) za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih |

ex 84.11 | Zračne in vakuumske črpalke (vključno z motornimi in turbo črpalkami); ventilatorji, puhala in podobno, z vgrajenim motorjem, ki tehtajo manj kot 150 kg, in ventilatorji ali puhala brez motorja, ki tehtajo 100 kg ali manj |

ex 84.12 | Klimatske naprave, samostojne, z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti zraka, za gospodinjsko rabo |

ex 84.14 | Pekarske peči in njihovi deli |

ex 84.15 | Hladilne omare in druga hladilna oprema, opremljena s hladilno enoto |

ex 84.17 | Pretočni ali akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični |

84.20 | Naprave za tehtanje (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali več), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst |

ex 84.21 | Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu, za gospodinjsko rabo; podobne naprave na ročni pogon za kmetijsko rabo; podobne naprave za kmetijsko rabo za priklop na tovornjak, s težo 60 kg ali manj |

ex 84.24 | Plugi za priklop na traktorje ali za živalsko vleko, ki tehtajo 700 kg ali manj; plugi za priklop na traktorje z dvema ali tremi lemeži ali diski; brane za priklop na traktorje ali živalsko vleko z utrjenim ogrodjem in utrjenim zobovjem; diskaste brane, ki tehtajo 700 kg ali manj |

ex 84.25 | Mlatilnice; luščilniki koruze in mlatilnice koruze; žetveni stroji, na živalsko vprego; stiskalniki slame ali krme; vejalniki in podobni stroji za ločevanje semen in sortiranje žit |

84.27 | Stiskalnice, sadni mlini in drugi stroji, ki se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov |

ex 84.28 | Stroji za drobljenje semen; gospodarski drobilni stroji |

84.29 | Stroji, ki se uporabljajo v industriji za mletje krušnih žit, in drugi stroji (razen strojev za kmetijska gospodarstva) za predelavo žit ali suhih stročnic |

ex 84.34 | Tiskarske črke |

ex 84.38 | Čolnički; motki za statve |

ex 84.40 | Pralni stroji, električni ali neelektrični, za gospodinjsko rabo |

ex 84.47 | Stroji za žaganje in skobljanje lesa, plute, kosti, ebonita (trdega kavčuka), trdih umetnih plastičnih materialov ali drugih trdih materialov za rezbarjenje, razen strojev, ki spadajo pod številko 84.49 |

ex 84.56 | Stroji za aglomeracijo, modeliranje ali oblikovanje keramične mase, neutrjenih cementov, mavčnih materialov ali drugih mineralnih proizvodov |

ex 84.59 | Stiskalnice in mlini za olje; stroji za pridobivanje stearinskega mila |

84.61 | Čepi, pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili |

ex 84.63 | Menjalniki hitrosti |

Poglavje 85 | |

ex 85.01 | Generatorji z izhodno močjo 20 kVA ali manj; motorji s 74 kW ali manj; rotacijski pretvorniki s 37 kW ali manj; transformatorji in statični pretvorniki, razen za radijske, radiotelefonske, radiotelegrafske in televizijske sprejemnike |

85.03 | Primarne celice in primarne baterije |

85.04 | Električni akumulatorji |

ex 85.06 | Sobni ventilatorji |

85.10 | Prenosne električne baterijske in magnetoelektrične svetilke, razen svetilk, ki spadajo pod številko 85.09 |

85.12 | Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električne naprave za ogrevanje tal in električni aparati za ogrevanje prostorov; elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las, kodrala) in električni likalniki; gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz ogljika |

ex 85.17 | Električne naprave za zvočno signalizacijo |

ex 85.19 | Električne naprave za vklapljanje in izklapljanje, za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala, releji, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, vtiči, okovi žarnic in razdelilne omarice) |

ex 85.20 | Električne žarnice z žarilno nitko in električne žarnice na razelektrenje, razen infrardečih in ultravijoličnih žarnic |

ex 85.21 | Katodne cevi za televizijske sprejemnike |

85.23 | Izolirane (tudi lakirane ali elektrolitsko oksidirane) električne žice, kabli, vodniki, trakovi in podobno (vključno s koaksialnimi kabli), s konektorjem ali brez njega |

