ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 287

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
8. novembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2111 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky na poskytovateľov služieb hromadného financovania týkajúce sa konfliktov záujmov ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2112 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania ( 1 )

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2113 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie ( 1 )

22

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2114 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje vstupný test znalostí a simulácia schopnosti potenciálnych nesofistikovaných investorov v projektoch hromadného financovania znášať stratu ( 1 )

26

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2115 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje metodika výpočtu mier zlyhania pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania ( 1 )

33

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2116 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú opatrenia a postupy týkajúce sa plánu na zabezpečenie kontinuity činností poskytovateľov služieb hromadného financovania ( 1 )

38

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2117 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa špecifikujú požiadavky, štandardné formáty a postupy v oblasti vybavovania sťažností ( 1 )

42

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2118 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa riadenia individuálneho portfólia pôžičiek poskytovateľmi služieb hromadného financovania, ktorými sa spresňujú prvky metódy posúdenia kreditného rizika, informácie o každom individuálnom portfóliu, ktoré sa majú oznámiť investorom, a politiky a postupy vyžadované v súvislosti s fondmi na nepredvídané udalosti ( 1 )

50

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2119 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dokumentu kľúčových investičných informácií ( 1 )

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2120 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardy a formáty údajov, vzory a postupy pre zasielanie informácií o projektoch financovaných z platforiem hromadného financovania ( 1 )

76

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2121 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA v súvislosti s európskymi poskytovateľmi služieb hromadného financovania pre podnikanie ( 1 )

86

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2122 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s európskymi poskytovateľmi služieb hromadného financovania pre podnikanie ( 1 )

101

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2123 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznamovanie vnútroštátnych marketingových požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušnými orgánmi orgánu ESMA ( 1 )

120

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2111

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky na poskytovateľov služieb hromadného financovania týkajúce sa konfliktov záujmov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 7 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503 majú poskytovatelia služieb hromadného financovania zachovávať a uplatňovať účinné vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov. Aby sa zabezpečilo, že takéto pravidlá spĺňajú svoj cieľ, ktorým je predchádzanie konfliktom záujmov v čase, poskytovatelia služieb hromadného by mali pravidelne, najmenej raz ročne, preskúmať tieto pravidlá a zabezpečiť, aby sa prijali primerané opatrenia na riešenie akýchkoľvek nedostatkov týkajúcich sa takýchto pravidiel.

(2)

V záujme zvládania konfliktov záujmov by sa poskytovatelia služieb hromadného financovania nemali nadmieru spoliehať na požiadavky týkajúce sa oboznamovania stanovené v článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Mali by preto zaviesť vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov. Vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov by mali byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti poskytovaných služieb hromadného financovania, ako aj veľkosti a organizácii podniku poskytovateľa služieb hromadného financovania. V tejto súvislosti by sa vo vnútorných pravidlách na predchádzanie konfliktom záujmov mali v relevantných prípadoch zohľadniť okolnosti, ktoré súvisia so skutočnosťou, že poskytovateľ služieb hromadného financovania patrí do skupiny.

(3)

Pri navrhovaní vnútorných pravidiel na predchádzanie konfliktom záujmov by poskytovatelia služieb hromadného financovania mali vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie predchádzania konfliktom záujmov, ich identifikácie a zvládania. Ak je napriek tomu identifikovaný konflikt záujmov, poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali prijať potrebné kroky na zabezpečenie oboznámenia klientov poskytovateľa služieb hromadného financovania a akejkoľvek inej strany, na ktorú to môže mať vplyv, s daným konfliktom záujmov.

(4)

Krokmi, ktoré poskytovatelia služieb hromadného financovania majú prijať v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, by sa s primeranou istotou malo zabezpečiť, aby sa predišlo rizikám poškodenia záujmov klientov a v prípadoch, keď to nie je možné, aby sa primerane zmiernili.

(5)

Aby sa zabezpečilo, že klienti môžu prijať informované rozhodnutie o službách predstavujúcich skutočný konflikt záujmov, poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali aktualizovať informácie poskytované v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503 o všeobecnej povahe a zdrojoch konfliktov záujmov, ako aj o krokoch prijatých na ich zmiernenie. Takéto oboznámenie by malo byť primerané povahe klientov, ktorým je adresované, najmä s prihliadnutím na ich kvalifikáciu ako sofistikovaní alebo nesofistikovaní investori vrátane potenciálnych investorov. Oboznámenie by malo zahŕňať opis konfliktov záujmov a súvisiacich rizík pre klientov.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(7)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zachovávanie a uplatňovanie vnútorných pravidiel na predchádzanie konfliktom záujmov

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania písomne zavedú, vykonávajú a zachovávajú vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov. Pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov sú primerané veľkosti a organizácii poskytovateľa služieb hromadného financovania, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti jeho podniku.

2.   Ak je poskytovateľ služieb hromadného financovania členom skupiny, vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov uvedené v odseku 1 zohľadňujú všetky okolnosti, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k jeho vzniku v dôsledku štruktúry a podnikateľských činností ostatných členov skupiny.

3.   Vo vnútorných pravidlách na predchádzanie konfliktom záujmov uvedených v odseku 1 sa vyžaduje, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania:

a)

zabezpečil, aby žiadna z osôb uvedených v článku 8 ods. 2 prvom pododseku písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2020/1503 nebola akceptovaná ako vlastník projektu v rámci projektov hromadného financovania ponúkaných na jeho platforme hromadného financovania;

b)

identifikoval, či ktorákoľvek z osôb uvedených v článku 8 ods. 2 prvom pododseku písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2020/1503 bola akceptovaná ako investor v rámci projektov hromadného financovania ponúkaných na jeho platforme hromadného financovania;

c)

identifikoval všetky ostatné okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov medzi osobami uvedenými v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, s prihliadnutím na veľkosť a činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania a v náležitých prípadoch skupiny, do ktorej patrí, a na riziko poškodenia záujmov klientov;

d)

v náležitých prípadoch spresnil postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať, vrátane postupov a opatrení týkajúcich sa príslušných interných zodpovedností v rámci organizácie poskytovateľa služieb hromadného financovania s cieľom splniť požiadavky stanovené v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 a v súlade s písmenom c) tohto odseku.

4.   V situácii uvedenej v odseku 3 písm. b) osoby, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, vykonávajúce rôzne obchodné činnosti, ktoré predstavujú druh konfliktu záujmov uvedený v článku 8 ods. 2 prvom pododseku písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2020/1503, vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná:

a)

veľkosti a činnostiam poskytovateľa služieb hromadného financovania;

b)

v náležitých prípadoch veľkosti a činnostiam skupiny, do ktorej poskytovateľ služieb hromadného financovania patrí;

c)

riziku poškodenia záujmov klientov.

5.   V situácii uvedenej v odseku 3 písm. c) vnútorné postupy zahŕňajú všetky tieto položky:

a)

účinné postupy na predchádzanie výmene informácií alebo kontrolu výmeny informácií medzi osobami, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ktoré vykonávajú činnosti predstavujúce riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov poskytovateľa služieb hromadného financovania;

b)

zabezpečenie samostatného dohľadu osobami, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, medzi ktorých hlavné úlohy patrí vykonávanie činností v mene klientov alebo poskytovanie služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte, alebo osobami, ktoré inak zastupujú rôzne záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov poskytovateľa služieb hromadného financovania;

c)

odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním osôb, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ktoré vykonávajú predovšetkým jednu činnosť, a odmeňovaním iných osôb alebo príjmami vytvorenými inými osobami, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ktoré vykonávajú predovšetkým inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov;

d)

opatrenia na zamedzenie alebo obmedzenie toho, aby ktorákoľvek osoba uplatňovala neprimeraný vplyv na spôsob, akým osoba, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, vykonáva služby hromadného financovania;

e)

opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti osoby, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, na vykonávaní samostatných služieb hromadného financovania, ak takáto účasť môže poškodiť náležité zvládanie konfliktov záujmov.

6.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania aspoň raz ročne posúdia a preskúmajú svoje vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a prijmú všetky primerané opatrenia na riešenie všetkých zistených nedostatkov.

Článok 2

Kroky na predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a zvládanie

1.   Cieľom krokov, ktoré sú poskytovatelia služieb hromadného financovania povinní prijať v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, je s primeranou istotou zabezpečiť, aby sa predišlo rizikám poškodenia záujmov klientov a v prípadoch, keď to nie je možné, aby sa primerane zmiernili.

2.   Na účely identifikovania druhov konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu poskytovania služieb hromadného financovania a ktorých existencia môže poškodiť záujmy klienta, poskytovateľ služieb hromadného financovania okrem druhov konfliktov záujmov uvedených v článku 8 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2020/1503 zohľadňuje aspoň to, či ktorákoľvek z osôb uvedených v článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia:

a)

pravdepodobne dosiahne finančný zisk alebo predíde finančnej strate na úkor klienta;

b)

má záujem na výsledku služby poskytovanej klientovi, ktorý sa odlišuje od záujmu klienta na tomto výsledku;

c)

má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem klienta alebo skupiny klientov pred záujmami iného klienta.

Článok 3

Oboznámenia týkajúce sa všeobecnej povahy a zdroja konfliktov záujmov a krokov na ich zmiernenie

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania uverejňujú a aktualizujú informácie uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503 na svojom webovom sídle na mieste, ktoré je pre klientov ľahko prístupné. Poskytovateľ služieb hromadného financovania oznámi tieto informácie klientom na trvanlivom nosiči, pokiaľ nebol identifikovaný žiaden konflikt záujmov v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, a v relevantnom prípade aktualizuje tieto informácie.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje konkrétny a jasný opis konfliktov záujmov a súvisiacich rizík identifikovaných v súvislosti s danou službou s prihliadnutím na povahu klientov, ktorým je oznámenie adresované, najmä ich kvalifikáciu ako sofistikovaní alebo nesofistikovaní potenciálni investori.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2112

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú požiadavky a podmienky žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 16 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotný mechanizmus, pomocou ktorého by príslušné orgány účinne vykonávali svoje právomoci v súvislosti so žiadosťami potenciálnych poskytovateľov služieb hromadného financovania o udelenie povolenia, je vhodné stanoviť spoločné štandardné formuláre, vzory a postupy pre takéto žiadosti.

(2)

S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi potenciálnym poskytovateľom služieb hromadného financovania a príslušným orgánom by mal príslušný orgán určiť kontaktné miesto osobitne na účely procesu podávania žiadostí a mal by na svojom webovom sídle zverejniť príslušné kontaktné údaje.

(3)

Aby príslušný orgán mohol dôsledne posúdiť, či je žiadosť úplná, ak príslušný orgán požaduje od potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania, aby poskytol chýbajúce informácie, lehota na posúdenie úplnosti žiadosti uvedená v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 by sa mala pozastaviť od dátumu vyžiadania takýchto informácií až do dátumu ich doručenia príslušnému orgánu.

(4)

Aby mohol príslušný orgán posúdiť, či zmeny informácií uvedených v žiadosti o udelenie povolenia môžu ovplyvniť postup udelenia povolenia, od potenciálnych poskytovateľov služieb hromadného financovania je vhodné požadovať, aby tieto zmeny bezodkladne oznámili. Okrem toho je potrebné stanoviť, aby sa lehoty na posúdenie informácií stanovené v článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2020/1503 uplatňovali od dátumu, keď žiadateľ poskytol doplnené informácie príslušnému orgánu.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(6)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(7)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Určenie kontaktného miesta

Príslušné orgány určia kontaktné miesto na prijímanie žiadostí o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Príslušné orgány aktualizujú kontaktné údaje určeného kontaktného miesta a zverejňujú tieto kontaktné údaje na svojich webových sídlach.

Článok 2

Štandardné tlačivo

Potenciálni poskytovatelia služieb hromadného financovania predložia svoju žiadosť o udelenie povolenia s použitím štandardného formulára stanoveného v prílohe.

Článok 3

Potvrdenie prijatia

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti a bez ohľadu na lehotu stanovenú v článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 na posúdenie toho, či je žiadosť úplná v súlade s uvedeným článkom, zašle potenciálnemu poskytovateľovi služieb hromadného financovania potvrdenie prijatia elektronicky alebo v papierovej podobe, alebo v oboch podobách. Toto potvrdenie prijatia obsahuje kontaktné údaje osôb, ktoré budú vybavovať žiadosť o udelenie povolenia.

Článok 4

Pozastavenie lehoty v prípade chýbajúcich informácií

Ak príslušný orgán požaduje od potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania, aby poskytol chýbajúce informácie v súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503, lehota na posúdenie toho, či je žiadosť úplná v súlade s uvedeným článkom, sa pozastaví od dátumu, keď sú takéto informácie vyžiadané, až do dátumu ich doručenia.

Článok 5

Oznámenie zmien

1.   Potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania bezodkladne oznámi príslušnému orgánu všetky zmeny informácií uvedených v žiadosti o udelenie povolenia. Potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje aktualizované informácie s použitím štandardného formulára stanoveného v prílohe.

2.   Ak potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne aktualizované informácie, lehota stanovená v článku 12 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2020/1503 začína plynúť odo dňa doručenia týchto aktualizovaných informácií príslušnému orgánu.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA VÝKON ČINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB HROMADNÉHO FINANCOVANIA

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu

Žiadosť o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu


Pole

Čiastkové pole

Opis

1

Žiadateľ

1

Celé právne meno

Celé právne meno žiadateľa

2

Obchodné meno (mená)

Obchodné meno (mená), ktoré sa má (majú) použiť na poskytovanie služieb hromadného financovania

3

Internetová adresa

Internetová adresa webového sídla prevádzkovaného žiadateľom

4

Fyzická adresa

Adresa sídla žiadateľa

5

Národné identifikačné číslo/registračné číslo

(ak je k dispozícii)

Národný identifikátor žiadateľa alebo dôkaz o registrácii vo vnútroštátnom obchodnom registri

6

Identifikátor právnickej osoby

(ak je k dispozícii)

Identifikátor právnickej osoby žiadateľa

2

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť

1

Celé meno

Celé krstné meno (mená) a priezvisko (priezviská) kontaktnej osoby

2

Funkcia

Funkcia a/alebo postavenie kontaktnej osoby v rámci žiadateľa alebo postavenie ako externá osoba (napr. poradca, advokátska kancelária) a dôkaz, že táto osoba má právomoc podať žiadosť

3

Poštová adresa (ak je odlišná od fyzickej adresy žiadateľa)

 

4

Telefónne číslo

 

5

E-mailová adresa

 

3

Právna forma

Neuplatňuje sa

Právna forma registrácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov

4

Stanovy akciovej spoločnosti

Neuplatňuje sa

Stanovy akciovej spoločnosti a, ak je k dispozícii, zakladateľská listina

5

Plán činností, v ktorom sú uvedené typy služieb hromadného financovania, ktoré žiadateľ zamýšľa poskytovať, a platforma hromadného financovania, ktorú má v úmysle prevádzkovať, vrátane informácií o tom, kde a ako sa budú ponuky hromadného financovania uvádzať na trh

1

Informácie o typoch služieb hromadného financovania

Žiadateľ uvedie:

a)

služby hromadného financovania, ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať (hodiace sa zaškrtnite):

uľahčovanie poskytovania pôžičiek, čo zahŕňa poskytovanie relevantných informácií, ako sú miery zlyhania pôžičiek;

umiestňovanie prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania bez základu pevného záväzku a prijímanie a postupovanie pokynov klientov v súvislosti s týmito prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi;

b)

(ak žiadateľ poskytuje alebo má v úmysle poskytovať uľahčovanie poskytovania pôžičiek) či má žiadateľ v úmysle poskytovať riadenie individuálneho portfólia pôžičiek vrátane opisu interných opatrení na poskytovanie takejto činnosti a opisu zmluvných dojednaní, ktoré žiadateľ stanoví s vlastníkmi projektu a s investormi (s osobitným odkazom na mandáty, ktoré investori poskytnú žiadateľovi);

c)

iné služby alebo činnosti, ktoré má potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania v úmysle poskytovať (hodiace sa zaškrtnite):

úschova aktív,

platobné služby,

využívanie účelovo vytvorených subjektov na poskytovanie služieb hromadného financovania,

uplatňovanie bodových hodnotení kreditného rizika na projekty hromadného financovania,

navrhovanie ceny a/alebo úrokovej miery ponúk hromadného financovania,

prevádzkovanie elektronickej vývesky,

zriaďovanie a prevádzkovanie fondov na nepredvídané udalosti;

d)

typy ponúk, ktoré žiadateľ plánuje prezentovať (ako sú projekty založené na požičiavaní, projekty založené na majetkových cenných papieroch, druh odvetvia alebo podnikateľskej činnosti, typ investícií, ktoré sa budú ponúkať na platforme hromadného financovania, a typy cieľových investorov);

e)

postup výberu, ktorým sa stanovia podrobnosti týkajúce sa metód prijatých na výber ponúk, ktoré sa majú prezentovať na platforme hromadného financovania, vrátane povahy a rozsahu náležitej starostlivosti zabezpečenej vo vzťahu k vlastníkom projektov;

f)

opatrenia na zverejnenie ponúk na platforme hromadného financovania a spôsob, akým sa záujmy investorov o projekt hromadného financovania oznámia príslušnému vlastníkovi projektu;

g)

všetky ostatné služby/činnosti, ktoré žiadateľ v súčasnosti poskytuje (alebo zamýšľa poskytovať), pričom sa na ne nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/1503 a môžu sa poskytovať v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, vrátane odkazov na príslušné povolenia a ich kópií (v prípade potreby).

2

Informácie o platforme hromadného financovania

Opis:

a)

opatrení na sprístupnenie informácií uvedených v článku 19 nariadenia (EÚ) 2020/1503 na webovom sídle platformy hromadného financovania žiadateľa vrátane príslušných opatrení v oblasti IT;

b)

opatrení zameraných na to, aby sa platforma hromadného financovania stala internetovým informačným systémom, ktorý je verejne dostupný a bez diskriminačného prístupu;

c)

postupov a opatrení na rýchle, spravodlivé a pohotové poskytovanie služieb hromadného financovania vrátane opisu:

i)

postupov na prijímanie a postúpenie pokynov klientov;

ii)

systémov na spracúvanie takýchto pokynov;

iii)

spôsobu, akým postupy a opatrenia umožňujú prijímanie, postupovanie a vykonávanie pokynov klientov na rovnakom základe;

d)

mechanizmov, ktoré žiadateľ zamýšľa zaviesť na uľahčenie tokov informácií medzi vlastníkom projektu a investormi alebo medzi investormi, v prípade potreby.

3

Marketingová stratégia

Opis marketingovej stratégie, ktorú potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania zamýšľa používať v Únii, vrátane jazykov marketingovej komunikácie; identifikácia členských štátov, v ktorých budú reklamy najviditeľnejšie v médiách, a očakávaných prostriedkov komunikácie, ktoré sa použijú.

6

Opis mechanizmov riadenia a mechanizmu vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2020/1503 vrátane postupov riadenia rizík a účtovných postupov

1

Mechanizmy riadenia

Opis:

a)

vnútornej štruktúry žiadateľa (organizačná štruktúra atď.) s uvedením rozdelenia úloh a právomocí a príslušných hierarchických vzťahov, zavedených opatrení v oblasti kontroly a všetkých ostatných užitočných informácií na ilustráciu prevádzkových funkcií, politík a postupov žiadateľa na zabezpečenie účinného a obozretného riadenia;

b)

plánu náboru zamestnancov, ak existuje, na nasledujúce tri roky a relatívneho stavu vykonávania, prípadne s uvedením zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere, ktorí majú byť zodpovední za vykonávanie služieb.

2

Mechanizmy vnútornej kontroly

Opis mechanizmov vnútornej kontroly (ako je funkcia dodržiavania súladu a funkcia riadenia rizík, ak sú zriadené) zavedených žiadateľom na účely monitorovania a zabezpečenia súladu jeho postupov s nariadením (EÚ) 2020/1503 vrátane informácií o podávaní správ riadiacemu orgánu

3

Riadenie rizík

Mapovanie rizík identifikovaných žiadateľom a opis politík a postupov riadenia rizík na identifikovanie, riadenie a monitorovanie rizík súvisiacich s činnosťami, procesmi a systémami žiadateľa vrátane:

a)

opisu vnútorných postupov a metodík uvedených v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 (v prípade potreby);

b)

opisu politiky fondu na nepredvídané udalosti uvedenej v článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/1503 (v prípade potreby).

4

Účtovné postupy

Opis účtovných postupov, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ zaznamenávať a vykazovať svoje finančné informácie

7

Opis systémov, zdrojov a postupov na kontrolu a ochranu systému spracovania údajov

Neuplatňuje sa

Kontrola a ochrana systému spracovania údajov

Opis:

a)

vnútorných opatrení prijatých na zabezpečenie riadneho zaobchádzania s osobnými údajmi a informáciami prijatými od investorov vrátane používania cloudov;

b)

politiky predchádzania podvodom a ochrany súkromia/údajov;

c)

umiestnení, metód a politík na archiváciu dokumentácie vrátane používania cloudov.

8

Opis operačných rizík

1

Riziká súvisiace s infraštruktúrou IT a postupmi

Opis identifikovaných zdrojov operačných rizík a opis postupov, systémov a kontrol prijatých žiadateľom na účely riadenia týchto operačných rizík (spoľahlivosť systému, zabezpečenie, integrita, súkromie atď.) vrátane:

a)

postupov na zabránenie prerušeniu operácií;

b)

zavedených záložných zariadení;

c)

opatrení, pokiaľ ide o záruky proti útokom hackerov.

2

Riziká súvisiace s určením ponuky

Opis technických nástrojov a ľudských zdrojov vyhradených na určenie ponuky, najmä určenie oceňovania v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) 2020/1503

3

Riziká súvisiace so službami úschovy aktív a platobnými službami (v prípade potreby)

Ak žiadateľ zamýšľa poskytovať služby úschovy aktív a platobné služby, opis identifikovaných zdrojov operačných rizík a opis postupov, systémov a kontrol prijatých žiadateľom na riadenie týchto rizík súvisiacich s týmito službami, a to aj vtedy, ak tieto služby poskytuje tretia strana

4

Riziká súvisiace s outsourcingom prevádzkových funkcií

Ak žiadateľ zamýšľa poveriť výkonom prevádzkových funkcií tretiu stranu, opis identifikovaných zdrojov operačných rizík a opis postupov, systémov a kontrol prijatých žiadateľom na účely riadenia týchto operačných rizík

5

Akékoľvek iné operačné riziko (riziká) (v prípade potreby)

Opis akéhokoľvek iného identifikovaného zdroja alebo zdrojov operačných rizík a opis postupov, systémov a kontrol prijatých žiadateľom na účely riadenia týchto operačných rizík

9

Opis prudenciálnych záruk žiadateľa v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503

1

Prudenciálne záruky

Úroveň prudenciálnych záruk, ktoré má žiadateľ zavedené v čase žiadosti o udelenie povolenia, a opis predpokladov použitých na jej určenie

2

Vlastné zdroje

(v prípade potreby)

Úroveň prudenciálnych záruk krytá vlastnými zdrojmi uvedenými v článku 11 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1503

3

Poistná zmluva

(v prípade potreby)

Úroveň prudenciálnych záruk žiadateľa krytá poistnou zmluvou, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/1503

4

Predpokladané výpočty a plány

a)

Predpokladaný výpočet prudenciálnych záruk žiadateľa na prvé tri účtovné roky

b)

Predpokladané účtovné plány na prvé tri účtovné roky vrátane:

i)

predpokladaných súvah;

ii)

predpokladaných výkazov ziskov a strát;

c)

Predpoklady plánovania pre uvedené predpokladané výpočty a plány, ako aj vysvetlenie údajov

5

Plánovanie prudenciálnych záruk

Opis postupov plánovania a monitorovania prudenciálnych záruk žiadateľa

10

Dôkaz, že žiadateľ spĺňa požiadavky na prudenciálne záruky v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503

1

Vlastné zdroje

a)

dokumentácia o tom, ako žiadateľ vypočítal danú úroveň v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

b)

v prípade existujúcich podnikov auditovaný účtovný výkaz alebo výpis z verejného registra osvedčujúci úroveň vlastných zdrojov žiadateľa;

c)

v prípade podnikov v procese registrácie, výpis z účtu vydaný bankou osvedčujúci, že finančné prostriedky sú vložené na bankovom účte žiadateľa.

2

Poistná zmluva

a)

kópia podpísanej poistnej zmluvy zahŕňajúca všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 11 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ak je k dispozícii, alebo

b)

kópia predbežnej poistnej zmluvy zahŕňajúca všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 11 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) 2020/1503 podpísaná podnikom oprávneným poskytovať poistenie v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom.

11

Opis plánu na zabezpečenie kontinuity činností

Neuplatňuje sa

Plán na zabezpečenie kontinuity činností

Opis opatrení a postupov, aby sa v prípade zlyhania potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania zabezpečila kontinuita poskytovania kritických služieb súvisiacich s existujúcimi investíciami a riadna správa zmlúv medzi potenciálnym poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi vrátane, v prípade potreby, ustanovení týkajúcich sa nepretržitej obsluhy nesplatených pôžičiek, informovania klientov a odovzdania úschovy aktív

12

Dôkaz o dobrej povesti akcionárov, ktorí majú priamo alebo nepriamo v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv

Čiastkové polia 1 až 10 sa zopakujú a vyplnia za každého z akcionárov, ktorí majú priamo alebo nepriamo v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv.

Ak akcionár, ktorý má v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv, nie je fyzickou osobou, čiastkové polia 8 a 9 sa vyplnia za právnickú osobu a zopakujú a vyplnia za každého člena riadiaceho orgánu a za ostatné osoby, ktoré skutočne riadia podnikanie.

1

Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra žiadateľa s uvedením jednotlivého kapitálového podielu akcionárov, ktorí majú priamo alebo nepriamo v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv

2

Meno/Názov

a)

celé krstné meno (mená) a priezvisko (priezviská) v prípade fyzických osôb;

b)

národné identifikačné číslo (občiansky preukaz alebo cestovný pas) v prípade fyzických osôb;

c)

právne meno a právna forma v prípade právnických osôb;

d)

národné identifikačné číslo/registračné číslo (ak je k dispozícii) v prípade právnických osôb.

3

Dátum a miesto narodenia (v prípade potreby)

Dátum a miesto narodenia akcionárov, ktorí sú fyzickými osobami

4

Bydlisko alebo adresa registrovaného sídla

a)

bydlisko v prípade fyzických osôb;

b)

adresa sídla v prípade právnických osôb.

5

Dodatočné informácie v prípade právnických osôb

Ak je akcionár, ktorý má v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv, právnickou osobou, úplný zoznam členov riadiaceho orgánu a osôb, ktoré skutočne riadia jeho podnikanie, ich meno, dátum a miesto narodenia, bydlisko, ich národné identifikačné číslo, ak je k dispozícii

6

Výška účasti

Výška základného imania alebo hlasovacích práv, ktoré má daná osoba v držbe, v absolútnej hodnote a v percentuálnom vyjadrení.

V prípade nepriameho akcionára odkazuje táto výška na sprostredkovateľa, ktorý je držiteľom.

7

Informácie v prípade nepriamej účasti

Meno a kontaktné údaje osoby, prostredníctvom ktorej je v držbe základné imanie alebo hlasovacie práva.

