VÝZVA NA PREDKLADANIE PODKLADOV

NA ÚČELY HODNOTENIA

Názov hodnotenia

Pravidlá štátnej pomoci na posudzovanie štátnych záruk na úvery – hodnotenie

Vedúce GR – zodpovedný útvar

GR pre hospodársku súťaž – oddelenia D3 – D4

Predbežný harmonogram

(plánovaný dátum začiatku a ukončenia)

Dátum začiatku: 3. štvrťrok 2022

Plánovaný dátum ukončenia: 1. štvrťrok 2024

Doplňujúce informácie

Osobitné nástroje pomoci – štátne záruky: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Tento dokument je určený výhradne na informačné účely. Nie je ním dotknuté konečné rozhodnutie Komisie o tom, či sa bude táto iniciatíva realizovať, ani o jej konečnom obsahu. Všetky prvky iniciatívy opísané v tomto dokumente vrátane jej načasovania môžu podliehať zmene.

A. Politický kontext, účel a rozsah hodnotenia

Politický kontext

oznámení o zárukách sa uvádza, ako Komisia posudzuje štátne záruky týkajúce sa záväzkov spoločností – ktoré môžu byť formou štátnej pomoci – tak vo forme jednotlivých záruk, ako aj záručných schém.

V oznámení sa stanovujú najmä kvalitatívne kritériá a odkazy na referenčné hodnoty používané na trhoch pre jednotlivé záruky, poplatky za záruky zabezpečenia štátnych záruk, ktoré neobsahujú prvky pomoci, ak sa poskytujú malým a stredným podnikom, a usmernenie na navrhovanie záručných schém, ktoré neobsahujú prvky pomoci, pre všetky druhy firiem, ktoré možno použiť aj na určenie prvku pomoci v zárukách, ktoré zahŕňajú pomoc.

Právne predpisy o štátnej pomoci, a najmä všeobecné nariadenie o skupinových výnimkáchnariadenie de minimis, vyžadujú, aby pomoc bolo transparentná. Znamená to, že musí byť možné presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci ex ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika. Poskytnutím usmernenia členským štátom, ktoré im pomôže stanoviť poplatky za záruky v súlade s trhom a určiť výšku pomoci (ako rozdiel medzi účtovanými poplatkami a trhovými poplatkami), sa oznámením o zárukách pomáha zabezpečiť jasný a predvídateľný rámec pre poskytovanie úverov so štátnou zárukou.

Oznámenie o zárukách sa naposledy revidovalo v roku 2008. Neobsahuje žiadnu pevnú doložku o preskúmaní ani dátum uplynutia platnosti a od poslednej revízie sa nehodnotilo v rámci žiadnej „kontroly vhodnosti“. Oznámenie o zárukách je preto potrebné vyhodnotiť z týchto dôvodov:

I)podmienky na trhu sa od roku 2008 výrazne zmenili. Globálna finančná kríza viedla k prostrediu nízkych úrokových sadzieb, zatiaľ čo v súčasnosti sa inflačný tlak zvýšil v dôsledku pandémie COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu;

II)po globálnej finančnej kríze sa zvýšili kapitálové požiadavky. Okrem toho v poslednom desaťročí vyvinuli účastníci finančného trhu postupy v oblasti riadenia rizík a

III)vlády EÚ od poslednej revízie oznámenia o zárukách v roku 2008 informovali Komisiu o veľkom počte záručných metodík.

Existuje teda množstvo dostupných podkladov, ktoré odôvodňujú posúdenie, či oznámenie o zárukách stále spĺňa svoj účel.

Účel a rozsah

Účel

Hlavným cieľom hodnotenia je skontrolovať, či oznámenie o zárukách stále spĺňa svoj účel. Vyžaduje si to posúdiť, či oznámenie fungovalo dobre, či účinne a efektívne uľahčilo prístup k financiám pre malé/stredné firmy, ako aj pre väčšie spoločnosti, a či mali krajiny EÚ ťažkosti s jeho výkladom alebo vykonávaním schém, ktoré sú v súlade s ním.

Z tohto hľadiska sa v hodnotení bude analyzovať, ako oznámenie fungovalo v čase a do akej miery splnilo svoje ciele v oblastiach:

I)poskytovania usmernení k poplatkom za záruky v súlade s trhovými podmienkami s cieľom nepripustiť prítomnosť štátnej pomoci a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže;

II)zvyšovania právnej istoty zainteresovaných strán a zvyšovania transparentnosti politiky Komisie, aby boli jej rozhodnutia predvídateľné a zaručovali rovnaké zaobchádzanie;

III)zavádzania ľahko uplatniteľných pravidiel pre malé a stredné podniky s cieľom zlepšiť ich prístup k financiám.

