?

28.10.2015    | SL | Uradni list Evropske unije | L 282/228.10.2015    | EN | Official Journal of the European Union | L 282/2
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1930COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1930
z dne 28. julija 2015of 28 July 2015
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund as regards the criteria for establishing the level of financial corrections and for applying flat rate financial corrections, and amending Commission Regulation (EC) No 665/2008
EVROPSKA KOMISIJA JE –THE EUROPEAN COMMISSION,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 105(4) Uredbe,Having regard to Regulation (EU) No 508/2014 of 15 May 2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council (1), and in particular Article 105(4) thereof,
ob upoštevanju naslednjega:Whereas:
(1) | Doseganje ciljev skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP) ne bi smelo biti ogroženo zaradi držav članic, ki kršijo pravila SRP. V skladu s členom 41(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je finančna pomoč Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pogojena s spoštovanjem pravil SRP s strani držav članic in posledica neskladnosti je lahko prekinitev ali začasna ustavitev izplačil ali uporabe finančnih popravkov finančne pomoči Unije v okviru SRP.(1) | The achievement of the objectives of the common fisheries policy (CFP) should not be undermined by Member States violating CFP rules. Pursuant to Article 41(1) and (2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council (2), financial assistance from the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is made conditional upon compliance with CFP rules by Member States and non-compliance may result in the interruption or suspension of payments or in the application of financial corrections to Union financial assistance under the CFP.
(2) | Členi 22(7), 85 in 144(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določajo primere in pogoje, pod katerimi lahko ali mora Komisija uporabiti finančne popravke. Poleg tega lahko v skladu s členom 144(7) navedene uredbe pravila za posamezni sklad za ESPR določajo posebno podlago za postopek finančnih popravkov, vezano na neupoštevanje pravil, ki se uporabljajo v okviru SRP.(2) | Article 22(7), Article 85 and Article 144(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council (3) set out cases and conditions under which financial corrections may or are to be applied by the Commission. Furthermore, under Article 144(7) of that Regulation, the fund-specific rules for the EMFF may lay down specific bases for financial corrections linked to non-compliance with rules applicable under the CFP.
(3) | Da se zaščitijo finančni interesi Unije in njenih davkoplačevalcev, lahko Komisija uporabi finančne popravke, tako da prekliče celoten prispevek ali del prispevka Unije za operativni program v skladu s členom 105 Uredbe (EU) št. 508/2014 v enem od naslednjih dveh primerov: (a) kadar država članica ni popravila odhodkov, vključenih v potrjeni izkaz o odhodkih, na katere vplivajo primeri, v katerih upravičenec ni izpolnil obveznosti iz člena 10(2) Uredbe (EU) št. 508/2014; ali (b) kadar v povezavi z odhodki, vključenimi v potrjeni izkaz o odhodkih, na katere vplivajo primeri resne neskladnosti, kar je povzročilo začasno ustavitev plačila na podlagi člena 101 iste uredbe, država članica ni mogla dokazati, da je sprejela potrebne ukrepe za izboljšanje, s katerimi bi zagotovila skladnost z veljavnimi pravili SRP in njihovo izvajanje v prihodnje.(3) | In order to safeguard the financial interests of the Union and its taxpayers, the Commission may apply financial corrections by cancelling all or part of the Union contribution to an operational programme, pursuant to Article 105 of Regulation (EU) No 508/2014 in one of the two hypotheses: (a) where a Member State has not corrected expenditure included into a certified statement of expenditure affected by cases in which the beneficiary did not comply with obligations as set out in Article 10(2) of Regulation (EU) No 508/2014; or (b) where in relation to expenditure included into a certified statement of expenditure affected by cases of serious non-compliance that resulted in suspension of payments pursuant to Article 101 of the same Regulation, the Member State has failed to demonstrate that it had taken necessary remedial actions ensuring compliance with and the enforcement of applicable rules of CFP in the future.
(4) | Kadar ni mogoče natančno določiti zneska odhodkov, povezanih z neskladnostjo države članice s pravili SRP, se uporabi pavšalni finančni popravek v skladu s členom 105(3) Uredbe (EU) št. 508/2014.(4) | Where it is not possible to quantify precisely the amount of expenditure linked to non-compliance with the CFP rules by Member States, a flat rate financial correction is to be applied under Article 105(3) of Regulation (EU) No 508/2014.
