ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
2. augusta 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1580 z 31. júla 2023, ktorým sa tristotridsiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá’iš) a al-Káida

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1581 z 1. augusta 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis  ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1582 z 1. augusta 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny sodná soľ 3’-sialyllaktózy produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli  ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1583 z 1. augusta 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o špecifikácie novej potraviny lakto-N-neotetraóza (mikrobiálny zdroj) ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1584 z 1. augusta 2023 o opatreniach na prevenciu usídlenia a rozšírenia škodcu Popillia japonica Newman a o opatreniach na jeho eradikáciu a zamedzenie jeho šírenia v určitých vymedzených oblastiach na území Únie

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie riadiacej rady Železničnej agentúry Európskej únie č. 253 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností vykonávaných Železničnou agentúrou Európskej únie [2023/1585]

39

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1586 z 26. júla 2023 o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1587 z 1. augusta 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1668, pokiaľ ide o harmonizované normy pre požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy pre elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka ( 1 )

134

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1580

z 31. júla 2023,

ktorým sa tristotridsiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá’iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá’iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1267(1999), 1989(2011) a 2253(2015) rozhodol 21. júla 2023 o zmene dvoch záznamov v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2023

Za Komisiu

v mene predsedníčky

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Pod nadpisom „Fyzické osoby“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa identifikačné údaje pre tieto záznamy menia takto:

a)

„Yazid Sufaat [alias a) Joe; b) Abu Zufar]. Adresa: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia (predchádzajúca adresa) b) Malajzia. Dátum narodenia: 20.1.1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529. Dátum označenia podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 9.9.2003.“

sa nahrádza takto:

„Yazid Sufaat [málo spoľahlivý alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresa: a) Taman Bukit Ampang, štát Selangor, Malajzia (predchádzajúca adresa) b) Malajzia (vo väzení od roku 2013 do roku 2019). Dátum narodenia: 20. 1. 1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529. Ďalšie informácie: zakladajúci člen organizácie Jemaah Islamiyah (JI), ktorý pracoval na programe al-Káidy pre biologické zbrane, poskytoval podporu tým, ktorí sa podieľali na útokoch organizácie al-Káida z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických, a podieľal sa na bombových operáciách JI. Držaný vo väzbe v Malajzii od roku 2001 do roku 2008. Zatknutý v Malajzii v roku 2013 a odsúdený na sedem rokov v januári 2016 za to, že neoznámil informácie týkajúce sa teroristických činov. Väzba bola ukončená 20. novembra 2019. Do 21. novembra 2021 sa na neho vzťahovalo rozhodnutie s príkazom pobytu v trvaní dvoch rokov na území Selangoru v Malajzii. Fotografie sú zahrnuté v osobitnom oznámení Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOLU. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 9. 9. 2003.“

b)

„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani [alias a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani; b) Abu Sarah al-Saudi; c) Abu Sara Zahrani]. Dátum narodenia: 19.1.1986. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Adresa: Sýrska arabská republika Číslo cestovného pasu: a) K142736 (saudskoarabský cestovný pas vydaný 14.7.2011 v Al-Khafji, Saudská Arábia); b) G579315 (saudskoarabský cestovný pas). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 20.4.2016.“

sa nahrádza takto:

„„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (spoľahlivý alias: Faisal Ahmed Ali Alzahrani; málo spoľahlivý alias: a) Abu Sarah al-Saudi, b) Abu Sara Zahrani). Dátum narodenia: 19. 1. 1986. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Adresa: Sýrska arabská republika. Číslo cestovného pasu: a) K142736 (saudskoarabský cestovný pas vydaný 14. 7. 2011 v Al-Khafji, Saudská Arábia); b) saudskoarabské národné identifikačné číslo G579315. Ďalšie informácie: Údajne zomrel. Od mája 2015 bol vedúcim predstaviteľom ropnej a plynárenskej divízie Islamského štátu v Iraku a Levante (ISIL), ktorý bol do zoznamu zaradený ako al-Káida v Iraku, pre guvernorát Al Barakah, Sýrska arabská republika. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 20. 4. 2016.“


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1581

z 1. augusta 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny „oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu nových potravín.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (2) sa podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 zriadil únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Únijný zoznam stanovený v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 zahŕňa oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis ako povolenú novú potravinu.

(4)

Nová potravina „oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis“ bola povolená podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3) na používanie vo výživových doplnkoch určených pre bežnú populáciu, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (4) nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“. Najvyššie povolené množstvá novej potraviny sú 40 – 80 mg oleorezínu/deň, čo zodpovedá ≤ 8 mg astaxantínu za deň.

(5)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1377 (5) sa zmenili podmienky používania novej potraviny „oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis“. Konkrétne používanie novej potraviny vo výživových doplnkoch s obsahom 40 – 80 mg oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis, ktorý zodpovedá množstvám astaxantínu neprevyšujúcim 8 mg, bolo obmedzené na dospelých a dospievajúcich starších ako 14 rokov. Zmena vychádzala zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) Safety of astaxanthin for its use as a novel food in food supplements (6) (Bezpečnosť astaxantínu pri jeho používaní ako novej potraviny vo výživových doplnkoch), v ktorom sa dospelo k záveru o bezpečnosti množstiev astaxantínu neprevyšujúcich 8 mg len pre populáciu nad 14 rokov.

(6)

Spoločnosť Natural Algae Astaxanthin Association (ďalej len „žiadateľ“) predložila Komisii 15. decembra 2022 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 žiadosť o zmenu podmienok používania oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis. Žiadateľ požiadal o rozšírenie používania novej potraviny na výživové doplnky určené pre deti vo veku od 3 do 10 rokov v množstve 23 mg oleorezínu/deň (čo zodpovedá najviac 2,3 mg astaxantínu/deň) a na výživové doplnky určené pre dospievajúcich vo veku od 10 do 14 rokov s obsahom 57 mg oleorezínu/deň (čo zodpovedá až 5,6 mg astaxantínu/deň).

(7)

Komisia sa domnieva, že nie je pravdepodobné, že by požadovaná zmena v podmienkach používania oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis mala vplyv na ľudské zdravie a že hodnotenie bezpečnosti úradom v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 nie je potrebné. Vzhľadom na prijateľný denný príjem (ADI) astaxantínu vo výške 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti na deň a príjem astaxantínu z bežnej stravy, ako sa uvádza v stanovisku úradu uverejnenom v roku 2020, by príjem astaxantínu z výživových doplnkov, ako ho navrhuje žiadateľ, viedol k celkovému príjmu astaxantínu nepresahujúcemu prijateľný denný príjem.

(8)

Informácie uvedené v žiadosti poskytujú dostatočné dôvody na konštatovanie, že zmeny podmienok používania oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a mali by sa schváliť.

(9)

V súlade so zmenou podmienok používania výživových doplnkov obsahujúcich rôzne množstvá oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis v závislosti od cieľových vekových skupín populácie je potrebné informovať spotrebiteľov vhodným označením, že potravinové doplnky obsahujúce novú potravinu nemajú konzumovať skupiny obyvateľstva, pre ktoré nie sú určené, a nesmú ich konzumovať dojčatá a malé deti. Komisia okrem toho považuje za vhodné stanoviť dodatočnú požiadavku na označovanie s cieľom predísť súbežnej konzumácii rôznych výživových doplnkov s obsahom astaxantínu, pri ktorej sa pravdepodobne prekročí prijateľný denný príjem stanovený úradom.

(10)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž a poskytnúť prevádzkovateľom podnikov dostatočný čas na splnenie požiadaviek tohto nariadenia by sa mali stanoviť prechodné opatrenia týkajúce sa výživových doplnkov obsahujúcich ≤ 8,0 mg astaxantínu určených pre bežnú populáciu staršiu ako 14 rokov, ktoré boli umiestnené na trh alebo odoslané z tretích krajín do Únie pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. S cieľom zohľadniť bezpečnosť spotrebiteľov by uvedené prechodné opatrenia mali obsahovať informácie o primeranom používaní v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

(11)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Výživové doplnky obsahujúce ≤ 8,0 mg astaxantínu určené pre bežnú populáciu staršiu ako 14 rokov, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu predávať do ich dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby.

2.   Výživové doplnky obsahujúce ≤ 8,0 mg astaxantínu určené pre bežnú populáciu staršiu ako 14 rokov, ktoré boli dovezené do Únie, sa môžu predávať do ich dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby, ak dovozca takej potraviny vie preukázať, že boli odoslané z dotknutej tretej krajiny a boli na ceste do Únie pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1377 z 19. augusta 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok používania novej potraviny oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 297, 20.8.2021, s. 20).

(6)  Pracovná skupina EFSA pre výživu, nové potraviny a potravinové alergény; Scientific Opinion on the safety of astaxanthin as a novel food in food supplements (Vedecké stanovisko o bezpečnosti astaxantínu ako novej potraviny vo výživových doplnkoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(2):5993.


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa zápis týkajúci sa „oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis“ v tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

„Oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá astaxantínu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis“.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis sa uvádza informácia, že by sa nemali konzumovať:

a)

ak sa v ten istý deň konzumujú iné výživové doplnky obsahujúce estery astaxantínu;

b)

v prípade dojčiat a malých detí do 3 rokov;

c)

v prípade dojčiat a detí do 10 rokov  (*1);

d)

v prípade dojčiat, detí a dospievajúcich do 14 rokov  (*1).

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, s výnimkou dojčiat a malých detí

2,3 mg astaxantínu na deň pre deti vo veku od 3 do 10 rokov

5,7 mg astaxantínu na deň pre dospievajúcich vo veku od 10 do 14 rokov

8 mg astaxantínu na deň pre bežnú populáciu staršiu ako 14 rokov


(*1)  V závislosti od vekovej skupiny, pre ktorú je výživový doplnok určený.“


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1582

z 1. augusta 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny sodná soľ 3’-sialyllaktózy produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu nových potravín.

(2)

V zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (2) zriadil únijný zoznam nových potravín.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/96 (3) sa podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283 povolilo umiestnenie sodnej soli 3’-sialyllaktózy získanej mikrobiálnou fermentáciou s použitím geneticky modifikovaného kmeňa K-12 DH1 baktérie Escherichia coli (ďalej len „E. coli“) ako novej potraviny na trh Únie.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/113 (4) sa podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283 povolilo umiestnenie sodnej soli 3’-sialyllaktózy získanej mikrobiálnou fermentáciou s použitím geneticky modifikovaných kmeňov derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli ako novej potraviny na trh Únie.

(5)

Spoločnosť Chr. Hansen A/S (ďalej len „žiadateľ“) predložila Komisii 8. februára 2023 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 žiadosť o zmenu podmienok používania sodnej soli 3’-sialyllaktózy (ďalej len „3’-SL“) získanej mikrobiálnou fermentáciou s použitím geneticky modifikovaných kmeňov (produkčného kmeňa a kmeňa s voliteľným degradačným využitím) derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli. Žiadateľ požiadal o zvýšenie maximálneho množstva sodnej soli 3’-SL používanej v počiatočnej dojčenskej výžive v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (5) zo súčasného maximálneho prípustného množstva 0,23 g/kg alebo l na maximálne množstvo 0,28 g/kg alebo l a o rozšírenie používania sodnej soli 3’-SL na výživové doplnky nesprávne vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (6) ako „potravinové doplnky“ určené pre dojčatá a malé deti v množstve 0,28 g/deň. Žiadateľ následne 23. marca 2023 upravil pôvodnú požiadavku v žiadosti a z navrhovaných použití odstránil používanie sodnej soli 3’-SL vo výživových doplnkoch určených pre dojčatá a malé deti.

(6)

Žiadateľ odôvodnil žiadosť o navrhované zmeny podmienok používania sodnej soli 3’-SL v počiatočnej dojčenskej výžive v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 tým, že ide o prostriedok, ktorým sa množstvo sodnej soli 3’-SL v počiatočnej dojčenskej výžive a výsledný príjem priblíži k hodnotám 3’-SL prirodzene sa vyskytujúcim v ľudskom mlieku.

(7)

Komisia sa domnieva, že nie je pravdepodobné, že by požadovaná aktualizácia únijného zoznamu týkajúca sa zmeny podmienok používania sodnej soli 3’-SL produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli navrhovanej žiadateľom mala vplyv na ľudské zdravie a že hodnotenie bezpečnosti Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 nie je potrebné. V tejto súvislosti by bol mierne zvýšený príjem sodnej soli 3’-SL, ktorý by pramenil z uvedeného zvýšeného používania v počiatočnej dojčenskej výžive v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013, stále nižší než príjem 3’-SL z materského mlieka, ktorý úrad vo svojom stanovisku z roku 2022 týkajúcom sa sodnej soli 3’-SL produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli nepovažoval za bezpečnostné riziko. (7) Komisia sa takisto domnieva, že zvýšenie maximálneho množstva sodnej soli 3’-SL v počiatočnej dojčenskej výžive z 0,23 g/kg alebo l na 0,28 g/kg alebo l by sa malo zohľadniť aj v podmienkach používania potravín na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013, keďže maximálne prípustné množstvo sodnej soli 3’-SL v týchto potravinách súvisí s maximálnym množstvom používaným v počiatočnej dojčenskej výžive.

(8)

Informácie uvedené v žiadosti a v stanovisku úradu z roku 2022 poskytujú dostatočné dôvody na konštatovanie, že zmeny podmienok používania sodnej soli 3’-SL produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli sú v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a mali by sa schváliť.

(9)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/96 z 28. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 3’-sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 31, 29.1.2021, s. 201).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/113 zo 16. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie sodnej soli 3’-sialyllaktózy produkovanej kmeňmi derivovanými z Escherichia coli BL21(DE3) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2023, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(5):7331.


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 v tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa zápis týkajúci sa sodnej soli 3’-sialyllaktózy (ďalej len „3’-SL“) [produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli] nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

Sodná soľ 3’-sialyllaktózy (3’-SL)

[produkovaná kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie E. coli]

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sodná soľ 3’-sialyllaktózy“.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich sodnú soľ 3’-sialyllaktózy (3’-SL) sa uvádza informácia, že:

a)

by ich nemali užívať deti mladšie ako 3 roky;

b)

by sa nemali užívať, ak sa v ten istý deň konzumujú iné potraviny s pridanou sodnou soľou 3’-sialyllaktózy.

 

Povolená 6. februára 2023. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: „Chr. Hansen A/S“, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Dánsko. Počas obdobia ochrany údajov má povolenie umiestňovať novú potravinu – sodnú soľ 3’-sialyllaktózy – na trh v rámci Únie iba spoločnosť Chr. Hansen A/S, pokiaľ povolenie pre novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo s odvolaním sa na tieto dôkazy alebo údaje použité so súhlasom spoločnosti „Chr. Hansen A/S“.

Dátum skončenia ochrany údajov: 6. február 2028.“

Počiatočná dojčenská výživa vymedzená v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,28 g/l v konečnom výrobku pripravenom na použitie, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa pokynov výrobcu

Následná dojčenská výživa vymedzená v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,28 g/l v konečnom výrobku pripravenom na použitie, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa pokynov výrobcu

Potraviny spracované na báze obilnín a určené pre dojčatá a malé deti a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,28 g/l alebo 0,28 g/kg v konečnom výrobku pripravenom na použitie, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa pokynov výrobcu

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

0,28 g/l v konečnom výrobku pripravenom na použitie, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa pokynov výrobcu

Potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými potrebami dojčiat a malých detí, pre ktoré sú výrobky určené, ale v žiadnom prípade nie viac ako 0,28 g/l alebo 0,28 g/kg v konečnom výrobku pripravenom na použitie, ktorý sa takto predáva alebo ktorý sa pripravuje podľa návodu výrobcu

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín pre dojčatá a malé deti

V súlade s osobitnými výživovými potrebami osôb, ktorým sú výrobky určené

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre bežnú populáciu, okrem dojčiat a malých detí

0,7 g/deň


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1583

z 1. augusta 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o špecifikácie novej potraviny lakto-N-neotetraóza (mikrobiálny zdroj)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (2) sa podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 zriadil únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/375 (3) sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) povolilo umiestnenie chemicky syntetizovanej lakto-N-neotetraózy ako novej zložky potravín na trh.

(4)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 258/97 spoločnosť Glycom A/S 1. septembra 2016 informovala Komisiu o svojom zámere umiestniť na trh lakto-N-neotetraózu z mikrobiálneho zdroja, produkovanú geneticky modifikovaným kmeňom K-12 baktérie Escherichia coli, ako novú zložku potravín. Lakto-N-neotetraóza mikrobiálneho pôvodu produkovaná geneticky modifikovaným kmeňom K-12 baktérie Escherichia coli bola zaradená do únijného zoznamu nových potravín na základe uvedeného oznámenia pri zriadení únijného zoznamu.

(5)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1314 (5) sa zmenili špecifikácie novej potraviny lakto-N-neotetraóza (mikrobiálny zdroj) produkovanej geneticky modifikovaným kmeňom K-12 baktérie Escherichia coli.

(6)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/912 (6) sa zmenili špecifikácie novej potraviny lakto-N-neotetraóza (mikrobiálny zdroj) s cieľom umožniť, aby sa lakto-N-neotetraóza produkovaná kombinovanou aktivitou geneticky modifikovaných kmeňov PS-LNnT-JBT a DS-LNnT-JBT derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli mohla umiestňovať na trh za rovnakých podmienok používania, aké boli predtým povolené pre lakto-N-neotetraózu.

(7)

Spoločnosť Chr. Hansen A/S (ďalej len „žiadateľ“) predložila Komisii 15. novembra 2022 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 žiadosť o zmenu špecifikácií lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) produkovanej kombinovanou aktivitou kmeňov PS-LNnT-JBT a DS-LNnT-JBT derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli. Žiadateľ požiadal, aby sa odkaz na špecifické geneticky modifikované kmene PS-LNnT-JBT a DS-LNnT-JBT derivované z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli používané na výrobu lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) nahradil generickým odkazom na oba kmene. Žiadateľ okrem toho požiadal o zmenu špecifikácií lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj), aby sa mohla vyrábať s použitím povolených kmeňov derivovaných z kmeňa K-12 a/alebo BL21(DE3) baktérie Escherichia coli namiesto súčasného obmedzenia používania buď povoleného kmeňa derivovaného z kmeňa K-12 baktérie Escherichia coli alebo povolených kmeňov derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli.

(8)

Žiadateľ odôvodnil žiadosť o navrhované zmeny v špecifikáciách lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) s cieľom nahradiť špecifickú zmienku o kmeňoch PS-LNnT-JBT a DS-LNnT-JBT kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli všeobecnejšou zmienkou o produkčných kmeňoch a kmeňoch s voliteľným degradačným využitím, ktorá by predstavovala presnejší spôsob opisu príslušných funkcií týchto dvoch kmeňov vo výrobnom procese, ako usúdil (7) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), ako aj prostriedok, ktorý by umožnil väčšiu flexibilitu pre žiadateľa a iných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri používaní povolených kmeňov derivovaných z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli v súlade s ich príslušnými funkciami, než pri obmedzení produkcie na konkrétne derivované kmene PS-LNnT-JBT a DS-LNnT-JBT. Okrem toho by podľa názoru žiadateľa táto zmena zosúladila aj povolené špecifikácie lakto-N-neotetraózy produkovanej kmeňmi derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli s povolenými špecifikáciami ostatných nových potravín produkovaných produkčnými kmeňmi a kmeňmi s voliteľným degradačným využitím derivovanými z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli, pri ktorých sa neuvádzajú konkrétne derivované kmene. Žiadateľ odôvodnil aj žiadosť o povolenie používania kombinácií povolených kmeňov derivovaných z kmeňov baktérie Escherichia coli, konkrétne kmeňa K-12 Escherichia coli a/alebo kmeňa BL21(DE3) Escherichia coli, ako dodatočného prostriedku na umožnenie flexibility pre žiadateľa a iných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri používaní povolených derivovaných kmeňov baktérie Escherichia coli pri výrobe lakto-N-neotetraózy.

(9)

Komisia sa domnieva, že je nie je pravdepodobné, že by požadovaná aktualizácia únijného zoznamu týkajúca sa zmeny špecifikácií lakto-N-neotetraózy navrhovanej žiadateľom mala vplyv na ľudské zdravie a že hodnotenie bezpečnosti úradom v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 nie je potrebné. Rodičovské kmene BL21(DE3) a K-12 baktérie Escherichia coli a z nich derivované geneticky modifikované kmene používané na výrobu lakto-N-neotetraózy boli pozitívne vyhodnotené úradom (8), ako aj v súvislosti s oznámením podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 258/97. Ich použitie pri výrobe lakto-N-neotetraózy s ďalším použitím kmeňa s voliteľným degradačným využitím derivovaného z kmeňa BL21(DE3) baktérie Escherichia coli alebo bez neho vyprodukuje lakto-N-neotetraózu v súlade s povolenými špecifikáciami, a preto neovplyvní bezpečnostný profil povolenej novej potraviny.

(10)

Informácie uvedené v žiadosti a v uvedenom stanovisku úradu poskytujú dostatočné dôvody na konštatovanie, že zmeny špecifikácií lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) sú v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a mali by sa schváliť.

(11)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/375 z 11. marca 2016, ktorým sa povoľuje umiestnenie lakto-N-neotetraózy ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 22).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 z 2. augusta 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy produkovanej kmeňom K-12 baktérií Escherichia coli podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 205, 5.8.2019, s. 4).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/912 zo 4. júna 2021, ktorým sa povoľujú zmeny špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 199, 7.6.2021, s. 10).

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(11):6305.

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(11):6305.


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 v tabuľke 2 (Špecifikácie) sa zápis týkajúci sa lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) nahrádza takto:

Lakto-N-neotetraóza

(mikrobiálny zdroj)

Definícia

Chemický názov: β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranozyl-(1→3)-β-D-galaktopyranozyl-(1→4)-D-glukopyranóza

Chemický vzorec: C26H45NO21

CAS č.: 13007-32-4

Molekulová hmotnosť: 707,63 g/mol

Opis/zdroj

Lakto-N-neotetraóza je biely až sivobiely prášok vyrábaný mikrobiologickým procesom s použitím geneticky modifikovaného kmeňa BL21(DE3) a/alebo kmeňa K-12 baktérie Escherichia coli. Vo výrobnom procese sa môže použiť dodatočne geneticky modifikovaný kmeň s voliteľným degradačným využitím BL21(DE3) baktérie Escherichia coli s cieľom rozložiť vedľajšie sacharidové medziprodukty a nezreagované sacharidové substráty.

Čistota

Kvantitatívna analýza (bez vody): ≥ 80 %

D-laktóza: ≤ 10,0 %

Lakto-N-trióza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neohexaóza: ≤ 5,0 %

Fruktózový izomér lakto-N-neotetraózy: ≤ 1,0 %

Suma sacharidov (lakto-N-neotetraóza, D-laktóza, lakto-N-trióza II, para-lakto-N-neohexaóza, fruktózový izomér lakto-N-neotetraózy): ≥ 92 % (hm. % sušiny)

pH (20 °C, 5 % roztok): 4,0 – 7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfátový popol: ≤ 1,0 %

Rezíduá rozpúšťadiel (metanol): ≤ 100 mg/kg

Rezíduá bielkovín: ≤ 0,01 %

Mikrobiologické kritériá

Celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií: ≤ 500 JTK/g

Kvasinky a plesne: ≤ 50 JTK/g

Rezíduá endotoxínov: ≤ 10 EJ/mg

JTK: jednotky tvoriace kolónie, EJ: endotoxínové jednotky“.


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1584

z 1. augusta 2023

o opatreniach na prevenciu usídlenia a rozšírenia škodcu Popillia japonica Newman a o opatreniach na jeho eradikáciu a zamedzenie jeho šírenia v určitých vymedzených oblastiach na území Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 1 písm. d), e), f), g), h) a i), a článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/2072 (2) sa v časti B prílohy II stanovuje zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt je známy na území Únie.

(2)

Popillia japonica Newman (ďalej aj „špecifikovaný škodca“) je škodca zahrnutý v uvedenom zozname, keďže jeho výskyt je známy na území Únie. Je to polyfágny škodca, ktorý má podľa hlásení vplyv na mnohé rôzne rastlinné druhy na území Únie.

(3)

Rastliny, ktoré sú uprednostňovanými hostiteľmi špecifikovaného škodcu (ďalej len „špecifikované rastliny“), by sa mali zapísať do zoznamu a mali by sa na ne vzťahovať určité opatrenia na eradikáciu, prípadne zamedzenie šírenia nákazy v zamorených zónach.

(4)

Špecifikovaný škodca je zahrnutý aj do zoznamu v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1702 (3) ako prioritný škodca.

(5)

S cieľom zabezpečiť jeho včasnú detekciu a eradikáciu na území Únie by členské štáty mali každoročne vykonávať prieskumy, pri ktorých použijú metódy v súlade s najnovšími vedeckými a technickými informáciami. Pasce predstavujú dôležitú metódu odchytávania špecifikovaného škodcu na území Únie a mali by sa používať vo veľkej miere. Každoročné prieskumy by sa mali týkať aspoň tých rastlín, v prípade ktorých sa najčastejšie zistí, že sú napadnuté špecifikovaným škodcom (ďalej len „špecifikované rastliny“).

