ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
5. augusta 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1356 zo 4. augusta 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1357 z 25. mája 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241, pokiaľ ide o hrebeňovku veľkú (Pecten maximus) v Lamanšskom prielive

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1358 z 2. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o vykonávanie primeranejších požiadaviek pre lietadlá používané na letecký šport a rekreačné lietanie

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1359 z 27. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

99

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1360 z 28. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o vykonávanie primeranejších požiadaviek na lietadlá používané na letecký šport a rekreačné lietanie

115

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1361 z 28. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o úlohy príslušných orgánov v oblasti osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa organizácií zapojených do projektovania a výroby lietadiel používaných na letecký šport a rekreačné lietanie

127

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1362 z 1. augusta 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o vlastnosti ťažkých úžitkových prípojných vozidiel z hľadiska ich vplyvu na emisie CO2, spotrebu paliva, spotrebu energie a dojazd s nulovými emisiami motorových vozidiel, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1363 z 3. augusta 2022, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-D, azoxystrobínu, cyhalofop-butylu, cymoxanilu, fenhexamidu, flazasulfurónu, florasulámu, fluroxypyru, iprovalikarbu a siltiofamu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

207

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1364 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách ( 1 )

227

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1365 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej potraviny – oleja z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA ( 1 )

230

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1366 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

234

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1367 zo 4. augusta 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

276

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1368 z 3. augusta 2022 ktorým sa stanovujú skupiny pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/767/EÚ

278

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1356

zo 4. augusta 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania, ktoré vykonala Rada, by sa záznam týkajúci sa jednej osoby a informácie o jej práve na obhajobu a jej práve na účinnú súdnu ochranu mali vypustiť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. augusta 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení takto:

1.

V oddiele A („Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2“) sa vypúšťa záznam o tejto osobe:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“.

2.

V oddiele B („Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva:“) sa vypúšťa tento záznam:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že v rokoch 2011 a 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Montassara Bena Habiba Bena Boualiho LTAIEFA za prítomnosti jeho advokáta.“.


5.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1357

z 25. mája 2022,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241, pokiaľ ide o hrebeňovku veľkú (Pecten maximus) v Lamanšskom prielive

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 sa uvádzajú osobitné ustanovenia týkajúce sa technických opatrení stanovených na regionálnej úrovni pre severozápadné vody.

(2)

Belgicko, Írsko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko (ďalej len „dotknuté členské štáty“) majú priamy hospodársky záujem na rybolove v Lamanšskom prielive. V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1241 dotknuté členské štáty predložili Komisii 30. apríla 2021 spoločné odporúčanie na delegovaný akt. Dotknuté členské štáty zaslali dané spoločné odporúčanie Poradnej rade pre severozápadné vody (NWWAC) na prekonzultovanie.

(3)

V spoločnom odporúčaní, ktoré predložili dotknuté členské štáty, sa v súvislosti s hrebeňovkou veľkou (Pecten maximus) v Lamanšskom prielive navrhuje zavedenie oblasti na obnovu populácií vo vodách Únie divízie ICES 7d južne od 49° 42′ s. z. š. a až po hranicu francúzskych pobrežných vôd a zavedenie obdobia zákazu rybolovu vo vodách Únie divízií ICES 7d a 7e.

(4)

V lete 2021 rokovala Únia so Spojeným kráľovstvom s cieľom dosiahnuť ad hoc dohodu o obdobiach zákazu rybolovu týkajúceho sa hrebeňovky veľkej na rok 2021. Tieto obdobia zákazu rybolovu vychádzali z opatrení navrhnutých v spoločnom odporúčaní, ktoré dotknuté členské štáty predložili 30. apríla 2021. V dôsledku toho sa dohodol vzájomne uspokojivý prístup, podľa ktorého Únia a Spojené kráľovstvo v období od augusta do októbra 2021 dodržiavali konkrétne zákazy rybolovu týkajúce sa hrebeňovky veľkej v Lamanšskom prielive.

(5)

Keďže sa v spoločnom odporúčaní navrhujú zmeny prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2019/1241, cieľom tohto delegovaného nariadenia je začleniť ustanovenia požadované dotknutými členskými štátmi do jediného aktu.

(6)

Opatrenia zahrnuté v tomto nariadení boli posúdené v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2019/1241. Dotknuté členské štáty poskytli dôkazy o tom, že návrhy sú v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241.

(7)

Konzultácie s odbornou skupinou pre rybolov a akvakultúru prebiehali prostredníctvom písomného postupu.

(8)

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) analyzoval a kladne posúdil dôkazy predložené dotknutými členskými štátmi. Dospel k záveru (2), že zákaz rybolovu týkajúci sa hrebeňovky veľkej všetkými flotilami počas stanoveného obdobia predstavuje významný krok vpred a nadväzuje na závery výboru STECF (3). Výbor STECF ďalej dospel k záveru, že predĺžený časový rámec (15. máj až 15. október) zákazu rybolovu vo východnej časti Lamanšského prielivu južne od 49° 42′ s. z. š. bude pravdepodobne prínosom pre biomasu populácie. Okrem toho uviedol, že hoci je zákaz rybolovu vo zvyšnej časti oblasti divízií ICES 7d a 7e (15. máj až 30. september) o niečo kratší ako v prípade oblasti Baie de Seine, toto opatrenie bude pravdepodobne prínosné, keďže sa vzťahuje na všetky flotily. Navrhované opatrenia by sa preto mali zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení a uplatniteľné vo vodách Únie sledujú ciele stanovené v článku 494 ods. 1 a 2 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „dohoda“) a riadia sa zásadami stanovenými v článku 494 ods. 3 uvedenej dohody. Nie sú nimi dotknuté žiadne opatrenia uplatniteľné vo vodách Spojeného kráľovstva.

(10)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na súvisiace hospodárske činnosti, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2019/1241 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) – Hodnotenie spoločných odporúčaní o povinnosti vylodiť úlovky a o nariadení o technických opatreniach (STECF-21-05). EUR 28359 EN, Úrad pre vydávanie publikácii Európskej únie, Luxembursko, 2021, ISBN 978-92-76-40593-1 doi: 10.2760/83668, JRC126128.

(3)  Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) – Správa z 52. plenárneho zasadnutia (PLEN-16-02). Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxembursko; EUR 28106 EN; doi:10.2788/6958.


PRÍLOHA

Do prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 sa v časti C dopĺňa tento bod:

„11.

Opatrenia na ochranu populácií hrebeňovky veľkej (Pecten maximus) v divíziách ICES 7d a 7e

11.1.

Oblasť na obnovu populácií hrebeňovky veľkej vo vodách Únie divízie ICES 7d vo východnej časti Lamanšského prielivu južne od 49° 42′ s. z. š. a až po hranicu francúzskych pobrežných vôd:

a)

Od 15. mája do 15. októbra každého roka sa zakazuje akýkoľvek lov hrebeňovky veľkej, pri ktorom sa používajú dredže.

11.2.

Obdobie zákazu rybolovu týkajúceho sa hrebeňovky veľkej vo vodách Únie divízií ICES 7d a 7e:

a)

Od 15. mája do 30. septembra každého roka sa zakazuje akýkoľvek lov hrebeňovky veľkej, pri ktorom sa používajú dredže, vo vodách Únie divízie ICES 7d (zodpovedajúcej východnej časti Lamanšského prielivu), na ktoré sa nevzťahuje oblasť na obnovu populácií uvedená v bode 11.1.

b)

Od 15. mája do 30. septembra každého roka sa zakazuje akýkoľvek lov hrebeňovky veľkej, pri ktorom sa používajú dredže, v rámci hraníc oblasti severného Finistère vo vodách Únie divízie ICES 7e (zodpovedajúcej západnej časti Lamanšského prielivu) a v obvode jednej námornej míle k severnej hranici v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

 

48° 54′ 23″ s. z. š., 5° 00′ 00″ z. z. d.

 

49° 22′ 34,576″ s. z. š., 4° 02′ 45,078″ z. z. d.

 

49° 22′ 54,465″ s. z. š., 3° 49′ 14,415″ z. z. d.

 

49° 22′ 20″ s. z. š., 3° 44′ 18,999″ z. z. d.

 

49° 23′ 51″ s. z. š., 3° 36′ 54″ z. z. d.

 

49° 06′ 32,121″ s. z. š., 3° 13′ 01,174″ z. z. d.

 

49° 06′ 03,993″ s. z. š., 3° 23′ 27,255″ z. z. d.

 

49° 04′ 52,068″ s. z. š., 3° 37′ 04,22″ z. z. d.

 

48° 59′ 49,782″ s. z. š., 3° 57′ 07,907″ z. z. d.

 

49° 01′ 13,191″ s. z. š., 3° 57′ 47,006″ z. z. d.

 

48° 43′ 55,255″ s. z. š., 4° 20′ 24,785″ z. z. d.

 

48° 42′ 16,586″ s. z. š., 4° 31′ 04,325″ z. z. d.

 

48° 39′ 34″ s. z. š., 4° 36′ 25,999″ z. z. d.

 

48° 39′ 26,901″ s. z. š., 4° 44′ 39,883″ z. z. d.

 

48° 36′ 17″ s. z. š., 4° 49′ 32″ z. z. d.

 

48° 52′ 36″ s. z. š., 4° 52′ 45″ z. z. d.

 

48° 49′ 07″ s. z. š., 4° 59′ 26″ z. z. d.“.


5.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1358

z 2. júna 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o vykonávanie primeranejších požiadaviek pre lietadlá používané na letecký šport a rekreačné lietanie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho články 19 ods. 1 a 62 ods. 13,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 748/2012 (2) sa stanovujú požiadavky osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania výrobkov, častí a zariadení civilných lietadiel, ako sú motory, vrtule a časti, ktoré sa majú do nich inštalovať.

(2)

Podľa článku 140 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 má letecký šport a rekreačné lietanie podliehať jednoduchým a primeraným pravidlám, aby sa zabránilo zbytočnému administratívnemu a finančnému zaťaženiu organizácií zapojených do projektovania a výroby takýchto lietadiel. Tieto pravidlá musia byť primerané, nákladovo efektívne a flexibilné a zároveň musia zaisťovať potrebnú úroveň bezpečnosti.

(3)

Organizáciám, ktoré sa podieľajú na projektovaní a výrobe určitých kategórií výrobkov používaných na letecký šport a rekreačné lietanie, by sa ako alternatíva k osvedčeniu projektu mala poskytnúť možnosť vyhlásiť, že projekt lietadla a prípadne motora a vrtule je v súlade s príslušnými odvetvovými normami, ak sa usúdi, že sa tým zabezpečí prijateľná úroveň bezpečnosti.

(4)

Organizáciám zapojeným do projektovania a výroby výrobkov používaných na letecký šport a rekreačné lietanie by sa takisto mala poskytnúť možnosť využívať primeranejší proces osvedčovania takýchto výrobkov.

(5)

Organizáciám zapojeným do projektovania a výroby výrobkov používaných na letecký šport a rekreačné lietanie by sa ako alternatíva k schváleniu organizácie mala poskytnúť možnosť vyhlásiť, že sú schopné projektovať a vyrábať výrobky a časti. Tieto organizácie by mali mať možnosť využívať existujúce schválenia ako prostriedok na preukázanie svojej spôsobilosti vykonávať projektové a výrobné činnosti.

(6)

Požiadavky na ochranu životného prostredia by sa mali stanoviť aj pre výrobky, ktorých projekt podlieha vyhláseniu o súlade projektu. Takéto požiadavky na ochranu životného prostredia by mali vychádzať z požiadaviek obsiahnutých vo zväzkoch I, II a III prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (3), aby sa zabezpečila rovnaká a jednotná úroveň ochrany životného prostredia bez ohľadu na to, či výrobok podlieha typovému osvedčovaniu alebo vyhláseniu o súlade projektu.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 748/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Organizáciám zapojeným do projektovania a výroby lietadiel používaných predovšetkým na letecký šport a rekreačné lietanie by sa malo poskytnúť dostatočné prechodné obdobie, aby sa zabezpečil ich súlad s novými pravidlami a postupmi zavedenými týmto nariadením.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom č. 05/2021 (4), ktoré vydala Európska agentúra pre bezpečnosť letectva v súlade s článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 748/2012 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 748/2012

z 3. augusta 2012,

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania alebo vyhlásenia o súlade lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj požiadavky na spôsobilosť projekčných a výrobných organizácií

(prepracované znenie)“;

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Toto nariadenie stanovuje v súlade s článkom 19 a 62 nariadenia (EÚ) 2018/1139 spoločné technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania výrobkov, častí a zariadení, pričom špecifikuje:

a)

vydávanie typových osvedčení, obmedzených typových osvedčení, doplnkových typových osvedčení a zmeny týchto osvedčení;

b)

vydávanie osvedčení o letovej spôsobilosti, obmedzených osvedčení o letovej spôsobilosti, letových povolení a úradných osvedčení o uvoľnení;

c)

vydávanie schválení postupu opravy;

d)

preukazovanie súladu s požiadavkami na ochranu životného prostredia;

e)

vydávanie hlukových osvedčení a obmedzených hlukových osvedčení;

f)

identifikáciu výrobkov, častí a zariadení;

g)

osvedčovanie určitých častí a zariadení;

h)

osvedčovanie projekčných a výrobných organizácií;

i)

vydávanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti;

j)

predkladanie vyhlásení o súlade projektu a zmeny týchto vyhlásení;

k)

predkladanie vyhlásení o projekčnej a výrobnej spôsobilosti.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„JAA“ (Joint Aviation Authorities) sú „Spoločné letecké úrady“;

b)

„JAR“ (Joint Avation Requirements) sú „Jednotné letecké predpisy“;

c)

„časť 21“ sú požiadavky na osvedčovanie a postupy osvedčovania lietadla a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, ktoré sú stanovené v prílohe I (časti 21) k tomuto nariadeniu;

d)

„časť 21 Light“ sú požiadavky a postupy osvedčovania alebo vyhlásenia o súlade projektu lietadla určeného predovšetkým na letecký šport a rekreačné lietanie a súvisiacich výrobkov a častí a vyhlásenia o projekčnej a výrobnej spôsobilosti organizácií, stanovené v prílohe Ib (časti 21 Light) k tomuto nariadeniu;

e)

„hlavné miesto podnikania“ je riaditeľstvo alebo sídlo spoločnosti, v rámci ktorého sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností uvedených v tomto nariadení;

f)

„predmet“ je akákoľvek časť a zariadenie používané na civilných lietadlách;

g)

„ETSO“ (European Technical Standard Order) je Európske technické štandardné schválenie. Európske technické štandardné schválenie je podrobná špecifikácia letovej spôsobilosti, ktorú vydáva Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) na zabezpečenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia ako minimálna výkonnostná norma pre špecifikované predmety;

h)

„EPA“ (European Part Approval) je Európske schválenie konštrukčnej časti. Európske schválenie konštrukčnej časti predmetu znamená, že predmet bol vyrobený v súlade so schválenými projekčnými údajmi, ktoré nepatria držiteľovi typového osvedčenia príslušného výrobku, okrem predmetov ETSO;

i)

„lietadlo ELA1“ (European Light Aircraft) je toto európske ľahké lietadlo s posádkou:

i)

letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM – Maximum Take-off Mass) 1 200 kg alebo menej, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii)

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 1 200 kg alebo menej;

iii)

balón s najväčším projektovaným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné balóny, 1 050 m3 pre plynové balóny, 300 m3 pre priviazané plynové balóny;

iv)

vzducholoď určená pre maximálne štyroch pasažierov s najväčším projektovaným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné vzducholode a 1 000 m3 pre plynové vzducholode;

j)

„lietadlo ELA2“ (European Light Aircraft) je toto európske ľahké lietadlo s posádkou:

i)

letún s MTOM 2 000 kg alebo menej, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii)

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 2 000 kg alebo menej;

iii)

balón;

iv)

teplovzdušná vzducholoď;

v)

plynová vzducholoď so všetkými týmito charakteristikami:

statická hmotnosť maximálne 3 %,

nevektorovaný ťah (okrem reverzného ťahu),

konvenčný a jednoduchý projekt konštrukcie, systému riadenia a systému balonetu,

bez servoriadenia;

vi)

rotorové lietadlo jednoduchej konštrukcie s MTOM najviac 600 kg, ktoré je určené na prepravu najviac dvoch osôb, bez pohonu turbínou a/alebo raketovým motorom, obmedzené na prevádzku letov VFR počas dňa;

k)

„údaje o prevádzkovej vhodnosti“ (OSD) sú údaje, ktoré sú súčasťou typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia lietadla, a ktoré pozostávajú zo všetkých týchto prvkov:

i)

minimálneho učebného plánu pre výcvik pilotov na získanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane určenia typovej kvalifikačnej kategórie;

ii)

vymedzenia rozsahu zdrojových údajov overovania lietadla na podloženie objektívnej kvalifikácie simulátorov alebo predbežných údajov na podloženie ich dočasnej kvalifikácie;

iii)

minimálneho učebného plánu pre výcvik personálu osvedčujúceho údržbu na získanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane určenia typovej kvalifikačnej kategórie;

iv)

určenia typu alebo variantu pre palubných sprievodcov a údajov o konkrétnom type lietadla pre palubných sprievodcov;

v)

základného zoznamu minimálneho vybavenia.“

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Osvedčovanie lietadiel, súčastí a zariadení

1.   Pre výrobky, časti a zariadenia sa vydávajú osvedčenia podľa prílohy I (časti 21).

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa osvedčenia môžu alternatívne vydávať podľa prílohy Ib (časti 21 Light) pre tieto výrobky:

a)

letún s MTOM 2 000 kg alebo menej a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre štyri osoby;

b)

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 2 000 kg alebo menej;

c)

balón;

d)

teplovzdušná vzducholoď;

e)

plynová vzducholoď pre cestujúcich určená pre najviac štyri osoby;

f)

rotorové lietadlo s MTOM 1 200 kg alebo menej a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre štyri osoby;

g)

piestový motor alebo pevná vrtuľa, ktorá je určená na inštaláciu do lietadla uvedeného v písmenách a) až f); alebo

h)

gyroplán.

