ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 22

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
24. januára 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/154 z 23. januára 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/155 z 23. januára 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/156 z 23. januára 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/157 z 23. januára 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2266, pokiaľ ide o odkaz na osvedčenie a samoosvedčovanie nezávislých malých výrobcov alkoholických nápojov v elektronickom zjednodušenom administratívnom dokumente

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/158 z 23. januára 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny Prunus domesticaPrunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine určené na výsadbu

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/159 z 23. januára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

18

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/160 z 23. januára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

22

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/161 z 23. januára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2021/649 o podpore Únie poskytovanej činnostiam sekretariátu ATT na účely podpory vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

28

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/162 z 23. januára 2023 o misii Európskej únie v Arménsku (EUMA)

29

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/154

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (1).

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 147/2003 (2) sa obmedzuje poskytovanie financovania, finančnej pomoci a technickej pomoci týkajúcich sa vojenských činností v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Somálsku.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) prijala 17. novembra 2022 rezolúciu BR OSN č. 2662 (2022). Uvedenou rezolúciou sa predovšetkým rozširuje rozsah výnimiek zo zbrojného embarga a súvisiaceho financovania, finančnej pomoci a technickej pomoci určenej určitým príjemcom v Somálsku.

(3)

Rada 23. januára 2023 prijala rozhodnutie (SZBP) 2023/160 (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2662 (2022).

(4)

Niektoré z uvedených zmien patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 147/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 147/2003 sa mení takto:

1.

Článok 2a sa vypúšťa.

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na poskytovanie financovania, finančnej pomoci alebo technickej pomoci týkajúcich sa vojenských činností v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie určenými výhradne na:

a)

podporu alebo pre potreby personálu Organizácie Spojených národov vrátane pomocnej misie Organizácie Spojených národov v Somálsku (UNSOM);

b)

podporu alebo pre potreby prechodnej misie Africkej únie v Somálsku (ATMIS) a jej strategických partnerov, ktorí pôsobia výlučne na základe najnovšej strategickej koncepcie operácií Africkej únie a v spolupráci a koordinácii s misiou ATMIS;

c)

podporu alebo pre potreby výcvikových a podporných činností Európskej únie, Turecka, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, ako aj síl akýchkoľvek iných štátov, ktoré pôsobia v rámci plánu transformácie Somálska alebo majú s federálnou vládou Somálska uzavretú dohodu o postavení ozbrojených síl alebo memorandum o porozumení na účely rezolúcie BR OSN č. 2662 (2022), pokiaľ o uzavretí takýchto dohôd informujú sankčný výbor;

d)

rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií na miestnej a celoštátnej úrovni s cieľom zaistiť bezpečnosť somálskeho obyvateľstva.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. d) je poskytnutie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci alebo technickej pomoci týkajúcich sa vojenských činností na rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií možné, iba ak:

a)

pokiaľ ide o tovar a technológie uvedené v prílohe IV, sankčný výbor do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia Somálska alebo členského štátu, alebo medzinárodnej, regionálnej alebo subregionálnej organizácie poskytujúcej pomoc nevydal zamietavé rozhodnutie;

b)

pokiaľ ide o tovar a technológie uvedené v prílohe V, Somálsko, členské štáty alebo medzinárodné, regionálne a subregionálne organizácie poskytujúce pomoc predložili sankčnému výboru päť pracovných dní vopred predchádzajúce oznámenie na informačné účely.

3.   Oznámenia Európskej únie alebo členských štátov podľa odseku 2 písm. a) a b) tohto článku obsahujú:

a)

podrobné údaje o výrobcovi a dodávateľovi zbraní a vojenského vybavenia vrátane sériových čísel;

b)

opis zbraní a munície vrátane druhu, kalibru a množstva;

c)

navrhovaný dátum a miesto dodania; a

d)

všetky relevantné informácie týkajúce sa jednotky, ktorej sú dodávky určené, alebo určeného miesta skladovania.

4.   Európska únia alebo poskytujúci členský štát , ktoré dodávajú pomoc vo forme financovania, finančnej pomoci alebo technickej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie, najneskôr do 30 dní od dodania zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých druhov predložia sankčnému výboru oznámenie po dodaní vo forme písomného potvrdenia o dokončení každej dodávky vrátane sériových čísel dodaných zbraní a súvisiaceho materiálu, informácií o preprave, nákladného listu, zoznamu tovaru alebo baliacich listov a konkrétneho miesta uskladnenia.

5.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

predaj, dodávky, presun alebo vývoz ochranného oblečenia vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Somálska dočasne vyváža personál Organizácie Spojených národov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na osobnú potrebu;

b)

predaj, dodávky, presun alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia členskými štátmi alebo medzinárodnými, regionálnymi alebo subregionálnymi organizáciami určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely.“

3.

Dopĺňa sa príloha IV uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.

Dopĺňa sa príloha V uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/160 z 23. januára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (pozri stranu 22 toho úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Dopĺňa sa táto príloha:

„PRÍLOHA IV

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 2 PÍSM. a)

1.   

Strely typu zem-vzduch vrátane prenosných systémov protivzdušnej obrany (MANPADS).

2.   

Zbrane kalibru väčšieho ako 14,7 mm a komponenty osobitne navrhnuté pre ne a súvisiaca munícia. (Nie sú tu zahrnuté protitankové raketomety odpaľované z pleca, ako napríklad pancierovky (RPG) alebo LAW, strelné granáty ani granátomety.)

3.   

Mínomety kalibru väčšieho ako 82 mm a súvisiaca munícia.

4.   

Protitankové riadené zbrane vrátane protitankových riadených striel (ATGM) a strelivo a komponenty osobitne navrhnuté pre tieto položky.

5.   

Nálože a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely; míny a súvisiaci materiál.

6.   

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie vyššej ako 2. generácie.

7.   

Lietadlá s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, preklopným rotorom alebo s preklopnými krídlami osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

8.   

