ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
31. marca 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/706 z 30. marca 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/1369, pokiaľ ide o predĺženie obdobia znižovania dopytu pri opatreniach na zníženie dopytu po plyne a posilnenie podávania správ a monitorovania v súvislosti s ich vykonávaním

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/707 z 19. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/708 z 20. marca 2023, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov HYPO-CHLOR Product Family v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/709 z 29. marca 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

54

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/710 z 30. marca 2023, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bromopropylátu, chloridazónu, fénpropimorfu, imazachínu a tralkoxydímu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/711 z 30. marca 2023, ktorým sa prijíma žiadosť o udelenie statusu nového vyvážajúceho výrobcu, pokiaľ ide o konečné antidumpingové opatrenia uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198

84

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/712 z 30. marca 2023, ktorým sa začína revízne prešetrovanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2230, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny trichlórizokyanurovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v prípade jedného čínskeho vyvážajúceho výrobcu, zrušuje sa clo na dovoz od uvedeného vyvážajúceho výrobcu a zavádza sa registrácia tohto dovozu

88

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/713 z 28. marca 2023, ktorým sa vymenúvajú jeden člen a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Holandským kráľovstvom

94

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/714 z 28. marca 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/715 z 28. marca 2023, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

98

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/716 z 28. marca 2023, ktorým sa vymenúvajú jeden člen a jeden náhradník Výboru regiónov navrhnutí Portugalskou republikou

100

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/717 z 28. marca 2023, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Maltou

102

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2023/718 z 28. marca 2023 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zriadení Podvýboru pre námornú spoluprácu a prijatí jeho mandátu

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/719 z 24. marca 2023, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2023) 2189]  ( 1 )

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/706

z 30. marca 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/1369, pokiaľ ide o predĺženie obdobia znižovania dopytu pri opatreniach na zníženie dopytu po plyne a posilnenie podávania správ a monitorovania v súvislosti s ich vykonávaním

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia Rady (EÚ) 2022/1369 (1) je dobrovoľné a v prípade potreby povinné znižovanie dopytu Únie po plyne, uľahčenie plnenia plynových zásobníkov a zabezpečenie lepšej pripravenosti na akékoľvek ďalšie prerušenia dodávok. Nariadenie (EÚ) 2022/1369 bolo prijaté na základe článku 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) vzhľadom na bezprostrednú krízu dodávok plynu spôsobenú nevyprovokovanou a neodôvodnenou inváziou Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 a vzhľadom na potrebu Únie reagovať formou dočasných opatrení v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

(2)

Podľa nariadenia (EÚ) 2022/1369 mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie, aby v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 znížili svoju spotrebu plynu o 15 %. Ak by sa preukázalo, že dobrovoľné opatrenia na zníženie dopytu nie sú dostatočné na odstránenie rizika závažného nedostatku dodávok, Rada by bola na návrh Komisie splnomocnená vyhlásiť stav pohotovosti Únie, čím by sa zaviedla povinnosť zníženia dopytu. V uplynulých mesiacoch členské štáty svedomito pracovali a prijali opatrenia zamerané na zníženie svojho dopytu po plyne o 15 %. Výsledkom bolo skutočné zníženie dopytu po plyne v období od augusta 2022 do januára 2023 v celej Únii o viac ako 15 %.

(3)

Pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok však pretrvávajú vážne ťažkosti. Globálna situácia na trhu s plynom sa od februára 2022 nezlepšila a Únia sa pri uspokojovaní svojho celkového dopytu po plyne naďalej spolieha na určité objemy ruského plynu, a to napriek zníženiu dopytu dosiahnutého podľa nariadenia (EÚ) 2022/1369. V uplynulom roku sa vďaka účinným opatreniam týkajúcim sa dopĺňania zásobníkov a znižovania dopytu podarilo zabrániť obmedzeniu dopytu po energii pre občanov Únie. Jedenásť členských štátov má však stále vyhlásenú úroveň včasného varovania a jeden členský štát má vyhlásenú úroveň pohotovosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 (2). Keďže ceny plynu sú stále mimoriadne vysoké a globálna ponuka sa nezlepšila od augusta 2022, keď bolo prijaté nariadenie (EÚ) 2022/1369, je nevyhnutné predĺžiť opatrenia, ktoré pomohli obmedziť vplyv krízy, a to najmä pokračovať v znižovaní dopytu. Ukončenie opatrení na zníženie dopytu by prinieslo zmeny krehkej stability, ktorú Únia doteraz dosiahla, a zhoršilo by odolnosť voči pravdepodobnému budúcemu vývoju, akým je úplné zastavenie ruského dovozu. Preto treba nevyhnutne aj ďalej brániť tomu, aby Únia čelila nedostatku plynu a vysokej cenovej volatilite.

(4)

V uplynulom roku sa výrazne znížil dovoz ruského plynu cez plynovod, v dôsledku čoho sa schopnosť Únie dopĺňať zásobníky v súčasnosti značne znížila, a to aj v porovnaní so situáciou v lete 2022. Hoci energetická kríza sa začala v roku 2022, bola Únia schopná doviezť z Ruska približne 60 miliárd m3 plynu na naplnenie zásobníkov v priebehu daného roku vrátane tranzitu cez plynovod NordStream 1. Rusko však v lete 2022 prerušilo a nakoniec úplne zastavilo dodávky plynu cez tento plynovod, ktorý bol v septembri 2022 v dôsledku sabotáže poškodený do takej miery, že sa ním v súčasnosti nemôže a v dohľadnom čase ani nebude môcť prepravovať žiaden plyn. Pri súčasnej úrovni dovozu plynu cez plynovod bude dovoz z Ruska do Únie predstavovať maximálne 20 miliárd m3, pokiaľ sa tento nespoľahlivý dovoz úplne nepreruší. Existuje preto vážne riziko, že počas zimy 2023 – 2024 dôjde v Únii k výpadkom dodávok plynu.

(5)

Tieto vážne ťažkosti ešte zhoršuje niekoľko ďalších rizík a nových faktorov vrátane oživenia ázijského dopytu po skvapalnenom zemnom plyne (LNG), ktoré znižuje dostupnosť plynu na svetovom trhu s plynom, poveternostných podmienok, ktoré sa nedávno ešte zhoršili, čo spôsobilo nízku hladinu vody a následne ovplyvnilo prečerpávacie vodné elektrárne a výrobu jadrovej energie, nového technického vývoja, ktorý zvyšuje neistoty, pokiaľ ide o dostupnosť existujúcich jadrových elektrární, a vyžaduje si vyššiu mieru využívania výroby energie pomocou plynu a ďalších možných prerušení dodávok plynu vrátane úplného zastavenia dovozu plynu z Ruska.

(6)

Uvedené pretrvávajúce a nové závažné ťažkosti ovplyvňujú schopnosť Únie uspokojovať dopyt po plyne, najmä včasné a efektívne napĺňanie podzemných zásobníkov pre zimu 2023 – 2024, ako aj primeranosť medzi ponukou a dopytom počas zimy 2023 – 2024.

(7)

Komisia v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1369 vykonala preskúmanie daného nariadenia, ktorého výsledky sú zhrnuté v správe, ktorú Komisia predložila Rade. V správe sa analyzujú rôzne scenáre s predĺžením úsilia o zníženie dopytu podľa nariadenia (EÚ) 2022/1369 a bez tohto predĺženia, vrátane sedem-mesačného predĺženia od apríla do októbra 2023, osem-mesačného predĺženia od augusta 2023 do marca 2024 a ročného predĺženia od apríla 2023 do marca 2024. V správe sa konštatuje, že bez pokračovania znižovania dopytu by úrovne zásob do konca októbra 2023 dosiahli iba 69 miliárd m3, čo je výrazne pod cieľovou hodnotou 90 % (89,4 miliardy m3), ktorá sa má dosiahnuť do 1. novembra, stanovenou v nariadení (EÚ) 2017/1938, a že úrovne zásob by sa úplne vyčerpali do februára 2024.

(8)

Pokiaľ ide o rôzne scenáre posudzované v správe, v prípade sedem-mesačného predĺženia od apríla do októbra 2023 by boli zásobníky dostatočne naplnené koncom leta 2023 (95 miliárd m3 koncom októbra 2023, čím by sa dosiahol cieľ 90 %). Keďže dopyt po plyne je aj počas bežnej zimy dvakrát vyšší ako v lete, zásobníky by sa takmer úplne vyprázdnili ku koncu zimy 2023 – 2024 (9 miliárd m3 koncom marca 2024). Vznikajú tak mimoriadne vážne obavy o bezpečnosť dodávok a sťažuje sa tým dostatočné naplnenie zásobníkov na nasledujúcu zimu. V prípade osem-mesačného predĺženia od augusta 2023 do marca 2024 by sa zásobníky napĺňali príliš pomaly a koncom októbra 2023 by dosiahli úroveň iba 80 miliárd m3, čo je výrazne pod cieľovou hodnotou, a úrovne zásob by koncom zimy 2023 – 2024 klesli pod 30 % (menej ako 28 miliárd m3), čo by spôsobilo vážne obavy o bezpečnosť dodávok a sťažilo by dostatočné naplnenie zásobníkov na nasledujúcu zimu. Iba v prípade predĺženia o jeden rok od apríla 2023 do marca 2024 s pokračujúcim znížením dopytu o 15 % by úrovne zásob dosiahli k 1. novembru cieľovú hodnotu 90 % (89,4 miliardy m3 do 1. novembra 2023) a členské štáty by mohli byť na dobrej ceste k zabezpečeniu dodávok na zimu 2023 – 2024, pričom na úrovni Únie by bolo koncom marca 2024 uskladnených 43 miliárd m3 plynu.

(9)

Vzhľadom na tieto scenáre, záverom správy je, že pokračovanie zníženia dopytu o 15 % počas obdobia 12 mesiacov do konca marca 2024 je potrebné, aby sa zaručila schopnosť členských štátov dodržať cieľovú hodnotu stavu naplnenia zásobníkov na 90 % stanovenú v nariadení (EÚ) 2017/1938, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre bezpečnosť dodávky plynu, a aby sa počas zimy 2023 – 2024 zabránilo akémukoľvek nedostatku zásob.

(10)

Členské štáty majú možnosť rozhodnúť, ktoré opatrenia sú na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt stavu naplnenia zásobníkov vhodnejšie, nemožno ho však dosiahnuť bez opatrení na zníženie dopytu. Záverom správy je, že na trhu nie je dostatočné množstvo plynu na to, aby si svoje povinnosti splnili všetky členské štáty. To znamená, že niektoré členské štáty nie sú fyzicky schopné naplniť zásobníky na primerané úrovne, čo povedie na konci zimy 2023 – 2024 k vážnym problémom v oblasti bezpečnosti dodávok.

(11)

V správe sa takisto uvádza, že počas obdobia od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 je potrebné znižovanie spotreby plynu úmerné zníženiu ustanovenému v nariadení (EÚ) 2022/1369. Potrebné predĺženie znižovania by zodpovedalo zníženiu o 15 % v období od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 v porovnaní s referenčným obdobím od 1. apríla 2017 do 31. marca 2022. Predĺženie opatrení na zníženie dopytu a predĺženie obdobia znižovania by takisto poskytli trhu flexibilitu s cieľom obmedziť volatilitu cien plynu a zabrániť prudkým nárastom cien podobným tým, ktoré nastali v roku 2022.

(12)

Vzhľadom na súčasnú napätú rovnováhu medzi ponukou a dopytom môže aj mierne narušenie dodávok plynu dramaticky ovplyvniť trh s plynom a spôsobiť vážne a trvalé škody hospodárstvu a občanom Únie. Povinnosť naplniť zásobníky plynu platí, pokiaľ nie je vyhlásený stav núdze na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1938. Pokiaľ nebude pokračovať dobrovoľné koordinované znižovanie dopytu, náhly výpadok 10 % dovozu plynu do Únie cez plynovod by preto znamenal buď zavedenie drastických izolovaných opatrení členskými štátmi, aby mohli splniť svoje povinnosti naplnenia zásobníkov, alebo by viedol k vyhláseniu stavu núdze na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie. Takéto predĺženie koordinovaného znižovania dopytu zo strany všetkých členských štátov v duchu solidarity je nevyhnutné pre účinné doplnenie uskladňovacích kapacít a s minimálnymi narušeniami trhu, čo má aj naďalej zásadný význam pre bezpečnosť dodávky plynu pred zimou 2023 – 2024.

(13)

Predĺženie nariadenia (EÚ) 2022/1369 predstavuje núdzové opatrenie v reakcii na pretrvávajúce a nové závažné ťažkosti s dodávkami energie, ktoré so sebou prinášajú riziko bezprostrednej krízy a vyžadujú si prispôsobenie obdobia zníženia dopytu po plyne s cieľom predĺžiť dobrovoľné zníženie dopytu po plyne, ako aj s zabezpečiť možnosť vyhlásiť stav pohotovosti Únie a zaviesť zodpovedajúce povinné zníženie dopytu po plyne po marci 2023.

(14)

V dôsledku súčasnej krízy je celá Únia vystavená rizikám nedostatku energie a vysokých cien energie. Keďže Únia je jednotný trh, nedostatok plynu v jednom členskom štáte by mal vážne dôsledky vo všetkých ostatných členských štátoch, a to v podobe fyzického nedostatku zásob plynu, cenovej volatility alebo narušenia priemyselných reťazcov v dôsledku možných obmedzení konkrétnych priemyselných odvetví v členskom štáte. Všetky členské štáty môžu v duchu solidarity naďalej prispievať k znižovaniu rizika nedostatku energie a obmedziť volatilitu cien plynu tým, že znížia svoj dopyt. Pozitívny vplyv tohto solidárneho správania sa za uplynulý rok ešte výrazne zvýšil v dôsledku rozvoja nových prepojovacích kapacít smerom na východ a dodatočných dovozných kapacít skvapalneného zemného plynu, ktoré fyzicky či fakticky lepšie prepájajú členské štáty so zariadeniami na spätné splyňovanie LNG. Pokračovanie v koordinovanej činnosti prostredníctvom opatrení na zníženie dopytu prijatých na úrovni Únie bude preto prínosné pre všetky členské štáty, keďže sa ním zníži riziko závažnejšieho vplyvu na ich hospodárstva.

(15)

Treba konať urýchlene, pretože vtlačná sezóna plynových zásobníkov sa začína v apríli. Vzhľadom na uvedené pretrvávajúce a nové vážne ťažkosti by nepredĺženie koordinovaného znižovania dopytu dostatočne včas pred napĺňaním zásobníkov malo okamžitý vplyv na trajektórie plnenia zásobníkov, trhové podmienky, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť dodávok, a cenovú volatilitu.

