Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

Sklep Komisije z dne 14. julija 1999 o prenovi Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo (notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2042) (1999/478/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

1999D0478 — SL — 20.12.2004 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 1999

o prenovi Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo

(notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2042)

(1999/478/ES)

(UL L 187, 20.7.1999, p.70)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

SKLEP KOMISIJE z dne 16. decembra 2004

  L 370

91

17.12.2004
▼B

SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 1999

o prenovi Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo

(notificiran pod dokumentarno številko K(1999) 2042)

(1999/478/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(1) ker je za Komisijo pomembno, da pridobi mnenja zadevnih zainteresiranih o vprašanjih, ki jih poraja vzpostavitev skupne ribiške politike (SRP);

(2)

ker je bil svetovalni odbor (SOR) za področje ribištva ustanovljen s Sklepom Komisije 71/128/EGS ( 1 ), katerega besedilo je bilo nazadnje nadomeščeno s Sklepom 89/4/EGS ( 2 ), kakor je bil spremenjen s Sklepom 97/246/ES ( 3 );

(3)

ker se zdi smiselno, da bi dialog o razvoju in uresničevanju SRP v okviru SOR razširili na vse udeležene stranke, zlasti na področje ribogojstva in poleg strokovnih združenj tudi na druga združenja; ker je treba za ta namen ponovno preučiti strukturo odbora;

(4)

ker bi se morali člani SOR glede izdelave analiz in skupnih stališč o SRP najprej ukvarjati z vprašanji, ki jih neposredno zadevajo;

(5)

ker je zaradi učinkovitosti nujno omejiti število članov odbora;

(6)

ker je koristno izboljšati dialog z boljšo povezavo med plenarnim odborom, ki je zadolžen za vodenje dela odbora in dajanje mnenj, ter delovnimi skupinami, katerih naloga je pripraviti predloge teh mnenj;

(7)

ker se mandat članov odbora izteče 31. julija 1999 na koncu prehodnega obdobja, določenega za reformo omenjenega odbora in je zaradi tega ustrezno spremeniti besedilo Sklepa v zgoraj navedenem smislu;

(8)

ker je treba zaradi boljše jasnosti besedilo Sklepa 71/128/EGS nadomestiti,

SKLENILA:Člen 1

1.  Pri Komisiji se ustanovi Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo, ki ga sestavljajo plenarni odbor, v nadaljevanju „odbor“, in štiri delovne skupine, oblikovane na podlagi člena 7.

2.  Odbor sestavljajo predstavniki naslednjih interesnih skupin: reprezentativnih strokovnih združenj proizvodnih, predelovalnih in trgovskih družb za ribiške in ribogojniške proizvode ter reprezentativnih potrošniških, okoljskih in razvojnih združenj.

3.  Strokovnjaki iz področja ribištva, ki predstavljajo znanstvene in/ali ekonomske institucije, bančne ustanove in prva prodajna mesta, so zastopani v skupinah, opredeljenih v členu 7.

Člen 2

Odbor lahko o posameznih vprašanjih daje mnenja Komisiji ali pa bodisi na pobudo svojega predsednika bodisi na zahtevo enega ali več svojih članov obravnava vprašanja, ki se nanašajo na predpise skupne ribiške politike, zlasti na ukrepe, ki jih mora Komisija sprejeti v okviru teh predpisov, ter na ekonomska in socialna vprašanja iz področja ribištva, razen tistih, ki delodajalce in delojemalce tega področja zadevajo kot socialne partnerje.

Člen 3

▼M1

Odbor sestavlja 21 članov, v nadaljevanju „člani“.

▼B

1. Vsaki od naslednjih 11 interesnih skupin, oštevilčenih od (1) do (11), se dodeli en sedež. Za vsakega od teh 11 sedežev sta predvidena član in namestnik.Strokovna združenja:

Ribiške družbe:

1)  zasebni ladjarji

2)  zadružni ladjarji

3)  organizacije proizvajalcev

Ribogojniške družbe:

4)  gojitelji mehkužcev in školjk

5)  gojitelji rib

Predelovalno-prodajne družbe

6)  predelovalci

7)  trgovci (uvoz/izvoz in trgovci na debelo)

Sindikati:

8)  ribiči in zaposleni teh družb, ki prejemajo redno plačo

Druga združenja, ki jih zadeva SRP:

 

9)  potrošniki

 

10)  okolje

 

11)  razvoj

▼M1

2. V odboru imajo sedež tudi: predsednik in podpredsednik Odbora za sektorski dialog za ribištvo ter predsednik in podpredsednik delovnih skupin 1, 2, 3 in 4 iz člena 7.

▼B

Člen 4

1.  Člane odbora imenuje Komisija na predloge organizacij, ustanovljenih na ravni Skupnosti, ki so najbolj reprezentativne za interesne skupine, navedene v členu 3(1). Predstavnika potrošnikov predlaga Odbor za potrošnike ( 4 ).

Za zapolnitev sedežev razen tistih, ki so namenjeni Odboru za sektorski dialog ribištvo, organizacije predlagajo dva kandidata z različnima državljanstvoma. Pri sedežih, dodeljenih interesnim skupinam, predvidenim v členu 3(1), se v predlogih navedeta imeni člana in namestnika.

Mandat člana odbora je tri leta. Član je lahko ponovno imenovan. Člani za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo nadomestila.

Po izteku triletnega obdobja člani odbora še naprej opravljajo svojo funkcijo do zamenjave ali ponovnega imenovanja.

Mandat člana se pred iztekom triletnega obdobja konča z odstopom ali smrtjo.

