EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0096

Uredba Komisije (EU) št. 96/2010 z dne 4. februarja 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede poenostavitvenega praga, blagovne menjave glede na značilnosti podjetij, posebnega blaga in gibanj ter oznak za vrsto posla

OJ L 34, 5.2.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 186 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/96/oj

5.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 96/2010

z dne 4. februarja 2010

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede poenostavitvenega praga, blagovne menjave glede na značilnosti podjetij, posebnega blaga in gibanj ter oznak za vrsto posla

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (1) ter zlasti členov 3(4), 9(1), 10(4), 12(1), 12(2), 12(4) in 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 638/2004 je bila izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 1982/2004 (2).

(2)

Za zmanjšanje bremena poročanja za dajalce statističnih informacij je treba določiti poenostavitveni prag, pod katerim bodo poročevalske enote lahko posredovale omejene podatkovne nize.

(3)

Za zagotovitev usklajene priprave statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij je treba opredeliti metodologijo za pripravo navedene statistike.

(4)

Zaradi metodoloških razlogov je treba prilagoditi določbe, ki se uporabljajo za posebno blago in gibanja.

(5)

Za zagotavljanje popolnih podatkov o količini morajo statistični rezultati, ki so posredovani Komisiji (Eurostatu), vključevati oceno neto mase, kjer podatki niso zbrani.

(6)

Določiti je treba revidirane oznake za vrste posla in tako omogočiti identifikacijo blaga za oplemenitenje po pogodbi, ki je vrnjeno v začetno državo članico odpreme blaga.

(7)

Uredbo (ES) št. 1982/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke o blagovni menjavi med državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1982/2004 se spremeni:

1.

V člen 13 se vstavi naslednji odstavek 3a:

„3a.   Države članice, ki uporabljajo pragove v skladu s poenostavitvenimi pravili iz člena 10(4) Uredbe (ES) št. 638/2004, zagotovijo, da vrednost blagovne menjave poročevalskih enot, ki uporabljajo poenostavitve, ne presega 6 % vrednosti njihove celotne blagovne menjave.“

2.

Vstavi se naslednje poglavje 4a:

„POGLAVJE 4a

BLAGOVNA MENJAVA GLEDE NA ZNAČILNOSTI PODJETIJ

Člen 13a

Priprava statistike o blagovni menjavi glede na značilnosti podjetij

1.   Nacionalni organi pripravijo letno statistiko blagovne menjave glede na značilnosti podjetij.

2.   Statistične enote so podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi k Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (3).

3.   Statistične enote so določene s povezavo identifikacijske številke, dodeljene enoti, odgovorni za posredovanje informacij v skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004, in pravne enote poslovnega registra v skladu s spremenljivko 1.7a iz Priloge k Uredbi (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

4.   Pripravijo se naslednje značilnosti:

(a)

trgovinski tok;

(b)

statistična vrednost;

(c)

partnerska država članica;

(d)

oznaka blaga v skladu s področjem ali dvomestno ravnijo iz Priloge k Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(e)

število podjetij;

(f)

dejavnost, ki jo podjetje izvaja v skladu s področjem ali dvomestno ravnijo statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (6);

(g)

velikostni razred, ki se meri glede na število zaposlenih v skladu z opredelitvami značilnosti za strukturno statistiko podjetij iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 250/2009 (7).

5.   Pripravijo se naslednji podatkovni nizi:

(a)

stopnje ujemanja med trgovinskimi in poslovnimi registri;

(b)

blagovna menjava glede na dejavnost in velikostni razred podjetja;

(c)

delež največjih podjetij v smislu vrednosti blagovne menjave glede na dejavnost;

(d)

blagovna menjava glede na partnersko državo članico in dejavnost;

(e)

blagovna menjava glede na število partnerskih držav članic in dejavnost;

(f)

blagovna menjava glede na blago in dejavnost.

6.   Prvo referenčno leto za pripravo letne statistike je leto 2009. Države članice zagotovijo podatke za vsako naslednje koledarsko leto.

7.   Statistika se posreduje v 18 mesecih po koncu referenčnega leta.

8.   Države članice zagotovijo, da je statistika predložena na način, ki onemogoča identifikacijo podjetja ali subjekta, ki trguje, če jo izkazuje Komisija (Eurostat). Nacionalni organi navedejo, na katere podatke vplivajo določbe o zaupnosti.

3.

V členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Obdobje poročanja za prihode ali odpreme postopnih pošiljk razstavljenega blaga se lahko prilagodi, tako da se podatki poročajo samo enkrat, in sicer v mesecu prejema ali odpreme zadnje pošiljke.“

4.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Plovila in zrakoplovi

1.   Za namene tega člena:

(a)

‚plovilo‘ pomeni plovilo, ki se šteje za morsko v skladu s poglavjem 89 KN, vlačilce, vojne ladje in plavajoče konstrukcije;

(b)

‚zrakoplov‘ pomeni letala, ki se uvrščajo pod oznaki KN 8802 30 in 8802 40;

(c)

‚ekonomsko lastništvo‘ pomeni pravico davčnega zavezanca, da zahteva nadomestilo, povezano z uporabo plovila ali zrakoplova v času ekonomske dejavnosti zaradi sprejetja s tem povezanega tveganja.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami plovil ali zrakoplovov zajemajo le naslednje odpreme in prihode:

(a)

prenos ekonomskega lastništva plovila ali zrakoplova od davčnega zavezanca, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici, na davčnega zavezanca, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki. Ta posel se šteje za prihod;

(b)

prenos ekonomskega lastništva plovila ali zrakoplova od davčnega zavezanca, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki, na davčnega zavezanca, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici. Ta posel se šteje za odpremo. Če je plovilo novo ali zrakoplov nov, se odprema zabeleži v državi članici izgradnje;

(c)

prihode in odpreme plovil ali zrakoplovov pred ali po oplemenitenju po pogodbi, kot navaja opomba (2) Priloge III.

3.   Države članice pri statističnih podatkih o blagovni menjavi med državami članicami upoštevajo naslednje posebne določbe o plovilih in zrakoplovih:

(a)

za plovila mora biti količina izražena v številu kosov ali v kateri koli dodatni merski enoti, določeni v KN, za zrakoplove pa mora biti količina izražena v neto masi in v dodatni merski enoti;

(b)

statistična vrednost je skupni znesek, brez stroškov prevoza in zavarovanja, ki bi bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa celotnega plovila ali zrakoplova;

(c)

partnerska država članica je:

(i)

pri prihodih država članica, v kateri ima davčni zavezanec, ki je prenesel ekonomsko lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom, stalno bivališče oziroma sedež, ali pri odpremah država članica, v kateri ima davčni zavezanec, na katerega se prenese ekonomsko lastništvo plovila ali zrakoplova, stalno bivališče oziroma sedež, za gibanja blaga iz odstavkov 2(a) in (b);

(ii)

pri prihodih država članica izgradnje, če je plovilo novo ali zrakoplov nov;

(iii)

pri prihodih država članica, v kateri ima davčni zavezanec, ki je nosilec ekonomskega lastništva plovila ali zrakoplova, stalno bivališče oziroma sedež, ali pri odpremah država članica, v kateri se izvaja oplemenitenje po pogodbi, za gibanja blaga iz odstavka 2(c);

(d)

obdobje poročanja za prihode in odpreme iz odstavkov 2(a) in (b) je mesec, v katerem pride do prenosa ekonomskega lastništva.

4.   Organi, odgovorni za upravljanje registrov ladij in zrakoplovov, na zahtevo nacionalnih organov predložijo vse razpoložljive informacije za identifikacijo spremembe ekonomskega lastništva plovila ali zrakoplova med davčnimi zavezanci s stalnim prebivališčem ali sedežem v državah članicah prihoda in odpreme.“

5.

V členu 19(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se šteje, da plovilo ali zrakoplov pripada državi članici, v kateri ima stalno prebivališče ali sedež davčni zavezanec, ki je nosilec ekonomskega lastništva plovila ali zrakoplova, kakor je opredeljeno v členu 17(1)(c).“

6.

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju ter z njih

1.   Za namene tega člena:

(a)

‚objekti in naprave na morju‘ pomenijo opremo in sredstva, postavljene in mirujoče, ki so nameščeni na morju zunaj statističnega ozemlja katere koli države članice;

(b)

‚blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju‘ pomeni dobavo proizvodov za posadko ter za delovanje motorjev, strojev in druge opreme na objektih in napravah na morju;

(c)

‚blago pridobljeno ali proizvedeno na objektih in napravah na morju‘ pomeni proizvode, pridobljene iz morskega dna ali slojev pod njim ali izdelano na objektih in napravah na morju.

