EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21976A0706(01)

Okvirni Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado

OJ L 260, 24.9.1976, p. 2–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 151 - OP_DATPRO
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 137 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 137 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 29 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 29 - 32
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 122 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 10 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1976/2300/oj

Related Council regulation

21976A0706(01)Uradni list L 260 , 24/09/1976 str. 0002 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0029
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0029
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0151
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0137
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0137


Okvirni Sporazum

o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI

v imenu Evropske gospodarske skupnosti in

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo,

na eni strani, in

VLADA KANADE,

na drugi strani,

SPRIČO skupne dediščine, tesne povezanosti in prizadevanj, ki povezujejo države Evropske skupnosti in Kanade;

OB SPOZNANJU, da želijo Evropske skupnosti in Kanada med seboj vzpostaviti neposredno povezanost, ki pospešuje, dopolnjuje in razširja sodelovanje med Kanado in državami članicami Evropskih skupnosti;

ODLOČENI, da z lastno dejavnostjo utrdita, poglobita in vsestransko oblikujeta trgovinske in gospodarske vezi ter tako na podlagi obojestranskih prednosti izpolnita medsebojne zahteve;

OB SPOZNAVANJU pomembnih trgovinskih tokov med Evropskimi skupnostmi in Kanado;

ZAVEDAJOČ SE dejstva, da je za bolj dinamične trgovinske odnose, ki si jih želijo vzpostaviti Evropske skupnosti in Kanada, potrebno tesno sodelovanje na vseh področjih trgovinskih in gospodarskih dejavnosti;

PREPRIČANI, da je to sodelovanje treba uresničiti na postopen in pragmatičen način z razvojem njunih politik;

V ŽELJI med drugim okrepiti medsebojne odnose in skupaj prispevati k mednarodnemu gospodarskemu sodelovanju;

STA SE ODLOČILI skleniti ta Okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo, na eni strani ter Kanado na drugi strani in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET IN KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI:

Max van der STOEL,

predsednik Sveta,

minister za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske,

sir Cristopher SOAMES,

podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti,

ZA VLADO KANADE:

častiti Allan J. MAC EACHAN,

državni sekretar za odnose s tujino,

ki so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki

DOGOVORILI O NASLEDNJIH DOLOČBAH:

Člen I

Obravnava po načelu največjih ugodnosti

V skladu s pravicami in obveznostmi, predvidenimi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini, se pogodbenici obvezujeta, da si bosta na podlagi načel enakosti in vzajemnosti zagotavljali obravnavo po načelu največje ugodnosti.

Člen II

Trgovinsko sodelovanje

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta na najvišji ravni pospeševali razvoj in raznovrstnost medsebojne trgovinske menjave.

V ta namen bosta v skladu s svojimi politikami in cilji:

(a) sodelovali na mednarodni in dvostranski ravni pri reševanju trgovinskih težav skupnega interesa;

(b) si obojestransko prizadevali za dodeljevanje največjih ugodnosti pri trgovinskem poslovanju, ki je v interesu ene ali druge pogodbenice;

(c) popolnoma upoštevali lastne interese in potrebe glede dostopa do virov in njihove poznejše predelave.

2. Pogodbenici si bosta po svojih najboljših močeh in v skladu s svojima notranjima zakonodajama prizadevali za preprečevanje omejevanja konkurence s strani podjetij njunih industrij, vključno s cenovnimi ukrepi, ki izkrivljajo konkurenco.

3. Pogodbenici se dogovorita, da se bosta na zahtevo katere koli izmed njiju, posvetovali in ta vprašanja obravnavali v okviru mešanega odbora za sodelovanje, opredeljenega v členu IV.

Člen III

Gospodarsko sodelovanje

1. Glede na dopolnjujoči značaj njunih gospodarstev, njune sposobnost in dolgoročne gospodarske cilje pogodbenici razvijata medsebojno gospodarsko sodelovanje na vseh področjih, ki jih štejeta za ustrezna. Med cilji takšnega sodelovanja so:

- pospeševanje razvoja in blagostanja njune industrije,

- spodbujanje tehnološkega in znanstvenega napredka,

- odpiranje novih virov nabave in novih trgov,

- ustvarjanje novih delovnih mest,

- zmanjševanje regionalnih razlik,

- zaščita in izboljšanje okolja,

- splošni prispevek k razvijanju njunih gospodarstev in življenjskega standarda.