 

 

8

Dôkaz o dobrej povesti

a)

úradné osvedčenie alebo iný rovnocenný dokument v súlade s vnútroštátnym právom preukazujúci neexistenciu záznamu v registri trestov;

b)

informácie o vyšetrovaniach trestných činov a/alebo konaniach, ako aj o príslušných občianskosprávnych a správnych veciach týkajúcich sa porušenia vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo porušenia povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti, a to najmä prostredníctvom úradného osvedčenia (ak a pokiaľ je k dispozícii od príslušného členského štátu alebo tretej krajiny) alebo prostredníctvom iného rovnocenného dokumentu. V prípade uloženia občianskoprávnych alebo správnych sankcií v súvislosti s jednou z uvedených oblastí sa poskytne ich podrobný opis. V súvislosti s prebiehajúcimi vyšetrovaniami alebo konaniami sa tieto informácie môžu poskytnúť prostredníctvom čestného vyhlásenia;

c)

informácie o zamietnutí registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodných činností, podnikania alebo profesie; alebo o odňatí, zrušení či ukončení takejto registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie; alebo o vylúčení regulačným či vládnym orgánom alebo profesijným orgánom či združením. Poskytnú sa aj informácie o akomkoľvek prebiehajúcom konaní súvisiacom s uvedenými skutočnosťami;

d)

informácie o prepustení zo zamestnania, pokiaľ ide o pracovné pozície a úlohy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov alebo podobných správcovských vzťahov a opis dôvodov takéhoto prepustenia

9

Existujúce (a prebiehajúce) posúdenie

Informácie o tom, či už iný príslušný orgán alebo akýkoľvek iný orgán vykonal (alebo vykonáva) posúdenie dobrej povesti akcionára podľa iných právnych predpisov v oblasti financií vrátane názvu daného orgánu a, v prípade potreby, dátumu a výsledku jeho posúdenia

10

Informácie o štruktúre skupiny (v prípade potreby)

Informácie o tom, či žiadateľ je:

a)

dcérskou spoločnosťou poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v inom členskom štáte;

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v inom členskom štáte;

c)

ovládaný tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ovláda poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v inom členskom štáte.

13

Totožnosť fyzických osôb zodpovedných za riadenie žiadateľa a dôkaz o tom, že fyzické osoby zapojené do riadenia žiadateľa majú dobrú povesť a dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania a venujú dostatok času výkonu svojich povinností

Čiastkové polia 1 až 12 sa zopakujú a vyplnia za každú fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho alebo dozorného orgánu žiadateľa, a za každú fyzickú osobu, ktorá skutočne riadi podnikanie.

Čiastkové polia 1 až 8 a 10 až 11 sa zopakujú a vyplnia za každú fyzickú osobu zodpovednú za funkcie vnútornej kontroly (ak je vymenovaná).

1

Celé meno

Celé krstné meno (mená) a priezvisko (priezviská) príslušnej fyzickej osoby

2

Číslo dokladu totožnosti/cestovného pasu

 

3

Dátum a miesto narodenia

 

4

Bydlisko

 

5

Poštová adresa

Poštová adresa, ak je odlišná od adresy bydliska

6

Telefónne číslo

 

7

E-mailová adresa

 

8

Pozícia

Pozícia v rámci riadiaceho orgánu alebo organizácie žiadateľa, na ktorú fyzická osoba je/bude vymenovaná

9

Dôkaz o dobrej povesti

a)

úradné osvedčenie alebo iný rovnocenný dokument v súlade s vnútroštátnym právom preukazujúci neexistenciu záznamu v registri trestov;

b)

informácie o vyšetrovaniach trestných činov alebo konaniach, ako aj o príslušných občianskosprávnych a správnych veciach týkajúcich sa porušenia vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo porušenia povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti, a to najmä prostredníctvom úradného osvedčenia (ak a pokiaľ je k dispozícii od príslušného členského štátu alebo tretej krajiny) alebo prostredníctvom iného rovnocenného dokumentu. V prípade existencie občianskoprávnych alebo správnych sankcií v súvislosti s uvedenými oblasťami sa poskytne ich podrobný opis. V súvislosti s prebiehajúcimi vyšetrovaniami alebo konaniami sa tieto informácie môžu poskytnúť prostredníctvom čestného vyhlásenia;

c)

informácie o zamietnutí registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodných činností, podnikania alebo profesie; alebo o odňatí, zrušení či ukončení takejto registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie; alebo o vylúčení regulačným či vládnym orgánom alebo profesijným orgánom či združením. Poskytnú sa aj informácie o akomkoľvek prebiehajúcom konaní súvisiacom s uvedenými skutočnosťami;

d)

informácie o prepustení zo zamestnania, pokiaľ ide o pracovné pozície a úlohy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov alebo podobných správcovských vzťahov a opis dôvodov takéhoto prepustenia

10

Životopis

Životopis, v ktorom sa uvádza:

a)

relevantné vzdelanie [vrátane názvu a typu vzdelávacej inštitúcie (vzdelávacích inštitúcií), typu a dátumu vystavenia diplomu (diplomov)] a odborná príprava [vrátane témy školenia, typu vzdelávacej inštitúcie (vzdelávacích inštitúcií) a dátumu, ku ktorému bolo školenie ukončené];

b)

príslušná odborná prax (vo finančnom sektore aj mimo neho) vrátane názvov všetkých organizácií, pre ktoré daná osoba pracovala, ako aj charakter a trvanie vykonávaných funkcií (dátumy začiatku a konca) a dôvodov odchodu (nová funkcia v rámci spoločnosti/skupiny, dobrovoľný odchod, nútený odchod alebo uplynutie funkčného obdobia);

c)

pokiaľ ide o pozície zastávané v posledných desiatich rokoch, v opise týchto činností sa upresnia všetky zastávané právomoci a oblasti činností patriace pod kontrolu danej osoby.

V životopise sa môžu uvádzať aj podrobnosti (názov, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) týkajúce sa akejkoľvek osoby poskytujúcej referencie, ktoré môže príslušný orgán kontaktovať (toto pole nie je povinné).

11

Čas, ktorý bude venovaný výkonu povinností

Informácie o minimálnom čase, ktorý bude vyhradený na vykonávanie funkcií danej osoby v rámci potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania (v ročných a mesačných prehľadoch) vrátane informácií o:

a)

počte riadiacich funkcií vo finančných a nefinančných spoločnostiach zastávaných danou osobou v rovnakom čase;

b)

riadiacich funkciách v organizáciách, ktoré sledujú prevažne iné ako obchodné ciele, zastávaných danou osobou v rovnakom čase;

c)

iných externých odborných činnostiach a všetkých ostatných funkciách alebo relevantných činnostiach v rámci finančného sektora aj mimo neho.

12

Existujúce (alebo prebiehajúce) posúdenie dobrej povesti a skúseností

Informácie o tom, či už iný príslušný orgán alebo akýkoľvek iný orgán vykonal (alebo vykonáva) posúdenie dobrej povesti, znalostí a skúseností fyzickej osoby podľa iných právnych predpisov v oblasti financií vrátane dátumu posúdenia, totožnosti daného orgánu a, v prípade potreby, dátumu a výsledku tohto posúdenia

13

Vlastné posúdenie kolektívnych znalostí, zručností a skúseností

Podrobnosti o výsledku posúdenia toho, či fyzické osoby zapojené do riadenia potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania majú spoločne dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania, pričom toto posúdenie vykonal samotný žiadateľ

14

Opis vnútorných pravidiel na zabránenie tomu, aby sa osoby uvedené v článku 8 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2020/1503 zapojili ako vlastníci projektu do poskytovania služieb hromadného financovania, ktoré ponúka potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania

Neuplatňuje sa

Vnútorné postupy týkajúce sa konfliktov záujmov vlastníkov projektu

Opis príslušných vnútorných pravidiel prijatých žiadateľom

15

Opis opatrení týkajúcich sa outsourcingu

Neuplatňuje sa

Informácie o opatreniach týkajúcich sa outsourcingu

Opis:

a)

prevádzkových funkcií, ktoré má žiadateľ v úmysle zabezpečovať prostredníctvom outsourcingu, vrátane cloudových služieb;

b)

tretích strán, ktoré budú zabezpečovať prevádzkové funkcie na základe outsourcingu (ak sú k dispozícii), vrátane uvedenia ich umiestnenia a zhrnutia opatrení týkajúcich sa outsourcingu v prípade, že sa tretia strana nachádza v tretej krajine (ak sú k dispozícii);

c)

vnútorných mechanizmov a zdrojov pridelených na kontrolu funkcií zabezpečovaných prostredníctvom outsourcingu;

d)

dohôd o úrovni poskytovaných služieb uzavretých s poskytovateľmi služieb.

16

Opis postupov týkajúcich sa vybavovania sťažností klientov

Neuplatňuje sa

Informácie o vybavovaní sťažností

Opis postupov prijatých žiadateľom na vybavovanie sťažností klientov vrátane harmonogramu, v rámci ktorého sa rozhodnutie o sťažnosti oznámi potenciálnym sťažovateľom, ako sa uvádza v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/2117 (1)

17

Potvrdenie toho, či má žiadateľ v úmysle poskytovať platobné služby sám alebo prostredníctvom tretej strany podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (2) alebo prostredníctvom opatrení v súlade s článkom 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503

Neuplatňuje sa

Informácie o platobných službách

1.

Žiadateľ informuje príslušný orgán, či platobné služby budú poskytované (hodiace sa zaškrtnite):

samotným žiadateľom. V takomto prípade poskytuje žiadateľ informácie o príslušnom povolení na výkon činnosti poskytovateľa platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366;

oprávnenou treťou stranou. V takomto prípade uvedie žiadateľ názov tretej strany a, ak je k dispozícii, predloží kópiu dohody podpísanej s treťou stranou, ktorá zahŕňa všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s nariadením (EÚ) 2020/1503, alebo kópiu predbežnej dohody s treťou stranou, ktorá zahŕňa všetky prvky potrebné na dosiahnutie súladu s nariadením (EÚ) 2020/1503 a ktorá je podpísaná treťou stranou oprávnenou vykonávať platobné služby v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom;

prostredníctvom opatrení v súlade s článkom 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ktorými sa zabezpečuje, aby vlastníci projektu akceptovali financovanie projektov hromadného financovania alebo akúkoľvek inú platbu len prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366. V takomto prípade poskytuje žiadateľ opis takýchto opatrení.

2.

Žiadateľ zahrnie opis zavedených postupov a systémov, prostredníctvom ktorých sa budú prostriedky od investorov zasielať vlastníkovi projektu a prostredníctvom ktorých dostanú investori odmenu za investovaný kapitál.

18

Opis postupov zameraných na overenie úplnosti, správnosti a zrozumiteľnosti informácií uvedených v dokumente kľúčových investičných informácií

Neuplatňuje sa

Postupy týkajúce sa dokumentu kľúčových investičných informácií

Opis príslušných postupov prijatých žiadateľom

19

Postupy týkajúce sa investičných limitov pre nesofistikovaných investorov uvedených v článku 21 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2020/1503

Neuplatňuje sa

Postupy týkajúce sa investičných limitov pre nesofistikovaných investorov

1.

Žiadateľ poskytuje opis postupov prijatých s cieľom:

a)

vykonať posúdenie, či sú ponúkané služby hromadného financovania vhodné, a ktoré z týchto služieb sú vhodné, vrátane podrobností o vyžiadaných informáciách o tom, aké má potenciálny nesofistikovaný investor skúsenosti, investičné ciele, v akej je finančnej situácii a aké je jeho základné pochopenie rizík spojených s investovaním vo všeobecnosti a s investovaním do typov investícií ponúkaných na platforme hromadného financovania, ako sa uvádza v článku 21 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

b)

vykonať vyžadovanú simuláciu schopnosti potenciálneho nesofistikovaného investora znášať stratu, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

c)

poskytnúť informácie uvedené v článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

2.

Žiadateľ poskytuje opis postupov, ktoré prijal, pokiaľ ide o investičné limity pre nesofistikovaných investorov, vrátane opisu obsahu konkrétneho upozornenia na riziko a opatrení na získanie výslovného súhlasu od investora.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2117 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa špecifikujú požiadavky, štandardné formáty a postupy v oblasti vybavovania sťažností (Pozri stranu 42 tohto úradného vestníka).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/22


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2113

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva vo vzťahu k európskym poskytovateľom služieb hromadného financovania pre podnikanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, by mali týmto orgánom umožniť účinne vykonávať ich činnosti spojené s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa uvedeného nariadenia. V dôsledku toho je potrebné spresniť informácie, ktoré si majú príslušné orgány vymieňať, aby boli schopné vykonávať tieto úlohy.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli účinne monitorovať poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušné orgány by si mali vymieňať všeobecné podkladové informácie a zakladajúce dokumenty vrátane zakladajúcich listín podľa vnútroštátneho práva alebo iných dokumentov, ktoré poskytujú prehľad o štruktúre a prevádzkových činnostiach poskytovateľov služieb hromadného financovania. Z rovnakého dôvodu by si príslušné orgány mali vymieňať informácie o procese udeľovania povolení a o riadiacich orgánoch poskytovateľov služieb hromadného financovania vrátane informácií o vhodnosti na riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania a o dobrom mene členov riadiaceho orgánu, informácie o akcionároch, uložených sankciách a administratívnych opatreniach, opatreniach na presadzovanie práva, ako aj informácie o príslušnom správaní a doterajšom dodržiavaní právnych predpisov poskytovateľmi služieb hromadného financovania.

(3)

V záujme plnenia svojich povinností dohľadu komplexným spôsobom by si príslušné orgány mali vymieňať aj príslušné informácie o iných fyzických alebo právnických osobách a spriaznených tretích stranách v oblasti hromadného financovania, ktoré sú relevantné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania, vrátane informácií o tretích stranách poverených vykonávaním prevádzkových funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania.

(4)

Za okolností, keď môžu vzniknúť problémy z hľadiska regulácie v súvislosti so subjektmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/1503, bude výmena informácií medzi príslušnými orgánmi najužitočnejšia, a to vrátane informácií o pôvodnej žiadosti o udelenie povolenia poskytovateľom služieb hromadného financovania, priebežnom dohľade nad dodržiavaním uvedeného nariadenia subjektom a o opatreniach v oblasti dohľadu a na presadzovanie práva, ktoré môžu mať vplyv na činnosti subjektu v inej jurisdikcii.

(5)

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s činnosťami spojenými s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva by sa mala uskutočňovať v súlade s právom na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ako sa uvádza v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, a musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (2).

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“).

(7)

Orgán ESMA neuskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne náklady a prínosy, keďže by to bolo veľmi neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu týchto predpisov, pričom sa zohľadnila skutočnosť, že tieto predpisy sa týkajú najmä príslušných orgánov.

(8)

Orgán ESMA požiadal o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(9)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácie o poskytovateľoch služieb hromadného financovania, ktoré sa majú vymieňať

Príslušné orgány si vymieňajú tieto informácie o poskytovateľovi služieb hromadného financovania:

a)

všeobecné informácie a dokumenty týkajúce sa poskytovateľa služieb hromadného financovania:

i)

názov poskytovateľa služieb hromadného financovania, adresa jeho ústredia alebo sídla, kontaktné údaje, jeho identifikátor právnickej osoby (kód LEI) podľa normy ISO 17442 a príslušné výpisy z registrov na vnútroštátnej úrovni;

ii)

informácie týkajúce sa zakladajúcich dokumentov, ktoré je poskytovateľ služieb hromadného financovania povinný mať podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

informácie o fyzických osobách zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení, a to vrátane:

i)

mena a osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte;

ii)

informácií o pozíciách, ktoré takéto osoby zastávajú v rámci poskytovateľa služieb hromadného financovania;

c)

informácie potrebné na posúdenie dobrého mena a vhodnosti fyzických osôb zodpovedných za riadenie poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane, ak sú k dispozícii,:

i)

informácií o ich pracovných skúsenostiach;

ii)

týchto informácií o ich dobrom mene:

1.

informácií o záznamoch vedených v registri trestov alebo o správnych či občianskoprávnych sankciách, informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto osobám za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti, a to prostredníctvom úradného osvedčenia alebo iného rovnocenného dokumentu v súlade s vnútroštátnym právom a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávnych alebo správnych sankcií;

2.

informácií o iných prebiehajúcich vyšetrovaniach alebo konaniach, než sú stanovené v písmene c) bode ii) ods. 1;

3.

informácií o každom zamietnutí registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie podnikania alebo profesie a informácií o odňatí, zrušení či ukončení takejto registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie, alebo o vylúčení regulačným či orgánom štátnej správy alebo profesijným orgánom či združením;

4.

informácií o akomkoľvek prepustení zo zamestnania, pokiaľ ide o pracovné pozície a úlohy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov alebo podobných správcovských vzťahov a opis dôvodov takéhoto prepustenia;

d)

informácie o akcionároch, ktorí majú v držbe 20 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane informácií o neexistencii záznamu v registri trestov, správnych alebo občianskoprávnych sankcií a informácií o vyšetrovaniach trestných činov začatých proti takýmto akcionárom za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti a podrobného opisu všetkých uložených občianskoprávnych alebo správnych sankcií;

e)

informácie o organizačnej štruktúre poskytovateľa služieb hromadného financovania, podmienkach výkonu jeho činnosti a dodržiavaní požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) 2020/1503, ktoré boli poskytnuté ako súčasť procesu udeľovania povolení a aktualizované prostredníctvom činností dohľadu vykonávaných príslušným orgánom, ktorý prijal žiadosť o informácie, okrem iného vrátane:

i)

informácií o mechanizmoch riadenia a vnútornej kontroly zabezpečujúcich súlad s nariadením (EÚ) 2020/1503 vrátane postupov riadenia rizík a účtovných postupov;

ii)

plánu činností, v ktorom sú stanovené typy služieb hromadného financovania, ktoré poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1503;

iii)

záznamov poskytovateľa služieb hromadného financovania o dodržiavaní právnych predpisov vrátane informácií, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány;

iv)

informácií, ktoré možno vyžiadať od poskytovateľov služieb hromadného financovania v súvislosti s činnosťami a požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 11 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

f)

informácie o udelení povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo odňatí povolenia podľa článkov 12, 13 a 17 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

g)

informácie o všetkých sankciách vrátane trestných sankcií, správnych opatrení alebo opatrení na presadzovanie práva uložených poskytovateľovi služieb hromadného financovania;

h)

akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 2

Informácie o iných osobách a subjektoch bez právnej subjektivity, ktoré sa majú vymieňať

1.   V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú fyzickými osobami, si príslušné orgány vymieňajú informácie o mene osoby, dátume a mieste jej narodenia, osobné identifikačné číslo, ak je k dispozícii v danom členskom štáte, adresu a kontaktné údaje.

2.   V súvislosti so spriaznenými tretími stranami v oblasti hromadného financovania, ktoré sú významné pre poskytovanie služieb poskytovaných poskytovateľmi služieb hromadného financovania a sú právnickými osobami, môže príslušný orgán požadovať aj dokumenty osvedčujúce:

a)

obchodné meno právnickej osoby;

b)

adresu ústredia alebo sídla právnickej osoby, a ak sa líši, tak aj poštovú adresu;

c)

kontaktné údaje právnickej osoby a jej národné identifikačné číslo alebo kód LEI, ak je k dispozícii;

d)

registráciu právnej formy právnickej osoby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

e)

úplný zoznam osôb, ktoré skutočne riadia činnosť právnickej osoby, vrátane ich mena, dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov a ich osobného identifikačného čísla, ak je k dispozícii v danom členskom štáte.

3.   Príslušné orgány si vymieňajú akékoľvek ďalšie informácie potrebné na spoluprácu pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/26


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2114

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje vstupný test znalostí a simulácia schopnosti potenciálnych nesofistikovaných investorov v projektoch hromadného financovania znášať stratu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 8 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb hromadného financovania vykonávali vstupný test znalostí potenciálnych nesofistikovaných investorov uvedený v článku 21 nariadenia (EÚ) 2020/1503 harmonizovaným spôsobom, je potrebné stanoviť spoločné pravidlá na posúdenie toho, či sú ponúkané služby hromadného financovania pre potenciálnych nesofistikovaných investorov vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich vhodné.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby sa poskytovatelia služieb hromadného financovania uistili, že potenciálni nesofistikovaní investori chápu mieru rizika spojeného s investíciami v oblasti hromadného financovania, by poskytovatelia služieb hromadného financovania mali prijať primerané kroky, aby sa zabezpečilo, že informácie zozbierané od potenciálnych nesofistikovaných investorov sú spoľahlivé a presne odzrkadľujú ich znalosti, zručnosti, skúsenosti a finančnú situáciu, investičné ciele a základné pochopenie súvisiacich rizík.

(3)

Investori by mali byť jasne a jednotným spôsobom informovaní o rizikách, ktoré by im hrozili, ak sa rozhodnú investovať do služieb hromadného financovania. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by preto mali vydať harmonizované upozornenie na riziko pre potenciálnych nesofistikovaných investorov, ktorí úspešne neprejdú vstupným testom znalostí, a to v súlade s osobitnými požiadavkami, pokiaľ ide o to, ako by sa upozornenie malo takýmto investorom zobrazovať.

(4)

S cieľom podporiť ochranu investorov a zabezpečiť, aby potenciálny nesofistikovaný investor riadne vykonal simuláciu schopnosti znášať stratu, poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali na svojom webovom sídle sprístupniť online nástroj na výpočet, ktorého cieľom je pomôcť potenciálnym nesofistikovaným investorom simulovať svoju schopnosť znášať stratu. Vzhľadom na citlivú povahu informácií, ktoré majú potenciálni nesofistikovaní investori poskytnúť v takomto online nástroji na výpočet, by však takýto online nástroj na výpočet mal byť nastavený tak, aby poskytovateľom služieb hromadného financovania neumožňoval prístup k informáciám vloženým potenciálnymi nesofistikovanými investormi ani ich zaznamenávanie.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby sa informácie poskytnuté potenciálnymi nesofistikovanými investormi v online nástroji na výpočet nedali zbierať bez ich výslovného súhlasu, tento nástroj by mal byť nastavený tak, aby poskytovateľom služieb hromadného financovania neumožňoval zmeniť výsledok simulácie vykonanej potenciálnymi nesofistikovanými investormi ani ho ovplyvniť. Okrem toho v záujme ochrany potenciálnych nesofistikovaných investorov, a najmä s cieľom umožniť im skontrolovať, či informácie, ktoré zadali, sú správne a presné, výsledok simulácie schopnosti znášať stratu by nemali získavať priamo poskytovatelia služieb hromadného financovania, ale mali by ho len dobrovoľne poskytovať potenciálni nesofistikovaní investori, ak sa domnievajú, že výsledok simulácie presne odzrkadľuje ich schopnosť znášať stratu.

(6)

S cieľom zabezpečiť flexibilitu v spôsobe, akým sa simulácia schopnosti znášať straty vykonáva, poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali byť schopní ponúkať potenciálnym nesofistikovaným investorom možnosť simulovať svoju schopnosť znášať straty prostredníctvom odlišnej metódy bez pomoci online nástroja na výpočet, pokiaľ sa takáto možnosť ponúka navyše k sprístupneniu online nástroja na výpočet na webovom sídle poskytovateľov služieb hromadného financovania.

(7)

V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu v rámci simulácie schopnosti potenciálnych nesofistikovaných investorov znášať straty by sa mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o spôsob, akým by sa mal vypočítať čistý majetok potenciálnych nesofistikovaných investorov na základe ich ročného príjmu, celkových likvidných aktív a ročných finančných záväzkov.

(8)

Vzhľadom na riziká rozdielnych prístupov a potenciálne negatívne dôsledky takýchto rozdielov na zmysluplnosť simulácie schopnosti potenciálnych nesofistikovaných investorov znášať straty je vhodné dostatočne podrobne spresniť spôsob, akým by sa mala vypočítať každá zo zložiek použitých na výpočet čistého majetku, a stanoviť spoločný dátum ocenenia týchto rôznych zložiek.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo.

(10)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(11)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Posúdenie vhodnosti služieb hromadného financovania

1.   Pri posudzovaní v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o to, či sú ponúkané služby hromadného financovania pre potenciálnych nesofistikovaných investorov vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich vhodné, poskytovatelia služieb hromadného financovania zvážia tieto skutočnosti:

a)

či má potenciálny nesofistikovaný investor potrebné skúsenosti a vedomosti na pochopenie rizík spojených s investovaním vo všeobecnosti;

b)

či má potenciálny nesofistikovaný investor potrebné skúsenosti a vedomosti na pochopenie rizík spojených s typmi investícií ponúkanými na platforme hromadného financovania.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) poskytovatelia služieb hromadného financovania posudzujú to, ako potenciálny nesofistikovaný investor chápe, čo predstavuje služba hromadného financovania, a riziká spojené s ňou.

Článok 2

Informácie, ktoré sa majú požadovať v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

1.   Informácie, ktoré poskytovatelia služieb hromadného financovania majú požadovať od potenciálnych nesofistikovaných investorov, pokiaľ ide o ich skúsenosti a základné pochopenie rizík spojených s investovaním, zahŕňajú, ak je to vhodné vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ponúkanej služby hromadného financovania a druh plánovanej investície, tieto informácie:

a)

druhy investičných služieb a finančných investícií, ktoré potenciálny nesofistikovaný investor pozná;

b)

povahu, objem a frekvenciu minulých transakcií potenciálneho nesofistikovaného investora s prevoditeľnými cennými papiermi, prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania alebo pôžičkami vrátane investícií do podnikov v ranom štádiu alebo v štádiu expanzie, a obdobie, počas ktorého sa tieto transakcie vykonávali;

c)

úroveň vzdelania, povolanie alebo relevantné bývalé povolanie potenciálneho nesofistikovaného investora vrátane akýchkoľvek odborných skúseností alebo zručností nadobudnutých v súvislosti s investíciami v oblasti hromadného investovania.

2.   Informácie, ktoré majú poskytovatelia služieb hromadného financovania požadovať od potenciálnych nesofistikovaných investorov v súvislosti s ich investičnými cieľmi, zahŕňajú, ak je to relevantné vzhľadom na druh ponúkanej služby hromadného financovania, tieto informácie:

a)

informácie o očakávanom období držby investícií potenciálnymi nesofistikovanými investormi;

b)

rizikový profil potenciálnych nesofistikovaných investorov a ich preferencie, pokiaľ ide o udržateľnosť investícií;

c)

ciele investície potenciálnych nesofistikovaných investorov.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania pri posudzovaní finančnej situácie potenciálnych nesofistikovaných investorov zvážia výsledky simulácie uvedenej v článku 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 3

Spoľahlivosť informácií požadovaných v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby informácie zozbierané od potenciálnych nesofistikovaných investorov v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 boli spoľahlivé a presne odzrkadľovali znalosti, zručnosti, skúsenosti a finančnú situáciu potenciálnych nesofistikovaných investorov, ich investičné ciele a základné pochopenie súvisiacich rizík.

2.   Na účely odseku 1 prijmú poskytovatelia služieb hromadného financovania tieto kroky:

a)

informujú potenciálnych nesofistikovaných investorov o dôležitosti poskytovania presných a aktuálnych informácií;

b)

zabezpečia, aby prostriedky použité na zber informácií boli vhodné vzhľadom na ciele týchto potenciálnych nesofistikovaných investorov a vhodne navrhnuté na používanie týmito potenciálnymi nesofistikovanými investormi;

c)

zabezpečia, aby bolo pravdepodobné, že potenciálni nesofistikovaní investori pochopia použité otázky, ktoré budú dostatočne presné na to, aby sa zozbierali informácie, ktoré primerane a presne odzrkadľujú situáciu potenciálnych nesofistikovaných investorov.

