Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Sklepna listina

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/377


SKLEPNA LISTINA

I.   BESEDILO SKLEPNE LISTINE

1.

Pooblaščenci:

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJCEV,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE,

PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANIJE,

PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE IRSKE,

PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICE REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVE KRALJEVE VISOKOSTI VELIKEGA VOJVODE LUKSEMBURŠKEGA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIKA MALTE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE,

ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA ROMUNIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE REPUBLIKE FINSKE,

VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

zbrani v Luxembourgu, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet, ob priložnosti podpisa Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

so ugotovili, da so bila na konferenci držav članic Evropske unije ter Republike Bolgarije in Romunije sestavljena in sprejeta naslednja besedila o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji:

I.

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (v nadaljevanju „Pogodba o pristopu“);

II.

besedili Pogodbe o Ustavi za Evropo v bolgarskem in romunskem jeziku.

III.

protokol o pogojih in načinu sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo (v nadaljevanju „Protokol o pristopu“);

IV.

spodaj navedena besedila, ki so priložena Protokolu o pristopu:

A.

Priloga I:

Seznam konvencij in protokolov, h katerim pristopata Bolgarija in Romunija ob pristopu (iz tretjega odstavka 3. člena Protokola)

Priloga II:

Seznam določb schengenskega pravnega reda, kakor so vključene v okvir Evropske unije, in aktov, ki na njem temeljijo ali so z njim kako drugače povezani, ki so zavezujoči za in se uporabljajo v novih državah članicah od pristopa (iz prvega odstavka 4. člena Protokola)

Priloga III:

Seznam iz 16. člena Protokola: Prilagoditve aktov institucij

Priloga IV:

Seznam iz 17. člena Protokola: Dodatne prilagoditve aktov institucij

Priloga V:

Seznam iz 18. člena Protokola: Druge stalne določbe

Priloga VI:

Seznam iz 20. člena Protokola: Prehodni ukrepi, Bolgarija

Priloga VII:

Seznam iz 20. člena Protokola: Prehodni ukrepi, Romunija

Priloga VIII:

Razvoj podeželja (iz 34. člena Protokola)

Priloga IX:

Posebne zaveze in zahteve, ki jih je Romunija prevzela oziroma sprejela ob zaključku pristopnih pogajanj 14. decembra 2004 (iz 39. člena Protokola)

B.

Besedila Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in pogodb, ki jo spreminjajo ali dopolnjujejo v bolgarskem in romunskem jeziku.

V.

Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditve pogodb, na katerih temelji Evropska unija (v nadaljevanju „Akt o pristopu“)

IV.

Spodaj navedena besedila, ki so priložena Aktu o pristopu:

A.

Priloga I

Seznam konvencij in protokolov, h katerim Bolgarija in Romunija pristopita ob pristopu (iz člena 3(3) Akta o pristopu)

Priloga II

Seznam določb schengenskega pravnega reda, kakor so vključene v okvir Evropske unije, in aktov, ki na njem temeljijo ali so z njim kako drugače povezani, ki so zavezujoči za in se uporabljajo v novih državah članicah od pristopa (iz člena 4(1) Pogodbe o pristopu)

Priloga III

Seznam iz člena 19 Akta o pristopu: Prilagoditve aktov, ki so jih sprejele institucije

Priloga IV

Seznam iz člena 20 Akta o pristopu: Dodatne prilagoditve aktov, ki so jih sprejele institucije

Priloga V

Seznam iz člena 21 Akta o pristopu: Druge stalne določbe

Priloga VI

Seznam iz člena 23 Akta o pristopu: Prehodni ukrepi, Bolgarija

Priloga VII

Seznam iz člena 23 Akta o pristopu: Prehodni ukrepi, Romunija

Priloga VIII

Razvoj podeželja (iz člena 34 Akta o pristopu)

Priloga IX

Posebne zaveze in zahteve, ki jih je Romunija prevzela oz.sprejela ob zaključku pristopnih pogajanj 14. decembra 2004 (iz člena 39 Akta o pristopu)

B.

Besedila Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in pogodbe, ki jih spreminjajo ali dopolnjujejo, vključno s Pogodbo o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Pogodba o pristopu Helenske republike, Pogodbo o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike, Pogodbo o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske, Pogodbo o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v bolgarskem in romunskem jeziku.