(16)

Článok 122 ods. 1 ZFEÚ umožňuje Rade na návrh Komisie a v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodnúť o vhodných opatreniach z hľadiska hospodárskej situácie, a to predovšetkým, ak sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov, najmä v oblasti energetiky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti takúto situáciu predstavuje súčasná kríza dodávok plynu, t. j. energetického výrobku. Reakcia na súčasnú situáciu v duchu solidarity medzi členskými štátmi si preto vyžaduje dočasné predĺženie, ako aj cielené zmeny nariadenia (EÚ) 2022/1369. Založiť potrebný právny nástroj na článku 122 ods. 1 ZFEÚ je preto opodstatnené.

(17)

Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2022/1369, v ktorých sa uznávajú osobitné vnútroštátne okolnosti v prípade povinného zníženia dopytu v stave pohotovosti Únie, by sa mali uplatňovať naďalej. Členské štáty majú naďalej možnosť dočasne obmedziť povinné znižovanie dopytu v prípade, že členský štát čelí kríze dodávok elektriny, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 (3). Takýto scenár môže zahŕňať obmedzenie úmerné významnému zvýšenému využívaniu plynu na výrobu energie, ktoré je potrebné na vývoz podstatne väčšieho množstva elektriny do susedného členského štátu v dôsledku výnimočných okolností, ako je nízka dostupnosť vodnej alebo jadrovej energie v dotknutom členskom štáte alebo v susednom členskom štáte, do ktorého sa vyváža podstatne viac elektriny. Toto obmedzenie by nemalo presiahnuť objem plynu zodpovedajúci uvedenému nadmernému vývozu. Členské štáty by mali zohľadniť toto obmedzenie pri podávaní správ o rozdelení spotreby plynu podľa sektora.

(18)

Členské štáty, ktoré zavádzajú významné opatrenia na dekarbonizáciu prechodom z uhlia na plyn pri diaľkovom vykurovaní, by mali mať možnosť tieto objemy plynu odpočítať od povinnosti znížiť svoj dopyt za predpokladu, že tieto objemy plynu možno priamo pripísať prechodu z uhlia na plyn.

(19)

Členské štáty by mali Komisii podávať správy o ich spotrebe plynu aspoň každé dva mesiace a najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to prostredníctvom Eurostatu. Členské štáty sa nabádajú, aby podávali správy o svojej spotrebe plynu na účely posúdenia dosiahnutého zníženia dopytu každý mesiac, čím sa zabezpečia aktuálne údaje. Ak sa Únia vyhlási stav pohotovosti, správy by sa mali podávať mesačne. V záujme lepšieho zacielenia opatrení na zníženie dopytu a zlepšenia monitorovania spotreby plynu sa členské štáty nabádajú, aby do svojich správ zahŕňali rozčlenenie spotreby plynu podľa sektorov, vrátane dodávok plynu na výrobu elektriny a tepla, spotreby plynu v priemysle a spotreby plynu v domácnostiach a službách v súlade s vymedzeniami a štatistickými konvenciami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (4) o energetickej štatistike.

(20)

V súlade s nariadením (EÚ) 2022/1369 má Komisia vykonať preskúmanie a na základe zistení z neho je oprávnená navrhnúť predĺženie obdobia uplatňovania uvedeného nariadenia. S cieľom zohľadniť ďalšie predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2022/1369 by sa mal stanoviť nový dátum preskúmania na 1. marca 2024.

(21)

Predĺžené a upravené opatrenia na zníženie dopytu by mali byť dočasné a mali by zostať v platnosti do konca zimy 2023 – 2024. Na základe nového preskúmania, ktoré sa má vykonať do 1. marca 2024, by Komisia v prípade potreby mala mať možnosť navrhnúť predĺženie obdobia ich uplatňovania.

(22)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023 vzhľadom na potrebu zabezpečiť nepretržité znižovanie dopytu o 15 % počas obdobia 12 mesiacov od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 a aby sa hospodárskym subjektom, členským štátom a Komisii umožnilo prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(23)

Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(24)

Nariadenie (EÚ) 2022/1369 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2022/1369

Nariadenie (EÚ) 2022/1369 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa body 5 a 6 nahrádzajú takto:

„5.

‚referenčná spotreba plynu‘ je objem priemernej spotreby plynu v členskom štáte počas referenčného obdobia; v prípade členských štátov, v ktorých sa spotreba plynu v období od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022 zvýšila aspoň o 8 % v porovnaní s priemernou spotrebou plynu počas referenčného obdobia, „referenčná spotreba plynu“ je len objem spotreby plynu v období od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022;

6.

‚referenčné obdobie‘ je obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2022.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Dobrovoľné zníženie dopytu

Členské štáty vynaložia maximálne úsilie na zníženie svojej spotreby plynu v období od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 aspoň o 15 % v porovnaní so svojou priemernou spotrebou plynu v období od 1. apríla 2017 do 31. marca 2022 („dobrovoľné zníženie dopytu“). Na uvedené dobrovoľné opatrenia na zníženie dopytu sa uplatňujú články 6, 7 a 8.“

3.

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Na účely povinného zníženia dopytu, pokiaľ bude vyhlásený stav pohotovosti Únie, sa spotreba plynu v každom členskom štáte v období od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024 („obdobie zníženia dopytu“) zníži o 15 % v porovnaní s jeho referenčnou spotrebou plynu. Na účely povinného zníženia dopytu sa zohľadnia všetky objemy zníženia dopytu, ktoré členský štát dosiahol počas obdobia pred vyhlásením stavu pohotovosti Únie.“

4.

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„6a.   Členský štát môže upraviť referenčnú spotrebu plynu používanú na výpočet cieľa povinného zníženia dopytu podľa odseku 2 o objem zvýšenej spotreby plynu vyplývajúcej z prechodu z uhlia na plyn používaný na diaľkové vykurovanie, ak toto zvýšenie v období od 1. augusta 2023 do 31. marca 2024 dosahuje aspoň 8 % v porovnaní s priemernou spotrebou plynu počas referenčného obdobia, a v rozsahu, v akom toto zvýšenie možno priamo pripísať tomuto prechodu.“

5.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušný orgán každého členského štátu monitoruje vykonávanie opatrení na zníženie dopytu na svojom území. Členské štáty podávajú Komisii správu o svojej spotrebe plynu (v terajouloch, TJ) aspoň každé dva mesiace a najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak sa vyhlási stav pohotovosti Únie v súlade s článkom 4 ods. 1, správy sa predkladajú mesačne.

Členské štáty môžu do svojich správ zahrnúť rozčlenenie spotreby plynu podľa sektorov vrátane spotreby plynu v týchto sektoroch:

a)

dodávky plynu na výrobu elektriny a tepla;

b)

spotreba plynu v priemysle;

c)

spotreba plynu v domácnostiach a službách.

Na účely tohto odseku sa uplatňujú vymedzenia a štatistické konvencie ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (*1) o energetickej štatistike.

Koordinačná skupina pre plyn pomáha Komisii pri monitorovaní dobrovoľného a povinného znižovania dopytu.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 1).“"

6.

V článku 9 sa dátum „1. mája 2023“ nahrádza dátumom „1. marca 2024“.

7.

V článku 10 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. marca 2024.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2023

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/1369 z 5. augusta 2022 o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne (Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2022, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (Ú. v. EÚ L 280, 28.10.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 1).


31.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/707

z 19. decembra 2022,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

V častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa uvádzajú harmonizované kritériá klasifikácie látok, zmesí a niektorých výrobkov v triedach nebezpečnosti a v členeniach uvedených tried nebezpečnosti a stanovujú ustanovenia o tom, ako sa majú tieto kritériá splniť, ako aj zodpovedajúce požiadavky na označovanie. Časť 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 obsahuje kritériá nebezpečnosti pre zdravie a časť 4 uvedenej prílohy obsahuje kritériá nebezpečnosti pre životné prostredie.

(2)

V Európskej zelenej dohode (2) sa stanovuje cieľ lepšie chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, ktorý je súčasťou ambiciózneho prístupu k boju proti znečisťovaniu zo všetkých zdrojov a k prechodu na netoxické životné prostredie.

(3)

Potreba stanoviť právne záväznú identifikáciu nebezpečenstva endokrinných disruptorov na základe vymedzenia stanoveného Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2002 (3) a vychádzajúc z už vypracovaných kritérií pre prípravky na ochranu rastlín (4) a biocídne výrobky (5), ako aj potreba uplatňovať ich vo všetkých právnych predpisoch Únie sa zdôrazňuje v oznámení Komisie Chemikálie – stratégia udržateľnosti Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok (6). V uvedenom oznámení sa poukazuje aj na potrebu zahrnúť nové triedy nebezpečnosti a kritériá do nariadenia (ES) č. 1272/2008 na úplné riešenie problému toxicity pre životné prostredie, perzistencie, mobility a bioakumulácie.

(4)

Komisia uskutočnila posúdenie vplyvu doplnenia nových tried nebezpečnosti a kritérií do nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktorého súčasťou bola otvorená verejná konzultácia, ako aj konzultácia so zainteresovanými stranami. Komisia konzultovala aj s expertnou skupinou Európskej chemickej agentúry pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické chemikálie, príslušným orgánmi pre nariadenia REACH a CLP (CARACAL), ako aj s podskupinou pre endokrinné disruptory uvedenej expertnej skupiny, pokiaľ ide o nové triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí, pričom zohľadnila ich vedecké poradenstvo.

(5)

Na základe skúseností a rozšírených vedeckých poznatkov získaných pri identifikácii látok ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vzhľadom na ich vlastnosti endokrinného disruptora, ako aj pri identifikovaní látok ako PBT (perzistentných, bioakumulatívnych a toxických), vPvB (veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych), PMT (perzistentných, mobilných a toxických) a vPvM (veľmi perzistentných a veľmi mobilných) látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (7) je potrebné prispôsobiť nariadenie (ES) č. 1272/2008 technickému a vedeckému pokroku zavedením nových tried nebezpečnosti a kritérií. Vedecké kritériá, podľa ktorých sa majú posúdiť dostupné dôkazy pre klasifikáciu do týchto tried nebezpečnosti, by mali odrážať súčasné vedecké poznatky.

(6)

Látky a zmesi s vlastnosťami endokrinného disruptora vyvolávajú obavy, pokiaľ ide o verejné zdravie a životné prostredie. Bolo preukázané, že endokrinná disrupcia môže viesť k určitým ochoreniam u ľudí, okrem iného k vrodeným chybám, vývojovým a reprodukčným poruchám alebo poruchám neurologického vývoja, rakovine, cukrovke a obezite, a tieto choroby a poruchy majú vysokú a zvyšujúcu sa incidenciu u detí aj dospelých. Takisto sa preukázalo, že vlastnosti endokrinného disruptora môžu nepriaznivo ovplyvniť populácie zvierat.

(7)

Zo skúseností vyplýva, že látky a zmesi s vlastnosťami PBT alebo vPvB vyvolávajú veľmi veľké obavy. Nie sú ľahko rozložiteľné v životnom prostredí a majú tendenciu sa akumulovať v živých organizmoch v rámci celej potravovej siete. Je ťažké zvrátiť akumuláciu týchto látok v životnom prostredí, keďže ich environmentálnu koncentráciu nie je možné len tak zmenšiť znížením ich emisií, a účinky tejto akumulácie sa z dlhodobého hľadiska zle odhadujú. Okrem toho určité PBT a vPvB látky, ktoré sa prepravujú na dlhé vzdialenosti, majú potenciál kontaminovať vzdialené nedotknuté oblasti. Je ťažké zvrátiť expozíciu týmto látkam po ich vypustení do životného prostredia, čo vedie ku kumulatívnej expozícii zvierat aj ľudí prostredníctvom životného prostredia.

(8)

PMT a vPvM látky vyvolávajú obavy, pretože v dôsledku ich vysokej perzistencie v kombinácii s vysokou mobilitou, ktorá je dôsledkom ich nízkeho potenciálu adsorpcie, sa môžu dostať do vodného cyklu vrátane pitnej vody a šíriť sa na veľké vzdialenosti. Mnohé PMT a vPvM látky sa dajú len čiastočne odstrániť procesmi úpravy odpadových vôd a sú schopné preniknúť aj cez najvyspelejšie procesy čistenia vody v zariadeniach na úpravu pitnej vody. Takéto neúplné odstránenie v spojení s novými emisiami znamená, že koncentrácia týchto PMT a vPvM látok v životnom prostrední sa časom zvyšuje. Je ťažké zvrátiť expozíciu PMT a vPvM látkam po ich vypustení do životného prostredia, čo vedie ku kumulatívnej expozícii zvierat aj ľudí prostredníctvom životného prostredia. Akékoľvek účinky tejto expozície sú z dlhodobého hľadiska nepredvídateľné.

(9)

Vzhľadom na čoraz lepšie vedecké poznatky a skúsenosti získané pri identifikácii endokrinných disruptorov pre zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj PBT, vPvB, PMT a vPvM látok a zmesí je vhodné pre tieto látky a zmesi zaviesť triedy nebezpečnosti a požiadavky na označovanie a zodpovedajúce vedecké kritériá na ich identifikáciu.

(10)

Úroveň dôkazov, pokiaľ ide o vlastnosti endokrinného disruptora, môže mať rozdielnu vedeckú silu. Preto je vhodné vytvoriť dve kategórie endokrinných disruptorov: známe alebo predpokladané endokrinné disruptory (kategória 1) a suspektné endokrinné disruptory (kategória 2) pre zdravie ľudí aj životné prostredie.

(11)

Pri vývoji usmernenia k uplatňovaniu kritérií endokrinných disruptorov môže Európska chemická agentúra využiť skúsenosti získané pri vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov, ako aj iné vedecké zdôvodnenia, aby poskytla usmernenia s cieľom objasniť, ktoré účinky, ktoré nevedú k chronickým dôsledkom pre zdravie ľudí a životné prostredie, by nemuseli spadať do definície nepriaznivého účinku.

(12)

Vnútorné vlastnosti PBT a vPvB látok a zmesí vykazujú podobnosti, ale pokiaľ ide o kritérium toxicity, výrazne sa líšia. Preto je vhodné vytvoriť novú triedu nebezpečnosti s členením a zároveň stanoviť spoločné pravidlá pre vedecké posúdenie vnútorných vlastností týkajúcich sa perzistencie a bioakumulácie.

