EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21980A0227(02)

Sporazum med vlado Republike Gvineje Bissau in Evropsko gospodarsko skupnostjo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje Bissau

UL L 226, 29.8.1980, p. 34–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2008; razveljavil 22007A1227(02)

Related Council regulation

21980A0227(02)Uradni list L 226 , 29/08/1980 str. 0034 - 0042
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0191
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0191
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 21 str. 0144
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 1 str. 0133
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 1 str. 0133


Sporazum

med vlado Republike Gvineje Bissau in Evropsko gospodarsko skupnostjo o ribolovu v obalnih vodah Gvineje Bissau

VLADA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU IN EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu "Skupnost") STA SE

OB UPOŠTEVANJU tesnih odnosov med Skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau;

V DUHU sodelovanja na podlagi Lomejske konvencije, ki predstavlja skupno željo pogodbenic, da bi okrepili prijateljske odnose med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Skupnostjo;

OB UPOŠTEVANJU skupnega interesa za racionalno upravljanje, ohranjanje in najboljšo uporabo staleža rib, zlasti v srednje-vzhodnem Atlantiku;

KER Republika Gvineja Bissau za morski ribolov uresničuje svojo suverenost ali jurisdikcijo v coni, ki sega do 200 navtičnih milj od obale;

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da plovila, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, običajno opravljajo ribolovne aktivnosti v navedeni coni;

OB UPOŠTEVANJU dela Tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu;

POTRJUJOČ, da mora biti izvajanje neomejenih pravic obalnih držav v vodah v njihovi jurisdikciji glede raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja z živimi viri skladno z načeli mednarodnega prava;

ODLOČENI, da bosta svoje odnose na področju pomorskega ribištva vodili v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov obeh pogodbenic,

V ŽELJI, da bi določili pogoje, ki urejajo ribolovne aktivnosti v medsebojnem interesu pogodbenic,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določiti načela in pravila, ki bodo v prihodnje v vseh pogledih urejala ribolovne aktivnosti plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, v nadaljnjem besedilu imenovanih "plovila Skupnosti", v vodah, nad katerimi ima Republika Gvineja Bissau jurisdikcijo za ribištvo, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Gvineje Bissau".

Člen 2

Vlada Republike Gvineje Bissau se zavezuje, da bo dovolilaplovilom Skupnosti ribolov v ribolovni coni Gvineje Bissau v skladu z določbami tega sporazuma, zlasti tistimi iz Priloge.

Člen 3

1. Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse primerne ukrepe, da zagotovi, da bodo njena plovila izpolnjevala določbe tega sporazuma ter pravila in predpise, ki urejajo ribolovne aktivnosti v ribolovni coni Gvineje Bissau.

2. Organi Gvineje Bissau vnaprej obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vseh spremembah navedenih pravil in predpisov.

Člen 4

1. Za ribolovne dejavnosti, ki jih opravljajo plovila Skupnosti v ribolovni coni Gvineje Bissau, je potrebno dovoljenje za ribolov, ki ga izdajo organi Gvineje Bissau na prošnjo Skupnosti.

2. Organi Gvineje Bissau izdajo dovoljenja za ribolov v mejah, določenih po kategorijah plovil v Protokolu, navedenem v členu 9.

3. Dovoljenja veljajo od datuma izdaje do 31. decembra v letu, v katerem so bila izdana, ali v obdobju šestih mesecev od 1. januarja do 30. junija ali 1. julija do 31. decembra vsako leto.

4. Dovoljenje se izdaja za določeno plovilo in ni prenosljivo.

5. Če plovilo, ki ima dovoljenje, dovoljenja ne more uporabljati zaradi višje sile, se na prošnjo Skupnosti dovoljenje lahko nadomesti z drugim, ki velja za plovilo iste kategorije.

Člen 5

1. Dovoljenja izdajo organi Republike Gvineje Bissau, ko zadevni lastnik plovila plača pristojbino.

2. Znesek pristojbine za vsako kategorijo plovil je naveden v Prilogi pod A.1. Pristojbine se plačajo v celoti pred izdajo dovoljenj; pristojbine, ugotovljene na podlagi količin ulova rib v ribolovni coni Gvineje Bissau v skladu z določbami iz točke A.2 v Prilogi pa se plačajo v obliki predplačila pavšalnega zneska, ki ga spremlja bančna garancija za kritje morebitnih dodatnih zneskov, potrebnih za kritje končnih skupnih pristojbin na koncu vsake sezone.

3. Pristojbine se določijo sorazmerno z obdobjem, za katero velja dovoljenje.

Člen 6

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta neposredno ali v okviru mednarodnih organizacij usklajevali ukrepe za zagotavljanje upravljanja in ohranjanja živih virov, zlasti v srednje-vzhodnem Atlantiku, ter za lajšanje ustreznih znanstvenih raziskav.

Člen 7

Plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov v ribolovni coni Gvineje Bissau na podlagi tega sporazuma, morajo ustreznim organom Gvineje Bissau pošiljati izjave o ulovu v skladu z režimom pod B v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 8

Za plovila, ki imajo na podlagi tega sporazuma dovoljenje za ribolov v ribolovni coni Gvineje Bissau, se lahko zahteva, da iztovorijo del ulovljenih rib v navedeni coni v pristaniščih v Gvineji Bissau.

