ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
21. decembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2473 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

21.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2472

zo 14. decembra 2022,

ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) a b),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1588,

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, predstavuje štátnu pomoc a podľa článku 108 ods. 3 zmluvy sa musí Komisii notifikovať. Podľa článku 109 zmluvy však Rada môže určiť kategórie pomoci, ktoré sú od tejto notifikačnej povinnosti oslobodené. V súlade s článkom 108 ods. 4 zmluvy Komisia môže prijímať predpisy týkajúce sa týchto kategórií pomoci. Komisia je na základe nariadenia (EÚ) 2015/1588 oprávnená v súlade s článkom 109 zmluvy vyhlásiť, že určité kategórie pomoci môžu byť oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Na základe uvedeného nariadenia Komisia prijala nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 (2), ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa uplatňuje do 31. decembra 2022.

(2)

Podľa článku 42 zmluvy sa pravidlá hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada. Na základe článku 211 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3) sa na pomoc v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodu s nimi uplatňujú pravidlá štátnej pomoci s prihliadnutím na osobitné výnimky. V článku 211 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú na platby uskutočnené členskými štátmi na opatrenia stanovené v uvedenom nariadení, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované Úniou, ani na opatrenia zahrnuté v článkoch 213 až 218 uvedeného nariadenia. Okrem toho podľa článku 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (4) sa pravidlá štátnej pomoci neuplatňujú na platby uskutočnené členskými štátmi v súlade s uvedeným nariadením ani na dodatočné vnútroštátne financovanie v rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy. Takéto platby, ktorých účelom je zabezpečiť dodatočné vnútroštátne financovanie v rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, musia spĺňať kritériá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/2115, aby ich Komisia schválila ako súčasť strategického plánu SPP daného členského štátu. Pravidlá štátnej pomoci sa však uplatňujú na časť spolufinancovanú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), ako aj na dodatočné vnútroštátne financovanie opatrení, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy.

(3)

Keďže hospodárske účinky pomoci sa nemenia v závislosti od toho, či je pomoc čiastočne financovaná Úniou alebo nie je, alebo či je financovaná iba členským štátom, mal by existovať súlad a súdržnosť medzi politikou Komisie v oblasti kontroly štátnej pomoci a podporou, ktorá sa poskytuje v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie a jej politiky rozvoja vidieka.

(4)

Pokiaľ ide o opatrenia spolufinancované z EPFRV, rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal zosúladiť s rozsahom pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2021/2115.

(5)

Toto nariadenie by malo umožniť väčšie zjednodušenie a malo by zlepšiť transparentnosť, účinné hodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel štátnej pomoci na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie pri súčasnom zachovaní inštitucionálnych právomocí Komisie a členských štátov.

(6)

Komisia pri mnohých príležitostiach uplatnila články 107 a 108 zmluvy na odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, a to v súlade s podmienkami stanovenými v usmerneniach z roku 2014 (5). Získala tak v týchto oblastiach značné skúsenosti s opatreniami pomoci, na ktoré sa stále vzťahuje povinnosť členských štátov notifikovať pomoc Komisii. Tieto skúsenosti umožnili Komisii lepšie vymedziť podmienky, za ktorých možno určité kategórie pomoci považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom, a rozšíriť rozsah skupinových výnimiek a zároveň zabezpečiť transparentnosť a primeranosť pomoci.

(7)

Všeobecné podmienky uplatňovania tohto nariadenia by mali vychádzať zo súboru spoločných zásad, ktorými sa zabezpečí, aby pomoc mala jednoznačný stimulačný účinok, bola vhodná a primeraná, poskytovala sa úplne transparentne, podliehala kontrolnému mechanizmu a pravidelnému hodnoteniu a aby nepriaznivo neovplyvňovala hospodársku súťaž a podmienky obchodu.

(8)

Pomoc, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, t. j. všeobecné, ako aj osobitné podmienky týkajúce sa príslušných kategórií pomoci, by mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť administratívu bez oslabenia monitorovacej činnosti Komisie by sa v prípade pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti (schémy pomoci a individuálna pomoc) mal uvádzať osobitný odkaz na toto nariadenie.

(9)

Štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, aj naďalej podlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov notifikovať pomoc, ktorej ciele zodpovedajú cieľom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(10)

Vzhľadom na väčší potenciálny dosah veľkých schém na obchod a hospodársku súťaž by sa na schémy pomoci s rozpočtovými prostriedkami, ktoré v konkrétnom roku alebo celkovo presahujú určitý strop založený na absolútnej hodnote, malo v zásade vzťahovať hodnotenie štátnej pomoci. Hodnotenie by sa malo zameriavať na overenie dosiahnutia predpokladov a podmienok nevyhnutných pre zlučiteľnosť schémy, ako aj na overenie účinnosti opatrenia pomoci vzhľadom na jeho všeobecné a konkrétne ciele, pričom by z neho mali vyplynúť ukazovatele vplyvu danej schémy na hospodársku súťaž a obchod. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania by sa hodnotenie štátnej pomoci malo vykonávať na základe plánu hodnotenia schváleného Komisiou. Hoci by sa takéto plány mali vypracovať ešte v čase navrhovania schémy a schváliť v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti danej schémy, vo všetkých prípadoch sa to realizovať nedá.

(11)

S cieľom neodďaľovať nadobudnutie účinnosti schém by sa preto toto nariadenie malo uplatňovať na takéto schémy počas počiatočného obdobia najviac šiestich mesiacov. Komisia môže na základe schválenia plánu hodnotenia rozhodnúť o predĺžení tohto obdobia.

(12)

Na tento účel by sa mal plán hodnotenia notifikovať Komisii do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti schémy. Komisia môže takisto výnimočne rozhodnúť, že vzhľadom na osobitosti daného prípadu hodnotenie nie je nutné. Komisia by mala od členských štátov dostať informácie nevyhnutné na vykonanie posúdenia plánu hodnotenia a vyžadovať bezodkladné poskytnutie dodatočných informácií. Členský štát tak môže doplniť chýbajúce prvky, ktoré Komisia potrebuje na to, aby mohla prijať rozhodnutie.

(13)

Zmeny schém, ktoré sú predmetom hodnotenia, s výnimkou zmien, ktoré neovplyvňujú zlučiteľnosť schémy pomoci podľa tohto nariadenia ani významne neovplyvňujú obsah schváleného plánu hodnotenia, by sa mali posudzovať s prihliadnutím na výsledky takéhoto hodnotenia a mali by sa vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Zmeny, ako sú výlučne formálne úpravy, administratívne úpravy alebo zmeny vykonané v rámci opatrení spolufinancovaných Úniou, by sa v zásade nemali považovať za zmeny s významným vplyvom na obsah schváleného plánu hodnotenia.

(14)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich výrobkov pred dovážanými, ani na pomoc na činnosti súvisiace s vývozom. Predovšetkým by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Pomoc na pokrytie nákladov spojených s účasťou na veľtrhoch, so štúdiami alebo s poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho produktu na nový trh v inom členskom štáte alebo tretej krajine by nemala predstavovať pomoc na činnosti súvisiace s vývozom.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby schválená pomoc nemala nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so všeobecným záujmom. Preto by mala byť pomoc poskytnutá príjemcovi, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade kompenzačnej pomoci v rizikových a krízových situáciách, ako je napríklad pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo škodcami rastlín a pomoc na náklady na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat, je však dôležité konať rýchlo. Vylúčenie z pomoci by sa preto v takýchto situáciách nemalo uplatňovať. Okrem toho by sa vzhľadom na charakter takýchto schém, pri ktorých sú jednotliví príjemcovia neidentifikovateľní, nemalo uplatňovať ani na pomoc v obmedzenej výške pre malé a stredné podniky (MSP) zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo do projektov operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť.

(16)

Pomoc poskytnutá podnikom v ťažkostiach by mala byť vo všeobecnosti vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože takáto pomoc by sa mala posudzovať podľa usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (6). Je však potrebné stanoviť určité výnimky z tohto pravidla. Po prvé, toto nariadenie by sa malo uplatňovať na podniky v ťažkostiach v prípadoch pomoci pre MSP zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo do projektov operačných skupín EIP, prípadne MSP, ktoré majú z takýchto projektov prínos, ak možno jednotlivých príjemcov takýchto schém len ťažko identifikovať. Po druhé, toto nariadenie by sa malo uplatňovať na takéto podniky v prípadoch, keď ide o ochranu verejného zdravia, t. j. v prípadoch pomoci určenej na náklady na eradikáciu chorôb zvierat a pomoci určenej na likvidáciu a odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat. Po tretie, podľa článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy by sa toto nariadenie malo uplatňovať na podniky v ťažkostiach aj v prípadoch, keď sa pomoc vypláca na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami. To isté by malo platiť v prípadoch, keď sa podnik ocitne v ťažkostiach v dôsledku škôd spôsobených udalosťami mimo kontroly dotknutého podniku, najmä nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, chránenými zvieratami, lesnými požiarmi, katastrofickými udalosťami v lesoch a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy v lesoch.

(17)

V prípade, že štátna pomoc alebo s ňou spojené podmienky vrátane metódy financovania (ak tvorí jej podstatnú súčasť) predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, pomoc nemožno vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá predstavuje neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie.

(18)

Presadzovanie pravidiel štátnej pomoci do veľkej miery závisí od spolupráce členských štátov. Členské štáty by preto mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, a to aj v prípade individuálnej pomoci poskytovanej podľa schém, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka.

(19)

Z dôvodu vysokého rizika negatívneho vplyvu na podmienky obchodu by Komisia mala po notifikácii posudzovať vysoké sumy pomoci poskytnutej individuálne alebo kumulatívne. Preto by sa na základe maximálnej výšky pomoci mali stanoviť stropy pre niektoré kategórie investičnej pomoci patriacej do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na úrovni, ktorá zohľadňuje príslušnú kategóriu pomoci a jej pravdepodobný vplyv na podmienky obchodu. Každá poskytnutá pomoc, ktorá prevyšuje tieto stropy, by mala naďalej podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Stropy stanovené v tomto nariadení by sa nemali obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci alebo projektov pomoci, napríklad do niekoľkých schém či projektov pomoci s podobnými črtami, cieľmi alebo príjemcami. V prípade iných kategórií pomoci, pri ktorých sa dodržiavajú podmienky zlučiteľnosti a maximálne intenzity pomoci alebo maximálne výšky pomoci stanovené v tomto nariadení, by sa daná pomoc nemala považovať za pomoc s vysokým rizikom nepriaznivého ovplyvnenia podmienok obchodu.

(20)

Na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitorovania by sa toto nariadenie malo uplatňovať len na pomoc, pri ktorej možno ex ante presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika (ďalej len „transparentná pomoc“).

(21)

V prípade určitých osobitných nástrojov pomoci, ako sú úvery, záruky, daňové opatrenia a predovšetkým vratné preddavky, by malo byť v tomto nariadení vymedzené, za akých podmienok ich možno považovať za transparentné. Pomoc v podobe záruk by sa mala považovať za transparentnú, ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií podľa pravidla bezpečného prístavu stanovených pre príslušný druh podniku. Mala by sa takisto považovať za transparentnú, ak bola ešte pred vykonaním daného opatrenia metodika použitá na výpočet intenzity pomoci štátnej záruky notifikovaná Komisii a schválená Komisiou v súlade s oznámením o zárukách (7). Na účely tohto nariadenia by sa pomoc vo forme opatrení rizikového financovania a kapitálových injekcií nemala považovať za transparentnú.

(22)

Pomoc, ktorá by inak patrila do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ale nie je transparentná, by sa mala vždy notifikovať Komisii. Notifikáciu netransparentnej pomoci by Komisia mala posudzovať najmä na základe kritérií stanovených v usmerneniach na rok 2023 (8) alebo na základe ďalších relevantných rámcov, usmernení a oznámení.

(23)

Aby sa zabezpečilo, že pomoc je potrebná a má stimulačný účinok na ďalší rozvoj činností alebo projektov, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc určenú na činnosti alebo projekty, do ktorých by sa príjemca zapojil aj bez poskytnutia pomoci. Žiadna pomoc by sa nemala poskytnúť retroaktívne v súvislosti s činnosťami alebo projektmi, ktoré už príjemca v minulosti realizoval. Pomoc by mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s týmto nariadením, keď sa činnosť alebo práca na podporovanom projekte začne až po tom, ako príjemca predložil písomnú žiadosť o pomoc.

(24)

V prípade, že sa príjemcovi, ktorým je veľký podnik, poskytuje akákoľvek pomoc ad hoc, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, členský štát by mal okrem podmienok týkajúcich sa stimulačného účinku, ktoré sa uplatňujú na MSP, zabezpečiť aj to, aby príjemca v internom dokumente analyzoval životaschopnosť podporovaného projektu alebo činnosti, a to s pomocou aj bez pomoci. Členský štát by mal overiť, či sa v tomto internom dokumente potvrdzuje podstatný nárast rozsahu projektu alebo činnosti, podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na podporovaný projekt alebo činnosť alebo podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu alebo činnosti. Takisto by malo byť možné konštatovať stimulačný účinok na základe skutočnosti, že investičný projekt alebo činnosť by sa v príslušnej vidieckej oblasti bez poskytnutia pomoci nerealizovali.

(25)

Na automatické schémy pomoci vo forme daňového zvýhodnenia by sa mali naďalej vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa stimulačného účinku vzhľadom na skutočnosť, že pomoc poskytnutá na základe týchto schém sa poskytuje automaticky. Z tejto osobitnej podmienky vyplýva, že uvedené schémy pomoci sa mali prijať pred začatím činnosti alebo práce na podporovanom projekte/činnosti. Táto podmienka by sa však neuplatňovala v prípade následných fiškálnych schém, ak sa na danú činnosť vzťahovali predchádzajúce fiškálne schémy vo forme daňového zvýhodnenia. Rozhodujúcim momentom na posúdenie stimulačného účinku následných schém pomoci je moment, keď sa po prvýkrát stanovuje daňové opatrenie v pôvodnej schéme.

(26)

Pokiaľ ide o oblasti sústavy Natura 2000 (9) pre odvetvie poľnohospodárstva, cieľom je zabezpečiť environmentálne správanie a efektívnosť podnikov pôsobiacich v tomto odvetví. Pomoc na hektár by mala byť v súlade s právnymi predpismi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutých členských štátov týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, dosiahnutia poľnohospodárskych, environmentálnych a klimatických cieľov vrátane stavu ochrany biodiverzity druhov a biotopov, ako aj zvýšenia spoločenskej hodnoty oblastí sústavy Natura 2000.

(27)

Pokiaľ ide o pomoc na sceľovanie pozemkov, pomoc na informačné akcie zamerané na sprístupnenie informácií nevymedzenému počtu príjemcov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, pomoc na propagačné opatrenia vo forme publikácií zameraných na zvýšenie informovanosti širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch, pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, pomoc na náhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a strát spôsobených takýmito chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, pomoc na pokrytie nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami, pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000, pomoc na výskum, vývoj a inovácie, pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami a pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva v poľnohospodárskom podniku a v lesoch, pomoc na odstraňovanie škôd v lesoch, pomoc na zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny a pomoc pre podniky, ktoré sú zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou a projektov operačných skupín EIP alebo z nich majú prínos, stimulačný účinok by sa nemal vyžadovať alebo by sa mal považovať za prítomný, ak sú splnené osobitné podmienky týkajúce sa uvedených kategórií pomoci, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

(28)

S cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na nevyhnutnú výšku, mala by sa maximálna výška pomoci vždy, keď je to možné, vyjadriť formou intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov. Ak sa maximálna intenzita pomoci nedá stanoviť, pretože sa nedajú určiť oprávnené náklady, alebo ak sa majú poskytnúť jednoduchšie nástroje pre nižšie sumy, maximálna výška pomoci by sa mala vyjadriť nominálne, aby sa zabezpečila primeranosť opatrení pomoci. Intenzita pomoci a maximálna výška pomoci by sa mali stanoviť na úrovni, ktorou sa minimalizuje narušenie hospodárskej súťaže v podporovanom odvetví a ktorá súčasne vhodne prispieva k plneniu cieľa uľahčiť rozvoj hospodárskych činností príjemcov v odvetví poľnohospodárstva, vo vidieckych oblastiach a v odvetví lesného hospodárstva. Na dosiahnutie súdržnosti s intervenciami v záujme rozvoja vidieka, ktoré financuje Únia, by sa tieto stropy mali zosúladiť so stropmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/2115, pokiaľ je to v súlade so zásadami štátnej pomoci vyplývajúcimi z uplatňovania článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

(29)

Na výpočet intenzity pomoci by sa mali použiť len oprávnené náklady. Týmto nariadením by sa od notifikačnej pomoci nemala oslobodiť pomoc, ktorá v dôsledku zahrnutia neoprávnených nákladov prekračuje príslušnú intenzitu pomoci. Stanovenie oprávnených nákladov by malo byť podložené zrozumiteľnými, konkrétnymi a aktuálnymi listinnými dôkazmi. Výpočet by mal vychádzať zo súm pred akýmkoľvek odpočtom dane alebo iných poplatkov. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach by sa mala diskontovať na svoju hodnotu platnú v deň poskytnutia pomoci. Oprávnené náklady by sa takisto mali diskontovať na svoju hodnotu platnú v deň poskytnutia pomoci. Úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci, by v prípade pomoci, ktorá nemá formu grantu, mala byť diskontná sadzba, resp. referenčná sadzba uplatniteľná v deň poskytnutia pomoci, ako je stanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (10). Ak sa pomoc poskytuje inou formou ako formou grantu, výška pomoci by sa mala vyjadriť ako ekvivalent hrubého grantu. Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, tranže pomoci by sa mali diskontovať na základe diskontných sadzieb uplatniteľných k jednotlivým dňom nadobudnutia účinnosti daňového zvýhodnenia. Malo by sa podporovať využívanie pomoci vo forme vratných preddavkov, keďže takéto nástroje zdieľania rizika do veľkej miery vedú k posilneniu stimulačného účinku pomoci. Preto je vhodné stanoviť, že ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, uplatniteľné intenzity pomoci uvedené v tomto nariadení sa môžu zvýšiť.

(30)

V prípade daňového zvýhodnenia týkajúceho sa budúcich daní nemusia byť uplatniteľná diskontná sadzba a presná výška tranží pomoci vopred známe. V takom prípade by členské štáty mali vopred stanoviť hornú hranicu diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je výška tranže pomoci v danom dni známa, sa diskontácia môže uskutočniť na základe diskontnej sadzby uplatniteľnej v danom čase. Diskontovaná hodnota každej tranže pomoci by sa mala odpočítať z celkovej výšky hornej hranice (ďalej len „maximálna suma“).

(31)

S cieľom určiť, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálne intenzity pomoci alebo maximálne výšky pomoci stanovené v tomto nariadení, by sa mala vziať do úvahy celková výška štátnej pomoci poskytnutej na podporovanú činnosť alebo projekt. Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť okolnosti, za akých sa môžu kumulovať rôzne kategórie pomoci. Pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s akoukoľvek inou zlučiteľnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti na základe iného nariadenia alebo schválenou Komisiou, ak sa takéto opatrenia týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. Ak sa rozdielne zdroje pomoci vzťahujú na tie isté – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúce – identifikovateľné oprávnené náklady, kumulácia by mala byť povolená do maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na takúto pomoc podľa tohto nariadenia. V tomto nariadení by sa mali takisto stanoviť osobitné pravidlá kumulácie pomoci s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi a bez identifikovateľných oprávnených nákladov a pravidlá kumulácie s pomocou de minimis. Pomoc de minimis sa často neposkytuje na osobitné identifikovateľné oprávnené náklady alebo ju k týmto nákladom nemožno priradiť. V takom prípade by malo byť možné voľne kumulovať pomoc de minimis so štátnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia. Keď sa však pomoc de minimis poskytuje na tie isté identifikovateľné oprávnené náklady ako štátna pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, kumulácia by mala byť povolená len do výšky maximálnej intenzity pomoci uvedenej v kapitole III tohto nariadenia.

(32)

Financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členských štátov, nepredstavuje štátnu pomoc. Ak sa takéto financovanie zo strany Únie kombinuje so štátnou pomocou, je pri zisťovaní dodržiavania stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť a maximálnych intenzít pomoci alebo maximálnych výšok pomoci potrebné zohľadňovať len túto štátnu pomoc, a to za predpokladu, že celková suma verejného financovania poskytnutá v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi nepresahuje najvýhodnejšiu mieru financovania stanovenú v uplatniteľných právnych predpisoch Únie.

(33)

Štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy je v zásade zakázaná. Podľa článku 107 ods. 2 a 3 zmluvy však Komisia za určitých podmienok členským štátom povoľuje alebo môže povoliť poskytnutie štátnej pomoci. Je preto dôležité, aby mohli všetky strany overiť, či sa pomoc poskytuje v súlade s platnými pravidlami. Transparentnosť štátnej pomoci je preto nevyhnutná z hľadiska správneho uplatňovania pravidiel zmluvy a vedie k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel, väčšej zodpovednosti, partnerskému hodnoteniu a v konečnom dôsledku k efektívnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby vytvorili komplexné webové sídla venované štátnej pomoci, a to na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, na ktorých budú uvedené súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia. Táto povinnosť by mala byť podmienkou zlučiteľnosti individuálnej pomoci s vnútorným trhom. V súlade so štandardnou praxou týkajúcou sa uverejňovania informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 (11) by sa mal používať štandardný formát, vďaka ktorému možno informácie vyhľadávať, sťahovať a ľahko uverejňovať na internete. Na webovom sídle Komisie by mali byť uverejnené odkazy na webové sídla všetkých členských štátov venované štátnej pomoci. Súhrnné informácie o každom opatrení pomoci, ktoré je oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by mali byť v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1588 uverejnené na webovom sídle Komisie.

(34)

V súvislosti s uverejňovaním informácií o individuálnej pomoci je vhodné stanoviť stropy. V prípade ich prekročenia možno predmetné uverejnenie považovať vzhľadom na význam pomoci za primerané. Zo skúseností Komisie vyplýva, že v období 2014 – 2019, keď bol v prípade poľnohospodárskej prvovýroby strop pre uverejnenie informácií stanovený na 60 000 EUR, bolo uverejnených približne 30 % poskytnutej pomoci. S cieľom zvýšiť účinnosť požiadaviek na transparentnosť a keďže priemerná výška investičnej pomoci na prvovýrobu poskytnutej v období 2014 – 2019 sa odhaduje na približne 17 000 EUR, je vhodné, aby sa v prípade poľnohospodárskej prvovýroby strop pre uverejnenie informácií znížil na 10 000 EUR.

(35)

V záujme účinného monitorovania je vhodné v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1588 stanoviť štandardný formát, v ktorom by členské štáty mali podávať Komisii súhrnné informácie v súlade s týmto nariadením vždy, keď sa vykonáva schéma pomoci alebo poskytuje individuálna pomoc mimo schémy pomoci. Okrem toho je v súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (12) a s článkom 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1588 vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa predkladania výročnej správy o pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení vrátane osobitných požiadaviek pre určité kategórie pomoci, ktorú majú členské štáty predkladať Komisii.

(36)

Vzhľadom na širokú dostupnosť potrebných technológií by mali byť súhrnné informácie a výročná správa poskytované v elektronickom formáte a mali by sa posielať Komisii.

(37)

Vzhľadom na premlčaciu lehotu na vymoženie pomoci stanovenú v článku 17 nariadenia (EÚ) 2015/1589 je vhodné v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/1588 stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by mali členské štáty viesť o pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy týmto nariadením.

(38)

S cieľom posilniť účinnosť podmienok zlučiteľnosti stanovených v tomto nariadení by mala mať Komisia možnosť odňať výhodu skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci v prípade nedodržania týchto požiadaviek. Komisia by mala mať možnosť obmedziť odňatie výhody skupinovej výnimky na určité druhy pomoci, určitých príjemcov alebo opatrenia pomoci prijaté určitými orgánmi, a to v prípade, že sa nedodržanie ustanovení tohto nariadenia týka len obmedzenej skupiny opatrení alebo určitých orgánov. Takéto cielené odňatie výhody by malo byť primeranou nápravou, ktorá priamo súvisí so zisteným nedodržaním ustanovení tohto nariadenia. Ak pomoc nie je notifikovaná a nespĺňa všetky podmienky na oslobodenie od notifikácie, predstavuje neoprávnenú pomoc, ktorú Komisia preskúma v rámci príslušného postupu stanoveného v nariadení (EÚ) 2015/1589 týkajúceho sa nenotifikovanej pomoci. Ak nie sú splnené požiadavky kapitoly II, odňatie výhody skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci nemá vplyv na skutočnosť, že na predchádzajúce opatrenia, ktoré boli v súlade s týmto nariadením, sa skupinová výnimka vzťahovala.

(39)

MSP zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a sú hnacou silou hospodárstva. Ich rozvoj však môže byť obmedzený zlyhaniami trhu, v dôsledku čoho môžu MSP trpieť typickými znevýhodneniami. MSP mávajú často ťažkosti pri získavaní kapitálu alebo úverov vzhľadom na obavy niektorých finančných trhov z podstupovania rizika a vzhľadom na obmedzené záruky, ktoré sú MSP schopné ponúknuť. Ich obmedzené zdroje im môžu brániť aj v prístupe k informáciám, najmä pokiaľ ide o nové technológie a potenciálne trhy. V záujme uľahčenia rozvoja hospodárskych činností MSP by sa týmto nariadením mali oslobodiť určité kategórie pomoci poskytovanej v prospech MSP od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

(40)

Na odstránenie rozdielov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hospodárskej súťaže, a na zjednodušenie koordinácie medzi rôznymi iniciatívami Únie a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodu administratívnej jasnosti a právnej istoty by vymedzenie pojmu MSP použité na účely tohto nariadenia malo vychádzať z definícií stanovených v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (13).

(41)

V záujme zabezpečenia súdržnosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou a zjednodušenia pravidiel založených na skúsenostiach, ktoré Komisia získala pri uplatňovaní usmernení z roku 2014, je vhodné oslobodiť od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy rôzne kategórie pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek platných hmotnoprávnych pravidiel.

(42)

Takisto je vhodné vziať do úvahy, že odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sú osobitne ohrozené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami zvierat, škodcami rastlín a škodami spôsobenými chránenými zvieratami. Zo skúseností vyplýva, že tieto odvetvia sú voči takýmto udalostiam zraniteľnejšie a že poľnohospodárom a lesníkom vznikajú v dôsledku týchto udalostí značné škody. Opatrenia pomoci na náhradu takýchto škôd sa preto považujú za vhodný nástroj, ktorý pomôže podnikom zotaviť sa z takýchto škôd a udržať si svoje podnikanie. Týmto spôsobom zabezpečujú rozvoj hospodárskych činností a plnenie environmentálnych funkcií ekosystémov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

(43)

V odvetví poľnohospodárstva by sa mali výnimky uplatňovať na pomoc pre MSP zameranú na investície do výroby a spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov, na sceľovanie pozemkov, premiestnenie hospodárskych budov, začatie podnikateľskej činnosti, pre mladých poľnohospodárov a malé poľnohospodárske podniky, skupiny výrobcov, systémy kvality, na prenos znalostí a informačných akcií, poradenské služby, propagačné činnosti, služby týkajúce sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku a takisto na riadenie rizík a krízové riadenie v prípade nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb zvierat, škodcov rastlín, na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami, na platby poistného, finančné príspevky do vzájomných fondov, ochranu genetických zdrojov, dobré životné podmienky zvierat a na spoluprácu. Výnimky by sa mali uplatňovať na podniky všetkých veľkostí aj v prípade pomoci na ochranu životného prostredia v odvetví poľnohospodárstva, pomoci na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch a lesoch, pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva, ako aj pomoci na výskum, vývoj a inovácie v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a pomoci v prospech lesného hospodárstva.

(44)

Výnimky by sa mali uplatňovať na pomoc týkajúcu sa činností lesného hospodárstva a niektorých nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach, ktoré sú spolufinancované ako intervencie v záujme rozvoja vidieka z EPFRV, ako aj na pomoc na prenos znalostí a informačné akcie, výskum, vývoj a inovácie, a to aj prostredníctvom využívania satelitných údajov a služieb EÚ, a sceľovanie pozemkov.

(45)

Z dôvodu rizika narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku cielenej investičnej pomoci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby by sa investičná pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy nemala obmedzovať na konkrétne poľnohospodárske výrobky. Táto podmienka by nemala brániť členskému štátu v tom, aby z rozsahu danej pomoci vylúčil určité poľnohospodárske výrobky, a to vtedy, ak nemožno nájsť bežné odbytiská, alebo vtedy, ak je na vnútornom trhu nadmerná kapacita. Okrem toho podľa tohto nariadenia by pomoc na určité druhy investícií sama osebe nemala byť oprávnená na oslobodenie od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

(46)

S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušení hospodárskej súťaže a podporou efektívneho využívania energie a zdrojov by sa v prípade investícií do poľnohospodárskych podnikov viazaných na poľnohospodársku prvovýrobu, mala pomoc poskytovať iba na investície viazané na výrobu biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni poľnohospodárskeho podniku, a to len za predpokladu, že výroba neprekročí priemernú ročnú spotrebu paliva alebo energie poľnohospodárskeho podniku. V takých prípadoch by pomoc na biopalivá mala byť pokrytá len v takom prípade, že sa poskytuje na udržateľné biopalivá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (14).

(47)

S cieľom stimulovať prechod na výrobu pokročilejších foriem biopalív, ako sa stanovuje v pravidlách horizontálnej štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky, by sa v prípade pomoci na investície súvisiace so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov mala z tohto nariadenia vyňať pomoc na biopalivá na báze potravín.

(48)

Na základe nariadenia (EÚ) 2015/1588 môže Komisia formou nariadení vyhlásiť určité kategórie pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom, pokiaľ má dostatočné skúsenosti, ktoré jej umožňujú stanoviť všeobecné kritériá zlučiteľnosti. Vzhľadom na skúsenosti získané v období 2014 – 2021 pri posudzovaní zlučiteľnosti viacerých štátnych pomocí s usmerneniami z roku 2014 môže Komisia v súčasnosti využiť svoje právomoci oslobodiť od notifikačnej povinnosti štátnu pomoc na základné služby a infraštruktúru vo vidieckych oblastiach spolufinancovanú z prostriedkov EPFRV, na spoluprácu, na opatrenia na predchádzanie škodám spôsobeným chránenými zvieratami a náhradu takýchto škôd, na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve, štátnu pomoc týkajúcu sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, kompenzácie znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000, záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj štátnu pomoc týkajúcu sa ekologického hospodárstva.

(49)

Okrem toho, pokiaľ ide o odvetvie lesného hospodárstva, Komisia môže na základe svojich skúseností s vykonávaním usmernení z roku 2014 oslobodiť od notifikačnej povinnosti opatrenia financované výlučne z vnútroštátnych prostriedkov, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek platných hmotnoprávnych pravidiel.

(50)

V rokoch 2014 až 2020 a počas uplatňovania usmernení z roku 2014 Komisia schválila 52 schém pomoci týkajúcich sa náhrady škôd spôsobených odvetviu poľnohospodárstva chránenými zvieratami. Škody spôsobené chránenými zvieratami si vyžadujú okamžité konanie zo strany orgánov poskytujúcich pomoc, aby bolo možné čo najrýchlejšie obnoviť výrobné prostriedky a hospodársku činnosť, čo dotknutým podnikom umožní pokračovať v podnikaní a zabezpečiť rozvoj hospodárskych činností. Zo skúseností Komisie vyplýva, že táto pomoc zvyčajne nevedie k žiadnemu výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, keďže má charakter náhrady, ako aj vzhľadom na jednoznačné kritériá zlučiteľnosti s vnútorným trhom. Preto je primerané oslobodiť túto pomoc od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci.

(51)

Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami by mala byť k dispozícii pre MSP pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. Podmienky oslobodenia pomoci na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami by mali vychádzať z už zavedených postupov pre iné druhy pomoci na náhradu škôd, akými sú pomoc na náhradu strát na zvieratách alebo zničených rastlinách vychádzajúca z ich trhovej hodnoty, úhrada nákladov na veterinára a nákladov práce a náhrada materiálnej škody na zariadeniach poľnohospodárskeho podniku, strojoch a poľnohospodárskych budovách a zásobách.

(52)

V rokoch 2014 až 2020 a počas uplatňovania usmernení z roku 2014 Komisia schválila štyri schémy pomoci na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve. Zo skúseností Komisie vyplýva, že táto pomoc zvyčajne nevedie k žiadnemu výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, pričom zároveň prispieva k plneniu cieľa verejnej politiky, ktorým je ochrana biodiverzity. Preto je primerané oslobodiť túto pomoc od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci.

