ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 174

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
7. júla 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1418 z 30. júna 2023, ktorým sa názvu Pic Saint-Loup (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1419 zo 4. júla 2023 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1420 zo 4. júla 2023 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1421 zo 6. júla 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 schvaľuje oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 9 ( 1 )

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1422 z 3. júla 2023 o určitých dočasných núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Chorvátsku [oznámené pod číslom C(2023) 4589]  ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1423 z 5. júla 2023, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1486, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1424 z 5. júla 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 neobnovuje schválenie akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 ( 1 )

17

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2023/1425 z 27. júna 2023 o uľahčení financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1418

z 30. júna 2023,

ktorým sa názvu „Pic Saint-Loup“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 97 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 preskúmala žiadosť Francúzska o zápis názvu „Pic Saint-Loup“ do registra a uverejnila ju v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

V súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mal byť názov „Pic Saint-Loup“ chránený a zapísaný do registra uvedeného v článku 104 daného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa udeľuje ochrana názvu „Pic Saint-Loup“ (CHOP).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2023

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 53, 13.2.2023, s. 22.


7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1419

zo 4. júla 2023

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 keďže:

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2023

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Súprava malých šálok (4 šálky) vyrobených z jemného kostného porcelánu, s jemnou glazúrou, zdobených číslicami umeleckej typografie.

Šálky nemajú ušká. Majú výšku približne 6 cm a priemer približne 5,5 cm.

Šálky sa môžu používať ako stolový riad alebo ako ozdoba (napríklad pre kvetiny alebo sviečky).

6911 10 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 6911 a 6911 10 00 .

Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti je súprava malých šálok stolovým riadom. Svojím vzhľadom a zamýšľaným použitím spĺňa rozsah položky 6911 , do ktorej patria stolový riad, kuchynský riad, ostatné výrobky do domácnosti a toaletné výrobky, z porcelánu alebo jemného porcelánu.

Zatriedenie do položky 6913 ako ozdobné výrobky je vylúčené, keďže do tejto položky stolový riad a ostatné výrobky do domácnosti patria len vtedy, ak je úžitkovosť výrobkov zjavne podriadená ich ozdobnému charakteru. Súprava malých šálok je navrhnutá na to, aby slúžila predovšetkým na úžitkové účely, a jej ozdobná funkcia je druhoradá a neznižuje jej úžitkovosť. Na úžitkové účely preto neslúži o nič menej účinne ako jej nezdobené obdoby (pozri vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 6913 , časť B).

Súprava pohárikov sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 6911 10 00 ako stolový riad a kuchynský riad, z porcelánu alebo jemného porcelánu.


7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1420

zo 4. júla 2023

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2023

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Tanier vyrobený z jemného kostného porcelánu, s jemnou glazúrou, zdobený písmenom umeleckej typografie. Tanier má priemer približne 20 cm.

Tanier sa môže používať ako stolový riad alebo ako ozdoba na stenu (s použitím úchytiek na zavesenie taniera, nie sú predkladané v čase dovozu).

6911 10 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 6911 a 6911 10 00 .

Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti je tanier stolovým riadom. Svojím vzhľadom a zamýšľaným použitím spĺňa rozsah položky 6911 , do ktorej patria stolový riad, kuchynský riad, ostatné výrobky do domácnosti a toaletné výrobky, z porcelánu alebo jemného porcelánu.

Zatriedenie do položky 6913 ako ozdobný výrobok je vylúčené, keďže do tejto položky stolový riad a ostatné výrobky do domácnosti patria len vtedy, ak je úžitkovosť výrobkov zjavne podriadená ich ozdobnému charakteru. Tanier je navrhnutý na to, aby slúžil predovšetkým na úžitkové účely, a jeho ozdobná funkcia je druhoradá a neznižuje jeho úžitkovosť. Na úžitkové účely preto neslúži o nič menej účinne ako jeho nezdobené obdoby (pozri vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 6913 , časť B).

Tanier sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 6911 10 00 ako stolový riad a kuchynský riad, z porcelánu alebo jemného porcelánu.


7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1421

zo 6. júla 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 schvaľuje oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 9

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bola Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) doručená 2. decembra 2013 žiadosť o schválenie oxidu siričitého uvoľneného z nátrium-metabisulfitu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 9 (konzervačné prostriedky na vlákna, kožu, gumu a polymerizované materiály) opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Uvedenú žiadosť vyhodnotil príslušný orgán Nemecka (ďalej len „hodnotiaci príslušný orgán“).

(2)

Hodnotiaci príslušný orgán predložil 22. januára 2018 agentúre hodnotiacu správu týkajúcu sa žiadosti spolu so závermi svojho hodnotenia. Agentúra hodnotiacu správu a jej závery prediskutovala na odborných zasadnutiach.

(3)

V súlade s článkom 75 ods. 1 druhým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 vypracúva stanovisko agentúry k žiadostiam o schválenie účinných látok Výbor pre biocídne výrobky. V súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 prijal Výbor pre biocídne výrobky 26. septembra 2022 stanovisko agentúry (2), pričom zohľadnil závery hodnotiaceho príslušného orgánu.

(4)

Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že v prípade biocídnych výrobkov typu 9, v ktorých sa oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu používa, možno predpokladať, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ak sú splnené určité podmienky týkajúce sa ich používania.

(5)

Vzhľadom na stanovisko agentúry je vhodné oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu schváliť ako účinnú látku na používanie v biocídnych výrobkoch typu 9, ak sú splnené určité podmienky.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu sa schvaľuje ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 9, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Výbor pre biocídne výrobky – Stanovisko k žiadosti o schválenie účinnej látky oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu, výrobky typu 9, ECHA/BPC/355/2022, prijaté 26. septembra 2022.


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

oxid siričitý uvoľnený z nátrium-metabisulfitu

Názov IUPAC: disiričitan disodný

Číslo EC: 231-673-0

Číslo CAS: 7681–57–4

Minimálna čistota nátrium-metabisulfitu: 95 % hm. %

1. augusta 2023

31. júla 2033

9

Biocídnym výrobkom sa autorizácia udeľuje v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať:

a)

profesionálnym používateľom,

b)

batoľatám.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty hodnotenej účinnej látky. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická ekvivalencia s vyhodnotenou účinnou látkou.


ROZHODNUTIA

7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/12


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1422

z 3. júla 2023

o určitých dočasných núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Chorvátsku

[oznámené pod číslom C(2023) 4589]

(Iba chorvátske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 259 ods. 2,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje držané a voľne žijúce ošípané a môže mať závažný vplyv na dotknutú populáciu zvierat a ziskovosť chovu, keďže môže narušiť premiestňovanie zásielok uvedených zvierat a produktov z nich v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytov ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných existuje vážne riziko šírenia uvedenej choroby do iných zariadení pre držané ošípané.

(3)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 (2) sa dopĺňajú pravidlá kontroly chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2016/429 a vymedzených ako choroby kategórie A, B a C vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882 (3). Konkrétne v článkoch 21 a 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 sa stanovuje zriadenie reštrikčného pásma v prípade výskytu ohniska choroby kategórie A vrátane afrického moru ošípaných a určité opatrenia, ktoré sa v ňom majú uplatňovať. Okrem toho sa v článku 21 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia stanovuje, že reštrikčné pásmo má zahŕňať ochranné pásmo, pásmo dohľadu a v prípade potreby ďalšie reštrikčné pásma okolo ochranných pásiem a pásiem dohľadu alebo v ich blízkosti.

(4)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594 (4) sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných. Konkrétne sa v článku 3 písm. a) uvedeného vykonávacieho nariadenia stanovuje zriadenie reštrikčného pásma v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných v súlade s článkom 21 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

(5)

Chorvátsko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii v súvislosti s africkým morom ošípaných na svojom území po výskyte ohniska uvedenej choroby u držaných ošípaných vo Vukovársko-sriemskej župe, ktorý bol potvrdený 26. júna 2023, a v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/594 zriadilo reštrikčné pásmo, ktoré zahŕňa ochranné pásmo a pásmo dohľadu, v ktorých sa uplatňujú všeobecné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/687 s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu uvedenej choroby.

(6)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci s Chorvátskom vymedziť na úrovni Únie v uvedenom členskom štáte reštrikčné pásmo, ktoré zahŕňa ochranné pásmo a pásmo dohľadu v súvislosti s africkým morom ošípaných v uvedenom členskom štáte.

(7)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie afrického moru ošípaných, je dôležité, aby sa opatrenia stanovené v tomto vykonávacom rozhodnutí uplatňovali čo najskôr.

(8)

Preto až do prijatia stanoviska Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá by sa malo v Chorvátsku bezodkladne zriadiť infekčné pásmo, malo by sa uviesť v zozname v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie vymedzenia tohto pásma.

(9)

Toto rozhodnutie sa má prehodnotiť na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chorvátsko zabezpečí, aby:

a)

na svojom území bezodkladne zriadilo reštrikčné pásmo, ktoré zahŕňa ochranné pásmo a pásmo dohľadu, v súlade s článkom 21 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a za podmienok stanovených v uvedenom článku;

b)

ochranné pásmo a pásmo dohľadu uvedené v písmene a) zahŕňali aspoň oblasti uvedené v prílohe k tomuto vykonávaciemu rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 26. septembra 2023.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Chorvátskej republike.

V Bruseli 3. júla 2023

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/594 zo 16. marca 2023, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605 (Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2023, s. 65).


PRÍLOHA

Oblasti zriadené ako reštrikčné pásmo v Chorvátsku podľa článku 1

Dátum skončenia platnosti

Ochranné pásmo zahŕňa oblasti:

obec Drenovci

obec Gunja

obec Privlaka

26. 9. 2023

Pásmo dohľadu zahŕňa oblasti:

obec Andrijaševci

obec Bošnjaci

obec Cerna

obec Gradište

obec Nijemci

mesto Otok

obec Stari Jankovci

obec Vrbanja

mesto Vinkovci

obec Babina Greda

obec Bogdanovci

obec Borovo

obec Ivankovo

obec Jarmina

obec Lovas

obec Markušica

obec Negoslavci

obec Nuštar

obec Stari Mikanovci

obec Štitar

obec Tompojevci

obec Tordinci

obec Tovarnik

obec Trpnija

obec Vođinci

mesto Ilok

mesto Vukovar

mesto Županja

26. 9. 2023


7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1423

z 5. júla 2023,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1486, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

po porade so Stálym výborom pre biocídne výrobky,

keďže:

(1)

Akroleín bol zaradený do prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12. Podľa článku 86 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa preto podľa uvedeného nariadenia považoval za schválený do 31. augusta 2020 pod podmienkou, že sú splnené požiadavky stanovené v prílohe I k smernici 98/8/ES.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bola 28. februára 2019 predložená žiadosť o obnovenie schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (ďalej len „žiadosť“), keďže platnosť schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 mala uplynúť 31. augusta 2020.

(3)

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/1037 (3) bol dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 odložený na 28. februára 2023, aby sa poskytol dostatočný čas na preskúmanie žiadosti. Uvedené uplynutie platnosti bolo vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2022/1486 (4) opäť odložené, a to na 28. februára 2025.

(4)

Hodnotiaci príslušný orgán Česka však 6. októbra 2022 informoval agentúru a Komisiu, že žiadateľ svoju žiadosť o obnovenie schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 stiahol. Vzhľadom na to, keďže sa nepreukázalo, že akroleín naďalej spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2023/1424 (5) sa neobnovilo schválenie akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12. Preto je vhodné zrušiť vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1486, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1486 sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1037 z 15. júla 2020, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (Ú. v. EÚ L 227, 16.7.2020, s. 72).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1486 zo 7. septembra 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (Ú. v. EÚ L 233, 8.9.2022, s. 83).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1424 z 5. júla 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 neobnovuje schválenie akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (Ú. v. EÚ L 174, …, s. 17).


7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/17


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1424

z 5. júla 2023,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 neobnovuje schválenie akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 4 prvý pododsek písm. b),

keďže:

(1)

Akroleín bol zaradený do prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12. Podľa článku 86 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa preto podľa uvedeného nariadenia považoval za schválený do 31. augusta 2020 pod podmienkou, že sú splnené požiadavky stanovené v prílohe I k smernici 98/8/ES.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bola 28. februára 2019 predložená žiadosť o obnovenie schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (ďalej len „žiadosť“), keďže platnosť schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 mala uplynúť 31. augusta 2020.

(3)

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/1037 (3) bol dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 odložený na 28. februára 2023, aby sa poskytol dostatočný čas na preskúmanie žiadosti. Uvedené uplynutie platnosti bolo vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2022/1486 (4) opäť odložené, a to na 28. februára 2025.

(4)

Hodnotiaci príslušný orgán však 6. októbra 2022 informoval agentúru a Komisiu, že žiadateľ svoju žiadosť o obnovenie schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 stiahol. Vzhľadom na to, keďže sa nepreukázalo, že akroleín naďalej spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, je vhodné neobnoviť schválenie akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie akroleínu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 sa neobnovuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1037 z 15. júla 2020, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (Ú. v. EÚ L 227, 16.7.2020, s. 72).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1486 zo 7. septembra 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 odkladá dátum skončenia platnosti schválenia akroleínu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 12 (Ú. v. EÚ L 233, 8.9.2022, s. 83).


ODPORÚČANIA

7.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/19


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2023/1425

z 27. júna 2023

o uľahčení financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Prechod na udržateľné hospodárstvo do roku 2050 predstavuje výzvu, ale ponúka aj príležitosti pre hospodárstvo Únie. Investície do zelenej transformácie pomôžu Európe stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom s udržateľným hospodárstvom.

(2)

V tomto desaťročí sú potrebné naliehavé opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a dosiahnutie našich environmentálnych cieľov, najmä tých, ktoré súvisia s prírodnou a vodnou krízou, do roku 2030. Únia bude musieť v rokoch 2021 až 2030 každoročne investovať o približne 700 miliárd EUR viac ako v rokoch 2011 až 2020, aby dekarbonizovala svoje hospodárstvo a dosiahla svoje environmentálne ciele (1) a ciele navrhovaného aktu o emisne neutrálnom priemysle (2)..

