EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996D0409-20130701

Consolidated text: Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija 1996 o potni listini za vrnitev (96/409/SZVP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/2013-07-01

1996D0409 — SL — 01.07.2013 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA

z dne 25. junija 1996

o potni listini za vrnitev

(96/409/SZVP)

(UL L 168, 6.7.1996, p.4)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA z dne 30. novembra 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013


spremenjena z:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA

z dne 25. junija 1996

o potni listini za vrnitev

(96/409/SZVP)PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA

se zavedajo, da je enotna oblika potne listine za vrnitev, ki jih države članice izdajo državljanom Unije v krajih, kjer države članice izvora teh državljanov nimajo trajnega diplomatskega ali konzularnega predstavništva, ali v drugih okoliščinah, opisanih v pravilih, določenih v Prilogi II k temu sklepu, v skladu s členom 8c Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

upoštevajoč, da bi uvedba skupne potne listine za vrnitev lahko resnično pripomogla državljanom Unije v stiski,

prepričani, da bo uvedba takega dokumenta zato jasen prikaz praktičnih koristi državljanstva Unije,

SKLENILI NASLEDNJE:Člen 1

Uvede se potna listina za vrnitev, njegova enotna oblika je opisana v Prilogi I, ki je sestavni del tega sklepa.

Pravila, ki urejajo izdajo potne listine za vrnitev, in s tem povezani varnostni ukrepi, so določeni v prilogah II in III in so sestavni del tega sklepa. Pravila in ukrepi se lahko spremenijo s soglasnim dogovorom držav članic; take spremembe začnejo veljati en mesec po njihovem sprejemu, razen če država članica zahteva ponovno proučitev na ministrski ravni.

Člen 2

Ta sklep začne veljati, ko vse države članice uradno obvestijo generalni sekretariat Sveta, da so zaključeni postopki, ki jih njihovi pravni sistemi zahtevajo za uporabo tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1  — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
PRILOGA II

PRAVILA, KI UREJAJO IZDAJO POTNE LISTINE ZA VRNITEV

1.

Potna listina za vrnitev (PLV), katere enotna oblika je prikazana v Prilogi I, je potovalni dokument, ki se lahko izda za eno potovanje v prosilčevo državo porekla, državo stalnega bivališča ali izjemoma za nek drug namembni kraj. Lahko se izda državljanom držav članic po pooblastilu države, katere državljan ta oseba je.

2.

PLV se lahko izda, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) prejemnik mora biti državljan države članice, ki je izgubil potni list ali potovalni dokument ali pa je bil ta ukraden, uničen ali trenutno ni na voljo; in

(b) je na ozemlju države, kjer država članica porekla te osebe nima dostopnega diplomatskega ali konzularnega predstavništva, pristojnega za izdajo potovalnega dokumenta, ali kjer ta država ni drugače zastopana; in

(c) je pridobljeno dovoljenje organov države članice porekla te osebe.

3.

Prosilci za PLV morajo izpolniti obrazec za vlogo in ga poslati skupaj z overjenimi kopijami kakršnegakoli razpoložljivega dokaza o identiteti in državljanstvu z diplomatsko pošto organu, ki ga je v ta namen določila prosilčeva država članica porekla. Ni nujno, da je to najbližji organ, če je drug organ na drugem področju ustreznejši. Prosilec plača pristojbine na mestu izdaje; pristojbine so v višini stroškov za izdajo začasnega potnega lista. Prosilci, ki nimajo dovolj sredstev za druge, s tem povezane lokalne izdatke, bodo prejeli, kjer to ustreza, potrebna sredstva v skladu z navodili, ki jih daje država članica porekla v času vloge.

4.

PLV bi morala veljati le malo dlje kot minimalno obdobje, potrebno za zaključitev potovanja, za katerega se izdaja. Pri izračunu tega obdobja bi bilo treba odobriti potrebne postanke prek noči in postanke za povezave na poti.

5.

Na mestu izdaje bi bilo treba hraniti kopijo vsakega izdanega dokumenta, drugo pa bi bilo treba poslati organu prosilčeve države članice porekla.

6.

Vsaka država članica lahko ta pravila uporabi za druge osebe, ki so povezane z njo in za katere to želi.
PRILOGA III

VARNOSTNI UKREPI ZA POTNO LISTINO ZA VRNITEV

Potna listina za vrnitev (PLV) se izdela in izda v skladu z naslednjimi varnostnimi ukrepi:

1.   Velikostodprto:

18 x 13 cm,

zloženo:

9 x 13 cm.