(53)

S pomocou zameranou na osobitné udržateľné poľnohospodárske postupy, ako sú dobré životné podmienky zvierat, záväzky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy a záväzky v oblasti ekologického poľnohospodárstva, sa spája iba obmedzené riziko narušenia hospodárskej súťaže. S cieľom lepšie reagovať na spoločenské požiadavky na kvalitné potraviny vyrábané udržateľným spôsobom by Komisia mala mať možnosť oslobodiť takéto opatrenia pomoci od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci.

(54)

Zároveň je náležité, aby sa v prípade takýchto opatrení stanovila maximálna výška pomoci na jednotku na základe skúseností získaných pri uplatňovaní usmernení z roku 2014. Približne 64 % všetkých opatrení so záväzkami v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy (ktoré predstavujú najväčšiu časť opatrení s dobrovoľnými záväzkami) notifikovaných v období od júla 2014 do marca 2020 presiahlo maximálnu sumu na hektár, a preto boli predmetom podrobnej analýzy s cieľom určiť, či sú odôvodnené. Vzhľadom na súčasnú infláciu a nárast cien vstupov bude tento trend zrejme pokračovať. Maximálne výšky pomoci na jednotku stanovené podľa usmernení z roku 2014 sa teda považujú za primerané stropy opatrení, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka a ktoré zahŕňajú dobrovoľné záväzky v prospech životného prostredia, klímy alebo dobrých životných podmienok zvierat.

(55)

V období 2014 – 2020 a počas uplatňovania usmernení z roku 2014 Komisia schválila 21 schém pomoci týkajúcich sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat podľa usmernení z roku 2014. Zo skúseností Komisie vyplýva, že táto pomoc zvyčajne nevedie k žiadnemu výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, keďže má charakter náhrady, ako aj vzhľadom na jednoznačné kritériá zlučiteľnosti s vnútorným trhom. Preto je primerané oslobodiť túto pomoc od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci.

(56)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na pomoc týkajúcu sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000 v odvetví poľnohospodárstva, na pomoc týkajúcu sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy a na pomoc týkajúcu sa ekologického poľnohospodárstva v rámci usmernení z roku 2014. V rokoch 2014 až 2020 Komisia schválila desať schém pomoci spojených s oblasťami sústavy Natura 2000 v odvetví poľnohospodárstva, 65 schém pomoci týkajúcich sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy a päť schém pomoci týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva. Zo skúseností Komisie vyplýva, že táto pomoc, najmä pod určitými stropmi, zvyčajne nevedie k žiadnemu výraznému narušeniu hospodárskej súťaže, pričom zároveň prispieva k plneniu cieľa verejnej politiky, ktorým je ochrana životného prostredia. Je preto vhodné, aby Komisia využívala právomoci, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2015/1588, pokiaľ ide o pomoc týkajúcu sa znevýhodnení v súvislosti so sústavou Natura 2000 v odvetví poľnohospodárstva, pomoc týkajúcu sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy a pomoc týkajúcu sa ekologického poľnohospodárstva.

(57)

Oslobodenie pomoci týkajúcej sa znevýhodnení v súvislosti so sústavou Natura 2000 v odvetví poľnohospodárstva, pomoci týkajúcej sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy a pomoci týkajúcej sa ekologického poľnohospodárstva by sa malo uplatňovať len na podniky pôsobiace v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby.

(58)

Projekty financované európskym partnerstvom v oblasti inovácií (EIP) zameraným na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť vedú k inovácii v odvetví poľnohospodárstva a vo vidieckych oblastiach. Štátna pomoc poskytnutá podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP, na ktoré sa vzťahuje článok 127 nariadenia (EÚ) 2021/2115, má malý vplyv na hospodársku súťaž, a to najmä vzhľadom na pozitívnu úlohu, ktorú pomoc zohráva pri výmene znalostí, predovšetkým v prípade miestnych a poľnohospodárskych komunít, ako aj na kolektívny charakter pomoci a jej pomerne malý rozsah. Tieto projekty majú integrovaný charakter. Zvyčajne zahŕňajú viacero aktérov a dotýkajú sa viacerých odvetví, čo môže viesť k určitým ťažkostiam pri ich klasifikácii podľa pravidiel štátnej pomoci. Vzhľadom na lokálny charakter jednotlivých projektov operačných skupín EIP vybratých na základe viacročnej stratégie miestneho rozvoja určenej a vykonávanej prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, ako aj vzhľadom na ich orientáciu na komunitný, sociálny, environmentálny a klimatický záujem, by sa toto nariadenie malo zamerať na určité ťažkosti, ktorým čelia projekty operačných skupín EIP, aby sa tak uľahčil ich súlad s pravidlami štátnej pomoci.

(59)

Vzhľadom na obmedzený vplyv malých súm pomoci poskytovaných podnikom, ktoré priamo alebo nepriamo využívajú projekty operačných skupín EIP, na obchod a hospodársku súťaž, by sa mali stanoviť jednoduché pravidlá pre prípady, keď súhrnná suma pomoci na jeden projekt nepresahuje určitý strop.

(60)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na podniky pôsobiace v odvetví lesného hospodárstva v mnohých rozhodnutiach, najmä v rámci usmernení z roku 2014. V období 2014 – 2020 Komisia schválila v súlade s týmito usmerneniami viac ako 200 schém pomoci v prospech odvetvia lesného hospodárstva. Zo skúseností Komisie vyplýva, že opatreniami pomoci v odvetví lesného hospodárstva sa vďaka existencii jednoznačných kritérií zlučiteľnosti nevytvorilo žiadne výrazné narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Vzhľadom na tieto skúsenosti a v záujme zjednodušenia a hospodárnosti konania by preto malo byť možné oslobodiť opatrenia pomoci v prospech odvetvia lesného hospodárstva od notifikačnej povinnosti bez ohľadu na to, či sú spolufinancované z prostriedkov EPFRV. Je preto vhodné, aby Komisia využívala právomoci, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2015/1588, v oblasti pomoci na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy; pomoci na agrolesnícke systémy; pomoci na prevenciu a odstraňovanie lesných škôd spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín a katastrofickými udalosťami; pomoci na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov; pomoci týkajúcej sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek vymedzených v článku 3 smernice Rady 92/43/EHS a v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (15); pomoci na služby v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy a na ochranu lesov; pomoci na investície do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva; pomoci na investície do lesníckych technológií a do spracovania, mobilizácie a odbytu lesníckych výrobkov; pomoci na ochranu genetických zdrojov v lesnom hospodárstve, pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva, pomoci na sceľovanie lesníckych pozemkov a pomoci na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva.

(61)

S cieľom stimulovať zoskupené iniciatívy v odvetví lesného hospodárstva Komisia uplatňuje články 107 a 108 zmluvy na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva. V rokoch 2014 až 2020 Komisia schválila takúto pomoc v piatich prípadoch. V odvetví poľnohospodárstva už bola takáto pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 702/2014. Preto je vhodné oslobodiť od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci aj pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva.

(62)

Hospodárska diverzifikácia a vytváranie nových hospodárskych činností vrátane činností obehového biohospodárstva majú zásadný význam z hľadiska rozvoja a konkurencieschopnosti vidieckych oblastí a MSP, ktoré tvoria základ vidieckeho hospodárstva Únie. V nariadení (EÚ) 2021/2115 sa stanovujú opatrenia na podporu rozvoja nepoľnohospodárskych podnikov vo vidieckych oblastiach, ktoré sú zamerané na podporu zamestnanosti, vytváranie kvalitných pracovných miest vo vidieckych oblastiach, zachovanie existujúcich pracovných miest, zníženie sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj nepoľnohospodárskych odvetví mimo spracovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a zároveň na podporu integrácie podnikov a miestnych medziodvetvových prepojení.

(63)

S cieľom zabezpečiť súdržnosť s nariadením (EÚ) 2021/2115 a dosiahnuť zjednodušenie pravidiel na získanie schválenia štátnej pomoci na spolufinancovanú časť a dodatočné vnútroštátne financovanie strategického plánu SPP by sa notifikačná povinnosť nemala uplatňovať na rôzne kategórie pomoci v prospech MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach, ku ktorým patrí pomoc na základné služby a infraštruktúru, na začatie podnikateľskej činnosti, na spoluprácu, na nové zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny a na informačné a propagačné opatrenia v prospech potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality. Takéto opatrenia pomoci by mali byť rovnaké ako základné intervencie v záujme rozvoja vidieka a pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti by sa mala poskytovať iba podľa strategického plánu SPP dotknutého členského štátu a v súlade s ním.

(64)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na pomoc v prospech základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a na spoluprácu vo vidieckych oblastiach v mnohých prípadoch, najmä v rámci usmernení z roku 2014. V rokoch 2014 až 2020 Komisia schválila 27 schém pomoci týkajúcich sa základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a 28 schém pomoci týkajúcich sa spolupráce vo vidieckych oblastiach. Zo skúseností Komisie vyplýva, že opatreniami pomoci v prospech vidieckych oblastí sa nevytvorili žiadne výrazné narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vzhľadom na existenciu jednoznačných kritérií zlučiteľnosti a vzhľadom na to, že pomoc prispieva k hospodárskej diverzifikácii a vytváraniu nových hospodárskych činností. Preto je vhodné oslobodiť pomoc v prospech základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach od notifikačnej povinnosti týkajúcej sa štátnej pomoci.

(65)

Pomoc v prospech základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach by však mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti iba vtedy, keď tvorí súčasť strategického plánu SPP overeného Komisiou v rámci nariadenia (EÚ) 2021/2115.

(66)

Štátna pomoc poskytnutá MSP zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktoré sa uvádzajú v článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (16) a označujú ako LEADER podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115, má malý vplyv na hospodársku súťaž, a to najmä vzhľadom na pozitívnu úlohu, ktorú pomoc zohráva pri výmene znalostí, predovšetkým v prípade miestnych a poľnohospodárskych komunít, ako aj na často kolektívny charakter pomoci a jej pomerne malý rozsah. Tieto projekty majú integrovaný charakter, zahŕňajú viacero aktérov a dotýkajú sa viacerých odvetví, čo môže viesť k určitým ťažkostiam pri ich klasifikácii podľa právnych predpisov o štátnej pomoci. Vzhľadom na lokálny charakter jednotlivých projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou vybratých na základe viacročnej stratégie miestneho rozvoja určenej a vykonávanej prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, ako aj vzhľadom na ich orientáciu na komunitný, sociálny, environmentálny a klimatický záujem by sa toto nariadenie malo zamerať na určité ťažkosti, ktorým čelia projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou, aby sa tak uľahčil ich súlad s pravidlami štátnej pomoci. Na obce sa vzhľadom na ich samotnú povahu vymedzenie pojmu MSP nevzťahuje (účasť verejnoprávneho subjektu). Obce však často zohrávajú kľúčovú úlohu pri organizácii a realizácii projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ak sa projekt miestneho rozvoja vedeného komunitou realizuje v prospech jedného z cieľov stanovených v článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588, malo by byť možné uplatniť skupinovú výnimku aj na pomoc obciam v kontexte takéhoto projektu.

(67)

Vzhľadom na obmedzený vplyv malých súm pomoci poskytovaných MSP, ktoré majú priamy alebo nepriamy prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, na obchod a hospodársku súťaž by sa mali stanoviť jednoduché pravidlá pre tie prípady, keď súhrnná suma pomoci na jeden projekt nepresahuje určitý strop. Malo by sa to týkať aj obcí, ktoré majú priamy alebo nepriamy prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktoré sú zamerané na jeden z cieľov stanovených v článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588.

(68)

V prípade niekoľkých kategórií pomoci, ako je pomoc v oblasti výskumu, prenosu znalostí a informácií, a to aj prostredníctvom satelitných údajov a služieb EÚ, poradenských služieb, služieb týkajúcich sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku, propagácie a prevencie a eradikácie chorôb zvierat a škodcov rastlín, sa pomoc poskytuje konečným príjemcom pomoci nepriamo, v podobe vecného plnenia, vo forme dotovaných služieb. V týchto prípadoch by sa mala pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti vyplatiť poskytovateľovi služby alebo predmetnej činnosti.

(69)

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588 je potrebné politiku štátnej pomoci pravidelne revidovať. Z tohto dôvodu by sa obdobie uplatňovania tohto nariadenia malo obmedziť. Je preto vhodné stanoviť prechodné ustanovenia vrátane pravidiel týkajúcich sa adaptačného obdobia na konci obdobia platnosti tohto nariadenia pre schémy pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti. Vďaka týmto pravidlám by členské štáty mali dostať čas na prispôsobenie sa novému režimu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

KAPITOLA I SPOLOČNÉ USTANOVENIA 12
KAPITOLA II PROCEDURÁLNE POŽIADAVKY 24
KAPITOLA III KATEGÓRIE POMOCI 25

Oddiel 1

Pomoc v prospech MSP pôsobiacich v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych výrobkov a odbytu poľnohospodárskych výrobkov 25

Oddiel 2

Pomoc na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve 46

Oddiel 3

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva 49

Oddiel 4

Pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva 49

Oddiel 5

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie 50

Oddiel 6

Pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva 52

Oddiel 7

Pomoc v prospech MSP vo vidieckych oblastiach 64
KAPITOLA IV PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 70

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc pre mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP):

i)

pôsobiace v odvetví poľnohospodárstva, a to konkrétne v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, s výnimkou článkov 14, 15, 16, 18, 23 a článkov 25 až 31, ktoré sa uplatňujú iba na MSP pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe;

ii)

pôsobiace v oblasti nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, pokiaľ sa táto pomoc poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 a buď sa spolufinancuje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), alebo sa poskytuje ako dodatočné vnútroštátne financovanie k takým spolufinancovaným opatreniam. Odchylne sa toto nariadenie uplatňuje na pomoc obciam, ktoré majú priamy alebo nepriamy prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa článkov 60 a 61 tohto nariadenia;

b)

pomoc na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve uvedenú v článkoch 33, 34 a 35, ktorá sa uplatňuje iba na podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe;

c)

pomoc na investície na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch a lesoch;

d)

pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva;

e)

pomoc na výskum, vývoj a inovácie v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

f)

pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva.

2.   Ak to členské štáty považujú za vhodné, môžu si v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 (17) zvoliť poskytovanie pomoci uvedenej v odseku 1 písm. a), e) a f).

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

schémy pomoci uvedené v článkoch 14, 17, 41 až 44 a 46, schémy pomoci uvedené v článkoch 49 a 50, ak spĺňajú podmienky uvedené v článku 12, a to od uplynutia šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. Komisia však môže po posúdení príslušného plánu hodnotenia, ktorý jej daný členský štát notifikoval, rozhodnúť o tom, že toto nariadenie sa bude naďalej uplatňovať na schému pomoci počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov. Pri predkladaní plánov hodnotenia predkladajú členské štáty aj všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vykonanie posúdenia plánov hodnotenia a prijatie rozhodnutia;

b)

akékoľvek zmeny schém uvedených v písmene a) iné ako zmeny, ktoré neovplyvňujú zlučiteľnosť schémy pomoci podľa tohto nariadenia alebo výrazným spôsobom neovplyvňujú obsah schváleného plánu hodnotenia;

c)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiaca s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkou distribučnej siete alebo s inými bežnými nákladmi súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

d)

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci poskytnutej na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa pomoc poskytnutá tým istým členským štátom vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, s výnimkou:

i)

schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v súlade s článkom 37;

ii)

schém pomoci pre projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo projekty operačných skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť v súlade s článkami 40 a 61;

b)

pomoc ad hoc podniku uvedenému v písmene a).

5.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc podnikom v ťažkostiach s výnimkou pomoci poskytnutej:

a)

na informačné akcie v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v súlade článkami 21 a 47;

b)

na propagačné opatrenia vo forme publikácií zameraných na zvyšovanie informovanosti širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b);

c)

na náhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín v súlade s článkom 26 ods. 8 a ods. 9;

d)

na pokrytie nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v súlade s článkom 27 ods. 2 písm. c), d) a e);

e)

v prípade znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000 v súlade s článkom 33;

f)

na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v súlade s článkom 37;

g)

pre podniky zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou a do projektov operačných skupín EIP, prípadne podniky, ktoré majú z takýchto projektov prínos, v súlade s článkami 40 a 61;

h)

v týchto prípadoch za predpokladu, že sa podnik stal podnikom v ťažkostiach v dôsledku strát alebo škôd spôsobených predmetnou udalosťou:

i)

na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, v súlade s článkom 25;

ii)

na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a škodcami rastlín v súlade s článkom 26 ods. 9 a 10;

iii)

na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami v súlade s článkom 29;

iv)

na odstraňovanie škôd v lesoch v súlade s článkom 43 ods. 2 písm. d).

6.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc, ktorá sama osebe, podmienkami s ňou spojenými alebo metódou financovania predstavuje neoddeliteľné porušenie práva Únie, najmä na:

a)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby príjemca využíval domáce výrobky alebo služby;

b)

pomoc, ktorá obmedzuje možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských štátoch.

7.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc v prospech poľnohospodárskych výrobkov v zmysle prílohy 1 k Dohode WTO o poľnohospodárstve (18), ktorá podľa uvedenej dohody predstavuje vývoznú subvenciu. Podobne sa neuplatňuje na pomoc v prospech takýchto výrobkov, ktorá predstavuje finančnú podporu v oblasti vývozu poskytovanú vládou alebo akýmkoľvek verejným orgánom v rozsahu pôsobnosti ministerského rozhodnutia WTO o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu z 19. decembra 2015 (19), ak nie je v súlade s príslušnými požiadavkami odseku 15 uvedeného rozhodnutia týkajúcimi sa maximálnej lehoty splatnosti a samofinancovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pomoc ad hoc“ je pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

2.

„nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“, sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ako je mráz, búrky a krupobitie, námraza, silný alebo dlhotrvajúci dážď alebo veľké sucho, ktoré v prípade poľnohospodárstva zničia viac ako 30 % priemernej produkcie vypočítanej za predchádzajúce obdobie troch alebo štyroch rokov alebo na základe trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich alebo ôsmich rokov bez najvyššieho a najnižšieho údaja; v prípade lesného hospodárstva viac ako 20 % lesohospodárskeho potenciálu;

3.

„poradenstvo“ je komplexné poradenstvo poskytované v rámci jednej a tej istej zmluvy;

4.

„poľnohospodárska činnosť“ je činnosť určená členským štátom v jeho strategickom pláne SPP v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

5.

„poľnohospodárska plocha“ je akákoľvek plocha určená členským štátom v jeho strategickom pláne SPP v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

6.

„poľnohospodársky podnik“ je jednotka pozostávajúca z pôdy, priestorov a zariadení používaných na poľnohospodársku prvovýrobu;

7.

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (20);

8.

„odvetvie poľnohospodárstva“ sú všetky podniky pôsobiace v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov;

9.

„agrolesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov s poľnohospodárstvom;

10.

„pomoc“ je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy;

11.

„pomoc poskytnutá v rámci strategického plánu SPP“ je podpora poskytnutá v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 buď ako pomoc spolufinancovaná z EPFRV, alebo ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre takúto spolufinancovanú pomoc;

12.

„intenzita pomoci“ je výška pomoci v hrubom vyjadrení, vyjadrená ako percento oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

13.

„schéma pomoci“ je každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom vymedzeným v danom akte všeobecným a abstraktným spôsobom, a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a v neurčenej výške;

14.

„trhový odstup“ je situácia, keď sa podmienky transakcie medzi zmluvnými stranami nelíšia od tých, ktoré by boli stanovené medzi nezávislými podnikmi, pričom neobsahujú žiadny prvok kolúzie. Za transakciu spĺňajúcu zásadu trhového odstupu sa považuje akákoľvek transakcia, ktorej predchádzal otvorený, transparentný a bezpodmienečný postup;

15.

„opatrenia biologickej bezpečnosti“ sú riadiace a fyzické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť riziko zavlečenia, rozvoja a rozšírenia chorôb do, z a v rámci:

a)

populácie zvierat;

b)

zariadenia, pásma, kompartmentu, dopravných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného zariadenia, iných priestorov alebo iného miesta;

16.

„plemenná kniha“ je kniha v zmysle článku 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 (21);

17.

„strategický plán SPP“ je strategický plán SPP v zmysle článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

18.

„investičné práce“ sú práce, ktoré realizuje samotný poľnohospodár alebo jeho pracovníci v poľnohospodárskom podniku a ktoré vytvárajú majetok;

19.

„schémy uhlíkového poľnohospodárstva“ sú schémy pomoci súvisiace s postupmi obhospodarovania pôdy, ktoré vedú k intenzívnejšiemu ukladaniu oxidu uhličitého do živej biomasy, mŕtvej organickej hmoty a do pôd zlepšením zachytávania oxidu uhličitého a/alebo znížením uvoľňovania oxidu uhličitého do atmosféry;

20.

„katastrofická udalosť“ je nepredvídaná udalosť biotického alebo abiotického charakteru spôsobená ľudským konaním, ktorá vedie k významnému narušeniu lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže dôjsť k významným hospodárskym škodám v odvetví lesného hospodárstva;

21.

„deň poskytnutia pomoci“ je dátum, keď je príjemcovi priznané vymáhateľné právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom;

22.

„kontrolné a eradikačné opatrenia“ sú opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat, v prípade ktorých príslušný orgán členského štátu oficiálne uznal ohnisko choroby, alebo škodcov rastlín, prípadne inváznych nepôvodných druhov, v prípade ktorých príslušný orgán oficiálne uznal ich prítomnosť;

23.

„plán hodnotenia“ je dokument, ktorý sa vzťahuje na jednu alebo viaceré schémy pomoci a obsahuje aspoň tieto hľadiská: ciele, ktoré sa majú hodnotiť, hodnotiace otázky, ukazovatele výsledkov, plánovanú metódu na uskutočnenie hodnotenia, požiadavky na zber údajov, navrhovaný časový harmonogram hodnotenia vrátane dátumu predloženia priebežnej a záverečnej hodnotiacej správy, opis nezávislého orgánu, ktorý uskutoční hodnotenie, alebo kritériá, ktoré sa použijú na jeho výber, a spôsoby zverejnenia hodnotenia;

24.

„mŕtve hospodárske zvieratá“ sú zvieratá zabité eutanáziou s konečnou diagnózou alebo bez nej alebo zvieratá, ktoré uhynuli, vrátane mŕtvonarodených alebo nenarodených zvierat, v priestoroch poľnohospodárskeho podniku alebo v iných priestoroch, alebo počas prepravy, ale neboli usmrtené na ľudskú spotrebu;

25.

„rýchlorastúce stromy“ sú stromy s krátkym cyklom striedania, pričom minimálny čas pred výrubom nesmie byť menej ako osem rokov a maximálny čas pred výrubom nesmie presiahnuť 20 rokov;

26.

„následná fiškálna schéma“ je schéma vo forme daňového zvýhodnenia, ktorá je upravenou verziou predchádzajúcej schémy vo forme daňového zvýhodnenia a ktorá ju nahrádza;

27.

„fixné náklady vyplývajúce zo zapojenia do systému kvality“ sú náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporovaného systému kvality a s ročným príspevkom na zapojenie do tohto systému, v prípade potreby vrátane výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami systému kvality;

28.

„biopalivo na báze potravín“ je biopalivo vyrábané z potravinárskych a krmovinárskych plodín, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001;

29.

„potraviny“ sú potraviny, ktoré nie sú poľnohospodárskymi výrobkami a ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (22);

30.

„ekvivalent hrubého grantu“ je výška pomoci, ak bola príjemcovi poskytnutá formou grantu, a to pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

31.

„individuálna pomoc“ je:

a)

pomoc ad hoc;

b)

pomoc poskytnutá jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci;

32.

„nehmotný majetok“ je majetok, ktorý nemá fyzickú alebo finančnú podobu, ako napríklad patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo;

33.

„investície na dosiahnutie súladu s normou Únie“ sú investície uskutočňované s cieľom dodržiavať normu Únie po uplynutí prechodného obdobia stanoveného v právnych predpisoch Únie;

34.

„veľké podniky“ sú podniky, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

35.

„odbyt poľnohospodárskych výrobkov“ je uchovávanie alebo vystavovanie výrobku na účely jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trh, s výnimkou prvého predaja zo strany poľnohospodára ďalším predajcom alebo spracovateľom a akejkoľvek činnosti, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj. Predaj zo strany poľnohospodára konečným spotrebiteľom sa považuje za odbyt poľnohospodárskych výrobkov, ak sa uskutočňuje v osobitných priestoroch alebo zariadeniach vyhradených na tento účel;

36.

„vzájomné fondy“ sú systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnym právom, ktorý umožňuje združeným poľnohospodárom, aby sa poistili, a pomocou ktorého sa združeným poľnohospodárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty;

37.

„oblasti sústavy Natura 2000“ sú osobitné poľnohospodárske plochy alebo lesné oblasti, ako sa uvádzajú v článku 3 smernice 92/43/EHS a v článku 3 smernice 2009/147/ES;

38.

„prírodné katastrofy“ sú zemetrasenia, lavíny, zosuvy pôdy a povodne, tornáda, hurikány, sopečné erupcie a nekontrolované požiare prírodného pôvodu;

39.

„neproduktívne investície“ sú investície, ktoré nevedú k výraznému nárastu hodnoty ani ziskovosti poľnohospodárskeho podniku;

40.

„operácie pred priemyselným spracovaním“ sú výrub, rozsekávanie, odkôrňovanie, rezanie, skladovanie, ochranné ošetrenie a sušenie dreva a všetky ostatné pracovné operácie pred priemyselným pílením dreva na píle; patrí sem aj pílenie, pri ktorom je maximálna spracovateľská kapacita 20 000 m3 vstupnej guľatiny na pílenie ročne;

41.

„iné nepriaznivé poveternostné udalosti“ sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nepatria do vymedzenia nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe;

42.

„najvzdialenejšie regióny“ sú regióny uvedené v prvom odseku článku 349 zmluvy;

43.

„škodca rastlín“ je akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastlinných, živočíšnych alebo patogénnych činiteľov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty;

44.

„poľnohospodárska prvovýroba“ je výroba produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, uvedených v prílohe I k zmluve, bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov;

45.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, ktorého výsledkom je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

46.

„skupina alebo organizácia výrobcov“ je skupina alebo organizácia, ktorá bola vytvorená na jeden z týchto účelov:

a)

prispôsobenie produkcie a objemu produkcie výrobcov, ktorí sú členmi takýchto skupín alebo organizácií výrobcov, trhovým požiadavkám;

b)

spoločné umiestňovanie tovaru na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a dodávok pre veľkoodberateľov;

c)

vytvorenie spoločných pravidiel týkajúcich sa informácií o produkcii, najmä o zbere úrody a dostupnosti;

d)

iné činnosti, ktoré môžu vykonávať skupiny alebo organizácie výrobcov, ako je napríklad rozvoj obchodných a marketingových zručností, organizácia a uľahčovanie inovačných procesov, spoločné obhospodarovanie pôdy členov, používanie pestovateľských postupov a výrobných techník šetrných k životnému prostrediu, vhodné postupy a techniky v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

47.

„chránené zviera“ je každé zviera chránené právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane živočíšnych druhov, pre ktoré sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovujú osobitné pravidlá na zachovanie populácie;

48.

„mapy regionálnej pomoci“ sú zoznamy oblastí, ktoré určil členský štát v súlade s podmienkami stanovenými v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci (23) a ktoré schválila Komisia;

49.

„vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky náhrady závisia od výsledku projektu;

50.

„organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov“ je subjekt bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo šíriť výsledky takýchto činností medzi širokou verejnosťou prostredníctvom výučby, publikačnej činnosti alebo prenosu znalostí;

51.

„menšie ostrovy v Egejskom mori“ sú menšie ostrovy uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (24);

52.

„MSP“ alebo „mikropodniky, malé a stredné podniky“ sú podniky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

53.

„začatie prác na projekte alebo činnosti“ je buď začiatok činností alebo stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo využívať služby alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je daný projekt alebo činnosť nezvratná, a to podľa toho, čo nastane skôr; nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác alebo činnosti;

54.

„dotované služby“ sú forma pomoci, pri ktorej sa pomoc poskytuje konečnému príjemcovi nepriamo, formou vecného plnenia, a vypláca sa poskytovateľovi príslušnej služby alebo činnosti;

55.

„hmotný majetok“ je majetok pozostávajúci z pozemkov, budov a závodov, strojov a zariadení;

56.

„transakčné náklady“ sú dodatočné náklady spojené s plnením záväzku, ktoré však nie sú priamo pripísateľné jeho realizácii alebo zahrnuté do priamo nahrádzaných nákladov alebo ušlého príjmu a ktoré možno vypočítať na základe štandardných nákladov;

57.

„náklady na test prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) a bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE)“ sú všetky náklady vrátane nákladov na testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzoriek potrebných na výber vzorky a laboratórne testovanie vykonávané v súlade s kapitolou C prílohy X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (25);

58.

„stromy určené na výmladkové plantáže“ sú druhy stromov s číselným znakom KN 06 02 9041, ktoré vymedzia členské štáty a ktoré pozostávajú z drevnatých viacročných rastlín, podpníkov alebo pňov zostávajúcich v zemi po ťažbe dreva, z ktorých v nasledujúcej sezóne vyrastú nové výhonky, pričom ich maximálny cyklus ťažby majú určiť členské štáty;

59.

„podnik v ťažkostiach“ je podnik, ktorý spĺňa kritériá stanovené v článku 2 bode 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014;

60.

„norma Únie“ je povinná norma stanovená v právnych predpisoch Únie, v ktorých sa stanovujú úrovne, ktoré musia dosiahnuť jednotlivé podniky predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a dobrých životných podmienok zvierat. Normy alebo ciele stanovené na úrovni Únie, ktoré sú záväzné pre členské štáty, ale nie pre jednotlivé podniky, sa však nepovažujú za normy Únie;

61.

„mladý poľnohospodár“ je poľnohospodár určený členským štátom v jeho strategickom pláne SPP v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Článok 3

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

Schémy pomoci, individuálna pomoc poskytnutá podľa schém pomoci a pomoc ad hoc sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 alebo ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak takáto pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v kapitole I tohto nariadenia, ako aj osobitné podmienky týkajúce sa predmetnej kategórie pomoci stanovené v kapitole III tohto nariadenia.

Článok 4

Stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na individuálnu pomoc, ktorej ekvivalent hrubého grantu prekračuje tieto stropy:

a)

pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov viazané na poľnohospodársku prvovýrobu, ako sa uvádza v článku 14: 600 000 EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

b)

pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskej budovy vedúceho k modernizácii zariadení alebo k zvýšeniu výrobnej kapacity, ako sa uvádza v článku 16 ods. 4: 600 000 EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

c)

pomoc na investície v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a s odbytom poľnohospodárskych výrobkov, ako sa uvádza v článku 17: 7,5 milióna EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

d)

pomoc týkajúca sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, ako sa uvádza v článku 31: 500 EUR na dobytčiu jednotku ročne;

e)

pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000, ako sa uvádza v článku 33: 500 EUR na hektár ročne v počiatočnom období najviac piatich rokov a 200 EUR na hektár ročne po tomto období;

f)

pomoc týkajúca sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako sa uvádza v článku 34: 600 EUR na hektár ročne v prípade jednoročných plodín, 900 EUR na hektár ročne v prípade špecializovaných viacročných plodín a 450 EUR na hektár ročne v prípade iných spôsobov využívania pôdy;

g)

pomoc týkajúca sa ekologického poľnohospodárstva, ako sa uvádza v článku 35: 600 EUR na hektár ročne v prípade jednoročných plodín, 900 EUR na hektár ročne v prípade špecializovaných viacročných plodín a 450 EUR na hektár ročne v prípade iných spôsobov využívania pôdy;

h)

pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo lesoch, ako sa uvádza v článku 36: 600 000 EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

i)

pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 38: 7,5 milióna EUR na jeden projekt;

j)

pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP, ako sa uvádza v článku 39: 2 milióny EUR na jeden podnik a jeden projekt;

k)

obmedzená výška pomoci pre podniky, ktoré majú prínos z projektov operačných skupín EIP, ako sa uvádza v článku 40: 500 000 EUR na jeden projekt operačnej skupiny EIP;

l)

pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy, ako sa uvádza v článku 41: 7,5 milióna EUR na jeden projekt týkajúci sa zriadenia;

m)

pomoc na agrolesnícke systémy, ako sa uvádza v článku 42: 7,5 milióna EUR na jeden projekt týkajúci sa zriadenia agrolesníckeho systému;

n)

pomoc na investície na zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako sa uvádza v článku 44: 7,5 milióna EUR na jeden investičný projekt;

o)

pomoc týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek, ako sa uvádza v článku 45: 500 EUR na hektár ročne v počiatočnom období nepresahujúcom päť rokov a 200 EUR na hektár ročne po tomto období;

p)

pomoc na služby v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy a na ochranu lesov, ako sa uvádza v článku 46: 200 EUR na hektár ročne, s výnimkou pomoci uvedenej v článku 46 ods. 8;

q)

pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 48: 200 000 EUR na jeden podnik a jeden projekt;

r)

pomoc na investície do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 49: 7,5 milióna EUR na jeden investičný projekt;

s)

pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, mobilizácie a odbytu lesníckych výrobkov, ako sa uvádza v článku 50: 7,5 milióna EUR na jeden investičný projekt;

t)

pomoc na investície do základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach, ako sa uvádza v článku 55: 10 miliónov EUR na jeden investičný projekt;

u)

pomoc na náklady, ktoré vznikli MSP zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou označených ako LEADER – miestny rozvoj v rámci EPFRV, ako sa uvádza v článku 60: 2 milióny EUR na jeden podnik a jeden projekt;

v)

obmedzená výška pomoci pre MSP, ktoré majú prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ako sa uvádza v článku 61: 200 000 EUR na jeden projekt miestneho rozvoja vedeného komunitou.

