ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 224

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
12. septembra 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1753 z 11. septembra 2023, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pyriproxyfénu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1754 z 11. septembra 2023, ktorým sa opravuje nemecké znenie nariadenia (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1755 z 11. septembra 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom zvyšky z destilácie tuku a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1756 z 11. septembra 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom Cydia pomonella granulovirus (CpGV) a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1757 z 11. septembra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bensulfurón, chlórmekvát, chlorotolurón, klomazón, daminozid, deltametrín, eugenol, fludioxonyl, flufenacet, flumetralín, fostiazát, geraniol, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, sulfuryl-fluorid, tebufénpyrad, tymol a tritosulfurón ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1758 z 11. septembra 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov SALVECO SALVESAFE PRODUCTS ( 1 )

34

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1759 z 11. septembra 2023 o harmonizovaných normách pre umývačky riadu pre domácnosť vypracovaných na podporu nariadenia (EÚ) 2019/2022 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2017

100

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1760 z 11. septembra 2023 o uznaní správy obsahujúcej informácie o typických emisiách skleníkových plynov z pestovania repky olejky (repky olejnej) v Austrálii podľa článku 31 ods. 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001

105

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1753

z 11. septembra 2023,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pyriproxyfénu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) pyriproxyfénu boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko (2) k preskúmaniu existujúcich MRL pyriproxyfénu. Úrad odporučil znížiť existujúce MRL pyriproxyfénu na svaloch, tuku, pečeni a obličkách ošípaných/hovädzieho dobytka/kôz/koní, ako aj v kravskom a konskom mlieku na limit detekcie (limit of determination, ďalej aj „LD“) v súlade so zásadou stanovenia MRL na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni a na základe dostatočných podporných údajov pre súčasnú správnu poľnohospodársku prax. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, je vhodné, aby sa maximálna hladina rezíduí pyriproxyfénu na týchto produktoch stanovila v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni určenej úradom.

(3)

Úrad ďalej dospel k záveru, že MRL pyriproxyfénu na mandliach, gaštanoch jedlých, lieskovcoch, pekanových orechoch, pistáciových orechoch, vlašských orechoch, píniových orieškoch, jadrovom ovocí, hrozne, stolových olivách, ebenovníku rajčiakovom, ananásoch, rajčiakoch, sladkej paprike, baklažáne, tekvicovitých s jedlou šupou a dyni červenej by sa mali znížiť v súlade so zásadou stanovenia MRL na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni a na základe súčasnej správnej poľnohospodárskej praxe a maximálnych hladín rezíduí podľa kódexu (CXL), ktoré sú potvrdené ako bezpečné pre spotrebiteľov (3). Takisto dospel k záveru, že MRL pyriproxyfénu na marhuliach, broskyniach, slivkách, jahodách, mangách, papájach, melónoch, semenách bavlníka a čaji by sa mali zachovať na základe súčasnej správnej poľnohospodárskej praxe a CXL, ktoré sú potvrdené ako bezpečné pre spotrebiteľov3 (4). Úrad okrem toho dospel k záveru, že MRL pyriproxyfénu na citrusových plodoch, čerešniach a kumkvátoch by sa mali zvýšiť na základe súčasnej správnej poľnohospodárskej praxe a CXL, ktoré sú potvrdené ako bezpečné pre spotrebiteľov. Keďže úrad v predchádzajúcom odôvodnenom stanovisku (5) potvrdil, že maximálna hladina rezíduí pyriproxyfénu na banánoch je pre spotrebiteľov bezpečná, túto úroveň možno zachovať. Keďže však niektoré informácie neboli k dispozícii, bolo potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Preto sa MRL pre mandle, gaštany, lieskovce, pekanové orechy, pistáciové orechy, vlašské orechy, píniové oriešky, jadrové ovocie, hrozno, stolové olivy, ebenovník rajčiakový, ananásy, rajčiaky, sladkú papriku, baklažán, tekvicovité s jedlou šupou, dyňu červenú, marhule, broskyne, slivky, jahody, mango, papáje, melóny, semená bavlníka, čaj, citrusové plody, čerešne, kumkváty a banány preskúmajú aj napriek tomu, že sa považujú za bezpečné. Pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, je vhodné, aby sa MRL pyriproxyfénu na týchto produktoch stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovniach určených úradom.

(4)

Keďže úrad zistil, že neboli k dispozícii žiadne skúšky na rezíduá, na základe ktorých by sa dali určiť hodnoty, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pyriproxyfénu na makadamových orechoch, avokádach, granátových jablkách, cherimoyách, zemiakoch, sladkých zemiakoch a jamoch, inej koreňovej a hľuzovej zelenine okrem cukrovej repy, cibuľovej zeleniny, okre/ibišteku jedlom, tekviciach, hlúbovej zelenine (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých), šaláte a podobných listových zeleninách, špenáte a podobných špenátových plodinách (listoch), potočnici lekárskej, čakanke obyčajnej listnatej, bylinkách a jedlých kvetoch, strukovinách, stonkovej zelenine, fazuli (suchej) a sóji fazuľovej, bolo potrebné ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Vzhľadom na to, že takéto skúšky potrebné na určenie hodnoty MRL neboli vykonané, Komisia sa domnieva, že je vhodné stanoviť MRL pre uvedené produkty na úrovni limitov detekcie špecifických pre daný produkt, ktoré sú stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(5)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov konzultácie o potrebe upraviť určité limity detekcie. Tieto laboratóriá navrhli v prípade pyriproxifénu analyticky dosiahnuteľné limity detekcie špecifické pre každý jeden produkt.

(6)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(7)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V záujme umožnenia bežného obchodovania s produktmi, ich spracovania a spotreby by sa nemalo toto nariadenie uplatňovať na produkty, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie skôr, ako sa začnú uplatňovať nové MRL, a pri ktorých je zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa. Platí to pre všetky produkty.

(9)

Pred tým, ako sa nové MRL začnú uplatňovať, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa prispôsobili požiadavkám vyplývajúcim z úprav MRL.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 2. aprílom 2024.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. apríla 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí pyriproxyfénu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 [Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(11):7617.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Vedecká podpora na prípravu pozície EÚ na 51. zasadnutí kódexového výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR) [Scientific support for preparing an EU position in the 51st Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)]; Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(7):5797.

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Vedecká podpora pri príprave pozície EÚ na 52. zasadnutie kódexového výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR); Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(8):6766.

