Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 15. septembra 2016 –

Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

(vec T‑220/13)

„Štátna pomoc — Obecná daň z nehnuteľností — Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti — Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu — Oslobodenie od jednotnej obecnej dane — Rozhodnutie sčasti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a sčasti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Absolútna nemožnosť vymáhania — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Povinnosť odôvodnenia“

1. 

Žaloba o neplatnosť — Fyzické alebo právnické osoby — Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú — Priama dotknutosť — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ukončuje konanie o pomoci — Konkurenčný podnik podniku príjemcu pomoci — Právo podať žalobu — Podmienky (článok 108 ods. 2 a 3 ZFEÚ a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ) (pozri body 40, 41, 43– 45)

2. 

Žaloba o neplatnosť — Fyzické alebo právnické osoby — Pojem regulačný akt v zmysle článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ — Všetky všeobecne platné akty s výnimkou legislatívnych aktov — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa štátna pomoc vo forme daňového oslobodenia stanoveného všeobecne záväznou vnútroštátnou právnou úpravou vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Právne účinky voči všeobecnej a abstraktnej skupine osôb — Začlenenie (článok 107 ZFEÚ a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ) (pozri body 47, 49– 52)

3. 

Žaloba o neplatnosť — Fyzické alebo právnické osoby — Regulačné akty, ktoré si vyžadujú alebo nevyžadujú vykonávacie opatrenia — Pojem — Možnosť obrátiť sa na súd s cieľom napadnúť platnosť týchto aktov — Podmienky podania žaloby prostredníctvom vznesenia námietky nezákonnosti alebo podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania s cieľom posúdiť platnosť (článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ a článok 267 ZFEÚ) (pozri body 53– 56)

4. 

Žaloba o neplatnosť — Fyzické alebo právnické osoby — Regulačné akty — Akty, ktoré si nevyžadujú vykonávacie opatrenia a priamo sa týkajú žalobcu — Pojem vykonávacie opatrenia — Kritériá — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc priznaná štátmi vo forme daňového oslobodenia stanoveného všeobecne záväznou vnútroštátnou právnou úpravou vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Rozhodnutie, ktoré si nevyžaduje prijatie žiadnych vykonávacích opatrení zo strany osoby, ktorej je určené — Akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia (článok 107 ods. 1 ZFEÚ a článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ) (pozri body 57, 58, 61, 67)

5. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Vymáhanie protiprávnej pomoci — Absolútna nemožnosť vykonania — Možnosť konštatovať túto nemožnosť v štádiu správneho konania, ktoré predchádzalo prijatiu rozhodnutia — Povinnosť Komisie a členského štátu spolupracovať pri hľadaní riešenia rešpektujúceho Zmluvu (článok 4 ods. 3 ZEÚ; článok 107 ods. 1 ZFEÚ a článok 108 ods. 2 ZFEÚ; nariadenie č. 659/1999, odôvodnenie 13 a článok 14 ods. 1) (pozri body 77, 81– 83, 87)

6. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Nedodržanie povinnosti vymáhať protiprávnu pomoc — Absolútna nemožnosť vykonania — Kritériá posúdenia (článok 4 ods. 3 ZEÚ; článok 108 ods. 2 ZFEÚ) (pozri body 91– 93)

7. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Vymáhanie protiprávnej pomoci — Pomoc priznaná vo forme daňového oslobodenia — Absolútna nemožnosť vykonania — Dôvody — Nemožnosť štátu získať informácie potrebné na identifikáciu príjemcov pomoci (článok 107 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 95, 98, 103)

8. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie — Možnosť Komisie prijať rozhodnutie na základe dostupných informácií — Hranice — Povinnosť Komisie odôvodniť svoje rozhodnutia na základe skutočností, ktoré majú určitú dôveryhodnosť a koherenciu (článok 107 ods. 1 ZFEÚ) (pozri bod 106)

9. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Ustanovenia Zmluvy — Pôsobnosť — Subjekty vykonávajúce hospodárske činnosti na nekomerčnom základe — Vylúčenie (článok 107 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 129, 137, 138, 144)

10. 

Hospodárska súťaž — Pravidlá Únie — Podniky — Pojem — Výkon hospodárskej činnosti (článok 107 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 131– 133)

11. 

Pomoc poskytovaná štátmi — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom bez toho, aby sa nariadilo jej vrátenie, a ktorým sa konštatuje neexistencia pomoci — Povinnosť odôvodnenia — Rozsah — Neporušenie (článok 296 ZFEÚ) (pozri body 148– 152)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorým sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie 2013/284/EÚ o štátnej pomoci SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Režim týkajúci sa oslobodenia od obecnej dane z nehnuteľnosti v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely, ktorý uplatnilo Taliansko (Ú. v. EÚ L 166, 2013, s. 24)

Výrok

1. 

Žaloba sa zamieta.

2. 

Scuola Elementare Maria Montessori Srl je povinná nahradiť okrem svojich trov konania aj trovy konania Európskej komisie.

3. 

Talianska republika znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa návrhov na vstup do konania ako vedľajší účastník.