2.   Stropy uvedené v odseku 1 sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci alebo projektov pomoci.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na transparentnú pomoc.

2.   Pomoc sa považuje za transparentnú, ak možno presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu ex ante, pričom nie je potrebné vykonať posúdenie rizika.

3.   Na účely tohto nariadenia sa za transparentnú pomoc považujú tieto formy pomoci:

a)

pomoc vo forme grantov, bonifikácie úrokovej sadzby a dotovaných služieb;

b)

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c)

pomoc v podobe záruk, pre ktorú platí niektoré z nasledujúcich:

i)

ekvivalent hrubého grantu sa vypočítal na základe prémií podľa pravidla bezpečného prístavu stanovených v oznámení Komisie;

ii)

ešte pred poskytnutím pomoci bola metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu záruky prijatá na základe oznámenia o zárukách, a to po oznámení tejto metodiky Komisii podľa ktoréhokoľvek nariadenia o štátnej pomoci, ktoré Komisia prijala v tom čase, pričom schválená metodika sa výslovne týka daného druhu záruky a druhu príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia;

d)

pomoc vo forme daňového zvýhodnenia, ak sa v opatrení stanovuje horná hranica, ktorou sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu;

e)

pomoc vo forme vratných preddavkov, ak celková nominálna výška vratného preddavku nepresahuje stropy uplatniteľné v súlade s týmto nariadením alebo ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu vratného preddavku bola pred začatím uplatňovania opatrenia akceptovaná v nadväznosti na jej notifikáciu Komisii;

f)

pomoc vo forme predaja alebo lízingu hmotného majetku pod úrovňou trhových sadzieb, ak je hodnota stanovená buď na základe odhadu nezávislého znalca pred transakciou, alebo na základe odkazu na verejne dostupnú, pravidelne aktualizovanú a všeobecne akceptovanú referenčnú hodnotu.

4.   Na účely tohto nariadenia sa za transparentné nepovažujú tieto formy pomoci:

a)

pomoc vo forme kapitálových injekcií;

b)

pomoc vo forme opatrení rizikového financovania.

Článok 6

Stimulačný účinok

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje iba na pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc sa považuje za pomoc so stimulačným účinkom, ak pred začatím práce na projekte alebo činnosti príjemca predložil príslušnému členskému štátu písomnú žiadosť o pomoc. Žiadosť o pomoc obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

názov a veľkosť podniku;

b)

opis projektu alebo činnosti vrátane dátumov jeho/jej začatia a ukončenia;

c)

miesto realizácie projektu alebo činnosti;

d)

zoznam oprávnených nákladov;

e)

druh pomoci (grant, úver, záruka, vratný preddavok alebo iný druh) a výška verejných financií potrebných na projekt/činnosť.

3.   Pomoc ad hoc poskytnutá veľkým podnikom sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem zabezpečenia splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej pomoci ad hoc, že v dokumentácii vypracovanej príjemcom sa stanovuje, že pomoc prinesie jeden alebo viacero z týchto výsledkov:

a)

podstatné zväčšenie rozsahu pôsobnosti projektu alebo činnosti v dôsledku poskytnutia pomoci;

b)

podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na projekt alebo činnosť v dôsledku poskytnutia pomoci;

c)

podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu alebo činnosti;

d)

v prípade pomoci ad hoc to, že projekt alebo činnosť ako také by sa bez poskytnutia pomoci v dotknutej vidieckej oblasti neuskutočnili alebo by v dotknutej vidieckej oblasti neboli pre príjemcu dostatočne ziskové.

Tieto požiadavky sa neuplatňujú na obce, ktoré sú orgánmi miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 sa opatrenia vo forme daňového zvýhodnenia považujú za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

opatrenie vytvára nárok na pomoc v súlade s objektívnymi kritériami a bez ďalšieho uplatnenia diskrečnej právomoci členského štátu;

b)

opatrenie bolo prijaté a je účinné pred začatím práce na podporovanom projekte alebo pred začatím činnosti, okrem prípadu následných fiškálnych schém, kde sa už na danú činnosť vzťahovali predchádzajúce schémy vo forme daňového zvýhodnenia.

5.   Navyše odchylne od odsekov 2, 3 a 4 sa v prípade ďalej uvedených kategórií pomoci nevyžaduje, aby mali alebo aby sa predpokladalo, že majú stimulačný účinok:

a)

schémy pomoci na sceľovanie pozemkov v prípade splnenia podmienok stanovených v článku 15 alebo článku 53 a ak:

i)

schéma pomoci vytvára nárok na pomoc v súlade s objektívnymi kritériami a bez ďalšieho uplatnenia diskrečnej právomoci členského štátu a

ii)

schéma pomoci bola prijatá a je účinná predtým, ako príjemcovi vznikli oprávnené náklady podľa článku 15 alebo článku 53;

b)

pomoc na informačné akcie v odvetví poľnohospodárstva v súlade s článkami 21 a 22, ktorá pozostáva zo sprístupnenia informácií nevymedzenému počtu príjemcov;

c)

pomoc na propagačné opatrenia vo forme publikácií zameraných na zvyšovanie informovanosti širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 24 ods. 2 písm. b);

d)

pomoc na náhradu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 25;

e)

pomoc na náhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a strát spôsobených uvedenými chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 26;

f)

pomoc na pokrytie nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 27 ods. 2 písm. c), d), e) a f);

g)

pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 29;

h)

pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000, ako sa uvádza v článku 33;

i)

pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo v lesoch, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 36;

j)

pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 37;

k)

pomoc na výskum, vývoj a inovácie v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 38;

l)

pomoc na odstraňovanie škôd v lesoch v súlade s článkom 43 ods. 2 písm. d), ak sú splnené podmienky stanovené v článku 43;

m)

pomoc na informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva v súlade s článkami 47 a 48, ktorá pozostáva zo sprístupnenia informácií nevymedzenému počtu príjemcov;

n)

pomoc na zachovanie genetických zdrojov v lesnom hospodárstve, ak sú splnené podmienky stanovené v 51;

o)

pomoc na zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 58;

p)

pomoc pre podniky zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo do projektov operačných skupín EIP, prípadne MSP, ktoré majú z takýchto projektov prínos, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článkoch 39, 40, 60 a 61.

Článok 7

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.   Na účely výpočtu intenzity pomoci a oprávnených nákladov sa všetky číselné údaje použijú pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Oprávnené náklady je potrebné doložiť príslušnými listinnými dôkazmi, ktoré sú zrozumiteľné, konkrétne a aktuálne. Výška oprávnených nákladov sa môže vypočítať v súlade s možnosťami zjednodušeného vykazovania nákladov stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/1060 a nariadení (EÚ) 2021/2115 za predpokladu, že operácia je aspoň čiastočne financovaná z EPFRV a že predmetná kategória nákladov je oprávnená podľa príslušného ustanovenia o oslobodení od notifikačnej povinnosti.

2.   Výšku pomoci v prípade opatrení alebo druhov operácií uvedených v článkoch 31, 33, 34, 35, 41, 45 a 46 možno stanoviť na základe štandardných predpokladov dodatočných nákladov a ušlého príjmu. Členské štáty v takých prípadoch zabezpečia, aby výpočty a príslušná pomoc obsahovali iba prvky, ktoré sú overiteľné, boli založené na číselných údajoch získaných náležitou expertízou, jednoznačne uvádzali zdroj použitých číselných údajov, boli diferencované s prihliadnutím na regionálne alebo miestne podmienky a v prípade potreby aj na skutočné využívanie pôdy a neobsahovali prvky spojené s investičnými nákladmi

3.   Daň z pridanej hodnoty (DPH) nepredstavuje oprávnené náklady na pomoc, s výnimkou prípadu, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

4.   Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

5.   Pomoc splatná v budúcnosti vrátane pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. Oprávnené náklady sa diskontujú na svoju hodnotu v deň poskytnutia pomoci. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v deň poskytnutia pomoci.

6.   Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, diskontácia tranží pomoci sa uskutoční na základe diskontných sadzieb uplatniteľných v rôznych časoch, keď daňové zvýhodnenie nadobudlo účinnosť.

7.   Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, ktoré sú vzhľadom na absenciu prijatej metodiky výpočtu ich ekvivalentu hrubého grantu vyjadrené ako percento oprávnených nákladov, a ak sa v opatrení stanovuje, že v prípade úspešnej realizácie projektu stanovenej na základe primeranej a prezieravej hypotézy budú preddavky splatené s úrokovou sadzbou, ktorá sa prinajmenšom rovná diskontnej sadzbe uplatniteľnej v deň poskytnutia pomoci, môžu sa maximálne intenzity pomoci stanovené v kapitole III zvýšiť o 10 percentuálnych bodov.

Článok 8

Kumulácia

1.   Pri zisťovaní, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť stanovené v článku 4 a maximálne intenzity pomoci a maximálne výšky pomoci stanovené v kapitole III, sa berie do úvahy celková výška štátnej pomoci pre podporovanú činnosť, projekt alebo podnik.

2.   Ak sa financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členského štátu, kombinuje so štátnou pomocou, pri určovaní dodržiavania stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť a maximálnych intenzít pomoci a stropov pomoci sa zohľadňuje len táto štátna pomoc, a to za predpokladu, že celková výška verejného financovania poskytnutého v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi nepresiahne najvýhodnejšie miery financovania stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch Únie.

3.   Pomoc s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi, ktorá je na základe tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, sa môže kumulovať s:

a)

akoukoľvek inou štátnou pomocou, pokiaľ sa dané opatrenia týkajú iných identifikovateľných oprávnených nákladov;

b)

akoukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, len ak sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto nariadením.

4.   Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článkov 18, 19, 40 a 61, ktorá nemá identifikovateľné oprávnené náklady, sa môže kumulovať s akoukoľvek inou štátnou pomocou s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi.

Pomoc bez identifikovateľných oprávnených nákladov sa môže kumulovať s inou štátnou pomocou, ktorá nemá identifikovateľné oprávnené náklady, a to až do výšky najvyššieho príslušného celkového stropu financovania stanoveného za osobitných okolností každého prípadu v tomto alebo inom nariadení o skupinovej výnimke alebo rozhodnutí prijatom Komisiou.

5.   Štátna pomoc, ktorá je na základe oddielov 1, 2 a 3 kapitoly III tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti, sa nekumuluje s platbami uvedenými v článku 145 ods. 2 a článku 146 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ak by v dôsledku takej kumulácie intenzita pomoci alebo výška pomoci presiahla úroveň intenzity alebo výšku pomoci stanovené v tomto nariadení.

6.   Štátna pomoc poskytnutá podľa článkov 31, 34 a 35 sa nekumuluje s platbami uvedenými v článku 31 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ak by v dôsledku takej kumulácie intenzita pomoci alebo výška pomoci presiahla úroveň intenzity alebo výšky pomoci stanovených v tomto nariadení.

7.   Štátna pomoc, ktorá je na základe tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti, sa nesmie kumulovať so žiadnou pomocou de minimis vzhľadom na rovnaké oprávnené náklady, ak by v dôsledku takej kumulácie intenzita pomoci alebo výška pomoci presiahla úroveň intenzity alebo výšku pomoci stanovené v kapitole III.

8.   Pomoc na investície zamerané na obnovenie potenciálu poľnohospodárskej výroby, ktorá sa uvádza v článku 14 ods. 3 písm. d), sa nekumuluje s pomocou na náhradu materiálnych škôd, ktorá sa uvádza v článkoch 25, 26, 28 a 37.

9.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví poľnohospodárstva, ktorá sa uvádza v článku 19 tohto nariadenia, sa nekumuluje s pomocou na zakladanie skupín a organizácií výrobcov v odvetví poľnohospodárstva, ktorá sa uvádza v článku 77 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

10.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pomoc na začatie poľnohospodárskych činností, ktorá sa uvádza v článku 18 tohto nariadenia, sa nekumuluje s podporou na začatie činnosti mladých poľnohospodárov alebo na začatie podnikateľskej činnosti vidieckych podnikov uvedenou v článku 75 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ak by v dôsledku takejto kumulácie výška pomoci presiahla úrovne stanovené v tomto nariadení.

Článok 9

Uverejňovanie a informácie

1.   Dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa v module Komisie pre transparentné prideľovanie pomoci (26) alebo na súhrnnom webovom sídle venovanom štátnej pomoci na celoštátnej alebo regionálnej úrovni uverejňovali:

a)

súhrnné informácie uvedené v článku 11 alebo odkaz na ne;

b)

úplný text týkajúci sa každej takejto pomoci, ako sa uvádza v článku 11, a to vrátane akýchkoľvek zmien, alebo odkaz umožňujúci prístup k úplnému textu;

c)

informácie uvedené v prílohe III o každej poskytnutej individuálnej pomoci prekračujúcej:

i)

10 000 EUR pre príjemcov, ktorí pôsobia v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby;

ii)

100 000 EUR pre príjemcov, ktorí pôsobia v odvetví spracovania poľnohospodárskych výrobkov, odbytu poľnohospodárskych výrobkov a lesného hospodárstva, alebo na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy.

2.   V prípade schém pomoci vo forme daňového zvýhodnenia sa podmienky stanovené v odseku 1 považujú za splnené, ak členské štáty uverejnia požadované informácie o sumách individuálnej pomoci v týchto rozpätiach v miliónoch EUR:

a)

0,01 – 0,1 len v prípade poľnohospodárskej prvovýroby;

b)

0,1 – 0,5;

c)

0,5 – 1;

d)

1 – 2;

e)

2 – 5;

f)

5 – 10;

g)

10 – 30

h)

30 a viac.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 musia byť štruktúrované a prístupné štandardizovaným spôsobom, ako sa stanovuje v prílohe III, vďaka čomu ich možno efektívne vyhľadávať a sťahovať. Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa musia uverejniť do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci alebo v prípade pomoci vo forme daňového zvýhodnenia do jedného roka odo dňa, keď sa má podávať daňové priznanie, pričom sú k dispozícii aspoň desať rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

4.   Úplný text schémy pomoci alebo pomoci ad hoc v zmysle odseku 1 obsahuje predovšetkým výslovný odkaz na toto nariadenie, a to s uvedením jeho názvu a odkazu na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na osobitné ustanovenia kapitoly III týkajúce sa daného predpisu, alebo prípadne na vnútroštátne právne predpisy, vďaka čomu sa zabezpečí dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. K schéme pomoci alebo pomoci ad hoc sú pripojené ich vykonávacie ustanovenia a zmeny.

5.   Povinnosti týkajúce sa uverejňovania stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú na pomoc poskytnutú na projekty operačných skupín EIP ani na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa článkov 39, 40, 60 a 61.

6.   Komisia na svojom webovom sídle uverejní:

a)

súhrnné informácie uvedené v odseku 1;

b)

odkazy na webové sídla všetkých členských štátov venované štátnej pomoci, ktoré sú uvedené v odseku 1.

KAPITOLA II

Procedurálne požiadavky

Článok 10

Odňatie výhody skupinovej výnimky

Ak členský štát poskytne pomoc, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v kapitolách I, II a III tohto nariadenia, Komisia môže po tom, ako poskytla príslušnému členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa všetky alebo niektoré budúce opatrenia pomoci prijaté príslušným členským štátom, ktoré by inak spĺňali požiadavky tohto nariadenia, majú notifikovať Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 zmluvy. Pomoc, ktorá sa má notifikovať, sa môže obmedzovať na určité druhy, na pomoc poskytnutú v prospech určitých príjemcov alebo na pomoc prijatú určitými orgánmi príslušného členského štátu.

Článok 11

Podávanie správ

1.   Členské štáty zašlú Komisii prostredníctvom elektronického notifikačného systému Komisie súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II, spolu s odkazom na prístup k úplnému zneniu opatrenia pomoci vrátane všetkých zmien, a to do 20 pracovných dní odo dňa, keď opatrenie nadobudlo účinnosť.

2.   Členské štáty zašlú Komisii výročnú správu v elektronickej forme v zmysle kapitoly III nariadenia (ES) č. 794/2004, ktorá bude venovaná uplatňovaniu tohto nariadenia za každý celý rok alebo za každú časť roka, počas ktorej sa toto nariadenie uplatňuje.

3.   Výročná správa musí takisto obsahovať informácie týkajúce sa:

a)

chorôb zvierat alebo škodcov rastlín uvedených v článku 26;

b)

meteorologických informácií o druhu, čase výskytu, relatívnom rozpätí a lokalite poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ako sa uvádzajú v článku 25, alebo prírodných katastrof v odvetví poľnohospodárstva, ako sa uvádzajú v článku 37.

4.   Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na pomoc poskytovanú na projekty operačných skupín EIP a projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa článkov 40 a 61.

Článok 12

Hodnotenie

1.   Schémy pomoci uvedené v článku 1 ods. 3 podliehajú hodnoteniu ex post, ak ich rozpočtové prostriedky štátnej pomoci alebo účtované výdavky presahujú 150 miliónov EUR v ktoromkoľvek danom roku alebo 750 miliónov EUR počas ich celkového trvania, t. j. kombinovaného trvania schémy a akejkoľvek predchádzajúcej schémy zahŕňajúcej podobný cieľ a podobnú geografickú oblasť, a to od 1. januára 2023. Vzhľadom na ciele hodnotenia a s cieľom zabrániť neprimeranému zaťaženiu členských štátov sa hodnotenie ex post vyžaduje len v prípade schém pomoci, ktorých celkové trvanie presahuje tri roky, a to od 1. januára 2023.

2.   Požiadavka na hodnotenie ex post sa nemusí dodržať v prípade schém pomoci, ktoré sú bezprostredným pokračovateľom schémy zahŕňajúcej podobný cieľ a podobnú geografickú oblasť, ktorá bola predmetom hodnotenia, jej záverečná hodnotiaca správa bola v súlade s plánom hodnotenia, ktorý schválila Komisia, a neviedla k žiadnym negatívnym zisteniam. Ak záverečná hodnotiaca správa schémy nie je v súlade so schváleným plánom hodnotenia, táto schéma sa okamžite pozastaví. Na žiadneho pokračovateľa takejto pozastavenej schémy sa výhoda skupinovej výnimky neuplatňuje.

3.   Cieľom hodnotenia je overenie dosiahnutia predpokladov a podmienok nevyhnutných pre zlučiteľnosť schémy, najmä potrebnosti a účinnosti opatrenia pomoci vzhľadom na jeho všeobecné a špecifické ciele. V rámci hodnotenia sa takisto posúdi vplyv schémy na hospodársku súťaž a obchod.

4.   V prípade schém pomoci, ktoré podliehajú požiadavke na hodnotenie podľa odseku 1, členské štáty notifikujú návrh plánu hodnotenia takto:

a)

do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti schémy, ak rozpočtové prostriedky štátnej pomoci schémy presahujú 150 miliónov EUR v ktoromkoľvek danom roku alebo 750 miliónov EUR počas celkového trvania;

b)

do 30 pracovných dní od významnej zmeny, ktorou sa zvýšia rozpočtové prostriedky schémy na viac ako 150 miliónov EUR v ktoromkoľvek danom roku alebo 750 miliónov EUR počas celkového trvania schémy;

c)

do 30 pracovných dní od zaznamenania výdavkov v rámci schémy v oficiálnych účtoch v ktoromkoľvek roku vo výške viac ako 150 miliónov EUR.

5.   Návrh plánu hodnotenia musí byť v súlade so spoločnou metodikou hodnotenia štátnej pomoci, ktorú prijala Komisia. Členské štáty zverejnia plán hodnotenia schválený Komisiou.

6.   Hodnotenie ex post vykoná znalec nezávislý od orgánu poskytujúceho pomoc na základe plánu hodnotenia. Každé hodnotenie zahŕňa aspoň jednu priebežnú a jednu záverečnú hodnotiacu správu. Členské štáty zverejnia obe správy.

7.   Záverečná hodnotiaca správa sa predloží Komisii najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím účinnosti schémy, na ktorú sa vzťahuje výnimka. Táto lehota sa môže skrátiť v prípade schém, pri ktorých vznikla požiadavka na hodnotenie v posledných dvoch rokoch ich vykonávania. Presný rozsah a spôsob každého hodnotenia sa stanovia v rozhodnutí o schválení plánu hodnotenia. Pri notifikácii každého následného opatrenia pomoci s podobným cieľom sa opíše, akým spôsobom sa zohľadnili výsledky hodnotenia.

Článok 13

Monitorovanie

Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou, ktoré sú potrebné na určenie toho, či došlo k splneniu všetkých podmienok stanovených v tomto nariadení. Takéto záznamy sa vedú počas desiatich rokov odo dňa poskytnutia pomoci ad hoc alebo poskytnutia poslednej pomoci v rámci danej schémy pomoci. Príslušný členský štát poskytne Komisii v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote stanovenej v žiadosti všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia.

KAPITOLA III

Kategórie pomoci

Oddiel 1

Pomoc v prospech MSP pôsobiacich v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych výrobkov a odbytu poľnohospodárskych výrobkov

Článok 14

Pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov viazané na poľnohospodársku prvovýrobu

1.   Pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov viazané na poľnohospodársku prvovýrobu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Investíciu môže vykonávať jeden príjemca alebo viacero príjemcov alebo sa môže týkať hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý využíva jeden alebo viacero príjemcov.

3.   Investície musia byť zamerané aspoň na jeden z týchto cieľov:

a)

zlepšenie celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku, najmä prostredníctvom znižovania výrobných nákladov alebo zlepšovania a reorganizácie výroby;

b)

zlepšenie noriem týkajúcich sa prírodného prostredia, hygienických podmienok alebo dobrých životných podmienok zvierat;

c)

budovanie a zlepšenie infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, prispôsobením a modernizáciou poľnohospodárstva vrátane prístupu k poľnohospodárskej pôde, sceľovania pozemkov a zúrodňovania pôdy, energetickej efektívnosti, dodávok energie z udržateľných zdrojov a úspor vody a energie;

d)

obnova výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat, škodcami rastlín a chránenými zvieratami a prevencia škôd spôsobených uvedenými udalosťami a faktormi; ak škoda môže súvisieť so zmenou klímy, príjemcovia v prípade potreby zahrnú do obnovy opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy;

e)

prispenie k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, a to aj znižovaním emisií skleníkových plynov a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka, ako aj podporou energie z udržateľných zdrojov a energetickej efektívnosti;

f)

prispenie k udržateľnému obehovému biohospodárstvu a podpora udržateľného rozvoja a efektívneho manažmentu prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií;

g)

prispenie k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, zlepšenie ekosystémových služieb a ochrana biotopov a krajinných oblastí.

4.   Investícia môže byť viazaná na výrobu biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni poľnohospodárskeho podniku za predpokladu, že táto výroba neprekročí priemernú ročnú spotrebu paliva alebo energie daného poľnohospodárskeho podniku.

V prípade investície na výrobu biopalív nesmie výrobná kapacita výrobných zariadení presiahnuť ekvivalent priemernej ročnej spotreby pohonných hmôt v danom poľnohospodárskom podniku, pričom toto vyrobené biopalivo sa nesmie predávať na trhu.

V prípade investície na výrobu tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch musia výrobné zariadenia slúžiť len na uspokojenie vlastných energetických potrieb príjemcu, pričom výrobná kapacita podnikov nesmie prekročiť ekvivalent priemernej kombinovanej ročnej energetickej spotreby tepelnej a elektrickej energie v danom poľnohospodárskom podniku vrátane poľnohospodárskej domácnosti. Predaj elektrickej energie do sústavy sa povoľuje len za podmienky dodržania priemerného ročného limitu vlastnej spotreby.

Ak investíciu realizuje viac ako jeden príjemca s cieľom uspokojiť svoje vlastné potreby týkajúce sa biopalív a energie, priemerná ročná spotreba predstavuje kumulovanú sumu, ktorá zodpovedá priemernej ročnej spotrebe všetkých príjemcov.

Investície do infraštruktúry na výrobu alebo čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov musia byť v súlade s minimálnymi normami energetickej efektívnosti, ak takéto normy existujú na vnútroštátnej úrovni.

Na pomoc nie sú oprávnené investície do zariadení, ktorých hlavným účelom je výroba elektrickej energie z biomasy, pokiaľ nedôjde k využívaniu minimálneho percentuálneho podielu tepelnej energie, ktorý určia členské štáty.

Členské štáty stanovia stropy pre maximálne podiely obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukornatých plodín a olejnín používaných v rámci výroby bioenergie vrátane biopalív pre rôzne druhy zariadení v súlade s článkom 26 smernice (EÚ) 2018/2001. Pomoc na investičné projekty týkajúce sa bioenergie je obmedzená na bioenergiu, ktorá spĺňa uplatniteľné kritériá udržateľnosti stanovené v právnych predpisoch Únie.

5.   V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (27), sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

6.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku vrátane investícií do pasívnych vnútorných elektrických rozvodov alebo štruktúrovaných káblových rozvodov pre dátové siete a v prípade potreby pomocnej časti pasívnej siete na súkromnom majetku mimo budovy, pričom náklady na zakúpený pozemok sú oprávnené iba v rozsahu, ktorý neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti, energie z udržateľných zdrojov, energetickej efektívnosti a výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

výdavky na neproduktívne investície viazané na špecifické ciele v oblasti životného prostredia a klímy uvedené v odseku 3 písm. e), f) a g);

f)

v prípade zavlažovania iba náklady na investície, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i)

plán manažmentu povodia bol v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (28) notifikovaný Komisii za celú oblasť, v ktorej sa má investícia realizovať, ako aj za každú ďalšiu oblasť, ktorej životné prostredie by mohla investícia ovplyvniť; opatrenia prijaté podľa plánu manažmentu povodia v súlade s článkom 11 uvedenej smernice a významné pre odvetvie poľnohospodárstva sa uvádzajú v príslušnom programe opatrení;

ii)

používa sa meranie vody, ktoré umožňuje zisťovať spotrebu vody na úrovni podporenej investície, alebo sa takéto meranie začne používať ako súčasť investície;

iii)

investícia do zlepšenia existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry sa posúdi ex ante z hľadiska úspory vody podľa technických parametrov existujúceho zariadenia alebo infraštruktúry;

iv)

ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorých stav bol v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za horší ako dobrý z dôvodov súvisiacich s množstvom vody, alebo ak sa v rámci najmodernejšieho posudzovania zraniteľnosti voči zmene klímy a posudzovania rizík (29) zistilo, že dotknuté vodné útvary v dobrom stave by mohli svoj stav stratiť z dôvodov súvisiacich s množstvom vody v dôsledku vplyvov zmeny klímy, musí sa dosiahnuť účinné zníženie spotreby vody, čo prispeje k dosiahnutiu a zachovaniu dobrého stavu týchto vodných útvarov, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 smernice 2000/60/ES. Podmienky stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatňujú na investíciu do existujúcich zariadení, ktorá má vplyv len na energetickú efektívnosť, ani na investíciu na vytvorenie rezervoára či na investíciu týkajúcu sa využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody;

v)

členský štát stanoví percentuálne podiely potenciálnych úspor vody a účinného zníženia spotreby vody ako podmienky oprávnenosti s cieľom zabezpečiť účinné zníženie množstva vody pretekajúcej zariadením v porovnaní s úrovňami z rokov 2014 – 2020, a tým zabrániť zníženiu úrovne ambícií v oblasti životného prostredia:

percentuálny podiel potenciálnych úspor vody dosahuje aspoň 5 %, ak technické parametre existujúceho zariadenia alebo infraštruktúry už umožňujú vysokú úroveň hospodárnosti (pred investíciou), a aspoň 25 %, ak je aktuálna úroveň hospodárnosti nízka a/alebo ak sa uskutočňujú investície v oblastiach, v ktorých sú úspory vody najviac potrebné na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

percentuálny podiel účinného zníženia spotreby vody na úrovni danej investície ako celku dosahuje aspoň 50 % potenciálnej úspory vody, ktorú umožňuje investícia do existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku infraštruktúry,

takéto úspory vody musia odrážať potreby stanovené v plánoch manažmentu povodia, ktoré vychádzajú zo smernice 2000/60/ES;

g)

podpora sa môže poskytnúť na investície do využívania regenerovanej vody ako alternatívnej možnosti zásobovania vodou len v prípade, ak je poskytovanie a využívanie takejto vody v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 (30);

h)

v prípade investícií zameraných na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat, škodcami rastlín alebo chránenými zvieratami môžu oprávnené náklady zahŕňať náklady, ktoré sa vynaložili na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu na úroveň, ktorú dosahoval pred výskytom týchto udalostí;

i)

v prípade investícií určených na prevenciu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat, škodcami rastlín alebo chránenými zvieratami môžu oprávnené náklady zahŕňať náklady, ktoré sa vynaložili na osobitné preventívne akcie.

7.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 6 písm. a) a b) súvisiace s nájomnými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   Pokiaľ ide o zavlažovanie, pomoc vyplácajú len členské štáty, ktoré, pokiaľ ide o povodie, v ktorom sa investícia realizuje, zabezpečia príspevok rozličných spôsobov využívania vody k náhrade nákladov za vodohospodárske služby v odvetví poľnohospodárstva v súlade s článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom prvou zarážkou smernice 2000/60/ES, pričom podľa potreby prihliadnu na sociálne, environmentálne a ekonomické účinky tejto náhrady, ako aj na geografické a klimatické podmienky dotknutého regiónu alebo regiónov.

9.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na:

a)

nákup platobných nárokov;

b)

nákup a výsadbu jednoročných rastlín s výnimkou pomoci pokrývajúcej náklady uvedené v odseku 6 písm. h);

c)

odvodňovacie práce;

d)

nákup zvierat s výnimkou pomoci pokrývajúcej náklady uvedené v odseku 6 písm. h) a nákup strážnych psov;

e)

elektrické alebo káblové rozvody pre dátové siete mimo daného súkromného majetku.

10.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa nesmie poskytnúť v rozpore s akýmkoľvek zákazom alebo obmedzením stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, aj keď sa tieto zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Únie stanovenú v uvedenom nariadení.

11.   Intenzita pomoci nepresahuje 65 % oprávnených nákladov.

12.   Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na maximálne 80 % v prípade týchto investícií:

a)

investícií viazaných na jeden alebo viacero špecifických cieľov v oblasti životného prostredia a klímy uvedených v odseku 3 písm. e), f) a g) alebo na dobré životné podmienky zvierat;

b)

investícií uskutočňovaných mladými poľnohospodármi;

c)

investícií do najvzdialenejších regiónov alebo menších ostrovov v Egejskom mori.

13.   Intenzita pomoci uvedená v odseku 12 písm. c) sa môže zvýšiť na maximálne 85 % v prípade investícií malých poľnohospodárskych podnikov v zmysle článku 28 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

14.   Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na maximálne 100 % v prípade týchto investícií:

a)

neproduktívnych investícií viazaných na ciele uvedené v odseku 3 písm. e), f) a g);

b)

investícií na obnovenie výrobného potenciálu podľa odseku 3 písm. d) a investícií týkajúcich sa prevencie a zmierňovania rizík vzniku škôd spôsobených prírodnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo chránenými zvieratami.

15.   Intenzita pomoci na zavlažovanie podľa odseku 6 písm. f) sa obmedzuje na jednu alebo viacero mier nepresahujúcich:

a)

80 % oprávnených nákladov na investície do zavlažovania v poľnohospodárskom podniku realizované podľa odseku 6 písm. f) bodu iii);

b)

100 % oprávnených nákladov na investície do infraštruktúry v oblasti poľnohospodárstva mimo poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa majú použiť na zavlažovanie;

c)

65 % oprávnených nákladov na ostatné investície do zavlažovania v poľnohospodárskom podniku.

Článok 15

Pomoc na sceľovanie poľnohospodárskych pozemkov

Pomoc na sceľovanie poľnohospodárskych pozemkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v kapitole I tohto nariadenia a ak sa poskytuje a obmedzuje na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum, a to až do výšky 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 16

Pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov

1.   Pomoc poskytovaná MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na investície týkajúce sa premiestnenia hospodárskych budov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Premiestnenie poľnohospodárskej budovy je zamerané na cieľ verejného záujmu.