Článok 4

Upozornenie na riziko podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania pri vydávaní upozornenia na riziko uvedeného v článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 nesmú nabádať potenciálnych nesofistikovaných investorov, aby realizovali danú investíciu.

2.   Upozornenie na riziko uvedené v odseku 1 obsahuje tento text:

Investícia do projektu hromadného financovania je spojená s rizikom straty všetkých investovaných peňažných prostriedkov.

3.   Upozornenie na riziko uvedené v odseku 1 sa potenciálnym nesofistikovaným investorom zobrazí ľahko čitateľným a dobre viditeľným spôsobom na webovom sídle poskytovateľov služieb hromadného financovania.

4.   Okno, v ktorom sa zobrazuje upozornenie na riziko uvedené v odseku 1, má byť na poprednom mieste a zostať viditeľné na webovom sídle poskytovateľov služieb hromadného financovania dovtedy, kým potenciálni nesofistikovaní investori nepotvrdia, že takéto upozornenie dostali a pochopili ho.

Článok 5

Simulácia schopnosti znášať straty s použitím online nástroja na výpočet

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania sprístupnia na svojom webovom sídle online nástroj na výpočet, ktorý potenciálnym nesofistikovaným investorom umožňuje simulovať svoju schopnosť znášať straty.

2.   Online nástroj uvedený v odseku 1 vypočíta schopnosť potenciálnych nesofistikovaných investorov znášať straty na základe informácií uvedených v článku 21 ods. 5 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2020/1503, ktoré poskytol potenciálny nesofistikovaný investor.

3.   Online nástroj uvedený v odseku 1 sa musí dať ľahko používať a nesmie od potenciálnych nesofistikovaných investorov požadovať, aby vykonali akékoľvek iné úlohy, než je poskytnutie informácií stanovených v článku 21 ods. 5 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2020/1503.

4.   Online nástroj uvedený v odseku 1 zobrazí výsledok simulácie spôsobom, ktorý je jasný a pochopiteľný pre potenciálnych nesofistikovaných investorov.

5.   Online nástroj uvedený v odseku 1 musí byť nastavený tak, aby poskytovateľom služieb hromadného financovania neumožňoval prístup k informáciám vloženým potenciálnymi investormi podľa odseku 3 ani ich zaznamenávanie, ani zmenu či ovplyvňovanie výsledku simulácie uvedeného v odseku 4. Do online nástroja môže byť však zabudovaná funkcia, ktorá potenciálnym nesofistikovaným investorom umožňuje poskytnúť výsledok simulácie poskytovateľovi služieb hromadného financovania.

Článok 6

Simulácia schopnosti znášať straty navyše k online nástroju na výpočet

Navyše k online nástroju uvedenému v článku 5 ods. 1 môžu poskytovatelia služieb hromadného financovania ponúkať potenciálnym nesofistikovaným investorom možnosť simulovať svoju schopnosť znášať straty prostredníctvom odlišnej metódy za predpokladu, že poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne potenciálnym nesofistikovaným investorom vhodné informácie o metóde použitej na simuláciu schopnosti znášať straty.

Článok 7

Výpočet čistého majetku potenciálneho nesofistikovaného investora

Na účely simulácie uvedenej v článku 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503 sa čistý majetok potenciálneho nesofistikovaného investora vypočíta v súlade s týmto vzorcom:

 

čistý majetok = (čistý ročný príjem) + (celkové likvidné aktíva) – (ročné finančné záväzky).

Článok 8

Čistý ročný príjem

1.   Čistý ročný príjem uvedený vo vzorci stanovenom v článku 7 sa vypočíta ako celkový ročný príjem prijatý nesofistikovaným investorom po odpočítaní súvisiacich nákladov a poplatkov, príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní.

2.   Na účely odseku 1 je celkový ročný príjem súčtom všetkých príjmov z pracovnej činnosti, všetkých úrokov z bankových vkladov alebo iných dlhových nástrojov, všetkých výplat dividend alebo všetkých príjmov z nehnuteľností, pričom:

a)

„príjmy z pracovnej činnosti“ zahŕňajú mzdy, dávky v nezamestnanosti a výplaty dôchodku, ktoré prijal nesofistikovaný investor, s výnimkou mimoriadnych platieb;

b)

„úroky z bankových vkladov alebo iných dlhových nástrojov“ zahŕňajú platby z bankových vkladov alebo iných dlhových nástrojov, ktoré nesofistikovaný investor prijal počas predchádzajúceho kalendárneho roka, s výnimkou mimoriadnych platieb;

c)

„výplaty dividend“ zahŕňajú platby, ktoré potenciálny nesofistikovaný investor prijal na základe držby akcií alebo podielov podniku kolektívneho investovania alebo iných akciových nástrojov, s výnimkou akýchkoľvek kapitálových ziskov dosiahnutých z predaja všetkých alebo časti takýchto účastí;

d)

„príjem z nehnuteľností“ zahŕňa všetky platby prijaté v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku s výnimkou akýchkoľvek kapitálových ziskov dosiahnutých predajom celého alebo časti takéhoto nehnuteľného majetku.

Článok 9

Celkové likvidné aktíva

1.   Celkové likvidné aktíva uvedené vo vzorci stanovenom v článku 7 sa vypočítajú ako súčet celkových peňažných prostriedkov držaných nesofistikovaným investorom na sporiacich a bežných účtoch a hodnoty aktív, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo premeniť na peňažné prostriedky, vrátane:

a)

sporiacich produktov, ktoré sa dajú premeniť na peňažné prostriedky najneskôr do 30 kalendárnych dní;

b)

finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4);

c)

akcií a podielov podnikov kolektívneho investovania, ktoré ponúkajú práva na vyplatenie aspoň raz týždenne.

2.   Za likvidné aktíva sa nepovažujú tieto aktíva:

a)

nehnuteľný majetok;

b)

sumy zaplatené do dôchodkového systému na zamestnanecké dôchodkové účely;

c)

akcie spoločnosti, ktoré nie sú voľne splatné na požiadanie alebo prevoditeľné, vrátane predchádzajúcich investícií v oblasti hromadného investovania.

Článok 10

Ročné finančné záväzky

Ročné finančné záväzky uvedené vo vzorci stanovenom v článku 7 zahŕňajú všetky výdavky, za ktoré nesofistikovaný investor prijal záväzok v súvislosti s daným kalendárnym rokom, vrátane:

a)

príspevku na výživu a platieb výživného na dieťa;

b)

platieb nájomného a splátok hypotekárnych úverov;

c)

splátok pôžičiek;

d)

platieb poistného;

e)

platieb nákladov na verejnoprospešné služby vrátane platieb na krytie výdavkov na elektrinu, kúrenie a vodu;

f)

platieb predplatného za služby;

g)

dane z príjmu a daní z nehnuteľností.

Článok 11

Dátum ocenenia celkových likvidných aktív a ročných finančných záväzkov

1.   Celkové likvidné aktíva uvedené v článku 9 a celkové finančné záväzky uvedené v článku 10 sa ocenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vykonáva simulácia.

2.   Ak by však ocenenie k takémuto dátumu presne neodzrkadľovalo súčasnú situáciu, pokiaľ ide o čistý majetok potenciálneho investora, ocenenie sa vykoná ku skoršiemu dátumu, ktorý umožňuje presnejšie ocenenie.

3.   Na účely odseku 2 môže byť skorším dátumom ktorýkoľvek dátum od 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vykonáva simulácia, do dátumu, ku ktorému sa vykonáva simulácia, a je rovnaký pre ocenenie celkových likvidných aktív aj ročných finančných záväzkov. Potenciálni nesofistikovaní investori pri určovaní takéhoto dátumu zvážia, či sa použitím takéhoto dátumu ako referenčného umožní presné ocenenie v súvislosti s čistým ročným príjmom, celkovými likvidnými aktívami a ročnými finančnými záväzkami uvedenými vo vzorci stanovenom v článku 7.

4.   Čistý ročný príjem uvedený v článku 8 je príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vykonáva simulácia. Ak sa však ocenenie celkových likvidných aktív a ročných finančných záväzkov vykonáva s použitím skoršieho dátumu podľa odseku 2 tohto článku, čistý ročný príjem je príjem prijatý počas 12 mesiacov predchádzajúcich takémuto skoršiemu dátumu.

Článok 12

Poskytnutie výsledku simulácie schopnosti znášať stratu

Poskytovatelia služieb hromadného financovania požadujú, aby im potenciálni nesofistikovaní investori poskytli výsledok simulácie vykonanej podľa článku 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/33


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2115

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje metodika výpočtu mier zlyhania pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Investorom treba umožniť prijímať informované investičné rozhodnutia. Keďže v rámci jedného projektu hromadného financovania sa môže ponúkať viac než jedna pôžička, pri určovaní metodiky výpočtu mier zlyhania projektov ponúkaných na platforme hromadného financovania je potrebné stanoviť pravidlá výpočtu mier zlyhania na úrovni každej jednotlivej pôžičky vzhľadom na konkrétny projekt hromadného financovania ponúkaný na platforme hromadného financovania. Vymedzenie pojmu zlyhanie na podrobnejšej úrovni, t. j. na úrovni pôžičky, umožňuje zachytiť prípady, keď nie je pravdepodobné, že vlastník projektu úplne splní svoje úverové záväzky súvisiace s jednou pôžičkou, ale nie s inými pôžičkami. Preto by poskytovatelia služieb hromadného financovania nemali na účely výpočtu mier zlyhania projektov ponúkaných na platforme hromadného financovania automaticky považovať rôzne pôžičky na rovnaký projekt za pôžičky, pri ktorých došlo k zlyhaniu v rovnakom čase. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali posúdiť, či niektoré náznaky zlyhania súvisia skôr s projektom hromadného financovania ako s celkom než so zlyhaním konkrétnej pôžičky. Konkrétne, ak je v stave zlyhania významná časť pôžičiek spojených s projektom hromadného financovania, poskytovatelia služieb hromadného financovania môžu považovať za nepravdepodobné, že ostatné pôžičky v rámci daného projektu hromadného financovania sa vyplatia v plnej sume bez uskutočnenia úkonov vrátane realizácie zabezpečenia, a môžu aj s týmito pôžičkami zaobchádzať ako s pôžičkami, pri ktorých došlo k zlyhaniu.

(2)

Treba zabrániť regulačnej arbitráži a umožniť investorom porovnať výkonnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, a najmä kvalitu projektov ponúkaných na platformách hromadného financovania. Je preto vhodné spresniť prvky, na základe ktorých by sa takýto poskytovatelia služieb hromadného financovania mali domnievať, že došlo k zlyhaniu v súvislosti s pôžičkou ponúkanou na ich platforme hromadného financovania. Títo poskytovatelia služieb hromadného financovania by preto mali mať zavedené účinné postupy, ktoré im umožňujú získať potrebné informácie na bezodkladné identifikovanie skutočnosti, že došlo k zlyhaniu pôžičiek ponúkaných na ich platforme hromadného financovania.

(3)

V článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503 sa poskytovateľom služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, ukladá povinnosť každoročne zverejňovať miery zlyhania projektov hromadného financovania ponúkaných na ich platformách hromadného financovania za predchádzajúcich najmenej 36 mesiacov a zverejňovať do štyroch mesiacov od konca každého finančného roka výkaz výsledkov, v ktorom sa uvedie očakávaná a skutočná miera zlyhania všetkých pôžičiek, ktorých poskytnutie uľahčili. S cieľom zabezpečiť, aby investori a potenciálni investori mali prístup k informáciám s podobnými časovými horizontmi pre ukazovatele rizika a výnosnosti v súvislosti s pôžičkami ponúkanými na platforme hromadného financovania, treba zaistiť súlad s článkom 180 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2) a používať jednoročné miery zlyhania ako referenčné pre výpočet mier zlyhania. Jednoročné miery zlyhania predstavujú podiel pôžičiek prechádzajúcich zo stavu bez zlyhania do stavu zlyhania aspoň raz počas jednoročného obdobia pozorovania. Očakávaná miera zlyhania by teda mala poskytovať odhad podielu pôžičiek, pri ktorých nedošlo k zlyhaniu a ktorých zlyhanie sa očakáva počas jednoročného obdobia pozorovania. Preto, aby odhad takejto očakávanej miery zlyhania vychádzal zo skutočnej miery zlyhania, výpočet skutočnej miery zlyhania by sa mal obmedziť na pôžičky, ktoré sú v stave bez zlyhania na začiatku jednoročného obdobia pozorovania. Aby sa zabezpečilo porovnateľné a spravodlivé vyjadrenie mier zlyhania, nemal by sa na výpočet jednoročných mier zlyhania používať žiadny systém váženia (výpočet založený na pôžičke). Na výpočet mier zlyhania by sa teda nemala použiť peňažná suma pôžičiek, aby sa zabránilo väčšej prevahe niektorých pôžičiek v takomto výpočte. V prípade skreslenia z dôvodu výskytu krátkodobých pôžičiek by poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, mali upraviť výpočet miery zlyhania. Aby sa zabezpečilo spravodlivé vyjadrenie mier zlyhania vo vzťahu k investorom, poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, by nemali skresľovať ani nesprávne vyjadrovať miery zlyhania zverejnené v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(4)

Nekonzistentné, nepresné, neúplné alebo neaktuálne údaje môžu viesť k chybnému výpočtu mier zlyhania projektov hromadného financovania. Preto, aby sa zabezpečila spoľahlivosť a vysoká kvalita údajov, postupy týkajúce sa zhromažďovania a ukladania údajov by mali byť dôsledné a podrobne zdokumentované.

(5)

Interná metóda poskytovateľov služieb hromadného financovania, pokiaľ ide o výpočet skutočnej a očakávanej miery zlyhania, by mala vychádzať z informácií o výkonnosti pôžičiek, ktorých poskytnutie uľahčili títo poskytovatelia služieb hromadného financovania, a z kategórií rizika stanovených v rámci riadenia rizík uvedeného v článku 19 ods. 7 písm. d) nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“) v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo.

(7)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zlyhanie pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, predpokladajú, že došlo k zlyhaniu v súvislosti s konkrétnou pôžičkou ponúkanou na ich platforme hromadného financovania, keď nastala jedna alebo obidve z týchto udalostí:

a)

poskytovateľ služieb hromadného financovania sa domnieva, že nie je pravdepodobné, že vlastník projektu úplne splatí alebo inak splní svoje kreditné záväzky súvisiace s dotknutou pôžičkou bez uskutočnenia úkonov vrátane realizácie zabezpečenia;

b)

ktorýkoľvek kreditný záväzok vlastníka projektu súvisiaci s dotknutou pôžičkou je viac než 90 dní po termíne splatnosti.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) sa za ukazovatele pravdepodobnosti neplatenia považujú tieto ukazovatele:

a)

nastala núdzová reštrukturalizácia kreditného záväzku súvisiaceho s dotknutou pôžičkou, keď to pravdepodobne vyústi do zníženého finančného záväzku vyvolaného významným odpustením alebo odkladom platby istiny, úroku alebo prípadne poplatkov;

b)

vlastník projektu podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podobného režimu alebo bol naňho vyhlásený konkurz alebo podobný režim, ak by to znemožnilo alebo oneskorilo splatenie kreditného záväzku, ktorý súvisí s dotknutou pôžičkou, voči investorom.

Na účely písmena a) sa predpokladá, že núdzová reštrukturalizácia nastala, ak boli predĺžené úľavy voči vlastníkovi projektu, ktorý čelí alebo pravdepodobne bude čeliť ťažkostiam s plnením svojich finančných záväzkov.

3.   Na účely odseku 1 písm. b), ak úverová zmluva výslovne povoľuje vlastníkovi projektu zmeniť splátkový kalendár či pozastaviť alebo odložiť platby za určitých podmienok a ak vlastník projektu koná v rámci práv priznaných v danej úverovej zmluve, sa zmenené, pozastavené alebo odložené platby nepovažujú za platby po splatnosti, ale počítanie dní po dni splatnosti vychádza z nového splátkového kalendára, len čo bude stanovený. Poskytovatelia služieb hromadného financovania napriek tomu analyzujú dôvody takýchto zmien splátkového kalendára alebo pozastavenia či odloženia platieb a posúdia možnosť pravdepodobnosti neplatenia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a).

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zverejnia prahovú hodnotu významnosti použitú na účely odseku 1 písm. b).

5.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania bezodkladne informujú investorov v prípade zlyhania pôžičky.

Článok 2

Metodika výpočtu miery zlyhania pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely zverejňovania uvedeného v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1503 vypočítajú jednoduchý priemer pozorovanej jednoročnej miery zlyhania za celé obdobie historického pozorovania s použitím neprekrývajúcich sa 12-mesačných období pozorovania.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely výpočtu jednoročnej miery zlyhania uvedenej v odseku 1 zabezpečia všetky tieto podmienky:

a)

že menovateľ pozostáva z počtu pôžičiek, pri ktorých nedošlo k zlyhaniu, pozorovaných na začiatku 12-mesačného obdobia pozorovania;

b)

že do čitateľa sú zahrnuté všetky tie pôžičky zohľadnené v menovateli, v prípade ktorých došlo počas 12-mesačného obdobia pozorovania aspoň k jednému zlyhaniu.

3.   Na účely odseku 2 sa pôžičky, pre ktoré nie je v splátkovom kalendári plánovaná žiadna platba počas uvedeného 12-mesačného obdobia pozorovania, vylúčia zo súboru údajov použitého na výpočet miery zlyhania za dané obdobie.

4.   Na účely odseku 1 a bez ohľadu na to, či poskytovateľ služieb hromadného financovania používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov, dĺžka obdobia použitého historického pozorovania je aspoň 36 mesiacov pre najmenej jeden zdroj. Ak dostupné obdobie pozorovania v prípade ktoréhokoľvek zdroja trvá dlhšie, použije sa toto dlhšie obdobie. Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý vykonáva svoju činnosť kratšie ako 36 mesiacov, použije obdobie, počas ktorého vykonával činnosť.

5.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zverejnia menovateľ a čitateľ použitý na výpočet jednoročnej miery zlyhania v súlade s odsekom 2 za obdobie určené v súlade s odsekom 4.

Článok 3

Metodika výpočtu skutočnej miery zlyhania pôžičiek podľa kategórie rizika

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely zverejňovania skutočných mier zlyhania všetkých pôžičiek v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) 2020/1503 vypočítajú jednoduché priemery pozorovanej jednoročnej miery zlyhania podľa kategórie rizika za celé obdobie historického pozorovania s použitím neprekrývajúcich sa 12-mesačných období pozorovania.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely výpočtu jednoročnej miery zlyhania podľa kategórie rizika zabezpečia všetky tieto podmienky:

a)

že menovateľ pozostáva z počtu pôžičiek, pri ktorých nedošlo k zlyhaniu, pozorovaných na začiatku 12-mesačného obdobia pozorovania v rámci kategórie rizika, pre ktorú sa miera zlyhania počíta;

b)

že do čitateľa sú zahrnuté všetky tie pôžičky zohľadnené v menovateli, v prípade ktorých došlo počas 12-mesačného obdobia pozorovania aspoň k jednému zlyhaniu.

3.   Na účely odseku 2 sa pôžičky, pre ktoré nie je v splátkovom kalendári plánovaná žiadna platba počas uvedeného 12-mesačného obdobia pozorovania, vylúčia zo súboru údajov použitého na výpočet miery zlyhania za dané obdobie.

4.   Na účely odseku 1 a bez ohľadu na to, či poskytovateľ služieb hromadného financovania používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov, dĺžka obdobia použitého historického pozorovania je aspoň 36 mesiacov pre najmenej jeden zdroj. Ak dostupné obdobie pozorovania v prípade ktoréhokoľvek zdroja trvá dlhšie, použije sa toto dlhšie obdobie. Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý vykonáva svoju činnosť kratšie ako 36 mesiacov, použije obdobie, počas ktorého vykonával činnosť.

5.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zverejnia menovateľ a čitateľ použitý na výpočet skutočnej miery zlyhania všetkých pôžičiek podľa kategórie rizika v súlade s odsekom 2 za obdobie určené v súlade s odsekom 4.

Článok 4

Metodika výpočtu očakávanej miery zlyhania pôžičiek podľa kategórie rizika

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely zverejňovania očakávaných mier zlyhania všetkých pôžičiek v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) 2020/1503 zakladajú svoje odhady očakávaných mier zlyhania podľa kategórie rizika na skutočných mierach zlyhania pôžičiek podľa kategórie rizika vypočítaných v súlade s článkom 3.

2.   Na účely odseku 1 a bez ohľadu na to, či poskytovateľ služieb hromadného financovania používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov na účely svojho odhadu očakávanej miery zlyhania, dĺžka obdobia použitého historického pozorovania je aspoň 36 mesiacov pre najmenej jeden zdroj. Ak dostupné obdobie pozorovania v prípade ktoréhokoľvek zdroja trvá dlhšie, použije sa toto dlhšie obdobie. Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý vykonáva svoju činnosť kratšie ako 36 mesiacov, použije obdobie, počas ktorého vykonával činnosť.

Článok 5

Zaradenie do kategórií rizika

Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely článkov 3 a 4 zaradia jednotlivé pôžičky do príslušnej kategórie rizika stanovenej v rámci riadenia rizík na základe spoľahlivých a dobre vymedzených kritérií a so zreteľom na všetky relevantné faktory, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na výkonnosť pôžičiek.

Článok 6

Presnosť údajov

Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia konzistentnosť a vhodnosť údajov používaných na výpočet mier zlyhania v súlade s týmto nariadením.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/38


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2116

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú opatrenia a postupy týkajúce sa plánu na zabezpečenie kontinuity činností poskytovateľov služieb hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 16 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Aby sa zabezpečilo, že opatrenia a postupy týkajúce sa plánu na zabezpečenie kontinuity činností uvedeného v článku 12 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2020/1503 sú náležite harmonizované v rámci Únie, mali by sa spresniť opatrenia a postupy týkajúce sa takéhoto plánu.

(2)

V záujme riadneho riešenia rizík spojených s ukončením poskytovania kritických služieb by sa plánom na zabezpečenie kontinuity činností malo zabezpečiť, aby sa naďalej vykonávali kritické služby vrátane služieb, ktoré sú predmetom outsourcingu, aj napriek zlyhaniu poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo tretej strany, ktorá zabezpečuje poskytovanie kritických služieb na základe outsourcingu.

(3)

Vzhľadom na škálu udalostí, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na vykonávanie kritických služieb, by sa v pláne na zabezpečenie kontinuity činností mali riešiť situácie, ktoré vyvolávajú značne chybné plnenie alebo neplnenie kritických služieb.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť plánu na zabezpečenie kontinuity činností je vhodné stanoviť minimálny obsah opatrení a postupov týkajúcich sa plánu na zabezpečenie kontinuity činností.

(5)

Je vhodné objasniť obmedzený počet technických pojmov. Toto vymedzenie technických pojmov je potrebné na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia, a tým prispieva k vytvoreniu jednotného súboru pravidiel pre poskytovateľov služieb hromadného financovania pôsobiacich v Únii. Toto vymedzenie pojmov slúži výlučne na účely stanovenia povinností poskytovateľov služieb hromadného financovania a malo by sa používať výhradne v kontexte porozumenia tomuto nariadeniu.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(7)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„kritické služby“ sú prevádzkové služby a služby pre podniky, ktorých chybné plnenie alebo neplnenie by podstatne narušilo nepretržité dodržiavanie nariadenia (EÚ) 2020/1503 poskytovateľom služieb hromadného financovania alebo jeho finančnú výkonnosť či správnosť, alebo kontinuitu jeho služieb a činností hromadného financovania, najmä voči jeho klientom;

b)

„zlyhanie“ je akékoľvek insolvenčné alebo predinsolvenčné konanie uplatniteľné podľa príslušného vnútroštátneho práva alebo akékoľvek významné prerušenie podnikania;

c)

„významné prerušenie podnikania“ je významné chybné plnenie alebo neplnenie, ktoré podstatne narušuje vykonávanie kritických služieb.

Článok 2

Minimálny obsah plánu na zabezpečenie kontinuity činností

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania vypracujú podrobný plán na zabezpečenie kontinuity činností zameraný na riziká spojené s ich zlyhaním (ďalej len „plán na zabezpečenie kontinuity činností“).

2.   Plán na zabezpečenie kontinuity činností zahŕňa:

a)

opatrenia a postupy na zabezpečenie kontinuity poskytovania kritických služieb súvisiacich s existujúcimi investíciami;

b)

opatrenia a postupy na zabezpečenie riadnej správy dohôd medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi a riadnej správy kritických obchodných údajov.

Článok 3

Kontinuita poskytovania kritických služieb

1.   Plánom na zabezpečenie kontinuity činností sa zabezpečí, aby sa naďalej vykonávali kritické služby vrátane služieb, ktoré zabezpečujú tretie strany na základe outsourcingu, aj napriek zlyhaniu poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo tretej strany, ktorá zabezpečuje poskytovanie kritických služieb na základe outsourcingu.

2.   Opatrenia obsiahnuté v pláne na zabezpečenie kontinuity činností sa prispôsobia obchodnému modelu poskytovateľa služieb hromadného financovania a zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie kontinuity kritických služieb prostredníctvom zabezpečenia niektorých alebo všetkých takýchto kritických služieb na základe outsourcingu subjektom, ktorý je treťou stranou.

3.   Plán na zabezpečenie kontinuity činností zahŕňa ustanoveniach týkajúce sa:

a)

oznámenia klientovi o tom, že došlo k zlyhaniu;

b)

prístupu klientov k informáciám, ktoré sa týkajú ich investícií;

c)

prípadne nepretržitej obsluhy nesplatených pôžičiek;

d)

prípadne pokračovania poskytovania platobných služieb, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2020/1503, vrátane opatrení uvedených v odseku 5 uvedeného článku;

e)

prípadne odovzdania úschovy aktív, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 4

Riadna správa dohôd

1.   So zreteľom na povahu, rozsah a zložitosť poskytovateľa služieb hromadného financovania, ako aj jeho obchodný model sa v pláne na zabezpečenie kontinuity činností stanovujú podrobné opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie riadnej správy dohôd medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi.

2.   Kroky uvedené v odseku 1 sa uplatnia na:

a)

dohody medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi vrátane informácií, ktoré sú veľmi dôležité pre riadnu správu dohôd;

b)

výsledky vstupného testu znalostí uvedeného v článku 21 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

c)

iné kritické obchodné údaje.

3.   Kroky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)

uchovávanie dohôd uvedených v odseku 2 písm. a) na bezpečnom mieste, ak je originál dostupný len v papierovej forme;

b)

príslušné zálohovanie dokumentov a informácií uvedených v odseku 2.

4.   Informácie a dohody, ktoré umožňujú vysledovanie platieb uskutočnených investormi a vlastníkmi projektov, sa na účely odseku 2 písm. c) považujú za kritické obchodné údaje.