(5) | V skladu s členom 105(4) Uredbe (EU) št. 508/2014 je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte, s katerimi določi merila za določitev stopnje finančnega popravka, ki ga je treba uporabiti, in merila za uporabo pavšalnih finančnih popravkov. Člen 105(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 vključuje seznam primerov, v katerih lahko Komisija naloži finančne popravke za ves operativni program ali njegov del. V primerih iz točke (a) člena 105(1) natančna določitev finančnih posledic neskladnosti s strani upravičenca temelji na finančnem sporazumu med upravičencem in pristojnimi nacionalnimi organi, odgovornimi za izvajanje programa ESPR. Zato se pavšalne stopnje za finančne popravke lahko uporabljajo le v primerih, navedenih v členu 105(1)(b) Uredbe (EU) št. 508/2014.(5) | Article 105(4) of Regulation (EU) No 508/2014 empowers the Commission to adopt delegated acts determining the criteria for establishing the level of financial corrections to be applied and the criteria for applying flat rate financial corrections. Article 105(1) of Regulation (EU) No 508/2014 includes the list of cases when the Commission may impose financial corrections on all or part of the operational programme. In cases covered by point (a) of Article 105(1), quantification of the financial impact of the non-compliance by the beneficiary is based on the financing agreement between the beneficiary and the competent national authorities responsible for the implementation of the EMFF programme. Consequently, the application of flat rates for financial corrections may only concern cases referred to in Article 105(1)(b) of Regulation (EU) No 508/2014.
(6) | Za zagotovitev preglednosti in sorazmernosti pavšalnih finančnih popravkov in pravne varnosti ter enakega obravnavanja držav članic, ki izvajajo programe ESPR, je treba opredeliti merila za določitev stopnje finančnih popravkov, ki jo uporabi Komisija, ter merila za uporabo pavšalnih finančnih popravkov.(6) | In order to ensure transparency and proportionality of flat rate financial corrections, and legal certainty and equal treatment of Member States implementing EMFF programmes, it is necessary to define the criteria for establishing the level of financial corrections to be applied by the Commission and the criteria for applying flat rate financial corrections.
(7) | Stopnja finančnih popravkov, o kateri odloči Komisija, kadar države članice ne spoštujejo pravil SRP, mora biti sorazmerna ob upoštevanju vrste, resnosti, trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s pravili SRP.(7) | The level of the financial corrections decided upon by the Commission where the Member States do not comply with the CFP rules must be proportionate, having regard to the nature, gravity, duration and repetition of the serious non-compliance with the CFP rules.
(8) | Primerno je, da Komisija opredeli stopnje pavšalnih finančnih popravkov na podlagi stopenj finančnih popravkov, ki že obstajajo za nekatere vrste neskladnosti v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Prav tako je primerno zagotoviti dovolj postopen mehanizem, da se načelo sorazmernosti lahko pravilno uporablja.(8) | It is appropriate to define the levels of flat rate financial corrections by the Commission on the basis of rates of financial corrections that exist already for certain types of non-compliances within the European Structural and Investment Funds. It is also appropriate to ensure a sufficiently gradual mechanism so that the principle of proportionality can be adequately applied.
(9) | Na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov bi morale določbe o pavšalnih finančnih popravkih iz te uredbe nadomestiti navedene določbe iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (4). Zato bi bilo treba navedeni člen črtati.(9) | In the field of collection, management and use of data, the provisions on flat rate financial corrections set out in this Regulation should replace those set out in Article 6 of Commission Regulation (EC) No 665/2008 (4). As a consequence, that Article should be deleted.
(10) | Ta uredba ne bi smela vplivati na nadaljnje izvajanje ali spremembo pomoči, ki jo je Komisija odobrila na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 (5).(10) | This Regulation should not affect the continuation or the modification of assistance approved by the Commission on the basis of Council Regulation (EC) No 861/2006 (5).