(6)

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031 má každý členský štát vypracovať a priebežne aktualizovať pohotovostný plán pre každého prioritného škodcu. Na základe skúseností z predchádzajúcich ohnísk je potrebné prijať osobitné pravidlá na vykonávanie článku 25 nariadenia (EÚ) 2016/2031 s cieľom zabezpečiť, aby bol vo všetkých prípadoch, keď sa v Únii zistí prítomnosť špecifikovaného škodcu, k dispozícii komplexný pohotovostný plán.

(7)

V záujme eradikácie špecifikovaného škodcu a zabránenia jeho šíreniu na území Únie by členské štáty mali zriadiť vymedzené oblasti pozostávajúce zo zamorenej zóny a nárazníkovej zóny a uplatňovať v nich eradikačné opatrenia. Šírka nárazníkovej zóny by mala byť aspoň 5 km za hranicami zamorenej zóny, pričom sa musí prihliadať na kapacitu šírenia špecifikovaného škodcu.

(8)

V prípadoch izolovaných zistení prítomnosti špecifikovaného škodcu by sa však nemalo vyžadovať zriadenie vymedzenej oblasti, ak dôjde k okamžitej eradikácii špecifikovaného škodcu a ak existujú dôkazy o tom, že tieto rastliny boli napadnuté pred ich vstupom do oblasti, v ktorej bola zistená prítomnosť predmetného škodcu, alebo ak existujú dôkazy, že špecifikovaný škodca sa ešte nerozmnožil a neočakáva sa, že by v týchto prípadoch došlo k jeho usídleniu. Ide o najvhodnejší prístup za predpokladu, že sa vykonávajú prieskumy na potvrdenie neprítomnosti špecifikovaného škodcu.

(9)

V určitých oblastiach územia Únie eradikácia špecifikovaného škodcu už nie je možná. Dotknuté členské štáty by preto mali mať možnosť v týchto oblastiach uplatňovať namiesto eradikačných opatrení opatrenia na zamedzenie šírenia tohto škodcu. Týmito opatreniami by sa mal zabezpečiť svedomitý prístup k prieskumu a viac preventívnych opatrení, a to najmä pri vymedzovaní veľkosti zamorenej zóny a príslušnej nárazníkovej zóny. Nárazníková zóna vo vymedzených oblastiach, v ktorých sa má zamedziť šíreniu, by mala mať za hranicami zamorenej zóny šírku aspoň 15 km, teda viac ako nárazníková zóna vo vymedzených oblastiach určených na eradikáciu, aby sa zabránilo šíreniu špecifikovaného škodcu na zvyšok územia Únie.

(10)

Členské štáty by mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty o každej vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia, ktorú plánujú zriadiť alebo upraviť, aby poskytli prehľad o šírení špecifikovaného škodcu na území Únie. Je to potrebné na účely revízie tohto nariadenia a aktualizácie zoznamu vymedzených oblastí na zamedzenie šírenia škodcu.

(11)

S cieľom zabezpečiť okamžité uplatňovanie eradikačných opatrení a zabrániť ďalšiemu šíreniu špecifikovaného škodcu na zvyšok územia Únie by sa prieskumy nárazníkových zón mali vykonávať každoročne v najvhodnejšom období roka a s dostatočnou intenzitou, pričom by sa mala zohľadniť možnosť príslušných orgánov ďalej monitorovať rastliny v zamorených zónach na zamedzenie šírenia.

(12)

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa pohotovostných plánov by sa mali uplatňovať od 1. augusta 2023, aby sa členským štátom poskytol dostatočný čas na prípravu obsahu týchto plánov.

(13)

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vykonávania prieskumov vo vymedzených oblastiach na základe všeobecných usmernení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k štatisticky spoľahlivým prieskumom škodcov rastlín založeným na vyhodnotení rizika (4) by sa mali v prípade prieskumov vo vymedzených oblastiach uplatňovať od 1. januára 2025 a v prípade prieskumov na území Únie mimo vymedzených oblastí od 1. januára 2026, aby sa príslušným orgánom poskytol dostatočný čas na plánovanie a prípravu koncepcie takýchto prieskumov a na vyčlenenie dostatočných zdrojov na ne.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia na zabránenie usídleniu a šíreniu škodcu Popillia japonica Newman na území Únie, opatrenia na jeho eradikáciu, ak sa zistí jeho výskyt na uvedenom území, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ak už eradikácia nie je možná.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„špecifikovaný škodca“ je škodca Popillia japonica Newman;

2.

„hostiteľské rastliny“ sú všetky rastliny na výsadbu s rastovými médiami určenými na udržanie životaschopnosti rastlín, okrem rastlín v pletivových kultúrach a vodných rastlín;

3.

„špecifikované rastliny“ sú všetky rastliny na výsadbu s rastovými médiami určenými na udržanie životaschopnosti rastlín, okrem rastlín v pletivovej kultúre a vodných rastlín uvedených v prílohe I;

4.

„vymedzená oblasť na zamedzenie šírenia“ je oblasť uvedená v prílohe II, v ktorej nie je možné špecifikovaného škodcu eradikovať;

5.

„karta na prieskum škodcu“ je Karta na prieskum škodcu Popillia japonica (5) uverejnená Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

6.

„všeobecné usmernenia pre štatisticky spoľahlivé prieskumy založené na vyhodnotení rizika“ je publikácia s názvom Všeobecné usmernenia pre štatisticky spoľahlivé prieskumy škodcov rastlín založené na vyhodnotení rizika úradu.

Článok 3

Prieskumy na území Únie mimo vymedzených oblastí

1.   Príslušné orgány vykonávajú každoročné prieskumy založené na vyhodnotení rizika zamerané na výskyt špecifikovaného škodcu mimo vymedzených oblastí v oblastiach na území Únie, v ktorých nie je známy výskyt špecifikovaného škodcu, ale je možné jeho usídlenie, a to s ohľadom na informácie uvedené v karte na prieskum škodcov.

2.   Koncepcia prieskumu a schéma odberu vzoriek v rámci prieskumu musia byť v súlade so všeobecnými usmerneniami pre štatisticky spoľahlivé prieskumy založené na vyhodnotení rizika, aby sa v rámci príslušného členského štátu zistila nízka úroveň výskytu špecifikovaného škodcu s dostatočnou úrovňou spoľahlivosti.

3.   Prieskumy sa vykonávajú:

a)

na základe úrovne rastlinolekárskeho rizika;

b)

v rizikových oblastiach otvorených polí, sadov/vinohradov, škôlok, verejných lokalít, trávnatých plôch, ako sú športové ihriská a golfové ihriská, v okolí letísk, prístavov a železničných staníc, ako aj v skleníkoch a záhradných centrách, a najmä v oblastiach v blízkosti osí dopravných sietí spájajúcich oblasti, v ktorých je známy výskyt škodcu;

c)

v obdobiach roka, ktoré sú vhodné z hľadiska možnosti zistiť prítomnosť špecifikovaného škodcu, s prihliadnutím na biológiu škodcu a výskyt špecifikovaných rastlín.

4.   Súčasťou prieskumov je:

a)

odchyt do pascí, pri ktorom sa používajú návnady na prilákanie špecifikovaného škodcu, a

b)

v prípade potreby vizuálne prehliadky špecifikovaných rastlín.

Článok 4

Pohotovostné plány

1.   Členské štáty stanovia okrem prvkov uvedených v článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vo svojich pohotovostných plánoch:

a)

opatrenia na eradikáciu špecifikovaného škodcu, ako sa stanovuje v článku 9;

b)

osobitné požiadavky týkajúce sa uvádzania hostiteľských rastlín na územie Únie a ich premiestňovania v rámci neho, ako sa stanovuje v prílohách VII a VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072;

c)

postupy na identifikáciu súkromných majetkov vlastníkov, ak sa v prípade zistenia prítomnosti špecifikovaného škodcu budú musieť uplatňovať opatrenia.

2.   Členské štáty v prípade potreby aktualizujú svoje pohotovostné plány do 31. decembra každého roka.

Článok 5

Zriadenie vymedzených oblastí

1.   Ak sa úradne potvrdí výskyt špecifikovaného škodcu, dotknutý členský štát bezodkladne zriadi vymedzenú oblasť na účely eradikácie špecifikovaného škodcu.

2.   Po úradnom potvrdení výskytu špecifikovaného škodcu a zriadení vymedzenej oblasti uvedenej v odseku 1 príslušné orgány bezodkladne zistia úroveň zamorenia na základe primeraných vizuálnych prehliadok a rozhodnú o použití pascí s návnadami na prilákanie špecifikovaného škodcu.

3.   Ak sa na základe výsledkov prieskumov uvedených v článku 7 alebo výsledkov vyšetrovaní uvedených v odseku 2 dospeje k záveru, že úroveň zamorenia špecifikovaným škodcom je taká, že jeho eradikácia nie je možná, príslušné orgány bezodkladne oznámia Komisii podrobnosti o novej vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia, ktorú plánujú zriadiť alebo upraviť, aby sa takáto oblasť zahrnula do zoznamu vymedzených oblastí na zamedzenie šírenia v prílohe II.

4.   Vymedzená oblasť pozostáva:

a)

zo zamorenej zóny vrátane oblasti, v ktorej bol úradne potvrdený výskyt špecifikovaného škodcu, obklopenej pásmom aspoň s takouto šírkou:

i)

1 km v prípade vymedzenej oblasti na eradikáciu špecifikovaného škodcu;

ii)

3 km v prípade vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu; a

b)

z nárazníkovej zóny so šírkou aspoň:

i)

5 km, ktoré siahajú za hranice zamorenej zóny, v prípade vymedzenej oblasti na eradikáciu špecifikovaného škodcu;

ii)

15 km, ktoré siahajú za hranice zamorenej zóny, v prípade vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu.

5.   Pri stanovovaní vymedzenej oblasti sa musia zohľadniť vedecké princípy, biológia špecifikovaného škodcu, úroveň napadnutia, špecifická distribúcia hostiteľských rastlín v príslušnej oblasti a dôkazy o usídlení špecifikovaného škodcu.

6.   Ak sa potvrdí výskyt špecifikovaného škodcu mimo zamorenej zóny, prijmú sa eradikačné opatrenia v súlade s článkom 9 a zodpovedajúcim spôsobom sa preskúma a upraví vymedzenie zamorenej zóny a nárazníkovej zóny.

Ak bol výskyt špecifikovaného škodcu v nárazníkovej zóne vymedzenej oblasti na zamedzenie šírenia úradne potvrdený, uplatňujú sa články 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/2031 dovtedy, kým príslušné orgány nevyhodnotia úroveň tohto zamorenia. V prípade, že sa eradikácia považuje za nemožnú, uplatňuje sa odsek 3 tohto článku.

7.   Vo vymedzených oblastiach musia príslušné orgány zvýšiť informovanosť verejnosti o hrozbe, ktorú špecifikovaný škodca predstavuje, a o opatreniach prijatých na zabránenie jeho ďalšiemu šíreniu mimo týchto oblastí.

Zabezpečia, aby široká verejnosť a profesionálni prevádzkovatelia boli informovaní o stanovení vymedzených oblastí.

Článok 6

Výnimky z povinnosti zriadiť vymedzené oblasti

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1 sa príslušné orgány môžu rozhodnúť nezriadiť vymedzenú oblasť, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

existujú dôkazy o tom, že špecifikovaný škodca sa nerozmnožil; a

b)

existujú dôkazy o tom, že:

i)

špecifikovaný škodca bol zavlečený do oblasti s rastlinami, na ktorých bola zistená jeho prítomnosť, a uvedené rastliny boli napadnuté pred ich vstupom do príslušnej oblasti; alebo

ii)

ide o izolované zistenie, pri ktorom sa neočakáva, že povedie k usídleniu škodcu.

2.   Ak príslušný orgán uplatňuje výnimku stanovenú v odseku 1, musí:

a)

prijať opatrenia na zabezpečenie urýchlenej eradikácie špecifikovaného škodcu a na vylúčenie možnosti jeho šírenia;

b)

bezodkladne zvýšiť počet pascí a frekvenciu kontrol pascí v danej oblasti;

c)

okamžite zintenzívniť vizuálne kontroly výskytu dospelých jedincov špecifikovaného škodcu a vo vhodných obdobiach kontrolovať trávny porast a pôdu, pokiaľ ide o výskyt lariev špecifikovaného škodcu;

d)

aspoň počas aspoň jedného životného cyklu špecifikovaného škodcu plus jeden ďalší rok vykonávať prieskum oblasti širokej najmenej 1 km okolo napadnutých rastlín alebo miesta, kde sa zistila prítomnosť špecifikovaného škodcu, a to pravidelne a intenzívne počas obdobia letovej aktivity;

e)

pokiaľ je to možné, vysledovať pôvod napadnutia a preskúmať cesty spojené so zistením prítomnosti špecifikovaného škodcu;

f)

zvyšovať informovanosť verejnosti o hrozbe, ktorú špecifikovaný škodca predstavuje, a

g)

prijať všetky ostatné opatrenia, ktoré môžu pomôcť eradikovať špecifikovaného škodcu v súlade s eradikačnými opatreniami opísanými v článku 9.

Článok 7

Každoročné prieskumy vo vymedzených oblastiach

1.   Príslušné orgány vykonávajú vo vymedzených oblastiach každoročne prieskumy, ako sa uvádza v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, s cieľom zistiť výskyt špecifikovaného škodcu, pričom zohľadňujú informácie uvedené v karte na prieskum škodcov.

2.   Koncepcia prieskumov musí byť v súlade s usmerneniami pre štatisticky spoľahlivé prieskumy založené na vyhodnotení rizika a koncepcia prieskumov, ako aj schéma odberu vzoriek, ktoré sa používajú na detekčné prieskumy, musia zaručiť detekciu výskytu špecifikovaného škodcu na úrovni 1 % aspoň s 95 % spoľahlivosťou.

3.   Každoročné prieskumy sa vykonávajú:

a)

v zamorených zónach v prípade vymedzených oblastí na eradikáciu;

b)

v nárazníkových zónach vo vymedzených oblastiach na eradikáciu a v nárazníkových zónach vo vymedzených oblastiach na zamedzenie šírenia;

c)

na otvorených poliach, v sadoch/vo vinohradoch, v lesoch, škôlkach, v súkromných záhradách, vo verejných lokalitách, v oblastiach trávnatých plôch, ako sú športové ihriská a golfové ihriská, v okolí letísk, prístavov a železničných staníc, ako aj v skleníkoch a záhradných centrách, a najmä v oblastiach v blízkosti osí dopravných sietí spájajúcich oblasti, v ktorých nie je známy výskyt škodcu, a

d)

v obdobiach roka, ktoré sú vhodné z hľadiska možnosti zistiť prítomnosť špecifikovaného škodcu, s prihliadnutím na biológiu špecifikovaného škodcu a prítomnosť špecifikovaných rastlín.

4.   Súčasťou každoročných prieskumov je/sú:

a)

odchyt do pascí, pri ktorom sa používajú návnady na prilákanie špecifikovaného škodcu, v prípade prieskumov vykonaných v zamorených zónach vo vymedzených oblastiach na eradikáciu;

b)

vizuálne prehliadky špecifikovaných rastlín;

c)

odber vzoriek z pôdy a ich testovanie na účely zistenia prítomnosti lariev špecifikovaného škodcu.

Článok 8

Zrušenie vymedzenia

Vymedzenie sa môže zrušiť, ak sa na základe prieskumov uvedených v článku 7 vo vymedzenej oblasti nezistila prítomnosť špecifikovaného škodcu aspoň počas troch po sebe nasledujúcich rokov.

Článok 9

Eradikačné opatrenia

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa v zamorených zónach na účely eradikácie špecifikovaného škodcu prijali tieto opatrenia:

a)

proti dospelým jedincom špecifikovaného škodcu aspoň kombinácia dvoch z týchto opatrení:

i)

systém masového odchytu do pascí s návnadami, ktorým sa zabezpečí zničenie špecifikovaného škodcu vhodnými metódami;

ii)

stratégia prilákania a zabitia;

iii)

manuálny odchyt špecifikovaného škodcu, ktorým sa zabezpečí zničenie špecifikovaného škodcu vhodnými metódami;

iv)

chemické ošetrenie rastlín;

v)

biologická kontrola (ako napr. entomopatogénne huby alebo iná účinná biologická kontrola);

vi)

akékoľvek iné opatrenie, ktoré sa vedecky preukázalo ako účinné;

b)

proti larvám špecifikovaného škodcu aspoň kombinácia dvoch z týchto opatrení:

i)

vhodné ošetrenia pôdy, v ktorej sa vyskytujú larvy špecifikovaného škodcu;

ii)

biologická kontrola (ako napríklad entomopatogénne huby alebo entomopatogénne nematódy alebo iná účinná biologická kontrola);

iii)

zákaz zavlažovania trávnych porastov počas objavenia sa dospelých jedincov špecifikovaného škodcu z pôdy a počas ich obdobia letovej aktivity;

iv)

aplikácia mechanického mletia na zničenie lariev v pôde vo vhodných obdobiach roka;

v)

lokálne ničenie silne zamorených trávnych porastov;

c)

počas obdobia letovej aktivity špecifikovaného škodcu:

i)

osobitné opatrenia na letiskách, v prístavoch a na železničných staniciach na zabezpečenie toho, aby bol špecifikovaný škodca držaný mimo lietadiel, lodí a vlakov, a to na základe osobitných postupov riadenia rizík, ktoré boli písomne oznámené Komisii a ostatným členským štátom; a

ii)

zákaz premiestňovania neošetrených rastlinných zvyškov mimo zamorenej zóny, pokiaľ nie sú prepravované v uzavretých vozidlách a skladované a kompostované vo vnútornom zariadení mimo zamorenej oblasti;

d)

zákaz premiestňovania hornej vrstvy pôdy a použitých rastových médií mimo zamorenej zóny, pokiaľ nebol dosiahnutý tento stav:

i)

boli predmetom primeraných opatrení na elimináciu špecifikovaného škodcu alebo zabránenie napadnutiu špecifikovaných rastlín; alebo

ii)

budú zakopané hlboko na skládkach pod dohľadom príslušných orgánov a budú sa prepravovať v uzavretých vozidlách, ktoré zabezpečia, aby sa špecifikovaný škodca nemohol šíriť.

2.   V nárazníkových zónach príslušné orgány zabezpečia, aby sa horná vrstva pôdy, použité rastové médiá a neošetrené rastlinné zvyšky premiestňovali mimo nárazníkovej zóny len vtedy, ak v nich nebola zistená prítomnosť špecifikovaného škodcu.

Článok 10

Opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu

1.   V zamorených zónach príslušné orgány zabezpečia prijatie týchto opatrení na zamedzenie šírenia špecifikovaného škodcu:

a)

opatrenia na kontrolu výskytu špecifikovaného škodcu a zabránenie jeho ďalšiemu šíreniu prostredníctvom integrovaného prístupu vrátane jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

i)

systém masového odchytu do pascí s návnadami alebo manuálny odchyt, ktorými sa zabezpečí zničenie odchyteného škodcu vhodnými metódami, alebo stratégia prilákania a zabitia;

ii)

biologická kontrola, napríklad entomopatogénnymi hubami alebo entomopatogénnymi nematódami;

iii)

chemické ošetrenie rastlín a/alebo vhodné ošetrenie pôdy;

iv)

aplikácia mechanického mletia na zničenie lariev v pôde vo vhodných obdobiach roka;

v)

mechanické zničenie vegetácie na ohrozených miestach;

b)

počas obdobia letovej aktivity špecifikovaného škodcu:

i)

osobitné opatrenia na letiskách, v prístavoch a na železničných staniciach na zabezpečenie toho, aby bol špecifikovaný škodca držaný mimo lietadiel, lodí a vlakov, a to na základe osobitných postupov riadenia rizík, ktoré boli písomne oznámené Komisii a ostatným členským štátom; a

ii)

zákaz premiestňovania neošetrených rastlinných zvyškov mimo zamorenej zóny, pokiaľ nie sú prepravované v uzavretých vozidlách a skladované a kompostované vo vnútornom zariadení mimo zamorenej oblasti;

c)

zákaz premiestňovania hornej vrstvy pôdy a použitého rastového média mimo zamorenej zóny, pokiaľ nebol dosiahnutý tento stav:

i)

boli predmetom primeraných opatrení na elimináciu špecifikovaného škodcu alebo zabránenie napadnutiu špecifikovaných rastlín; alebo

ii)

budú zakopané hlboko na skládkach pod dohľadom príslušných orgánov a budú sa prepravovať v uzavretých vozidlách, ktoré zabezpečia, aby sa špecifikovaný škodca nemohol šíriť.

2.   V nárazníkových zónach príslušné orgány zabezpečia, aby sa horná vrstva pôdy, použité rastové médiá a neošetrené rastlinné zvyšky premiestňovali mimo nárazníkovej zóny len vtedy, ak nebol zistený výskyt špecifikovaného škodcu.

Článok 11

Podávanie správ

Členské štáty predkladajú do 30. apríla každého roka Komisii a ostatným členským štátom:

a)

správu o opatreniach prijatých počas predchádzajúceho kalendárneho roka podľa tohto nariadenia a o výsledkoch opatrení stanovených v článkoch 5 až 10;

b)

výsledky prieskumov vykonaných podľa článku 3 mimo vymedzených oblastí počas predchádzajúceho kalendárneho roka s použitím vzorov uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1231 (6);

c)

výsledky prieskumov vykonaných podľa článku 7 vo vymedzených oblastiach počas predchádzajúceho kalendárneho roka s použitím jedného zo vzorov uvedených v prílohe III.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 ods. 2 sa uplatňuje od 1. januára 2026.

Článok 4 sa uplatňuje od 1. augusta 2023.

Článok 7 ods. 2 sa uplatňuje od 1. januára 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1702 z 1. augusta 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2019, s. 8).

(4)  EFSA, General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (EFSA, Všeobecné usmernenia k štatisticky spoľahlivým prieskumom škodcov rastlín založeným na vyhodnotení rizika), 8. septembra 2020 doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

(5)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2019 Pest survey card on Popillia japonica (Karta na prieskum škodcu Popillia japonica). Podporná publikácia EFSA 2019:EN-1568. 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1231 z 27. augusta 2020 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (Ú. v. EÚ L 280, 28.8.2020, s. 1).


PRÍLOHA I

ZOZNAM ŠPECIFIKOVANÝCH RASTLÍN

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A. Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D.C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach


PRÍLOHA II

ZOZNAM VYMEDZENÝCH OBLASTÍ URČENÝCH NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA ŠKODCU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 4

1.   Taliansko

Číslo/názov vymedzenej oblasti

Zóna vymedzenej oblasti

Región

Obce alebo iné administratívne/geografické vymedzenia

1.

Zamorená zóna

Lombardsko

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Bergamo

Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de‘ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda.

Provincia di Como

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Provincia di Lecco

Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de‘ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de‘ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de‘ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de‘ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de‘ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de‘ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Varese

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Piemont

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Alessandria

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo.

Provincia di Biella

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Città metropolitana di Torino

Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Villareggia, Vische, Volpiano.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Provincia di Vercelli

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de‘ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Emilia-Romagna

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Piacenza

Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino.

Valle d’Aosta

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Aosta

Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès.

Nárazníková zóna

Lombardsko

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Bergamo

Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de‘ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia

Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio.

Provincia di Como

Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio.

Provincia di Cremona

Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago.

Provincia di Lodi

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Provincia di Pavia

Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

Piemont

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio.

Provincia di Cuneo

Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.

Città metropolitana di Torino

Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette.

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia.

Emilia-Romagna

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Piacenza

Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba.

Valle d’Aosta

Celé územie týchto obcí:

Provincia di Aosta

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

2.   Portugalsko

Číslo/názov vymedzenej oblasti

Zóna vymedzenej oblasti

Región

1.

Zamorená zóna

Azory  (1)


(1)  Nárazníková zóna nie je potrebná, keďže ide o ostrovy.


PRÍLOHA III

VZORY NA PODÁVANIE SPRÁV O VÝSLEDKOCH PRIESKUMOV VYKONÁVANÝCH KAŽDOROČNE PODĽA ČLÁNKU 7

ČASŤ A

1.   Vzor na podávanie správ o výsledkoch každoročných prieskumov

1.

Opis vymedzenej oblasti

2.

Pôvodná veľkosť vymedzenej oblasti (v ha)

3.

Aktualizovaná veľkosť vymedzenej oblasti (v ha)

4.

Prístup (eradikácia alebo zamedzenie šírenia)

5.

Zóna

6.

Prieskumné lokality

7.

Zistené riziká

8.

Skontrolované rizikové oblasti

9.

Rastlinný materiál/komodita

10.

Zoznam druhov hostiteľských rastlín

11.

Načasovanie

12.

Podrobnosti o prieskume

13.

Počet analyzovaných symptomatických vzoriek:

i:

celkovo

ii:

pozitívne

iii:

negatívne

iv:

neurčené

14.

