ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 322I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
16. decembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2474 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2475 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

315

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/2476 zo 16. decembra 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

318

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2477 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

466

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2478 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

614

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2479 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

687

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 322/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/2474

zo 16. decembra 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2478 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2).

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 sa vykonávajú určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Rada 16. decembra 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/2478, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP.

(4)

Je vhodné rozšíriť zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, doplnením motorov pre drony, ďalšieho chemického a biologického vybavenia, látok na potláčanie nepokojov a elektronických komponentov.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa rozširuje zoznam subjektov napojených na ruský vojenský a priemyselný komplex, na ktorý sa vzťahujú prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológií s dvojakým použitím, ako aj a tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k posilneniu ruského odvetvia obrany a bezpečnosti, doplnením 168 nových subjektov. Vzhľadom na konkrétne riziko, že určitý tovar alebo technológie môžu byť presmerované z Krymu alebo Sevastopolu do Ruskej federácie, je vhodné do tohto zoznamu koncových používateľov zaradiť aj niektoré Ruskom kontrolované subjekty so sídlom na Kryme alebo v Sevastopole. Týmto zaradením do zoznamu nie je dotknutá skutočnosť, že Únia neuznáva a dôrazne odsudzuje protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopolu Ruskou federáciou.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa rozširuje pozastavenie vysielacích licencií ruských médií, ktoré sú pod neustálou kontrolou ruského vedenia, v Únii, ako aj zákaz vysielať ich obsah.

(7)

Ruská federácia vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu médií a skresľovanie faktov s cieľom posilniť svoju stratégiu destabilizácie svojich susedných krajín a Únie a jej členských štátov. Propaganda sa opakovane a dôsledne zameriavala najmä na európske politické strany, predovšetkým počas volebných období, ako aj na občiansku spoločnosť, žiadateľov o azyl a ruské etnické menšiny, rodové menšiny a fungovanie demokratických inštitúcií v Únii a jej členských štátoch.

(8)

S cieľom odôvodniť a podporiť svoju agresiu voči Ukrajine sa Ruská federácia zapájala do nepretržitých a koordinovaných propagandistických akcií zacielených na občiansku spoločnosť v Únii a susedných krajinách, pričom vážne skresľovala fakty a manipulovala s nimi.

(9)

Tieto propagandistické činnosti sa uskutočňovali prostredníctvom viacerých médií pod neustálou priamou alebo nepriamou kontrolou vedenia Ruskej federácie. Takéto opatrenia predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť Únie. Tieto médiá majú zásadný význam pri presadzovaní a podpore agresie voči Ukrajine a pri destabilizácii susedných krajín.

(10)

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska, ktorým sa destabilizuje situácia na Ukrajine, je vhodné konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v jej článku 11, zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom pozastaviť vysielaciu činnosť takýchto médií v Únii, alebo smerovanú na Úniu. Opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom.

(11)

Konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie, na slobodu podnikania a vlastníckym právom uznanými v jej článkoch 11, 16 a 17, tieto opatrenia nebránia médiám a ich personálu, aby vykonávali v Únii iné činnosti okrem vysielania, ako napríklad výskum a rozhovory. Uvedené opatrenia predovšetkým nemenia povinnosť rešpektovať práva, slobody a zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a tiež v Charte základných práv a v ústavách členských štátov v rámci ich príslušných oblastí uplatňovania.

(12)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s postupom stanoveným v rozhodnutí 2014/512/SZBP na pozastavenie vysielacích licencií by Rada mala vykonávať vykonávacie právomoci, aby mohla po preskúmaní príslušných prípadov rozhodnúť, či sa reštriktívne opatrenia majú začať uplatňovať v deň uvedený v tomto nariadení vo vzťahu k viacerým subjektom uvedeným v prílohe XV k tomuto nariadeniu.

(13)

Rozhodnutie (SZBP) 2022/2478 rozširuje už existujúci zákaz zameraný na nové investície do ruského energetického sektora tým, že dodatočne zakazuje nové investície do ruského ťažobného odvetvia s výnimkou ťažobných a dobývacích činností, ktoré zahŕňajú určité kritické suroviny.

(14)

Je vhodné rozšíriť zákaz vývozu týkajúci sa tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve a vesmírnom priemysle tak, aby zahŕňal letecké motory a ich časti. Tento zákaz, ako aj zákaz pristávania na území Únie, vzletu z územia Únie alebo preletu nad územím Únie sa vzťahujú na lietadlá s posádkou aj bezpilotné lietadlá. Okrem toho sa rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 zavádza výnimka umožňujúca poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s používaním tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle, ak je to potrebné na zabránenie kolízie medzi satelitmi alebo ich opätovného návratu do atmosféry. Takisto sa nm zavádza možnosť, aby príslušné vnútroštátne orgány udelili výnimky s cieľom umožniť vývoz určitého tovaru v oblasti letectva, ktorý sa vo veľkej miere používa aj v oblasti zdravotníctva, na lekárske, farmaceutické a humanitárne účely.

(15)

Je tiež vhodné rozšíriť zoznam tovaru, ktorý by mohol prispieť k posilneniu ruských priemyselných kapacít, a to zahrnutím takých položiek, ako sú generátory, drony pre deti, laptopy, pevné disky, komponenty IT, vybavenie na nočné videnie a rádiovú navigáciu, kamery a šošovky.

(16)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa o ďalších šesť mesiacov predlžuje oslobodenie uplatniteľné na dovoz metanolu s pôvodom v Rusku alebo vyvážaného z Ruska.

(17)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 obsahuje zákaz dovozu ropy z Ruska, či už potrubím alebo námornou dopravou. V nariadení (EÚ) č. 833/2014 sa stanovujú aj dočasné výnimky pre dovoz potrubím a pre dovoz po mori pre Bulharsko. Uvedené výnimky boli určené výlučne na zaistenie bezpečnosti zásobovania členských štátov pri zachovaní rovnakých podmienok medzi nimi. Je preto vhodné objasniť, že tak ako v prípade členských štátov, ktoré dovážajú ruskú ropu potrubím, Bulharsko nemôže predávať ropné produkty získané z ruskej ropy dovážanej na základe uvedenej výnimky kupujúcim nachádzajúcim sa v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tankovanie alebo dopĺňanie paliva do vozidiel alebo lietadiel v členských štátoch, ktoré majú prospech z uvedených výnimiek.

(18)

V duchu solidarity s Ukrajinou však rozhodnutie (SZBP) 2022/2478 umožňuje Maďarsku, Slovensku a Bulharsku vyvážať na Ukrajinu určité rafinované ropné výrobky získané z ruskej ropy dovážanej na základe dotknutých výnimiek vrátane prepravy cez iné členské štáty, ak je to potrebné.

(19)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa Bulharsku takisto umožňuje vyvážať do tretích krajín určité rafinované ropné výrobky získané z ruskej ropy dovezenej na základe príslušných výnimiek. Je to potrebné na zmiernenie environmentálnych a bezpečnostných rizík, keďže takéto výrobky nemožno v Bulharsku bezpečne skladovať. Ročný vývoz by nemal prekročiť priemerný ročný vývoz takýchto výrobkov za posledných päť rokov.

(20)

Je vhodné vylúčiť kondenzáty zemného plynu vyrábané v zariadeniach na výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG) z obmedzení stanovených v článku 3m a článku 3n s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok skvapalneného zemného plynu. S cieľom zabrániť obchádzaniu a zabezpečiť, aby sa obmedzené výrobky z kondenzátu zemného plynu podľa článkov 3m a 3n nenakupovali, nedovážali a neprepravovali do Únie ani do tretích krajín, je vhodné zaviesť oznamovaciu povinnosť hospodárskych subjektov zapojených do transakcií, ktoré sa týkajú kondenzátu zemného plynu zo zariadení na výrobu LNG.

(21)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa Ruská banka regionálneho rozvoja dopĺňa do zoznamu ruským štátom vlastnených alebo kontrolovaných subjektov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vykonávať transakcie.

(22)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa štátnym príslušníkom Únie zakazuje zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch všetkých ruským štátom vlastnených alebo kontrolovaných právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú usadené v Rusku. Takisto sa v ňom stanovuje možnosť pre príslušné orgány udeliť povolenie svojim štátnym príslušníkom zastávať také funkcie v existujúcich spoločných podnikoch alebo podobných právnych dojednaniach, ako aj v dcérskych spoločnostiach z EÚ usadených v Rusku, a ak zastávanie takej funkcie je potrebné na zabezpečenie kritických dodávok energie, alebo ak sa právnická osoba, subjekt alebo orgán podieľa na tranzite ropy s pôvodom v tretej krajine cez Rusko a zastávanie takej funkcie je určené na operácie, ktoré nie sú inak zakázané.

(23)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa predlžuje trvanie výnimky zo zákazu uzatvárať akékoľvek transakcie s určitými ruským štátom vlastnenými subjektmi, ak je takáto transakcia nevyhnutne potrebná na likvidáciu spoločného podniku alebo podobného právneho dojednania. Zavádza sa ním aj možnosť, aby príslušné vnútroštátne orgány povolili transakcie, ktoré sú potrebné na odčlenenie a stiahnutie sa týchto ruských štátom vlastnených subjektov zo spoločností z Únie.

(24)

S cieľom uľahčiť hospodárskym subjektom z Únie stiahnutie investícií z ruského trhu sa rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 zavádza dočasná výnimka zo zákazov dovozu a vývozu uvedených v nariadení (EÚ) č. 833/2014. S cieľom uľahčiť rýchly odchod z ruského trhu je táto výnimka dočasná a s obmedzeným rozsahom pôsobnosti umožňujúca predaj, dodávku alebo presun takého tovaru, alebo jeho dovoz do Únie, do 30. septembra 2023 a vzťahuje sa len na tovar, ktorý sa už fyzicky nachádzal v Rusku v čase, keď príslušné zákazy nadobudli účinnosť. Okrem toho by vnútroštátne orgány mali zabezpečiť, aby zo zakázaného tovaru, ktorý v dôsledku odčlenenia zostáva v Rusku, nemal prospech vojenský koncový používateľ alebo aby nemal konečné použitie vojenského charakteru.

(25)

Je vhodné zosúladiť oznamovaciu povinnosť členských štátov týkajúcu sa vkladov právnických osôb, subjektov alebo orgánov usadených v tretích krajinách a vo väčšinovom vlastníctve ruských štátnych príslušníkov alebo fyzických osôb s pobytom v Rusku, ktoré presahujú 100 000 EUR, s podobnými povinnosťami, ktoré už existujú pre iné druhy vkladov.

(26)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 sa okrem toho rozširuje existujúci zákaz poskytovania určitých služieb Ruskej federácii a právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku zavedením zákazu poskytovania služieb reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky, ako aj služieb skúšania výrobkov a technickej kontroly. V súlade s ústrednou klasifikáciou produkcie, ktorú prijal Štatistický úrad Organizácie Spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC prov., 1991, „Služby prieskumu trhu a verejnej mienky“ zahŕňajú služby prieskumu trhu a služby prieskumu verejnej mienky. „Služby technických skúšok a analýz“ zahŕňajú služby testovania a analýzy zloženia a čistoty, služby testovania a analýzy fyzikálnych vlastností, služby testovania a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov, služby technickej kontroly, ako aj iné služby technických skúšok a analýzy. Poskytovanie technickej pomoci týkajúcej sa tovaru vyvážaného do Ruska zostáva povolené za predpokladu, že predaj, dodávka, presun alebo vývoz takéhoto tovaru nie je podľa tohto nariadenia zakázaný v čase, keď sa takáto technická pomoc poskytuje. „Reklamné služby“ zahŕňajú služby predaja alebo lízingu reklamného priestoru alebo času a služby plánovania, tvorby a umiestňovania reklamy, ako aj iné reklamné služby.

(27)

V rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 sa ďalej objasňujú a menia výnimky zo zákazu dovozu výrobkov z ocele, ktoré majú pôvod v Rusku alebo sa vyvážajú z Ruska.

(28)

Napokon, rozhodnutie (SZBP) 2022/2478 obsahuje určité technické opravy v normatívnom texte.

(29)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(30)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„x)

„ťažobný a banícky priemysel“ je odvetvie zahŕňajúce prieskum na zistenie polohy, ťažbu, riadenie a spracovanie v súvislosti s neenergetickými materiálmi;“

2.

Článok 3a sa nahrádza takto:

„Článok 3a

1.   Zakazuje sa:

a)

nadobudnúť akúkoľvek novú alebo rozšíriť akúkoľvek existujúcu účasť v akejkoľvek právnickej osobe, subjekte alebo orgáne, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v odvetví energetiky v Rusku;

b)

poskytnúť akúkoľvek novú pôžičku alebo úver alebo byť stranou akejkoľvek dohody o poskytnutí akejkoľvek pôžičky alebo úveru alebo inak poskytnúť financovanie vrátane vlastného kapitálu akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v odvetví energetiky v Rusku alebo na preukázaný účel financovania takejto právnickej osoby, subjektu alebo orgánu;

c)

vytvoriť akýkoľvek nový spoločný podnik s akoukoľvek právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v odvetví energetiky v Rusku;

d)

poskytovať investičné služby, ktoré priamo súvisia s činnosťami uvedenými v písmenách a), b) a c).