(3)

Financovanie prechodu na klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo je v súčasnosti potrebné pre tie podniky, ktoré sa chcú stať udržateľnými, ale nemôžu prejsť jedným krokom na výkonnostný model, ktorý by bol plne šetrný k životnému prostrediu a klimaticky neutrálny. Financovanie transformácie bude v nasledujúcich rokoch potrebné na zabezpečenie včasného a riadneho prechodu reálnej ekonomiky na udržateľnosť, pričom sa zabezpečí konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. Pre udržateľné hospodárstvo ešte nie sú k dispozícii všetky technológie a hospodárske subjekty môžu tieto ciele dosiahnuť rôznym tempom.

(4)

Udržateľné financovanie je financovanie toho, čo už je šetrné k životnému prostrediu, ako aj toho, čo sa na takéto úrovne výkonnosti časom transformuje. Úroveň udržateľných investícií by sa mala s postupujúcou transformáciou časom zvyšovať.

(5)

Hoci sa v právnom rámci Únie nevymedzuje pojem financovanie transformácie, financovanie transformácie by sa malo chápať ako financovanie zlepšenia klimatickej a environmentálnej výkonnosti s cieľom prejsť na udržateľné hospodárstvo, a to tempom, ktoré je zlučiteľné s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

(6)

Rámec EÚ pre udržateľné financovanie vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 (3), metodík stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2089 (4), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 (5) a návrhu nariadenia o európskych zelených dlhopisoch (6) obsahuje záruky a zásady, ktoré môžu poskytovať ďalšie informácie o tom, čo predstavuje financovanie transformácie.

(7)

Financovanie prechodu na klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo je jadrom oznámenia Komisie z roku 2021 o stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo (7), v ktorom sa uvádza potreba inkluzívneho prístupu k udržateľnému financovaniu bez ohľadu na odvetvia, geografické oblasti, aktérov a rôzne východiská transformácie.

(8)

V tomto odporúčaní sa objasňuje koncepcia financovania transformácie, pričom sa uznáva významná úloha, ktorú môžu zohrávať účastníci trhu tým, že podľa potreby dobrovoľne využívajú nástroje z rámca Únie pre udržateľné financovanie na financovanie transformácie.

(9)

Podniky, finanční sprostredkovatelia a investori, členské štáty a orgány dohľadu by mohli získavať a poskytovať financovanie transformácie alebo k nemu pristupovať na základe dobrovoľného využívania nástrojov udržateľného financovania, ako sa uvádza v tomto odporúčaní.

(10)

Cieľom tohto odporúčania je podporiť financovanie transformácie v dôveryhodnom prostredí pre investorov podporou dobrovoľného využívania nástrojov udržateľného financovania a zverejňovania informácií spôsobom, ktorý môže zabezpečiť dôveryhodnosť investičných príležitostí v oblasti transformácie.

(11)

Toto odporúčanie vychádza z rámca Únie pre udržateľné financovanie a z prvkov popredných medzinárodných iniciatív pre financovanie transformácie, napr. OECD Guidance on Transition Finance (Usmernenie OECD k financovaniu transformácie) (8), G20 Framework for Transition Finance (Rámec G20 pre financovanie transformácie) (9), Report on Transition Finance of the International Platform on Sustainable Finance (Správa Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie o financovaní transformácie) (10)Report of the United Nations High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities (Správa skupiny expertov Organizácie Spojených národov na vysokej úrovni o záväzkoch neštátnych subjektov v oblasti klimatickej neutrality) (11). Medzinárodní investori, ktorí sa riadia týmto odporúčaním, by preto mali byť schopní zosúladiť hlavné aspekty svojich transformačných cieľov a finančných potrieb s praxou na medzinárodnom trhu.

(12)

Transformácia na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody (12) zahŕňa prechod ku klimatickej neutralite do roku 2050 s cieľom obmedziť zmenu klímy a globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou prijatou na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (13), prechod na hospodárstvo odolné voči zmene klímy a prechod na environmentálne udržateľné hospodárstvo, konkrétne obehové hospodárstvo s nulovým znečistením, hospodárstvo priaznivé pre prírodu a udržateľné využívanie vodných a morských zdrojov.

(13)

Účastníci trhu môžu toto odporúčanie uplatniť na klimatickú aj environmentálnu transformáciu.

(14)

Podniky (vrátane nefinančných aj finančných podnikov) môžu mať rôzne východiskové body prechodu na udržateľnosť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú odvetvia a geografické oblasti, v ktorých pôsobia. Podniky majú aj rôzne možnosti a schopnosti transformácie v závislosti od svojej veľkosti, dostupných finančných a fyzických zdrojov alebo dostupnosti infraštruktúry a technológií. V dôsledku toho budú mať podniky rôzne finančné potreby.

(15)

Využívanie financovania transformácie je dobrovoľné. Nie všetky podniky a nie všetky hospodárske odvetvia majú významné potreby v oblasti financovania klimatickej alebo environmentálnej transformácie. Ak sa však vplyvy dajú znížiť a znižujú sa, toto zlepšenie by sa malo uznať a malo by sa uľahčiť jeho financovanie.

(16)

Malé a stredné podniky (MSP) možno budú musieť financovať svoju transformáciu, pričom v takom prípade by mohli mať prospech zo získania financovania transformácie na základe poskytnutia kľúčových informácií o udržateľnosti. Vzhľadom na ich veľkosť a obmedzenejšie zdroje to však môže byť náročné a nákladné. MSP môžu pri zvažovaní svojich potrieb v oblasti financovania transformácie a prístupu k financovaniu transformácie v praxi potrebovať podporu svojich finančných partnerov, dodávateľov a zákazníkov vo svojom hodnotovom reťazci. Veľké podniky a finanční sprostredkovatelia sa vyzývajú, aby pri spolupráci s MSP uplatňovali zásadu proporcionality a boli zdržanliví pri požadovaní informácií od partnerov z hodnotového reťazca z radov MSP, dodávateľov a zákazníkov.

(17)

Financovanie transformácie môže pomôcť financovať aj transformáciu podnikov, ktoré pôsobia v odvetviach, ktoré sú najviac ovplyvnené prechodom na udržateľné hospodárstvo. Napríklad nové investície a súvisiace kapitálové výdavky takýchto podnikov môžu byť zlučiteľné s transformáciou na účely splnenia cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

(18)

Potreby financovania transformácie možno určiť plánovaním dopredu a stanovením cieľov transformácie. To možno dosiahnuť napríklad stanovením krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov a opatrení podniku v súlade s prechodom na klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo, ako aj investičných a akčných plánov, v ktorých sa uvedú pridelené a ešte potrebné zdroje, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov a transparentné, dôveryhodné a konzistentné plánovanie a vykonávanie opatrení. Môže sa to uskutočniť na úrovni podniku aj na úrovni činností v závislosti od toho, kde vzniká potreba financovania transformácie.

(19)

Plánovanie transformácie, čo je proces, v ktorom podniky premieňajú svoje environmentálne a klimatické ambície na opatrenia, môže podnikom pomôcť minimalizovať strategické a finančné riziká spojené s transformáciou, identifikovať obchodné príležitosti a objasniť ich obchodnú stratégiu, ktorá môže prilákať nových investorov a obchodných partnerov.

(20)

Podniky však môžu využívať aj nástroje udržateľného financovania Únie, ako je napríklad taxonómia, nielen na zverejňovanie činností a kapitálových výdavkov zosúladených s taxonómiou, ale aj ako výhľadový nástroj pre svoj proces transformácie, pričom kritériá taxonómie môžu využívať ako referenčné body na stanovenie cieľov. Taxonómia sa čoraz viac využíva na účely financovania transformácie, pričom mnohé podniky vykazujú kapitálové výdavky zosúladené s taxonómiou, ktoré sú podstatne vyššie ako zosúladené príjmy, najmä v odvetviach s vysokým vplyvom na životné prostredie.

(21)

Investície na dosiahnutie zosúladenia s taxonómiou do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov sa uznávajú ako kapitálové výdavky, ktoré sú plne zosúladené s taxonómiou, ak sú sprevádzané plánom kapitálových výdavkov, ktorý je druhom plánu transformácie na úrovni činností (14). Okrem toho investície do prechodných činností, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2020/852, sú investíciami do najlepších dostupných technológií, a preto sa takisto považujú za investície zosúladené s taxonómiou za predpokladu, že nevedú k dlhodobému uzamknutiu v dôsledku uhlíkovej náročnosti ani nebránia rozvoju zelenších technológií. Ide o hospodárske činnosti, pri ktorých v súčasnosti neexistuje žiadna alternatívna technológia a ktorých výkonnosť je na transformačnej ceste ku klimatickej neutralite v budúcnosti. S cieľom zabezpečiť neustále zlepšovanie počas celého obdobia transformácie sa v nariadení (EÚ) 2020/852 stanovuje preskúmanie technických kritérií preskúmania pre prechodné činnosti každé tri roky, aby sa zohľadnili nové technológie a vedecké dôkazy, keď budú dostupné.

(22)

Taxonómia môže byť aj užitočným sprievodcom, ktorý dopĺňa klimatické alebo environmentálne ciele alebo plány transformácie, pre hospodárske činnosti, pri ktorých sa nedá dosiahnuť významný prínos k jednému z environmentálnych cieľov stanovených v nariadení (EÚ) 2020/852, pričom je však stále možné dosiahnuť významné zlepšenie environmentálnej výkonnosti. Jej kritériá a zásady sa môžu použiť na stanovenie predbežných alebo minimálnych cieľov, na ktoré by sa mohlo získať financovanie transformácie, ak sú investície zlučiteľné s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia (15). To by sa malo zabezpečiť plánom transformácie pre konkrétnu činnosť (plán transformácie podľa činností).

(23)

Z údajov vyplýva, že taxonómia funguje tak, ako má, pričom spoločnosti v rámci indexu STOXX Europe 600, ktoré doteraz vykazovali nenulové údaje o zosúladení s taxonómiou (16), v priemere vykazujú zosúladenie s taxonómiou približne na úrovni 23 % v prípade kapitálových výdavkov, 24 % v prípade operačných výdavkov a 17 % v prípade príjmov (17).

(24)

Referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou sú vhodnými nástrojmi na navrhovanie portfólií s cieľmi dekarbonizácie. Investičné fondy, ktoré sledujú tieto referenčné hodnoty, výrazne vzrástli a v súčasnosti majú hodnotu 116 miliárd EUR. Čoraz častejšie sa používajú aj trhové referenčné hodnoty ESG s vlastnosťami environmentálnej udržateľnosti.

(25)

Plány transformácie sú užitočným nástrojom na premietnutie klimatických alebo environmentálnych cieľov na úrovni podnikov aj hospodárskych činností do opatrení a investičného plánu pri komunikácii s finančnými sprostredkovateľmi a investormi. Pri posudzovaní rizík spojených s transformáciou a fyzickou udržateľnosťou investície by mohli finanční sprostredkovatelia a investori zohľadniť aj informácie z plánov transformácie a integritu, transparentnosť a zodpovednosť v rámci cieľov zahrnutých v plánoch.

(26)

Plány transformácie v súčasnosti nie sú povinné, ale stávajú sa jedným z kľúčových výhľadových nástrojov, ktoré môžu podniky použiť na stanovenie a vyjadrenie svojich cieľov a financovania potrebného na dosiahnutie týchto cieľov, a ktoré obsahujú informácie o míľnikoch, činnostiach, procesoch a zdrojoch. Plány transformácie možno stanoviť na základe smernice (EÚ) 2022/2464 a štandardov vykazovania podľa tejto smernice, ak sú plány transformácie súčasťou celkovej obchodnej stratégie podniku, ktorého cieľom je zosúladiť sa s cieľom Parížskej dohody obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 1,5 °C.

(27)

Podniky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykazovať informácie podľa smernice (EÚ) 2022/2464, budú musieť oznámiť všetky časovo obmedzené ciele v oblasti udržateľnosti, ktoré by mohli mať, ako aj všetky plány, ktoré by mohli mať na zabezpečenie toho, aby ich obchodný model a stratégia boli zlučiteľné s prechodom na udržateľné hospodárstvo a obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C.

(28)

Komisia predložila vo februári 2022 návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (18) s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu dosiahli ciele prechodu našich hospodárstiev na udržateľnosť. Navrhuje sa v ňom, aby spoločnosti, ktoré patria do rozsahu jej pôsobnosti, prijali plán na zabezpečenie toho, aby obchodné modely a stratégia spoločnosti boli zlučiteľné s prechodom na udržateľné hospodárstvo a s obmedzovaním globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou.

(29)

Plán transformácie, ktorý je súčasťou celkovej stratégie podniku, môže zahŕňať aj transformáciu smerom k environmentálnym cieľom. Dôveryhodnosť plánu transformácie by sa mohla posilniť jeho prijatím vedením spoločnosti, ako aj zahrnutím štruktúrovaného súboru krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov a opatrení vrátane pridelených a potrebných zdrojov na zabezpečenie toho, aby sa ciele a opatrenia realizovali dôveryhodným a konzistentným spôsobom, pričom sa zohľadní dlhodobé uzamknutie v súvislosti s činnosťami alebo aktívami náročnými na emisie skleníkových plynov alebo výrazne škodlivými pre životné prostredie vzhľadom na životnosť týchto aktív a predchádzanie takémuto uzamknutiu.

(30)

Finanční sprostredkovatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore prechodu reálnej ekonomiky na udržateľnosť. Poskytovanie financovania transformácie reálnej ekonomike preto umožňuje finančnému sektoru plniť svoju funkciu financovania počas tejto transformácie, znižuje riziko spojené s transformáciou v priebehu času a umožňuje tomuto sektoru uskutočniť vlastnú riadenú transformáciu. Financovaním transformácie a súvisiacimi investíciami sa môže v budúcnosti znížiť finančné riziko spojené s transformáciou, aj keď tieto investície nie sú automaticky vystavené menšiemu finančnému riziku ako iné investície.