Počet analyzovaných asymptomatických vzoriek:

i:

celkovo

ii:

pozitívne

iii:

negatívne

iv:

neurčené

15.

V relevantnom prípade číslo oznámenia nahlásených prienikov v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1715

16.

Poznámky

A)

Počet vizuálnych prehliadok

B)

Celkový počet odobraných vzoriek

C)

Typ pascí [alebo iných alternatívnych metód (napr. sieťok na chytanie hmyzu)]

D)

Počet pascí (alebo iných alternatívnych metód na chytanie)

E)

Počet miest odchytu (ak sa líši od údajov nahlásených v písmene D)

F)

Typ testov (napr. mikroskopická identifikácia, PCR, ELISA atď.)

G)

Celkový počet testov

H)

Iné opatrenia (napr. pátracie psy, drony, vrtuľníky, kampane na zvyšovanie informovanosti atď.)

Názov

Dátum zriadenia

Opis

Číslo

I)

Počet iných opatrení

Číslo

Dátum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Pokyny na vyplnenie vzoru

V prípade vyplnenia tohto vzoru sa vzor v časti B nevypĺňa.

V stĺpci 1: Uveďte názov zemepisnej oblasti, číslo prieniku alebo akékoľvek informácie, ktoré umožňujú identifikáciu vymedzenej oblasti, a dátum jej zriadenia.

V stĺpci 2: Uveďte veľkosť vymedzenej oblasti pred začiatkom prieskumu.

V stĺpci 3: Uveďte veľkosť vymedzenej oblasti po prieskume.

V stĺpci 4: Uveďte prístup: eradikácia alebo zamedzenie šírenia. Podľa potreby pridajte ďalšie riadky v závislosti od počtu vymedzených oblastí a prístupov, ktoré sa na ne vzťahujú.

V stĺpci 5: Uveďte zónu vymedzenej oblasti, v ktorej sa vykonal prieskum, a podľa potreby pridajte ďalšie riadky: zamorená zóna (ZZ) alebo nárazníková zóna (NZ), pričom každú zónu uveďte v samostatnom riadku. V relevantnom prípade uveďte v ďalších riadkoch oblasť zamorenej zóny, v ktorej sa vykonal prieskum (napr. posledných 20 km priliehajúcich k nárazníkovej zóne, okolo škôlok atď.).

V stĺpci 6: Uveďte číslo a opis prieskumných lokalít výberom jednej z týchto položiek na opis:

1.

Voľné priestranstvo (produkčná plocha): 1.1. pole (orná pôda, pasienok); 1.2. sad/vinohrad; 1.3. škôlka; 1.4. les.

2.

Voľné priestranstvo (iné): 2.1. súkromná záhrada; 2.2. verejné lokality; 2.3. chránená oblasť; 2.4. voľne rastúce rastliny v oblastiach iných ako chránené oblasti; 2.5 iné priestranstvá, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel, mokrade, zavlažovacie a drenážne systémy atď.).

3.

Fyzicky uzavreté priestranstvá: 3.1. skleník; 3.2. súkromná lokalita, iná ako skleník; 3.3. verejná lokalita, iná ako skleník; 3.4. iné priestranstvá, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel).

V stĺpci 7: Uveďte rizikové oblasti identifikované na základe biológie daného škodcu, výskytu hostiteľských rastlín, ekoklimatických podmienok a rizikových lokalít.

V stĺpci 8: Uveďte rizikové oblasti zahrnuté do prieskumu (z oblastí identifikovaných v stĺpci 7).

V stĺpci 9: Uveďte rastliny, plody, semená, pôdu, obalový materiál, drevo, stroje, vozidlá, vodu, iné, so špecifikovaním konkrétneho prípadu.

V stĺpci 10: Uveďte zoznam skúmaných rastlinných druhov/rodov (každý z nich uveďte v inom riadku).

V stĺpci 11: Uveďte mesiace v roku, v ktorých sa vykonal prieskum.

V stĺpci 12: Uveďte podrobnosti o prieskume v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Uveďte N/A, ak informácie v určitom stĺpci nie sú relevantné.

V stĺpcoch 13 a 14: V relevantnom prípade uveďte výsledky; dostupné informácie uveďte v príslušných stĺpcoch. „Neurčené“ sú tie analyzované vzorky, pri ktorých nebol získaný žiadny výsledok, a to z dôvodu rôznych faktorov (napr. výsledok bol pod úrovňou detekcie, vzorka nebola spracovaná – identifikovaná, išlo o starú vzorku).

V stĺpci 15: Uveďte oznámenia o prienikoch v roku, v ktorom sa uskutočnil prieskum, pokiaľ ide o zistenia v nárazníkovej zóne. Ak príslušný orgán rozhodol, že pri predmetnom zistení ide o jeden z prípadov uvedených v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2 alebo článku 16 nariadenia (EÚ) 2016/2031, netreba uvádzať číslo oznámenia. V tomto prípade uveďte dôvod neposkytnutia tejto informácie v stĺpci 16 („Poznámky“).

ČASŤ B

1.   Vzor na podávanie správ o výsledkoch každoročných prieskumov založených na štatistických údajoch

1.

Opis vymedzenej oblasti

2.

Pôvodná veľkosť vymedzenej oblasti (v ha)

3.

Aktualizovaná veľkosť vymedzenej oblasti (v ha)

4.

Prístup

5.

Zóna

6.

Prieskumné lokality

7.

Načasovanie

A.

Vymedzenie prieskumu (vstupné parametre pre RiBESS+)

B.

Rozsah odberu vzoriek

C.

Výsledky prieskumu

25.

Poznámky

8.

Cieľová populácia

9.

Epidemiologické jednotky

10.

Metódy detekcie

11.

Účinnosť odberu vzoriek

12.

Citlivosť metódy

13.

Rizikové faktory (činnosti, miesta a oblasti)

14.

Počet kontrolovaných epidemiologických jednotiek

15.

Počet vizuálnych prehliadok

16.

Počet vzoriek

17.

Počet pascí

18.

Počet miest odchytu

19.

Počet testov

20.

Počet iných opatrení

21.

Výsledky

22.

V relevantnom prípade číslo oznámenia nahlásených prienikov v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1715

23.

Dosiahnutá úroveň istoty

24.

Predpokladaná prevalencia

Názov

Dátum zriadenia

Opis

Číslo

Hostiteľské druhy

Plocha (v ha alebo inej relevantnejšej jednotke)

Kontrolné jednotky

Opis

Jednotky

Vizuálne prehliadky

Odchyt

Testovanie

Iné metódy

Rizikový faktor

Úrovne rizika

Počet miest

Relatívne riziká

Podiel hostiteľskej populácie

pozitívne

negatívne

neurčené

Číslo

Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Pokyny na vyplnenie vzoru

Vysvetlite východiskové predpoklady koncepcie prieskumu pri každom škodcovi. Zhrňte a odôvodnite tieto skutočnosti:

cieľová populácia, epidemiologická jednotka a kontrolné jednotky,

metóda detekcie a citlivosť metódy,

rizikový (-é) faktor (-y) s uvedením úrovní rizika a zodpovedajúcich relatívnych rizík a podielov populácie hostiteľských rastlín.

V stĺpci 1: Uveďte názov zemepisnej oblasti, číslo prieniku alebo akékoľvek informácie, ktoré umožňujú identifikáciu vymedzenej oblasti, a dátum jej zriadenia.

V stĺpci 2: Uveďte veľkosť vymedzenej oblasti pred začiatkom prieskumu.

V stĺpci 3: Uveďte veľkosť vymedzenej oblasti po prieskume.

V stĺpci 4: Uveďte prístup: eradikácia alebo zamedzenie šírenia. Podľa potreby pridajte ďalšie riadky v závislosti od počtu vymedzených oblastí na škodcu a prístupov, ktoré sa na ne vzťahujú.

V stĺpci 5: Uveďte zónu vymedzenej oblasti, v ktorej sa vykonal prieskum, a podľa potreby pridajte ďalšie riadky: zamorená zóna (ZZ) alebo nárazníková zóna (NZ), pričom každú zónu uveďte v samostatnom riadku. V relevantnom prípade uveďte v ďalších riadkoch oblasť zamorenej zóny, v ktorej sa vykonal prieskum (napr. posledných 20 km priliehajúcich k nárazníkovej zóne, okolo škôlok atď.).

V stĺpci 6: Uveďte číslo a opis prieskumných lokalít výberom jednej z týchto položiek na opis:

1.

Voľné priestranstvo (produkčná plocha): 1.1. pole (orná pôda, pasienok); 1.2. sad/vinohrad; 1.3. škôlka; 1.4. les.

2.

Voľné priestranstvo (iné): 2.1. súkromné záhrady; 2.2. verejné lokality; 2.3. chránená oblasť; 2.4. voľne rastúce rastliny v oblastiach iných ako chránené oblasti; 2.5 iné priestranstvá, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel, mokrade, zavlažovacie a drenážne systémy atď.).

3.

Fyzicky uzavreté priestranstvá: 3.1. skleník; 3.2. súkromná lokalita, iná ako skleník; 3.3. verejná lokalita, iná ako skleník; 3.4. iné priestranstvá, so špecifikovaním konkrétneho prípadu (napr. záhradné centrum, obchodné prevádzky, ktoré používajú drevený obalový materiál, drevársky priemysel).

V stĺpci 7: Uveďte mesiace v roku, v ktorých sa vykonali prieskumy.

V stĺpci 8: Uveďte zvolenú cieľovú populáciu a zoznam príslušných hostiteľských druhov/rodov zahrnutých do prieskumu, ako aj pokrytú oblasť. Cieľová populácia sa vymedzuje ako súbor kontrolných jednotiek. Pri poľnohospodárskych plochách sa jej veľkosť zvyčajne uvádza v hektároch, ale mohlo by ísť aj o parcely, polia, skleníky atď. Výber odôvodnite vo východiskových predpokladoch. Uveďte kontrolné jednotky, ktoré boli predmetom prieskumu. „Kontrolná jednotka“ sú rastliny, časti rastlín, komodity, materiály, vektory škodcov, ktoré boli dôkladne preskúmané na účely identifikácie a detekcie škodcov.

V stĺpci 9: Uveďte epidemiologické jednotky, ktoré boli predmetom prieskumu, ako aj ich opis a jednotku merania. „Epidemiologická jednotka“ je homogénna oblasť, v ktorej by interakcie medzi škodcom, hostiteľskými rastlinami a abiotickými a biotickými faktormi a podmienkami viedli v prípade výskytu škodcu k rovnakej epidemiologickej situácii. Epidemiologické jednotky sú podskupinami cieľovej populácie, ktoré sú z epidemiologického hľadiska homogénne, pričom zahŕňajú aspoň jednu hostiteľskú rastlinu. V niektorých prípadoch sa celá hostiteľská populácia v regióne/oblasti/krajine môže definovať ako epidemiologická jednotka. Môže ísť o regióny NUTS (vymedzené v nomenklatúre územných jednotiek pre štatistické účely), mestské oblasti, lesy, záhrady s ružami či farmy, alebo o určitú plochu vymedzenú v hektároch. Výber epidemiologických jednotiek musí byť odôvodnený vo východiskových predpokladoch.

V stĺpci 10: Uveďte metódy použité počas prieskumu vrátane počtu činností v jednotlivých prípadoch v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Ak informácie požadované v určitom stĺpci nie sú k dispozícii, uveďte N/A.

V stĺpci 11: Uveďte odhad účinnosti odberu vzoriek. Účinnosť odberu vzoriek je pravdepodobnosť, že sa z napadnutej rastliny vyberú napadnuté časti. V prípade vektorov je to účinnosť metódy, pokiaľ ide o odchyt pozitívneho vektora, keď sa vyskytuje v oblasti prieskumu. V prípade pôdy je to účinnosť výberu vzorky pôdy obsahujúcej škodcu, keď sa škodca vyskytuje v oblasti prieskumu.

V stĺpci 12: „Citlivosť metódy“ je pravdepodobnosť, že metóda správne odhalí výskyt škodcu. Citlivosť metódy je vymedzená ako pravdepodobnosť, že výsledok testu skutočne pozitívneho hostiteľa je pozitívny. Ide o vynásobenie účinnosti odberu vzoriek (t. j. pravdepodobnosť, že sa z napadnutej rastliny vyberú napadnuté časti) diagnostickou citlivosťou (charakterizovanou vizuálnou prehliadkou a/alebo laboratórnym testom, ktoré sa používajú v procese identifikácie).

V stĺpci 13: V ďalších riadkoch uveďte rizikové faktory a podľa potreby pridajte ďalšie riadky. Pri každom rizikovom faktore uveďte úroveň rizika a zodpovedajúce relatívne riziko, ako aj podiel hostiteľskej populácie.

V stĺpci B: Uveďte podrobnosti o prieskume v závislosti od osobitných právnych požiadaviek v prípade každého škodcu. Uveďte N/A, ak informácie v určitom stĺpci nie sú relevantné. Informácie, ktoré sa majú uviesť v týchto stĺpcoch, súvisia s informáciami uvedenými v stĺpci 10 „Metódy detekcie“.

V stĺpci 18: Uveďte počet miest odchytu v prípade, že sa tento počet líši od počtu pascí (stĺpec 17) (napr. tá istá pasca sa používa na rôznych miestach).

V stĺpci 21: Uveďte počet vzoriek vyhodnotených ako pozitívne, negatívne alebo neurčené. „Neurčené“ sú tie analyzované vzorky, pri ktorých nebol získaný žiadny výsledok, a to z dôvodu rôznych faktorov (napr. výsledok bol pod úrovňou detekcie, vzorka nebola spracovaná – identifikovaná, išlo o starú vzorku).

V stĺpci 22: Uveďte oznámenia o prienikoch v roku, v ktorom sa uskutočnil prieskum. Ak príslušný orgán rozhodol, že pri predmetnom zistení ide o jeden z prípadov uvedených v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2 alebo článku 16 nariadenia (EÚ) 2016/2031, netreba uvádzať číslo oznámenia. V tomto prípade uveďte dôvod neposkytnutia tejto informácie v stĺpci 25 („Poznámky“).

V stĺpci 23: Uveďte citlivosť prieskumu, ako sa vymedzuje v medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia (ISPM) 31. Táto hodnota dosiahnutej úrovne istoty, pokiaľ ide o stav bez výskytu škodcu, sa vypočíta na základe vykonaného preskúmania (a/alebo odobraných vzoriek) v závislosti od citlivosti metódy a predpokladanej prevalencie.

V stĺpci 24: Uveďte predpokladanú prevalenciu na základe odhadu pravdepodobnej skutočnej prevalencie škodcu na poli pred vykonaním prieskumu. Predpokladaná prevalencia je stanovená ako cieľ prieskumu a zodpovedá kompromisu, ktorý robia pracovníci poverení riadením rizík, medzi rizikom výskytu škodcu a zdrojmi dostupnými na prieskum. Zvyčajne sa v prípade detekčného prieskumu stanoví hodnota 1 %.


ROZHODNUTIA

2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/39


ROZHODNUTIE riadiacej rady Železničnej agentúry Európskej únie č. 253

o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností vykonávaných Železničnou agentúrou Európskej únie [2023/1585]

RIADIACA RADA ŽELEZNIČNEJ AGENTÚRY EUÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (2),

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Agentúra je splnomocnená vykonávať administratívne vyšetrovania, úkony pred začatím disciplinárneho konania, disciplinárne konania a konania o pozastavení výkonu funkcie v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „služobný poriadok“) (3), ako aj s rozhodnutím agentúry z 8. júla 2022, v ktorom sa stanovujú všeobecné vykonávacie ustanovenia o vykonávaní administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní. Ak je to potrebné, agentúra informuje o prípadoch aj úrad OLAF.

(2)

Zamestnanci agentúry sú povinní nahlasovať možné nelegálne činnosti vrátane podvodov a korupcie, ktoré poškodzujú záujmy Únie. Zamestnanci sú povinní oznamovať aj konanie týkajúce sa výkonu služobných povinností, ktoré môže predstavovať vážne porušenie povinností úradníkov Únie. Toto sa upravuje rozhodnutím agentúry o interných predpisoch týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti z 15. novembra 2018.

(3)

Agentúra zaviedla politiku na predchádzanie skutočným alebo potenciálnym prípadom psychického alebo sexuálneho obťažovania na pracovisku a ich účinné riešenie, ako je stanovené v rozhodnutí ERA-ED-690/2013, ktorým sa prijímajú vykonávacie opatrenia v súlade so služobným poriadkom. V uvedenom rozhodnutí sa stanovuje neformálny postup, v rámci ktorého sa údajná obeť obťažovania môže obrátiť na „dôverných“ poradcov agentúry.

(4)

Agentúra môže na základe svojej politiky v oblasti informácií a informačných technológií, ktoré stanovujú bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností EÚ, vykonávať aj vyšetrovania možných porušení uvedených bezpečnostných predpisov.

(5)

Činnosť agentúry podlieha vnútorným aj vonkajším auditom.

(6)

V súvislosti s takýmito administratívnymi vyšetrovaniami, auditmi a vyšetrovaniami agentúra spolupracuje s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

(7)

Agentúra môže na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami.

(8)

Agentúra môže takisto na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy spolupracovať so subjektmi verejného sektora členských štátov EÚ.

(9)

Agentúra sa zúčastňuje na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie v prípade, že buď predloží vec Súdnemu dvoru, obhajuje rozhodnutie, ktoré prijal a ktoré bolo pred Súdnym dvorom napadnuté, alebo zasahuje vo veciach, ktoré sú pre jeho úlohy relevantné. V tejto súvislosti môže nastať situácia, keď bude agentúra musieť zachovať dôvernosť osobných údajov obsiahnutých v dokumentoch, ktoré získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci konania.

(10)

Na plnenie svojich úloh agentúra zhromažďuje a spracúva informácie a niekoľko kategórií osobných údajov vrátane identifikačných údajov fyzických osôb, kontaktných informácií, údajov o pracovnom postavení a úlohách, informácií o správaní v súkromí a v zamestnaní, ako aj výkonnosti a finančných údajov. Agentúra vykonáva úlohu prevádzkovateľa údajov.

(11)

Podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (ďalej len „nariadenie“) je preto agentúra povinná poskytnúť dotknutým osobám informácie o takýchto spracovateľských činnostiach a rešpektovať ich práva ako dotknutých osôb.

(12)

Od agentúry sa môže vyžadovať, aby tieto práva zosúladila s cieľmi administratívnych vyšetrovaní, auditov, vyšetrovaní a súdnych konaní. Okrem toho môže byť potrebné nájsť rovnováhu medzi právami dotknutej osoby a základnými právami a slobodami iných dotknutých osôb. Na tento účel sa v článku 25 nariadenia poskytuje agentúre možnosť, s výhradou splnenia prísnych podmienok, obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, článkov 35 a 36, ako aj článku 4 uvedeného nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20. Pokiaľ nie sú obmedzenia stanovené v právnom akte, ktorý bol prijatý na základe zmlúv, je potrebné prijať interné predpisy, na základe ktorých je agentúra oprávnená obmedziť tieto práva.

(13)

Možno bude potrebné, aby agentúra napríklad obmedzila informácie, ktoré poskytuje dotknutej osobe o spracúvaní jej osobných údajov vo fáze predbežného posúdenia administratívneho vyšetrovania alebo počas samotného vyšetrovania, pred možným odmietnutím prípadu alebo vo fáze pred začatím disciplinárneho konania. Za určitých okolností môže poskytnutie takýchto informácií vážne ovplyvniť schopnosť agentúry účinne viesť vyšetrovanie, a to napríklad keď existuje riziko, že dotknutá osoba by mohla zničiť dôkazy alebo ovplyvniť možných svedkov pred ich vypočutím. Možno bude takisto potrebné, aby agentúra chránila práva a slobody svedkov, ako aj práva a slobody iných zúčastnených osôb.

(14)

Možno bude potrebné chrániť anonymitu svedka alebo oznamovateľa protispoločenskej činnosti, ktorý požiadal, aby nebola jeho identita zverejnená. V záujme ochrany práv a slobôd týchto osôb môže agentúra v takomto prípade rozhodnúť o obmedzení prístupu k údajom o ich identite, vyhláseniam alebo iným osobným údajom.

(15)

Možno bude potrebné chrániť dôverné informácie týkajúce sa zamestnanca, ktorý sa obrátil na dôverných poradcov agentúry v kontexte postupu riešenia prípadu obťažovania. V záujme ochrany práv a slobôd všetkých dotknutých osôb môže byť potrebné, aby agentúra v takýchto prípadoch obmedzila prístup údajom o identite, vyhláseniam alebo iným osobným údajom údajnej obete, údajného obťažovateľa a iných dotknutých osôb.

(16)

Agentúra by mala uplatniť obmedzenia len vtedy, ak rešpektujú podstatu základných práv a slobôd, sú nevyhnutne potrebné a sú primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti. Agentúra by mala poskytovať dôvody vysvetľujúce odôvodnenie uloženia takýchto obmedzení.

(17)

V rámci uplatňovania zásady zodpovednosti by agentúra mala uchovávať záznamy o uplatňovaní obmedzení.

(18)

Pri spracúvaní osobných údajov vymieňaných s inými organizáciami v kontexte svojich úloh by agentúra a tieto organizácie mali navzájom viesť konzultácie o možných dôvodoch uloženia obmedzení a nevyhnutnosti a primeranosti týchto obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané agentúrou.

(19)

V článku 25 ods. 6 nariadenia sa ukladá prevádzkovateľovi povinnosť informovať dotknuté osoby o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a o ich práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

(20)

V súlade s článkom 25 ods. 8 nariadenia je agentúra oprávnená odložiť poskytnutie informácií dotknutej osobe o dôvodoch uplatnenia obmedzenia, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa poskytnutím informácií zrušil účinok tohto obmedzenia. Agentúra by v každom jednotlivom prípade mala posúdiť, či by sa oznámením o uplatňovaní obmedzenia zrušil jeho účinok.

(21)

Agentúra by mala obmedzenie zrušiť, hneď ako prestanú platiť podmienky odôvodňujúce jeho uplatňovanie, a tieto podmienky by mala pravidelne posudzovať.

(22)

Na zabezpečenie čo možno najväčšej miery ochrany práv a slobôd dotknutých osôb a v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia by sa so zodpovednou osobou mali včas viesť konzultácie o všetkých obmedzeniach, ktoré sa môžu uplatňovať a malo by sa overiť dodržiavanie ich súladu s týmto rozhodnutím.

(23)

V článku 16 ods. 5 a v článku 17 ods. 4 nariadenia sa stanovujú výnimky z práva dotknutých osôb na informácie a práva na prístup. Ak sa tieto výnimky uplatňujú, agentúra nemusí uplatňovať obmedzenie podľa tohto rozhodnutia.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých môže agentúra na základe článku 25 nariadenia obmedziť uplatňovanie článkov 4, 14 až 22, 35 a 36.

2.   Agentúru ako prevádzkovateľa zastupuje jej výkonný riaditeľ.

Článok 2

Obmedzenia

1.   Agentúra môže obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, 35 a 36, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 20:

a)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) nariadenia pri vykonávaní administratívnych vyšetrovaní, pred začatím disciplinárnych konaní, pri vykonávaní disciplinárnych konaní alebo konaní o pozastavení podľa článku 86 a prílohy IX k služobnému poriadku a podľa rozhodnutia riadiacej rady agentúry č. 297 (4) a pri nahlasovaní prípadov úradu OLAF,

b)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia pri zabezpečovaní toho, aby zamestnanci agentúry mohli nahlasovať skutočnosti dôverne, ak sa domnievajú, že existujú závažné nezrovnalosti, ako sa uvádza v rozhodnutí riadiacej rady agentúry č. 183 o oznamovaní protispoločenskej činnosti (5) a rozhodnutí č. 8 o interných vyšetrovaniach (6),

c)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia pri zabezpečovaní, že zamestnanci agentúry môžu nahlasovať skutočnosti dôverným poradcom v kontexte postupu riešenia obťažovania, ako je vymedzené v rozhodnutí agentúry ERA-ED-690-2013 (7),

d)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia pri vykonávaní vnútorných auditov v súvislosti s činnosťami alebo útvarmi agentúry,

e)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), d), g) a h) nariadenia pri poskytovaní pomoci iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie alebo jej prijímaní od nich a pri spolupráci s nimi súvislosti s činnosťami podľa písmen a) až d) tohto odseku a podľa príslušných dohôd o úrovni poskytovaných služieb, memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci,

f)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia pri poskytovaní pomoci vnútroštátnym orgánom tretích krajín a medzinárodným organizáciám alebo jej prijímaní od nich a pri spolupráci s nimi, a to buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy,

g)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia pri poskytovaní pomoci orgánom verejnej moci členských štátov EÚ alebo jej prijímaní od nich a pri spolupráci s nimi, a to buď na ich žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy,

h)

podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia pri spracúvaní osobných údajov v dokumentoch, ktoré získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci konania v rámci konania pred Súdnym dvorom Európskej únie.

