Help Print this page 

Document 21976A0130(03)

Title and reference
Protokol št. 3 o sladkorju AKP
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009
OJ L 25, 30.1.1976, p. 114–116 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 12 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 122 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 122 - 124
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/02/1975
  • Date of effect: 01/04/1976; začetek veljavnosti glej 275A0228(01)
  • Date of end of validity: 30/09/2009; odpovedano 32007D0627
Miscellaneous information
  • Author: Devet držav članic: Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Evropska gospodarska skupnost, Skupina afriških, karibskih in pacifiških držav
  • Form: Protokol
  • Additional information: veljavnost: obvestilo o odpovedi 2 leta
Relationship between documents
Text

21976A0130(03)Uradni list L 025 , 30/01/1976 str. 0114 - 0116


Protokol št. 3

o sladkorju AKP

Člen 1

1. Skupnost se za nedoločen čas zaveže, da bo po zajamčenih cenah kupovala in uvažala določene količine surovega ali belega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP, za katerega se te države zavežejo, da ga bodo dobavile Skupnosti.

2. Zaščitna klavzula iz člena 10 Konvencije se ne uporablja. Ta protokol se izvaja v okviru upravljanja skupne ureditve trga za sladkor, ki pa v ničemer ne posega v obveznost Skupnosti iz odstavka 1.

Člen 2

1. Brez poseganja v člen 7 nobena sprememba tega protokola ne sme začeti veljati pred potekom obdobja petih let od datuma, ko začne veljati Konvencija. Nato spremembe, ki so bile po potrebi dogovorjene, začnejo veljati z datumom, o katerem se je treba dogovoriti.

2. Pogoji za izpolnitev obveznosti iz člena 1 se ponovno preučijo pred iztekom sedmega leta njihove uporabe.

Člen 3

1. Količine trsnega sladkorja iz člena 1, izražene v tonah belega sladkorja, v nadaljnjem besedilu "dogovorjene količine", za dobavo v vsakem dvanajstmesečnem obdobju iz člena 4(1), so:

Barbados | 49300 |

Fidži | 163600 |

Gvajana | 157700 |

Jamajka | 118300 |

Kenija | 5000 |

Madagaskar | 10000 |

Malavi | 20000 |

Mauritius | 487200 |

Ljudska republika Kongo | 10000 |

Svazi | 116400 |

Tanzanija | 10000 |

Trinidad in Tobago | 69000 |

Uganda | 5000 |

2. Ob upoštevanju člena 7 se te količine ne smejo zmanjšati brez privolitve posameznih zadevnih držav.

3. Vendar pa so za obdobje do 30. junija 1975 dogovorjene količine, izražene v tonah belega sladkorja, naslednje:

Barbados | 29600 |

Fidži | 25600 |

Gvajana | 29600 |

Jamajka | 83800 |

Madagaskar | 2000 |

Mauritius | 65300 |

Svazi | 19700 |

Trinidad in Tobago | 54200 |

Člen 4

1. V vsakem 12-mesečnem obdobju od 1. julija do vključno 30. junija, v nadaljnjem besedilu "obdobje dobave", se države AKP, ki izvažajo sladkor, zavežejo, da bodo dobavile količine iz člena 3(1), skladno z vsemi popravki, ki bi nastali z uporabo člena 7. Podobna obveznost velja za količine iz člena 3(3) za obdobje do 30. junija 1975, ki se prav tako obravnava kot obdobje dobave.

2. Količine iz člena 3(3), ki jih je treba dobaviti do 30. junija 1975, vključujejo dobavo na poti od pristanišča odpreme, ali, v primeru celinskih držav, čez državno mejo.

3. Za dobave trsnega sladkorja AKP v obdobju do 30. junija 1975 veljajo zajamčene cene, ki se uporabljajo v obdobju dobave, ki se začne 1. julija 1975. Podobni dogovori se lahko sklenejo tudi za naslednja obdobja dobave.