(13)

Vnútorné vlastnosti PMT a vPvM látok a zmesí vykazujú podobnosti, ale pokiaľ ide o kritérium toxicity, výrazne sa líšia. Preto je vhodné vytvoriť novú triedu nebezpečnosti s členením a zároveň stanoviť spoločné pravidlá pre vedecké posúdenie vnútorných vlastností týkajúcich sa perzistencie a mobility.

(14)

V záujme umožnenia vhodnej klasifikácie látok a zmesí ako PBT a vPvB, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaregistrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, by sa súčasné kritériá identifikácie PBT a vPvB látok uvedené v oddiele 1 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 1272/2008. V tejto súvislosti by zavedenie kategórií nebezpečnosti pre PBT a vPvB látky v nariadení (ES) č. 1272/2008 nebolo vhodné vzhľadom na potrebu veľkej vedeckej sily dôkazov na splnenie kritérií pre PBT a vPvB látky, ktoré zodpovedajú kritériám doteraz uvedeným v prílohe XIII k nariadeniu č. 1907/2006. Okrem toho informácie o skríningu uvedené v danej prílohe, ktoré sa posudzujú na účely skríningu vlastností P, vP, B, vB a T, slúžia na iný účel ako na identifikáciu a klasifikáciu nebezpečnosti. Navyše vývoj kritérií pre ďalšie kategórie nebezpečnosti na základe uvedených informácií o skríningu by viedol k nevhodnej klasifikácii a k značnému prekrývaniu so súčasnou environmentálnou klasifikáciou. Preto by nebolo vhodné v nariadení (ES) č. 1272/2008 zaviesť dodatočné kategórie nebezpečnosti pre PBT a vPvB.

(15)

Kritériá klasifikácie v prípade M/vM sa týkajú najmä hodnoty log Koc (pôdneho adsorpčného koeficientu). Hodnota Koc predstavuje rozdeľovací koeficient organický uhlík/voda a odráža schopnosť látky byť adsorbovaná na organickú frakciu pevných zložiek životného prostredia, ako je pôda, kal a usadeniny, a preto je nepriamo úmerná potenciálu látok prenikať do podzemnej vody. Preto je vhodné posúdiť kritérium mobility v porovnaní s hodnotou log Koc látky, pričom nízka hodnota Koc naznačuje vysokú mobilitu.

(16)

Stanovenie nových tried nebezpečnosti znamená zaviesť tieto triedy s ich názvom, príslušnými výstražnými upozorneniami a príslušnými kódmi kategórií nebezpečnosti. Preto je potrebné zahrnúť tieto triedy nebezpečnosti, výstražné upozornenia a kódy kategórií do príloh I, III a VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. „EUH upozornenia“ – (výstražné upozornenia EÚ) – by mali byť zahrnuté a mali by fungovať ako „H upozornenia“ (ďalej len „hlavné“ výstražné upozornenia).

(17)

Piktogramy sú základným nástrojom na oznamovanie informácií o nebezpečenstve. Mali by sa doplniť do informácií o nebezpečnosti pri nových triedach nebezpečnosti po ich prijatí v GHS, aby sa zabránilo interferencii s používaním existujúcich piktogramov pokrývajúcich súčasné nebezpečnosti. V prípade, že sa pre tieto nové triedy nebezpečnosti vytvoria nové piktogramy, mali by sa najprv dohodnúť v rámci GHS, aby sa mohli uplatňovať vo všetkých členských štátoch GHS.

(18)

S cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia látok a zmesí mali čas prispôsobiť sa novým požiadavkám týkajúcim sa klasifikácie a označovania, mali by sa do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 vložiť ustanovenia o odklade uplatňovania povinnosti klasifikovať a označovať látky a zmesi v súlade s týmto nariadením. Uvedená príloha by okrem toho mala obsahovať možnosť, aby bolo v prípade látok a zmesí, ktoré už sú uvedené na trh pred skončením uvedeného obdobia odkladu, povolené pokračovať v ich uvádzaní na trh bez toho, aby sa museli klasifikovať a označiť v súlade s týmto nariadením, aby sa predišlo dodatočnému zaťaženiu dodávateľov látok a zmesí.

(19)

V súlade s prechodnými ustanoveniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1272/2008, ktoré umožňujú skoršie uplatňovanie nových ustanovení na dobrovoľnom základe, by dodávatelia mali mať možnosť uplatňovať nové ustanovenia o klasifikácii a označovaní už pred dátumom uplatňovania povinností klasifikovať a označovať látky a zmesi v súlade s týmto nariadením.

(20)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha VI sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska zelená dohoda, [COM(2019) 640 final z 11. decembra 2019].

(3)  WHO/IPCS (Svetová zdravotnícka organizácia/Medzinárodný program chemickej bezpečnosti), 2002. Global assessment on the state of the science of endocrine disruptors (Celkové posúdenie endokrinných disruptorov na základe súčasného stavu vedeckých poznatkov) (WHO/PCS/EDC/02.2), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 zo 4. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 301, 17.11.2017, s. 1).

(6)  Chemikálie – stratégia udržateľnosti, COM(2020) 667 final.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

V časti 3 sa dopĺňa tento oddiel 3.11:

„3.11.   Endokrinná disrupcia pre zdravie ľudí

3.11.1.    Definície a všeobecné hľadiská

3.11.1.1.   Definície

Na účely oddielu 3.11 sa uplatňujú tieto definície:

a)

„endokrinný disruptor“ je látka alebo zmes, ktorá mení jednu alebo viac funkcií endokrinného systému a následne spôsobuje nepriaznivé účinky na intaktný organizmus, jeho potomstvo, na populácie alebo subpopulácie;

b)

„endokrinná disrupcia“ je zmena jednej alebo viacerých funkcií endokrinného systému spôsobená endokrinným disruptorom;

c)

„endokrinné pôsobenie“ je interakcia s endokrinným systémom, ktorá môže vyvolať reakciu uvedeného systému, cieľových orgánov alebo cieľových tkanív a v dôsledku ktorej má látka alebo zmes potenciál zmeniť jednu alebo viac funkcií endokrinného systému;

d)

„nepriaznivý účinok“ je zmena morfológie, fyziológie, rastu, vývinu, reprodukcie alebo dĺžky života organizmu, systému alebo subpopulácie, ktorá spôsobuje zhoršenie funkčnej kapacity, zhoršenie kapacity kompenzovať ďalší stres, alebo zvýšenie vnímavosti na iné vplyvy;

e)

„biologicky plauzibilná súvislosť“ je korelácia medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom na základe biologických procesov, pričom táto korelácia je konzistentná so súčasnými vedeckými poznatkami.

3.11.1.2.   Všeobecné hľadiská

3.11.1.2.1.

Látky a zmesi, ktoré spĺňajú kritériá pre endokrinné disruptory pre zdravie ľudí na základe dôkazov uvedených v tabuľke 3.11.1, sa považujú za známe, predpokladané alebo suspektné endokrinné disruptory pre zdravie ľudí, pokiaľ neexistuje dôkaz, ktorý presvedčivo preukazuje, že nepriaznivé účinky nie sú relevantné pre ľudí.

3.11.1.2.2.

Dôkazy, ktoré sa majú zohľadniť pri klasifikácii látok v súlade s ostatnými oddielmi tejto prílohy, sa môžu použiť aj na klasifikáciu látok ako endokrinného disruptora pre zdravie ľudí, ak sú splnené kritériá uvedené v tomto oddiele.

3.11.2.    Kritériá klasifikácie v prípade látok

3.11.2.1.   Kategórie nebezpečnosti

Na účely klasifikácie týkajúcej sa endokrinnej disrupcie pre zdravie ľudí sa látky zaraďujú do jednej z dvoch kategórií.

Tabuľka 3.11.1.

Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre zdravie ľudí

Kategórie

Kritériá

KATEGÓRIA 1

Známe alebo predpokladané endokrinné disruptory pre zdravie ľudí

Klasifikácia v kategórii 1 do veľkej miery vychádza z dôkazov na základe aspoň jedného z týchto druhov údajov:

a)

údaje o ľuďoch;

b)

údaje o zvieratách;

c)

údaje netýkajúce sa zvierat, ktoré majú ekvivalentnú prognostickú kapacitu ako údaje v písmenách a) alebo b).

Takéto údaje sú dôkazom, že látka spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

endokrinné pôsobenie;

b)

nepriaznivý účinok na intaktný organizmus alebo jeho potomstvo či budúce generácie;

c)

biologicky plauzibilná súvislosť medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom.

Ak však existujú informácie, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti o relevantnosti nepriaznivých účinkov u ľudí, môže byť vhodnejšia klasifikácia v kategórii 2.

KATEGÓRIA 2

Suspektné endokrinné disruptory pre zdravie ľudí

Látka sa klasifikuje v kategórii 2, ak sú splnené všetky tieto kritériá:

a)

existuje dôkaz o:

i)

endokrinnom pôsobení a

ii)

nepriaznivom účinku na intaktný organizmus alebo jeho potomstvo či budúce generácie;

b)

dôkaz uvedený v písmene a) nie je dostatočne presvedčivý na to, aby sa látka klasifikovala v kategórii 1;

c)

existuje dôkaz o biologicky plauzibilnej súvislosti medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom.

Ak existuje dôkaz, ktorý presvedčivo preukazuje, že nepriaznivé účinky nie sú relevantné pre ľudí, látka sa nepovažuje za endokrinný disruptor pre zdravie ľudí.

3.11.2.2.   Základ pre klasifikáciu

3.11.2.2.1.

Klasifikácia sa uskutočňuje na základe uvedených kritérií a stanovenia závažnosti dôkazov pre každé kritérium (pozri oddiel 3.11.2.3) a stanovenia celkovej závažnosti dôkazov (pozri oddiel 1.1.1). Klasifikácia ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí sa má používať pri látkach, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť nepriaznivý účinok na endokrinný systém u ľudí.

3.11.2.2.2.

Nepriaznivé účinky, ktoré sú výlučne nešpecifickými dôsledkami iných toxických účinkov, sa na účely identifikácie látky ako endokrinného disruptora pre zdravie ľudí nezohľadňujú.

3.11.2.3.   Závažnosť dôkazov a expertný posudok

3.11.2.3.1.

Klasifikácia ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí sa robí na základe posúdenia celkovej závažnosti dôkazov s použitím expertného posudku (pozri oddiel 1.1.1). Znamená to, že všetky dostupné informácie, ktoré súvisia so stanovením endokrinnej disrupcie pre zdravie ľudí sa posudzujú spoločne, ako napríklad:

a)

štúdie in vivo alebo iné štúdie (napr. štúdie in vitro, in silico), na základe ktorých je možné predpokladať nepriaznivé účinky, endokrinné pôsobenie alebo biologicky plauzibilnú súvislosť u ľudí alebo zvierat;

b)

údaje o analogických látkach s použitím vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou (SAR);

c)

hodnotenie látok chemicky príbuzných látke, ktorá je predmetom štúdie, sa môže takisto zahrnúť (zoskupovanie, krížové porovnávanie), najmä keď sú informácie o tejto látke vzácne;

d)

akékoľvek ďalšie relevantné a prijateľné vedecké údaje.

3.11.2.3.2.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov a expertného posudku sa pri posúdení vedeckých dôkazov uvedených v oddiele 3.11.2.3.1 zohľadňujú najmä všetky tieto faktory:

a)

pozitívne aj negatívne výsledky;

b)

relevantnosť koncepcií štúdií pre posúdenie nepriaznivých účinkov a endokrinného pôsobenia;

c)

kvalita a konzistentnosť údajov vzhľadom na štruktúru a koherentnosť výsledkov v rámci podobne koncipovaných štúdií, medzi nimi a naprieč rôznymi druhmi;

d)

spôsob expozície, toxikokinetické a metabolické štúdie;

e)

pojem limitná dávka (koncentrácia) a medzinárodné usmernenia o maximálnych odporúčaných dávkach (koncentráciách) a o posudzovaní zmätočného účinku nadmernej toxicity.

3.11.2.3.3.

Pri použití stanovenia závažnosti dôkazov sa súvislosť medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivými účinkami stanovuje na základe biologickej plauzibility, ktorá sa určuje vzhľadom na dostupné vedecké poznatky. Biologicky plauzibilná súvislosť sa nemusí preukazovať na základe údajov špecifických pre látku.

3.11.2.3.4.

Pri použití stanovenia závažnosti dôkazov sa dôkazy, ktoré sa zohľadňujú pri klasifikácii látky ako endokrinného disruptora pre životné prostredie uvedeného v oddiele 4.2, zohľadňujú pri posudzovaní klasifikácie látky ako endokrinného disruptora pre zdravie ľudí podľa oddielu 3.11.

3.11.2.4.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 3.11.2.1 až 3.11.2.3.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 3.11.2.1 až 3.11.2.3 do 1. novembra 2026.

3.11.3.    Kritériá klasifikácie v prípade zmesí

3.11.3.1.   Klasifikácia zmesí, ak sú dostupné údaje za všetky zložky alebo len za niektoré zložky zmesi

3.11.3.1.1.

Zmes sa klasifikuje ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí, keď aspoň jedna jej zložka bola klasifikovaná ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 1 alebo kategórie 2 a je prítomná v množstve rovnom alebo vyššom, než je príslušný generický koncentračný limit uvedený v tabuľke 3.11.2 pre kategóriu 1, resp. kategóriu 2.

Tabuľka 3.11.2.

Generické koncentračné limity zložiek zmesi klasifikovanej ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi

Zložka klasifikovaná ako:

Generické koncentračné limity, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi ako:

Endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 1

Endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 2

Endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 1

≥ 0,1 %

 

Endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 2

 

≥ 1 %

[Poznámka 1]

Poznámka:

Koncentračné limity uvedené v tejto tabuľke platia pre tuhé látky a kvapaliny (hmotnostné percentá), ako aj pre plyny (objemové percentá).

Poznámka 1:

Ak je v zmesi prítomný endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 2 ako zložka s koncentráciou ≥ 0,1 %, pre zmes je na požiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

3.11.3.2.   Klasifikácia zmesí, keď sú dostupné údaje za celú zmes

3.11.3.2.1.

Klasifikácia zmesí vychádza z dostupných údajov z testov za jednotlivé zložky zmesi s použitím koncentračných limitov za zložky klasifikované ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí. V jednotlivých prípadoch sa na klasifikáciu môžu použiť údaje z testov za celú zmes, ak sa pri nich prejaví endokrinná disrupcia pre zdravie ľudí, ktorá nebola stanovená na základe hodnotenia jednotlivých zložiek. V týchto prípadoch sa výsledky testov za celú zmes musia ukázať ako presvedčivé, pričom sa zohľadní dávka (koncentrácia) a iné faktory, akými sú trvanie, pozorovania, citlivosť a štatistická analýza testovacích systémov. Príslušná dokumentácia, ktorá je podkladom pre klasifikáciu, sa uchováva a na požiadanie sa sprístupní na preskúmanie.