(31)

Bankové úvery aj investície sú dôležité pre financovanie reálnej ekonomiky a od oboch sa očakáva, že poskytnú podnikom značný objem financovania transformácie. Banky a iní inštitucionálni investori majú mimoriadne dobrú pozíciu na poskytovanie financovania transformácie svojim klientom, pretože môžu využiť svoje blízke vzťahy s klientmi. V tejto súvislosti môžu banky zvážiť toto odporúčanie v spojení s ustanoveniami o rizikách spojených s transformáciou a o fyzických rizikách stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (19) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (20), ktoré sa v súčasnosti revidujú.

(32)

Nadchádzajúce poradenstvo Európskeho orgánu pre bankovníctvo o zelených úveroch (21), ako aj práca platformy pre udržateľné financovanie (22) sa budú zaoberať rôznymi aspektmi financovania transformácie a poskytnú relevantné podklady pre budúce úvahy na túto tému.

(33)

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti pomáha zefektívniť výmenu informácií medzi finančnými sprostredkovateľmi a podnikmi v procese transformácie. Napríklad výhľadové informácie o klimatických alebo environmentálnych cieľoch alebo plánoch transformácie, ak existujú, by mohli poskytnúť užitočné informácie pre investorov a finančných sprostredkovateľov, ktorí sa sami zaviazali k transformácii. Tieto informácie pomôžu finančným sprostredkovateľom a investorom pri rozhodovaní o tom, čo zahrnúť alebo nezahrnúť do investičných produktov, ako aj pri posudzovaní dôsledkov rôznych investičných časových horizontov a rizík uviaznutých aktív.

(34)

Finanční sprostredkovatelia a investori môžu prispieť k transformácii aj tým, že ponúknu špecifické riešenia financovania súvisiace s transformáciou, ktoré sú spojené s klimatickými alebo environmentálnymi cieľmi stanovenými podnikmi.

(35)

Členské štáty sa vyzývajú, aby pokračovali vo zvyšovaní informovanosti o prístupoch k získavaniu alebo poskytovaniu financovania transformácie. Zároveň sa vyzývajú, aby pokračovali v poskytovaní odbornej prípravy a technickej pomoci, ktoré môžu pomôcť zvýšiť využívanie financovania transformácie a poskytnúť konkrétne riešenia financovania súvisiace s transformáciou pre podniky, ktoré sa chcú zapojiť do transformácie.

(36)

Európske orgány dohľadu a príslušné vnútroštátne orgány v Únii by mali naďalej zvyšovať informovanosť o príslušných prístupoch k financovaniu transformácie. Pomôže to vzbudiť dôveru účastníkov trhu v to, ako účinne využívať nástroje udržateľného financovania Únie, a podporiť využívanie financovania transformácie, ako aj znížiť riziko environmentálne klamlivých vyhlásení.

(37)

Toto odporúčanie neobsahuje odporúčania týkajúce sa všetkých aspektov financovania prechodu na klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo. Jeho cieľom je objasniť základné pojmy financovania transformácie a používanie nástrojov, ktoré môžu podporiť zvýšenie využívania súkromného financovania transformácie.

(38)

Toto odporúčanie nie je vyčerpávajúce, pretože účastníci trhu môžu nájsť iné spôsoby podporovania alebo získavania financovania transformácie, ktoré sú zosúladené s prechodom na udržateľné hospodárstvo. Malo by sa zohľadňovať spolu s akýmkoľvek budúcim vývojom trhu alebo legislatívnym vývojom. Platforma pre udržateľné financovanie pomôže identifikovať relevantné trhové postupy súvisiace s financovaním transformácie a účastníci trhu môžu poskytnúť spätnú väzbu na ďalšie zdokonalenie prvkov rámca pre udržateľné financovanie a jeho využitia na financovanie transformácie pomocou platformy alebo prostredníctvom informačných podujatí organizovaných Komisiou, ako sú semináre a dialógy so zainteresovanými stranami. Komisia takisto zintenzívni svoju spoluprácu s medzinárodnými partnermi, napr. prostredníctvom Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie a plánovaného Poradenského centra pre udržateľné financovanie v kontexte stratégie Global Gateway, s cieľom podporiť zavádzanie financovania transformácie na celom svete a jeho medzinárodnú interoperabilitu,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.   ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1.

Toto odporúčanie nadväzuje na oznámenie Komisie s názvom Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo (23).

1.2.

Cieľom tohto odporúčania je podporiť účastníkov trhu, ktorí chcú získať alebo poskytovať financovanie transformácie, predstavením praktických návrhov, ako pristupovať k financovaniu transformácie.

1.3.

Toto odporúčanie je určené podnikom, ktoré chcú prispieť k prechodu ku klimatickej neutralite a environmentálnej udržateľnosti a súčasne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a na tento účel sa snažia získať finančné prostriedky na investície. Cieľom odporúčania je vysvetliť využívanie nástrojov udržateľného financovania na tento účel. Financovanie transformácie a ekologické financovanie (24) možno odlíšiť od všeobecného financovania, ktoré nemá ciele udržateľnosti.

1.4.

Toto odporúčanie sa vo všeobecnosti nemá vzťahovať na mikropodniky (25) vzhľadom na ich veľkosť a administratívne kapacity.

1.5.

Toto odporúčanie je určené aj

a)

finančným sprostredkovateľom a investorom, ktorí sú ochotní poskytovať podnikom financovanie transformácie;

b)

členským štátom a orgánom finančného dohľadu s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto téme a poskytnúť technickú pomoc, ako aj podporiť zavádzanie financovania transformácie a jeho poskytovanie reálnej ekonomike.

1.6.

Týmto odporúčaním nie sú dotknuté právne predpisy Únie, ktorými sa stanovujú právne povinnosti.

1.7.

Toto odporúčanie môžu používať aj subjekty mimo Únie, ktoré však môžu mať konkrétne potreby, ktoré nie sú premietnuté do tohto odporúčania.

2.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto odporúčania sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

2.1.

Transformácia je prechod zo súčasných úrovní klimatickej a environmentálnej výkonnosti na klimaticky neutrálne, klimaticky odolné a environmentálne udržateľné hospodárstvo v časovom rámci, ktorý umožňuje dosiahnutie:

a)

cieľa obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou a v prípade podnikov a činností v rámci Únie cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a 55 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 (26);

b)

cieľa adaptácie na zmenu klímy (27) a

c)

ostatných environmentálnych cieľov Únie uvedených v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorými sú prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov, udržateľné využívanie a ochrana morských a sladkovodných zdrojov a prechod na obehové hospodárstvo.

2.2.

Financovanie transformácie je financovanie investícií zlučiteľných s transformáciou a prispievajúcich k transformácii, ktorým sa zabraňuje uzamknutiu, vrátane:

a)

investícií do portfólií sledujúcich referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou (ďalej len „referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy“);

b)

investícií do hospodárskych činností zosúladených s taxonómiou vrátane:

prechodných hospodárskych činností vymedzených v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 pre cieľ zmiernenia zmeny klímy,

hospodárskych činností oprávnených v rámci taxonómie, ktoré sa stávajú zosúladenými s taxonómiou v súlade s článkom 1 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2178 počas obdobia maximálne piatich (vo výnimočných prípadoch desiatich) rokov (28);

c)

investícií do podnikov alebo hospodárskych činností s dôveryhodným plánom transformácie na úrovni podniku alebo na úrovni činností;

d)

investícií do podnikov alebo hospodárskych činností s dôveryhodnými vedecky podloženými cieľmi, ak je to primerané, ktoré sú podporené informáciami zabezpečujúcimi integritu, transparentnosť a zodpovednosť.

2.3.

Plán transformácie je aspekt celkovej stratégie podniku, v ktorom sú stanovené ciele a opatrenia subjektu pre jeho prechod na klimaticky neutrálne alebo udržateľné hospodárstvo vrátane opatrení, ako je znižovanie emisií skleníkových plynov v súlade s cieľom obmedziť zmenu klímy na 1,5 °C.

3.   ODPORÚČANIE PODNIKOM, KTORÉ SA SNAŽIA ZÍSKAŤ FINANCOVANIE TRANSFORMÁCIE

Nástroje udržateľného financovania na určenie a formuláciu potrieb v oblasti financovania transformácie

3.1.

Podniky môžu posúdiť svoje potreby v oblasti financovania transformácie na základe svojich vplyvov, rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti. Tie možno identifikovať prostredníctvom posúdenia významnosti.

3.2.

Pri určovaní svojich potrieb v oblasti financovania transformácie by podniky mohli začať stanovením cieľov transformácie a vymedzením jednotlivých spôsobov transformácie na základe vedecky podložených scenárov a spôsobov dosiahnutia cieľov (29).

3.3.

Na podporu vymedzenia cieľov transformácie a na formuláciu konkrétnych potrieb v oblasti financovania transformácie na úrovni podniku a na úrovni hospodárskych činností (30) sa môžu použiť nástroje udržateľného financovania, najmä taxonómia alebo referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy, ako aj dôveryhodné plány transformácie.

3.4.

Vďaka jasnému začleneniu cieľov transformácie a súvisiacich potrieb v oblasti financovania transformácie do dôveryhodného plánu transformácie môžu finanční sprostredkovatelia a investori ľahšie pochopiť, porovnávať a referenčne porovnávať príležitosti financovania transformácie.

3.5.

Potreby v oblasti financovania transformácie možno uviesť ako plánované kapitálové výdavky a prípadne operačné výdavky súvisiace s dosahovaním cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, ako aj súčasné alebo cieľové príjmy súvisiace s transformáciou.

3.6.

V relevantných prípadoch by podniky mohli diskutovať s finančnými sprostredkovateľmi a investormi o svojich špecifických potrebách v oblasti financovania transformácie a o najvhodnejších riešeniach financovania.

4.   POUŽÍVANIE DÔVERYHODNÝCH SPÔSOBOV TRANSFORMÁCIE NA STANOVENIE VEDECKY PODLOŽENÝCH CIEĽOV

4.1.

Na stanovenie vedecky podložených cieľov a určenie svojich potrieb v oblasti financovania transformácie môžu podniky ako referencie použiť verejne dostupné medziodvetvové alebo odvetvové scenáre a spôsoby dekarbonizácie, a ak existujú, aj scenáre zlepšenia životného prostredia.

4.2.

Pri používaní scenárov alebo spôsobov dosiahnutia cieľov sa odporúča používať tie, ktoré sú vedecky podložené, a v prípade spôsobov dekarbonizácie tie, ktoré sú v súlade s Parížskou dohodou, ako napríklad scenáre globálneho otepľovania o 1,5 °C Medzinárodnej agentúry pre energiu alebo Medzinárodného panelu o zmene klímy s nulovým alebo obmedzeným prekročením (31).

4.3.

Jednotlivým podnikom sa odporúča upraviť spôsoby dosiahnutia cieľov v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a na základe lokalít, v ktorých pôsobia, a východiskovej pozície podniku. V záujme toho sa odporúča pri hodnotení výziev v oblasti transformácie v súvislosti so zmenou klímy, dostupných najlepších technológií a širších ekologických a digitálnych výziev, ako aj výziev v oblasti odolnosti v danom odvetví preskúmať aj kvalitatívne spôsoby transformácie EÚ stanovené Európskou komisiou pre každý priemyselný ekosystém (32).

4.4.

Vedecky podložené ciele transformácie by sa mohli použiť na získanie financovania transformácie bez plánu transformácie, ak je to primerané vzhľadom na zložitosť, veľkosť a vplyvy podniku a ak budú podporené informáciami, na základe ktorých sa zabezpečí integrita a transparentnosť týchto cieľov a zodpovednosť za vykonávanie opatrení na ich dosiahnutie.

5.   POUŽÍVANIE REFERENČNÝCH HODNÔT EÚ V OBLASTI KLÍMY

5.1.

Podniky môžu v prípade potreby na doplnenie vedecky podložených scenárov alebo spôsobov dosiahnutia cieľov uplatniť metodiky používané na účely referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy. Tieto metodiky možno využiť na stanovenie jednotlivých spôsobov dosiahnutia cieľov na úrovni podniku alebo projektu alebo na stanovenie cieľov transformácie a môžu pomôcť pri určovaní potrieb v oblasti financovania transformácie.

5.2.

Tie isté metodiky možno použiť aj na zabránenie tomu, aby sa nové investície stali potenciálne uviaznutými aktívami, a na zahrnutie emisií podniku alebo kapitálu získaného na príslušný projekt transformácie do investičného alebo úverového portfólia, v ktorom sa sleduje určitá referenčná hodnota EÚ v oblasti klímy (33).

6.   POUŽÍVANIE TAXONÓMIE EÚ

6.1.

Pri stanovovaní cieľov transformácie pre konkrétne hospodárske činnosti v hospodárskych odvetviach, na ktoré sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa nariadenia (EÚ) 2020/852 (34), môžu podniky určiť svoje potreby v oblasti financovania transformácie dobrovoľným použitím taxonómie spolu s ďalšími vedecky podloženými referenčnými bodmi.

6.2.

Podniky sa vyzývajú, aby využívali taxonómiu na plánovanie investícií zameraných na splnenie kritérií taxonómie pre danú hospodársku činnosť do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov, keďže takéto investície sú už uznané ako plne zosúladené s taxonómiou.

6.3.

Podniky môžu taxonómiu používať na stanovenie míľnikov a priebežných cieľov v rámci transformujúcich sa hospodárskych činností na ďalšie zlepšovanie environmentálnej výkonnosti alebo na konečné zosúladenie s taxonómiou v priebehu dlhšieho časového horizontu, ktorý je stále dostatočne krátky na to, aby bol zlučiteľný s transformáciou. V prípade potreby môžu podniky napríklad použiť kritériá taxonómie na plánovanie postupného zosúladenia s taxonómiou: ako prvý časovo ohraničený cieľ sa stanoví transformácia nad úrovne výkonnosti vymedzené kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ a ako druhý časovo ohraničený cieľ sa stanoví zosúladenie s kritériami významného prínosu, ktoré sú vysvetlené v pláne transformácie podľa činností. (35)

6.4.