2.   Zakazuje sa:

a)

nadobudnúť akúkoľvek novú alebo rozšíriť akúkoľvek existujúcu účasť v akejkoľvek právnickej osobe, subjekte alebo orgáne, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v ťažobnom a baníckom priemysle v Rusku;

b)

poskytnúť akúkoľvek novú pôžičku alebo úver alebo byť stranou akejkoľvek dohody o poskytnutí akejkoľvek pôžičky alebo úveru alebo inak poskytnúť financovanie vrátane vlastného kapitálu akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v ťažobnom a baníckom priemysle v Rusku alebo na preukázaný účel financovania takejto právnickej osoby, subjektu alebo orgánu;

c)

vytvoriť akýkoľvek nový spoločný podnik s akoukoľvek právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva Ruska alebo akejkoľvek inej tretej krajiny a pôsobia v ťažobnom a baníckom priemysle v Rusku;

d)

poskytovať investičné služby, ktoré priamo súvisia s činnosťami uvedenými v písmenách a), b) a c).

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány za takých podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť akúkoľvek činnosť uvedenú v odseku 1 po tom, ako určia, že:

a)

je to potrebné na zabezpečenie kritických dodávok energie v rámci Únie ako aj prepravy zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, pokiaľ to nie je zakázané podľa článku 3m alebo článku 3n, z Ruska alebo cez Rusko do Únie; alebo

b)

sa to týka výhradne právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré pôsobia v odvetví energetiky v Rusku a sú vo vlastníctve právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zriadené alebo založené podľa práva členského štátu.

4.   Dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 3 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

5.   Zákaz uvedený v odseku 2 sa nevzťahuje na ťažobné a banské činnosti, pri ktorých sa najvyššia hodnota získava z výroby ktoréhokoľvek z materiálov uvedených v prílohe XXX, alebo táto výroba je ich primárnym cieľom.“

3.

Článok 3c sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„5b.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v časti C prílohy XI, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 4 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 16. januára 2023, ktoré boli uzavreté pred 17. decembrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„6b.   Odchylne od odseku 4 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s používaním tovaru a technológií uvedených v odseku 1 po tom, ako stanovia, že poskytnutie takejto technickej pomoci je potrebné na zabránenie kolízii satelitov alebo ich neúmyselnému opätovnému vstupu do atmosféry.

6c.   Odchylne od odsekov 1 a 4 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť predaj, dodávku, prevod alebo vývoz tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 8517 71 00, 8517 79 00 a 9026 00 00, uvedeného v časti B prílohy XI alebo súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb, financovania alebo finančnej pomoci po tom, ako stanovia, že je to potrebné na lekárske alebo farmaceutické účely alebo na humanitárne účely, ako je napríklad poskytnutie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckeho materiálu, potravín alebo presunu humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci alebo na evakuácie.

Príslušné vnútroštátne orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie na lekárske, farmaceutické alebo humanitárne účely podľa tohto odseku neudelia povolenie na vývoz akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru.“

4.

V článku 3ea sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 5, 5a a 5b do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

5.

Článok 3g sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

dovážať alebo nakupovať od 30. septembra 2023, priamo či nepriamo, výrobky zo železa a ocele uvedené v prílohe XVII, ak sú spracované v tretej krajine a obsahujúce výrobky zo železa a ocele s pôvodom v Rusku, ako sa uvádza v prílohe XVII; pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe XVII spracované v tretej krajine, zahŕňajúce výrobky z ocele s pôvodom v Rusku a patriace pod číselný znak KN 7207 11 alebo číselný znak KN 7207 12 10 alebo číselný znak KN 7224 90, tento zákaz sa od 1. apríla 2024 uplatňuje na číselný znak KN 7207 11 a od 1. októbra 2024 na číselné znaky KN 7207 12 10 a 7224 90;“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v časti B prílohy XVII, ktorý nie je uvedený v časti A tej istej prílohy, a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 8. januára 2023, ktoré boli uzavreté pred 7. októbrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar patriaci pod číselné znaky KN 7207 11, 7207 12 10 a 7224 90, na ktorý sa vzťahujú odseky 4, 5 a 5a.“

;

c)

vkladá sa tento odsek:

„5a.   Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na dovoz, nákup alebo prepravu týchto množstiev tovaru, ktorý patrí pod číselný znak KN 7224 90, ani na súvisiacu technickú alebo finančnú pomoc:

a)

147 007 metrických ton od 17. decembra 2022 do 31. decembra 2023;

b)

110 255 metrických ton od 1. januára 2024 do 30. septembra 2024.“;

d)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Kvóty na objem dovozu stanovené v odsekoch 4, 5 a 5a spravuje Komisia a členské štáty v súlade so systémom správy colných kvót stanoveným v článkoch 49 až 54 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (*1).

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

6.

Článok 3i sa mení takto:

a)

odsek 3b sa nahrádza takto:

„3b.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v časti B prílohy XXI, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 8. januára 2023, ktoré boli uzavreté pred 7. októbrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar patriaci pod číselný znak KN 2905 11 uvedený v časti B prílohy XXI, na ktorý sa vzťahuje odsek 3ba.“

;

b)

vkladá sa tento odsek:

„3ba.   Pokiaľ ide o tovar patriaci pod číselný znak KN 2905 11, uvedený v časti B prílohy XXI, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 18. júna 2023, ktoré boli uzavreté pred 7. októbrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

7.

Článok 3k sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v časti A prílohy XXIII, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 10. júla 2022, ktoré boli uzavreté pred 9. aprílom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

b)

odsek 3a sa nahrádza takto:

„3a.   Pokiaľ ide o tovar patriaci pod číselné znaky KN 2701, 2702, 2703 a 2704, uvedený v časti A prílohy XXIII, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 8. januára 2023, ktoré boli uzavreté pred 7. októbrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

c)

vkladá sa tento odsek:

„3b.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v časti B prílohy XXIII, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 16. januára 2023, ktoré boli uzavreté pred 17. decembrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

;

d)

vkladá sa tento odsek:

„5a.   Príslušné orgány členských štátov môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru patriaceho pod číselné znaky 8417 20, 8419 81 80 a 8438 10 10 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci po tom, ako určia, že takýto tovar alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú potrebné na osobné použitie fyzickými osobami v domácnosti.“

;

e)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Príslušné orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenia podľa odsekov 5 a 5a neudelia povolenie na vývoz žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru.“

8.

Článok 3m sa mení takto:

a)

v odseku 7 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Od 5. februára 2023 sa zakazuje presun alebo preprava ropných výrobkov patriacich pod číselný znak KN 2710, ktoré sa získavajú zo surovej ropy dovezenej na základe výnimky udelenej príslušným bulharským orgánom podľa odseku 5, do iných členských štátov alebo do tretích krajín, alebo predávať takéto ropné produkty nákupcom v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách.

Odchylne od zákazu stanoveného v druhom pododseku môžu príslušné orgány Bulharska za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz na Ukrajinu určitých ropných výrobkov uvedených v prílohe XXXI, ktoré sa získavajú zo surovej ropy dovezenej podľa odseku 5, po tom, ako stanovia, že:

a)

výrobky sú určené na výlučné použitie na Ukrajine;

b)

cieľom takéhoto predaja, dodávky, presunu alebo vývozu nie je obchádzanie zákazov uvedených v druhom pododseku.

Odchylne od zákazu stanoveného v druhom pododseku môžu príslušné orgány Bulharska za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz do akejkoľvek tretej krajiny určitých ropných výrobkov uvedených v prílohe XXXII, ktoré sa získavajú z ropy dovezenej podľa odseku 5, v rámci kvót na objem vývozu uvedených v uvedenej prílohe po tom, ako stanovia, že:

a)

výrobky nemožno skladovať v Bulharsku z dôvodu environmentálnych a bezpečnostných rizík;

b)

cieľom takéhoto predaja, dodávky, presunu alebo vývozu nie je obchádzanie zákazov uvedených v druhom pododseku.

Bulharsko informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku do dvoch týždňov po udelení povolenia.“;

b)

v odseku 8 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Odchylne od zákazov stanovených v treťom pododseku môžu od 5. februára 2023 príslušné orgány Maďarska a Slovenska za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz na Ukrajinu určitých ropných výrobkov uvedených v prílohe XXXI, ktoré sa získavajú zo surovej ropy dovezenej podľa odseku 3 písm. d), po tom, ako určia, že:

a)

výrobky sú určené na výlučné použitie na Ukrajine;

b)

cieľom takéhoto predaja, dodávky, presunu alebo vývozu nie je obchádzanie zákazov uvedených v treťom pododseku.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„11.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány informujú do dvoch týždňov príslušný orgán členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo, v ktorom sú usadené alebo založené, o všetkých transakciách týkajúcich sa nákupu, dovozu alebo prepravy do Únie kondenzátov zemného plynu podpoložky KN 2709 00 10 z výrobných zariadení na skvapalnený zemný plyn, ktoré pochádzajú alebo sa vyvážajú z Ruska. Oznamovanie zahŕňa informácie o objemoch.

Dotknutý členský štát poskytne ostatným členským štátom a Komisii informácie získané podľa predchádzajúceho pododseku.

12.   Na základe informácií získaných podľa odseku 11 Komisia preskúma fungovanie opatrení týkajúcich sa kondenzátov zemného plynu podpoložky KN 2709 00 10 z výrobných zariadení na skvapalnený zemný plyn, ktoré pochádzajú alebo sa vyvážajú z Ruska, najneskôr do 18. júla 2023.“

9.

V článku 3n sa dopĺňajú tieto odseky:

„12.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány informujú do dvoch týždňov príslušný orgán členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo, v ktorom sú usadené alebo založené, o všetkých transakciách týkajúcich sa nákupu alebo prepravy do tretích krajín kondenzátov zemného plynu podpoložky KN 2709 00 10 z výrobných zariadení na skvapalnený zemný plyn, ktoré pochádzajú alebo sa vyvážajú z Ruska. Oznamovanie zahŕňa informácie o objemoch.

Dotknutý členský štát poskytne ostatným členským štátom a Komisii informácie získané podľa predchádzajúceho odseku.

13.   Na základe informácií získaných podľa odseku 12 Komisia preskúma fungovanie opatrení týkajúcich sa kondenzátov zemného plynu podpoložky KN 2709 00 10 z výrobných zariadení na skvapalnený zemný plyn, ktoré pochádzajú alebo sa vyvážajú z Ruska, najneskôr do 18. júla 2023.“

10.

V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Na obchodných miestach registrovaných alebo uznaných v Únii sa zakazuje od 12. apríla 2022 kótovať prevoditeľné cenné papiere akejkoľvek právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú usadené v Rusku a ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, a poskytovať služby v súvislosti s nimi, a od 29. januára 2023 sa zakazuje prijímať na obchodovanie také prevoditeľné cenné papiere.“

11.

Článok 5aa sa mení takto:

a)

vkladajú sa tieto odseky:

„1b.   Od 16. januára 2023 sa zakazuje zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch týchto subjektov:

a)

právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku, ktorý je verejne kontrolovaný alebo ktorý je z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, alebo v ktorom má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka právo podieľať sa na ziskoch, alebo s ktorým má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka iný podstatný hospodársky vzťah;

b)

právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku, ktorý z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku; alebo

c)

právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý je usadený v Rusku a koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.

Tento zákaz sa nevzťahuje na žiadnu právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedený v odseku 1, na ktoré sa vzťahuje odsek 1a.

1c.   Odchylne od odseku 1b môžu príslušné orgány povoliť zastávanie funkcie v riadiacom orgáne právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1b po tom, ako určia, že právnická osoba, subjekt alebo orgán je:

a)

spoločný podnik alebo podobné právne dojednanie, ktoré zahŕňa právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1b a ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva niektorého členského štátu pred 17. decembrom 2022; alebo

b)

právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedený v odseku 1b usadený v Rusku pred 17. decembrom 2022, ktorý vlastní alebo výlučne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založený alebo zriadený podľa práva niektorého členského štátu.

1d.   Odchylne od odseku 1b môžu príslušné orgány povoliť zastávanie funkcie v riadiacom orgáne právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1b po tom, ako určia, že zastávanie takejto funkcie je potrebné na zabezpečenie kritických dodávok energie.

