ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 10. novembra 2016 ( *1 )

„Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Trojrozmerná ochranná známka v tvare kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“

Vo veci C‑30/15 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 26. januára 2015,

Simba Toys GmbH & Co. KG, so sídlom vo Fürthe (Nemecko), v zastúpení: O. Ruhl, Rechtsanwalt,

žalobkyňa,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Botis a A. Folliard‑Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Seven Towns Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: K. Szamosi a M. Borbás, ügyvédek,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a S. Rodin (spravodajca),

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: V. Giacobbo‑Peyronnel, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 2. marca 2016,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 25. mája 2016,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Svojím odvolaním spoločnosť Simba Toys GmbH & Co. KG požaduje vyhlásenie neplatnosti rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 25. novembra 2014, Simba Toys/ÚHVT – Seven Towns (tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou) (T‑450/09, EU:T:2014:983, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd zamietol jej žalobu o zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (ďalej len „odvolací senát“) z 1. septembra 2009 (vec R 1526/2008‑2) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi žalobkyňou a spoločnosťou Seven Towns Ltd (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009.

3

Vzhľadom na časový rámec skutkových okolností sa však na tento spor vzťahuje nariadenie č. 40/94, aspoň pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré nemajú prísne procesnú povahu.

4

Článok 7 nariadenia č. 40/94 s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1.   Do registra sa nezapíšu:

b)

ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c)

ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

e)

označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

i)

tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru;

ii)

tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku;

iii)

tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

…“

5

V súlade s článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94:

„V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti ex offo; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

6

Okolnosti predchádzajúce sporu, ako boli opísané v bodoch 1 až 12 napadnutého rozsudku, možno zhrnúť takto.

7

Dňa 1. apríla 1996 podala spoločnosť Seven Towns prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na EUIPO pre toto trojrozmerné označenie:

Image

8

Tovary, pre ktoré žalobkyňa požadovala zápis, patria do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Trojrozmerné puzzle“.

9

Dňa 6. apríla 1999 bola sporná ochranná známka zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva pod číslom 162784. Bola obnovená 10. novembra 2006.

10

Dňa 15. novembra 2006 podala spoločnosť Simba Toys návrh na vyhlásenie neplatnosti zápisu tejto ochrannej známky na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) tohto nariadenia.

11

Rozhodnutím zo 14. októbra 2008 zrušovacie oddelenie EUIPO zamietlo tento návrh v celom rozsahu.

12

Dňa 23. októbra 2008 žalobkyňa podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na EUIPO podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009). Na podporu svojho odvolania sa odvolávala na porušenie článku 7 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) nariadenia č. 40/94.

13

Sporným rozhodnutím odvolací senát potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia zo 14. októbra 2008 a toto odvolanie zamietol.

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

14

Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 6. novembra 2009 podala spoločnosť Simba Toys žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia.

15

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa osem žalobných dôvodov založených na porušení článku 75 prvej vety a článku 76 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009, ako aj článku 7 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 1 písm. c), článku 7 ods. 1 písm. e) bodu i) až iii) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

16

Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zamietol túto žalobu ako nedôvodnú.

Návrhy účastníkov konania

17

Spoločnosť Simba Toys navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil sporné rozhodnutie a

uložil spoločnosti Seven Towns a EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

18

Spoločnosť Seven Towns a EUIPO navrhujú, aby Všeobecný súd:

zamietol odvolanie a

uložil spoločnosti Simba Toys povinnosť nahradiť trovy konania.

O návrhu na opätovné začatie ústnej časti konania

19

Listom zo 7. júla 2016 spoločnosť Seven Towns navrhla, aby sa nariadilo opätovné začatie ústnej časti konania.

20

Táto spoločnosť v podstate tvrdí, že sa generálny advokát vo svojich návrhoch odvoláva na skutkové okolnosti a zdôrazňuje tvrdenia, ktoré neboli prediskutované medzi účastníkmi konania ani pred Všeobecným súdom, ani pred Súdnym dvorom, pokiaľ ide najmä o definíciu funkcie predmetných výrobkov, identifikáciu základných vlastností označenia, ako aj posúdenie funkčnosti tvaru kocky.