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcej maximálnej hladiny rezíduí pyriproxyfénu v banánoch (Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas); Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4387.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa dopĺňa tento stĺpec týkajúci sa pyriproxyfénu:

„PRÍLOHA II

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (1)

Pyriproxyfén (F)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,7

0110010

grapefruity

(+)

0110020

pomaranče

(+)

0110030

citróny

(+)

0110040

limety

(+)

0110050

mandarínky

(+)

0110990

iné (2)

 

0120000

Orechy stromové

0,01  (*1)

0120010

mandle

(+)

0120020

para orechy

(+)

0120030

kešu orechy

(+)

0120040

gaštany jedlé

(+)

0120050

kokosové orechy

(+)

0120060

lieskovce

(+)

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

(+)

0120090

píniové oriešky

(+)

0120100

pistáciové orechy

(+)

0120110

vlašské orechy

(+)

0120990

iné (2)

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

0,05(+)

0130020

hrušky

0,01  (*1) (+)

0130030

dule

0,01  (*1) (+)

0130040

mišpule

0,01  (*1) (+)

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

0,01  (*1) (+)

0130990

iné (2)

0,01  (*1)

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

0,4(+)

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

1,5(+)

0140030

broskyne

0,5(+)

0140040

slivky

0,3(+)

0140990

iné (2)

0,01  (*1)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

0,01  (*1)

0151010

stolové hrozno

(+)

0151020

muštové hrozno

(+)

0152000

b)

jahody

0,05(+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,01  (*1)

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné (2)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01  (*1)

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné (2)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

0,01  (*1)

0161020

figy

0,01  (*1)

0161030

stolové olivy

0,01  (*1) (+)

0161040

kumkváty

0,5(+)

0161050

karambola

0,01  (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

0,01  (*1) (+)

0161070

klinčekovec jambolanový

0,01  (*1)

0161990

iné (2)

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01  (*1)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné (2)

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

0,01  (*1)

0163020

banány

0,7(+)

0163030

mangá

0,02  (*1) (+)

0163040

papáje

0,3(+)

0163050

granátové jablká

0,01  (*1)

0163060

cherimoya

0,01  (*1)

0163070

guavy

0,01  (*1)

0163080

ananásy

0,01  (*1) (+)

0163090

plody chlebovníka

0,01  (*1)

0163100

duriany

0,01  (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01  (*1)

0163990

iné (2)

0,01  (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*1)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné (2)

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné (2)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*1)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné (2)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

0,7(+)

0231020

sladká paprika

0,6(+)

0231030

baklažán

0,6(+)

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01  (*1)

0231990

iné (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,04

0232010

uhorky šalátové

(+)

0232020

uhorky nakladačky

(+)

0232030

cukety

(+)

0232990

iné (2)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

0,07(+)

0233020

tekvica

0,01  (*1)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

0,02(+)

0233990

iné (2)

0,01  (*1)

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01  (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01  (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné (2)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné (2)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné (2)

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*1)

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*1)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné (2)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*1)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymian

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné (2)

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné (2)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0270990

iné (2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*1)

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné (2)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

0,01  (*1)

0401020

arašidy

0,01  (*1)

0401030

mak siaty

0,01  (*1)

0401040

sezamové semená

0,01  (*1)

0401050

slnečnicové semená

0,01  (*1)

0401060

semená repky

0,01  (*1)

0401070

sója fazuľová

0,01  (*1)

0401080

horčicové semená

0,01  (*1)

0401090

semená bavlníka

0,05(+)

0401100

semená tekvice

0,01  (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,01  (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,01  (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,01  (*1)

0401140

semená konopy siatej

0,01  (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,01  (*1)

0401990

iné (2)

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

0,01  (*1)

0402010

olivy na výrobu oleja

(+)

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné (2)

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*1)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso siate

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica

 

0500990

iné (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

0610000

Čaje

15(+)

0620000

Kávové bôby

0,05 (*1)

0630000

Bylinné nálevy z/zo

0,05 (*1)

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné (2)

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné (2)

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšen)

 

0633990

iné (2)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

0,05 (*1)

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

0,05 (*1)

0700000

CHMEĽ

0,05 (*1)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné (2)

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*1)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné (2)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*1)

0830010

škorica

 

0830990

iné (2)

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05 (*1)

0840020

zázvor (10)

 

0840030

kurkuma

0,05 (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

0840990

iné (2)

0,05 (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*1)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné (2)

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (*1)

0860010

šafran

 

0860990

iné (2)

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (*1)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné (2)

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

0,01  (*1)

1011000

a)

ošípaných

 

1011010

svalovina

 

1011020

tukové tkanivo

 

1011030

pečeň

 

1011040

obličky

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1011990

iné (2)

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

 

1012020

tukové tkanivo

 

1012030

pečeň

 

1012040

obličky

 

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1012990

iné (2)

 

1013000

c)

oviec

 

1013010

svalovina

 

1013020

tukové tkanivo

 

1013030

pečeň

 

1013040

obličky

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1013990

iné (2)

 

1014000

d)

kôz

 

1014010

svalovina

 

1014020

tukové tkanivo

 

1014030

pečeň

 

1014040

obličky

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1014990

iné (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

 

1015020

tukové tkanivo

 

1015030

pečeň

 

1015040

obličky

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1015990

iné (2)

 

1016000

f)

hydiny

 

1016010

svalovina

 

1016020

tukové tkanivo

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1016990

iné (2)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

1017010

svalovina

 

1017020

tukové tkanivo

 

1017030

pečeň

 

1017040

obličky

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1017990

iné (2)

 

1020000

Mlieko

0,01  (*1)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné (2)

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*1)

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné (2)

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

Pyriproxyfén (F)

(F) Rozpustný v tuku

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 12. septembra 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0110010 grapefruity

0110020 pomaranče

0110030 citróny

0110040 limety

0110050 mandarínky

0120010 mandle

0120020 para orechy

0120030 kešu orechy

0120040 gaštany jedlé

0120050 kokosové orechy

0120060 lieskovce

0120080 pekanové orechy

0120090 píniové oriešky

0120100 pistáciové orechy

0120110 vlašské orechy

0130020 hrušky

0130030 dule

0130040 mišpule

0130050 mišpuľník japonský, lokvát

0140010 marhule

0140030 broskyne

0151010 stolové hrozno

0151020 muštové hrozno

0152000 b) jahody

0161030 stolové olivy

0161040 kumkváty

0161060 ebenovník rajčiakový

0163030 mangá

0163040 papáje

0163080 ananásy

0231010 rajčiaky

0231020 sladká paprika

0231030 baklažán

0232010 uhorky šalátové

0232020 uhorky nakladačky

0232030 cukety

0233010 melóny

0401090 semená bavlníka

0402010 olivy na výrobu oleja

0610000 Čaje

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 12. septembra 2025, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130010 jablká

0140020 čerešne (čerešňa vtáčia)

0140040 slivky

0163020 banány

0233030 dyňa červená (vodový melón)

“.