2.   Statistika, povezana z blagovno menjavo blaga med državami članicami zabeleži:

(a)

prihod, kadar je blago dobavljeno iz/z:

(i)

druge države članice na objekte in naprave na morju s sedežem na območju, na katerem ima država članica poročevalka izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim;

(ii)

objektov in naprav na morju s sedežem na območju, na katerem ima druga država članica izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim, v državo članico poročevalko;

(iii)

objektov in naprav na morju s sedežem na območju, na katerem ima druga država članica izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim, na objekte in naprave na morju na območju, na katerem ima država članica prejemnica izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim;

(b)

odprema, kadar je blago dobavljeno v/na:

(i)

drugo državo članico z objektov in naprav na morju s sedežem na območju, na katerem ima država članica poročevalka izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim;

(ii)

objekte in naprave na morju s sedežem na območju, na katerem ima druga država članica izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim, iz države članice poročevalke;

(iii)

objekte in naprave na morju s sedežem na območju, na katerem ima druga država članica izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim, z objektov in naprav na morju s sedežem na območju, na katerem ima država članica odpreme izključno pravico za izkoriščanje tega morskega dna ali sloja pod njim.

3.   Države članice uporabljajo za blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, naslednje oznake blaga:

9931 24 00: blago iz poglavij 1 do 24 KN,

9931 27 00: blago iz poglavja 27 KN,

9931 99 00: drugam uvrščeno blago.

Za navedene dobave, razen za blago iz poglavja 27 KN, posredovanje podatkov o količini ni obvezno in uporabi se lahko poenostavljena oznaka partnerske države članice QV.“

7.

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Morski proizvodi

1.   Za namene tega člena:

(a)

‚morski proizvodi‘ pomenijo ribiške proizvode, minerale, blago, pobrano iz morja in vse druge proizvode, ki še niso iztovorjeni z morskega plovila;

(b)

se šteje, da plovilo pripada državi članici, v kateri ima stalno prebivališče ali sedež davčni zavezanec, ki je nosilec ekonomskega lastništva plovila, kakor je opredeljeno v členu 17(1)(c).

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami morskih proizvodov zajemajo naslednje prihode in odpreme:

(a)

iztovarjanje morskih proizvodov v pristaniščih države članice poročevalke, ali nakup morskih proizvodov, ki ga plovila države članice poročevalke opravijo od plovil druge države članice. Ti posli se obravnavajo kot prihod;

(b)

iztovarjanje morskih proizvodov v pristaniščih druge države članice iz plovila države članice poročevalke ali njihov nakup, ki ga plovila druge države članice opravijo od plovil države članice poročevalke. Ti posli se obravnavajo kot odprema.

3.   Partnerska država članica pri prihodu pomeni državo članico, v kateri ima davčni zavezanec, ki je nosilec ekonomskega lastništva plovila, ki je zajelo morske proizvode, stalno bivališče oziroma sedež, pri odpremi pa druga država članica, v kateri so iztovorjeni morski proizvodi ali v kateri ima davčni zavezanec, ki je nosilec ekonomskega lastništva plovila, ki je pridobilo morske proizvode, stalno bivališče oziroma sedež.

4.   Če ne pride do nasprotij z drugimi akti prava Unije, imajo nacionalni organi za uporabo tega člena poleg podatkov sistema Intrastat ali carinskih deklaracij dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov.“

8.

Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Vesoljska vozila

1.   Za namene tega člena:

(a)

‚vesoljsko vozilo‘ pomeni vozila, ki so zmožna potovati zunaj zemeljske atmosfere;

(b)

‚ekonomsko lastništvo‘ pomeni pravico davčnega zavezanca, da zahteva nadomestilo, povezano z uporabo vesoljskega vozila v času ekonomske dejavnosti zaradi sprejetja s tem povezanega tveganja.

2.   Izstrelitev vesoljskega vozila, pri katerem se je preneslo ekonomsko lastništvo med dvema davčnima zavezancema, ki imata stalno bivališče ali sedež v različnih državah članicah, se zabeleži:

(a)

kot odprema v državi članici izgradnje dokončanega vesoljskega vozila;

(b)

kot prihod v državi članici, kjer ima novi lastnik stalno bivališče oziroma sedež.

3.   Za statistične podatke iz odstavka 2 veljajo naslednje posebne določbe:

(a)

podatki o statistični vrednosti so opredeljeni kot vrednost vesoljskega vozila brez stroškov prevoza in zavarovanja;

(b)

pri prihodih je partnerska država članica država članica izgradnje dokončanega vesoljskega vozila, pri odpremah pa država članica, v kateri ima novi lastnik stalno prebivališče ali sedež.

4.   Če ne pride do nasprotij z drugimi akti prava Unije, imajo nacionalni organi za uporabo tega člena poleg podatkov sistema Intrastat ali carinskih deklaracij dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov.“

9.

Člen 25 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 25

1.   Zbirni podatki iz člena 12(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004 so opredeljeni kot skupna vrednost blagovne menjave z drugimi državami članicami za posamezen tok blaga. Države članice, ki spadajo v euroobmočje, posredujejo podatke o blagovni menjavi z državami izven območja eura, razčlenjene po blagovnih sektorjih veljavne Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije.

