EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0464

2006/464/ES: Odločba Komisije z dne 27. junija 2006 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2881)

OJ L 183, 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 956–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; razveljavil 32014D0690

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

5.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. junija 2006

o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2881)

(2006/464/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti člena 16(3) tretjega stavka Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar država članica presodi, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma, ki ni naveden v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES, na njeno ozemlje ali njegovega širjenja, lahko začasno sprejme kakršne koli dodatne ukrepe, potrebne za zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(2)

Kot posledica prisotnosti vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na Kitajskem, v Koreji, na Japonskem in v ZDA ter omejenem območju Skupnosti je Francija 14. marca 2005 obvestila ostale države članice in Komisijo, da je 16. februarja 2005 sprejela uradne ukrepe za zavarovanje svojega ozemlja pred nevarnostjo vnosa navedenega organizma.

(3)

Slovenija je 29. junija 2005 obvestila države članice in Komisijo, da je 24. junija 2005 zaradi izbruha istega organizma na svojem ozemlju sprejela dodatne ukrepe za preprečitev nadaljnjega vnosa in širjenja navedenega organizma na svojem ozemlju.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ni naveden v Prilogi I ali II k Direktivi 2000/29/ES. Poročilo o oceni tveganja zaradi škodljivega organizma pa je na podlagi omejenih razpoložljivih znanstvenih podatkov pokazalo, da je lahko eden izmed najnevarnejših škodljivcev kostanja (Castanea Mill.). Ta bi lahko močno zmanjšal proizvodnjo in kakovost kostanja; obstajajo tudi dokazi, da lahko povzroča celo odmiranje dreves. Kostanj se pogosto prideluje na hribovitih ali goratih mejnih območjih. Škoda, nastala zaradi širjenja škodljivca, bi lahko v navedenih območjih privedla do prekinitve gojenja kostanja, namenjenega prehrani ljudi, in s tem povzročila gospodarsko ter okoljsko škodo.

(5)

Zato je treba sprejeti začasne ukrepe proti vnosu tega škodljivega organizma v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, morajo veljati za vnos ali širjenje navedenega organizma, proizvodnjo in premeščanje rastlin Castanea v Skupnosti, nadzor nad organizmom in za nadzor prisotnosti ali nadaljnje odsotnosti navedenega škodljivega organizma v državah članicah.

(7)

Primerno je, da se rezultati ukrepov v letih 2006, 2007 in 2008 redno ocenjujejo, zlasti na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice. Morebitni nadaljnji ukrepi bodo proučeni glede na rezultate navedene ocene.

(8)

Če je potrebno, morajo države članice za dosego skladnosti s to odločbo svojo zakonodajo prilagoditi.

(9)

Rezultati ukrepov bodo ponovno proučeni do 1. februarja 2008.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitev

V tej odločbi so „rastline“ rastline ali deli rastlin rodu Castanea Mill., namenjeni za sajenje, razen plodov in semen.

Člen 2

Ukrepi proti vrsti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Vnos vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njeno širjenje v Skupnosti, v nadaljnjem besedilu „organizem“, sta prepovedana.

Člen 3

Uvoz rastlin

Rastline se lahko vnesejo v Skupnost samo, če:

(a)

so v skladu z ukrepi, določenimi v točki 1 Priloge I in

(b)

je bil zanje pri vstopu v Skupnost opravljen inšpekcijski pregled o prisotnosti organizma v skladu s členom 13a(1) Direktive 2000/29/ES, ki ni potrdil njegove prisotnosti.

Člen 4

Premeščanje rastlin v Skupnosti

Brez poseganja v določbe iz člena 5(3)(a) in dela II Priloge II se lahko rastline s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 3 te odločbe, premestijo samo z njihovega mesta pridelave v Skupnosti, vključno, kjer je ustrezno, iz vrtnih centrov, če izpolnjujejo pogoje iz točke 2 Priloge I.

Člen 5

Raziskave in uradna obvestila

1.   Države članice opravijo uradne letne raziskave o prisotnosti organizma ali dokazih napada organizma na svojem ozemlju.

Brez poseganja v člen 16(2) Direktive 2000/29/ES se o rezultatih navedenih pregledov vsako leto do 31. decembra uradno obvesti Komisijo in druge države članice.

2.   Vsak sum pojava ali potrjena prisotnost organizma se nemudoma sporočita odgovornim uradnim organom.

3.

(a)

Države članice lahko zahtevajo, da se za premeščanje rastlin na njihovo ozemlje ali njihovem ozemlju, uporablja sistem sledljivosti, ki lahko vključuje, da mora oseba, odgovorna za premeščanje, odgovornim uradnim organom predložiti prijavo premeščanja.

(b)

Države članice lahko zahtevajo, da osebe, odgovorne za saditev, predložijo prijavo saditve odgovornim uradnim organom.