2.

Visoke pogodbenice so dosegle politično soglasje o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter vabijo Svet in Komisijo, naj sprejmejo te prilagoditve pred pristopom v skladu s 56. členom Protokola o pristopu oziroma členom 56 Akta o pristopu, kot je navedeno v členu 4(3) Pogodbe, po potrebi dokončane in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

3.

Visoke pogodbenice se obvezujejo, da bodo Komisiji in druga drugi posredovale vse potrebne informacije, ki se zahtevajo za uporabo Protokola o pristopu oziroma Akta o pristopu. Kadar je to potrebno, se te informacije zagotovijo v primernem času pred dnem pristopa, da se od dne pristopa zagotovi polna uporaba Protokola o pristopu oziroma Akta o pristopu, predvsem glede delovanja notranjega trga. V tem smislu je ključnega pomena zgodnje uradno obvestilo v skladu s 53. členom Protokola o pristopu oziroma členom 53 Akta o pristopu o ukrepih, ki sta jih sprejeli Bolgarija in Romunija. Komisija lahko obvesti Republiko Bolgarijo in Romunijo o roku, ki ga šteje za primernega za sprejem oziroma prenos določenih informacij. Do dne podpisa pogodbenice dobijo seznam, ki opredeljuje obveznosti obveščanja na področju veterinarstva.

4.

Pooblaščenci so se seznanili z naslednjimi izjavami, ki so bile sprejete in priložene k tej sklepni listini:

A.

Skupne izjave sedanjih držav članic

1.

Skupna izjava o prostem gibanju delavcev: Bolgarija

2.

Skupna izjava o zrnatih stročnicah: Bolgarija

3.

Skupna izjava o prostem gibanju delavcev: Romunija

4.

Skupna izjava o razvoju podeželja: Bolgarija in Romunija

B.

Skupna izjava sedanjih držav članic in Komisije

5.

Skupna izjava o pripravah Bolgarije in Romunije na pristop

C.

Skupna izjava nekaterih sedanjih držav članic

6.

Skupna izjava Zvezne republike Nemčije in Republike Avstrije o prostem gibanju delavcev: Bolgarija in Romunija

D.

Izjava Republike Bolgarije

7.

Izjava Republike Bolgarije o uporabi cirilice v Evropski uniji

5.

Pooblaščenci so se seznanili z izmenjavo pisem med Evropsko Unijo ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o postopku obveščanja in posvetovanja za sprejetje nekaterih sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom, ki je priložena k tej sklepni listini.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   IZJAVE

A.   SKUPNE IZJAVE SEDANJIH DRŽAV ČLANIC

1.   Skupna izjava o prostem gibanju delavcev: Bolgarija

Evropska unija poudarja močne elemente diferenciacije in prožnosti v ureditvi prostega gibanja delavcev. Države članice si prizadevajo bolgarskim državljanom zagotoviti večji dostop na trg dela v skladu z nacionalnim pravom, da bi se pospešilo približevanje pravnemu redu EU. Kot posledica se morajo s pristopom Bolgarije znatno izboljšati možnosti bolgarskih državljanov za zaposlitev v Evropski uniji. Poleg tega bodo države članice EU na najboljši možni način uporabljale predlagano ureditev, da bi se kar najhitreje prešlo v popolno uporabo pravnega reda EU na področju prostega gibanja delavcev.

2.   Skupna izjava o zrnatih stročnicah: Bolgarija

V zvezi z zrnatimi stročnicami je bilo upoštevano področje 18 047 ha za izračun bolgarske nacionalne zgornje meje v Prilogi VIIIA k Uredbi (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

3.   Skupna izjava o prostem gibanju delavcev: Romunija

Evropska unija poudarja močne elemente diferenciacije in prožnosti v ureditvi prostega gibanja delavcev. Države članice si prizadevajo romunskim državljanom zagotoviti večji dostop na trg dela v skladu z nacionalnim pravom, da bi se pospešilo približevanje pravnemu redu EU. Kot posledica se morajo s pristopom Romunije znatno izboljšati možnosti romunskih državljanov za zaposlitev v Evropski uniji. Poleg tega bodo države članice EU na najboljši možni način uporabljale predlagano ureditev, da bi se kar najhitreje prešlo v popolno uporabo pravnega reda EU na področju prostega gibanja delavcev.