1e.   Odchylne od odseku 1b môžu príslušné orgány povoliť zastávanie funkcie v riadiacom orgáne právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1b po tom, ako určia, že právnická osoba, subjekt alebo orgán sa podieľa na tranzite ropy s pôvodom v tretej krajine cez Rusko a že zastávanie takejto funkcie je určené na operácie, ktoré nie sú zakázané podľa článkov 3m a 3n.“

;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„2d.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na plnenie zmlúv do 18. marca 2023, ktoré boli uzavreté s právnickou osobou, subjektom alebo orgánom uvedenými v časti C prílohy XIX pred 17. decembrom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

2e.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na prijímanie platieb splatných právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v časti C prílohy XIX na základe zmlúv plnených pred 18. marcom 2023.“

;

c)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

transakcie vykonané do 30. júna 2023 vrátane predaja, ktoré sú nevyhnutne potrebné na likvidáciu spoločného podniku alebo podobného právneho dojednania uzavretého pred 16. marcom 2022, ktoré zahŕňa právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1;“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré považujú za primerané, povoliť transakcie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na odčlenenie a stiahnutie subjektov uvedených v odseku 1 alebo ich dcérskych spoločností v Únii do 30. júna 2023 z právnickej osoby, subjektu alebo orgánu usadeného v Únii.“

;

e)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odsekov 1c, 1d, 1e a 3a do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

12.

V článku 5g sa v odseku 1 vkladá toto písmeno:

„aa)

najneskôr do 27. mája 2023 poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, alebo Komisii zoznam vkladov presahujúcich 100 000 EUR v držbe právnickej osoby, subjektu alebo orgánu usadených mimo Únie, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastnia ruskí štátni príslušníci alebo fyzické osoby s pobytom v Rusku. Každých 12 mesiacov poskytujú aktualizácie týkajúce sa výšky takýchto vkladov.“

13.

Článok 5n sa nahrádza takto:

„Článok 5n

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať služby v oblasti účtovníctva, auditu vrátane štatutárneho auditu, vedenia účtovných kníh alebo daňového poradenstva alebo poradenské služby v oblasti podnikania a manažmentu alebo služby v oblasti styku s verejnosťou pre:

a)

ruskú vládu alebo

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku.

2.   Zakazuje sa poskytovať architektonické a inžinierske služby, právne poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT pre:

a)

ruskú vládu alebo

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku.

2a.   Zakazuje sa poskytovať služby prieskumu trhu a verejnej mienky, služby technického testovania a analýzy a reklamné služby:

a)

ruskú vládu alebo

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv, ktoré sú v rozpore s týmto článkom a boli uzavreté pred 4. júnom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, a to do 5. júla 2022.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv, ktoré sú v rozpore s týmto článkom a boli uzavreté pred 7. októbrom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, a to do 8. januára 2023.

4a.   Odsek 2 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv, ktoré sú v rozpore s týmto článkom a boli uzavreté pred 16. januárom 2023, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, a to do 17. decembra 2022.

5.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výkon práva na obhajobu v súdnom konaní a práva na účinný právny prostriedok nápravy.

6.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zaistenie prístupu k súdnym, správnym alebo arbitrážnym konaniam v členskom štáte, ako aj na uznanie alebo výkon rozsudku alebo arbitrážneho rozhodnutia vydaného v členskom štáte, za predpokladu, že je takéto poskytovanie služieb v súlade s cieľmi tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 269/2014.

7.   Odseky 1, 2 a 2a sa nevzťahujú na poskytovanie služieb určených na výlučné použitie právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi usadenými v Rusku, ktoré vlastní alebo výlučne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založený alebo zriadený podľa práva niektorého členského štátu, krajiny, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo partnerskej krajiny uvedenej v prílohe VIII.

8.   Odseky 2 a 2a sa nevzťahujú na poskytovanie služieb potrebných na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy.

9.   Odsek 2 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb potrebných na aktualizácie softvéru na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa povolené článkom 2 ods. 3 písm. d) a článkom 2a ods. 3 písm. d) v súvislosti s tovarom uvedeným v prílohe VII.

10.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 2a môžu príslušné orgány povoliť služby uvedené v uvedených odsekoch za podmienok, ktoré považujú za primerané, po tom, ako určia, že je to potrebné na:

a)

humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie;

b)

činnosti občianskej spoločnosti, ktoré priamo podporujú demokraciu, ľudské práva alebo právny štát v Rusku;

c)

fungovanie diplomatických a konzulárnych zastúpení Únie a členských štátov alebo partnerských krajín v Rusku vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom;

d)

zabezpečenie kritických dodávok energie v rámci Únie a nákup, dovoz alebo prepravu titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy do Únie;

e)

zabezpečenie nepretržitej prevádzky infraštruktúr, hardvéru a softvéru, ktoré sú kritické pre ľudské zdravie a bezpečnosť alebo pre bezpečnosť životného prostredia;

f)

budovanie, prevádzku, údržbu, dodávku paliva a jeho opätovné spracovanie a zaistenie bezpečnosti civilných jadrových kapacít, a na pokračovanie projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky, ktoré sú potrebné na dokončenie civilných jadrových zariadení, ako aj na dodávku prekurzorového materiálu na výrobu rádioizotopov na lekárske účely a podobných lekárskych aplikácií, alebo kritické technológie na monitorovanie environmentálneho žiarenia, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja; alebo

g)

poskytovanie elektronických komunikačných služieb telekomunikačnými operátormi Únie, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu a bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti elektronických komunikačných služieb v Rusku, na Ukrajine, v Únii, medzi Ruskom a Úniou a medzi Ukrajinou a Úniou, ako aj na služby dátových centier v Únii.

11.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 10 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

14.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 12b

1.   Odchylne od článkov 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h a 3k môžu príslušné orgány do 30. septembra 2023 povoliť predaj, dodávku alebo transfer tovaru a technológií uvedených v prílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII, ako aj v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821, ak je takýto predaj, dodávka alebo transfer nevyhnutne potrebný na odčlenenie z Ruska alebo ukončenie obchodných činností v Rusku za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

tovar a technológie vlastní štátny príslušník členského štátu alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu, alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku, ktoré vlastní právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú zriadené alebo zriadené podľa práva členského štátu, alebo ktoré sú samostatne alebo spoločne kontrolované touto právnickou osobou, subjektom alebo orgánom a

b)

príslušné orgány, ktoré rozhodujú o žiadostiach o povolenie, nemajú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar by mohol byť určený pre vojenského koncového používateľa alebo by mohol mať vojenské konečné použitie v Rusku a

c)

dotknutý tovar a technológie sa fyzicky nachádzali v Rusku pred nadobudnutím účinnosti príslušných zákazov uvedených v článkoch 2, 2a, 3, 3b; 3c, 3f, 3h alebo 3k v súvislosti s týmto tovarom a technológiami.

2.   Odchylne od článkov 3g a 3i môžu príslušné orgány do 30. septembra 2023 povoliť dovoz alebo transfer tovaru uvedeného v prílohách XVII a XXI, ak je takýto dovoz alebo transfer nevyhnutne potrebný na odčlenenie z Ruska alebo ukončenie obchodných činností v Rusku za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

tovar vlastní štátny príslušník členského štátu alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu, alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku, ktoré vlastní právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú zriadené alebo zriadené podľa práva členského štátu, alebo ktoré sú samostatne alebo spoločne kontrolované touto právnickou osobou, subjektom alebo orgánom a

b)

dotknutý tovar sa fyzicky nachádzal v Rusku pred nadobudnutím účinnosti príslušných zákazov uvedených v článkoch 3g a 3i v súvislosti s týmto tovarom.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1 a 2 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

4.   Všetky povolenia uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o tovary a služby uvedené v prílohe VII, ako aj v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821, sa vydávajú pokiaľ možno elektronicky na formulároch obsahujúcich prinajmenšom všetky prvky a v poradí stanovenom vo vzore C uvedenom v prílohe IX.

Článok 12c

1.   Príslušné orgány si vymieňajú informácie s ostatnými členskými štátmi a Komisiou o povoleniach udelených podľa článku 12b ods. 1 v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe VII, ako aj v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821. Výmena informácií sa uskutočňuje s použitím elektronického systému uvedeného v článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/821.

2.   Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto článku sa používajú len na účely, pre ktoré boli vyžiadané, vrátane výmen uvedených v článku 2d odseku 4.

3.   Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto článku v súlade s právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom.

4.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa stupeň utajenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tohto článku neznižoval a aby sa takéto utajované skutočnosti neodtajňovali bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.“

15.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

16.

Príloha VII sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

17.

Príloha IX sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

18.

Príloha XI sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

19.

Príloha XV sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

Bod 19 sa uplatňuje vo vzťahu k jednému alebo viacerým subjektom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu od 1. februára 2023 a to pod podmienkou, že o tom po preskúmaní príslušných prípadov rozhodne Rada vykonávacím aktom.

20.

Príloha XVII sa mení v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

21.

Príloha XIX sa mení v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

22.

Príloha XXIII sa mení v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

23.

Príloha XXV sa mení v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.

24.

Príloha XXX sa dopĺňa v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.

25.

Príloha XXXI sa dopĺňa v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

26.

Príloha XXXII sa dopĺňa v súlade s prílohou XII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 322 I 16.12.2022.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA I

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

Zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2 ods. 7, článku 2a ods. 7 a článku 2b ods. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Komunikačné centrum ministerstva obrany

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Štátny federálny rozpočtový úrad kancelárie prezidenta Ruska

Štátny federálny rozpočtový úrad „Special Flight Unit Rossiya“ kancelárie prezidenta Ruska

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Zahraničná spravodajská služba (SVR)

Forenzné centrum Nižnonovgorodskej oblasti pri hlavnom riaditeľstve ministerstva vnútra

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerstvo obrany Ruskej federácie

Moskovský inštitút fyziky a technológie

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF – FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA““

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor“

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC


PRÍLOHA II

Príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

Zoznam tovaru a technológií podľa článku 2a ods. 1 a článku 2b ods. 1

Časť A

Na túto prílohu sa uplatňujú všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 okrem „Časti I – Všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov, Všeobecných poznámok k prílohe I, bodu 2.“.

Na túto prílohu sa uplatňuje vymedzenie pojmov použitých v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (2020/C 85/01).

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, sa na nekontrolované položky obsahujúce jeden alebo viaceré komponenty uvedené v tejto prílohe nevzťahujú kontroly podľa článkov 2a a 2b tohto nariadenia.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, sa na nekontrolované položky obsahujúce jeden alebo viaceré komponenty uvedené v tejto prílohe nevzťahujú kontroly podľa článkov 2a a 2b tohto nariadenia.

Kategória I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronické zariadenia a komponenty.

a)

„mikroobvody mikroprocesora“, „mikroobvody mikropočítača“ a mikroobvody mikroradiča, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

výkonnosť aspoň 5 gigaflopov a aritmeticko-logická jednotka so šírkou prístupu aspoň 32 bitov;

2.

taktovacia frekvencia viac ako 25 MHz alebo

3.

viac ako jedna dátová zbernica, zbernica inštrukcií alebo sériový komunikačný port pre priame vonkajšie prepojenie medzi paralelnými „mikroobvodmi mikroprocesora“ s rýchlosťou prenosu 2,5 Mbyte/s;

b)

integrované pamäťové obvody:

1.

elektricky zmazateľné programovateľné pamäte len na čítanie (EEPROM) s kapacitou pamäte;

a)

viac ako 16 Mbitov/balík v prípade pamäte typu flash alebo

b)

viac ako ďalej uvedené limity v prípade všetkých ostatných typov EEPROM:

1.

viac ako 1 Mbit/balík alebo

2.

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 80 ns;

2.

statické pamäte s priamym prístupom (S-RAM) s kapacitou pamäte:

a)

viac ako 1 Mbit/balík alebo

b)

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 25 ns;

c)

analógovo-digitálne prevodníky vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výstupným výkonom viac ako 200 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

2.

rozlíšenie 12 bitov s výstupným výkonom viac ako 105 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

3.

rozlíšenie viac ako 12 bitov, ale menej ako 14 bitov, s výstupným výkonom viac ako 10 mega vzoriek za sekundu (MSPS) alebo

4.

rozlíšenie viac ako 14 bitov s výstupným výkonom viac ako 2,5 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

d)

užívateľom programovateľné logické obvody s maximálnym počtom jednobodových digitálnych vstupov/výstupov medzi 200 a 700;

e)

procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu v prípade súboru bodov FFT na úrovni 1 024 menej ako 1 ms;

f)

integrované obvody na zákazku, ktorých funkcia je neznáma, alebo výrobcovi nie je známe, aký kontrolný status majú zariadenia, v ktorých sa integrované obvody budú používať, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

viac ako 144 vývodov; alebo

2.

typická „doba oneskorenia základného hradla“ menej ako 0,4 ns;

g)

„vákuové elektronické súčiastky“ s postupnou vlnou, s impulzovou alebo stálou vlnou:

1.

súčiastky so spojenou dutinou alebo ich deriváty;

2.

súčiastky založené na skrutkovnicovom, zloženom vlnovode alebo na serpentínových vlnovodových obvodoch alebo ich odvodeninách, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

„okamžitá šírka pásma“ polovica oktávy alebo viac a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,2 alebo

b)

„okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy; b) „okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,4;

h)

pružné vlnovody navrhnuté na používanie pri frekvenciách nad 40 GHz;

i)

zariadenia s povrchovými akustickými vlnami a zariadenia s akustickými vlnami na stieranie povrchu (plytký objem) vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

nosná frekvencia viac ako 1 GHz alebo

2.

nosná frekvencia najviac 1 GHz a

a)

„potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ viac ako 55 dB;

b)

súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v μs a šírka pásma v MHz) je viac ako 100 alebo

c)

disperzné oneskorenie viac ako 10 μs;

Technická poznámka : Na účely X.A.I.001.i) je „potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ maximálna hodnota potlačenia uvedená v karte s údajmi.

j)

nasledujúce „články“:

1.