(11) | Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (6) določa, da zmanjšanje finančne pomoči Unije ne bi smelo presegati 25 % skupnih letnih stroškov nacionalnega programa. Posledično bi se morala na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov najvišja pavšalna stopnja finančnih popravkov iz te uredbe uporabljati šele po razveljavitvi člena 8 navedene uredbe.(11) | Article 8 of Council Regulation (EC) No 199/2008 (6) provides that the reduction of the Union financial assistance should amount to no more than 25 % of the total annual cost of the national programme. As a consequence in the field of collection, management and use of data the maximum flat rate of financial corrections set out in this Regulation should apply only after the repeal of Article 8 of that Regulation.
(12) | Glede na to, da je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavo držav članic po vsej Uniji od samega začetka programskega obdobja, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –(12) | Given the importance of ensuring that there is a harmonised and equal treatment of Member States across the Union from the start of the programming period, this Regulation should enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Člen 1Article 1
PredmetSubject matter
Ta uredba določa merila za določitev stopnje finančnih popravkov in merila za uporabo pavšalnih stopenj, kot je določeno v členu 105 Uredbe (EU) št. 508/2014.This Regulation sets out the criteria for establishing the level of financial corrections and the criteria for applying flat rates as referred to in Article 105 of Regulation (EU) No 508/2014.
Člen 2Article 2
Merila za določitev stopnje finančnih popravkovCriteria of establishing the level of financial corrections
Stopnja finančnega popravka v primerih neskladnosti s pravili SRP iz člena 105(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 se določi v skladu z naslednjimi merili:The level of the financial correction in cases of non-compliance with the CFP rules referred to in Article 105(1) of Regulation (EU) No 508/2014 shall be established in accordance with the following criteria:
(a) | pomen morebitnega vpliva na morske biološke vire, ki je posledica neskladnosti s pravili SRP;(a) | significance of the potential prejudice to the marine biological resources resulting from the non-compliance with the CFP rules;
(b) | pogostost neskladnosti s pravili SRP;(b) | frequency of the non-compliance with the CFP rules;
(c) | trajanje neskladnosti s pravili SRP;(c) | duration of the non-compliance with the CFP rules;
(d) | ukrepi za izboljšanje, ki jih sprejme država članica.(d) | remedial actions taken by the Member State.
Člen 3Article 3
Merila za uporabo pavšalnih stopenjCriteria for applying flat rates
1.   Pavšalne stopnje finančnega popravka iz člena 105(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 so 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ali 100 % prispevka Unije, ki je dodeljen za ustrezne prednostne naloge Unije ali ustrezne dele navedenih prednostnih nalog v operativnem programu države članice.1.   The flat rates of financial correction referred to in Article 105(3) of Regulation (EU) No 508/2014 shall be 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % or 100 % of the Union contribution allocated to the relevant Union priorities, or to the relevant part of those priorities, within the operational programme of the Member State.
2.   Razpon pavšalnih stopenj, ki se uporablja v posameznih primerih neskladnosti s pravili SRP, je določen v Prilogi.2.   The range within which flat rates shall be applied in individual cases of non-compliance with the CFP rules is set out in the Annex.
3.   Kadar Komisija v povezavi z isto prednostno nalogo Unije opredeli več primerov neskladnosti s pravili SRP v enem izvedbenem aktu v skladu s členom 102 Uredbe (EU) št. 508/2014, se pavšalne stopnje ne seštevajo, pač pa se določi finančni popravek v najvišjem razponu, ki se uporablja v navedenih primerih.3.   Where in relation to the same Union priority several cases of non-compliance with the CFP rules are identified by the Commission within the same implementing act pursuant to Article 102 of Regulation (EU) No 508/2014, the flat rates shall not be cumulated, but the financial correction shall be set within the highest of the ranges applicable to those cases.
4.   Če po finančnem popravku Komisije za določen primer neskladnosti s pravili SRP zadevna država članica ne sprejme ustreznih ukrepov za izboljšanje, se pavšalna stopnja lahko poveča na naslednjo najvišjo stopnjo znotraj razpona, ki se uporabi v navedenem primeru neskladnosti s pravili SRP.4.   After a financial correction by the Commission for a certain case of non-compliance with the CFP rules has been implemented and the Member State concerned does not take the appropriate remedial action, the flat rate may be increased to the next higher level within the range applicable to that case of non-compliance with the CFP rules.