Verejný záujem, ktorým sa odôvodňuje poskytnutie pomoci podľa tohto článku sa musí uvádzať v príslušných ustanoveniach dotknutého členského štátu.

3.   Ak premiestnenie poľnohospodárskej budovy spočíva v demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení, intenzita pomoci je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov na takéto činnosti.

4.   Ak popri demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení v zmysle odseku 3 dôjde vďaka premiestneniu k modernizácii týchto zariadení alebo zvýšeniu výrobnej kapacity, uplatnia sa v súvislosti s nákladmi spojenými s modernizáciou zariadení alebo so zvýšením výrobnej kapacity intenzity pomoci platné pre investície, ktoré sa uvádzajú v článku 14 ods. 12 až 15.

Na účely tohto odseku sa len samotné nahradenie existujúcej budovy alebo zariadení novou modernou budovou alebo zariadeniami bez zásadnej zmeny výroby alebo súvisiacej technológie nepovažuje za súvisiace s modernizáciou.

5.   Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % oprávnených nákladov, ak sa premiestnenie týka činností v blízkosti vidieckych sídiel v záujme zlepšenia kvality života alebo environmentálneho správania vidieckeho sídla.

Článok 17

Pomoc na investície v súvislosti so spracovaním alebo s odbytom poľnohospodárskych výrobkov

1.   Pomoc na investície v súvislosti so spracovaním alebo s odbytom poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Investícia sa týka hmotného alebo nehmotného majetku v súvislosti so spracovaním alebo s odbytom poľnohospodárskych výrobkov.

3.   Investície súvisiace s výrobou biopalív na báze potravín nie sú oprávnené na pomoc podľa tohto článku.

4.   V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

5.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku vrátane investícií do pasívnych vnútorných elektrických rozvodov alebo štruktúrovaných káblových rozvodov pre dátové siete a v prípade potreby pomocnej časti pasívnej siete na súkromnom majetku mimo budovy, pričom náklady na zakúpený pozemok sú oprávnené iba v rozsahu, ktorý neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok.

6.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 5 písm. a) a b) súvisiace s nájomnými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

7.   Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   Elektrické alebo káblové rozvody pre dátové siete mimo daného súkromného majetku sa nepovažujú za oprávnené náklady.

9.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na investície na dosiahnutie súladu s platnými normami Únie.

10.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa nesmie poskytnúť v rozpore s akýmkoľvek zákazom alebo obmedzením stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, aj keď sa tieto zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Únie stanovenú v uvedenom nariadení.

11.   Intenzita pomoci nepresahuje 65 % s výnimkou prípadov uvedených v odseku 12.

12.   Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na maximálne 80 % v prípade týchto investícií:

a)

investícií viazaných na jeden alebo viacero špecifických cieľov v oblasti životného prostredia a klímy uvedených v článku 14 ods. 3 písm. e), f) a g) alebo na zlepšenie životných podmienok zvierat;

b)

investícií uskutočňovaných mladými poľnohospodármi;

c)

investícií do najvzdialenejších regiónov alebo menších ostrovov v Egejskom mori.

Článok 18

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pomoc na začatie poľnohospodárskych činností

1.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pomoc na začatie poľnohospodárskych činností je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa vzťahuje na začatie poľnohospodárskych činností vidieckych podnikov a na diverzifikáciu príjmov v poľnohospodárskych domácnostiach smerom k ďalším poľnohospodárskym činnostiam.

3.   Pomoc sa poskytuje iba mladým poľnohospodárom v podobe mikropodnikov a malých podnikov.

4.   Ak sa pomoc poskytuje mladému poľnohospodárovi, ktorý zakladá poľnohospodársky podnik vo forme právnickej osoby, mladý poľnohospodár musí nad touto právnickou osobou vykonávať účinnú a dlhodobú kontrolu, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa riadenia, ziskov a finančných rizík. Ak sa na kapitále alebo riadení tejto právnickej osoby podieľa viacero fyzických osôb vrátane osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí byť schopný vykonávať takúto účinnú a dlhodobú kontrolu buď samostatne, alebo spoločne s inými osobami. Ak má nad právnickou osobou samostatnú alebo spoločnú kontrolu iná právnická osoba, tieto požiadavky sa uplatňujú na všetky fyzické osoby, ktoré majú kontrolu nad uvedenou inou právnickou osobou (31).

5.   Pomoc je podmienená predložením podnikateľského plánu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

6.   V prípade mladých poľnohospodárov platí, že ak príjemca nespĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 6 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/2115, je napriek tomu oprávnený získať pomoc pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ sa zaviaže nadobudnúť tieto zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania do 36 mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia o poskytnutí pomoci. Tento záväzok musí byť uvedený v podnikateľskom pláne.

7.   Podpora sa obmedzuje na 100 000 EUR na mladého poľnohospodára, na startup v odvetví poľnohospodárstva alebo na poľnohospodársku domácnosť.

Článok 19

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví poľnohospodárstva

1.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na pomoc sú oprávnené iba skupiny alebo organizácie výrobcov oficiálne uznané príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

3.   Členské štáty upravia pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti v súlade s týmto článkom tak, aby sa zohľadnili všetky zmeny v nariadeniach upravujúcich spoločnú organizáciu trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.

4.   Pomoc sa neposkytuje:

a)

výrobným organizáciám, subjektom alebo orgánom, ako sú spoločnosti alebo družstvá, ktorých cieľom je riadenie jedného alebo niekoľkých poľnohospodárskych podnikov a ktoré sú preto fakticky samostatnými výrobcami;

b)

poľnohospodárskym združeniam, ktoré v členských poľnohospodárskych podnikoch plnia úlohy, medzi ktoré patria napríklad služby vzájomnej podpory, služby týkajúce sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku a služby riadenia, a to bez toho, aby boli zapojené do spoločného prispôsobenia ponuky trhu;

c)

skupinám, organizáciám alebo združeniam výrobcov, ktorých ciele sú nezlučiteľné s článkom 152 ods. 1 písm. c), článkom 152 ods. 3 alebo s článkom 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

5.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na prenájom vhodných priestorov;

b)

nadobudnutie kancelárskeho vybavenia;

c)

náklady na administratívnych zamestnancov;

d)

režijné náklady a právne a administratívne poplatky;

e)

nadobudnutie počítačového hardvéru a poplatky za nadobudnutie alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení.

Pri kúpe priestorov sa oprávnené náklady na priestory musia obmedziť na náklady na nájomné podľa trhových sadzieb.

6.   Pomoc sa vypláca ako paušálna pomoc v ročných splátkach počas prvých piatich rokov odo dňa, keď bola daná skupina alebo organizácia výrobcov oficiálne uznaná príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

Členské štáty uhradia poslednú splátku až po overení správneho uplatňovania opatrenia.

7.   Pomoc sa obmedzuje na 10 % ročnej produkcie skupiny alebo organizácie výrobcov uvedenej na trh.

8.   Výška pomoci je obmedzená na 100 000 EUR ročne. Pomoc je degresívna.

Článok 20

Pomoc na zapojenie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov do systémov kvality

1.   Tieto kategórie pomoci pre výrobcov poľnohospodárskych výrobkov a ich skupín sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy:

a)

pomoc na nové zapojenie sa do systémov kvality, ak došlo k splneniu podmienok stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I;

b)

pomoc na náklady na povinné kontrolné opatrenia v súvislosti so systémami kvality, vykonané podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov príslušným orgánom alebo v mene príslušného orgánu, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 4, 6, 7 a 8 tohto článku a v kapitole I;

c)

pomoc na náklady na činnosti prieskumu trhu, koncepciu a návrh výrobku a na prípravu žiadostí o uznanie systémov kvality, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 6, 7 a 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa poskytuje v súvislosti s týmito systémami kvality:

a)

systémy kvality zriadené na základe:

i)

časti II hlavy II kapitoly I oddielu 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o víno;

ii)

nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

iii)

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (32);

iv)

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 (33);

v)

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (34);

b)

systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov (vrátane systémov certifikácie poľnohospodárskych podnikov), ktoré členské štáty uznali za systémy kvality spĺňajúce tieto podmienky:

i)

špecifickosť konečného výrobku vyrobeného v rámci týchto systémov kvality je odvodená od jasných povinností na zaručenie jedného z týchto prvkov:

špecifických charakteristických vlastností výrobku,

špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných metód,

kvality konečného výrobku, ktorá značne prekračuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o zdravie verejnosti, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo ochranu životného prostredia;

ii)

systém kvality musí byť otvorený pre všetkých výrobcov;

iii)

systém kvality zahŕňa záväzné špecifikácie konečného výrobku a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán;

iv)

systém kvality je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť poľnohospodárskych výrobkov;

c)

dobrovoľné systémy certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členské štáty uznali za systémy spĺňajúce požiadavky stanovené v oznámení Komisie – Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín (35).

3.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) sa poskytuje výrobcom poľnohospodárskych výrobkov vo forme ročnej motivačnej platby, ktorej výška sa určí podľa výšky fixných nákladov vyplývajúcich zo zapojenia do systémov kvality.

4.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) a b) sa neposkytne na náklady na kontroly, ktoré vykonal sám príjemca, alebo ak sa v právnych predpisoch Únie stanovuje, že náklady na kontroly znášajú výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov a ich skupiny, bez uvedenia skutočnej výšky poplatkov.

5.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) sa poskytuje na obdobie najviac siedmich rokov.

6.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

7.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) a c) nezahŕňa priame platby príjemcom.

Vypláca sa subjektu zodpovednému za kontrolné opatrenia, poskytovateľovi výskumu alebo poskytovateľovi poradenských služieb.

8.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) a c) je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 21

Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie

1.   Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc pokrýva akcie týkajúce sa odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, workshopy, konferencie a koučing, demonštračné činnosti, informačné akcie a propagácia inovácií.

Pomoc môže pokrývať aj krátkodobú výmenu v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a návštevy poľnohospodárskych podnikov.

Členské štáty zabezpečia súlad akcií podporených podľa tohto článku s opisom poľnohospodárskeho vedomostného a inovačného systému (AKIS) uvedeným v strategickom pláne SPP.

Pomoc na demonštračné činnosti môže pokrývať príslušné investičné náklady.

3.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na organizovanie odbornej prípravy, akcií v oblasti získavania zručností vrátane vzdelávacích kurzov, workshopov, konferencií a koučingu, demonštračných činností alebo informačných akcií;

b)

náklady na dopravu, ubytovanie a denné výdavky účastníkov;

c)

náklady na poskytovanie služieb týkajúcich sa zastupovania účastníkov počas ich neprítomnosti v poľnohospodárskom podniku;

d)

v prípade demonštračných projektov v súvislosti s investíciami:

i)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

ii)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

iii)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa bodov i) a ii), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa bodov i) a ii);

iv)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok.

4.   Náklady uvedené v odseku 3 písm. d) sú oprávnené len v prípade využitia na účely demonštračného projektu a na obdobie trvania demonštračného projektu.

Za oprávnené sa považujú iba náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke trvania demonštračného projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad.

5.   Pomoc uvedená v odseku 3 písm. a) a c) nezahŕňa priame platby príjemcom.

Pomoc na náklady na poskytovanie služieb týkajúcich sa zastupovania uvedená v odseku 3 písm. c) sa môže vyplatiť priamo poskytovateľovi služieb týkajúcich sa zastupovania.

6.   Subjekty poskytujúce výmenu poznatkov a informačné akcie musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikovanosti a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie týchto úloh.

Poskytovanie činností uvedených v odseku 2 môžu uskutočňovať skupiny výrobcov alebo iné organizácie výrobcov bez ohľadu na ich veľkosť.

7.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak činnosti uvedené v odseku 2 poskytujú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku prístupu k týmto činnostiam.

Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie výrobcov je obmedzený na náklady na vykonávanie činností uvedených v odseku 2.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

V prípade demonštračných projektov uvedených v odseku 3 písm. d) je maximálna výška pomoci obmedzená na 100 000 EUR počas troch rozpočtových rokov.

Článok 22

Pomoc na poradenské služby

1.   Pomoc na poradenské služby je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc má umožniť podnikom pôsobiacim v odvetví poľnohospodárstva a mladým poľnohospodárom využívať poradenské služby.

Členské štáty zabezpečia súlad akcií podporených podľa tohto článku s opisom poľnohospodárskeho vedomostného a inovačného systému (AKIS) uvedeným v strategickom pláne SPP.

3.   Poradenstvo je spojené najmenej s jedným špecifickým cieľom stanoveným v článku 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a vzťahuje sa najmenej na jeden z týchto prvkov:

a)

povinnosti vyplývajúce z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

požiadavky stanovené členskými štátmi na vykonávanie smernice 2000/60/ES, smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES (36), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 (37), nariadenia (EÚ) 2016/2031, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (38), článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (39) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (40);

c)

poľnohospodárske postupy brániace vzniku antimikrobiálnej rezistencie, ako sa uvádzajú v oznámení s názvom Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (41);

d)

predchádzanie rizikám a ich riadenie;

e)

modernizácia, posilnenie konkurencieschopnosti, odvetvová integrácia, trhová orientácia a podpora podnikania a inovácií, predovšetkým pri príprave a vykonávaní projektov operačných skupín EIP;

f)

digitálne technológie v poľnohospodárstve, ako sa uvádzajú v článku 114 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

g)

udržateľné hospodárenie so živinami vrátane najneskôr od roku 2024 využívania nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

h)

podmienky zamestnávania a povinnosti zamestnávateľov, ako aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a sociálnu podporu v poľnohospodárskych komunitách;

i)

udržateľnú výrobu krmiva, hodnotenie krmiva z hľadiska obsahu živín a kŕmnych hodnôt, dokumentáciu, plánovanie a kontrolu kŕmenia hospodárskych zvierat na základe potrieb.

4.   Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na iné oblasti, ako sú oblasti uvedené v odseku 3, spojené s hospodárskou výkonnosťou a environmentálnym správaním poľnohospodárskeho podniku vrátane aspektov konkurencieschopnosti. Môže sem patriť poradenstvo v oblasti rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov, ekologického poľnohospodárstva, úspor energie z udržateľných zdrojov, energetickej efektívnosti a výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve, zvyšovania biodiverzity alebo výkonnosti v oblasti biodiverzity a zdravotných aspektov chovu hospodárskych zvierat.

5.   Pomoc má formu dotovanej služby.

6.   Orgány vybraté na poskytovanie poradenských služieb majú primerané zdroje v podobe pravidelne školených kvalifikovaných zamestnancov a poradenskú prax a spoľahlivosť v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo.

Poradenské služby môžu poskytovať skupiny výrobcov alebo iné organizácie bez ohľadu na ich veľkosť.

Členské štáty zabezpečia, aby bol poskytovateľ poradenských služieb nestranný a aby nepodliehal konfliktu záujmov.

7.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak poradenské služby poskytujú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku prístupu k danej službe.

Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie je obmedzený na náklady na poskytovanie poradenských služieb.

8.   Výška pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov do výšky 25 000 EUR (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 4) na obdobie troch rokov na poradenské služby poskytované poskytovateľmi služieb jednému príjemcovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe.

9.   Výška pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov do výšky 200 000 EUR (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 4) na obdobie troch rokov na poradenské služby poskytované poskytovateľmi služieb jednému príjemcovi pôsobiacemu v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 23

Pomoc na poskytovanie služieb týkajúcich sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku

1.   Pomoc na poskytovanie služieb týkajúcich sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc pokrýva skutočné náklady vynaložené na zastupovanie poľnohospodára, fyzickej osoby, ktorá je členom poľnohospodárskej domácnosti, alebo poľnohospodárskeho pracovníka počas ich neprítomnosti v práci z dôvodu choroby vrátane choroby ich detí a závažnej choroby druha/družky, ktorá si vyžaduje neustálu starostlivosť, počas dovolenky, materskej a rodičovskej dovolenky, povinnej vojenskej služby, v prípade úmrtia alebo v prípade podľa článku 21 ods. 3 písm. c).

3.   Celkové trvanie zastupovania je obmedzené na tri mesiace za rok na jedného príjemcu, s výnimkou zastupovania z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky a zastupovania počas povinnej vojenskej služby. V prípade materskej a rodičovskej dovolenky je trvanie zastupovania v každom prípade obmedzené na šesť mesiacov. V prípade povinnej vojenskej služby je trvanie zastupovania obmedzené na trvanie vojenskej služby.

4.   Pomoc má formu dotovanej služby.

Služby týkajúce sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku môžu poskytovať skupiny a organizácie výrobcov bez ohľadu na svoju veľkosť. V takomto prípade nesmie členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách predstavovať podmienku prístup k danej službe.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 24

Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov

1.   Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc pokrýva náklady na:

a)

organizáciu súťaží, obchodných veľtrhov a výstav a účasť na týchto podujatiach;

b)

publikácie zamerané na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch.

3.   V publikáciách uvedených v odseku 2 písm. b) sa nesmie uvádzať žiadny konkrétny podnik, názov značky ani pôvod.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje na odkazy na pôvod poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú zahrnuté v:

a)

systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a) za predpokladu, že tento odkaz presne zodpovedá odkazu chránenému Úniou;

b)

systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2 písm. b) a c) za predpokladu, že tento odkaz je v texte druhoradý.

4.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady na organizovanie súťaží, obchodných veľtrhov a výstav a účasť na nich:

a)

účastnícke poplatky;

b)

cestovné náklady a náklady na prepravu zvierat a výrobkov, na ktoré sa bude vzťahovať propagačná akcia;

c)

náklady na publikácie a webové sídla informujúce o podujatí;

d)

prenájom výstavných priestorov a stánkov a náklady na ich montáž a demontáž;

e)

symbolické ceny do výšky 3 000 EUR na cenu a víťaza súťaže.

5.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady na publikácie zamerané na zvyšovanie povedomia širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch:

a)

náklady na publikácie v tlačenej i elektronickej podobe, webové sídla a informačný priestor v elektronických médiách, rozhlase alebo televízii, ktoré sú zamerané na prezentovanie faktických informácií o príjemcoch z daného regiónu alebo o výrobcoch daného poľnohospodárskeho výrobku, za predpokladu, že tieto informácie sú neutrálne a že všetci dotknutí príjemcovia majú rovnaké príležitosti na zastúpenie v publikácii;

b)

náklady na šírenie vedeckých poznatkov a faktických informácií:

i)

o systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2, ktoré sú otvorené pre poľnohospodárske výrobky z iných členských štátov a tretích krajín;

ii)

o generických poľnohospodárskych výrobkoch, ich nutričných prínosoch a o ich odporúčanom používaní.

6.   Pomoc sa poskytuje jednou z týchto foriem:

a)

formou vecného plnenia;

b)

na základe náhrady skutočných nákladov, ktoré vznikli príjemcovi;

c)

so zreteľom na pomoc na symbolické ceny aj v hotovosti.

Ak sa pomoc poskytuje formou vecného plnenia, pomoc má formu dotovanej služby.

Propagačné opatrenia môžu vykonávať skupiny výrobcov alebo iné organizácie bez ohľadu na svoju veľkosť.

Pomoc na symbolické ceny uvedená v odseku 4 písm. e) sa vypláca poskytovateľovi propagačných opatrení, iba ak cena bola skutočne udelená, a to na základe preukázania udelenia ceny.

7.   Pomoc na propagačné opatrenia musí byť dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak propagačné opatrenie vykonávajú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku účasti. Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady dotknutej skupiny alebo organizácie výrobcov sa obmedzuje na náklady na vykonanie propagačných opatrení.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 25

Pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe

1.   Pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, sa vzťahujú tieto kumulatívne podmienky:

a)

príslušný orgán členského štátu oficiálne uznal udalosť vzhľadom na jej charakter za nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe;

b)

existuje priama príčinná súvislosť medzi nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a škodou, ktorú podnik utrpel.

3.   Členské štáty môžu prípadne vopred stanoviť kritériá, na základe ktorých sa formálne uznanie uvedené v odseku 2 písm. a) bude považovať za udelené.

4.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku či skupine alebo organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej výška nesmie presiahnuť výšku pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

5.   Schémy pomoci týkajúce sa nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, sa zavedú do troch rokov a pomoc sa vyplatí do štyroch rokov odo dňa výskytu nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

6.   Oprávnené náklady sú náklady na škody, ktoré vznikli priamo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a to na základe posúdenia vykonaného verejným orgánom, nezávislým znalcom uznaným orgánom poskytujúcim pomoc alebo poisťovňou.

7.   Škoda, ku ktorej došlo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov. Pomoc sa môže týkať:

a)

straty príjmu v dôsledku úplného alebo čiastočného zničenia poľnohospodárskej výroby a výrobných prostriedkov, ako sa uvádza v odseku 8;

b)

materiálnej škody, ako sa uvádza v odseku 9.

8.   Strata príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

súčin množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v roku, v ktorom došlo k nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo v každom nasledujúcom roku ovplyvnenom úplným alebo čiastočným zničením výrobných prostriedkov a priemernej predajnej ceny dosiahnutej počas daného roka,

od

b)

súčinu priemerného ročného množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených počas obdobia troch rokov pred danou nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo trojročného priemeru stanoveného na základe päťročného obdobia predchádzajúceho danej nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, pričom sa vylúči najvyššia a najnižšia hodnota, a priemernej dosiahnutej predajnej ceny.

Ak bol MSP založený pred menej ako tromi rokmi odo dňa výskytu nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, odkaz na trojročné obdobie v odseku 8 písm. b) sa chápe ako odkaz na množstvo vyprodukované a predané priemerným podnikom rovnakej veľkosti ako žiadateľ, a to mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom, v národnom alebo regionálnom odvetví zasiahnutom nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Strata príjmu sa môže vypočítať buď na úrovni ročnej produkcie poľnohospodárskeho podniku, alebo na úrovni rastlinnej alebo živočíšnej výroby.

Výška straty príjmu sa môže zvýšiť o ďalšie náklady, ktoré vznikli príjemcovi v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Táto výška straty príjmu sa zníži o akékoľvek náklady, ktoré nevznikli z dôvodu nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Na výpočet poľnohospodárskej výroby príjemcu možno použiť indexy za predpokladu, že použitá metóda výpočtu umožňuje určiť skutočnú stratu, ktorú príjemca v danom roku utrpel.

9.   Výpočet materiálnych škôd na majetku, ako sú škody na poľnohospodárskych budovách, zariadeniach a strojoch, skladoch a výrobných prostriedkoch, ku ktorým došlo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred výskytom nepriaznivej poveternostnou udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Materiálna škoda nesmie presiahnuť náklady na opravu alebo sumu, o ktorú sa v dôsledku katastrofy znížila reálna trhová hodnota, teda rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a bezprostredne po nej.

Ak sa pri výpočte straty príjmu príjemcu uvedenej v odseku 8 vychádza z úrovne rastlinnej alebo živočíšnej výroby, do úvahy sa berie len materiálna škoda týkajúca sa daných plodín alebo chovu.

10.   Pomoc sa zníži minimálne o 50 %, pokiaľ sa neposkytuje príjemcom, ktorí uzavreli poistenie pokrývajúce aspoň 50 % ich priemernej ročnej výroby alebo príjmu súvisiaceho s výrobou a pokrývajúce štatisticky najvýznamnejšie klimatické riziká v dotknutom členskom štáte alebo regióne, pre ktoré sa poskytuje poistné krytie.

11.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté na náhradu strát vrátane platieb v rámci vnútroštátnych opatrení alebo opatrení Únie, prípadne poistných zmlúv, sú obmedzené na 80 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa môže v oblastiach s prírodnými obmedzeniami zvýšiť až na 90 %.

Článok 26

Pomoc na náklady na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a pomoc na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín

1.   Pomoc na pokrytie nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a pomoc na odškodnenie za straty spôsobené týmito chorobami zvierat alebo škodcami rastlín sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na pomoc sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

vypláca sa iba v súvislosti s chorobami zvierat alebo so škodcami rastlín, v prípade ktorých existujú predpisy Únie alebo vnútroštátne predpisy, ktoré sú stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo vo forme správnych opatrení;

b)

je súčasťou:

i)

verejného programu na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, zameraného na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu príslušných chorôb zvierat alebo škodcov rastlín;

ii)

núdzových opatrení, ktoré uložil príslušný orgán členského štátu;

iii)

opatrení zameraných na eradikáciu alebo obmedzenie výskytu škodcov rastlín vykonaných v súlade s článkom 18, článkom 28 ods. 1 a 2, článkom 29 ods. 1 a 2, článkom 30 ods. 1 a článkom 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

iv)

opatrení na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429.

Program a opatrenia uvedené v písmene b) musia obsahovať opis príslušných opatrení na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu.

3.   Pokiaľ ide o choroby zvierat, pomoc sa poskytne v súvislosti s chorobami zvierat uvedenými v zozname chorôb zvierat, ktorý sa uvádza v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, v zozname zoonóz stanovenom v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/690 (42) alebo v zozname chorôb a infekcií zvierat a napadnutí škodcami z Kódexu zdravia suchozemských zvierat vypracovaného Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat.

4.   Pomoc možno poskytnúť aj v súvislosti s objavujúcimi sa chorobami, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429.

5.   Pomoc sa nevzťahuje na opatrenia, pri ktorých sa v právnych predpisoch Únie uvádza, že náklady na ne musí znášať príjemca, pokiaľ náklady na také opatrenia nie sú úplne vykompenzované povinnými poplatkami príjemcov.

6.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku či skupine alebo organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej výška nesmie presiahnuť výšku pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

7.   Schémy pomoci týkajúce sa chorôb zvierat alebo škodcov rastlín sa zavádzajú do troch rokov a pomoc sa vyplatí do štyroch rokov odo dňa vzniku nákladov alebo škôd spôsobených chorobou zvierat alebo škodcami rastlín.

8.   V prípade opatrení týkajúcich sa choroby zvierat, škodcov rastlín alebo inváznych nepôvodných druhov, t. j. inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (43) a inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014, ktoré sa ešte nevyskytli (ďalej len „preventívne opatrenia“), sa pomoc vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

zdravotné kontroly;

b)

analýzy vrátane diagnostiky in vitro;

c)

testy a iné skríningové opatrenia vrátane testov na TSE a BSE;

d)

nákup, skladovanie, distribúciu a podávanie vakcín, liekov, látok na liečbu zvierat a prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov;

e)

zabitie zvierat alebo vyradenie zvierat z chovu, alebo likvidáciu živočíšnych výrobkov a rastlín a čistenie a dezinfekciu alebo dezinsekciu a deratizáciu poľnohospodárskeho podniku a vybavenia;

f)

stanovenie alebo zlepšenie opatrení biologickej bezpečnosti.

9.   V prípade kontrolných a eradikačných opatrení pomoc pokrýva oprávnené náklady na:

a)

testy a iné skríningové opatrenia v prípade chorôb zvierat vrátane testov na TSE a BSE;

b)

nákup, skladovanie, podávanie a distribúciu vakcín, liekov, látok na liečbu zvierat a prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov;

c)

zabitie zvierat alebo vyradenie zvierat z chovu a likvidáciu zvierat a s nimi súvisiacich výrobkov alebo likvidáciu rastlín vrátane likvidácie uhynutých zvierat alebo zničených rastlín v dôsledku očkovania alebo iných opatrení nariadených príslušnými verejnými orgánmi;

d)

čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu poľnohospodárskeho podniku a zariadení, a to na základe epidemiológie a vlastností patogénu alebo vektora.

10.   V prípade pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín sa náhrada vypočíta iba na základe:

a)

trhovej hodnoty zabitých, resp. utratených alebo uhynutých zvierat alebo s nimi súvisiacich výrobkov, alebo zničených rastlín:

i)

v dôsledku chorôb zvierat alebo výskytu škodcov rastlín;

ii)

ako súčasť verejného programu alebo opatrenia uvedeného v odseku 2 písm. b);

b)

straty príjmu v dôsledku povinností súvisiacich s karanténou, ťažkostí pri opätovnom zazverení alebo opätovnej výsadbe a povinného striedania plodín uloženého v rámci verejného programu alebo opatrenia, ako sa uvádza v odseku 2 písm. b);

c)

nákladov na náhradu vybavenia zničeného na príkaz príslušných orgánov členského štátu.

Na účely prvého pododseku písm. a) sa trhová hodnota stanoví na základe hodnoty zvierat, výrobkov a rastlín bezprostredne pred objavením alebo potvrdením akéhokoľvek podozrenia na chorobu zvierat alebo výskyt škodcov rastlín.

11.   Náhrada vypočítaná v súlade s odsekom 10 sa zníži o:

a)

všetky náklady, ktoré nevznikli priamo v dôsledku choroby zvierat alebo výskytu škodcov rastlín a ktoré by inak príjemcovi vznikli;

b)

všetky príjmy z predaja výrobkov súvisiacich so zvieratami zabitými alebo utratenými alebo s rastlinami zničenými na účely prevencie alebo eradikácie na príkaz príslušných orgánov.

12.   Pomoc na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín je obmedzená na náklady a škody spôsobené chorobami zvierat a škodcami rastlín, v súvislosti s ktorými príslušný orgán členského štátu vykonal jeden z týchto krokov:

a)

v prípade choroby zvierat oficiálne uznal jej ohnisko;

b)

v prípade škodcov rastlín oficiálne uznal ich prítomnosť.

13.   Pomoc v súvislosti s oprávnenými nákladmi uvedenými v odsekoch 8 a 9 sa poskytuje formou vecného plnenia a vypláca sa poskytovateľovi preventívnych, kontrolných a eradikačných opatrení.

Odchylne od prvého pododseku sa môže pomoc v súvislosti s oprávnenými nákladmi uvedenými v nasledujúcich ustanoveniach poskytnúť priamo príjemcovi na základe náhrady nákladov, ktoré príjemcovi skutočne vznikli:

a)

ods. 8 písm. d) a e) a ods. 9 písm. b) v prípade chorôb zvierat alebo škodcov rastlín;

b)

ods. 8 písm. e) a ods. 9 písm. c) v prípade škodcov rastlín a na účely čistenia a dezinfekcie poľnohospodárskeho podniku a vybavenia.

14.   Individuálna pomoc sa neposkytuje, ak sa preukáže, že daná choroba zvierat alebo zamorenie škodcami rastlín bolo spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti príjemcu.

15.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté príjemcom vrátane platieb v rámci iných opatrení na úrovni členských štátov alebo Únie alebo poistných zmlúv či vzájomných fondov, ktoré sa týkajú tých istých oprávnených nákladov, ako sa uvádzajú v odsekoch 8, 9 a 10, sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 27

Pomoc odvetviu chovu hospodárskych zvierat a pomoc na mŕtve hospodárske zvieratá

1.   Táto pomoc chovateľom hospodárskych zvierat je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc pokrýva náklady na:

a)

administratívne náklady týkajúce sa zavedenia a vedenia plemenných kníh;

b)

testy uskutočnené tretími stranami alebo v ich mene s cieľom určiť genetickú kvalitu alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat, s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva vlastník hospodárskych zvierat a pravidelných kontrol kvality mlieka;

c)

odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat;

d)

likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat;

e)

odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak je pomoc financovaná prostredníctvom poplatkov alebo povinných príspevkov určených na financovanie likvidácie takýchto mŕtvych hospodárskych zvierat, pod podmienkou, že tieto poplatky alebo príspevky sú obmedzené na odvetvie mäsa a sú uložené priamo tomuto odvetviu;

f)

odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak existuje povinnosť vykonať testy na TSE na príslušných mŕtvych hospodárskych zvieratách alebo v prípade výskytu ohniska choroby zvierat v zmysle článku 26 ods. 3

3.   Pomoc uvedená v odseku 2 písm. c), d), e) a f) je podmienená existenciou konzistentného monitorovacieho programu, ktorým sa zaisťuje bezpečná likvidácia všetkých mŕtvych hospodárskych zvierat v členskom štáte.

Pomoc na náklady na poistné hradené poľnohospodármi za poistenie, ktoré pokrýva náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, uvedené v odseku 2 písm. e) tohto článku, je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 28 ods. 2

4.   Pomoc sa poskytuje formou vecného plnenia a nezahŕňa priame platby príjemcom.

V záujme uľahčenia správy pomoci uvedenej v odseku 2 písm. c), d), e) a f) sa pomoc môže vyplatiť hospodárskym subjektom alebo orgánom, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

pôsobia v odvetviach nadväzujúcich na činnosť podnikov pôsobiacich v odvetví hospodárskych zvierat;

b)

poskytujú služby spojené s odstránením a likvidáciou mŕtvych hospodárskych zvierat.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na:

a)

70 % nákladov na testy podľa odseku 2 písm. b);

b)

75 % nákladov súvisiacich s likvidáciou podľa odseku 2;

c)

100 % nákladov súvisiacich s administratívnymi nákladmi, odstránením, likvidáciou a poistným v súvislosti s odstránením podľa odseku 2 písm. a), d), e) a f).