2.   Každé obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti.

3.   Pred uplatnením obmedzení sa v každom jednotlivom prípade vykoná test nevyhnutnosti a primeranosti. Obmedzenia sa vzťahujú výhradne na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie ich cieľa.

4.   Na účely dodržiavania zásady zodpovednosti agentúra vypracuje záznam s opisom dôvodov uplatňovaných obmedzení, ako aj toho, ktoré dôvody uvedené v odseku 1 uplatnila, a aký je výsledok testu nevyhnutnosti a primeranosti. Tieto záznamy sú súčasťou registra, ktorý sa na požiadanie sprístupní európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Agentúra pravidelne vypracúva správy o uplatňovaní článku 25 nariadenia.

5.   Pri spracúvaní osobných údajov prijímaných od iných organizácií v kontexte svojich úloh agentúra vedie s týmto organizáciami konzultácie o možných dôvodoch na uloženie obmedzení, ako aj o nevyhnutnosti a primeranosti dotknutých obmedzení, pokiaľ sa tým neohrozia činnosti vykonávané agentúrou.

Článok 3

Riziká z hľadiska práv a slobôd dotknutých osôb

1.   Posúdenia rizík z hľadiska práv a slobôd dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z uloženia obmedzení, a podrobné údaje o období uplatňovania týchto obmedzení sa evidujú v záznamoch o spracovateľských činnostiach vedených agentúrou podľa článku 31 nariadenia. Okrem toho sa zaznamenajú vo všetkých posúdeniach vplyvu na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú týchto obmedzení vykonaných podľa článku 39 nariadenia.

2.   Agentúra pri posudzovaní nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia vždy zváži možné riziká z hľadiska práv a slobôd dotknutej osoby.

Článok 4

Záruky a obdobia uchovávania

1.   Agentúra zavedie záruky na predchádzanie zneužívaniu osobných údajov, ktoré podliehajú alebo môžu podliehať obmedzeniam, a nezákonný prístup k nim či ich prenos. Takéto záruky zahŕňajú technické a organizačné opatrenia a sú podľa potreby podrobne opísané v interných rozhodnutiach, postupoch a vo vykonávacích pravidlách agentúry. Tieto záruky zahŕňajú:

a)

jasné vymedzenie úloh, zodpovedností a procesných krokov,

b)

v prípade potreby zabezpečené elektronické prostredie, ktorým sa predchádza nezákonnému alebo náhodnému prístupu neoprávnených osôb k elektronickým údajom či ich prenosu takýmto osobám,

c)

v prípade potreby zabezpečené ukladanie a spracúvanie papierových dokumentov,

d)

náležité monitorovanie obmedzení a pravidelné preskúmanie ich uplatňovania.

2.   Preskúmania uvedené v písmene d) sa vykonávajú minimálne každých šesť mesiacov.

3.   Obmedzenia sa zrušia, len čo prestanú existovať okolnosti, na základe ktorých boli zavedené.

4.   Osobné údaje sa uchovávajú v súlade s platnými pravidlami agentúry na uchovávanie osobných údajov, ktoré sa vymedzia v záznamoch o ochrane údajov vedených podľa článku 31 nariadenia. Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje vymažú, anonymizujú alebo prenesú do archívu v súlade s článkom 13 nariadenia.

Článok 5

Zapojenie zodpovednej osoby

1.   Zodpovedná osoba agentúry sa bez zbytočného odkladu informuje o každom obmedzení práv dotknutých osôb v súlade s týmto rozhodnutím. Poskytne sa jej prístup k súvisiacim záznamom a ku všetkým dokumentom týkajúcim sa skutkového alebo právneho kontextu.

2.   Zodpovedná osoba agentúry môže požiadať o preskúmanie uplatňovania niektorého obmedzenia. Agentúra písomne informuje svoju zodpovednú osobu o výsledku preskúmania.

3.   Agentúra zdokumentuje zapojenie zodpovednej osoby do uplatňovania obmedzení, ako aj informácie, ktoré jej boli poskytnuté.

Článok 6

Poskytovanie informácií dotknutým osobám o obmedzeniach ich práv

1.   Agentúra zahrnie do oznámení o ochrane údajov, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle a/alebo intranete, časť, v rámci ktorej poskytne dotknutým osobám všeobecné informácie o možnosti obmedzenia práv dotknutých osôb podľa článku 2 ods. 1 Súčasťou informácií je i to, ktoré práva môžu byť obmedzené, dôvody, na základe ktorých sa obmedzenia môžu uplatniť a prípadná dĺžka trvania obmedzení.

2.   Agentúra individuálne, písomne a bez zbytočného odkladu informuje dotknuté osoby o prebiehajúcich alebo budúcich obmedzeniach ich práv. Agentúra informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, o jej práve viesť konzultácie so zodpovednou osobou s cieľom napadnúť toto obmedzenie a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

3.   Agentúra môže poskytnutie informácií o dôvodoch uplatnenia obmedzenia a o práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov odložiť, môže od neho upustiť alebo ho môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Posúdenie toho, či by to bolo odôvodnené, sa uskutočňuje od prípadu k prípadu. Agentúra poskytne dotknutej osobe tieto informácie hneď ako sa ich poskytnutím už nebude rušiť účinok obmedzenia.

Článok 7

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1.   Ak má agentúra povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov podľa článku 35 ods. 1 nariadenia, môže takéto oznámenie za výnimočných okolností úplne alebo čiastočne obmedziť. V poznámke uvedie dôvody obmedzenia, jeho právny základ podľa článku 2 a posúdenie jeho nevyhnutnosti a primeranosti. O tejto poznámke sa informuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v čase oznámenia porušenia ochrany osobných údajov.

2.   Ak dôvody na obmedzenie prestanú platiť, agentúra oznámi porušenie ochrany osobných údajov príslušnej dotknutej osobe a informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia a o jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 8

Dôvernosť elektronických komunikácií

1.   V prípade výnimočných okolností môže agentúra obmedziť právo na dôvernosť elektronických komunikácií podľa článku 36 nariadenia. Takéto obmedzenia sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (8).

2.   Bez ohľadu na článok 6 ods. 3, ak agentúra obmedzí právo na dôvernosť elektronických komunikácií, vo svojej odpovedi na každú žiadosť dotknutej osoby informuje dotknutú osobu o hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa obmedzenie uplatňuje, a jej práve podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za riadiacu radu 17. februára 2021

predsedníčka

Clio LIÉGEOIS


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1, ďalej len „nariadenie o agentúre“.

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(4)  Rozhodnutie riadiacej rady Železničnej agentúry Európskej únie č. 297 z 8. júla 2022, v ktorom sa stanovujú všeobecné vykonávacie ustanovenia o vykonávaní administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní.

(5)  Rozhodnutie riadiacej rady Železničnej agentúry Európskej únie č. 183 z 15. novembra 2018 o usmerneniach týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti.

(6)  Rozhodnutie správnej rady Európskej železničnej agentúry č. 8 zo 17. októbra 2006 o podmienkach interných vyšetrovaní pri boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy Spoločenstva.

(7)  Rozhodnutie Európskej železničnej agentúry č. 690/2013 o politike týkajúcej sa ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychickému obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1586

z 26. júla 2023

o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (2), a najmä na jej článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 7 smernice 2006/42/ES sa strojové zariadenia vyrobené v zhode s harmonizovanou normou, na ktorú bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, považujú za spĺňajúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa týka takáto harmonizovaná norma.

(2)

Listom M/396 z 19. decembra 2006 Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) (ďalej len „žiadosť“), aby sa pri vypracovávaní, revízii a dokončovaní práce na harmonizovaných normách na podporu smernice 2006/42/ES zohľadňovali zmeny zavedené uvedenou smernicou oproti smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES (3).

(3)

Výbory CEN a Cenelec na základe žiadosti vypracovali tieto nové harmonizované normy: EN 280-2:2022 o dodatočných bezpečnostných požiadavkách na zdvíhadlá nákladu umiestnené na výsuvnej zdvíhacej konštrukcii a pracovnej plošine, EN ISO 8528-10:2022 o meraní vzduchom prenášaného hluku, pokiaľ ide o striedavé spaľovacie motory, EN 12453:2017+A1:2021 o požiadavkách a skúšobných metódach, pokiaľ ide o brány s mechanickým pohonom, EN 16517:2021 o bezpečnosti, pokiaľ ide o mobilné približovacie navijaky na ťažbu dreva, EN 17003:2021 o bezpečnostných požiadavkách na valcové skúšobne bŕzd vozidiel s celkovou hmotnosťou (GVW) viac ako 3,5 tony, EN 17088:2021 o bezpečnosti, pokiaľ ide o vetracie zariadenia so stranovou vzduchovou clonou, EN 17281:2021 o bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o systémy na umývanie vozidiel, EN 17348:2022 o požiadavkách na návrh a skúšanie vysávačov do potenciálne výbušných atmosfér, EN 17352:2022 o požiadavkách a skúšobných metódach, pokiaľ ide o elektricky ovládané zariadenia kontrolovaného vstupu osôb, EN 17624:2022 o stanovení medzí výbušnosti plynov a pár pri zvýšenom tlaku, zvýšenej teplote alebo s okysličovadlami inými ako vzduch, EN ISO 18063-2:2021 o metódach skúšania viditeľnosti a ich overovaní, pokiaľ ide o otočné terénne vozíky s meniteľným dosahom, EN ISO 19085-15:2021 o bezpečnosti lisov, pokiaľ ide o drevárske stroje, EN ISO 19472-2:2022 o trakčných pomocných navijakoch, EN ISO 22291:2022 o bezpečnostných požiadavkách na stroje na netkané textílie vyrábané mokrým spôsobom, EN ISO 28927-13:2022 o skúšobných metódach hodnotenia emisií kmitania, pokiaľ ide o nastreľovacie náradie, EN IEC 60335-2-41:2021 s EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 o osobitných bezpečnostných požiadavkách na čerpadlá, pokiaľ ide o elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely, EN IEC 62841-3-5:2022 s EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 o osobitných bezpečnostných požiadavkách na prenosné pásové píly, EN IEC 62841-3-7:2021 s EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 o osobitných bezpečnostných požiadavkách na prenosné stenové píly, EN IEC 62841-4-5:2021 s EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 o osobitných bezpečnostných požiadavkách na nožnice na trávu, ako aj EN IEC 62841-4-7:2022 s EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 o osobitných bezpečnostných požiadavkách na ručne vedené vertikutátory a prevzdušňovače trávnikov.

(4)

Výbory CEN a Cenelec okrem toho na základe uvedenej žiadosti zrevidovali tieto harmonizované normy, odkazy na ktoré sú oznámením Komisie 2018/C 092/01 (4) uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie s cieľom prispôsobiť ich technologickému pokroku: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 s EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 s EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 s EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 s EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 s EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 s EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 s EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 s EN 60335-2-89:2010/A1:2016 a EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 s EN 62841-1:2015/AC:2015, ako aj EN 60745-2-3:2011 s EN 60745-2-3:2011/A11:2014 a EN 60745-2-3:2011/A12:2014 a EN 60745-2-3:2011/A13:2015 a EN 60745-2-3:2011/A2:2013.

(5)

To viedlo k prijatiu týchto pozmeňujúcich harmonizovaných noriem: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 s EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 s EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 s EN ISO 11850:2011/A1:2016 a EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 s EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 s EN 62841-1:2015/AC:2015 a EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 s EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, ako aj EN IEC 62841-4-3:2021 s EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.

(6)

Na základe uvedenej žiadosti navyše výbory CEN a Cenelec zmenili nasledujúce normy, na ktoré sú začlenené odkazy v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/436 (5): EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 s EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 s EN 62841-3-1:2014/AC:2015 a EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 s EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 a EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 s EN 62841-3-6:2014/AC:2015 a EN 62841-3-6:2014/A11:2017 a EN 62841-4-2:2019.

(7)

To viedlo k prijatiu týchto pozmeňujúcich harmonizovaných noriem: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 s EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 s EN 62841-2-1:2018/A11:2019 a EN 62841-2-1:2018/A12:2022 a EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 s EN 62841-3-1:2014/AC:2015 a EN 62841-3-1:2014/A11:2017 a EN 62841-3-1:2014/A1:2021 a EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 s EN 62841-3-6:2014/AC:2015 a EN 62841-3-6:2014/A11:2017 a EN 62841-3-6:2014/A1:2022 a EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 s EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 a EN 62841-3-10:2015/A11:2017 a EN 62841-3-10:2015/A1:2022 a EN 62841-3-10:2015/A12:2022, ako aj EN 62841-4-2:2019 s EN 62841-4-2:2019/A11:2022 a EN 62841-4-2:2019/A1:2022.

(8)

Komisia spoločne s výbormi CEN a Cenelec zhodnotila, či sú normy vypracované, zrevidované a zmenené výbormi CEN a Cenelec v súlade s uvedenou žiadosťou.

(9)

Harmonizované normy vypracované, zrevidované a zmenené výbormi CEN a Cenelec na základe uvedenej žiadosti, s výnimkou harmonizovanej normy EN ISO 11850:2011 s normami EN ISO 11850:2011/A1:2016 a EN ISO 11850:2011/A2:2022, spĺňajú bezpečnostné požiadavky, na ktoré sa majú vzťahovať a ktoré sú stanovené v smernici 2006/42/ES.

(10)

Po preskúmaní normy EN ISO 11850:2011 s normou EN ISO 11850:2011/A1:2016 a EN ISO 11850:2011/A2:2022 spolu so zástupcami členských štátov a zainteresovanými stranami v skupine odborníkov na strojové zariadenia dospela Komisia k záveru, že táto norma nespĺňa základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovené v bodoch 1.1.6, 1.5.15 a 1.6.2 prílohy I k smernici 2006/42/ES, konkrétne požiadavku týkajúcu sa umožnenia variability fyzických rozmerov obsluhy, požiadavku, aby časti strojových zariadení, u ktorých je pravdepodobné, že sa okolo nich budú pohybovať alebo pri nich budú stáť osoby, musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby týmto osobám zabránili pošmyknúť sa, zakopnúť alebo spadnúť na tieto časti alebo z týchto častí, a požiadavka, že strojové zariadenia musia byť navrhované a konštruované takým spôsobom, aby umožňovali bezpečný prístup k všetkým oblastiam, kde je potrebný zásah počas prevádzky, nastavovania alebo údržby strojového zariadenia. Norma obsahuje najmä výnimku, ktorá umožňuje výšku prvého prístupového schodíka do 700 mm namiesto 550 mm na kolesových strojoch na zvážanie dreva a kolesových strojoch na rúbanie a približovanie dreva, ale nezaoberá sa vhodnými ergonomickými zásadami a bezpečným prístupom, čo môže v niektorých prípadoch viesť k pošmyknutiu, zakopnutiu alebo pádu osôb.

(11)

Odkazy na uvedené normy je preto vhodné uverejniť, v prípade potreby s obmedzením, v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s odkazmi na všetky ich príslušné pozmeňujúce alebo opravujúce normy.

(12)

Odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2006/42/ES sú v súčasnosti uverejnené v oznámení 2018/C 092/01 a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/436.

(13)

V záujme jasnosti a racionálnosti by úplný zoznam odkazov na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2006/42/ES a spĺňajúce požiadavky, na ktoré sa tieto normy majú vzťahovať, mal byť uverejnený v jednom akte.

(14)

Odkazy na harmonizované normy uverejnené v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/436, ako aj na harmonizované normy uverejnené v oznámení 2018/C 092/01, by sa mali uverejniť v novej konsolidovanej prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(15)

Okrem toho sa v prílohách II a IIA k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/436 uvádzajú osobitné odkazy na harmonizované normy, ktoré sa uverejňujú s obmedzeniami, zatiaľ čo v oznámení 2018/C 092/01 takéto obmedzenia nie sú uverejnené samostatne. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa odkazy na harmonizované normy uverejnené s obmedzeniami mali uverejniť v novej konsolidovanej prílohe k tomuto rozhodnutiu. Všetky odkazy v prílohách II a IIA, ktoré stratili svoju účinnosť, by sa mali vypustiť.

(16)

Odkazy na harmonizované normy uvedené v prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/436, ako aj odkazy v piatom stĺpci oznámenia 2018/C 092/01, sa z Úradného vestníka Európskej únie vypustili od dátumov stanovených v príslušných tabuľkách.

(17)

Ako výsledok práce výborov CEN a Cenelec na základe uvedenej žiadosti sa nahradilo, zrevidovalo alebo zmenilo niekoľko harmonizovaných noriem uverejnených v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, čo platí aj pre normy uverejnené v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/436. Je preto vhodné vypustiť aj odkazy na uvedené normy z Úradného vestníka Európskej únie a stanoviť dátumy vypustenia.

(18)

V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa odkazy na vypustené harmonizované normy mali uverejniť v osobitnej novej konsolidovanej prílohe k tomuto rozhodnutiu. Všetky odkazy s dátumom vypustenia pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia už nie sú relevantné a mali by sa vypustiť.

(19)

Aby výrobcovia mali dostatočný čas pripraviť sa na uplatňovanie nových noriem, zrevidovaných noriem alebo zmenených noriem, je nevyhnutné vypustenie odkazov na uvedené harmonizované normy podľa potreby odložiť.

(20)

Mnohé odkazy na harmonizované normy uverejnené v oznámení 2018/C 092/01 už boli vypustené vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2019/436.

(21)

V záujme jasnosti a racionálnosti by sa oznámenie 2018/C 092/01 aj vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436 malo zrušiť. S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas na prispôsobenie svojich výrobkov revidovaným verziám príslušných noriem by sa oznámenie 2018/C 092/01 a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436 mali naďalej uplatňovať na príslušné normy počas prechodného obdobia.

(22)

Dodržiavanie harmonizovanej normy zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na harmonizované normy pre strojové zariadenia vypracované na podporu smernice 2006/42/ES a uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Odkazy uvedené v riadkoch 121, 266, 343, 405 a 495 uvedenej prílohy sa uverejňujú s obmedzeniami.

Článok 2

Oznámenie 2018/C 092/01 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňuje na odkazy na harmonizované normy uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu až do dátumov vypustenia týchto odkazov, ako je stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 3

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňuje na odkazy na harmonizované normy uvedené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu až do dátumov vypustenia týchto odkazov, ako je stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení (Ú. v. ES L 207, 23.7.1998, s. 1).

(4)  Oznámenie Komisie 2018/C 092/01 v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ C 92, 9.3.2018, s. 1).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/436 z 18. marca 2019 o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2019, s. 108).


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

NORMY TYPU A

1.   Vysvetlivka

Normy typu A špecifikujú základné pojmy, terminológiu a konštrukčné princípy uplatniteľné na všetky kategórie strojových zariadení. Hoci tieto normy poskytujú základný rámec pre správne uplatňovanie smernice o strojových zariadeniach, uplatňovanie samotných týchto noriem nepostačuje na zaistenie zhody s príslušnými základnými požiadavkami smernice na bezpečnosť a ochranu zdravia, a preto nezabezpečujú plný predpoklad zhody.

2.   Zoznam odkazov na normy

1.

EN 1127-2:2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

2.

EN ISO 12100:2010

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

ČASŤ 2

NORMY TYPU B

1.   Vysvetlivka

Normy typu B sa zaoberajú špecifickými aspektmi bezpečnosti strojových zariadení alebo špecifickými typmi ochranných opatrení, ktoré možno použiť v širokom spektre kategórií strojových zariadení. Uplatňovanie špecifikácií noriem typu B zakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice o strojových zariadeniach na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa týkajú, keď z normy typu C alebo z posúdenia rizík výrobcom vyplýva, že technické riešenie špecifikované normou typu B je pre konkrétnu kategóriu alebo model daného strojového zariadenia primerané. Uplatňovanie noriem typu B, v ktorých sa stanovujú špecifikácie pre bezpečnostné komponenty nezávisle uvádzané na trh, zakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o dané bezpečnostné komponenty a základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa normy týkajú.

2.   Zoznam odkazov na normy

1.

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov

2.

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov

3.

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje

4.

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady

5.

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 2: Interakcia medzi navrhovaním strojov a pracovného miesta

6.

EN 842:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vizuálne signály nebezpečenstva. Všeobecné požiadavky, konštrukcia a skúšky

7.

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 1: Všeobecné zásady vzájomného pôsobenia človeka s displejmi a regulačnými ovládačmi

8.

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 2: Displeje

9.

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače

10.

EN 894-4:2010

Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 4: Umiestnenie a usporiadanie displejov a regulačných ovládačov

11.

EN 981:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Systémy akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov

12.

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 1: Termíny a definície

13.

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 2: Ručná manipulácia so strojmi a strojovými časťami

14.

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 3: Odporúčané limity sily pri uvádzaní strojov do chodu

15.

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Fyzická výkonnosť človeka. Časť 4: Hodnotenie pracovných polôh a pohybov pri práci na stroji

16.

EN 1032:2003+A1:2008

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov s cieľom určiť emisnú hodnotu kmitania

17.

EN 1093-1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 1: Výber skúšobných metód

18.

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 2: Metóda stopovacieho plynu na meranie hmotnostného toku emisie reálnej znečisťujúcej látky

19.

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 3: Skúšobná metóda na meranie hmotnostného toku emisie reálnej znečisťujúcej látky

20.

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 4: Účinnosť zachytávania odsávacieho zariadenia. Indikátorová metóda

21.

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 6: Hmotnostná účinnosť odlučovania pri voľnom výstupe

22.

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 7: Hmotnostná účinnosť odlučovania pri výstupe potrubím

23.

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 8: Parameter koncentrácie znečisťujúcej látky, metóda v skúšobnom vybavení

24.

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 9: Parameter koncentrácie znečisťujúcej látky, metóda v miestnosti

25.

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Vyhodnotenie emisií nebezpečných látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 11: Ukazovateľ dekontaminácie

26.

EN 1127-1:2019

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika

27.

EN 1299:1997+A1:2008

Mechanické kmitanie a otrasy. Vibroizolácia strojov. Informácie na aplikáciu izolácie zdroja

28.

EN 1837:2020

Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov

29.

EN ISO 3741:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre dozvukové miestnosti (ISO 3741:2010)

30.

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 1: Porovnávacia metóda pre skúšobné miestnosti s tvrdými stenami (ISO 3743-1:2010)

31.

EN ISO 3743-2:2019

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 2: Metódy pre špeciálne dozvukové skúšobné miestnosti (ISO 3743-2:2018)

32.

EN ISO 3744:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy merania pre prevažujúce voľné zvukové pole nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3744:2010)

33.

EN ISO 3745:2012

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Presné metódy pre bezodrazové a polobezodrazové miestnosti (ISO 3745:2012)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

34.

EN ISO 3746:2010

Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 3746:2010)

35.

EN ISO 3747:2010

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické/prevádzkové metódy na použitie in situ v dozvukovom prostredí (ISO 3747:2010)

36.

EN ISO 4413:2010

Hydraulické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4413:2010)

37.

EN ISO 4414:2010

Pneumatické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4414:2010)

38.

EN ISO 4871:2009

Akustika. Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku strojov a zariadení (ISO 4871:1996)

39.

EN ISO 5136:2009

Akustika. Určenie akustického výkonu ventilátorov a iných ventilačných systémov vyžarovaného do potrubia. Metóda merania v potrubí (ISO 5136:2003)

40.

EN ISO 7235:2009

Akustika. Laboratórne meracie postupy pre potrubné tlmiče a vzduchotechnické koncové jednotky. Vložený útlm, hluk prúdenia a celková tlaková strata (ISO 7235:2003)

41.

EN ISO 7731:2008

Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály (ISO 7731:2003)

42.

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 1: Meranie v pevných bodoch (ISO 9614-1:1993)

43.

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustickej intenzity. Časť 3: Presná metóda na meranie skenovaním (ISO 9614-3:2002)

44.

EN ISO 10326-1:2016

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky (ISO 10326-1: 2016, opravená verzia 2017-02)

45.

EN ISO 11161:2007

Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy. Základné požiadavky (ISO 11161:2007)

EN ISO 11161:2007/A1:2010

46.

EN ISO 11201:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk so zanedbateľnými korekciami na prostredie (ISO 11201:2010)

47.

EN ISO 11202:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

48.

EN ISO 11203:2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203:1995)

EN ISO 11203:2009/A1:2020

49.

EN ISO 11204:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím presných korekcií na prostredie (ISO 11204:2010)

50.

EN ISO 11205:2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Technická metóda na určenie emisných hladín akustického tlaku v podmienkach in situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205:2003)

51.

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 1: Meranie v laboratórnych podmienkach (na účely deklarovania vlastností) (ISO 11546-1:1995)

52.

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 2: Meranie v podmienkach in situ (na účely prevzatia a overovania vlastností) (ISO 11546-2:1995)

53.

EN ISO 11553-1:2020

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Časť 1: Základné požiadavky na bezpečnosť (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

54.

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie (ISO/TR 11688-1:1995)

55.

EN ISO 11691:2009

Akustika. Meranie vloženého útlmu potrubných tlmičov bez prúdenia média. Laboratórna metóda (ISO 11691:1995)

56.