5.   Pavšalna stopnja 100 % prispevka Unije, dodeljenega za ustrezne prednostne naloge Unije ali ustrezni del navedenih prednostnih nalog, se poleg primerov, v katerih je izrecno določena v Prilogi, lahko uporabi v operativnem programu države članice, če:5.   In addition to the cases for which it is explicitly set out in the Annex, a flat rate of 100 % of the Union contribution allocated to the relevant Union priorities, or to the relevant part of those priorities, within the operational programme of the Member State may be applied if:
(a) | je neskladnost s pravili SRP tako temeljna, pogosta in razširjena, da pomeni popolno odpoved zadevnega sistema in ogroža zakonitost ukrepov države članice ali pravilnost financiranja skupne ribiške politike; ali(a) | the non-compliance with the CFP rules is so fundamental, frequent or widespread that it represents a complete failure of the system concerned and puts at risk the legality of actions of the Member State or the regularity of the financing of the common fisheries policy; or
(b) | obstajajo dokazi o namerni malomarnosti države članice pri odpravi neskladnosti s pravili SRP.(b) | there is evidence of deliberate negligence on side of the Member State with regard to remedying the non-compliance with the CFP rules.
Člen 4Article 4
Prehodne določbeTransitional provisions
Ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spremembo pomoči, ki jo je Komisija odobrila v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2006, vključno z delnim ali popolnim preklicem pomoči.This Regulation shall not affect the continuation or modification, including the partial or total cancellation, of assistance approved by the Commission in accordance with Regulation (EC) No 861/2006.
Člen 5Article 5
Spremembe Uredbe (ES) št. 665/2008Amendments to Regulation (EC) No 665/2008
V Uredbi (ES) št. 665/2008 se črta člen 6.In Regulation (EC) No 665/2008, Article 6 is deleted.
Člen 6Article 6
Začetek veljavnostiEntry into force
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
V primerih neskladnosti na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov, vključenih v kategorijo 4 Priloge, pa se člen 3(5) te uredbe uporablja od datuma razveljavitve člena 8 Uredbe (ES) št. 199/2008.However, with regards to cases of non-compliance in the field of collection, management and use of data included in category 4 of the Annex, Article 3(5) of this Regulation shall apply from the date of repeal of Article 8 of Regulation (EC) No 199/2008.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruslju, 28. julija 2015Done at Brussels, 28 July 2015.
Za KomisijoFor the Commission
PredsednikThe President
Jean-Claude JUNCKERJean-Claude JUNCKER
(1)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).(1)   OJ L 149, 20.5.2014, p. 1.
(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).(2)  Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, p. 22).
(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).(3)  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 320).
(4)  Uredba Komisije (ES) št. 665/2008 z dne 14. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 186, 15.7.2008, str. 3).(4)  Commission Regulation (EC) No 665/2008 of 14 July 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 199/2008 concerning the establishment of a Community framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy (OJ L 186, 15.7.2008, p. 3.)
(5)  Uredba Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (UL L 160, 14.6.2006, str. 1).(5)  Council Regulation (EC) No 861/2006 of 22 May 2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea (OJ L 160, 14.6.2006, p. 1.)
(6)  Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1).(6)  Council Regulation (EC) No 199/2008 of 25 February 2008 concerning the establishment of a Community framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy (OJ L 60, 5.3.2008, p. 1.)
