ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

zo 4. októbra 2007 ( *1 )

„Voľný pohyb tovaru — Smernica 75/106/EHS — Aproximácia právnych predpisov členských štátov — Kvapaliny v spotrebiteľskom balení — Plnenie podľa objemu — Článok 5 ods. 3 písm. b) a d) — Baileys Minis — Uvádzanie na trh v spotrebiteľskom balení s objemom 0,071 l“

Vo veci C-457/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Landgericht Wiesbaden (Nemecko) z 23. novembra 2005 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2005, ktorý súvisí s konaním:

Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV

proti

Diageo Deutschland GmbH,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory K. Lenaerts, sudcovia E. Juhász, R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), J. Malenovský a T. von Danwitz,

generálny advokát: J. Mazák,

tajomník: M.-A. Gaudissart, vedúci sekcie,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 15. marca 2007,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV, v zastúpení: C. Eggers a H.-G. Kamann, Rechtsanwälte,

Diageo Deutschland GmbH, v zastúpení: V. Bansch, Rechtsanwältin,

belgická vláda, v zastúpení: A. Hubert, splnomocnená zástupkyňa,

grécka vláda, v zastúpení: M. Apessos, I. Bakopoulos, S. Spyropoulos a N. Dafniou, splnomocnení zástupcovia,

francúzska vláda, v zastúpení: R. Loosli-Surrans, splnomocnená zástupkyňa,

Rada Európskej únie, v zastúpení: C. Giorgi Fort, G. Curmi a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia,

Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: D. Lawunmi a B. Schima, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 14. júna 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 3 písm. b) druhého pododseku poslednej vety smernice Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu (Ú. v. ES L 42, s. 1; Mim. vyd. 13/002, s. 156), zmenenej a doplnenej Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 2003, s. 33, ďalej len „smernica 75/106“), v spojení s odsekom 3 písm. d) uvedeného článku a prílohou III číslom 4 tej istej smernice.

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV (ďalej len „Schutzverband“) a Diageo Deutschland GmbH (ďalej len „Diageo“), ktorý sa týkal uvádzania nápoja nazývaného „Baileys“ v spotrebiteľskom balení s nominálnym objemom 0,071 l na trh v Nemecku.

Právny rámec

3

Prvé, štvrté a šieste odôvodnenie smernice 75/106 stanovuje:

„keďže vo väčšine členských štátov podmienky predkladania na predaj kvapalín v spotrebiteľskom balení podliehajú záväzným predpisom, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia, čím sa bráni obchodu s týmito spotrebiteľskými baleniami; keďže tieto ustanovenia musia byť preto navzájom zosúladené;

keďže je potrebné čo najviac znížiť počet objemov obsahov, príliš blízkych iným (objemom) toho istého výrobku a ktoré môžu preto uviesť spotrebiteľa do omylu; keďže však vzhľadom na veľmi veľké zásoby spotrebiteľských balení v spoločenstve toto zníženie môže byť vykonané len postupne;

keďže, nakoľko prirýchla zmena prostriedkov na zisťovanie množstva, určených ich vnútroštátnou legislatívou, a organizácia nových systémov kontroly, ako aj prijatie nového meracieho systému by predstavovali problémy pre niektoré členské štáty, je potrebné poskytnúť prechodné obdobie týmto členským štátom; keďže poskytnutie prechodného obdobia by však nemalo ďalej brániť obchodu s príslušnými výrobkami v rámci spoločenstva a nemalo by negatívne ovplyvňovať vykonávanie smernice v ostatných členských štátoch“.

4

Článok 5 uvedenej smernice stanovuje:

„1.   Členské štáty nesmú brániť, obmedzovať alebo zakazovať uviesť na trh výrobky v spotrebiteľskom balení, ktoré spĺňajú podmienky tejto smernice na základe určenia ich objemov, skúšobných metód alebo menovitých objemov, ak sú tieto uvedené v prílohe III, stĺpec I.

b)

Hotové balenia obsahujúce výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe III, číslo 1 písm. a) a b), môžu byť uvedené na trh po 31. decembri 1988 iba vtedy, ak majú nominálne objemy uvedené v stĺpci I tejto prílohy.