„Plavidlá“ a obojživelné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely. („Plavidlo“ zahŕňa akúkoľvek loď, vznášadlo, plavidlo s malou plochou roviny vodorysky alebo krídlový čln a trup alebo časť trupu plavidla.).

9.   

Bezpilotné bojové letecké prostriedky (uvedené ako kategória IV v registri konvenčných zbraní OSN).


PRÍLOHA II

Dopĺňa sa táto príloha:

„PRÍLOHA V

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 3 ODS. 2 PÍSM. b)

1.   

Všetky typy zbraní kalibru nepresahujúceho 14,7 mm a súvisiaca munícia.

2.   

Pancierovka (RPG-7) a ručné bezzáklzové zbrane a súvisiaca munícia.

3.   

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie 2. alebo nižšej generácie.

4.   

Rotorové lietadlá alebo vrtuľníky osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

5.   

Pevné pancierové pláty na balistickú ochranu tela úrovne III (NIJ 0101,06, júl 2008) alebo vyššej, prípadne na ochranu porovnateľnej úrovne podľa vnútroštátnych noriem.

6.   

Pozemné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

7.   

Komunikačné zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

“.

24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/6


NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/155

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 356/2010 (2) sa vykonávajú opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) prijala 17. novembra 2022 rezolúciu BR OSN č. 2662 (2022), ktorou sa najmä rozširujú kritériá označovania, ktorými sa riadi určovanie osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/160 (3) bolo zmenené rozhodnutie 2010/231/SZBP, aby sa zohľadnili zmeny vykonané v rezolúcii BR OSN č. 2662 (2022).

(4)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonanie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch, potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 356/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 nariadenia (EÚ) č. 356/2010 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Prílohu I tvorí zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor označili za také, ktoré:

a)

sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska alebo poskytujú podporu pre tieto činnosti vrátane:

i)

plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré zahŕňajú sexuálne a rodovo motivované násilie;

ii)

činností ohrozujúcich mierový proces a proces zmierenia v Somálsku;

iii)

činností ohrozujúcich federálnu vládu Somálska alebo prechodnú misiu Africkej únie v Somálsku (ATMIS) použitím sily;

b)

porušujú zbrojné embargo alebo zákaz poskytovania súvisiacej pomoci alebo obmedzenia opätovného predaja a presunu zbraní podľa bodu 34 rezolúcie BR OSN č. 2093 (2013);

c)

bránia dodávkam humanitárnej pomoci Somálsku, prístupu k nim alebo ich distribúcii;

d)

sú vedúcimi politickými a vojenskými predstaviteľmi, ktorí v rozpore s platným medzinárodným právom verbujú alebo využívajú deti v ozbrojenom konflikte;

e)

sú zodpovedné za porušovanie platného medzinárodného práva v Somálsku okrem iného tým, že v ozbrojených konfliktoch napádajú civilistov vrátane žien a detí, zabíjajú ich a mrzačia, vystavujú sexuálnemu a rodovo založenému násiliu, útočia na školy a nemocnice a uskutočňujú únosy a násilné vysťahovania;

f)

sú spojené so skupinou aš-Šabáb, pričom činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že fyzická osoba alebo subjekt sú spojené so skupinou aš-Šabáb, zahŕňajú:

i)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít skupiny aš-Šabáb, v spojení s ňou, pod jej menom, v jej mene alebo na jej podporu;

ii)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu skupine aš-Šabáb; a

iii)

vykonávanie náboru do skupiny aš-Šabáb alebo do akejkoľvek jej bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu alebo inú podporu jej činov alebo aktivít.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2023/160 z 23. januára 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (pozri stranu 22 toho úradného vestníka).


24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/156

z 23. januára 2023,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania by sa v prílohe I k uvedenému nariadeniu mali zmeniť informácie v odôvodneniach a identifikačných údajoch týkajúcich sa piatich osôb, pričom v prípade ďalších štyroch osôb by sa identifikačné údaje mali aktualizovať.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa nasledujúce záznamy v oddiele „A. Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2“ nahrádzajú záznamami uvedenými nižšie:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 4. marca 1944

Číslo preukazu totožnosti: 05000799

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 24. júna 1948

Posledná známa adresa: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 00104253

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 26. apríla 1950

Číslo preukazu totožnosti: 00178522

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 25. septembra 1955

Posledná známa adresa: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 05150331

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, generálny riaditeľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Dátum narodenia: 18. septembra 1976

Číslo preukazu totožnosti: 05412560

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Najie JERIDIOVEJ

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Dátum narodenia: 28. októbra 1938

Číslo preukazu totožnosti: 02810614

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, syn Selmy HASSENOVEJ, vdovec po Selme MANSOUROVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Monastir

Dátum narodenia: 30. augusta 1982

Číslo preukazu totožnosti: 08434380

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: žena

Ďalšie informácie: dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddina BENNOURA

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe, ktorá je spojená s Hayetou Ben Aliovou (záznam č. 33), súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhodu pre ďalšiu osobu.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko

Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko

Dátum narodenia: 27. októbra 1966

Číslo preukazu totožnosti: 05515496

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, riaditeľ spoločnosti, syn Paulette HAZATOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 28. augusta 1974

Posledná známa adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 04622472

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, obchodný riaditeľ, syn Leily DEROUICHEOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.“


24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/157

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2266, pokiaľ ide o odkaz na osvedčenie a samoosvedčovanie nezávislých malých výrobcov alkoholických nápojov v elektronickom zjednodušenom administratívnom dokumente

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1), a najmä jej článok 23a ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 23a ods. 1 a ods. 2 smernice 92/83/EHS musia členské štáty na požiadanie poskytnúť nezávislým malým výrobcom usadeným na ich území ročné osvedčenie potvrdzujúce celkovú ročnú produkciu týchto výrobcov, ako aj ich súlad s kritériami stanovenými v uvedenej smernici, a umožniť nezávislým malým výrobcom, aby si podľa potreby sami osvedčovali celkovú ročnú produkciu a súlad s danými kritériami. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/2266 (2) sa stanovujú informácie, ktoré sa majú uviesť v administratívnom dokumente a v zjednodušenom sprievodnom doklade a ktoré majú odkazovať na uvedené osvedčenie alebo samoosvedčovanie na prepravu tovaru podľa kapitoly IV alebo V smernice Rady 2008/118/ES (3).