Člen 6

Vzpostavitev razmejenih območij

Če rezultati raziskav iz člena 5.1 ali uradno obvestilo iz člena 5.2 potrdijo prisotnost organizma na območju ali obstajajo kakršni koli dokazi o pojavu organizma, države članice določijo razmejena območja in sprejmejo uradne ukrepe iz točk I in II Priloge II.

Člen 7

Skladnost

Države članice po potrebi spremenijo sprejete ukrepe za zaščito pred vnosom in širjenjem škodljivega organizma tako, da so navedeni ukrepi skladni s to odločbo, in o prilagojenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ponovni pregled

Ta odločba se ponovno pregleda najpozneje 1. februarja 2008.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).


PRILOGA I

UKREPI IZ ČLENOV 3 IN 4 TE ODLOČBE

1.   Ukrepi (spričevala)

Brez poseganja v člen 5(3)(a) te odločbe in dela A(2) Priloge III ter dela A(I)(11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) in (40) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES mora rastline s poreklom iz tretjih držav spremljati spričevalo iz člena 13(1) Direktive 2000/29/ES, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ potrjuje, da:

(a)

so rastline v njihovi celotni življenjski dobi rasle na mestih pridelave v državah, v katerih pojav organizma ni znan; ali

(b)

so rastline v njihovi celotni življenjski dobi rasle na mestih pridelave na nenapadenem območju, ki ga je vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in v rubriki „Kraj porekla“ navaja ime nenapadenega območja.

2.   Pogoji za premeščanje

Brez poseganja v člen 5.3(a) in dela II Priloge II k tej odločbi ter oddelka II(7) dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES in točko 2.1 oddelka I dela A Priloge V k Direktivi 2000/29/ES se lahko vse rastline s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 3 te odločbe, premestijo samo z njihovega mesta pridelave v državi članici, vključno, kjer je ustrezno, iz vrtnih centrov, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive Komisije 92/105/EGS (1), in:

(a)

so rastline z navedenega mesta pridelave v njihovi celotni življenjski dobi ali od vnosa v Skupnost na mesto pridelave rasle v državi članici, v kateri pojav organizma ni znan; ali

(b)

so rastline v njihovi celotni življenjski dobi ali od vnosa v Skupnost na mesto pridelave rasle na nenapadenem območju, ki ga je vzpostavila nacionalna služba za varstvo rastlin v državi članici v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe.


(1)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/17/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 23).


PRILOGA II

UKREPI IZ ČLENA 6 TE ODLOČBE

I.   Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Razmejena območja iz člena 6 obsegajo naslednje dele:

(a)

napadeno območje, na katerem je bila potrjena prisotnost organizma in ki vključuje vse rastline, ki kažejo znake okužbe z organizmom, in po potrebi rastline, ki so v času sajenja pripadale isti partiji,

(b)

žariščno območje s polmerom najmanj 5 km od meje napadenega območja in

(c)

varnostno območje s polmerom najmanj 10 km od meje žariščnega območja.

V primeru, da se več varnostnih območij prekriva ali se nahajajo v geografski bližini, se opredeli večje omejeno območje, ki vključuje ustrezna razmejena območja in območja med njimi.

2.

Natančna razmejitev območij iz odstavka 1 temelji na ustreznih znanstvenih načelih, biologiji organizma, stopnji infestacije, obdobju leta in zlasti porazdelitvi rastlin v zadevni državi članici.

3.

Če je prisotnost organizma potrjena izven napadenega območja, se temu ustrezno spremeni meje razmejenih območij.

4.

Če na podlagi letnih raziskav iz člena 5.1 organizem v obdobju treh let ni bil odkrit v nobenem od razmejenih območij, se ta območja ukine in ukrepi iz dela II te priloge niso več potrebni.

5.

Države članice o območjih iz odstavka 1 nemudoma obvestijo ostale države članice in Komisijo tako, da zagotovijo zemljevide v ustreznem merilu in sporočijo naravnanost ukrepov, sprejetih za izkoreninjenje ali zadržanje širjenja organizma.

II.   Ukrepi v razmejenih območjih

Uradni ukrepi iz člena 6, ki jih je treba izvesti v razmejenih območjih, vključujejo vsaj:

prepoved premeščanja rastlin iz ali znotraj razmejenih območij,

v primerih, ko je prisotnost organizma potrjena na rastlinah na mestih pridelave, ustrezne ukrepe za izkoreninjenje škodljivega organizma, ki vključujejo najmanj uničenje napadenih rastlin, vseh rastlin, ki kažejo simptome, ki jih povzroča organizem, in, kjer je to primerno, vseh rastlin iz iste pošiljke v času sajenja in spremljanje prisotnosti organizma preko ustreznih inšpekcijskih pregledov v obdobju morebitne tvorbe šišk.


Top