4.   Skupna izjava o razvoju podeželja: Bolgarija in Romunija

Kar zadeva odobritve za prevzem obveznosti za razvoj podeželja iz Jamstvenega oddelka EKUJS za Bolgarijo in Romunijo v triletnem obdobju 2007‐2009, omenjenem v drugem odstavku 34. člena Protokola o pristopu oziroma v členu 34(2) Akta o pristopu, Unija ugotavlja, da se lahko pričakujejo naslednje dodelitve:

(v milijonih EUR, po cenah iz leta 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bolgarija

183

244

306

733

Romunija

577

770

961

2 308

Skupaj

760

1 014

1 267

3 041

Dodelitve za razvoj podeželja za Bolgarijo in Romunijo po triletnem obdobju 2007-2009 bodo določene na podlagi obstoječih pravil ali pravil, izhajajočih iz morebitnih do takrat opravljenih reform te politike.

B.   SKUPNA IZJAVA SEDANJIH DRŽAV ČLANIC IN KOMISIJE

5.   Skupna izjava o pripravah Bolgarije in Romunije na pristop

Evropska unija bo tudi v prihodnosti pozorno spremljala priprave in dosežke Bolgarije in Romunije, skupaj z učinkovitim izvajanjem prevzetih obveznosti na vseh področjih pravnega reda EU.

Evropska unija opozarja na Sklepe predsedstva Evropskega sveta z dne 16. in 17. decembra 2004, zlasti pod točkama 8 in 12, ki poudarjajo, da bo v primeru Romunije posebna pozornost namenjena pripravam na področju pravosodja in notranjih zadev, konkurence in okolja, v primeru Bolgarije pa bo pozornost posebej namenjena pripravam na področju pravosodja in notranjih zadev. Komisija bo tudi v prihodnosti predložila letna poročila o napredku Bolgarije in Romunije pri pristopu, skupaj s priporočili, če bodo potrebna. Evropska unija opozarja, da bodo zaščitne klavzule določale ukrepe za obravnavo resnih težav, ki se lahko pojavijo pred pristopom oziroma v treh letih po pristopu.

C.   SKUPNA IZJAVA NEKATERIH SEDANJIH DRŽAV ČLANIC

6.   Skupna izjava Zvezne republike Nemčije in Republike Avstrije o prostem gibanju delavcev: Bolgarija in Romunija

Besedilo točke 13 prehodnih ukrepov o prostem gibanju delavcev iz Direktive 96/71/ES v Prilogah VI in VII k Protokolu o pristopu in Aktu o pristopu si Zvezna republika Nemčija in Republika Avstrija v dogovoru s Komisijo razlagata tako, da lahko, kjer je to primerno, izraz ’določene regije’ vključuje tudi celotno nacionalno ozemlje.

D.   IZJAVA REPUBLIKE BOLGARIJE

7.   Izjava Republike Bolgarije o uporabi cirilice v evropski uniji

S priznanjem bolgarskega jezika kot izvirnega jezika pogodb ter uradnega in delovnega jezika, ki ga bodo uporabljale institucije Evropske unije, bo cirilica postala ena od treh pisav, ki se uradno uporabljajo v Evropski uniji. Ta pomemben del evropske kulturne dediščine predstavlja bolgarski prispevek k jezikovni in kulturni raznolikosti Unije.


III.   IZMENJAVA PISEM

Izmenjava pisem med Evropsko Unijo ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o postopku obveščanja in posvetovanja za sprejetje nekaterih sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom.

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na vprašanje v zvezi s postopkom obveščanja in posvetovanja za sprejetje nekaterih sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom vaše države k Evropski uniji, ki je bilo sproženo v okviru pristopnih pogajanj.

Potrjujem, da Evropska unija lahko pristane na takšen postopek pod pogoji iz priloge k temu pismu; ta postopek bi se lahko začel uporabljati z učinkom od 1. oktobra 2004.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Z odličnim spoštovanjem,

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma, ki se glasi:

„V čast mi je sklicevati se na vprašanje v zvezi s postopkom obveščanja in posvetovanja za sprejetje nekaterih sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom vaše države k Evropski uniji, ki je bilo sproženo v okviru pristopnih pogajanj.