(2)

Smernicu 2008/118/ES nahradila s účinnosťou od 13. februára 2023 smernica Rady (EÚ) 2020/262 (4). Počítačový systém uvedený v článku 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 (5) (ďalej len „počítačový systém“) sa používa na dohľad nad prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ako sa uvádza v článku 3 bode 6 smernice (EÚ) 2020/262. Smernicou (EÚ) 2020/262 sa rozširuje používanie tohto počítačového systému na dohľad nad tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý bol prepustený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a následne prepravený na územie iného členského štátu, aby tam bol dodaný na podnikateľské účely, ako sa stanovuje v kapitole V oddiele 2 smernice (EÚ) 2020/262. Do 13. februára 2023 sa uplatňuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 (6), pričom takáto preprava sa uskutočňuje na podklade zjednodušeného sprievodného dokladu, ktorý je dokladom v papierovej forme. S účinnosťou od uvedeného dátumu bolo nariadenie (EHS) č. 3649/92 zrušené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/1636 (7) a takáto preprava sa má uskutočňovať na podklade elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu predloženého odosielateľom prostredníctvom počítačového systému. V záujme jasnosti by sa preto odkazy vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/2266 na smernicu 2008/118/ES mali nahradiť odkazmi na smernicu (EÚ) 2020/262 a odkazy na zjednodušený sprievodný doklad vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/2266 by sa mali od uvedeného dátumu vypustiť.

(3)

Štruktúra a obsah elektronických administratívnych dokumentov vymieňaných prostredníctvom počítačového systému sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 684/2009 (8), ktoré bolo s účinnosťou od 13. februára 2023 nahradené delegovaným nariadením (EÚ) 2022/1636. V záujme jasnosti by sa preto odkazy vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/2266 na nariadenie (ES) č. 684/2009 mali nahradiť odkazmi na delegované nariadenie (EÚ) 2022/1636.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2266 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Keďže rozšírené používanie počítačového systému stanovené v smernici (EÚ) 2020/262 sa má uplatňovať od 13. februára 2023, uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo odložiť do uvedeného dátumu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2266 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 2

Odkaz na osvedčenie v administratívnych dokumentoch pre prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani“;

b)

Úvodná časť sa nahrádza takto:

„Na účely odkazu na osvedčenie v administratívnych dokumentoch uvedených v článkoch 20, 26, 36 a 38 smernice Rady (EÚ) 2020/262 (*1) sú informáciami, ktoré sa v nich majú uviesť, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1636 (*2), tieto informácie:

(*1)  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4)."

(*2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23.9.2022, s. 2).“;"

2.

Článok 3 sa vypúšťa;

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

Nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 5

Požiadavky na vyplnenie administratívnych dokumentov pre prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v prípade samoosvedčovania“;

b)

V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1. V administratívnych dokumentoch uvedených v článkoch 20, 26, 36 a 38 smernice (EÚ) 2020/262 sa status nezávislých malých výrobcov uvedie v kolónke 17l, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636, a to v tomto znení: „Týmto sa potvrdzuje, že opísaný výrobok vyrobil“, za ktorým nasleduje podľa potreby jeden z týchto výrazov:“;

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ročná produkcia alkoholických nápojov malého nezávislého výrobcu sa uvedie v kolónke 17n administratívneho dokumentu, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636. Toto množstvo sa uvedie v hektolitroch, s výnimkou etylalkoholu, ktorý sa uvedie v hektolitroch čistého alkoholu.“

;

4.

Článok 6 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. februára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2266 zo 17. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 92/83/EHS, pokiaľ ide o osvedčovanie a samoosvedčovanie nezávislých malých výrobcov alkoholických nápojov na účely spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 455, 20.12.2021, s. 26).

(3)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 43).

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri Spoločenstva podliehajúcom spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte (Ú. v. ES L 369, 18.12.1992, s. 17).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23.9.2022, s. 2).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).


24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/158

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny Prunus domesticaPrunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine určené na výsadbu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/2019 (2) sa na základe predbežného vyhodnotenia rizika stanovuje zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/2018 (3) sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má v prípade vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov dodržiavať pri vyhodnocovaní rizika podľa článku 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(3)

Na základe predbežného vyhodnotenia rizika bolo do zoznamu vysoko rizikových rastlín v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 zaradených 34 rodov, vrátane rodu Prunus L., ako aj jeden druh rastlín určených na výsadbu, ktoré pochádzajú zo všetkých tretích krajín.

(4)

Ukrajina predložila Komisii 18. októbra 2019 žiadosť o vývoz do Únie dormantných rastlín Prunus domestica bez listov a s obnaženými koreňmi, určených na výsadbu a vrúbľovaných na podpníkoch Prunus cerasifera. Žiadosť bola doložená príslušnou technickou dokumentáciou.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijal 17. mája 2022 vedecké stanovisko týkajúce sa vyhodnotenia rizika komodity pre odrody Prunus domestica z Ukrajiny určené na výsadbu (4). Úrad identifikoval Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni ako relevantných škodcov v prípade týchto rastlín určených na výsadbu, vyhodnotil opatrenia na zmiernenie rizika opísané v dokumentácii a odhadol, aká je pravdepodobnosť neprítomnosti týchto škodcov.

(6)

Lopholeucaspis japonica je uvedený v zozname karanténnych škodcov Únie v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (5). Erwinia amylovoraXanthomonas arboricola pv. pruni sú v prílohe III uvedení ako karanténni škodcovia chránenej zóny a v prílohe IV k uvedenému nariadeniu ako regulovaní nekaranténni škodcovia Únie.