3.   Odchylne od odseku 1 a 2 tohto článku sa vyhlásenia o súlade projektu môžu alternatívne vydávať podľa prílohy Ib (časti 21 Light) pre tieto výrobky:

a)

letún s MTOM 1 200 kg alebo menej, ktorý nie je poháňaný prúdovým motorom, a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre dve osoby;

b)

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 1 200 kg alebo menej;

c)

balón projektovaný pre najviac štyri osoby;

d)

teplovzdušná vzducholoď pre cestujúcich projektovaná pre najviac štyri osoby.

4.   Odchylne od odseku 1 až 3 sa ustanovenia podčastí H a I časti A prílohy I (časti 21) a podčastí H a I časti A prílohy Ib (časti 21 Light) nevzťahujú na lietadlo vrátane akýchkoľvek nainštalovaných výrobkov, častí alebo zariadení, ktoré nie sú registrované v členskom štáte. Nevzťahujú sa na ne ani ustanovenia podčasti P časti A prílohy I (časti 21) a podčasti P časti A prílohy Ib (časti 21 Light) okrem prípadov, keď registračné značky lietadla predpisuje členský štát.“

4.

Vkladá sa tento článok 2a:

„Článok 2a

Prechodné opatrenia pre osvedčenia predtým vydané podľa prílohy I (časti 21)

1.   Držiteľ platného typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia, ktoré agentúra vydala alebo sa považuje za vydané podľa prílohy I (časti 21), môže do 25. augusta 2025 požiadať agentúru, aby od daného dátumu zachovala typový projekt schválený podľa uvedeného osvedčenia v súlade s prílohou Ib (časti 21 Light) za predpokladu, že výrobok, na ktorý sa uvedené osvedčenie vzťahuje, patrí do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 2

2.   Ak sa žiadosť podáva podľa odseku 1, na toto typové osvedčenie alebo doplnkové typové osvedčenie sa od daného dátumu uvedeného v odseku 1 vzťahujú ustanovenia prílohy Ib (časti 21 Light) týkajúce sa typových osvedčení alebo prípadne doplnkových typových osvedčení. Agentúra zodpovedajúcim spôsobom zmení dátový list typového osvedčenia alebo dátový list doplnkového typového osvedčenia.“

5.

V článku 3 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Pokiaľ ide o výrobky, ktorých typové osvedčovanie sa uskutočňovalo v rámci JAA alebo členského štátu k 28. septembru 2003, uplatňuje sa toto:

a)

ak výrobok osvedčujú viaceré členské štáty, ako referenčný sa použije projekt v najpokročilejšom štádiu;

b)

neuplatňuje sa ustanovenie 21.A.15 písm. a), b) a c) prílohy I (časti 21);

c)

odchylne od ustanovenia 21.B.80 prílohy I (časti 21) je základňou typového osvedčovania základňa, ktorú stanovili JAA prípadne členský štát v deň požiadania o schválenie;

d)

zistenia zhody vykonané postupmi JAA alebo členského štátu na účely splnenia požiadaviek ustanovenia 21.A.20 písm. a) a d) prílohy I (časti 21) sa považujú za zistenia zhody vykonané agentúrou.

4.   Pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú vnútroštátne typové osvedčenie alebo rovnocenné osvedčenie a ktorých schvaľovanie zmeny nebolo v členskom štáte ukončené v čase, keď typové osvedčenie muselo byť schválené v súlade s týmto nariadením, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

ak schvaľovanie uskutočňujú viaceré členské štáty, ako referenčný sa použije projekt v najpokročilejšom štádiu;

b)

neuplatňuje sa ustanovenie 21.A.93 prílohy I (časti 21);

c)

príslušnou základňou typového osvedčovania je základňa, ktorú v deň požiadania o schválenie zmeny stanovili JAA alebo prípadne členský štát;

d)

zistenia zhody vykonané postupmi JAA alebo členského štátu na účely splnenia požiadaviek ustanovenia 21.B.107 písm. prílohy I (časti 21) sa považujú za zistenia zhody vykonané agentúrou.“

6.

V článku 8 sa odseky 2 a ods. 3 nahrádzajú takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za projekt výrobkov, ktorej hlavné miesto podnikania je v členskom štáte a ktorá žiada o osvedčenie pre projekt výrobkov alebo pre jeho zmeny alebo opravy v súlade s článkom 2 ods. 2, alebo je jeho držiteľom, môže alternatívne preukázať svoju spôsobilosť v súlade s prílohou Ib (časťou 21 Light).

3.   Fyzické alebo právnické osoby zapojené do projektovania lietadiel, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o súlade projektu uvedené v článku 2 ods. 3, nemusia preukázať svoju spôsobilosť.“

7.

V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.   Odchylne od odseku 1 tohto článku organizácia, ktorá má hlavné miesto podnikania v nečlenskom štáte môže preukázať svoju spôsobilosť vlastníctvom osvedčenia vydaného uvedeným štátom pre výrobok, časť a vybavenie, pre ktoré podáva žiadosť v súlade s prílohou I (časťou 21) za predpokladu:

a)

že príslušný štát je štátom projektu;

b)

agentúra stanovila, že systém tohto štátu obsahuje rovnakú úroveň nezávislosti kontroly zhody, akú poskytuje toto nariadenie buď prostredníctvom rovnocenného systému udeľovania schválení organizáciám alebo priamym zapojením príslušného orgánu tohto štátu.“

8.

V článku 9 sa odseky 2 a ods. 3 nahrádzajú takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku fyzická alebo právnická osoba, ktorej hlavné miesto podnikania je v členskom štáte a ktorá je zodpovedná za výrobu výrobkov, ich častí a zariadení v súlade s článkom 2 ods. 2, môže alternatívne preukázať svoju spôsobilosť v súlade s prílohou Ib (časťou 21 Light).

3.   Preukázanie spôsobilosti podľa odsekov 1 alebo 2 sa nevyžaduje, ak je výrobná organizácia alebo fyzická alebo právnická osoba zapojená do týchto výrobných činností:

a)

výroba častí alebo zariadení, ktoré sú v súlade s prílohou I (časťou 21) oprávnené na inštaláciu do typovo osvedčovaného výrobku bez toho, aby k nim muselo byť priložené úradné osvedčenie o uvoľnení (t. j. formulár 1 EASA);

b)

výroba častí, ktoré sú v súlade s prílohou Ib (časťou 21 Light) oprávnené na inštaláciu v lietadle, ktoré bolo predmetom vyhlásenia o súlade projektu bez toho, aby k nim muselo byť priložené úradné osvedčenie o uvoľnení (t. j. formulár 1 EASA);

c)

výroba lietadla, ktoré bolo predmetom vyhlásenia o súlade projektu uvedeného v článku 2 ods. 3, a častí, ktoré sú oprávnené na inštaláciu v takomto lietadle. V takom prípade sa výrobné činnosti vykonávajú v súlade s podčasťou R oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light).“

9.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Opatrenia agentúry

1.   Agentúra vypracuje prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC – acceptable means of compliance), ktoré príslušné orgány, organizácie a personál môžu používať na preukázanie súladu s ustanoveniami prílohy I (časti 21) a prílohy Ib (časti 21 Light).

2.   V AMC vydaných agentúrou sa nesmú zavádzať nové požiadavky ani zmierňovať požiadavky prílohy I (časti 21) a prílohy Ib (časti 21 Light) k tomuto nariadeniu.“

10.

Príloha I (časť 21) sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

11.

Príloha Ib (časť 21 Light) sa dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. augusta 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júna 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 (ďalej len „Chicagsky dohovor“).

(4)  Stanovisko Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva č. 05/2021 z 22. októbra 2021, časť 21 Light – Osvedčenie a vyhlásenie zhody projektovania lietadiel používaných na športové a rekreačné lietanie a prislúchajúcich výrobkov a častí a vyhlásenie o projekčnej a výrobnej spôsobilosti organizácií, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


PRÍLOHA I

Príloha I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 sa mení takto:

1.

V oddiele A sa podčasť G mení takto:

a)

Ustanovenie 21.A.133 sa nahrádza takto:

„21.A.133   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „organizácia“) má právo požiadať o schválenie podľa tejto podčasti. Žiadateľ musí:

a)

pre vymedzený rozsah prác zdôvodniť, že schválenie podľa tejto podčasti je primerané na účel preukázania zhody so špecifickým projektom; a

b)

byť držiteľom schválenia uvedeného špecifického projektu alebo žiadateľom o také schválenie; alebo

c)

vyhlásiť alebo mať v úmysle vyhlásiť súlad uvedeného špecifického projektu v súlade s podčasťou C oddielu A prílohy Ib (časť 21 Light); alebo

d)

zabezpečiť uspokojivú koordináciu medzi výrobou a projektovaním pomocou zodpovedajúcej dohody so:

1.

žiadateľom o schválenie uvedeného špecifického projektu vydané v súlade s týmto nariadením alebo jeho držiteľom; alebo

2.

fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vydala vyhlásenie súladu uvedeného špecifického projektu v súlade s podčasťou C oddielu A prílohy Ib (časť 21 Light).“

b)

V ustanovení 21.A.139 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Ako súčasť prvku riadenia kvality v rámci systému riadenia výroby výrobná organizácia musí:

1.

zabezpečiť, aby každý výrobok, časť alebo zariadenie vyrobené organizáciou alebo jej partnermi, alebo dodané externou stranou alebo zadané subdodávateľsky externej strane zodpovedali príslušným projektovým údajom a nachádzali sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku, a tým umožňovali uplatňovať oprávnenia vymedzené v ustanovení 21.A.163;

2.

v rozsahu pôsobnosti schválenia podľa potreby zriadiť, vykonávať a udržiavať kontrolné postupy pre:

i)

vydávanie, schvaľovanie alebo zmenu dokumentu;

ii)

audit a kontrolu na posúdenie dodávateľa a subdodávateľa;

iii)

overenie, že dodávané výrobky, časti, materiály a vybavenie vrátane nových alebo použitých položiek dodaných odberateľmi týchto výrobkov zodpovedajú príslušným projektovým údajom;

iv)

identifikáciu a vysledovateľnosť;

v)

výrobné procesy;

vi)

inšpekciu a testovanie vrátane letových testov v rámci výroby;

vii)

kalibráciu nástrojov, upínacích prípravkov a skúšobného vybavenia;

viii)

kontrolu nezhodných položiek;

ix)

koordináciu letovej spôsobilosti s:

A)

žiadateľom o schválenie projektu alebo držiteľom schválenia;

B)

fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vydala vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C oddielu A prílohy Ib (časť 21 Light);

x)

vyplnenie a uchovávanie záznamov;

xi)

spôsobilosť a kvalifikácie personálu;

xii)

vydanie dokumentov letovej spôsobilosti;

xiii)

manipuláciu, skladovanie a balenie;

xiv)

vnútorné audity kvality a vyplývajúce nápravné opatrenia;

xv)

prácu v rámci podmienok schválenia vykonávanú na ktoromkoľvek inom mieste než sú schválené prevádzkové zariadenia;

xvi)

prácu vykonávanú po dokončení výroby, ale pred dodaním, na udržanie lietadla v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

xvii)

vydanie letového povolenia a schválenie súvisiacich letových podmienok.

3.

zahrnúť osobitné ustanovenia do postupov kontroly akýchkoľvek kritických častí.“

c)

V ustanovení 21.A.145 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

vzhľadom na všetky potrebné údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia:

1.

dostala výrobná organizácia také údaje od agentúry a od držiteľa alebo od žiadateľa o takéto typové osvedčenie, obmedzené typové osvedčenie alebo schválenie projektu vydané v súlade s týmto nariadením, alebo od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vydala vyhlásenie o súlade projektu podľa podčasti C oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light), vrátane akejkoľvek udelenej výnimky z požiadavky na ochranu životného prostredia, aby mohla stanoviť zhodu s príslušnými projektovými údajmi;

2.

výrobná organizácia zaviedla postup, ktorým sa zabezpečí, aby údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia boli správne zaradené do jej výrobných údajov;

3.

takéto údaje sa aktualizujú a sprístupnia každému pracovníkovi, ktorý potrebuje prístup k takýmto údajom na plnenie svojich povinností.“

d)

Ustanovenie 21.A.163 sa nahrádza takto:

21.A.163   Oprávnenia

Podľa podmienok schválenia vydaného v súlade s ustanovením 21.A.135 môže držiteľ schválenia výrobnej organizácie:

a)

vykonávať výrobné činnosti podľa tejto prílohy alebo prílohy Ib (časti 21 Light);

b)

v prípade úplného typovo osvedčeného lietadla a po predložení vyhlásenia zhody (formulár 52 EASA), vydaného podľa ustanovenia 21.A.174 a 21.A.204 tejto prílohy alebo podľa ustanovení 21L.A.143 písm. c) a 21L.A.163 prílohy Ib (časti 21 Light) bez ďalšieho preukazovania získať osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla a hlukové osvedčenie;

c)

v prípade ostatných výrobkov, častí alebo zariadení, bez ďalšieho preukazovania vystaviť úradné osvedčenia o uvoľnení (formulár 1 EASA) podľa tejto prílohy (časti 21) alebo prílohy Ib (časti 21 Light);

d)

v prípade lietadla, ktoré podlieha vyhláseniu o súlade projektu podľa ustanovenia 21L.A.43 prílohy Ib (časti 21 Light) a po predložení vyhlásenia zhody (formulár 52 EASA) vydaného podľa ustanovenia 21L.A.143 písm. d) a 21L.A.163 prílohy Ib (časti 21 Light) bez ďalšieho preukazovania získať osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla a hlukové osvedčenie;

e)

v prípade výrobkov alebo častí, ktoré sa majú inštalovať na lietadlo, ktoré podlieha vyhláseniu o súlade projektu podľa bodu 21L.A.43 prílohy Ib (časti 21 Light), bez ďalšieho preukazovania vydať úradné osvedčenie o uvoľnení (formulár 1 EASA) podľa prílohy Ib (časti 21 Light);

f)

udržiavať nové lietadlo, ktoré vyrobil a vystaviť osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (formulár 53 EASA), pokiaľ ide o takúto údržbu;

g)

podľa postupov dohodnutých s jeho príslušným orgánom pre výrobu v prípade lietadla, ktoré vyrobil, a ak výrobná organizácia sama na základe schválenia výrobnej organizácie (Production Organisation Approval – POA) kontroluje konfiguráciu lietadla a osvedčuje zhodu s návrhovými podmienkami schválenými pre let, vydávať letové povolenie v súlade s ustanovením 21.A.711 písm. c) vrátane schválenia letových podmienok v súlade s ustanovením 21.A.710 písm. b).“

e)