Količine in pogoji za iztovor se določijo v okviru skupnega odbora iz člena 11.

Člen 9

V zameno za možnosti ribolova, odobrene na podlagi tega sporazuma, Skupnost plača Republiki Gvineji Bissau nadomestilo, kot je določeno v Protokolu k temu sporazumu.

To nadomestilo, ki se plača brez poseganja v finančna sredstva, odobrena Republiki Gvineji Bissau na podlagi konvencije, se sprostijo v skladu s posebnim postopkom iz navedenega protokola.

Nadomestilo se uporablja samo za financiranje projektov v zvezi z morskim in sladkovodnim ribištvom.

Člen 10

Pogodbenici se strinjata, da se bosta posvetovali v primeru spora glede razlage ali uporabe tega sporazuma.

Člen 11

Ustanovi se skupni odbor, ki zagotavlja pravilno uporabo tega sporazuma.

Odbor se sestaja enkrat na leto, izmenično v Republiki Gvineji Bissau in v Skupnosti, in skliče posebne sestanke na zahtevo ene ali druge pogodbenice.

Skupni odbor se sestane zlasti, ko se sprejme nova zakonodaja, ki ureja ribolov v vodah Gvineje Bissau, da bi preveril, ali bi bilo treba spremeniti Prilogo.

Člen 12

Če bi organi Gvineje Bissau zaradi nepredvidljive spremembe stanja staleža rib sklenili, da sprejmejo nove ohranitvene ukrepe, ki bodo po mnenju Skupnosti občutno prizadeli ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, se morata pogodbenici posvetovati, da bi prilagodili Prilogo in Protokol iz člena 9.

Ta posvetovanja temeljijo na načelu, da se zmanjšanje ribolovnih pravic, določenih v navedenem protokolu, izravna z drugimi enakovrednimi možnostmi ribolova, ob upoštevanju nadomestila, ki ga je plačala Skupnost.

Člen 13

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na stališča ene ali druge pogodbenice o katerem koli vprašanju pomorskega prava.

Člen 14

Ta sporazum se uporablja po eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in po drugi strani za ozemlje Republike Gvineje Bissau.

Člen 15

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta ta sporazum pregledali po zaključku pogajanj za večstransko pogodbo, ki potekajo v okviru Tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu.

Člen 16

Priloga in Protokol sta sestavni del tega sporazuma in če ni drugače določeno, so sklici na ta sporazum tudi sklici nanju.

Člen 17

Ta sporazum se sklene za začetno obdobje dveh let od datuma začetka veljavnosti. Če ena ali druga pogodbenica tega sporazuma ne odpove z obvestilom vsaj šest mesecev pred iztekom navedenega dvoletnega obdobja, ostane Sporazum veljaven za nadaljnja obdobja enega leta, če se vsaj tri mesece pred iztekom vsakega enoletnega obdobja ne pošlje obvestilo o odpovedi.

V tem primeru pogodbenici začneta pogajanja, da bi sporazumno določili spremembe ali dodatke, ki jih je treba sprejeti za Prilogo ali Protokol.

Člen 18

Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so potrebni postopki zaključeni.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PLOVIL, KI PLUJEJO POD ZASTAVO DRŽAV ČLANIC SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI GVINEJE BISSAU

A. Vloga za dovoljenje in formalnosti ob izdaji

Postopek za vlogo in izdaja letnih dovoljenj, ki plovilom, ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti omogočajo ribolov v ribolovne cone Gvineje Bissau, sta, kot sledi:

1. Ustrezni organi Skupnosti preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Gvineji Bissau predložijo državnemu sekretariatu za ribištvo Republike Gvineje Bissau vlogo za vsako plovilo, ki želi opravljati ribolov na podlagi tega sporazuma.

Vloga se izdela na obrazcih, ki jih v ta namen predvidi vlada Gvineje Bissau. Vzorec je naveden pod A.1 spodaj.

Pristojbine se določijo v skladu z naslednjo lestvico:

(a) plovila za ribolov s pridneno vlečno mrežo:

420 FRF na BRN na leto;

(b) zamrzovalna plovila za ribolov tun:

0,04 FRF na kg ulova rib.

2. Vloge za dovoljenja za plovila za ribolov tun spremlja dokazilo o plačilu pavšalnega zneska, ki ustreza ulovu 1000 ton tune za celotno floto, ter bančna garancija za plačilo, na koncu vsake sezone, dolgovanih zneskov za ulov količin, ki presegajo zgoraj navedeno količino.

V primeru iztovorov, dogovorjenih na podlagi člena 8 sporazuma, skupni odbor določi plačilo nižjih zneskov.

3. Ustrezni organi Gvineje Bissau preverijo vsako vlogo, ali je skladna s tem sporazumom in z zakonodajo Gvineje Bissau, ter uporabijo lestvico pristojbin, ki jih je treba plačati.