„primárne články“ s „hustotou energie“ najviac 550 Wh/kg pri 293 K (20°C);

2.

„sekundárne články“ s „hustotou energie“ najviac 350 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

Poznámka : X.A.I.001.j) sa nevzťahuje na batérie vrátane jednočlánkových batérií.

Technické poznámky:

1.

Na účely X.A.I.001.j) sa hustota energie (Wh/kg) vypočíta vynásobením menovitého napätia menovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) a vydelením výsledku hmotnosťou v kilogramoch. Ak sa menovitá kapacita neuvádza, hustota energie sa vypočíta vynásobením druhej mocniny menovitého napätia dobou vybíjania v hodinách a vydelením výsledku veľkosťou výboja v ohmoch a hmotnosťou v kilogramoch.

2.

Na účely X.A.I.001.j) je „článok“ elektrochemické zariadenie, ktoré má kladné a záporné elektródy a elektrolyt a je zdrojom elektrickej energie. Je základným stavebným prvkom batérie.

3.

Na účely X.A.I.001.j)1 je „primárny článok“ taký „článok“, ktorý nie je určený na nabíjanie z iného zdroja.

4.

Na účely X.A.I.001.j).2 je „sekundárny článok“ taký „článok“, ktorý je určený na nabíjanie z vonkajšieho elektrického zdroja.

k)

„supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy osobitne konštruované tak, aby ich bolo možné úplne nabiť alebo vybiť za dobu kratšiu ako jedna minúta, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Poznámka : X.A.I.001.k) sa nevzťahuje na „supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy navrhnuté pre medicínske zariadenia určené na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

1.

maximálna energia dodaná počas výboja vydelená trvaním výboja viac ako 500 kJ za minútu;

2.

vnútorný priemer vinutí pod prúdom je viac ako 250 mm a

3.

sú dimenzované na magnetickú indukciu viac ako 8 T alebo na „celkovú hustotu prúdu“ vo vinutí viac ako 300 A/mm2;

l)

obvody alebo systémy na uchovávanie elektromagnetickej energie obsahujúce komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších, ako je „kritická teplota“ aspoň jednej z ich „supravodivých“ zložiek, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

rezonančná prevádzková frekvencia nad 1 MHz;

2.

hustota uchovanej energie 1 MJ/m3 alebo viac a

3.

čas výboja menej ako 1 ms;

m)

hydrogén-izotopové tyratrony s keramickou-kovovou architektúrou a menovitým špičkovým prúdom 500 A alebo viac;

n)

nepoužíva sa;

o)

solárne články, sústavy pozostávajúce z článku, prepojenia a krycieho skla (CIC), solárne panely a solárne sústavy, ktoré sú „vhodné na vesmírne použitie“ a na ktoré sa nevzťahuje 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Univerzálne „elektronické zostavy“, moduly a zariadenia:

a)

elektronické skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

zariadenia na záznam údajov na digitálnu technickú magnetickú pásku, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s a využívanie techniky helikálneho snímania;

2.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 120 Mbit/s a využívanie techniky s pevnou magnetickou hlavou, alebo

3.

„určené na vesmírne použitie“;

c)

zariadenia s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s konštruované na konverziu digitálnych videorekordérov s magnetickou páskou tak, aby ich bolo možné použiť ako zariadenia na záznam údajov s digitálnym prístrojovým vybavením;

d)

nemodulárne analógové osciloskopy so šírkou pásma 1 GHz alebo viac;

e)

systémy modulárnych analógových osciloskopov, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

hlavná jednotka so šírkou pásma 1 GHz alebo viac alebo

2.

zásuvné moduly s individuálnou šírkou pásma 4 GHz alebo viac;

f)

analógové vzorkovacie osciloskopy na analýzu opakujúcich sa javov s účinnou šírkou pásma nad 4 GHz;

g)

digitálne osciloskopy a záznamníky prechodných javov, používajúce techniky analógovo-digitálnej konverzie, schopné uchovávať prechodné javy sekvenčným odberom vzoriek jednorazovými vstupmi v po sebe nasledujúcich intervaloch kratších ako 1 ns [pri viac ako 1 giga vzorke za sekundu (GSPS)], digitalizujúce na 8 bitov alebo s vyšším rozlíšením a uskladňujúce 256 alebo viac vzoriek.

Poznámka : X.A.I.002 sa vzťahuje na tieto osobitne navrhnuté komponenty pre analógové osciloskopy:

1.

zásuvné moduly;

2.

externé zosilňovače;

3.

predzosilňovače;

4.

vzorkovacie zariadenia;

5.

katódové trubice.

X.A.I.003

Osobitné zariadenia na spracovanie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

frekvenčné meniče a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

všetky zábleskové (flash) röntgeny alebo na nich postavené komponenty systémov impulznej energie vrátane Marxových generátorov, vysokovýkonných sietí na tvarovanie impulzov, vysokonapäťových kondenzátorov a spúšťačov;

d)

pulzné zosilňovače, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

elektronické zariadenia na generovanie časového oneskorenia alebo meranie časového intervalu:

1.

digitálne generátory časového oneskorenia s rozlišovacou schopnosťou 50 ns alebo menej počas časového intervalu 1 μs alebo väčšieho, alebo

2.

viackanálové (t. j. s troma alebo viacerými kanálmi) alebo modulárne merače časového intervalu a chronometrické zariadenia s rozlišovacou schopnosťou 50 ns alebo menej počas časového intervalu 1 μs alebo väčšieho;

f)

chromatografické a spektrometrické analytické nástroje.

X.B.I.001

Zariadenia na výrobu elektronických komponentov alebo materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (2) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka : X.B.I.001.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri výrobe iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na spracovanie materiálov na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001.b):

Poznámka : X.B.I.001 sa nevzťahuje na kremenné trubice do pecí, vložky pecí, lopatky, nádoby (okrem osobitne navrhnutých klietkových nádob), premývačky, kazety alebo tégliky osobitne navrhnuté pre zariadenia na spracovanie, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001.b)1.

a)

zariadenia na výrobu polykryštalického kremíka a materiálov, na ktoré sa vzťahuje 3C001 (3);

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na čistenie alebo spracovanie polovodičových materiálov III/V a II/VI, na ktoré sa vzťahuje 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 alebo 3C005 (4), okrem vyťahovačov kryštálov, v prípade ktorých pozri X.B.I.001.b.1.c;

c)

vyťahovače kryštálov a pece:

Poznámka : X.B.I.001.b)1.c) sa nevzťahuje na difúzne a oxidačné pece.

1.

žíhacie alebo rekryštalizačné zariadenia iné ako pece s konštantnou teplotou využívajúce vysoké rýchlosti prenosu energie schopné spracovať čipové plátky rýchlosťou presahujúcou 0,005 m2 za minútu;

2.

vyťahovače kryštálov „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

doplniteľné bez výmeny téglikovej nádoby;

b)

schopné prevádzky pri tlaku nad 2,5 x 105 Pa alebo

c)

schopné ťahať kryštály s priemerom presahujúcim 100 mm;

d)

zariadenia na epitaxiálny rast „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

schopné vytvárať vrstvu kremíka s rovnomernosťou hrúbky lepšou než ± 2,5 % v rozsahu vzdialenosti najmenej 200 mm;

2.

schopné vytvárať vrstvu z akéhokoľvek iného materiálu ako kremíka s rovnomernosťou hrúbky ± 3,5 % alebo lepšou v rozsahu čipového plátku alebo

3.

rotácia jednotlivých čipových plátkov počas spracovania;

e)

zariadenia na epitaxiálny rast pomocou molekulového lúča;

f)

magneticky vylepšené „naprašovacie“ zariadenia s osobitne navrhnutými integrálnymi uzávermi nakladania schopnými prenášať čipové plátky v izolovanom vákuovom prostredí;

g)

zariadenia osobitne navrhnuté na implantáciu iónov, difúziu vylepšenú iónovou technológiou alebo fototechnológiou, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

vzorovacia schopnosť;

2.

energia lúča (urýchľovacie napätie) vyššia ako 200 keV;

3.

optimalizované tak, aby pracovali s energiou lúča (urýchľovacím napätím) menej ako 10 keV, alebo

4.

schopné implantovať kyslík s vysokou energiou do zahriateho „substrátu“ z polovodičového materiálu;

h)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na selektívne odstraňovanie (leptanie) anizotropnými suchými metódami (napr. plazmou):

1.

„typy šarží“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou; alebo

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej;

2.

„typy s jediným čipovým plátkom“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou;

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej; alebo

c)

manipulácia možná z kazety do kazety a nakladanie čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámky:

1.

Pojem „typy šarží“ sa vzťahuje na stroje, ktoré nie sú osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Takéto stroje môžu spracúvať dva alebo viac čipových plátkov súčasne so spoločnými procesnými parametrami, ako sú napr. RF výkon, teplota, leptací plyn, prietoky.

2.

Pojem „typy s jediným čipovým plátkom“ sa vzťahuje na stroje osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Tieto stroje môžu používať techniky automatickej manipulácie s čipovými plátkami na naloženie jedného plátku do zariadenia na spracovanie. Toto vymedzenie zahŕňa zariadenia, ktoré môžu nakladať a spracúvať niekoľko čipových plátkov, ale kde parametre leptania, napr. RF výkon alebo koncový bod, možno nezávisle určiť pre každý jednotlivý čipový plátok.

i)

zariadenia na „chemické nanášanie pár prvkov“ (CVD), napr. CVD vylepšené plazmou (PECVD) alebo CVD vylepšené fototechnológiou, na výrobu polovodičových zariadení, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, na nanášanie oxidov, nitridov, kovov alebo polykryštalického kremíka:

1.

zariadenie na „chemické nanášanie pár prvkov“ pracujúce pod 105 Pa; alebo

2.

zariadenia PECVD pracujúce buď pod 60 Pa, alebo s automatickou manipuláciou z kazety do kazety a nakladaním čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámka : X.B.I.001.b)1.i) sa nevzťahuje na nízkotlakové systémy na „chemické nanášanie pár prvkov“ (LPCVD) ani na reaktívne zariadenia na „naprašovanie“.

j)

systémy elektrónových lúčov osobitne navrhnuté alebo upravené na vytváranie masiek alebo spracovanie polovodičových zariadení vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

elektrostatický deflektor lúča;

2.

tvarovaný lúč s iným profilom ako Gaussova krivka;

3.

digitálno-analógová konverzná rýchlosť viac ako 3 MHz;

4.

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov, alebo

5.

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 μm alebo vyššia;

Poznámka : X.B.I.001.b)1.j) sa nevzťahuje na systémy na vyvolanie elektrónového lúča ani na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy.

k)

zariadenia na povrchovú úpravu na spracovanie polovodičových čipových plátkov:

1.

osobitne navrhnuté zariadenia na spracovanie zadných strán čipových plátkov tenších ako 100 μm a na ich následné oddelenie; alebo

2.

osobitne navrhnuté zariadenia na dosiahnutie drsnosti aktívneho povrchu spracovaného čipového plátku s 2 sigma hodnotou 2 μm alebo menej, celková odchýlka (TIR);

Poznámka : X.B.I.001.b)1.k) sa nevzťahuje na jednostranné lapovacie a leštiace zariadenia na povrchovú úpravu čipových plátkov.

l)

prepojovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spoločné samostatné alebo viaceré vákuové komory osobitne navrhnuté tak, aby umožňovali integráciu akéhokoľvek zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001, do kompletného systému;

m)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré používajú „lasery“ na opravy alebo orezávanie „monolitických integrovaných obvodov“ s niektorou z týchto vlastností:

1.

presnosť polohovania menej ako ± 1 μm alebo

2.

veľkosť bodu (šírka odrezku) menšia ako 3 μm.

Technická poznámka : Na účely X.B.I.001.b)1 je „naprašovanie“ proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na substrát. ( Poznámka : triódové, magnetrónové alebo rádiofrekvenčné naprašovanie na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti nanášania predstavujú bežnú modifikáciu tohto procesu.).