(7)

Škodca Eotetranychus prunicola ešte nie je do zoznamu karanténnych škodcov Únie zaradený. Podľa dôkazov poskytnutých členskými štátmi však vplyv tohto škodcu na hostiteľské rastliny v Únii nie je významný. Preto nie sú v súvislosti s týmto škodcom potrebné žiadne dovozné požiadavky.

(8)

Na základe stanoviska úradu sa rastlinolekárske riziko zo zavlečenia dormantných rastlín Prunus domestica bez listov a s obnaženými koreňmi, určených na výsadbu a vrúbľovaných na podpníkoch Prunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine do Únie považuje za prijateľné za predpokladu, že sú splnené príslušné dovozné požiadavky stanovené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(9)

Preto je vhodné, aby sa dormantné rastliny Prunus domestica bez listov a s obnaženými koreňmi, určené na výsadbu a vrúbľované na podpníkoch Prunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine viac nepovažovali za vysoko rizikové rastliny.

(10)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

V záujme splnenia záväzkov Únie vyplývajúcich z Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (6) by sa dovoz uvedených komodít mal v čo najkratšom čase obnoviť. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovuje predbežný zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v zmysle článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárskej osvedčenia na vstup do Únie v zmysle článku 73 uvedeného nariadenia (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín (EFSA PLH Panel), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Vedecké stanovisko týkajúce sa vyhodnotenia rizika komodity v súvislosti s rastlinami Prunus domestica pochádzajúcimi z Ukrajiny). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(6):7391, 76 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 40.


PRÍLOHA

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

V bode 1 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 sa v druhom stĺpci tabuľky „Opis“ nahrádza zápis týkajúci sa rodu Prunus L. takto:

Prunus L. okrem dormantných rastlín Prunus domestica na výsadbu s obnaženými koreňmi bez listov, ktoré sú vrúbľované na podpníkoch Prunus cerasifera s pôvodom na Ukrajine“.


ROZHODNUTIA

24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/18


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/159

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. januára 2011 prijala rozhodnutie 2011/72/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku.

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/72/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 31. januára 2024. Navyše by sa v prílohe k uvedenému rozhodnutiu mali zmeniť odôvodnenia a identifikačné údaje týkajúce sa piatich osôb, pričom v prípade ďalších štyroch osôb by sa identifikačné údaje mali aktualizovať.

(3)

Rozhodnutie 2011/72/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/72/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. januára 2024.

2.   Toto rozhodnutie sa pravidelne preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, možno ho podľa potreby obnoviť alebo zmeniť.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/72/SZBP z 31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2011/72/SZBP sa nasledujúce záznamy v oddiele „A. Zoznam osôb a subjektov podľa článku 1“ nahrádzajú záznamami uvedenými nižšie:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 4. marca 1944

Číslo preukazu totožnosti: 05000799

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 24. júna 1948

Posledná známa adresa: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 00104253

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 26. apríla 1950

Číslo preukazu totožnosti: 00178522

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 25. septembra 1955

Posledná známa adresa: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 05150331

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, generálny riaditeľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Dátum narodenia: 18. septembra 1976

Číslo preukazu totožnosti: 05412560

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Najie JERIDIOVEJ

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Dátum narodenia: 28. októbra 1938

Číslo preukazu totožnosti: 02810614

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, syn Selmy HASSENOVEJ, vdovec po Selme MANSOUROVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Monastir

Dátum narodenia: 30. augusta 1982

Číslo preukazu totožnosti: 08434380

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: žena

Ďalšie informácie: dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddina BENNOURA

Tuniské orgány vedú proti tejto osobe, ktorá je spojená s Hayetou Ben Aliovou (záznam č. 33), súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhodu pre ďalšiu osobu.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko

Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko

Dátum narodenia: 27. októbra 1966

Číslo preukazu totožnosti: 05515496

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, riaditeľ spoločnosti, syn Paulette HAZATOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Štátna príslušnosť: Tunisko

Miesto narodenia: Tunis, Tunisko

Dátum narodenia: 28. augusta 1974

Posledná známa adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisko

Číslo preukazu totožnosti: 04622472

Vydávajúca krajina: Tunisko

Pohlavie: muž

Ďalšie informácie: zomrel, obchodný riaditeľ, syn Leily DEROUICHEOVEJ

Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu.“


24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/22


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/160

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 26. apríla 2010 prijala rozhodnutie 2010/231/SZBP (1).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) prijala 17. novembra 2022 rezolúciu BR OSN č. 2662 (2022). Uvedenou rezolúciou sa potvrdzuje zbrojné embargo voči Somálsku a mení sa uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa dodávok zbraní a súvisiaceho materiálu somálskym bezpečnostným a policajným inštitúciám na národnej a miestnej úrovni. Uvedenou rezolúciou sa potvrdzuje zákaz dovozu drevného uhlia zo Somálska, ako aj obmedzenia predaja, dodávok a transferu komponentov improvizovaných výbušných zariadení (ďalej len „IED“ – improvised explosive device) do Somálska.

(3)

Rozhodnutie 2010/231/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Na vykonanie určitých opatrení v tomto rozhodnutí je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/231/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu alebo pre potreby personálu Organizácie Spojených národov vrátane misie Organizácie Spojených národov pre pomoc v Somálsku (UNSOM);

b)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu alebo pre potreby prechodnej misie Africkej únie v Somálsku (ATMIS) a jej strategických partnerov pôsobiacich výhradne v rámci najnovšej strategickej koncepcie operácií Africkej únie (AÚ) a v spolupráci a koordinovane s misou ATMIS;

c)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu alebo pre potreby činností odbornej prípravy a podporných činností Európskej únie, Turecka, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, ako aj síl akýchkoľvek iných štátov, ktoré pôsobia v rámci plánu transformácie Somálska (STP) alebo majú s federálnou vládou Somálska uzavretú dohodu o postavení ozbrojených síl alebo memorandum o porozumení na účely rezolúcie BR OSN č. 2662 (2022), pokiaľ o uzavretí takýchto dohôd informujú sankčný výbor;