3.11.3.3.   Klasifikácia zmesí, ak nie sú dostupné údaje za celú zmes: princípy extrapolácie

3.11.3.3.1.

Ak samotná zmes nebola testovaná s cieľom určiť jej endokrinnú disrupciu pre zdravie ľudí, ale existujú dostatočné údaje o jednotlivých zložkách a podobných testovaných zmesiach (s výhradou oddielu 3.11.3.2.1), ktoré primerane charakterizujú nebezpečnosť tejto zmesi, tieto údaje sa použijú v súlade s príslušnými princípmi extrapolácie uvedenými v oddiele 1.1.3.

3.11.3.4.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 3.11.3.1, 3.11.3.2 a 3.11.3.3.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 3.11.3.1, 3.11.3.2 a 3.11.3.3 do 1. mája 2028.

3.11.4.    Informovanie o nebezpečnosti

3.11.4.1.

Pri látkach a zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti (endokrinná disrupcia pre zdravie ľudí), sa použijú prvky označovania v súlade s tabuľkou 3.11.3.

Tabuľka 3.11.3.

Prvky označovania endokrinnej disrupcie pre zdravie ľudí

Klasifikácia

Kategória 1

Kategória 2

Symbol/piktogram

 

 

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Upozornenie

Výstražné upozornenie

EUH380: Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu u ľudí

EUH381: Podozrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu u ľudí

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P263

P280

P201

P202

P263

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P308 + P313

P308 + P313

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

P405

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

3.11.4.2.   Časové uplatňovanie v prípade látok

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky označujú v súlade s oddielom 3.11.4.1.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 3.11.4.1 do 1. novembra 2026.

3.11.4.3.   Časové uplatňovanie v prípade zmesí

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi označujú v súlade s oddielom 3.11.4.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 3.11.4.1 do 1. mája 2028.“

2.

V časti 4 sa dopĺňajú tieto oddiely 4.2, 4.3 a 4.4:

„4.2.   Endokrinná disrupcia pre životné prostredie

4.2.1.    Definície a všeobecné hľadiská

4.2.1.1.   Definície

Na účely oddielu 4.2 sa uplatňujú tieto definície:

a)

„endokrinný disruptor“ je látka alebo zmes, ktorá mení jednu alebo viac funkcií endokrinného systému a následne spôsobuje nepriaznivé účinky na intaktný organizmus, jeho potomstvo, na populácie alebo subpopulácie;

b)

„endokrinná disrupcia“ je zmena jednej alebo viacerých funkcií endokrinného systému spôsobená endokrinným disruptorom;

c)

„endokrinné pôsobenie“ je interakcia s endokrinným systémom, ktorá môže vyvolať reakciu tohto systému, cieľových orgánov alebo cieľových tkanív a v dôsledku ktorej má látka alebo zmes potenciál zmeniť jednu alebo viac funkcií endokrinného systému;

d)

„nepriaznivý účinok“ je zmena morfológie, fyziológie, rastu, vývinu, reprodukcie alebo dĺžky života organizmu, systému alebo subpopulácie, ktorá spôsobuje zhoršenie funkčnej kapacity, zhoršenie kapacity kompenzovať ďalší stres, alebo zvýšenie vnímavosti na iné vplyvy;

e)

„biologicky plauzibilná súvislosť“ je korelácia medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom na základe biologických procesov, pričom táto korelácia je konzistentná so súčasnými vedeckými poznatkami.

4.2.1.2.   Všeobecné hľadiská

4.2.1.2.1.

Látky a zmesi, ktoré spĺňajú kritériá pre endokrinné disruptory pre životné prostredie na základe dôkazov uvedených v tabuľke 4.2.1, sa považujú za známe, predpokladané alebo suspektné endokrinné disruptory pre životné prostredie, pokiaľ neexistuje dôkaz, ktorý presvedčivo preukazuje, že identifikované nepriaznivé účinky nie sú relevantné na úrovni populácie alebo subpopulácie.

4.2.1.2.2.

Dôkazy, ktoré sa majú zohľadniť pri klasifikácii látok v súlade s ostatnými oddielmi tejto prílohy, sa môžu použiť aj na klasifikáciu látok ako endokrinného disruptora pre životné prostredie, ak sú splnené kritériá uvedené v tomto oddiele.

4.2.2.    Kritériá klasifikácie v prípade látok

4.2.2.1.   Kategórie nebezpečnosti

Na účely klasifikácie týkajúcej sa endokrinnej disrupcie pre životné prostredie sa látky zaraďujú do jednej z dvoch kategórií.

Tabuľka 4.2.1.

Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre životné prostredie

Kategórie

Kritériá

KATEGÓRIA 1

Známe alebo predpokladané endokrinné disruptory pre životné prostredie

Klasifikácia v kategórii 1 do veľkej miery vychádza z dôkazov na základe aspoň jedného z týchto druhov údajov:

a)

údaje o zvieratách;

b)

údaje netýkajúce sa zvierat, ktoré majú ekvivalentnú prognostickú kapacitu ako údaje v písmene a).

Takéto údaje sú dôkazom, že látka spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

endokrinné pôsobenie;

b)

nepriaznivý účinok na intaktný organizmus alebo jeho potomstvo či budúce generácie;

c)

biologicky plauzibilná súvislosť medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom.

Ak však existujú informácie, ktoré vyvolávajú pochybnosti o relevantnosti identifikovaných nepriaznivých účinkov na úrovni populácie alebo subpopulácie, môže byť vhodnejšia klasifikácia v kategórii 2.

KATEGÓRIA 2

Suspektné endokrinné disruptory pre životné prostredie

Látka sa klasifikuje v kategórii 2, ak sú splnené všetky tieto kritériá:

a)

existuje dôkaz o:

i)

endokrinnom pôsobení a

ii)

nepriaznivom účinku na intaktný organizmus alebo jeho potomstvo či budúce generácie;

b)

dôkaz uvedený v písmene a) nie je dostatočne presvedčivý na to, aby sa látka klasifikovala v kategórii 1;

c)

existuje dôkaz o biologicky plauzibilnej súvislosti medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivým účinkom.

Ak existuje dôkaz, ktorý presvedčivo preukazuje, že identifikované nepriaznivé účinky nie sú relevantné na úrovni populácie ani subpopulácie, látka sa nepovažuje za endokrinný disruptor pre životné prostredie.

4.2.2.2.   Základ pre klasifikáciu

4.2.2.2.1.

Klasifikácia sa uskutočňuje na základe uvedených vhodných kritérií a stanovenia závažnosti dôkazov pre každé kritérium (pozri oddiel 4.2.2.3) a stanovenia celkovej závažnosti dôkazov (pozri oddiel 1.1.1). Klasifikácia ako endokrinný disruptor pre životné prostredie sa má používať pri látkach, ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý účinok na endokrinný systém na úrovni populácie alebo subpopulácie.

4.2.2.2.2.

Nepriaznivé účinky, ktoré sú výlučne nešpecifickými dôsledkami iných toxických účinkov, sa na účely identifikácie látky ako endokrinného disruptora pre životné prostredie nezohľadňujú.

4.2.2.3.   Závažnosť dôkazov a expertný posudok

4.2.2.3.1.

Klasifikácia ako endokrinný disruptor pre životné prostredie sa robí na základe posúdenia celkovej závažnosti dôkazov s použitím expertného posudku (pozri oddiel 1.1.1). Znamená to, že všetky dostupné informácie, ktoré súvisia so stanovením endokrinnej disrupcie pre životné prostredie sa posudzujú spoločne, ako napríklad:

a)

štúdie in vivo alebo iné štúdie (napr. štúdie in vitro, in silico), na základe ktorých je možné predpokladať nepriaznivé účinky, endokrinné pôsobenie alebo biologicky plauzibilnú súvislosť u zvierat;

b)

údaje o analogických látkach s použitím vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou (SAR);

c)

hodnotenie látok chemicky príbuzných látke, ktorá je predmetom štúdie, sa môže takisto zahrnúť (zoskupovanie, krížové porovnávanie), najmä keď sú informácie o tejto látke vzácne;

d)

akékoľvek ďalšie relevantné a prijateľné vedecké údaje.

4.2.2.3.2.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov a expertného posudku sa pri posúdení vedeckých dôkazov uvedených v oddiele 4.2.2.3.1 zohľadňujú najmä všetky tieto faktory:

a)

pozitívne aj negatívne výsledky;

b)

relevantnosť koncepcie štúdie pre posúdenie nepriaznivých účinkov a jej relevantnosť na úrovni populácie alebo subpopulácie, ako aj pre posúdenie endokrinného pôsobenia;

c)

nepriaznivé účinky na reprodukciu, rast/vývin a iné relevantné nepriaznivé účinky, ktoré pravdepodobne môžu mať vplyv na populácie alebo subpopulácie;

d)

kvalita a konzistentnosť údajov vzhľadom na štruktúru a koherentnosť výsledkov v rámci podobne koncipovaných štúdií, medzi nimi a naprieč rôznymi druhmi;

e)

spôsob expozície, toxikokinetické a metabolické štúdie;

f)

pojem limitná dávka (koncentrácia) a medzinárodné usmernenia o maximálnych odporúčaných dávkach (koncentráciách) a o posudzovaní zmätočného účinku nadmernej toxicity.

g)

ak sú k dispozícii, primerané, spoľahlivé a reprezentatívne údaje získané v teréne alebo údaje z monitorovania alebo výsledky z populačných modelov.

4.2.2.3.3.

Pri použití stanovenia závažnosti dôkazov sa súvislosť medzi endokrinným pôsobením a nepriaznivými účinkami stanovuje na základe biologickej plauzibility, ktorá sa určuje vzhľadom na dostupné vedecké poznatky. Biologicky plauzibilná súvislosť sa nemusí preukazovať na základe údajov špecifických pre látku.

4.2.2.3.4.

Pri použití stanovenia závažnosti dôkazov sa dôkazy, ktoré sa zohľadňujú pri klasifikácii látky ako endokrinného disruptora pre zdravie ľudí uvedeného v oddiele 3.11 zohľadňujú pri posudzovaní klasifikácie látky ako endokrinného disruptora pre životné prostredie podľa oddielu 4.2.

4.2.2.4.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.2.2.1 až 4.2.2.3.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.2.2.1 až 4.2.2.3 do 1. novembra 2026.

4.2.3.    Kritériá klasifikácie v prípade zmesí

4.2.3.1.   Klasifikácia zmesí, ak sú dostupné údaje za všetky zložky alebo len za niektoré zložky zmesi

4.2.3.1.1.

Zmes sa klasifikuje ako endokrinný disruptor pre životné prostredie, keď aspoň jedna jej zložka bola klasifikovaná ako endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 1 alebo kategórie 2 a je prítomná v množstve rovnom alebo vyššom, než je príslušný generický koncentračný limit uvedený v tabuľke 4.2.2 pre kategóriu 1, resp. kategóriu 2.

Tabuľka 4.2.2.

Generické koncentračné limity zložiek zmesi klasifikovanej ako endokrinný disruptor pre životné prostredie, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi

Zložka klasifikovaná ako:

Generické koncentračné limity, ktoré vedú ku klasifikácii zmesi ako:

Endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 1

Endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 2

Endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 1

≥ 0,1  %

 

Endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 2

 

≥ 1  %

[Poznámka 1 ]

Poznámka:

Koncentračné limity uvedené v tejto tabuľke platia pre tuhé látky a kvapaliny (hmotnostné percentá), ako aj pre plyny (objemové percentá).

Poznámka 1:

Ak je v zmesi prítomný endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 2 ako zložka s koncentráciou ≥ 0,1 %, pre zmes je na požiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

4.2.3.2.   Klasifikácia zmesí, ak sú dostupné údaje za celú zmes

4.2.3.2.1.   

 

Klasifikácia zmesí vychádza z dostupných údajov z testov za jednotlivé zložky zmesi s použitím koncentračných limitov pre zložky klasifikované ako endokrinný disruptor pre životné prostredie. V jednotlivých prípadoch sa na klasifikáciu môžu použiť údaje z testov za celú zmes, ak sa pri nich prejaví endokrinná disrupcia pre životné prostredie, ktorá nebola stanovená na základe hodnotenia jednotlivých zložiek. V týchto prípadoch sa výsledky testov za celú zmes musia ukázať ako presvedčivé, pričom sa zohľadní dávka (koncentrácia) a iné faktory, akými sú trvanie, pozorovania, citlivosť a štatistická analýza testovacích systémov. Príslušná dokumentácia, ktorá je podkladom pre klasifikáciu, sa uchováva a na požiadanie sa sprístupní na preskúmanie.

4.2.3.3.   Klasifikácia zmesí, ak nie sú dostupné údaje za celú zmes: princípy extrapolácie

4.2.3.3.1.

Ak samotná zmes nebola testovaná s cieľom určiť jej endokrinnú disrupciu pre životné prostredie, ale existujú dostatočné údaje o jednotlivých zložkách a podobných testovaných zmesiach (s výhradou oddielu 4.2.3.2.1), ktoré primerane charakterizujú nebezpečnosť tejto zmesi, tieto údaje sa použijú v súlade s príslušnými princípmi extrapolácie uvedenými v oddiele 1.1.3.

4.2.3.4.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.2.3.1 až 4.2.3.3.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.2.3.1, 4.2.3.2 a 4.2.3.3 do 1. mája 2028.

4.2.4.    Informovanie o nebezpečnosti

4.2.4.1.

Pri látkach a zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti (endokrinná disrupcia pre životné prostredie), sa použijú prvky označovania v súlade s tabuľkou 4.2.3.

Tabuľka 4.2.3.

Prvky označovania endokrinnej disrupcie pre životné prostredie

Klasifikácia

Kategória 1

Kategória 2

Symbol/piktogram

 

 

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Upozornenie

Výstražné upozornenie

EUH430: Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu v životnom prostredí

EUH431: Podozrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu v životnom prostredí

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P391

P391

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P405

P405

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

4.2.4.2.   Časové uplatňovanie v prípade látok

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky označujú v súlade s oddielom 4.2.4.1.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.2.4.1 do 1. novembra 2026.

4.2.4.3.   Časové uplatňovanie v prípade zmesí

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi označujú v súlade s oddielom 4.2.4.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.2.4.1 do 1. mája 2028.

4.3.   Perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne vlastnosti

4.3.1.    Definície a všeobecné hľadiská

4.3.1.1.