Aby bolo možné využívať taxonómiu na získanie financovania transformácie v praxi, podniky by mohli špecifikovať svoje potreby v oblasti financovania transformácie z hľadiska kapitálových výdavkov podniku. V prípade potreby by mohli tieto potreby špecifikovať aj z hľadiska svojich bežných a cieľových operačných výdavkov alebo príjmov, ktoré sú buď:

a)

zosúladené s taxonómiou;

b)

v budúcnosti budú zosúladené s taxonómiou alebo

c)

vykazujú neustále zlepšovanie výkonnosti v rámci dôveryhodného plánu transformácie, ktorý je v súlade s transformáciou.

7.   POUŽÍVANIE DÔVERYHODNÉHO PLÁNU TRANSFORMÁCIE

7.1.

Bez toho, aby boli dotknuté právne požiadavky, podniky, najmä podniky vykonávajúce činnosti, ktoré zahŕňajú významné vplyvy alebo komplexné spôsoby transformácie, môžu vypracovať plány transformácie buď na úrovni podniku, alebo na úrovni činností, alebo na oboch úrovniach, aby štruktúrovane a konzistentne formulovali ciele transformácie, míľniky, opatrenia a potreby súvisiace so zdrojmi.

7.2.

Štandardy vykazovania informácií podľa smernice (EÚ) 2022/2464 predstavujú vzor na vypracovanie dôveryhodných plánov transformácie a akčných plánov, ktoré by podniky mohli použiť s cieľom zabezpečiť integritu, transparentnosť a zodpovednosť v rámci týchto plánov.

7.3.

Na určenie cieľov alebo potrieb v oblasti financovania zahrnutých do takýchto plánov na úrovni podnikov aj hospodárskych činností možno použiť taxonómiu a referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy spolu s vedecky podloženými scenármi alebo spôsobmi dosiahnutia cieľov.

7.4.

V rámci plánov zameraných na environmentálnu udržateľnosť sa môžu využívať aj strategické environmentálne akčné plány EÚ pre obehové hospodárstvo (36), biodiverzitu (37) a nulové znečistenie (38).

8.   FINANČNÉ NÁSTROJE NA ZÍSKANIE FINANCOVANIA TRANSFORMÁCIE

8.1.

Podniky sa vyzývajú, aby na získanie financovania transformácie použili jeden z finančných nástrojov súvisiacich s transformáciou alebo kombináciu viacerých finančných nástrojov súvisiacich s transformáciou, ako sú napríklad určité druhy úverov alebo emisie na kapitálovom trhu so špecifickými vlastnosťami (39).

Zelené úvery alebo iné úvery podporujúce udržateľnosť

8.2.

Ak podnik potrebuje financovanie transformácie, môže sa snažiť získať konkrétne druhy úverov, ako sú úvery viazané na udržateľnosť, zelené úvery alebo iné úvery na konkrétne účely.

8.3.

Finanční sprostredkovatelia začínajú ponúkať takéto úvery a môžu ponúknuť konkurenčné úrokové sadzby, ak predpokladaná environmentálna výkonnosť, na ktorú je úver zameraný, pomáha znížiť riziká spojené s transformáciou alebo umožňuje finančnému sprostredkovateľovi nižšie refinančné sadzby.

8.4.

Investície na dosiahnutie konkrétneho cieľa transformácie, ako sú modernizácia aktív alebo nové investície, ktoré umožnia výrobu s nízkym vplyvom na klímu a životné prostredie, by sa mohli financovať prostredníctvom úveru na osobitný účel, ktorého výnosy by sa použili výlučne na tento účel (tzv. financovanie s použitím výnosov). Formulovanie účelu prostredníctvom cieľov transformácie súvisiacich s kritériami taxonómie by mohlo podporiť čerpanie úverov určených na transformáciu.

8.5.

Investície do zlepšenia výkonnosti na úrovni podnikov by sa mohli financovať prostredníctvom úveru viazaného na udržateľnosť, pričom ako záruky by slúžili vedecky podložené, časovo ohraničené výkonnostné ciele v oblasti klímy alebo životného prostredia a úrokové sadzby by boli viazané na dosiahnutie plánovaných výkonnostných cieľov v oblasti udržateľnosti, čím by sa predišlo účinkom uzamknutia.

Zelené dlhopisy alebo iné dlhopisy podporujúce udržateľnosť

8.6.

Podniky môžu na účel financovania svojej transformácie takisto emitovať nástroje kapitálového trhu alebo konkrétne druhy dlhopisov, ako sú zelené dlhopisy alebo iné dlhopisy podporujúce udržateľnosť. Dlhopisy možno použiť na získanie kapitálu na úrovni podniku aj na úrovni hospodárskych činností.

8.7.

Na získanie financovania transformácie na konkrétny účel by emitenti mohli zvážiť vydanie dlhopisov, ktoré preukazujú použitie výnosov na účely transformácie. Hoci existujú medzinárodné normy pre zelené dlhopisy, ktoré by sa mohli použiť na získavanie financovania transformácie, podniky by mohli zvážiť aj použitie normy pre európske zelené dlhopisy na vydávanie zelených dlhopisov na financovanie hospodárskych činností, ktoré sa zosúladia s taxonómiou do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov.

8.8.

Dlhopisy viazané na udržateľnosť sa môžu použiť na získanie kapitálu na zlepšenie výkonnosti podniku v oblasti udržateľnosti na úrovni podniku aj na úrovni činností. Mali by byť viazané na primerané výkonnostné ciele v oblasti udržateľnosti, napríklad na kľúčové ukazovatele výkonnosti podľa taxonómie, a na časový rámec, ktorý je zosúladený s transformáciou, keďže podmienkou vydania kupónov je zvyčajne dosiahnutie a podnietenie želanej výkonnosti.

8.9.

Nástroje udržateľného financovania uvedené v bodoch 3 až 7 možno použiť ako výkonnostné ciele, ako aj na ďalšie zvýšenie dôveryhodnosti dlhopisov viazaných na udržateľnosť.

Kapitálové financovanie a špecializované financovanie

8.10.

Podniky môžu takisto emitovať kapitálové nástroje alebo zvážiť riešenia špecializovaného financovania, ktoré sú viazané na výkonnostné ciele v oblasti udržateľnosti na úrovni podniku, projektu alebo hospodárskych činností. Na stanovenie týchto výkonnostných cieľov sa môžu použiť podobné prístupy, ako sú prístupy opísané v predchádzajúcom texte.

9.   ODPORÚČANIE FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM A INVESTOROM, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ POSKYTOVAŤ FINANCOVANIE TRANSFORMÁCIE

Nástroje na stanovenie cieľov v oblasti financovania transformácie a na identifikovanie projektov alebo podnikov

9.1.

Finanční sprostredkovatelia môžu prispieť k financovaniu transformácie tým, že ciele v oblasti financovania transformácie zohľadnia vo svojej úverovej alebo investičnej stratégii.

9.2.

Pri stanovovaní cieľov transformácie a navrhovaní prístupov k financovaniu transformácie pre portfóliá a investičné alebo úverové stratégie môžu finanční sprostredkovatelia:

a)

zohľadniť odporúčania pre podniky týkajúce sa určovania potrieb v oblasti financovania transformácie a stanovovania cieľov (40);

b)

zabezpečiť, aby prístup k financovaniu transformácie prispieval k transformácii a dekarbonizácii reálnej ekonomiky, aby sa v rámci neho zohľadňovali rôzne východiskové pozície podnikov a uplatňovala zásada proporcionality (najmä v prípade MSP) a aby zahŕňal príslušné klimatické a environmentálne záruky v súlade s vymedzením financovania transformácie v tomto odporúčaní;

c)

premeniť prístup k financovaniu transformácie na konkrétne ciele súvisiace s cieľmi v oblasti klímy alebo životného prostredia pre všetky triedy aktív, ktoré pokrývajú všetky druhy financovania a všetky hospodárske odvetvia, ktoré sú relevantné pre transformáciu;

d)

zohľadniť poradenstvo a zapojenie ako dôležité súčasti stratégie financovania transformácie.

9.3.

Investori a vlastníci aktív môžu vypracovať podobné prístupy k svojim vlastným aktívam.

9.4.

Pri uplatňovaní investičných stratégií s prístupmi k financovaniu transformácie v praxi a identifikácii podnikov a projektov, ktoré spĺňajú ciele transformácie, môžu finanční sprostredkovatelia a investori (41):

a)

používať informácie poskytnuté podnikmi na určenie cieľov transformácie a potrieb v oblasti financovania transformácie vrátane plánov transformácie a podnikového výkazníctva;

b)

používať metodiky dekarbonizácie požadované podľa referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy, ako sú jasné ciele dekarbonizácie stanovené podnikmi a obmedzenie nových investícií do potenciálne uviaznutých aktív;

c)

používať rámec a kritériá taxonómie na identifikáciu investícií, ktoré sú oprávnené a ktoré by sa mohli zosúladiť s taxonómiou, a to v prípade potreby prostredníctvom prechodných etáp podľa harmonogramu, ktorý je zlučiteľný s transformáciou. Napríklad by v prípade potreby mohli ako prvý krok zvážiť financovanie etáp transformácie nad úrovne výkonnosti vymedzené kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ a ako druhý krok zosúladenie s kritériami významného prínosu, ktoré sú vysvetlené v pláne transformácie podľa činností;

d)

používať zverejňovanie informácií a prospekty súvisiace s emisiou zelených dlhopisov alebo akcií, ako aj dlhopisov alebo akcií viazaných na transformáciu a udržateľnosť.

10.   SPOLUPRÁCA S PODNIKMI, KTORÉ POTREBUJÚ FINANCOVANIE TRANSFORMÁCIE

10.1.

Finanční sprostredkovatelia sa vyzývajú, aby spolupracovali s transformujúcimi sa klientmi a podnikmi, do ktorých sa investuje, najmä ak sú potreby v oblasti financovania transformácie významné.

10.2.

Politika spolupráce by mohla zahŕňať navrhnutie príslušných úverových alebo investičných stratégií, ktoré by mohli byť vhodné pre príslušné potreby v oblasti financovania transformácie, a podmienok oprávnenosti na financovanie v rámci týchto stratégií.

10.3.

Pri spolupráci s klientmi a podnikmi, do ktorých sa investuje, by sa mohli prediskutovať tieto aspekty:

a)

významné vplyvy, riziká a príležitosti v oblasti udržateľnosti a spôsob riešenia vplyvov a rizík v oblasti klímy a životného prostredia;

b)

spôsob, akým sa určuje príspevok k určitému cieľu v oblasti klímy alebo životného prostredia, a aké sú časové horizonty úverov alebo investícií;

c)

východiskové spôsoby transformácie, aby sa zabezpečilo, že úverová alebo investičná stratégia je zlučiteľná s transformáciou;

d)

či a ako sa uplatňuje zásada „výrazne nenarušiť“, ako sa vymedzuje v článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, a ako sa riešia nepriaznivé vplyvy;

e)

ako sa bude zohľadňovať výkonnosť v oblasti udržateľnosti a ciele a plány transformácie podnikov, a to aj pri posudzovaní rizika uviaznutých aktív, ako aj rizík spojených s transformáciou a fyzických rizík v širšom zmysle.

11.   RIEŠENIA FINANCOVANIA ZAMERANÉ NA TRANSFORMÁCIU

11.1.

Okrem všeobecných riešení v oblasti úverov a financovania môžu finanční sprostredkovatelia podnikom alebo projektom s významnými potrebami v oblasti financovania transformácie ponúkať riešenia financovania zamerané na transformáciu.

11.2.

Patrí medzi ne napríklad ponuka úverov alebo finančných produktov, ktoré môžu pomôcť financovať investície do transformácie v praxi, ako sú úvery alebo finančné produkty založené na:

a)

investíciách v súlade s nariadením (EÚ) 2020/852, ktoré pomáhajú zmysluplne zvýšiť podiel činností zosúladených s taxonómiou, ktoré podnik vykonáva;

b)

referenčných hodnotách EÚ v oblasti klímy, ak dopĺňajú vedecky podložené scenáre alebo spôsoby dosiahnutia cieľov;

c)

dôveryhodných plánoch transformácie na úrovni subjektu alebo činnosti, v rámci ktorých sa plnia vedecky podložené ciele;

d)

dôveryhodných vedecky podložených cieľoch, ak je to primerané, ktoré sú podporené informáciami zabezpečujúcimi integritu, transparentnosť a zodpovednosť;

e)

znížení environmentálnych stôp na základe strategických environmentálnych akčných plánov EÚ pre obehové hospodárstvo (42), biodiverzitu (43) a nulové znečistenie (44) a zosúladených s nimi.

f)

kombinácii uvedených prvkov, napríklad v prípade, že do plánu transformácie sú začlenené potreby v oblasti financovania transformácie určené prostredníctvom taxonómie alebo referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy.

11.3.

Finanční sprostredkovatelia môžu zvážiť zavedenie stimulov na podporu vysokej výkonnosti z hľadiska cieľov transformácie podniku, napríklad odmeňovanie pokroku v plnení cieľov transformácie alebo kritérií taxonómie prostredníctvom lákavých úrokových sadzieb, napríklad na základe zníženia rizika spojeného s transformáciou alebo zníženia nákladov na financovanie.

12.   RIZIKÁ SPOJENÉ S TRANSFORMÁCIOU A FYZICKÉ RIZIKÁ

12.1.

S cieľom riešiť finančné riziká vyplývajúce z nesúladu s transformáciou sa finančným sprostredkovateľom a investorom odporúča, aby posúdili, do akej miery sú ich ciele transformácie a ciele v oblasti financovania transformácie v súlade s ich stratégiami riadenia rizika a ako k nim prispievajú.

12.2.