d)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií na národnej a miestnej úrovni na účely zaistenia bezpečnosti somálskeho obyvateľstva. Dodávka položiek uvedených v prílohách II a III a poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy v súvislosti s vojenskými činnosťami podliehajú príslušným požiadavkám na schválenie alebo oznámenie, a to takto:

i)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe II, ktoré sú určené výhradne na rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií na účely zaistenia bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, podliehajú predchádzajúcemu schváleniu sankčným výborom, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku, a môžu sa poskytnúť, ak sankčný výbor do piatich pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia od Somálska, členských štátov alebo medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií poskytujúcich pomoc nerozhodne zamietavo;

ii)

dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe III, ktoré sú určené výhradne na rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií na účely zaistenia bezpečnosti somálskeho obyvateľstva, podliehajú predchádzajúcemu oznámeniu Somálska, členských štátov alebo medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií poskytujúcich pomoc, a to päť pracovných dní vopred, sankčnému výboru na informačné účely, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku;

e)

dodávky, predaj alebo transfer ochranného oblečenia vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Somálska dočasne vyváža personál Organizácie Spojených národov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na osobnú potrebu;

f)

dodávky, predaj alebo transfer nesmrtiaceho vojenského vybavenia členskými štátmi, medzinárodnými, regionálnymi alebo subregionálnymi organizáciami, ktoré je určené výhradne na humanitárne alebo ochranné použitie.“

;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Somálske orgány nesú hlavnú zodpovednosť za to, že sa sankčnému výboru oznámia akékoľvek dodávky zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov uvedených v prílohe II a prílohe III somálskym bezpečnostným a policajným inštitúciám, ako sa uvádza v odseku 3 písm. d) tohto článku. V oznámeniach sa uvedú podrobné údaje o výrobcovi a dodávateľovi zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov, opis zbraní a munície vrátane druhu, sériových čísel, kalibru a množstva, navrhovaný dátum a miesto dodania, ako aj všetky relevantné informácie týkajúce sa jednotky, ktorej sú dodávky určené, alebo určeného miesta uskladnenia.“

;

c)

odsek 4a sa nahrádza takto:

„4a.   Somálsko alebo dodávajúci členský štát alebo medzinárodná, regionálna alebo subregionálna organizácia poskytujúce pomoc najneskôr do 30 dní od dodania zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov predloží sankčnému výboru oznámenie po dodaní v podobe písomného potvrdenia o ukončení dodávky vrátane sériových čísel dodaných zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov, prepravných informácií, nákladného listu, zoznamov tovaru alebo baliacich listov a konkrétneho miesta uskladnenia.“

;

d)

odsek 4b sa vypúšťa;

e)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Zakazuje sa dodávať, ďalej predávať, prevádzať alebo dať k dispozícii akékoľvek zbrane alebo vojenské vybavenie, ktoré sa predali alebo poskytli v súlade s článkom 1 ods. 3 písm. d) výhradne na rozvoj somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií, a to akejkoľvek osobe alebo subjektu, ktoré nie sú v službách somálskych bezpečnostných a policajných inštitúcií, ktorým sa pôvodne predali alebo dodali, alebo predávajúcemu alebo dodávajúcemu členskému štátu alebo medzinárodnej, regionálnej alebo subregionálnej organizácii.“

.

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Reštriktívne opatrenia stanovené v článku 3, článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 a 2 sa ukladajú voči osobám a subjektom určeným sankčným výborom, ktoré:

a)

sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska alebo ich podporujú, ak takéto činnosti okrem iného zahŕňajú:

i)

plánovanie, riadenie alebo páchanie činov, ktoré zahŕňajú sexuálne a rodovo motivované násilie;

ii)

činnosti ohrozujúce mierový proces a proces zmierenia v Somálsku;

iii)

činnosti ohrozujúce federálnu vládu Somálska alebo misiu ATMIS použitím sily;

b)

konali v rozpore so zbrojným embargom, obmedzeniami ďalšieho predaja a transferu zbraní alebo zákazom poskytovania súvisiacej pomoci podľa článku 1;

c)

bránia dodávkam humanitárnej pomoci Somálsku, prístupu k nej alebo jej distribúcii v Somálsku;

d)

ako vedúci politickí a vojenskí predstavitelia v rozpore s platným medzinárodným právom v Somálsku verbujú alebo využívajú deti v ozbrojených konfliktoch;

e)

sú zodpovedné za porušovanie platného medzinárodného práva v Somálsku, ktoré zahŕňa napádanie civilistov vrátane detí a žien v situáciách ozbrojeného konfliktu vrátane ich zabíjania a mrzačenia, sexuálne a rodovo založené násilie, útoky na školy a nemocnice a únosy a nútené vysídľovanie;

f)

sú spojené so skupinou aš-Šabáb, pričom činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že fyzická osoba alebo subjekt sú spojené so skupinou aš-Šabáb, zahŕňajú:

i)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít skupiny aš-Šabáb, v spojení s ňou, pod jej menom, v jej mene alebo na jej podporu;

ii)

dodávky, predaj alebo presun zbraní a súvisiaceho materiálu skupine aš-Šabáb a

iii)

vykonávanie náboru do skupiny aš-Šabáb alebo akejkoľvek jej bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu alebo inú podporu jej činov alebo aktivít.

2.   Zoznam príslušných osôb a subjektov je uvedený v prílohe I.“

.

3.

Článok 4a sa nahrádza takto:

„Článok 4a

V súlade s bodmi 11 až 21 rezolúcie BR OSN č. 2182 (2014) môžu členské štáty v pobrežných vodách Somálska a na šírom mori pri pobreží Somálska, ako aj v Arabskom mori a Perzskom zálive, konajúc samostatne alebo prostredníctvom dobrovoľných nadnárodných námorných partnerstiev, ako sú napríklad „mnohonárodné námorné sily“, v spolupráci s federálnou vládou Somálska, kontrolovať plavidlá smerujúce do alebo zo Somálska, ak existuje dôvodné podozrenie, že:

a)

prevážajú drevné uhlie zo Somálska v rozpore so zákazom týkajúcim sa drevného uhlia;

b)

priamo alebo nepriamo prevážajú zbrane alebo vojenské vybavenie do Somálska v rozpore so zbrojným embargom proti Somálsku;

c)

prevážajú zbrane alebo vojenské vybavenie pre osoby alebo subjekty, ktoré označil sankčný výbor;

d)

prevážajú komponenty improvizovaných výbušných zariadení (IED) uvedené v časti I prílohy C k rezolúcii BR OSN č. 2662 (2022) v rozpore so zákazom komponentov IED.“

.