2.

masky, substráty masiek, zariadenia na výrobu masiek a zariadenia na prenos obrazu na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001:

Poznámka : Pojem masky sa vzťahuje na masky používané na litografiu elektrónovým lúčom, röntgenovú litografiu a ultrafialovú litografiu, ako aj na bežnú ultrafialovú a viditeľnú fotolitografiu.

a)

hotové masky, kontrolné šablóny znakov a ich návrhy okrem:

1.

hotových masiek alebo kontrolných šablón znakov na výrobu integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (5); alebo

2.

masiek alebo kontrolných šablón znakov vyznačujúcich sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

ich konštrukcia je založená na geometriách 2,5 μm alebo viac a

b)

konštrukcia neobsahuje osobitné prvky na zmenu zamýšľaného použitia prostredníctvom výrobného zariadenia alebo „softvéru“;

b)

substráty masiek:

1.

„substráty“ s tvrdým povrchom (napr. sklo, kremík, zafír), potiahnuté (napr. chróm, kremík, molybdén), na prípravu masiek s rozmermi presahujúcim 125 mm x 125 mm, alebo

2.

substráty osobitne navrhnuté pre röntgenové masky;

c)

zariadenia iné ako počítače na všeobecné účely, osobitne navrhnuté na navrhovanie polovodičových zariadení alebo integrovaných obvodov pomocou počítača (CAD);

d)

zariadenia alebo stroje na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov:

1.

fotooptické fázové kamery a opakovacie kamery schopné vytvoriť polia väčšie ako 100 mm x 100 mm alebo schopné vytvoriť jednorazovú expozíciu väčšiu ako 6 mm x 6 mm v rovine obrazu (t. j. ohnisko), alebo schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 μm vo fotorezistente na „substráte“;

2.

zariadenia na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov používajúce litografiu iónov alebo „laserového“ lúča schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 μm, alebo

3.

zariadenia alebo držiaky na zmenu masiek alebo kontrolných šablón znakov alebo na pridávanie tenkého povlaku na odstránenie kazov;

Poznámka : X.B.I.001.b)2.d)1 a b)2.d)2 sa nevzťahujú na zariadenia na výrobu masiek využívajúce foto-optické metódy, ktoré boli buď komerčne dostupné pred 1. januárom 1980, alebo ktoré nemajú lepší výkon ako takéto zariadenia.

e)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na kontrolu masiek, kontrolných šablón znakov alebo tenkého povlaku s:

1.

rozlíšením 0,25 μm alebo vyšším a

2.

presnosťou 0,75 μm alebo vyššou na vzdialenosť v jednej alebo dvoch súradniciach 63,5 mm alebo viac;

Poznámka : X.B.I.001.b)2.e) sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

f)

nastavovacie a zobrazovacie zariadenia na výrobu čipových plátkov pomocou foto-optických alebo röntgenových metód, napr. litografické zariadenia vrátane zariadení na prenos obrazu a zariadení s fázovaním a opakovaním (priamo na čipovom plátku) alebo zariadenia s fázovaním a skenovaním (skenery), schopné vykonávať ktorúkoľvek z týchto funkcií:

Poznámka : X.B.I.001.b)2.f) sa nevzťahuje na zariadenia na foto-optické priame alebo nepriame nastavovanie a expozíciu masiek a zariadenia na priamy prenos obrazu.

1.

výroba s veľkosťou vzoru menšou ako 2,5 μm;

2.

nastavenie s presnosťou jemnejšou ako ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

strojový overlay maximálne ± 0,3 μm, alebo

4.

zdroj svetla s vlnovou dĺžkou menej ako 400 nm;

g)

zariadenia s elektrónovým lúčom, iónovým lúčom alebo röntgenovými lúčom na prenos projekcie obrazu schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 μm;

Poznámka : Pre cielené systémy s odchyľovaným lúčom (systémy priameho zápisu) pozri X.B.I.001.b)1.j).

h)

zariadenia používajúce „lasery“ na priame zapisovanie na čipové plátky schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 μm.

3.

zariadenia na konštrukciu integrovaných obvodov:

a)

nanášače na matricu „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

osobitne navrhnuté pre „hybridné integrované obvody“;

2.

zdvih polohovania na osiach X-Y viac ako 37,5 x 37,5 mm a

3.

presnosť umiestňovania na osiach X-Y vyššia ako ± 10 μm;

b)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ na vytváranie viacerých väzieb jednou operáciou (napr. smerovače lúčov, pásové nanášače, páskové nanášače);

c)

poloautomatické alebo automatické uzavierače za tepla, v ktorých sa uzáver lokálne zohrieva na vyššiu teplotu ako telo zostavy, osobitne navrhnuté pre keramické mikroobvody, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (6) a ktorých výkon sa rovná alebo je väčší ako jedno balenie za minútu;

Poznámka : X.B.I.001.b)3 sa nevzťahuje na univerzálne bodové zvárače typu s odporom.

4.

filtre pre čisté miestnosti, schopné vytvoriť vzduchové prostredie 10 alebo menej častíc s veľkosťou 0,3 μm alebo menej na ploche 0,02832 m3, a ich filtračné materiály.

Technická poznámka : Na účely X.B.I.001 pojem „riadené programom uloženým v pamäti“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže byť „riadené programom uloženým v pamäti“ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.I.002

Zariadenia na kontrolu alebo skúšanie elektronických komponentov a materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (7) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka : X.B.I.002.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri kontrole alebo skúšaní iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na kontrolu „riadené programom uloženým v pamäti“ na automatickú detekciu kazov, chýb alebo kontaminantov o veľkosti 0,6 μm alebo menej v alebo na spracovaných čipových plátkoch, substrátoch, iných obvodoch, ako sú doska plošných spojov alebo čipov, používajúce optické techniky získavania obrazu na porovnanie vzorov;

Poznámka : X.B.I.002.b)1 sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

2.

osobitne navrhnuté meracie a analytické zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“:

a)

osobitne navrhnuté na meranie obsahu kyslíka alebo uhlíka v polovodičových materiáloch;

b)

zariadenia na meranie šírky línie s rozlíšením 1 μm alebo vyšším;

c)

osobitne navrhnuté prístroje na meranie plochosti schopné merať odchýlky od plochosti 10 μm alebo menej s rozlíšením 1 μm alebo vyšším;

3.

zariadenia na kontrolu čipových plátkov „riadené programom uloženým v pamäti“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

presnosť polohovania menej ako 3,5 μm;

b)

schopnosť skúšať zariadenia s viac ako 68 vývodmi alebo

c)

schopnosť skúšania pri frekvencii nad 1 GHz;

4.

zariadenia na skúšanie:

a)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na skúšanie samostatných diskrétnych polovodičových zariadení a nezapuzdrených čipov, schopné skúšania pri frekvenciách nad 18 GHz;

Technická poznámka : Samostatné polovodičové zariadenia zahŕňajú fotobunky a solárne články.

b)

zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na skúšanie integrovaných obvodov a ich „elektronických zostáv“ schopné skúšok funkčnosti:

1.

pri „vzorovej frekvencii“ viac ako 20 MHz alebo

2.

pri „vzorovej frekvencii“ viac ako 10 MHz, ale menej ako 20 MHz, a schopné skúšať zostavy s viac ako 68 vývodmi.

Poznámky : X.B.I.002.b)4.b) sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie:

1.

pamätí;

2.

„zostáv“ alebo tried „elektronických zostáv“ pre použitie v domácnosti a pre zábavný priemysel a

3.

elektronických komponentov, „elektronických zostáv“ a integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (8) alebo X.A.I.001, za predpokladu, že časťou takýchto zariadení na skúšanie nie sú výpočtové zariadenia s „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“.

Technická poznámka : Na účely X.B.I.002.b)4.b) sa „vzorová frekvencia“ vymedzuje ako maximálna frekvencia digitálnej operácie skúšobného zariadenia. Preto sa rovná najvyššej rýchlosti prenosu dát, ktorú je skúšobné zariadenie schopné dosiahnuť v nemultiplexnom režime. Označuje sa aj ako skúšobná rýchlosť, maximálna digitálna frekvencia alebo maximálna digitálna rýchlosť.

c)

zariadenia osobitne navrhnuté na určovanie výkonnosti sústav s ohniskovou rovinou pri vlnových dĺžkach viac ako 1 200 nm, ktoré používajú merania „riadené programom uloženým v pamäti“ alebo vyhodnocovanie pomocou počítača, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

využívanie priemeru bodu skenovacieho svetla menej ako 0,12 mm;

2.

navrhnuté na meranie fotosenzitívnych výkonnostných parametrov a na hodnotenie frekvenčnej odozvy, funkcie prenosu modulácie, jednotnosti reakcie alebo šumu, alebo

3.

navrhnuté na hodnotenie sústav schopných vytvárať obraz s viac ako 32 x 32 riadkovými prvkami;

5.

systémy na skúšanie postavené na technológii elektrónového lúča navrhnuté na prevádzku pri 3 keV alebo menej, alebo „laserové“ systémy lúčov na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

stroboskopická schopnosť buď prerušovaním lúča, alebo blikaním detektora;

b)

elektrónový spektrometer na meranie napätia s rozlíšením menej ako 0,5 V, alebo

c)

upínacie elektrické skúšobné prvky na analýzu výkonnosti integrovaných obvodov;

Poznámka : X.B.I.002.b)5 sa nevzťahuje na skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení.

6.

multifunkčné systémy so zaostrenými iónovými lúčmi „riadené programom uloženým v pamäti“ osobitne navrhnuté na výrobu, opravu, analýzu fyzického usporiadania a skúšanie masiek alebo polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 μm alebo vyššia; alebo

b)

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov,

7.

systémy na meranie častíc využívajúce „lasery“ navrhnuté na meranie veľkosti a koncentrácie častíc vo vzduchu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

a)

schopnosť merať veľkosť častíc 0,2 μm alebo menej pri prietoku 0,02832 m3 za minútu alebo viac a

b)

schopnosť charakterizovať čistý vzduch triedy 10 alebo vyššej.

Technická poznámka : Na účely X.B.I.002 pojem „riadené programom uloženým v pamäti“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže byť „riadené programom uloženým v pamäti“ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.C.I.001

Pozitívne odolné materiály dimenzované na polovodičovú litografiu osobitne upravené (optimalizované) na použitie pri vlnových dĺžkach 370 až 193 nm.

X.D.I.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 alebo X.B.I.002; alebo „softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 3B001.g a 3B001.h (9).

X.E.I.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 alebo X.B.I.002, alebo materiálov, na ktoré sa vzťahuje X.C.I.001.

Kategória II – Počítače

Poznámka : Kategória II sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické zostavy“ a príbuzné zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 4A001 alebo 4A003 (10), a ich osobitne navrhnuté komponenty.

Poznámka : Stav kontroly „digitálnych počítačov“ a príbuzných zariadení opísaný v X.A.II.001 sa určuje podľa stavu kontroly ostatných zariadení alebo systémov pod podmienkou, že:

a)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia sú rozhodujúce pre chod ostatných zariadení alebo systémov;

b)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia nie sú „základným prvkom“ ostatných zariadení alebo systémov; a

N.B.1 : Stav kontroly zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zlepšenie obrazu“ osobitne navrhnutého pre iné zariadenia s funkciami obmedzenými na funkcie požadované pre iné zariadenia sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení aj vtedy, ak prekračuje kritérium „základného prvku“. N.B.2 : Pre stav kontroly „digitálnych počítačov“ alebo príbuzných zariadení pre telekomunikačné zariadenie pozri kategóriu 5, časť 1 (Telekomunikácie) (11) .

c)

„Technológia“ pre „digitálne počítače“ a príbuzné zariadenia sa riadi bodom 4E (12) .

a)

elektronické počítače a príbuzné zariadenia a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty, dimenzované na prevádzku pri teplote prostredia vyššej ako 343 K (70°C);

b)

„digitálne počítače“ vrátane zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

c)

„elektronické zostavy“, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na zvýšenie výkonu agregovaním procesorov týmto spôsobom:

1.

navrhnuté tak, aby boli schopné agregácie pri konfigurácii 16 alebo viac procesorov;

2.

nepoužíva sa;

Poznámka 1: X.A.II.001.c) sa uplatňuje iba na „elektronické zostavy“ a programovateľné vzájomné prepojenia s „APP“ neprekračujúcim limity uvedené v X.A.II.001.b), ak sa expedujú ako neintegrované „elektronické zostavy“. Neuplatňuje sa na „elektronické zostavy“, ktoré sú inherentne limitované už povahou svojej konštrukcie na použitie ako príbuzné zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001.k).

Poznámka 2: X.A.II.001.c) sa nevzťahuje na „elektronickú zostavu“ osobitne navrhnutú pre určitý produkt alebo skupinu produktov, ktorých maximálna konfigurácia neprekračuje limity uvedené v X.A.II.001.b).

d)

nepoužíva sa;

e)

nepoužíva sa;

f)

zariadenie na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

g)

nepoužíva sa;

h)

nepoužíva sa;

i)

zariadenie obsahujúce „zariadenie koncového rozhrania“ prekračujúce limity uvedené v X.A.III.101;

Technická poznámka : Na účely X.A.II.001.i) „zariadenie koncového rozhrania“ znamená zariadenie, cez ktoré informácia vstupuje do telekomunikačného systému alebo cez ktoré informácia z neho vystupuje, napríklad telefón, dátové zariadenie, počítač atď.

j)

zariadenie osobitne navrhnuté na zabezpečenie externých prepojení „digitálnych počítačov“ alebo pridružených zariadení, ktoré umožňuje komunikáciu s rýchlosťou prenosu dát vyššou ako 80 Mbyte/s.