2.

V časti A prílohy III sa vypúšťa stĺpec týkajúci sa pyriproxyfénu.


(*1)  Označuje dolnú hranicu analytického stanovenia.

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.


12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1754

z 11. septembra 2023,

ktorým sa opravuje nemecké znenie nariadenia (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Nemecké znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2) obsahuje v časti ORO podčasti FC oddiele 1 ustanovení ORO.FC.100 písm. c) prílohy III chybu, ktorá ovplyvňuje podstatu uvedeného ustanovenia, pokiaľ ide o požadované preukazy spôsobilosti a kvalifikácie.

(2)

Nemecké znenie nariadenia (EÚ) č. 965/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (3), vydaným pred prijatím nariadenia (EÚ) č. 965/2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(Netýka sa slovenského znenia.)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).


12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1755

z 11. septembra 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom zvyšky z destilácie tuku a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1 v spojení s jeho článkom 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2008/127/ES (2) sa zvyšky z destilácie tuku zahrnuli medzi účinné látky do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3).

(2)

V súlade s článkom 78 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa účinné látky zahrnuté do prílohy I k smernici 91/414/EHS považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvádzajú sa v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnosť schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku, ako sa stanovuje v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, sa končí 15. decembra 2024.

(4)

V súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5) bola v lehote stanovenej v uvedenom článku predložená Česku ako spravodajskému členskému štátu a Francúzsku ako spoluspravodajskému členskému štátu žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku.

(5)

Žiadateľ predložil doplňujúcu dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012, spravodajskému členskému štátu, spoluspravodajskému členskému štátu, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Spravodajský členský štát skonštatoval, že žiadosť je prijateľná.

(6)

Spravodajský členský štát vypracoval v spolupráci so spoluspravodajským členským štátom návrh hodnotiacej správy o obnovení schválenia a 25. februára 2021 ho predložil úradu a Komisii. Spravodajský členský štát vo svojom návrhu hodnotiacej správy o obnovení schválenia navrhol obnoviť schválenie látky zvyšky z destilácie tuku.

(7)

Úrad sprístupnil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti. Zároveň zaslal návrh hodnotiacej správy o obnovení schválenia žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie a začal o ňom verejnú konzultáciu. Prijaté pripomienky úrad postúpil Komisii.

(8)

Dňa 5. januára 2023 oznámil úrad Komisii svoj záver (6), podľa ktorého možno očakávať, že látka zvyšky z destilácie tuku bude spĺňať kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(9)

Komisia 22. marca 2023 predložila Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá správu o obnovení schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku a 25. mája 2023 návrh nariadenia týkajúci sa tejto účinnej látky.

(10)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k záveru úradu a, v súlade s článkom 14 ods. 1 tretím pododsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012, aj k správe o obnovení schválenia. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané a zohľadnené.

(11)

V prípade jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zvyšky z destilácie tuku sa zistilo, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené.

(12)

Komisia sa ďalej domnieva, že látka zvyšky z destilácie tuku je účinná látka s nízkym rizikom podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Látka zvyšky z destilácie tuku nie je látka vzbudzujúca obavy a spĺňa podmienky stanovené v bode 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(13)

Preto je vhodné obnoviť platnosť schválenia látky zvyšky z destilácie tuku ako účinnej látky s nízkym rizikom.

(14)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky a výsledok posúdenia rizika je však potrebné stanoviť minimálnu čistotu zvyškov z destilácie tuku a maximálne množstvo nečistoty niklu v technických zvyškoch z destilácie tuku, aby sa zaistila bezpečnosť účinnej látky pri jej používaní v prípravkoch na ochranu rastlín.

(15)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/1446 (7) sa obdobie platnosti schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku predĺžilo do 15. decembra 2024, aby bolo možné dokončiť postup obnovenia schválenia pred uplynutím obdobia platnosti schválenia uvedenej účinnej látky. Keďže sa však rozhodnutie o obnovení schválenia prijalo pred uplynutím uvedeného predĺženého obdobia platnosti schválenia, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať pred uvedeným dátumom.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie schválenia účinnej látky

Schválenie účinnej látky zvyšky z destilácie tuku špecifikovanej v prílohe I sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2008/127/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues (Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky zvyšky z destilácie tuku z hľadiska posúdenia rizika pesticídov). Vestník EFSA (EFSA Journal), doi:10.2903/j.efsa.2023.7811.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1446 z 12. júla 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, kyselina octová, síran amónno-hlinitý, fosfid hlinitý, kremičitan hlinitý, acetylid vápenatý, cymoxanil, dodemorf, etylén, výťažok z čajovníka, zvyšky z destilácie tuku, C7-C20 mastné kyseliny, flonikamid (IKI-220), kyselina giberelínová, giberelíny, halosulfurón-metyl, hydrolyzované proteíny, síran železnatý, fosfid horečnatý, maltodextrín, metamitrón, rastlinné oleje/klinčekový olej, rastlinné oleje/repkový olej, rastlinné oleje/mätový olej, pyretríny, sulkotrión, tebukonazol a močovina (Ú. v. EÚ L 178, 13.7.2023, s. 1).


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

zvyšky z destilácie tuku

CAS č. nie je k dispozícii

915 (CIPAC č.)

nie je k dispozícii

≥ 400 g/kg štiepených mastných kyselín (voľné/viazané vo forme esterov)

kyselina palmitová min. 19 % štiepených mastných kyselín

kyselina stearová min. 18 % štiepených mastných kyselín

kyselina olejová min. 37 % štiepených mastných kyselín

číslo kyslosti min. 70 mg KOH/g

Táto nečistota sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej množstvo nesmie prekročiť tieto hodnoty v technickom materiáli:

nikel max. 0,1 g/kg

1. november 2023

31. októbra 2038

Pri uplatňovaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery správy o obnovení schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku, a najmä dodatky I a II k nej.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v správe o obnovení schválenia.


PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V časti A sa vypúšťa zápis 229 týkajúci sa zvyškov z destilácie tuku.

2.

V časti D sa dopĺňa tento zápis:

Č.

