EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0424

Direktiva Sveta z dne 3. septembra 1984 o spremembah Direktive 70/157/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil

OJ L 238, 6.9.1984, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/424/oj

31984L0424Uradni list L 238 , 06/09/1984 str. 0031 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0204
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 16 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0204
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 16 str. 0042


Direktiva Sveta

z dne 3. septembra 1984

o spremembah Direktive 70/157/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil

(84/424/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Direktiva 70/157/EGS [4], nazadnje spremenjena z Direktivo 81/334/EGS [5], v svoji prilogi določa največje ravni hrupa za motorna vozila, namenjena uporabi na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 25 km/h, razen za tirna vozila, kmetijske ali gozdarske traktorje in stroje ter vozila za javna dela;

ker so zaradi varstva prebivalstva na mestnih področjih pred hrupom potrebni ustrezni ukrepi za zmanjšanje ravni hrupa motornih vozil; ker takšno zmanjšanje omogoča tehnični napredek v konstrukciji motornih vozil;

ker bi bilo treba Prilogo I k direktivi 70/157/EGS ustrezno spremeniti v smislu zmanjšanja vrednosti dovoljene ravni hrupa, izraženih v dB (A), za vsako kategorijo vozil, na katero se nanaša;

ker takšno zmanjšanje pomeni pomemben napredek v izboljšanju okolja; ker bo treba te določbe kljub temu pozneje revidirati zaradi rezultatov dela Komisije v okviru celostnega pristopa in ob hkratnem upoštevanju vseh bistvenih vidikov predpisov Skupnosti na področju motornih vozil, zlasti tistih, ki se nanašajo na varnost, varovanje okolja in varčevanje z energijo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi I k Direktivi 70/157/EGS je treba besedilo točke 5.2.2.1 nadomestiti z naslednjim besedilom:

"5.2.2.1 Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno s točkami od 5.2.2.2 do 5.2.2.5 te priloge, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| Kategorija vozil | Vrednosti, izražene v dB (A) |

5.2.2.1.1 | Vozila, namenjena za prevoz potnikov, ki imajo največ devet sedežev, vključno z vozniškim sedežem | 77 |

5.2.2.1.2 | Vozila, namenjena za prevoz potnikov, ki imajo več kot devet sedežev, vključno z vozniškim sedežem, in z največjo dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone, in: | |

5.2.2.1.2.1 | — z močjo motorja manjšo od 150 kW | 80 |

5.2.2.1.2.2 | — z močjo motorja najmanj 150 kW | 83 |

5.2.2.1.3 | Vozila, namenjena za prevoz potnikov, ki imajo več kot devet sedežev, vključno z vozniškim sedežem; vozila, namenjena za prevoz blaga: | |

5.2.2.1.3.1 | — z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 2 t | 78 |

5.2.2.1.3.2 | — z največjo dovoljeno maso večjo od 2 t, vendar manjšo od 3,5 t | 79 |

5.2.2.1.4 | Vozila, namenjena za prevoz blaga, z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t | |

5.2.2.1.4.1 | — z močjo motorja pod 75 kW | 81 |

5.2.2.1.4.2 | — z močjo motorja najmanj 75 kW, vendar pod 150 kW | 83 |

5.2.2.1.4.3 | — z močjo motorja najmanj 150 kW | 84 |

Vendar

- je treba pri vozilih kategorij 5.2.2.1.1 in 5.2.2.1.3 povečati mejne vrednosti za 1 dB (A), če imajo dizelski motor z direktnim vbrizgavanjem,

- je treba pri vozilih z največjo dovoljeno maso nad 2 t, ki so namenjena za uporabo kot terenska vozila, mejne vrednosti povečati za 1 dB (A), če imajo moč motorja manjšo od 150 kW, oziroma za 2 dB (A), če je moč njihovega motorja 150 kW ali več."

Člen 2

1. Po 1. januarju 1985 države članice ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na dovoljene ravni hrupa in izpušni sistem:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije za določen tip motornega vozila, izdaje dokumenta iz tretje alinee člena 10 (1) Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [6], nazadnje spremenjene z Direktivo 80/1267/EGS [7], ali pa podelitve nacionalne homologacije, ali

- prepovedati začetka uporabe vozil,

če sta raven hrupa in izpušni sistem tega tipa vozil ali teh vozil skladna z določbami Direktive 70/157/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

2. Po 1. oktobru 1988 države članice

- ne smejo več izdajati dokumenta iz tretje alinee člena 10 (1) Direktive 70/156/EGS za tip motornega vozila, čigar raven hrupa in izpušni sistem nista skladna z zahtevami Direktive 70/157/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za tip motornega vozila, čigar raven hrupa in izpušni sistem nista skladna z zahtevami Direktive 70/157/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

Pri vozilih kategorije 5.2.2.1.3 v smislu člena 1, ki so opremljena z dizelskim motorjem, in pri vozilih kategorije 5.2.2.1.4 se datum "1. oktober 1988" nadomesti z datumom "1. oktober 1989".

3. Od 1. oktobra 1989 države članice lahko prepovedo začetek uporabe vozil, pri katerih raven hrupa in izpušni sistem nista skladna z zahtevami Direktive 70/157/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

Vendar se za vozila kategorije 5.2.2.1.3 iz člena 1, ki so opremljena z dizelskim motorjem, in za vozila kategorije 5.2.2.1.4 datum "1. oktober 1989" nadomesti z datumom "1. oktober 1990".

Člen 3

Svet se bo na podlagi poročila Komisije o morebitnih novih ukrepih glede predpisov na področju motornih vozil, ki ga je treba pripraviti ob upoštevanju dejavnikov varnosti, varovanja okolja in varčevanja z energijo, najpozneje do 31. decembra 1990 odločil o ponovni reviziji določb Direktive 70/157/EGS.

Člen 4

Države članice do 1. januarja 1985 sprejmejo predpise potrebne za uskladitev s to direktivo in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3.septembra 1984

Za Svet

Predsednik

P. Barry

[1] UL C 200, 27.7.1983, str. 5.

[2] UL C 172, 2.7.1984, str. 157.

[3] UL C 358, 31.12.1983, str. 4.

[4] UL L 42, 23.2.1970, str. 16.

[5] UL L 131, 18.5.1981, str. 6.

[6] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[7] UL L 375, 31.12.1980, str. 34.

--------------------------------------------------

Top