Článok 5

Postupy

1.   Postupy uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) sa prispôsobia obchodnému modelu poskytovateľa služieb hromadného financovania a zahŕňajú:

a)

zostavenie zoznamu kontaktných údajov osôb alebo oddelenia zodpovedného v prípade zlyhania poskytovateľa služieb hromadného financovania;

b)

identifikáciu troch najpravdepodobnejších scenárov zlyhania a opis opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie ich vplyvu na kontinuitu kritických služieb;

c)

ustanovenia týkajúce sa prístupu zamestnancov poskytovateľa služieb hromadného financovania k pracovnému priestoru a firemnej sieti;

d)

ustanovenia týkajúce sa prístupu k informáciám klientov a prípadne k aktívam klientov;

e)

identifikáciu prevádzkových a finančných rizík, ako aj opatrení na zníženie ich výskytu;

f)

identifikáciu kritických obchodných systémov a opatrení pre prípad nepredvídaných udalostí na zabezpečenie ich kontinuity;

g)

identifikáciu kritických obchodných vzťahov vrátane funkcií zabezpečovaných na základe outsourcingu;

h)

postupy na zabezpečenie kontinuity komunikácie medzi poskytovateľom služieb hromadného financovania, jeho klientmi, obchodnými partnermi, zamestnancami a príslušnými orgánmi.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/42


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2117

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa špecifikujú požiadavky, štandardné formáty a postupy v oblasti vybavovania sťažností

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme ochrany investora, ako aj podpory účinného systému vnútornej správy a riadenia by poskytovatelia služieb hromadného financovania mali na svojich webových sídlach poskytovať svojim klientom ľahko dostupný, jasný, zrozumiteľný a aktuálny opis svojich postupov vybavovania sťažností.

(2)

Aby sa predišlo rozdielom v postupoch vybavovania sťažností medzi poskytovateľmi služieb hromadného financovania v Únii, klienti by mali mať možnosť predkladať sťažnosti použitím harmonizovaných štandardných formátov.

(3)

Na poskytnutie primeranej úrovne ochrany investorov je vhodné požadovať od poskytovateľov služieb hromadného financovania, aby sťažovateľom zabezpečili možnosť predkladať sťažnosti prinajmenšom v jazyku, ktorý používajú poskytovatelia služieb hromadného financovania na propagáciu svojich služieb či ponúk hromadného financovania v Únii.

(4)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali s cieľom zabezpečiť rýchle a včasné vybavenie sťažností potvrdiť príjem každej sťažnosti a do 10 pracovných dní od prijatia sťažnosti informovať sťažovateľa o tom, či je sťažnosť prípustná. Sťažovateľovi by sa spolu s potvrdením o prijatí sťažnosti mali doručiť kontaktné údaje osoby alebo oddelenia pre prípad akýchkoľvek otázok súvisiacich so sťažnosťou, ako aj orientačný časový rámec, v ktorom možno očakávať rozhodnutie o sťažnosti. Ak sa sťažnosť považuje za neprípustnú, poskytovateľ služieb hromadného financovania by o svojom rozhodnutí mal informovať sťažovateľa a poskytnúť mu dôvody neprípustnosti.

(5)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali s cieľom zabezpečiť rýchle, včasné a spravodlivé vyšetrovanie sťažností pri prijatí sťažnosti posúdiť, či je uvedená sťažnosť jasná, úplná a či obsahuje všetky relevantné dôkazy a informácie potrebné na jej vybavenie. Prípadné doplňujúce informácie by sa mali vyžiadať bezodkladne. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali zhromaždiť a vyšetriť všetky relevantné dôkazy a informácie súvisiace so sťažnosťou. Sťažovateľom by sa mali priebežne poskytovať náležité informácie o procese vybavovania sťažnosti.

(6)

Na zabezpečenie spravodlivého a účinného vybavenia sťažností je potrebné, aby sa rozhodnutia o sťažnostiach zaoberali všetkými bodmi, ktoré sťažovateľ v sťažnosti vzniesol. V súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa podobných okolností by sa navyše mali prijímať konzistentné rozhodnutia, pokiaľ poskytovateľ služieb hromadného financovania neposkytne objektívne odôvodnenie akejkoľvek odchýlky od rozhodnutia prijatého v minulosti.

(7)

S cieľom zabezpečiť rýchle vybavovanie sťažností by sa rozhodnutia o sťažnostiach mali sťažovateľovi oznámiť čo najskôr a v časovom rámci určenom v postupe vybavovania sťažností. Za výnimočných okolností, keď poskytovateľ služieb hromadného financovania nedokáže dodržať uvedený časový rámec, by mal sťažovateľ byť informovaný o dôvodoch oneskorenia a o dátume, do ktorého sa mu doručí rozhodnutie.

(8)

Ak sa v rozhodnutí o sťažnosti neriešia všetky požiadavky sťažovateľa kladne, je vhodné, aby sa v rozhodnutí uviedlo dôkladné zdôvodnenie a informácie o dostupných prostriedkoch nápravy.

(9)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania by na zabezpečenie efektívneho styku mali so sťažovateľmi komunikovať jasným a zrozumiteľným jazykom. Oznámenia poskytovateľov služieb hromadného financovania by mali byť v písomnej forme a doručené elektronickými prostriedkami alebo v papierovej forme na žiadosť sťažovateľa.

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(11)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(12)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Postupy pri vybavovaní sťažností

1.   Na účely tohto nariadenia je „sťažnosť“ vyjadrenie nespokojnosti adresované poskytovateľovi služieb hromadného financovania jedným z jeho klientov v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania.

2.   Postupy vybavovania sťažností uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503 poskytujú klientom poskytovateľov služieb hromadného financovania jasné a presné informácie, pričom obsahujú minimálne všetky tieto údaje:

a)

podmienky prípustnosti sťažností;

b)

informáciu, že predkladanie a vybavovanie sťažností je bezplatné;

c)

podrobný opis spôsobu predkladania sťažností vrátane:

1.

informácie, že sťažnosti sa musia predkladať pomocou štandardného vzoru stanoveného v prílohe;

2.

typu informácií a dôkazov, ktoré má sťažovateľ poskytnúť;

3.

totožnosti a kontaktných údajov osoby alebo kontaktných údajov oddelenia, ktorým sa sťažnosť musí zaslať;

4.

elektronickej platformy, systému alebo adresy, kde sa sťažnosti musia predložiť;

5.

jazyka alebo jazykov, v ktorých môže sťažovateľ predložiť sťažnosť na základe článku 2 ods. 2;

d)

postup vybavovania sťažností špecifikovaný v článkoch 3 až 5;

e)

časový rámec, v ktorom sa rozhodnutie o sťažnosti oznámi sťažovateľovi.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania môžu vykonávať prípadné zmeny postupov vybavovania sťažností. Na svojom webovom sídle zverejnia aktuálny opis takýchto postupov, ako aj štandardný vzor stanovený v prílohe, a zabezpečia tu jednoduchý prístup k opisu aj uvedenému vzoru.

4.   Opis postupov vybavovania sťažností a štandardný vzor stanovený v prílohe sa zverejnia v každom z jazykov dokumentu kľúčových investičných informácií uvedeného v článkoch 23 a 24 nariadenia (EÚ) 2020/1503 alebo marketingovej komunikácie uvedenej v článku 27 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Štandardný formát a jazyk

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby klienti mohli predkladať sťažnosti elektronickými prostriedkami s použitím štandardného vzoru stanoveného v prílohe.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby klienti mohli predkladať sťažnosti v ktoromkoľvek z jazykov uvedených v článku 1 ods. 4

Článok 3

Potvrdenie o prijatí a overenie prípustnosti

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania potvrdia prijatie sťažnosti a informujú sťažovateľa o tom, či je sťažnosť prípustná, do 10 pracovných dní od prijatia sťažnosti. Ak sťažnosť nespĺňa podmienky prípustnosti uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytnú sťažovateľovi jasné vysvetlenie dôvodov zamietnutia sťažnosti ako neprípustnej.

2.   Potvrdenie o prijatí sťažnosti obsahuje tieto údaje:

a)

totožnosť a kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla osoby alebo oddelenia, ktorým môžu sťažovatelia adresovať všetky otázky týkajúce sa sťažnosti;

b)

odkaz na časový rámec uvedený v článku 1 ods. 2 písm. e).

Článok 4

Vyšetrovanie sťažností

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania po prijatí prípustnej sťažnosti bez zbytočného odkladu posúdia, či je sťažnosť jasná a úplná. Posúdia najmä to, či sťažnosť obsahuje všetky relevantné informácie a dôkazy. Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania dospeje k záveru, že sťažnosť je nejasná alebo neúplná, bezodkladne požiada o všetky doplňujúce informácie alebo dôkazy potrebné na riadne vybavenie sťažnosti.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania by sa mali snažiť zhromaždiť a preskúmať všetky relevantné informácie a dôkazy súvisiace so sťažnosťou.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania priebežne náležite informujú sťažovateľa o všetkých ďalších krokoch uskutočnených s cieľom vybaviť sťažnosť a bez zbytočného odkladu odpovedajú na primerané žiadosti o informácie zo strany sťažovateľa.

Článok 5

Rozhodnutia

1.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania sa vo svojom rozhodnutí o sťažnosti zaoberá všetkými bodmi vznesenými v sťažnosti a uvedie dôvody vedúce k výsledku vyšetrovania. Uvedené rozhodnutie je konzistentné so všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami prijatými poskytovateľom služieb hromadného financovania v súvislosti s podobnými sťažnosťami, pokiaľ poskytovateľ služieb hromadného financovania nedokáže odôvodniť, prečo dospel k odlišnému záveru.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania oznámia svoje rozhodnutie o sťažnosti sťažovateľovi čo najskôr a v časovom rámci uvedenom v článku 1 ods. 2 písm. e).

3.   Ak vo výnimočných situáciách nie je možné prijať rozhodnutie o sťažnosti v časovom rámci uvedenom v článku 1 ods. 2 písm. e), poskytovatelia služieb hromadného financovania informujú sťažovateľa o dôvodoch uvedeného oneskorenia a upresnia dátum rozhodnutia.

4.   Ak sa v rozhodnutí nevyhovie žiadosti sťažovateľa alebo sa jej vyhovie jej čiastočne, uvedie sa v ňom dôkladné zdôvodnenie a informácie o dostupných prostriedkoch nápravy.

Článok 6

Komunikácia so sťažovateľmi

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania pri vybavovaní sťažností komunikujú so sťažovateľmi jasným a jednoduchým jazykom, ktorému možno ľahko porozumieť.

2.   Všetky oznámenia poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa článkov 3 až 5 adresované sťažovateľovi sa uskutočňujú v jazyku, v ktorom sťažovateľ predložil svoju sťažnosť, za predpokladu, že jazyk použitý sťažovateľom je jedným z jazykov uvedených v článku 1 ods. 4 Oznámenia sa uskutočňujú v písomnej forme elektronickými prostriedkami alebo v papierovej forme na žiadosť sťažovateľa.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Štandardný formát predkladania sťažností

PREDLOŽENIE SŤAŽNOSTI

(ktorú klient adresuje poskytovateľovi služieb hromadného financovania)

1.a   Osobné údaje sťažovateľa

PRIEZVISKO/NÁZOV PRÁVNICKEJ OSOBY

MENO

REGISTRAČNÉ ČÍSLO A IDENTIFIKÁTOR PRÁVNEHO SUBJEKTU (AK JE K DISPOZÍCII)

 

 

 


ADRESA:

ULICA, ČÍSLO, POSCHODIE

(v prípade registrovaného sídla spoločnosti)

PSČ

MESTO

KRAJINA

 

 

 

 


TELEFÓN

 

E-MAIL

 

1.b   Kontaktné údaje (ak sa odlišujú od údajov v 1.a)

PRIEZVISKO/NÁZOV PRÁVNICKEJ OSOBY

MENO

 

 


ADRESA:

ULICA, ČÍSLO, POSCHODIE

(v prípade registrovaného sídla spoločnosti)

PSČ

MESTO

KRAJINA

 

 

 

 


TELEFÓN

 

E-MAIL

 

2.a   Osobné údaje právneho zástupcu (ak sa uplatňuje) (plná moc alebo iný úradný dokument preukazujúci ustanovenie zástupcu)

PRIEZVISKO

MENO/NÁZOV PRÁVNICKEJ OSOBY

REGISTRAČNÉ ČÍSLO A IDENTIFIKÁTOR PRÁVNEHO SUBJEKTU (AK JE K DISPOZÍCII)

 

 

 


ADRESA:

ULICA, ČÍSLO, POSCHODIE

(v prípade registrovaného sídla spoločnosti)

PSČ

MESTO

KRAJINA

 

 

 

 


TELEFÓN

 

E-MAIL

 

2.b   Kontaktné údaje (ak sa odlišujú od údajov v 2.a)

PRIEZVISKO/NÁZOV PRÁVNICKEJ OSOBY

MENO

 

 


ADRESA:

ULICA, ČÍSLO, POSCHODIE

(v prípade registrovaného sídla spoločnosti)

PSČ

MESTO

KRAJINA

 

 

 

 


TELEFÓN

 

E-MAIL

 

3.   Informácie o sťažnosti

3.a   Úplný odkaz na investíciu alebo dojednanie, ktorých sa sťažnosť týka (t. j. referenčné číslo investície, meno/názov vlastníka projektu/spoločnosti alebo projektu hromadného financovania, iné odkazy na relevantné transakcie...)

 

3.b   Opis predmetu sťažnosti (jasne uveďte predmet sťažnosti)

 

Predložte dokumentáciu podporujúcu uvedené skutočnosti.

3.c   Dátum (-y) súvisiace so skutočnosťami, ktoré viedli k sťažnosti

 

3.d   Opis prípadnej spôsobenej škody alebo straty

 

3.e   Iné prípadné pripomienky alebo relevantné informácie

 


V

(miesto)

dňa

(dátum)

 

PODPIS


SŤAŽOVATEĽ/PRÁVNY ZÁSTUPCA

Predložená dokumentácia (označte vhodný rámček):

 

Plná moc alebo iný relevantný dokument

 

 

Kópia zmluvných dokumentov súvisiacich s investíciami, ktorých sa týka sťažnosť

 

 

Iné dokumenty podporujúce sťažnosť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/50


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2118

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa riadenia individuálneho portfólia pôžičiek poskytovateľmi služieb hromadného financovania, ktorými sa spresňujú prvky metódy posúdenia kreditného rizika, informácie o každom individuálnom portfóliu, ktoré sa majú oznámiť investorom, a politiky a postupy vyžadované v súvislosti s fondmi na nepredvídané udalosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Investori pri investovaní do portfólia pôžičiek ponúkaného poskytovateľom služieb hromadného financovania nevyberajú projekty, do ktorých investujú svoje finančné prostriedky, ale vyberajú niekoľko parametrov a ukazovateľov rizika a poskytovateľovi služieb hromadného financovania ponechávajú úlohu zodpovedajúcim spôsobom prideliť finančné prostriedky. Poskytovateľ služieb hromadného financovania by preto mal oznámiť primerané úrovne informácií potenciálnym a súčasným investorom, čím sa týmto investorom umožní mať dostatočné vedomosti o návratnosti a rizikách projektov a uskutočniť informované rozhodnutia.

(2)

V záujme zníženia informačnej asymetrie medzi poskytovateľmi služieb hromadného financovania a investormi by sa investorom mali poskytovať všetky relevantné informácie o zložení portfólia, a to vrátane projektov, v ktorých sú ich finančné prostriedky investované, ako aj o kvalite pôžičiek na financovanie týchto projektov. To by malo investorom umožniť lepšie pochopiť a porovnať výkonnosť a rizikovosť rôznych portfólií, či už ponúkaných na rovnakej platforme, alebo na alternatívnych platformách.

(3)

Investori sú vystavení nielen rizikám spojeným s projektmi alebo pôžičkami, v ktorých sú ich finančné prostriedky investované, alebo aj so spôsobom, akým poskytovateľ služieb hromadného financovania posudzuje riziko týchto pôžičiek a projektov a ako tento poskytovateľ riadi výber pôžičiek pre dané portfólio. V tejto súvislosti môže byť vykonávanie stresových testov portfólia a analýzy citlivosti na jedinej pôžičke a jedinom vlastníkovi projektu osobitne účinné pri poskytovaní dôsledného a úplného posúdenia investícií. Preto, ak poskytovateľ služieb hromadného financovania vykonáva takéto stresové testy, je vhodné oznámiť výsledky týchto analýz investorom.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnú transparentnosť by sa mali zodpovedajúcim spôsobom oznámiť informácie o prvkoch, ktoré poskytovateľ služieb hromadného financovania zahrnie do metódy použitej na vykonanie posúdení kreditného rizika. Investorom to umožní porozumieť tomu, či poskytovatelia služieb hromadného financovania prijali primeraný a obozretný prístup v procese posudzovania udržateľnosti financovaných projektov, cenovej dostupnosti pôžičiek pre vlastníkov projektu a zloženia jednotlivých pôžičiek v štruktúrovanom portfóliu.

(5)

Poskytovateľ služieb hromadného financovania môžu využívať špecializovaný fond na nepredvídané udalosti na odškodnenie investorov za straty, ktoré môžu týmto investorom vzniknúť v prípade, že vlastníci projektu nesplatia svoje pôžičky. Investori budú musieť byť informovaní o tom, že samotná existencia takéhoto fondu na nepredvídané udalosti neposkytuje záruku, že investíciu možno považovať za bezrizikovú a že budú odškodnení v prípade nesplácania pôžičky, ktorú financovali, keďže poskytovateľ služieb hromadného financovania má absolútnu právomoc rozhodnúť o akýchkoľvek výplatách. S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu investorov je dôležité, aby poskytovatelia služieb hromadného financovania mali zavedené vhodné politiky a mechanizmy riadenia pri riadení fondov na nepredvídané udalosti, či už priamo, alebo prostredníctvom poskytovateľa, ktorý je treťou stranou.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov vypracovaného orgánom EBA v úzkej spolupráci s orgánom ESMA a predloženého Komisii.

(7)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Presnosť a spoľahlivosť informácií, ktoré sa majú poskytnúť investorom

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby informácie poskytované investorom podľa článku 6 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2020/1503 boli presné, spoľahlivé a pravidelne aktualizované.

2.   Na účely odseku 1 poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby:

a)

údaje použité na vykonávanie posúdení úverovej bonity uvedené v kapitole II tohto nariadenia boli jednotné, úplné a primerané;

b)

techniky oceňovania boli primerané zložitosti a úrovni rizík súvisiacich s jednotlivými projektmi hromadného financovania a/alebo portfóliami, vychádzali zo spoľahlivých údajov a podliehali pravidelnej validácii;

c)

postupy týkajúce sa riadenia údajov boli stabilné, dobre zdokumentované, spoľahlivé a pravidelne aktualizované.

Článok 2

Formát informácií, ktoré sa majú oznámiť

1.   Na účely kapitoly II sú informácie poskytované investorom jednoducho dostupné vo vyhradenej časti webového sídla poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktorá sa dá jasne odlíšiť od marketingovej komunikácie.

2.   Na účely kapitoly III sa informácie poskytované jednotlivým investorom o ich portfóliu pôžičiek sprístupnia na zabezpečenej stránke webového sídla poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktorá je prístupná prostredníctvom primeraných prostriedkov osobnej identifikácie.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 majú byť prezentované spôsobom, ktorý je ľahko čitateľný, a vyjadrené takým spôsobom a s použitím takého jazyka, ktorý uľahčuje porozumenie týmto informáciám. Ak sa dajú použiť bežné výrazy, technické pojmy sa nepoužívajú, ak sa však použijú, musia byť vysvetlené.

KAPITOLA II

Prvky, vrátane formátu, ktoré sa majú uviesť v opise metódy posúdenia kreditného rizika

Článok 3

Kreditné riziko jednotlivých projektov hromadného financovania

Opis poskytovaný investorom, pokiaľ ide o metódu posúdenia kreditného rizika jednotlivých projektov hromadného financovania v rámci portfólia, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1503, musí obsahovať všetky tieto prvky:

a)

kritériá a kľúčové finančné ukazovatele použité na stanovenie uskutočniteľnosti a udržateľnosti obchodných plánov jednotlivých projektov hromadného financovania;

b)

analýzu očakávaných peňažných tokov projektov hromadného financovania a posúdenie toho, ako isté sú tieto očakávané peňažné toky v rôznych časových horizontoch;

c)

analýzu charakteristík – vrátane úrovne hospodárskej súťaže – podnikateľského sektora, v ktorom vlastníci projektu pôsobia;

d)

posúdenie vedomostí, skúseností a dobrej povesti vlastníkov projektu a ich schopnosti riadiť podnikateľské činnosti v konkrétnom sektore projektu;

e)

postupy týkajúce sa akceptovania a uznávania kolaterálu alebo záruky a prípadne opatrenia na zmiernenie kreditného rizika;

f)

typ plánu splácania pôžičky a frekvenciu splátok;

g)

postupy na zaradenie každej pôžičky spojenej s projektom do príslušnej kategórie rizika, ako sa vymedzuje v rámci riadenia rizík;

h)

zdroj a druh údajov použitých na účely písmen a) až g).

Článok 4

Kreditné riziko na úrovni portfólia investora

1.   Opis poskytovaný investorom, pokiaľ ide o metódu posúdenia kreditného rizika na úrovni portfólia investora, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/1503, musí obsahovať vysvetlenie toho, ako sa v procese zloženia portfólia zohľadňujú tieto prvky:

a)

rozdelenie pôžičiek podľa ich splatnosti v rámci toho istého portfólia;

b)

úroková sadzba každej pôžičky toho istého portfólia;

c)

podiel pôžičiek v jednom portfóliu poskytnutých tomu istého vlastníkovi projektu alebo skupine prepojených vlastníkov projektu;

d)

podiel pôžičiek v jednom portfóliu poskytnutých vlastníkom projektu, ktorí sú usadení alebo pôsobia v tej istej jurisdikcii alebo geografickej oblasti;

e)

podiel pôžičiek v jednom portfóliu poskytnutých vlastníkom projektu, ktorí pôsobia v tom istom podnikateľskom sektore;

f)

podiel pôžičiek zaradených do tej istej kategórie rizika;

g)

metóda použitá na hodnotenie korelácie rizík v rámci toho istého portfólia.

2.   Na účely odseku 1 písm. c) má pojem skupina prepojených vlastníkov projektu ktorýkoľvek z týchto významov:

a)

dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb, ktoré predstavujú jedno riziko vzhľadom na to, že jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú alebo ostatné;

b)

dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa majú považovať za také, ktoré predstavujú jedno riziko, pretože sú natoľko prepojené, že ak sa jedna z nich dostane do finančných ťažkostí, je pravdepodobné, že sa do ťažkostí s financovaním alebo splácaním dostane aj druhá alebo všetky ostatné.

3.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý v súvislosti s portfóliom inzeruje konkrétnu cieľovú mieru návratnosti investície, oznámi postup použitý na výber jednotlivých pôžičiek, ktoré sa majú zahrnúť do daného portfólia.

Článok 5

Kreditné riziko vlastníkov projektu

Opis poskytovaný investorom, pokiaľ ide o metódu použitú na posúdenie kreditného rizika vlastníkov projektu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2020/1503, musí obsahovať všetky tieto prvky:

a)

postupy týkajúce sa procesov schvaľovania a monitorovania úverov;

b)

postupy na vykonávanie hodnotenia pôžičiek vlastníka projektu, v prípade potreby;

c)

postupy na použitie externých ratingov na posúdenie úverovej bonity vlastníka projektu;

d)

postupy týkajúce sa akceptovania a uznávania kolaterálu alebo záruky a prípadne opatrenia na zmiernenie kreditného rizika;

e)

postupy a údaje použité na posúdenie finančnej histórie vlastníka projektu a postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade, že vlastník projektu neposkytne alebo odmietne poskytnúť požadované informácie.

Článok 6

Používanie modelov

1.   Na účely článku 6 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2020/1503 poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytujú primerané informácie o modeloch zahrnutých do metódy použitej na posúdenie kreditného rizika projektov hromadného financovania, na posúdenie úverovej bonity vlastníkov projektu, na procesy schvaľovania a monitorovania úverov a na zloženie portfólií, a to vrátane všetkých týchto informácií:

a)

zdroja údajov použitých ako vstupné údaje na vytvorenie modelov;

b)

rámca použitého na zabezpečenie kvality vstupných údajov;

c)

existencie vhodných mechanizmov riadenia na návrh a použitie takýchto modelov;

d)

rámca na zabezpečenie toho, aby sa kvalita výstupu modelu pravidelne posudzovala, validovala a prípadne prehodnocovala.

2.   Ak sa používajú automatizované modely ako súčasť metódy posudzovania kreditného rizika projektov hromadného financovania, poskytovatelia služieb hromadného financovania pri posudzovaní úverovej bonity vlastníkov projektu, pri procesoch schvaľovania a monitorovania úverov alebo pri zložení portfólií oznamujú všetky tieto informácie:

a)

ako je používanie automatizovaných modelov primerané veľkosti, povahe a zložitosti typov projektov hromadného financovania vybraných do portfólia investora;

b)

podmienky používania automatizovaného rozhodovania pri procesoch schvaľovania a monitorovania úverov vrátane určenia pôžičiek, segmentov a limitov, pre ktoré je automatizované rozhodovanie povolené.

Článok 7

Informácie o stresovom testovaní a analýze citlivosti

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí vykonávajú stresový test a analýzu citlivosti, poskytujú investorom informácie o všetkých týchto skutočnostiach:

a)

na úrovni jedinej pôžičky alebo jediného vlastníka projektu všetky analýzy citlivosti vykonané s cieľom odzrkadliť potenciálne negatívne budúce udalosti na trhu a idiosynkratické udalosti, ktoré sú relevantné pre daný druh a účel pôžičky;

b)

na úrovni portfólia postupy a informačné systémy na stresové testovanie, ktoré sa vykonáva na posúdenie odolnosti portfólia počas celého ekonomického cyklu a v rôznych scenároch.

KAPITOLA III

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť o každom individuálnom portfóliu

Článok 8

Výpočet váženej priemernej ročnej úrokovej sadzby

1.   Na účely výpočtu váženej priemernej ročnej úrokovej sadzby pôžičiek v portfóliu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/1503, poskytovatelia služieb hromadného financovania vypočítajú priemernú ročnú úrokovú sadzbu každej pôžičky, z ktorej je portfólio zložené, a to váženú pre nesplatenú sumu pôžičiek, z ktorých je portfólio zložené.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely výpočtu váženej priemernej ročnej úrokovej sadzby uvedenej v odseku 1 zabezpečia všetky tieto podmienky:

a)

aby menovateľ predstavoval súčet pomyselnej hodnoty každej pôžičky zahrnutej do portfólia;

b)

aby čitateľ predstavoval súčet súčinov:

i)

pomyselnej hodnoty každej pôžičky;

ii)

ročnej úrokovej sadzby každej pôžičky zahrnutej do portfólia.

3.   Na účely odseku 2 písm. b) bodu ii) zodpovedá ročná úroková sadzba ktorejkoľvek z týchto sadzieb:

a)

v prípade fixnej úrokovej sadzby ročnej úrokovej sadzbe, ako sa stanovuje v zmluve o úvere;

b)

v prípade variabilnej úrokovej sadzby úrokovej sadzbe platnej v čase zverejnenia váženej priemernej ročnej úrokovej sadzby s prihliadnutím na akúkoľvek hornú hranicu, ako sa stanovuje v zmluve o úvere;

c)

v prípadoch, keď je pôžička rozdelená do tranží úročených rozdielnou úrokovou sadzbou, váženému priemeru úrokových sadzieb, ako sa stanovuje v zmluve o úvere.

Článok 9

Rozdelenie pôžičiek podľa kategórie rizika

1.   Na výpočet rozdelenia pôžičiek podľa kategórie rizika v absolútnych číslach a v percentách, ako sa uvádza v článku 6 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) 2020/1503, poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby každá jednotlivá pôžička bola zaradená do príslušnej kategórie rizika stanovenej v rámci riadenia rizík na základe spoľahlivých a dobre vymedzených kritérií, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2020/1503 a ako sa spresňuje v súlade s článkom 19 ods. 7 písm. d) uvedeného nariadenia.

