VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) …/…

z 1. 2. 2022

ktorým sa podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 určuje, či výrobok obsahujúci alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid je biocídnym výrobkom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní 1 , a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)Dánsko 2. júla 2020 požiadalo Komisiu, aby rozhodla, či výrobok obsahujúci alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)] v koncentrácii 2,4 % a uvádzaný na trh v Dánsku výrobcom ako čistiaci prostriedok s dlhodobým účinkom na odstraňovanie vrstiev nánosov na dreve, tehlových konštrukciách, strešných krytinách, dlažbovom kameni a iných povrchoch (ďalej len „výrobok“) je biocídnym výrobkom podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(2)Alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)] sa uvádza v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1062/2014 2 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok. Účinná látka ADBAC/BKC (C12-C16) je zaradená do kontrolného programu, ktorý sa okrem iných výrobkov vzťahuje aj na výrobky typu 2, a to konkrétne na „dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá“, ako sa vymedzuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Výrobok preto obsahuje účinnú látku vymedzenú v článku 3 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

(3)V zmysle rozsudku Súdneho dvora z 19. decembra 2019 vo veci C-592/18, Darie 3 sa „pojem ,biocídny výrobok‘ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 528/2012 chápe v širokom zmysle [...]“. Tomuto širokému výkladu nasvedčuje účel uvedený v článku 1 tohto nariadenia, ktorý je založený na zásade obozretnosti, a to zabezpečiť ,vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia‘“ 4 .

(4)Ako Súdny dvor zároveň uviedol, pri kategorizácii výrobku ako „biocídneho výrobku“ na účely článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa okrem iného prihliada na skutočnosť, že daný výrobok „je určený na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu“ 5 .

(5)Súdny dvor vo svojom rozsudku z 19. decembra 2019 vo veci C-592/18, Darie takisto zdôraznil, že „detergenty nie sú vylúčené z pôsobnosti nariadenia č. 528/2012. „Okrem toho ako vyplýva najmä z odôvodnenia 21 nariadenia č. 648/2004, výrobok možno kvalifikovať ako ,detergent‘ v zmysle článku 2 [písm.] 1 tohto nariadenia a zároveň ako ,biocídny výrobok‘ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 528/2012“ 6 . Výrobok možno v každom prípade považovať za biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bez ohľadu na to, či patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 648/2004 7 .

(6)Ak by bolo tvrdenie výrobcu, že výrobok je „čistiacim“ výrobkom, postačujúce na vyvodenie záveru, že daný výrobok nemá biocídny účel, a preto nie je biocídnym výrobkom, bolo by možné ľahko obísť požiadavky nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a ohroziť naplnenie jeho cieľov. Takýto prístup by bol v rozpore s výkladom pojmu „biocídny výrobok“, ktorý poskytol Súdny dvor. Preto by sa v záujme posúdenia, či sa výrobok uvádza na trh s biocídnym určením v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, mali zohľadniť všetky informácie, ktoré poskytuje výrobca, distribútor a pracovníci predajných miest.

(7)Prítomnosť účinných látok presahujúcich určité úrovne koncentrácie vo výrobku v praxi znamená, že výrobok bude mať ochranný účinok proti jednému alebo viacerým škodlivým organizmom. Takéto úrovne koncentrácie môžu preto byť významným ukazovateľom toho, že výrobok sa uvádza na trh s biocídnym určením v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(8)Na základe informácií, ktoré predložilo Dánsko, výrobok obsahuje účinnú látku ADBAC/BKC (C12-C16) v koncentrácii 2,4 % a môže sa použiť nezriedený alebo zriedený na 50 %, pričom je táto koncentrácia podobná koncentrácii pre tú istú účinnú látku v biocídnych výrobkoch na odstraňovanie rias autorizovaných v Holandsku, ak sa tieto biocídne výrobky zriedia na použitie podľa ich návodu na použitie.

(9)Podľa informácií, ktoré predložilo Dánsko, výrobca opisuje výrobok ako čistiaci prostriedok s dlhodobým účinkom na odstraňovanie vrstiev nánosov na dreve, tehlových konštrukciách, strešných krytinách, dlažbovom kameni a iných povrchoch a v technickom liste uvádza, že výrobok sa má používať len v exteriéri. Výrobca takisto uvádza, že pred ošetrením povrchu predmetným výrobkom by sa silne znečistené povrchy mali najprv vyčistiť detergentom od toho istého výrobcu. Dánsko ďalej predložilo informácie od distribútora a z online predajných miest. Distribútor tvrdí, že výrobok potláča obrastanie povrchov a poskytuje ochranu pred ich opätovným obrastaním. Podľa distribútora sa takéto obrastanie môže prejavovať ako zelený nános na povrchu alebo ako tmavé škvrny – najmä na miestach, ktoré sú v tieni stromov alebo krovín, na severne orientovaných stranách a na miestach, kde je veľa vlhkosti. Distribútor uvádza, že tento nános spôsobený obrastaním drevo priamo nepoškodzuje, ale v dôsledku neho sa vytvára veľká súvislá masa, ktorá bráni úniku vlhkosti. Určité online predajné miesto tvrdí, že výrobok má preventívne účinky. Dánsko takisto uviedlo, že na inom online predajnom mieste je výrobok zaradený do kategórie výrobkov, ktoré sú určené na čistenie dreva, dláždených povrchov a striech a ktoré sú opísané tak, že majú priamy vplyv na riasy na povrchoch.

(10)Preto sa zdá, že výrobok je určený na prevenciu rastu neželaných rias a ochranu proti riasam, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu škodlivý organizmus podľa článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(11)Keďže výrobok obsahuje účinnú látku a je určený na ochranu proti škodlivému organizmu spôsobom, ktorý nie je len fyzikálny alebo mechanický, tento výrobok by sa mal považovať za biocídny výrobok v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(12)Keďže výrobky typu 2 vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 zahŕňajú výrobky používané ako algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá, tento výrobok by mal patriť medzi výrobky typu 2.

(13)Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výrobok, ktorý obsahuje účinnú látku alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid v koncentrácii 2,4 % a ktorý je na základe informácií, ktoré poskytol výrobca alebo distribútori, určený na použitie proti riasam, sa považuje za biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a patrí medzi výrobky typu 2 vymedzené v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. 2. 2022

   Za Komisiu

   predsedníčka
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2)    Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).
(3)    Rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2019, Darie, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.
(4)    Pozri vec C-592/18, Darie, už citovaný, bod 42.
(5)    Pozri vec C-592/18, Darie, už citovaný, bod 32; pozri aj rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 2021, Biofa, C‑29/20, ECLI:EU:C:2021:843, bod 26.
(6)    Pozri vec C-592/18, Darie, už citovaný, bod 48.
(7)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1).