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„44

zvyšky z destilácie tuku

CAS č. nie je k dispozícii

915 (CIPAC č.)

nie je k dispozícii

≥ 400 g/kg štiepených mastných kyselín (voľné/viazané vo forme esterov)

kyselina palmitová min. 19 % štiepených mastných kyselín

kyselina stearová min. 18 % štiepených mastných kyselín

kyselina olejová min. 37 % štiepených mastných kyselín

číslo kyslosti min. 70 mg KOH/g

Táto nečistota sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej množstvo nesmie prekročiť tieto hodnoty v technickom materiáli:

nikel max. 0,1 g/kg

1. november 2023

31. októbra 2038

Pri uplatňovaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery správy o obnovení schválenia účinnej látky zvyšky z destilácie tuku, a najmä dodatky I a II k nej.

V podmienkach použitia sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v správe o obnovení schválenia.


12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1756

z 11. septembra 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom Cydia pomonella granulovirus (CpGV) a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1 v spojení s jeho článkom 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2008/113/ES (2) sa látka Cydia pomonella granulovirus (CpGV) zahrnula ako účinná látka do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvádzajú sa v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnosť schválenia účinnej látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV), ako sa stanovuje v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, sa končí 15. augusta 2024.

(4)

V súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5) bola v lehote stanovenej v uvedenom článku predložená Nemecku ako spravodajskému členskému štátu a Holandsku ako spoluspravodajskému členskému štátu žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

(5)

V súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 predložil žiadateľ doplňujúcu dokumentáciu spravodajskému členskému štátu, spoluspravodajskému členskému štátu, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“). Spravodajský členský štát skonštatoval, že žiadosť je prípustná.

(6)

Spravodajský členský štát vypracoval v spolupráci so spoluspravodajským členským štátom návrh hodnotiacej správy o obnovení schválenia a 16. októbra 2020 ho predložil úradu a Komisii. Spravodajský členský štát vo svojom návrhu hodnotiacej správy o obnovení schválenia navrhol obnoviť schválenie látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

(7)

Úrad sprístupnil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti. Zároveň zaslal návrh hodnotiacej správy o obnovení schválenia žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie a začal o ňom verejnú konzultáciu. Prijaté pripomienky úrad postúpil Komisii.

(8)

Úrad 4. októbra 2022 oznámil Komisii svoj záver (6), na základe ktorého možno očakávať, že látka Cydia pomonella granulovirus (CpGV) bude spĺňať kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(9)

Komisia predložila Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 22. marca 2023 správu o obnovení schválenia a 24. mája 2023 návrh nariadenia, ktoré sa týkajú látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

(10)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k záveru úradu a v súlade s článkom 14 ods. 1 tretím pododsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 aj k správe o obnovení schválenia. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané a zohľadnené.

(11)

V prípade jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV) sa dospelo k záveru, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené.

(12)

Komisia sa ďalej domnieva, že látka Cydia pomonella granulovirus (CpGV) je podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 účinnou látkou s nízkym rizikom. Látka Cydia pomonella granulovirus (CpGV) spĺňa podmienky stanovené v bode 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, keďže patrí do čeľade Baculoviridae a nemá žiadne preukázané nepriaznivé účinky na žiadny necieľový hmyz.

(13)

Preto je vhodné obnoviť platnosť schválenia látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV) ako účinnej látky s nízkym rizikom.

(14)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky a výsledok posúdenia rizika je však potrebné stanoviť určité podmienky, aby sa zabezpečilo dodržanie limitných hodnôt príslušnej mikrobiologickej kontaminácie a ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov, pričom sa berie do úvahy, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory.

(15)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/689 (7) sa obdobie platnosti schválenia látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV) predĺžilo do 15. augusta 2024, aby bolo možné dokončiť postup obnovenia schválenia pred uplynutím obdobia platnosti schválenia uvedenej účinnej látky. Keďže sa však rozhodnutie o obnovení schválenia prijalo pred uplynutím uvedeného predĺženého obdobia platnosti schválenia, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať pred uvedeným dátumom.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie schválenia účinnej látky

Schválenie účinnej látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV), špecifikovanej v prílohe I, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 6).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2022. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus (CpGV) [Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV) z hľadiska posúdenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) 2022;20(11):7630. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/689 z 20. marca 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai kmene ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotyp H-14) kmeň AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki kmene ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmene ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, fénpyroximát, fosetyl, malatión, mepanipyrím, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, pyridabén, pyrimetanil, rimsulfurón, spinosad, Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) kmene ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) kmeň T11, Trichoderma gamsii (predtým T. viride) kmeň ICC080, Trichoderma harzianum kmene T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2023, s. 1).


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Neuvádza sa.

Bacillus cereus: < 1×107 JTK/g v prípravkoch.

1. novembra 2023

31. októbra 2038

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Cydia pomonella granulovirus (CpGV), a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

prísnemu dodržiavaniu environmentálnych podmienok a analýze kontroly kvality počas výrobného procesu, ktoré musí zaistiť výrobca, s cieľom zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (2),

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom musia zohľadniť skutočnosť, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory, a musia zabezpečiť, aby podmienky používania zhŕňali použitie vhodných osobných ochranných prostriedkov.

V podmienkach používania sa podľa potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V časti A sa vypúšťa záznam 198 týkajúci sa látky Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

2.

V časti D sa dopĺňa tento záznam:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„45

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Neuvádza sa.

Bacillus cereus: < 1×107 JTK/g v prípravkoch.

1. novembra 2023

31. októbra 2038

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Cydia pomonella granulovirus (CpGV), a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

prísnemu dodržiavaniu environmentálnych podmienok a analýze kontroly kvality počas výrobného procesu, ktoré musí zaistiť výrobca, s cieľom zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (2),

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom musia zohľadniť skutočnosť, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory, a musia zabezpečiť, aby podmienky používania zhŕňali použitie vhodných osobných ochranných prostriedkov.

V podmienkach použitia sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“


12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1757

z 11. septembra 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bensulfurón, chlórmekvát, chlorotolurón, klomazón, daminozid, deltametrín, eugenol, fludioxonyl, flufenacet, flumetralín, fostiazát, geraniol, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, sulfuryl-fluorid, tebufénpyrad, tymol a tritosulfurón

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 78 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa účinné látky zaradené do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvádzajú sa v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3). Účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa uvádzajú v časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 a účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 ako látky, ktoré sa majú nahradiť, sa uvádzajú v časti E uvedenej prílohy.