Mandat člana je lahko prekinjen tudi tedaj, kadar institucija, ki je predlagala njegovo kandidaturo, predlaga njegovo zamenjavo.

Oseba se imenuje v skladu s postopkom, določenim v odstavku 1, da zamenja takega člana za preostanek njegovega mandata.

2.  Komisija v informativne namene objavi seznam članov odbora v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Odbor izvoli za dobo treh let enega predsednika in dva podpredsednika. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

Člani odbora iz člena 3(2), razen predstavnika ladjarjev v odboru za sektorski dialog, tvorijo predsedstvo odbora.

Predsedstvo izvoli svojega predsednika ter pripravi in organizira dejavnosti delovnih skupin iz člena 7.

Člen 6

Na zahtevo ene izmed organizacij iz člena 4(1) lahko predsednik povabi predstavnika te organizacije, da se udeleži sej odbora. Pod enakimi pogoji lahko k sodelovanju pri delu odbora povabi tudi katerega koli strokovnjaka ali kako drugo osebo, ki je posebej pristojna za eno izmed vprašanj z dnevnega reda. Namestniki članov se lahko sej udeležijo kot opazovalci in na lastne stroške.

Člen 7

Odbor imenuje štiri delovne skupine, ki pripravljajo predloge njegovih mnenj.

Imena teh skupin, njihovi predsedniki in sestava so navedeni v prilogi k temu sklepu.

Udeležence v delovnih skupinah glede na dnevni red v soglasju s Komisijo izberejo najbolj reprezentativne organizacije, ustanovljene na ravni Skupnosti. Predstavnike delovnih skupin „Biologija“ ali „Ekonomija“ izbere STECF ( 5 ). Komisija lahko glede na dnevni red imenuje dodatne izvedence.

Člen 8

1.  Odbor se sestane glede na letni delovni program, sprejet v soglasju s Komisijo, ko ga skliče Komisija. Predsedstvo se sestane, ko ga skliče predsednik, v soglasju s Komisijo.

2.  Predstavniki služb Komisije se udeležijo sej odbora, predsedstva in delovnih skupin.

3.  Službe Komisije zagotavljajo opravljanje strokovno-administrativnih nalog za odbor, predsedstvo in delovne skupine.

4.  Odbor v soglasju s Komisijo sprejme pravila glede izvajanja delovnega programa, priprave sej, lokacije sej, poročil, stališč ali zaključkov in oblikovanja mnenj ali priporočil.

Člen 9

Odbor mora dajati mnenja o predlogih, ki jih oblikuje Komisija, in o vprašanjih, navedenih v svojem delovnem programu.

Kadar Komisija od odbora zahteva mnenje, lahko določi rok, v katerem mora biti mnenje dano.

Stališča zadevnih interesnih skupin so zajeta v poročilu, ki se pošlje Komisiji.

Če za zahtevano mnenje velja soglasje odbora, slednji sestavi skupne zaključke, ki se dodajo poročilu.

Člen 10

Brez poseganja v določbe člena 287 Pogodbe člani odbora pa tudi člani delovnih skupin ne smejo razkrivati informacij, s katerimi se seznanijo pri delu odbora ali delovnih skupin, če jih Komisija opozori na to, da se zahtevano mnenje ali zastavljeno vprašanje nanaša na zaupno zadevo.

V takem primeru se lahko sej udeležijo le člani odbora in predstavniki služb Komisije.

Člen 11

Razveljavita se Sklepa 71/128/EGS in 97/247/ES ( 6 ).

Člen 12

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 1999.
PRILOGA

delovne skupine iz člena 7

1.   Imena delovnih skupin

Skupina 1

:

Dostop do ribiških virov in upravljanje ribiške dejavnosti.

Skupina 2

:

Ribogojstvo: ribe, školjke in mehkužci.

Skupina 3

:

Tržišča in trgovinska politika.

Skupina 4

:

Splošna vprašanja: ekonomija in področna analiza.

2.   Predsedniki in podpredsedniki

Predstavnik zasebnih ladjarjev predseduje delovnima skupinama 1 in 4.

Predstavnik zadružnih ladjarjev je podpredsednik delovne skupine 1.

Predstavnik gojiteljev rib in predstavnik gojiteljev mehkužcev/školjk se izmenjujeta na funkciji predsednika in podpredsednika delovne skupine 2.

Predstavnik predelovalcev predseduje delovni skupini 3.

Predstavnik trgovcev predseduje delovni skupini 4.

Predstavnik organizacij proizvajalcev opravlja funkcijo podpredsednika delovne skupine 3.

3.   Število sedežev interesnih skupin: 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Zasebni ladjarji

5

0

1

3

Zadružni ladjarji

3

0

1

2

Zaposleni ribiči

2

1

1

2

Organizacije proizvajalcev

1

0

3

1

Gojitelji rib

0

6

1

1

Gojitelji mehkužcev/školjk

0

4

1

1

Predelovalci

0

0

3

2

Trgovci

0

0

2

1

Potrošniki

0

1

1

1

Okolje

1

1

1

1

Razvoj

1

0

1

1

Biologija

1

1

0

0

Ekonomija

1

1

1

1

Banke

0

0

1

1

Licitacije in luke

0

0

1

0

15

15

19

18

Komisija lahko imenuje dodatne izvedence glede na dnevni red.( 1 ) UL L 68, 22.3.1971, str. 18.

( 2 ) UL L 5, 7.1.1989, str. 33.

( 3 ) UL L 97, 12.4.1997, str. 27.

( 4 ) UL L 162, 13.7.1995, str. 37.

( 5 ) UL L 297, 2.12.1993, str. 25.

( 6 ) UL L 97, 12.4.1997, str. 28.

Top