PRILOGAANNEX
Primeri neskladnosti (1) | Razpon pavšalnih stopenjCases of non-compliance (1) | Range of flat rates
Kategorija 1: Država članica ni prispevala k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki so bistveni za ohranjanje morskih bioloških virovCategory 1: Failure to contribute to the objectives of the common fisheries policy as set out in Article 2(2) of the Regulation (EU) No 1380/2013 that are essential to the conservation of marine biological resources
1.1 | Država članica ni zagotovila upoštevanja ribolovnih možnosti, ki so bile dodeljene državi članici v skladu s členoma 16 in 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 25–100 %1.1 | Failure to ensure that fishing opportunities allocated to the Member State pursuant to Articles 16-17 of Regulation (EU) No 1380/2013 are respected | 25-100 %
1.2 | Država članica ni izpolnila zahtev, ki so določene z različnimi vrstami ohranitvenih ukrepov, navedenimi v členu 7 Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 10–100 %1.2 | Failure to meet requirements set out in different types of conservation measures as listed in Article 7 of the Regulation (EU) No 1380/2013 | 10-100 %
Kategorija 2: Država članica ni izpolnila mednarodnih obveznosti glede ohranjanjaCategory 2: Failure to meet international obligations on conservation
2.1 | Država članica ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 10–100 %2.1 | Failure to meet obligations deriving from Article 28 of Regulation (EU) No 1380/2013 | 10-100 %
Kategorija 3: Država članica ni zagotovila, da je flota v ravnovesju z naravnimi viriCategory 3: Failure to ensure that the fleet is in balance with the natural resources
3.1 | Država članica ni predložila poročila o ravnovesju med ribolovno zmogljivostjo flote in ribolovnimi možnostmi v skladu z vsemi zahtevami iz člena 22(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 2–25 %3.1 | Failure to submit the report on the balance between the fishing capacity of the fleet and the fishing opportunities that complies with all the requirements of Article 22(2) of Regulation (EU) No 1380/2013; | 2-25 %
3.2 | Država članica ni izvedla akcijskega načrta v skladu s členom 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, če se takšen načrt vključi v poročilo, ki se predloži vsako leto. | 5–25 %3.2 | Failure to implement the action plan pursuant to Article 22(4) of Regulation (EU) No 1380/2013, if such a plan is included into the report submitted annually; | 5-25 %
3.3 | Država članica ni zagotovila predhodnega umika zadevnih dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov v primeru ribolovne zmogljivosti, umaknjene z javnimi financami, zmogljivost pa se ne nadomesti, kot je navedeno v členu 22(5) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 10–50 %3.3 | Failure to ensure that in case of fishing capacity withdrawn by public finances, respective fishing licences and authorisations are withdrawn in advance and the capacity is not replaced as referred to in Articles 22(5) and 22(6) of Regulation (EU) No 1380/2013; | 10-50 %
3.4 | Država članica ni zagotovila, da ribolovna zmogljivost nikoli ne preseže zgornjih mej, kot je določeno v členu 22(7) in Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1380/2013. | 10–50 %3.4 | Failure to ensure that the fishing capacity does not exceed at any time the ceilings set out in Article 22(7) and Annex II to Regulation (EU) No 1380/2013; | 10-50 %
3.5 | Država članica ni izvedla sistema vstopa/izstopa v skladu z zahtevami iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1380/2013. | 10–25 %3.5 | Failure to implement the entry/exit scheme pursuant to the requirements of Article 23 of Regulation (EU) No 1380/2013; | 10-25 %
3.6 | Država članica ni upravljala registra ribiških flot v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in Uredbo Komisije (ES) št. 26/2004 (2). | 10–50 %3.6 | Failure to manage the fishing fleet register in compliance with Article 24 of Regulation (EU) No 1380/2013 and Commission Regulation (EC) No 26/2004 (2); | 10-50 %
Kategorija 4: Država članica ni izvedla okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013, kot je natančneje določeno v Uredbi (ES) št. 199/2008, kar vodi v pomanjkanje informacij o naravnih virihCategory 4: Failure to implement the Community framework for the collection, management and use of data in line with Article 25 of Regulation (EU) No 1380/2013 as further specified in Regulation (EC) No 199/2008 that result in a lack of information on natural resources
4.1 | Država članica ni zbrala in upravljala bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov, potrebnih za upravljanje ribištva, kot je določeno v členih 4, 13 in 17 Uredbe (ES) št. 199/2008. | 2–25 %4.1 | Failure to collect and manage biological, environmental, technical and socioeconomic data necessary for fisheries management as set out in Articles 4, 13 and 17 of Regulation (EC) No 199/2008; | 2-25 %