Balenia obsahujúce výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe III číslo 2 písm. a) môžu byť uvádzané na trh po 31. decembri 1990 iba vtedy, ak majú nominálne objemy uvedené v stĺpci I tejto prílohy. Také hotové balenia, ktoré sú uvedené v prílohe III číslo 4, môžu byť uvádzané na trh po 31. decembri 1991 iba vtedy, ak majú nominálne objemy stanovené v stĺpci I.

c)

d)

Bez dopadu na pododsek b), výrobky uvedené v prílohe III, číslo 4, ktoré majú objem 0,075 litra [0,071 litra — neoficiálny preklad], môžu byť uvádzané na trh v Írsku a v Spojenom kráľovstve.

…“

5

Príloha III stĺpec I smernice 75/106, ktorý upravuje trvalo povolené nominálne objemy, stanovuje pre výrobky uvedené pod číslom 4 tejto prílohy nasledujúce nominálne objemy: 0,02 l — 0,03 l — 0,04 l — 0,05 l — 0,10 l — 0,20 l — 0,35 l — 0,50 l — 0,70 l — 1 l — 1,125 l — 1,5 l — 2 l — 2,5 l — 3 l — 4,5 l — 5 l — 10 l.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

6

Schutzverband je združenie, ktorého cieľom je monitorovať a zabezpečiť súlad s právnou úpravou platnou v odvetví destilátov v Nemecku.

7

Diageo je nemecká dcérska spoločnosť výrobcu nápojov Diageo North America Inc. V Nemecku uvádza na trh okrem iného pivo, whisky, gin a vodku rôznych značiek.

8

Od októbra 2004 spoločnosť Diageo uvádzala v Nemecku na trh nápoj „Baileys“ v spotrebiteľských baleniach s nominálnych objemom 0,071 l označených „Baileys Minis“, ktoré sú vyrábané a balené v Írsku.

9

Spor účastníkov konania vo veci samej je založený na tom, či predaj výrobku v týchto spotrebiteľských baleniach možno povoliť v Nemecku.

10

V tejto súvislosti Landgericht Wiesbaden rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.

Má sa článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta v spojení s článkom 5 ods. 3 písm. d) a v spojení s prílohou III číslom 4 smernice 75/106/EHS…, vykladať v tom zmysle, že výrobky v spotrebiteľskom balení s objemom 0,071 l, ktoré sú vyrábané a/alebo uvádzané do obehu v Írsku alebo v Spojenom kráľovstve v súlade so zákonom, možno uvádzať do obehu aj vo všetkých ostatných členských štátoch Európskych spoločenstiev?

2.

V prípade, ak odpoveď na prvú otázku bude záporná, je článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta v spojení s článkom 5 ods. 3 písm. d) a v spojení s prílohou III číslom 4 smernice 75/106/EHS v súlade so zásadou voľného pohybu tovaru zakotvenou v článkoch 28 ES a 30 ES?“

O prejudiciálnych otázkach

11

Svojimi otázkami, ktoré je potrebné skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta smernice 75/106 v spojení s uvedeným odsekom 3 písm. d) toho istého článku a prílohou III číslom 4 tej istej smernice sa vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru stanovenú v článku 28 ES má vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby spotrebiteľské balenia s nominálnym objemom 0,071 l, ktoré obsahujú výrobky uvedené pod daným číslom 4 a sú vyrábané a uvádzané na trh v Írsku alebo v Spojenom kráľovstve v súlade so zákonom, boli uvádzané na trh aj v ostatných členských štátoch.

12

Článok 5 ods. 1 smernice 75/106, vzhľadom na spotrebiteľské balenia spĺňajúce požiadavky uvedenej smernice, zakazuje členským štátom prijať opatrenia obmedzujúce ich uvedenie na trh z dôvodov, ktoré sa týkajú ich objemov alebo určenia týchto objemov (rozsudok z 12. októbra 2000, Ruwet, C-3/99, Zb. s. I-8749, bod 42).

13

Odsek 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta uvedeného článku zakazuje uvádzanie spotrebiteľských balení obsahujúcich výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 smernice 75/106 v nominálnych objemoch odlišných od objemov uvedených v stĺpci I tejto prílohy na trh po 31. decembri 1991.

14

Odsek 3 písm. d) toho istého článku stanovuje výnimku z uvedeného zákazu uvádzania na trh.

15

Z porovnania znenia tohto ustanovenia v rôznych jazykoch však nemožno jasne určiť presný rozsah výnimky, ktorú dotknuté ustanovenie uvádza.