(2)

Účinné látky bensulfurón, chlórmekvát, chlorotolurón, klomazón, daminozid, deltametrín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, sulfuryl-fluorid, tebufénpyrad a tritosulfurón sa uvádzajú v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011. Účinné látky eugenol, geraniol a tymol sa uvádzajú v časti B a účinná látka flumetralín v časti E uvedenej prílohy.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/1480 (4) sa predĺžilo obdobie platnosti schválenia účinných látok bensulfurón, chlorotolurón, klomazón, daminozid, deltametrín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, MCPA, MCPB, prosulfokarb, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát a tebufénpyrad do 31. októbra 2023, účinných látok chlórmekvát, propachizafop, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl a tritosulfurón do 30. novembra 2023 a účinnej látky flumetralín do 11. decembra 2023.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/184 (5) sa predĺžilo obdobie platnosti schválenia účinnej látky sulfuryl-fluorid do 31. októbra 2023.

(5)

Platnosť schválenia účinnej látky eugenol uplynie 30. novembra 2023 v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 546/2013 (6).

(6)

Platnosť schválenia účinnej látky geraniol uplynie 30. novembra 2023 v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 570/2013 (7).

(7)

Platnosť schválenia účinnej látky tymol uplynie 30. novembra 2023 v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 568/2013 (8).

(8)

Žiadosti o obnovenie schválenia každej z uvedených účinných látok a doplňujúca dokumentácia boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (9). Príslušné spravodajské členské štáty vyhlásili všetky tieto žiadosti za prípustné.

(9)

Pokiaľ ide o účinné látky chlórmekvát, eugenol, flumetralín, fostiazát, geraniol, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, sulfuryl-fluorid, tebufénpyrad a tymol, príslušné spravodajské členské štáty ešte neukončili hodnotenie rizika podľa článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012.

(10)

V prípade účinných látok bensulfurón, chlorotolurón, deltametrín, MCPA a MCPB Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) potrebuje dodatočný čas na to, aby dospel k záveru a prípadne aj na konzultáciu s odborníkmi. Okrem toho dodatočný čas potrebuje aj Komisia na prijatie následného rozhodnutia o riadení rizika.

(11)

V prípade účinných látok klomazón, daminozid, fludioxonyl, flufenacet a tritosulfurón úrad požiadal v súlade s článkom 13 ods. 3a prvým pododsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 o doplňujúce informácie na účely posúdenia kritérií schválenia stanovených v bodoch 3.6.5 a 3.8.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 a žiadatelia tieto informácie predložili v lehote stanovenej úradom. Úrad však potrebuje dodatočný čas na vyhodnotenie získaných informácií a prijatie záveru o tom, či možno očakávať, že účinné látky splnia kritériá schválenia, a na to, aby Komisia prijala následné rozhodnutie o riadení rizík.

(12)

Vzhľadom na to, je že pravdepodobné, že pred uplynutím príslušných období platnosti schválenia týchto účinných látok, a to 31. októbra 2023, 30. novembra 2023 a 11. decembra 2023, nebude možné prijať žiadne rozhodnutie o obnovení ich schválenia, ako aj na to, že dôvody oneskorenia v postupoch obnovenia sú mimo kontroly príslušných žiadateľov, obdobia platnosti schválenia daných účinných látok by sa mali predĺžiť s cieľom umožniť dokončenie požadovaných hodnotení a sfinalizovať regulačné rozhodovacie postupy týkajúce sa príslušných žiadostí o obnovenie platnosti schválenia.

(13)

Keďže spravodajské členské štáty ešte nedokončili hodnotenie rizika a vzhľadom na čas potrebný na dokončenie zostávajúcich krokov v každom postupe obnovenia, trvanie predĺženia platnosti schválenia účinných látok chlórmekvát, fostiazát, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, sulfuryl-fluorid a tebufénpyrad by sa malo stanoviť na tridsaťdeväť mesiacov a v prípade účinných látok eugenol, flumetralín, geraniol a tymol na dvadsaťdeväť mesiacov.

(14)

Keďže úrad potrebuje dodatočný čas na to, aby dospel k záveru o hodnotení rizika účinných látok bensulfurón, chlorotolurón, deltametrín, MCPA a MCPB a prípadne aj na konzultáciu s odborníkmi, trvanie predĺženia platnosti schválenia uvedených účinných látok by sa malo stanoviť na tridsaťtri a pol mesiaca.

(15)

Keďže úrad požiadal o doplňujúce informácie na účely posúdenia kritérií schválenia stanovených v bodoch 3.6.5 a 3.8.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, trvanie predĺženia platnosti schválenia účinnej látky daminozid by sa malo stanoviť na dvadsaťdva a pol mesiaca a keďže je potrebný dodatočný čas na ich vyhodnotenie, trvanie predĺženia platnosti schválenia účinných látok klomazón, fludioxonyl, flufenacet a tritosulfurón by sa malo stanoviť na devätnásť a pol mesiaca.

(16)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

V prípade, keď Komisia prijíma nariadenie o neobnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví ako dátum uplynutia platnosti schválenia rovnaký dátum, ako je ten, ktorý platil pred prijatím tohto nariadenia, alebo dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa stanovuje neobnovenie platnosti schválenia účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. V prípadoch, keď má Komisia prijať nariadenie o obnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví podľa daných okolností čo najskorší možný dátum uplatňovania.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1480 zo 7. septembra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 2-fenylfenol (vrátane jeho solí, napr. sodnej soli), 8-hydroxychinolín, amidosulfurón, bensulfurón, bifenox, chlórmekvát, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, dimetachlór, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fénpropidín, fenpyrazamín, fludioxonyl, flufenacet, flumetralín, fostiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, parafínový olej, penkonazol, pikloram, prohexadión, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-o-nitrofenolát, nátrium-p-nitrofenolát, síra, tebufénpyrad, tetrakonazol, tri-alát, triflusulfurón a tritosulfurón (Ú. v. EÚ L 233, 8.9.2022, s. 43).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/184 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok FEN 560 (známej aj ako senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej) a sulfuryl-fluorid (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, s. 10).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka eugenol a mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 17).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 570/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka geraniol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 168, 20.6.2013, s. 18).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka tymol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 33).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26), ktoré sa naďalej uplatňuje na postup obnovenia schválenia uvedených účinných látok podľa článku 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1740 z 20. novembra 2020, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 (Ú. v. EÚ L 392, 23.11.2020, s. 20).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.   

Časť A sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 40, deltametrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. augusta 2026“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 65, flufenacet, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. júna 2025“.

3.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 69, fostiazát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

4.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 102, chlorotolurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. augusta 2026“.

5.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 104, daminozid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. septembra 2025“.

6.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 107, MCPA, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. augusta 2026“.

7.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 108, MCPB, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. augusta 2026“.