85.25 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala |

85.26 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami, vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi sestavljanja, razen izolatorjev iz številke 85.25 |

85.27 | Električni vodniki in njihovi vezni členi iz navadne kovine, oblečeni z izolirnim materialom |

Poglavje 87 | |

ex 87.02 | Motorna vozila za javni prevoz oseb in motorna vozila za prevoz blaga ali materialov (razen šasij, navedenih v opombi 2 k Poglavju 87) |

87.05 | Karoserije (vključno s kabinami) za motorna vozila, ki spadajo pod številke 87.01, 87.02 ali 87.03 |

ex 87.06 | Šasije brez motorjev in njihovi deli |

ex 87.11 | Invalidski vozički (razen tistih na motorni ali drugačen mehanski pogon) |

ex 87.12 | Deli in dodatna oprema invalidskih vozičkov (razen tistih na motorni ali drugačen mehanski pogon) |

87.13 | Otroški vozički in njihovi deli |

Poglavje 89 | |

ex 89.01 | Vleki in tovorni čolni; tankerji na vleko; jadralna plovila;napihljivi čolni iz umetnih plastičnih materialov |

Poglavje 90 | |

ex 90.01 | Očesne leče |

90.03 | Okviri in naočniki ter njihovi deli, za očala, ščipalnike, lornjete, zaščitna očala in podobno |

90.04 | Očala, ščipalniki, lornjete, zaščitna očala in podobno, korektivna, zaščitna ali drugo |

ex 90.26 | Števci za bencinske črpalke na ročno upravljanje in vodni števci (volumetrični in tahometrični) |

Poglavje 92 | |

92.12 | Gramofonske plošče in drugi posneti nosilci z zvočnimi ali podobnimi fenomeni; matrice za proizvodnjo plošč, galvanski odtisi, film za mehansko zvočno snemanje, pripravljene kasete, žice, trakovi in podobni izdelki, ki se na splošno uporabljajo za zvočno in drugo snemanje |

Poglavje 93 | |

ex 93.04 | Športne puške in risanice |

ex 93.07 | Čepi za strelno orožje, športni naboji, naboji za revolverje, pištole in puške z dolgo cevjo, krogle ali šibre za tekmovalne puške kalibra do 9 mm; tulci nabojev za športne puške in športne risanice iz kovine in kartona; izstrelki, krogle in šibre za športne puške in športne risanice |

Poglavje 94 | Pohištvo in njegovi deli; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki, razen številke 94.02 |

Poglavje 96 | Metle, krtače, čopiči za puder in sita, razen pripravljenih šopov in snopov za izdelavo metel ali ščetk iz številke 96.01 in izdelkov, ki spadajo pod številki 96.05 in 96.06 |

Poglavje 97 | |

97.01 | Igrače s kolesi, ki so namenjene za vožnjo otrok (npr. otroška kolesa in tricikli, avtomobili s pedali); vozički za punčke in zložljivi vozički za punčke |

97.02 | Punčke |

97.03 | Druge igrače; zmanjšani modeli, ki se uporabljajo za rekreacijske namene |

ex 97.05 | Pisani pustni trakovi in konfeti |

Poglavje 98 | Raznovrstni proizvodi, razen nalivnikov, ki spadajo pod številko 98.03, in razen številk 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 in 98.15 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SCT tarifna številka | Poimenovanje | Kvote za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 1981 |

31.02 | Mineralna ali kemična gnojila, dušikova | 12340 ton |

31.03 | Mineralna ali kemična gnojila, fosfatna | |

31.05 | Druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah, pastilah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase: A.Druga gnojila:I.ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalijII.ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosforIV.druga | |

ex 73.37 | Kotli (razen kotlov iz številke 84.01) in radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo na električno energijo, ter njihovi deli iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in distributorji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in njihovi deli iz železa ali jekla: kotli za centralno ogrevanje | 49800 EOE |

ex 84.01 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto paro: z močjo 32 MW ali manj | 101400 EOE |

84.06 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem: C.Drugi motorji:ex II.Motorji na vžig s kompresijo:z močjo, manjšo od 37 kW | 279600 EOE |