4.2 | Država članica ni predložila letnega poročila o izvajanju nacionalnih programov zbiranja podatkov in tega poročila ni objavila, kot je določeno v členu 7 Uredbe (ES) št. 199/2008. | 2–10 %4.2 | Failure to submit annually a report on execution of national data collection programmes and to make this report publicly available as set out in Article 7 of Regulation (EC) No 199/2008; | 2-10 %
4.3 | Država članica ni zagotovila nacionalne uskladitve upravljanja in uporabe znanstvenih podatkov za upravljanje ribištva, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 199/2008. | 2–5 %4.3 | Failure to ensure a national coordination of the collection and management of scientific data for fisheries management as set out in Article 4 of Regulation (EC) No 199/2008; | 2-5 %
4.4 | Država članica ni uskladila dejavnosti zbiranja podatkov z drugimi državami članicami v isti regiji, kot je določeno v členu 5 Uredbe (ES) št. 199/2008. | 2–25 %4.4 | Failure to coordinate data collection activities with other Member States in the same region as set out in Article 5 of Regulation (EC) No 199/2008; | 2-25 %
4.5 | Država članica ni pravočasno predložila podatkov končnim uporabnikom v skladu s členi 18 do 20 Uredbe (ES) št. 199/2008. | 2–25 %4.5 | Failure to provide data in a timely manner to end-users in accordance with Articles 18 to 20 of Regulation (EC) No 199/2008; | 2-25 %
Kategorija 5: Država članica ni uporabila učinkovitega sistema nadzora in izvrševanjaCategory 5: Failure to operate an effective control and enforcement system
5.1 | Država članica ni spoštovala splošnih načel nadzora in izvrševanja v skladu z naslovom II Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3). | 10–50 %5.1 | Failure to respect the general principles of control and enforcement in accordance with Title II of Council Regulation (EC) No 1224/2009 (3); | 10-50 %
5.2 | Država članica ni zagotovila spoštovanja splošnih pogojev za dostop do voda in virov v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %5.2 | Failure to ensure that the general conditions for access to waters and resources in accordance with Title III of Regulation (EC) No 1224/2009 are respected; | 10-50 %
5.3 | Država članica ni nadzirala trženja, da bi zagotovila učinkovito sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, v skladu z naslovom V Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %5.3 | Failure to control the marketing in order to ensure effective traceability of fisheries and aquaculture products, in accordance with Title V of Regulation (EC) No 1224/2009; | 10-50 %
5.4 | Država članica ni izvedla učinkovitega nadzorovanja in inšpekcijskih pregledov ter zagotovila sistematičnega in ustreznega izvrševanja v zvezi s kršitvami pravil SRP v skladu z naslovi VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %5.4 | Failure to carry out effective surveillance and inspections, and to ensure systematic and adequate enforcement action in respect of any breaches of the rules of the CFP, in accordance with Titles VI, VII and VIII of Regulation (EC) No 1224/2009; | 10-50 %
5.5 | Država članica ni vzpostavila in izvedla nacionalnih programov nadzora v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in, kadar je to primerno, izvedla posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih je vzpostavila Komisija, v skladu z naslovom IX navedene uredbe. | 10–50 %5.5 | Failure to establish and implement national control action programmes according to Article 46 of Regulation (EC) No 1224/2009 and, when relevant, to carry out specific control and inspection programmes established by the Commission in accordance with Title IX of that Regulation; | 10-50 %
5.6 | Država članica ni sodelovala s Komisijo, da bi olajšala izpolnjevanje nalog uradnikov Komisije v času njihovih misij preverjanj, neodvisnih inšpekcijskih pregledov in revizij v skladu z naslovom X Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 2–50 %5.6 | Failure to cooperate with the Commission in order to facilitate the accomplishment of the Commission officials tasks during their missions of verification autonomous inspections and audits in accordance with Title X of Regulation (EC) No 1224/2009; | 2-50 %
5.7 | Država članica ni izvedla ukrepov Komisije, kot so akcijski načrti in drugi ukrepi, s katerimi se zagotovi, da države članice izpolnjujejo cilje SRP v skladu z naslovom XI Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %5.7 | Failure to implement the measures decided by the Commission to ensure compliance by Member States with CFP objectives, such as action plans and any other measures in accordance with Title XI of Regulation (EC) No 1224/2009; | 10-50 %
