EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0141-20141119

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 141/2007 z dne 14. februarja 2007 o zahtevi za odobritev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvajajo ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije kokcidiostatiki in histomonostatiki (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/2014-11-19

2007R0141 — SL — 19.11.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 141/2007

z dne 14. februarja 2007

o zahtevi za odobritev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvajajo ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 043, 15.2.2007, p.9)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1157/2014 z dne 29. oktobra 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

▼M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 141/2007

z dne 14. februarja 2007

o zahtevi za odobritev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvajajo ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“

▼B

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme ( 1 ) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

▼M1

(1)

Uredba (ES) št. 183/2005 določa odobritev nekaterih obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo. Glavni cilj sistema odobritve, ki ga določa Uredba (ES) št. 183/2005, je za obrate, ki proizvajajo in/ali dajejo na trg izdelke, ki se štejejo za občutljive, uporabiti ustrezne higienske zahteve iz navedene uredbe. Navedena uredba določa možnost razširitve področja uporabe zahtev za odobritev.

(2)

„Kokcidiostatiki in histomonostatiki“ so ena od kategorij krmnih dodatkov, navedenih v členu 6(1)(e) Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali  ( 2 ) Ta kategorija krmnih dodatkov se šteje za enako občutljivo kot kategorije, za katere je zahteva za odobritev določena v Uredbi (ES) št. 183/2005.

(3)

Zato morajo za obrate, ki proizvajajo in/ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“, veljati iste zahteve za odobritve.

(4)

Treba je določiti prehodne ukrepe za obrate, ki proizvajajo in/ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“, za katere se ni zahtevala odobritev na podlagi nacionalne zakonodaje. Obrati, ki so odobreni na podlagi Direktive Sveta 95/69/ES ( 3 ) so že zajeti v členu 18(1) Uredbe (ES) št. 183/2005.

▼B

(5)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:▼M1

Člen 1

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo, da obrate, ki jih nadzorujejo in ki so zajeti v Uredbi (ES) št. 183/2005, odobri pristojni organ, kadar taki obrati proizvajajo in/ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“. Taka odobritev se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005.

Člen 2

Obrati, ki proizvajajo in/ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije „kokcidiostatiki in histomonostatiki“, in za katere se v nacionalni zakonodaji na dan začetka veljavnosti te uredbe ni zahtevala odobritev za to kategorijo krmnih dodatkov, lahko nadaljujejo svoje dejavnosti, dokler se ne sprejme odločitev o njihovi vlogi za odobritev, pod pogojem, da vlogo predložijo organu pristojnemu za območje, v katerem se nahaja njihov obrat, do najpozneje 7. junija 2007.

▼B

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvaiseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Velja od 7. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 35, 8.2.2005, str. 1.

( 2 ) UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

( 3 ) UL L 332, 30.12.1995, str. 15. Direktiva, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 183/2005.

Top