EN ISO 11957:2009

Akustika. Určovanie zvukovo-izolačných vlastností kabín. Laboratórne meranie a meranie v podmienkach in situ (ISO 11957:1996)

57.

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy

58.

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 2: Postup merania emisie žiarenia

59.

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 3: Zníženie žiarenia tlmením alebo zakrytím

60.

EN 12254:2010

Cloniace zariadenia na laserové pracoviská. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie

EN 12254:2010/AC:2011

61.

EN 12786:2013

Bezpečnosť strojov. Pokyny na navrhovanie kapitol o kmitaní v bezpečnostných normách

62.

EN 13490:2001+A1:2008

Mechanické kmitanie. Priemyselné vozíky. Laboratórne hodnotenie a špecifikácia mechanického kmitania sedadla operátora

63.

EN ISO 13732-1:2008

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1:2006)

64.

EN ISO 13732-3:2008

Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3:2005)

65.

EN ISO 13753:2008

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania prenosu kmitania pružných materiálov pri zaťažení sústavou ruka-rameno (ISO 13753:1998)

66.

EN ISO 13849-1:2015

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1:2015)

67.

EN ISO 13849-2:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2:2012)

68.

EN ISO 13850:2015

Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania (ISO 13850:2015)

69.

EN ISO 13851:2019

Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu (ISO 13851:2019)

70.

EN ISO 13854:2019

Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (ISO 13854:2017)

71.

EN ISO 13855:2010

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela (ISO 13855:2010)

72.

EN ISO 13856-1:2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak (ISO 13856-1:2013)

73.

EN ISO 13856-2:2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 2: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania hrán a tyčí reagujúcich na tlak (ISO 13856-2:2013)

74.

EN ISO 13856-3:2013

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 3: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania nárazníkov, platní, laniek a podobných zariadení reagujúcich na tlak (ISO 13856-3:2013)

75.

EN ISO 13857:2019

Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857:2019)

76.

EN ISO 14118:2018

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (ISO 14118:2017)

77.

EN ISO 14119:2013

Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119:2013)

78.

EN ISO 14120:2015

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120:2015)

79.

EN ISO 14122-1:2016

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 1: Výber pevných prostriedkov a všeobecné požiadavky na prístup (ISO 14122-1:2016)

80.

EN ISO 14122-2:2016

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 2: Pracovné plošiny a chodníky (ISO 14122-2:2016)

81.

EN ISO 14122-3:2016

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 3: Schody, rebríky a ochranné zábradlia (ISO 14122-3:2016)

82.

EN ISO 14122-4:2016

Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup k strojom. Časť 4: Pevné rebríky (ISO 14122-4:2016)

83.

EN ISO 14123-1:2015

Bezpečnosť strojov. Znižovanie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov (ISO 14123-1:2015)

84.

EN ISO 14123-2:2015

Bezpečnosť strojov. Znižovanie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 2: Metodika overovacích postupov (ISO 14123-2:2015)

85.

EN ISO 14159:2008

Bezpečnosť strojov. Hygienické požiadavky na konštrukciu strojov (ISO 14159:2002)

86.

EN ISO 14738:2008

Bezpečnosť strojov. Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovísk pri strojoch (ISO 14738:2002 + Cor.1:2003 + Cor.2:2005)

87.

EN ISO 15536-1:2008

Ergonómia. Počítačové rozkladacie modely a vzory ľudského tela. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 15536-1:2005)

88.

EN 15967:2022

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

89.

EN 16590-1:2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoj (mod ISO 25119-1:2010)

90.

EN 16590-2:2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Etapa konceptu (mod ISO 25119-2:2010)

91.

EN 17624:2022

Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár pri zvýšenom tlaku, zvýšenej teplote alebo s okysličovadlami inými ako vzduch

92.

EN ISO 18497:2018

Poľnohospodárske stroje a traktory. Bezpečnosť vysokoautomatizovaných strojov. Doplňujúci prvok (ISO 18497:2018)

93.

EN ISO 19353:2019

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353:2019)

94.

EN ISO 20607:2019

Bezpečnosť strojov. Návod na používanie. Všeobecné zásady tvorby (ISO 20607:2019)

95.

EN ISO 20643:2008

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

96.

EN 60204-1:2018

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (mod IEC 60204-1:2016)

97.

EN IEC 60204-11:2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV (IEC 60204-11:2018)

98.

EN 60204-32:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje (IEC 60204-32:2008)

99.

EN 60204-33:2011

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 33: Požiadavky na zariadenia na výrobu polovodičov (mod IEC 60204-33:2009)

100.

EN 61310-1:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály (IEC 61310-1:2007)

101.

EN 61310-2:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie (IEC 61310-2:2007)

102.

EN 61310-3:2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov (IEC 61310-3:2007)

103.

EN 61800-5-2:2007

Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky. Funkčné požiadavky (IEC 61800-5-2:2007)

104.

EN IEC 62061:2021

Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť bezpečnostných riadiacich systémov (IEC 62061:2021)

105.

EN 62745:2017

Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov (IEC 62745:2017)

EN 62745:2017/A11:2020

ČASŤ 3

NORMY TYPU C

1.   Vysvetlivka

Normy typu C poskytujú špecifikácie pre určitú kategóriu strojových zariadení. Rozličné typy strojových zariadení zaradené do kategórie, na ktorú sa vzťahuje norma typu C, majú podobné zamýšľané použitie a predstavujú podobné nebezpečenstvá. Normy typu C môžu odkazovať na normy typu A alebo B a uvádzať pri tom, ktoré špecifikácie normy typu A alebo B sú uplatniteľné na danú kategóriu strojového zariadenia. Keď sa pre daný aspekt bezpečnosti strojového zariadenia norma typu C líši od špecifikácií normy typu A alebo B, špecifikácie normy typu C majú prednosť pred špecifikáciami normy typu A alebo B. Uplatňovanie špecifikácií normy typu C na základe posudzovania rizík výrobcom zakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice o strojových zariadeniach na bezpečnosť a ochranu zdravia, na ktoré sa norma vzťahuje. Niektoré normy typu C sú zostavené ako séria viacerých častí, pričom časť 1 normy uvádza všeobecné špecifikácie uplatniteľné na celú skupinu strojových zariadení a ostatné časti normy uvádzajú špecifikácie pre špecifické kategórie strojových zariadení zaradených do danej skupiny, dopĺňajú alebo upravujú všeobecné špecifikácie v časti 1. Pre takto zostavené normy typu C je predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia smernice o strojových zariadeniach zabezpečený uplatnením všeobecnej časti 1 normy spolu s príslušnou špecifickou časťou normy.

2.   Zoznam odkazov na normy

1.

EN 81-3:2000+A1:2008

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

2.

EN 81-31:2010

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Nákladné výťahy bez dopravy osôb. Časť 31: Prístupné nákladné výťahy bez dopravy osôb

3.

EN 81-40:2020

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou

4.

EN 81-41:2010

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou

5.

EN 81-43:2009

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy určené na dopravu osôb a nákladov. Časť 43: Výťahy pre žeriavy

6.

EN 115-1:2017

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž

7.

EN 267:2009+A1:2011

Horáky na kvapalné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním

8.

EN 280-1:2022

Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Časť 1: Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky

9.

EN 280-2:2022

Mobilné zdvíhacie pracovné plošiny. Časť 2: Dodatočné bezpečnostné požiadavky na zdvíhadlá nákladu umiestnené na výsuvnej zdvíhacej konštrukcii a pracovnej plošine

10.

EN 289:2014

Plastárske a gumárske stroje. Stroje na tlakové lisovanie a pretláčanie. Bezpečnostné požiadavky

11.

EN 303-5:2021+A1:2022

Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie

12.

EN 378-2:2016

Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia

13.

EN 415-1:2014

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 1: Terminológia a klasifikácia baliacich strojov a súvisiacich zariadení

14.

EN 415-3:2021

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 3: Tvarovacie, plniace a uzavieracie stroje; plniace a uzavieracie stroje

15.

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 5: Ovinovacie stroje

16.

EN 415-6:2013

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 6: Stroje na obaľovanie paliet

17.

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 7: Skupinové a sekundárne baliace stroje

18.

EN 415-8:2008

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 8: Páskovacie stroje

19.

EN 415-9:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 9: Metódy merania hluku baliacich strojov, baliacich liniek a pridružených zariadení, trieda presnosti 2 a 3

20.

EN 415-10:2014

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 10: Všeobecné požiadavky

21.

EN 422:2009

Plastárske a gumárske stroje. Vyfukovacie tvarovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

22.

EN 453:2014

Potravinárske stroje. Miesiče cesta. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

23.

EN 454:2014

Potravinárske stroje. Planétové miešače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

24.

EN 474-1:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

25.

EN 474-2:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na dozéry

26.

EN 474-3:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Požiadavky na nakladače

EN 474-3:2022/AC:2022

27.

EN 474-4:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Požiadavky na rýpadlo-nakladače

28.

EN 474-5:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá

EN 474-5:2022/AC:2022

29.

EN 474-6:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Požiadavky na dampery

30.

EN 474-7:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 7: Požiadavky na skrejpery

31.

EN 474-8:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 8: Požiadavky na grejdery

32.

EN 474-9:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 9: Požiadavky na ukladače potrubia

33.

EN 474-10:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 10: Požiadavky na rýhovače

34.

EN 474-11:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na zhutňovače zeminy a skládok odpadu

35.

EN 474-12:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 12: Požiadavky na lanové rýpadlá

36.

EN 474-13:2022

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 13: Požiadavky na valce

37.

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

38.

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifické požiadavky na cestné frézy

39.

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Špecifické požiadavky na stroje na stabilizáciu zeminy a recykláciu povrchov

40.

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Špecifické požiadavky na finišéry

41.

EN 528:2021+A1:2022

Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky pre S/R stroje

42.

EN 536:2015

Stroje na cestné práce. Obaľovacie súpravy na výrobu asfaltových zmesí. Bezpečnostné požiadavky

43.

EN 609-1:2017

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače

44.

EN 609-2:1999+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 2: Skrutkové štiepače

45.

EN 617:2001+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie so sypkými materiálmi v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách

46.

EN 618:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach na mechanickú manipuláciu so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov

47.

EN 619:2022

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami

48.

EN 620:2021

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť pevných pásových dopravníkov na sypké materiály

49.

EN 676:2003+A2:2008

Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

50.

EN 690:2013

Poľnohospodárske stroje. Rozhadzovače maštaľného hnoja. Bezpečnosť

51.

EN 703:2021

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže

52.

EN 706:1996+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Stroje na orezávanie viniča. Bezpečnosť

53.

EN 707:2018

Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť

54.

EN 709:1997+A4:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené malotraktory s nesenými rotačnými kypričmi, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolesom. Bezpečnosť

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

55.

EN 741:2000+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Bezpečnostné požiadavky na systémy a ich súčasti používané na pneumatickú dopravu sypkých materiálov

56.

EN 746-1:1997+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie

57.

EN 746-2:2010

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a na systémy prívodu paliva

58.

EN 746-3:2021

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov

59.

EN 809:1998+A1:2009

Kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

60.

EN 818-1:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné podmienky preberania

61.

EN 818-2:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 2: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 8

62.

EN 818-3:1999+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 3: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 4

63.

EN 818-4:1996+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 4: Viazacie reťaze. Trieda 8

64.

EN 818-5:1999+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 5: Viazacie reťaze. Trieda 4

65.

EN 818-6:2000+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Viazacie reťaze. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu poskytované výrobcom

66.

EN 818-7:2002+A1:2008

Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 7: Kalibrovaná reťaz pre zdvíhadlá. Trieda T (typy T, DAT a DT)

67.

EN 848-2:2007+A2:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Jednostranné profilovacie frézovačky. Časť 2: Horné jednovretenové kopírovacie frézovačky s ručným alebo strojovým posuvom

68.

EN 869:2006+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na tlakové zlievarenské stroje kovov

69.

EN 908:1999+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pásové zavlažovače. Bezpečnosť

70.

EN 909:1998+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pivotové a čelné zavlažovače. Bezpečnosť

71.

EN 930:1997+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z prírodných a syntetických usní. Zdrsňovacie, obrusovacie, leštiace a orezávacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

72.

EN 931:1997+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi. Napínacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

73.

EN 957-6:2010+A1:2014

Stacionárne tréningové zariadenia. Časť 6: Bežecké pásy, ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

74.

EN 972:1998+A1:2010

Garbiarske stroje. Valcovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

75.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

76.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane strojov na prípravu tlače

77.

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 3: Orezávacie stroje

78.

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 4: Viazacie stroje, stroje na spracovanie papiera a dokončovacie stroje

79.

EN 1012-1:2010

Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Vzduchové kompresory

80.

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Vývevy

81.

EN 1012-3:2013

Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Prevádzkové kompresory

82.

EN 1028-1:2002+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením. Časť 1: Triedenie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

83.

EN 1028-2:2002+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením. Časť 2: Overovanie všeobecných a bezpečnostných požiadaviek

84.

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 1: Spoločné požiadavky

85.

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 2: Odkôrovacie bubny

86.

EN 1034-3:2011

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 3: Navíjacie a prevíjacie stroje

87.

EN 1034-4:2021

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 4: Rozvlákňovače a ich nakladacie prostriedky

88.

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 5: Rezačky hárkov

89.

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 6: Kalandre

90.

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 7: Nádrže

91.

EN 1034-8:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 8: Zjemňovacie zariadenia

92.

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 13: Stroje na odstraňovanie viazacích drôtov z balíkov a jednotiek

93.

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 14: Pozdĺžna rezačka kotúčov

94.

EN 1034-16:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 16: Stroje na výrobu papiera a lepenky

95.

EN 1034-17:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 17: Stroje na výrobu tissue papiera

96.

EN 1034-21:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 21: Stroje na nanášanie povlaku

97.

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 22: Rozvlákňovače

98.

EN 1034-26:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 26: Baliace stroje na kotúče papiera

99.

EN 1034-27:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 27: Systémy na manipuláciu so zvitkami

100.

EN 1114-1:2011

Plastárske a gumárske stroje. Vytláčacie stroje a vytláčacie linky. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na vytláčacie stroje

101.

EN 1114-3:2019

Plastárske a gumárske stroje. Vytláčacie stroje a vytláčacie linky. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na vyhadzovače

102.

EN 1175:2020

Bezpečnosť motorových vozíkov. Elektrické/elektronické požiadavky

103.

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 1: Jednostranné čapovacie stroje s posuvným stolom

104.

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 2: Obojstranné čapovacie a profilovacie stroje s posuvom reťazou alebo reťazami

105.

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 3: Čapovacie stroje s posuvným stolom a s ručným posuvom na obrábanie úžitkového dreva

106.

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Čapovacie stroje. Časť 5: Jednostranné profilovacie stroje s pevným stolom a posuvom valcami alebo reťazou

107.

EN 1247:2004+A1:2010

Zlievarenské stroje. Bezpečnostné požiadavky na lejacie panvy, zlievarenské zariadenia, stroje na odstredivé odlievanie, stroje na plynulé a poloplynulé odlievanie

108.

EN 1248:2001+A1:2009

Zlievarenské stroje. Požiadavky na bezpečnosť zariadení na abrazívne otryskávanie

109.

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Skúšobný postup na meranie hluku zlievarenských strojov a zariadení

110.

EN 1374:2000+A1:2010

Poľnohospodárske stroje. Stacionárne vyberače kruhových síl. Bezpečnosť

111.

EN 1398:2009

Vyrovnávacie mostíky. Bezpečnostné požiadavky

112.

EN 1417:2014

Plastárske a gumárske stroje. Dvojvalcové stroje na miesenie. Bezpečnostné požiadavky

113.

EN 1459-1:2017

Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 1: Vozíky s meniteľným dosahom

114.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 2: Otočné vozíky s meniteľným dosahom

115.

EN 1459-5:2020

Terénne vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 5: Rozhranie na príslušenstvo

116.

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na všeobecné použitie

117.

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjané slučky z chemických vláken na všeobecné použitie

118.

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 4: Zdvíhacie závesy na všeobecné používanie vyrobené z lán z prírodných a chemických vláken

119.

EN 1493:2010

Zdviháky vozidiel

120.

EN 1494:2000+A1:2008

Mobilné a premiestniteľné zdviháky a súvisiace zdvíhacie zariadenia

121.

EN 1495:1997+A2:2009

Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Obmedzenie: Toto uverejnenie sa nevzťahuje na bod 5.3.2.4, posledný podbod bodu 7.1.2.12, tabuľku 8 a obrázok 9 normy EN 1495:1997, pri ktorých nezaručuje predpoklad zhody s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

122.

EN 1501-1:2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

123.

EN 1501-2:2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku

124.

EN 1501-3:2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním vpredu

125.

EN 1501-4:2007

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Postup skúšania hlučnosti vozidiel na odvoz odpadu

126.

EN 1501-5:2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu

127.

EN 1526:1997+A1:2008

Bezpečnosť motorových vozíkov. Doplnkové požiadavky na automatické funkcie vozíkov

128.

EN 1539:2015

Sušičky a pece na uvoľňovanie horľavých látok. Bezpečnostné požiadavky

129.

EN 1547:2001+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Skúšobný predpis pre hluk z priemyselných zariadení vrátane pridružených obslužných zariadení

130.

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových skľučovadiel

131.

EN 1554:2012

Dopravné pásy. Skúška trením na bubne

132.

EN 1570-1:2011+A1:2014

Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami

133.

EN 1570-2:2016

Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 2: Zdvíhacie plošiny na prepravu nákladu, obsluhujúce viac ako dve pevné nástupiská budovy, s rýchlosťou zvislého zdvihu nepresahujúcou 0,15 m/s

134.

EN 1612:2019

Plastárske a gumárske stroje. Reakčné tvarovacie stroje a linky. Bezpečnostné požiadavky

135.

EN 1672-2:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Hygienické požiadavky

136.

EN 1673:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Rotačné stojanové pece. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

137.

EN 1674:2015

Potravinárske stroje. Stroje na rozvaľovanie cesta. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

138.

EN 1677-1:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové súčiastky. Trieda 8

139.

EN 1677-2:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 2: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 8

140.

EN 1677-3:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 3: Kované oceľové háky so samozamykaním. Trieda 8

141.

EN 1677-4:2000+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8

142.

EN 1677-5:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 4

143.

EN 1677-6:2001+A1:2008

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 6: Spájacie články. Trieda 4

144.

EN 1678:1998+A1:2010

Potravinárske stroje. Krájače na zeleninu. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

145.

EN 1679-1:1998+A1:2011

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnosť. Časť 1: Naftové motory

146.

EN 1756-1:2021

Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Nákladné zdvíhacie čelá

147.

EN 1756-2:2004+A1:2009

Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zdvíhacie čelá pre cestujúcich

148.

EN 1777:2010

Vysokozdvíhacie hydraulické plošiny (HP) pre hasičské a záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky

149.

EN 1804-1:2020

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 1: Podperné jednotky a všeobecné požiadavky

150.

EN 1804-2:2020

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 2: Hydraulicky nastavované stojky a teleskopické stojky

151.

EN 1804-3:2020

Stroje pre hlbinné bane. Bezpečnostné požiadavky na hydraulicky ovládané stropné výstuže. Časť 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládacie systémy

152.

EN 1807-2:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Pásové píly. Časť 2: Kmeňové píly

153.

EN 1808:2015

Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Kontroly a skúšky

154.

EN 1829-1:2021

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Stroje

155.

EN 1829-2:2008

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Hadice, hadicové potrubia a spoje

EN 1829-2:2008/AC:2011

156.

EN 1845:2007

Stroje na výrobu obuvi. Obuvnícke tvárniace stroje. Bezpečnostné požiadavky

157.

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vozidlá hasičskej a záchrannej služby. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Bezpečnosť a výkon

158.

EN 1846-3:2013

Vozidlá hasičskej a záchrannej služby. Časť 3: Pevne zabudované zariadenia. Bezpečnosť a vyhotovenie

159.

EN 1853:2017

Poľnohospodárske stroje. Vyklápacie prívesy. Bezpečnosť

160.

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 3: Horné kotúčové píly na priečne rezanie a kombinované horné kotúčové píly na priečne rezanie/stolové kotúčové píly

161.

EN 1870-5:2002+A2:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 5: Kombinované stolové kotúčové píly/spodné skracovacie kotúčové píly

162.

EN 1870-6:2017

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 6: Kotúčové píly na palivové drevo

163.

EN 1870-7:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 7: Jednokotúčové píly na kmeňové výrezy so strojovým posuvom stola a ručným vkladaním a odoberaním

164.

EN 1870-8:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 8: Jednokotúčové omietacie rozrezávacie píly so strojovo poháňanou píliacou jednotkou s ručným vkladaním a odoberaním

165.

EN 1870-9:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 9: Dvojkotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom a s ručným vkladaním a/alebo odoberaním

166.

EN 1870-10:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 10: Jednokotúčové automatické a poloautomatické píly na priečne rezanie

167.

EN 1870-11:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 11: Poloautomatické a automatické kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (radiálne ramenové píly)

168.

EN 1870-12:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 12: Kotúčové píly na priečne rezanie s výkyvným ramenom

169.

EN 1870-15:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 15: Viackotúčové píly na priečne rezanie so strojovým posuvom obrobku a s ručným vkladaním a odoberaním

170.

EN 1870-16:2012

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 16: Obojstranné pokosové kotúčové píly na rezanie pod uhlom

171.

EN 1870-17:2012+A1:2015

Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 17: Ručné horizontálne kotúčové píly na priečne rezanie s jednou strojovou jednotkou (ručné radiálne ramenové píly)

172.

EN 1889-2:2003+A1:2009

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Koľajové lokomotívy

173.

EN 1915-1:2013

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Základné bezpečnostné požiadavky

174.

EN 1915-2:2001+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stabilitu a pevnosť, výpočty a skúšobné metódy

175.

EN 1915-3:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Metódy na meranie a zníženie kmitania

176.

EN 1915-4:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 4: Metódy na meranie a zníženie hluku

177.

EN 1953:2013

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky

178.

EN 1974:2020

Potravinárske stroje. Krájače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

179.

EN ISO 2151:2008

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku kompresorov a vývev. Technická metóda (trieda presnosti 2). (ISO 2151:2004)

180.

EN ISO 2860:2008

Stroje na zemné práce. Minimálne prístupové rozmery (ISO 2860:1992)

181.

EN ISO 2867:2011

Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867:2011)

182.

EN ISO 3164:2013

Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie ochranných konštrukcií. Chránený priestor limitujúci deformácie (ISO 3164:2013)

183.

EN ISO 3266:2010

Kované oceľové svorníky s okom triedy 4 na všeobecné zdvíhanie (ISO 3266:2010)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

184.

EN ISO 3411:2007

Stroje na zemné práce. Telesné rozmery vodičov a minimálny priestor pre vodiča (ISO 3411:2007)

185.

EN ISO 3449:2008

Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie proti padajúcim predmetom. Laboratórne skúšky a technické požiadavky (ISO 3449:2005)

186.

EN ISO 3450:2011

Stroje na zemné práce. Stroje na kolesovom podvozku alebo na rýchlobežnom gumenom pásovom podvozku. Požiadavky a skúšobné postupy na brzdové systémy (ISO 3450:2011)

187.

EN ISO 3457:2008

Stroje na zemné práce. Kryty. Terminológia a technické požiadavky (ISO 3457:2003)

188.

EN ISO 3471:2008

Stroje na zemné práce. Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení. Laboratórne skúšky a technické požiadavky (ISO 3471:2008)

189.

EN ISO 3691-1:2015

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-1:2011 vrátane Cor. 1:2013)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020

190.

EN ISO 3691-5:2015

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 5: Ručné vozíky (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

191.

EN ISO 3691-6:2021

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 6: Nákladné a osobné vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-6:2021)

192.

EN ISO 4254-1:2015

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1:2013)

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

193.

EN ISO 4254-5:2018

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5:2018)

194.

EN ISO 4254-6:2020

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6:2020)

EN ISO 4254-6:2020/A11:2021

195.

EN ISO 4254-7:2017

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny (ISO 4254-7:2017)

196.

EN ISO 4254-8:2018

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 8: Rozhadzovače tuhých priemyselných hnojív (ISO 4254-8:2018)

197.

EN ISO 4254-9:2018

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 9: Riadkové sejacie stroje (ISO 4254-9:2018)

198.

EN ISO 4254-10:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Obracače a zhrňovače (ISO 4254-10:2009)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

199.

EN ISO 4254-11:2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Zberacie lisy (ISO 4254-11:2010)

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

200.

EN ISO 4254-12:2012

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 12: Diskové, bubnové a cepové žacie stroje (ISO 4254-12:2012)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

201.

EN ISO 4254-14:2016

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 14: Obaľovače balíkov (ISO 4254-14:2016)

202.

EN ISO 4254-17:2022

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 17: Stroje na zber okopanín (ISO 4254-17:2022)

203.

EN ISO 5010:2019

Stroje na zemné práce. Kolesové stroje. Požiadavky na systémy riadenia (ISO 5010:2019)

204.

EN ISO 5395-1:2013

Záhradné stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávu so spaľovacím motorom. Časť 1: Terminológia a všeobecné skúšky (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

205.