Ustanovenie 21.A.165 sa nahrádza takto:

21.A.165   Povinnosti držiteľa

Podľa podmienok schválenia vydaného v súlade s ustanovením 21.A.135 držiteľ schválenia výrobnej organizácie:

a)

zabezpečí, aby sa popis výrobnej organizácie predložený podľa ustanovenia 21.A.143 a dokumenty, ktoré sa naň vzťahujú, používali ako základné pracovné dokumenty v rámci organizácie;

b)

udržiava výrobnú organizáciu v zhode s údajmi a postupmi zodpovedajúcimi schváleniu výrobnej organizácie;

c)

1.

stanoví predtým, než predloží vyhlásenie zhody príslušnému orgánu, že každé dokončené lietadlo je zhodné s typovým návrhom a že je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku; alebo

2.

pred vydaním formulára 1 EASA na účely potvrdenia zhody so schválenými alebo vyhlásenými projektovými údajmi stanoví, že ostatné výrobky, časti alebo zariadenia sú úplné, zodpovedajú schváleným alebo vyhláseným projektovým údajom a že sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

3.

okrem toho v prípade environmentálnych požiadaviek určí, či:

i)

dokončený motor dosahuje zhodu s príslušnými požiadavkami na výfukové emisie uplatniteľnými ku dňu výroby motora; a

ii)

každý dokončený letún dosahuje zhodu s príslušnými požiadavkami na emisie CO2 platnými ku dňu vydania prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti;

4.

pred vydaním formulára 1 EASA ako osvedčenia zhody stanoví, že ostatné výrobky, časti alebo zariadenia zodpovedajú príslušným údajom;

d)

poskytne pomoc držiteľovi typového osvedčenia alebo iného schválenia projektu alebo fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vydala vyhlásenie o súlade projektu podľa podčasti C oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light) pri riešení akýchkoľvek opatrení na zachovanie letovej spôsobilosti, vzťahujúcich sa na vyrobené výrobky, časti alebo zariadenia;

e)

ak podľa podmienok svojho schválenia držiteľ má v úmysle vystaviť osvedčenie o uvoľnení do prevádzky, pred jeho vydaním sa presvedčí, že každé dokončené lietadlo sa podrobilo nevyhnutnej údržbe a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

f)

ak je to vhodné, na základe oprávnenia v ustanovení 21.A.163 písm. e), určí podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie;

g)

ak je to vhodné, na základe oprávnenia v ustanovení 21.A.163 písm. e) potvrdí súlad s ustanovením 21.A.711 písm. c) a e) pred vydaním letového povolenia pre lietadlo;

h)

dodržiava ustanovenia podčasti A tohto oddielu.“

2.

V oddiele A sa podčasť H mení takto:

a)

Ustanovenie 21.A.171 sa nahrádza takto:

21.A.171   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup vydávania osvedčenia letovej spôsobilosti pre lietadlá, ktoré zodpovedajú typovému osvedčeniu, ktoré bolo vydané v súlade s touto prílohou.“

b)

V ustanovení 21.A.174 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Každá žiadosť o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti musí obsahovať:

1.

požadovanú triedu osvedčenia letovej spôsobilosti;

2.

vzhľadom na nové lietadlo:

i)

vyhlásenie zhody:

vydané podľa ustanovenia 21.A.163 písm. b), alebo

vydané podľa ustanovenia 21.A.130, ktorého platnosť overil príslušný orgán, alebo

pri dovezenom lietadle vyhlásenie zhody vydané podľa ustanovenia 21.A.163 písm. b), alebo v prípade lietadla dovezeného v súlade s článkom 9 ods. 4 tohto nariadenia vyhlásenie podpísané vyvážajúcim orgánom, že lietadlo zodpovedá projektu schválenému agentúrou;

ii)

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania a;

iii)

letovú príručku, ak sa vyžaduje podľa príslušných certifikačných špecifikácií konkrétneho lietadla;

3.

vzhľadom na používané lietadlo pochádzajúce z:

i)

členského štátu, osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydané v súlade s prílohou I (časťou M) alebo prílohou Vb (časťou ML) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (1);

ii)

nečlenského štátu:

vyhlásenie príslušného orgánu štátu, v ktorom je alebo bolo lietadlo registrované, o stave lietadla, pokiaľ ide o letovú spôsobilosť lietadla, v jeho registri v čase prevodu,

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania,

letovú príručku, ak sa vyžaduje podľa príslušného predpisu letovej spôsobilosti pre konkrétne lietadlo,

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla vrátane všetkých obmedzení súvisiacich s obmedzeným osvedčením o letovej spôsobilosti vydaným v súlade s ustanovením 21.B.327,

odporúčanie na vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti a na osvedčenie o overení letovej spôsobilosti podľa preskúmania letovej spôsobilosti v súlade s prílohou I (časťou M) alebo prílohou Vb (časťou ML) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014,

dátum vydania prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti a v prípade uplatňovania štandardov zväzku III prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve metrickú hodnotu CO2.“

3.

V oddiele A sa podčasť I mení takto:

a)

Ustanovenie 21.A.201 sa nahrádza takto:

21.A.201   Rozsah pôsobnosti

Táto podčasť stanovuje postup vydávania hlukových osvedčení pre lietadlá, ktoré zodpovedajú typovému osvedčeniu, ktoré bolo vydané v súlade s touto prílohou.“

b)

V ustanovení 21.A.204 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Každá žiadosť o hlukové osvedčenie musí obsahovať:

1.

vzhľadom na nové lietadlo:

i)

vyhlásenie zhody:

vydané podľa ustanovenia 21.A.163 písm. b), alebo

vydané podľa ustanovenia 21.A.130, ktorého platnosť overil príslušný orgán, alebo

pri dovezenom lietadle vyhlásenie zhody vydané podľa ustanovenia 21.A.163 písm. b), alebo v prípade lietadla dovezeného v súlade s článkom 9 ods. 4 tohto nariadenia vyhlásenie podpísané vyvážajúcim orgánom, že lietadlo zodpovedá projektu schválenému agentúrou; a

ii)

informácie o hluku stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk;

2.

vzhľadom na používané lietadlo:

i)

informácie o hluku stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk; a

ii)

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla.“

4.

V oddiele A sa podčasť J mení takto:

a)

Ustanovenie 21.A.233 sa nahrádza takto:

21.A.233   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „organizácia“) má právo požiadať o schválenie podľa tejto podčasti:

a)

s cieľom preukázať zhodu s ustanoveniami 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B alebo 21.A.602B tejto prílohy; alebo

b)

s cieľom preukázať zhodu s ustanoveniami 21L.A.23, 21L.A.83 alebo 21L.A.204 prílohy Ib (časti 21 Light); alebo

c)

na účely získania oprávnení podľa ustanovenia 21.A.263 pokiaľ ide o schválenie malých zmien alebo postupu malej opravy, alebo vydávania vyhlásení zhody, pokiaľ ide o malé zmeny alebo postupy malých opráv lietadiel, ktorých súlad projektu bol deklarovaný v súlade s podčasťou C oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light).“

b)

V ustanovení 21.A.239 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Ako súčasť prvku systému riadenia projektovania týkajúceho sa zabezpečenia projektu projekčná organizácia musí:

1.

zaviesť, vykonávať a udržiavať systém kontroly a dohľadu nad projektovaním a zmenami projektu a opravami výrobkov, častí a zariadení, na ktoré sa vzťahujú podmienky schválenia. Tento systém musí:

i)

zahŕňať funkciu letovej spôsobilosti, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie, aby projekt výrobkov, častí a zariadení alebo zmena projektu a opravy zodpovedali príslušnej predpisovej základni pre typové osvedčovanie, technickým podmienkam v súvislosti s vydávaním vyhlásení, príslušnej predpisovej základni osvedčovania údajov o prevádzkovej vhodnosti a požiadavkám na ochranu životného prostredia;

ii)

zabezpečiť zodpovedné plnenie jeho povinností v súlade s touto prílohou a s podmienkami schválenia vydaného podľa ustanovenia 21.A.251;

2.

zriadiť, zaviesť a udržiavať nezávislú funkciu overovania preukazovania súladu, na základe ktorej organizácia vyhlasuje súlad s príslušnými požiadavkami na letovú spôsobilosť, údajmi o prevádzkovej vhodnosti a požiadavkami na ochranu životného prostredia; a

3.

špecifikovať spôsob, akým systém zabezpečenia projektu zodpovedá za prijateľnosť projektovaných častí alebo zariadení alebo úloh plnených jej partnermi alebo subdodávateľmi podľa metód, ktoré sú predmetom písomných postupov.“

c)

Ustanovenie 21.A.263 sa nahrádza takto:

21.A.263   Oprávnenia

a)

(vyhradené)

b)

(vyhradené)

c)

Držiteľ schválenia projekčnej organizácie je oprávnený v rozsahu podmienok svojho schválenia vydaného podľa ustanovenia 21.A.251 a podľa príslušných postupov systému riadenia projektovania:

1.

klasifikovať zmeny typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia a postupu opravy ako „závažné“ alebo „malé“;

2.

schvaľovať malé zmeny typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia a postupy malých opráv podľa tejto prílohy (časti 21) alebo podľa prílohy Ib (časti 21 Light);

3.

deklarovať súlad malej zmeny alebo malej opravy projektu lietadla, pre ktoré deklarant podal vyhlásenie o súlade projektu podľa ustanovenia 21L.A.43 podčasti C oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light);

4.

vyhlásiť súlad zmeneného projektu lietadla v súlade s ustanovením 21L.A.43 prílohy Ib (časti 21 Light), v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôvodne podala vyhlásenie o súlade projektu, pokiaľ ide o dané lietadlo podľa ustanovenia 21L.A.43 prílohy Ib (časti 21 Light), už nevykonáva činnosť, alebo nereaguje na žiadosti o vyhlásenie o súlade zmien projektu;

5.

schvaľovať určité postupy väčšej opravy podľa podčasti M tejto prílohy pre výrobky alebo pomocné energetické jednotky (APU);

6.

schvaľovať pre určité lietadlá letové podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie v súlade s ustanovením 21.A.710 písm. a) bodom 2, s výnimkou letových povolení, ktoré sa majú vydať na účely ustanovenia 21.A.701 písm. a) bodu 15;

7.

vydávať letové povolenie v súlade s ustanovením 21.A.711 písm. b) pre lietadlo, ktoré projektoval alebo upravil, alebo pre ktoré schválil podľa ustanovenia 21.A.263 písm. c) bodu 6 letové podmienky, za ktorých možno vydať letové povolenie, a ak držiteľ schválenia projekčnej organizácie sám:

i)

kontroluje konfiguráciu lietadla a

ii)

osvedčuje zhodu s podmienkami projektu schválenými pre let;

8.

schvaľovať určité závažné zmeny typového osvedčenia podľa podčasti D tejto prílohy alebo podľa podčasti D oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light); a

9.

vydávať určité doplnkové typové osvedčenia podľa podčasti E tejto prílohy alebo podľa podčasti E oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light) a schvaľovať určité závažné zmeny uvedených osvedčení.“

d)

V ustanovení 21.A.265 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

stanoví, že projekt výrobkov alebo projekt ich zmeny alebo opravy sú v súlade s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania, technickými špecifikáciami v súvislosti s vydávaním vyhlásení, predpisovou základňou osvedčovania údajov o prevádzkovej vhodnosti a požiadavkami na ochranu životného prostredia a nemajú žiadne nebezpečné vlastnosti;“

5.

V oddiele A v podčasti K sa v ustanovení 21.A.307 v písmene b) vkladá bod 7:

„7.

časť alebo zariadenie vyrobené osobou alebo organizáciou uvedenou v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia.“

6.

V dodatku I sa text v nadpise „Pokyny na používanie formulára 1 EASA“ nahrádza takto:

„Tieto pokyny sa vzťahujú iba na používanie formulára 1 EASA na účely výroby. Upozorňujeme na dodatok II k prílohe I (časti M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014, ktorý sa vzťahuje na používanie formulára 1 EASA na účely údržby.

1.   ÚČEL A POUŽÍVANIE

1.1.

Prvotným účelom osvedčenia je vyhlásenie o letovej spôsobilosti nových leteckých výrobkov, častí a zariadení [ďalej len „položka(-y)“].

1.2.

Medzi osvedčením a položkami musí existovať zhoda. Pôvodca musí zachovať osvedčenie v podobe, v ktorej je možné overiť pôvodné údaje.

1.3.

Osvedčenie akceptujú mnohé orgány letovej spôsobilosti, ale jeho akceptácia môže závisieť od dvojstranných dohôd a/alebo politiky orgánu letovej spôsobilosti.

1.4.

Osvedčenie nepredstavuje dodací list.

1.5.

Lietadlo nesmie byť uvoľnené na základe osvedčenia.

1.6.

Osvedčenie nepredstavuje súhlas s inštaláciou položky na konkrétne lietadlo, motor alebo vrtuľu, ale pomáha koncovému užívateľovi určiť stav schválenia letovej spôsobilosti.

1.7.

V tom istom osvedčení nie je možné spájať položky s uvoľnením na výrobu a položky s uvoľnením na údržbu.

1.8.

V tom istom osvedčení nie je možné spájať položky osvedčené v súlade so „schválenými údajmi“ s „neschválenými údajmi“.

2.   VŠEOBECNÝ FORMÁT

2.1.

Osvedčenie musí byť v súlade s uvedeným formátom vrátane čísel polí a umiestnenia každého poľa. Veľkosť každého poľa sa však môže líšiť podľa potreby používania, ale nie do tej miery, aby sa osvedčenie nedalo rozpoznať.

2.2.

Osvedčenie musí mať vodorovnú orientáciu, t. j. „formát na šírku“, ale celková veľkosť sa môže výrazne zväčšiť alebo zmenšiť, pokiaľ osvedčenie ostane rozpoznateľné a čitateľné. V prípade pochybností sa obráťte na príslušný orgán.

2.3.

Vyhlásenie o povinnostiach užívateľa/inštalatéra sa môže umiestniť na ktorúkoľvek stranu formulára.

2.4.

Celý vytlačený text musí byť jasný a čitateľný.

2.5.

Osvedčenie môže byť predtlačené alebo vytvorené na počítači, ale v oboch prípadoch musia byť vytlačené čiary a znaky jasné a čitateľné a v súlade s určeným formátom.

2.6.

Osvedčenie by malo byť v anglickom jazyku a prípadne v jednom alebo viacerých ďalších jazykoch.

2.7.

Údaje sa môžu na osvedčenie vkladať strojom/počítačom alebo ručne s použitím paličkového písma a musia umožňovať jednoduché čítanie.

2.8.

Obmedziť používanie skratiek na minimum z dôvodu prehľadnosti.

2.9.

Priestor zostávajúci na opačnej strane osvedčenia môže pôvodca využiť na akékoľvek doplnkové informácie, ale nesmú sa tam uvádzať žiadne vyhlásenia o osvedčovaní. Každé použitie údajov na opačnej strane osvedčenia musí byť oznámené v príslušnej kolónke na prednej strane osvedčenia.

3.   KÓPIE

3.1.

Počet kópií osvedčenia, ktoré pôvodca zasiela zákazníkovi alebo si ich ponecháva u seba, nie je obmedzený.

4.   CHYBY V OSVEDČENÍ

4.1.

Ak koncový užívateľ nájde v osvedčení chybu/chyby, musí ju/ich písomne označiť pôvodcovi. Pôvodca môže vydať nové osvedčenie, ak vie overiť a opraviť túto chybu/tieto chyby.

4.2.

Na novom osvedčení musí byť nové poradové číslo, podpis a dátum.

4.3.