5.8 | Država članica ni izpolnila zahtev glede analize, potrjevanja, dostopa in izmenjave podatkov in informacij v skladu z naslovom XII Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 2–25 %5.8 | Failure to meet the requirements as regards analysis, validation, access and exchange of data and information, in accordance with Title XII of Regulation (EC) No 1224/2009; | 2-25 %
5.9 | Država članica ni nadzirala izvajanja učinkovitega sistema potrdil o ulovu, kot je določeno tudi v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (4). | 10–50 %5.9 | Failure to control the implementation of an effective catch certificate scheme also provided for in Chapter III of Council Regulation (EC) No 1005/2008 (4); | 10-50 %
5.10 | Država članica ni ukrepala v zvezi z domnevnimi ali prijavljenimi nezakonitimi, neprijavljenimi in nereguliranimi (IUU) ribolovnimi dejavnostmi v skladu s členi 26(3), 39 in 40 Uredbe (ES) št. 1005/2008. | 5–50 %5.10 | Failure to act on alleged or reported illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing activities pursuant to Articles 26(3), 39 and 40 of Regulation (EC) No 1005/2008. | 5-50 %
Kategorija 6: Država članica ni vzpostavila in vodila delujočega sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazniCategory 6: Failure to establish and operate a functioning system of effective, proportionate and dissuasive penalties
6.1 | Država članica v primeru kršitve ni uradno obvestila države članice zastave, države članice, katere državljan je kršitelj, ali katere koli druge države članice, ki se zanima za nadaljnje ukrepe za zagotovitev spoštovanja pravil v skladu s členom 89(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 2–10 %6.1 | In the event of an infringement, failure to notify the flag Member State, the Member State of which the offender holds the citizenship and any other Member State interested in the follow-up of the measures taken to ensure compliance in accordance with Article 89(4) of Regulation (EC) No 1224/2009; | 2-10 %
6.2 | Država članica ni sprejela takojšnjih ukrepov v skladu s členom 91 Uredbe (ES) št. 1224/2009, da bi kapitanom ribiških plovil ali drugim fizičnim osebam in pravnim osebam, ki jih je zalotila pri dejanju, preprečila nadaljnjo hudo kršitev. | 10–50 %6.2 | Failure to take immediate measures in accordance with Article 91 of Regulation (EC) No 1224/2009 to prevent masters of fishing vessels or other legal or natural persons who had been caught in committing serious infringement, from continuing to do so; | 10-50 %
6.3 | Država članica ni vzpostavila meril za določitev resnosti kršitve pravil SRP v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008. | 10–50 %6.3 | Failure to establish the criteria to determine the serious character of the infringement of the CFP rules under Article 42 of Regulation (EC) No 1005/2008; | 10-50 %
6.4 | Država članica ni zagotovila sistematične uporabe učinkovitih sankcij v primeru kršitev pravil SRP in ravni sankcij, ki bi bila dovolj stroga in sorazmerna resnosti takšnih kršitev, da se zagotovi odvračanje in storilcem učinkovito odvzamejo vsaj gospodarske koristi, pridobljene s kršitvijo, v skladu z naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %6.4 | Failure to ensure that effective sanctions are applied systematically for breaches of CFP rules and that the level of those sanctions is of adequate in severity and proportionate to the seriousness of such infringements, so as to ensure deterrence and, as a minimum, effectively deprive perpetrators of the economic benefit derived from their infringement in accordance with Title VIII of Regulation (EC) No 1224/2009; | 10-50 %
6.5 | Država članica ni uporabila sistema točk za hude kršitve imetnikov dovoljenj za gospodarski ribolov in kapitanov v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %6.5 | Failure to apply the point system for serious infringements for holders of fishing licences as well as for masters in accordance with Article 92 of Regulation (EC) No 1224/2009; | 10-50 %
6.6 | Država članica ni vzpostavila in ustrezno upravljala nacionalnega registra kršitev v skladu s členom 93 Uredbe (ES) št. 1224/2009. | 10–50 %6.6 | Failure to establish and adequately manage the national register of infringements in accordance with Article 93 of Regulation (EC) No 1224/2009. | 10-50 %
(1)  Opredeljeni so v členu 102 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).(1)  As defined pursuant to Article 102 of Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council (OJ L 149, 20.5.2014, p. 1).
(2)  Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).(2)  Commission Regulation (EC) No 26/2004 of 30 December 2003 on the Community fishing fleet register (OJ L 5, 9.1.2004, p. 25).
(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).(3)  Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006 (OJ L 343, 22.12.2009, p. 1).
(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).(4)  Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 (OJ L 286, 29.10.2008, p. 1).