EN ISO 5395-2:2013

Záhradné stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávu so spaľovacím motorom. Časť 2: Ručne vedené kosačky (ISO 5395-2:2013)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

206.

EN ISO 5395-3:2013

Záhradné stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávu so spaľovacím motorom. Časť 3: Kosačky so sediacou obsluhou (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

207.

EN ISO 5674:2009

Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Kryty vývodových hriadeľov (PTO). Skúšky pevnosti a opotrebovania a hodnotiace kritériá (ISO 5674:2004, opravená verzia 2005-07-01)

208.

EN ISO 6682:2008

Stroje na zemné práce. Optimálne a prípustné pohybové priestory na rozmiestnenie ovládačov (ISO 6682:1986 + Amd 1:1989)

209.

EN ISO 6683:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnostné sedadlové pásy a ich kotviace úchytky. Požiadavky a skúšky (ISO 6683:2005)

210.

EN ISO 7096:2020

Stroje na zemné práce. Laboratórne hodnotenie prenosu vibrácií sedadlom obsluhy (ISO 7096:2020)

211.

EN ISO 8230-1:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 1: Spoločné bezpečnostné požiadavky (ISO 8230-1:2008)

212.

EN ISO 8230-2:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 2: Stroje používajúce perchlóretylén (ISO 8230-2:2008)

213.

EN ISO 8230-3:2008

Bezpečnostné požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 3: Stroje používajúce horľavé rozpúšťadlá (ISO 8230-3:2008)

214.

EN ISO 8528-10:2022

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 10: Meranie vzduchom prenášaného hluku (ISO 8528-10:2022)

215.

EN ISO 8528-13:2016

Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 13: Bezpečnosť (ISO 8528-13:2016, opravená verzia 2016-10-15)

216.

EN ISO 9902-1:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 1: Spoločné požiadavky (ISO 9902-1:2001)

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

217.

EN ISO 9902-2:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 2: Predpriadacie a dopriadacie stroje (ISO 9902-2:2001)

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

218.

EN ISO 9902-3:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 3: Stroje na netkané textílie (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

219.

EN ISO 9902-4:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze, výrobu povrazníckych výrobkov a lán (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

220.

EN ISO 9902-5:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 5: Stroje na prípravu tkanín a pletenín (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

221.

EN ISO 9902-6:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 6: Stroje na výrobu plošných textílií (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

222.

EN ISO 9902-7:2001

Textilné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku. Časť 7: Farbiace a úpravnícke stroje (ISO 9902-7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

223.

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Robot (ISO 10218-1:2011)

224.

EN ISO 10218-2:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Robotický systém a integrácia (ISO 10218-2:2011)

225.

EN ISO 10472-1:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 1: Spoločné požiadavky (ISO 10472-1:1997)

226.

EN ISO 10472-2:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 2: Práčky a práčky s odstreďovaním (ISO 10472-2:1997)

227.

EN ISO 10472-3:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 3: Kontinuálne pracie linky vrátane jednotlivých strojov (ISO 10472-3:1997)

228.

EN ISO 10472-4:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 4: Sušiče (ISO 10472-4:1997)

229.

EN ISO 10472-5:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 5: Žehliče rovnej bielizne, vkladacie a skladacie zariadenia (ISO 10472-5:1997)

230.

EN ISO 10472-6:2008

Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 6: Žehliace a fixačné lisy práčovní (ISO 10472-6:1997)

231.

EN ISO 10517:2019

Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť (ISO 10517:2019)

232.

EN ISO 10821:2005

Priemyselné šijacie stroje. Bezpečnostné požiadavky na šijacie stroje, jednotky a systémy (ISO 10821:2005)

EN ISO 10821:2005/A1:2009

233.

EN ISO 11102-1:2009

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky (ISO 11102-1:1997)

234.

EN ISO 11102-2:2009

Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)

235.

EN ISO 11111-1:2016

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Základné požiadavky (ISO 11111-1:2016)

236.

EN ISO 11111-2:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Predpriadacie a dopriadacie stroje (ISO 11111-2:2005)

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

237.

EN ISO 11111-3:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Stroje na netkané textílie (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

238.

EN ISO 11111-4:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze a na povraznícke výrobky a laná (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

239.

EN ISO 11111-5:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje na prípravu tkania a pletenia (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

240.

EN ISO 11111-6:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na výrobu plošných textílií (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

241.

EN ISO 11111-7:2005

Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Farbiace a upravovateľské stroje (ISO 11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

242.

EN ISO 11145:2016

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145:2016)

243.

EN ISO 11148-1:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Montážne náradie na bezzávitové mechanické spoje (ISO 11148-1:2011)

244.

EN ISO 11148-2:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Deliace a lemovacie náradie (ISO 11148-2:2011)

245.

EN ISO 11148-3:2012

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Vŕtačky a závitorezy (ISO 11148-3:2012)

246.

EN ISO 11148-4:2012

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Nerotačné príklepové náradie (ISO 11148-4:2012)

247.

EN ISO 11148-5:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Rotačné príklepové vŕtačky (ISO 11148-5:2011)

248.

EN ISO 11148-6:2012

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Montážne náradie pre závitové mechanické spoje (ISO 11148-6:2012)

249.

EN ISO 11148-7:2012

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Brúsky (ISO 11148-7:2012)

250.

EN ISO 11148-8:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 8: Brúsky na plocho a leštičky (ISO 11148-8:2011)

251.

EN ISO 11148-9:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 9: Brúsky na dokončovacie operácie (ISO 11148-9:2011)

252.

EN ISO 11148-10:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 10: Tlakové náradie (ISO 11148-10:2011)

253.

EN ISO 11148-11:2011

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 11: Orezávačky a strihačky (ISO 11148-11:2011)

254.

EN ISO 11148-12:2012

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 12: Malé píly s okružným, vibračným a priamočiarym pohybom (ISO 11148-12:2012)

255.

EN ISO 11148-13:2018

Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 13: Zarážacie náradie (ISO 11148-13:2017)

256.

EN ISO 11252:2013

Lasery a laserové zariadenia. Laserové prístroje. Minimálne požiadavky na dokumentáciu (ISO 11252:2013)

257.

EN ISO 11553-2:2008

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na ručne držané laserové obrábacie zariadenia (ISO 11553-2:2007)

258.

EN ISO 11553-3:2013

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Časť 3: Znižovanie hluku a metódy na meranie hluku laserových obrábacích strojov, ručne držaných obrábacích zariadení a pridruženého pomocného príslušenstva (stupeň presnosti 2) (ISO 11553-3:2013)

259.

EN ISO 11554:2017

Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových charakteristík laserového zväzku (ISO 11554:2017)

260.

EN ISO 11680-1:2021

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 1: Jednotky so zabudovaným spaľovacím motorom (ISO 11680-1:2021)

261.

EN ISO 11680-2:2021

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 2: Jednotky so zdrojom energie neseným na chrbte (ISO 11680-2:2021)

262.

EN ISO 11681-1:2022

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Reťazové píly na lesné práce (ISO 11681-1:2022)

263.

EN ISO 11681-2:2022

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Reťazové píly na odvetvovanie stromov (ISO 11681-2:2022)

264.

EN ISO 11806-1:2022

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie prenosných rukou držaných krovinorezov a vyžínačov trávy so spaľovacím motorom. Časť 1: Stroje so zabudovaným spaľovacím motorom (ISO 11806-1:2022)

265.

EN ISO 11806-2:2022

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie prenosných rukou držaných krovinorezov a vyžínačov trávy so spaľovacím motorom. Časť 2: Stroje so zdrojom energie neseným na chrbte (ISO 11806-2:2022)

266.

EN ISO 11850:2011

Lesnícke stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN ISO 11850:2011/A2:2022

Obmedzenie: Pokiaľ ide o bod 4.4 písm. a), prvý bod prvú zarážku, ako aj odkaz na normu EN ISO 2867:2011, tabuľku 6, o body 8 a 9, maximálny rozmer pre „A“ a poznámku a), maximálnu výšku prvého schodíka, táto publikácia nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia z bodov 1.1.6, 1.5.15 a 1.6.2 prílohy I k smernici 2006/42/ES.

267.

EN 12001:2012

Prepravné, striekacie a pokladacie stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť

268.

EN 12012-1:2018

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na nožové granulátory a drviče

269.

EN 12012-4:2019+A1:2021

Plastárske a gumárske stroje. Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerátory

270.

EN 12013:2018

Plastárske a gumárske stroje. Uzavreté miesiče. Bezpečnostné požiadavky

271.

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť

272.

EN 12041:2014

Potravinárske stroje. Formovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

273.

EN 12042:2014

Potravinárske stroje. Automatické deliace stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

274.

EN 12043:2014

Potravinárske stroje. Kontinuálne kysiarne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

275.

EN 12044:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Vysekávacie a dierovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

276.

EN 12053:2001+A1:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy merania emisií hluku

277.

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpečnosť žeriavov. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Časť 2: Obmedzovacie a indikačné zariadenia

278.

EN 12110:2014

Tunelovacie stroje. Uzavreté tlakové priestory. Bezpečnostné požiadavky

279.

EN 12111:2014

Tunelovacie stroje. Raziace stroje a dobývacie kombajny. Bezpečnostné požiadavky

280.

EN 12158-1:2021

Nákladné stavebné výťahy. Časť 1: Výťahy s prístupnými plošinami

281.

EN 12158-2:2000+A1:2010

Nákladné stavebné výťahy. Časť 2: Šikmé výťahy s neprístupnými nosnými zariadeniami

282.

EN 12159:2012

Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami

283.

EN 12162:2001+A1:2009

Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Postup vykonávania hydrostatických tlakových skúšok

284.

EN 12203:2003+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a výrobkov z prírodných a syntetických usní. Obuvnícke a kožiarske lisy. Bezpečnostné požiadavky

285.

EN 12267:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Kotúčové píly. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

286.

EN 12268:2014

Potravinárske stroje. Pásové píly. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

287.

EN 12301:2019

Plastárske a gumárske stroje. Kalandre. Bezpečnostné požiadavky

EN 12301:2019/AC:2021

288.

EN 12312-1:2013

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 1: Schody pre cestujúcich

289.

EN 12312-2:2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 2: Vozidlá na prepravu potravín

290.

EN 12312-3:2017+A1:2020

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi

291.

EN 12312-4:2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 4: Spojovací tunel pre cestujúcich

292.

EN 12312-5:2021

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia

293.

EN 12312-6:2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie

294.

EN 12312-7:2020

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 7: Letiskové presúvacie zariadenia

295.

EN 12312-8:2018

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu alebo obsluhu

296.

EN 12312-9:2013

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 9: Nakladacie zariadenia kontajnerov a paliet

297.

EN 12312-10:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 10: Premiestňovacie transportéry kontajnerov a paliet

298.

EN 12312-12:2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 12: Zariadenia prevádzky pitnej vody

299.

EN 12312-13:2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 13: Zariadenia prevádzky toaliet

300.

EN 12312-14:2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 14: Nástupné zariadenia pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu

301.

EN 12312-15:2006+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 15: Vozíky na batožinu a vybavenie

302.

EN 12312-16:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 16: Letecké štartovacie zariadenia

303.

EN 12312-17:2004+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 17: Klimatizačné zariadenia

304.

EN 12312-18:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 18: Dusíkové a kyslíkové jednotky

305.

EN 12312-19:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 19: Letecké zdviháky, zdviháky náprav a hydraulické chvostové podpery

306.

EN 12312-20:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 20: Pozemné elektrické napájacie zdroje

307.

EN 12321:2003+A1:2009

Stroje pre hlbinné bane. Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek na porubové hrabľové dopravníky

308.

EN 12331:2021

Potravinárske stroje. Mlynčeky na mäso. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

309.

EN 12348:2000+A1:2009

Stojanové vŕtacie stroje na jadrové vŕtanie. Bezpečnosť

310.

EN 12355:2022

Potravinárske stroje. Stroje na sťahovanie kože, zrezávanie kože a odstraňovanie blán. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

311.

EN 12385-1:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

312.

EN 12385-2:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 2: Definície, označovanie a zatrieďovanie

313.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe

314.

EN 12385-4:2002+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné použitie pri zdvíhaní

315.

EN 12385-5:2021

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy

EN 12385-5:2021/AC:2021

316.

EN 12385-10:2003+A1:2008

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 10: Špirálové laná na všeobecné konštrukčné použitie

317.

EN 12387:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Modulové zariadenie na opravu obuvi. Bezpečnostné požiadavky

318.

EN 12409:2008+A1:2011

Plastárske a gumárske stroje. Stroje na tvarovanie za tepla. Bezpečnostné požiadavky

319.

EN 12417:2001+A2:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Obrábacie centrá

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

320.

EN 12418:2021

Stavebné stroje na rezanie muriva a kameňa na stavenisku. Bezpečnosť

321.

EN 12453:2017+A1:2021

Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšobné metódy

322.

EN 12463:2004+A1:2011

Potravinárske stroje. Plniace a pomocné stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

323.

EN 12505:2000+A1:2009

Potravinárske stroje. Odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

324.

EN 12525:2000+A2:2010

Poľnohospodárske stroje. Čelné nakladače. Bezpečnosť

325.

EN 12545:2000+A1:2009

Stroje na výrobu tovaru a obuvi z usní a syntetických usní. Skúšobný predpis na meranie hluku. Spoločné požiadavky

326.

EN 12547:2014

Odstredivky. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

327.

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho náradia. Technická metóda

328.

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky

329.

EN 12609:2021

Autodomiešavače. Bezpečnostné požiadavky

330.

EN 12621:2006+A1:2010

Strojové zariadenia na dodávanie a obeh náterových látok pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

331.

EN 12622:2009+A1:2013

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy

332.

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

333.

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 2: Stroje na výrobu stavebných blokov

334.

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 3: Posuvné stroje a stroje s otočným stolom

335.

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 4: Stroje na výrobu betónových strešných škridiel

336.

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-1: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením v zvislej polohe

337.

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-2: Stroje na výrobu betónových rúr s vyhotovením vo vodorovnej polohe

338.

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-3: Stroje na výrobu rúr s predpätím

339.

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-4: Stroje na nanášanie ochrannej vrstvy na rúry

340.

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 6: Stacionárne a pojazdné zariadenia na výrobu prefabrikovaných vystužených výrobkov

341.

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 7: Stacionárne a mobilné zariadenia na výrobky z predpätého betónu

342.

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno-kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 8: Stroje a zariadenia na výrobu stavebných výrobkov z vápenno-kremičitých zmesí (a z betónu)

343.

EN 12635:2002+A1:2008

Brány a vráta. Montáž a použitie

Obmedzenie: So zreteľom na bod 5.1 a prílohu D sa toto uverejnenie nevzťahuje na odkaz na normu EN 12453:2000, ktorej uplatňovanie nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia v bodoch 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 a 1.5.14 prílohy I k smernici 2006/42/ES.

344.

EN 12644-1:2001+A1:2008

Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie

345.

EN 12644-2:2000+A1:2008

Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 2: Označovanie

346.

EN 12649:2008+A1:2011

Stroje na zhutňovanie a hladenie betónu. Bezpečnostné požiadavky

347.

EN 12653:1999+A2:2009

Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní. Klincovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

348.

EN 12693:2008

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné a environmentálne požiadavky. Objemové chladivové kompresory

349.

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Vŕtačky

350.

EN 12733:2018

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ručne vedené motorové žacie stroje. Bezpečnosť

351.

EN 12753:2005+A1:2010

Tepelné čistiace systémy na odpadové plyny zo zariadení na povrchovú úpravu. Bezpečnostné požiadavky

352.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie náterových látok. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

353.

EN 12779:2015

Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné požiadavky

354.

EN 12852:2001+A1:2010

Potravinárske stroje. Drviče a mixéry. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

355.

EN 12853:2001+A1:2010

Potravinárske stroje. Ručné mixéry a šľahače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

356.

EN 12854:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Ramenové mixéry. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

357.

EN 12855:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Kutre s rotačnou misou. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

358.

EN 12881-1:2014

Dopravné pásy. Skúška horľavosti simuláciou požiaru. Časť 1: Skúšky s propánovým horákom

359.

EN 12881-2:2005+A1:2008

Dopravné pásy. Skúška horľavosti simuláciou požiaru. Časť 2: Veľkorozmerová skúška

360.

EN 12882:2015

Dopravné pásy na všeobecné používanie. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a horľavosť

361.

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

362.

EN 12921-2:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 2: Bezpečnosť strojov používajúcich čistiacu kvapalinu na báze vody

363.

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 3: Bezpečnosť strojov používajúcich horľavú čistiacu kvapalinu

364.

EN 12921-4:2005+A1:2008

Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 4: Bezpečnosť strojov používajúcich halogénované rozpúšťadlá

365.

EN 12965:2019

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Hnacie hriadele na odber energie (PTO) a ich kryty. Bezpečnosť

366.

EN 12978:2003+A1:2009

Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy

367.

EN 12984:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Prenosné a (alebo) ručne vedené stroje a zariadenia s mechanickým pohonom rezných nástrojov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

368.

EN 12999:2020

Žeriavy. Nakladacie žeriavy

369.

EN 13000:2010+A1:2014

Žeriavy. Mobilné žeriavy

370.

EN 13001-1:2015

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky

371.

EN 13001-2:2021

Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia

372.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií

373.

EN 13001-3-2:2014

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-2: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch

374.

EN 13001-3-3:2014

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-3: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kontaktu kolesa s koľajnicou

375.

EN 13001-3-5:2016+A1:2021

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných a odlievaných hákov

376.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-6: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov. Hydraulické valce

377.

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu

378.

EN 13020:2015

Stroje na údržbu povrchov cestných komunikácií. Bezpečnostné požiadavky

379.

EN 13023:2003+A1:2010

Metódy merania hluku tlačiarenských strojov, strojov na spracovanie a výrobu papiera a pomocných zariadení. Triedy presnosti 2 a 3

380.

EN 13035-1:2008

Stroje a zariadenia na výrobu, zaobchádzanie a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Zariadenia vo vnútri továrne na skladovanie, manipuláciu a prepravu

381.

EN 13035-2:2008

Stroje a zariadenia na výrobu, zaobchádzanie a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Mimotovárenské zariadenia na skladovanie, manipuláciu a prepravu

382.

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Rezacie stroje

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

383.

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Sklopné stoly

384.

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje a zariadenia na stohovanie a odstohovanie

385.

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na odlamovanie

386.

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Stroje na vŕtanie vrstveného skla

387.

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 9: Zariadenie na umývanie skla

388.

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie plochého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 11: Vŕtacie stroje

389.

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť1: Kvapkový dávkovač

390.

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnosť. Časť 2: Manipulačné dávkovacie zariadenia

391.

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: IS stroje

392.

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroje a zariadenia na výrobu, úpravu a spracovanie dutého skla. Bezpečnosť. Časť 5: Lisy

393.

EN 13059:2002+A1:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Skúšobné postupy na meranie kmitania

394.

EN 13102:2005+A1:2008

Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Nakladanie a vykladanie jemných keramických platní

395.

EN 13112:2002+A1:2009

Garbiarske stroje. Štiepačky a pásové postrihovačky. Bezpečnostné požiadavky

396.

EN 13113:2002+A1:2010

Garbiarske stroje. Valcové nanášačky. Bezpečnostné požiadavky

397.

EN 13114:2002+A1:2009

Garbiarske stroje. Rotačné vyčiňovacie nádoby. Bezpečnostné požiadavky

398.

EN 13120:2009+A1:2014

Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

399.

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Frézovačky (vrátane vyvrtávačiek)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

400.

EN 13135:2013+A1:2018

Žeriavy. Bezpečnosť. Návrh. Požiadavky na vybavenie

401.

EN 13155:2003+A2:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien

402.

EN 13157:2004+A1:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom

403.

EN 13204:2016

Dvojčinné hydraulické záchranárske nástroje pre hasičov a záchranné služby. Požiadavky na bezpečnosť a výkon

404.

EN 13208:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na čistenie zeleniny. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

405.

EN 13241:2003+A2:2016

Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti

Obmedzenie: Pokiaľ ide o body 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, táto publikácia sa nevzťahuje na odkaz na normu EN 12453:2000, uplatnenie ktorého nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenými v bodoch 1.3.7 a 1.4.3 prílohy I k smernici 2006/42/ES.

406.

EN 13288:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Preklápače dieží. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

407.

EN 13289:2001+A1:2013

Stroje na výrobu cestovín. Sušiarne a chladiče. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

408.

EN 13367:2005+A1:2008

Stroje na výrobu keramiky. Bezpečnosť. Presuvné plošiny a vozíky

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

409.

EN 13378:2001+A1:2013

Stroje na výrobu cestovín. Lisy na cestoviny. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

410.

EN 13379:2001+A1:2013

Stroje na výrobu cestovín. Rozdeľovacie, sťahovacie a rezacie stroje, návratný dopravník tyčiek, zásobník tyčiek. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

411.

EN 13389:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Miešače s horizontálnymi hriadeľmi. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

412.

EN 13390:2002+A1:2009

Potravinárske stroje. Stroje na výrobu koláčov a tort. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

413.

EN 13414-1:2003+A2:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné zdvíhanie

414.

EN 13414-2:2003+A2:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom

415.

EN 13414-3:2003+A1:2008

Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy

416.

EN 13418:2013

Plastárske a gumárske stroje. Navíjacie stroje na filmy a fólie. Bezpečnostné požiadavky

417.

EN 13448:2001+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Medziradové kosačky. Bezpečnosť

418.

EN 13457:2004+A1:2010

Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Štiepacie, zrezávacie, orezávacie stroje, stroje na nanášanie lepidla a na sušenie lepidla. Bezpečnostné požiadavky

419.

EN ISO 13482:2014

Roboty a robotické zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na nepriemyselné roboty. Robot na nezdravotnú osobnú starostlivosť (ISO 13482:2014)

420.

EN 13525:2020

Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť

421.

EN 13531:2001+A1:2008

Stroje na zemné práce. Ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení (TOPS) pre kompaktné lopatové rýpadlá. Laboratórne skúšky a požiadavky na vyhotovenie (mod ISO 12117:1997)

422.

EN 13534:2006+A1:2010

Potravinárske stroje. Nastrekovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

423.

EN 13557:2003+A2:2008

Žeriavy. Ovládače a stanovištia obsluhy

424.

EN 13561:2015

Vonkajšie clony a markízy. Požiadavky na bezpečnosť

EN 13561:2015/AC:2016

425.

EN 13570:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Miešacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

426.

EN 13586:2020

Žeriavy. Prístup

427.

EN 13591:2005+A1:2009

Potravinárske stroje. Sádzacie zariadenia do etážových pecí. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

428.

EN 13617-1:2021

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

429.

EN 13621:2004+A1:2010

Potravinárske stroje. Sušiče šalátov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

430.

EN 13659:2015

Okenice a vonkajšie žalúzie. Požiadavky na bezpečnosť

431.

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na zariadenia valcovní, rúrovní a úpravovní rúr

432.

EN 13683:2003+A2:2011

Záhradné stroje. Drviče/sekačky s vlastným motorovým pohonom. Bezpečnosť

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

433.

EN 13684:2018

Záhradné stroje. Ručne vedené prevzdušňovače a prerezávače trávnika. Bezpečnosť

434.

EN 13731:2007

Systémy zdvíhacích vakov pre hasičskú a záchrannú službu. Požiadavky na bezpečnosť a spôsobilosť

435.

EN 13732:2022

Potravinárske stroje. Chladiace nádrže na mlieko používané na farmách. Požiadavky na konštrukciu, bezpečnosť a hygienu

436.

EN ISO 13766-2:2018

Stroje na zemné a stavebné práce. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) strojov s vlastným zdrojom elektrickej energie. Časť 2: Dodatočné požiadavky na EMC z hľadiska funkčnej bezpečnosti (ISO 13766-2:2018)

437.

EN 13852-1:2013

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie

438.

EN 13852-3:2021

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 3: Ľahké pobrežné žeriavy

439.

EN 13862:2021

Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť

440.

EN 13870:2015+A1:2021

Potravinárske stroje. Stroje na rezanie rezňov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

441.

EN 13871:2014

Potravinárske stroje. Stroje na rezanie kociek. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

442.

EN 13885:2022

Potravinárske stroje. Sponkovacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

443.

EN 13886:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Varné kotly s motorovým miešadlom a/alebo mixérom. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

444.

EN 13889:2003+A1:2008

Kované oceľové strmene na všeobecné zdvíhanie. Strmene tvaru D a oblúkové strmene. Trieda 6. Bezpečnosť

445.

EN 13951:2012

Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Potravinárske zariadenia. Konštrukčné predpisy na zaistenie hygienického používania

446.

EN 13954:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na krájanie chleba. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

447.

EN 13977:2011

Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a údržby

448.

EN 13985:2003+A1:2009

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Gilotínové nožnice

449.

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky

450.

EN 14033-3:2017

Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 3: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

451.

EN 14033-4:2019

Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 4: Technické požiadavky na jazdu, dopravu a prácu na mestských koľajových dráhach

452.

EN 14043:2014

Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

453.