Poznámka : X.A.II.001.j) sa nevzťahuje na zariadenia na vzájomné interné prepojenie (napr. prepojovacie roviny, zbernice), zariadenia na pasívne vzájomné prepojenie, „riadiace jednotky prístupu do siete“ alebo „regulátory komunikačného kanála“.

Technická poznámka : Na účely X.A.II.001.j) je „regulátor komunikačného kanála“ fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť integrovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

k)

„hybridné počítače“ a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

32 kanálov alebo viac a

2.

rozlíšenie 14 bitov (plus znamienkový bit) alebo viac, s rýchlosťou konverzie 200 000 Hz alebo viac.

X.D.II.001

„Softvér“ na overovanie a validáciu „programov“, „softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ a „softvér“ operačného systému, ktorý je osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“.

a)

„softvér“ na overovanie a validáciu „programov“ využívajúci matematické a analytické techniky a navrhnutý alebo upravený pre „programy“ s viac ako 500 000 pokynmi „zdrojového kódu“;

b)

„softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ z dát, ktoré sa získavajú online z vonkajších snímačov opísaných v nariadení (EÚ) 2021/821, alebo

c)

„softvér“ operačného systému osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“, ktorý zaručuje „globálnu latenciu prerušenia“ menej ako 20 μs.

Technická poznámka : Na účely X.D.II.001 je „globálna latencia prerušenia“ časový úsek, ktorý počítačový systém potrebuje na rozpoznanie prerušenia spôsobeného udalosťou, na obsluhu tohto prerušenia a na vykonanie zmeny kontextu (prepnutie) na alternatívnu rezidentnú pamäťovú operáciu čakajúcu pri prerušení.

X.D.II.002

„Softvér“ iný ako ten, na ktorý sa vzťahuje 4D001 (13), osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 4A101 (14).

X.E.II.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.II.001 alebo X.D.II.002.

X.E.II.002

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení navrhnutých na „spracovanie viacnásobného toku dát“.

Technická poznámka : Na účely X.E.II.002 je „spracovanie viacnásobného toku dát“ mikroprogram alebo taká technika architektúry zariadenia, ktorá umožňuje súčasné spracovanie dvoch alebo viacerých dátových sekvencií pod kontrolou jednej alebo viacerých sekvencií inštrukcií takými prostriedkami, ako sú napríklad:

1.

architektúry SIMD (jedna inštrukcia, viac údajov) ako vektorové alebo maticové procesory;

2.

architektúry MSIMD (jedna viacnásobná inštrukcia, viac údajov);

3.

architektúry MIMD (viacnásobné inštrukcie, viac údajov) vrátane takých, ktoré sú pevne spojené, tesne spojené alebo voľne spojené; alebo

4.

štruktúrované polia prvkov spracovania vrátane systolických polí.

Kategória III, časť 1 – Telekomunikácie

Poznámka : Kategória III, časť 1 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.101

Telekomunikačné zariadenia.

a)

akýkoľvek druh telekomunikačného zariadenia, na ktorý sa nevzťahuje 5A001.a) (15), osobitne navrhnutý na prevádzku mimo teplotného rozpätia od 219 K (–54 °C) do 397 K (124 °C);

b)

telekomunikačné prenosové zariadenia a systémy a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov:

Poznámka : Telekomunikačné prenosové zariadenia:

a)

rozdeľujeme ich do týchto kategórií alebo ich kombinácií:

1.

rádiové zariadenie (napríklad vysielače, prijímače a transceivery, t. j. vysielače s prijímačmi);

2.

koncové zariadenie linky (LTE);

3.

medzifrekvenčné zosilňovače;

4.

opakovače;

5.

regenerátory;

6.

translačné kódovače (transkodéry);

7.

multiplexory (vrátane štatistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

transmultiplexory (pozri odporúčanie G701 medzinárodného výboru CCITT);

10.

digitálne zariadenia na krížové prepojenie „riadené programom uloženým v pamäti“;

11.

„gateways“ (brány) a mosty;

12.

„rozbočovače“ (MAU);

b)

navrhnuté na použitie v jednokanálovej alebo viackanálovej komunikácii prostredníctvom niektorého z týchto spôsobov:

1.

kábel (linka);

2.

koaxiálny kábel;

3.

kábel z optických vlákien;

4.

elektromagnetické vyžarovanie; alebo

5.

šírenie podvodných akustických vĺn.

1.

využívajú digitálne techniky vrátane digitálneho spracovania analógových signálov a sú navrhnuté na prevádzku pri „rýchlosti digitálneho prenosu“ na najvyššej úrovni multiplexu presahujúcej 45 Mbit/s alebo pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ presahujúcej 90 Mbit/s;

Poznámka : X.A.III.101.b)1 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

modemy využívajúce „pásma jedného hlasového kanála“ s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 9 600 bitov za sekundu;

3.

sú digitálnymi zariadeniami na krížové prepojenie „riadenými programom uloženým v pamäti“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port;

4.

sú zariadeniami obsahujúcimi niektorý z týchto prvkov:

a)

„riadiace jednotky prístupu do siete“ a ich súvisiace spoločné médium s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 33 Mbit/s; alebo

b)

„regulátory komunikačného kanála“ s digitálnym výstupom s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 64 000 bit/s na jeden kanál;

Poznámka : Ak niektoré z neriadených zariadení obsahuje „riadiacu jednotku prístupu do siete“, nemôže mať žiadny typ telekomunikačného rozhrania okrem tých, ktoré sú opísané v X.A.III.101.b)4, no daný bod sa na ne nevzťahuje.

5.

používajú „laser“ a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

a)

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 000 nm alebo

b)

zariadenie používajúce analógové techniky a majúce šírku pásma viac ako 45 MHz;

c)

používajú techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodýnne alebo homodýnne techniky);

d)

používajú techniky vlnového mulitplexu alebo

e)

vykonávajú „optické zosilnenie“;

6.

rádiové zariadenia prevádzkované pri vstupných alebo výstupných frekvenciách presahujúcich:

a)

31 GHz pre aplikácie pozemných staníc na satelitnú komunikáciu alebo

b)

26,5 GHz pre ostatné aplikácie;

Poznámka : X.A.III.101.b)6 sa nevzťahuje na zariadenia na civilné použitie, ak dodržiavajú pridelené pásmo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) od 26,5 GHz do 31 GHz.

7.

sú rádiovými zariadeniami, ktoré využívajú niektorý z týchto prvkov:

a)

techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 4, ak „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ presahuje 8,5 Mbit/s;

b)

techniky QAM nad úrovňou 16, ak je „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ 8,5 Mbit/s alebo nižšia;

c)

iné techniky digitálnej modulácie a majú „spektrálnu účinnosť“ viac ako 3 bit/s/Hz alebo

d)

fungujú v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a majú zabudované adaptívne techniky, ktoré zabezpečujú potlačenie interferujúceho signálu o viac ako 15 dB.

Poznámky:

1.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na rádiové relé zariadenia určené na prevádzku v pásme pridelenom Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU):

a)

ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

nepresahujú 960 MHz alebo

2.

„celková rýchlosť digitálneho prenosu“ nepresahuje 8,5 Mbit/s a

b)

ktoré majú „spektrálnu účinnosť“ nepresahujúcu 4 bit/s/Hz;

c)

prepínacie zariadenia „riadené programom uloženým v pamäti“ a súvisiace signalizačné systémy vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

Poznámka : Štatistické multiplexy s digitálnym vstupom a digitálnym výstupom, ktoré zabezpečujú prepínanie, sa považujú za prepínače „riadené programom uloženým v pamäti“.

1.

zariadenia alebo systémy „prepínania dát (správ)“ navrhnuté na „prevádzku v paketovom režime“ a ich „elektronické zostavy“ a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

2.

nepoužíva sa;

3.

smerovanie (routing) alebo prepínanie „datagramových“ paketov;

Poznámka : X.A.III.101.c)3 sa nevzťahuje na siete, v ktorých sa môžu používať len „riadiace jednotky prístupu do siete“, ani na samotné „riadiace jednotky prístupu do siete“.

4.

nepoužíva sa;

5.

viacúrovňová priorita a preempcia pre prepínanie obvodov;

Poznámka : X.A.III.101.c)5 sa nevzťahuje na jednoúrovňovú preempciu volania.

6.

navrhnuté na automatický prenos celulárnych rádiových volaní na iné celulárne prepínače alebo automatické prepojenie na centralizovanú databázu účastníkov, ktorá je spoločná pre viac ako jeden prepínač;

7.

obsahujúce digitálne zariadenia na krížové prepojenie „riadené programom uloženým v pamäti“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port;

8.

„signalizácia spoločným kanálom“ fungujúca buď v nepridruženom, alebo kvázi pridruženom režime prevádzky;

9.

„dynamické adaptívne smerovanie“;

10.

sú paketovými prepínačmi, prepínačmi obvodov a smerovačmi s portmi alebo linkami, ktoré presahujú niektorú z týchto hodnôt:

a)

„rýchlosť signalizácie dát“64 000 bitov/s na jeden kanál v prípade „regulátora komunikačného kanála“; alebo

Poznámka : X.A.III.101.c)10.a) sa nevzťahuje na multiplexné kompozitné linky, ktoré sú zložené len z komunikačných kanálov, na ktoré sa jednotlivo nevzťahuje X.A.III.101.b)1.

b)

„rýchlosť digitálneho prenosu“ 33 Mbit/s v prípade „riadiacej jednotky prístupu do siete“ a súvisiaceho bežného média;

Poznámka : X.A.III.101.c)10 sa nevzťahuje na prepínače paketov alebo smerovače s portmi alebo linkami, ktoré nepresahujú limity uvedené v X.A.III.101.c)10.

11.

„optické prepínanie“;

12.

používajúce techniky „asynchrónneho prenosového módu“ („ATM“);

d)

optické vlákna a káble z optických vlákien s dĺžkou viac ako 50 m určené na prevádzku v jednom režime;

e)

centralizované riadenie siete vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

prijíma dáta z uzlov a

2.

spracúva tieto dáta s cieľom zabezpečiť riadenie dátovej prevádzky bez toho, aby sa vyžadovali rozhodnutia prevádzkovateľa, a vykonáva tak „dynamické adaptívne smerovanie“;

Poznámka 1: X.A.III.101.e) nezahŕňa prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

Poznámka 2: X.A.III.101.e) nevylučuje riadenie dátovej prevádzky ako funkciu predvídateľných štatistických prenosových podmienok.

f)

fázované anténové sústavy prevádzkované nad 10,5 GHz, obsahujúce aktívne prvky a distribuované komponenty a navrhnuté tak, aby umožňovali elektronické riadenie tvarovania a zameriavania lúčov, okrem pristávacích systémov s prístrojmi, ktoré spĺňajú normy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) [mikrovlnné pristávacie systémy (MLS)];

g)

zariadenia mobilnej komunikácie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, ich „elektronické zostavy“ a komponenty; alebo

h)

rádiové reléové komunikačné zariadenia navrhnuté na používanie pri frekvencii najmenej 19,7 GHz a ich komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Technická poznámka : Na účely X.A.III.101:

1.

„Asynchrónny prenosový mód“ („ATM“) je režim prenosu, v ktorom sú informácie usporiadané do buniek; asynchrónny je v tom zmysle, že opakovaný výskyt pamäťových buniek závisí od požadovanej alebo okamžitej prenosovej rýchlosti v bitoch.

2.

„Šírka pásma jedného hlasového kanála“ je zariadenie na prenos údajov navrhnuté na prevádzku v jednom hlasovom kanáli s frekvenciou 3 100 Hz v zmysle odporúčania G.151 medzinárodného výboru CCITT.

3.

„Regulátor komunikačného kanála“ je fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť integrovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

4.

„Datagram“ je samostatná, nezávislá dátová jednotka, ktorá obsahuje dostatočný objem informácií na to, aby ju mohol smerovač presmerovať zo zdrojového do cieľového koncového dátového zariadenia bez spoliehania sa na predchádzajúce výmeny medzi týmto zdrojovým a cieľovým koncovým dátovým zariadením a prenosovou sieťou.

5.

„Fast select (Rýchla voľba)“ je aplikácia použiteľná pri virtuálnych volaniach, ktorá umožňuje koncovému dátovému zariadeniu rozšíriť možnosť prenosu dát v paketoch na nadviazanie a ukončenie spojenia nad rámec základných funkcií virtuálneho volania.

6.