Potrjujem, da Evropska unija lahko pristane na takšen postopek pod pogoji iz priloge k temu pismu; ta postopek bi se lahko začel uporabljati z učinkom od 1. oktobra 2004.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino tega pisma.

Z odličnim spoštovanjem,

PRILOGA

Postopek obveščanja in posvetovanja za sprejetje nekaterih sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom

I.

1.

Da se zagotovi ustrezna obveščenost Republike Bolgarije in Romunije, v nadaljevanju „državi pristopnici“, se o vsakem predlogu, sporočilu, priporočilu ali pobudi, ki lahko privede do odločitev institucij ali organov Evropske unije, potem ko je poslana Svetu, obvestita državi pristopnici.

2.

Posvetovanja se izvedejo na obrazloženo zaprosilo države pristopnice, ki v tem zaprosilu izrecno predstavi svoje interese kot bodoča članica Unije in navede svoje pripombe.

3.

Upravne odločitve praviloma niso razlog za posvetovanje.

4.

Posvetovanja potekajo v okviru začasnega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki Unije in držav pristopnic. Razen v primeru obrazloženega ugovora katere od držav pristopnic lahko posvetovanja potekajo tudi v obliki izmenjave elektronskih sporočil, zlasti na področju skupne zunanje in varnostne politike.

5.

Na strani Unije so člani začasnega odbora člani Odbora stalnih predstavnikov ali osebe, ki jih ti predstavniki imenujejo v ta namen. Kadar je to primerno, so člani Odbora lahko člani Političnega in varnostnega odbora. Komisijo je povabljena, da pri tem delu sodeluje s svojimi predstavniki.

6.

Začasnemu odboru pomaga sekretariat, ki je sekretariat konference in se v ta namen ohrani.

7.

Posvetovanja se običajno začnejo, ko so v pripravljalnem delu, opravljenem na ravni Unije za sprejetje sklepov ali skupnih stališč Sveta, oblikovane skupne smernice, zaradi katerih je smiselno začeti ta posvetovanja.

8.

Če po posvetovanjih še ostanejo resne težave, se lahko zadeva na zaprosilo države pristopnice obravnava na ministrski ravni.

9.

Zgornje določbe se smiselno uporabljajo za odločitve sveta guvernerjev Evropske investicijske banke.

10.

Postopek, določen v zgornjih odstavkih, se uporablja tudi za vse prihodnje odločitve držav pristopnic, ki bi lahko vplivale na obveznosti, ki izhajajo iz njihovega položaja bodočih članic Unije.

II.

11.

Unija ter Republika Bolgarija in Romunija sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihov pristop k sporazumom ali konvencijam iz tretjega odstavka 3. člena, drugega odstavka 6. člena in šestega odstavka 6. člena Protokola o pogojih in načinih sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo in členov 3(3), 6(2) in 6(6) Akta o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije, kar najbolj sovpada z začetkom veljavnosti Pogodbe o pristopu in to pod pogoji iz navedenega protokola oziroma akta.

12.

Če sporazumi ali konvencije med državami članicami obstajajo samo v obliki osnutka in jih v predpristopnem obdobju verjetno ni mogoče podpisati, bodo države pristopnice po podpisu Pogodbe o pristopu in skladno z ustreznimi postopki povabljene, da sodelujejo pri pripravi omenjenih osnutkov v pozitivnem duhu in tako, da se olajša njihova sklenitev.

13.

V zvezi s pogajanji s sopogodbenicami protokolov iz drugega pododstavka drugega odstavka 6. člena Protokola o pogojih in načinih sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo se predstavniki držav pristopnic vključijo v delo kot opazovalci, skupaj s predstavniki sedanjih držav članic.

14.

Določeni nepreferencialni sporazumi, ki jih je sklenila Skupnost in ostanejo v veljavi tudi po dnevu pristopa, se lahko spremenijo ali prilagodijo, zato da se upošteva širitev Unije. O teh spremembah ali prilagoditvah se bo pogajala Skupnost skupaj s predstavniki držav pristopnic skladno s postopkom iz prejšnjega odstavka.

III.

15.

Institucije v primernem času sestavijo besedila iz 60. člena Protokola o pogojih in načinih sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo in iz členov 58 in 60 Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije. V ta namen vladi Republike Bolgarije in Romunije institucijam pravočasno predložita prevode teh besedil.


Top