Žiadosti o nové osvedčenie sa vyhovie bez opätovného overenia stavu položky/položiek. Nové osvedčenie nie je vyhlásením o súčasnom stave a v kolónke 12 by mal byť odkaz na predchádzajúce osvedčenie v tomto znení: „V tomto osvedčení je (sú) opravená (-é) chyba (-y) v poli (-ach) [uviesť opravené pole (-ia] osvedčenia [uviesť pôvodné poradové číslo] zo dňa [uviesť pôvodný dátum vydania] a nevzťahuje sa na zhodu/stav/uvoľnenie do prevádzky“. Obe osvedčenia by sa mali uchovať v súlade s dobou uchovávania prvého osvedčenia.

5.   VYPLNENIE OSVEDČENIA PÔVODCOM

Kolónka 1

Schvaľujúci príslušný orgán/Štát

Uveďte názov a štát príslušného orgánu, v kompetencii ktorého sa vydáva toto osvedčenie. Ak je príslušným orgánom agentúra, uveďte iba „EASA“.

Kolónka 2

Hlavička formulára 1 EASA

„ÚRADNÉ OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ FORMULÁR 1 EASA“

Kolónka 3

Poradové číslo formulára

Uveďte jedinečné číslo určené číslovacím systémom/postupom organizácie uvedenej v kolónke 4. Číslo môže obsahovať aj alfanumerické znaky.

Kolónka 4

Názov a adresa organizácie

Uveďte plné meno a adresu výrobnej organizácie (podľa formulára 55 EASA list A) alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá uvoľňuje položku(-y), na ktorú(-é) sa vzťahuje toto osvedčenie. Logá organizácie a pod. sú povolené, ak nepresiahnu veľkosť poľa.

Kolónka 5

Zákazka/Zmluva/Faktúra

Na uľahčenie vysledovateľnosti položky(-iek) pre zákazníka uveďte číslo zákazky, zmluvy, faktúry alebo podobné referenčné číslo.

Kolónka 6

Položka

Uveďte čísla riadkových položiek v prípade, že existuje viac ako jedna riadková položka. Táto kolónka umožňuje jednoduché krížové odkazovanie na poznámky v kolónke 12.

Kolónka 7

Opis

Uveďte názov alebo opis položky. Uprednostniť by sa mal termín používaný v pokynoch pre zachovanie letovej spôsobilosti alebo v údajoch o údržbe (napr. obrázkový katalóg častí, príručka údržby lietadla, servisný bulletin, príručka údržby komponentov).

Kolónka 8

Číslo časti

Uveďte číslo časti, ktoré sa nachádza na položke alebo visačke/balení. V prípade motora alebo vrtule sa môže použiť typové označenie.

Kolónka 9

Množstvo

Uveďte množstvo položiek.

Kolónka 10

Sériové číslo

Ak sa na základe nariadenia položka musí označiť sériovým číslom, uveďte ho na tomto mieste. Uviesť sa môže aj každé ďalšie sériové číslo, ktoré sa nevyžaduje na základe nariadenia. Ak sa na položke nenachádza žiadne sériové číslo, uveďte „N/A“.

Kolónka 11

Stav/Práca

Uveďte „PROTOTYP“ alebo „NOVÉ“.

Uveďte „PROTOTYP“ v prípade:

i)

výroby novej položky v zhode s neschválenými projektovými údajmi;

ii)

výroby novej položky v zhode s projektovými údajmi, ktoré ešte deklarant nevyhlásil v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light);

iii)

opätovného osvedčovania organizáciou uvedenou v kolónke 4 v predchádzajúcom osvedčení po zmene alebo oprave položky pred uvedením do prevádzky (napr. po zavedení projektovej zmeny, opravy chyby, inšpekcii alebo skúške, alebo po predĺžení doby skladovania); Podrobnosti o pôvodnom uvoľnení a zmene alebo oprave sa uvedú v kolónke 12;

Uveďte „NOVÉ“ v prípade:

i)

výroby novej položky v zhode so schválenými projektovými údajmi;

ii)

výroby novej položky v zhode s projektovými údajmi, ktoré deklarant vyhlásil v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light);

iii)

opätovného osvedčovania organizáciou uvedenou v kolónke 4 v predchádzajúcom osvedčení po zmene alebo oprave položky pred uvedením do prevádzky (napr. po zavedení zmeny projektu, opravy chyby, inšpekcii alebo skúške, alebo po predĺžení doby skladovania); Podrobnosti o pôvodnom uvoľnení a zmene alebo oprave sa uvedú v kolónke 12;

iv)

opätovného osvedčovania položiek výrobcom výrobku alebo organizáciou uvedenou v kolónke 4 v predchádzajúcom osvedčení od stavu „prototyp“ (zhoda iba s neschválenými údajmi) na stav „nové“ (zhoda so schválenými údajmi a v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku) v nadväznosti na schválenie uplatniteľných projektových údajov za predpokladu, že sa projektové údaje nezmenili.

V kolónke 12 sa pre osvedčené výrobky uvedie toto vyhlásenie:

„OPÄTOVNÉ OSVEDČOVANIE POLOŽIEK ZO STAVU „PROTOTYP“ NA STAV „NOVÉ“: TÝMTO DOKUMENTOM SA OSVEDČUJE SCHVÁLENIE PROJEKTOVÝCH ÚDAJOV [UVEĎTE ČÍSLO TC/STC, ÚROVEŇ REVÍZIE] Z/ZO [UVEĎTE DÁTUM, AK JE POTREBNÝ NA IDENTIFIKÁCIU STAVU REVÍZIE], PODĽA KTORÝCH BOLA TÁTO POLOŽKA VYROBENÁ/BOLI TIETO POLOŽKY VYROBENÉ.“

V kolónke 13a sa označí rámček „schválenými projektovými údajmi a sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku“;

Pre lietadlá, ktoré podliehajú vyhláseniu o súlade projektu v súlade s podčasťou C oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light) sa v kolónke 12 uvedie toto vyhlásenie:

„OPÄTOVNÉ OSVEDČOVANIE POLOŽIEK ZO STAVU „PROTOTYP“ NA STAV „NOVÉ“: TÝMTO DOKUMENTOM SA OSVEDČUJE VYHLÁSENIE PROJEKTOVÝCH ÚDAJOV [UVEĎTE ČÍSLO VYHLÁSENIA, ÚROVEŇ REVÍZIE] Z/ZO [UVEĎTE DÁTUM, AK JE POTREBNÝ NA IDENTIFIKÁCIU STAVU REVÍZIE], PODĽA KTORÝCH BOLA TÁTO POLOŽKA VYROBENÁ/BOLI TIETO POLOŽKY VYROBENÉ.“

v)

preskúšanie novej položky skôr uvedenej do prevádzky pred uvedením do prevádzky v súlade s normou alebo špecifikáciou stanovenou zákazníkom (podrobnosti o tejto norme a špecifikácii a o pôvodnom uvoľnení sa uvedú v kolónke 12) alebo na určenie letovej spôsobilosti (vysvetlenie základu pre uvoľnenie a podrobnosti o pôvodnom uvoľnení sa uvedú v kolónke 12).

Kolónka 12

Poznámky

Opíšte prácu uvedenú v kolónke 11 buď priamo, alebo odkazom na sprievodnú dokumentáciu, nevyhnutnou na to, aby užívateľ alebo inštalatér určil letovú spôsobilosť položky(-iek) v súvislosti s osvedčovanou prácou. V prípade potreby sa môže použiť osobitný list a uviesť odkaz na formulár 1 EASA. Každé vyhlásenie musí jasne označovať položku(-y) v kolónke 6, na ktorú(-é) sa vzťahuje. V prípade, že neexistuje žiadne vyhlásenie, uveďte „Žiadne“.

Uveďte zdôvodnenie uvoľnenia podľa neschválených projektových údajov v kolónke 12 (napr. čaká sa na typové osvedčenie, iba na účely skúšania, čaká sa na schválené údaje).

Ak bola položka vyrobená v zhode s projektovými údajmi, ktoré ešte deklarant nevyhlásil v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light), v kolónke 12 sa uvedie toto vyhlásenie:

„ČAKÁ SA NA VYHLÁSENIE SÚLADU PROJEKTU V SÚLADE S PODČASŤOU C, F ALEBO N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light)“

Ak bola položka vyrobená v zhode s projektovými údajmi, ktoré deklarant vyhlásil v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light), v kolónke 12 sa uvedie toto vyhlásenie:

„VYROBENÉ V SÚLADE S PROJEKTOVÝMI ÚDAJMI VYHLÁSENIA O SÚLADE PROJEKTU V SÚLADE S PODČASŤOU C, F ALEBO N oddielu A prílohy Ib (časť 21 Light)“

V prípade vytlačenia údajov z elektronickej podoby formulára 1 EASA sa v tejto kolónke uvedú všetky údaje, ktoré sa nehodia do iných kolónok.

Kolónka 13a

Označte iba jeden z dvoch rámčekov:

1.

Označte rámček „schválenými projektovými údajmi a sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku“ v prípade, že položka(-y) bola(-i) vyrobená(-é) s použitím schválených projektových údajov a zistilo sa, že je/sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

2.

Označte rámček „neschválenými projektovými údajmi uvedenými v kolónke 12“ v prípade, že položka(-y) bola(-i) vyrobená(-é) s použitím neschválených projektových údajov.

Tento rámček sa takisto označí, keď položka bola vyrobená v zhode s projektovými údajmi, ktoré boli deklarované v súlade s podčasťou C, F a N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light).

Spresnite údaje v kolónke 12 [napr. čaká sa na typové osvedčenie, iba na účely skúšania, čaká sa na schválené údaje, zhoda s projektovými údajmi vyhlásenia o súlade projektu v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light)].

V tom istom osvedčení nie je možné spájať položky uvoľnené na základe schválených a neschválených projektových údajov.

Kolónka 13b

Podpis oprávnenej osoby

Tu pridajte podpis oprávnenej osoby. Iba osoby osobitne oprávnené v súlade s pravidlami a politikou príslušného orgánu sa môžu podpisovať do tejto kolónky. Na účely rozpoznania je možné pridať jedinečné číslo určujúce totožnosť oprávnenej osoby.

Kolónka 13c

Číslo schválenia/oprávnenia

Uveďte číslo schválenia/oprávnenia alebo odkaz naň. Toto číslo alebo tento odkaz vydáva príslušný orgán pre schválené alebo deklarované výrobné organizácie (pre časti vyrobené podľa prílohy Ib časti 21 Light). Ak organizácia vyrobila časť v zhode s projektovými údajmi, ktoré deklarant vyhlásil v súlade s podčasťou C, F alebo N oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light) a organizácia nie je schválená alebo vyhlásená výrobná organizácia, uvedie sa toto vyhlásenie:

„VYROBENÉ PODĽA PODČASTI R oddielu A prílohy Ib (časti 21 Light)“

Kolónka 13d

Meno

Uveďte čitateľným spôsobom meno osoby podpisujúcej sa v kolónke 13b.

Kolónka 13e

Dátum

Uveďte dátum podpisu v kolónke 13b, pričom tento dátum musí byť vo formáte dd = 2 číslice dňa, mmm = prvé 3 písmená mesiaca, yyyy = 4 číslice roku.

Kolónka 14a – 14e

Všeobecné požiadavky na kolónkach 14a – 14e:

Nepoužíva sa na uvoľnenie na výrobu. Vyšrafujte, vytmavte alebo iným spôsobom označte tieto kolónky, aby sa zamedzilo neúmyselnému alebo neoprávnenému použitiu.

Povinnosti užívateľa/inštalatéra

V osvedčení uveďte toto vyhlásenie ako informáciu koncovým užívateľom, že nie sú oslobodení od povinností týkajúcich sa inštalácie a používania akejkoľvek položky, ku ktorej je doložený tento formulár:

„TOTO OSVEDČENIE NEPREDSTAVUJE AUTOMATICKY OPRÁVNENIE NA INŠTALÁCIU.

V PRÍPADE, ŽE UŽÍVATEĽ/INŠTALATÉR VYKONÁVA PRÁCU V SÚLADE S NARIADENIAMI INÉHO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKO ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V KOLÓNKE 1, JE NEVYHNUTNÉ, ABY UŽÍVATEĽ/INŠTALATÉR ZABEZPEČIL, ABY JEHO ORGÁN LETOVEJ SPÔSOBILOSTI AKCEPTOVAL POLOŽKY OD ORGÁNU LETOVEJ SPÔSOBILOSTI UVEDENÉHO V KOLÓNKE 1.

VYHLÁSENIA UVEDENÉ V KOLÓNKACH 13A A 14A NEPREDSTAVUJÚ OSVEDČENIE O INŠTALÁCII. ZÁZNAMY O ÚDRŽBE LIETADLA MUSIA V KAŽDOM PRÍPADE OBSAHOVAŤ OSVEDČENIE O INŠTALÁCII VYDANÉ V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI UŽÍVATEĽOM/INŠTALATÉROM PRED TÝM, AKO JE MOŽNÉ S LIETADLOM LIETAŤ.““


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).


PRÍLOHA II

Vkladá sa táto príloha Ib (časť 21 Light):

„Obsah

21L.1

Rozsah pôsobnosti

21L.2.

Príslušný orgán

ODDIEL A –

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21L.A.1

Rozsah pôsobnosti

21L.A.2

Povinnosti a úlohy vykonávané osobou, inou ako je žiadateľ alebo držiteľ osvedčenia alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu

21L.A.3

Systém hlásenia

21L.A.4

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

21L.A.5

C Spolupráca medzi projektovaním a výrobou

21L.A.6

Značenie

21L.A.7

Vedenie záznamov

21L.A.8

M Príručky

21L.A.9

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

21L.A.10

Prístup a vyšetrovanie

21L.A.11

Zistenia a pripomienky

21L.A.12

Prostriedky preukázania zhody

PODČASŤ B –

TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.21

Rozsah pôsobnosti

21L.A.22

Oprávnenosť

21L.A.23

Preukázanie projekčnej spôsobilosti

21L.A.24

Žiadosť o typové osvedčenie

21L.A.25

Preukázanie zhody

21L.A.26

Typový návrh

21L.A.27

Požiadavky na vydanie typového osvedčenia

21L.A.28

Povinnosti držiteľa typového osvedčenia

21L.A.29

Prenosnosť typového osvedčenia

21L.A.30

Zachovanie platnosti typového osvedčenia

PODČASŤ C –

VYHLÁSENIA O SÚLADE PROJEKTU LIETADLA

21L.A.41

Rozsah pôsobnosti

21L.A.42

Oprávnenosť

21L.A.43

Vyhlásenie o súlade projektu

21L.A.44

Preukazovanie zhody s vyhlásením o súlade projektu

21L.A.45

Podrobné technické špecifikácie a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na lietadlá podliehajúce vyhláseniu o súlade projektu