Finančným sprostredkovateľom a investorom sa odporúča najmä, aby:

a)

v rámci riadenia rizík a spolupráce zohľadňovali výhľadové informácie od protistrán, ako sú ciele a plány transformácie vrátane informácií o ich dôveryhodnosti a výročných správ o pokroku;

b)

zvážili financovanie projektov transformácie, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na faktory udržateľnosti a budúce riziká spojené s transformáciou a fyzické riziká, napríklad podľa usmernení týkajúcich sa taxonómie v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

13.   ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Malé a stredné podniky snažiace sa získať financovanie transformácie

13.1.

Ak majú MSP záujem o získanie financovania transformácie, budú vzhľadom na svoju veľkosť, administratívne kapacity a zdroje potrebovať primerané opatrenia, a preto sa im odporúča, aby sa spojili s finančnými sprostredkovateľmi a investormi a preskúmali, aké možnosti financovania a podporné služby sú k dispozícii.

13.2.

Malé a stredné podniky, ktoré majú záujem prispieť k transformácii, by mohli zvážiť získanie financovania transformácie na svoje investície súvisiace s transformáciou, ktoré by mohli byť okamžitými investíciami alebo investíciami v budúcnosti, a to napríklad na:

a)

nové zelené technológie;

b)

modernizáciu existujúcich hospodárskych činností alebo aktív;

c)

investovanie do podporných technológií;

d)

postupy ekologického získavania zdrojov (napr. energia z obnoviteľných zdrojov);

e)

činnosti, vďaka ktorým budú ich podporné funkcie ekologickejšie, ako sú činnosti zvyšujúce energetickú efektívnosť ich budov alebo prenájom či nákup elektrických vozidiel, dekarbonizácia využívania dopravy, ekologizácia zásobovania potravinami atď.

13.3.

Kótované MSP patria do rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2022/2464 a v budúcnosti budú zverejňovať informácie o udržateľnosti podľa zjednodušených štandardov vykazovania informácií. MSP, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice, no majú záujem zverejňovať svoje kľúčové informácie o udržateľnosti, by mohli zvážiť použitie týchto zjednodušených štandardov vykazovania informácií alebo iných dobrovoľných štandardov vykazovania informácií, ktoré sú na tento účel prispôsobené MSP (45).

13.4.

Veľké podniky sa dôrazne vyzývajú, aby vo svojom hodnotovom reťazci náležite podporovali MSP, ktoré majú záujem o financovanie transformácie, pri posudzovaní potrieb v oblasti financovania transformácie a v prípade potreby pri získavaní kľúčových informácií o udržateľnosti bez ohľadu na to, či patria do rozsahu pôsobnosti povinného vykazovania informácií o udržateľnosti.

13.5.

V relevantných prípadoch by väčšie podniky mohli spolupracovať aj s finančnými inštitúciami s cieľom ponúkať výhodné podmienky financovania a/alebo nákupné podmienky svojim partnerom v hodnotovom reťazci, ktorí potrebujú financovanie transformácie, a to najmä MSP v odvetviach, ktoré sú relevantné pre transformáciu (46).

14.   RIEŠENIA FINANCOVANIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

14.1.

MSP majú obmedzenú schopnosť poskytovať podrobné informácie, a preto sa finančným sprostredkovateľom a investorom odporúča, aby pri kontakte s klientmi z radov MSP uplatňovali zásadu proporcionality. Nemali by vyžadovať viac informácií, než je nevyhnutné, pričom pri vyžadovaní informácií od partnerov z hodnotového reťazca z radov MSP by mali byť zdržanliví.

14.2.

Finanční sprostredkovatelia sa vyzývajú, aby ponúkali vzdelávacie a osvetové programy, poradenské služby alebo webové nástroje, ktoré pomôžu MSP, ktoré majú záujem o financovanie transformácie, zvýšiť svoju informovanosť o rizikách a príležitostiach v oblasti transformácie.

14.3.

V rámci toho by mohli zainteresovaným MSP pomáhať jednoduchým spôsobom posúdiť svoje potreby v oblasti financovania transformácie.

14.4.

MSP by sa mohli ponúkať osobitné riešenia financovania zamerané na ekologizáciu a transformáciu, ktoré môžu primerane a vhodne využívať MSP a ktoré motivujú k ich využívaniu, a to pri zohľadnení skutočnosti, že nekótované MSP nepodliehajú povinnému vykazovaniu informácií podľa smernice (EÚ) 2022/2464 a nariadenia (EÚ) 2020/852.

15.   ODPORÚČANIE ČLENSKÝM ŠTÁTOM

Členským štátom sa odporúča, aby v záujme podpory financovania transformácie zohľadnili tieto odporúčania:

15.1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby medzi účastníkmi trhu zvyšovali informovanosť o potrebe financovania investícií do zelenej transformácie a o existujúcich normách, zásadách a zárukách, ktoré môžu zabezpečiť dôveryhodnosť a environmentálnu integritu takýchto investícií. Mohli by vysvetľovať výhody využívania nástrojov udržateľného financovania EÚ na tento účel.

15.2.

Členské štáty by mohli nabádať účastníkov trhu, aby používali vedecky podložené referenčné scenáre, ktoré odzrkadľujú spôsoby dekarbonizácie v súlade s Parížskou dohodou, ako sú scenáre globálneho otepľovania o 1,5 °C Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) alebo Medzinárodného panelu o zmene klímy (IPCC) s nulovým alebo obmedzeným prekročením, alebo spôsoby dosiahnutia cieľov na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni alebo úrovni odvetvia odkazujúce na tieto scenáre IEA alebo IPCC.

15.3.

Členské štáty by mohli v rámci pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže podporovať spoluprácu medzi účastníkmi trhu s cieľom vymieňať si získané poznatky a najlepšie postupy pri poskytovaní financovania transformácie alebo pri snažení sa o jeho získanie, ako aj pri riešení spoločných problémov. Členské štáty by mohli využívať úlohu, ktorú v tomto smere môžu zohrávať priemyselné združenia a iné subjekty s dobrým menom.

15.4.

Členské štáty by mohli podporovať budovanie kapacít v súvislosti s nástrojmi a politikami financovania transformácie vrátane odbornej prípravy štátnych zamestnancov, regulačných orgánov a odborníkov z finančného sektora s cieľom podporiť navrhovanie riešení a politík financovania súvisiacich s transformáciou, ktoré zohľadňujú geografické závislosti.

15.5.

Členské štáty by mohli podporovať a propagovať inovatívne udržateľné finančné produkty a služby prispôsobené MSP pri zohľadnení zásady proporcionality.

15.6.

Členské štáty by mohli podporovať MSP pri dobrovoľnom vykazovaní kľúčových informácií o udržateľnosti a financovaní transformácie zainteresovaným stranám a finančným sprostredkovateľom a investorom, čo by mohlo zvýšiť rôznorodosť možností financovania ponúkaných MSP.

15.7.

Členské štáty by mohli nabádať multilaterálne rozvojové banky a národné podporné banky, aby toto úsilie podporovali ponúkaním technickej pomoci.

15.8.

Členské štáty by mohli podporovať iniciatívy medzi miestnymi bankami a MSP na vypracovanie a vykonávanie stratégií udržateľného financovania a dôveryhodných cieľov transformácie alebo prípadne plánov transformácie pre MSP.

16.   ODPORÚČANIE EURÓPSKYM ORGÁNOM DOHĽADU A PRÍSLUŠNÝM VNÚTROŠTÁTNYM ORGÁNOM

Európske orgány dohľadu a príslušné vnútroštátne orgány sa vyzývajú, aby:

16.1.

toto odporúčanie zohľadňovali pri monitorovaní rizík environmentálne klamlivých vyhlásení súvisiacich s transformáciou a dohľade nad nimi.

16.2.

pri posudzovaní finančných rizík subjektov podliehajúcich dohľadu, ktoré súvisia s transformáciou, zohľadňovali relevantné výhľadové informácie, ktoré sú zahrnuté do cieľov transformácie, dôveryhodných plánov transformácie alebo do zverejnených informácií týkajúcich sa taxonómie.

16.3.

zvyšovali informovanosť subjektov podliehajúcich dohľadu o tom, ako regulačný rámec umožňuje využívať výhľadové informácie od protistrán alebo podnikov, do ktorých sa investuje, na hodnotenie, riadenie a monitorovanie rizík spojených s transformáciou a fyzických rizík.

16.4.

budovali kapacity vnútroštátnych príslušných orgánov v oblasti financovania transformácie a podporovali dôveryhodné prostredie pre financovanie transformácie v celej EÚ.

V Bruseli 27. júna 2023

Za Komisiu

Mairead MCGUINNESS

členka Komisie


(1)  Únia bude musieť v rokoch 2021 – 2030 investovať o 477 miliárd EUR ročne viac ako v rokoch 2011 – 2020, aby splnila svoje ciele v oblasti znižovania emisií v odvetviach energetiky a dopravy. Na dosiahnutie svojich environmentálnych cieľov bude musieť investovať ďalších 110 miliárd EUR ročne. Podrobnosti nájdete v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Investment needs assessment and funding availabilities to strengthen the EU’s Net-Zero technology manufacturing capacity (Posúdenie investičných potrieb a dostupných finančných prostriedkov na posilnenie výrobnej kapacity EÚ v oblasti emisne neutrálnych technológií) [SWD(2023) 68 final] a v oznámení Komisie s názvom Hospodárstvo EÚ po pandémii COVID-19: dôsledky pre správu hospodárskych záležitostí [COM(2021) 662 final].

(2)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení rámca opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií (akt o emisne neutrálnom priemysle) [COM(2023) 161 final].

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13). V ďalšom texte sa pojem „taxonómia“ vzťahuje na nariadenie (EÚ) 2020/852 spolu s delegovanými aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2089 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy, referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou a referenčné hodnoty pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 17).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16.12.2022, s. 15).

(6)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych zelených dlhopisoch [COM(2021) 391 final]. Spoluzákonodarcovia dosiahli politickú dohodu 28. februára 2023.

(7)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo [COM(2021) 390 final].

(8)  OECD (2022), OECD Guidance on Transition Finance: Ensuring Credibility of Corporate Climate Transition Plans, Green Finance and Investment (Usmernenie OECD k financovaniu transformácie: zabezpečenie dôveryhodnosti podnikových plánov transformácie v súvislosti so zmenou klímy, zelené financie a investície), OECD Publishing, Paríž.

(9)  G20 (2022), 2022 G20 Sustainable Finance Report (Správa G20 o udržateľnom financovaní za rok 2022).

(10)  Medzinárodná platforma pre udržateľné financovanie (2022), Report on Transition Finance (Správa o financovaní transformácie). K dispozícii na adrese: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/221109-international-platform-sustainable-report-transition-finance_en.pdf.

(11)  Správa skupiny expertov Organizácie Spojených národov na vysokej úrovni o záväzkoch neštátnych subjektov v oblasti klimatickej neutrality (2022), Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions (Otázky integrity: Záväzky podnikov, finančných inštitúcií, miest a regiónov týkajúce sa emisnej neutrálnosti).

(12)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európska zelená dohoda [COM(2019) 640 final].

(13)  Schválené Úniou 5. októbra 2016; rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1).

(14)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10.12.2021. s. 9), príloha I.

(15)  Výdavky na plány transformácie podľa činností nemožno považovať za zosúladené s taxonómiou, ak úplne nespĺňajú príslušné kritériá taxonómie, ale napriek tomu môžu byť zmysluplným krokom k zlepšeniu úrovne výkonnosti v oblasti udržateľnosti a prilákať financovanie transformácie.

(16)  K 17. máju 2023 zverejnilo v indexe STOXX Europe 600 svoju oprávnenosť v rámci taxonómie a zosúladenie s ňou za finančný rok 2022 už 63 % podnikov; zdroj: Bloomberg.

(17)  Takmer dve z troch spoločností, ktoré zverejnili kapitálové výdavky oprávnené v rámci taxonómie, uviedli, že údaje o zosúladení neboli nulové, a jedna z dvoch spoločností, ktoré zverejnili oprávnené príjmy, vykázala nenulovú úroveň zosúladených príjmov; zdroj: Bloomberg.

(18)  Návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 [COM(2022) 71 final].

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(21)  Nadchádzajúce poradenstvo na základe výzvy na poskytnutie poradenstva o zelených úveroch a hypotékach, predloženej Európskemu orgánu pre bankovníctvo, k dispozícii na adrese: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20green%20loans%20and%20mortgages/1043881/EBA%20Call%20for%20Advice%20Green%20Loans%20and%20Mortgages_Clean.pdf.

(22)  Platforma pre udržateľné financovanie zriadená článkom 20 nariadenia (EÚ) 2020/852. Ďalšie informácie o tejto platforme sú k dispozícii na adrese: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance-old/platform-sustainable-finance_en.

(23)  Oznámenie Komisie s názvom Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo [COM(2021) 390 final].

(24)  Rozdiel medzi financovaním transformácie a ekologickým financovaním a ich prekrývanie, ako aj to, ako sa to vyvíja v čase, sa znázorňuje v oddiele 1 prílohy.

(25)  V odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodnik a malý a stredný podnik (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1) sa mikropodnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR.

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243, 9.7.2021, s. 1).

(27)  Ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2020/852.

(28)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10.12.2021. s. 9).

(29)  Oddiel 2 prílohy obsahuje názorný príklad, ako sa rôzne charakteristiky cieľov transformácie podniku môžu odzrkadľovať v potrebách v oblasti financovania transformácie s rôznymi časovými horizontmi. Na obrázku 2 v prílohe sú znázornené rôzne možnosti formulácie potrieb v oblasti financovania transformácie.

(30)  V oddiele 3 prílohy sa uvádza prehľad nástrojov, ktoré by mohli byť použité na určenie potrieb v oblasti financovania transformácie a možností na získanie financovania transformácie.

(31)  Potenciálnym zdrojom v prípade týchto scenárov môžu byť scenáre, ktoré uverejnila sieť pre ekologizáciu finančného systému.

(32)  Kvalitatívne spôsoby transformácie EÚ (EU Transition Pathways) stanovené Komisiou sú k dispozícii na adrese: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_en.

(33)  V oddiele 4 prílohy sa podrobnejšie vysvetľujú metodiky pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy a to, ako ich možno použiť na formulovanie potrieb v oblasti financovania transformácie.