Na účely oddielu 4.3 sa uplatňujú tieto definície:

„PBT“ je perzistentná, bioakumulatívna a toxická látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie stanovené v oddiele 4.3.2.1;

„vPvB“ je veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie stanovené v oddiele 4.3.2.2.

4.3.1.2.

Trieda nebezpečnosti perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne vlastnosti sa člení na:

vlastnosti PBT a

vlastnosti vPvB.

4.3.2.    Kritériá klasifikácie v prípade látok

4.3.2.1.   Kritériá klasifikácie v prípade PBT

Látka sa považuje za PBT látku, ak spĺňa kritériá perzistencie, bioakumulácie a toxicity uvedené v oddieloch 4.3.2.1.1 až 4.3.2.1.3 posúdené podľa oddielu 4.3.2.3.

4.3.2.1.1.   Perzistencia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium perzistencie (P), ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

polčas degradácie v morskej vode presahuje 60 dní;

b)

polčas degradácie v sladkej vode alebo vo vode v ústí rieky presahuje 40 dní;

c)

polčas degradácie v morskom sedimente presahuje 180 dní;

d)

polčas degradácie v sladkovodnom sedimente alebo v sedimente z ústia rieky presahuje 120 dní;

e)

polčas degradácie v pôde presahuje 120 dní.

4.3.2.1.2.   Bioakumulácia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium bioakumulácie (B), ak biokoncentračný faktor vo vodných druhoch je vyšší ako 2 000.

4.3.2.1.3.   Toxicita

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium toxicity (T), ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

dlhodobá koncentrácia bez pozorovaného účinku (NOEC) alebo ECx (napr. EC10) pre morské alebo sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 mg/l;

b)

látka spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako karcinogénna (kategória 1A alebo 1B), mutagénna pre zárodočné bunky (kategória 1A alebo 1B) alebo poškodzujúca reprodukciu (kategória 1A, 1B alebo 2) podľa oddielov 3.5, 3.6 alebo 3.7;

c)

existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, ktorý sa zistil na základe toho, že látka spĺňa kritériá klasifikácie: toxická pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii jej vplyvu (STOT RE kategória 1 alebo 2) podľa oddielu 3.9;

d)

látka spĺňa kritériá klasifikácie ako endokrinný disruptor (kategória 1) pre ľudí alebo životné prostredie podľa oddielov 3.11 alebo 4.2.

4.3.2.2.   Kritériá klasifikácie v prípade vPvB

Látka sa považuje za vPvB látku, ak spĺňa kritériá perzistencie a bioakumulácie uvedené v oddieloch 4.3.2.2.1 a 4.3.2.2.2 posúdené podľa oddielu 4.3.2.3.

4.3.2.2.1.   Perzistencia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium „veľmi perzistentná“ (vP), ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

polčas degradácie v morskej vode, sladkej vode alebo vo vode v ústí rieky presahuje 60 dní;

b)

polčas degradácie v morskom sedimente, sladkovodnom sedimente alebo v sedimente z ústia rieky presahuje 180 dní;

c)

polčas degradácie v pôde presahuje 180 dní.

4.3.2.2.2.   Bioakumulácia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium „veľmi bioakumulatívna“ (vB), ak biokoncentračný faktor vo vodných druhoch je vyšší ako 5 000.

4.3.2.3.   Základ pre klasifikáciu

Na účely klasifikácie PBT látok a vPvB látok sa uplatňuje stanovenie závažnosti dôkazov s použitím odborného posudku tak, že sa porovnávajú všetky relevantné a dostupné informácie uvedené v oddiele 4.3.2.3 s kritériami uvedenými v oddieloch 4.3.2.1 a 4.3.2.2. Táto závažnosť dôkazov sa uplatňuje najmä v prípadoch, že sa kritériá uvedené v oddieloch 4.3.2.1 a 4.3.2.2 nedajú uplatniť priamo na dostupné informácie.

Informácie použité na účely posúdenia vlastností PBT/vPvB vychádzajú z údajov získaných za relevantných podmienok.

Pri identifikácii sa zohľadňujú aj vlastnosti PBT/vPvB relevantných zložiek, prídavných látok alebo nečistôt látky a relevantných produktov transformácie alebo degradácie.

Táto trieda nebezpečnosti [perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) vlastnosti] sa vzťahuje na všetky organické látky vrátane organokovov.

Na účely posúdenia vlastností P, vP, B, vB a T sa zohľadňujú informácie uvedené v oddieloch 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 a 4.3.2.3.3.

4.3.2.3.1.   Posúdenie vlastností P alebo vP

Na účely posúdenia vlastností P alebo vP sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky simulačných testov degradácie v povrchovej vode;

b)

výsledky simulačných testov degradácie v pôde;

c)

výsledky simulačných testov degradácie v sedimente;

d)

iné informácie, napríklad informácie zo štúdií vykonaných v teréne alebo z monitorovacích štúdií, za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.3.2.3.2.   Posúdenie vlastností B alebo vB:

Na účely posúdenia vlastností B alebo vB sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky štúdií o biokoncentrácii alebo bioakumulácii vo vodných druhoch;

b)

iné informácie o bioakumulačnom potenciáli za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť, napríklad:

i)

výsledky štúdií o bioakumulácii v suchozemských druhoch;

ii)

údaje z vedeckých analýz ľudských telesných tekutín alebo tkanív, ako je krv, mlieko alebo tuk;

iii)

zisťovanie zvýšenej hladiny v živých organizmoch, predovšetkým v ohrozených druhoch alebo zraniteľných populáciách alebo subpopuláciách v porovnaní s hladinami v ich okolitom prostredí;

iv)

výsledky štúdií o chronickej toxicite pre živočíchy;

v)

posúdenie toxikokinetických prejavov látky;

c)

informácie o tom, či má látka schopnosť biomagnifikácie v potravinovom reťazci, podľa možnosti vyjadrené faktormi biomagnifikácie alebo faktormi trofickej magnifikácie.

4.3.2.3.3.   Posúdenie vlastností T:

Na účely posúdenia vlastností T sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na vodných bezstavovcoch;

b)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na rybách;

c)

výsledky štúdií inhibície rastu rias alebo vodných rastlín;

d)

látka, ktorá spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako karcinogénna v kategórii 1A alebo 1B (pridelené výstražné upozornenia: H350 alebo H350i), mutagénna pre zárodočné bunky v kategórii 1A alebo 1B (pridelené výstražné upozornenie: H340), poškodzujúca reprodukciu v kategórii 1A, 1B alebo 2 (pridelené výstražné upozornenia: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d alebo H361fd), toxická pre špecifický cieľový orgán po opakovanej dávke v kategórii 1 alebo 2 (pridelené výstražné upozornenia: H372 alebo H373);

e)

látka, ktorá spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako endokrinný disruptor (kategória 1) pre zdravie ľudí alebo životné prostredie (pridelené výstražné upozornenia: EUH380 alebo EUH430);

f)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na suchozemských organizmoch, bezstavovcoch a rastlinách;

g)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na organizmoch v sedimentoch;

h)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity alebo testovania reprodukčnej toxicity na vtákoch;

i)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.3.2.4.   Závažnosť dôkazov a expertný posudok

4.3.2.4.1.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov s použitím expertného posudku podľa oddielu 1.1.1 sa spoločne zohľadňujú všetky dostupné relevantné vedecké údaje, ako sú:

a)

štúdie in vivo alebo iné štúdie (napr. štúdie in vitro, in silico);

b)

informácie získané uplatňovaním prístupu podľa kategórií (zoskupovanie, krížové porovnávanie);

c)

údaje o analogických látkach s použitím vzťahov štruktúry a účinku (SAR), ktoré poskytujú informácie o vlastnostiach P, vP, B, vB a T;

d)

výsledky monitorovania a modelových testov;

e)

skúsenosti u ľudí, akými sú údaje o účinkoch pri práci a údaje z databáz o nehodách;

f)

epidemiologické a klinické štúdie;

g)

dobre zdokumentované prípadové štúdie, odborne recenzované uverejnené štúdie a pozorovania;

h)

akékoľvek dodatočné prijateľné údaje.

Kvalite a konzistentnosti údajov sa pripisuje primeraná dôležitosť. Dostupné výsledky sa bez ohľadu na jednotlivé závery zhromaždia v rámci jedného stanovenia závažnosti dôkazov.

4.3.2.4.2.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov sa okrem informácií uvedených v oddieloch 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 a 4.3.2.3.3 zohľadnia aj tieto informácie ako súčasť vedeckého posúdenia informácií relevantných pre vlastnosti P, vP, B, vB a T:

a)

prejavy vlastností P alebo vP:

i)

výsledky testov ľahkej biodegradácie;

ii)

výsledky iných skríningových testov na degradáciu (napr. test ľahkej biodegradácie, testy inherentnej biologickej rozložiteľnosti);

iii)

výsledky získané na základe dobre vyvinutých a spoľahlivých modelov (Q)SAR predpokladajúcich biodegradáciu;

iv)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť;

b)

prejavy vlastností B alebo vB:

i)

rozdeľovací koeficient experimentálne stanovený alebo odhadnutý pomocou dobre vyvinutých a spoľahlivých modelov (Q)SAR;

ii)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť;

c)

prejavy vlastností T:

i)

krátkodobá toxicita pre vodné prostredie (napr. výsledky z testovania akútnej toxicity na bezstavovcoch, riasach alebo vodných rastlinách alebo rybách, testovanie na akútnu toxicitu in vitro na bunkových líniách z rýb);

ii)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.3.2.5.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.3.2.1 až 4.3.2.4.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.3.2.1 až 4.3.2.4 do 1. novembra 2026.

4.3.3.    Kritériá klasifikácie v prípade zmesí

4.3.3.1.

Zmes sa klasifikuje ako PBT/vPvB, ak aspoň jedna zložka zmesi bola klasifikovaná ako PBT/vPvB a je prítomná v množstve rovnom alebo vyššom ako 0,1 % (v hmotnostných percentách).

4.3.3.2.

Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 4.3.3.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 4.3.3.1 do 1. mája 2028.“

4.3.4.    Informovanie o nebezpečnosti

4.3.4.1.

Pri látkach alebo zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti, sa použijú prvky označovania v súlade s tabuľkou 4.3.1.

Tabuľka 4.3.1.

Prvky označovania vlastností PBT a vPvB

 

PBT

vPvB

Symbol/piktogram

 

 

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

EUH440: Akumuluje sa v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí

EUH441: Výrazne sa akumuluje v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P391

P391

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

4.3.4.2.   Časové uplatňovanie v prípade látok

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky označujú v súlade s oddielom 4.3.4.1.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.3.4.1 do 1. novembra 2026.

4.3.4.3.   Časové uplatňovanie v prípade zmesí

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi označujú v súlade s ustanoveniach stanovenými v oddiele 4.3.4.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.3.4.1 do 1. mája 2028.

4.4.   Perzistentné, mobilné a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi mobilné vlastnosti

4.4.1.    Definície a všeobecné hľadiská

4.4.1.1.   Na účely oddielu 4.4 sa uplatňujú tieto definície:

„PMT“ je perzistentná, mobilná a toxická látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie stanovené v oddiele 4.4.2.1;

„vPvM“ je veľmi perzistentná a veľmi mobilná látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie stanovené v oddiele 4.4.2.2;

„log Koc“ je dekadický logaritmus rozdeľovacieho koeficientu organický uhlík/voda (t. j. Koc).

4.4.1.2.   Trieda nebezpečnosti perzistentné, mobilné a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi mobilné vlastnosti sa člení na:

vlastnosti PBT a

vlastnosti vPvB.

4.4.2.    Kritériá klasifikácie v prípade látok

4.4.2.1.   Kritériá klasifikácie v prípade PMT

Látka sa považuje za PMT látku, ak spĺňa kritériá perzistencie, mobility a toxicity uvedené v oddieloch 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 a 4.4.2.1.3 posúdené podľa oddielu 4.4.2.3.

4.4.2.1.1.   Perzistencia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium perzistencie (P), ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

polčas degradácie v morskej vode presahuje 60 dní;

b)

polčas degradácie v sladkej vode alebo vo vode v ústí rieky presahuje 40 dní;

c)

polčas degradácie v morskom sedimente presahuje 180 dní;

d)

polčas degradácie v sladkovodnom sedimente alebo v sedimente z ústia rieky presahuje 120 dní;

e)

polčas degradácie v pôde presahuje 120 dní.

4.4.2.1.2.   Mobilita

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium mobility (M), ak hodnota log Koc je nižšia ako 3. V prípade ionizovateľnej látky sa považuje kritérium mobility za splnené, ak najnižšia hodnota log Koc pri pH od 4 do 9 je nižšia ako 3.

4.4.2.1.3.   Toxicita

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium toxicity (T), ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

dlhodobá koncentrácia bez pozorovaného účinku (NOEC) alebo ECx (napr. EC10) pre morské alebo sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 mg/l;

b)

látka spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako karcinogénna (kategória 1A alebo 1B), mutagénna pre zárodočné bunky (kategória 1A alebo 1B) alebo poškodzujúca reprodukciu (kategória 1A, 1B alebo 2) podľa oddielov 3.5, 3.6 alebo 3.7;

c)

existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, ktorý sa zistil na základe toho, že látka spĺňa kritériá klasifikácie ako toxická pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii jej vplyvu (STOT RE kategória 1 alebo 2) podľa oddielu 3.9;

d)

látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako endokrinný disruptor (kategória 1) pre zdravie ľudí alebo životné prostredie podľa oddielov 3.11 alebo 4.2.

4.4.2.2.   Kritériá klasifikácie v prípade vPvM

Látka sa považuje za vPvM látku, ak spĺňa kritériá perzistencie a mobility uvedené v oddieloch 4.4.2.2.1 a 4.4.2.2.2 posúdené podľa oddielu 4.4.2.3.

4.4.2.2.1.   Perzistencia

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium „veľmi perzistentná“ (vP), ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

polčas degradácie v morskej vode, sladkej vode alebo vo vode v ústí rieky presahuje 60 dní;

b)

polčas degradácie v morskom sedimente, sladkovodnom sedimente alebo v sedimente z ústia rieky presahuje 180 dní;

c)

polčas degradácie v pôde presahuje 180 dní.

4.4.2.2.2.   Mobilita

Látka sa považuje za látku, ktorá spĺňa kritérium „veľmi mobilná“ (vM), ak hodnota log Koc je nižšia ako 2. V prípade ionizovateľnej látky sa považuje kritérium mobility za splnené, ak najnižšia hodnota log Koc pri pH od 4 do 9 je nižšia ako 2.