Článok 28

Pomoc na platby poistného a na finančné príspevky do vzájomných fondov

1.   Pomoc na platby poistného a na finančné príspevky do vzájomných fondov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc na platby poistného nesmie:

a)

brániť fungovaniu vnútorného trhu s poisťovacími službami;

b)

byť obmedzená na poistenie poskytované jednou poisťovňou alebo skupinou poisťovní;

c)

byť podmienená tým, že poistná zmluva sa má uzavrieť so spoločnosťou, ktorá má sídlo v dotknutom členskom štáte.

3.   Poistenie má kryť straty spôsobené ktorýmkoľvek z týchto faktorov:

a)

prírodnými katastrofami;

b)

nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami;

c)

chorobami zvierat, škodcami rastlín alebo chránenými zvieratami;

d)

kompenzovať poistné za poistenie, ktoré pokrýva náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

4.   Poistením sa:

a)

kompenzujú len náklady na náhradu strát uvedených v odseku 3;

b)

nevyžaduje ani sa nešpecifikuje druh ani množstvo budúcej poľnohospodárskej produkcie.

5.   Členské štáty môžu obmedziť výšku poistného, ktoré je oprávnené na pomoc, uplatnením príslušných stropov.

6.   Príslušný vzájomný fond musí spĺňať tieto kumulatívne podmienky:

a)

byť akreditovaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s vnútroštátnym právom;

b)

mať transparentnú politiku platieb do fondu a výberov z neho;

c)

mať jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté dlhy.

7.   Členské štáty musia stanoviť pravidlá vytvárania a riadenia vzájomných fondov, najmä pravidlá poskytovania kompenzačných platieb, ako aj pravidlá spravovania a monitorovania dodržiavania týchto pravidiel. Členské štáty zabezpečia, aby boli v pravidlách, ktorými sa fond riadi, stanovené pokuty v prípade nedbanlivosti zo strany príjemcu.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 70 % nákladov na poistné alebo na finančný príspevok do vzájomného fondu.

Článok 29

Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami

1.   Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Členský štát podľa odseku 5 určí priamu príčinnú súvislosť medzi utrpenou škodou a správaním chráneného zvieraťa.

3.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku či skupine alebo organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom. Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej výška nesmie presiahnuť výšku pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

4.   Schéma pomoci sa zavedie do troch rokov a pomoc sa vyplatí do štyroch rokov od dátumu výskytu udalosti, ktorá viedla k vzniku škody.

5.   Oprávnené náklady sú náklady vynaložené priamo v dôsledku udalosti, ktorá škodu spôsobila, na základe posúdenia verejného orgánu, nezávislého znalca uznaného orgánom poskytujúcim pomoc alebo poisťovne.

K oprávneným nákladom môžu patriť tieto:

a)

zabité zvieratá alebo zničené rastliny: oprávnené náklady vychádzajú z trhovej hodnoty zvierat, ktoré boli zabité chránenými zvieratami, alebo rastlín, ktoré zničili chránené zvieratá;

b)

nepriame náklady: veterinárne náklady vyplývajúce z ošetrenia zranených zvierat a náklady práce v súvislosti s hľadaním stratených zvierat, strata príjmu v dôsledku nižšieho výnosu z produkcie v súvislosti s útokmi chránených zvierat;

c)

materiálne škody na tomto majetku: zariadenia poľnohospodárskeho podniku, stroje a poľnohospodárske budovy a zásoby; výpočet materiálnej škody vychádza z nákladov na opravu alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred udalosťou, ktorá škodu spôsobila; nesmie presiahnuť náklady na opravu ani sumu, o ktorú sa v dôsledku udalosti, ktorá škodu spôsobila, znížila reálna trhová hodnota, teda rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred udalosťou a bezprostredne po nej.

6.   Škoda sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov.

Príslušná suma sa zníži o všetky náklady, ktoré neboli vynaložené v dôsledku udalosti, ktorá spôsobila škodu, a ktoré by inak príjemcovi vznikli.

7.   Na zmiernenie rizika narušenia hospodárskej súťaže a v záujme vytvorenia podnetu na minimalizáciu tohto rizika príslušné orgány členského štátu vyžadujú od príjemcov minimálne úsilie. Toto úsilie má formu preventívnych opatrení, ako sú napríklad bezpečnostné oplotenia tam, kde je to možné, alebo psy na stráženie hospodárskych zvierat, ktoré sú primerané riziku škôd spôsobených chránenými zvieratami v príslušnej oblasti, okrem prípadov, keď takéto opatrenia nie sú možné. Tento odsek sa neuplatňuje na prvý útok chráneného zvieraťa v danej oblasti.

8.   Pomoc podľa tohto článku je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

9.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté na náhradu škôd vrátane platieb v rámci iných vnútroštátnych opatrení, opatrení Únie alebo poistných zmlúv za škody, na ktorých náhradu sa pomoc prijíma, sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 30

Pomoc na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve

1.   Pomoc na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve v súvislosti so záväzkami v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„ochrana in situ“ je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch a udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov alebo voľne žijúcich plemien v ich prírodnom prostredí a v prípade zdomácnených zvieracích plemien alebo pestovaných druhov rastlín v obhospodarovanom prostredí, kde sa rozvinuli ich osobité vlastnosti;

b)

„ochrana v poľnohospodárskom podniku“ je ochrana in situ a rozvoj na úrovni poľnohospodárskeho podniku;

c)

„ochrana ex situ“ je ochrana genetického materiálu pre poľnohospodárstvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

d)

„zhromažďovanie ex situ“ je zhromažďovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo uchovávaného mimo jeho prirodzeného biotopu.

3.   Záväzky chovať miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, alebo zachovať rastlinné genetické zdroje, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou, zahŕňajú jednu z týchto činností:

a)

chovať hospodárske zvieratá miestnych ohrozených plemien;

b)

ochraňovať rastlinné genetické zdroje prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

4.   Miestne plemená sa považujú za ohrozené plemená, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 bode 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012 a ak sú tieto podmienky takisto stanovené a uvedené v rámci informácií, ktoré sa majú poskytnúť Komisii v súlade s článkom 9 ods. 1 tohto nariadenia.

5.   Na pomoc sú oprávnené tieto druhy hospodárskych zvierat: hovädzí dobytok; ovce; kozy; zvieratá z čeľade koňovité; ošípané; vtáky; zajace a včely.

6.   Rastlinné genetické zdroje sa považujú za ohrozené genetickou eróziou pod podmienkou, že sa v rámci informácií, ktoré sa majú uverejniť podľa článku 9 ods. 1 písm. b), opíše a uvedie dostatočný dôkaz o genetickej erózii založený na vedeckých výsledkoch alebo ukazovateľoch týkajúcich sa zníženia výskytu krajových druhov alebo primitívnych miestnych odrôd, ich populačnej rozmanitosti a v relevantných prípadoch zmien v prevládajúcich poľnohospodárskych postupoch na miestnej úrovni.

7.   Pomoc pokrýva náklady na tieto operácie:

a)

cielené akcie: akcie určené na podporu ochrany in situex situ, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve vrátane webových inventárov genetických zdrojov v súčasnosti ochraňovaných in situ a zbierok a databáz ex situ;

b)

zosúladené akcie: akcie na podporu výmeny informácií týkajúcich sa ochrany, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné akcie: informačné, propagačné a poradenské akcie so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

8.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 31

Pomoc týkajúca sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat

1.   Pomoc týkajúca sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje podnikom, ktoré sa dobrovoľne zaviažu, že budú vykonávať operácie, ktorých súčasťou je jeden alebo viacero záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, uvedených v odseku 7.

3.   Členské štáty poskytnú pomoc iba v prípade záväzkov, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem stanovených v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom práve a v práve Únie.

4.   Pomoc podľa tohto článku sa poskytuje iba v prípade iných záväzkov, ako sú záväzky, vo vzťahu ku ktorým sa poskytujú platby podľa článku 31 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

5.   Všetky povinné normy a požiadavky uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku sa určia a opíšu vo vnútroštátnom právnom základe.

6.   Ak sa vo vnútroštátnom práve ukladajú nové požiadavky, ktoré presahujú rámec zodpovedajúcich minimálnych požiadaviek stanovených v práve Únie, podpora sa môže poskytnúť na záväzky prispievajúce k dosiahnutiu súladu s uvedenými požiadavkami, a to najviac počas 24 mesiacov odo dňa, keď sa tieto požiadavky stanú pre podnik povinnými.

7.   Prostredníctvom záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, ktoré sú oprávnené na získanie pomoci, sa zabezpečí zlepšenie noriem metód chovu v jednej z týchto oblastí:

a)

voda, krmivo a starostlivosť o zvieratá v súlade s prirodzenými potrebami zvierat;

b)

podmienky v chovných budovách, ktoré zvyšujú pohodlie zvierat a ich voľnosť pohybu, napríklad väčší pridelený priestor, podlahová plocha, prirodzené svetlo, kontrola mikroklímy, ako aj podmienky v chovných budovách, ako je voľné oprasenie alebo skupinové umiestnenie do chovných budov v závislosti od prirodzených potrieb zvierat;

c)

podmienky umožňujúce prejavy prirodzeného správania, napr. obohatenie prostredia na život alebo neskoré odstavenie;

d)

prístup do vonkajších priestorov a pasenie;

e)

postupy zvyšujúce odolnosť a dlhovekosť zvierat vrátane pomalšie rastúcich plemien;

f)

postupy, ktoré sa vyhýbajú mrzačeniu alebo kastrácii zvierat. V špecifických prípadoch, keď sa mrzačenie alebo kastrácia zvierat považujú za nevyhnutné, sa musia použiť anestetiká, analgetiká a protizápalové lieky alebo imunokastrácia;

g)

sanitárne opatrenia na predchádzanie neprenosným ochoreniam, ktoré si nevyžadujú použitie veterinárnych látok, ako sú vakcíny, insekticídy alebo antiparazitiká.

8.   Záväzky v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat sa prijímajú na obdobie jedného roka až siedmich rokov. Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie alebo zachovanie určitých prínosov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, členské štáty môžu v prípade konkrétnych druhov záväzkov určiť dlhšie obdobie, a to aj tak, že stanovia ich každoročné predlžovanie po uplynutí počiatočného obdobia.

9.   Predĺženie zmlúv o záväzkoch môže byť aj automatické, ak sú v zmluve uvedené podrobnosti o tomto predĺžení. Mechanizmus predĺženia záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat stanovia členské štáty v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami. Takýto mechanizmus sa opíše vo vnútroštátnom právnom základe. Pri predĺžení sa vždy musia dodržiavať podmienky stanovené v tomto článku.

10.   Členské štáty zabezpečia, aby mali podniky vykonávajúce operácie podľa tohto článku prístup k príslušným znalostiam a informáciám potrebným na vykonávanie takýchto operácií, aby bola pre všetkých, ktorí to potrebujú, dostupná vhodná odborná príprava a aby bol k dispozícii prístup k odborným znalostiam na pomoc poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali zmeniť svoje systémy výroby.

11.   V prípade záväzkov prijatých podľa tohto článku členský štát stanoví doložku o revízii, aby sa zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmien príslušných povinných požiadaviek a noriem uvedených v odsekoch 3 a 7.

12.   Pomoc sa poskytuje ročne s cieľom čiastočne alebo v plnej výške kompenzovať dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat.

13.   Pomoc je obmedzená na 100 % nákladov uvedených v odseku 12 a nepresiahne 500 EUR na dobytčiu jednotku.

Článok 32

Pomoc na spoluprácu v odvetví poľnohospodárstva

1.   Pomoc na spoluprácu v odvetví poľnohospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje len na podporu spolupráce, ktorou sa prispieva k dosahovaniu jedného alebo viacerých cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Formy spolupráce, na ktoré sa vzťahuje tento článok, zahŕňajú najmenej dva subjekty bez ohľadu na to, či pôsobia v odvetví poľnohospodárstva, no spolupráca musí byť prínosom najmä pre odvetvie poľnohospodárstva.

4.   Oprávnené sú tieto formy spolupráce:

a)

spolupráca medzi rôznymi podnikmi v odvetví poľnohospodárstva a potravinovom reťazci a inými subjektmi pôsobiacimi v odvetví poľnohospodárstva vrátane skupín výrobcov, družstiev a medziodvetvových organizácií, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka;

b)

vytváranie klastrov a sietí;

c)

nástupníctvo v poľnohospodárskych podnikoch, najmä na účel generačnej výmeny na úrovni poľnohospodárskeho podniku (pomoc sa obmedzuje na poľnohospodárov, ktorí dosiahli alebo do konca operácie dosiahnu vek odchodu do dôchodku určený dotknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi).

5.   Pomoc sa neposkytuje na spoluprácu, do ktorej sú zapojené výlučne výskumné orgány.

6.   Pomoc možno poskytnúť na spoluprácu, ktorá sa týka týchto činností:

a)

pilotných projektov;

b)

vývoja nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky;

c)

spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví poľnohospodárstva pri organizovaní spoločných pracovných postupov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov;

d)

horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;

e)

propagačných činností v miestnom kontexte v súvislosti s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;

f)

kolektívnej akcie realizovanej s cieľom zmierňovať zmenu klímy alebo sa na ňu adaptovať;

g)

spoločných prístupov k environmentálnym projektom a súčasným environmentálnym postupom vrátane efektívneho hospodárenia s vodami, využívania energie z obnoviteľných zdrojov (44) a ochrany poľnohospodárskych krajinných oblastí;

h)

horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca pri udržateľnom dodávaní biomasy určenej na využitie pri výrobe potravín, ak je výsledkom poľnohospodársky výrobok a výroba energie na vlastnú spotrebu;

i)

vykonávania stratégií miestneho rozvoja okrem stratégií uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060, a to najmä skupinami verejných a súkromných partnerov s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v článku 31 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.

7.   Pomoc sa poskytuje iba na nové formy spolupráce. Na existujúce formy spolupráce ju možno poskytnúť vtedy, ak sa v ich rámci začína nová činnosť.

8.   Pomoc na zriaďovanie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov uvedená v odseku 6 písm. d) a e) sa vzťahuje len na dodávateľské reťazce, ktorých súčasťou je najviac jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.

9.   Pomoc podľa tohto článku musí byť v súlade s článkami 206 až 210a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

10.   Operácie, ktoré pozostávajú z investícií, musia byť v súlade s pravidlami a požiadavkami stanovenými v príslušnom článku tohto nariadenia o investičnej pomoci, ako aj v článku 4 o stropoch vymedzujúcich notifikačnú povinnosť.

11.   Oprávnené sú tieto náklady, pokiaľ sa týkajú poľnohospodárskych činností:

a)

náklady na prípravnú podporu, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí na účely prípravy a vykonávania projektu spolupráce;

b)

náklady na štúdie v rámci dotknutej oblasti, štúdie uskutočniteľnosti a vypracovanie podnikateľského plánu alebo stratégie miestneho rozvoja okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060;

c)

prevádzkové náklady na spoluprácu;

d)

náklady na operácie, ktoré sa majú vykonať, vrátane nákladov spojených s oživením;

e)

náklady na propagačné činnosti.

12.   Pomoc je obmedzená na obdobie najviac siedmich rokov.

13.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

14.   V prípade operácií uvedených v odseku 11 písm. d), ktoré pozostávajú z investícií, sa pomoc obmedzuje na maximálnu intenzitu investičnej pomoci, ako sa stanovuje v príslušnom článku týkajúcom sa investičnej pomoci.

Oddiel 2

Pomoc na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve

Článok 33

Pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000

1.   Pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s poľnohospodárskymi oblasťami sústavy Natura 2000 je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje ročne a na hektár poľnohospodárskej pôdy s cieľom kompenzovať príjemcom ich dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku znevýhodnení v poľnohospodárskych oblastiach, na ktoré má priamy vplyv vykonávanie smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES.

3.   Pomoc sa poskytuje iba v súvislosti so znevýhodneniami vyplývajúcimi z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu podľa hlavy III kapitoly I oddielu 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako aj podmienok stanovených pre udržiavanie poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Pomoc sa vyplatí iba v súvislosti s týmito poľnohospodárskymi oblasťami:

a)

poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000;

b)

ostatné vymedzené chránené prírodné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré sa uplatňujú na poľnohospodárstvo, prispievajúce k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS; tieto oblasti nepresahujú 5 % vymedzených oblastí sústavy Natura 2000, ktoré patria do rozsahu územnej pôsobnosti príslušného strategického plánu SPP.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % nákladov uvedených v odseku 2, pričom nepresiahne 500 EUR na hektár ročne v počiatočnom období najviac piatich rokov a 200 EUR na hektár ročne po tomto období.

Článok 34

Pomoc týkajúca sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy

1.   Pomoc týkajúca sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc možno poskytnúť všetkým podnikom a skupinám takýchto podnikov, ktoré sa dobrovoľne zaviažu, že budú vykonávať operácie, ktorých súčasťou je jeden alebo viacero záväzkov uvedených v odseku 1, s cieľom zachovávať a podporovať potrebné zmeny poľnohospodárskych postupov, ktoré majú pozitívny prínos pre životné prostredie a klímu.

3.   Členské štáty poskytnú pomoc iba v prípade záväzkov, ktoré presahujú:

a)

príslušné povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ako aj iné príslušné povinné požiadavky stanovené vo vnútroštátnom práve a v práve Únie;

c)

podmienky stanovené na udržiavanie poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Všetky povinné normy a požiadavky uvedené v odseku 3 sa určia a opíšu vo vnútroštátnom právnom základe.

5.   Ak sa v prípade záväzkov uvedených v odseku 3 písm. b) vo vnútroštátnom práve ukladajú nové požiadavky, ktoré presahujú rámec zodpovedajúcich minimálnych požiadaviek stanovených v práve Únie, pomoc možno poskytnúť na záväzky prispievajúce k dosiahnutiu súladu s uvedenými požiadavkami, a to najviac počas 24 mesiacov odo dňa, keď sa tieto požiadavky stanú pre podnik povinnými.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby mali podniky prijímajúce pomoc podľa tohto článku prístup k príslušným znalostiam a informáciám potrebným na vykonávanie takýchto operácií, aby bola pre všetkých, ktorí to potrebujú, dostupná vhodná odborná príprava a aby bol k dispozícii prístup k odborným znalostiam na pomoc poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali zmeniť svoje systémy výroby.

7.   Záväzky podľa tohto článku sa prijímajú na obdobie piatich až siedmich rokov. Ak je to však nevyhnutné na dosiahnutie alebo udržanie požadovaných environmentálnych prínosov, členské štáty môžu v prípade konkrétnych druhov záväzkov určiť dlhšie obdobie, a to aj tak, že stanovia ich každoročné predlžovanie po uplynutí počiatočného obdobia. V prípade záväzkov v súvislosti s ochranou, udržateľným využívaním a rozvojom genetických zdrojov, v prípade nových záväzkov priamo nadväzujúcich na záväzok splnený v počiatočnom období alebo v iných riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty určiť kratšie obdobie v trvaní aspoň jedného roka.

8.   Pomoc týkajúcu sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ktorá je určená iným príjemcom ako podnikom pôsobiacim v odvetví poľnohospodárstva, možno poskytnúť podľa oddielu 7.

9.   Záväzky v súvislosti s rozšírením chovu hospodárskych zvierat musia spĺňať aspoň tieto podmienky:

a)

s cieľom zabrániť nadmernému, ako aj nedostatočnému spásaniu sa obhospodaruje a udržiava celá spásaná plocha podniku;

b)

hustota hospodárskych zvierat sa stanoví s prihliadnutím na všetky pasúce sa hospodárske zvieratá v rámci daného poľnohospodárskeho podniku alebo v prípade záväzku obmedziť presakovanie živín do pôdy na všetky zvieratá v danom poľnohospodárskom podniku, na ktoré sa vzťahuje predmetný záväzok.

10.   Pomoc sa môže týkať kolektívnych schém a schém platieb založených na výsledkoch, ako sú schémy uhlíkového poľnohospodárstva, s cieľom povzbudiť poľnohospodárov, aby sa usilovali o významné zlepšenie kvality životného prostredia vo väčšom rozsahu alebo merateľným spôsobom. V schémach uhlíkového poľnohospodárstva založených na výsledkoch sa zabezpečí, aby boli splnené kvalitatívne kritériá v súvislosti s kvantifikáciou, doplnkovosťou, dlhodobým skladovaním a udržateľnosťou, pričom sa zohľadní aj oznámenie o udržateľnom kolobehu uhlíka (45), pokiaľ ide o certifikáciu odstraňovania uhlíka.

11.   V prípade záväzkov prijatých podľa tohto článku členský štát stanoví doložku o revízii, aby sa zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmien príslušných povinných požiadaviek, noriem a podmienok uvedených v odsekoch 3, 4 a 9.

12.   Pomoc sa poskytuje ročne s cieľom čiastočne alebo v plnej výške kompenzovať dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy.

13.   Pomoc podľa tohto článku sa neposkytne v prípade záväzkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 35.

14.   Pomoc sa vypláca na hektár.

15.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov a nepresiahne 600 EUR na hektár ročne v prípade jednoročných plodín, 900 EUR na hektár ročne v prípade špecializovaných viacročných plodín a 450 EUR na hektár ročne v prípade ostatných spôsobov využívania pôdy.

Článok 35

Pomoc týkajúca sa ekologického poľnohospodárstva

1.   Pomoc týkajúca sa ekologického poľnohospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc možno poskytnúť všetkým podnikom alebo skupinám podnikov, ktoré dobrovoľne prijmú záväzok prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva, ako sa vymedzujú v nariadení (EÚ) 2018/848, alebo ich naďalej zachovávať.

3.   Členské štáty poskytnú pomoc iba v prípade záväzkov, ktoré presahujú:

a)

príslušné povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a dobré životné podmienky zvierat, ako aj iné príslušné povinné požiadavky stanovené vo vnútroštátnom práve a v práve Únie;

c)

podmienky stanovené na udržiavanie poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Všetky takéto povinné normy a požiadavky sa určia a opíšu vo vnútroštátnom právnom základe.

5.   Ak sa v prípade záväzkov uvedených v odseku 3 písm. b) vo vnútroštátnom práve ukladajú nové požiadavky, ktoré presahujú rámec zodpovedajúcich minimálnych požiadaviek stanovených v práve Únie, pomoc možno poskytnúť na záväzky prispievajúce k dosiahnutiu súladu s uvedenými požiadavkami, a to najviac počas 24 mesiacov odo dňa, keď sa tieto požiadavky stanú pre podnik povinnými.

6.   Záväzky uvedené v odseku 3 sa vykonávajú počas počiatočného obdobia piatich až siedmich rokov. Na dosiahnutie alebo udržanie určitých požadovaných environmentálnych prínosov môžu členské štáty určiť dlhšie obdobie, a to aj tak, že stanovia každoročné predlžovanie po uplynutí počiatočného obdobia. V prípade poskytnutia pomoci týkajúcej sa prechodu na ekologické poľnohospodárstvo môžu členské štáty určiť kratšie obdobie v trvaní aspoň jedného roka. V prípade nových záväzkov týkajúcich sa udržania ekologického poľnohospodárstva, ktoré priamo nadväzujú na záväzky splnené v počiatočnom období, môžu členské štáty určiť kratšie obdobie v trvaní aspoň jedného roka.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby mali podniky vykonávajúce operácie podľa tohto článku prístup k príslušným znalostiam a informáciám potrebným na vykonávanie takýchto operácií, aby bola pre všetkých, ktorí to potrebujú, dostupná vhodná odborná príprava a aby bol k dispozícii prístup k odborným znalostiam na pomoc poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali zmeniť svoje systémy výroby.

8.   V prípade záväzkov prijatých podľa tohto článku členský štát stanoví doložku o revízii, aby sa zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmien príslušných povinných požiadaviek, noriem a podmienok uvedených v odseku 3.

9.   Pomoc sa poskytuje ročne s cieľom čiastočne alebo v plnej výške kompenzovať dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku daných záväzkov. Pomoc podľa tohto článku sa neposkytuje v prípade záväzkov, na ktoré sa vzťahuje článok 34, ani nákladov, na ktoré sa vzťahuje článok 20

10.   Pomoc na investície do prvovýroby a spracovania a odbytu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby podlieha ustanoveniam článkov 14 a 17.

11.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov a nepresiahne 600 EUR na hektár ročne v prípade jednoročných plodín, 900 EUR na hektár ročne v prípade špecializovaných viacročných plodín a 450 EUR na hektár ročne v prípade ostatných spôsobov využívania pôdy.

Oddiel 3

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva

Článok 36

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo lesoch

1.   Pomoc na investície zamerané na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo lesoch je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa príslušné podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc možno poskytnúť na investície zamerané na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo lesoch.

3.   Pomoc sa poskytuje na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva vo forme prírodnej krajiny a budov, ktoré príslušné verejné orgány dotknutého členského štátu oficiálne uznali za kultúrne alebo prírodné dedičstvo.

4.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady určené na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva:

a)

investičné náklady na hmotný majetok;

b)

investičné práce.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

6.   Pomoc na investičné práce je obmedzená na sumu 10 000 EUR ročne.

Oddiel 4

Pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva

Článok 37

Pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva

1.   Schémy pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na pomoc sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

vypláca sa iba vtedy, ak príslušný orgán členského štátu oficiálne uznal, že udalosť má charakter prírodnej katastrofy;

b)

ak existuje priama príčinná súvislosť medzi prírodnou katastrofou a škodou, ktorú daný podnik utrpel.

3.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku či skupine alebo organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej výška nesmie presiahnuť výšku pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

4.   Schémy pomoci súvisiace s prírodnou katastrofou sa zavedú do troch rokov a pomoc sa vyplatí do štyroch rokov odo dňa výskytu prírodnej katastrofy.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na škodu, ktorá vznikla priamo v dôsledku prírodnej katastrofy, a to na základe posúdenia vykonaného verejným orgánom, nezávislým znalcom uznaným orgánom poskytujúcim pomoc alebo poisťovňou.

6.   Škoda, ku ktorej došlo v dôsledku prírodnej katastrofy, sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov.

7.   Pomoc sa môže týkať:

a)

straty príjmu v dôsledku úplného alebo čiastočného zničenia poľnohospodárskej výroby a výrobných prostriedkoch, ako sa uvádza v odseku 8;

b)

materiálnej škody uvedenej v odseku 9.

8.   Strata príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

súčin množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v roku, v ktorom došlo k prírodnej katastrofe, alebo v každom nasledujúcom roku ovplyvnenom úplným alebo čiastočným zničením výrobných prostriedkov a priemernej predajnej ceny dosiahnutej počas daného roka,

od

b)

súčinu priemerného ročného množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených počas obdobia troch rokov pred prírodnou katastrofou alebo trojročného priemeru stanoveného na základe päťročného obdobia predchádzajúceho danej prírodnej katastrofe, pričom sa vylúči najvyššia a najnižšia hodnota, a priemernej dosiahnutej predajnej ceny.

Ak bol MSP založený pred menej ako tromi rokmi odo dňa výskytu prírodnej katastrofy, odkaz na trojročné obdobie v odseku 8 písm. b) sa chápe ako odkaz na množstvo vyprodukované a predané priemerným podnikom rovnakej veľkosti ako žiadateľ, a to mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom, v národnom alebo regionálnom odvetví zasiahnutom prírodnou katastrofou.

Strata príjmu sa môže vypočítať buď na úrovni ročnej produkcie poľnohospodárskeho podniku, alebo na úrovni rastlinnej alebo živočíšnej výroby.

Táto suma sa môže zvýšiť o ďalšie náklady, ktoré vznikli príjemcovi priamo v dôsledku prírodnej katastrofy.

Táto suma sa zníži o akékoľvek náklady, ktoré nevznikli v dôsledku prírodnej katastrofy.

Na výpočet ročnej poľnohospodárskej výroby príjemcu možno použiť indexy za predpokladu, že použitá metóda výpočtu umožňuje určiť skutočnú stratu, ktorú príjemca v danom roku utrpel.

9.   Materiálna škoda na majetku, ako sú napríklad poľnohospodárske budovy, vybavenie a stroje, zásoby a výrobné prostriedky, ku ktorej došlo v dôsledku prírodnej katastrofy, vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku bezprostredne pred katastrofou.

Materiálna škoda nesmie presiahnuť náklady na opravu alebo sumu, o ktorú sa v dôsledku katastrofy znížila reálna trhová hodnota, teda rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred katastrofou a bezprostredne po nej.

10.   Pomoc a všetky ďalšie platby získané na náhradu strát vrátane platieb v rámci poistných zmlúv sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Oddiel 5

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Článok 38

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

1.   Pomoc na projekty výskumu a vývoja v odvetviach a pododvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Podporovaný projekt je vo všeobecnom záujme všetkých podnikov pôsobiacich v dotknutom odvetví alebo pododvetví, ako sa uvádza v odseku 1.

3.   Pred dátumom začatia podporovaného projektu sa na verejne dostupnom webovom sídle na národnej alebo regionálnej úrovni uverejnia tieto informácie:

a)

informácie o tom, že sa podporený projekt má realizovať;

b)

ciele podporovaného projektu;

c)

približný termín uverejnenia očakávaných výsledkov podporeného projektu;

d)

miesto uverejnenia očakávaných výsledkov podporeného projektu na internete;

e)

zmienku o tom, že výsledky podporeného projektu budú bezplatne prístupné všetkým podnikom pôsobiacim v dotknutom odvetví alebo pododvetví.

4.   Výsledky podporovaného projektu sa sprístupnia na verejne dostupnom webovom sídle odo dňa ukončenia podporovaného projektu alebo odo dňa, keď sa členom akejkoľvek konkrétnej organizácie poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa týchto výsledkov, podľa toho, čo nastane skôr. Výsledky zostanú dostupné na internete počas obdobia najmenej piatich rokov odo dňa ukončenia podporeného projektu.

5.   Pomoc sa poskytuje priamo organizácii venujúcej sa výskumu a/alebo šíreniu poznatkov.

6.   Pomoc nezahŕňa platby podnikom pôsobiacim v odvetví poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, ktoré vychádzajú z ceny poľnohospodárskych alebo lesníckych výrobkov.

7.   Oprávnené náklady sú:

a)

osobné náklady týkajúce sa výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu, v akom sa podieľajú na projekte;

b)

náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu; ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej dĺžky jeho trvania, za oprávnené náklady sa považujú iba náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad;

c)

náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich využívania v rámci projektu, a to za týchto podmienok:

i)

v súvislosti s budovami sa za oprávnené náklady považujú iba náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke trvania projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad;

ii)

v súvislosti s pozemkami sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;

d)

náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt;

e)

ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.

8.   Ak organizácia venujúca sa výskumu a/alebo šíreniu poznatkov vykonáva aj hospodárske činnosti, potom sa financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami účtujú osobitne.

9.   Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu venujúcu sa výskumu a/alebo šíreniu poznatkov, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nesmú mať prednostný prístup k jej výskumným kapacitám ani k výsledkom, ku ktorým dospela.

10.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 39

Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP

1.   Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP, na ktoré sa vzťahuje článok 127 nariadenia (EÚ) 2021/2115, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Oprávnenými nákladmi v prípade projektov operačných skupín EIP sú:

a)

náklady na prípravnú podporu, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí na účely prípravy a vykonávania projektu operačnej skupiny EIP;

b)

vykonanie schválených operácií;

c)

príprava a vykonanie činností spolupráce skupiny;

d)

prevádzkové náklady spojené s riadením vykonávania projektu operačnej skupiny EIP;

e)

oživenie komunity EIP v záujme uľahčenia výmeny medzi zainteresovanými stranami s cieľom poskytovať informácie a propagovať projekty a v záujme podpory potenciálnych príjemcov na účely rozvoja operácií a prípravy žiadostí.

3.   Intenzita pomoci nepresiahne maximálne miery podpory stanovené pre každý druh operácie v nariadení (EÚ) 2021/2115.

Článok 40

Obmedzená výška pomoci pre podniky, ktoré majú prínos z projektov operačných skupín EIP

1.   Pomoc podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP, ako sa uvádza v článku 39 ods. 1 tohto nariadenia, prípadne podnikom, ktoré majú z takýchto projektov prínos, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Celková výška pomoci poskytnutej na projekty operačných skupín EIP nepresiahne 500 000 EUR.

Oddiel 6

Pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva

Článok 41

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy

1.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy pokrýva náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár.

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy môže pokrývať investičné operácie.

3.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy týkajúca sa investičných operácií pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojov.

Pomoc poskytnutá v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov môže pokrývať aj iné oprávnené náklady, ako sú náklady uvedené v prvom pododseku, pokiaľ sú tieto náklady plne oprávnené podľa príslušného strategického plánu SPP a pomoc nadobudne účinnosť po schválení príslušného strategického plánu Komisiou.

S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov, sa prevádzkový kapitál nepovažuje za oprávnené náklady.

