Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. marca 2016 –

Naazneen Investments/ÚHVT

(vec C‑252/15 P) ( 1 )

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Konanie vo veci zrušenia — Článok 51 ods. 1 písm. a) — Slovná ochranná známka Spoločenstva SMART WATER — Riadne používanie — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75“

1. 

Odvolanie — Dôvody — Jednoduché zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Všeobecnému súdu — Neidentifikovanie uvádzaného nesprávneho právneho posúdenia — Neprípustnosť [článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 168 ods. 1 písm. d)] (pozri body 22, 23)

2. 

Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Odôvodnenie rozhodnutí — Cieľ (nariadenie Rady č. 207/2009, článok 75 prvá veta) (pozri body 29, 34)

3. 

Ochranná známka Spoločenstva — Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť — Preskúmanie prihlášky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem — Kritériá posúdenia [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a)] (pozri body 56, 76)

4. 

Odvolanie — Dôvody — Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov — Neprípustnosť — Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom — Vylúčenie okrem prípadov skreslenia — Dôvod založený na skreslení skutkových okolností — Nevyhnutnosť presne uviesť skreslené skutočnosti a preukázať nesprávne právne posúdenie, ktoré viedlo k takémuto skresleniu [článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 168 ods. 1 písm. d)] (pozri body 59, 69)

5. 

Ochranná známka Spoločenstva — Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť — Dôvody na zrušenie — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Pojem „riadne dôvody“ na nepoužívanie — Autonómny a jednotný výklad — Prekážky, ktoré majú priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a)] (pozri bod 96)

Výrok

1. 

Odvolanie sa zamieta.

2. 

Naazneen Investments Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


( 1 ) Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.