(34)  Ako je napríklad delegovaný akt v oblasti klímy a prípadné budúce delegované akty stanovujúce technické kritériá preskúmania.

(35)  Oddiel 5 prílohy obsahuje názorný príklad, ako možno taxonómiu použiť na tento účel.

(36)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov, Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final].

(37)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].

(38)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Cesta k zdravej planéte pre všetkých, Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ [COM(2021) 400 final].

(39)  V oddiele 6 prílohy sa uvádzajú príklady finančných nástrojov opísaných v ďalšom texte.

(40)  Aj vzhľadom na oddiel 2 prílohy.

(41)  V oddiele 7 prílohy sa uvádzajú ďalšie návrhy týkajúce sa takýchto nástrojov.

(42)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov, Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final].

(43)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].

(44)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Cesta k zdravej planéte pre všetkých, Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ [COM(2021) 400 final].

(45)  Podľa smernice (EÚ) 2022/2464 sa vykazovanie informácií v prípade kótovaných MSP (s výnimkou mikropodnikov) začne v roku 2027 na základe finančného roku 2026. Kótované MSP budú môcť vykazovať informácie podľa samostatných, primeraných štandardov vypracovaných Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo (EFRAG).

(46)  Podniky môžu napríklad podporovať MSP bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria do rozsahu pôsobnosti povinného vykazovania informácií o udržateľnosti, aby dobrovoľne využívali nástroje udržateľného financovania Únie alebo iné vedecky podložené nástroje na transparentné a vecné informovanie bánk o svojich projektoch transformácie, cieľoch transformácie alebo plánoch transformácie zameraných na riešenie rizík spojených s transformáciou.


PRÍLOHA I

Táto príloha je sprievodným dokumentom k odporúčaniu Komisie o uľahčení financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo (1). Odporúčania dopĺňa podrobnejšími úvahami a znázorneniami s cieľom podporiť dobrovoľné používanie nástrojov patriacich do rámca EÚ pre udržateľné financovanie na účely financovania transformácie. Uvádzajú sa v nej rôzne možnosti a návrhy pre podniky a finančné inštitúcie, pokiaľ ide o stanovenie cieľov transformácie, formuláciu a identifikovanie potrieb a projektov v oblasti financovania transformácie, ako aj získanie alebo poskytovanie financovania transformácie.

Obsah

1.

Vzťah medzi ekologickým financovaním a financovaním transformácie 35

2.

Úvahy o tom, ako by sa rôzne druhy vplyvov, rizík a príležitostí podniku mohli premietnuť do jednotlivých cieľov transformácie 35

3.

Prehľad nástrojov udržateľného financovania na formuláciu a určenie potrieb v oblasti financovania transformácie 38

4.

Metodiky pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy 38

5.

Taxonómia EÚ 39

5.1.

Na čo možno použiť taxonómiu EÚ? 39

5.2.

Taxonómia ako nástroj transformácie 40

5.3.

Možnosti použitia taxonómie na stanovenie potrieb v oblasti financovania transformácie 40

6.

Finančné nástroje na získanie financovania transformácie 42

7.

Použitie nástrojov Európskej únie v oblasti udržateľného financovania finančnými sprostredkovateľmi a investormi 43

1.   Vzťah medzi ekologickým financovaním a financovaním transformácie

Udržateľné financovanie je financovanie toho, čo už je šetrné k životnému prostrediu, ako aj toho, čo sa na takúto úroveň výkonnosti časom transformuje.

Na obrázku 1 je znázornené, ako financovanie transformácie súvisí so všeobecným financovaním a s ekologickým financovaním a ako sa môžu tieto jednotlivé formy financovania vyvíjať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Všeobecné financovanie, ktoré nemá žiadne ciele udržateľnosti, možno odlíšiť od ekologického financovania a financovania transformácie. Takéto všeobecné financovanie môže v súčasnosti zahŕňať činnosti s veľkým vplyvom, ako aj činnosti s malým vplyvom. Časom sa v súvislosti s transformáciou hospodárstva budú musieť činnosti s veľkým vplyvom transformovať na činnosti s malým vplyvom.

Cieľom financovania transformácie je financovať túto transformáciu. Môže zahŕňať financovanie s použitím výnosov, ako aj financovanie (podnikov) na všeobecné účely. V krátkodobom horizonte nebude financovanie transformácie často viesť k zlepšeniam, ktoré spĺňajú ciele ekologickej výkonnosti. V dlhodobom horizonte je však potrebné zosúladiť financovanie transformácie s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, a preto sa bude považovať buď za ekologické financovanie, alebo financovanie s malým vplyvom.

Image 1

2.   Úvahy o tom, ako by sa rôzne druhy vplyvov, rizík a príležitostí podniku mohli premietnuť do jednotlivých cieľov transformácie

Tento oddiel sa týka bodov 3 a 4 odporúčania Komisie.

Podniky môžu posúdiť svoje potreby v oblasti financovania transformácie na základe svojich vplyvov, rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti. Tie možno identifikovať prostredníctvom posúdenia významnosti v súlade s prístupom dvojakej významnosti.

Ako súčasť tohto posúdenia by podniky mohli využiť analýzu scenára týkajúceho sa klímy a životného prostredia s cieľom získať podklady pre identifikáciu a posúdenie fyzických rizík a príležitostí, ako aj rizík a príležitostí spojených s transformáciou v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Na základe výsledku takéhoto posúdenia významnosti (2) by podniky mohli stanoviť ciele transformácie a v prípade potreby určiť potreby a záväzky v oblasti financovania transformácie.

Na obrázku 2 je uvedený prehľad nástrojov, ktoré možno použiť na zváženie toho, ako vymedziť potreby v oblasti financovania transformácie v prípade významných vplyvov a ako vymedziť potreby v oblasti financovania na riešenie malých alebo zvyškových vplyvov.

Image 2

Podnikom sa odporúča, aby pri plánovaní svojej transformácie a vymedzovaní potrieb v oblasti financovania transformácie zvážili stanovenie cieľov transformácie na základe príslušných spôsobov transformácie, ktoré sú zlučiteľné s príslušnou transformáciou, s prihliadnutím na druh vplyvov a ostatné faktory, ako sú závažnosť, rozsah, dosah a nenapraviteľnosť týchto vplyvov. Podniky môžu vychádzať z noriem a usmernení, ktoré sú k dispozícii na základe smernice (EÚ) 2022/2464 a jej vykonávania na tento účel (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov).

Podnikom sa odporúča, aby zvážili to, ako by sa mohli jednotlivé vplyvy, riziká a príležitosti premietnuť do cieľov transformácie a súvisiacich potrieb v oblasti financovania transformácie.

Tabuľka 1.

Všeobecné úvahy týkajúce sa stanovenia cieľov v oblasti klímy a životného prostredia v prípade významných vplyvov

1.

Zvážte dôveryhodné referenčné rámce na získanie podkladov pre metodiku použitú pre tento proces vrátane týchto prvkov:

analýza vedecky podloženého scenára a odvetvové spôsoby vedúce k dosiahnutiu cieľa obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C bez prekročenia alebo len s obmedzeným prekročením na globálnej úrovni, na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni s odkazom na Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), Medzinárodnú agentúru pre energiu (IEA) alebo iné dôveryhodné a vedecky podložené súkromné iniciatívy. Zvážte scenáre, v ktorých sa premietajú osobitné podmienky podniku z hľadiska geografického umiestnenia a hospodárskych činností,

regulačný rámec Únie pre udržateľné financovanie vrátane nariadenia o taxonómii a metodiky pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy (pozri oddiely 3 až 5 tejto prílohy),

strategické environmentálne akčné plány Únie pre obehové hospodárstvo (3), biodiverzitu (4) a nulové znečistenie (5),

pri hodnotení výziev spojených s transformáciou a dostupných najlepších technológií v príslušnom odvetví sa v prípade aspektov súvisiacich s klímou riaďte kvalitatívnymi spôsobmi transformácie EÚ stanovenými Komisiou (6).

2.

Zvážte stanovenie cieľov transformácie, ktoré sú časovo ohraničené, vedecky podložené a vykonateľné, aby sa zabezpečila ich dôveryhodnosť.

3.

Zvážte rozčlenenie týchto cieľov na úroveň činností a úroveň výrobkov a identifikujte kľúčové nástroje na úrovni činností vrátane finančných zdrojov, aby sa zabezpečilo uvedenie týchto cieľov do praxe.

4.

V prípade potreby a s odkazom na bod 3 zvážte stanovenie očakávaných nástrojov dekarbonizácie a ich celkových kvantitatívnych príspevkov k dosiahnutiu cieľov znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj plánovaných kľúčových opatrení vrátane zmien portfólia výrobkov a služieb podniku a zavádzania nových technológií podnikom.

5.

Zvážte ukazovatele, ktorými možno merať a monitorovať vykonávanie cieľov transformácie, ako sú účinnosť opatrení, pokrok dosiahnutý v priebehu času a zapojenie zainteresovaných strán.

6.

Zvážte stanovenie toho, ako sa ciele transformácie zohľadňujú v rámci procesov obchodného a finančného plánovania a v rámci riadenia rizík.

7.

Zvážte celkovú environmentálnu integritu cieľov transformácie, nekompenzujte jeden cieľ iným cieľom a na tento účel zvážte použitie zásady „výrazne nenarušiť“ v súlade s nariadením o taxonómii. Takisto zvážte dodržiavanie minimálnych záruk, pokiaľ ide o ľudské a pracovné práva.

8.

Zvážte prijatie opatrení na zabezpečenie transparentnosti cieľov a východiskových informácií, na základe ktorých boli stanovené, aby ste investorov a finančných sprostredkovateľov motivovali prihliadať na ne pri poskytovaní financovania transformácie. Zvážte napríklad formulovanie cieľov ako súčasti dôveryhodného plánu transformácie s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť v súvislosti s ich dosahovaním so zohľadnením externých závislostí (7) vo všetkých lokalitách, v ktorých podnik pôsobí.

9.

Zvážte zabezpečenie zavedenia spoľahlivého procesu riadenia na podporu vykonávania cieľov transformácie a dohľadu nad nimi, a to vrátane:

a)

schválenia cieľov transformácie správnymi, riadiacimi a dozornými orgánmi podniku;

b)

zavedenia osvedčených vnútorných kontrol vrátane jasného rozdelenia úloh a zodpovedností za dohľad a vykonávanie súvisiacich opatrení podporujúcich vykonávanie týchto cieľov transformácie;

c)

pravidelného podávania správ o vykonávaní cieľov transformácie riadiacim orgánom.

10.

V prípade potreby zvážte využitie overenia a uistenia treťou stranou, aby ste zvýšili dôveryhodnosť cieľov transformácie a súvisiaceho procesu stanovenia cieľov a následnej kontroly.


Tabuľka 2.

Úvahy týkajúce sa jednoduchých cieľov zlepšovania v prípade vplyvov, ktoré nie sú významné

1.

V prípade podnikov, ktorých hlavná hospodárska činnosť má malý vplyv, by mohlo byť možné znížiť zvyškové vplyvy, ktoré môžu existovať napríklad v rámci podporných funkcií daného podniku (napr. energetická efektívnosť kancelárskych budov, emisie súvisiace s dopravou alebo mobilitou, nákup energie z obnoviteľných zdrojov, ekologizácia zásobovania potravinami atď.).

2.

V prípade potreby zvážte:

a)

jednoduché ciele zlepšovania s cieľom investovať do energetickej efektívnosti budov, čím sa významne znížia emisie z používania elektriny alebo kúrenia, a uskutočnenie podobných investícií, a to najmä prostredníctvom podporných činností, na ktoré sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa nariadenia (EÚ) 2020/852 (nariadenie o taxonómii);

b)

politiku obstarávania so zameraním na aspekty udržateľnosti.

3.   Prehľad nástrojov udržateľného financovania na formuláciu a určenie potrieb v oblasti financovania transformácie

Na podporu vymedzenia cieľov transformácie a na formuláciu konkrétnych potrieb v oblasti financovania transformácie na úrovni podniku a na úrovni hospodárskych činností sa môžu použiť nástroje udržateľného financovania, najmä taxonómia alebo referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy, ako aj dôveryhodné plány transformácie. Financovanie transformácie možno potom získať prostredníctvom zelených dlhopisov alebo dlhopisov viazaných na udržateľnosť, úverov, kapitálového financovania alebo špecializovaného financovania.

Na obrázku 3 sa uvádza prehľad nástrojov, ktoré možno použiť na formuláciu a získanie financovania transformácie.

Image 3

4.   Metodiky pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy

Tento oddiel sa týka bodu 5 odporúčania Komisie.

Pokiaľ neexistujú vedecky podložené spôsoby dosiahnutia cieľov alebo plány pre konkrétne odvetvia, podniky by mohli zvážiť metodiky pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy a použiť ich tak, aby sa zabezpečilo zosúladenie so scenárom globálneho otepľovania o 1,5 °C agentúry IEA alebo IPCC.

Ak vedecky podložené scenáre a spôsoby dosiahnutia cieľov pre konkrétne odvetvia existujú, podniky by mohli zvážiť, či im ich použitie umožňuje splniť aj minimálne normy pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy.

V prípade emisií podnikov na kapitálovom trhu, ktoré spĺňajú minimálne normy metodík pre referenčné hodnoty v oblasti klímy a preukazujú to [napríklad prostredníctvom dôveryhodného plánu transformácie, v ktorom sa zohľadňujú normy a usmernenia, ktoré sú k dispozícii na základe smernice (EÚ) 2022/2464 a jej vykonávania], je vyššia pravdepodobnosť, že budú zahrnuté do portfólií, ktoré vychádzajú z referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy.

Minimálne normy pre referenčné hodnoty v oblasti klímy

Referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy vychádzajú zo súboru kritérií, ktorých cieľom je zabezpečiť pre portfóliá spôsob transformácie, ktorý je zlučiteľný s prechodom na udržateľné hospodárstvo (8). Vzhľadom na cieľ v oblasti dekarbonizácie a spôsob dekarbonizácie podľa minimálnych noriem pre referenčné hodnoty v oblasti klímy je potrebné minimálne ročné 7 % zníženie intenzity emisií skleníkových plynov alebo emisií skleníkových plynov v absolútnom vyjadrení (9).