4.   V prípade investičných operácií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

5.   Oprávnenými nákladmi na zriadenie sú:

a)

náklady na výsadbový a rozmnožovací materiál;

b)

náklady na výsadbu a náklady priamo súvisiace s výsadbou;

c)

náklady na iné súvisiace operácie, ako sú napríklad skladovanie a ošetrenie semenáčikov s použitím potrebného materiálu na prevenciu a ochranu;

d)

náklady na náhradu úhynov počas prvého roka a náhradu úhynov malého rozsahu počas prvých rokov po výsadbe. Náklady na náhradu úhynov veľkého rozsahu možno podporiť iba podľa článku 43.

6.   Ročná prémia na hektár pokrýva náklady na ušlý príjem a náklady na údržbu vrátane skorého a neskorého čistenia na obdobie najviac 12 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

7.   Pomoc sa neposkytne na výsadbu týchto stromov:

a)

stromov určených na výmladkové plantáže;

b)

vianočných stromčekov;

c)

rýchlorastúcich stromov na výrobu energie;

d)

druhov, ktoré nemajú pôvod v danej oblasti, okrem prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

e)

investície do zalesňovania, ktoré nie sú v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi podľa zásad udržateľného obhospodarovania lesov zakotvených v dokumente s názvom Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation (Celoeurópske usmernenia pre zalesňovanie a obnovu lesa) (46).

8.   Vysadené druhy sa prispôsobujú environmentálnym a klimatickým podmienkam danej oblasti a spĺňajú minimálne environmentálne požiadavky uvedené v bode 12.

9.   V oblastiach, kde zalesňovanie sťažujú nepriaznivé pôdnoklimatické podmienky, sa pomoc môže poskytovať na výsadbu viacročných druhov drevín, napríklad krovín alebo kríkov, ktorým miestne podmienky vyhovujú.

10.   Pomoc pre veľké podniky je podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s dokumentom General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe) (47).

Táto požiadavka sa neuplatňuje na obce, ktoré sú orgánmi miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

11.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

12.   V kontexte pomoci na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy sa uplatňujú tieto minimálne environmentálne požiadavky:

a)

pri výbere druhov na výsadbu, území a použitých metód sa treba vyhnúť nevhodnému zalesneniu citlivých biotopov, ako sú rašeliniská a mokrade, a negatívnemu vplyvu na územia s vysokou ekologickou hodnotou vrátane oblastí, kde sa uskutočňuje poľnohospodárska činnosť s vysokou prírodnou hodnotou. Podľa smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES sa v lokalitách vymedzených ako lokality sústavy Natura 2000 povolí len zalesňovanie, ktoré je v súlade s cieľmi hospodárenia v príslušných lokalitách a ktoré odsúhlasil orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie opatrení v rámci sústavy Natura 2000;

b)

pri výbere druhov, odrôd, ekotypov a pôvodov stromov sa zohľadní potreba odolnosti proti zmene klímy a prírodným katastrofám a pôdne a hydrologické podmienky príslušnej oblasti, ako aj potenciálny invázny charakter druhov v miestnych podmienkach, ako ich vymedzujú členské štáty. Od príjemcu sa vyžaduje, aby les ochraňoval a staral sa oň aspoň počas obdobia, za ktoré sa vypláca prémia za ušlý príjem z poľnohospodárskej činnosti a na údržbu. Podľa potreby sem patrí ošetrovanie, prerieďovanie alebo spásanie porastov v záujme budúceho rozvoja lesa a regulácie kompetície s bylinnou vegetáciou, ako aj prevencia hromadenia podrastového materiálu, pri ktorom existuje riziko vzbĺknutia. Pokiaľ ide o rýchlorastúce druhy, členské štáty určia minimálny a maximálny čas pred výrubom. Minimálny čas nesmie byť kratší ako osem rokov a maximálny čas nesmie presiahnuť 20 rokov;

c)

v prípadoch, keď vzhľadom na zložité pôdne, environmentálne alebo klimatické podmienky vrátane zhoršovania životného prostredia nemožno očakávať, že výsadba viacročných druhov drevín bude viesť k vytvoreniu lesného porastu v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže dotknutý členský štát povoliť príjemcovi vytvoriť inú plochu s drevinovou vegetáciou, napríklad krovinami alebo kríkmi vhodnými do miestnych podmienok. Príjemca zabezpečí rovnakú úroveň starostlivosti a ochrany, aká sa uplatňuje v prípade lesov;

d)

v prípade operácií týkajúcich sa zalesňovania vedúcich k vytváraniu lesov s veľkosťou presahujúcou určitý strop, ktorý určia členské štáty, zahŕňa táto operácia niektorú z týchto činností:

i)

výsadbu ekologicky prispôsobených druhov alebo druhov odolných proti zmene klímy v príslušnej biogeografickej oblasti, pri ktorých sa prostredníctvom posúdenia vplyvov nezistilo, že by ohrozovali biodiverzitu a ekosystémové služby alebo že by mali negatívny vplyv na ľudské zdravie;

ii)

výsadbu zmesi druhov drevín, ktorá obsahuje buď aspoň 10 % širokolistých drevín na plochu alebo aspoň tri druhy, prípadne odrody drevín, pričom drevina/odroda s najnižším stupňom zastúpenia v danej zmesi tvorí aspoň 10 % porastu na danej ploche.

Článok 42

Pomoc na agrolesnícke systémy

1.   Pomoc na agrolesnícke systémy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc na agrolesnícke systémy pokrýva náklady na zriadenie, regeneráciu alebo obnovu a ročnú prémiu na hektár.

3.   Pomoc na agrolesnícke systémy môže pokrývať investičné operácie.

4.   S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov, pomoc na agrolesnícke systémy súvisiace s investičnými operáciami pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď v dôsledku nich nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja.

S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov, sa prevádzkový kapitál nepovažuje za oprávnené náklady.

5.   V prípade investičných operácií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc poskytovanú vo forme finančných nástrojov.

6.   Oprávnenými nákladmi na zriadenie, regeneráciu alebo obnovu agrolesníckeho systému sú:

a)

náklady na výsadbu stromov vrátane nákladov na výsadbový materiál, výsadbu, skladovanie a ošetrenie semenáčikov s použitím potrebného materiálu na prevenciu a ochranu;

b)

náklady na konverziu existujúcich lesov alebo inej lesnej pôdy, a to vrátane nákladov na výrub, prerieďovanie a prerezávanie stromov a nákladov na ochranu proti spásaniu porastu zvieratami;

c)

iné náklady priamo spojené so zriadením, s regeneráciou alebo obnovou agrolesníckeho systému, ako sú náklady na štúdie uskutočniteľnosti, plán zriadenia, analýzu pôdy, prípravu pôdy a jej ochranu;

d)

náklady na lesopastierstvo, konkrétne na systém pasenia, a na zavlažovacie a ochranné zariadenia;

e)

náklady spojené s potrebným ošetrovaním v súvislosti so zriadením, s regeneráciou alebo obnovou agrolesníckeho systému vrátane zavlažovania a výrubu vegetácie;

f)

náklady na opätovnú výsadbu v priebehu prvého roka po zriadení, regenerácii alebo obnove agrolesníckeho systému.

7.   Ročná prémie na hektár pokrýva náklady na údržbu agrolesníckeho systému a vypláca sa najviac na obdobie 12 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

Oprávnené náklady na údržbu sa môžu vzťahovať na zriadené pásma stromov, odstraňovanie buriny, prerezávanie a prerieďovanie vegetácie a ochranné opatrenia a investície, ako sú napríklad oplotenia alebo individuálne ochranné rúrkové ohrady.

8.   Členské štáty určia štruktúru a zloženie agrolesníckeho systému, pričom zohľadnia tieto skutočnosti:

a)

miestne pôdnoklimatické a environmentálne podmienky;

b)

lesné druhy;

c)

potrebu zabezpečiť udržateľné poľnohospodárske využívanie pôdy.

9.   Maximálna intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 43

Pomoc na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch

1.   Pomoc na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín, katastrofickými udalosťami a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b), resp. článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

vytvorenie ochrannej infraštruktúry vrátane nákladov na údržbu v prípade vypuknutia požiarov;

b)

miestne preventívne činnosti malého rozsahu proti požiaru alebo iným prírodným rizikám vrátane nákladov na využitie hospodárskych zvierat na spásanie porastu, ako napríklad nákladov na prístrešky, vodné nádrže, oplotenie a prepravu zvierat;

c)

vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, výskytu škodcov a chorôb a komunikačného vybavenia;

d)

obnovu lesohospodárskeho potenciálu, ku ktorého poškodeniu došlo v dôsledku požiarov, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy.

3.   Pomoc sa neposkytuje na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú záväzky uvedené v článku 34.

4.   Iba lesné oblasti uvedené v pláne ochrany lesov vypracovaného členskými štátmi sú oprávnené na pomoc na prevenciu požiarov.

5.   V prípade obnovy lesohospodárskeho potenciálu uvedenej v odseku 2 písm. d) je pomoc podmienená:

a)

formálnym uznaním zo strany príslušných orgánov dotknutého členského štátu, že došlo k požiaru, prírodnej katastrofe, nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inej nepriaznivej poveternostnej udalosti, výskytu škodcov rastlín, ku katastrofickej udalosti alebo k udalosti súvisiacej so zmenou klímy, a prípadne predložením dôkazu zo strany príjemcov o vhodných nástrojoch na riadenie rizík, zameraných na riešenie potenciálneho výskytu škodlivej udalosti v budúcnosti;

b)

formálnym uznaním zo strany príslušných orgánov dotknutého členského štátu, že boli zavedené opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031 na boj proti škodcom rastlín, ich eradikáciu alebo obmedzenie ich výskytu;

c)

v prípade pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy predložením dôkazu zo strany príjemcov, že takáto obnova bude zahŕňať opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy, s výnimkou prípadu, že takéto opatrenia na adaptáciu predstavujú neoddeliteľnú súčasť schémy a uplatňujú sa na všetkých príjemcov.

6.   V prípade pomoci na prevenciu lesných škôd v dôsledku výskytu škodcov rastlín sa riziko výskytu škodcov rastlín musí podporiť vedeckými dôkazmi a uznať verejnou vedeckou organizáciou.

Zoznam druhov škodcov rastlín, ktoré zapríčiňujú alebo môžu zapríčiniť škodu, je súčasťou schémy pomoci alebo pomoci ad hoc predloženej príslušným členským štátom.

7.   Podporené činnosti alebo projekty musia byť v súlade s plánom ochrany lesov vytvoreným daným členským štátom.

V prípade obnovy lesohospodárskeho potenciálu uvedenej v odseku 2 písm. d) je pomoc pre veľké podniky podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s dokumentom General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe). Táto požiadavka sa neuplatňuje na obce, ktoré sú orgánmi miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

8.   Pomoc sa neposkytne v súvislosti so stratou príjmu v dôsledku požiaru, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy.

9.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Pomoc poskytnutá na oprávnené náklady uvedené v odseku 2 písm. d) a akékoľvek iné platby prijaté príjemcom vrátane platieb v rámci iných vnútroštátnych opatrení alebo opatrení na úrovni Únie, prípadne poistných zmlúv na tie isté oprávnené náklady, sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 44

Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

1.   Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Investície sú určené na splnenie záväzkov na environmentálne účely v súvislosti s poskytovaním ekosystémových služieb alebo so zvyšovaním spoločenskej hodnoty lesov a lesnej pôdy v dotknutej oblasti, alebo zlepšovaním potenciálu ekosystémov zmierňovať zmenu klímy alebo sa na ňu adaptovať bez toho, aby sa z dlhodobého hľadiska vylučovali hospodárske výhody. Druhy, ktoré nemajú pôvod v danej oblasti, sa vylučujú, okrem prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP.

3.   V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci. Na pomoc poskytnutú vo forme finančných nástrojov sa však táto podmienka nevzťahuje.

4.   S výnimkou prípadov poskytovania podpory vo forme finančných nástrojov pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, a to aj v prípade, že z ich výsledkov nevyplynú žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja.

f)

náklady na výsadbový a rozmnožovací materiál;

g)

náklady na výsadbu a náklady priamo súvisiace s výsadbou;

h)

náklady na iné súvisiace operácie, ako sú napríklad skladovanie a ošetrenie semenáčikov s použitím potrebného materiálu na prevenciu a ochranu;

i)

náklady na náhradu úhynov počas prvého roka a náhradu úhynov malého rozsahu počas prvých rokov po výsadbe. Náklady na náhradu úhynov veľkého rozsahu možno podporiť iba podľa článku 43.

5.   S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov, sa náklady iné ako náklady uvedené v odseku 4 písm. a) a b) súvisiace s nájomnými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, nepovažujú za oprávnené náklady.

S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov, sa prevádzkový kapitál nepovažuje za oprávnené náklady.

6.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 45

Pomoc týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek

1.   Pomoc týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí na základe požiadaviek vyplývajúcich z vykonávania smernice 92/43/EHS alebo smernice 2009/147/ES, ktorá sa poskytuje vlastníkom lesov, správcom lesov a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje ročne a na hektár lesnej oblasti s cieľom kompenzovať príjemcom ich dodatočné náklady a ušlý príjem vyplývajúce zo znevýhodnení v lesných oblastiach uvedených v odseku 3, pokiaľ ide o vykonávanie smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES.

3.   Pomoc sa vyplatí iba v súvislosti s týmito lesnými oblasťami:

a)

lesnými oblasťami sústavy Natura 2000;

b)

krajinnými prvkami, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS a nepresahujú 5 % oblastí zahrnutých v sústave Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť dotknutého strategického plánu.

4.   Pomoc sa môže poskytovať vlastníkom lesov, správcom lesov a ich združeniam.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % nákladov uvedených v odseku 2, pričom nepresiahne 500 EUR na hektár ročne v počiatočnom období nepresahujúcom päť rokov a 200 EUR na hektár ročne po tomto období.

Článok 46

Pomoc na služby v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy a na ochranu lesov

1.   Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa vzťahuje iba na dobrovoľné záväzky týkajúce sa obhospodarovania, ktoré sú zamerané na plnenie jedného alebo viacerých špecifických cieľov súvisiacich s klímou a so životným prostredím stanovených v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a ktoré presahujú rámec príslušných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch o lesnom hospodárstve alebo v iných príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, prípadne v právnych predpisoch Únie.

3.   Všetky povinné požiadavky uvedené v odseku 2 sa určia a opíšu vo vnútroštátnom právnom základe.

4.   Záväzky sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby a v riadne odôvodnených prípadoch však členské štáty môžu pre konkrétne druhy záväzkov stanoviť dlhšie obdobie.

5.   V prípade záväzkov prijatých podľa tohto článku členský štát stanoví doložku o revízii, aby sa zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmien príslušných povinných požiadaviek uvedených v odseku 2.

6.   Pomoc kompenzuje príjemcom všetky dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku prijatých záväzkov uvedených v odseku 2 alebo ich časť.

7.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov a nepresiahne 200 EUR na hektár ročne.

8.   Ak sa pomoc poskytne v rámci strategického plánu, maximálna suma stanovená v odseku 7 sa môže vo výnimočných prípadoch zvýšiť, pričom sa prihliada na osobitné okolnosti stanovené v danom strategickom pláne.

Článok 47

Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie, ktorá sa poskytuje v prospech podnikov pôsobiacich v odvetví lesného hospodárstva, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

Členské štáty zabezpečia súlad akcií podporených podľa tohto článku s opisom systému AKIS uvedeným v strategickom pláne SPP.

2.   Pomoc pokrýva akcie týkajúce sa odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, workshopy a koučing, demonštračné činnosti, informačné akcie a propagácia inovácií.

Pomoc môže pokrývať aj krátkodobé výmeny v rámci obhospodarovania lesov a návštevy lesov, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na udržateľné metódy alebo technológie lesného hospodárstva, rozvoj nových obchodných príležitostí a nových technológií, ako aj na zlepšenie odolnosti lesov.

Pomoc na demonštračné činnosti môže pokrývať príslušné investičné náklady.

3.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na organizáciu a zabezpečenie výmeny poznatkov alebo informačných akcií;

b)

v prípade demonštračných projektov v súvislosti s investíciami:

i)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na zakúpený pozemok sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

ii)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

iii)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa bodov i) a ii), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa bodov i) a ii);

iv)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

c)

náklady na dopravu, ubytovanie a denné výdavky účastníkov.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

4.   Náklady uvedené v odseku 3 písm. b) sú oprávnené len v prípade využitia na účely demonštračného projektu a na obdobie trvania demonštračného projektu.

5.   Oprávnenými nákladmi sú iba náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke trvania demonštračného projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad.

6.   Pomoc uvedená v odseku 3 písm. a) nezahŕňa priame platby príjemcom. Pomoc sa vypláca poskytovateľovi výmeny poznatkov a informačných akcií.

7.   Subjekty zabezpečujúce výmenu poznatkov a informačné akcie musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikovanosti a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie takýchto úloh.

8.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 48

Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Dotknuté služby nepredstavujú stálu ani pravidelnú činnosť, ani nesúvisia s prevádzkovými nákladmi podniku. Poradenské služby zahŕňajú hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer a zabezpečujú aktuálne technologické a vedecké informácie získané prostredníctvom výskumu a inovácií.

Členské štáty zabezpečia súlad akcií podporených podľa tohto článku s opisom systému AKIS uvedeným v strategickom pláne SPP.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa systém poradenských služieb vzťahoval aspoň na otázky súvisiace s vykonávaním smernice 92/43/EHS, smernice 2000/60/ES, smernice 2008/50/ES, smernice 2009/147/ES, nariadenia (EÚ) 2016/2031, článku 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a smernice 2009/128/ES.

4.   Pomoc má formu dotovanej služby.

Orgány vybraté na poskytovanie poradenských služieb majú primerané zdroje v podobe pravidelne školených kvalifikovaných zamestnancov a poradenskú prax a spoľahlivosť v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby bol poskytovateľ poradenských služieb nestranný a aby nepodliehal konfliktu záujmov.

6.   V odôvodnených a náležitých prípadoch sa môže poradenstvo čiastočne poskytovať v skupine s prihliadnutím na situáciu jednotlivých príjemcov poradenských služieb.

7.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov a nepresiahne 200 000 EUR na jeden podnik v priebehu ktoréhokoľvek trojročného obdobia.

Článok 49

Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva

1.   Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc poskytovanú vo forme finančných nástrojov.

3.   Pomoc pre veľké podniky je podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s dokumentom General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe).

Táto požiadavka sa neuplatňuje na obce, ktoré sú orgánmi miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

4.   Pomoc môže pokrývať investície, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením lesov. Ak sa pomoc poskytne mimo rámca strategického plánu SPP, týka sa iba:

a)

prístupu k lesnej pôde;

b)

sceľovania pozemkov a zúrodňovania pôdy;

c)

dodávok energie z udržateľných zdrojov, energetickej efektívnosti, dodávok a úspor vody;

d)

využívania hospodárskych zvierat namiesto strojov;

e)

zriadenia priestoru na dočasné uskladnenie.

5.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku na účely ochrany životného prostredia, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení vrátane využívania hospodárskych zvierat namiesto strojov do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov a im rovnocenných nástrojov.

6.   S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov, sa prevádzkový kapitál nepovažuje za oprávnené náklady:

a)

iné náklady ako náklady uvedené v odseku 5 písm. a) a b), ktoré súvisia s nájomnými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, a

b)

prevádzkový kapitál.

7.   Intenzita pomoci je obmedzená na 65 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na maximálne 80 % v prípade týchto investícií:

a)

investícií viazaných na jeden alebo viacero špecifických cieľov v oblasti životného prostredia a klímy uvedených v článku 14 ods. 3 písm. e), f) a g);

b)

investícií do najvzdialenejších regiónov alebo menších ostrovov v Egejskom mori.

8.   Intenzitu pomoci možno zvýšiť na 100 % v prípade neproduktívnych investícií, sceľovania pozemkov a zúrodňovania pôdy a investícií do lesných ciest, ktoré sú bezplatne prístupné verejnosti a ktoré slúžia multifunkčným aspektom lesa.

Článok 50

Pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, mobilizácie a odbytu lesníckych výrobkov

1.   Pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, mobilizácie a odbytu lesníckych výrobkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa takéto posúdenie vykonalo a aby sa na daný investičný projekt udelilo príslušné povolenie ešte pred dňom poskytnutia individuálnej pomoci.

3.   Pomoc pre veľké podniky je podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s dokumentom General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe).

4.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom náklady na nákup pozemku sú oprávnené, iba ak neprekračujú 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie, s výnimkou nákupu pozemku na účely ochrany životného prostredia, ak sa pomoc poskytuje v rámci strategického plánu SPP;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov a technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti naďalej predstavujú oprávnené výdavky, aj keď na základe ich výsledkov nevznikli žiadne výdavky podľa písmen a) a b);

d)

poplatky za nadobudnutie, vývoj alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení a nadobudnutie patentov, licencií, autorských práv a ochranných známok;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov a im rovnocenného nástroja;

5.   S výnimkou prípadov, keď sa podpora poskytuje v rámci strategického plánu SPP vo forme finančných nástrojov, sa prevádzkový kapitál nepovažuje za oprávnené náklady:

a)

náklady súvisiace s nájomnými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky a

b)

prevádzkový kapitál.

6.   Investície týkajúce sa zlepšenia ekonomickej hodnoty lesov musia byť odôvodnené z hľadiska očakávaných zlepšení lesov nachádzajúcich sa v rámci jedného alebo viacerých podnikov a môžu zahŕňať investície do ťažobného strojového zariadenia a ťažobných postupov, ktoré sú šetrné voči pôde a zdrojom.

7.   Investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 65 % oprávnených nákladov.

9.   Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na maximálne 80 % v prípade týchto investícií:

a)

investícií viazaných na jeden alebo viacero špecifických cieľov v oblasti životného prostredia a klímy uvedených v článku 14 ods. 3 písm. e), f) a g);

b)

investícií do najvzdialenejších regiónov alebo menších ostrovov v Egejskom mori.

Článok 51

Ochrana genetických zdrojov v lesnom hospodárstve

1.   Pomoc na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve v súvislosti so službami v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy a na ochranu lesov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„ochrana in situ“ je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch a udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov v ich prírodnom prostredí;

b)

„ochrana v lesníckom podniku“ je ochrana a rozvoj in situ na úrovni lesníckeho podniku;

c)

„ochrana ex situ“ je ochrana genetického materiálu pre lesné hospodárstvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

d)

„zhromažďovanie ex situ“ je zhromažďovanie genetického materiálu pre lesné hospodárstvo uchovávaného mimo jeho prirodzeného biotopu.

3.   Pomoc pokrýva náklady na tieto operácie:

a)

cielené akcie: akcie určené na podporu ochrany in situex situ, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v lesnom hospodárstve vrátane webových inventárov genetických zdrojov v súčasnosti ochraňovaných in situ (vrátane ochrany v rámci lesníckeho podniku) a zbierok a databáz ex situ;

b)

zosúladené akcie: akcie na podporu výmeny informácií týkajúcich sa ochrany, charakterizácie, zhromažďovania a využívania genetických zdrojov v lesnom hospodárstve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné akcie: informačné, propagačné a poradenské akcie so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

4.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 52

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia. Členmi skupiny alebo organizácie výrobcov nesmú byť veľké podniky s výnimkou obcí.

2.   Ako alternatívu k poskytnutiu pomoci skupinám alebo organizáciám výrobcov možno pomoc do celkovej výšky pomoci, na ktorú by skupina alebo organizácia výrobcov mala nárok podľa tohto článku, poskytnúť priamo výrobcom s cieľom vykompenzovať ich príspevky na prevádzkové náklady skupín alebo organizácií počas prvých piatich rokov od vytvorenia danej skupiny alebo organizácie.

3.   Pomoc pokrýva tieto náklady:

a)

náklady na prenájom vhodných priestorov za trhové ceny;

b)

náklady na nadobudnutie kancelárskeho vybavenia;

c)

náklady na administratívnych zamestnancov a náklady na kvalifikovaného správcu lesov;

d)

režijné náklady a právne a administratívne poplatky;

e)

náklady na nadobudnutie počítačového hardvéru a poplatky za nadobudnutie alebo používanie počítačového softvéru, cloudu a podobných riešení;

f)

v prípade kúpy priestorov sumu zodpovedajúcu nákladom na nájomné podľa trhových sadzieb.

4.   Pomoc sa nevypláca na náklady, ktoré vznikli po piatom roku od oficiálneho uznania skupiny alebo organizácie výrobcov príslušným orgánom členského štátu na základe jej podnikateľského plánu, s výnimkou prípadov kolektívnych opatrení v oblasti životného prostredia a klímy na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

5.   Ak sa pomoc vypláca v ročných splátkach, členské štáty uhradia poslednú splátku až po overení správnej realizácie podnikateľského plánu.

6.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 53

Pomoc na sceľovanie lesníckych pozemkov

1.   Pomoc na sceľovanie lesníckych pozemkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje výlučne na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum.

3.   Pomoci je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 54

Pomoc na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje len na podporu spolupráce, ktorou sa prispieva k dosahovaniu jedného alebo viacerých cieľov stanovených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Formy spolupráce, na ktoré sa vzťahuje tento článok, zahŕňajú najmenej dva subjekty bez ohľadu na to, či pôsobia v odvetví lesného hospodárstva alebo v odvetviach lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. Spolupráca je prínosom najmä pre odvetvie lesného hospodárstva alebo odvetvia lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.

4.   Oprávnené sú tieto formy spolupráce:

a)

spolupráca medzi rôznymi podnikmi v odvetví lesného hospodárstva a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vrátane skupín výrobcov a družstiev, ktoré prispievajú k dosahovaniu jedného alebo viacerých špecifických cieľov stanovených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

vytváranie klastrov a sietí.

5.   Pomoc sa neposkytuje na spoluprácu, do ktorej sú zapojené výlučne výskumné orgány.

6.   Pomoc možno poskytnúť na spoluprácu, ktorá sa týka najmä týchto činností:

a)

pilotných projektov;

b)

vývoja nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v odvetví lesného hospodárstva;

c)

spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví lesného hospodárstva pri organizovaní spoločných pracovných postupov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov;

d)

horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;

e)

propagačných činností v miestnom kontexte v súvislosti s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;

f)

kolektívnej akcie realizovanej s cieľom zmierňovať zmenu klímy alebo sa na ňu adaptovať;

g)

vykonávania stratégií miestneho rozvoja okrem stratégií uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060, a to najmä skupinami verejných a súkromných partnerov s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v článku 31 ods. 2 písm. b) nariadenia.

7.   Pomoc sa poskytuje iba na nové formy spolupráce. Na existujúce formy spolupráce ju možno poskytnúť vtedy, ak sa v ich rámci začína nová činnosť.

8.   Pomoc na zriaďovanie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov uvedená v odseku 6 písm. d) a e) sa vzťahuje len na dodávateľské reťazce, ktorých súčasťou je najviac jeden sprostredkovateľ medzi vlastníkom/správcom lesov a spotrebiteľom.

9.   Operácie, ktoré pozostávajú z investícií a priamych nákladov na konkrétne projekty súvisiace s vykonávaním plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, musia byť v súlade s pravidlami a požiadavkami stanovenými v príslušnom článku tohto nariadenia o investičnej pomoci, ako aj článku 4 o stropoch vymedzujúcich notifikačnú povinnosť.

10.   Oprávnené sú tieto náklady, pokiaľ sa týkajú činností lesného hospodárstva:

a)

náklady na štúdie v rámci dotknutej oblasti, štúdie uskutočniteľnosti a vypracovanie podnikateľského plánu alebo stratégie miestneho rozvoja okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060;

b)

prevádzkové náklady na spoluprácu, ako je mzda „koordinátora“;

c)

náklady na operácie, ktoré sa majú vykonať;

d)

náklady na propagačné činnosti;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojov.

11.   Pomoc je obmedzená na obdobie najviac siedmich rokov.

12.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Oddiel 7

Pomoc v prospech MSP vo vidieckych oblastiach

Článok 55

Pomoc na základné služby a infraštruktúru vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na základné služby a infraštruktúru vo vidieckych oblastiach poskytnutá v rámci strategického plánu SPP je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak nadobudne účinnosť po schválení príslušného strategického plánu SPP Komisiou a ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc spĺňa obe tieto podmienky:

a)

poskytuje sa v rámci strategického plánu SPP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 v jednej z týchto foriem:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z EPFRV;

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie pomoci spolufinancovanej z EPFRV;

b)

je zhodná s príslušným opatrením stanoveným v strategickom pláne SPP uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc pokrýva:

a)

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry s oprávnenými nákladmi v maximálnej výške 2 milióny EUR (ďalej len „infraštruktúra malého rozsahu“) s výnimkou investícií do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a do širokopásmovej infraštruktúry, ktoré nie sú oprávnené;

b)

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane sociálnych služieb, voľnočasových a kultúrnych služieb a súvisiacej infraštruktúry;

c)

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malého rozsahu na verejné využitie;

d)

investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj akcií v oblasti environmentálnej osvety;

e)

investície zamerané na premiestnenie činností a prestavbu budov alebo iných zariadení umiestnených v rámci vidieckych sídel alebo v ich blízkosti s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo zlepšiť environmentálne správanie takéhoto sídla.

4.   Operácie, na ktoré sa vzťahujú investície uvedené v odseku 3, sa vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí a dedín vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb, ak takéto plány existujú, pričom sú v súlade so všetkými príslušnými stratégiami miestneho rozvoja. V prípade investícií, pri ktorých sa podpora poskytuje vo forme finančných nástrojov, nie sú tieto plány potrebné.

5.   Pomoc pokrýva tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na vypracovanie a aktualizáciu plánov rozvoja a riadenia, ktoré sa týkajú vidieckych oblastí a ich základných služieb a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou;

b)

náklady na vypracovanie štúdií týkajúcich sa kultúrneho a prírodného dedičstva, vidieckych oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou;

c)

investičné náklady na hmotný a nehmotný majetok;

d)

náklady súvisiace s opatreniami na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí.

Na získanie pomoci uvedenej v odseku 3 písm. d) môžu byť oprávnené aj náklady na investičné práce.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady. Pomoc sa neposkytuje ako prevádzková pomoc.

6.   V prípade činností uvedených v odseku 3 písm. a) až d) je intenzita pomoci obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

S cieľom nepresiahnuť maximálnu intenzitu pomoci sa v prípade činností uvedených v odseku 3 písm. b), c) a d) čisté príjmy odpočítajú od oprávnených nákladov ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vrátenia. Alternatívne môže byť v prípade pomoci nepresahujúcej 1 milión EUR maximálna intenzita pomoci stanovená na úrovni 80 % oprávnených nákladov.

7.   V prípade investícií uvedených v odseku 3 písm. e) nesmie intenzita pomoci presiahnuť 100 % skutočne vynaložených nákladov na tieto činnosti, ak premiestnenie činností alebo prestavba budov, prípadne iných zariadení spočíva v demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení.

Ak premiestnenie činností alebo prestavba budov alebo iných zariadení vedie okrem demontáže, premiestnenia a opätovného postavenia existujúcich zariadení uvedených v prvom pododseku k modernizácii týchto zariadení alebo k zvýšeniu ich výrobnej kapacity, intenzity pomoci nepresiahnu maximálnu intenzitu pomoci stanovenú v mape regionálnej pomoci, ktorá platí v čase poskytnutia pomoci v príslušnej oblasti pre náklady na modernizáciu zariadení alebo zvýšenie výrobnej kapacity. Samotné nahradenie existujúcej budovy alebo zariadení novou modernou budovou alebo zariadeniami bez toho, aby došlo k zásadnej zmene v rámci výroby či príslušnej technológie, sa nepovažuje za činnosť súvisiacu s modernizáciou.

Článok 56

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc spĺňa obe tieto podmienky:

a)

poskytuje sa v rámci strategického plánu SPP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 v jednej z týchto foriem:

i)

pomoc spolufinancovaná z EPFRV;

ii)

dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

b)

je zhodná s príslušným opatrením stanoveným v strategickom pláne SPP uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc sa poskytuje týmto kategóriám príjemcov:

a)

poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti vo vidieckych oblastiach, ktorí uskutočňujú diverzifikáciu na nepoľnohospodárske činnosti;

b)

mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach;

c)

fyzickým osobám vo vidieckych oblastiach.

4.   Ak je člen poľnohospodárskej domácnosti uvedený v odseku 3 písm. a) právnickou osobou alebo skupinou právnických osôb, v čase podania žiadosti o pomoc vykonáva poľnohospodársku činnosť v danom poľnohospodárskom podniku.

5.   Pomoc je podmienená predložením podnikateľského plánu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

V podnikateľskom pláne sa musí opisovať:

a)

hospodárska situácia príjemcu na začiatku podnikania;

b)

míľniky a ciele rozvoja nových činností príjemcu;

c)

podrobnosti o akciách, ktoré sú potrebné na rozvoj činností príjemcu, ako sú napríklad podrobnosti o investíciách, odbornej príprave, poradenstve.