21

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 83 svojho rokovacieho poriadku Súdny dvor môže kedykoľvek po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť o opätovnom začatí ústnej časti konania, najmä ak usúdi, že nemá dostatok informácií, alebo ak sa má vo veci rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 7. apríla 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, bod 19).

22

O takýto prípad však nejde. Súdny dvor totiž po vypočutí generálneho advokáta zastáva názor, že má dostatok informácií na to, aby rozhodol, a že vec nemusí byť skúmaná vzhľadom na novú skutočnosť, ktorá by mohla mať rozhodujúci vplyv na jeho rozhodnutie, alebo vzhľadom na tvrdenie, ktoré v konaní pred ním nebolo diskutované.

23

Za týchto podmienok treba návrh spoločnosti Seven Towns na opätovné začatie ústnej časti konania zamietnuť.

O odvolaní

Argumentácia účastníkov konania

24

Spoločnosť Simba Toys na podporu svojho odvolania uvádza šesť odvolacích dôvodov. Svojím prvým odvolacím dôvodom spoločnosť Simba Toys tvrdí, že Všeobecný súd v bodoch 50 až 77 napadnutého rozsudku porušil článok 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa zamietne zápis označení tvorených výlučne tvarom výrobku nevyhnutným na dosiahnutie technického výsledku.

25

V tejto súvislosti spoločnosť Simba Toys po prvé tvrdí, že Všeobecný súd v bode 72 napadnutého rozsudku nesprávne podriadil uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 splneniu podmienky, že technický výsledok musí byť minimálne „dedukovaný dostatočne isto“ zo zobrazenia dotknutej ochrannej známky. Takáto „požiadavka presného chápania“ nevyplýva ani zo znenia tohto ustanovenia a ani z judikatúry a je navyše v rozpore s jeho cieľom.

26

Všeobecný súd po druhé vykladal príliš zužujúcim spôsobom pojem „technická funkcia“, keď sa v bode 60 napadnutého rozsudku domnieval, že mriežkovaná štruktúra na stranách kocky nespĺňa takúto funkciu. Všeobecný súd ignoroval, že uvedená štruktúra a všeobecný tvar kocky nie sú svojvoľné, a sú teda technicky nevyhnutné.

27

Po tretie žalobkyňa tvrdí, že sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že podriadil v bode 53 napadnutého rozsudku zamietnutie zápisu označenia z dôvodu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 podmienke, že základné vlastnosti predmetnej ochrannej známky samy osebe plnia technickú funkciu výrobku, ktorý zahŕňa, a nie podmienke, že sú tieto základné vlastnosti jej výsledkom.

28

Po štvrté žalobkyňa kritizuje Všeobecný súd za to, že zamietol výhradu založenú na neexistencii alternatívnych tvarov zobrazenia uvedenej ochrannej známky spôsobilých plniť tú istú technickú funkciu ako ona. V každom prípade, disponibilita alternatívnych tvarov nebráni uplatneniu uvedeného článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii). Pokiaľ ide o čiernu mriežkovanú štruktúru strán kocky, hoci je možné vyrobiť kúzelnú kocku neobsahujúcu tieto prvky, takáto kocka ostáva chránená, z dôvodu svojho stupňa podobnosti, napadnutou ochrannou známkou. Za týchto okolností Všeobecný súd nezohľadnil všeobecný záujem, na ktorom je založené toto ustanovenie, ktoré má zabrániť vzniku trvalej monopolizácie technických riešení.

29

Po piate Všeobecný súd pri posúdení technickosti základných vlastností predmetného výrobku nezohľadnil existenciu už predaných výrobkov pred dátumom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky, a najmä „Rubikovej kocky“ vyrábanej ďalším účastníkom konania, ktoré predstavujú základné vlastnosti napadnutej ochrannej známky, ktorej schopnosť rotácie je spotrebiteľom dobre známa.

30

Po šieste spoločnosť Simba Toys Všeobecnému súdu vytýka, že sa v bode 55 napadnutého rozsudku domnieval, po tom, čo dospel k záveru, že predmetná ochranná známka bola zapísaná vo všeobecnosti pre „trojrozmerné puzzle“ bez obmedzenia na tie, ktoré majú schopnosť rotácie, že zápis ochrannej známky sa môže zamietnuť, iba ak sa dôvod upravený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 uplatní v celom rozsahu alebo aspoň na veľký počet výrobkov, ktoré zahŕňa.