EN 14044:2014

Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky so sekvenčnými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

454.

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Postupové a jednoúčelové stroje

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

455.

EN 14238:2004+A1:2009

Žeriavy. Manipulátory s ručným ovládaním

456.

EN ISO 14314:2009

Piestové spaľovacie motory. Samonavíjateľný štartovací mechanizmus. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 14314:2004)

457.

EN 14439:2006+A2:2009

Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy

458.

EN 14462:2005+A1:2009

Zariadenia na úpravu povrchu. Skúšobný predpis na meranie hluku zariadení na úpravu povrchu vrátane pridružených obslužných zariadení. Triedy presnosti 2 a 3

459.

EN 14466:2005+A1:2008

Požiarne čerpadlá. Prenosné motorové striekačky. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky, skúšky

460.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

461.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

462.

EN 14502-2:2005+A1:2008

Žeriavy. Vybavenie na zdvíhanie osôb. Časť 2: Zdvíhané stanovištia obsluhy

463.

EN 14655:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na krájanie bagiet. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

464.

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na pretláčacie lisy na oceľ a neželezné kovy

465.

EN 14658:2005+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na zariadenia plynulej dopravy materiálu v povrchových hnedouhoľných baniach

466.

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na hydraulické lisy na voľné zápustkové kovanie za tepla na oceľ a neželezné kovy

467.

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárne spracovanie ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

468.

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrických oblúkových peciach

469.

EN 14710-1:2005+A2:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 1: Triedenie, všeobecné a bezpečnostné požiadavky

470.

EN 14710-2:2005+A2:2008

Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 2: Overovanie všeobecných a bezpečnostných požiadaviek

471.

EN 14753:2007

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na kontinuálne odlievanie ocele

472.

EN 14886:2008

Plastárske a gumárske stroje. Stroje s pásovými nožmi na rezanie molitanových blokov. Bezpečnostné požiadavky

473.

EN 14910:2007+A1:2009

Záhradné zariadenia. Ručne vedené vyžínače so spaľovacím motorom. Bezpečnosť

474.

EN 14930:2007+A1:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a záhradné zariadenia. Nožne ovládané a rukou vedené stroje. Stanovenie prístupnosti k horúcim povrchom

475.

EN 14957:2006+A1:2010

Potravinárske stroje. Umývačky riadu s dopravníkom. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

476.

EN 14958:2006+A1:2009

Potravinárske stroje. Stroje na mletie a spracovanie múky a krupice. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

477.

EN 14973:2015

Dopravné pásy na používanie v podzemných inštaláciách. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a horľavosť

478.

EN ISO 14982:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektromagnetická kompatibilita. Skúšobné metódy a preberacie kritériá (ISO 14982:1998)

479.

EN 14985:2012

Žeriavy. Otočné výložníkové žeriavy

480.

EN 15000:2008

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Motorové vozíky s premenlivým dosahom. Špecifikácia, výkonové a skúšobné podmienky pre systémy indikátorov pozdĺžneho záťažového momentu a systémy regulátorov pozdĺžneho záťažového momentu

481.

EN 15011:2020

Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy

482.

EN 15027:2007+A1:2009

Premiestniteľné stenové a lanové píly určené na stavenisko. Bezpečnosť

483.

EN 15056:2006+A1:2009

Žeriavy. Požiadavky na závesné rámy na manipuláciu s kontajnermi

484.

EN 15059:2009+A1:2015

Snežné pásové vozidlo. Bezpečnostné požiadavky

485.

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia výrobnej linky na úpravu pásu

486.

EN 15067:2007

Plastárske a gumárske stroje. Stroje na výrobu tašiek a vreciek z fólie. Bezpečnostné požiadavky

487.

EN 15093:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za tepla

488.

EN 15094:2008

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne na ploché valcovanie za studena

489.

EN 15095:2007+A1:2008

Mechanicky poháňané mobilné regály a policové regály, karusely a skladovacie výťahy. Bezpečnostné požiadavky

490.

EN 15162:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnostné požiadavky na rozrezávacie píly

491.

EN 15163-1:2022

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Časť 1: Požiadavky na stacionárne diamantové lanové píly

492.

EN 15163-2:2022

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na prenosné diamantové lanové píly

493.

EN 15164:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na reťazové a pásové obrážacie stroje

494.

EN 15166:2008

Potravinárske stroje. Automatické stroje na delenie jatočných tiel. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

495.

EN 15194:2017

Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC

Obmedzenie 1: Harmonizovaná norma EN 15194:2017 nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenými v bodoch 1.5.5, 1.5.6 a 1.5.7 prílohy I k smernici 2006/42/ES, v ktorých sa vyžaduje, aby boli strojové zariadenia navrhnuté a skonštruované tak, aby zohľadňovali riziká spojené s extrémnymi teplotami, požiarom a výbuchom.

Obmedzenie 2: Harmonizovaná norma EN 15194:2017 nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenými v bodoch 1.5.9 a 3.6.3.1 prílohy I k smernici 2006/42/ES, v ktorých sa vyžaduje, aby boli strojové zariadenia navrhnuté a skonštruované tak, aby zohľadňovali riziká spojené s vibráciami, a aby boli k strojovým zariadeniam dodané merania hodnôt vibrácii prenášaných strojovým zariadením na pracovníka obsluhy.

496.

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie zostáv ponorných čerpadiel

497.

EN 15503:2009+A2:2015

Záhradné zariadenia. Záhradné fúkače, vysávače a fúkače/vysávače. Bezpečnosť

498.

EN 15571:2020

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na stroje na povrchovú úpravu

499.

EN 15572:2015

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na stroje na opracovanie hrán

500.

EN 15695-1:2017

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín

501.

EN 15695-2:2017

Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 2: Požiadavky na filtre a postupy skúšania

502.

EN 15700:2011

Bezpečnosť pohyblivých chodníkov na zimné športy alebo na voľnočasové aktivity

503.

EN ISO 15744:2008

Ručné neelektrické náradie. Predpis na meranie hluku. Technická metóda (trieda presnosti 2) (ISO 15744:2002)

504.

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železnice. Koľaj. Dvojcestné stroje a pridružené zariadenia. Časť 2: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

505.

EN 15774:2010

Potravinárske stroje. Stroje na spracovanie čerstvých a plnených cestovín (tagliatelle, canneloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi). Bezpečnostné a hygienické požiadavky

506.

EN 15811:2014

Poľnohospodárske stroje. Pevné ochranné a blokovacie kryty s uzamykaním alebo bez uzamykania pre pohyblivé časti prevodov (mod ISO/TS 28923:2012)

507.

EN 15830:2012

Terénne vozíky s meniteľným dosahom. Dohľadnosť. Skúšobné metódy a overovanie

508.

EN 15861:2012

Potravinárske stroje. Udiarne. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

509.

EN 15895:2011+A1:2018

Nastreľovacie ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Upevňovacie a označovacie náradie

510.

EN 15949:2012

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne tyčí, stavebnej ocele a drôtu

511.

EN 15954-2:2013

Železnice. Koľaj. Prívesy a pridružené zariadenie. Časť 2: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

512.

EN 15955-2:2013

Železnice. Koľaj. Demontovateľné stroje a pridružené zariadenie. Časť 2: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

513.

EN 15997:2011

Terénne vozidlá (ATV - štvorkolky). Bezpečnostné požiadavky a metódy skúšok

EN 15997:2011/AC:2012

514.

EN 16005:2012

Mechanicky ovládané dvere. Bezpečnosť pri používaní. Požiadavky a skúšobné metódy

EN 16005:2012/AC:2015

515.

EN 16029:2012

Terénne vozidlá bez povolenia na cestnú premávku, určené na prepravu osôb. Jednostopové dvojkolesové motorové vozidlá. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

516.

EN ISO 16089:2015

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Stabilné brúsky (ISO 16089:2015)

517.

EN ISO 16092-1:2018

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 16092-1:2017)

518.

EN ISO 16092-2:2020

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na mechanické lisy (ISO 16092-2:2019)

519.

EN ISO 16092-3:2018

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na hydraulické lisy (ISO 16092-3:2017)

520.

EN ISO 16092-4:2020

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na pneumatické lisy (ISO 16092-4:2019)

521.

EN ISO 16093:2017

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Píly na studený kov (ISO 16093:2017)

522.

EN ISO 16119-1:2013

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Environmentálne požiadavky na postrekovače. Časť 1: Všeobecne (ISO 16119-1:2013)

523.

EN ISO 16119-2:2013

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Environmentálne požiadavky na postrekovače. Časť 2: Vodorovné plošné postrekovače (ISO 16119-2:2013, opravená verzia 2017-03)

524.

EN ISO 16119-3:2013

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Environmentálne požiadavky na postrekovače. Časť 3: Postrekovače na kríky a stromy (ISO 16119-3:2013)

525.

EN ISO 16119-4:2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Environmentálne požiadavky na postrekovače. Časť 4: Pevné a polomobilné postrekovače (ISO 16119-4:2014)

526.

EN 16191:2014

Tunelovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

527.

EN 16203:2014

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Overovanie dynamickej stability. Protiváhové vozíky

528.

EN 16228-1:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

529.

EN 16228-2:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 2: Vrtné zariadenia pre hĺbkové stavby, geotechniku a ťažbu

530.

EN 16228-3:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 3: Zariadenia na vodorovné usmernené vŕtacie postupy

531.

EN 16228-4:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 4: Zariadenia na základové práce

532.

EN 16228-5:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 5: Zariadenia na diafragmové steny

533.

EN 16228-6:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 6: Zariadenie na tryskanie, injektáž a vstrekovanie

534.

EN 16228-7:2014+A1:2021

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 7: Prídavné vymeniteľné zariadenia

535.

EN 16230-1:2013+A1:2014

Motokáry. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy motokár

536.

EN ISO 16230-1:2015

Poľnohospodárske stroje a traktory. Bezpečnosť vysokonapäťových elektrických a elektronických komponentov a systémov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 16230-1:2015)

537.

EN ISO 16231-1:2013

Samohybné poľnohospodárske stroje. Posúdenie stability. Časť 1: Princípy (ISO 16231-1:2013)

538.

EN ISO 16231-2:2015

Samohybné poľnohospodárske stroje. Posúdenie stability. Časť 2: Stanovenie statickej stability a skúšobné postupy (ISO 16231-2:2015)

539.

EN 16246:2012

Poľnohospodárske stroje. Rýpadlá. Bezpečnosť

540.

EN 16252:2012

Stroje na zhutňovanie odpadových materiálov alebo recyklovateľných častí. Horizontálne balíkovacie lisy. Bezpečnostné požiadavky

541.

EN 16307-1:2020

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Dodatočné požiadavky na priemyselné vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou

542.

EN 16307-5:2013

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 5: Dodatočné požiadavky na ručné vozíky

543.

EN 16307-6:2014

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 6: Dodatočné požiadavky na nákladné a osobné vozíky s pevnou plošinou

544.

EN 16327:2014

Pretlakové primiešavacie systémy (PPPS) a penové systémy na stlačený vzduch (CAFS)

545.

EN 16474:2015

Plastárske a gumárske stroje. Lisy na vulkanizáciu pneumatík. Bezpečnostné požiadavky

546.

EN 16486:2014+A1:2020

Stroje na zhutňovanie odpadových materiálov alebo recyklovateľných častí. Zhutňovače. Bezpečnostné požiadavky

547.

EN 16500:2014

Stroje na zhutňovanie odpadových materiálov alebo recyklovateľných častí. Zvislé balíkovacie lisy. Bezpečnostné požiadavky

548.

EN 16517:2021

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Mobilné približovacie navijaky na ťažbu dreva. Bezpečnosť

549.

EN 16564:2020

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na mostové rezacie/frézovacie stroje vrátane verzií numerického riadenia (NC/CNC)

550.

EN 16590-3:2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj hardvéru a softvéru (mod ISO 25119-3:2010)

551.

EN 16590-4:2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (mod ISO 25119-4:2010)

552.

EN 16712-4:2018

Prenosné zariadenia na aplikáciu hasiacich látok dodávaných hasičskými čerpadlami. Prenosné penové zariadenia. Časť 4: Prúdnice PN 16 na ľahkú penu

553.

EN 16719:2018

Prepravné plošiny

554.

EN 16743:2016

Potravinárske stroje. Priemyselné automatické krájače. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

555.

EN 16770:2018

Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu určené na inštaláciu vo vnútorných priestoroch. Bezpečnostné požiadavky

556.

EN 16774:2016

Bezpečnosť strojov. Požiadavky na bezpečnosť oceľových konvertorov a pridružených zariadení

557.

EN 16808:2020

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Bezpečnosť strojov. Ručne ovládané zdvíhacie zariadenia

558.

EN 16851:2017+A1:2020

Žeriavy. Ľahké žeriavové systémy

559.

EN 16952:2018+A1:2021

Poľnohospodárske stroje. Pracovné plošiny do ťažkého terénu na záhradnícke práce (WPO). Bezpečnosť

560.

EN 16985:2018

Striekacie kabíny na organické náterové látky. Bezpečnostné požiadavky

561.

EN 17003:2021

Cestné vozidlá. Valcová skúšobňa bŕzd vozidiel s celkovou hmotnosťou (GVW) viac ako 3,5 tony. Bezpečnostné požiadavky

562.

EN 17059:2018

Výrobné zariadenia určené na pokovovanie a anodickú oxidáciu. Bezpečnostné požiadavky

563.

EN 17067:2018

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky na rádiové diaľkové ovládače

564.

EN 17088:2021

Vetracie zariadenia so stranovou vzduchovou clonou. Bezpečnosť

565.

EN 17106-1:2021

Stroje na údržbu pozemných komunikácii. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

566.

EN 17106-2:2021

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na čistiace stroje povrchu vozoviek

567.

EN 17106-3-1:2021

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnosť. Časť 3-1: Stroje na zimnú údržbu ciest. Požiadavky na stroje na odhŕňanie snehu s rotujúcimi nástrojmi a snehovými pluhmi

568.

EN 17106-3-2:2021

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnosť. Časť 3-2: Stroje na zimnú údržbu ciest. Špecifické požiadavky na posýpače

569.

EN 17106-4:2021

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnosť. Časť 4: Stroje na údržbu krajníc. Požiadavky na kosačky trávy a krovinorezy

570.

EN 17281:2021

Bezpečnostné požiadavky. Systémy na umývanie vozidiel

571.

EN 17348:2022

Požiadavky na návrh a skúšanie vysávačov a odlučovačov prachu do potenciálne výbušných atmosfér

572.

EN 17352:2022

Elektricky ovládané zariadenia kontrolovaného vstupu osôb. Bezpečnosť pri používaní. Požiadavky a skúšobné metódy

573.

EN ISO 17916:2016

Bezpečnosť zariadení na termické delenie (ISO 17916:2016)

574.

EN ISO 18063-2:2021

Terénne vozíky. Metódy skúšania viditeľnosti a ich overovanie. Časť 2: Otočné vozíky (ISO 18063-2:2021)

575.

EN ISO 19085-1:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 19085-1:2021)

576.

EN ISO 19085-2:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Vodorovné formátovacie kotúčové píly s prítlačnou traverzou (ISO 19085-2:2021)

577.

EN ISO 19085-3:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 3: Číslicovo riadené (NC/CNC) vŕtačky a frézovačky (ISO 19085-3:2021)

578.

EN ISO 19085-4:2018

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 4: Zvislé kotúčové formátovacie píly (ISO 19085-4:2018)

579.

EN ISO 19085-5:2017

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Formátovacie píly (ISO 19085-5:2017)

580.

EN ISO 19085-6:2017

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Jednovretenové zvislé profilovacie frézovačky (ISO 19085-6:2017)

581.

EN ISO 19085-7:2019

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Zrovnávacie, hrúbkovacie a kombinované zrovnávacie/hrúbkovacie frézovačky (ISO 19085-7:2019)

582.

EN ISO 19085-8:2018

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 8: Širokopásové kalibrovacie a brúsiace stroje (ISO 19085-8:2017)

583.

EN ISO 19085-9:2020

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 9: Stolové kotúčové píly (s posuvným stolom a bez neho) (ISO 19085-9:2019)

584.

EN ISO 19085-10:2019

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Tesárske píly (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

585.

EN ISO 19085-11:2020

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Kombinované stroje (ISO 19085-11:2020)

586.

EN ISO 19085-13:2020

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 13: Viaclistové kotúčové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním (ISO 19085-13:2020)

587.

EN ISO 19085-14:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 14: Štvorstranné profilovacie frézovačky (ISO 19085-14:2021)

588.

EN ISO 19085-15:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 15: Lisy (ISO 19085-15:2021)

589.

EN ISO 19085-16:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 16: Stolové pásové píly a pásové rozmetávacie píly (ISO 19085-16:2021)

590.

EN ISO 19085-17:2021

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 17: Stroje na olepovanie hrán s reťazovým dopravníkom (ISO 19085-17:2021)

591.

EN ISO 19225:2017

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné porubové dobývacie stroje. Bezpečnostné požiadavky na dobývacie kombajny a pluhové systémy (ISO 19225:2017)

EN ISO 19225:2017/A1:2019

592.

EN ISO 19296:2018

Baníctvo. Mobilné stroje na práce v podzemí. Bezpečnosť strojov (ISO 19296:2018)

593.

EN ISO 19432-1:2020

Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na rozbrusovačky s rotačnými brúsnymi kotúčmi upnutými v strede (ISO 19432-1:2020)

594.

EN ISO 19472-2:2022

Lesnícke stroje. Navijaky. Časť 2: Trakčné pomocné navijaky (ISO 19472-2:2022)

595.

EN ISO 19932-1:2013

Zariadenia na ochranu rastlín. Postrekovače nesené na chrbte. Časť 1: Bezpečnosť a environmentálne požiadavky (ISO 19932-1:2013)

596.

EN ISO 19932-2:2013

Zariadenia na ochranu rastlín. Postrekovače nesené na chrbte. Časť 2: Skúšobné metódy (ISO 19932-2:2013)

597.

EN ISO 20361:2019

Čerpadlá a čerpacie agregáty na kvapaliny. Predpisy na skúšanie hluku. Triedy presnosti 2 a 3 (ISO 20361:2019)

EN ISO 20361:2019/A11:2020

598.

EN ISO 20430:2020

Plastárske a gumárske stroje. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky (ISO 20430:2020)

599.

EN ISO 21904-1:2020

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Zariadenia na zachytávanie a separáciu plynných splodín pri zváraní. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 21904-1:2020)

600.

EN ISO 22291:2022

Bezpečnostné požiadavky na stroje na netkané textílie vyrábané mokrým spôsobom (ISO 22291:2022)

601.

EN ISO 22867:2021

Lesnícke a záhradné stroje. Klasifikácia vibračných skúšok na prenosné, rukou nesené stroje so spaľovacím motorom. Vibrácie na rukovätiach (ISO 22867:2021)

602.

EN ISO 22868:2021

Lesnícke a záhradné stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku pre prenosné ručné stroje so spaľovacím motorom. Technická metóda (trieda presnosti 2) (ISO 22868:2021)

603.

EN ISO 23062:2022

Zlievarenské stroje. Bezpečnostné požiadavky na formovacie a jadrovacie stroje a prídavné zariadenia (ISO 23062:2022)

604.

EN ISO 23125:2015

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Sústruhy (ISO 23125:2015, opravená verzia 2016-03-15)

605.

EN ISO 28139:2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Postrekovače so spaľovacím motorom neseným na chrbte. Bezpečnostné požiadavky (ISO 28139:2009)

606.

EN ISO 28881:2022

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Elektroerozívne stroje (ISO 28881:2022)

607.

EN ISO 28927-1:2019

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1:2019)

608.

EN ISO 28927-2:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 2: Kľúče, uťahovače na matice a skrutkovače (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

609.

EN ISO 28927-3:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 3: Leštičky a rotačné, orbitálne a excentrické brúsky (ISO 28927-3:2009)

610.

EN ISO 28927-4:2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 4: Priame brúsky (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

611.

EN ISO 28927-5:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 5: Vŕtačky a príklepové vŕtačky (ISO 28927-5:2009)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

612.

EN ISO 28927-6:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 6: Zhutňovače (ISO 28927-6:2009)

613.

EN ISO 28927-7:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 7: Prestrihovače a nožnice (ISO 28927-7:2009)

614.

EN ISO 28927-8:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 28927-8:2009)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

615.

EN ISO 28927-9:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 9: Oklepávacie kladivá a ihlové oklepávače (ISO 28927-9:2009)

616.

EN ISO 28927-10:2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 10: Príklepové vŕtačky, kladivá a rozrušovačky (ISO 28927-10:2011)

617.

EN ISO 28927-11:2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 11: Drvič kameňov (ISO 28927-11:2011)

618.

EN ISO 28927-12:2012

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 12: Brúsky (ISO 28927-12:2012)

619.

EN ISO 28927-13:2022

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 13: Nastreľovacie náradie (ISO 28927-13:2022)

620.

EN 50223:2015

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

621.

EN 50348:2010

Stacionárne elektrostatické zariadenia na nanášanie nezápalných kvapalných látok. Bezpečnostné požiadavky

EN 50348:2010/AC:2010

622.

EN 50434:2014

Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Osobitné požiadavky na drviče a sekačky napájané zo siete

623.

EN 50569:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odstredivky bielizne

EN 50569:2013/A1:2018

624.

EN 50570:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické bubnové sušičky

EN 50570:2013/A1:2018

625.

EN 50571:2013

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické práčky

EN 50571:2013/A1:2018

626.

EN 50580:2012

Bezpečnosť elektrického ručného náradia. Osobitné požiadavky na striekacie pištole

EN 50580:2012/A1:2013

627.

EN 50636-2-91:2014

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-91: Osobitné požiadavky na vedené a ručné vyžínače trávy a okrajov trávnikov#IEC 60335-2-91:2008 (mod)

628.

EN 50636-2-92:2014

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-92: Osobitné požiadavky na ručne vedené prerezávače a prevzdušňovače trávnika napájané zo siete (mod IEC 60335-2-92:2002)

629.

EN 50636-2-94:2014

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-94: Osobitné požiadavky na nožnice na trávu (mod IEC 60335-2-94:2008)

630.

EN 50636-2-100:2014

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-100: Osobitné požiadavky na ručné záhradné fúkače, vysávače a kombinované fúkače/vysávače napájané zo siete (mod IEC 60335-2-100:2002)

631.

EN 50636-2-107:2015

Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií (mod IEC 60335-2-107:2012)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

632.

EN 60204-31:2013

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy (IEC 60204-31:2013)

633.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (mod IEC 60335-1:2010)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

634.

EN 60335-2-8:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče (mod IEC 60335-2-8:2012)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

635.

EN 60335-2-23:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov (IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

636.

EN 60335-2-36:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-36: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické sporáky, rúry, platne a ich súčasti (IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

637.

EN 60335-2-37:2002

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-37: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické fritézy (IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

638.

EN 60335-2-40:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu (mod IEC 60335-2-40:2002)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

639.

EN IEC 60335-2-41:2021

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá IEC 60335-2-41:2012

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

640.

EN 60335-2-42:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-42: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče (rúry) na prípravu jedál horúcim vzduchom, parou alebo ich kombináciou (IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

641.

EN 60335-2-47:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly (IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

642.

EN 60335-2-48:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-48: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické grily a hriankovače (IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

643.

EN 60335-2-49:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče na udržiavanie potravín a riadu v teplom stave (IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

644.

EN 60335-2-58:2005

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje (mod IEC 60335-2-58:2002)

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

645.

EN 60335-2-65:2003

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na čističe vzduchu (IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

646.

EN 60335-2-67:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie (mod IEC 60335-2-67:2012)

647.

EN 60335-2-68:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-68: Osobitné požiadavky na extrakčné čistiace stroje s rozstrekovaním na komerčné použitie (mod IEC 60335-2-68:2012)

648.

EN 60335-2-69:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-69: Osobitné požiadavky na vysávače na mokré a suché čistenie vrátane vysávačov s kefami poháňanými motorom, na komerčné použitie (mod IEC 60335-2-69:2012)

649.

EN 60335-2-72:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-72: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podláh na komerčné použitie, s pohonom pojazdu alebo bez neho (mod IEC 60335-2-72:2012)

650.

EN 60335-2-79:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na vysokotlakové čističe a čističe parou (mod IEC 60335-2-79:2012)

651.

EN IEC 60335-2-89:2022

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom IEC 60335-2-89:2019

EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022

652.

EN 60335-2-95:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach (mod IEC 60335-2-95:2011)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

653.

EN 60335-2-97:2006

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení (mod IEC 60335-2-97:2002 + mod A1:2004)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

654.

EN 60335-2-102:2016

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-102: Osobitné požiadavky na spotrebiče spaľujúce plynné, kvapalné a pevné palivá s elektrickým pripojením (mod IEC 60335-2-102:2004, mod IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, mod IEC 60335-2-102:2004/A2:2012)

655.

EN 60335-2-103:2015

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-103: Osobitné požiadavky na pohony brán, dverí a okien (mod IEC 60335-2-103:2006 + mod A1:2010)

656.