84.10 | Črpalke (vključno z motornimi črpalkami in turbinskimi črpalkami) za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih; elevatorji za tekočine z vedri, verižni, vijačni (polž), s trakom in podobno: ex A.Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi napravami, razen črpalk za gorivoB.Druge črpalkeC.Hidravlični elevatorji za tekočine črpalnega bata, verig, vijakov, jermenov in podobno | 1000000 EOE |

84.14 | Industrijske in laboratorijske peči , neelektrične, ki spadajo pod številko 85.11 ex B.Drugo:jekleni deli za cementne peči | 10000 EOE |

ex 84.20 | Naprave za tehtanje (razen tehtnic z občutljivostjo 5 cg ali boljšo), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst, razen: tehtnic za dojenčkenatančnost tehtnic, naravnana na grame, za gospodinjsko rabouteži za tehtnice vseh vrst | 320000 EOE |

85.01 | Električno blago z naslednjimi poimenovanji: generatorji, motorji, pretvorniki (rotacijski ali statični), transformatorji, usmerniki in naprave za usmerjanje, induktorji: A.Generatorji, motorji (s prestavo za zmanjševanje hitrosti, menjave ali pospeševanje ali brez nje) in rotacijski pretvorniki:ex II.Drugi:motorji z močjo, ki ni manjša od 370 W in ne večja od 15000 Wex C.Deli:za motorje z močjo, ki ni manjša od 370 W in ne večja od 15000 W | 44400 EOE |

85.15 | Oddajniki in sprejemniki za radiotelegrafijo in radiotelefonijo; radijski in televizijski sprejemniki in oddajniki (vključno s sprejemniki z vgrajenim aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka) in televizijske kamere; naprave za pomoč pri radionavigaciji, radarji in naprave za radijsko daljinsko krmiljenje: A.Oddajniki in sprejemniki za radiotelegrafijo in radiotelefonijo; radijski in televizijski oddajniki in sprejemniki (vključno s sprejemniki z vgrajenim aparatom za snemanje in reprodukcijo zvoka) in televizijske kamere:ex III.Sprejemniki, kombinirani v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali brez njih:Televizor | 3048 enot 777300 EOE |

85.15 | C.Deli:I.Omarice in ohišja:ex (a)leseni:za televizijske sprejemnikeex (b)iz drugih materialov:za televizijske sprejemnikeex III.Drugo:ohišja za televizijske sprejemnike in njihove dele, sestavljeni ali montiranitiskano vezje za televizijske sprejemnike | 1500000 EOE |

ex 85.23 | Izolirane (tudi lakirane ali elektrolitsko oksidirane) električne žice, kabli, vodniki, trakovi in podobno (vključno s koaksialnimi kabli), s konektorjem ali brez njega: Kabli za televizijske antene | 66600 EOE |

87.02 | Motorna vozila za prevoz oseb, blaga ali materialov (vključno s športnimi motornimi vozili, razen tistih iz številke 87.09): A.Za prevoz oseb, vključno z vozili, namenjenimi za prevoz oseb in blaga:I.Bodisi z motorjem na vžig z vžigalno svečko ali na vžig s kompresijo:ex (a)motorna vozila in avtobusi, ki imajo bodisi motor na vžig z vžigalno svečko s prostornino valja 2800 cm3 ali več bodisi motor na vžig s kompresijo s prostornino valja 2500 cm3 ali več:Vsi avtobusiex (b)druga:Vsi, z več kot šestimi sedeži | 103 enote 2032000 EOE |

87.05 | Karoserije (vključno s kabinami) za motorna vozila iz tarifne številke 87.01, 87.02 ali 87.03: ex A.Kovinske karoserije in kabine za industrijsko sestavljanje:traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedežev), iz tarifne podštevilke 87.01 A,motornih vozil za prevoz oseb, vključno z vozili, namenjenimi za prevoz potnikov in blaga, ki imajo več kot šest in manj kot 15 sedežev,motornih vozil za prevoz blaga ali materialov, ki imajo bodisi motor na vžig z vžigalno svečko s prostornino valja največ 2800 cm3 bodisi motor na vžig s kompresijo s prostornino valja največ 2500 cm3:tovornjakov in kombijev za posebne namene iz tarifne številke 87.03ex B.Druge:Kovinske karoserije in kabine, razen za motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo šest sedežev ali manj | 9800 EOE |

--------------------------------------------------

Top