31

Podľa spoločnosti Seven Towns a EUIPO sa prvý odvolací dôvod musí zamietnuť ako čiastočne neprípustný z dôvodu skutočnosti, že spochybňuje skutkové zistenia.

32

V každom prípade sa tento odvolací dôvod musí podľa týchto účastníkov konania zamietnuť ako nedôvodný. V podstate požadujú, aby sa potvrdili dôvody napadnutého rozsudku, ktoré sú v tomto odvolacom dôvode. V tejto súvislosti Všeobecný súd, bez toho, aby zaviedol nové požiadavky, iba uplatnil existujúcu judikatúru, ktorá ukladá najmä určiť prípadnú technickú funkciu na základe grafického zobrazenia dotknutej ochrannej známky. Spoločnosť Seven Towns a EUIPO navyše zdôrazňujú, že predmetné výrobky zahŕňajú trojrozmerné puzzle v ich celku, pričom kúzelné kocky nepredstavujú autonómnu podkategóriu.

Posúdenie Súdnym dvorom

33

Svojím prvým odvolacím dôvodom spoločnosť Simba Toys zdôrazňuje, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, keď vychádzal najmä v bodoch 56 až 77 napadnutého rozsudku z príliš reštriktívneho výkladu tohto ustanovenia, pokiaľ ide o funkčnú vlastnosť predmetného tvaru. Z toho vyplýva, že Všeobecný súd nesprávne dospel k názoru, že základné vlastnosti tohto tvaru nezodpovedajú technickej funkcii predmetného výrobku.

34

V tejto súvislosti hoci je pravda, že posúdenie funkčnosti základných vlastností označenia, pokiaľ obsahuje zistenia skutkového stavu, nemôže byť ako také, s výhradou prípadu skreslenia, preskúmané Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 74, a zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT, C‑252/15 P, neuverejnený, EU:C:2016:178, bod 59), je to inak v prípade právnych otázok, ktoré vzniknú pri preskúmaní relevantnosti právnych kritérií uplatnených pri tejto analýze, ako aj konkrétnych faktorov zohľadnených v tejto súvislosti (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, body 8485, ako aj zo 6. marca 2014, Pi‑Design a i./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P až C‑340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, bod 61).

35

Prvý odvolací dôvod je teda prípustný, keďže jeho cieľom je spochybniť uplatnenie kritérií a faktorov uskutočnené Všeobecným súdom v napadnutom rozsudku, tak ako vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora na účely posúdenia základnej vlastnosti predmetného označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.

36

Pokiaľ ide o dôvodnosť tohto odvolacieho dôvodu, je potrebné na úvod pripomenúť, že právo ochranných známok je podstatnou súčasťou systému hospodárskej súťaže v Únii. V tomto systéme musí každý podnik mať možnosť na to, aby si pripútal zákazníkov kvalitou svojich výrobkov alebo svojich služieb, zapísať si ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez možnej zámeny jeho výrobky alebo služby od výrobkov alebo služieb iného pôvodu (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 38 a citovaná judikatúra).

37

Okrem toho, ako vyplýva z článku 4 nariadenia č. 40/94, označenie pozostávajúce z tvaru výrobku patrí medzi označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, a to za predpokladu, že toto označenie umožňuje jednak grafické zobrazenie a jednak môže odlíšiť výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov a služieb iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C‑456/01 P a C‑457/01 P, EU:C:2004:258, body 3031, ako aj zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 39).

38

Z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaný v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 treba vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je jeho základom (rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C‑456/01 P a C‑457/01 P, EU:C:2004:258, bod 45, ako aj zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43).

39

V tomto kontexte Súdny dvor zdôrazňuje, že cieľom článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 je zabrániť tomu, aby právo ochranných známok viedlo k priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku určitému podniku (rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 43).

40

Okrem toho je potrebné najprv pripomenúť, že správne uplatnenie tohto ustanovenia znamená, že základné vlastnosti dotknutého trojrozmerného označenia boli riadne identifikované (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 68, ako aj zo 6. marca 2014, Pi‑Design a i./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P až C‑340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, bod 46).