EN 60519-1:2015

Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky (IEC 60519-1:2015)

657.

EN 60745-2-12:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na vibrátory betónových zmesí (mod IEC 60745-2-12:2003 + A1:2008)

658.

EN 60745-2-16:2010

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na spínacie pištole (mod IEC 60745-2-16:2008)

659.

EN 60745-2-18:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-18: Osobitné požiadavky na páskovacie náradie (mod IEC 60745-2-18:2003 + A1:2008)

660.

EN 60745-2-19:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na lamelovačky (mod IEC 60745-2-19:2005)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

661.

EN 60745-2-20:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na pásové píly (mod IEC 60745-2-20:2003 + A1:2008)

662.

EN 60745-2-22:2011

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-22: Osobitné požiadavky na rozbrusovačky (mod IEC 60745-2-22:2011)

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

663.

EN 60745-2-23:2013

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na priame brúsky a malé rotačné náradie (mod IEC 60745-2-23:2012)

664.

EN 60947-5-3:2013

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-3: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s definovaným správaním v podmienkach poruchy (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013)

665.

EN 60947-5-5:1997

Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroj na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

666.

EN 61029-2-3:2011

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na hobľovačky a hrúbkovačky (mod IEC 61029-2-3:1993 + A1:2001)

667.

EN 61029-2-5:2011

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na pásové píly (mod IEC 61029-2-5:1993 + mod A1:2001)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

668.

EN 61029-2-8:2010

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na jednovretenové zvislé frézovačky (mod IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999)

669.

EN 61029-2-11:2012

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na kombinované pokosové a stolové kotúčové píly (mod IEC 61029-2-11:2001)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

670.

EN 61029-2-12:2011

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na závitorezné stroje (mod IEC 61029-2-12:2010)

671.

EN 62841-1:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky IEC 62841-1:2014 (Modifikovaná)

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-1:2015/A11:2022

672.

EN 62841-2-1:2018

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky IEC 62841-2-1:2017 (Modifikovaná)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

EN 62841-2-1:2018/A1:2022

673.

EN 62841-2-2:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na ručné skrutkovače a príklepové skrutkovače (mod IEC 62841-2-2:2014)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

674.

EN IEC 62841-2-3:2021

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na ručné brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky IEC 62841-2-3:2020

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

675.

EN 62841-2-4:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na ručné brúsky a leštičky iné ako kotúčové (mod IEC 62841-2-4:2014)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

676.

EN 62841-2-5:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na ručné kotúčové píly (mod IEC 62841-2-5:2014)

677.

EN IEC 62841-2-6:2020

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na ručné kladivá (IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

678.

EN 62841-2-8:2016

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky (mod IEC 62841-2-8:2016)

679.

EN 62841-2-9:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na ručné závitorezy a rezače vonkajších závitov (IEC 62841-2-9:2015, modified)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

680.

EN 62841-2-10:2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na ručné miešače (mod IEC 62841-2-10:2017)

681.

EN 62841-2-11:2016

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na ručné píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu (mod IEC 62841-2-11:2015)

EN 62841-2-11:2016/A1:2020

682.

EN 62841-2-14:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na ručné hobľovačky (mod IEC 62841-2-14:2015)

683.

EN 62841-2-17:2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky (mod IEC 62841-2-17:2017)

684.

EN 62841-2-21:2019

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na ručné čističe odtokov (mod IEC 62841-2-21:2017)

685.

EN 62841-3-1:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly IEC 62841-3-1:2014

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 62841-3-1:2014/A1:2021

EN 62841-3-1:2014/A12:2021

686.

EN 62841-3-4:2016

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky (mod IEC 62841-3-4:2016)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

EN 62841-3-4:2016/A12:2020

687.

EN IEC 62841-3-5:2022

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-5: Osobitné požiadavky na prenosné pásové píly IEC 62841-3-5:2022

EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022

688.

EN 62841-3-6:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom IEC 62841-3-6:2014

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

EN 62841-3-6:2014/A12:2022

EN 62841-3-6:2014/A1:2022

689.

EN IEC 62841-3-7:2021

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-7: Osobitné požiadavky na prenosné stenové píly IEC 62841-3-7:2020

EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021

690.

EN IEC 62841-3-9:2020

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly (IEC 62841-3-9:2020)

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020

691.

EN 62841-3-10:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky IEC 62841-3-10:2015 (Modifikovaná)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

EN 62841-3-10:2015/A12:2022

EN 62841-3-10:2015/A1:2022

692.

EN 62841-3-12:2019

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-12: Osobitné požiadavky na prenosné závitorezné stroje (IEC 62841-3-12:2017)

693.

EN 62841-3-13:2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-13: Osobitné požiadavky na prenosné vŕtačky (mod IEC 62841-3-13:2017)

694.

EN 62841-3-14:2017

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-14: Osobitné požiadavky na prenosné čističe odtokov (mod IEC 62841-3-14:2017)

695.

EN 62841-4-1:2020

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-1: Osobitné požiadavky na reťazové píly (mod IEC 62841-4-1:2017)

696.

EN 62841-4-2:2019

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-2: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot IEC 62841-4-2:2017 (Modifikovaná)

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN 62841-4-2:2019/A11:2022

697.

EN IEC 62841-4-3:2021

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na ručne vedené kosačky trávy IEC 62841-4-3:2020

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

698.

EN IEC 62841-4-5:2021

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-5: Osobitné požiadavky na nožnice na trávu IEC 62841-4-5:2021

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

699.

EN IEC 62841-4-7:2022

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-7: Osobitné požiadavky na ručne vedené vertikutátory a prevzdušňovače trávnikov IEC 62841-4-7:2022

EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022

700.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Výbušné atmosféry. Časť 38: Zariadenia a komponenty vo výbušných atmosférach v hlbinných baniach (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018


PRÍLOHA II

ČASŤ 1

NORMY TYPU B

1.   Vysvetlivka

Normy typu B sa zaoberajú špecifickými aspektmi bezpečnosti strojových zariadení alebo špecifickými typmi ochranných opatrení, ktoré možno použiť v širokom spektre kategórií strojových zariadení. Uplatňovanie špecifikácií noriem typu B zakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice o strojových zariadeniach na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa týkajú, keď z normy typu C alebo z posúdenia rizík výrobcom vyplýva, že technické riešenie špecifikované normou typu B je pre konkrétnu kategóriu alebo model daného strojového zariadenia primerané. Uplatňovanie noriem typu B, v ktorých sa stanovujú špecifikácie pre bezpečnostné komponenty nezávisle uvádzané na trh, zakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o dané bezpečnostné komponenty a základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa normy týkajú.

2.   Zoznam odkazov na normy

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

1.

EN ISO 11202:2010

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202:2010)

11. októbra 2023

2.

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

2. februára 2025

3.

EN 62061:2005

Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11. októbra 2023

ČASŤ 2

NORMY TYPU C

1.   Vysvetlivka

Normy typu C poskytujú špecifikácie pre určitú kategóriu strojových zariadení. Rozličné typy strojových zariadení zaradené do kategórie, na ktorú sa vzťahuje norma typu C, majú podobné zamýšľané použitie a predstavujú podobné nebezpečenstvá. Normy typu C môžu odkazovať na normy typu A alebo B a uvádzať pri tom, ktoré špecifikácie normy typu A alebo B sú uplatniteľné na danú kategóriu strojového zariadenia. Keď sa pre daný aspekt bezpečnosti strojového zariadenia norma typu C líši od špecifikácií normy typu A alebo B, špecifikácie normy typu C majú prednosť pred špecifikáciami normy typu A alebo B. Uplatňovanie špecifikácií normy typu C na základe posudzovania rizík výrobcom zakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice o strojových zariadeniach na bezpečnosť a ochranu zdravia, na ktoré sa norma vzťahuje. Niektoré normy typu C sú zostavené ako séria viacerých častí, pričom časť 1 normy uvádza všeobecné špecifikácie uplatniteľné na celú skupinu strojových zariadení a ostatné časti normy uvádzajú špecifikácie pre špecifické kategórie strojových zariadení zaradených do danej skupiny, dopĺňajú alebo upravujú všeobecné špecifikácie v časti 1. Pre takto zostavené normy typu C je predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia smernice o strojových zariadeniach zabezpečený uplatnením všeobecnej časti 1 normy spolu s príslušnou špecifickou časťou normy.

2.   Zoznam odkazov na normy

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

1.

EN 280:2013+A1:2015

Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Preskúšanie a skúšky

2. februára 2025

2.

EN 303-5:2012

Kotly ústredného kúrenia. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá dodávané ručne a automaticky, s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie

11. októbra 2023

3.

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpečnosť baliacich strojov. Časť 3: Tvarovacie, plniace a uzavieracie stroje

2. februára 2025

4.

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 2: Požiadavky na dozéry (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

5.

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 3: Požiadavky na nakladače (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

6.

EN 474-4:2006+A2:2012

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Požiadavky na rýpadlo-nakladače

2. februára 2025

7.

EN 474-5:2006+A3:2013

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá

2. februára 2025

8.

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 6: Požiadavky na dampery (Konsolidované znenie)

2. februára 2025

9.

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 7: Požiadavky na skrejpery (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

10.

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 8: Požiadavky na grejdery (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

11.

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 9: Požiadavky na ukladače potrubia (Konsolidované znenie)

2. februára 2025

12.

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 10: Požiadavky na rýhovače (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

13.

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na kompaktory (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

14.

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 12: Požiadavky na lanové rýpadlá (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

15.

EN 500-4:2011

Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Špecifické požiadavky na zhutňovacie stroje

2. februára 2025

16.

EN 528:2008

Regálové zakladače. Bezpečnosť

2. februára 2024

17.

EN 619:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami

2. februára 2025

18.

EN 620:2002+A1:2010

Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiály

2. februára 2025

19.

EN 703:2004+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže. Bezpečnosť

2. februára 2025

20.

EN 710:1997+A1:2010

Bezpečnostné požiadavky na zlievarenské formovacie stroje, jadrovacie stroje a zariadenia a prídavné zariadenia

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

2. februára 2025

21.

EN 746-3:1997+A1:2009

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov

2. februára 2025

22.

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 4: Rozvlákňovače a ich nakladacie prostriedky

2. februára 2025

23.

EN 1501-1:2011+A1:2015

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

11. októbra 2023

24.

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku

11. októbra 2023

25.

EN 1501-3:2008

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním spredu

11. októbra 2023

26.

EN 1501-5:2011

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu

11. októbra 2023

27.

EN 1755:2000+A2:2013

Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbušných atmosférach. Použitie v horľavom plyne, pare, hmle alebo prachu

2. februára 2024

28.

EN 1756-1:2001+A1:2008

Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Nákladné zdvíhacie čelá

11. októbra 2023

29.

EN 1807-1:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Pásové píly. Časť 1: Stolové pásové píly a pásové rozmetávacie píly

2. februára 2025

30.

EN 1829-1:2010

Vysokotlakové vodné dýzové stroje. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Stroje

11. októbra 2023

31.

EN ISO 3691-6:2015

Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 6: Nákladné a osobné vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

2. februára 2025

32.

EN ISO 4254-1:2015

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1:2013)

2. februára 2025

33.

EN ISO 4254-6:2009

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

2. februára 2025

34.

EN ISO 11680-1:2011

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 1: Jednotky so zabudovaným spaľovacím motorom (ISO 11680-1:2011)

2. februára 2025

35.

EN ISO 11680-2:2011

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie motorových odvetvovacích píl. Časť 2: Jednotky so zdrojom energie neseným na chrbte (ISO 11680-2:2011)

2. februára 2025

36.

EN ISO 11681-1:2011

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Reťazové píly na lesné práce ((ISO 11681-1:2011)

2. februára 2025

37.

EN ISO 11681-2:2011

Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Reťazové píly na odvetvovanie stromov (ISO 11681-2:2011)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

2. februára 2025

38.

EN ISO 11806-1:2011

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie prenosných krovinorezov a vyžínačov trávy. Časť 1: Stroje vybavené integrovaným spaľovacím motorom (ISO 11806-1:2011)

2. februára 2025

39.

EN ISO 11806-2:2011

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie rukou držaných prenosných krovinorezov a vyžínačov trávy so spaľovacím motorom. Časť 2: Stroje so zdrojom energie neseným na chrbte (ISO 11806-2:2011)

2. februára 2025

40.

EN ISO 11850:2011

Lesnícke stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

2. februára 2025

41.

EN 12012-4:2006+A1:2008

Gumárske a plastárske stroje. Drviace stroje. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na aglomerátory (Konsolidovaný text)

2. februára 2024

42.

EN 12158-1:2000+A1:2010

Nákladné stavebné zdvíhadlá. Časť 1: Zdvíhadlá s prístupovou plošinou

2. februára 2025

43.

EN 12312-5:2005+A1:2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia

11. októbra 2023

44.

EN 12331:2003+A2:2010

Potravinárske stroje. Mlynčeky na mäso. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

2. februára 2024

45.

EN 12355:2003+A1:2010

Potravinárske stroje. Stroje na sťahovanie kože, zrezávanie kože a odstraňovanie blán. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

2. februára 2025

46.

EN 12418:2000+A1:2009

Stavebné stroje na rezanie muriva a kameňa na stavenisku. Bezpečnosť

2. februára 2025

47.

EN 12750:2013

Bezpečnosť drevárskych strojov. Štvorstranné frézovačky

2. februára 2025

48.

EN 13001-2:2014

Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia

11. októbra 2023

49.

EN 13001-3-5:2016

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných hákov

2. februára 2025

50.

EN 13019:2001+A1:2008

Stroje na čistenie povrchu vozoviek. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

51.

EN 13021:2003+A1:2008

Stroje na zimnú údržbu ciest. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

2. februára 2025

52.

EN 13118:2000+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Zariadenia na zber zemiakov. Bezpečnosť

2. februára 2025

53.

EN 13140:2000+A1:2009

Poľnohospodárske stroje. Zariadenia na zber cukrovej a kŕmnej repy. Bezpečnosť

2. februára 2025

54.

EN 13524:2003+A2:2014

Stroje na údržbu pozemných komunikácií. Bezpečnostné požiadavky

2. februára 2025

55.

EN 13617-1:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

2. februára 2025

56.

EN 13732:2013

Potravinárske stroje. Chladiace nádrže na mlieko používané na farmách. Požiadavky na konštrukciu, bezpečnosť a hygienu

2. februára 2025

57.

EN 13862:2001+A1:2009

Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť

2. februára 2025

58.

EN 13870:2015

Potravinárske stroje. Stroje na rezanie rezňov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

2. februára 2025

59.

EN 13885:2005+A1:2010

Potravinárske stroje. Strihacie stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

2. februára 2025

60.

EN 15163:2008

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na diamantové pásové píly

2. februára 2024

61.

EN 16228-1:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

2. februára 2025

62.

EN 16228-2:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 2: Vrtné zariadenia pre hĺbkové stavby, geotechniku a ťažbu

2. februára 2025

63.

EN 16228-3:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 3: Zariadenia na vodorovné usmernené vŕtacie postupy

2. februára 2025

64.

EN 16228-4:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 4: Zariadenia na základové práce

2. februára 2025

65.

EN 16228-5:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 5: Zariadenia na diafragmové steny

2. februára 2025

66.

EN 16228-6:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 6: Zariadenia na vplachovanie, vyplňovanie a injektovanie

2. februára 2025

67.

EN 16228-7:2014

Zariadenia na vŕtanie a základové práce. Bezpečnosť. Časť 7: Prídavné vymeniteľné zariadenia

2. februára 2025

68.

EN ISO 18217:2015

Bezpečnosť drevárskych strojov. Stroje na olepovanie bočných plôch s reťazovým posuvom (ISO 18217:2015)

2. februára 2025

69.

EN ISO 19085-1:2017

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 19085-1:2017)

11. októbra 2023

70.

EN ISO 19085-2:2017

Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 2: Vodorovné formátovacie kotúčové píly s prítlačnou traverzou (ISO 19085-2:2017, Corrected version 2017-11-01)

2. februára 2025

71.

EN ISO 22867:2011

Lesnícke stroje. Klasifikácia vibračných skúšok na prenosné, rukou nesené stroje so spaľovacím motorom. Vibrácie na rukovätiach (ISO 22867:2011)

2. februára 2025

72.

EN ISO 22868:2011

Lesnícke stroje. Skúšobný predpis na meranie hluku pre prenosné ručné stroje so spaľovacím motorom. Inžinierska metóda (trieda presnosti 2) (ISO 22868:2011)

11. októbra 2023

73.

EN ISO 28881:2013

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Elektroerozívne stroje (ISO 28881:2013)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

2. februára 2025

74.

EN ISO 28927-1:2009

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1:2009)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

2. februára 2025

75.

EN 60335-2-77:2010

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-77: Osobitné požiadavky na ručne vedené elektricky poháňané kosačky trávy IEC 60335-2-77:2002 (Modifikovaná)

2. februára 2025

76.

EN 60335-2-89:2010

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom IEC 60335-2-89:2010

EN 60335-2-89:2010/A1:2016

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

2. februára 2025

77.

EN 60745-2-3:2011

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky IEC 60745-2-3:2006 (Modifikovaná) + A1:2010 (Modifikovaná)

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

2. februára 2025

78.

EN 60745-2-15:2009

Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot IEC 60745-2-15:2006 (Modifikovaná)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

2. februára 2025

79.

EN 62841-1:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky IEC 62841-1:2014 (Modifikovaná)

EN 62841-1:2015/AC:2015

2. februára 2025


PRÍLOHA III

NORMY TYPU C

1.   Vysvetlivka

Normy typu C poskytujú špecifikácie pre určitú kategóriu strojových zariadení. Rozličné typy strojových zariadení zaradené do kategórie, na ktorú sa vzťahuje norma typu C, majú podobné zamýšľané použitie a predstavujú podobné nebezpečenstvá. Normy typu C môžu odkazovať na normy typu A alebo B a uvádzať pri tom, ktoré špecifikácie normy typu A alebo B sú uplatniteľné na danú kategóriu strojového zariadenia. Keď sa pre daný aspekt bezpečnosti strojového zariadenia norma typu C líši od špecifikácií normy typu A alebo B, špecifikácie normy typu C majú prednosť pred špecifikáciami normy typu A alebo B. Uplatňovanie špecifikácií normy typu C na základe posudzovania rizík výrobcom zakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice o strojových zariadeniach na bezpečnosť a ochranu zdravia, na ktoré sa norma vzťahuje. Niektoré normy typu C sú zostavené ako séria viacerých častí, pričom časť 1 normy uvádza všeobecné špecifikácie uplatniteľné na celú skupinu strojových zariadení a ostatné časti normy uvádzajú špecifikácie pre špecifické kategórie strojových zariadení zaradených do danej skupiny, dopĺňajú alebo upravujú všeobecné špecifikácie v časti 1. Pre takto zostavené normy typu C je predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia smernice o strojových zariadeniach zabezpečený uplatnením všeobecnej časti 1 normy spolu s príslušnou špecifickou časťou normy.

2.   Zoznam odkazov na normy

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

1.

EN 303-5:2021

Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie

2. februára 2025

2.

EN 474-1:2006+A6:2019

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Obmedzenie 1: Toto uverejnenie sa netýka bodu 5.8.1 „Viditeľnosť – Zorné pole operátora“ tejto normy, ale iba v súvislosti s požiadavkami na hydraulické rýpadlá podľa normy EN 474-5:2006+A3:2013, ktorého uplatňovanie nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenými v bodoch 1.2.2 a 3.2.1 prílohy I k smernici 2006/42/ES. Obmedzenie 2: Pokiaľ ide o prílohu B.2 – Rýchlospojky, harmonizovaná norma EN 474-1:2006+A6:2019 nezakladá predpoklad zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia v bodoch 1.1.2 písm. b), 1.1.2 písm. c) a 1.3.3 prílohy I k smernici 2006/42/ES, ak sa uplatňuje v kombinácii s požiadavkami normy EN 474-4:2006+A2:2012 na rýpadlo-nakladače a požiadavkami normy EN 474-5:2006+A3:2013 na hydraulické rýpadlá.

2. februára 2025

3.

EN 13001-3-6:2018

Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-6: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti častí strojov. Hydraulické valce

11. októbra 2023

4.

EN 16952:2018

Poľnohospodárske stroje. Pracovné plošiny do ťažkého terénu na záhradnícke práce (WPO). Bezpečnosť

2. februára 2025

5.

EN ISO 19085-3:2017

Drevárske stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Číslicovo riadené vŕtačky a horné frézovačky (ISO 19085-3:2017)

Obmedzenie: Pokiaľ ide o jej bod 6.6.2.2.3.1, harmonizovaná norma EN ISO 19085 – 3:2017 nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenou v bode 1.4.1 prílohy I k smernici 2006/42/ES, ktorá vyžaduje, aby sa ochranné kryty a ochranné zariadenia nedali ľahko obísť.

2. februára 2025

6.

EN 50636-2-107:2015

Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií (IEC 60335-2-107:2012, zmenená)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

11. októbra 2023

7.

EN 60335-1:2012

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky IEC 60335-1:2010 (zmenená)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

11. októbra 2023

8.

EN 62841-4-2:2019

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-2: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot IEC 62841-4-2:2017 (Modifikovaná)

2. februára 2025

9.

EN 62841-2-1:2018

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky IEC 62841-2-1:2017 (Modifikovaná)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

2. februára 2025

10.

EN 62841-3-1:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-1: Osobitné požiadavky na prenosné stolové píly (IEC 62841-3-1:2014, modifikovaná)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

2. februára 2025

11.

EN 62841-3-6:2014

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom (IEC 62841-3-6:2014, modifikovaná)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

2. februára 2025

12.

EN 62841-3-10:2015

Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky IEC 62841-3-10:2015 (Modifikovaná)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

2. februára 2025


2.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/134


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1587

z 1. augusta 2023,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1668, pokiaľ ide o harmonizované normy pre požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy pre elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (2) výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v prílohe II k uvedenej smernici, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

(2)

Listom BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 z 12. decembra 1994 Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) o vypracovanie a revíziu harmonizovaných noriem na podporu smernice 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady (3) („žiadosť“). Uvedená smernica bola nahradená smernicou 2014/34/EÚ bez zmeny základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovených v prílohe II k smernici 94/9/ES. Tieto požiadavky sú v súčasnosti stanovené v prílohe II k smernici 2014/34/EÚ.

(3)

Od výborov CEN a CENELEC sa najmä požadovalo, aby vypracovali nové normy týkajúce sa konštrukcie a skúšania zariadení na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, ako sa stanovuje v kapitole I programu normalizácie dohodnutého medzi výbormi CEN, CENELEC a Komisiou, ktorý je pripojený k žiadosti. Okrem toho boli výbory CEN a CENELEC požiadané, aby zrevidovali existujúce normy s cieľom zosúladiť ich so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v smernici 94/9/ES.

(4)

Na základe uvedenej žiadosti výbory CEN a CENELEC zrevidovali túto harmonizovanú normu, na ktorú sa uverejnil odkaz vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2022/1668 (4): EN 50104:2010 – Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy. Výsledkom bolo prijatie harmonizovanej normy EN 50104:2019 – Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy. Výbor CEN na základe uvedenej žiadosti zmenil harmonizovanú normu EN 50104:2019. Výsledkom bolo prijatie zmenenej harmonizovanej normy EN 50104:2019/A1:2023 – Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy.

(5)

Komisia a výbor CEN posúdili, či norma EN 50104:2019 zmenená normou EN 50104:2019/A1:2023 je v súlade so žiadosťou.

(6)

Norma EN 50104:2019 zmenená normou EN 50104:2019/A1:2023 spĺňa požiadavky, na ktoré sa má vzťahovať a ktoré sú stanovené v prílohe II k smernici 2014/34/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkaz na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/1668 sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy, ktoré zakladajú predpoklad zhody so smernicou 2014/34/EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2014/34/EÚ boli uvedené v jednom akte, by sa odkaz na harmonizovanú normu EN 50104:2019 zmenenú normou EN 50104:2019/A1:2023 mal zahrnúť do uvedenej prílohy.

(8)

Zo série L Úradného vestníka Európskej únie je potrebné vypustiť odkaz na harmonizovanú normu EN 50104:2010, keďže bola zmenená. Uvedený odkaz je preto vhodné vypustiť z prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/1668.

(9)

S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas, aby sa pripravili na uplatňovanie harmonizovanej normy EN 50104:2019 zmenenej normou EN 50104:2019/A1:2023, vypustenie odkazu na harmonizovanú normu EN 50104:2010 je potrebné odložiť.

(10)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1668 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Dodržiavanie harmonizovaných noriem zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na danú normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/1668 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 prílohy sa uplatňuje od 2. februára 2025.

V Bruseli 1. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).

(3)  Smernica 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1668 z 28. septembra 2022 o harmonizovaných normách pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 251, 29.9.2022, s. 6).


PRÍLOHA

Príloha I sa mení takto:

(1)

Riadok 60 sa vypúšťa.

(2)

Vkladá sa tento riadok:

„60a.

EN 50104:2019

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy

EN 50104:2019/A1:2023“.