4.

Príloha II sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

5.

Príloha III sa nahrádza prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP (Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 17).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3 PÍSM. d) BODU i)

1.   

Strely typu zem-vzduch vrátane prenosných systémov protivzdušnej obrany (MANPADS).

2.   

Zbrane kalibru väčšieho ako 14,7 mm a komponenty osobitne navrhnuté pre ne a súvisiaca munícia. (Nie sú tu zahrnuté protitankové raketomety odpaľované z pleca, ako napríklad pancierovky (RPG) alebo LAW, puškové granáty ani granátomety.)

3.   

Mínomety kalibru väčšieho ako 82 mm a súvisiaca munícia.

4.   

Protitankové riadené zbrane vrátane protitankových riadených striel (ATGM) a strelivo a komponenty osobitne navrhnuté pre tieto položky.

5.   

Nálože a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely; míny a súvisiaci materiál.

6.   

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie vyššej ako 2. generácie.

7.   

Lietadlá s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, preklopným rotorom alebo s preklopnými krídlami osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

8.   

„Plavidlá“ a obojživelné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely. („Plavidlo“ zahŕňa akúkoľvek loď, vznášadlo, plavidlo s malou plochou roviny vodorysky alebo krídlový čln a trup alebo časť trupu plavidla.)

9.   

Bezpilotné bojové letecké prostriedky (uvedené ako kategória IV v registri konvenčných zbraní OSN).

“.

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

ZOZNAM POLOŽIEK PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3 PÍSM. d) BODU ii)

1.   

Všetky typy zbraní kalibru nepresahujúceho 14,7 mm a súvisiaca munícia.

2.   

Pancierovka (RPG-7) a ručné bezzáklzové zbrane a súvisiaca munícia.

3.   

Zameriavače zbraní umožňujúce nočné videnie 2. alebo nižšej generácie.

4.   

Rotorové lietadlá alebo vrtuľníky osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

5.   

Pevné pancierové pláty na balistickú ochranu tela úrovne III (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo vyššej, prípadne na ochranu porovnateľnej úrovne podľa vnútroštátnych noriem.

6.   

Pozemné vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

7.   

Komunikačné zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely.

“.

24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/28


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/161

z 23. januára 2023,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2021/649 o podpore Únie poskytovanej činnostiam sekretariátu ATT na účely podpory vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 16. apríla 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/649 (1).

(2)

V článku 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/649 sa stanovuje, že účinnosť rozhodnutia skončí 24 mesiacov odo dňa uzavretia dohody uvedenej v článku 3 ods. 3, konkrétne 20. mája 2023.

(3)

Sekretariát Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ďalej len „ATT“ – Arms Trade Treaty), ktorý je zodpovedný za technické vykonávanie projektových činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/649, požiadal listom z 23. septembra 2022 o predĺženie vykonávacieho obdobia uvedeného rozhodnutia o päť mesiacov bez zvýšenia nákladov. Toto predĺženie by sekretariátu ATT umožnilo dokončiť projektové činnosti uvedené v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/649, ktorých vykonávanie bolo nepriaznivo ovplyvnené oneskoreniami pri prijímaní zamestnancov, ako aj pandémiou ochorenia COVID-19.

(4)

Predĺženie vykonávacieho obdobia projektových činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/649 do 20. októbra 2023 nemá žiadny vplyv na finančné zdroje.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2021/649 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/649 sa druhá veta sa nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie stráca účinnosť 20. októbra 2023.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/649 zo 16. apríla 2021 o podpore Únie poskytovanej činnostiam sekretariátu ATT na účely podpory vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (Ú. v. EÚ L 133, 20.4.2021, s. 59).


24.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 22/29


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/162

z 23. januára 2023

o misii Európskej únie v Arménsku (EUMA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Pri príležitosti zasadnutia Európskeho politického spoločenstva, ktoré sa konalo 6. októbra 2022 v Prahe, Arménska republika a Azerbajdžanská republika potvrdili svoj záväzok vo vzťahu k Charte Organizácie Spojených národov a deklarácii dohodnutej 21. decembra 1991 v Alma-Ate, v ktorej oba štáty vzájomne uznali svoju územnú celistvosť a zvrchovanosť.

(2)

Minister zahraničných vecí Arménskej republiky v liste doručenom vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) požiadal Úniu, aby nasadila v Arménsku civilnú misiu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“).

(3)

Rada 19. januára 2023 schválila koncepciu krízového riadenia pre prípadnú civilnú misiu v rámci SBOP v Arménsku. Táto misia by sa preto mala zriadiť.

(4)

Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) by mal pod vedením Rady a vysokého predstaviteľa vykonávať nad misiou v rámci SBOP v Arménsku politickú kontrolu, poskytovať jej strategické usmerňovanie a prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 tretím odsekom Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).

(5)

Je potrebné vyrokovať a uzavrieť medzinárodné dohody týkajúce sa postavenia jednotiek a personálu Únie a účasti tretích štátov na misii.

(6)

Misia bude prebiehať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by narušiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poslanie

1.   Únia týmto zriaďuje civilnú misiu Európskej únie v Arménsku (EUMA) v rámci SBOP.

2.   Misia EUMA bude súčasťou príspevku Únie ako nestranného a dôveryhodného aktéra k vytvoreniu bezpečného a stabilného prostredia v oblastiach zasiahnutých konfliktom v Arménsku, v rámci ktorého zlepšenie bezpečnosti fyzických osôb a normalizácia vzťahov medzi Arménskom a Azerbajdžanom na mieste umožní ďalší pokrok k dosiahnutiu potenciálnej mierovej dohody.