41

V prejednávanom prípade Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku potvrdil posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého základná vlastnosť predmetného označenia pozostáva z kocky s mriežkovanou štruktúrou nachádzajúcou sa na každej strane tejto kocky. Tento záver nie je v rámci tohto odvolania spochybnený.

42

Pokiaľ ide o otázku, či takéto základné vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii výrobku, Všeobecný súd na ňu odpovedal negatívne a zamietol najmä v bodoch 56 až 61 napadnutého rozsudku argumentáciu žalobkyne, podľa ktorej čierne čiary, resp. všeobecnejšie mriežkovaná štruktúra, nachádzajúca sa na každej zo strán predmetnej kocky, spĺňajú technickú funkciu.

43

V tejto súvislosti Všeobecný súd zamietol tvrdenia žalobkyne zaoberajúce sa schopnosťou rotácie jednotlivých prvkov predmetnej kocky, ktorej vyjadrením sú uvedené čierne čiary s poznámkou, že najmä v bodoch 58 a 59 napadnutého rozsudku tieto tvrdenia spočívali predovšetkým na znalosti rotačnej schopnosti vertikálnych a horizontálnych pásov „Rubikovej kocky“ a táto schopnosť nemôže vyplývať z predstavovaného tvaru, ale z vnútorného neviditeľného mechanizmu kocky. Podľa Všeobecného súdu odvolací senát správne nezahrnul tento neviditeľný prvok do svojej analýzy funkčnosti základných vlastností napadnutej ochrannej známky. V tomto kontexte Všeobecný súd konštatoval, že dedukcia existencie vnútorného mechanizmu rotácie z grafického znázornenia tejto ochrannej známky nebola v súlade s požiadavkami, podľa ktorých každá dedukcia musí byť uskutočnená čo najobjektívnejšie, pokiaľ ide o dotknutý tvar, ako je zobrazený graficky, a musí byť dostatočne istá.

44

Všeobecný súd teda rovnako ako odvolací senát dospel v bode 60 napadnutého rozsudku k názoru, že mriežkovaná štruktúra nachádzajúca sa na každej strane predmetnej kocky nespĺňa žiadnu z technických funkcií, keďže skutočnosť, že táto štruktúra má za účinok vizuálne rozdelenie každej strany tejto kocky na deväť károvaných častí rovnakej veľkosti, nepredstavuje takúto funkciu v zmysle relevantnej judikatúry.

45

Ako tiež zdôraznil generálny advokát najmä v bode 99 svojich návrhov, toto odôvodnenie je poznačené nesprávnym právnym posúdením.

46

Na účely analýzy funkčnosti označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý sa týka iba označení tvorených tvarom skutočného výrobku, sa totiž podstatné vlastnosti tvaru musia posudzovať z hľadiska technickej funkcie dotknutého konkrétneho výrobku (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 72).

47

Taktiež, a keďže nebolo spochybnené, že predmetné označenie je tvorené tvarom skutočného výrobku a nie abstraktným tvarom, mal Všeobecný súd definovať technickú funkciu dotknutého konkrétneho výrobku, teda trojrozmerných puzzle, a zohľadniť to pri posúdení funkčnosti základných vlastností tohto označenia.

48

Ak by to bolo potrebné, ako to tiež Všeobecný súd zdôraznil v bode 59 napadnutého rozsudku, na účely tejto analýzy, vychádzať z dotknutého tvaru, ako je znázornený graficky, uvedená analýza nemôže byť uskutočnená bez toho, aby sa prípadne zohľadnili dodatočné informácie, ktoré majú vzťah k funkcii dotknutého konkrétneho výrobku.

49

Na jednej strane z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v preskúmaní funkčných vlastností označenia môže príslušný orgán vykonať hĺbkovú analýzu, v rámci ktorej sa zohľadnia okrem grafického zobrazenia a prípadných opisov podaných pri doručení prihlášky aj dôležité prvky na riadnu identifikáciu základných vlastností uvedeného označenia (pozri rozsudok zo 6. marca 2014, Pi‑Design a i./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P až C‑340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129, bod 54).