8.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 160, prosulfokarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

9.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 161, fludioxonyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. júna 2025“.

10.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 162, klomazón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. júna 2025“.

11.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 186, tritosulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. júla 2025“.

12.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 271, bensulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „15. augusta 2026“.

13.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 272, nátrium-5-nitroguajakolát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

14.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 273, nátrium-o-nitrofenolát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

15.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 274, nátrium-p-nitrofenolát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

16.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 275, tebufénpyrad, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

17.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 276, chlórmekvát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2027“.

18.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 278, propachizafop, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2027“.

19.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 279, chizalofop-P-etyl a chizalofop-P-tefuryl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2027“.

20.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 307, sulfuryl-fluorid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2027“.

2.   

Časť B sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 45, eugenol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2026“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 46, geraniol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2026“.

3.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 47, tymol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2026“.

3.   

Časť E sa mení takto:

 

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 1, flumetralín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „ 11. mája 2026 “.


12.9.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1758

z 11. septembra 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Spoločnosť Salveco SAS predložila 26. apríla 2019 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) žiadosť o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov s názvom „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“, ktoré patria medzi výrobky typu 2, 3 a 4 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o súhlase príslušného orgánu Francúzska s tým, že žiadosť vyhodnotí. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-HC051278-51.

(2)

Skupina „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ obsahuje ako účinnú látku kyselinu (+)-L-mliečnu, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie uvedeného v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2, 3 a 4.

(3)

V súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiaci príslušný orgán predložil agentúre 7. januára 2022 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia.

(4)

V súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 agentúra predložila Komisii 5. júla 2022 stanovisko (2), návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov (summary of the biocidal product characteristics – SPC), pokiaľ ide o skupinu výrobkov „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“, a záverečnú hodnotiacu správu o tejto skupine biocídnych výrobkov.

(5)

Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ je skupina biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pre ktorú možno podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia udeliť autorizáciu Únie, a že pri súlade s návrhom zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov spĺňa podmienky stanovené v článku 19 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia.

(6)

V súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 agentúra predložila Komisii 20. júla 2022 návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov vo všetkých úradných jazykoch Únie.

(7)

Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné udeliť autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti Salveco SAS sa udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0028967-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ na trhu a jej používanie v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov stanoveným v prílohe.

Autorizácia Únie je platná od 2. októbra 2023 do 30. septembra 2033.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. septembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)   ECHA opinion of 15 June 2022 on the Union authorisation of ‘SALVECO SALVESAFE PRODUCTS’ [Stanovisko agentúry ECHA z 15. júna 2022 k autorizácii Únie pre skupinu výrobkov „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“] (ECHA/BPC/346/2022). https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.


PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK SKUPINY BIOCÍDNYCH VÝROBKOV

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

Výrobky typu 2 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky)

Výrobky typu 3 – Veterinárna hygiena (dezinfekčné prostriedky)

Výrobky typu 4 – Oblasť potravín a krmív (dezinfekčné prostriedky)

Číslo autorizácie: EU-0028967-0000

Číslo položky v R4BP: EU-0028967-0000

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1.   ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1.   Názov skupiny výrobkov

Názov

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

1.2.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

1.3.   Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

SALVECO S.A.S.

Adresa

Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4, F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Francúzsko

Číslo autorizácie

EU-0028967-0000

Číslo položky v R4BP

EU-0028967-0000

Dátum autorizácie

2. októbra 2023

Dátum skončenia platnosti autorizácie

30. septembra 2033

1.4.   Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Názov výrobcu

SALVECO S.A.S

Adresa výrobcu

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francúzsko

Miesto výrobných priestorov

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francúzsko


Názov výrobcu

GESTRA S.A.S

Adresa výrobcu

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Francúzsko

Miesto výrobných priestorov

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Francúzsko

1.5.   Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka

kyselina (+)-L-mliečna

Názov výrobcu

PURAC BIOCHEM BV

Adresa výrobcu

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Španielsko

Miesto výrobných priestorov

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Španielsko


Účinná látka

kyselina (+)-L-mliečna

Názov výrobcu

JUNGBUNGZLAUER S.A

Adresa výrobcu

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Francúzsko

Miesto výrobných priestorov

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Francúzsko

2.   ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,627

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

0,0

28,8

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

0,0

8,23

2.2.   Typ(y) úpravy

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

AL – Iné tekutiny

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta-SPC1

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-1

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 1

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 1

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 1

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 1.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy v domácich, inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V domácich, inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 % do 1,496 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Veľkosť balenia pre neprofesionálov je obmedzená na maximálne 3 litre a balenie nad 1 liter by malo byť vybavené rukoväťou.

 

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)

 

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo polyetyléntereftalát (PET)

 

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

 

Sud: 10 – 210 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

 

Stredne objemový kontajner (IBC): 1 000 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.   Opis použitia

Tabuľka 2

Použiť # 2 – Dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravín a krmív (dezinfekčný prostriedok na všetky tvrdé umývateľné povrchy v domácich, inštitucionálnych a potravinárskych priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

v domácich, inštitucionálnych a potravinárskych priestoroch (všeobecná dezinfekcia)

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 % do 1,496 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Veľkosť balenia pre neprofesionálov je obmedzená na maximálne 3 litre a balenie nad 1 liter by malo byť vybavené rukoväťou

 

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)

 

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo polypropyléntereftalát (PET)

 

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

 

Sud: 10 – 210 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

 

Stredne objemový kontajner (IBC): 1 000 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

4.2.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

Dodržiavajte návod na použitie.

Každá etiketa výrobku musí poskytovať informácie o spôsobe riedenia, aby sa zaručila účinnosť výrobku. Keďže koncentrácia kyseliny L-(+)-mliečnej vo výrobkoch sa v tomto meta SPC môže pohybovať od 15,66% do 31,33 %, nie je možné tu uviesť všetky riedenia výrobku.

Príklad výrobku obsahujúceho 15,66 % kyseliny L-(+)-mliečnej

Baktericídny a kvasinkocídny účinok

Riedenie výrobku

0,299 % (20 ml výrobku, pridajte vodu do 1 litra)

Doba kontaktu

5 minút

Držiteľ autorizácie musí uviesť na etikete príslušný objem výrobku, ktorý sa má zriediť s vodou, pre každý konkrétny výrobok

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

Len pre profesionálne použitie:

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé znenia noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6. - Materiál osobných ochranných prostriedkov (OOP) určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Len pre neprofesionálnych používateľov:

Je potrebný uzáver zabezpečený proti otvoreniu deťmi.