21L.A.46

Projektové údaje lietadla

21L.A.47

Povinnosti deklaranta vyhlásenia o súlade projektu

21L.A.48

Neprenosnosť vyhlásenia o súlade projektu lietadla

PODČASŤ D –

ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21L.A.61

Rozsah pôsobnosti

21L.A.62

Štandardné zmeny

21L.A.63

Klasifikácia zmien v typovom osvedčení

21L.A.64

Oprávnenosť

21L.A.65

Žiadosť o zmenu typového osvedčenia

21L.A.66

Preukázanie zhody

21L.A.67

Požiadavky na schválenie malej zmeny typového osvedčenia

21L.A.68

Požiadavky na schválenie závažnej zmeny typového osvedčenia

21L.A.69

Schválenie zmeny typového osvedčenia na základe oprávnenia

21L.A.70

Povinnosti súvisiace s malými zmenami typového osvedčenia

PODČASŤ E –

DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.81

Rozsah pôsobnosti

21L.A.82

Oprávnenosť

21L.A.83

Preukázanie projekčnej spôsobilosti

21L.A.84

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie

21L.A.85

Preukázanie zhody

21L.A.86

Požiadavky na schválenie doplnkového typového osvedčenia

21L.A.87

Schválenie doplnkového typového osvedčenia na základe oprávnenia

21L.A.88

Povinnosti držiteľa doplnkového typového osvedčenia

21L.A.89

Prenosnosť doplnkového typového osvedčenia

21L.A.90

Zachovanie platnosti doplnkového typového osvedčenia

21L.A.91

Zmeny časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie

PODČASŤ F –

ZMENY LIETADIEL, PRE KTORÉ BOLO PODANÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PROJEKTU

21L.A.101

Rozsah pôsobnosti

21L.A.102

Štandardné zmeny

21L.A.103

Klasifikácia zmien projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

21L.A.104

Oprávnenosť

21L.A.105

Vyhlásenie o súlade projektu pre malé zmeny

21L.A.106

Povinnosti osoby podávajúcej vyhlásenie o súlade projektu malej zmeny

21L.A.107

Vyhlásenie o súlade projektu pre závažné zmeny

21L.A.108

Činnosti preukazovania súladu na účely vyhlásenia o súlade závažnej zmeny

PODČASŤ G –

DEKLAROVANÉ VÝROBNÉ ORGANIZÁCIE

21L.A.121

Rozsah pôsobnosti

21L.A.122

Oprávnenosť

21L.A.123

Vyhlásenie výrobnej spôsobilosti

21L.A.124

Systém riadenia výroby

21L.A.125

Zdroje deklarovanej výrobnej organizácie

21L.A.126

Rozsah prác

21L.A.127

Povinnosti deklarovanej výrobnej organizácie

21L.A.128

Oznámenie zmien a ukončenie činností

PODČASŤ H –

OSVEDČENIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21L.A.141

Rozsah pôsobnosti

21L.A.142

Oprávnenosť

21L.A.143

Žiadosť o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

21L.A.144

Povinnosti žiadateľa o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

21L.A.145

Prenosnosť a obnovenie osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti v členských štátoch

21L.A.146

Zachovanie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti a obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti

PODČASŤ I –

HLUKOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.161

Rozsah pôsobnosti

21L.A.162

Oprávnenosť

21L.A.163

Žiadosť

21L.A.164

Prenosnosť a obnovenie hlukových osvedčení a obmedzených hlukových osvedčení v členských štátoch

21L.A.165

Zachovanie platnosti hlukového osvedčenia a obmedzeného hlukového osvedčenia

PODČASŤ J –

DEKLAROVANÉ PROJEKČNÉ ORGANIZÁCIE

21L.A.171

Rozsah pôsobnosti

21L.A.172

Oprávnenosť

21L.A.173

Vyhlásenie o projekčnej spôsobilosti

21L.A.174

Systém riadenia projektovania

21L.A.175

Zdroje deklarovanej projekčnej organizácie

21L.A.176

Rozsah prác

21L.A.177

Povinnosti deklarovanej projekčnej organizácie

21L.A.178

Oznámenie zmien a ukončenie činností

PODČASŤ K –

ČASTI

21L.A.191

Rozsah pôsobnosti

21L.A.192

Preukázanie zhody

21L.A.193

Uvoľnenie častí na inštaláciu

PODČASŤ M –

POSTUP OPRÁV TYPOVO OSVEDČENÝCH VÝROBKOV

21L.A.201

Rozsah pôsobnosti

21L.A.202

Štandardné opravy

21L.A.203

Klasifikácia postupov opráv typovo osvedčeného výrobku

21L.A.204

Oprávnenosť

21L.A.205

Žiadosť o schválenie postupu opravy typovo osvedčeného výrobku

21L.A.206

Preukázanie zhody

21L.A.207

Požiadavky na schválenie postupu malej opravy

21L.A.208

Požiadavky na schválenie postupu väčšej opravy

21L.A.209

Schválenie postupu opravy na základe oprávnenia

21L.A.210

Povinnosti držiteľa schválenia postupu opravy

21L.A.211

Neopravené poškodenie

PODČASŤ N –

POSTUP OPRÁV LIETADIEL, PRE KTORÉ BOLO PODANÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PROJEKTU

21L.A.221

Rozsah pôsobnosti

21L.A.222

Štandardné opravy

21L.A.223

Klasifikácia postupov opráv lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

21L.A.224

Oprávnenosť

21L.A.225

Vyhlásenie o súlade projektu pre postupy malých opráv

21L.A.226

Vyhlásenie o súlade projektu pre postupy väčších opráv

21L.A.227

Činnosti preukazovania zhody na účely vyhlásenia o súlade postupu väčšej opravy

21L.A.228

Povinnosti deklaranta vyhlásenia o súlade projektu postupu opravy

21L.A.229

Neopravené poškodenie

PODČASŤ O –

EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

PODČASŤ P –

LETOVÉ POVOLENIE

21L.A.241

Letové povolenie a letové podmienky

PODČASŤ Q –

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV A ČASTÍ

21L.A.251

Rozsah pôsobnosti

21L.A.252

Projekt značení

21L.A.253

Identifikácia výrobkov

21L.A.254

Manipulácia s identifikačnými údajmi

21L.A.255

Identifikácia častí

PODČASŤ R –

VYHLÁSENIE ZHODY PRE LIETADLO A ÚRADNÉ OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ (FORMULÁR 1 EASA) PRE MOTORY A VRTULE, ALEBO ICH ČASTI, KTORÉ SÚ V ZHODE S VYHLÁSENÍM O SÚLADE PROJEKTU

21L.A.271

Rozsah pôsobnosti

21L.A.272

Oprávnenosť

21L.A.273

Systém kontroly výroby

21L.A.274

Vydávanie vyhlásenia zhody (formulár 52B EASA) alebo úradného osvedčenia o uvoľnení (formulár 1 EASA)

21L.A.275

Povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby vydávajúcej vyhlásenie zhody (formulár 52B EASA) alebo úradné osvedčenie o uvoľnení (formulár 1 EASA)

ODDIEL B –

POSTUPY PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21L.B.11.

Dokumentácia dohľadu

21L.B.12

Výmena informácií

21L.B.13

Informácie pre agentúru

21L.B.14

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti prijaté od nečlenských štátov

21L.B.15

Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém

21L.B.16

Systém riadenia

21L.B.17

Prideľovanie úloh oprávneným subjektom

21L.B.18

Zmeny v systéme riadenia

21L.B.19

Riešenie sporov

21L.B.20

Vedenie záznamov

21L.B.21

Zistenia a pripomienky

21L.B.22

Opatrenia na presadzovanie

21L.B.23

Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

21L.B.24

Prostriedky preukázania zhody

PODČASŤ B –

TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.B.41

Certifikačné špecifikácie

21L.B.42

Počiatočné vyšetrovanie

21L.B.43

Predpisová základňa pre typové osvedčenie

21L.B.44

Osobitné podmienky

21L.B.45

Určenie príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia pre typové osvedčenie

21L.B.46

Vyšetrovanie

21L.B.47

Vydávanie typového osvedčenia

21L.B.48

Dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti výrobkov, pre ktoré bolo vydané typové osvedčenie

21L.B.49

Prevod typového osvedčenia

PODČASŤ C –

VYHLÁSENIA O SÚLADE PROJEKTU

21L.B.61

Podrobné technické špecifikácie a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia pre vyhlásenia o súlade projektu výrobku

21L.B.62

Počiatočné vyšetrovanie v rámci dohľadu

21L.B.63

Registrácia vyhlásenia o súlade projektu

21L.B.64

Dohľad na zachovaním letovej spôsobilosti lietadiel, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

PODČASŤ D –

ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21L.B.81

Predpisová základňa typového osvedčovania a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia pre závažnú zmenu typového osvedčenia

21L.B.82

Vyšetrovanie a vydanie schválenia malej zmeny typového osvedčenia

21L.B.83

Vyšetrovanie závažnej zmeny typového osvedčenia

21L.B.84

Vydanie schválenia závažnej zmeny typového osvedčenia

21L.B.85

Dohľad na zachovaním letovej spôsobilosti zmenených výrobkov, pre ktoré bolo vydané typové osvedčenie

PODČASŤ E –

DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.B.101

Predpisová základňa typového osvedčovania a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia pre doplnkové typové osvedčenie

21L.B.102

Vyšetrovanie

21L.B.103

Vydanie doplnkového typového osvedčenia

21L.B.104

Dohľad na zachovaním letovej spôsobilosti výrobkov, pre ktoré bolo vydané doplnkové typové osvedčenie

PODČASŤ F –

ZMENY LIETADIEL, PRE KTORÉ BOLO PODANÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PROJEKTU

21L.B.121

Počiatočné vyšetrovanie v rámci dohľadu týkajúce sa vyhlásenia o súlade projektu závažnej zmeny projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

21L.B.122

Registrácia vyhlásenia o súlade projektu pre závažnú zmenu projektu lietadla

21L.B.123

Dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti zmeneného lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

PODČASŤ G –

DEKLAROVANÉ VÝROBNÉ ORGANIZÁCIE

21L.B.141

Počiatočné vyšetrovanie v rámci dohľadu

21L.B.142

Registrácia vyhlásenia o výrobnej spôsobilosti

21L.B.143

Dohľad

21L.B.144

Program dohľadu

21L.B.145

Činnosti dohľadu

21L.B.146

Zmeny vo vyhláseniach

PODČASŤ H –

OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21L.B.161

Vyšetrovanie

21L.B.162

Vydanie alebo zmena osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti

21L.B.163

Dohľad

PODČASŤ I –

HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21L.B.171

Vyšetrovanie

21L.B.172

Vydávanie alebo zmena hlukových osvedčení

21L.B.173

Dohľad

PODČASŤ J –

DEKLAROVANÉ PROJEKČNÉ ORGANIZÁCIE

21L.B.181

Počiatočné vyšetrovanie v rámci dohľadu

21L.B.182

Registrácia vyhlásenia o projekčnej spôsobilosti

21L.B.183

Dohľad

21L.B.184

Program dohľadu

21L.B.185

Činnosti dohľadu

21L.B.186

Zmeny vo vyhláseniach

PODČASŤ K –

ČASTI

PODČASŤ M –

POSTUP OPRÁV TYPOVO OSVEDČENÝCH VÝROBKOV

21L.B.201

Predpisová základňa typového osvedčovania a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia pre schválenie postupu opravy

21L.B.202

Vyšetrovanie a vydanie schválenia postupu malej opravy

21L.B.203

Vyšetrovanie žiadosti o schválenie postupu väčšej opravy

21L.B.204

Vydanie schválenia postupu väčšej opravy

21L.B.205

Dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti výrobkov, pre ktoré bol schválený postup opravy

21L.B.206

Neopravené poškodenie

PODČASŤ N –

POSTUP OPRÁV LIETADIEL, PRE KTORÉ BOLO PODANÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PROJEKTU

21L.B.221

Počiatočné vyšetrovanie v rámci dohľadu týkajúce sa vyhlásenia o súlade projektu postupu väčšej opravy lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

21L.B.222

Registrácia vyhlásenia postupu väčšej opravy lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

21L.B.223

Dohľad nad zachovaním letovej spôsobilosti postupu opravy, pre ktorý bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

PODČASŤ O –

EURÓPSKE TECHNICKÉ ŠTANDARDNÉ SCHVÁLENIA

PODČASŤ P –

LETOVÉ POVOLENIE

21L.B.241

Vyšetrovanie pred vydaním letového povolenia

21L.B.242

Vyšetrovanie pred vydaním letových podmienok

PODČASŤ Q –

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKOV A ČASTÍ

PODČASŤ R –

VYHLÁSENIE ZHODY PRE LIETADLO A ÚRADNÉ OSVEDČENIA O UVOĽNENÍ (FORMULÁR 1 EASA) PRE MOTORY A VRTULE, A ICH ČASTI, KTORÉ SÚ V ZHODE S VYHLÁSENÍM O SÚLADE PROJEKTU

21L.B.251

Dohľad

21L.B.252

Program dohľadu

21L.B.253

Činnosti dohľadu

DODATKY K PRÍLOHE IB

21L.1   Rozsah pôsobnosti

(vyhradené)

21L.2.   Príslušný orgán

(vyhradené)

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A –   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

21L.A.1   Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel obsahuje všeobecné práva a povinnosti, ktoré sa uplatňujú na:

a)

žiadateľa a držiteľa každého schválenia vydaného, alebo ktoré sa má vydať, v súlade s touto prílohou;

b)

každého deklaranta projekčnej alebo výrobnej spôsobilosti alebo súladu projektu; a

c)

každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vydáva vyhlásenie zhody pre lietadlo, alebo úradné osvedčenie o uvoľnení (formulár 1 EASA) pre vyrobený motor, vrtuľu alebo časť.

21L.A.2   Povinnosti a úlohy vykonávané osobou inou ako je žiadateľ alebo držiteľ osvedčenia alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu

Úlohy a povinnosti, ktoré má plniť držiteľ osvedčenia alebo žiadateľ o osvedčenie pre výrobok alebo časť alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu podľa tohto oddielu, môže plniť v jeho mene akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba za predpokladu, že povinnosti držiteľa, žiadateľa alebo deklaranta sú a budú riadne plnené.

21L.A.3   Systém hlásenia

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 (1) a jeho delegované a vykonávacie akty, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom alebo žiadateľom o typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu väčšej opravy, alebo každé iného osvedčenie, považované za vydané podľa tejto prílohy, alebo ktorá podala vyhlásenie o súlade projektu lietadla alebo zmeny projektu alebo postupu opravy podľa tejto prílohy, musí:

1.

zriadiť a udržiavať systém zberu, vyšetrovania a analýzy hlásení udalostí s cieľom identifikovať nepriaznivé trendy alebo riešiť nedostatky a extrahovať udalosti, ktorých hlásenie je povinné v súlade s bodom 3, a udalosti, ktoré sa hlásia dobrovoľne. Tento systém hlásenia zahŕňa:

i)

hlásenia a informácie týkajúce sa výpadkov, porúch, závad alebo iných udalostí, ktoré vyvolajú alebo by mohli vyvolať nepriaznivé účinky na zachovanie letovej spôsobilosti výrobku alebo časti, na ktoré sa vzťahuje typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu väčšej opravy alebo akékoľvek iné relevantné schválenie považované za vydané podľa tejto prílohy, alebo vyhlásenie o súlade projektu vydané podľa tejto prílohy;

ii)

hlásenia chýb, situácií, keď takmer došlo k nehode, a ohrození, na ktoré sa nevzťahuje podbod i);

2.

sprístupniť známym prevádzkovateľom výrobku, časti a na požiadanie akejkoľvek osobe oprávnenej podľa iných súvisiacich vykonávacích alebo delegovaných aktov informácie o systéme zriadenom v súlade s písmenom a) bodom 1 a o tom, ako poskytovať hlásenia a informácie týkajúce sa výpadkov, porúch, závad alebo iných udalostí uvedených v písmene a) bode 1 podbode i);

3.

hlásiť agentúre každý výpadok, poruchu, závadu alebo inú udalosť, o ktorej vedia v súvislosti s výrobkom alebo časťou, na ktoré sa vzťahuje typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu väčšej opravy alebo akékoľvek iné relevantné osvedčenie považované za vydané podľa tejto prílohy, alebo vyhlásenie o súlade projektu vydané podľa tejto prílohy, a ktorej výsledkom je alebo môže byť nebezpečný stav.

b)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 376/2014 a jeho delegované a vykonávacie akty, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala vyhlásenie o svojej výrobnej spôsobilosti podľa podčasti G tejto prílohy, alebo vyrába výrobok alebo časť podľa podčasti R tejto prílohy, musí:

1.

zriadiť a udržiavať systém zberu a hodnotenia interných hlásení udalostí vrátane hlásení o interných chybách, situáciách, keď takmer došlo k nehode, a ohrozeniach s cieľom identifikovať nepriaznivé trendy alebo riešiť nedostatky a extrahovať udalosti, ktorých hlásenie je povinné v súlade s bodmi 2 a 3, a udalosti, ktoré sa hlásia dobrovoľne;

2.

zodpovednému držiteľovi schválenia projektu alebo deklarantovi vyhlásenia o súlade projektu hlásiť všetky prípady, keď po uvoľnení výrobkov alebo častí na nich následne boli zistené možné odchýlky od príslušných projektových údajov, a vyšetriť ich spolu s držiteľom schválenia projektu alebo deklarantom vyhlásenia o súlade projektu, aby boli identifikované tie odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu;

3.

agentúre a príslušnému orgánu členského štátu zodpovednému podľa ustanovenia 21L.2 hlásiť prípadné odchýlky, ktoré by mohli viesť k nebezpečnému stavu, ktoré boli identifikované podľa ustanovenia 21L.A.3 písm. b) bodu 2;

4.

ak koná ako dodávateľ inej výrobnej organizácie, hlásiť tejto inej organizácii všetky prípady, keď tejto organizácii uvoľnila výrobky alebo časti a neskoršie bolo zistené, že môžu mať odchýlky od príslušných projektových údajov.