„Gateway (Brána)“ je funkcia, ktorú vykonáva akékoľvek zariadenie v kombinácii so „softvérom“ a ktorá spočíva v konverzii konvencií pre prezentáciu, spracovanie alebo komunikáciu informácií používaných v jednom systéme na zodpovedajúce, avšak odlišné konvencie používané v druhom systéme.

7.

„Digitálna sieť integrovaných služieb“ (ISDN) je jednotná digitálna sieť na prenos medzi koncovými zariadeniami siete, v ktorej sa dáta pochádzajúce zo všetkých druhov komunikácie (napríklad hlas, text, dáta, statické a pohyblivé obrazy) prenášajú z jedného portu (terminálu) v prepínači cez jednu prístupovú linku k účastníkovi a od účastníka.

8.

„Paket“ je skupina binárnych číslic zahŕňajúca dáta a signály riadenia volania, ktorá sa prepína ako ucelený blok. Dáta, signály riadenia volania a prípadné informácie o kontrole chýb sú usporiadané v špecifickom formáte.

9.

„Signalizácia spoločným kanálom“ je prenos riadiacich informácií (signalizácia) prostredníctvom kanála, ktorý je oddelený od kanála používaného pre správy. Signalizačný kanál zvyčajne ovláda viaceré kanály správ.

10.

„Rýchlosť signalizácie dát“ je rýchlosť v zmysle odporúčaní ITU 53-36, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že v prípade nebinárnej modulácie hodnota baud za sekundu a bit za sekundu nie je rovnaká. Treba zahrnúť bity pre kódovacie, kontrolné a synchronizačné funkcie.

11.

„Dynamické adaptívne smerovanie“ je automatické presmerovávanie prenosov založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

12.

„Rozbočovač“ je zariadenie, ktoré obsahuje jedno alebo viac komunikačných rozhraní („riadiace jednotky prístupu do siete“, „regulátory komunikačného kanála“, modemy alebo počítačové zbernice) na pripojenie koncového zariadenia do siete.

13.

„Spektrálna účinnosť“ je „rýchlosť digitálneho prenosu“ [bits/s]/6 dB šírka frekvenčného spektra v Hz.

14.

Pojem „riadené programom uloženým v pamäti“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií.

Poznámka : Zariadenie môže byť „riadené programom uloženým v pamäti“ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.III.101

Telekomunikačné skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.C.III.101

Predformy zo skla alebo z akéhokoľvek iného materiálu optimalizované na výrobu optických vlákien, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 a X.B.III.101, a „softvér“ na dynamické adaptívne smerovanie podľa tohto opisu:

a)

„softvér“, iný ako v strojovo vykonávateľnej forme, osobitne navrhnutý na „dynamické adaptívne smerovanie“;

b)

nepoužíva sa.

X.E.III.101

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 alebo X.B.III.101, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.101, a iné „technológie“, ako sa uvádza ďalej:

a)

špecifické „technológie“:

1.

„technológia“ na spracovanie a nanášanie ochranných povlakov na optické vlákna osobitne navrhnuté tak, aby boli vhodné na použitie pod vodou;

2.

„technológia“ na „vývoj“ zariadení využívajúcich techniky „synchrónnej digitálnej hierarchie“ („SDH“) alebo „synchrónnej optickej siete“ („SONET“).

Technická poznámka : Na účely X.E.III.101:

1.

„Synchrónna digitálna hierarchia“ (SDH) je digitálna hierarchia, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na rôznych druhoch médií. Formát je založený na synchrónnom transportnom module (STM), ktorý je vymedzený v odporúčaniach G.703, G.707, G.708, G.709 a ďalších odporúčaniach CCITT, ktoré sa ešte len uverejnia. Rýchlosť na prvej úrovni „SDH“ je 155,52 Mbit/s.

2.

„Synchrónna optická sieť“ (SONET) je sieť, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na optických vláknach. Formát je severoamerickou verziou „SDH“ a tiež používa synchrónny transportný modul (STM). Používa však synchrónny transportný signál (STS) ako základný transportný modul s rýchlosťou na prvej úrovni 51,81 Mbit/s. Normy SONET sa integrujú do noriem „SDH“.

Kategória III, časť 2 – Bezpečnosť informácií

Poznámka : Kategória III, časť 2 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.201

Tieto zariadenia:

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

tovar zatriedený ako šifrovanie pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (16).

X.D.III.201

„Softvér“ na „bezpečnosť informácií“:

Poznámka : Táto položka sa nevzťahuje na „softvér“ navrhnutý alebo upravený na ochranu pred škodlivým poškodením počítača, napr. vírusmi, kde je použitie „kryptografie“ obmedzené na autentifikáciu, digitálny podpis a/alebo dešifrovanie údajov alebo súborov.

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

„softvér“ klasifikovaný ako šifrovací softvér pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (17).

X.E.III.201

„Technológia“ na „bezpečnosť informácií“ podľa všeobecnej poznámky k technológii:

a)

nepoužíva sa;

b)

„technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „používanie“ tovaru hromadného trhu, na ktorý sa vzťahuje X.A.III.201.c), alebo „softvér“ pre masový trh, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.201.c).

Kategória IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001

Námorné alebo suchozemské akustické zariadenia schopné detegovať alebo lokalizovať podmorské objekty alebo prvky alebo určovať polohu hladinových plavidiel alebo podvodných plavidiel a osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.A.IV.002

Optické snímače:

a)

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu a ich osobitne navrhnuté komponenty:

1.

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

maximálna odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 400 nm, ale najviac 1 050 nm;

b)

mikrokanáliková doštička pre elektrónové zosilnenie obrazu s rozostupom otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) menej ako 25 μm a

c)

ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

fotokatóda S-20, S-25 alebo multialkalická fotokatóda alebo

2.

fotokatóda GaAs alebo GaInAs;

2.

zvlášť navrhnuté mikrokanálikové doštičky tak, aby mali oboje z týchto vlastností:

a)

15 000 alebo viac elektrónok na doštičku a

b)

rozostup otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) najviac 25 μm;

b)

zobrazovacie zariadenia s priamym pozorovaním, pracujúce vo viditeľnom alebo infračervenom spektre, ktorých súčasťou sú elektrónky na zosilnenie jasu obrazu majúce charakteristiky uvedené v X.A.IV.002.a)1.

X.A.IV.003

Kamery:

a)

kamery, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v poznámke 3 k 6A003.b)4 (18);

b)

nepoužíva sa;

X.A.IV.004

Optika:

Poznámka : X.A.IV.004 sa nevzťahuje na optické filtre s pevnými vzduchovými štrbinami alebo Lyotove filtre.

a)

optické filtre:

1.

pre vlnové dĺžky najmenej 250 nm, pozostávajúce z viacvrstvových optických povlakov a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

šírka pásma 1 nm alebo menej veľkosti bodu s plnou šírkou v polovici maxima (FWHM) a špičkový prenos 90 % alebo viac, alebo

b)

šírka pásma 0,1 nm alebo menej FWHM a špičkový prenos 50 % alebo viac;

2.

pre vlnové dĺžky menej ako 250 nm a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

laditeľné v spektrálnom rozsahu 500 nm alebo viac;

b)

okamžité optické pásmo 1,25 nm alebo menej;

c)

vlnová dĺžka upraviteľná v rozmedzí 0,1 ms s presnosťou 1 nm alebo lepšou v rámci laditeľného spektrálneho rozsahu a

d)

jednotlivý špičkový prenos 91 % alebo viac;

3.

optické prepínače nepriepustnosti (filtre) so zorným poľom 30° alebo širším a s časom odozvy 1 ns alebo menej;

b)

kábel z „fluoridového vlákna“ alebo jeho optické vlákna s útlmom menším ako 4 dB/km v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 1 000 nm, ale najviac 3 000 nm;

Technická poznámka : Na účely X.A.IV.004.b) sú „fluoridové vlákna“ vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru.

X.A.IV.005

„Lasery“:

a)

„lasery“ na báze oxidu uhličitého (CO2), ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

výstupný výkon CW (stálej vlny) viac ako 10 kW;

2.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ viac ako 10 μs; a

a)

priemerný výstupný výkon viac ako 10 kW alebo

b)

impulzný „špičkový výkon“ viac ako 100 kW alebo

3.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ najviac 10 μs a

a)

energia impulzu viac ako 5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 2,5 kW alebo

b)

priemerný výstupný výkon viac ako 2,5 kW;

b)

polovodičové lasery:

1.

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým transverzálnym režimom majúce:

a)

priemerný výstupný výkon viac ako 100 mW; alebo

b)

vlnovú dĺžku viac ako 1 050 nm;

2.

samostatné polovodičové „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom alebo sústavy jednotlivých polovodičových „laserov“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 050 nm;

c)

rubínové „lasery“ majúce výstupnú energiu viac ako 20 J/impulz;

d)

ne-„laditeľné“„pulzné lasery“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„doba trvania impulzu“ rovná alebo väčšia ako 1 ns, ale nie väčšia ako 1 μs, s niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W;

2.

„špičkový výkon“ viac ako 200 MW alebo

3.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W alebo

2.

„doba trvania impulzu“ viac ako 1 μs s niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

e)

ne-„laditeľné“„lasery so stálou vlnou (CW)“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W alebo

2.

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

Poznámka : X.A.IV.005.e)2.b) sa nevzťahuje na priemyselné „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom, výstupným výkonom viac ako 2 kW alebo menej, a celkovou hmotnosťou vyššou ako 1 200 kg. Na účely tejto poznámky celková hmotnosť zahŕňa všetky zložky potrebné na prevádzku „lasera“, napr. „laser“, zdroj energie, výmenník tepla, nezahŕňa však vonkajšiu optiku na úpravu a/alebo aplikáciu lúča.

f)

ne-„laditeľné“„lasery“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 400 nm, ale nie viac ako 1 555 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstupná energia viac ako 100 mJ/impulz a impulzný „špičkový výkon“ viac ako 1 W alebo

2.

priemerný výkon alebo výstupný výkon stálej vlny viac ako 1 W;

g)

„lasery“ na báze voľných elektrónov.

Technická poznámka : Na účely V X.A.IV.005 je „energetická efektívnosť“ vymedzená ako pomer medzi výstupným výkonom „lasera“ (alebo „priemerným výstupným výkonom“) a celkovým elektrickým príkonom potrebným na prevádzku „lasera“ vrátane dodávky/úpravy energie a tepelnej úpravy/výmenníka tepla.

X.A.IV.006

„Magnetometre“, „supravodivé“ elektromagnetické snímače a ich osobitne navrhnuté komponenty:

a)

„magnetometre“, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, s „citlivosťou“ menšou (lepšou) ako 1,0 nT (rms)/druhá odmocnina Hz.

Technická poznámka : Na účely X.A.IV.006.a) „citlivosť“ (hladina šumu) je kvadratický priemer spodnej hladiny hluku, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

b)

„supravodivé“ elektromagnetické snímače, komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov:

1.

navrhnuté na prevádzku pri teplotách pod „kritickou teplotou“ najmenej jednej z ich „supravodivých“ zložiek [vrátane zariadení pracujúcich na princípe Josephsonovho efektu alebo „supravodivých“ zariadení s kvantovou interferenciou (SQUIDS)];

2.

navrhnuté na snímanie zmien elektromagnetického poľa pri frekvenciách 1 kHz alebo menej a

3.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

ich súčasťou sú tenkovrstvové SQUIDS s minimálnou veľkosťou charakteristického znaku menšou ako 2 μm a s asociovanými obvodmi so vstupnou a výstupnou väzbou,

b)

navrhnuté na prevádzku s rýchlosťou natáčania magnetického poľa viac ako 1 x 106 kvánt magnetického toku za sekundu;

c)

navrhnuté tak, aby fungovali bez magnetického tienenia v blízkosti zemského magnetického poľa, alebo

d)

ich teplotný koeficient je menší ako 0,1 kvanta magnetického toku/K.

X.A.IV.007

Merače gravitácie (gravimetre) na pozemné použitie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

statická presnosť menej (lepšia) ako 100 μGal, alebo

b)

typu s kremenným prvkom (Worden).

X.A.IV.008

Radarové systémy, zariadenia a hlavné komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitné navrhnuté komponenty:

a)

palubné radarové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitne navrhnuté komponenty;

b)

„laserový“ radar alebo zariadenia na zisťovanie a meranie vzdialenosti svetla (LIDAR) „vhodné na vesmírne použitie“ osobitne navrhnuté na prieskumy alebo meteorologické pozorovanie;

c)

radarové zobrazovacie systémy s rozšíreným videním využívajúce milimetrové vlny osobitne navrhnuté pre lietadlá s rotačnými krídlami, so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujúce pri frekvencii 94 GHz;

2.

priemerný výstupný výkon je menej ako 20 mW;

3.

šírka radarového lúča je 1 stupeň a

4.

prevádzkový rozsah je najmenej 1 500 m.