2.   Na účely odseku 1 a pre každú kategóriu rizika sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

rozdelenie pôžičiek podľa kategórie rizika v absolútnych číslach odkazuje na súčet pomyselnej hodnoty každej pôžičky v tej istej kategórii rizika;

b)

rozdelenie pôžičiek podľa kategórie rizika v percentách je pomer medzi:

i)

súčtom pomyselnej hodnoty každej pôžičky v tej istej kategórii rizika;

ii)

celkovou pomyselnou hodnotou všetkých pôžičiek v rámci portfólia.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania na účely oznámenia informácií investorom zavedú a zachovávajú jasné a účinné politiky a postupy na spresnenie kategórií rizika.

Článok 10

Kľúčové informácie za každú pôžičku zahrnutú do portfólia

1.   Kľúčové informácie za každú pôžičku, z ktorej je portfólio zložené, uvedené v článku 6 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) 2020/1503, zahŕňajú všetky tieto informácie:

a)

sumu pôžičky vrátane najnovšieho nesplateného zostatku;

b)

menu, v ktorej je pôžička poskytnutá;

c)

subjekt zodpovedný za obsluhu pôžičky vrátane jeho právneho mena, registračného čísla a miesta registrácie, sídla a kontaktných údajov, ako aj jeho politiky obsluhy;

d)

totožnosť vlastníka projektu vrátane uvedenia jeho právneho mena, krajiny založenia a registračného čísla, adresy jeho sídla a jeho firemného webového sídla;

e)

vlastnícku štruktúru vlastníka projektu;

f)

účel pôžičky spolu so stručným opisom projektu hromadného financovania;

g)

úrokovú sadzbu alebo akúkoľvek inú náhradu stanovenú v zmluve o úvere za každý rok do splatnosti a, ak úroková sadzba alebo akákoľvek iná náhrada nie je priamo k dispozícii, metódu jej výpočtu;

h)

dátum splatnosti pôžičky;

i)

príslušnú kategóriu rizika, do ktorej je pôžička zaradená v súlade s rámcom riadenia rizík uvedeným v článku 4 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2020/1503;

j)

plán splácania istiny a platenia úrokov z pôžičky;

k)

dodržiavanie splátkového kalendára pôžičky vlastníkom projektu prostredníctvom uvedenia každej platby po splatnosti alebo každého omeškania s platbou, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2115 (4);

l)

percentuálny podiel hodnoty projektu hromadného financovania financovaného investorom prostredníctvom pôžičky vyjadrený ako pomer medzi:

i)

pomyselnou hodnotou pôžičky;

ii)

celkovou hodnotou projektu hromadného financovania.

2.   V informáciách poskytnutých za každú pôžičku zahrnutú do portfólia sa uvádza, či vlastník projektu má zavedený viac než jeden projekt hromadného financovania financovaný prostredníctvom ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb hromadného financovania, pričom sú v nich zahrnuté všetky tieto informácie:

a)

druh ponuky a nástroj použitý na financovanie projektu;

b)

dátum dokončenia (minulý alebo očakávaný);

c)

pomyselná hodnota, ktorú si vlastník projektu požičiava;

d)

iné relevantné informácie vrátane všetkých ostatných finančných záväzkov a podmienených záväzkov.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania vyžadujú od vlastníka projektu, aby poskytol informácie uvedené v odseku 2.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby informácie poskytnuté vlastníkmi projektu v súlade s odsekom 3 boli presné, spoľahlivé a aktuálne.

Článok 11

Informácie o opatreniach na zmiernenie rizika

1.   Na účely článku 6 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2020/1503 je „opatrenie na zmiernenie rizika“ postup používaný vlastníkom projektu na zníženie kreditného rizika spojeného s pôžičkou, ktorý môže mať jednu z týchto foriem:

a)

„financované kreditné zabezpečenie“, čo je postup zmierňovania kreditného rizika, kde je zníženie kreditného rizika spojeného s pôžičkou odvodené z práva investora – v prípade zlyhania pôžičky alebo pri výskyte iných bližšie určených kreditných udalostí vzťahujúcich sa na projekt alebo vlastníka projektu – speňažiť určité aktíva alebo hodnoty, alebo ich získať prevodom alebo prisvojením, alebo si ich ponechať, alebo znížiť hodnotu pôžičky;

b)

„nefinancované kreditné zabezpečenie“, čo je postup zmierňovania kreditného rizika, kde je zníženie kreditného rizika spojeného s pôžičkou odvodené zo záväzku tretej strany zaplatiť istú hodnotu v prípade zlyhania pôžičky alebo pri výskyte iných bližšie určených kreditných udalostí týkajúcich sa projektu alebo vlastníka projektu.

2.   Ak je pôžička zaručená „financovaným kreditným zabezpečením“, ako sa uvádza v odseku 1, poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje všetky tieto informácie:

a)

druh aktíva (aktív);

b)

najnovšie ocenenie takéhoto aktíva (takýchto aktív) a hodnota, ktorú (hodnoty, ktoré) možno speňažiť, previesť, ponechať alebo prisvojiť si;

c)

metódu ocenenia;

d)

pomer medzi hodnotou uvedenou v písmene b) a celkovou pomyselnou hodnotou pôžičky vyjadrenou v percentách.

3.   Ak je pôžička zaručená „nefinancovaným kreditným zabezpečením“, ako sa uvádza v odseku 2, poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje aspoň tieto informácie:

a)

názov, adresu a právnu povahu tretej strany konajúcej ako poskytovateľ zabezpečenia alebo ručiteľ;

b)

pomer medzi:

i)

pomyselnou hodnotou pôžičky krytou treťou stranou;

ii)

celkovou pomyselnou hodnotou pôžičky vyjadrenou v percentách.

4.   Na účely odsekov 2 a 3 zabezpečia poskytovatelia služieb hromadného financovania všetky tieto skutočnosti:

a)

aby oprávnenosť a ocenenie každého opatrenia na zmiernenie rizika bolo posúdené v súlade s primeranými politikami a postupmi na základe rámca riadenia rizík, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2020/1503 a ako sa spresňuje v súlade s článkom 19 ods. 7 písm. d) uvedeného nariadenia;

b)

aby sa v ocenení každého opatrenia na zmiernenie rizika zohľadňovali všetky náklady spojené s nakladaním vyplývajúce zo získania a predaja kolaterálu.

Článok 12

Informácie o zlyhaniach vlastníka projektu pri zmluvách o pôžičke

1.   V záujme dosiahnutia súladu s článkom 6 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2020/1503 poskytovatelia služieb hromadného financovania od vlastníkov projektu vyžadujú poskytnutie informácií o zlyhaniach, ktoré nastali pri zmluvách o pôžičke za posledných päť rokov.

2.   Ak „zmluva o pôžičke“ odkazuje na zmluvu, ktorou investor poskytuje vlastníkovi projektu úver vo forme pôžičky na konkrétny projekt hromadného financovania, uplatňuje sa toto vymedzenie pojmu:

a)

„zlyhanie“ je zlyhanie, ako je vymedzené v článku 1 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2115;

b)

„zmluva o pôžičke“ je zmluva, ktorou investor poskytuje vlastníkovi projektu úver vo forme pôžičky na konkrétny projekt hromadného financovania.

3.   Vlastník projektu poskytuje informácie o zlyhaniach uvedených v odseku 1 poskytovateľovi služieb hromadného financovania vo všetkých týchto prípadoch:

a)

v okamihu poskytnutia pôžičky;

b)

okamžite potom, ako nastane prípad zlyhania;

c)

do dátumu splatnosti zmluvy o pôžičke zahrnutej do portfólia.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby informácie poskytnuté vlastníkmi projektu v súlade s odsekmi 2 a 3 boli presné, spoľahlivé a aktuálne.

5.   Ak „zmluva o pôžičke“ odkazuje na akýkoľvek finančný nástroj, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5), a informácie o minulých zlyhaniach nie sú k dispozícii, poskytovatelia služieb hromadného financovania vyžadujú od vlastníkov projektu, aby poskytli všetky tieto informácie za posledných päť rokov:

a)

dni po splatnosti;

b)

sumu nedoplatkov.

6.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania oboznámia investorov s tým, či informácie uvedené v odsekoch 2 a 5 pochádzajú z jedného alebo viacerých týchto zdrojov, a spresnia, z ktorého zdroja informácie pochádzajú:

a)

čestné vyhlásenie vlastníka projektu;

b)

informácie dostupné z úverových registrov;

c)

verejne dostupné informácie vrátane informácií od spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok alebo od ratingových agentúr;

d)

iný druh informácií.

7.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania prijmú primerané kroky na zabezpečenie všetkých týchto skutočností:

a)

aby informácie poskytnuté vlastníkmi projektu v súlade s odsekom 5 boli presné, spoľahlivé a aktuálne;

b)

aby oznámenie informácií uvedených v odseku 5 investorom bolo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (6).

Článok 13

Informácie o poplatkoch, ktoré v súvislosti s pôžičkou zaplatil investor, poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo vlastník projektu

Informácie o poplatkoch zaplatených v súvislosti s pôžičkou, ako sa uvádza v článku 6 ods. 4 písm. g) nariadenia (EÚ) 2020/1503, zahŕňajú všetky tieto informácie:

a)

fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá platí poplatky, vrátane informácií o tom, či daná osoba/subjekt je investorom, poskytovateľom služieb hromadného financovania, vlastníkom projektu alebo treťou stranou;

b)

peňažnú sumu poplatkov;

c)

fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma poplatky, vrátane informácií o tom, či je daná osoba poskytovateľom služieb hromadného financovania, alebo v prípade prevádzkových funkcií, ktoré sú predmetom outsourcingu, treťou stranou;

d)

všetky služby odmeňované vo forme poplatkov vrátane poplatkov za upisovanie, poplatkov za správu, poplatkov za procesy vymáhania pohľadávok a výstupných poplatkov;

e)

metódu výpočtu poplatkov vrátane toho, či suma poplatkov predstavuje percentuálny podiel pomyselnej hodnoty pôžičky alebo akúkoľvek inú premennú, alebo fixnú sumu;

f)

plán platenia poplatkov.

Článok 14

Informácie o ocenení pôžičky

1.   Ocenenie pôžičky uvedené v článku 6 ods. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) 2020/1503 za každú jednotlivú pôžičku odráža pravdepodobný skutočný výnos vymedzený ako vnútorná ročná miera návratnosti investície, ktorú investor očakáva k danému dátumu ocenenia na základe najaktuálnejších dostupných informácií.

2.   Na účely odseku 1 má výpočet pravdepodobnej skutočnej návratnosti vychádzať zo všetkých týchto informácií:

a)

úrokovej sadzby alebo akejkoľvek inej náhrady stanovenej v zmluve o úvere;

b)

výnosu do splatnosti;

c)

uplatňovania akýchkoľvek poplatkov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 4 písm. g) nariadenia (EÚ) 2020/1503;

d)

očakávaných mier zlyhania stanovených v súlade s článkom 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2115;

e)

akýchkoľvek iných nákladov, ktoré zaplatil vlastník projektu alebo poskytovateľ služieb hromadného financovania v súvislosti s pôžičkou.

3.   Ocenenie pôžičky, ako sa uvádza v článku 6 ods. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) 2020/1503, zahŕňa ocenenie portfólia, do ktorého je pôžička zahrnutá, vyjadrené ako pomer medzi:

a)

čitateľom získaným ako súčet súčinov:

i)

pomyselnej hodnoty každej pôžičky v portfóliu;

ii)

príslušnej pravdepodobnej skutočnej návratnosti každej pôžičky, z ktorej je portfólio zložené;

b)

menovateľom získaným ako súčet pomyselnej hodnoty každej pôžičky, z ktorej je portfólio zložené.

KAPITOLA IV

Politiky, postupy a organizačné opatrenia vyžadované v súvislosti s fondom na nepredvídané udalosti

Článok 15

Všeobecné požiadavky

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí zriadili a prevádzkujú fond na nepredvídané udalosti na svoje činnosti súvisiace s riadením individuálneho portfólia pôžičiek, majú zavedené primerané politiky, postupy a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol fond na nepredvídané udalosti riadený obozretne a mohol plniť svoje ciele.

2.   Na účely odseku 1 riadiaci orgán poskytovateľa služieb hromadného financovania schvaľuje politiky, postupy a organizačné opatrenia týkajúce sa fondu na nepredvídané udalosti, ktoré majú písomnú formu a sú aktualizované a dobre zdokumentované.

Článok 16

Organizačné opatrenia

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia spoľahlivú a transparentnú organizačnú a prevádzkovú štruktúru každého fondu na nepredvídané udalosti, ktorý môžu mať zavedený, a majú jeho písomný opis.

2.   Riadiaci orgán poskytovateľov služieb hromadného financovania dohliada na vykonávanie mechanizmov riadenia a organizačných opatrení fondu na nepredvídané udalosti.

3.   Na účely odseku 2 všetci členovia riadiaceho orgánu poskytovateľov služieb hromadného financovania musia:

a)

mať úplnú vedomosť o právnej, organizačnej a prevádzkovej štruktúre fondu na nepredvídané udalosti a zabezpečiť, aby táto štruktúra bola v súlade s jeho schválenými účelmi;

b)

si byť plne vedomí štruktúry, zodpovedností a rozdelenia úloh v rámci fondu na nepredvídané udalosti.

4.   Organizačná štruktúra fondu nesmie brániť schopnosti riadiaceho orgánu identifikovať, kontrolovať a účinne riadiť riziká, ktorým bude fond vystavený v dôsledku svojich činností.

Článok 17

Politika riadenia

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania majú zavedenú politiku riadenia, ktorou sa riadi fond na nepredvídané udalosti. Touto politikou sa zabezpečuje, aby vnútorné opatrenia, procesy a mechanizmy riadenia boli konzistentné, dobre integrované a primerané na zabezpečenie dobrého fungovania fondu na nepredvídané udalosti.

2.   Politika riadenia uvedená v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto prvky a informácie:

a)

účel fondu na nepredvídané udalosti;

b)

právnu a prevádzkovú štruktúru fondu na nepredvídané udalosti vrátane informácie o tom, či ho prevádzkuje samotný poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana;

c)

trvanie fondu na nepredvídané udalosti, a to aj v prípade, že fond je na neurčitý čas.

3.   V prípade, že fond na nepredvídané udalosti prevádzkuje tretia strana, politika riadenia uvedená v odseku 1 musí takisto obsahovať všetky tieto prvky a informácie:

a)

zloženie riadiaceho orgánu fondu na nepredvídané udalosti;

b)

zodpovednosti a povinnosti riadiaceho orgánu fondu na nepredvídané udalosti;

c)

opis kompetencií a zručností každého člena riadiaceho orgánu fondu na nepredvídané udalosti;

d)

frekvenciu zasadnutí riadiaceho orgánu fondu na nepredvídané udalosti;

e)

požiadavky na predkladanie správ medzi riadiacim orgánom fondu na nepredvídané udalosti a riadiacim orgánom poskytovateľa služieb hromadného financovania;

f)

zodpovednosti za dokumentáciu, riadenie a kontrolu opatrení týkajúcich sa outsourcingu;

g)

určenie jedného alebo viacerých riadiacich pracovníkov, ktorí sa zodpovedajú priamo riadiacemu orgánu poskytovateľa služieb hromadného financovania a sú zodpovední za riadenie rizík spojených s opatreniami týkajúcimi sa outsourcingu a za kontrolu týchto rizík vrátane príslušnej dokumentácie.

Článok 18

Politika financovania

1.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania má zavedenú politiku financovania na určenie toho, ako sa fond na nepredvídané udalosti financuje a ako sa spravujú získané výnosy.

2.   Na účely odseku 1 musí politika financovania uvedená v odseku 1 obsahovať všetky tieto prvky a informácie:

a)

každý počiatočný príspevok poskytovateľa služieb hromadného financovania do fondu na nepredvídané udalosti;

b)

druhy poplatkov vyberaných na účely zvyšovania fondu na nepredvídané udalosti;

c)

kritériá, ktoré správa fondu na nepredvídané udalosti zohľadňuje pri rozhodovaní o type poplatkov, ktoré sa majú účtovať;

d)

kritériá, ktoré správa fondu na nepredvídané udalosti zohľadňuje pri rozhodovaní o sume poplatkov, ktoré sa majú účtovať za každú pôžičku;

e)

rozhodovací proces na určenie sumy a povahy poplatkov, ktoré sa majú účtovať;

f)

investičnú stratégiu prijatú fondom na nepredvídané udalosti, pokiaľ ide o investovanie spravovaných finančných prostriedkov;

g)

právne vlastníctvo finančných prostriedkov;

h)

ako sa finančné prostriedky rozpustia v prípade splatnosti fondu na nepredvídané udalosti;

i)

ako sa finančné prostriedky oddelia od ostatných aktív, ktoré vlastní poskytovateľ služieb hromadného financovania;

j)

ako sa s peňažnými prostriedkami zaplatenými do fondu na nepredvídané udalosti bude zaobchádzať v prípade platobnej neschopnosti prevádzkovateľa fondu na nepredvídané udalosti.

Článok 19

Politika vyplácania

Poskytovateľ služieb hromadného financovania má zavedenú politiku na určenie toho, ako sa pri rozhodovaní o pristúpení k akejkoľvek výplate investorom z fondu na nepredvídané udalosti zohľadnia všetky tieto prvky:

a)

aktualizovaný disponibilný zostatok fondu;

b)

podiel pôžičiek, ktoré sa dostali do stavu zlyhania v danom portfóliu;

c)

úrokové sadzby a splatnosť pôžičiek, ktoré sa dostali do stavu zlyhania v danom portfóliu;

d)

postup, ktorý sa má dodržiavať pri posudzovaní toho, či podľa vlastného uváženia vyplatiť určitú sumu z fondu na nepredvídané udalosti;

e)

okolnosti, za ktorých môže byť fond na nepredvídané udalosti aktivovaný na vyplácanie;

f)

kritériá, ktoré sa zohľadňujú v prípade konkurenčných alebo súbežných pohľadávok investorov z tých istých pôžičiek v stave zlyhania.

Článok 20

Politika kontinuity činností

Poskytovatelia služieb hromadného financovania stanovia spoľahlivú politiku kontinuity činností fondu na nepredvídané udalosti s cieľom zabezpečiť jeho schopnosť ďalej pokračovať vo svojej činnosti a obmedziť možné straty v prípade dočasného alebo konečného zlyhania.

Článok 21

Transparentnosť a oboznamovanie investorov

1.   Riadiaci orgán poskytovateľa služieb hromadného financovania informuje svojich zamestnancov a poskytne im aktuálne informácie o politikách a postupoch fondu na nepredvídané udalosti jasným a konzistentným spôsobom aspoň na úrovni potrebnej na vykonávanie povinností fondu na nepredvídané udalosti.

2.   Politiky, postupy a organizačné opatrenia, ktoré má poskytovateľ služieb hromadného financovania zavedené v súlade s článkom 6 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) 2020/1503, sa dôsledne zohľadnia v politike fondu na nepredvídané udalosti uvedenej v článku 6 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2115 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje metodika výpočtu mier zlyhania pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania (Pozri stranu 33 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/63


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2119

z 13. júla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dokumentu kľúčových investičných informácií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 16 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Na zabezpečenie porovnateľnosti dokumentov kľúčových investičných informácií rozličných ponúk hromadného financovania a na uľahčenie tvorby návrhov dokumentov kľúčových investičných informácií vlastníkmi projektov by sa mal stanoviť spoločný vzor prezentácie dotknutých informácií. Uvedený vzor by mal zabezpečiť, aby vlastníci projektov používali podobný vzorec prezentácie, pokiaľ ide o formu a obsah, pričom sa im zároveň ponechá potrebná flexibilita, ktorá zohľadňuje osobitosti jednotlivých ponúk hromadného financovania, ich povahu, rozsah a zložitosť.

(2)

Na zabezpečenie interoperability údajov a umožnenie vytvárania krížových odkazov medzi informáciami uvedenými v dokumente kľúčových investičných informácií a inými informáciami, najmä informáciami oznámenými v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/2120 (2) by mal každý dokument kľúčových investičných informácií obsahovať jedinečný identifikátor ponuky hromadného financovania, ktorej sa týka.

(3)

Aby vlastníci projektov mali možnosť poskytnúť potenciálnym investorom ďalšie relevantné informácie, malo by byť možné uvádzať hypertextové odkazy, ktoré by sa mali riadiť spoločným vzorom. Tieto hypertextové odkazy by však nemali znížiť komplexnosť dokumentu kľúčových investičných informácií ako samostatného dokumentu. Používanie hypertextových odkazov by teda nemalo vlastníkov projektov zbaviť povinnosti jasne a zrozumiteľne uvádzať relevantné informácie v dokumente kľúčových investičných informácií.

(4)

Aby potenciálni investori mohli prijímať informované investičné rozhodnutia, dokument kľúčových investičných informácií by mal obsahovať špecifický a negenerický opis všetkých príslušných rizík týkajúcich sa projektu hromadného financovania, ponuky hromadného financovania a vlastníka projektu.

(5)

Účtovné závierky a finančné informácie by sa mali prezentovať v súlade so spoločne uznávanými normami a zásadami, aby boli finančné informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií porovnateľné a jasné, čím sa zvýši transparentnosť pre potenciálnych investorov.

(6)

Aby boli informácie o províziách, poplatkoch a iných transakčných nákladoch, ktoré vzniknú investorovi počas trvania projektu hromadného financovania, transparentné, dokument kľúčových investičných informácií by mal obsahovať rozpis priamych a nepriamych nákladov, v ktorom sú spresnené vstupné náklady, výstupné náklady, náklady vzniknuté počas trvania projektu a vedľajšie náklady.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(8)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(9)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzor dokumentu kľúčových investičných informácií

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania pri poskytovaní informácií v dokumente kľúčových investičných informácií uvedenom v článku 23 nariadenia (EÚ) 2020/1503 použijú vzor stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa sprístupnia hneď po uverejnení príslušnej ponuky hromadného financovania poskytovateľom služieb hromadného financovania.

Článok 2

Požiadavky vzoru dokumentu kľúčových investičných informácií na formát a jazyk

1.   Informácie uvedené v článku 1 sa prezentujú tak, aby boli ľahko čitateľné, a vyjadrujú sa spôsobom, ktorý uľahčuje ich pochopenie, a to aj zo strany potenciálnych nesofistikovaných investorov, a zohľadňuje možné ťažkosti s porozumením vyplývajúce z povahy, rozsahu a zložitosti ponuky hromadného financovania.

2.   Jazyk použitý v dokumente kľúčových investičných informácií je jasný a stručný, pričom odborné výrazy sa nepoužijú, ak ich možno nahradiť bežne používanými slovami.

Článok 3

Identifikátor ponuky hromadného financovania

1.   Dokument kľúčových investičných informácií zahŕňa štandardizovaný, trvalý a jedinečný identifikátor príslušnej ponuky hromadného financovania.

2.   Identifikátor uvedený v odseku 1 je výsledkom zreťazenia týchto prvkov v tomto poradí:

a)

kód identifikátora právnickej osoby (LEI) poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa normy ISO 17442;

b)

kód tvorený ôsmimi číselnými znakmi vygenerovaný interne poskytovateľom služieb hromadného financovania, ktorý je jedinečný pre každú ponuku hromadného financovania uverejnenú poskytovateľom služieb hromadného financovania.

3.   Identifikátor vytvorený v súlade s odsekom 2 sa nesmie zmeniť pri úprave dokumentu kľúčových investičných informácií v dôsledku:

a)

prekladu dokumentu kľúčových investičných informácií do iných jazykov na základe článku 23 ods. 4 a 13 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

b)

aktualizácie dokumentu kľúčových investičných informácií na základe článku 23 ods. 8 a 12 nariadenia (EÚ) 2020/1503;

c)

inej nezávažnej zmeny informácií uvedených v dokumente kľúčových investičných informácií.

Článok 4

Výber pojmov vo vzore dokumentu kľúčových investičných informácií

Ak je vo vzore dokumentu kľúčových investičných informácií stanovenom v prílohe možný výber pojmov či výrazov, takýto výber sa urobí takto:

a)

výrazy „cieľový kapitál“ alebo „získavanie kapitálu“ sa použijú pre ponuky hromadného financovania týkajúce sa majetkových prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania;

b)

výrazy „cieľové finančné prostriedky“ alebo „vypožičiavanie finančných prostriedkov“ sa použijú pre ponuky hromadného financovania týkajúce sa pôžičiek, nemajetkových prevoditeľných cenných papierov alebo hybridných nástrojov;

c)

pojmy „prevoditeľné cenné papiere“ alebo „prijaté nástroje na účely hromadného financovania“ sa používajú v súlade s typom ponúkaných nástrojov.

Článok 5

Používanie hypertextových odkazov vo vzore dokumentu kľúčových investičných informácií

1.   Dokument kľúčových investičných informácií môže obsahovať hypertextové odkazy, ako je stanovené vo vzore uvedenom v prílohe.

2.   Hypertextové odkazy dopĺňajú poskytnuté informácie a nenahrádzajú ich, pokiaľ nie je vo vzore stanovené inak.

3.   Hypertextové odkazy sú v súlade s informáciami uvedenými na iných miestach dokumentu kľúčových investičných informácií a vonkajšie zdroje, na ktoré sa odkazuje v hypertextových odkazoch, sú voľne a ľahko dostupné.

Článok 6

Typy hlavných rizík súvisiacich s ponukou hromadného financovania

1.   Typy hlavných rizík súvisiacich s ponukou hromadného financovania sú zverejnené v dokumente kľúčových investičných informácií týkajúcom sa uvedenej ponuky v súlade s pokynmi stanovenými v časti C prílohy. Ak je to relevantné, zverejnia sa aj iné riziká.

2.   Opis rizík súvisiacich s ponukou hromadného financovania je relevantný pre uvedenú konkrétnu ponuku a je vypracovaný výlučne v prospech potenciálnych investorov, pričom sa v ňom neuvádzajú všeobecné vyjadrenia o investičných rizikách ani sa neobmedzuje zodpovednosť vlastníka projektu ani osôb konajúcich v jeho mene.

Článok 7

Finančné ukazovatele, účtovné závierky a finančné informácie vo vzore dokumentu kľúčových investičných informácií

Účtovné závierky a finančné informácie uvedené vo vzore dokumentu kľúčových investičných informácií stanovenom v prílohe sa prezentujú v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS), prípadne miestnymi všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (GAAP).

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2120 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardy a formáty údajov, vzory a postupy pre zasielanie informácií o projektoch financovaných z platforiem hromadného financovania (pozri stranu 76 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

VZOR DOKUMENTU KĽÚČOVÝCH INVESTIČNÝCH INFORMÁCIÍ

Táto ponuka hromadného financovania nebola overená ani schválená [príslušnými orgánmi – vložte úplný názov príslušného (-ých) orgánu (-ov)] ani Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (orgán ESMA).

Pred tým, ako Vám bol udelený prístup k tejto investícii, nemusela byť posúdená vhodnosť Vašich skúseností a znalostí.

Uskutočnením tejto investície beriete na seba plné riziko vyplývajúce z tejto investície vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí.

Upozornenie na riziko

Investícia do tohto projektu hromadného financovania znamená riziká vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (1). Vaša investícia tiež nie je krytá systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (2).

Možno nedosiahnete žiadnu návratnosť Vašich investícií.

Toto nie je sporiaci produkt a odporúčame Vám, aby ste do projektov hromadného financovania neinvestovali viac ako 10 % Vášho čistého majetku.

Možno nebudete schopní predať investičné nástroje, keď tak budete chcieť urobiť. Ak ich budete schopní predať, môžete napriek tomu zaznamenať straty.