16

Z preskúmania určitých jazykových znení článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 75/106 totiž vyplýva, že výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tejto smernice, ktoré sú predávané v spotrebiteľskom balení s objemom 0,071 l v Írsku a v Spojenom kráľovstve, môžu byť uvádzané na trh, kým podľa iných jazykových znení tohto ustanovenia dané výrobky, ktoré majú objem 0,071 l, môžu byť uvádzané na trh v Írsku a v Spojenom kráľovstve.

17

Podľa ustálenej judikatúry potreba jednotného uplatňovania a následne jednotného výkladu ustanovení práva Spoločenstva vylučuje, aby sa text ustanovenia v prípade pochybností posudzoval izolovane v jednom z jeho znení, a naopak si vyžaduje, aby sa tento text vykladal a uplatňoval s prihliadnutím na znenia vyhotovené v ostatných úradných jazykoch (rozsudky z 12. novembra 1969, Stauder, 29/69, Zb. s. 419, bod 3; zo 7. júla 1988, Moksel Import und Export, 55/87, Zb. s. 3845, bod 15; z 2. apríla 1998, EMU Tabac a i., C-296/95, Zb. s. I-1605, bod 36, a z 19. apríla 2007, Profisa, C-63/06, Zb. s. I-3239, bod 13).

18

V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými zneniami textu Spoločenstva sa má predmetné ustanovenie vykladať v závislosti od všeobecnej štruktúry a účelu právneho predpisu, ktorého je súčasťou (rozsudky z 27. októbra 1977, Bouchereau, 30/77, Zb. s. 1999, bod 14; zo 7. decembra 2000, Taliansko/Komisia, C-482/98, Zb. s. I-10861, bod 49; z 1. apríla 2004, Borgmann, C-1/02, Zb. s. I-3219, bod 25, a Profisa, už citovaný, bod 14).

19

V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že smernica 75/106 bola prijatá na základe článku 100 Zmluvy EHS (zmenený na článok 100 Zmluvy ES, teraz článok 94 ES), na účely aproximácie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu (rozsudok Ruwet, už citovaný, bod 40).

20

Z prvého odôvodnenia uvedenej smernice vyplýva, že jej cieľom je odstrániť prekážky voľného pohybu spotrebiteľských balení niektorých nápojov vyplývajúce z toho, že záväzné právne predpisy existujúce vo väčšine členských štátov sa v jednotlivých členských štátoch líšia (rozsudok Ruwet, už citovaný, bod 41).

21

Okrem toho je potrebné uviesť, že smernica Rady 88/316/EHS zo 7. júna 1988, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 75/106 (Ú. v. ES L 143, s. 26; Mim. vyd. 13/009, s. 217) a ktorou boli zavedené ustanovenia smernice 75/106 sporné v prejednávanej veci, vychádza z článku 100 A Zmluvy EHS (zmenený na článok 100 A Zmluvy ES, ďalej zmenený, teraz článok 95 ES), a teda jej cieľom je zlepšenie podmienok vytvorenia a fungovania vnútorného trhu (rozsudok z 5. októbra 2000, Nemecko/Parlament a Rada, C-376/98, Zb. s. I-8419, bod 83).

22

Rovnako je opodstatnené pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa text odvodeného práva Spoločenstva má vykladať v rámci možností v zmysle jeho súladu s ustanoveniami Zmluvy ES a všeobecnými zásadami práva Spoločenstva (rozsudky z 13. decembra 1983, Komisia/Rada, 218/82, Zb. s. 4063, bod 15; z 25. novembra 1986, Klensch a i., 201/85 a 202/85, Zb. s. 3477, bod 21; z 21. marca 1991, Rauh, C-314/89, Zb. s. I-1647, bod 17; z 27. januára 1994, Herbrink, C-98/91, Zb. s. I-223, bod 9, a Borgmann, už citovaný, bod 30).

23

V tejto súvislosti, pokiaľ ide o smernicu 75/106, Súdny dvor už v podstate rozhodol, že článok 28 ES sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje, aby členský štát zakázal uvádzať na trh spotrebiteľské balenie s nominálnym objemom, ktorý nie je uvedený v zozname nominálnych objemov Spoločenstva, pokiaľ je toto balenie vyrábané a uvádzané na trh v inom členskom štáte v súlade so zákonom (rozsudok Ruwet, už citovaný, bod 57).

24

Nemožno však pochybovať o tom, že podľa článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 75/106 uvádzať na trh spotrebiteľské balenia s objemom 0,071 l, ktoré obsahujú výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tejto smernice, je prinajmenšom v Írsku a v Spojenom kráľovstve v súlade s dotknutou smernicou.