Za každý rok, v ktorom sa ciele nedosiahnu, by sa uvedené nedosiahnuté ciele mali kompenzovať úpravou cieľov v rámci spôsobu dekarbonizácie na nasledujúci rok smerom nahor.

Ak je to možné, zvážte preukázanie nižších priemerných emisií v porovnaní s partnermi a vyhnutie sa konkrétnym faktorom vylúčenia uvedeným v článkoch 9 až 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1818 zo 17. júla 2020.

Priradenie vyššej váhy podnikom, ktoré stanovujú a uverejňujú ciele znižovania emisií skleníkových plynov

Emisiám podnikov na kapitálovom trhu môže byť priradená vyššia váha v referenčnej hodnote, ktorá vyplýva z referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy, ak emitujúci podnik môže preukázať, že stanovil a uverejnil ciele znižovania emisií skleníkových plynov, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

emitent jednotlivých cenných papierov konzistentne a presne uverejňuje svoje emisie skleníkových plynov rozsahu 1, 2 a 3;

b)

emitent jednotlivých cenných papierov znížil svoju intenzitu emisií skleníkových plynov alebo prípadne svoje emisie skleníkových plynov v absolútnom vyjadrení vrátane emisií skleníkových plynov rozsahu 1, 2 a 3 v priemere aspoň o 7 % za rok počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov.

5.   Taxonómia EÚ

Tento oddiel sa týka bodu 6 odporúčania Komisie.

5.1.   Na čo možno použiť taxonómiu EÚ?

Podniky môžu použiť taxonómiu ako nástroj financovania transformácie pri plánovaní transformácie svojich hospodárskych činností a vyčlenení potrebných investícií do transformácie. Ako taká sa môže použiť na klasifikáciu udržateľných investícií, meranie súčasnej a plánovanej výkonnosti v oblasti klímy alebo environmentálnej výkonnosti, ako aj stanovenie a oznámenie cieľov vrátane formulácie cieľov spojených s taxonómiu v plánoch transformácie.

Image 4

5.2.   Taxonómia ako nástroj transformácie

Taxonómia tým, že vymedzuje environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, nie podniky, umožňuje podnikom transformovať sa postupným zvyšovaním svojho podielu environmentálne udržateľných činností.

Na obrázku 5 je znázornené, ako môže podnik postupne transformovať svoje činnosti, v tomto prípade činnosti vykonávané v závodoch, a investovať do ich modernizácie s cieľom zvýšiť podiel ekologických činností v budúcnosti. Plány transformácie podľa činností môžu byť kľúčovou súčasťou stratégie transformácie na úrovni subjektu.

Image 5

5.3.   Možnosti použitia taxonómie na stanovenie potrieb v oblasti financovania transformácie

Podniky môžu použiť taxonómiu na vymedzenie svojich potrieb v oblasti financovania transformácie na úrovni činností.

V taxonómii nie je predpísaný harmonogram, v rámci ktorého by podniky mali zosúladiť svoje činnosti s akýmkoľvek z jej kritérií. Namiesto toho poskytuje aktérom trhu flexibilitu použiť harmonogramy podľa ich vlastných, vedecky podložených spôsobov transformácie. Podniky môžu vychádzať z kritérií taxonómie pri stanovovaní svojich cieľov v oblasti klímy a životného prostredia, a ak sú tieto ciele zosúladené s transformáciou a ich dosiahnutie je dôveryhodné, môžu na ich vykonávanie získať financovanie transformácie.

Na obrázku 6 je znázornené, ako možno na tento účel použiť taxonómiu, spolu s uvedením možností na zváženie v danom poradí, pričom sa najprv zváži uskutočniteľnosť ambicióznejších možností.

Image 6

1.   Financovanie hospodárskych činností, ktoré už sú zosúladené s taxonómiou

Ak je hospodárska činnosť už zosúladená s taxonómiou, podniky by mohli zvážiť všetky súčasné a budúce potreby financovania, aby sa zachovalo zosúladenie s taxonómiou aj v budúcnosti.

2.   Investície zosúladené s taxonómiou

Ak je hospodárska činnosť oprávnenou hospodárskou činnosťou, ale ešte nie je zosúladená s taxonómiou, podniky by mohli zvážiť jej zosúladenie s technickými kritériami preskúmania podľa taxonómie do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov (10). V pláne kapitálových výdavkov uveďte investície do transformácie potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Takéto kapitálové výdavky sa považujú za investíciu zosúladenú s taxonómiou.

3.   Zosúladenie investície s taxonómiou počas dlhšieho časového rámca

Ak zosúladenie s taxonómiou do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov nie je uskutočniteľné, je možné zvážiť zosúladenie aktíva alebo hospodárskej činnosti so súvisiacimi kritériami taxonómie týkajúcimi sa výkonnosti v dlhšom časovom horizonte, ktorý je stále zlučiteľný s transformáciou. Investície do transformácie, ktorými sa dosiahne zosúladenie s taxonómiou v dlhšom časovom horizonte ako päť (vo výnimočných prípadoch desať) rokov, ako sa uznáva podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2178, by mohli byť doplnené plánom transformácie pre konkrétnu činnosť, ktorý je zlučiteľný s transformáciou a v ktorom sa odôvodňuje dlhší časový horizont na dosiahnutie cieľov (11) a znázorňuje, ako sa dosiahne zosúladenie s taxonómiou v ďalšom kroku.

V prípade environmentálnych aspektov by ciele mohli byť zosúladené s cieľmi medzinárodných environmentálnych politík a environmentálnych politík Únie vrátane cieľov súvisiacich s udržateľnou ochranou a obnovou vodných a morských zdrojov, obehovým hospodárstvom, prevenciou a kontrolou znečisťovania a ochranou a obnovou biodiverzity a ekosystémov.

4.   Investície do transformácie nad rámec úrovní podľa zásady „výrazne nenarušiť“ vo vzťahu k zmierneniu zmeny klímy v prvom kroku

Podniky, ktorých činnosti v súčasnosti nespĺňajú kritériá taxonómie týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“, ak investície do dosiahnutia kritérií týkajúcich sa významného prínosu do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov nie sú v súčasnosti uskutočniteľné, by mohli zvážiť zlepšenie environmentálnej výkonnosti týchto činností nad rámec úrovní výkonnosti vymedzených kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ v časovom rámci, ktorý je dostatočne krátky na to, aby bol zlučiteľný s transformáciou (12). V prípade takýchto investícií do transformácie, ktorými sa zlepšuje výkonnosť nad rámec kritérií taxonómie týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“, by podniky ako prvý krok v rámci transformácie mohli zvážiť ich doplnenie plánom transformácie pre konkrétnu činnosť, ktorý je zlučiteľný s transformáciou a v ktorom sa odôvodňuje, prečo je potrebný tento medzikrok a ako sa dosiahne zosúladenie s taxonómiou v ďalšom kroku.

Plán by mohol preukazovať i) ako sa činnosť transformuje na zmysluplné zlepšenie výkonnosti nad úroveň kritérií zásady „výrazne nenarušiť“ a smerom k dosiahnutiu úrovne kritérií významného prínosu a ii) ako sa neustálym zlepšovaním výkonnosti v oblasti klímy alebo životného prostredia zabezpečí to, aby sa predišlo výraznému narušeniu v budúcnosti, keď sa hospodárstvo bude približovať k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti, pričom sa budú časom meniť aj úrovne tolerancie pre narušenie, ktoré sa považuje za významné.

5.   Investície stanovené v pláne transformácie podľa činností s použitím iných prostriedkov

V prípade hospodárskych činností s veľkým vplyvom, na ktoré sa ešte nevzťahujú delegované akty o taxonómii, a ak neexistuje žiadna alternatíva s malým vplyvom, na ktorú sa vzťahuje nariadenie o taxonómii, by podniky mohli na účely stanovenia cieľov a potrieb financovania zvážiť použitie iných prostriedkov, napríklad vedecky podložených spôsobov dosiahnutia cieľov.

6.   Investície do transformujúcich sa činností s malými vplyvmi na životné prostredie

V prípade hospodárskych činností s malým vplyvom, na ktoré sa preto nevzťahuje taxonómia, môžu podniky zvážiť použitie príslušných kritérií taxonómie s cieľom riešiť zvyškové vplyvy, napríklad prostredníctvom investícií do energetickej efektívnosti budov, nízkoemisnej mobility, podporných technológií atď.

6.   Finančné nástroje na získanie financovania transformácie

Tento oddiel sa týka bodu 8 odporúčania Komisie.

Podniky môžu zvážiť použitie jedného z finančných nástrojov súvisiacich s transformáciou alebo kombinácie viacerých finančných nástrojov súvisiacich s transformáciou, ako sú napríklad určité druhy úverov alebo emisie na kapitálovom trhu so špecifickými vlastnosťami. V nasledujúcej tabuľke 3 sa uvádzajú názorné príklady na tento účel.

Tabuľka 3

Príklady úverových nástrojov alebo nástrojov na financovanie prostredníctvom kapitálových trhov na účely získania financovania transformácie

Zelené úvery a iné úvery podporujúce udržateľnosť

1.

Financujte projekty alebo investície prostredníctvom úveru s osobitným účelom, ktorým je transformácia (použitie výnosov), ako sú úvery na modernizáciu aktív alebo uskutočnenie nových investícií, ktorými sa umožní nízkouhlíková výroba alebo významné zlepšenie environmentálnej výkonnosti. Napríklad:

úvery na financovanie projektov transformácie, ktoré majú dôveryhodný plán transformácie podľa činností alebo sú súčasťou dôveryhodného plánu transformácie na úrovni subjektu (13),

úvery na financovanie hospodárskych činností, ktoré sú oprávnené v rámci taxonómie a dosahujú zosúladenie s taxonómiou v časovom horizonte piatich (vo výnimočných prípadoch desiatich) rokov,

dôveryhodné vedecky podložené ciele, ak je to primerané, ktoré sú podporené informáciami zabezpečujúcimi integritu, transparentnosť a zodpovednosť,

úvery na financovanie iných investícií do transformácie zamerané na činnosti uvedené v bode 2.2 tohto odporúčania,

vymedzenie spoľahlivých ukazovateľov environmentálnej výkonnosti na účely financovania investícií podnikov, ktoré sú zahrnuté do plánu transformácie.

2.

Usilujte sa získať úver na všeobecné (podnikateľské) účely spojený so zlepšeniami celkovej výkonnosti v oblasti udržateľnosti v súlade s transformáciou, ako sa vymedzuje v bode 2.1. Napríklad:

úvery s kľúčovými výkonnostnými cieľmi na financovanie investícií do transformácie, ktoré sú v súlade s vedecky podloženými spôsobmi transformácie,

úvery s kľúčovými výkonnostnými cieľmi na financovanie investícií do transformácie, ktoré sú založené na celkovom podiele zosúladenia s taxonómiou, ktorý sa má dosiahnuť,

úvery na financovanie investícií do transformácie, ktoré sú založené na dôveryhodnom pláne transformácie s kľúčovými výkonnostnými cieľmi.

Zelené dlhopisy a iné dlhopisy podporujúce udržateľnosť

1.

Zvážte emitovanie dlhopisov na konkrétny účel transformácie prostredníctvom preukázania použitia výnosov.

Emitujte napríklad dlhopis v súlade s nariadením o európskych zelených dlhopisoch na účel financovania investícií do transformácie pri hospodárskych činnostiach, ktoré sú oprávnené v rámci taxonómie a v prípade ktorých sa dosiahne zosúladenie s taxonómiou do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov.

2.

Zvážte emisiu dlhopisu viazaného na cieľ transformačnej výkonnosti podniku (napr. dlhopis viazaný na udržateľnosť) s použitím taxonómie alebo dôveryhodných plánov transformácie na úrovni subjektu (14) a na úrovni činnosti či dôveryhodných vedecky podložených cieľov, ak je to primerané, a:

vymedzte kľúčové výkonnostné ciele na účely financovania významných investícií podniku, ktoré sú zahrnuté do plánu transformácie,

podniky sa vyzývajú, aby svoje požiadavky týkajúce sa udržateľnosti v rámci dlhopisu viazaného na udržateľnosť spojili s cieľom súvisiacim s taxonómiou alebo s referenčnými hodnotami EÚ v oblasti klímy,

môže to zahŕňať financovanie investícií do transformácie vymedzených prostredníctvom cieľov na základe taxonómie.

3.

V prípade emisií dlhopisov, ktoré nie sú v súlade s normou pre európske zelené dlhopisy, zvážte použitie vzoru dobrovoľného zverejňovania informácií podľa nariadenia o európskych zelených dlhopisoch na poskytnutie štandardizovaných informácií investorom a finančným sprostredkovateľom.

Kapitálové financovanie

Ak sú emisie akcií vhodným nástrojom financovania, na účely stanovenia kľúčových výkonnostných cieľov v oblasti udržateľnosti zvážte použitie kritérií týkajúcich sa transformácie, ktoré sú podobné kritériám uvedeným v predchádzajúcej časti.

Špecializované financovanie

Zvážte špecializované financovanie, napríklad lízing, riešenia štruktúrovaného financovania, projektové financovanie a nástroje kombinovaného financovania, a na stanovenie kľúčových výkonnostných ukazovateľov v oblasti udržateľnosti použite kritériá týkajúce sa transformácie, ktoré sú podobné kritériám uvedeným v predchádzajúcej časti.

7.   Použitie nástrojov Európskej únie v oblasti udržateľného financovania finančnými sprostredkovateľmi a investormi

Tento oddiel sa týka bodu 9 odporúčania Komisie.

Finanční sprostredkovatelia a investori, ktorí sú ochotní poskytovať financovanie transformácie s cieľom podporiť transformáciu reálnej ekonomiky, by mohli použiť nástroje udržateľného financovania na stanovenie cieľov portfólia a identifikovanie projektov alebo podnikov na financovanie transformácie. V tabuľke 4 sa v tejto súvislosti uvádzajú názorné príklady.