4.4.2.3.   Základ pre klasifikáciu

Na účely klasifikácie PMT látok a vPvM látok sa uplatňuje stanovenie závažnosti dôkazov s použitím odborného posudku tak, že sa porovnávajú všetky relevantné a dostupné informácie uvedené v oddiele 4.4.2.3 s kritériami uvedenými v oddieloch 4.4.2.1 a 4.4.2.2. Táto závažnosť dôkazov sa uplatňuje najmä v prípadoch, že sa kritériá uvedené v oddieloch 4.4.2.1 a 4.4.2.2 nedajú uplatniť priamo na dostupné informácie.

Informácie použité na účely posúdenia vlastností PMT/vPvM vychádzajú z údajov získaných za relevantných podmienok.

Pri identifikácii sa zohľadňujú aj vlastnosti PMT/vPvM relevantných zložiek, prídavných látok alebo nečistôt látky a relevantných produktov transformácie alebo degradácie.

Táto trieda nebezpečnosti (vlastnosti PMT a vPvM) sa vzťahuje na všetky organické látky vrátane organokovov.

Na účely posúdenia vlastností P, vP, M, vM a T sa zohľadňujú informácie uvedené v oddieloch 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 a 4.4.2.3.3.

4.4.2.3.1.   Posúdenie vlastností P alebo vP

Na účely posúdenia vlastností P alebo vP sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky simulačných testov degradácie v povrchovej vode;

b)

výsledky simulačných testov degradácie v pôde;

c)

výsledky simulačných testov degradácie v sedimente;

d)

iné informácie, napríklad informácie zo štúdií vykonaných v teréne alebo z monitorovacích štúdií, za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.4.2.3.2.   Posúdenie vlastností M alebo vM

Na účely posúdenia vlastností M alebo vM sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky z testovania adsorpcie/desorpcie;

b)

iné informácie, napríklad informácie zo štúdií vyplavovania, z modelových štúdií alebo z monitorovacích štúdií, za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.4.2.3.3.   Posúdenie vlastností T:

Na účely posúdenia vlastností T sa zohľadňujú tieto informácie:

a)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na vodných bezstavovcoch;

b)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na rybách;

c)

výsledky štúdií inhibície rastu rias alebo vodných rastlín;

d)

látka, ktorá spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako karcinogénna v kategórii 1A alebo 1B (pridelené výstražné upozornenia: H350 alebo H350i), mutagénna pre zárodočné bunky v kategórii 1A alebo 1B (pridelené výstražné upozornenie: H340), poškodzujúca reprodukciu v kategórii 1A, 1B alebo 2 (pridelené výstražné upozornenia: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d alebo H361fd), toxická pre špecifický cieľový orgán po opakovanej dávke v kategórii 1 alebo 2 (pridelené výstražné upozornenia: H372 alebo H373);

e)

látka, ktorá spĺňa kritériá na to, aby bola klasifikovaná ako endokrinný disruptor (kategória 1) pre zdravie ľudí alebo životné prostredie (pridelené výstražné upozornenia: EUH380 alebo EUH430);

f)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na suchozemských organizmoch, bezstavovcoch a rastlinách;

g)

výsledky z testovania dlhodobej toxicity na organizmoch v sedimentoch;

h)

výsledky z testovania dlhodobej alebo reprodukčnej toxicity na vtákoch;

i)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.4.2.4.   Závažnosť dôkazov a expertný posudok

4.4.2.4.1.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov s použitím expertného posudku podľa oddielu 1.1.1 sa spoločne zohľadňujú všetky dostupné relevantné vedecké údaje, ako sú:

a)

štúdie in vivo alebo iné štúdie (napr. štúdie in vitro, in silico);

b)

informácie získané uplatňovaním prístupu podľa kategórií (zoskupovanie, krížové porovnávanie);

c)

údaje o analogických látkach s použitím vzťahov štruktúry a účinku (SAR), ktoré poskytujú informácie o vlastnostiach P, vP, B, vB a T;

d)

výsledky monitorovania a modelových testov;

e)

skúsenosti u ľudí, akými sú údaje o účinkoch pri práci a údaje z databáz o nehodách;

f)

epidemiologické a klinické štúdie;

g)

dobre zdokumentované prípadové štúdie, odborne recenzované uverejnené štúdie a pozorovania;

h)

akékoľvek dodatočné prijateľné údaje.

Kvalite a konzistentnosti údajov sa pripisuje primeraná dôležitosť. Dostupné výsledky sa bez ohľadu na jednotlivé závery zhromaždia v rámci jedného stanovenia závažnosti dôkazov.

4.4.2.4.2.

Pri uplatňovaní stanovenia závažnosti dôkazov sa okrem informácií uvedených v oddieloch 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 a 4.4.2.3.3 zohľadnia aj tieto informácie ako súčasť vedeckého posúdenia informácií relevantných pre vlastnosti P, vP, M, vM a T:

a)

prejavy vlastností P alebo vP:

i)

výsledky testov ľahkej biodegradácie;

ii)

výsledky iných skríningových testov na degradáciu (napr. test ľahkej biodegradácie, testy inherentnej biologickej rozložiteľnosti);

iii)

výsledky získané na základe dobre vyvinutých a spoľahlivých modelov (Q)SAR predpokladajúcich biodegradáciu;

iv)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť;

b)

informácie relevantné pre vlastnosti M alebo vM:

i)

rozdeľovací koeficient organický uhlík/voda (Koc) odhadnutá pomocou dobre vyvinutých a spoľahlivých modelov (Q)SAR;

ii)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

c)

informácie relevantné pre vlastnosti T:

i)

krátkodobá toxicita pre vodné prostredie (napr. výsledky z testovania akútnej toxicity na bezstavovcoch, riasach alebo vodných rastlinách alebo rybách, testovanie na akútnu toxicitu in vitro na bunkových líniách z rýb);

ii)

iné informácie za predpokladu, že sa dá primerane preukázať ich vhodnosť a spoľahlivosť.

4.4.2.5.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.4.2.1 až 4.4.2.4.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddieloch 4.4.2.1 až 4.4.2.4 do 1. novembra 2026.

4.4.3.    Kritériá klasifikácie v prípade zmesí

4.4.3.1.

Zmes sa klasifikuje ako PMT alebo vPvM, ak aspoň jedna z jej zložiek bola klasifikovaná ako PMT alebo vPvM a je prítomná v množstve rovnom alebo vyššom ako 0,1 % (v hmotnostných percentách).

4.4.3.2.   Časové uplatňovanie

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi klasifikujú v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 4.4.3.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich klasifikovanie v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 4.4.3.1 do 1. mája 2028.

4.4.4.    Informovanie o nebezpečnosti

4.4.4.1.

Pri látkach alebo zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti (vlastnosti PMT a vPvM), sa použijú prvky označovania v súlade s tabuľkou 4.4.1.

Tabuľka 4.4.1.

Prvky označovania vlastností PMT a vPvM

 

PMT

vPvM

Symbol/piktogram

 

 

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

EUH450: Môže spôsobiť dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov

EUH451: Môže spôsobiť veľmi dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P391

P391

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

4.4.4.2.   Časové uplatňovanie v prípade látok

Najneskôr od 1. mája 2025 sa látky označujú v súlade s oddielom 4.4.4.1.

V prípade látok, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2025, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.4.4.1 do 1. novembra 2026.

4.4.4.3.   Časové uplatňovanie v prípade zmesí

Najneskôr od 1. mája 2026 sa zmesi označujú v súlade s oddielom 4.4.4.1.

V prípade zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2026, sa však nepožaduje ich označovanie v súlade s oddielom 4.4.4.1 do 1. mája 2028.“


PRÍLOHA II

V časti 2 oddiele 2.10 prvom odseku prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

sa dopĺňa táto zarážka:

„—

≥ 0,1 % látky klasifikovanej ako endokrinný disruptor pre zdravie ľudí kategórie 2 alebo

≥ 0,1 % látky klasifikovanej ako endokrinný disruptor pre životné prostredie kategórie 2.“


PRÍLOHA III

Časť 1 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Dopĺňajú sa tieto písmená c) a d):

„c)

Ak sa pridelí výstražné upozornenie EUH441 „výrazne sa akumuluje v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí“, upozornenie EUH440 „akumuluje sa v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí“ sa môže vynechať.

d)

Ak sa pridelí výstražné upozornenie EUH451 „Môže spôsobiť veľmi dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov“, upozornenie EUH450 „Môže spôsobiť dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov“ sa môže vynechať.“

2.

V tabuľke 1.2 sa dopĺňajú tieto riadky:

„EUH 380

Jazyk

 

 

BG

Може да причини нарушение на функциите на ендокринната система при хора

 

ES

Puede provocar alteración endocrina en los seres humanos

 

CS

Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

 

DA

Kan forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker

 

DE

Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen

 

ET

Võib põhjustada inimesel endokriinseid häireid

 

EL

Μπορεί να προκαλέσει ενδοκρινική διαταραχή στον άνθρωπο

 

EN

May cause endocrine disruption in humans

 

FR

Peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain

 

GA

D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le suaitheadh inchríneach sa duine

 

HR

Može uzrokovati endokrinu disrupciju u ljudi

 

IT

Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

 

LV

Var izraisīt endokrīnu disrupciju cilvēka organismā

 

LT

Gali ardyti žmonių endokrininę sistemą

 

HU

Endokrin károsító hatású lehet az embereknél

 

MT

Jistgħu jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fil-bnedmin

 

NL

Kan hormoonontregeling bij de mens veroorzaken

 

PL

Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi

 

PT

Pode causar desregulação endócrina nos seres humanos

 

RO

Poate cauza dereglări endocrine la oameni

 

SK

Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu u ľudí

 

SL

Lahko povzroči endokrine motnje pri ljudeh.

 

FI

Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä

 

SV

Kan orsaka hormonstörningar hos människor


EUH 381

Jazyk

 

 

BG

Вероятно причинява нарушение на функциите на ендокринната система при хора

 

ES

Se sospecha que provoca alteración endocrina en los seres humanos

 

CS

Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

 

DA

Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker

 

DE

Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen

 

ET

Arvatavasti põhjustab inimesel endokriinseid häireid

 

EL

Ύποπτο για πρόκληση ενδοκρινικής διαταραχής στον άνθρωπο

 

EN

Suspected of causing endocrine disruption in humans

 

FR

Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain

 

GA

Ceaptar go bhfuil sé ina chúis le suaitheadh inchríneach sa duine

 

HR

Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u ljudi

 

IT

Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

 

LV

Domājams, ka var izraisīt endokrīnu disrupciju cilvēka organismā

 

LT

Įtariama, kad ardo žmonių endokrininę sistemą

 

HU

Feltételezhetően endokrin zavart okozhat az embereknél

 

MT

Suspettati li jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fil-bnedmin

 

NL

Wordt ervan verdacht hormoonontregeling bij de mens te veroorzaken

 

PL

Podejrzewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi

 

PT

Suspeito de causar desregulação endócrina nos seres humanos

 

RO

Suspectată că ar cauza dereglări endocrine la oameni

 

SK

Podozrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu u ľudí

 

SL

Domnevno povzroča endokrine motnje pri ljudeh.

 

FI

Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä

 

SV

Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor‘

3.

V tabuľke 1.3 sa dopĺňajú tieto riadky:

„EUH 430

Jazyk

 

 

BG

Може да причини нарушение на функциите на ендокринната система в околната среда

 

ES

Puede provocar alteración endocrina en el medio ambiente

 

CS

Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

 

DA

Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet

 

DE

Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen

 

ET

võib põhjustada endokriinseid häireid keskkonnas

 

EL

Μπορεί να προκαλέσει ενδοκρινική διαταραχή στο περιβάλλον

 

EN

May cause endocrine disruption in the environment

 

FR

Peut provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement

 

GA

D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le suaitheadh inchríneach sa chomhshaol

 

HR

Može uzrokovati endokrinu disrupciju u okolišu

 

IT

Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

 

LV

Var izraisīt endokrīnu disrupciju vidē

 

LT

Būdama aplinkoje gali ardyti endokrininę sistemą

 

HU

Endokrin károsító hatású lehet a környezetben

 

MT

Jistgħu jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fl-ambjent

 

NL

Kan hormoonontregeling in het milieu veroorzaken

 

PL

Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku

 

PT

Pode causar desregulação endócrina no ambiente

 

RO

Poate cauza perturbări endocrine la nivelul mediului

 

SK

Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu v životnom prostredí

 

SL

Lahko povzroči endokrine motnje v okolju.

 

FI

Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä

 

SV

Kan orsaka hormonstörningar i miljön


EUH 431

Jazyk

 

 

BG

Вероятно причинява нарушение на функциите на ендокринната система в околната среда

 

ES

Se sospecha que provoca alteración endocrina en el medio ambiente

 

CS

Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

 

DA

Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet

 

DE

Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen

 

ET

Arvatavasti põhjustab endokriinseid häireid keskkonnas

 

EL

Ύποπτο για πρόκληση ενδοκρινικής διαταραχής στο περιβάλλον

 

EN

Suspected of causing endocrine disruption in the environment

 

FR

Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement

 

GA

Ceaptar go bhfuil sé ina chúis le suaitheadh inchríneach sa chomhshaol

 

HR

Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u okolišu

 

IT

Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

 

LV

Domājams, ka var izraisīt endokrīnu disrupciju vidē

 

LT

Įtariama, kad būdama aplinkoje ardo endokrininę sistemą

 

HU

Feltételezhetően endokrin zavart okozhat a környezetben

 

MT

Suspettati li jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fl-ambjent

 

NL

Wordt ervan verdacht hormoonontregeling in het milieu te veroorzaken

 

PL

Podejrzewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku

 

PT

Suspeito de causar desregulação endócrina no ambiente

 

RO

Suspectată că ar cauza perturbări endocrine la nivelul mediului

 

SK

Podozrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu v životnom prostredí

 

SL

Domnevno povzroča endokrine motnje v okolju.

 

FI

Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä

 

SV

Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön


EUH 440

Jazyk

 

 

BG

Натрупва се в околната среда и в живите организми, включително в човешкия организъм

 

ES

Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos

 

CS

Hromadí se v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 

DA

Ophobes i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker

 

DE

Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen

 

ET

Akumuleerub keskkonnas ja elusorganismides, sealhulgas inimestes

 

EL

Συσσωρεύεται στο περιβάλλον και σε ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου

 

EN

Accumulates in the environment and living organisms including in humans

 

FR

S’accumule dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain

 

GA

Carnann in orgánaigh bheo lena n-áirítear sa duine agus bíonn éifeachtaí fadtéarmacha acu

 

HR

Nakuplja se u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude

 

IT

Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

 

LV

Uzkrājas vidē un dzīvos organismos, tai skaitā cilvēka organismā

 

LT

Kaupiasi aplinkoje ir gyvuose organizmuose, įskaitant žmones

 

HU

Felhalmozódik a környezetben és az élő szervezetekben, beleértve az embereket is

 

MT

Jakkumulaw fl-ambjent u fl-organiżmi ħajjin inkluż fil-bnedmin

 

NL

Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen

 

PL

Akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi

 

PT

Acumula-se no ambiente e nos organismos vivos, inclusive no ser humano

 

RO

Se acumulează în mediu și în organismele vii, inclusiv la oameni

 

SK

Akumuluje sa v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí

 

SL

Se kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.