Podnikateľský plán musí trvať maximálne päť rokov.

6.   Úhrada poslednej splátky je podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu uvedeného v odseku 5. Členské štáty pri určovaní výšky pomoci zohľadňujú sociálno-ekonomickú situáciu v oblasti, na ktorú sa strategický plán SPP vzťahuje.

7.   Pomoc je obmedzená na 100 000 EUR na príjemcu.

Článok 57

Pomoc na nové zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny

1.   Pomoc na nové zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny, prípadne na ich zapojenie do týchto systémov v predchádzajúcich piatich rokoch, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc spĺňa obe tieto podmienky:

a)

poskytuje sa v rámci strategického plánu SPP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 v jednej z týchto foriem:

i)

pomoc spolufinancovaná z EPFRV;

ii)

dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

b)

je zhodná s príslušnou intervenciou stanovenou v strategickom pláne SPP uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc sa poskytuje na nové zapojenie do jedného z týchto druhov systémov kvality:

a)

systémy kvality pre bavlnu a potraviny zriadené na základe nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

b)

systémy kvality pre bavlnu a potraviny vrátane systémov certifikácie, ktoré členské štáty uznali za systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:

i)

špecifickosť konečného výrobku vyrobeného v rámci týchto systémov kvality je odvodená od jasných povinností na zaručenie jedného alebo viacerých z týchto prvkov:

špecifických charakteristických vlastností výrobku,

špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných metód,

kvality konečného výrobku, ktorá značne prekračuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo ochranu životného prostredia;

ii)

systém je otvorený pre všetkých výrobcov;

iii)

systém zahŕňa záväzné špecifikácie týkajúce sa konečného výrobku a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán;

iv)

systém je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť poľnohospodárskych výrobkov;

c)

dobrovoľné systémy certifikácie potravín, ktoré dotknuté členské štáty uznali za systémy spĺňajúce požiadavky stanovené v oznámení Komisie – Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín (48).

4.   Pomoc sa poskytuje vo forme ročnej motivačnej platby, ktorej výška sa určí podľa výšky fixných nákladov vyplývajúcich zo zapojenia do systémov kvality.

5.   Pomoc sa poskytuje na obdobie najviac siedmich rokov.

6.   Ak sa prvotné zapojenie do systému kvality začalo pred podaním žiadosti o podporu, maximálne obdobie siedmich rokov sa zníži o počet rokov, ktoré uplynuli medzi daným prvotným zapojením a časom podania žiadosti o podporu.

7.   Pomoc je obmedzená na 3 000 EUR na príjemcu za rok.

Článok 58

Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality

1.   Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc spĺňa obe tieto podmienky:

a)

poskytuje sa v rámci strategického plánu SPP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 v jednej z týchto foriem:

i)

pomoc spolufinancovaná z EPFRV;

ii)

dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

b)

je zhodná s príslušným opatrením stanoveným v strategickom pláne SPP uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc sa poskytuje skupinám výrobcov, ktorí realizujú informačné a propagačné činnosti.

4.   Na pomoc sú oprávnené iba informačné a propagačné činnosti, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu.

5.   Pomoc sa poskytuje na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality a v prípade ktorých sa pomoc poskytuje v súlade s článkom 57.

6.   Oprávnené náklady sú náklady na akcie s týmito charakteristikami:

a)

sú navrhnuté tak, aby povzbudili spotrebiteľov k nákupu potravín alebo bavlny, na ktoré sa vzťahuje systém kvality, ako sa uvádza v článku 57 ods. 3;

b)

upriamujú pozornosť na osobitné vlastnosti či prednosti potravín alebo bavlny, a to predovšetkým na kvalitu, špecifickú výrobnú metódu, prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a šetrnosť voči životnému prostrediu v súvislosti s daným systémom kvality.

7.   Akcie uvedené v odseku 6 nesmú spotrebiteľov nabádať k tomu, aby kupovali potraviny alebo bavlnu z dôvodu ich konkrétneho pôvodu okrem tých, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality uvedené v hlave II nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

8.   Pôvod potraviny alebo bavlny možno uviesť, pokiaľ je zmienka o pôvode druhoradá vo vzťahu k hlavnej myšlienke.

9.   Informačné a propagačné činnosti týkajúce sa konkrétnych podnikov alebo obchodných značiek nie sú oprávnené na pomoc.

10.   Intenzita pomoci je obmedzená na 70 % oprávnených nákladov.

Článok 59

Pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Pomoc spĺňa obe tieto podmienky:

a)

poskytuje sa v rámci strategického plánu SPP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115 v jednej z týchto foriem:

i)

pomoc spolufinancovaná z EPFRV;

ii)

dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

b)

je zhodná s príslušným opatrením stanoveným v strategickom pláne SPP uvedenom v písmene a).

3.   Formy spolupráce, na ktoré sa vzťahuje tento článok, zahŕňajú najmenej dva subjekty, pričom môže ísť o podniky pôsobiace v odvetví poľnohospodárstva, podniky pôsobiace v rámci potravinového reťazca a iné subjekty vrátane skupín výrobcov, družstiev a medziodvetvových organizácií, ak je takáto spolupráca prínosom pre vidiecke oblasti.

4.   Oprávnené sú tieto formy spolupráce:

a)

spolupráca medzi podnikmi a ďalšími subjektmi, ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku;

b)

vytváranie klastrov a sietí.

5.   Pomoc sa neposkytuje na spoluprácu, do ktorej sú zapojené výlučne výskumné orgány.

6.   Pomoc možno poskytnúť na spoluprácu, ktorá sa týka týchto činností:

a)

pilotných projektov;

b)

vývoja nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v odvetví potravinárstva;

c)

spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov, ako aj rozvoja a/alebo marketingu služieb cestovného ruchu súvisiacich s vidieckym cestovným ruchom;

d)

horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov;

e)

propagačných činností v miestnom kontexte v súvislosti s rozvojom krátkeho dodávateľského reťazca a miestnych trhov;

f)

kolektívnych akcií realizovaných s cieľom zmierňovať zmenu klímy alebo sa na ňu adaptovať;

g)

spoločných prístupov k environmentálnym projektom a súčasným environmentálnym postupom vrátane efektívneho hospodárenia s vodami, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany poľnohospodárskych krajinných oblastí;

h)

horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi v rámci dodávateľského reťazca pri udržateľnom dodávaní biomasy určenej na využitie pri výrobe potravín a energie a v priemyselných procesoch;

i)

vykonávania stratégií miestneho rozvoja okrem stratégií vymedzených v článku 2 bode 19 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktoré sa zameriavajú na jednu alebo viacero priorít Únie v oblasti rozvoja vidieka, a to najmä skupinami verejných a súkromných partnerov s výnimkou tých, ktoré sú vymedzené v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

j)

diverzifikácie poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam týkajúcim sa zdravotnej starostlivosti, sociálnej integrácie, poľnohospodárstva podporovaného komunitou a vzdelávania o životnom prostredí a potravinách;

k)

vykonávania stratégií „inteligentných dedín“.

7.   Pomoc sa poskytuje iba na nové formy spolupráce. Na existujúce formy spolupráce ju možno poskytnúť vtedy, ak sa v ich rámci začína nová činnosť.

8.   Pomoc na pilotné projekty uvedené v odseku 6 písm. a) a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v odvetví potravinárstva uvedený v odseku 6 písm. b) možno poskytnúť aj jednotlivým subjektom, ak sa takáto možnosť stanovuje v národných strategických plánoch. Výsledky pilotných projektov uvedených v odseku 6 písm. a) a činností uvedených v odseku 6 písm. b) vykonaných jednotlivými subjektmi sa zverejnia.

9.   Pomoc na zriaďovanie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov uvedená v odseku 6 písm. d) a e) sa vzťahuje len na dodávateľské reťazce, ktorých súčasťou je najviac jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.

10.   Pomoc podľa tohto článku musí byť v súlade s článkami 206 až 210a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

11.   Pomoc je obmedzená na obdobie najviac siedmich rokov.

12.   Oprávnenými nákladmi sú:

a)

náklady na prípravnú podporu, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí na účely prípravy a vykonávania projektu spolupráce;

b)

náklady na štúdie v rámci dotknutej oblasti, štúdie uskutočniteľnosti a vypracovanie podnikateľského plánu alebo stratégie miestneho rozvoja okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060;

c)

náklady na oživenie dotknutej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu. V prípade klastrov sa oživenie môže týkať aj vytvárania sietí medzi členmi a náboru nových členov;

d)

prevádzkové náklady na spoluprácu, ako je mzda koordinátora;

e)

priame náklady na osobitné projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu pre životné prostredie, stratégie miestneho rozvoja okrem stratégií uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060 alebo iných akcií zameraných na inovácie vrátane testovania;

f)

náklady na propagačné činnosti.

13.   Pomoc je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

14.   Priame náklady podľa odseku 12 písm. e), ktoré sa týkajú investícií, sa obmedzujú na oprávnené náklady na investičnú pomoc a musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v zodpovedajúcich článkoch nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a v príslušných článkoch tohto nariadenia vrátane osobitných podmienok týkajúcich sa stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť.

Článok 60

Pomoc na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou

1.   Pomoc na náklady, ktoré vznikli MSP zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v článku 31 nariadenia (EÚ) 2021/1060 a označených ako LEADER – miestny rozvoj v rámci EPFRV, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

Pomoc na náklady, ktoré vznikli obciam zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v článku 31 nariadenia (EÚ) 2021/1060 a označených ako LEADER – miestny rozvoj v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v prospech projektov uvedených v odseku 3 tohto článku, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Oprávnenými nákladmi v prípade projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou sú:

a)

náklady na prípravnú podporu, budovanie kapacít, odbornú prípravu a vytváranie sietí na účely prípravy a vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou;

b)

vykonanie schválených operácií;

c)

príprava a vykonanie činností spolupráce;

d)

prevádzkové náklady spojené s riadením vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou;

e)

oživenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v záujme uľahčenia výmeny medzi zainteresovanými stranami s cieľom poskytovať informácie a propagovať stratégiu a projekty a v záujme podpory potenciálnych príjemcov na účely rozvoja operácií a prípravy žiadostí.

3.   Na pomoc podľa tohto článku sú oprávnené náklady, ktoré vzniknú obciam zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v odseku 1, za predpokladu, že sa uskutočňujú v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí:

a)

výskum, vývoj a inovácie;

b)

životné prostredie;

c)

zamestnanosť a odborná príprava;

d)

kultúra a zachovanie kultúrneho dedičstva;

e)

lesné hospodárstvo;

f)

podpora potravinárskych výrobkov neuvedených v PRÍLOHE I k zmluve;

g)

šport.

4.   Intenzita pomoci nepresiahne maximálne miery podpory stanovené pre každý druh operácie v nariadení (EÚ) 2021/2115.

Článok 61

Obmedzená výška pomoci pre projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou

1.   Pomoc podnikom zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ako sa uvádza v článku 60 ods. 1, prípadne podnikom, ktoré majú z takýchto projektov prínos, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

Pomoc podnikom zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ako sa uvádza v článku 60 ods. 1, prípadne podnikom, ktoré majú z takýchto projektov prínos, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I tohto nariadenia.

2.   Na pomoc podľa tohto článku sú oprávnené náklady, ktoré vzniknú obciam zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v odseku 1, za predpokladu, že sa uskutočňujú v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí:

a)

výskum, vývoj a inovácie;

b)

životné prostredie;

c)

zamestnanosť a odborná príprava;

d)

kultúra a zachovanie kultúrneho dedičstva;

e)

lesné hospodárstvo;

f)

podpora potravinárskych výrobkov neuvedených v PRÍLOHE I k zmluve;

g)

šport.

3.   Celková výška pomoci podľa tohto článku poskytnutej na jeden projekt miestneho rozvoja vedeného komunitou nepresiahne 200 000 EUR.

KAPITOLA IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 62

Nahradenie a pokračujúce uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 702/2014

1.   V článku 52 nariadenia (EÚ) č. 702/2014 sa uvádza, že dané nariadenie sa uplatňuje do 31. decembra 2022. Toto nariadenie nahradí nariadenie (EÚ) č. 702/2014 po uplynutí jeho platnosti.

2.   Pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) č. 702/2014 sa však naďalej uplatňujú až do 31. decembra 2025 na pomoc poskytnutú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (49).

Článok 63

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak daná individuálna pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, a to s výnimkou článku 9.

2.   Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nebola oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, a to v súlade s usmerneniami na rok 2023 a s akýmikoľvek ďalšími príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a oznamami.

3.   Každá individuálna pomoc poskytnutá pred 1. januárom 2023 na základe akéhokoľvek nariadenia prijatého podľa článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588, ktoré je účinné v čase poskytnutia pomoci, je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

4.   Po uplynutí obdobia platnosti tohto nariadenia zostávajú všetky schémy pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia naďalej oslobodené od tejto povinnosti počas prechodného obdobia šiestich mesiacov.

Odchylne od prvého pododseku na konci obdobia platnosti tohto nariadenia zostávajú schémy pomoci, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2021/2115 a ktoré sú buď spolufinancované z EPFRV, alebo prostredníctvom dodatočného vnútroštátneho financovania takýchto spolufinancovaných opatrení, aj naďalej oslobodené od notifikačnej povinnosti počas trvania programového obdobia v súlade s nariadením (EÚ) 2021/2115.

Článok 64

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023 do 31. decembra 2029.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).

(5)  Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014 (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014, s. 1) zmenené oznámeniami uverejnenými v Ú. v. EÚ C 390, 24.11.2015, s. 4; Ú. v. EÚ C 139, 20.4.2018, s. 3, a Ú. v. EÚ C 403, 9.11.2018, s. 10, a korigendom uverejneným v Ú. v. EÚ C 265, 21.7.2016, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1.

(7)  Oznámenie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10).

(8)  Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2023, Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach (Ú. v. EÚ C 485, 21.12.2022, s. 1).

(9)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(10)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1).

(13)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).

(17)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

(18)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(19)  WT/MIN(15)/45 – WT/L/980.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(23)  Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 153, 29.4.2021, s. 1).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(26)  „Verejné vyhľadávanie v databáze transparentnosti poskytovania štátnej pomoci“ je k dispozícii na tomto webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=sk.

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(29)  Technické usmernenie k zabezpečeniu odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 – 2027 (Ú. v. EÚ C 373, 16.9.2021, s. 1).

(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 32).

(31)  Pokiaľ ide o pojem kontrola, analogicky sa uplatňuje kapitola II bod 1 konsolidovaného oznámenia Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1).

(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(35)  Oznámenie Komisie s názvom Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010, s. 5).

(36)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

(38)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(41)  Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) [COM(2017) 339 final].

(42)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/690 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 99/2013, (EÚ) č. 1287/2013, (EÚ) č. 254/2014 a (EÚ) č. 652/2014 (Ú. v. EÚ L 153, 3.5.2021, s. 1).

(43)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

(44)  To sa týka spolupráce súvisiacej s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov alebo s výrobou biopalív v poľnohospodárskych podnikoch za predpokladu dodržiavania podmienok stanovených v článku 14.

(45)  Oznámenie Komisie z 15. decembra 2021 o udržateľnom kolobehu uhlíka [COM(2021) 800 final].

(46)  https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf.

(47)  Dokument General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Všeobecné usmernenia pre udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe) prijatý na Druhej ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe, ktorá sa konala v Helsinkách 16. – 17. júna 1993 (https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

(48)  Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010, s. 5.

(49)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).


PRÍLOHA I

Vymedzenie MSP

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, ako aj partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov

1.   Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

2.   V rámci kategórie MSP sa malý podnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.

3.   V rámci kategórie MSP sa mikropodnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR.

Článok 3

Druhy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm

1.   „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2.   „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori uvedení ďalej v texte tento 25 % limit dosiahnu alebo prekročia, a to za predpokladu, že títo investori nie sú s príslušným podnikom individuálne alebo spoločne prepojení v zmysle odseku 3:

a)

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na činnostiach týkajúcich sa investícií do rizikového kapitálu, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (tzv. podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR;

b)

univerzity alebo neziskové výskumné centrá;

c)

inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d)

orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 miliónov EUR a s menej ako 5 000 obyvateľmi.

3.   „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov:

a)

podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b)

podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c)

podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho zakladacej listine alebo stanovách;

d)

podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa takisto považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

4.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

5.   Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o svojom postavení samostatného podniku, partnerského podniku alebo prepojeného podniku vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je kapitál rozptýlený tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní. V takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že v ňom 25 % alebo väčší podiel nevlastní jeden podnik alebo spoločne viacero vzájomne prepojených podnikov. Také vyhlásenia sa poskytujú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie.

Článok 4

Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie

1.   Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.

2.   Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné limity, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach.

3.   V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky zatiaľ neboli schválené, sa uplatnia údaje získané odhadom v dobrej viere vykonaným počas finančného roka.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré boli v príslušnom podniku alebo v jeho mene zamestnané na plný úväzok počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. Pracovníkmi sú:

a)

zamestnanci;

b)

osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátneho práva považujú za zamestnancov;

c)

vlastníci-manažéri;

d)

spoločníci zapojení do bežnej činnosti podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe zmluvy o učňovskej alebo odbornej príprave, sa nepovažujú za pracovníkov. Obdobie trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vyhotovenie údajov o podniku

1.   V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe účtovných výkazov tohto podniku.

2.   Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte pracovníkov, sa určia na základe účtovných výkazov a iných údajov o podniku, alebo, ak je k dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej je podnik zahrnutý v rámci konsolidácie.

K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší percentuálny podiel.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky.

3.   Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určia z ich účtovných uzávierok a ostatných údajov, podľa možnosti v konsolidovanej verzii. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na uplatnenie toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa proporcionálne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa v súvislosti s ním nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných závierkach s percentuálnym podielom úmerným percentuálnemu podielu uvedenému podľa druhého pododseku odseku 2.

4.   Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.


PRÍLOHA II

Informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti za podmienok tohto nariadenia, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom IT aplikácie Komisie, ako sa stanovuje v článku 11

ČASŤ I

Referenčné číslo pomoci

(vyplní Komisia)

Členský štát

 

Referenčné číslo členského štátu

 

Región

Názov regiónu(-ov) (NUTS  (1))

……

Status regionálnej pomoci  (2)

Image 1
Najvzdialenejšie regióny

Image 2
Menšie ostrovy v Egejskom mori

Image 3
Iné

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Poštová adresa

Webová adresa

Názov opatrenia pomoci

……

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušné oficiálne vnútroštátne uverejnenie)

….…

….…

Webový odkaz na úplné znenie opatrenia pomoci

…..…

Typ opatrenia

Image 4

Schéma pomoci

Image 5

Pomoc ad hoc

Názov príjemcu a skupiny (3), ku ktorej patrí

Zmena existujúcej schémy pomoci alebo pomoci ad hoc

 

Referenčné číslo pomoci Komisie

Image 6

Predĺženie

Image 7

Zmena

Trvanie (4)

Image 8

Schéma pomoci

od dd. mm. rrrr do dd. mm. rrrr

Dátum poskytnutia pomoci

Image 9

Pomoc ad hoc

dd. mm. rrrr

Príslušné odvetvie(-ia) hospodárstva

Image 10

Uveďte na úrovni skupín podľa klasifikácie NACE (5)

Typ príjemcu

Image 11

MSP

Image 12

Veľké podniky

Rozpočet

Schéma: celková suma (6) v národnej mene… (v plnej výške)

……

Pomoc ad hoc: celková suma (7) v národnej mene… (v plnej výške)

….…

Image 13

V prípade záruk (8)

V národnej mene… (v plnej výške)

……

Nástroj pomoci

Image 14

Grant/Bonifikácia úrokovej sadzby

Image 15

Dotované služby

Image 16

Úver/Vratné preddavky

Image 17

Záruka (v prípade potreby s odkazom na rozhodnutie Komisie (9))

Image 18

Daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane

Image 19
Iné (uveďte)

…..…

Uveďte, ktorej z ďalej uvedených širších kategórií by štátna pomoc najlepšie zodpovedala z hľadiska jej účinku/funkcie:

Image 20
Grant

Image 21
Úver

Image 22
Záruka

Image 23
Daňové zvýhodnenie

Image 24

V prípade spolufinancovania z fondu(-ov) EÚ

Názov fondu(-ov) EÚ:

…..…

…..…

Výška finančného príspevku

(za každý fond EÚ)

……

V národnej mene… (v plnej výške)

……

ČASŤ II

Informácie poskytované prostredníctvom elektronického notifikačného systému Komisie podľa článku 11

Uveďte, podľa ktorého ustanovenia nariadenia o skupinovej výnimke v odvetví poľnohospodárstva (ABER) sa opatrenie pomoci realizuje.

Primárne ciele (Možné sú viaceré ciele; v tom prípade uveďte všetky ciele)

Maximálna intenzita pomoci v %

Maximálna výška pomoci v národnej mene v plnej výške

Image 25

Pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov viazané na poľnohospodársku prvovýrobu (článok 14)

 

 

Image 26

Pomoc na sceľovanie poľnohospodárskych pozemkov (článok 15)

 

 

Image 27

Pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov (článok 16)

 

 

Image 28

Pomoc na investície v súvislosti so spracovaním a s odbytom poľnohospodárskych výrobkov (článok 17)

 

 

Image 29

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pomoc na začatie poľnohospodárskych činností (článok 18)

 

 

Image 30

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví poľnohospodárstva (článok 19)

 

 

Image 31

Pomoc na zapojenie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov do systémov kvality (článok 20)

 

 

Image 32

Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie (článok 21)

 

 

Image 33

Pomoc na poradenské služby (článok 22)

 

 

Image 34

Pomoc na poskytovanie služieb týkajúcich sa zastupovania pracovníkov v rámci poľnohospodárskeho podniku (článok 23)

 

 

Image 35

Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov (článok 24)

 

 

Image 36

Pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe (článok 25)

 

 

 

Druh nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe:

Image 37
mráz

Image 38
búrka

Image 39
krupobitie

Image 40
námraza

Image 41
silný alebo dlhotrvajúci dážď

Image 42
hurikán

Image 43
veľké sucho

Image 44
iné

Uveďte:

Dátum výskytu udalosti:

od dd. mm. rrrr do dd. mm. rrrr

Image 45

Pomoc na náklady na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín (článok 26)

 

 

Image 46

Pomoc odvetviu chovu hospodárskych zvierat a pomoc na mŕtve hospodárske zvieratá (článok 27)

 

 

Image 47

Pomoc na platby poistného a na finančné príspevky do vzájomných fondov (článok 28)

 

 

Image 48

Pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami (článok 29)

 

 

Image 49

Pomoc na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve (článok 30)

 

 

Image 50

Pomoc týkajúca sa záväzkov v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat (článok 31)

 

 

Image 51

Pomoc na spoluprácu v odvetví poľnohospodárstva (článok 32)

 

 

Image 52

Pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000 (článok 33)

 

 

Image 53

Pomoc týkajúca sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy (článok 34)

 

 

Image 54

Pomoc týkajúca sa ekologického poľnohospodárstva (článok 35)

 

 

Image 55

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch alebo lesoch (článok 36)

 

 

Image 56

Pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva (článok 37)

 

 

Druh prírodnej katastrofy:

Image 57
zemetrasenie

Image 58
lavína

Image 59
zosuv pôdy

Image 60
povodeň

Image 61
tornádo

Image 62
hurikán

Image 63
sopečná erupcia

Image 64
nekontrolovaný požiar prírodného pôvodu

Image 65
iné

Uveďte:

Dátum výskytu prírodnej katastrofy:

od dd. mm. rrrr do dd. mm. rrrr

Image 66

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (článok 38)

 

 

Image 67

Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zapojeným do projektov operačných skupín EIP (článok 39)

 

 

Image 68

Obmedzená výška pomoci pre podniky, ktoré majú prínos z projektov operačných skupín EIP (článok 40)

 

 

Image 69

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie lesnatej plochy (článok 41)

 

 

Image 70

Pomoc na agrolesnícke systémy (článok 42)

 

 

Image 71

Pomoc na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch (článok 43)

 

 

Image 72

Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (článok 44)

 

 

Image 73

Pomoc týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek (článok 45)

 

 

Image 74

Pomoc na služby v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia a klímy a na ochranu lesov (článok 46)

 

 

Image 75

Pomoc na výmenu poznatkov a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva (článok 47)

 

 

Image 76

Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva (článok 48)

 

 

Image 77

Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva (článok 49)

 

 

Image 78

Pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, mobilizácie a odbytu lesníckych výrobkov (článok 50)

 

 

Image 79

Ochrana genetických zdrojov v lesnom hospodárstve (článok 51)

 

 

Image 80

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva (článok 52)

 

 

Image 81

Pomoc na sceľovanie lesníckych pozemkov (článok 53)

 

 

Image 82

Pomoc na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva (článok 54)

 

 

Image 83

Pomoc na základné služby a infraštruktúru vo vidieckych oblastiach (článok 55)

 

 

Image 84

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach (článok 56)

 

 

Image 85

Pomoc na nové zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny (článok 57)

 

 

Image 86

Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality (článok 58)

 

 

Image 87

Pomoc na spoluprácu vo vidieckych oblastiach (článok 59)

 

 

Image 88

Pomoc na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (článok 60)

 

 

Image 89

Obmedzená výška pomoci pre projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou (článok 61)

 

 


(1)  NUTS – nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2.

(2)  Uveďte, či sa pomoc poskytuje v prospech podniku, ktorý pôsobí v jednej z vopred vymedzených oblastí. V opačnom prípade vyberte políčko „Iné“.

(3)  Na účely pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v zmluve a na účely tohto nariadenia sa podnikom rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania. Súdny dvor rozhodol, že subjekty, ktoré sú pod kontrolou (právne alebo de facto) toho istého subjektu, by sa mali považovať za jeden podnik.

(4)  Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.

(5)  NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve. Odvetvie sa zvyčajne vymedzuje na úrovni skupiny.

(6)  V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schémy alebo odhadovanú daňovú stratu počas celého jej trvania pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v schéme.

(7)  V prípade poskytnutia pomoci ad hoc: uveďte celkovú výšku pomoci alebo daňovú stratu.

(8)  V prípade záruk uveďte (maximálnu) výšku zaručených úverov.

(9)  V prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. c) bodom ii) tohto nariadenia.


PRÍLOHA III

Ustanovenia týkajúce sa uverejňovania informácií podľa článku 9 ods. 1

Členské štáty zriadia svoje komplexné webové sídla venované štátnej pomoci, na ktorých sa majú uverejňovať informácie stanovené v článku 9 ods. 1, a to spôsobom umožňujúcim jednoduchý prístup k informáciám. Informácie sa uverejňujú v tabuľkovom formáte, vďaka ktorému možno údaje vyhľadávať či získavať, ako aj jednoducho ich uverejňovať na internete, napr. vo formáte CSV alebo XML. Prístup na webové sídlo venované štátnej pomoci sa umožní každej zainteresovanej strane. Na prístup na webové sídlo venované štátnej pomoci sa nevyžaduje predchádzajúca registrácia používateľa.

O poskytnutí individuálnej pomoci sa podľa článku 9 ods. 1 písm. c) uverejňujú tieto informácie:

a)

odkaz na identifikačné číslo pomoci (1);

b)

identifikačný kód príjemcu (2);

c)

druh podniku (MSP/veľký podnik) v deň poskytnutia pomoci;

d)

región, v ktorom sa príjemca nachádza, na úrovni NUTS II (3), prípadne najvzdialenejšie regióny alebo menšie ostrovy v Egejskom mori;

e)

odvetvie činnosti na úrovni skupín podľa klasifikácie NACE (4);

f)

nástroj pomoci vyjadrený v plnej výške v národnej mene (5);

g)

nástroj pomoci (6) [grant/bonifikácia úrokovej sadzby, úver/vratné preddavky/návratný grant, záruka, daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane, rizikové financovanie, iné (uveďte)];

h)

deň poskytnutia pomoci;

i)

cieľ pomoci (7);

j)

orgán poskytujúci pomoc.


(1)  Ako ho Komisia uviedla v rámci postupu stanoveného v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

(2)  Vzhľadom na oprávnený záujem zabezpečiť transparentnosť pri poskytovaní informácií verejnosti a po vyvážení potrieb transparentnosti a práv, ktoré vyplývajú z pravidiel ochrany údajov, Komisia dospela k záveru, že uverejnenie mena príjemcu pomoci, ak je príjemcom pomoci fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v názve obsahuje mená fyzických osôb, je odôvodnené (pozri vec C-92/09, Volker und Markus Schecke a Eifert, bod 53), a to so zreteľom na článok 49 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) 2016/679. Cieľom pravidiel transparentnosti je lepšie dodržiavanie predpisov, väčšia zodpovednosť, partnerské preskúmanie a v konečnom dôsledku efektívnejšie vynakladanie verejných prostriedkov. Tento cieľ má prednosť pred právami na ochranu údajov fyzických osôb, ktoré dostávajú verejnú podporu.

(3)  NUTS – nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Ekvivalent hrubého grantu.

(6)  Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom viacerých nástrojov pomoci, uvádza sa výška pomoci pre každý nástroj pomoci.

(7)  Ak pomoc slúži na viacero cieľov, uvádza sa výška pomoci pre každý cieľ.


21.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/82


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2473

zo 14. decembra 2022,

ktorým sa určité kategórie pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1) [ďalej len „nariadenie (EÚ) 2015/1588“], a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) body i), ii), vi), vii) a x),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), predstavuje štátnu pomoc a podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ sa musí Komisii oznámiť. Podľa článku 109 ZFEÚ však Rada môže určiť kategórie pomoci, ktoré sú od tejto notifikačnej povinnosti oslobodené. V súlade s článkom 108 ods. 4 ZFEÚ Komisia môže prijať nariadenia týkajúce sa týchto kategórií pomoci.

(2)

V nariadení (EÚ) 2015/1588 sa Komisia oprávňuje vyhlásiť v súlade s článkom 109 ZFEÚ, že za určitých podmienok môžu byť určité kategórie pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti. Komisia uplatnila články 107 a 108 ZFEÚ na podniky pôsobiace vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vo viacerých rozhodnutiach. Takisto vysvetlila svoju politiku v usmerneniach špecifických pre daný sektor. Na základe skúseností Komisie získaných pri uplatňovaní týchto ustanovení je vhodné, aby Komisia ďalej využívala právomoci udelené nariadením (EÚ) 2015/1588. Preto by sa za určitých podmienok mala pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, pomoc na náhradu škôd spôsobených určitou nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, pomoc na inovácie a pomoc na ochranu morských a sladkovodných biologických zdrojov poskytovaná podnikom pôsobiacim v uvedených oblastiach bez ohľadu na veľkosť prijímajúceho podniku vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom, pričom by sa na ňu nemala vzťahovať notifikačná povinnosť podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ. Oslobodenie od notifikačnej povinnosti by sa malo uplatňovať aj na pomoc na náhradu škôd spôsobených správaním chránených zvierat bez ohľadu na veľkosť príjemcu pomoci ako opatrenie na ochranu morských a sladkovodných biologických zdrojov. Nariadením (EÚ) 2015/1588 sa Komisia nesplnomocňuje vyhlásiť v súlade s článkom 109 ZFEÚ, že od notifikačnej povinnosti je oslobodená štátna pomoc pre verejnoprávne subjekty, verejné orgány alebo verejné či poloverejné organizácie.

(3)

Je vhodné naďalej využívať právomoci udelené nariadením (EÚ) 2015/1588 s cieľom oslobodiť od notifikačnej povinnosti pomoc na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ktorá sa poskytuje podnikom bez ohľadu na veľkosť príjemcu.

(4)

Nariadením (EÚ) 2015/1588 sa Komisia splnomocňuje oslobodiť od notifikačnej povinnosti pomoc na náhradu škôd spôsobených v odvetví rybárstva určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ. Na základe uvedeného splnomocnenia sa v tomto nariadení stanovujú jasné podmienky zlučiteľnosti pre túto kategóriu pomoci a jej rozsah sa vymedzuje tak, aby zahŕňala pomoc poskytovanú podnikom bez ohľadu na veľkosť príjemcu.

(5)

Zlučiteľnosť štátnej pomoci v odvetví rybolovu a akvakultúry posudzuje Komisia z hľadiska cieľov spoločnej rybárskej politiky (SRP), ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3). V záujme zabezpečenia súdržnosti s opatreniami podpory financovanými Úniou by sa maximálna intenzita verejnej pomoci povolená podľa tohto nariadenia mala rovnať intenzite pomoci stanovenej pre ten istý druh pomoci v článku 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 (4).

(6)

Je dôležité, aby sa žiadna pomoc neposkytla za okolností, keď nie je dodržané právo Únie, a najmä pravidlá uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013. V odvetví rybolovu a akvakultúry sa teda členskému štátu môže poskytnúť pomoc len vtedy, ak sú financované opatrenia a ich účinky v súlade s právom Únie.