25

Následne, keďže tieto spotrebiteľské balenia sú vyrábané a uvádzané na trh v súlade so zákonom aspoň v daných dvoch členských štátoch, článku 28 ES odporuje, aby ich uvádzanie na trh bolo zakázané v iných členských štátoch okrem prípadu, ak uvedený zákaz je odôvodnený záväznou požiadavkou, vzťahuje sa bez rozdielu na vnútroštátne a dovezené výrobky, je nevyhnutný na dosiahnutie tejto požiadavky a primeraný sledovanému cieľu a tento cieľ nemožno dosiahnuť opatreniami, ktoré menej obmedzujú obchod v rámci Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudok Ruwet, už citovaný, body 50 a 57).

26

Schutzverband a belgická vláda tvrdia, že zákaz uvádzania na trh stanovený v článku 5 ods. 3 písm. b) druhom pododseku druhej vete smernice 75/106 je odôvodnený záväznou požiadavkou ochrany spotrebiteľa.

27

V tomto ohľade, ak je pravdou, že cieľom danej smernice je podľa jej štvrtého odôvodnenia predísť tomu, aby bol spotrebiteľ uvedený do omylu prostredníctvom nominálnych objemov príliš blízkych iným nominálnych objemom, možno sa s odvolaním na priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudky z 13. januára 2000, Estée Lauder, C-220/98, Zb. s. I-117, bod 30, a Ruwet, už citovaný, bod 53), domnievať, že toto riziko je vylúčené.

28

Článok 4 ods. 1 smernice 75/106 totiž stanovuje pre spotrebiteľské balenia, na ktoré sa vzťahuje, povinnosť uviesť na nálepke čisté množstvo nápoja obsiahnutého v tomto balení, vyjadrené v objemových jednotkách (litroch, centilitroch alebo mililitroch), čo má u dotknutého spotrebiteľa zabrániť vzniku zámeny medzi dvoma objemami a umožniť mu rozpoznať rozdiel medzi nimi porovnaním ceny toho istého nápoja predávaného v rôznych baleniach (rozsudok Ruwet, už citovaný, bod 54).

29

V tomto ohľade je potrebné uviesť, že smernica 75/106 sama osebe pripúšťa v zozname nominálnych objemov, ktoré stanovuje v prílohe III stĺpci I pre výrobky uvedené pod číslom 4 tejto prílohy, koexistenciu nominálnych objemov (0,02 l, 0,03 l, 0,04 l a 0,05 l), medzi ktorými existuje len minimálny rozdiel 0,01 l. Je preto potrebné zohľadniť, že nominálny objem, akým je 0,071 l, ktorý sa nachádza medzi nominálnymi objemami 0,05 l a 0,10 l uvedenými v zozname nominálnych objemov Spoločenstva pre dané výrobky, sa líši od každého z týchto objemov o viac ako 0,01 l, čo postačuje na zabránenie vzniku zámeny vo vedomí dotknutého spotrebiteľa.

30

Napokon je opodstatnené zohľadniť povinnosť, ktorá vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, s. 27; Mim. vyd. 15/004, s. 32), uvádzať jednotkovú predajnú cenu bez ohľadu na nominálny objem spotrebiteľského balenia (rozsudok Ruwet, už citovaný, bod 56).

31

Vzhľadom na všeobecnú štruktúru a účel smernice 75/106 z uvedených odôvodnení, ako aj zo zásady voľného pohybu tovaru stanovenej v článku 28 ES vyplýva, že článok 5 ods. 3 písm. d) tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že spotrebiteľské balenia s nominálnym objemom 0,071 l, ktoré obsahujú výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tej istej smernice a sú vyrábané a uvádzané na trh v Írsku a v Spojenom kráľovstve v súlade so zákonom, možno uvádzať na trh aj v ostatných členských štátoch.

32

Okrem toho všeobecnej štruktúre a účelu smernice 75/106 a zásade voľného pohybu služieb odporuje zákaz uvádzať na trh výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tejto smernice v spotrebiteľských baleniach s nominálnym objemom 0,071 l pochádzajúce z iných členských štátov ako Írsko a Spojené kráľovstvo, ktorý vyplýva z článku 5 ods. 3 písm. b) druhého pododseku druhej vety uvedenej smernice v spojení s odsekom 3 písm. d) toho istého článku.