Ustrezni organi Gvineje Bissau obvestijo organe Skupnosti o svoji odločitvi.

4. Dovoljenja, izdana ob plačilu pristojbin, veljajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

5. Če bi ob pregledu in izdaji dovoljenj nastopile težave ali bi bili potrebni dodatni podatki, se predstavniki pogodbenic posvetujejo, zlasti preko Državnega sekretariata za ribištvo in delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Gvineji Bissau.

B. Izjava o ulovu

1. Vsa plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov na podlagi tega sporazuma v vodah Gvineje Bissau, morajo poslati državnemu sekretariatu za ribištvo izjavo o ulovu, sestavljeno v skladu z vzorcem iz B.1 spodaj.

Izjave o ulovu morajo biti sestavljene za vsak mesec in se predložiti vsaj enkrat na tri mesece.

Če teh določb ne bi izpolnjevali, si vlada Gvineje Bissau pridržuje pravico, da začasno prekliče dovoljenje plovila, ki krši določbe, dokler ne izpolni zahtevanih formalnosti.

2. Vsa plovila Skupnosti, ki izvajajo ribolov v ribolovni coni Gvineje Bissau, sprejmejo na krov katerega koli uradnika Gvineje Bissau, pristojnega za nadzor in spremljanje skladnosti z določbami tega sporazuma, ter mu pomagajo pri opravljanju njegovih dolžnosti.

C. Študijske pomoči

Pogodbenici se strinjata, da je osnovni pogoj za uspeh sodelovanja, da se izboljšajo spretnost ter znanje in izkušnje oseb, ki se ukvarjajo z morskim ribolovom. Evropska gospodarska skupnost v ta namen olajša državljanom Gvineje Bissau pridobivanje mest v ustanovah svojih držav članic in v ta namen zagotovi študijske pomoči na raznih znanstvenih, tehničnih in ekonomskih področjih, povezanih z ribištvom.

--------------------------------------------------

A.I.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

B.1. stran 2

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE DNEVNIKA

Vsak poveljnik plovila je odgovoren za podatke, poslane vsak mesec državnemu sekretariatu za ribištvo. Ta dnevnik izpolnjuje v duhu poštenega sodelovanja.

Zahtevajo se naslednji podatki:

Mesec: | Leto: |

2. Ime plovila:

Država plovila (zastava):

3. Nazivno število vrtljajev motorja v KM:

Bruto registrska tonaža (BRN):

4. Način ribolova (oprema):

Pristanišče iztovarjanja:

Statistična preglednica ulova in ribolovne aktivnosti se deli na dva dela.

Prvi del prikazuje dnevno ribolovno aktivnost (vsaka vodoravna črta ustreza eni dnevni aktivnosti). Prva stran se uporabi za prvo polovico meseca in druga stran za drugo polovico.

Poveljnik navede ribolovno cono in označi zemljepisno širino in dolžino. Navesti mora, kolikokrat na dan se vrže mreža. Navesti mora skupno število ur ribolova za vsak dan.

Drugi del dnevnika je namenjen podatkom o ulovu, v kilogramih ali v tonah. Treba bi bilo jasno navesti, ali so številke v kilogramih ali tonah. Dnevnik ima sedem stolpcev, za vsako vrsto rib eden. v dnevnik se vpiše samo šest najpomembnejših ulovljenih vrst. Stolpec pred skupnim številom (z naslovom "drugo"), je namenjen za seštevek vseh drugih ulovljenih vrst.

Mesečni dnevniki se izpolnjeni pošiljajo vsako mesec državnemu sekretariatu za ribištvo za plovila, ki iztovarjajo svoj ulov v Bissau. Za druga plovila se mesečni dnevniki se pravilno izpolnjeni pošiljajo državnemu sekretariatu za ribištvo vsake tri mesece.

--------------------------------------------------

Protokol

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau

POGODBENICI TEGA PROTOKOLA STA SE

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje Bissau, podpisanega dne 27. februarja 1980,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Omejitve iz člena 4 zgoraj navedenega sporazuma se določijo za prvi dve leti uporabe navedenega sporazuma, kot sledi;

1.Plovila za ribolov s pridneno vlečno mrežo: | 6500 BRN, |

2.Zamrzovalna plovila za ribolov tun: | 23300 BRN. |

Člen 2

Nadomestilo iz člena 9 sporazuma za prvi dve leti uporabe sporazuma znaša 12800000 FRF.

Člen 3

1. Za uporabo nadomestila iz člena 2 je pristojna izključno Gvineje Bissau.

2. Vlada Gvineje Bissau obvesti Evropsko gospodarsko skupnost o programu za uporabo nadomestila.

Člen 4

1. Nadomestilo se sprosti v dveh enakih letnih obrokih.

2. Nadomestilo se plača na račun, odprt pri finančni ustanovi, ki jo izbere vlada Gvineje Bissau.

Člen 5

Če Evropska gospodarska skupnost ne bi izvedla plačil, predvidenih v tem protokolu, se začasno opusti uporaba Sporazuma o ribištvu.

Člen 6

Ta protokol začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so zaključeni potrebni postopki.

--------------------------------------------------

Top