2.   Papir

PLV je natisnjena na varnostnem papirju, brez optičnih belil (približno 90 g/m2), s standardnim vodnim žigom „CHAIN WIRES“, zakonsko zaščitenim za proizvajalca dokumenta, z dvema nevidnima vlaknoma (modrim in rumenim, SSI/05), fluorescentnima v ultravijolični svetlobi, in z reagenti, ki onemogočajo kemični izbris.

3.   Sistem številčenja

Vsaka država članica zagotovi dokumente s centraliziranim sistemom številčenja skupaj z začetnicami države članice izdaje:

▼M2Belgija

=

B

[OOOOO]

Bolgarija

=

BG

[OOOOO]

Češka

=

CZ

[OOOOO]

Danska

=

DK

[OOOOO]

Nemčija

=

D

[OOOOO]

Estonija

=

EE

[OOOOO]

Grčija

=

GR

[OOOOO]

Španija

=

E

[OOOOO]

Francija

=

F

[OOOOO]

Hrvaška

=

HR

[OOOOO]

Irska

=

IRL

[OOOOO]

Italija

=

I

[OOOOO]

Ciper

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Madžarska

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemska

=

NL

[OOOOO]

Avstrija

=

A

[OOOOO]

Poljska

=

PL

[OOOOO]

Portugalska

=

P

[OOOOO]

Romunija

=

RO

[OOOOO]

Slovenija

=

SI

[OOOOO]

Slovaška

=

SK

[OOOOO]

Finska

=

FIN

[OOOOO]

Švedska

=

S

[OOOOO]

Združeno kraljestvo

=

UK

[OOOOO]

▼B

Številka se tipografsko natisne s tiskalnim strojem na 1. in 4. strani dokumenta z uporabo črk OCR-B v črni barvi z zeleno fluorescenco v UV svetlobi.

4.   Pritrjevanje fotografije nosilca

Fotografijo imetnika je treba varnostno pritrditi na dokument, tako da se ne more zlahka odstraniti. Fotografija se prevleče z zaščitno plastjo v skladu z nacionalno prakso, pri čemer se razume, da države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti dokumenta.

5.   Vpis osebnih podatkov nosilca

Osebni podatki nosilca se v obrazec vpisujejo po enotnem sistemu. Podatki se vpišejo bodisi ročno ali strojno in se prevlečejo z zaščitno plastjo.

6.   Pečat organa izdaje

Ob izdaji PLV se da pečat organa izdaje deloma na dokument in deloma na sliko nosilca.

7.   Dodatne varnostne lastnosti

Potna listina za vrnitev je opremljena z zaščitnim ozadjem giljoše z indirektnim tipografskim tiskom v štirih barvah na straneh, kjer se podatki vpišejo ob ustreznem upoštevanju mavrično prelivajočega se tiska.

Uporablja se naslednja tiskarska tehnologija:

 INTAGLIO, globinski tisk, hrbtna stran vključno z besedilom na strani 1, latentna slika in mikrotisk v modrem odsevnem črnilu/barvi,

 OFFSET, hrbtna in naslovna stran, dve barvi in tisk IRIS,

 1.: besedilo v modri odsevni barvi,

 2.: ozadje proti skeniranju, v svetlo-modri barvi,

 3.: ozadje giljoše z učinkom IRIS v dveh barvah, zeleni in vijolični, druga pod UV svetlobo postane rumeno fluorescentna.

Uporabljena črnila morajo biti odporna proti kopiranju in vsak poskus izdelave barvne kopije mora povzročiti jasno razpoznavne barvne razlike. Še več, vsaj ena barva mora vsebovati fluorescentne dodatke. Črnila morajo vsebovati tudi reagente proti kemičnemu izbrisu.

8.   Obrazci za tiskanje

Uporabljajo se posebej za ta dokument oblikovani obrazci za tiskanje za večbarvno ozadje giljoše z integriranimi mikroznaki.

9.   Hranjenje neizpolnjenih obrazcev za PLV

Da bi zmanjšali nevarnost ponarejanja, vse države članice zagotovijo hranjenje praznih obrazcev za PLV, ki onemogoča krajo.

Top