Článok 2

Mandát

1.   Strategickým cieľom misie EUMA je prispievať k znižovaniu počtu incidentov v oblastiach zasiahnutých konfliktom a v pohraničných oblastiach Arménska, znižovaniu miery ohrozenia obyvateľstva žijúceho v týchto oblastiach, a tým prispievať k normalizácii vzťahov na mieste medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

2.   Na uvedený účel misia prispieva k budovaniu dôvery medzi Arménskom a Azerbajdžanom spôsobmi, ktoré zachovávajú jej dôveryhodnosť ako nestranného aktéra, a to:

a)

monitorovaním prostredníctvom rutinných hliadok a podávaním správ o situácii na mieste a o akýchkoľvek incidentoch súvisiacich s konfliktom na účely zaistenia dôkladnej informovanosti o bezpečnostnej situácii;

b)

prispievaním k bezpečnosti fyzických osôb v oblastiach zasiahnutých konfliktom okrem iného zhromažďovaním informácií prostredníctvom ad hoc hliadok a podávaním správ o situácii v prípadoch, keď sú z dôvodu priamych alebo nepriamych dôsledkov konfliktu ohrozené životy a základné ľudské práva;

c)

na základe svojich činností podľa písmen a) a b) a prostredníctvom svojej trvalej a viditeľnej prítomnosti na mieste prispievaním k budovaniu dôvery medzi obyvateľstvom Arménska a Azerbajdžanu a podľa možnosti medzi orgánmi týchto krajín v záujme podpory mieru a stability v regióne.

3.   Do strategického a operačného plánovania, činností a podávania správ misie sa plne integruje a aktívne začleňuje medzinárodné humanitárne právo, ľudské práva a zásada rodovej rovnosti, ochrana civilného obyvateľstva a programy v rámci rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, BR OSN č. 2250 (2015) o mládeži, mieri a bezpečnosti a BR OSN č. 1612 (2005) o deťoch v ozbrojených konfliktoch.

Článok 3

Hierarchia velenia a štruktúra

1.   Misia má ako operácia krízového riadenia jednotnú hierarchiu velenia.

2.   Misia má svoje ústredie v Arménsku.

3.   Misia je štruktúrovaná v súlade so svojimi plánovacími dokumentmi.

Článok 4

Veliteľ civilnej operácie

1.   Veliteľom civilnej operácie pre misiu je výkonný riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (ďalej len „CPCC“ – Civilian Planning and Conduct Capability). CPCC je veliteľovi civilnej operácie k dispozícii na účely plánovania a vedenia misie.

2.   Veliteľ civilnej operácie velí misii a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu zo strany PBV a celkovej právomoci vysokého predstaviteľa.

3.   Veliteľ civilnej operácie zabezpečuje v súvislosti s vedením operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady a PBV, a to aj tým, že vedúcemu misie vydáva podľa potreby pokyny na strategickej úrovni a poskytuje mu poradenstvo a technickú podporu.

4.   Veliteľ civilnej operácie podáva prostredníctvom vysokého predstaviteľa správy Rade.

5.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi pravidlami alebo dotknutej inštitúcie Únie alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“). Uvedené orgány odovzdajú veliteľovi civilnej operácie operačnú kontrolu nad svojím personálom.

6.   Veliteľ civilnej operácie nesie celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

7.   Veliteľ civilnej operácie, vedúci delegácií EÚ v Arménsku a v Azerbajdžane a osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku (ďalej len „OZEÚ“) sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 5

Vedúci misie

1.   Vedúci misie nesie zodpovednosť za misiu, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia. Vedúci misie je priamo zodpovedný veliteľovi civilnej operácie a koná v súlade s jeho pokynmi.

2.   Vedúci misie zastupuje misiu v oblasti jej zodpovednosti.

3.   Vedúci misie nesie administratívnu a logistickú zodpovednosť za misiu vrátane zodpovednosti za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii poskytli. Vedúci misie môže v rámci svojej celkovej zodpovednosti delegovať riadiace úlohy týkajúce sa personálu a finančných záležitostí na členov personálu misie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu misie. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonávajú vnútroštátne orgány vysielajúceho štátu v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ.

5.   Veliteľ misie zabezpečuje náležité zviditeľnenie misie.

Článok 6

Personál

1.   Misiu tvorí najmä personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát, každá inštitúcia Únie a ESVČ znášajú náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane nákladov na cestu na miesto nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a príspevkov iných ako sú príslušné diéty.

2.   Členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktoré členov personálu vyslali, zodpovedajú za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré títo vyslaní členovia personálu uplatnia alebo ktoré sa ich týkajú, a za začatie akéhokoľvek konania voči takýmto osobám.

3.   Misia môže tiež na zmluvnom základe zamestnávať medzinárodný a miestny personál, pokiaľ požadované funkcie nemôžu zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii vhodní uchádzači z členských štátov, sa podľa potreby môžu na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Podmienky zamestnania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa stanovia v zmluvách medzi misiou a dotknutým členom personálu.

Článok 7

Štatút misie a jej personálu

Štatút misie a jej personálu, podľa potreby aj vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonávanie a plynulý priebeh misie, je predmetom dohody uzavretej podľa článku 37 Zmluvy o EÚ a v súlade s postupom stanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 8

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   Misiu politicky kontroluje a strategicky riadi PBV pod vedením Rady a vysokého predstaviteľa. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal na tento účel príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 tretím odsekom Zmluvy o EÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh vysokého predstaviteľa a právomoc meniť operačný plán (OPLAN). Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie. Rozhodnutia PBV týkajúce sa vymenovania vedúceho misie sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Veliteľ civilnej operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 9

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa tretie štáty môžu vyzvať, aby prispeli k misii za predpokladu, že budú znášať náklady spojené s vyslaním personálu vrátane platov, poistenia proti akémukoľvek riziku, denných dávok a cestovných výdavkov na cestu do Arménska a späť a že primerane prispejú na prevádzkové náklady misie.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k misii, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu misie rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú v súlade s článkom 37 Zmluvy o EÚ, a prípadne v ďalších technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú alebo uzavreli dohodu, ktorou sa stanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte misie sa uplatňujú ustanovenia uvedenej dohody.