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat alebo domácich miláčikov.

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat alebo domácich miláčikov.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

P280 (Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre) neplatí pre neprofesionálneho používateľa.

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_1

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0001 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_5

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0002 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.3.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_9

Oblasť trhu: EU

 

OSANIS – Nettoyant désinfectant concentré

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0003 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.4.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_13

Oblasť trhu: EU

 

MILTON - Dégraissant désinfectant

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0004 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

META SPC 2

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta-SPC2

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-2

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 2

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 2

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje eukalyptol, karvón a limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje metylsalicylát a eugenol (čistá vôňa). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje eukalyptol (vôňa eukalyptových listov). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 2

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 3.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy v domácich, inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

v domácich, inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia.

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 % do 1,496 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Veľkosť balenia pre neprofesionálov je obmedzená na maximálne 3 litre a balenie nad 1 liter by malo byť vybavené rukoväťou

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

Sud: 10 – 210 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

IBC: 1 000 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.   Opis použitia

Tabuľka 4.

Použiť # 2 – Dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravín a krmív (dezinfekčný prostriedok na všetky tvrdé umývateľné povrchy v domácich, inštitucionálnych a potravinárskych priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V domácich, inštitucionálnych a potravinárskych priestoroch (všeobecná dezinfekcia)

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 % do 1,496 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % až 1,496 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Veľkosť balenia pre neprofesionálov je obmedzená na maximálne 3 litre a balenie nad 1 liter by malo byť vybavené rukoväťou

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

Sud: 10 – 210 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

IBC: 1 000 litrov HDPE (len pre profesionálnych používateľov)

4.2.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

Dodržiavajte návod na použitie.

Každá etiketa výrobku musí poskytovať informácie o spôsobe riedenia, aby sa zaručila účinnosť výrobku. Keďže koncentrácia kyseliny L-(+)-mliečnej vo výrobkoch sa v tomto meta SPC môže pohybovať od 15,66% do 31,33 %, nie je možné tu uviesť všetky riedenia výrobku.

Príklad výrobku obsahujúceho 15,66 % kyseliny L-(+)-mliečnej

Baktericídny a kvasinkocídny účinok

Riedenie výrobku

0,299 % (20 ml výrobku, pridajte vodu do 1 litra)

Doba kontaktu

5 minút

Držiteľ autorizácie musí uviesť na etikete príslušný objem výrobku, ktorý sa má zriediť s vodou, pre každý konkrétny výrobok

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

Len pre profesionálne použitie:

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé názvy noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6. – Materiál OOP určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Len pre neprofesionálnych používateľov:

Je potrebný uzáver zabezpečený proti otvoreniu deťmi.

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat alebo domácich miláčikov.

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat alebo domácich miláčikov.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

P280 (Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre) neplatí pre neprofesionálneho používateľa.

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_2

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0005 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_3

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0006 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.3.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_4

Oblasť trhu: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Oblasť trhu: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Oblasť trhu: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant salle de bain

Oblasť trhu: EU

SANIVERT - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

Oblasť trhu: EU

YOU - Recharge désinfectant toutes surfaces

Oblasť trhu: EU

YOU - Recharge désinfectant WC

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus

Oblasť trhu: EU

YOU - Refill All purpose disinfecting cleaner

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0007 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.4.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_6

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0008 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.5.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_7

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0009 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.6.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_8

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0010 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

20,89

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

18,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,49

7.7.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_10

Oblasť trhu: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Menthe

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Menthe

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0011 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.8.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_11

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0012 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.9.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_12

Oblasť trhu: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour sol désinfectant multi-surfaces

Oblasť trhu: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant sol

Oblasť trhu: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant Multi-surfaces

Oblasť trhu: EU

SANIVERT - Recharge désinfectant multi-surfaces

Oblasť trhu: EU

YOU - Recharge désinfectant sols & surfaces

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Eucalyptus

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0013 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.10.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_14

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0014 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

8,23

7.11.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_15

Oblasť trhu: EU

 

TECH'LAB - Concentré détergent désinfectant sols & surfaces

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0015 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

7.12.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM1_16

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0016 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

4,11

META SPC 3

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta-SPC3

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-3

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 3

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 3

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

1,32

3,52

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 3

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 3

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 5.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.   Opis použitia

Tabuľka 6.

Použiť # 2 – Dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravín a krmív (dezinfekčný prostriedok na všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch (všeobecne)

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.2.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

Každá etiketa výrobku musí poskytovať informácie o spôsobe riedenia, aby sa zaručila účinnosť výrobku. Keďže koncentrácia kyseliny L-(+)-mliečnej vo výrobkoch sa v tomto meta SPC môže pohybovať od 7,83% do 31,33 %, nie je možné tu uviesť všetky riedenia výrobku.

Príklad výrobku obsahujúceho 7,83 % kyseliny L-(+)-mliečnej

Baktericídny a kvasinkocídny účinok

Riedenie výrobku

0,299 % (40 ml výrobku, pridajte vodu do 1 litra)

Doba kontaktu

5 minút

Držiteľ autorizácie musí uviesť na etikete príslušný objem výrobku, ktorý sa má zriediť s vodou, pre každý konkrétny výrobok

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé názvy noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6.

Materiál OOP určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_1

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0017 1-3

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

15,66

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

13,5

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

1,76

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_2

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0018 1-3

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

7.3.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_6

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0019 1-3

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

6,75

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

1,32

META SPC 4

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta-SPC4

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-4

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 4

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 4

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

1,32

5,28

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 4

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje eukalyptol, karvón a limonén (vôňa chladivej mäty). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje metylsalicylát a eugenol (čistá vôňa). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 4

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 7.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V inštitucionálnych a priemyselných priestoroch

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.   Opis použitia

Tabuľka 8.

Použiť # 2 – Dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravín a krmív (dezinfekčný prostriedok na všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V inštitucionálnych a priemyselných priestoroch

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % hmot. kyselinyL-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Minimálna používaná koncentrácia tenzidov musí byť 0,29 % pre akýkoľvek budúci výrobok zahrnutý do tohto meta SPC

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Doplňovacie uzávery: 20 – 100 ml HDPE

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.2.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

Každá etiketa výrobku musí poskytovať informácie o spôsobe riedenia, aby sa zaručila účinnosť výrobku. Keďže koncentrácia kyseliny L-(+)-mliečnej vo výrobkoch sa v tomto meta SPC môže pohybovať od 7,83% do 31,33 %, nie je možné tu uviesť všetky riedenia výrobku.