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

Predzmluvná lehota na premyslenie pre nesofistikovaných investorov

Nesofistikovaní investori môžu využiť lehotu na premyslenie, počas ktorej môžu kedykoľvek zrušiť svoju ponuku investovať alebo vyjadrenie záujmu o ponuku hromadného financovania bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby bola uložená sankcia. Lehota na premyslenie začína plynúť v momente, keď potenciálny nesofistikovaný investor predloží ponuku investovať alebo naznačí vyjadrenie záujmu, pričom lehota uplynie po štyroch dňoch od tohto momentu.

[Tu uveďte podmienky týkajúce sa toho, či nesofistikovaní investori môžu počas lehoty na premyslenie uplatniť svoje právo na odvolanie, spolu s informáciami týkajúcimi sa tohto procesu a jeho dôsledkov.]

Prehľad ponuky hromadného financovania

Identifikátor ponuky

Identifikátor ponuky, ako sa stanovuje v článku 3

Vlastník projektu a názov projektu

 

Typ ponuky a typ nástroja

 

Cieľová suma

Cieľová suma a mena ponuky hromadného financovania vrátane ekvivalentu hodnoty v eurách a dátum výmenného kurzu, ak je v ponuke hromadného financovania uvedená iná mena ako euro.

Lehota

Dátum, keď sa ponuka uzavrie pre potenciálnych investorov.

Časť A: Informácie o vlastníkovi (-och) projektu a o projekte hromadného financovania

a)

Vlastník projektu a projekt hromadného financovania  (1)

[Vyplňte tento oddiel tým, že poskytnete všetky uplatniteľné informácie uvedené ďalej]

Totožnosť:

Právne meno vlastníka projektu, krajina založenia/registrácie a registračné číslo.

Právna forma:

Právna forma.

Kontaktné údaje:

Webové sídlo, adresa sídla, e-mail a telefónne číslo.

Vlastníctvo:

Dátum poslednej zmeny vlastníctva a stručný opis vlastníckej štruktúry vlastníka projektu a prípadne aj projektu. Tieto informácie možno prezentovať vo forme diagramu (2).

Riadenie:

Stručný opis riadiacich orgánov vlastníka projektu. Možno zahrnúť hypertextový odkaz na životopisy členov riadiacich orgánov, ak je k dispozícii a považuje sa to za vhodné.

b)

Zodpovednosť za informácie poskytnuté v tomto dokumente kľúčových investičných informácií

„Vlastník projektu vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia neboli vynechané žiadne informácie alebo že žiadne informácie nie sú vecne zavádzajúce ani nepresné. Za vypracovanie tohto dokumentu kľúčových investičných informácií je zodpovedný vlastník projektu.“

[Vyplňte tento oddiel tak, že uvediete fyzické a právnické osoby, ktoré sú zodpovedné za informácie poskytnuté v dokumente kľúčových investičných informácií v súlade s vnútroštátnym právom. V prípade fyzických osôb, ako sú členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov vlastníka projektu, uveďte ich mená a funkcie. V prípade právnických osôb, uveďte ich mená a registrované sídla.]

„Vyhlásenie [každej z] uvedenej [-ých] osoby [osôb] týkajúce sa zodpovednosti za informácie poskytnuté v tomto dokumente kľúčových investičných informácií na základe článku 23 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503* (3) je priložené ako [príloha [A] k tomuto dokumentu (4)]“.

c)

Hlavné činnosti vlastníka projektu; produkty alebo služby ponúkané vlastníkom projektu

Krátky opis povahy súčasných hlavných činností a obchodných úspechov vlastníka projektu, prípadne aj vrátane stručnej prezentácie jeho stratégie a vytváranej pridanej hodnoty.

d)

Hypertextový odkaz na najnovšiu účtovnú závierku vlastníka projektu

Hypertextový odkaz na najnovšiu účtovnú závierku vlastníka projektu sa zahrnie v dostupnom rozsahu.

Ak bola účtovná závierka auditovaná, možno uviesť aj hypertextový odkaz na správu (-y) o audite.

Ak najnovšia účtovná závierka nie je k dispozícii, táto skutočnosť sa výslovne uvedie, pričom sa upresnia dôvody takejto nedostupnosti. Len v prípade, ak nie je najnovšia účtovná závierka k dispozícii, možno namiesto nej uviesť hypertextový odkaz na aktuálnu súvahu vlastníka projektu, ak je k dispozícii.

Ak existujú účelovo vytvorené subjekty, ktoré stoja medzi vlastníkom projektu a investormi, uvedené informácie možno poskytnúť aj v súvislosti s týmito účelovo vytvorenými subjektmi.

e)

Kľúčové ročné finančné údaje a ukazovatele týkajúce sa vlastníka projektu za posledné tri roky

Prezentácia kľúčových ročných finančných údajov a ukazovateľov, ako sú:

i)

obrat;

ii)

ročný čistý zisk;

iii)

celkový majetok;

iv)

hrubé, prevádzkové a čisté rozpätie zisku;

v)

čistý dlh; pomer dlhu k vlastnému imaniu;

vi)

ukazovateľ rýchlej likvidity; pomer krytia dlhovej služby;

vii)

príjmy pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA);

viii)

rentabilita vlastného kapitálu;

ix)

pomer dlhodobého nehmotného majetku k celkovému majetku.

f)

Opis projektu hromadného financovania vrátane jeho účelu a hlavných znakov

Opis projektu hromadného financovania vrátane jeho účelu a hlavných znakov a zamýšľaného použitia získaných finančných prostriedkov.

Časť B: Hlavné znaky procesu hromadného financovania a podmienky na [získavanie kapitálu] alebo [vypožičiavanie finančných prostriedkov]

a)

Minimálny [cieľový kapitál, ktorý sa má získať] alebo [cieľové finančné prostriedky, ktoré sa majú vypožičať] v jednej ponuke hromadného financovania

[Suma a mena]

Počet ponúk (verejných alebo neverejných), ktoré vlastník projektu alebo poskytovateľ hromadného financovania dokončil v súvislosti s projektom hromadného financovania

Typ ponuky a ponúkané nástroje

Dátum dokončenia

Suma [získaná/vypožičaná] a cieľová suma (vrátane ekvivalentu hodnoty v eurách a dátumu výmenného kurzu v prípade meny inej ako euro)

Ďalšie prípadné relevantné informácie

 

 

 

 

b)

Lehota na dosiahnutie [cieľa získať kapitál] alebo [cieľa vypožičať si finančné prostriedky]:

[Dátum, keď sa ponuka uzavrie pre potenciálnych investorov.]

c)

Informácie o dôsledkoch, ak sa [cieľový kapitál nezíska] alebo [cieľové finančné prostriedky nevypožičajú] do uplynutia lehoty

Informácie o dôsledkoch týkajúcich sa procesu hromadného financovania a účasti investorov, ak ponuka hromadného financovania nedosiahne minimálnu cieľovú sumu vrátane informácií o tom, či:

i)

by sa zrušila ponuka hromadného financovania a záväzky investorov;

ii)

by sa vrátili nejaké sumy zaplatené investormi a ak áno, za akých podmienok a kedy;

iii)

by investorom vznikli nejaké poplatky alebo výdavky v dôsledku toho, že ponuka nedosiahla cieľovú sumu.

d)

Maximálna výška ponuky, ak je odlišná od [cieľového kapitálu] alebo [cieľových finančných prostriedkov] uvedených v písmene a)

Maximálna výška ponuky a mena (vrátane ekvivalentu hodnoty v eurách v prípade meny inej ako euro), ak je takáto suma odlišná od [cieľového kapitálu] alebo [cieľových finančných prostriedkov].

e)

Objem vlastných finančných prostriedkov viazaných na projekt hromadného financovania zo strany vlastníka projektu

Údaj o tom, či väčšinoví akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov vlastníka projektu investovali do ponúkaných nástrojov, či vykonali upísanie v súvislosti s ponúkanými nástrojmi alebo sa zaviazali investovať do nich alebo v súvislosti s nimi vykonať upísanie, spolu s príslušnou sumou vrátane jej percentuálneho podielu na cieľovej sume ponuky.

f)

Zmena zloženia kapitálu alebo pôžičiek vlastníka projektu týkajúcich sa ponuky hromadného financovania

Opis zmien, ktoré sa prejavia na zložení kapitálu a zadlženosti vlastníka projektu v dôsledku ponuky hromadného financovania.

Časť C: Rizikové faktory

Prezentácia hlavných rizík

Vyplňte tento oddiel tak, že opíšete hlavné riziká súvisiace s projektom hromadného financovania podľa typov hlavných rizík uvedených ďalej.

Tento zoznam typov hlavných rizík nie je úplný. V tejto časti sa opíšu aj všetky ďalšie hlavné riziká, ktoré sú relevantné pre projekt hromadného financovania, ponuku hromadného financovania, vlastníka projektu, prevoditeľné cenné papiere a prijaté nástroje na účely hromadného financovania alebo pôžičky.

Typ 1 – Riziko projektu

Riziká, ktoré sú spojené s projektom a ktoré môžu spôsobiť zlyhanie projektu. Tieto riziká sa môžu okrem iného týkať:

i)

závislostí projektu, napr. financovania, právnych, licenčných a autorských závislostí;

ii)

výskytu nepriaznivých scenárov s negatívnym vplyvom;

iii)

technického vývoja konkurencie alebo konkurenčných výrobkov;

iv)

rizík v súvislosti s vlastníkom projektu.

Typ 2 – Riziko odvetvia

Riziká, ktoré sú späté s konkrétnym odvetvím. Takéto riziká môžu byť spôsobené napríklad zmenou v makroekonomických okolnostiach, znížením dopytu v odvetví, v ktorom projekt prebieha, a závislosťami od iných odvetví.

Odvetvie projektu sa opíše pomocou klasifikácie uvedenej v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (5).

Typ 3 – Riziko zlyhania

Riziko, že proti projektu alebo vlastníkovi projektu sa vedie konkurzné konanie alebo iné konanie vo veciach platobnej neschopnosti, ako aj riziko výskytu iných okolností týkajúcich sa projektu alebo vlastníka projektu, ktoré môžu mať za následok stratu investície investorov.

Takéto riziká môžu byť spôsobené širokou škálou faktorov vrátane:

a)

závažnej zmeny makroekonomických okolností;

b)

zlého hospodárenia;

c)

nedostatočných skúseností;

d)

podvodu;

e)

financovania, ktoré nezodpovedá účelu podnikania;

f)

neúspešného uvedenia produktu na trh;

g)

nedostatočného peňažného toku.

Typ 4 – Riziko nižšej, oneskorenej alebo žiadnej návratnosti

Riziko, že návratnosť je nižšia, ako sa očakávalo, oneskorená alebo že projekt nesplatí kapitál alebo úroky.

Typ 5 – Riziko zlyhania platformy

Riziko, že platforma hromadného financovania je dočasne alebo permanentne neschopná poskytovať svoje služby.

Typ 6 – Riziko nelikvidity investície

Riziko, že investori nedokážu predať svoju investíciu.

Typ 7 – Iné riziká

Riziká, ktoré sú okrem iného mimo kontroly vlastníka projektu, ako sú politické a regulačné riziká.

Časť D: Informácie týkajúce sa ponuky prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania

a)

Celkové množstvo a typ [prevoditeľných cenných papierov] alebo [prijatých nástrojov na účely hromadného financovania], ktoré sa majú ponúknuť

Uvádzajú sa tieto informácie:

i)

opis typu a triedy nástrojov, ktoré sa majú ponúknuť;

ii)

prípadne počet nástrojov, ktoré sa majú ponúknuť, ich nominálna hodnota, mena a podmienky;

iii)

relatívna nadriadenosť nástrojov v kapitálovej štruktúre emitenta v prípade platobnej neschopnosti vrátane prípadných informácií o hodnotiacom zaradení a podriadenosti cenných papierov.

b)

Cena upisovania

Cena, za ktorú sa ponúknu [prevoditeľné cenné papiere] alebo [prijaté nástroje na účely hromadného financovania]. V tomto oddiele sa uvedie aj prípadná minimálna suma upisovania na investora.

c)

Či je akceptované nadmerné upísanie a spôsob, akým sa alokuje

d)

Podmienky upisovania a platby

V tomto oddiele sa uvedie jasný opis podmienok upísania vrátane podmienok prevodu ceny upísania a platobného procesu vrátane načasovania a metódy.

Môže sa tu uviesť aj hypertextový odkaz na opis procesu upísania a pokyny.

e)

Držiteľská správa [prevoditeľných cenných papierov] alebo [prijatých nástrojov na účely hromadného financovania] a ich dodanie investorom

V tomto oddiele sa upresní dátum dodania (alebo ak takýto pevný záväzok nie je možné uskutočniť, najneskorší možný dátum dodania) a proces dodania relevantných nástrojov (vrátane akéhokoľvek kolaterálu k nástrojom) a uvedie sa meno a kontaktné údaje (vrátane e-mailu) emitenta alebo jeho zástupcu.

Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania neposkytuje služby držiteľskej správy, táto skutočnosť sa jasne uvedie.

V tomto oddiele sa uvedú údaje o totožnosti, registrácii, číslo a kontaktné údaje správcu. Uvedie sa, či má investor zaplatiť správcovi nejaký poplatok.

f)

Informácie týkajúce sa záruky alebo kolaterálu, ktorými je investícia zabezpečená (ak sa uplatňuje)

i)

je [ručiteľ] alebo [poskytovateľ kolaterálu] právnickou osobou?,

ii)

totožnosť, právna forma a kontaktné údaje uvedeného [ručiteľa] alebo [poskytovateľa kolaterálu],

iii)

informácie o povahe a podmienkach [záruky] alebo [kolaterálu] (vrátane hodnotiaceho zaradenia).

g)

Informácie týkajúce sa pevného záväzku spätne odkúpiť [prevoditeľné cenné papiere] alebo [prijaté nástroje na účely hromadného financovania] (ak sa uplatňuje)

Opis dohody o spätnom odkúpení

V tomto oddiele sa uvedú jasné a stručné informácie súvisiace s akýmkoľvek záväzkom týkajúcim sa spätného odkúpenia. Ak je to vhodné, podrobnejšie informácie možno poskytnúť použitím hypertextového odkazu.

Lehota na spätné odkúpenie

Opis podmienok účasti na spätnom odkúpení (vrátane všetkých uplatniteľných lehôt).

h)

Informácie o úrokovej sadzbe a splatnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na nemajetkové prevoditeľné cenné papiere (napr. dlhopisy) alebo hybridné nástroje (napr. dlhopisy konvertibilné na akcie).

Nominálna úroková sadzba:

Jasne sa uvedie nominálna úroková sadzba za rok. V tomto oddiele sa okrem toho uvedie stručné vysvetlenie metódy použitej na jej výpočet alebo hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa služieb hromadného financovania, kde sa uvádza takéto vysvetlenie.

Ročná úroková sadzba sa zverejní s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom sa uprednostní takýto formát:

[•] % za rok (vypočítané na základe [uveďte použitú metódu výpočtu]); alebo ak je úroková sadzba pohyblivá, stručné informácie o kľúčových faktoroch, ktoré určujú úrokovú sadzbu (napr. medzibanková referenčná sadzba v rámci EMU, EURIBOR, plus X %), a jej výpočet.

Dátum, od ktorého sa úrok stáva splatným:

Dátumy výplaty úrokov:

Dátum splatnosti (vrátane prípadných priebežných platieb):

Uplatniteľný výnos:

Výnos sa vypočíta ako ročná sadzba a v súlade s metódou použitou na výpočet ročnej nominálnej úrokovej sadzby a uvedie sa s presnosťou na dve desatinné miesta. V krátkosti sa zverejnia aj kľúčové predpoklady, z ktorých vychádza výpočet výnosu.

Časť E: Informácie o účelovo vytvorených subjektoch (ďalej len „SPV“)

a)

Stojí medzi vlastníkom projektu a investorom SPV?

Áno/nie

b)

Kontaktné údaje SPV

Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku „áno“, v tomto oddiele sa spresní totožnosť, právna forma a registrované sídlo SPV.

Časť F: Práva investora

[V súlade s článkom 23 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2020/1503, ak v prípade prijatých nástrojov na účely hromadného financovania informácie požadované v časti F tejto prílohy presahujú v tlačenej podobe jednu stranu papierového formátu A4, zostávajúca časť sa uvedie v prílohe pripojenej k dokumentu kľúčových investičných informácií.]

a)

Kľúčové práva spojené s [prevoditeľnými cennými papiermi] alebo [prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania]

Stručný opis kľúčových práv spojených s nástrojmi, zoskupených podľa typu, napr.:

i)

práva na dividendy;

ii)

hlasovacie práva;

iii)

práva na prístup k informáciám;

iv)

predkupné práva v prípade ponúk na upisovanie nástrojov tej istej triedy;

v)

právo na podiel na zisku emitenta;

vi)

právo na podiel na akomkoľvek prebytku v prípade likvidácie;

vii)

práva na vyplatenie;

viii)

prevoditeľné práva;

ix)

práva na spoločné vystúpenie v prípade určujúcej skutočnosti (t. j. zmena kontroly, práva na spoločný predaj).

Môže sa uviesť hypertextový odkaz na zakladajúce dokumenty alebo iné relevantné právne dokumenty vlastníka projektu spoločne s odkazmi na relevantné články alebo čísla oddielov.

b) a c)

Obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na [prevoditeľné cenné papiere] alebo [prijaté nástroje na účely hromadného financovania] a obmedzenia prevodu nástrojov.

V tomto oddiele sa uvedie opis všetkých dohôd akcionárov alebo iných dojednaní zabraňujúcich prevoditeľnosti alebo inak obmedzujúcich prevoditeľnosť nástrojov, ako sú doložky obmedzujúce právo predať nástroje (napr. doložky o schválení alebo doložky o dočasnej neporušiteľnosti).

V tomto oddiele sa uvedie aj opis iných obmedzení vzťahujúcich sa na nástroje, ako sú akékoľvek doložky o nariadenom prevode (napr. vylučovacie doložky, doložky o spätnom odkúpení, povinnosť spoločného vystúpenia v prípade zmeny kontroly, práva na nútený spolupredaj), pričom sa predovšetkým upresnia finančné podmienky takýchto prevodov.

d)

Príležitosti investora na vystúpenie z investície

e)

V prípade majetkových nástrojov rozdelenie kapitálu a hlasovacích práv pred získaním kapitálu a po ňom vyplývajúce z ponuky (za predpokladu, že všetky [prevoditeľné cenné papiere] alebo [prijaté nástroje na účely hromadného financovania] budú upísané)

Pri prezentovaní rozdelenia kapitálu a hlasovacích práv pred získaním kapitálu a po ňom vyplývajúceho z ponuky sa pri každej triede základného imania uvedú tieto informácie:

i)

celková výška schváleného základného imania emitenta;

ii)

počet akcií emitovaných a splatených úplne a emitovaných, ale splatených neúplne a

iii)

menovitá hodnota akcie alebo skutočnosť, že akcie nemajú menovitú hodnotu.

Ak existujú akcie, ktoré nepredstavujú kapitál, uveďte počet a hlavné charakteristické znaky takýchto akcií.

Časť G: Zverejňovanie týkajúce sa pôžičiek

a)

Povaha, trvanie a iné významné podmienky pôžičky

b)

Uplatniteľné úrokové sadzby alebo prípadne iná odplata pre investora

Jasne sa uvedú uplatniteľné úrokové sadzby za rok. V tomto oddiele sa okrem toho uvedie stručné vysvetlenie metódy použitej na ich výpočet alebo odkaz na webové sídlo poskytovateľa služieb hromadného financovania, kde sa uvádza takéto vysvetlenie.

Ročné úrokové sadzby sa zverejnia s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom sa uprednostní takýto formát:

[•] % za rok (vypočítané na základe [uveďte použitú metódu výpočtu]); alebo ak je úroková sadzba pohyblivá, stručné informácie o kľúčových faktoroch, ktoré určujú úrokovú sadzbu (napr. sadzba EURIBOR plus X %), a jej výpočet.

c)

Opatrenia na zmiernenie rizika vrátane existencie poskytovateľov kolaterálu alebo ručiteľov alebo iných druhov záruk

d)

Plán splácania istiny a platenie úroku

Ak je povolené splatenie vopred z iniciatívy vlastníka projektu alebo veriteľa, opíše sa, pričom sa stanovia podmienky splácania.

e)

Každé zlyhanie vlastníka projektu pri zmluvách o pôžičke za posledných päť rokov

[Na účely tohto oddielu sa uplatňuje vymedzenie zlyhania stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2115  (6)]

f)

Obsluha pôžičky (vrátane situácií, keď vlastník projektu neplní svoje povinnosti)

V tomto oddiele sa upresní subjekt (vrátane právneho mena, registračného čísla a miesta registrácie, registrovaného sídla a kontaktných údajov) zodpovedný za obsluhu pôžičky a poskytnú sa stručné informácie týkajúce sa jeho politiky obsluhy, ktoré zahŕňajú aj informácie o postupoch vykonaných v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z pôžičky. Môže sa uviesť hypertextový odkaz na príslušnú stránku alebo dokument, kde je podrobne uvedená politika obsluhy.

Časť H: Poplatky, informácie a právne prostriedky nápravy

a)

Poplatky účtované investorovi a náklady vzniknuté investorovi v súvislosti s investíciou (vrátane administratívnych nákladov vyplývajúcich z predaja prijatých nástrojov na účely hromadného financovania)

Tento oddiel obsahuje tabuľkovú prezentáciu všetkých priamych a nepriamych poplatkov, provízií a nákladov, ktoré sú účtované alebo vzniknú investorovi v súvislosti s jeho investíciou a vystúpením z investície.

Ak sa uvádzajú sumy a percentuálne hodnoty v eurách (alebo inej uplatniteľnej mene), vypočítajú sa pre hypotetickú investíciu vo výške 10 000  EUR a na ročnom základe.

 

Poplatky a iné náklady

V EUR

(alebo inej uplatniteľnej mene)

Ako percentuálny podiel sumy celkovej investície

Príklady

(neúplné)

Jednorazové

vstupné náklady (uveďte podrobnosti)

[...] EUR

[…] %

Náklady, ktoré investor zaplatí pri vstupe do investovania. Uvedené náklady tvoria náklady týkajúce sa investorovho upisovania (napr. notárske poplatky, úvodné zaťaženie a kolkové poplatky) a náklady týkajúce sa podkladového aktíva (napr. odmeny za sprostredkovanie a poplatky zástupcovi, notárske poplatky, dane z nehnuteľnosti a iné dane za prevody)

výstupné náklady

(Uveďte podrobnosti)

[...] EUR

[…] %

Náklady, ktoré investor zaplatí pri vystúpení z investície pri splatnosti (napr. odmeny za sprostredkovanie a poplatky zástupcovi, notárske poplatky, dane z nehnuteľnosti a iné dane za prevody, výdavky na likvidáciu)

Priebežné

 

[...] EUR

[…] %

Náklady, ktoré investorovi vzniknú počas obdobia držby investície (napr. poplatky za držbu a riadenie, audítorské a právne poplatky, priebežné dane týkajúce sa vašej investície alebo podkladového aktíva)

Príležitostné

poplatky za výkonnosť/

podiely na zisku (uveďte podrobnosti)

[...] EUR

[…] %

Poplatky, ktoré investor zaplatí vlastníkovi (-om) projektu v prípade dosiahnutia určitých parametrov úspešnosti

Iné príležitostné poplatky (uveďte podrobnosti)

[...] EUR

[…] %

Odmeny za sprostredkovanie, poplatky za refinancovanie, transakčné poplatky (v rozsahu, ktorý už nie je zahrnutý do jednorazových poplatkov)

b)

Kde a akým spôsobom možno bezplatne získať dodatočné informácie o projekte hromadného financovania, vlastníkovi projektu [a prípadne SPV]

c)

Ako a komu môže investor adresovať sťažnosť týkajúcu sa investície, správania vlastníka projektu alebo poskytovateľa služieb hromadného financovania

V zhrnutí sa poskytnú tieto informácie:

i)

kroky, ktorými sa treba riadiť pri podávaní sťažnosti týkajúcej sa investície alebo správania vlastníka projektu alebo poskytovateľa služieb hromadného financovania;

ii)

odkaz na príslušnú webovú stránku a formulár pre takéto sťažnosti;

iii)

aktuálne webové sídlo alebo e-mailovú adresu, na ktorú možno posielať takéto sťažnosti.


(1)  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytnúť informácie stanovené v tomto oddiele, môže vlastník projektu v tomto oddiele uviesť aj svoje logo.

(2)  Napríklad v prípade, že vlastník projektu je súčasťou skupiny, na diagrame by sa mohla zobraziť štruktúra skupiny a pozícia vlastníka projektu v nej.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1).

(4)  Vyhlásenie každej zodpovednej osoby je v súlade s článkom 23 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2115 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje metodika výpočtu mier zlyhania pôžičiek ponúkaných na platforme hromadného financovania (pozri stranu 33 tohto úradného vestníka).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/76


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2120

z 13. júla 2022,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardy a formáty údajov, vzory a postupy pre zasielanie informácií o projektoch financovaných z platforiem hromadného financovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Na účely účinnej agregácie a porovnávania informácií o financovaných projektoch hromadného financovania príslušnými orgánmi by sa mala zaviesť konzistentnosť v štandardoch a formátoch, ktoré používajú poskytovatelia služieb hromadného financovania pri nahlasovaní týchto informácií v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Preto by sa mal stanoviť vzor, v ktorom sa určia spoločné štandardy a formáty pre nahlasovanie týchto informácií.

(2)

Na účely včasného zberu informácií a ich následného predloženia orgánu ESMA zo strany príslušných orgánov, by mali poskytovatelia služieb hromadného financovania príslušným orgánom nahlasovať informácie za kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho roku. Informácie, ktoré nahlasujú poskytovatelia služieb hromadného financovania, by mali zahŕňať informácie o všetkých financovaných projektoch na platforme poskytovateľa služieb hromadného financovania vrátane projektov, na ktoré sa v príslušnom roku nezískali žiadne peniaze, aby mali príslušné orgány a orgán ESMA k dispozícii komplexné informácie potrebné na to, aby mohli príslušné orgány lepšie vykonávať dohľad nad jednotlivými subjektmi a aby mohol orgán ESMA vypracúvať a uverejňovať úplné štatistiky týkajúce sa trhu s hromadným financovaním v Únii. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytnú, boli úplné a presné.

(3)

Vzhľadom na citlivosť informácií, ktoré majú poskytovatelia služieb hromadného financovania nahlásiť, by v rámci postupov na ich nahlasovanie mala byť zaručená dôvernosť nahlasovaných informácií.

(4)

V záujme zabezpečenia istej a efektívnej identifikácie vlastníkov projektov by sa mali nahlasovať ich bežne používané identifikátory. Ak je vlastníkom projektu právnická osoba, mal by sa nahlásiť jej identifikátor právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442. Keďže neexistuje žiadna spoločná medzinárodná norma na identifikáciu fyzických osôb a vzhľadom na dôležitosť potreby zabezpečiť jasnú identifikáciu vlastníkov projektov, ktorými sú fyzické osoby, v prípade týchto vlastníkov projektov by sa mal nahlásiť identifikátor uvedený v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (2). Aby sa zabezpečila interoperabilita údajov a umožnilo sa dopĺňanie nahlásených informácií ďalšími údajmi dostupnými v dokumente kľúčových investičných informácií, ktorý sa uvádza v článku 23 nariadenia (EÚ) 2020/1503, mal by sa nahlásiť aj identifikátor ponuky hromadného financovania určený v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/2119 (3).