Článok 10

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení, ktoré vykonáva vedúci misie, a zabezpečuje ich riadne a účinné vykonávanie v rámci misie v súlade s článkom 4.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť misie a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa na misiu vzťahujú, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V Zmluvy o EÚ, ako aj za jej podporné nástroje.

3.   Vedúcemu misie pomáha bezpečnostný úradník misie, ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzke služobné vzťahy s ESVČ.

4.   Personál misie sa pred nastúpením do služby zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s operačným plánom (OPLAN). Pravidelne tiež absolvuje doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje bezpečnostný úradník misie.

5.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ (1).

Článok 11

Zložka stáleho monitorovania

Pre misiu sa aktivuje zložka stáleho monitorovania.

Článok 12

Právne ustanovenia

V miere potrebnej na vykonávanie tohto rozhodnutia má misia právomoc obstarávať služby a dodávky, uzatvárať zmluvy a administratívne dojednania, zamestnávať personál, vlastniť bankové účty, nadobúdať majetok a užívať ho, plniť si záväzky a vystupovať pred súdom ako účastník konania.

Článok 13

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou počas štyroch mesiacov nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia je 8 103 590,82 EUR. O výške finančnej referenčnej sumy na akékoľvek nasledujúce obdobie rozhodne Rada.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Účasť fyzických a právnických osôb na zadávaní verejných zákaziek zo strany misie je otvorená bez obmedzenia. Okrem toho sa na tovary zakúpené misiou nevzťahuje pravidlo pôvodu. S podmienkou súhlasu Komisie môže misia uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, hostiteľským štátom, so zúčastnenými tretími štátmi a s inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu.

3.   Misia zodpovedá za plnenie svojho rozpočtu. Misia na tento účel podpíše dohodu s Komisiou. Finančné ustanovenia rešpektujú hierarchiu velenia stanovenú v článkoch 3, 4 a 5 a operačné požiadavky misie.

4.   Misia podáva Komisii, ktorá na ňu dohliada, v plnom rozsahu správy o finančných činnostiach vykonávaných v rámci ich dohody.

5.   Výdavky súvisiace s misiou sú oprávnené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 14

Nástroj na budovanie dôvery

1.   Misia má nástroj na budovanie dôvery na účely identifikácie a vykonávania projektov na podporu svojej úlohy podľa článku 2 ods. 2 písm. c).

2.   Táto projektová bunka podľa potreby uľahčuje projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s misiou a na podporu jej cieľov, a v tejto súvislosti poskytuje poradenstvo.

3.   Misia je oprávnená použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie projektov, ktoré boli identifikované ako konzistentne dopĺňajúce ostatné činnosti misie, za podmienky, že projekt:

a)

je uvedený vo finančnom výkaze k tomuto rozhodnutiu alebo

b)

sa do tohto finančného výkazu zahrnie v priebehu plnenia mandátu misie prostredníctvom úpravy výkazu na žiadosť veliteľa misie.

4.   Misia uzavrie s týmito štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy vybavovania akýchkoľvek sťažností tretích strán týkajúcich sa škôd vzniknutých v dôsledku konania misie alebo opomenutia konania z jej strany v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli. Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo vysokého predstaviteľa na zodpovednosť za konanie misie alebo opomenutie konania z jej strany v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli.

5.   Prijatie finančného príspevku poskytnutého tretími štátmi projektovej bunke podlieha súhlasu zo strany PBV.

Článok 15

Jednotnosť reakcie Únie a koordinácia

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje súlad vykonávania tohto rozhodnutia s vonkajšou činnosťou Únie ako celku vrátane programov pomoci Únie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, koná vedúci misie v záujme zaistenia jednotnej činnosti Únie v Arménsku v úzkej koordinácii s delegáciou Únie v Arménsku a s OZEÚ; konkrétne dostáva vedúci misie politické usmernenia od vedúceho delegácie Únie v Arménsku, pokiaľ ide o vzťahy s orgánmi Arménska, a od OZEÚ, pokiaľ ide o vzťahy medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúci misie okrem toho informuje vedúceho delegácie v Azerbajdžane o činnostiach misie a konzultuje s ním záležitosti, ktoré sú pre Azerbajdžan relevantné.

4.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými medzinárodnými aktérmi.

Článok 16

Poskytovanie informácií

1.   Vysoký predstaviteľ je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu, podľa vhodnosti a v súlade s potrebami misie, utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré boli vypracované na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ.

2.   V prípade špecifickej a okamžitej operačnej potreby je vysoký predstaviteľ tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vytvorené na účely misie, v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi vysokým predstaviteľom a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

3.   Vysoký predstaviteľ je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o misii a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (2).

4.   Vysoký predstaviteľ môže právomoci uvedené v odsekoch 1 až 3, ako aj oprávnenie uzatvárať dohody uvedené v odseku 2, delegovať na osoby, ktoré podliehajú jeho právomoci, na veliteľa civilnej operácie a na vedúceho misie v súlade s oddielom VII prílohy VI k rozhodnutiu 2013/488/EÚ.

Článok 17

Začiatok misie

1.   Misia sa začína vykonávať rozhodnutím Rady dňom, ktorý odporučí veliteľ civilnej operácie misie, keď táto misia dosiahne počiatočnú operačnú spôsobilosť.

2.   Základný tím misie vykoná potrebné prípravy, aby misia mohla dosiahnuť počiatočnú operačnú spôsobilosť.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Uplatňuje sa počas obdobia dvoch rokov od začatia vykonávania misie.

3.   PBV vykoná strategické hodnotenie misie a jej mandátu jeden rok po jej začatí. V dostatočnom čase pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia sa vykoná strategické preskúmanie misie.

V Bruseli 23. januára 2023

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).