(7)

Toto nariadenie by malo slúžiť na lepšie stanovenie priorít činností v oblasti presadzovania pravidiel štátnej pomoci, sprehľadnenie týchto pravidiel a posilnenie ich transparentnosti, účinného hodnotenia a kontroly dodržiavania na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie pri súčasnom zachovaní inštitucionálnych právomocí Komisie a členských štátov. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(8)

Všeobecné podmienky uplatňovania tohto nariadenia by sa mali stanoviť na základe súboru spoločných zásad, ktorými sa zabezpečí, aby pomoc uľahčovala rozvoj hospodárskej činnosti, mala jednoznačný stimulačný účinok, bola nevyhnutná, vhodná a primeraná, poskytovala sa úplne transparentne, podliehala kontrolným mechanizmom a pravidelnému hodnoteniu a aby nepriaznivo neovplyvňovala obchodné podmienky do tej miery, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom.

(9)

Pomoc spĺňajúca všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, a to tak všeobecné, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa na relevantné kategórie pomoci, by sa mala považovať za pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom a mala by byť oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

(10)

Štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie ani iné nariadenia prijaté podľa článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588, aj naďalej podlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov notifikovať pomoc, na ktorú by sa mohlo vzťahovať toto nariadenie. Takáto pomoc by sa mala posúdiť z hľadiska usmernení na preskúmanie štátnej pomoci v odvetví rybolovu a akvakultúry (5).

(11)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich výrobkov pred dovážanými, ani pomoc na činnosti súvisiace s vývozom. Predovšetkým by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v iných členských štátoch alebo tretích krajinách. Pomoc na krytie nákladov spojených s účasťou na veľtrhoch, so štúdiami alebo s poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho produktu na nový trh v inom členskom štáte alebo tretej krajine by spravidla nemala predstavovať pomoc na činnosti súvisiace s vývozom.

(12)

Komisia by mala zabezpečiť, aby schválená pomoc nemala nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Preto pomoc poskytnutá podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, okrem schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Navyše takáto výnimka by sa mala uplatňovať aj na pomoc v obmedzenej výške pre MSP zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, keďže identifikácia jednotlivých príjemcov zapojených do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou by viedla k nenáležitému administratívnemu zaťaženiu.

(13)

Pomoc poskytnutá podnikom v ťažkostiach by mala byť v zásade vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože takáto pomoc by sa mala posudzovať podľa usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (6). V náležitých prípadoch je však potrebné stanoviť určité výnimky z tohto pravidla. Výnimočne sa takáto pomoc môže na základe tohto nariadenia poskytnúť na náhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat, náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo určitými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Okrem toho by sa toto nariadenie malo uplatňovať na podniky v ťažkostiach v prípadoch pomoci pre MSP, ktoré sú zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo z nich majú prínos, ak je náročné identifikovať jednotlivé prijímajúce podniky takýchto schém. V záujme právnej istoty je vhodné stanoviť jasné kritériá na určenie toho, či sa podnik na účely tohto nariadenia považuje za podnik v ťažkostiach.

(14)

Presadzovanie pravidiel štátnej pomoci do veľkej miery závisí od spolupráce členských štátov. Členské štáty by preto mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia, a to aj v prípade individuálnej pomoci poskytovanej podľa tohto nariadenia.

(15)

Vzhľadom na potrebu dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušení hospodárskej súťaže v odvetví, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľmi tohto nariadenia by sa na základe tohto nariadenia nemala od notifikačnej povinnosti oslobodiť individuálna pomoc, ktorá presahuje pevne stanovenú maximálnu výšku, a to bez ohľadu na to, či bola alebo nebola poskytnutá v rámci schémy pomoci oslobodenej týmto nariadením.

(16)

Na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitorovania by sa toto nariadenie malo uplatňovať len na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

(17)

V tomto nariadení by sa malo vymedziť, za akých podmienok možno určité osobitné nástroje pomoci, ako sú úvery, záruky, daňové opatrenia, a najmä vratné preddavky, považovať za transparentné. Pomoc v podobe záruk by sa mala považovať za transparentnú, ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií podľa pravidla bezpečného prístavu stanovených pre príslušný druh podniku. V prípade MSP sú v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (7) uvedené úrovne ročných prémií, pri prekročení ktorých by sa štátna záruka nepokladala za pomoc. Na účely tohto nariadenia by sa kapitálové injekcie a opatrenia rizikového kapitálu nemali považovať za transparentnú pomoc.

(18)

Aby sa zabezpečilo, že pomoc je potrebná a má stimulačný účinok na ďalší rozvoj činností alebo projektov, nemalo by sa toto nariadenie uplatňovať na pomoc určenú na činnosti, do ktorých by sa prijímajúci podnik zapojil aj bez poskytnutia pomoci. Pomoc by sa mala v súlade s týmto nariadením oslobodiť od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ, ak sa činnosť alebo práca na podporovanom projekte začne po tom, ako prijímajúci podnik predložil písomnú žiadosť o pomoc.

(19)

V prípade, že sa príjemcovi, ktorým je veľký podnik, poskytuje akákoľvek pomoc ad hoc, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, členský štát by mal okrem podmienok týkajúcich sa stimulačného účinku, ktoré sa uplatňujú na MSP, zabezpečiť aj to, aby príjemca v internom dokumente analyzoval životaschopnosť podporovaného projektu alebo činnosti, a to s pomocou aj bez pomoci. Členský štát by mal overiť, či sa v tomto internom dokumente potvrdzuje podstatný nárast rozsahu projektu alebo činnosti, podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na podporovaný projekt alebo činnosť alebo podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu alebo činnosti. Takisto by malo byť možné konštatovať stimulačný účinok na základe skutočnosti, že investičný projekt alebo činnosť by sa v príslušnej vidieckej oblasti bez poskytnutia pomoci nerealizovali.

(20)

Na automatické schémy pomoci vo forme daňového zvýhodnenia by sa mali naďalej vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa stimulačného účinku, keďže tento druh pomoci sa poskytuje na základe iných postupov, než sú tie, ktoré sa uplatňujú v prípade ostatných kategórií pomoci. Takéto schémy by sa mali prijať pred začatím práce na podporovanom projekte či podporovanej činnosti. Táto podmienka by sa však neuplatňovala v prípade následnej fiškálnej schémy, ak sa na danú činnosť vzťahovala predchádzajúca fiškálna schéma vo forme daňového zvýhodnenia. Rozhodujúcim momentom na posúdenie stimulačného účinku takýchto schém je moment, keď sa po prvýkrát stanovuje daňové opatrenie v pôvodnej schéme, ktorá sa potom nahradí následnou schémou.

(21)

Do výpočtu intenzity pomoci by sa mali zahrnúť iba oprávnené náklady. Týmto nariadením by sa od notifikačnej povinnosti nemala oslobodiť pomoc, ktorá v dôsledku zahrnutia neoprávnených nákladov presahuje príslušnú intenzitu pomoci. Určenie oprávnených nákladov by malo byť podložené zrozumiteľnými, konkrétnymi a aktuálnymi listinnými dôkazmi. Na výpočet by sa mali použiť všetky číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach by sa mala diskontovať na svoju hodnotu platnú v deň poskytnutia pomoci. Oprávnené náklady by sa takisto mali diskontovať na svoju hodnotu platnú v deň poskytnutia pomoci. Úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci v prípade pomoci, ktorá nemá formu grantu, by mala byť diskontná sadzba, resp. referenčná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu, ako je stanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (8). Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, tranže pomoci by sa mali diskontovať na základe diskontných sadzieb uplatniteľných k jednotlivým dňom nadobudnutia účinnosti daňového zvýhodnenia. Malo by sa podporovať využívanie pomoci vo forme vratných preddavkov, keďže takéto nástroje na rozdelenie rizika do veľkej miery vedú k posilneniu stimulačného účinku pomoci. Preto je vhodné stanoviť, že ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, uplatniteľné intenzity pomoci uvedené v tomto nariadení sa môžu zvýšiť.

(22)

V prípade daňového zvýhodnenia týkajúceho sa budúcich daní nemusia byť uplatniteľná diskontná sadzba a presná výška tranží pomoci vopred známe. V takýchto prípadoch by členské štáty mali vopred stanoviť hornú hranicu diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je výška tranže pomoci v danom dni známa, sa diskontácia môže uskutočniť na základe diskontnej sadzby uplatniteľnej v danom čase. Diskontovaná hodnota každej tranže pomoci by sa mala odpočítať z celkovej výšky maximálnej sumy.

(23)

S cieľom určiť, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálne intenzity pomoci uvedené v tomto nariadení, by sa mala vziať do úvahy celková výška štátnej pomoci poskytnutej na podporovanú činnosť alebo podporovaný projekt. Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť okolnosti, za akých sa môžu kumulovať rôzne kategórie pomoci. Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s akoukoľvek inou zlučiteľnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti na základe iných nariadení alebo schválenou Komisiou, ak sa takéto opatrenia týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. Ak sa rozdielne zdroje pomoci vzťahujú na tie isté – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúce – identifikovateľné oprávnené náklady, kumulácia by mala byť povolená do maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na takúto pomoc podľa tohto nariadenia. V tomto nariadení by sa mali takisto stanoviť osobitné pravidlá kumulácie opatrení pomoci s pomocou de minimis. Pomoc de minimis sa často neposkytuje na osobitné identifikovateľné oprávnené náklady alebo ju k týmto nákladom nemožno priradiť. V takom prípade by malo byť možné voľne kumulovať pomoc de minimis so štátnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia. Keď sa však pomoc de minimis poskytuje na tie isté identifikovateľné oprávnené náklady ako štátna pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, kumulácia by mala byť povolená len do výšky maximálnej intenzity pomoci uvedenej v kapitole III tohto nariadenia.

(24)

Keďže štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ je v zásade zakázaná, je dôležité mať možnosť overiť, či sa pomoc poskytuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami. Transparentnosť štátnej pomoci je preto nevyhnutná z hľadiska správneho uplatňovania ustanovení ZFEÚ a vedie k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel, väčšej zodpovednosti, partnerskému hodnoteniu a v konečnom dôsledku k účinnejšiemu vynakladaniu verejných prostriedkov. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby vytvorili komplexné webové sídla venované štátnej pomoci, a to na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, na ktorých budú uvedené súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia. Táto povinnosť by mala byť podmienkou zlučiteľnosti individuálnej pomoci s vnútorným trhom. V súlade so štandardnou praxou týkajúcou sa uverejňovania informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 (9) by sa mal používať štandardný formát, vďaka ktorému možno informácie vyhľadávať, sťahovať a ľahko uverejňovať na internete. Na webovom sídle Komisie by mali byť uverejnené odkazy na webové sídla všetkých členských štátov venované štátnej pomoci. Súhrnné informácie o každom opatrení, ktoré je oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by mali byť v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 2015/1588 uverejnené na webovom sídle Komisie.

(25)

V záujme zabezpečenia účinného monitorovania opatrení pomoci v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1588 je vhodné stanoviť požiadavky týkajúce sa podávania správ zo strany členských štátov o opatreniach pomoci, ktoré boli oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia. Okrem toho je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by členské štáty mali viesť o pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, a to vzhľadom na premlčaciu dobu stanovenú v článku 17 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 (10). Okrem toho by sa pri každej individuálnej pomoci mal uvádzať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(26)

S cieľom posilniť účinnosť podmienok zlučiteľnosti stanovených v tomto nariadení by mala mať Komisia možnosť odňať výhodu skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci v prípade nedodržania týchto požiadaviek. Komisia by mala mať možnosť obmedziť odňatie výhody skupinovej výnimky na určité druhy pomoci, určité prijímajúce podniky alebo opatrenia pomoci prijaté určitými orgánmi, a to v prípade, že sa nedodržanie ustanovení tohto nariadenia týka len obmedzenej skupiny opatrení alebo určitých orgánov. Takéto cielené odňatie výhody by malo byť primeranou nápravou, ktorá priamo súvisí so zisteným nedodržaním ustanovení tohto nariadenia.

(27)

S cieľom eliminovať rozdiely, ktoré by mohli mať za následok narušenia hospodárskej súťaže, a uľahčiť koordináciu medzi rôznymi iniciatívami Únie a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodov administratívnej a právnej istoty, by vymedzenie pojmu MSP používané na účely tohto nariadenia malo vychádzať z vymedzenia tohto pojmu uvedeného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (11).

(28)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na druhy pomoci poskytovanej v odvetví rybolovu a akvakultúry, ktoré Komisia systematicky schvaľovala v minulosti. V prípade tejto pomoci by sa nemalo vyžadovať, aby Komisia posudzovala jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom v každom jednotlivom prípade za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, prípadne v nariadení (EÚ) 2021/1139.

(29)

V súlade s článkom 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ je pomoc určená na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo výnimočnými udalosťami zlučiteľná s vnútorným trhom. V záujme právnej istoty je nevyhnutné vymedziť druh udalostí, ktoré môžu predstavovať prírodnú katastrofu, na ktorú sa na základe tohto nariadenia vzťahuje výnimka.

(30)

Rybolov a akvakultúra sú odvetvia osobitne vystavené nepriaznivým poveternostným udalostiam, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a chorobám zvierat. Zo skúseností vyplýva, že tieto odvetvia sú takýmito udalosťami mimoriadne postihované a že rybárom v dôsledku nich vznikajú značné škody. Opatrenia na primerané poistenie a náhradu takýchto škôd sa považujú za vhodný nástroj, ktorý pomôže podnikom zotaviť sa z takýchto škôd, a teda pokračovať v podnikaní, a tým zabezpečiť rozvoj hospodárskych činností v týchto odvetviach.

(31)

Za škody spôsobené prírodnou katastrofou v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ by sa nemali považovať škody spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ako sú búrky, mráz, krupobitie, ľadovec, dážď alebo veľké sucho, ktoré sa vyskytujú čoraz pravidelnejšie. Pokiaľ je však ich vplyv na hospodársku činnosť taký, že ich možno prirovnať k prírodnej katastrofe, pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami by sa mala považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

(32)

S cieľom zabezpečiť, aby sa táto výnimka vzťahovala na pomoc poskytnutú na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami a nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, by sa mali v tomto nariadení stanoviť podmienky vychádzajúce zo zaužívanej praxe, za ktorých sa táto skupinová výnimka môže vzťahovať na takúto pomoc. Tieto podmienky by sa predovšetkým mali týkať formálneho uznania povahy udalosti za prírodnú katastrofu alebo nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, príslušnými orgánmi členských štátov a stanovenia priamej príčinnej súvislosti medzi prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou a škodou, ktorú utrpel prijímajúci podnik, pričom ním môže byť aj podnik v ťažkostiach, a malo by sa nimi zabezpečiť, že nedôjde k nadmernej náhrade škody. Náhrada škody by nemala presahovať úroveň potrebnú na to, aby prijímajúci podnik mohol dosiahnuť stav, v akom bol pred udalosťou.

(33)

Rybolov a akvakultúra sú odvetviami, v ktorých neexistuje dostatočný stimul na vznik individuálnych opatrení, a to aj napriek skutočnosti, že výsledkom kombinovaných individuálnych opatrení by bol spoločný prospech pre všetkých používateľov. Preto by sa pomoc na ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov, ako aj kompenzačné režimy v rámci udržateľných rybolovných činností vrátane zberu odpadu z mora mali považovať podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ za zlučiteľné s vnútorným trhom.

(34)

V tomto nariadení sa zohľadňuje osobitná situácia najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa uznáva v článku 349 ZFEÚ, v ktorom sa stanovujú osobitné opatrenia.

(35)

Pomoc poskytnutá MSP zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou má malý vplyv na hospodársku súťaž, a to najmä vzhľadom na pozitívnu úlohu, ktorú pomoc zohráva pri výmene znalostí, predovšetkým v prípade miestnych komunít, ako aj na často kolektívny charakter pomoci a jej pomerne malý rozsah. Tieto projekty majú integrovaný charakter, zahŕňajú viacero aktérov a dotýkajú sa viacerých odvetví, čo môže viesť k určitým ťažkostiam pri ich klasifikácii podľa pravidiel štátnej pomoci. Na obce sa vzhľadom na ich samotnú povahu nevzťahuje vymedzenie pojmu MSP (12). Často však zohrávajú kľúčovú úlohu pri organizácii a realizácii projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ak sa projekt miestneho rozvoja vedeného komunitou realizuje v prospech jedného z cieľov stanovených v článku 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1588, malo by byť možné uplatniť skupinovú výnimku aj na pomoc obciam poskytnutú v kontexte takéhoto projektu. Vzhľadom na lokálny charakter projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou vybratých na základe viacročnej stratégie miestneho rozvoja určenej a vykonávanej prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, ako aj vzhľadom na ich orientáciu na komunitný, sociálny, environmentálny a klimatický záujem by sa toto nariadenie malo zamerať na určité ťažkosti, ktorým čelia projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou, aby sa tak uľahčil ich súlad s pravidlami štátnej pomoci. Malo by sa to týkať aj obcí, ktoré majú priamy alebo nepriamy prínos z projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktoré sú zamerané na jeden z cieľov stanovených v článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/1588.

(36)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. f) a článku 15 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES (13) môžu členské štáty zaviesť oslobodenia od dane alebo daňové úľavy uplatniteľné na vnútrozemský rybolov a rybochovné práce. Preto je vhodné naďalej uplatňovať na uvedené opatrenia oslobodenie od notifikačnej povinnosti ustanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v prípade splnenia podmienok stanovených v uvedenej smernici. Oslobodenia od dane uplatniteľné na rybolov vo vodách EÚ, ktoré členské štáty majú zaviesť podľa článku 14 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice, nie sú pripísateľné štátu, a preto by nemali predstavovať štátnu pomoc.

(37)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti by sa pravidlá štátnej pomoci mali pravidelne preskúmavať. Obdobie platnosti tohto nariadenia by sa preto malo obmedziť a mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia. So zreteľom na skutočnosť, že podmienky udeľovania pomoci na základe tohto nariadenia sú úzko prepojené s podmienkami stanovenými na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF), na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, je vhodné zabezpečiť súlad medzi obdobím uplatňovania tohto nariadenia a obdobím pôsobnosti fondu ENRAF. V záujme zabezpečenia kontinuity a právnej istoty v prechodnom období je náležité, aby sa toto nariadenie uplatňovalo do 31. decembra 2029.

(38)

Ak by účinnosť tohto nariadenia uplynula bez predĺženia, schémy pomoci, ktoré už boli oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by mali zostať oslobodené počas ďalších šiestich mesiacov, aby sa zabezpečila kontinuita a právna istota,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 1

Rozsah

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc udelenú:

a)

mikropodnikom, malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní alebo odbyte produktov rybolovu a akvakultúry;

b)

obciam v zmysle článkov 54 a 55 a

c)

rybárskym prístavom, miestam vylodenia, aukčným sieňam a prístreškom v zmysle článku 29.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje aj na pomoc poskytnutú akémukoľvek podniku pôsobiacemu vo výrobe, v spracovaní alebo odbyte produktov rybolovu a akvakultúry na akýkoľvek z nasledujúcich účelov a bez ohľadu na veľkosť podniku, ktorý má z takejto pomoci prínos:

a)

náhrada škôd spôsobených prírodnými katastrofami;

b)

pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe;

c)

náhrada škôd spôsobených chránenými zvieratami a

d)

inovácie v odvetví rybárstva a akvakultúry.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

pomoc, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva produktov uvedených na trh;

b)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a s prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými nákladmi súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

c)

pomoc podmienenú uprednostnením domáceho tovaru pred dovážaným tovarom;

d)

pomoc ad hoc v prospech podniku uvedeného v odseku 5 tohto článku;

e)

pomoc poskytnutú na operácie alebo výdavky:

i)

ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu rybárskeho plavidla;

ii)

na nadobudnutie vybavenia, ktoré zlepšuje schopnosť rybárskeho plavidla nájsť ryby;

iii)

na výstavbu, nadobudnutie alebo dovoz rybárskych plavidiel, pokiaľ nie je v článku 20 ustanovené inak;

iv)

na prevod rybárskych plavidiel na tretie krajiny alebo zmenu vlajky rybárskych plavidiel na vlajku tretích krajín, okrem iného aj prostredníctvom vytvárania spoločných podnikov s partnermi z tretích krajín;

v)

na dočasné alebo trvalé ukončenie rybolovných činností;

vi)

na prieskumný rybolov;

vii)

na prevod vlastníctva podniku, ak sa v článku 20 nestanovuje inak;

viii)

na priame zarybňovanie s výnimkou experimentálneho zarybňovania;

ix)

na výstavbu nových prístavov alebo nových aukčných siení;

x)

na trhové intervenčné mechanizmy zamerané na dočasné alebo trvalé stiahnutie produktov rybolovu alebo akvakultúry z trhu s cieľom znížiť ponuku, a zabrániť tak poklesu alebo zvýšeniu cien;

xi)

na investície na palube rybárskych plavidiel potrebné na splnenie požiadaviek práva Únie, ktoré je v účinnosti v čase predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z povinností Únie v kontexte regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO);

xii)

na investície na palube rybárskych plavidiel, ktoré vykonávali rybolovné činnosti menej než 60 dní v dvoch kalendárnych rokoch pred rokom predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci;

xiii)

na výmenu alebo modernizáciu hlavného alebo pomocného motora rybárskeho plavidla;

f)

pomoc poskytnutú podniku, ktorý:

i)

sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (14) alebo článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (15);

ii)

sa podieľal na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskeho plavidla uvedeného v únijnom zozname plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou krajín označených za nespolupracujúce tretie krajiny podľa článku 33 uvedeného nariadenia, alebo

iii)

sa dopustil niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES (16), ak sa žiadosť o podporu predkladá podľa článkov 32 až 39 tohto nariadenia.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na pomoc podnikom v ťažkostiach s výnimkou pomoci poskytnutej:

a)

podnikom, ktoré sú zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo z nich majú prínos;

b)

na náhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat;

c)

na schémy pomoci na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami, alebo

d)

v týchto prípadoch za predpokladu, že sa podnik stal podnikom v ťažkostiach v dôsledku strát alebo škôd spôsobených predmetnou udalosťou:

i)

pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo

ii)

pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci v prospech podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, s výnimkou:

a)

schém pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo

b)

schém pomoci na náklady, ktoré vznikli MSP zapojeným do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou, a pomoci podnikom, ktoré sú zapojené do projektov miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo z nich majú prínos, v súlade s článkom 54 a článkom 55.

6.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotná podstata alebo podmienky s nimi spojené alebo ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie práva Únie, a to najmä pokiaľ ide o:

a)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby mal prijímajúci podnik sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený prevažne v tomto členskom štáte. Požiadavka, aby mal príjemca v čase vyplatenia pomoci prevádzkareň alebo pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc, je však prípustná;

b)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby prijímajúci podnik používal domáce produkty alebo služby, alebo

c)

pomoc, ktorá obmedzuje možnosť prijímajúceho podniku využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských štátoch;

d)

smernicu o biotopoch, smernicu o vtákoch, smernica o znečisťovaní mora z lodí a ustanovenia týkajúce sa nakladania s odpadom.

7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

pomoc stanovenú v schémach štátnej pomoci podľa článkov 20, 21, 24, článkov 26 až 30, článkov 33, 43, 46, 48, 50 a 52, ak spĺňa podmienky uvedené v článku 12, a to od 1. júla 2023;

b)

akékoľvek zmeny schém uvedených v písmene a) iné ako zmeny, ktoré nemôžu ovplyvniť zlučiteľnosť schémy pomoci podľa tohto nariadenia ani nemôžu výrazným spôsobom ovplyvniť obsah schváleného plánu hodnotenia.

Komisia môže po posúdení príslušného plánu hodnotenia, ktorý jej daný členský štát notifikoval, rozhodnúť o tom, že toto nariadenie sa bude naďalej uplatňovať počas dlhšieho obdobia na ktorýkoľvek z druhov pomoci uvedených v písmene a) tohto odseku.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pomoc ad hoc“ je pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

2.

„nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“, sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napríklad mráz, búrky, krupobitie, ľadovec, silný alebo pretrvávajúci dážď alebo veľké sucho, ktoré o viac ako 30 % znížia priemernú produkciu vypočítanú na základe týchto metód:

a)

predchádzajúceho trojročného obdobia;

b)

trojročného priemeru za predchádzajúce päťročné obdobie, pričom sa vylúči najvyššia a najnižšia hodnota;

3.

„pomoc“ je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ;

4.

„intenzita pomoci“ je hrubá výška pomoci vyjadrená ako percento oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

5.

„schéma pomoci“ je každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom, ktoré sú v danom akte vymedzené všeobecným a abstraktným spôsobom, a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške;

6.

„biologická bezpečnosť“ sú riadiace a fyzické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť riziko zavlečenia, rozvoja a rozšírenia chorôb do, z a v rámci: a) populácie zvierat alebo b) zariadenia, pásma, kompartmentu, dopravných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného zariadenia, iných priestorov alebo iného miesta;

7.

„kontrolné a eradikačné opatrenia“ sú opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat, v prípade ktorých príslušný orgán oficiálne uznal ohnisko choroby, alebo opatrenia týkajúce sa škodcov rastlín, prípadne inváznych nepôvodných druhov, v prípade ktorých príslušný orgán oficiálne uznal ich prítomnosť;

8.

„deň poskytnutia pomoci“ je dátum, keď prijímajúci podnik získa na túto pomoc právny nárok v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom;

9.

„útok“ je napádanie rýb ulovených v sieťach alebo chovaných v rybníkoch chránenými zvieratami, ako sú tulene, vydry hladkosrsté a morské vtáky;

10.

„plán hodnotenia“ je dokument, ktorý sa vzťahuje na jednu alebo viaceré schémy pomoci a obsahuje aspoň tieto minimálne hľadiská: ciele, ktoré sa majú hodnotiť, hodnotiace otázky, ukazovatele výsledkov, plánovanú metódu na uskutočnenie hodnotenia, požiadavky na zber údajov, navrhovaný časový harmonogram hodnotenia vrátane dátumu predloženia priebežnej a záverečnej hodnotiacej správy, opis nezávislého orgánu, ktorý uskutoční hodnotenie, alebo kritériá, ktoré sa použijú na jeho výber, a spôsoby zverejnenia hodnotenia;

11.

„následná fiškálna schéma“ je schéma vo forme daňového zvýhodnenia, ktorá je upravenou verziou predchádzajúcej existujúcej schémy vo forme daňového zvýhodnenia a ktorá ju nahrádza;

12.

„rybár“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami dotknutého členského štátu;

13.

„produkty rybolovu a akvakultúry“ sú produkty uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (17);

14.

„odvetvie rybolovu a akvakultúry“ je hospodárske odvetvie, ktoré zahŕňa všetky činnosti produkcie, spracovania a odbytu produktov rybolovu alebo akvakultúry;

15.

„rybolovná kapacita“ je tonáž plavidla v GT (hrubá tonáž) a jeho výkon v kW (kilowatt), ako sú vymedzené v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlalmentu a Rady (EÚ) 2017/1130 (18);

16.

„rybársky prístav“ je námorná alebo vnútrozemská oblasť pevniny alebo vodnej plochy, ktorá je oficiálne uznaná členským štátom a pozostáva z takej infraštruktúry a zariadení, ktoré umožňujú najmä prijímanie rybárskych plavidiel, nakladanie a vykladanie ich úlovkov, uskladňovanie, preberanie a dodávanie týchto úlovkov a nalodenie a vylodenie rybárov;

17.

„ekvivalent hrubého grantu“ je výška, ktorú by dosiahla pomoc, ak by bola prijímajúcemu podniku poskytnutá formou grantu, pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov;

18.

„individuálna pomoc“ je pomoc ad hoc a poskytnutie pomoci jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci;

19.

„vnútrozemský rybolov“ sú rybolovné činnosti vykonávané na komerčné účely vo vnútrozemských vodách plavidlami alebo inými zariadeniami vrátane tých, ktoré sa používajú na rybolov pod ľadom;

20.

„invázny nepôvodný druh“ je invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy Únie a invázny nepôvodný druh vzbudzujúci obavy členského štátu, ako sa vymedzuje v článku 3 bodoch 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (19) [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1143/2014“];

21.

„prírodné katastrofy“ sú zemetrasenia, lavíny, zosuvy pôdy, povodne, tornáda, hurikány, sopečné erupcie a nekontrolované požiare prírodného pôvodu;

22.

„najvzdialenejšie regióny“ sú regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ;

23.

„chránené zviera“ je každé zviera okrem rýb chránené na základe právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

24.

„vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky úhrady závisia od výsledku projektu;

25.

„MSP“ alebo „mikropodniky, malé a stredné podniky“ sú podniky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

26.

„maloobjemový pobrežný rybolov“ sú rybolovné činnosti, ktoré uskutočňujú: a) morské a vnútrozemské rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený výstroj vymedzený v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 (20), alebo b) peší rybári vrátane zberačov mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov;

27.

„začatie prác“ je buď začiatok stavebných prác súvisiacich s investíciou, alebo prvý právne vymáhateľný záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého sa investícia stáva nezvratnou, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. V prípade prevzatia podniku je „začatím prác“ okamih nadobudnutia majetku priamo súvisiaceho s nadobudnutou prevádzkarňou;

28.

„dotované služby“ sú forma pomoci, pri ktorej sa pomoc poskytuje konečnému prijímajúcemu podniku nepriamo, formou vecného plnenia, a vypláca sa poskytovateľovi príslušnej služby alebo činnosti;

29.

„podnik v ťažkostiach“ je podnik, ktorý spĺňa kritériá stanovené v článku 2 bode 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 (21).

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 2 nariadenia (EÚ) 2021/1139 a v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

Článok 3

Strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť

1.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na individuálnu pomoc poskytnutú na každý projekt s oprávnenými nákladmi presahujúcimi 2,5 milióna EUR alebo s výškou ekvivalentu hrubého grantu pomoci presahujúcou 1,25 milióna EUR na podnik za rok.

2.   Stropy uvedené v odseku 1 sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci alebo projektov pomoci.

Článok 4

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

1.   Schémy pomoci, individuálna pomoc poskytnutá podľa schém pomoci a pomoc ad hoc sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ, ak takáto pomoc spĺňa podmienky stanovené v kapitole I tohto nariadenia, ako aj osobitné podmienky pre príslušnú kategóriu pomoci stanovené v kapitole III tohto nariadenia.

2.   Opatrenia pomoci môžu byť oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, len pokiaľ sa v nich výslovne stanovuje požiadavka, že počas obdobia trvania pomoci musia príjemcovia pomoci dodržiavať pravidlá spoločnej rybárskej politiky, a ak sa počas tohto obdobia zistí, že príjemca tieto pravidlá nedodržiava, pomoc sa vráti pomerne k závažnosti porušenia.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez akejkoľvek potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

2.   Za transparentné sa považujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme grantov, bonifikácie úrokovej sadzby a dotovaných služieb;

b)

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c)

pomoc vo forme záruk:

i)

ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií podľa pravidla bezpečného prístavu stanovených v oznámení Komisie alebo

ii)

ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky bola – po oznámení takejto metodiky Komisii podľa niektorého nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase – pred uplatňovaním opatrenia schválená na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk alebo na základe akéhokoľvek následného oznámenia, a ak schválená metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia;

d)

pomoc vo forme daňového zvýhodnenia, ak opatrenie stanovuje hornú hranicu, ktorou sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu;

e)

pomoc vo forme vratných preddavkov, ak celková nominálna výška vratného preddavku nepresahuje stropy uplatniteľné v súlade s týmto nariadením alebo ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu vratného preddavku bola pred začatím uplatňovania opatrenia akceptovaná v nadväznosti na jej oznámenie Komisii.

3.   Na účely tohto nariadenia sa za transparentné nepovažujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme kapitálových injekcií;

b)

pomoc vo forme opatrení rizikového financovania.

Článok 6

Stimulačný účinok

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak prijímajúci podnik podal písomnú žiadosť o poskytnutie pomoci príslušnému členskému štátu pred začatím práce na projekte alebo činnosti. V žiadosti o pomoc sa uvedú aspoň tieto informácie:

a)

názov a veľkosť podniku;

b)

opis projektu alebo činnosti vrátane dátumu jeho/jej začatia a ukončenia;

c)

miesto realizácie projektu alebo činnosti;

d)

zoznam oprávnených nákladov a

e)

druh pomoci (grant, úver, záruka, vratný preddavok alebo iný typ) a výška verejného financovania, ktoré je potrebné na projekt alebo činnosť.

3.   Pomoc ad hoc poskytnutá veľkým podnikom sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem zabezpečenia splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej pomoci ad hoc, že v dokumentácii vypracovanej prijímajúcim podnikom sa stanovuje, že pomoc prinesie jeden alebo viacero z tý