(5)

Aby mohol orgán ESMA vykonávať účinnú cezhraničnú agregáciu a porovnávanie informácií a vypracúvať štatistiky týkajúce sa trhu s hromadným financovaním v Únii, príslušné orgány by pri poskytovaní informácií o projektoch hromadného financovania orgánu ESMA mali používať konzistentné štandardy a formáty. Preto by sa mal stanoviť vzor, v ktorom sa určia spoločné štandardy a formáty pre nahlasovanie týchto informácií. Príslušné orgány by mali orgánu ESMA poskytnúť úplné a presné informácie, s identifikáciou vlastníka projektu anonymizovanou bežným spôsobom.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(7)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (5) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardy a formáty údajov, vzory a postupy pre nahlasovanie informácií príslušným orgánom

1.   Informácie nahlasované podľa článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503 zahŕňajú úplné a presné podrobnosti uvedené v tabuľke 2 prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade so štandardmi a formátmi uvedenými v uvedenej tabuľke, s využitím elektronického formulára so spoločným vzorom vo formáte CSV alebo v inom alternatívnom formáte akceptovanom príslušným orgánom, ktorému sa majú informácie nahlásiť.

2.   V postupoch podávania informácií v súlade s týmto článkom sú zahrnuté mechanizmy na zaistenie dôvernosti nahlasovaných informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 sa nahlásia za každý kalendárny rok do konca februára ďalšieho kalendárneho roka.

4.   V informáciách uvedených v odseku 1 sú zahrnuté tieto údaje:

a)

v prípade poskytovateľa služby hromadného financovania: identifikátor právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442;

b)

v prípade vlastníka projektu:

i)

kód LEI, ak je vlastníkom projektu právnická osoba;

ii)

identifikátor stanovený v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590, ak je vlastníkom projektu fyzická osoba;

c)

pre každý jeden projekt, identifikátor ponuky hromadného financovania stanovený v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2119.

Článok 2

Štandardy a formáty údajov, vzory a postupy pre nahlasovanie informácií orgánu ESMA

1.   Informácie nahlasované podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 zahŕňajú úplné a presné podrobnosti uvedené v tabuľke 3 prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade so štandardmi a formátmi uvedenými v tejto tabuľke, s využitím elektronického formulára so spoločným vzorom vo formáte CSV.

2.   Informácie umožňujúce identifikáciu vlastníka projektu sú anonymizované pomocou bežného kryptografického hašovacieho algoritmu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2119 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dokumentu kľúčových investičných informácií (pozri stranu 63 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Slovník pre tabuľky 2 a 3

SYMBOL

TYP ÚDAJOV

DEFINÍCIA

{ALPHANUM-n}

Najviac n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

dvojmiestny kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 pre alfa-2 kód krajiny

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

3-miestny kód meny podľa normy ISO 4217 pre kódy mien

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo zložené spolu až z n číslic, z ktorých až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.

ako oddeľovač desatinných čísel slúži znak „.“ (bodka),

tisícky sa neoddeľujú žiadnym znamienkom,

pred zápornými číslami sa uvádza znamienko „-“ (mínus),

hodnoty sú zaokrúhlené, nie skrátené.

{INTEGER-n}

Celé číslo v celkovom rozsahu najviac n číslic

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel.

tisícky sa neoddeľujú žiadnym znamienkom,

pred zápornými číslami sa uvádza znamienko „-“ (mínus).

{LEI}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerických znakov

Identifikátor je odvodený v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.


Tabuľka 2

Informácie, ktoré sa majú nahlásiť príslušným úradom

Č.

POLE

OBSAH, KTORÝ TREBA NAHLÁSIŤ

FORMÁTY A ŠTANDARDY PRE NAHLASOVANIE

1

Identifikačný kód poskytovateľa služieb hromadného financovania

Kód na identifikáciu poskytovateľa služieb hromadného financovania zodpovedného za predloženie správy.

{LEI}

2

Vykazovacie obdobie

Rok, za ktorý sa správa predkladá.

RRRR

Informácie o projektoch, v prípade ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúkol hromadné financovanie počas vykazovacieho obdobia.

Polia 3 až 6 treba zopakovať pre každý projekt. Ak je získaná suma vyjadrená vo viac ako jednej mene, polia 5 až 6 treba zopakovať pre každú menu.

3

Identifikátor ponuky hromadného financovania

Jedinečný identifikátor ponuky hromadného financovania, ako sa uvádza v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Odvetvie

Odvetvie projektu, ako sa uvádza v prvej úrovni klasifikácie stanovenej v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1).

{ALPHANUM-1}

5

Získaná suma

Suma získaná pre projekt.

Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami poskytnutými v poli 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Mena získanej sumy

Mena, v ktorej je vyjadrená získaná suma.

{CURRENCYCODE_3}

Informácie o vlastníkovi (-och) projektu a o každom projekte.

Pole 7 treba zopakovať pre každého vlastníka projektu.

7

Identifikátor vlastníka (-ov) projektu

Kód na identifikáciu vlastníka projektu:

a)

ak je vlastníkom projektu právnická osoba, kód LEI,

b)

ak je vlastníkom projektu fyzická osoba, identifikátor stanovený v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informácie o investoroch a nástrojoch vydaných pre každý projekt.

Ak je potrebné nahlásiť rôzne typy nástrojov, rôzne typy investorov, rôzne krajiny investorov alebo meny, polia 8 až 13 sa zopakujú toľkokrát, koľko je potrebné pre každú kombináciu typu nástroja a investora, krajiny investora a meny.

8

Druh nástroja

Typ vydaného nástroja.

LOAN – pôžičky

ICFP – prijaté nástroje na účely hromadného financovania

EQUI – nástroje vlastného imania, ktoré sú prevoditeľné cenné papiere podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (2), ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene a) tohto bodu

DEBT – dlhové nástroje, ktoré sú prevoditeľné cenné papiere podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ, ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene b) tohto bodu

OTHR – iné prevoditeľné cenné papiere, podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ, ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene c) tohto bodu

9

Typ investora

Typ alebo typy investorov s uvedením, či je investor:

a)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je profesionálnym klientom podľa oddielu I bodov 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ,

b)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má schválenie od poskytovateľa služieb hromadného financovania, že môže byť považovaná za sofistikovaného investora, v súlade s kritériami a postupom stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2020/1503,

c)

nesofistikovaný investor,

d)

vlastník projektu.

Ak suma nahlásená v poli 12 odkazuje na sumu, ktorú do projektu investoval jeho vlastník, ako typ investora sa v tomto poli uvedie aj vlastník projektu, ako sa uvádza v písmene d).

PROF – profesionálny klient v súlade s oddielom I bodmi 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ

SOPH – sofistikovaný investor, v súlade s kritériami a postupom stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2020/1503

RETL – nesofistikovaný investor

OTHR – vlastníci projektu

10

Krajina investora

Krajina daňovej rezidencie investorov.

{COUNTRYCODE_2}

11

Počet investorov

Počet jednotlivých investorov pre daný typ a krajinu investora.

{INTEGER-9}

12

Investovaná suma

Celková investovaná suma pre daný typ a krajinu investora vyjadrená v mene použitej na jej vyplatenie.

{DECIMAL-18/5}

13

Mena investovanej sumy

Mena, v ktorej je vyjadrená investovaná suma.

{CURRENCYCODE_3}


Tabuľka 3

Informácie, ktoré sa nahlásia orgánu ESMA

Č.

POLE

OBSAH, KTORÝ TREBA NAHLÁSIŤ

FORMÁTY A ŠTANDARDY PRE NAHLASOVANIE

1

Identifikačný kód poskytovateľa služieb hromadného financovania

Kód na identifikáciu poskytovateľa služieb hromadného financovania zodpovedného za predloženie správy.

{LEI}

2

Vykazovacie obdobie

Rok, za ktorý sa správa predkladá.

RRRR

Informácie o projektoch, v prípade ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúkol hromadné financovanie počas vykazovacieho obdobia.

Polia 3 až 6 treba zopakovať pre každý projekt. Ak je získaná suma vyjadrená vo viac ako jednej mene, polia 5 až 6 treba zopakovať pre každú menu.

3

Identifikátor ponuky hromadného financovania

Jedinečný identifikátor ponuky hromadného financovania, ako sa uvádza v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Odvetvie

Odvetvie projektu, ako sa uvádza v prvej úrovni klasifikácie stanovenej v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Získaná suma

Suma získaná pre projekt.

Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami poskytnutými v poli 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Mena získanej sumy

Mena, v ktorej je vyjadrená získaná suma.

{CURRENCYCODE_3}

Informácie o vlastníkovi (-och) projektu a o každom projekte.

Pole 7 treba zopakovať pre každého vlastníka projektu.

7

Anonymizovaný identifikátor vlastníka (-ov) projektu

Identifikátor vlastníka projektu anonymizovaný v súlade s článkom 2 ods. 2

{ALPHANUM}

Informácie o investoroch a nástrojoch vydaných pre každý projekt.

Ak je potrebné nahlásiť rôzne typy nástrojov, rôzne typy investorov, rôzne krajiny investorov alebo meny, polia 8 až 13 sa zopakujú toľkokrát, koľko je potrebné pre každú kombináciu typu nástroja a investora, krajiny investora a meny.

8

Druh nástroja

Typ vydaného nástroja.

LOAN – pôžičky

ICFP – prijaté nástroje na účely hromadného financovania

EQUI – nástroje vlastného imania, ktoré sú prevoditeľné cenné papiere podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ, ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene a) tohto bodu

DEBT – dlhové nástroje, ktoré sú prevoditeľné cenné papiere podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ, ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene b) tohto bodu

OTHR – iné prevoditeľné cenné papiere, podľa článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ, ako napríklad cenné papiere uvedené v písmene c) tohto bodu

9

Typ investora

Typ investorov s uvedením, či je investor:

a)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je profesionálnym klientom podľa oddielu I bodov 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ,

b)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má schválenie od poskytovateľa služieb hromadného financovania, že môže byť považovaná za sofistikovaného investora, v súlade s kritériami a postupom stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2020/1503,

c)

nesofistikovaný investor,

d)

vlastník projektu.

Ak suma nahlásená v poli 12 odkazuje na sumu, ktorú do projektu investoval jeho vlastník, ako typ investora sa v tomto poli uvedie aj vlastník projektu, ako sa uvádza v písmene d).

PROF – profesionálny klient v súlade s oddielom I bodmi 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ

SOPH – sofistikovaný investor, v súlade s kritériami a postupom stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2020/1503

RETL – nesofistikovaný investor

OTHR – vlastníci projektu

10

Krajina investora

Krajina daňovej rezidencie investorov.

{COUNTRYCODE_2}

11

Počet investorov

Počet jednotlivých investorov pre daný typ a krajinu investora.

{INTEGER-9}

12

Investovaná suma

Celková investovaná suma pre daný typ a krajinu investora vyjadrená v mene použitej na jej vyplatenie.

{DECIMAL-18/5}

13

Mena investovanej sumy

Mena, v ktorej je vyjadrená investovaná suma.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/86


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2121

z 13. júla 2022,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA v súvislosti s európskymi poskytovateľmi služieb hromadného financovania pre podnikanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1) najmä na jeho článok 32 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia toho, aby príslušné orgány a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“) boli schopné spolupracovať a vymieňať si informácie účinným a včasným spôsobom na účely nariadenia (EÚ) 2020/1503, je vhodné stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy, ktoré majú príslušné orgány a orgán ESMA použiť na účely takejto spolupráce a výmeny informácií vrátane predkladania príslušných požiadaviek, potvrdzovania prijatia takýchto požiadaviek a odpovedí na ne, ako aj na účely nevyžiadaného zasielania informácií.

(2)

Príslušné orgány a orgán ESMA by v záujme zjednodušenia oznamovania mali určiť kontaktné miesto, ktoré sa bude zaoberať spoluprácou a výmenou informácií uvedenými v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(3)

V každej žiadosti by sa mal jasne stanoviť dôvod žiadosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné orgány spracujú žiadosti o spoluprácu alebo informácie efektívne a urýchlene. Pomocou postupov na spoluprácu a výmenu informácií by sa mala uľahčiť interakcia medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA v priebehu celého procesu.

(4)

Keďže príslušné orgány môžu požiadať orgán ESMA o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom, je vhodné stanoviť štandardný formulár, ktorý majú príslušné orgány použiť na účely takýchto žiadostí.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(6)

Požiadavky tohto nariadenia sa týkajú príslušných orgánov a orgánu ESMA, a nie účastníkov trhu. Preto orgán ESMA považoval za vysoko neprimerané vzhľadom na rozsah návrhu vykonávacích predpisov v tomto nariadení vykonávať verejné konzultácie o týchto predpisoch alebo analyzovať možné náklady a prínosy.

(7)

Orgán ESMA požiadal o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontaktné miesta

1.   Príslušné orgány aj orgán ESMA určia svoje kontaktné miesta na účely oznamovania žiadostí o spoluprácu a výmenu informácií vykonané podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

2.   Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA údaje svojich kontaktných miest uvedených v odseku 1 a budú orgán ESMA informovať o akýchkoľvek zmenách týchto údajov.

3.   Orgán ESMA vedie a aktualizuje zoznam všetkých kontaktných miest určených v súlade s odsekom 1.

Článok 2

Žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   Keď orgán ESMA alebo príslušný orgán požiadajú o spoluprácu a výmenu informácií podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 2020/1503, žiadajúci príslušný orgán a orgán ESMA použijú štandardný formát stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Žiadajúca strana adresuje žiadosť na kontaktné miesto požiadaného príslušného orgánu alebo prípadne orgánu ESMA.

2.   Žiadajúci príslušný orgán alebo orgán ESMA pri podávaní žiadosti o informácie uvedie podrobnosti o príslušných požadovaných informáciách a prípade identifikuje problémy súvisiace s dôvernosťou požadovaných informácií.

3.   V naliehavých prípadoch môže žiadajúci príslušný orgán podať žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií ústne, a to za predpokladu, že následné potvrdenie žiadosti je vyhotovené písomne v primeranej lehote, ak požiadaný príslušný orgán alebo orgán ESMA nedá súhlas s inou možnosťou.

Článok 3

Potvrdenie prijatia žiadostí

1.   Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti podanej podľa článku 2 požiadaný príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA pošle žiadajúcemu príslušnému orgánu alebo prípadne orgánu ESMA potvrdenie o prijatí prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe II, a ak je to možné, uvedie odhadovaný dátum odpovede.

2.   Ak má požiadaný príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA akékoľvek pochybnosti týkajúce sa obsahu spolupráce alebo informácií požadovaných podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, požiada čo najskôr o ďalšie objasnenie prostredníctvom primeraných prostriedkov, či už ústnych alebo písomných. Orgán, ktorému je táto žiadosť určená, na ňu rýchlo odpovie.

Článok 4

Odpoveď na žiadosti

1.   V rámci odpovede na žiadosť podanú podľa článku 2 požiadaný príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA:

a)

použije štandardný formulár stanovený v prílohe III,

b)

prijme v rámci svojich právomocí všetky primerané opatrenia na zabezpečenie požadovanej spolupráce alebo poskytnutia informácií,

c)

koná bez zbytočného odkladu, so zreteľom na komplexnosť žiadosti a toho, či treba zapojiť tretie strany.

2.   V urgentných prípadoch môže požiadaný príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA odpovedať na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií ústne, za predpokladu, že sa táto odpoveď následne v primeranej lehote poskytne v písomnej forme pomocou formuláru stanoveného v prílohe III, ak žiadajúci príslušný orgán alebo prípadne ESMA nedá súhlas s inou možnosťou.

Článok 5

Komunikačné prostriedky

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3 a článok 4 ods. 2, štandardné formuláre sa zašlú písomne.

2.   Pri určení najvhodnejších spôsobov komunikácie sa náležite zohľadňujú aspekty dôvernosti, čas potrebný na korešpondenciu, objem materiálu, ktorý sa má oznámiť, a jednoduchosť prístupu k informáciám zo strany žiadajúceho príslušného orgánu alebo prípadne orgánu ESMA.

3.   Akékoľvek komunikačné prostriedky zaručia, že počas prenosu zostane zachovaná úplnosť, neporušenosť a dôvernosť predmetu zasielaných informácií.

Článok 6

Postupy pre spracovanie žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   Požiadaný orgán informuje žiadajúci príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA, ak sa dozvie o okolnostiach, ktoré môžu viesť k omeškaniu odhadovaného dátumu odpovede stanoveného v súlade s článkom 3 ods. 1 o viac ako päť pracovných dní.

2.   Ak žiadajúci príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA označil žiadosť ako naliehavú, požiadaný príslušný orgán alebo prípadne orgán ESMA sa dohodne na tom, ako často bude žiadajúcu stranu informovať o dosiahnutom pokroku vo veci spracúvania žiadosti a o odhadovanom dátume odpovede.

3.   Príslušné orgány a orgán ESMA spolupracujú pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť pri spracúvaní žiadosti.

4.   Príslušné orgány a prípadne orgán ESMA umožnia vzájomné poskytovanie si spätnej väzby o užitočnosti poskytnutej pomoci, o výsledku veci v súvislosti so žiadanou pomocou, ako aj o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní takejto pomoci.

Článok 7

Žiadosť určená orgánu ESMA o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom

1.   Pri žiadaní orgánu ESMA o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 príslušné orgány použijú štandardný formulár uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností.

3.   Ak je orgán ESMA podľa článku 32 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2020/1503 požiadaný o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom, môže zriadiť ad hoc dočasnú skupinu s cieľom zahrnúť príslušné orgány členských štátov, ktorých sa táto kontrola alebo vyšetrovanie týka.

Článok 8

Nevyžiadané zasielanie informácií

1.   Ak má príslušný orgán alebo orgán ESMA informácie, o ktorých sa domnieva, že by pomohli orgánu ESMA alebo príslušnému orgánu pri výkone ich povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2020/1503, zašle tieto informácie pomocou štandardného formulára stanoveného v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sa príslušný orgán alebo orgán ESMA posielajúci informácie domnieva, že by sa dané informácie mali poslať okamžite, môže ich komunikovať najprv ústne. V takom prípade sa informácie následne zašlú pomocou štandardného formulára stanoveného v prílohe III, ak príslušný orgán alebo orgán ESMA prijímajúci informácie nedá súhlas s inou možnosťou.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Formulár žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 2020/1503

Žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

Referenčné číslo:

Dátum:

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Príslušný vnútroštátny orgán

ESMA

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktné údaje kontaktného miesta):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade):

Príjemca:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2020/1503 Vás žiadame o informácie v súvislosti so záležitosťou (-ami) uvedenou (-ými) ďalej v texte.

Na uvedenú žiadosť odpovedzte, prosím, do [vložte predbežný dátum odpovede alebo v prípade naliehavej žiadosti vložte termín pre informácie, ktoré sa majú poskytnúť] alebo, ak to nie je možné, uveďte indikatívny údaj o tom, kedy predpokladáte, že budete môcť poskytnúť žiadanú pomoc.

Typ žiadosti

Začiarknite príslušné políčko (-a):

Právomoci príslušných orgánov v oblasti vyšetrovania a dohľadu

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

Preventívne opatrenia

Iné

Ak ste uviedli „Iné“, spresnite:

Dôvody žiadosti

[uveďte ustanovenie (-a) odvetvových právnych predpisov, podľa ktorých je žiadajúci orgán príslušný riešiť túto záležitosť]

Žiadosť sa týka spolupráce alebo výmeny informácií o …

[vložte opis predmetu žiadosti, účel, na ktorý sa žiada spolupráca alebo výmena informácií, skutočnosti, ktoré sú podkladom vyšetrovania a ktoré tvoria základ žiadosti, ako aj vysvetlenie jej užitočnosti]

V nadväznosti na …

[v prípade potreby uveďte podrobnosti o predchádzajúcej žiadosti, na ktorej je táto žiadosť založená]

V prípade naliehavej žiadosti a stanovenia akéhokoľvek termínu uveďte úplné vysvetlenie naliehavosti žiadosti a vysvetlite každý termín, ktorý pre poskytnutie informácií stanovil žiadajúci orgán:

Ďalšie informácie:

Informácie zahrnuté do tejto žiadosti sú dôverné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA II

Formulár potvrdenia prijatia

Potvrdenie prijatia

Referenčné číslo:

Dátum:

Príslušný vnútroštátny orgán

ESMA

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát (v uplatniteľnom prípade):

Príjemca:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

na základe Vašej žiadosti [vložte referenčné číslo žiadosti] týmto potvrdzujeme jej prijatie [vložte dátum prijatia žiadosti o spoluprácu alebo žiadosti o informácie].

Predpokladaný dátum odpovede: …

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA III

Formulár odpovede na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií a na nevyžiadanú výmenu informácií

Odpoveď na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

Referenčné číslo:

Dátum:

Všeobecné informácie

Príslušný vnútroštátny orgán

ESMA

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktné údaje kontaktného miesta):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Príjemca:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

potvrdzujeme, že sme spracovali Vašu žiadosť z [dd.mm.rrrr] s referenčným číslom [vložte referenčné číslo žiadosti] [nevzťahuje sa v prípade nevyžiadanej výmeny informácií].

Zhromaždené informácie

[ak boli tieto informácie zhromaždené, uveďte tieto informácie tu alebo poskytnite vysvetlenie, ako budú poskytnuté].

[v prípade nevyžiadanej výmeny informácií stanovte, ktoré informácie boli poskytnuté bez vyžiadania].

[Poskytnuté informácie sú dôverné a zverejňujú sa v prospech [uveďte názov žiadajúceho orgánu] podľa [vložte ustanovenie nariadenie (EÚ) 2020/1503] a na základe toho, že informácie zostanú dôverné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2020/1503.] [alebo] [Zverejnenie poskytnutých informácií je povolené podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.]

Prípadne vysvetlite akékoľvek spresnenie, ktoré môžete požadovať v súvislosti s konkrétnymi požadovanými informáciami:

Poskytnite z vlastného podnetu akékoľvek dôležité informácie, ktoré by mohli ďalej napomôcť spolupráci alebo výmene informácií na účely žiadosti:

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA IV

Formulár žiadosti určenej orgánu ESMA o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom podľa článku 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

Žiadosť o koordináciu kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom

Referenčné číslo:

Dátum:

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktné údaje kontaktného miesta):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(Kontaktné údaje kontaktného miesta):

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Informácie o žiadosti o koordináciu

Dôvody žiadosti

[uveďte ustanovenie (-a) odvetvových právnych predpisov, podľa ktorých je žiadajúci orgán príslušný riešiť túto záležitosť]

Táto žiadosť sa týka koordinácie kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom na

[vložte opis predmetu žiadosti, účel, na ktorý sa žiada koordinácia kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom, skutočnosti, ktoré sú podkladom inšpekcie a ktoré tvoria základ žiadosti, ako aj vysvetlenie jej užitočnosti]

V nadväznosti na

[v prípade potreby uveďte podrobnosti o predchádzajúcej žiadosti, na ktorej je táto žiadosť založená]

V prípade naliehavej žiadosti a stanovenia akéhokoľvek termínu uveďte úplné vysvetlenie naliehavosti žiadosti a vysvetlite každý termín, ktorý pre poskytnutie informácií stanovil žiadajúci orgán:

Ďalšie informácie:

Informácie zahrnuté do tejto žiadosti sú dôverné v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2020/1503. Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/101


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2122

z 13. júla 2022,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s európskymi poskytovateľmi služieb hromadného financovania pre podnikanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 9 tretí pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom uľahčiť komunikáciu a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi na účely nariadenia (EÚ) 2020/1503 by mal každý príslušný orgán určiť kontaktné miesto a oznámiť ho Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(2)

Z dôvodu transparentnosti a na zabezpečenie dobrej spolupráce medzi rôznymi príslušnými orgánmi je dôležité stanoviť, že príslušné orgány, ktoré odmietajú konať na základe žiadosti o informácie alebo žiadosti o spoluprácu pri vyšetrovaní, ako sa uvádza v článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503, informujú žiadajúci príslušný orgán o takomto odmietnutí a informujú uvedený príslušný orgán o dôvodoch tohto odmietnutia.

(3)

Príslušné orgány by mali mať možnosť efektívne spolupracovať pri vykonávaní činností dohľadu, vyšetrovania a presadzovania práva na účely nariadenia (EÚ) 2020/1503. Na tento účel je potrebné stanoviť spoločné a jednotné postupy v prípade, že požadovaná spolupráca zahŕňa získavanie vyhlásení. V týchto postupoch by sa mali stanoviť prvky, ktoré majú príslušné orgány zvážiť pri spolupráci na získavaní vyhlásenia od akejkoľvek osoby, a to v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a právom Únie. Tieto prvky by mali zahŕňať práva osoby, od ktorej sa má získať vyhlásenie, a postupy, ktorými sa zamestnancom príslušných orgánov umožňuje efektívne pokračovať v spolupráci. Príslušné orgány by predovšetkým mali zabezpečiť ochranu práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ako aj práva na prezumpciu neviny a práva na obhajobu, ktoré sú zakotvené v článkoch 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie.

(4)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa príslušné orgány efektívne zapájali do žiadostí o spoluprácu pri kontrole na mieste alebo pri vyšetrovaní, a to aj pokiaľ ide o vhodnosť spoločného vykonania kontroly na mieste alebo vyšetrovania. Preto je potrebné stanoviť spoločné a jednotné postupy na uľahčenie komunikácie medzi žiadajúcim príslušným orgánom a požiadaným príslušným orgánom, ich konzultácie a interakciu medzi nimi, ako aj zabezpečiť účinnú ochranu práv osôb, ktoré sa podrobujú kontrole na mieste alebo sú predmetom vyšetrovania.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(6)

Orgán ESMA neuskutočnil verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy, keďže by to bolo veľmi neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu týchto predpisov, pričom sa zohľadnila skutočnosť, že sa týkajú najmä príslušných orgánov.

(7)

Orgán ESMA požiadal o radu Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(8)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontaktné miesta

1.   Príslušné orgány určujú kontaktné miesta na účely spolupráce a výmeny informácií podľa článku 31 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

2.   Príslušné orgány oznamujú údaje o kontaktných miestach Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a informujú orgán ESMA o všetkých zmenách týchto údajov.

3.   Orgán ESMA vedie pre potreby príslušných orgánov aktuálny zoznam všetkých kontaktných miest určených v súlade s odsekom 1 a podľa potreby ho aktualizuje.

Článok 2

Žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   Príslušné orgány podávajú žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií písomne, pričom použijú formulár stanovený v prílohe I.

2.   Pri podávaní žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií žiadajúce príslušné orgány:

a)

bližšie uvedú podrobnosti informácií, ktoré žiadajúci príslušný orgán žiada od požiadaného príslušného orgánu;

b)

prípadne určia otázky týkajúce sa dôvernosti požadovaných informácií.

3.   V naliehavých prípadoch môžu žiadajúce príslušné orgány podať žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií ústne, a to za predpokladu, že následné potvrdenie žiadosti je vyhotovené písomne v primeranej lehote s použitím formulára stanoveného v prílohe I, pokiaľ požiadaný príslušný orgán nesúhlasí s iným zaobchádzaním.

Článok 3

Potvrdenie o prijatí žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti podanej podľa článku 2 požiadaný príslušný orgán zasiela žiadajúcemu príslušnému orgánu potvrdenie o prijatí, pričom použije formulár stanovený v prílohe II, a ak je to možné, uvedie odhadovaný dátum odpovede.

2.   Ak má požiadaný príslušný orgán akékoľvek pochybnosti o presnom obsahu požadovanej spolupráce alebo výmeny informácií, čo najskôr žiada o ďalšie objasnenia, a to akýmkoľvek spôsobom, či už ústne, alebo písomne.