Rozsah

Hodnotenie sa vzťahuje len na oznámenie o zárukách a vykonávanie záručných metodík schválených Komisiou. Nebude sa vzťahovať na žiadne iné druhotné právne predpisy o štátnej pomoci.

Časový rámec a obsah

Hodnotenie sa týka obdobia od nadobudnutia účinnosti oznámenia o zárukách v roku 2008 až do súčasnosti.

Posúdia sa v ňom všetky druhy štátnych záruk, na ktoré sa vzťahuje oznámenie o zárukách, ako sú jednotlivé záruky pre všetky druhy spoločností, záručné schémy pre malé a stredné podniky a záručné schémy pre všetky druhy spoločností. Posúdenie sa bude vzťahovať na opatrenia týkajúce sa záruk, ktoré zahŕňajú prvok štátnej pomoci, ako aj na tie, ktoré prvok pomoci nemajú.

Hodnotiace kritériá

Hodnotením sa posúdi týchto päť kritérií:

Účinnosť

·Do akej miery prispelo oznámenie o zárukách k určovaniu poplatkov za záruky, ktoré sú v súlade s trhovými podmienkami?

·Aké účinné boli opatrenia týkajúce sa záruk, ktoré využívajú oznámenie o zárukách pri obmedzovaní narušenia hospodárskej súťaže na trhoch s výrobkami?

·Aké účinné boli opatrenia týkajúce sa záruk, ktoré využívajú oznámenie o zárukách pri obmedzovaní narušenia hospodárskej súťaže medzi finančnými sprostredkovateľmi a narušenia cien na trhoch s úvermi?

Efektívnosť

·Do akej miery boli požiadavky oznámenia o zárukách úmerné nákladom na vykonávanie záručných schém?

·Pomohli opatrenia týkajúce sa záruk, ktoré využívajú oznámenie o zárukách, pri zjednodušení vykonávania schém pre malé a stredné podniky?

Relevantnosť

·Do akej miery zostalo oznámenie o zárukách relevantné v čase z hľadiska makroekonomického vývoja, vývoja finančnej stability a regulačného vývoja od roku 2008?

Súdržnosť

·Aká je v prípade oznámenia o zárukách miera vnútornej súdržnosti (t. j. ako veľmi sa pravidlá v oznámení o zárukách navzájom dopĺňajú) a vonkajšej súdržnosti (t. j. ako je oznámenie v súlade s inými právnymi predpismi EÚ)?

Pridaná hodnota EÚ

·Poskytlo oznámenie o zárukách pridanú hodnotu v porovnaní so situáciou bez takéhoto usmernenia?

B. Lepšia právna regulácia

Konzultačná stratégia

Cieľom konzultačných činností je zhromaždiť podklady na vyhodnotenie oznámenia o zárukách vzhľadom na významné zmeny trhových podmienok a z toho vyplývajúce riziko, že niektoré uplatnenia oznámenia zo strany krajín EÚ nebudú v súlade so súčasnými trhovými referenčnými hodnotami.

Zároveň musíme zistiť mieru, do akej oznámenie účinne a efektívne uľahčilo prístup k financiám, a to najmä pre malé a stredné podniky.

Súčasťou konzultačných činností bude:

·12-týždňová online verejná konzultácia zameraná na širokú verejnosť (spustená ako súčasť tejto výzvy na predloženie podkladov) s otázkami na vysokej úrovni v 24 úradných jazykoch EÚ, kde môžu respondenti odpovedať v každom z 24 úradných jazykov EÚ.

Verejná konzultácia bude prístupná prostredníctvom webového portálu Komisie „Vyjadrite svoj názor“ a bude sa propagovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov Komisie (vrátane sociálnych médií) a na vybraných podujatiach a v prejavoch.

Výsledky verejnej konzultácie sa uverejnia v súhrnnej vecnej správe na portáli „Vyjadrite svoj názor“.

·Cielené konzultácie formou žiadosti o informácie vládam EÚ a cieleného dotazníka.

§Žiadosťou o informácie sa zhromaždia potrebné konsolidované údaje o štátnych zárukách a skontroluje sa súlad najväčších transakcií s trhom. Krajinám EÚ sa žiadosť predloží prostredníctvom ich stálych zastúpení pri EÚ a budú môcť odpovedať vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

§Cielený dotazník je zameraný na vybrané zainteresované strany, ktoré sú priamo zapojené do poskytovania štátnych záruk alebo sú ovplyvnené relevantnými odbornými znalosťami v oblasti úverového rizika. Objavia sa v ňom osobitné otázky technickejšej povahy a bude dostupný len v angličtine. Respondenti však budú môcť svoje odpovede odovzdať vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Táto konzultácia bude prístupná prostredníctvom webovej stránky GR pre hospodársku súťaž venovanú konzultáciám.