Tabuľka 4

Ako používať nástroje udržateľného financovania na stanovenie cieľov portfólia a identifikovanie projektov alebo podnikov na financovanie transformácie

Zvážte použitie metodík dekarbonizácie pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy na stanovenie cieľov transformácie portfólia a identifikovanie príslušných spoločností:

Použitie metodík dekarbonizácie pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy na stanovenie cieľov dekarbonizácie:

Zvážte použitie referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy na presadzovanie stratégií dekarbonizácie a investujte do portfólia podnikov s odlišnými cieľmi v oblasti klímy a potrebami v oblasti financovania transformácie. Vytvorte finančné produkty, ktoré replikujú uvedené metodiky pre referenčné hodnoty (15).

Správcom referenčných hodnôt sa odporúča, aby zvážili možnosť pripísať v referenčných hodnotách vyššiu váhu spoločnostiam, ktorých činnosť vychádza z cieľov v oblasti dekarbonizácie, ktoré si samy stanovili.

Zvážte použitie metodík pre referenčné hodnoty na systematické posúdenie nástrojov financovania a portfólií a navrhnite v rámci portfólia spôsoby dosiahnutia klimatickej neutrality s minimálnymi normami pre medziročnú dekarbonizáciu.

Použitie metodík pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy na identifikovanie podnikov, ktorým sa má poskytnúť úver alebo do ktorých sa má investovať:

Zvážte použitie referenčných hodnôt EÚ v oblasti klímy alebo iných vedecky podložených referenčných hodnôt ESG na identifikovanie spoločností, ktoré sa transformujú spôsobom, ktorý je zlučiteľný s prechodom na udržateľné hospodárstvo. Zvážte použitie referenčných hodnôt, ktoré správcom umožňujú dať vyššiu váhu podnikom, ktoré majú vedecky podložený spôsob a plán transformácie.

Finanční sprostredkovatelia a investori môžu v prípade potreby použiť kritériá vylúčenia z metodík pre referenčné hodnoty EÚ v oblasti klímy na vylúčenie environmentálne alebo sociálne škodlivých hospodárskych činností alebo výrobných metód, alebo hospodárskych činností alebo výrobných metód, ktoré inak výrazne narúšajú akékoľvek ciele v oblasti klímy alebo životného prostredia.

Zvážte použitie taxonómie na stanovenie cieľov na úrovni portfólia a identifikovanie príslušných podnikov:

Použitie kritérií taxonómie na stanovenie cieľov portfólia v oblasti klímy a životného prostredia

Zvážte použitie kritérií taxonómie a zverejnených informácií na stanovenie cieľov a sledovanie priebežného pokroku na úrovni portfólia a v prípade vlastníkov aktív na celkovú alokáciu aktív.

Zvážte použitie zverejnených informácií týkajúcich sa taxonómie na sledovanie podielu investícií, ktoré sú oprávnené v rámci taxonómie, podielu investícií zosúladených s taxonómiou a pokroku v rámci zosúladenia s kritériami taxonómie.

V závislosti od dostupnosti údajov zvážte použitie podielu zelených aktív a podielu zelených investícií na základe taxonómie na stanovenie cieľov pre konkrétne odvetvia na úrovni portfólia, ku ktorým sa priemer portfólia môže počas transformácie približovať. Napríklad banky môžu použiť podiel zelených aktív a emisie uhlíka v absolútnej hodnote v príslušných portfóliách alebo priemernú energetickú efektívnosť hypotekárneho portfólia na vypracovanie cieľov znižovania emisií alebo cieľa energetickej efektívnosti a míľnikov medzi nimi.

Zvážte použitie podielu plánovaných výnosov, kapitálových výdavkov alebo operačných výdavkov súvisiacich s transformáciou podnikov, ktoré budú zosúladené s taxonómiou do piatich (vo výnimočných prípadoch do desiatich) rokov [ale ktoré nespĺňajú podmienky delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2178 na to, aby boli okamžite uznané ako kapitálové výdavky zosúladené s taxonómiou], ako budúceho alebo plánovaného podielu zelených aktív, ak sú podporené dôveryhodným plánom transformácie.

Podobné ukazovatele by sa mohli navrhnúť aj pre činnosti, ktoré nie sú oprávnené v rámci taxonómie a na ktoré sa vzťahuje dôveryhodný plán transformácie.

Použitie zverejnených informácií týkajúcich sa taxonómie na identifikovanie podnikov, ktorým sa má poskytnúť úver alebo do ktorých sa má investovať:

Zvážte použitie informácií týkajúcich sa taxonómie, ktoré podniky zverejnili o výnosoch, kapitálových výdavkoch a prípadne o operačných výdavkoch oprávnených v rámci taxonómie a zosúladených s taxonómiou, na doplnenie iných údajov podniku na účely identifikovania projektov transformácie.

V prípade projektov oprávnených v rámci taxonómie zvážte použitie povinne zverejnených a, ak sú k dispozícii, dobrovoľne zverejnených informácií týkajúcich sa taxonómie v informáciách zverejnených podnikmi alebo v plánoch transformácie na úrovni subjektu alebo pre konkrétne činnosti na identifikovanie projektov s cieľmi financovania transformácie, v rámci ktorých sa stanovujú ciele spojené:

so zosúladením s taxonómiou s cieľom splniť kritériá taxonómie postupne alebo počas vymedzeného časového horizontu,

s prvkami kritérií taxonómie, ako je zásada „výrazne nenarušiť“ či zabezpečenie významného zlepšenia výkonnosti,

skontrolujte, či sú zavedené plány transformácie pre konkrétne činnosti, aby sa zabezpečilo, že takéto ciele projektu sú zosúladené s prechodom na udržateľné hospodárstvo,

v prípade hospodárskych činností, na ktoré sa nevzťahujú delegované akty prijaté podľa nariadenia o taxonómii, použite zásady stanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia o taxonómii ako usmernenie týkajúce sa minimálnych podmienok na to, aby sa v prípade činnosti mohlo uvažovať o financovaní transformácie.

Zvážte použitie informácií zverejnených podnikmi podľa smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov na účely výberu podnikov s osobitnými cieľmi a potrebami v oblasti transformácie:

V plánoch transformácie zvážte použitie bežných ukazovateľov, a to tak na úrovni subjektu, ako aj na úrovni činností, na systematické identifikovanie potrieb v oblasti financovania transformácie v určitých odvetviach na základe finančných ukazovateľov a investičných plánov, ktoré podnikateľské subjekty vykazujú. Ide napríklad o:

ciele znižovania emisií skleníkových plynov v prípade emisií rozsahu 1 a rozsahu 2 a, pokiaľ je to možné, aj v prípade významných emisií rozsahu 3,

zosúladenie s taxonómiou a plány na zosúladenie pre hospodárske činnosti v odvetviach s veľkým vplyvom,

kapitálové výdavky na financovanie krokov transformácie s odkazmi na použité kľúčové ukazovatele udržateľnosti (napr. kapitálové výdavky na základe taxonómie),

dôveryhodnosť cieľov transformácie na základe opatrení a nástrojov, ktoré podniky plánujú použiť na dosiahnutie cieľov, a závislosť týchto opatrení a nástrojov od externých faktorov (16)očakávaných nákladov na transformáciu,

riziká spojené s transformáciou a ako potenciálne ciele transformácie môžu časom viesť k zníženiu takýchto rizík,

expozícia voči finančným príležitostiam súvisiacim s klímou (napr. ako % celkového portfólia/činnosti upisovania),

súčasné a plánované financované emisie vo všetkých odvetviach, geografických oblastiach a časových horizontoch,

ukazovatele zosúladenia portfólia (napr. vážená priemerná uhlíková náročnosť, implicitný nárast teploty, financované emisie vo vzťahu k bežne používanej vedecky podloženej referenčnej hodnote).

Zvážte použitie zverejnených informácií o plánoch transformácie na identifikovanie konkrétnych podnikov alebo projektov s jasnými cieľmi v oblasti dekarbonizácie, ktoré v súčasnosti fungujú s vysokými emisiami, ale majú dôveryhodné plány transformácie na účely priebežného znižovania týchto emisií, čo umožní dekarbonizáciu portfólia rovnakým tempom ako dekarbonizujú podniky, do ktorých sa investuje.

Zvážte použitie noriem a usmernení podľa smernice (EÚ) 2022/2464 a jej vykonávania (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov), ak sú k dispozícii, na posúdenie výkonnosti podniku v oblasti klímy a jeho environmentálnej výkonnosti, jeho východiskového bodu a jednotlivých spôsobov transformácie, na doplnenie zverejnených informácií o cieľoch a plánoch transformácie a údajov finančného vykazovania.

Zvážte použitie zverejnených informácií a prospektov priložených k emisii zelených dlhopisov, dlhopisov viazaných na transformáciu a dlhopisov viazaných na udržateľnosť alebo akcií:

Zvážte použitie informácií poskytovaných emitentmi zelených dlhopisov, dlhopisov viazaných na udržateľnosť alebo iných dlhopisov, ktoré majú vlastnosti financovania transformácie, na účel výberu investícií s environmentálnou integritou a takou úrovňou ambície, o ktorú má investor záujem.

Zvážte uplatnenie vysokého stupňa transparentnosti, ktorú poskytuje nariadenie o európskych zelených dlhopisoch, na výber projektov na financovanie transformácie, ak je environmentálna integrita zabezpečená v rámci taxonómie. Zvýšená transparentnosť týkajúca sa používania výnosov zvyšuje dôveryhodnosť a spoľahlivosť takýchto investícií, najmä ak sú spojené s prahmi alebo cieľmi udržateľnosti stanovenými podnikom a uvedenými vo zverejnených informáciách podniku.

Zvážte uplatnenie vysokého stupňa transparentnosti poskytovanej emitentmi, ktorí používajú vzory na dobrovoľné zverejňovanie informácií pre emitentov používajúcich iné normy ako tie, ktoré sa uvádzajú v nariadení o európskych zelených dlhopisoch, na účely výberu projektov na financovanie transformácie, ktoré sú zosúladené s prechodom na udržateľné hospodárstvo.

Zvážte použitie informácií o cieľoch transformácie alebo potrebách v oblasti financovania transformácie uvedených v prospektoch pre emisie transformujúcich sa podnikov na účely posúdenia rizík udržateľnosti a vlastností emisie spolu s inými finančnými rizikami a prínosmi projektu (17).


(1)  Odporúčanie Komisie o uľahčení financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo [C(2023) 3844].

(2)  Aspekt udržateľnosti je významný z hľadiska vplyvu, ak sa týka významných skutočných alebo potenciálnych, a to pozitívnych či negatívnych vplyvov podniku na ľudí alebo životné prostredie v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Významný aspekt udržateľnosti z hľadiska vplyvu zahŕňa vplyvy, ktoré podnik spôsobil alebo ku ktorým prispel, a vplyvy, ktoré priamo súvisia s činnosťami, výrobkami a službami podniku prostredníctvom jeho obchodných vzťahov. Významná udržateľnosť by mohla byť dôležitá aj z finančného hľadiska, napríklad ak sa naplní riziko udržateľnosti v podobe uviaznutých aktív.

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov, Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final].

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].

(5)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Cesta k zdravej planéte pre všetkých, Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ [COM(2021) 400 final].

(6)  Spôsoby transformácie EÚ (EU Transition Pathways) stanovené Komisiou sú k dispozícii na adrese: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_en.

(7)  Závislosť podniku od externých faktorov v rôznych geografických oblastiach, pokiaľ ide o dosiahnutie jeho plánu transformácie na úrovni subjektu, napr. možná budúca politika, technologická pripravenosť, spoločenská prijateľnosť, dostupnosť zdrojov a fyzické vplyvy zmeny klímy vo všetkých lokalitách, v ktorých pôsobí.

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1818 zo 17. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/1011 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o minimálne normy pre referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, články 6 – 12.

(9)  Minimálne požiadavky sú stanovené v článkoch 7 až 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1818 zo 17. júla 2020.

(10)  Podľa delegovaného aktu o taxonomickom zverejňovaní môže lehota na dosiahnutie súladu s taxonómiou presiahnuť päť rokov iba v prípade, že dlhšie obdobie objektívne odôvodňujú osobitné znaky hospodárskej činnosti a príslušná modernizácia, pričom môže trvať najviac desať rokov.

(11)  Súvisiace kapitálové výdavky sa nepovažujú za zosúladené s taxonómiou, ale môžu byť významným krokom pri transformácii na vyššie úrovne výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

(12)  Súvisiace kapitálové výdavky sa nepovažujú za zosúladené s taxonómiou, ale môžu byť významným krokom pri transformácii na vyššie úrovne výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

(13)  Podľa smernice (EÚ) 2022/2464 a jej vykonávania (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov).

(14)  Podľa smernice (EÚ) 2022/2464 a jej vykonávania (smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov).

(15)  V rámci referenčných hodnôt sa vyžaduje základná požiadavka na dekarbonizáciu vo výške 30 % v prípade referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a 50 % v prípade referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, požiadavka na dekarbonizáciu vo výške 7 % medziročne, zahrnutie emisií rozsahu 3, obmedzenia pri alokácii akcií s cieľom zabezpečiť, aby zastúpenie odvetví zodpovedalo zastúpeniu podľa materskej referenčnej hodnoty (zabránenie zaujatosti v rámci odvetvia).

(16)  Napr. možná budúca politika, technologická pripravenosť, spoločenská prijateľnosť, dostupnosť zdrojov a fyzické vplyvy zmeny klímy vo všetkých lokalitách, v ktorých podnik pôsobí.

(17)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/1129, (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) č. 600/2014 s cieľom zatraktívniť verejné kapitálové trhy v Únii pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu [COM(2022) 762 final], prispieva k transparentnosti tým, že sa v ňom vyžaduje zahrnutie informácií o udržateľnosti do prospektov pre emisie s tvrdeniami o udržateľnosti.