Nahlasovacie povinnosti fyzických a právnických osôb v ustanovení 21.A.3A písm. b) prílohy I, ktoré sú držiteľom alebo žiadateľom o schválenie výrobnej organizácie, zahŕňajú udalosti súvisiace s výrobkami a časťami vyrobenými v súlade s projektovými údajmi schválenými alebo deklarovanými podľa tejto prílohy, a ak bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, hlásenia sa podávajú deklarantovi súladu projektu.

c)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 376/2014 a jeho delegované a vykonávacie akty, každá fyzická alebo právnická osoba uvedená v písmene a) a b), pri hlásení v súlade s písmenom a) bodom 3, písmenom b) bodom 2), písmenom b) bodom 3 a písmenom b) bodom 4 primerane zaručuje dôvernosť ohlasovateľa a osôb uvedených v hlásení.

d)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 376/2014 a jeho delegované a vykonávacie akty, každá fyzická alebo právnická osoba uvedená v písmene a) a b) predkladá hlásenia vymedzené v písmene a) bode 3 a písmene b) bode 3 vo forme a spôsobom stanoveným príslušný orgánom, čo možno najskôr, a v každom prípade musia byť hlásenia oznámené najneskôr 72 hodín po identifikácii možného nebezpečného stavu fyzickou alebo právnickou osobou uvedenou v písmene a) a b), pokiaľ tomu nebránia výnimočné okolnosti.

e)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 376/2014 a jeho delegované a vykonávacie akty, ak udalosť nahlásená podľa písmena a) bodu 3 alebo písmena b) bodu 3 vyplýva z projekčnej alebo výrobnej chyby, držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, alebo akéhokoľvek iného relevantného osvedčenia považovaného za vydané podľa tejto prílohy, deklarant vyhlásenia o súlade projektu alebo prípadne výrobná organizácia uvedená v písmene b) musí vyšetriť príčinu chyby a nahlásiť agentúre a príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu v súlade s ustanovením 21L.2 prípadné výsledky svojho vyšetrenia a akékoľvek opatrenie, ktoré vykonáva alebo navrhuje vykonať na odstránenie uvedenej chyby.

f)

Ak príslušný orgán zistí, že je potrebné prijať opatrenie na odstránenie chyby, držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy alebo akéhokoľvek iného relevantného osvedčenia, považovaného za vydané podľa tejto prílohy, deklarant vyhlásenia o súlade projektu, prípadne výrobná organizácia uvedená v písmene b), predloží príslušnému orgánu na jeho žiadosť príslušné údaje.

21L.A.4   Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti

Ak agentúra musí na odstránenie nebezpečného stavu vydať príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s ustanovením 21L.B.23, alebo sa vyžaduje vykonanie inšpekcie, držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, alebo akéhokoľvek iného relevantného schválenia považovaného za vydané podľa tejto prílohy, ako aj deklarant vyhlásenia o súlade projektu musí:

a)

navrhnúť zodpovedajúce nápravné opatrenie alebo vykonanie inšpekcií, alebo oboje a predloží agentúre na schválenie podrobnosti o týchto návrhoch;

b)

po schválení návrhov agentúrou podľa písmena a) poskytne všetkým známym prevádzkovateľom alebo vlastníkom výrobku alebo časti a na požiadanie každej osobe, ktorá musí dodržiavať príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti, príslušné popisné údaje a realizačné pokyny.

21L.A.5 C   Spolupráca medzi projektovaním a výrobou

Držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny typového osvedčenia alebo schválenia postupu opravy, deklarant vyhlásenia o súlade projektu a organizácia alebo fyzická alebo právnická osoba vyrábajúca výrobky alebo časti daného konkrétneho projektu spolupracujú s cieľom zabezpečiť zhodu výrobku alebo časti s týmto projektom a zabezpečiť zachovanie letovej spôsobilosti výrobku alebo časti.

21L.A.6   Značenie

a)

Držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny typového osvedčenia alebo schválenia postupu opravy alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu špecifikuje označenie výrobkov alebo častí v súlade s podčasťou Q tejto prílohy.

b)

Organizácia alebo fyzická alebo právnická osoba vyrábajúca výrobky alebo časti označí tieto výrobky a časti v súlade s podčasťou Q tejto prílohy.

21L.A.7   Vedenie záznamov

Všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom alebo žiadateľom o typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu opravy alebo letové povolenie, ktoré podali vyhlásenie o súlade projektu, ktoré vydali vyhlásenie o projekčnej alebo výrobnej spôsobilosti, alebo vyrábajú výrobky alebo časti podľa tohto nariadenia musia:

a)

pri projektovaní výrobku alebo časti alebo ich zmenách alebo opravách zaviesť systém vedenia záznamov, ktorý zahŕňa požiadavky kladené na ich partnerov a subdodávateľov, a uchovávať príslušné projektové informácie/údaje a uchovávať ich k dispozícii agentúre s cieľom poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie zachovania ich letovej spôsobilosti a súladu s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

b)

pri výrobe výrobku alebo časti zaviesť systém vedenia záznamov a zaznamenať podrobnosti o práci týkajúcej sa zhody výrobkov alebo častí a požiadaviek kladených na ich partnerov a dodávateľov a uchovávať ich k dispozícii príslušnému orgánu s cieľom poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti výrobku a časti;

c)

pokiaľ ide o letové povolenia, okrem požiadaviek na vedenie záznamov stanovených v ustanovení 21.A.5 písm. c) prílohy I zaznamenávať všetky dokumenty predložené na preukázanie súladu s dodatočnými požiadavkami stanovenými v ustanovení 21L.A.241 písm. b) a uchovávať ich k dispozícii agentúre a príslušnému orgánu;

d)

uchovávať záznamy o spôsobilosti a kvalifikáciách pracovníkov, ktorí sú zapojení do projektovania alebo výroby a do nezávislej funkcie monitorovania súladu, ak sa to vyžaduje podľa ustanovení 21L.A.125 písm. c), 21L.A.175 písm. b) alebo 21L.A.175 písm. e).

21L.A.8   M Príručky

Držiteľ typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu vypracúva, uchováva a aktualizuje originály všetkých príručiek alebo odchýlok príručiek vyžadovaných príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania, príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na výrobok alebo časť z hľadiska ochrany životného prostredia a na požiadanie poskytne agentúre kópie.

21L.A.9   Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti

a)

Držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny projektu alebo postupu opravy alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu stanoví informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti typu lietadla a akejkoľvek súvisiacej časti, ktoré zodpovedajú tomuto projektu, počas celej prevádzkovej životnosti.

b)

Držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny projektu alebo postupu opravy alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu poskytne informácie stanovené v písmene a) pred uvoľnením tohto projektu do prevádzky.

c)

Pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti poskytuje:

1.

držiteľ typového osvedčenia alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu každému známemu vlastníkovi jedného alebo viacerých výrobkov pri jeho doručení alebo pri vydaní prvého osvedčenia o letovej spôsobilosti, prípadne obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti pre dotknuté lietadlo, podľa toho, čo nastane neskôr;

2.

držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia alebo schválenia malej zmeny alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu pre zmenu projektu všetkým známym prevádzkovateľom výrobku, ktorého sa zmena týka, po uvoľnení modifikovaného výrobku do prevádzky;

3.

držiteľ schválenia postupu opravy alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu pre postup opravy všetkým známym prevádzkovateľom výrobku, ktorého sa oprava týka, pri uvoľnení výrobku do prevádzky, v ktorom je použitý postup opravy. Opravený výrobok alebo časť sa môže uvoľniť do prevádzky pred dokončením príslušných pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, ale len na obmedzené obdobie prevádzky a po dohode s agentúrou.

Títo držitelia osvedčení alebo deklaranti následne sprístupnia tieto informácie na požiadanie akejkoľvek inej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie týchto pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti.

d)

Odchylne od písmena b) môže držiteľ typového osvedčenia alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu odložiť sprístupnenie časti pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré sa týkajú plánovitých realizačných pokynov s dlhou prípravnou lehotou, až po uvedení výrobku alebo modifikovaného výrobku do prevádzky, ale sprístupní ich skôr, ako sa použitie týchto údajov požaduje pre výrobok alebo modifikovaný výrobok.

e)

Držiteľ schválenia projektu alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu, od ktorého sa vyžaduje, aby poskytol pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s písmenom b), sprístupní aj všetky zmeny týchto pokynov všetkým známym prevádzkovateľom výrobku, ktorého sa zmena týka, a na požiadanie aj akejkoľvek inej osobe, od ktorej sa vyžaduje dodržiavanie týchto zmien.

21L.A.10   Prístup a vyšetrovanie

Všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom alebo žiadateľom o typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu väčšej opravy, letové povolenie, osvedčenie o letovej spôsobilosti, obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti, hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie, ktoré podali vyhlásenie o súlade projektu, svojej projekčnej alebo výrobnej spôsobilosti alebo ktoré vyrábajú lietadlá, motory, vrtule alebo časti podľa podčasti R tejto prílohy, musia:

a)

poskytnúť príslušnému orgánu prístup ku každému zariadeniu, výrobku, časti, dokumentu, záznamu, údajom, procesom, postupom alebo akémukoľvek inému materiálu a umožniť preskúmanie každého hlásenia a vykonať akúkoľvek inšpekciu a vykonať alebo zúčastniť sa na akejkoľvek skúške, ktorá je potrebná na overenie súladu a zachovania súladu s uplatniteľnými požiadavkami tohto oddielu;

b)

ak fyzická alebo právnická osoba využíva partnerov, dodávateľov alebo subdodávateľov, dohodnúť sa s nimi s cieľom zabezpečiť, aby príslušný orgán mal prístup a mohol vykonať vyšetrovanie, ako sa uvádza v písmene a).

21L.A.11   Zistenia a pripomienky

a)

Po prijatí oznámenia o zisteniach fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom alebo žiadateľom o typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenie postupu väčšej opravy, letové povolenie, osvedčenie o letovej spôsobilosti, obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti, hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie, ktorá podala vyhlásenie o súlade projektu, svojej projekčnej alebo výrobnej spôsobilosti alebo ktorá vyrába lietadlá, motory, vrtule alebo časti podľa podčasti R tejto prílohy, musí počas obdobia stanoveného príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.21 písmenom d) alebo e) prijať tieto kroky:

1.

určiť hlavnú príčinu(-y) nesúladu a faktor(-y) prispievajúce k nesúladu;

2.

stanoviť plán nápravných opatrení a predložiť ho príslušnému orgánu;

3.

preukázať zavedenie nápravných opatrení k spokojnosti príslušného orgánu.

b)

Náležite sa zohľadní pripomienka oznámená príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.21 písmenom f). Fyzická alebo právnická osoba zaznamená rozhodnutie prijaté v súvislosti s týmito pripomienkami.

21L.A.12   Prostriedky dosiahnutia súladu

a)

Právnická alebo fyzická osoba môže na dosiahnutie súladu s týmto nariadením použiť akékoľvek náhradné spôsoby dosiahnutia súladu k prijateľným spôsobom dosiahnutia súladu.

b)

Ak chce fyzická alebo právnická osoba organizácia využiť náhradný spôsob dosiahnutia súladu, pred jeho využitím poskytne príslušnému orgánu jeho úplný opis. Tento opis zahŕňa všetky revízie príručiek alebo postupov, ktoré môžu byť relevantné, ako aj vysvetlenie spôsobu dosiahnutia súladu s týmto nariadením.

c)

Fyzická alebo právnická osoba môže používať tento náhradný spôsob dosiahnutia súladu na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.

PODČASŤ B –   TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.21   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje postup podávania žiadostí o typové osvedčenia a stanovujú sa práva a povinnosti držiteľov a žiadateľov o tieto osvedčenia pre výrobky, ak ide o jeden z týchto výrobkov:

a)

letún s MTOM 2 000 kg alebo menej, a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre štyri osoby;

b)

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 2 000 kg alebo menej;

c)

balón;

d)

teplovzdušná vzducholoď;

e)

plynová vzducholoď pre cestujúcich projektovaná pre najviac štyri osoby;

f)

rotorové lietadlo s MTOM 1 200 kg alebo menej, a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre štyri osoby;

g)

piestový motor a pevná vrtuľa, ktorá je určená na inštaláciu do lietadla uvedeného v písmenách a) až f). V takýchto prípadoch musí byť dátový list typového osvedčenia náležite označený tak, aby umožňoval len inštaláciu motora alebo vrtule na takýchto lietadlách;

h)

gyroplány.

21L.A.22   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju projekčnú spôsobilosť v súlade s ustanovením 21L.A.23, môže požiadať o typové osvedčenie podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21L.A.23   Preukázanie projekčnej spôsobilosti

Žiadateľ o typové osvedčenie preukáže svoju projekčnú spôsobilosť prostredníctvom:

a)

držby schválenia projekčnej organizácie s podmienkami schválenia, ktoré sa vzťahujú na príslušnú kategóriu výrobku, vydaného agentúrou v súlade s oddielom A podčasťou J prílohy I (časti 21); alebo

b)

vyhlásenia svojej projekčnej spôsobilosti pre typ projekčných prác a kategóriu výrobku v súlade s podčasťou J tejto prílohy.

21L.A.24   Žiadosť o typové osvedčenie

a)

Žiadosť o typové osvedčenie sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

b)

Žiadosť o typové osvedčenie obsahuje minimálne:

1.

odôvodnenie, že žiadosť patrí do rozsahu pôsobnosti podľa ustanovenia 21L.A.21;

2.

predbežné popisné údaje o výrobku, zamýšľané použitie a typ prevádzky výrobku, pre ktorý sa požaduje osvedčenie;

3.

návrh predpisovej základne typového osvedčovania a príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktorý sa vypracuje v súlade s požiadavkami a možnosťami uvedenými v ustanoveniach 21L.B.43 a 21L.B.45;

4.

plán na dosiahnutie súladu s uvedením podrobných údajov o spôsoboch a metódach dosiahnutia súladu, ktorý žiadateľ aktualizuje v prípade zmien v projekte osvedčovania, ktoré majú vplyv na body 1 až 3 alebo akékoľvek zmeny spôsobov a metód dosiahnutia súladu.

c)

Žiadosť o typové osvedčenie platí 3 roky. V prípade, že typové osvedčenie nebolo vydané v tejto lehote, podá sa nová žiadosť v súlade s písmenami a) a b).

21L.A.25   Preukázanie súladu

a)

Žiadateľ o typové osvedčenie potom, čo agentúra prijme plán na preukázanie súladu, a v súlade s obsahom plánu:

1.

preukáže súlad s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania stanovenou a oznámenou agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.43;

2.

preukáže súlad s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.45; a

3.

poskytne agentúre spôsoby, ktorými preukázal tento súlad.

b)

Žiadateľ o typové osvedčenie poskytne agentúre zaznamenané odôvodnenie spôsobov dosiahnutia súladu v rámci dokumentácie o súlade podľa plánu na dosiahnutie súladu.

c)

Pri vykonávaní skúšok a kontrol na preukázanie súladu v súlade s písmenom a) žiadateľ pred vykonaním akejkoľvek skúšky overí a toto overenie zdokumentuje:

1.

pre každú skúšobnú vzorku, že:

i)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám navrhovaného typového návrhu;

ii)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom navrhovaného typového návrhu;

iii)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v navrhovanom typovom návrhu; a

2.