Člen 5

1. Beli ali surovi trsni sladkor se trži na trgu Skupnosti po cenah, o katerih se kupci in prodajalci prosto pogodijo.

2. Skupnost ne posreduje, če in kadar država članica znotraj svojih meja dovoli, da prodajne cene presežejo cenovni prag Skupnosti.

3. Skupnost se zaveže, da bo po zajamčenih cenah kupovala dogovorjene količine belega ali surovega sladkorja, ki se jih v Skupnosti ne da tržiti po ceni, ki je enaka zajamčeni ceni ali jo presega.

4. Zajamčena cena, izražena v obračunskih enotah, se nanaša na nepakirani sladkor, CIF evropska pristanišča Skupnosti, in se določi glede na sladkor standardne kakovosti. Določi se vsako leto s pogajanji v okviru razpona cen, doseženih v Skupnosti, in ob upoštevanju vseh ustreznih gospodarskih dejavnikov, najpozneje do 1. maja neposredno pred obdobjem dobave, za katero se bo uporabljala.

Člen 6

Nakup po zajamčeni ceni iz člena 5(3) se izvede preko intervencijskih agencij ali drugih služb, ki jih določi Skupnost.

Člen 7

1. Če država AKP, ki izvaža sladkor, v katerem koli obdobju dobave zaradi višje sile ne dobavi svoje dogovorjene količine v celoti, Komisija na zahtevo zadevne države dovoli potreben dodatni rok za dobavo.

2. Če država AKP, ki izvaža sladkor, v obdobju dobave obvesti Komisijo, da ne bo mogla dobaviti svoje dogovorjene količine v celoti in da ne želi dodatnega roka iz odstavka 1, Komisija primanjkljaj prerazporedi za dobavo v zadevnem obdobju dobave. Komisija tako prerazporeditev izvede po posvetu z zadevnimi državami.

3. Če država AKP, ki izvaža sladkor, v katerem koli obdobju dobave iz razloga, ki ni višja sila, ne dobavi svoje dogovorjene količine v celoti, se ta količina zmanjša za vsako naslednje obdobje dobave za količino, ki ni bila dobavljena.

4. Komisija lahko sklene, da se za naslednja obdobja dobave količina, ki ni bila dobavljena, prerazporedi med druge države iz člena 3. Taka prerazporeditev se izvede po posvetu z zadevnimi državami.

Člen 8

1. Na zahtevo ene ali več držav, ki dobavljajo sladkor v skladu s pogoji tega protokola, ali Skupnosti potekajo posvetovanja glede vseh ukrepov, potrebnih za uporabo tega protokola, v okviru ustreznega institucionalnega sistema, ki ga sprejmejo pogodbenice. Zato se v obdobju uporabe Konvencije lahko upoštevajo institucije, ustanovljene s Konvencijo.

2. Če se Konvencija preneha uporabljati, države iz odstavka 1, ki dobavljajo sladkor, in Skupnost sprejmejo ustrezne institucionalne ukrepe, da zagotovijo nadaljevanje uporabe določb tega protokola.

3. Redni pregledi, predvideni s tem protokolom, potekajo v okviru dogovorjenega institucionalnega sistema.

Člen 9

Posebne vrste sladkorja, ki jih državam članicam tradicionalno dobavljajo določene države AKP, ki izvažajo sladkor, se vključijo v količine iz člena 3 in se obravnavajo enako.

Člen 10

Določbe tega protokola ostanejo veljavne po datumu, navedenemu v členu 91 Konvencije. Po navedenem datumu lahko Skupnost odpove Protokol za vsako posamezno državo AKP ter vsaka posamezna država AKP za Skupnost z dveletnim odpovednim rokom.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Za obdobje od 1. februarja 1975 do 30. junija 1976 in za količine iz Protokola št. 3 so zajamčene cene iz člena 5(4) Protokola:

(a) za surovi sladkor 25,53 obračunskih enot na 100 kilogramov;

(b) za beli sladkor 31,72 obračunskih enot na 100 kilogramov.

Te cene veljajo za sladkor standardne kakovosti, kakor je določen v predpisih Skupnosti, nepakiran, CIF evropska pristanišča Skupnosti.

--------------------------------------------------

Top