X.A.IV.009

Osobitné zariadenia na spracovanie:

a)

zariadenia na seizmickú detekciu, na ktoré sa nevzťahuje X.A.IV.009.c);

b)

televízne kamery s odolnosťou voči žiareniu, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821; alebo

c)

seizmické systémy detekcie prienikov, ktoré detegujú, klasifikujú a určujú ložisko zdroja zisteného signálu.

X.B.IV.001

Zariadenia vrátane nástrojov, lisovníc, upínacích prípravkov alebo meradiel a ich ostatné osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, osobitne navrhnuté alebo upravené na niektoré z týchto použití:

a)

na výrobu alebo kontrolu:

1.

magnetických undulátorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

2.

fotoinjektorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

b)

na nastavenie pozdĺžneho magnetického poľa „laserov“ na báze voľných elektrónov na požadované tolerancie.

X.C.IV.001

Vlákna na optické snímanie, ktoré sú upravené štruktúrou tak, aby mali „dĺžku rázovej vlny“ menej ako 500 mm (vysoký dvojlom), alebo materiály pre optické snímače, ktoré nie sú opísané v 6C002.b) (19) a ktorých obsah zinku je rovný alebo väčší ako 6 % „molárnej frakcie“.

Technická poznámka : Na účely X.C.IV.001:

1.

„molárna frakcia“ je definovaná ako pomer mólov ZnTe a súčtu mólov CdTe a ZnTe prítomných v kryštáli;

2.

„dĺžka rázovej vlny“ je vzdialenosť, počas ktorej musia prejsť dve pravouhlo polarizované signály, spočiatku vo fáze, aby sa dosiahol fázový rozdiel 2 Pi radiána (radiánov).

X.C.IV.002

Optické materiály:

a)

materiály s nízkou optickou absorpciou:

1.

voľne ložené zlúčeniny fluóru obsahujúce zložky s čistotou 99,999 % alebo vyššou alebo

Poznámka : X.C.IV.002.a).1 sa vzťahuje na fluoridy zirkónia alebo hliníka a ich varianty.

2.

voľne ložené sklo s obsahom fluóru vyrobené zo zlúčenín, na ktoré sa vzťahuje 6C004.e)1 (20);

b)

„predformy optických vlákien“ vyrobené z voľných zlúčenín fluóru obsahujúcich zložky s čistotou 99,999 % alebo vyššou, „osobitne navrhnuté“ na výrobu „fluoridových vlákien“, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.004.b).

Technická poznámka : Na účely X.C.IV.002:

1.

„fluoridové vlákna“ sú vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru;

2.

„predformy optických vlákien“ sú tyče, ingoty alebo tyče zo skla, plastov alebo iných materiálov, ktoré boli osobitne spracované na použitie pri výrobe optických vlákien. Vlastnosti predformy určujú základné parametre výsledného ťahaného optického vlákna.

X.D.IV.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, na ktorý sa vzťahuje 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 alebo X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Ostatný „softvér“:

a)

aplikačné „programy“„softvéru“ na riadenie letovej prevádzky (ATC) uložené v univerzálnych počítačoch umiestnených v strediskách riadenia leteckej prevádzky a schopné automaticky odovzdávať údaje o cieľoch z primárneho radaru [ak nie sú v korelácii s údajmi sekundárneho prehľadového radaru (SSR)] z hostiteľského strediska ATC do iného strediska ATC;

b)

„softvér“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c); alebo

c)

„zdrojový kód“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c).

X.E.IV.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 alebo X.A.IV.009.c).

X.E.IV.002

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, materiálov alebo „softvéru“, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 alebo X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Iná „technológia“:

a)

technológie na výrobu optických produktov na sériovú výrobu optických komponentov rýchlosťou presahujúcou 10 m2 povrchovej plochy ročne na ľubovoľnom jednotlivom vretene a so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

plocha presahujúca 1 m2 a

2.

povrchový tvar viac ako λ/10 (rms) pri projektovanej vlnovej dĺžke;

b)

„technológia“ pre optické filtre so šírkou pásma 10 nm alebo menej, zorným poľom (FOV) viac ako 40° a rozlíšením viac ako 0,75 riadkových párov na miliradián;

c)

„technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ kamier, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.003;

d)

„technológia“„potrebná“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ netrojosových indukčných „magnetometrov“ alebo systémov netrojosových indukčných „magnetometrov“ vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„citlivosť“ nižšia (lepšia) ako 0,05 nT rms/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách menej ako 1 Hz, alebo

2.

„citlivosť“ nižšia (lepšia) ako 1 x 10-3 nT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách 1 Hz alebo viac;

e)

„technológia“„potrebná“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení na zmiešanie infračerveného žiarenia so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 700 nm, ale najviac 1 500 nm a

2.

kombinácia infračerveného fotodetektora, diód vyžarujúcich svetlo (OLED) a nanokryštálu na konverziu infračerveného svetla na viditeľné svetlo.

Technická poznámka : Na účely X.E.IV.003 „citlivosť“ (alebo hladina šumu) je kvadratický priemer spodnej hladiny hluku, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

Kategória V – Navigácia a letecká elektronika

X.A.V.001

Palubné komunikačné zariadenia, všetky inerciálne navigačné systémy „lietadiel“ a ostatné letecké zariadenia vrátane komponentov, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka 1: X.A.V.001 sa nevzťahuje na slúchadlá ani mikrofóny.

Poznámka 2: X.A.V.001. sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.B.V.001

Ostatné zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie, kontrolu alebo „výrobu“ navigačných a leteckých zariadení.

X.D.V.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigácie, palubnej komunikácie a ostatnej leteckej elektroniky.

X.E.V.001

„Technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigačných, palubných komunikačných a ostatných leteckých zariadení.

Kategória VI – Námorná technika

X.A.VI.001

Plavidlá, námorné systémy alebo zariadenia a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

a)

systémy podmorského videnia:

1.

televízne systémy (pozostávajúce z kamery, svetiel, monitorovacieho zariadenia a zariadenia na prenos signálu) s obmedzeným rozlíšením pri meraní na vzduchu na viac ako 500 riadkov a osobitne navrhnuté alebo upravené na diaľkové ovládanie na ponornom dopravnom prostriedku alebo

2.

podmorské televízne kamery s obmedzenou rozlišovacou schopnosťou pri meraní na vzduchu na viac ako 700 riadkov;

Technická poznámka : Obvykle sa vyjadruje ako maximálny počet riadkov na výšku obrazu rozlíšených na monoskope, pričom sa používa IEEE norma 208/1960 alebo iná rovnocenná norma.

b)

fotografické statické kamery, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou s formátom filmu 35 mm alebo viac a majúce automatické zaostrovanie alebo diaľkové zaostrovanie osobitne navrhnuté na používanie pod vodou;

c)

stroboskopické svetelné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou a schopné dosahovať energiu svetelného výkonu viac ako 300 J na jeden záblesk;

d)

ostatné ponorné kamerové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

nepoužíva sa;

f)

plavidlá (hladinové alebo podvodné) vrátane nafukovacích člnov a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

Poznámka : X.A.VI.001.f) sa nevzťahuje na plavidlá dočasnej prepravy používané na súkromnú dopravu alebo na prepravu cestujúcich alebo tovaru z colného územia Únie alebo cez colné územie Únie.

g)

lodné motory (palubné aj mimopalubné) a podmorské motory a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

h)

vlastné dýchacie prístroje pod vodou (potápačské vybavenie) a súvisiace príslušenstvo, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

i)

záchranné vesty, nafukovacie kartuše, potápačské kompasy a potápačské počítače;

Poznámka : X.A.VI.001.i) sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

j)

podmorské svetlá a pohonné zariadenia; alebo

Poznámka : X.A.VI.001.j) sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

k)

vzduchové kompresory a filtračný systém osobitne navrhnuté na plnenie tlakových fliaš.

X.D.VI.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Softvér“ osobitne navrhnutý na prevádzku ponorných dopravných prostriedkov bez ľudskej posádky používaných v ropnom a plynárenskom priemysle.

X.E.VI.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VI.001.

Kategória VII – Letectvo, kozmonautika a pohon

X.A.VII.001

Dieselové motory a traktory a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

dieselové motory, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, pre nákladné vozidlá, traktory a automobily s celkovým výkonom 298 kW) alebo viac;

b)

kolesové traktory na použitie mimo cestných komunikácií s nosnosťou 9 ton alebo viac a osobitne navrhnuté hlavné komponenty a príslušenstvo, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

traktory na použitie na cestných komunikáciách s jednoduchými alebo zdvojenými zadnými nápravami dimenzovanými na 9 ton na nápravu a osobitne navrhnuté hlavné komponenty.

Poznámka : X.A.VII.001.b) a X.A.VII.001.c) sa nevzťahujú na vozidlá dočasnej prepravy používané na súkromnú dopravu alebo na prepravu cestujúcich alebo tovaru z colného územia Únie alebo cez colné územie Únie.

X.A.VII.002

Plynové turbínové motory a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

letecké motory s plynovou turbínou a ich osobitne navrhnuté komponenty;

d)

nepoužíva sa;

e)

osobitne navrhnuté komponenty tlakových dýchacích prístrojov v lietadle, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.A.VII.003

Letecké motory, iné ako uvedené v X.A.VII.002, Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

vratné alebo rotačné piestové spaľovacie motory: alebo

b)

elektrické motory.

Technická poznámka : Na účely X.A.VII.003 medzi lietadlá patria: letúne, bezpilotné lietadlá, vrtuľníky, gyroplány, hybridné lietadlá alebo rádiovým signálom riadené modely.

X.B.VII.001

Zariadenie na skúšanie vibrácií a osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka : X.B.VII.001. sa vzťahuje len na zariadenia na „vývoj“ alebo „výrobu“. Nevzťahuje sa na systémy monitorovania stavu.

X.B.VII.002

Osobitne navrhnuté zariadenia, nástroje alebo upínacie prípravky na výrobu lopatiek plynových turbín, odliatkov lopatiek alebo koncových vodiacich prstencov plynových turbín:

a)

automatizované zariadenia používajúce nemechanické metódy na meranie hrúbky profilu krídla;

b)

nástroje, upínacie prípravky alebo meracie zariadenia na použitie „lasera“, vodného lúča, ECM/EDM procesov vŕtania otvorov, na ktoré sa vzťahuje 9E003.c) (22);

c)

zariadenia na extrahovanie keramického jadra;

d)

zariadenia alebo nástroje na výrobu keramického jadra;

e)

zariadenia na prípravu voskového vzoru keramického puzdra;

f)

zariadenia na spaľovanie alebo vypaľovanie keramického puzdra.

X.D.VII.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.001 alebo X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Softvér“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.002 alebo X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“ alebo „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.001 alebo X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo používanie zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.002 alebo X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Ostatná „technológia“, ktorá nie je opísaná v 9E003 (23):

a)

systémy na riadenie vôle hrotov rotorových lopatiek využívajúce aktívnu „technológiu“ kompenzačného plášťa obmedzenú na projektovú a vývojovú databázu alebo

b)

plynové ložiská pre rotorové sústavy turbínových motorov.

Kategória VIII – Rôzne položky

X.A.VIII.001

Zariadenia na ťažbu ropy alebo prieskum ropy:

a)

integrované meracie zariadenie pre vŕtaciu hlavu vrátane inerciálnych navádzacích systémov na meranie počas vŕtacích prác (MWD);

b)

systémy na monitorovanie plynov a ich detektory navrhnuté na stálu prevádzku a odhaľovanie sírovodíka;

c)

zariadenia na seizmologické merania vrátane reflexnej seizmiky a seizmických vibrátorov;

d)

echoloty pracujúce na základe odrazu sedimentu.

X.A.VIII.002

Zariadenia, „elektronické zostavy“ a komponenty osobitne navrhnuté pre kvantové počítače, kvantovú elektroniku, kvantové snímače, kvantové spracovateľské jednotky, qubitové obvody, qubitové radarové zariadenia alebo kvantové radarové systémy vrátane Pockelsových článkov.

Poznámka 1: Kvantové počítače vykonávajú výpočty, ktoré využívajú spoločné vlastnosti kvantových stavov, ako je superpozícia, interferencia a kvantové previazanie.

Poznámka 2: Jednotky, obvody a zariadenia zahŕňajú okrem iného supravodivé obvody, kvantové žíhanie, iónovú pascu, fotónovú interakciu, kremík/spin, studené atómy.

X.A.VIII.003

Mikroskopy, súvisiace zariadenia a detektory:

a)

skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM);

b)

skenovacie Augerove mikroskopy;

c)

transmisné elektrónové mikroskopy (TEM);

d)

mikroskopy atomárnych síl (AFM);

e)

skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM);

f)

zariadenie a detektory osobitne navrhnuté na použitie s mikroskopmi uvedenými v X.A.VIII.003.a) až X.A.VIII.0003.e) využívajúce ktorúkoľvek z týchto techník na analýzu materiálu:

1.

röntgenová fotospektroskopia (XPS);

2.

energo-disperzná röntgenová spektroskopia (EDX, EDS); alebo

3.

elektrónová spektroskopia na chemickú analýzu (ESCA).