33

Keďže dané spotrebiteľské balenia môžu byť podľa týchto ustanovení uvádzané na trh, len ak pochádzajú z týchto dvoch členských štátov, tento zákaz môže byť prekážkou obchodu v rámci Spoločenstva, pretože môže spôsobiť, že ich výroba a uvádzanie na trh výrobcami usadenými v iných členských štátoch budú zložitejšie a drahšie, alebo dokonca odradiť týchto výrobcov od uvádzania predmetných spotrebiteľských balení na trh.

34

Takto je na účely uvádzania dotknutých spotrebiteľských balení na trh výrobca usadený v inom členskom štáte ako v Írsku alebo Spojenom kráľovstve povinný vyvážať tieto spotrebiteľské balenia do uvedených členských štátov alebo ich tam vyrábať a následne ich znovu doviezť do svojho členského štátu.

35

Tento zákaz uvádzania na trh nemožno odôvodniť, pokiaľ zjavne odporuje jednému z cieľov samotnej smernice 75/106, v tomto prípade odstráneniu prekážok voľného pohybu spotrebiteľských balení obsahujúcich nápoje uvedené v prílohe III tejto smernice. Pokiaľ ide o nebezpečenstvo, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, z dôvodov uvedených v bodoch 27 až 30 tohto rozsudku je potrebné toto nebezpečenstvo odstrániť.

36

Čo sa týka možnosti uvádzať na trh spotrebiteľské balenia s nominálnym objemom 0,071 l pochádzajúce len z Írska a Spojeného kráľovstva, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 75/106, nemožno ju odôvodniť cieľom, ktorý toto ustanovenie sleduje.

37

V rozsahu, v akom sa povoľuje natrvalo, táto možnosť prekračuje to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa, ktorým je podľa šiesteho odôvodnenia smernice 75/106 umožniť týmto dvom členským štátom, aby sa pripravili na ťažkosti spojené s prirýchlou zmenou prostriedkov na zisťovanie množstva, určených ich vnútroštátnou legislatívou, s organizáciou nových systémov kontroly, ako aj s prijatím nového meracieho systému.

38

Okrem toho treba uviesť, že podľa toho istého odôvodnenia je na zabránenie týchto ťažkostí potrebné poskytnúť uvedeným členským štátom prechodné obdobie, ktoré by však nemalo ďalej brániť obchodu v rámci Spoločenstva a nemalo by negatívne ovplyvňovať vykonávanie smernice 75/106.

39

Z toho vyplýva, že článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta smernice 75/106 v spojení s uvedeným odsekom 3 písm. d) tohto istého článku je neplatný v rozsahu, v akom vylučuje nominálny objem 0,071 l zo zoznamu nominálnych objemov harmonizovaného na úrovni Spoločenstva, ktorý je uvedený v prílohe III čísle 4 stĺpci I tejto smernice.

40

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné na položené otázky odpovedať tak, že:

článok 5 ods. 3 písm. d) smernice 75/106 sa má vykladať v tom zmysle, že spotrebiteľské balenia s nominálnym objemom 0,071 l, ktoré obsahujú výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tejto smernice a sú vyrábané a uvádzané na trh v Írsku a v Spojenom kráľovstve v súlade so zákonom, možno uvádzať na trh aj v ostatných členských štátoch, a

článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta smernice 75/106 v spojení s odsekom 3 písm. d) toho istého článku je neplatný v rozsahu, v akom vylučuje nominálny objem 0,071 l zo zoznamu nominálnych objemov harmonizovaného na úrovni Spoločenstva, ktorý je stanovený v prílohe III čísle 4 stĺpci I tejto smernice.

O trovách

41

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

 

Článok 5 ods. 3 písm. d) smernice Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu, zmenenej a doplnenej Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa má vykladať v tom zmysle, že spotrebiteľské balenia s nominálnym objemom 0,071 l, ktoré obsahujú výrobky uvedené v prílohe III čísle 4 tejto smernice a sú vyrábané a uvádzané na trh v Írsku a v Spojenom kráľovstve v súlade so zákonom, možno uvádzať na trh aj v ostatných členských štátoch.

 

Článok 5 ods. 3 písm. b) druhý pododsek druhá veta smernice 75/106, zmenenej a doplnenej uvedeným aktom, v spojení s odsekom 3 písm. d) toho istého článku je neplatný v rozsahu, v akom vylučuje nominálny objem 0,071 l zo zoznamu nominálnych objemov harmonizovaného na úrovni Spoločenstva, ktorý je stanovený v prílohe III čísle 4 stĺpci I tejto smernice.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: nemčina.