 

FI

Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin

 

SV

Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.


EUH 441

Jazyk

 

 

BG

Натрупва се в значителни количества в околната среда и в живите организми, включително в човешкия организъм

 

ES

Acumulación elevada en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos

 

CS

Silně se hromadí v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 

DA

Ophobes i høj grad i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker

 

DE

Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen

 

ET

Akumuleerub rohkelt keskkonnas ja elusorganismides, sealhulgas inimestes

 

EL

Συσσωρεύεται έντονα στο περιβάλλον και σε ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου

 

EN

Strongly accumulates in the environment and living organisms including in humans

 

FR

S’accumule fortement dans l’environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l’être humain

 

GA

Carnann go mór in orgánaigh bheo lena n-áirítear sa duine agus d’fhéadfadh éifeachtaí fadtéarmacha a bheith acu

 

HR

U velikoj se mjeri nakuplja u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude

 

IT

Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

 

LV

Izteikti uzkrājas vidē un dzīvos organismos, tai skaitā cilvēka organismā

 

LT

Gausiai kaupiasi aplinkoje ir gyvuose organizmuose, įskaitant žmones

 

HU

Nagymértékben felhalmozódik a környezetben és az élő szervezetekben, beleértve az embereket is

 

MT

Jakkumulaw ħafna fl-ambjent u fl-organiżmi ħajjin inkluż fil-bnedmin

 

NL

Sterke accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen

 

PL

W znacznym stopniu akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi

 

PT

Acumula-se fortemente no ambiente e nos organismos vivos, inclusive no ser humano

 

RO

Se acumulează puternic în mediu și în organismele vii, inclusiv la oameni

 

SK

Výrazne sa akumuluje v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí

 

SL

Se močno kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.

 

FI

Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin

 

SV

Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.


EUH 450

Jazyk

 

 

BG

Може да причини дълготрайно и дифузно замърсяване на водните ресурси

 

ES

Puede ser causa de una contaminación difusa y duradera de los recursos hídricos

 

CS

Může způsobit dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

 

DA

Kan forårsage langvarig og diffus forurening af vandressourcer

 

DE

Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen

 

ET

Võib põhjustada veevarude pikaajalist ja hajusat saastumist

 

EL

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων

 

EN

Can cause long-lasting and diffuse contamination of water resources

 

FR

Peut provoquer une contamination diffuse à long terme des ressources en eau

 

GA

Substaint mharthanach ar féidir léi acmhainní uisce a thruailliú

 

HR

Može uzrokovati dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa

 

IT

Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche

 

LV

Var izraisīt ilgstošu un difūzu ūdens resursu kontamināciju

 

LT

Gali sukelti ilgalaikę ir pasklidąją vandens išteklių taršą

 

HU

Tartós, diffúz szennyezést okozhat a vízkészletekben

 

MT

Jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni dejjiema u diffuża tar-riżorsi tal-ilma

 

NL

Kan langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

 

PL

Może powodować długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych

 

PT

Pode causar uma contaminação prolongada e difusa dos recursos hídricos

 

RO

Poate cauza contaminarea difuză și de lungă durată a resurselor de apă

 

SK

Môže spôsobiť dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov

 

SL

Lahko povzroči dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.

 

FI

Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäkestoista hajakuormitusta

 

SV

Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor


EUH 451

Jazyk

 

 

BG

Може да причини особено дълготрайно и дифузно замърсяване на водните ресурси

 

ES

Puede ser causa de una contaminación difusa y muy duradera de los recursos hídricos

 

CS

Může způsobit velmi dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

 

DA

Kan forårsage meget langvarig og diffus forurening af vandressourcer

 

DE

Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen

 

ET

Võib põhjustada veevarude väga pikaajalist ja hajusat saastumist

 

EL

Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων

 

EN

Can cause very long-lasting and diffuse contamination of water resources

 

FR

Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau

 

GA

Substaint an-mharthanach ar féidir léi acmhainní uisce a thruailliú

 

HR

Može uzrokovati vrlo dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa

 

IT

Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

 

LV

Var izraisīt ļoti ilgstošu un difūzu ūdens resursu kontamināciju

 

LT

Gali sukelti labai ilgalaikę ir pasklidąją vandens išteklių taršą

 

HU

Rendkívül tartós, diffúz szennyezést okozhat a vízkészletekben

 

MT

Jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni dejjiema u diffuża ħafna tar-riżorsi tal-ilma

 

NL

Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken

 

PL

Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych

 

PT

Pode causar uma contaminação muito prolongada e difusa dos recursos hídricos

 

RO

Poate cauza contaminarea difuză și de foarte lungă durată a resurselor de apă

 

SK

Môže spôsobiť veľmi dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov

 

SL

Lahko povzroči zelo dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.

 

FI

Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta

 

SV

Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor“


PRÍLOHA IV

V časti 1 oddiele 1.1.2.1.1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa tabuľka 1.1 mení takto:

1.

Za riadok pre triedu nebezpečnosti „Aspiračná nebezpečnosť“ sa vkladá tento riadok:

„Endokrinný disruptor pre zdravie ľudí

ED HH 1

ED HH 2“

2.

Za riadok pre triedu nebezpečnosti „Nebezpečnosť pre vodné prostredie“ sa vkladajú tieto riadky:

„Endokrinný disruptor pre životné prostredie

ED ENV 1

ED ENV 2

Perzistentný, bioakumulatívny a toxický

Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

PBT

vPvB

Perzistentný, mobilný a toxický

Veľmi perzistentná a veľmi mobilná

PMT

vPvM“


31.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/708

z 20. marca 2023,

ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPO-CHLOR Product Family“ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Spoločnosť Veltek Associates Inc. Europe predložila 20. decembra 2018 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) žiadosť o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov s názvom „HYPO-CHLOR Product Family“, ktoré patria medzi výrobky typu 2 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o tom, že príslušný orgán Francúzska s vykonaním hodnotenia žiadosti súhlasil. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-EF047438-44.

(2)

„HYPO-CHLOR Product Family“ obsahuje aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2.

(3)

Hodnotiaci príslušný orgán predložil 24. augusta 2021 v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia agentúre.

(4)

Agentúra predložila Komisii 23. marca 2022 stanovisko (2) vrátane návrhu zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov patriacich do skupiny biocídnych výrobkov „HYPO-CHLOR Product Family“ a záverečnej hodnotiacej správy o tejto skupine biocídnych výrobkov v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(5)

Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „HYPO-CHLOR Product Family“ je skupina biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pre ktorú možno udeliť autorizáciu Únie podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia, a že pri súlade s návrhom zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov spĺňa podmienky uvedené v článku 19 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia.

(6)

Agentúra predložila Komisii 12. apríla 2022 návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov vo všetkých úradných jazykoch Únie v súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(7)

Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné udeliť autorizáciu Únie pre „HYPO-CHLOR Product Family“.

(8)

Agentúra vo svojom stanovisku odporúča, aby držiteľ autorizácie ako podmienku autorizácie vykonal test dlhodobej stability pri skladovaní pri teplote okolia v prípade výrobkov v skupine meta-SPC 2A a 2B v komerčnom balení, v ktorom sa výrobky sprístupňujú na trhu. Test by sa mal zaoberať relevantnými fyzikálnymi, chemickými a technickými vlastnosťami uvedených výrobkov pred aj po uskladnení, aby sa potvrdila doba skladovateľnosti 24 mesiacov. Komisia súhlasí s uvedeným odporúčaním a domnieva sa, že predloženie výsledkov tohto testu by malo byť podmienkou súvisiacou so sprístupnením na trhu a používaním skupiny biocídnych výrobkov „HYPO-CHLOR Product Family“ podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Komisia sa takisto domnieva, že skutočnosť, že údaje sa majú poskytnúť po udelení autorizácie, nemá vplyv na záver o splnení podmienky podľa článku 19 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia na základe existujúcich údajov.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti Veltek Associates Inc. Europe sa udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0028423-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „HYPO-CHLOR Product Family“ na trhu a jej používanie za podmienok uvedených v prílohe I a v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov uvedeným v prílohe II.

Autorizácia Únie je platná od 20. apríla 2023 do 31. marca 2033.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko agentúry ECHA z 3. marca 2022 k autorizácii Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hypo-Chlor Product Family“ (ECHA/BPC/321/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PRÍLOHA I

PODMIENKY (EU-0028423-0000)

Držiteľ autorizácie vykoná test dlhodobej stability pri skladovaní pri teplote okolia v prípade výrobkov v skupine meta-SPC 2A a 2B v komerčnom balení, v ktorom sa výrobky sprístupňujú na trhu. Test sa bude zaoberať relevantnými fyzikálnymi, chemickými a technickými vlastnosťami uvedených výrobkov pred aj po uskladnení v súlade s oddielom 2.6.4 zväzku I usmernenia k nariadeniu o biocídnych výrobkoch [Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume I: Identity of the active substance/physico-chemical properties/analytical methodology – Information Requirements, Evaluation and Assessment (Identita účinnej látky/fyzikálno-chemické vlastnosti/analytické metódy – požiadavky na informácie, hodnotenie a posúdenie), ECHA, marec 2022] (1) s cieľom potvrdiť dobu skladovateľnosti 24 mesiacov.

Do 20. októbra 2023 predloží držiteľ autorizácie výsledky testu agentúre.


(1)  https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b.


PRÍLOHA II

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

HYPO-CHLOR Product Family

Výrobky typu 2 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky)

Číslo autorizácie: EU-0028423-0000

Číslo položky v R4BP: EU-0028423-0000

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1.   ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1.   Názov skupiny výrobkov

Názov

HYPO-CHLOR Product Family

1.2.   Typ(-y) výrobku

Typy) výrobku

Výrobky typu 02 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

1.3.   Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

Veltek Associates Inc. Europe

Adresa

Rozengaard 1940, 8212DT Lelystad Holandsko

Číslo autorizácie

EU-0028423-0000

Číslo položky v R4BP

EU-0028423-0000

Dátum autorizácie

20. apríla 2023

Dátum skončenia platnosti autorizácie

31. marca 2033

1.4.   Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Názov výrobcu

Veltek Associates, Inc.

Adresa výrobcu

15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Spojené štáty americké

Miesto výrobných priestorov

15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Spojené štáty americké

1.5.   Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(látok)

Účinná látka

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

Názov výrobcu

Univar USA Inc.

Adresa výrobcu

532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Spojené štáty americké

Miesto výrobných priestorov

532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Spojené štáty americké

2.   ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,25

0,5

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

1,95

4,21

2.2.   Typ(-y) úpravy

Úprava/úpravy

AL – Pripravené na použitie

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Meta SPC 2A

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-1

1.3.   Typ(-y) výrobku

Typy) výrobku

Výrobky typu 02 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

2.   ZLOŽENIE META SPC 1

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,25

0,25

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

1,95

2,0

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 1

Úprava/úpravy

AL – Pripravené na použitie

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

Zneškodnite obsah podľa miestnych predpisov

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 1

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 1

Použiť # 1 – Dezinfekčné, baktericídne, fungicídne a sporicídne použitie – Meta SPC 2A

Typ výrobku

Výrobky typu 02 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktéria

Bežný názov: Baktéria

Vývojové štádium: Bakteriálne bunky

Vedecký názov: Druhy kvasiniek

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: Bunkové kvasinky

Vedecký názov: Huby

Bežný názov: Huby

Vývojové štádium: Huby

Vedecký názov: Bakteriálne spóry

Bežný názov: Bakteriálne spóry

Vývojové štádium: Bakteriálne spóry|Baktérie

Oblasti použitia

Vnútorné

Na dezinfekciu tvrdých neporéznych inertných povrchov, materiálov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom (okrem zdravotníckeho sektora a okrem použití, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach).

Dezinfekčný prípravok na použitie vo výrobných pracoviskách, vrátane čistých miestností vo farmaceutickom, biofarmaceutickom priemysle, priemysle so zameraním na zdravotnícke pomôcky a diagnostiku, bez mechanického pôsobenia.

Iba čistá miestnosť pre pufrované produkty.

Spôsob(-y) aplikácie

Spôsob: Mop, handrička, utierka, ponorenie alebo postriekanie (tlakový postrekovač 1-3 bary alebo mechanický rozprašovač)

Detailný opis:

Iba mechanický rozprašovač pre pufrované produkty.

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: Pripravené na použitie.

Riedenie (%): -

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Naneste podľa potrieb.

Kontaktný čas:

Baktericídne, levurocídne a fungicídne ošetrenie: 8 minút.

Sporicídne ošetrenie: 40 minút.

Izbová teplota

Čisté podmienky

Kategória(-ie) používateľov

Priemyselné

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) 100 ml až 10 litrov (v niektorých veľkostiach balenia sú rozprašovače dodané, ale nie sú pripojené k fľaši).

Fľaša HDPE SimpleMix 473 ml a 3,79 litrov s menšou fľašou z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) vnútri.

Valec HDPE 200 litrov.

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte viac než 35 ml/m2

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny na používanie

Dodržujte návod na použitie.

Použite produkt maximálne do 24 hodín od pridania pufrovacieho roztoku (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %), aby bolo zaistené efektívne použitie.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

Pred aplikáciou produktu starostlivo vyčistite povrchy.

Nanášajte iba na neporézne povrchy.

Pri aplikácii pomocou mopu/handričky/utierky naneste (nasprejujte/vylejte) produkt na povrch určený na dezinfekciu a následne použite handričku/mop/utierku, aby ste dosiahli rovnomernú distribúciu produktu na povrchu.

Uistite sa, že sú povrchy úplne zmáčané produktom. Nechajte výrobok pôsobiť požadovanú dobu kontaktu.

Po uplynutí kontaktného času opláchnite povrchy. Nechajte povrch vyschnúť na vzduchu alebo utrite do sucha.

Táto autorizácia sa netýka použitia na dezinfekciu nástrojov a materiálov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L117, 5.5.2017, s. 1).

Produkty nepoužívajte v kombinácii s kyselinami a amoniakom.