50

Na druhej strane, ako zdôraznil generálny advokát v bodoch 86 a 91 až 93 svojich návrhov, v každej z vecí vyústiacej do rozsudkov Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C‑48/09 P, EU:C:2010:516) a zo 6. marca 2014, Pi‑Design a i./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P až C‑340/12 P, neuverejnený, EU:C:2014:129) príslušné orgány neboli schopné vykonať preskúmanie dotknutého tvaru iba na základe jeho grafického zobrazenia, bez odvolania sa na dodatočné informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku.

51

Z toho vyplýva, že Všeobecný súd uskutočnil príliš reštriktívny výklad kritérií posudzovania článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, keď najmä v bodoch 57 až 59 napadnutého rozsudku dospel k názoru, že na preskúmanie funkčnosti podstatných vlastností dotknutého označenia, najmä mriežkovanej štruktúry nachádzajúcej sa na každej strane kocky, bolo potrebné vychádzať z predmetného tvaru, ako je zobrazený graficky, bez toho, aby bolo potrebné zohľadniť dodatočné prvky, ktoré objektívny pozorovateľ nemôže „presne zistiť“ z grafického zobrazenia napadnutej ochrannej známky, ako je rotačná schopnosť jednotlivých častí trojrozmerných puzzle typu „Rubikova kocka“.

52

Okrem toho okolnosť uvedená v bode 55 napadnutého rozsudku, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná vo všeobecnosti pre „trojrozmerné puzzle“, teda bez obmedzenia sa na tie, ktoré majú rotačnú schopnosť, a že majiteľ tejto ochrannej známky nepripojil k prihláške opis, v ktorom by spresnil, že predmetný tvar má takúto schopnosť, nemôže byť na prekážku zohľadneniu, na účely preskúmania funkčnosti základných vlastností predmetného označenia, takejto technickej funkcie konkrétneho výrobku predstaveného týmto označením, pretože inak by sa majiteľovi uvedenej ochrannej známky dovolilo rozšíriť ochranu vyplývajúcu zo zápisu tejto ochrannej známky pre každý typ puzzle s podobným tvarom, teda pre všetky trojrozmerné puzzle, ktorých prvky zobrazujú tvar kocky bez ohľadu na princípy, na ktorých fungujú.

53

Takéto chápanie je však v rozpore s cieľom sledovaným v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94, ktorým je, ako bolo tiež pripomenuté v bode 39 tohto rozsudku, zabrániť priznaniu monopolu na technické riešenia alebo úžitkové vlastnosti výrobku jednému podniku.

54

Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že je potrebné prijať prvý odvolací dôvod a následne zrušiť napadnutý rozsudok bez toho, aby bolo potrebné preskúmať iné tvrdenia tohto odvolacieho dôvodu alebo iné odvolacie dôvody.

O prvostupňovom konaní

55

Podľa článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ak Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu, môže sám rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje, alebo vráti vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie.

56

V prejednávanom prípade Súdny dvor disponuje nevyhnutnými dôkazmi na to, aby rozhodol v spore s konečnou platnosťou o druhom žalobnom dôvode v prvostupňovom konaní, založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.

57

Z bodov 42 až 53 tohto rozsudku totiž vyplýva, že tento dôvod je dôvodný.

58

V dôsledku toho je potrebné zrušiť sporné rozhodnutie z dôvodu porušenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.

O trovách

59

Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.

60

Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 184 ods. 1 uvedeného rokovacieho poriadku, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

61

Keďže odvolateľka navrhla, aby bola EUIPO a spoločnosti Seven Towns uložená povinnosť nahradiť trovy konania a títo nemali vo veci úspech, je namieste uložiť im povinnosť nahradiť trovy konania súvisiace s prvostupňovým konaním vo veci T‑450/09, ako aj odvolacím konaním.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

 

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 25. novembra 2014, Simba Toys/ÚHVT – Seven Towns (tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou) (T‑450/09, EU:T:2014:983) sa zrušuje.

 

2.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 1. septembra 2009 (vec R 1526/2008‑2), týkajúce sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Simba Toys GmbH & Co. KG a spoločnosťou Seven Towns Ltd, sa zrušuje.

 

3.

Seven Towns Ltd a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Simba Toys GmbH & Co. KG v prvostupňovom konaní vo veci T‑450/09, ako aj trovy odvolacieho konania.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: angličtina.