Zhrnutie výsledkov plánovaných konzultačných činností sa uvedie v súhrnnej správe, ktorá sa pripojí k pracovnému dokumentu útvarov Komisie týkajúcemu sa hodnotenia.

Účel konzultácie 

Oznámenie o záruke sa nepreskúmalo od poslednej revízie a uverejnenia v roku 2008. Komisia preto chce zistiť, či sa ním účinne a efektívne uľahčil prístup k financiám tak pre malé a stredné podniky, ako aj väčšie spoločnosti a či krajiny EÚ mali nejaké ťažkosti s jeho výkladom a zaviedli schémy, ktoré sú v súlade s ním.

V rámci hodnotenia sa zhromaždia podklady preukazujúce účinnosť, efektívnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu EÚ. Posúdi sa ním aj relevantnosť oznámenia, keďže najmä niektoré trhové referenčné údaje (poplatky za zabezpečenie) by mohli byť zastarané vzhľadom na zmeny trhových podmienok.

Oznámenie o zárukách mohlo mať neúmyselné dôsledky, ako sú selektívne výhody pre finančných sprostredkovateľov, narušenie hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami v rôznych krajinách EÚ alebo vytlačenie súkromných investorov.

Konzultačnými činnosťami sa na účely hodnotenia získajú názory a skúsenosti od všetkých zainteresovaných strán.

Cieľová skupina

Hlavnou cieľovou skupinou hodnotenia sú riadiace a vykonávacie orgány v krajinách EÚ. Hodnotenie sa však bude týkať aj záručných inštitúcií a finančných sprostredkovateľov, ktorí poskytujú záruky a iné formy kreditného zabezpečenia. Zahrnuté budú aj združenia finančného sektora a účastníkov trhu s úvermi a úverovými derivátmi.

Komisia takisto považuje za veľmi dôležité vypočuť si názory a skúsenosti spoločností všetkých veľkostí a podnikateľských združení, ktoré ich zastupujú.

V hodnotení by sa napokon malo stavať aj na spätnej väzbe od výskumníkov a akademickej obce.

Zber údajov a metodika

Komisia nemá k dispozícii dostatok konkrétnych údajov na vyhodnotenie oznámenia o zárukách. Je to preto, lebo rozhodnutia Komisie podľa oddielu 3.4 oznámenia o zárukách sa týkajú iba metodík, a nie ich následného vykonávania.

Komisia preto nemá ani úplné informácie o skutočných záručných schémach, ktorými sa tieto metodiky uplatňujú v čase, ani žiadne podrobné údaje o transakciách v rámci týchto schém. Z tohto dôvodu Komisia podá žiadosť o informácie krajinám EÚ, ako sa už uviedlo.

Komisia okrem toho vyhlási verejnú súťaž na osobitnú správu o oznámení o zárukách. Správu vypracuje externý dodávateľ od 4. štvrťroka 2022 a posúdi minimálne:

·vplyv oznámenia na trhy s úvermi, konkrétnejšie, aké účinné a efektívne bolo uplatňovanie oznámenia pri dosahovaní všeobecného cieľa zabezpečiť integrovaný a efektívny jednotný trh, ktorý znamená voľnú a spravodlivú hospodársku súťaž medzi finančnými sprostredkovateľmi a medzi spoločnosťami na trhoch s výrobkami,

·ako fungovali uplatňované cenové systémy v porovnaní s optimálnymi cenovými systémami v prípade štátnych záruk, ktoré sú konzistentné v čase, majú ako vstup objektívne a zistiteľné referenčné (trhové) parametre a minimalizujú potenciál jednotlivých selektívnych výhod poskytnutých príjemcovi záruky,

·či zjednodušené riešenie opatrení zameraných na malé a stredné podniky dosiahlo správnu rovnováhu medzi jednoduchosťou a presnosťou,

·vnútornú súdržnosť pravidiel v oznámení o zárukách a konzistentnosť oznámenia s inými právnymi predpismi a usmerneniami EÚ o štátnej pomoci.

Správa sa pripojí k hodnoteniu.

Konzultačné činnosti a osobitná správa budú doplnené o:

·dostupné štatistické údaje,

·skúsenosti Komisie z minulých osobitných prípadov.