2. Za uresničevanje teh ciljev si pogodbenici med drugim prizadevata predvsem ustrezno spodbuditi in olajšati:

- tesnejše povezave med njunimi industrijami, predvsem v obliki skupnih vlaganj,

- večjo udeležbo njunih podjetij v industrijskem razvoju druge pogodbenice v obojestransko korist,

- povečanje obojestransko koristnih naložb,

- tehnološko in znanstveno izmenjavo,

- skupne akcije njunih podjetij in gospodarskih organizacij v tretjih državah.

3. Pogodbenici ustrezno spodbujata redno izmenjavo industrijskih, kmetijskih in drugih podatkov, pomembnih za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, kot tudi navezovanje stikov in uvajanje predstavitvenih aktivnosti med podjetji in gospodarskimi organizacijami Skupnosti in Kanade na tem področju.

4. Brez vpliva na določbe Pogodb o ustanovitvi Skupnosti ta sporazum in katerikoli ukrepi, sprejeti na njegovi podlagi, ne vplivajo na pristojnost držav članic Skupnosti, da vzpostavijo dvostranske odnose s Kanado na področju gospodarskega sodelovanja in da, kjer je to primerno, sklepajo nove sporazume o gospodarskem sodelovanju s to državo.

Člen IV

Mešani odbor za sodelovanje

Ustanovi se Mešani odbor za sodelovanje, pristojen za spodbujanje in spremljanje različnih aktivnosti trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, predvidenih med Skupnostjo in Kanado. V mešanem odboru na ustrezni ravni potekajo posvetovanja z namenom olajšati izvajanje tega sporazuma in pospešiti uresničevanje njegovih splošnih ciljev. Mešani odbor se praviloma sestaja vsaj enkrat letno. Poleg tega se lahko sestane izjemoma na zahtevo ene od pogodbenic. Po potrebi se ustanovijo pododbori za pomoč odboru pri izpolnjevanju njegovih nalog.

Člen V

Drugi sporazumi

1. Ta sporazum ne sme v ničemer vplivati na pravice in obveznosti, ki za pogodbenici izhajajo iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

2. V kolikor so določbe tega sporazuma v nasprotju z določbami sporazuma z dne 6. oktobra 1959 med Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo in Kanado, se uporabljajo določbe tega sporazuma.

3. Ob upoštevanju določb o gospodarskem sodelovanju iz člena III(4), določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazuma, sklenjenega med državami članicami Skupnosti in Kanado, v kolikor so slednje nezdružljive s prvimi ali so jim enake.

Člen VI

Evropska skupnost za premog in jeklo

Med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in njenimi državami članicami na eni strani in Kanado na drugi strani se sklene poseben protokol.

Člen VII

Ozemeljska veljavnost sporazuma

Ta sporazum velja na ozemlju Kanade, na eni strani in na ozemljih, na katerih veljajo Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti pod pogoji, ki jih določajo te Pogodbe.

Člen VIII

Čas veljavnosti

Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, v katerem se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o končanju postopkov, potrebnih v ta namen. Sporazum se sklene za nedoločen čas, pri čemer ga po izteku petih let od dneva začetka veljavnosti vsaka pogodbenica, ob upoštevanju enoletnega odpovednega roka, lahko odpove.

Člen IX

Verodostojni jeziki

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, francoskem, danskem, italijanskem, nemškem in nizozemskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Framework Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Ottawa, den sjette juli nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Ottawa am sechsten Juli neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Ottawa on the sixth day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Ottawa, le six juillet mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Ottawa, addì sei luglio millenovecentosettantasei.

Gedaan te Ottawa, de zesde juli negentienhonderdzesenzeventig.

For Rådet og Kommissionen for De europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

+++++ TIFF +++++

For regeringen for CanadaFür die Regierung von KanadaFor the Government of CanadaPour le gouvernement du CanadaPer il governo del CanadàVoor de Regering van Canada

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top