Príklad výrobku obsahujúceho 7,83 % kyseliny L-(+)-mliečnej

Baktericídny a kvasinkocídny účinok

Riedenie výrobku

0,299 % (40 ml výrobku, pridajte vodu do 1 litra)

Doba kontaktu

5 minút

Držiteľ autorizácie musí uviesť na etikete príslušný objem výrobku, ktorý sa má zriediť s vodou, pre každý konkrétny výrobok

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé názvy noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6.

Materiál OOP určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_3

Oblasť trhu: EU

 

ATOUT-VERT - DD303

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Multi-usages Menthe

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Sanitaires Menthe

Oblasť trhu: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Cuisine Menthe

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0020 1-4

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,28

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_4

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0021 1-4

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

27,0

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,28

7.3.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM2_5

Oblasť trhu: EU

 

ATOUT-VERT - DDP38

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0022 1-4

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

7,83

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

6,75

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

1,32

META SPC 5

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta-SPC5

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-5

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 5

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 5

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 5

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 5

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 5

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 9.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčný prostriedok pre všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V inštitucionálnych, zdravotníckych a priemyselných priestoroch

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponor s výnimkou medicínskej oblasti, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,4485 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,4485 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy: 0,4485 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Koncentrovaný výrobok sa má pred použitím zriediť na 1,5 % obj.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.   Opis použitia

Tabuľka 10.

Použiť # 2 – Dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravín a krmív (dezinfekčný prostriedok na všetky tvrdé umývateľné povrchy v inštitucionálnych a priemyselných (potravinárskych) priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

V inštitucionálnych a priemyselných priestoroch (potravinárskych (všeobecného, mäsového (okrem bitúnkov a mliekarenského priemyslu))

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,4485 % do 0,598 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Všeobecná dezinfekcia a mäsový priemysel

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,4485 % až 0,598 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Koncentrovaný výrobok sa má pred použitím zriediť na 1,5 až 2 % v/v.

Mliekarenský priemysel

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,598 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Koncentrovaný výrobok sa má pred použitím zriediť na 2 % obj.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.2.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.2.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.3.   Opis použitia

Tabuľka 11.

Použiť # 3 – Dezinfekčné prostriedky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy vo veterinárnych priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, ponorenie, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,299 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,299 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 30 minút, 10 °C

Koncentrovaný výrobok sa má pred použitím zriediť na 1 % obj.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.3.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pred aplikáciou výrobku dôkladne očistite povrchy.

4.3.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.3.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.3.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.3.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 až 30 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé názvy noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6.

Materiál OOP určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok je penivá zmes.

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 5

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM3_1

Oblasť trhu: EU

 

CLEAN DESINFECTANT

Oblasť trhu: EU

GERM D

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0023 1-5

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

28,8

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

META SPC 6

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta-SPC6

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-6

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

2.   ZLOŽENIE META SPC 6

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 6

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,28

5,28

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 6

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 6

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje eukalyptol a karvón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 6

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 12.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky tvrdé umývateľné povrchy v zdravotníckych priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Kvasinky

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: Vírusy

Bežný názov: Obalené vírusy

Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorné

Vonkajšie

v zdravotníckych priestoroch

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Sprejovanie, rozotieranie, utieranie, nanášanie peny, ošetrovanie kefou, ošetrovanie namáčaním, mopovanie

Detailný opis:

bez mechanického pôsobenia

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: -

Riedenie (%): 0,4485 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Povinné cieľové organizmy:

Baktérie a kvasinky: 0,4485 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Iné cieľové organizmy:

Obalené vírusy: 0,4485 % hmot. kyseliny L-(+)-mliečnej, 5 minút, 20 °C

Koncentrovaný výrobok sa má pred použitím zriediť na 1,5 % obj.

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaše: 0,5 – 5 litrov HDPE alebo PET

Kanister: 1 – 80 litrov HDPE

Sud: 10 – 210 litrov HDPE

IBC: 1 000 litrov HDPE

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny na používanie

Výrobok aplikujte úplným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minút (aplikujte približne 18 streknutí /m2 alebo 20 ml/m2 alebo úplne pokryte predmet, ktorý sa má dezinfikovať).

Aplikujte len na neporéznych povrchoch.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie.

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom (počas riedenia) noste ochranné, chemicky odolné rukavice v zhode s normou EN 374 alebo jej ekvivalentom, chemické ochranné okuliare v zhode s normou EN 16321 alebo jej ekvivalentom a celotelovú kombinézu v zhode s normou EN 14605 alebo jej ekvivalentom. Celé názvy noriem EN sú k dispozícii v oddiele 6.

Materiál OOP určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku.

Po použití koncentrovaného výrobku si umyte ruky.

Zabráňte kontaktu s očami.

Zabráňte rozstrekovaniu a rozliatiu počas miešania a plnenia (riedenia).

Pri použitiach vo vonkajšom prostredí neaplikujte výrobok, ak sa do 24 hodín očakáva dážď.

Pri použitiach sprejovaním vo vonkajšom prostredí zabráňte prenosu do iných priestorov vetrom (prievanom).

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút.

Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál alebo lekára:

Oči je tiež potrebné opakovane vyplachovať aj počas cesty k lekárovi, ak došlo k ich vystaveniu alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte na číslo 112 alebo sanitku pre lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú príznaky, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanalizácie.

Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Chráňte pred mrazom.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Celé názvy noriem EN uvedených v oddiele 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizika“ sú:

 

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

 

EN 16321 – Ochrana očí a tváre pre použitie na pracovisku

 

EN 14605 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Funkčné požiadavky pre odev s kvapalinotesnými (typu 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí poskytujúcich ochranu častiam tela (typy PB [3] a PB [4])

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 6

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

SALVE FAM3_2

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028967-0024 1-6

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

28,8

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

5,28

META SPC 7

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

meta-SPC7

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-7

1.3.   Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2.   ZLOŽENIE META SPC 7

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 7

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

kyselina (+)-L-mliečna

 

Účinná látka

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Oktyléterkarboxylát sodný

 

Iná ako účinná látka

53563-70-5

 

24,93

24,93

D-glukopyranóza, oligomerná, C10-16 (párne číslované)-alkylglykozidy

 

Iná ako účinná látka

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 7

Úprava/úpravy

SL – Rozpustný koncentrát

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 7

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odborné ošetrenie (pozri si dodatočné pokyny pre poskytnutie prvej pomoci na etikete).

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 7

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 13.

Použiť # 1 – Dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky na všetky umývateľné tvrdé povrchy v domácich, inštitucionálnych a priemyselných priestoroch)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-