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izčrpnost podatkov o blagovni menjavi od družb nad določenim pragom v skladu s členom 13 in skladnost z merili kakovosti iz člena 13 Uredbe (ES) št. 638/2004.

3.   Prilagoditve, opredeljene v členu 12 Uredbe (ES) št. 638/2004, se posredujejo Eurostatu, razčlenjene vsaj po partnerskih državah članicah in oznakah blaga na ravni poglavja KN.

4.   Če se statistična vrednost blaga ne zbira, jo država članica oceni.

5.   Država članica oceni neto maso, če je poročevalske enote, odgovorne za posredovanje informacij v skladu s členom 9(1), ne zbirajo. Komisija (Eurostat) državam članicam zagotovi koeficiente, ki jih potrebujejo, da ocenijo neto maso.

6.   Države članice, ki so v skladu s členom 3(1) prilagodile obdobje poročanja, zagotovijo, da bodo Komisiji (Eurostatu) posredovale mesečne podatke, po potrebi z uporabo ocene, če obdobje poročanja, ki se uporablja za davčne namene, ne sovpada s koledarskim mesecem.

7.   Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo zaupne podatke, da jih ta lahko objavi vsaj na ravni poglavja KN, če je s tem zagotovljena zaupnost.

8.   Če pride do revizije podatkov, ki so že bili posredovani Komisiji (Eurostatu), države članice revidirane podatke posredujejo najpozneje v naslednjem mesecu po tem, ko so ti na voljo.“

10.

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1982/2004 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.

(3)  UL L 76, 30.3.1993, str. 1.

(4)  UL L 61, 5.3.2008, str. 6.

(5)  UL L 145, 4.6.2008, str. 65.

(6)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(7)  UL L 86, 31.3.2009, str. 1.“


PRILOGA

„PRILOGA III

SEZNAM OZNAK ZA VRSTE POSLA

A

B

1.

posli, ki vključujejo dejanski ali nameravani prenos lastništva od rezidentov na nerezidente za finančno ali drugo nadomestilo (razen poslov pod 2, 7 in 8)

1.

neposredni nakup/prodaja

2.

dobava za prodajo po ogledu ali po preizkusu, za konsignacijo ali s posredovanjem komisionarja

3.

barterski posli (nadomestilo v naravi)

4.

finančni zakup (nakup na odplačilo) (1)

9.

drugo

2.

brezplačno vračilo ali zamenjava blaga po registraciji prvotnega posla

1.

vračilo blaga

2.

zamenjava za vrnjeno blago

3.

zamenjava (npr. pod garancijo) za blago, ki ni bilo vrnjeno

9.

drugo

3.

posli, ki vključujejo prenos lastništva brez finančnega nadomestila ali nadomestila v naravi (npr. pošiljke pomoči)

 

4.

postopki z namenom oplemenitenja (2) po pogodbi (brez prenosa lastništva na predelovalca)

1.

blago, za katerega se pričakuje, da se bo vrnilo v začetno državo članico odpreme

2.

blago, za katerega se ne pričakuje, da se bo vrnilo v začetno državo članico odpreme

5.

postopki, ki sledijo oplemenitenju po pogodbi (brez prenosa lastništva na predelovalca)

1.

blago, ki se vrača v začetno državo članico odpreme

2.

blago, ki se ne vrača v začetno državo članico odpreme

6.

posebni posli, zabeleženi za nacionalne namene

 

7.

postopki v okviru skupnih obrambnih projektov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programov

 

8.

posli, ki vključujejo dobavo gradbenega materiala in tehnične opreme v okviru splošne pogodbe o gradnji ali projektiranju, ki ne zahteva ločenega računa za blago, izda pa se račun za celotno pogodbeno vrednost

 

9.

drugi posli, ki jih ni mogoče uvrstiti pod druge oznake

1.

najem, izposoja, operativni zakup, ki presega 24 mesecev

9.

drugo


(1)  Finančni zakup vključuje posle, v katerih se obroki obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na zakupnika. Z iztekom pogodbe postane zakupnik zakoniti lastnik blaga.

(2)  Oplemenitenje obsega posle (spreminjanje, izdelava, sestavljanje, izboljšava, prenova …) s ciljem proizvodnje novega ali resnično izboljšanega izdelka. To ne vključuje nujno spremembe uvrstitve izdelka. Dejavnosti oplemenitenja za lasten račun predelovalca niso zajeti v to oznako in se zabeležijo pod oznako 1 v stolpcu A.“


Top