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na skúšku a príslušne kalibrované.

d)

Letové testy na účely získania typového osvedčenia sa vykonajú v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikovanými agentúrou. Žiadateľ o typové osvedčenie vykoná všetky letové testy potrebné na preukázanie súladu s príslušnou základňou typového osvedčovania. Letové testy musia zahŕňať obdobie prevádzky v konečnej konfigurácii s dostatočným trvaním, aby sa zabezpečilo, že pri prvom uvedení lietadla do prevádzky nevzniknú žiadne bezpečnostné problémy.

e)

Žiadateľ o typové osvedčenie agentúre umožní:

1.

preskúmať všetky údaje a informácie týkajúce sa preukázania súladu;

2.

zúčastniť sa na akejkoľvek skúške alebo inšpekcii na účely preukázania súladu alebo ich vykonať;

3.

vykonať fyzickú kontrolu prvého kusu uvedeného výrobku v konečnej konfigurácii s cieľom overiť súlad konštrukčného riešenia s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia a akékoľvek iné vyšetrovanie určené v súlade s ustanovením 21L.B.46.

f)

Po dokončení preukazovania súladu žiadateľ predloží agentúre vyhlásenie, že:

1.

preukázal súlad s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.43 a 21L.B.45 podľa plánu na preukázanie súladu; a

2.

nebola zistená žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že sa výrobok z hľadiska účelu, na ktorý sa osvedčovanie vyžaduje, stal nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný.

21L.A.26   Typový návrh

Žiadateľ o typové osvedčenie vymedzí typový návrh výrobku s cieľom umožniť jeho jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu, ktorý pozostáva z:

a)

výkresov a špecifikácie a zoznamov tých výkresov a špecifikácií, ktoré sú potrebné na vymedzenie konfigurácie a projektových prvkov výrobku;

b)

informácií o použitých materiáloch a procesoch;

c)

informácií o metódach výroby a montáže;

d)

prípadných obmedzení letovej spôsobilosti;

e)

požiadaviek na environmentálnu kompatibilitu; a

f)

z akýchkoľvek iných údajov, ktoré pri porovnaní umožňujú stanovenie letovej spôsobilosti, a podľa potreby aj environmentálnej kompatibility neskorších výrobkov rovnakého typu.

21L.A.27   Požiadavky na vydanie typového osvedčenia

Žiadateľ na vydanie typového osvedčenia:

a)

preukáže svoju projekčnú spôsobilosť v súlade s ustanovením 21L.A.23;

b)

preukáže súlad projektu v súlade s ustanovením 21L.A.25;

c)

v prípade typových osvedčení lietadla preukáže, že motor alebo vrtuľa, alebo oboje, ak sú nainštalované v lietadle, buď:

1.

majú typové osvedčenie vydané alebo stanovené v súlade s prílohou I (časťou 21) alebo vydané v súlade s touto prílohou; alebo

2.

boli zahrnuté do žiadosti o typové osvedčenie lietadla a žiadateľ zabezpečil súlad motora a vrtule počas preukazovania súladu podľa ustanovenia 21L.A.25;

d)

preukáže, že z fyzickej kontroly prvého kusu daného výrobku v konečnej konfigurácii alebo z akéhokoľvek iného vyšetrovania vykonaného agentúrou v súlade s ustanovením 21L.B.46 písm. c) a d) nezostali žiadne nevyriešené problémy.

21L.A.28   Povinnosti držiteľa typového osvedčenia

Držiteľ typového osvedčenia preberá povinnosti držiteľa typového osvedčenia stanovené v podčasti A tejto prílohy a naďalej spĺňa požiadavku spôsobilosti podľa ustanovenia 21L.A.22.

21L.A.29   Prenosnosť typového osvedčenia

Typové osvedčenie sa môže previesť na nového držiteľa za predpokladu, že agentúra v súlade s ustanovením 21L.B.49 overila, že fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa má typové osvedčenie previesť, je v súlade s ustanovením 21L.A.22 spôsobilá byť držiteľom typového osvedčenia a je schopná prevziať povinnosti držiteľa typového osvedčenia podľa ustanovenia 21L.A.28. Držiteľ typového osvedčenia alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce prijať osvedčenie, požiada agentúru, aby overila, či sú tieto podmienky splnené, a to formou a spôsobom, ktoré stanoví agentúra.

21L.A.30   Zachovanie platnosti typového osvedčenia

a)

Typové osvedčenie zostane v platnosti, pokiaľ:

1.

držiteľ neodovzdá typové osvedčenie;

2.

držiteľ typového osvedčenia zachováva súlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, pričom zohľadní ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami dohľadu, ako je uvedené v ustanovení 21L.B.21;

3.

agentúra nezruší typové osvedčenie v súlade s ustanovením 21L.B.22.

b)

Po odovzdaní alebo zrušení sa typové osvedčenie vráti agentúre.

PODČASŤ C –   VYHLÁSENIA O SÚLADE PROJEKTU LIETADLA

21L.A.41   Rozsah pôsobnosti

a)

V tejto podčasti sa stanovuje postup vyhlasovania súladu lietadla s projektom a stanovujú sa práva a povinnosti osôb, ktoré takéto vyhlásenia predkladajú.

b)

Táto podčasť sa vzťahuje na tieto kategórie lietadiel za predpokladu, že projekt lietadla neobsahuje nové alebo nezvyčajné projektové prvky:

1.

letún s MTOM 1 200 kg alebo menej, ktorý nie je poháňaný prúdovým motorom, a s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel pre dve osoby;

2.

vetroň alebo motorový vetroň s MTOM 1 200 kg alebo menej;

3.

balón projektovaný pre najviac štyri osoby;

4.

teplovzdušná vzducholoď pre cestujúcich projektovaná pre najviac štyri osoby.

c)

Na účely tejto podčasti sa projektový prvok považuje za nový alebo nezvyčajný, ak sa v čase vyhlásenia o súlade projektu na tento prvok nevzťahujú podrobné technické špecifikácie stanovené a sprístupnené agentúrou v súlade s ustanovením 21L.B.61.

21L.A.42   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba môže podať vyhlásenie o súlade projektu lietadla podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21L.A.43   Vyhlásenie o súlade projektu

a)

Pred vyrobením lietadla alebo dohodnutím sa s výrobnou organizáciou na výrobe lietadla musí fyzická alebo právnická osoba, ktorá projektuje dané lietadlo, vyhlásiť, že jeho projekt je v súlade s platnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v ustanovení 21L.A.45.

b)

Vyhlásenie sa podáva vo forme a spôsobom, ktoré stanoví agentúra, a obsahuje aspoň tieto informácie:

1.

meno osoby predkladajúcej vyhlásenie a jej adresa/miesto podnikania;

2.

jedinečné referenčné číslo na identifikáciu lietadla;

3.

uvedenie príslušných podrobných technických špecifikácií a príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia podľa ustanovenia 21L.A.45, s ktorými deklarant vyhlasuje súlad;

4.

podpísané vyhlásenie podané na výhradnú zodpovednosť osoby, ktorá podáva vyhlásenie, že projekt lietadla a prípadne motora alebo vrtule je v súlade s príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v bode 3 podľa plánu na preukázanie súladu uvedeného v písmene c) bode 3;

5.

podpísané vyhlásenie podané na výhradnú zodpovednosť osoby, ktorá podáva vyhlásenie, že táto osoba nezistila žiadne vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré by mohli spôsobiť, že lietadlo sa stane nebezpečné alebo environmentálne nekompatibilné s plánovaným použitím;

6.

podpísaný záväzok, že osoba, ktorá podáva vyhlásenie, prevezme povinnosti uvedené v ustanovení 21L.A.47;

7.

ak projekt lietadla, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie, zahŕňa motor alebo vrtuľu:

i)

referenčné číslo typového osvedčenia motora alebo vrtule vydaného alebo stanoveného v súlade s prílohou I (časťou 21) alebo vydaného v súlade s touto prílohou; alebo

ii)

v prípade piestových motorov a pevných vrtulí vyhlásenie, že vyhlásenie o súlade projektu lietadla sa vzťahuje na súlad motora alebo vrtule s príslušnými technickými špecifikáciami motora alebo vrtule;

8.

pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti:

9.

prevádzkové obmedzenia:

10.

dátový list pre letovú spôsobilosť a prípadne emisie;

11.

v prípade potreby dátový list pre hluk;

12.

akékoľvek ďalšie podmienky alebo obmedzenia predpísané pre lietadlo a prípadne motor alebo vrtuľu v príslušných podrobných technických špecifikáciách a príslušných požiadavkách na ochranu životného prostredia, s ktorými deklarant vyhlasuje súlad.

c)

Deklarant predloží agentúre vyhlásenie o súlade projektu uvedené v písmene b). Spolu s týmto vyhlásením deklarant poskytne agentúre:

1.

výkres lietadla;

2.

podrobný opis projektu lietadla vrátane všetkých konfigurácií, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie, prevádzkových charakteristík, projektových prvkov a akýchkoľvek obmedzení;

3.

plán na preukázanie súladu, v ktorom sa podrobne uvádzajú spôsoby dosiahnutia súladu s príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia počas preukazovania súladu;

4.

zaznamenané odôvodnenia súladu získané z činností preukazovania súladu, ktoré sa vykonalo v súlade s plánom na preukázanie súladu;

5.

ak sa súlad preukazuje vykonaním skúšok, zaznamenané odôvodnenie zhody skúšobných predmetov a zariadení, pričom sa preukáže:

i)

v prípade skúšobnej vzorky, že:

A)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám projektu;

B)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú projektovým výkresom; a

C)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v projekte;

ii)

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na skúšku a príslušne kalibrované;

6.

hlásenia, výsledky inšpekcií alebo skúšok, ktoré deklarant považoval za potrebné na určenie toho, či lietadlo a prípadne motor alebo vrtuľa spĺňa príslušné podrobné technické špecifikácie a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia.

21L.A.44   Činnosti preukazovania súladu na účely vyhlásenia o súlade projektu

Pred vydaním vyhlásenia o súlade projektu v súlade s ustanovením 21L.A.43 deklarant zodpovedný za projekt daného lietadla pre daný konkrétny projekt lietadla:

a)

vypracuje plán na preukázanie súladu, v ktorom sa podrobne uvedú prostriedky preukázania súladu, ktoré sa musia dodržiavať počas preukazovania súladu. Tento dokument sa bude podľa potreby aktualizovať;

b)

zaznamená odôvodnenie súladu v dokumentácii o súlade podľa plánu na preukázanie súladu;

c)

vykonáva skúšky a kontroly podľa potreby v súlade s plánom na preukázanie súladu;

d)

zabezpečí a zaznamená zhodu skúšobných predmetov a zariadení a zabezpečí, aby skúšobná vzorka zodpovedala špecifikáciám, výkresom, výrobným postupom, konštrukcii a montážnym prostriedkom v projekte;

e)

zabezpečí, aby skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, boli vhodné na skúšku a príslušne kalibrované;

f)

umožní agentúre vykonávať alebo sa zúčastňovať na akýchkoľvek inšpekciách alebo testoch lietadla v konečnej alebo dostatočne vyspelej projektovej a výrobnej konfigurácii, ktoré sú potrebné na stanovenie, že výrobok nemá žiadne vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré by spôsobili, že lietadlo sa stane nebezpečné alebo environmentálne nekompatibilné s plánovaným použitím;

g)

vykonáva letové testy v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikované agentúrou s cieľom zistiť, či lietadlo spĺňa príslušné podrobné technické špecifikácie a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia. Letové testovanie musí zahŕňať obdobie prevádzky v konečnej konfigurácii s dostatočným trvaním, aby sa zabezpečilo, že pri prvom uvedení lietadla do prevádzky nevzniknú žiadne bezpečnostné problémy.

21L.A.45   Podrobné technické špecifikácie a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na lietadlá podliehajúce vyhláseniu o súlade projektu

Deklarant preukáže súlad projektu lietadla s podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v ustanovení 21L.B.61, ktoré sa uplatňujú na dané lietadlo a ktoré sú platné v deň predloženia vyhlásenia o súlade projektu agentúre.

21L.A.46   Projektové údaje lietadla

a)

Deklarant jasne vymedzí projekt lietadla, aby sa umožnila jeho jedinečná a jednoznačná identifikácia.

b)

Projektové údaje lietadla, ktoré deklarant používa na jedinečné vymedzenie projektu lietadla, zahŕňajú:

1.

výkresy a špecifikácie a zoznamy tých výkresov a špecifikácií, ktoré sú potrebné na vymedzenie konfigurácie a projektových prvkov výrobku;

2.

informácie o použitých materiáloch a procesoch;

3.

informácie o metódach výroby a montáže;

4.

prípadné obmedzenia letovej spôsobilosti;

5.

požiadavky na environmentálnu kompatibilitu; a

6.

akékoľvek iné údaje, ktoré pri porovnaní umožňujú stanovenie letovej spôsobilosti, a podľa potreby aj environmentálnej kompatibility neskorších výrobkov rovnakého typu.

21L.A.47   Povinnosti deklaranta vyhlásenia o súlade projektu

Deklarant, ktorý agentúre predložil vyhlásenie o súlade projektu lietadla v súlade s ustanovením 21L.A.43, musí:

a)

po predložení vyhlásenia zabezpečiť, aby agentúra vykonala fyzickú kontrolu a letové testy prvého kusu tohto lietadla v konečnej alebo dostatočne vyspelej konfigurácii, aby sa zabezpečilo, že lietadlo dokáže dosiahnuť prijateľnú úroveň bezpečnosti a je environmentálne kompatibilné;

b)

uchovávať všetky podporné dokumenty k vyhláseniu o súlade projektu a na požiadanie ich sprístupniť agentúre;

c)

splniť všetky ostatné povinnosti vzťahujúce sa na deklaranta vyhlásenia o súlade projektu, ktoré sú uvedené v podčasti A tejto prílohy.

21L.A.48   Neprenosnosť vyhlásenia o súlade projektu lietadla

a)

Vyhlásenie o súlade projektu lietadla je neprenosné.

b)

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá preberá projekt lietadla, pre ktoré bolo predtým podané vyhlásenie o súlade projektu:

1.

predloží nové vyhlásenie o súlade projektu lietadla v súlade s touto podčasťou;

2.

preukáže, že deklarant, ktorý predtým podal vyhlásenie o súlade projektu lietadla, už nevykonáva činnosť alebo že súhlasil s prevodom projektových údajov lietadla;

3.

zaviaže sa dodržiavať všetky povinnosti vzťahujúce sa na osoby, ktoré predkladajú vyhlásenie o súlade projektu lietadla, uvedené v tejto podčasti podľa ustanovenia 21L.A.47.

PODČASŤ D –   ZMENY TYPOVÝCH OSVEDČENÍ

21L.A.61   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje:

a)

postup podávania žiadostí o schválenie zmien typových osvedčení pre výrobky osvedčené v súlade s touto prílohou za predpokladu, že zmenený výrobok stále patrí do rozsahu pôsobnosti ustanovenia 21L.A.21;

b)

práva a povinnosti držiteľov a žiadateľov o schválenia uvedené v písmene a);

c)

ustanovenia týkajúce sa štandardných zmien, ktoré si nevyžadujú schválenie.

21L.A.62   Štandardné zmeny

a)

Štandardné zmeny sú zmeny typového osvedčenia výrobku schváleného v súlade s oddielom B podčasťou B tejto prílohy:

1.

ktoré sa riadia projektovými údajmi zahrnutými do certifikačných špecifikácií vydaných agentúrou, obsahujúcich prijateľné metódy, techniky a postupy na vykonávanie a identifikáciu štandardných zmien vrátane súvisiacich pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti; a

2.

ktoré nie sú v rozpore s údajmi držiteľa tohto typového osvedčenia.

b)

Na štandardné zmeny sa nevzťahujú ustanovenia 21L.A.63 až 21LA.70.

