STANOVISKO

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny a pre diizokyanáty

_____________

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny a pre diizokyanáty

[COM(2023) 71 final – 2023/0033 (COD)]

SOC/771

SK

Konzultácia

Európska komisia, 13/02/2023

Rada, 08/03/2023

Európsky parlament: 13/03/2023

Právny základ

článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Príslušná sekcia

sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo

Prijaté v pléne

22/03/2023

Plenárne zasadnutie č.

577

Výsledok hlasovania
(za/proti/zdržalo sa)

197/0/3

Keďže výbor usúdil, že návrh je úplne uspokojivý a nie sú k nemu potrebné žiadne pripomienky, rozhodol zaujať k predkladanému textu kladné stanovisko, pričom rešpektuje postoje sociálnych partnerov vyjadrené v dôvodovej správe k návrhu.

V Bruseli 22. marca 2023

Christa Schweng

predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

_____________