Článok 4

Odpoveď na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   V rámci odpovede na žiadosť podanú podľa článku 2 požiadaný príslušný orgán:

a)

odpovie písomne, pričom použije formulár stanovený v prílohe III;

b)

prijme v rámci svojich právomocí všetky primerané opatrenia na zabezpečenie požadovanej spolupráce alebo poskytnutia informácií;

c)

koná bezodkladne a spôsobom, ktorým sa zabezpečuje, aby sa každé potrebné regulačné opatrenie mohlo vhodne vykonať, pričom zohľadní komplexnosť žiadosti a potrebu zapojiť tretie strany alebo iný príslušný orgán.

2.   V naliehavých prípadoch môže požiadaný príslušný orgán odpovedať na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií ústne, a to za predpokladu, že sa táto odpoveď následne poskytne písomne v primeranej lehote, pričom použije formulár stanovený v prílohe III, pokiaľ žiadajúci príslušný orgán nesúhlasí s iným zaobchádzaním.

Článok 5

Komunikačné prostriedky

1.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení uvedené inak, všetky formuláre, ktoré sa majú použiť podľa tohto nariadenia, sa zasielajú písomne poštou alebo elektronicky.

2.   Pri určovaní najvhodnejších komunikačných prostriedkov sa v každom jednotlivom prípade náležite zohľadňujú aspekty dôvernosti, čas potrebný na korešpondenciu, objem materiálu, ktorý sa má oznámiť, a jednoduchosť prístupu žiadajúceho príslušného orgánu k informáciám.

3.   Príslušné orgány zaručujú, že počas prenosu zostane zachovaná úplnosť, neporušenosť a dôvernosť informácií, ktoré sú predmetom výmeny.

Článok 6

Postupy pre spracovanie a vybavenie žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií

1.   Žiadajúci príslušný orgán urýchlene odpovedá na každú žiadosť požiadaného príslušného orgánu o objasnenia, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2

2.   Požiadaný príslušný orgán oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu, ak očakáva omeškanie dlhšie ako päť pracovných dní po odhadovanom dátume odpovede uvedenom v potvrdení o prijatí, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1

3.   Ak žiadajúci príslušný orgán označil žiadosť ako naliehavú, požiadaný príslušný orgán a žiadajúci príslušný orgán sa dohodnú na časovom intervale, v ktorom požiadaný príslušný orgán bude informovať žiadajúci príslušný orgán o priebehu vybavovania žiadosti a očakávanom dátume poskytnutia odpovede.

4.   Požiadaný príslušný orgán a žiadajúci príslušný orgán spolupracujú na riešení akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú pri vybavovaní žiadosti.

5.   Ak je to vhodné, príslušné orgány si poskytujú spätnú väzbu o užitočnosti poskytnutej pomoci, o výsledku veci, v súvislosti s ktorou sa žiadalo o pomoc, ako aj o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní takejto pomoci.

Článok 7

Oznámenie o odmietnutí konať na základe žiadosti o spoluprácu alebo výmenu informácií

Ak v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 požiadaný príslušný orgán odmieta v plnej miere alebo sčasti konať na základe žiadosti, ako sa uvádza v článku 2 tohto nariadenia, do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti písomne oznámi svoje odmietnutie konať žiadajúcemu príslušnému orgánu, pričom použije formulár stanovený v prílohe IV.

Článok 8

Postupy pre žiadosti o spoluprácu týkajúce sa získavania vyhlásenia

1.   Ak žiadosť o spoluprácu, ako sa uvádza v článku 2, zahŕňa získavanie vyhlásenia od akejkoľvek osoby, žiadajúci príslušný orgán a požiadaný príslušný orgán v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom posúdia a zohľadnia všetky tieto skutočnosti:

a)

práva osoby, od ktorej sa má získať vyhlásenie, v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie;

b)

práva osoby týkajúce sa jazyka vyhlásenia a možné systémy na zabezpečenia prekladu;

c)

úlohu zamestnancov žiadajúceho príslušného orgánu a požiadaného príslušného orgánu pri získavaní vyhlásenia;

d)

či osoba, od ktorej sa vyhlásenie má získať, má právo na pomoc právneho zástupcu, a ak áno, aký rozsah má mať pomoc právneho zástupcu pri získavaní vyhlásenia, a to aj vo vzťahu k akémukoľvek záznamu alebo správe o vyhlásení;

e)

či sa vyhlásenie má získať na dobrovoľnom alebo povinnom základe;

f)

či na základe informácií dostupných pri predkladaní žiadosti je osoba, od ktorej sa vyhlásenie má získať, svedkom v administratívnom alebo súdnom vyšetrovaní alebo jeho predmetom;

g)

či na základe informácií dostupných pri predkladaní žiadosti by sa vyhlásenie mohlo použiť alebo je určené na to, aby sa použilo v súdnych konaniach;

h)

záznam vyhlásenia a uplatniteľné postupy vrátane toho, či vyhlásenie bude mať formu zápisnice vyhotovenej počas stretnutia alebo zhrnutia v písomnej zápisnici, alebo vo zvukovom alebo v audiovizuálnom zázname;

i)

postupy pre overenie alebo potvrdenie vyhlásenia osoby poskytujúcej vyhlásenie vrátane toho, či k nim dochádza po získaní vyhlásenia;

j)

postupy pre doručenie vyhlásenia žiadajúcemu príslušnému orgánu vrátane požadovaného formátu a lehoty.

2.   Požiadaný príslušný orgán a žiadajúci príslušný orgán zabezpečujú zavedenie postupov pre svojich zamestnancov, aby postupovali efektívne a mohli sa dohodnúť na akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré môžu byť potrebné, vrátane týchto:

a)

plánovania dátumov;

b)

zoznamu otázok, ktoré sa majú položiť osobe, od ktorej sa vyhlásenie má získať, a jeho preskúmania;

c)

dohôd o doprave alebo videokonferenciách vrátane zabezpečenia toho, aby sa v prípade potreby mohli dotknuté príslušné orgány stretnúť s cieľom prediskutovať záležitosť pred získaním vyhlásenia;

d)

dohôd o prekladoch.

Článok 9

Postupy pre žiadosť o spoluprácu pri kontrole na mieste alebo pri vyšetrovaní

1.   Ak sa žiadosť o spoluprácu, ako sa uvádza v článku 2, týka vykonávania kontroly na mieste alebo vyšetrovania, žiadajúci príslušný orgán a požiadaný príslušný orgán navzájom konzultujú o najlepšom spôsobe, ako vyhovieť danej žiadosti, ako aj o prínose vykonania spoločnej kontroly na mieste alebo spoločného vyšetrovania.

2.   Na účely konzultácie uvedenej v odseku 1 príslušné orgány zohľadňujú všetky tieto skutočnosti:

a)

obsah žiadosti vrátane vhodnosti spoločného vykonania vyšetrovania alebo kontroly na mieste;

b)

či príslušné orgány samostatne vykonávajú svoje vlastné skúmania záležitosti s cezhraničnými dôsledkami a či by nebolo vhodnejšie riešiť záležitosť vzájomnou spoluprácou;

c)

právny a regulačný rámec uplatniteľný v každej z jurisdikcií príslušných orgánov; pričom sa zabezpečí, aby oba príslušné orgány dobre rozumeli potenciálnym prekážkam a právnym obmedzeniam týkajúcim sa ich konania a akýchkoľvek konaní, ktoré môžu nasledovať, vrátane akýchkoľvek problémov súvisiacich so zásadou ne bis in idem a s ochranou práv osôb, ktoré sa podrobujú kontrole na mieste alebo sú predmetom vyšetrovania;

d)

riadenie a smerovanie potrebné pre inšpekciu alebo kontrolu na mieste;

e)

prideľovanie zdrojov a vymenovanie zamestnancov zodpovedných za vyšetrovanie alebo kontrolu na mieste;

f)

možnosť stanoviť spoločný akčný plán a harmonogram práce;

g)

opatrenia, ktoré sa majú vykonať spoločne alebo jednotlivo príslušnými orgánmi;

h)

vzájomnú výmenu zhromaždených informácií a podávanie správ o výsledkoch jednotlivých vykonaných opatrení.

3.   Ak požiadaný príslušný orgán sám vykonáva kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie, ako sa uvádza v článku 31 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1503, informuje žiadajúci príslušný orgán o pokroku dosiahnutom v rámci kontroly alebo vyšetrovania a včas predkladá svoje zistenia.

a)

Príslušné orgány, ktoré sa rozhodnú vykonať spoločné vyšetrovanie alebo spoločnú kontrolu na mieste, ako sa uvádza v článku 31 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/1503:

b)

vedú neustály dialóg s cieľom koordinovať postup zhromažďovania informácií a skutkových zistení;

c)

úzko a navzájom spolupracujú pri vykonávaní vyšetrovania alebo kontroly na mieste;

d)

určujú osobitné právne požiadavky, ktoré tvoria predmet vyšetrovania alebo kontroly na mieste;

e)

poskytujú si vzájomnú pomoc, pokiaľ ide o následné presadzovanie právnych predpisov v rozsahu, v akom to právne predpisy umožňujú, a to aj koordináciou vzhľadom na akékoľvek konania alebo iné opatrenia na presadzovanie práva týkajúce sa výsledku vyšetrovania alebo kontroly na mieste, alebo prípadne vyhliadok na urovnanie;

f)

prípadne sa dohodnú na všetkých týchto činnostiach:

g)

vypracovaní spoločného akčného plánu s uvedením dôvodnosti, povahy a načasovania opatrení, ktoré sa majú vykonať, vrátane rozdelenia zodpovednosti pri dosahovaní výsledku práce a so zohľadnením príslušných priorít každého príslušného orgánu;

h)

určení a posudzovaní akýchkoľvek uplatniteľných právnych obmedzení alebo prekážok a akýchkoľvek rozdielov v postupoch, pokiaľ ide o inšpekčné opatrenie alebo opatrenie na presadzovanie práva alebo akékoľvek iné konania vrátane práv každej osoby, ktorá je predmetom vyšetrovania;

i)

určení a posudzovaní osobitných povinností advokáta zachovávať mlčanlivosť, ktoré môžu ovplyvniť vyšetrovania, ako aj presadzovaní právnych predpisov vrátane práva nevypovedať vo svoj neprospech;

j)

verejnej a mediálnej stratégii;

k)

zamýšľanom použití informácií, ktoré si vymenili počas spoločného vyšetrovania alebo spoločnej kontroly na mieste.

Článok 10

Nevyžiadaná výmena informácií

1.   Príslušný orgán, ktorý má informácie, o ktorých sa domnieva, že by pomohli inému príslušnému orgánu pri výkone jeho povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2020/1503, písomne zasiela tieto informácie s použitím formulára stanoveného v prílohe III.

2.   Odchylne od odseku 1, ak sa príslušný orgán, ktorý zasiela informácie, domnieva, že informácie by sa mali poslať okamžite, môže najprv oznámiť informácie ústne, a to za predpokladu, že následne písomne zašle informácie v primeranej lehote s použitím formulára stanoveného v prílohe III, pokiaľ príslušný orgán, ktorý prijíma informácie, nesúhlasí s iným zaobchádzaním.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Formulár žiadostí o spoluprácu alebo výmenu informácií

Žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií

Referenčné číslo: …

Dátum: …

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Príjemca:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

v súlade s článkom 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (1) Vás žiadame o informácie v súvislosti so záležitosťou (-ami) uvedenou (-ými) podrobnejšie ďalej v texte.

Na uvedenú žiadosť odpovedzte, prosím, do [vložte predbežný dátum odpovede a v prípade naliehavej žiadosti vložte termín pre informácie, ktoré sa majú poskytnúť] alebo, ak to nie je možné, uveďte indikatívny údaj o tom, kedy predpokladáte, že budete môcť poskytnúť žiadanú pomoc.

Typ žiadosti

Označte príslušné políčko (-a)

Činnosti dohľadu (poskytovanie informácií, získanie vyhlásenia, iné)

Vyšetrovanie alebo kontroly na mieste

Presadzovanie

Postup na získanie povolenia

Dôvody žiadosti

[Uveďte ustanovenie (-a) odvetvových právnych predpisov, podľa ktorých je žiadajúci orgán príslušný riešiť túto záležitosť]

Žiadosť sa týka [spolupráce] alebo [výmeny informácií] o

[Vložte opis predmetu žiadosti, účel, na ktorý sa žiada spolupráca alebo výmena informácií, skutočnosti, ktoré sú podkladom vyšetrovania a ktoré tvoria základ žiadosti, ako aj vysvetlenie ich užitočnosti]

V nadväznosti na…

[Prípadne uveďte podrobnosti o predchádzajúcej žiadosti, aby ju bolo možné identifikovať]

Činnosti dohľadu (poskytovanie informácií, získanie vyhlásenia)

Poskytovanie informácií

a)

Uveďte podrobný opis požadovaných konkrétnych informácií s uvedením dôvodov, prečo sú tieto informácie užitočné, a (ak je známy) zoznam osôb, o ktorých sa domnievate, že disponujú požadovanými informáciami, a/alebo miest, kde možno tieto informácie získať.

b)

Ak sa žiadosť týka spolupráce alebo výmeny informácií vzťahujúcich sa na konkrétny prevoditeľný cenný papier, prijatý nástroj na účely hromadného financovania alebo pôžičku v rámci ponuky hromadného financovania, uveďte tieto informácie:

Identifikátor ponuky hromadného financovania: …

[Úrad pre publikácie: Vložte presný opis ponuky hromadného financovania vrátane identifikátora uvedeného v článku 3 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2119 (2) ]

Identifikátor osoby: …

[Uveďte totožnosť akejkoľvek osoby spojenej s ponukou hromadného financovania a/alebo príslušným poskytovateľom služieb hromadného financovania]

Dátum: …

[Vložte dátum, kedy bola ponuka hromadného financovania uvedená na platforme hromadného financovania]

c)

Ak sa žiadosť týka informácií, ktoré súvisia s obchodovaním alebo činnosťami osoby, uveďte čo možno najpresnejšie informácie, aby táto osoba mohla byť identifikovaná.

d)

Ak existujú osobitné úvahy týkajúce sa citlivosti požadovaných informácií (a to aj z dôvodu vyšetrovania), uveďte údaj o tejto citlivosti a o akýchkoľvek osobitných opatreniach, ktoré sa musia prijať pri zhromažďovaní informácií.

e)

Poskytnite akékoľvek ďalšie informácie.

[Uveďte, či žiadajúci príslušný orgán kontaktoval alebo bude kontaktovať akýkoľvek iný orgán alebo orgán presadzovania práva vo svojom členskom štáte v súvislosti s predmetom žiadosti, alebo či existuje nejaký iný orgán, ktorý má podľa žiadajúceho orgánu aktívny záujem na predmete žiadosti]

f)

V prípade naliehavej žiadosti a stanovenia akéhokoľvek termínu uveďte úplné vysvetlenie naliehavosti žiadosti a vysvetlite každý termín, ktorý pre poskytnutie informácií stanovil žiadajúci orgán.

Získanie vyhlásenia

Uveďte:

a)

Vyhlásenie: miestoprísažné ☐/čestné ☐ ak je to prípustné, žiadne ☐

b)

Potreba a účel získania vyhlásenia:

c)

Meno (-á) osoby (osôb), od ktorej (-ých) sa má vyhlásenie získať:

[Vložte údaje osôb, od ktorých je potrebné získať vyhlásenie, aby požiadaný príslušný orgán mohol prípadne začať s predvolávacím procesom]

d)

Podrobný opis požadovaných informácií vrátane predbežného zoznamu otázok (ak sú k dispozícii pri podaní žiadosti).

e)

Všetky ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné:

[Či žiadajúci príslušný orgán pri získavaní vyhlásenia požaduje účasť svojho personálu, vložte údaje o zúčastnených úradníkoch žiadajúceho príslušného orgánu, a prípadne opis všetkých právnych a procedurálnych požiadaviek, ktoré sa musia splniť, aby sa v jurisdikcii žiadajúceho príslušného orgánu zabezpečila prípustnosť vykonaného vyhlásenia]

Kontrola na mieste alebo vyšetrovanie

Ak sa žiadosť týka kontroly na mieste alebo vyšetrovania, poskytnite informácie, na základe ktorých bude príjemca schopný zhodnotiť, ktoré z krokov uvedených v článku 31 ods. 4 druhom pododseku písm. a) až e) nariadenia (EÚ) 2020/1503 je potrebné vykonať a či môže mať záujem na tom, aby vstúpil do spoločnej kontroly na mieste alebo vyšetrovania. Uveďte aj informácie o návrhu žiadajúceho príslušného orgánu na kontrolu alebo vyšetrovanie, jeho odôvodnenie a jeho výhody pre príjemcu.

[Zahrňte všetky relevantné informácie, aby príjemca žiadosti prípadne mohol poskytnúť potrebnú pomoc]

Presadzovanie

a)

Uveďte podrobný opis požadovaných konkrétnych informácií s uvedením dôvodov, prečo sú tieto informácie užitočné.

b)

Ak sa žiadosť týka spolupráce alebo výmeny informácií vzťahujúcich sa na konkrétny prevoditeľný cenný papier, prijatý nástroj na účely hromadného financovania alebo pôžičku v rámci ponuky hromadného financovania, uveďte tieto informácie

Identifikátor ponuky hromadného financovania…

[Úrad pre publikácie: Vložte presný opis ponuky hromadného financovania vrátane identifikátora uvedeného v článku 3 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2119]

Identifikátor osoby: …

[Uveďte totožnosť akejkoľvek osoby spojenej s ponukou hromadného financovania a/alebo príslušným poskytovateľom služieb hromadného financovania]

Dátum: …

[Vložte dátum, kedy bola ponuka hromadného financovania uvedená na platforme hromadného financovania]

Postup udeľovania povolenia

a)     Predmet iniciatívy:

b)     Informácie o postupe udeľovania povolenia:

c)     Informácie o všetkých iných zainteresovaných príslušných orgánoch:

[Poskytnite informácie tu alebo odkážte na priloženú dokumentáciu, ktorá tieto informácie obsahuje]

d)     Požadované informácie:

[Vložte konkrétny opis požadovaných informácií vrátane všetkých požadovaných príslušných dokumentov s uvedením dôvodov, prečo sú tieto informácie potrebné na preskúmanie žiadosti o povolenie]

e)     Všetky ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné:

[Vložte akékoľvek ďalšie relevantné informácie. Ak existujú osobitné úvahy týkajúce sa citlivosti požadovaných informácií, uveďte údaj o tejto citlivosti a o akýchkoľvek osobitných opatreniach, ktoré sa musia prijať pri zhromažďovaní informácií.]

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2119 z 13. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dokumentu kľúčových investičných informácií (Pozri stranu 63 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA II

Formulár potvrdenia prijatia

Potvrdenie prijatia

Referenčné číslo:

Dátum:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príjemca:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

na základe Vašej žiadosti [vložte referenčné číslo žiadosti] týmto potvrdzujeme jej prijatie [vložte dátum prijatia žiadosti o spoluprácu alebo žiadosti o informácie].

Predpokladaný dátum odpovede: …

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


PRÍLOHA III

Formulár odpovede na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií a na nevyžiadanú výmenu informácií

[Odpoveď na žiadosť o spoluprácu alebo výmenu informácií] [Nevyžiadaná výmena informácií]

Referenčné číslo:

Dátum:

Všeobecné informácie

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Príjemca:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

potvrdzujeme, že sme spracovali Vašu žiadosť z [dd.mm.rrrr] s referenčným číslom [vložte referenčné číslo žiadosti] [nevzťahuje sa v prípade nevyžiadanej výmeny informácií].

Zhromaždené informácie

[Ak boli tieto informácie zhromaždené, uveďte tieto informácie tu alebo poskytnite vysvetlenie, ako budú poskytnuté].

[V prípade nevyžiadanej výmeny informácií stanovte, ktoré informácie boli poskytnuté bez vyžiadania].

[Poskytnuté informácie sú dôverné a zverejňujú sa v prospech [uveďte názov žiadajúceho príslušného orgánu] podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (1) a na základe toho, že informácie zostanú dôverné v súlade s článkom 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.] [alebo] [Zverejnenie poskytnutých informácií je povolené podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503.]

[Vložte názov žiadajúceho alebo prijímajúceho príslušného orgánu] dodržiava požiadavky stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Prípadne vysvetlite akékoľvek spresnenie, ktoré môžete požadovať v súvislosti s konkrétnymi požadovanými informáciami:

Poskytnite z vlastného podnetu akékoľvek dôležité informácie, ktoré by mohli ďalej napomôcť spolupráci alebo výmene informácií na účely žiadosti:

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1).


PRÍLOHA IV

Formulár oznámenia o zamietnutí

Oznámenie o zamietnutí

Referenčné číslo:

Dátum:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Žiadajúci príslušný orgán:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský štát:

Príjemca:

Adresa:

(Údaje o kontaktnom mieste)

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán [doplňte príslušné meno],

na základe Vašej žiadosti [vložte referenčné číslo žiadosti] Vám týmto oznamujeme, že odmietame konať v tejto veci vzhľadom na výnimočné okolnosti v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (1).

V prípade tohto odmietnutia konania vo veci Vašej žiadosti sa odvolávame na tieto výnimočné okolnosti

[Vložte opis príslušných okolností v súlade s článkom 31 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia EÚ 2020/1503].

Naše rozhodnutie odmietnuť konať vo veci vašej žiadosti sa vychádza z tohto (týchto) dôvodu (-ov)

[Vložte úplné dôvody príjemcu, prečo odmieta konať vo veci žiadosti žiadajúceho príslušného orgánu o spoluprácu alebo o informácie, s ohľadom na výnimočnú okolnosť, na ktorej sa toto odmietnutie zakladá]

Akékoľvek poskytnuté osobné údaje spracuje orgán ESMA v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ako aj relevantné príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Orgán ESMA aj relevantné príslušné orgány zabezpečia predovšetkým, aby všetky relevantné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytovali dotknutým osobám v súlade s oddielom 2 „Informácie a prístup k osobným údajom“ KAPITOLY III „Práva dotknutej osoby“ uvedených nariadení.

S pozdravom

[podpis]


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1).


8.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/120


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2123

z 13. júla 2022,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznamovanie vnútroštátnych marketingových požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb hromadného financovania, príslušnými orgánmi orgánu ESMA

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Regulačné odchýlky medzi členskými štátmi v súvislosti s vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi sa marketingovej komunikácie môžu vytvárať prekážky pre poskytovateľov služieb hromadného financovania pôsobiacich v celej Únii. Prostredníctvom štandardných formulárov, vzorov a postupov na oznámenia zo strany vnútroštátnych príslušných orgánov orgánu ESMA sa zabezpečí jasnosť zverejnení, ktoré má vykonať orgán ESMA podľa článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2020/1503, a znižuje sa právna neistota. Aby sa zjednodušilo spracovanie týchto oznámení a aby mohol orgán ESMA ľahšie splniť požiadavky týkajúce sa zverejňovania stanovené v článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2020/1503, príslušné orgány by mali mať povinnosť posielať orgánu ESMA oznámenia prostredníctvom vyhradenej adresy, v rámci konkrétneho časového rámca a prostredníctvom harmonizovaných štandardných formulárov a vzorov.

(2)

Na účely zjednodušenia spracovania oznámení orgánu ESMA by príslušné orgány mali použiť jeden z dvoch rôznych vzorov, podľa toho, či vykonávajú oznámenie podľa článku 28 ods. 2 alebo ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

(3)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(4)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(5)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (3) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 1. júna 2022 stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kontaktné miesto

Orgán ESMA oznámi príslušným orgánom kontaktné údaje vrátane elektronickej adresy, ktoré sa majú použiť na oznamovanie podľa článku 28 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503.

Článok 2

Časový rámec

1.   Príslušné orgány vykonajú oznámenie uvedené v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 do dvoch mesiacov od 28. novembra 2022.

2.   Príslušné orgány vykonajú oznámenie uvedené v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503 pred dátumom začatia uplatňovania oznamovanej zmeny v príslušnom členskom štáte.

Článok 3

Vzory a predloženie

1.   Pri vykonávaní oznámenia v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503 príslušné orgány použijú vzor stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Pri vykonávaní oznámenia v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503 príslušné orgány použijú vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Príslušné orgány predložia vzory uvedené v odsekoch 1 a 2 pomocou elektronickej adresy, ktorú im podľa článku 1 poskytne orgán ESMA.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Vzor oznámení uvedených v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

ČASŤ A

Všeobecné informácie

Dátum oznámenia:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa sídla:

Údaje osoby poverenej oznamovaním:

 

Meno (názov):

 

Telefón:

 

E-mail:

ČASŤ B

Informácie týkajúce sa oznamovaných vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sú uplatniteľné na marketingovú komunikáciu

Pole

Čiastkové pole

Opis

1

Ak je súčasťou oznámenia viacero vnútroštátnych opatrení, čiastkové polia 1 až 7 sa zopakujú a vyplnia pre každé oznamované vnútroštátne opatrenie.

1

Druh vnútroštátneho opatrenia

Vysvetlite, či v prípade oznamovaného vnútroštátneho opatrenia ide o zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie.

2

Oficiálny názov v pôvodnom jazyku oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uplatniteľného na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania

 

3

Preklad oficiálneho názvu zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uvedeného v bode 2, v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií

 

4

Dátum začatia uplatňovania oznamovaného zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia vo vnútroštátnom právnom poriadku

 

5

Hypertextový odkaz na príslušnú časť oficiálneho webového sídla členského štátu, na ktorom je uvedené úplné znenie vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia

 

6

Zhrnutie oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia (v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií)

 

7

Ďalšie informácie (voliteľné)

 


PRÍLOHA II

Vzor oznámení uvedených v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/1503

ČASŤ A

Všeobecné informácie

Dátum oznámenia:

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Adresa sídla:

Údaje osoby poverenej oznamovaním:

Meno (názov):

Telefón:

E-mail:

ČASŤ B

Informácie týkajúce sa zmien vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré sú uplatniteľné na marketingovú komunikáciu

Pole

Čiastkové pole

Opis

1

Ak je súčasťou oznámenia viacero zmien jedného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia, čiastkové polia 1 až 8 sa vyplnia raz a zahrnú sa do nich všetky zmeny vykonané v takomto vnútroštátnom opatrení.

Ak sú súčasťou oznámenia zmeny viacerých vnútroštátnych opatrení, čiastkové polia 1 až 8 sa zopakujú a vyplnia pre každé upravené vnútroštátne opatrenie.

1

Druh vnútroštátneho opatrenia

Vysvetlite, či oznamované vnútroštátne opatrenie, ktorým sa mení vnútroštátny zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, je zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením.

2

Oficiálny názov v pôvodnom jazyku oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uplatniteľného na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania

 

3

Preklad oficiálneho názvu zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia uvedeného v bode 2, v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií

 

4

Dátum prijatia oznamovaného zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu, ktorým sa menia informácie pôvodne poskytnuté podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

 

5

Dátum začatia uplatňovania oznamovaného zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu, ktorým sa menia informácie pôvodne poskytnuté podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503

 

6

Hypertextový odkaz na príslušnú časť oficiálneho webového sídla členského štátu, na ktorom je uvedené úplné znenie oznamovaného vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu, správneho opatrenia alebo iného aktu

 

7

Zhrnutie vnútroštátneho zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia oznamovaného podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1503, aktualizované v nadväznosti na zmeny oznámené v tomto formulári (v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií)

 

8

Ďalšie informácie (voliteľné)