Pri použití mechanického rozprašovača (pufrované produkty) aplikujte iba na malé povrchy.

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

kontakte s potravinami, Používajte ochranu dýchacích ciest: minimálne APF 4 pri aplikácii a oplachovaní tlakovým postrekovačom (1-3 bary).

Zabezpečte, aby sa v ošetrovanom priestore počas procesu dezinfekcie tlakovým postrekovačom (1-3 bary) nenachádzali okolostojace osoby. Ak je prítomnosť okolostojacich osôb nevyhnutná, musia mať na sebe rovnaké vybavenie na ochranu dýchacích ciest a osobné ochranné prostriedky ako používateľ.

Rýchlosť vetrania musí byť minimálne 20/h pre pufrované výrobky (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %)

Zabráňte akejkoľvek zbytočnej expozícii.

Neaplikujte priamo na potraviny, krmivo ani nápoje (ani v ich blízkosti) a na povrchy či pomôcky, ktoré budú pravdepodobne v priamom krmivom, nápojmi a dobytkom.

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných tokov, potrubia (umývadlo, toalety...) ani do odvodňovacích odtokov.

Zlikvidujte nespotrebovaný produkt, jeho balenie a všetok ostatný odpad v súlade s miestnymi predpismi.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Neskladujte pri teplote nad 30 °C.

Chráňte pred mrazom.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Trvanlivosť: 24 mesiacov.

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

-

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,25 %

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028423-0001 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,25

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

1,95

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

HYPO-CHLOR 0,25 %

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028423-0002 1-1

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,25

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

2,0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

Meta SPC 2B

1.2.   Prípona čísla autorizácie

Číslo

1-2

1.3.   Typ(-y) výrobku

Typ(-y) výrobku

Výrobky typu 02 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

2.   ZLOŽENIE META SPC 2

2.1.   Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Min.

Max.

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,47

0,5

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

3,92

4,21

2.2.   Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 2

Úprava/úpravy

AL – Pripravené na použitie

3.   VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia

Môže byť korozívna pre kovy.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

Zneškodnite obsah podľa miestnych predpisov

4.   AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 2

4.1.   Opis použitia

Tabuľka 2

Použiť # 1 – Dezinfekčné, baktericídne, fungicídne a sporicídne použitie – Meta SPC 2B

Typ výrobku

Výrobky typu 02 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Bakteriálne spóry

Bežný názov: Bakteriálne spóry

Vývojové štádium: Bakteriálne spóry|Baktérie

Vedecký názov: Baktérie

Bežný názov: Baktérie

Vývojové štádium: Bakteriálne bunky

Vedecký názov: Druhy kvasiniek

Bežný názov: Kvasinky

Vývojové štádium: Bunkové kvasinky

Vedecký názov: Huby

Bežný názov: Huby

Vývojové štádium: Huby

Oblasti použitia

Vnútorné

Na dezinfekciu tvrdých neporéznych inertných povrchov, materiálov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom (s výnimkou zdravotníckeho sektora).

Dezinfekčný prípravok na použitie vo výrobných pracoviskách, vrátane čistých miestností vo farmaceutickom, biofarmaceutickom priemysle, priemysle so zameraním na zdravotnícke pomôcky a diagnostiku, bez mechanického pôsobenia.

Iba čistá miestnosť pre pufrované produkty.

Spôsob(-y) aplikácie

Spôsob: Mop, handrička, utierka, ponorenie alebo postriekanie (tlakový postrekovač 1-3 bary alebo mechanický rozprašovač)

Detailný opis:

Iba mechanický rozprašovač pre pufrované produkty.

Ďalšie podrobnosti uvádza návod na použitie.

Dávkovanie a frekvencia

Aplikačná dávka: Pripravené na použitie.

Riedenie (%): Neaplikuje sa.

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Použite podľa potreby.

Kontaktný čas:

Baktericídne, levurocídne a fungicídne ošetrenie: 8 minút.

Sporicídne ošetrenie: 40 minút.

Izbová teplota

Čisté podmienky

Kategória(-ie) používateľov

Priemyselné Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) 100 ml až 10 litrov (v niektorých veľkostiach balenia sú rozprašovače dodané, ale nie sú pripojené k fľaši).

Fľaša HDPE SimpleMix 473 ml a 3,79 litrov s menšou fľašou z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) vnútri.

Valec HDPE 200 litrov.

4.1.1.   Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte viac než 35 ml/m2

4.1.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3.   Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4.   Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5.   Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5.   VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny na používanie

Dodržujte návod na použitie.

Použite produkt maximálne do 24 hodín od pridania pufrovacieho roztoku (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %), aby bolo zaistené efektívne použitie.

Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

Pred aplikáciou produktu starostlivo vyčistite povrchy.

Nanášajte iba na neporézne povrchy.

Pri aplikácii pomocou mopu/handričky/utierky naneste (nasprejujte/vylejte) produkt na povrch určený na dezinfekciu a následne použite handričku/mop/utierku, aby ste dosiahli rovnomernú distribúciu produktu na povrchu.

Uistite sa, že sú povrchy úplne zmáčané produktom. Nechajte výrobok pôsobiť požadovanú dobu kontaktu.

Po uplynutí kontaktného času opláchnite povrchy. Nechajte povrch vyschnúť na vzduchu alebo utrite do sucha.

Táto autorizácia sa netýka použitia na dezinfekciu nástrojov a materiálov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745.

Produkty nepoužívajte v kombinácii s kyselinami a amoniakom.

Pri použití mechanického rozprašovača (pufrované produkty) aplikujte iba na malé povrchy.

5.2.   Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte ochranu dýchacích ciest: minimálne APF 4 pri aplikácii a oplachovaní tlakovým postrekovačom (1-3 bary).

Zabezpečte, aby sa v ošetrovanom priestore počas procesu dezinfekcie tlakovým postrekovačom (1-3 bary) nenachádzali okolostojace osoby. Ak je prítomnosť okolostojacich osôb nevyhnutná, musia mať na sebe rovnaké vybavenie na ochranu dýchacích ciest a osobné ochranné prostriedky ako používateľ.

Rýchlosť vetrania musí byť minimálne 20/h pre pufrované výrobky (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %)

Zabráňte akejkoľvek zbytočnej expozícii.

Neaplikujte priamo na potraviny, krmivo ani nápoje (ani v ich blízkosti) a na povrchy či pomôcky, ktoré budú pravdepodobne v priamom kontakte s potravinami, krmivom, nápojmi a dobytkom.

5.3.   Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

5.4.   Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných tokov, potrubia (umývadlo, toalety...) ani do odvodňovacích odtokov.

Zlikvidujte nespotrebovaný produkt, jeho balenie a všetok ostatný odpad v súlade s miestnymi predpismi.

5.5.   Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Neskladujte pri teplote nad 30 °C.

Chráňte pred mrazom.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Trvanlivosť: 24 mesiacov

6.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

-

7.   TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

7.1.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

HYPO-CHLOR 0,52 %

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028423-0003 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,5

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

4,21

7.2.   Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,52 %

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

EU-0028423-0004 1-2

Bežný názov

Názov IUPAC

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

 

Účinná látka

 

 

0,47

Chlórnan sodný

Chlórnan sodný

Iná ako účinná látka

7681-52-9

231-668-3

3,92


(1)  Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 1.

(2)  Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 2.


31.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/54


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/709

z 29. marca 2023,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili pravidlá uplatňovania systému dodatkových dovozných ciel a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých výrobkov treba zmeniť a zohľadniť pritom rozdiely v cenách v závislosti od pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Treba zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2023

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Wolfgang BURTSCHER

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995, stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa ruší nariadenie č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod  (1)

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus

230,1

21

BR


(1)  Nomenklatúra stanovená vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky (Ú. v. EÚ L 334, 13.10.2020, s. 2).


31.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/57


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/710

z 30. marca 2023,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bromopropylátu, chloridazónu, fénpropimorfu, imazachínu a tralkoxydímu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) chloridazónu, fénpropimorfu a tralkoxydímu sa stanovili v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade bromopropylátu boli MRL stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu v závislosti od produktu. V prípade imazachínu boli MRL stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

Bromopropylát nebol v Únii nikdy schválený ako účinná látka v prípravkoch na ochranu rastlín. MRL pre uvedenú látku sú stanovené na úrovni limitu detekcie (LD). Preto by sa mali zaradiť do prílohy V k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(3)

Platnosť schválení účinných látok chloridazón a imazachín sa skončila 31. decembra 2018, platnosť schválení fénpropimorfu a tralkoxydímu uplynula 30. apríla 2019 (2).

(4)

Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok chloridazón, fénpropimorf, imazachín a tralkoxydím boli zrušené. Preto je vhodné vypustiť existujúce MRL pre tieto účinné látky stanovené v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 v súlade s článkom 17 uvedeného nariadenia v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) a článkom 14 ods. 2. Niektoré MRL možno zachovať, najmä tie, ktoré sú založené na žiadostiach o dovoznú toleranciu, ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov, a tie, ktoré sú založené na maximálnych limitoch rezíduí podľa kódexu (ďalej len „CXL“), ktoré neboli stanovené na základe už zastaraných použití v Únii a ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov.

(5)

MRL pre fénpropimorf v banánoch zodpovedá žiadosti Venezuely o dovoznú toleranciu a je bezpečný pre spotrebiteľov (3). MRL fénpropimorfu v jačmeni, ovse, raži, pšenici, koreni cukrovej repy, vo všetkých tkanivách cicavcov a v mlieku zodpovedajú CXL, ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov (4). Uvedené MRL by sa mali zachovať na existujúcich úrovniach podľa článku 3 ods. 2 písm. g) a článku 14 ods. 2 písm. a), c) a e) nariadenia (ES) č. 396/2005. V prípade všetkých ostatných produktov je vhodné znížiť existujúce MRL stanovené pre fénpropimorf v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na LD v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 17 uvedeného nariadenia.

(6)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov konzultácie o potrebe upraviť určité LD. Tieto laboratóriá odporučili analyticky dosiahnuteľné LD v prípade všetkých látok a produktov.

(7)

V rámci Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(8)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Pri všetkých účinných látkach, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, by sa v záujme normálneho fungovania predaja, spracovania a spotreby produktov nemali ustanovenia nariadenia uplatňovať na produkty v Únii vyrobené alebo do Únie dovezené skôr, ako sa začnú uplatňovať upravené MRL, pri ktorých z informácií vyplýva, že je zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(10)

Predtým ako sa začnú upravené MRL uplatňovať, mala by sa poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z úprav MRL vyplynú.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty vyrobené v Únii alebo do nej dovezené pred 21. októbrom 2023.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. októbra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) fénpropimorfu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(3):4050.

(4)  Scientific and technical support for preparing a EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Vedecká podpora na prípravu pozície EÚ na 50. zasadnutí kódexového výboru pre rezíduá pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(7):5306.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpec týkajúci sa fénpropimorfu sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Fénpropimorf (suma izomérov) (R) (F)

0100000

ČERSTVÉ alebo MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*)

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné (2)

 

0120000

Orechy stromové

0,01  (*)

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné (2)

 

0130000

Jadrové ovocie

0,01  (*)

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

duly

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné (2)

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,01  (*)

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné (2)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

0,01  (*)

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné (2)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné (2)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

0,01  (*)

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné (2)

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01  (*)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné (2)

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

0,01  (*)

0163020

banány

0,6

0163030

mangá

0,01  (*)

0163040

papája

0,01  (*)

0163050

granátové jablko

0,01  (*)

0163060

cherimoya

0,01  (*)

0163070

guava

0,01  (*)

0163080

ananás

0,01  (*)

0163090

plody chlebovníka

0,01  (*)

0163100

duriany

0,01  (*)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01  (*)

0163990

iné (2)

0,01  (*)

0200000

ČERSTVÁ alebo MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné (2)

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné (2)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

 

0231020

sladká paprika

 

0231030

baklažán

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0231990

iné (2)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety

 

0232990

iné (2)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

 

0233020

tekvica

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné (2)

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné (2)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

kel ružičkový

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné (2)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné (2)

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*)

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné (2)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymian

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné (2)

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné (2)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

palmové jadrá

 

0270990

iné (2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*)

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné (2)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*)

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky

 

0401070

sója fazuľová

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlníka

 

0401100

semená tekvice

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0401140

semená konopy siatej

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0401990

iné (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné (2)

 

0500000

OBILNINY

 

0500010

jačmeň

0,2

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,01  (*)

0500030

kukurica

0,01  (*)

0500040

proso siate

0,01  (*)

0500050

ovos

0,2

0500060

ryža

0,01  (*)

0500070

raž

0,07

0500080

cirok

0,01  (*)

0500090

pšenica

0,07

0500990

iné (2)

0,01  (*)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávové bôby

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné (2)

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné (2)

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšen)

 

0633990

iné (2)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné (2)

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamóm

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné (2)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*)

0830010

škorica

 

0830990

iné (2)

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*)

0840020

zázvor (10)

 

0840030

kurkuma

0,05  (*)

0840040

chren dedinský (11)

 

0840990

iné (2)

0,05  (*)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapary

 

0850990

iné (2)

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*)

0860010

šafran

 

0860990

iné (2)

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné (2)

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

 

0900010

koreň cukrovej repy

0,03

0900020

cukrová trstina

0,01  (*)

0900030

korene čakanky

0,01  (*)

0900990

iné (2)

0,01  (*)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

 

1011000

a)

ošípaných

 

1011010

svalovina

0,03

1011020

tukové tkanivo

0,05

1011030

pečeň

0,7

1011040

obličky

0,7

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

1011990

iné (2)

0,01  (*)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

0,03

1012020

tukové tkanivo

0,05

1012030

pečeň

0,7

1012040

obličky

0,7

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

1012990

iné (2)

0,01  (*)

1013000

c)

oviec

 

1013010

svalovina

0,03

1013020

tukové tkanivo

0,05

1013030

pečeň

0,7

1013040

obličky

0,7

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

1013990

iné (2)

0,01  (*)

1014000

d)

kôz

 

1014010

svalovina

0,03

1014020

tukové tkanivo

0,05

1014030

pečeň

0,7

1014040

obličky

0,7

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

1014990

iné (2)

0,01  (*)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

0,03

1015020

tukové tkanivo

0,05

1015030

pečeň

0,7

1015040

obličky

0,7

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

1015990

iné (2)

0,01  (*)

1016000

f)

hydiny

0,01  (*)

1016010

svalovina

 

1016020

tukové tkanivo

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1016990

iné (2)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

1017010

svalovina

0,03

1017020

tukové tkanivo

0,05

1017030

pečeň

0,7

1017040

obličky