21L.A.63   Klasifikácia zmien v typovom osvedčení

a)

Zmeny v typovom osvedčení sa klasifikujú ako malé alebo závažné.

b)

„Malá zmena“ je zmena, ktorá nemá podstatnejší vplyv na hmotnosť, vyváženie, pevnosť konštrukcie, spoľahlivosť, osvedčené úrovne hluku alebo emisií, prevádzkové charakteristiky, alebo iné charakteristiky ovplyvňujúce letovú spôsobilosť alebo environmentálnu kompatibilitu výrobku.

c)

Všetky ostatné zmeny sú „závažné zmeny“, iba ak by zmena projektu, výkonu, ťahu alebo hmotnosti bola taká rozsiahla, že by bolo potrebné v zásade úplné vyšetrovanie súladu s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania alebo s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia alebo s príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami, pričom v takom prípade sa projekt osvedčí v súlade s podčasťou B tejto prílohy.

d)

Požiadavky na schvaľovanie malých zmien sú stanovené v ustanovení 21L.A.67.

e)

Požiadavky na schvaľovanie závažných zmien sú stanovené v ustanovení 21L.A.68.

21L.A.64   Oprávnenosť

a)

Len držiteľ typového osvedčenia môže požiadať o schválenie závažnej zmeny typového osvedčenia podľa tejto podčasti; všetci ostatní žiadatelia o schválenie závažnej zmeny typového osvedčenia sa riadia ustanoveniami podčasti E tejto prílohy.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie malej zmeny typového osvedčenia podľa tejto podčasti.

21L.A.65   Žiadosť o zmenu typového osvedčenia

a)

Žiadosť o schválenie zmeny typového osvedčenia sa predloží formou a spôsobom, ktoré stanoví agentúra.

b)

V prípade závažnej zmeny typového osvedčenia žiadateľ zahrnie do žiadosti plán na preukázanie súladu s cieľom preukázať súlad v súlade s ustanovením 21L.A.66, spolu s návrhom predpisovej základne typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, pripravenými v súlade s požiadavkami a možnosťami uvedenými v ustanovení 21L.B.81.

21L.A.66   Preukázanie súladu

a)

Žiadateľ o závažnú zmenu typového osvedčenia preukáže súlad s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.81 a poskytne agentúre spôsoby, ktorými preukázal tento súlad.

b)

Žiadateľ o závažnú zmenu typového osvedčenia poskytne agentúre zaznamenané odôvodnenie spôsobov dosiahnutia súladu podľa plánu na preukázanie súladu.

c)

Pri vykonávaní skúšok a kontrol na preukázanie súladu v súlade s písmenom a) žiadateľ pred vykonaním akejkoľvek skúšky overí a toto overenie zdokumentuje:

1.

v prípade skúšobnej vzorky, že:

i)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám navrhovaného zmeneného typového návrhu;

ii)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom navrhovaného zmeneného typového návrhu;

iii)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v navrhovanom zmenenom typovom návrhu; a

2.

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na skúšku a príslušne kalibrované.

d)

Letové testy na účely získania schválenia závažnej zmeny typového osvedčenia sa vykonajú v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikovanými agentúrou. Žiadateľ o závažnú zmenu typového osvedčenia vykoná všetky letové testy potrebné na stanovenie súladu s príslušnou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

e)

Žiadateľ o závažnú zmenu typového osvedčenia agentúre umožní:

1.

preskúmať všetky údaje a informácie týkajúce sa preukázania súladu;

2.

zúčastniť sa na akejkoľvek skúške alebo inšpekcii na účely preukázania súladu alebo ich vykonať; a

3.

ak sa to považuje za potrebné, vykonať fyzickú kontrolu prvého kusu uvedeného výrobku v konečnej zmenenej konfigurácii s cieľom overiť súlad projektu s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

f)

Po dokončení preukazovania súladu žiadateľ vyhlási agentúre, že:

1.

preukázal súlad s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.81 podľa plánu na preukázanie súladu; a

2.

nebola zistená žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že sa zmenený výrobok z hľadiska účelu, na ktorý sa osvedčovanie vyžaduje, stal nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný.

21L.A.67   Požiadavky na schválenie malej zmeny typového osvedčenia

Žiadateľ na vydanie schválenia malej zmeny typového osvedčenia musí:

a)

preukázať, že zmena a oblasti ovplyvnené zmenou sú v súlade:

1.

s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia zahrnutými prostredníctvom odkazu v typovom osvedčení; alebo

2.

ak sa tak žiadateľ rozhodne, s certifikačnými špecifikáciami, ktoré sú uplatniteľné na výrobok v deň podania žiadosti o zmenu;

b)

podať vyhlásenie o súlade s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú v súlade s písmenom a) bodom 1 alebo s certifikačnými špecifikáciami zvolenými v súlade s písmenom a) bodom 2, zaznamenať odôvodnenia súladu v dokumentácii súladu a zaznamenať, že nebola identifikovaná žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že zmenený výrobok sa stane nebezpečný pre použitia, na ktoré sa požaduje osvedčenie;

c)

predložiť agentúre odôvodnenie súladu pre zmenu a vyhlásenie o súlade.

21L.A.68   Požiadavky na schválenie závažnej zmeny typového osvedčenia

Žiadateľ na vydanie schválenia závažnej zmeny typového osvedčenia musí:

a)

preukázať, že zmena a oblasti ovplyvnené zmenou sú v súlade s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré agentúra stanovila a oznámila žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.81;

b)

preukázať súlad podľa ustanovenia 21L.A.66;

c)

preukázať, že z fyzickej kontroly prvého kusu daného výrobku v konečnej zmenenej konfigurácii, vykonanej agentúrou v súlade s ustanovením 21L.A.66 písm. e) bodom 3 nezostali žiadne nevyriešené problémy.

21L.A.69   Schválenie zmeny typového osvedčenia na základe oprávnenia

a)

Schválená projekčná organizácia môže vydať schválenie zmeny typového osvedčenia, ktorú projektovala, namiesto agentúry bez žiadosti podľa ustanovenia 21L.A.65 v súlade s rozsahom jej oprávnení stanovených v ustanovení 21.A.263 písm. c) bodoch 2 a 8 prílohy I (časti 21), ako sa uvádza v podmienkach schválenia.

b)

Pri vydávaní schválenia zmeny typového osvedčenia v súlade s písmenom a) projekčná organizácia musí:

1.

zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky podklady a odôvodnenia;

2.

zabezpečiť, aby bol súlad zmeny s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa ustanovenia 21L.A.67 písm. a) bodu 1 alebo ustanovenia 21L.A.68 písm. a) preukázaný a deklarovaný v súlade s ustanovením 21L.A.66;

3.

potvrdiť, že nezistila:

i)

žiadny nesúlad s predpisovou základňou typového osvedčovania alebo prípadne s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia alebo so zvolenými certifikačnými špecifikáciami;

ii)

žiadnu vlastnosť alebo charakteristiku zmeny, ktorá by mohla spôsobiť, že by sa zmenený výrobok z hľadiska účelov, na ktoré sa osvedčovanie vyžaduje, stal nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný;

4.

obmedziť schválenie zmeny typového osvedčenia na špecifickú konfiguráciu (konfigurácie) v typovom osvedčení, na ktoré sa zmena vzťahuje.

21L.A.70   Povinnosti súvisiace s malými zmenami typového osvedčenia

Držiteľ schválenia malej zmeny typového osvedčenia zabezpečí, aby boli splnené povinnosti držiteľov schválenia malej zmeny podľa podčasti A tejto prílohy.

PODČASŤ E –   DOPLNKOVÉ TYPOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.81   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje postup pre fyzické alebo právnické osoby iné ako držiteľ uvedeného typového osvedčenia, pokiaľ ide o žiadosti o schválenie závažných zmien typových osvedčení, vydaných podľa prílohy I (časti 21) alebo tejto prílohy, výrobkov v rozsahu pôsobnosti ustanovenia 21L.A.21, za predpokladu, že zmenený výrobok stále patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného ustanovenia, a stanovujú sa v nej práva a povinnosti držiteľov uvedených osvedčení a žiadateľov o ne.

21L.A.82   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala, ešte preukazuje, alebo podala vyhlásenie o svojej projekčnej spôsobilosti v súlade s ustanovením 21L.A.83, môže požiadať o doplnkové typové osvedčenie podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21L.A.83   Preukázanie projekčnej spôsobilosti

Žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie preukáže svoju projekčnú spôsobilosť prostredníctvom:

a)

držby schválenia projekčnej organizácie s podmienkami schválenia, ktoré sa vzťahujú na príslušnú kategóriu výrobku, vydaného agentúrou v súlade s oddielom A podčasťou J prílohy I (časti 21); alebo

b)

podania vyhlásenia o svojej projekčnej spôsobilosti pre rozsah pôsobnosti výrobku v súlade s podčasťou J tejto prílohy.

21L.A.84   Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie

a)

Žiadosť o doplnkové typové osvedčenie sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

b)

Pri podávaní žiadosti o doplnkové typové osvedčenie žiadateľ:

1.

zahrnie do žiadosti informácie požadované v ustanovení 21L.A.65 písm. b);

2.

uvedie, či pripravil alebo pripraví certifikačné údaje úplne sám alebo na základe dohody s vlastníkom údajov typového osvedčovania.

21L.A.85   Preukázanie súladu

a)

Žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie preukáže súlad s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.101 a poskytne agentúre spôsoby, ktorými preukázal tento súlad.

b)

Žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie poskytne agentúre zaznamenané odôvodnenie spôsobov dosiahnutia súladu v rámci dokumentácie o súlade podľa plánu na preukázanie súladu.

c)

Pri vykonávaní skúšok a kontrol na preukázanie súladu v súlade s písmenom a) žiadateľ pred vykonaním akejkoľvek skúšky overí a toto overenie zdokumentuje:

1.

v prípade skúšobnej vzorky, že:

i)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám navrhovaného zmeneného typového návrhu;

ii)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom navrhovaného zmeneného typového návrhu;

iii)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v navrhovanom zmenenom typovom návrhu; a

2.

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na test a príslušne kalibrované.

d)

Letové testy na účely získania doplnkového typového osvedčenia sa vykonajú v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikovanými agentúrou. Žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie vykoná všetky letové testy potrebné na stanovenie súladu s príslušnou základňou typového osvedčovania.

e)

Žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie agentúre umožní:

1.

preskúmať všetky údaje a informácie týkajúce sa preukázania súladu;

2.

zúčastniť sa na akejkoľvek skúške alebo inšpekcii na účely preukázania súladu alebo ich vykonať; a

3.

vykonať fyzickú kontrolu prvého kusu uvedeného výrobku v konečnej zmenenej konfigurácii s cieľom overiť súlad projektu s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

f)

Po dokončení preukazovania súladu žiadateľ o doplnkové typové osvedčenie podá agentúre vyhlásenie, že:

1.

preukázal súlad s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.101 podľa plánu na preukázanie súladu; a

2.

nebola zistená žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že sa zmenený výrobok z hľadiska účelu, na ktorý sa osvedčovanie vyžaduje, stal nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný.

21L.A.86   Požiadavky na schválenie doplnkového typového osvedčenia

a)

Žiadateľ na vydanie doplnkového typového osvedčenia:

1.

preukáže svoju projekčnú spôsobilosť v súlade s ustanovením 21L.A.83;

2.

preukáže, že zmena typového osvedčenia a oblasti ovplyvnené zmenou sú v súlade s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré stanovila agentúra v súlade s ustanovením 21L.B.101;

3.

preukáže súlad podľa ustanovenia 21L.A.85;

4.

v prípade špecifikovania, že žiadateľ poskytol certifikačné údaje na základe dohody s vlastníkom údajov typového osvedčovania v súlade s ustanovením 21L.A.84 písm. b), preukáže, že držiteľ typového osvedčenia:

i)

nemá žiadne technické námietky voči informáciám predloženým podľa ustanovenia 21L.A.65; a

ii)

sa dohodol so žiadateľom na spolupráci s cieľom splniť všetky povinnosti na zachovanie letovej spôsobilosti zmeneného výrobku prostredníctvom súladu s ustanoveniami 21L.A.28 a 21L.A.88.

5.

preukáže, že z fyzickej kontroly prvého kusu daného výrobku v konečnej zmenenej konfigurácii, vykonanej agentúrou v súlade s ustanovením 21L.A.85 písm. e) bodom 3 nezostali žiadne nevyriešené problémy.

b)

Doplnkové typové osvedčenie sa obmedzí na špecifickú konfiguráciu (konfigurácie) v typovom osvedčení, na ktoré sa príslušná závažná zmena vzťahuje.

21L.A.87   Schválenie doplnkového typového osvedčenia na základe oprávnenia

a)

Schválená projekčná organizácia môže vydať schválenie doplnkového typového osvedčenia pre závažnú zmenu, ktorú projektovala, namiesto agentúry bez žiadosti podľa ustanovenia 21L.A.84 v súlade s rozsahom jej oprávnení stanovených v ustanovení 21.A.263 písm. c) bode 9 prílohy I (časti 21), ako sa uvádza v podmienkach schválenia.

b)

Pri vydávaní doplnkového typového osvedčenia v súlade s písmenom a) projekčná organizácia musí:

1.

zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky podklady a odôvodnenia;

2.

zabezpečiť, aby bol preukázaný a deklarovaný súlad zmeny s predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

3.

potvrdiť, že nezistila:

i)

žiadny nesúlad s predpisovou základňou typového osvedčovania alebo prípadne s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia alebo so zvolenými certifikačnými špecifikáciami;

ii)

žiadnu vlastnosť alebo charakteristiku zmeny, ktorá by mohla spôsobiť, že by sa zmenený výrobok z hľadiska účelov, na ktoré sa osvedčovanie vyžaduje, stal nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný;

4.

obmedziť schválenie doplnkového typového osvedčenia na špecifickú konfiguráciu (konfigurácie) v typovom osvedčení, na ktoré sa zmena vzťahuje.

21L.A.88   Povinnosti držiteľa doplnkového typového osvedčenia

Každý držiteľ doplnkového typového osvedčenia preberá povinnosti držiteľa doplnkového typového osvedčenia stanovené v podčasti A tejto prílohy a naďalej spĺňa požiadavku spôsobilosti podľa ustanovenia 21L.A.82.

21L.A.89   Prenosnosť doplnkového typového osvedčenia

Doplnkové typové osvedčenie sa môže previesť na nového držiteľa za predpokladu, že agentúra overila, že fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa má typové osvedčenie previesť, je v súlade s ustanovením 21L.A.83 oprávnená byť držiteľom doplnkového typového osvedčenia a je schopná prevziať povinnosti držiteľa doplnkového typového osvedčenia podľa ustanovenia 21L.A.88.

21L.A.90   Zachovanie platnosti doplnkového typového osvedčenia

a)

Doplnkové typové osvedčenie zostane v platnosti, pokiaľ:

1.

držiteľ neodovzdá doplnkové typové osvedčenie;

2.

držiteľ doplnkového typového osvedčenia zachová súlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, pričom zohľadní ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami dohľadu, ako je uvedené v ustanovení 21L.B.21;

3.

agentúra nezruší doplnkové typové osvedčenie v súlade s ustanovením 21L.B.22.

b)

Po odovzdaní alebo zrušení sa typové osvedčenie vráti agentúre.

21L.A.91   Zmeny časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie

a)

Malá zmena časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, sa schvaľuje v súlade s podčasťou D tejto prílohy.

b)

Závažná zmena tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, sa schvaľuje ako samostatné doplnkové typové osvedčenie v súlade s touto podčasťou.

c)

Odchylne od písmena b) závažná zmena tej časti výrobku, na ktorú sa vzťahuje doplnkové typové osvedčenie, predložená samotným držiteľom doplnkového typového osvedčenia môže byť schválená ako zmena existujúceho doplnkového typového osvedčenia v súlade s ustanoveniami 21L.A.63 až 21L.A.69.

PODČASŤ F –   ZMENY LIETADIEL, PRE KTORÉ BOLO PODANÉ VYHLÁSENIE O SÚLADE PROJEKTU

21L.A.101   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú:

a)

postup vyhlásenia o súlade zmeny projektu lietadla, ktoré bolo predmetom vyhlásenia podaného v súlade s podčasťou C tejto prílohy;

b)

práva a povinnosti deklaranta predkladajúceho vyhlásenie o súlade zmeny uvedené v písmene a); a

c)

ustanovenia týkajúce sa štandardných zmien, ktoré si nevyžadujú vyhlásenie o súlade projektu.

21L.A.102   Štandardné zmeny

a)

Štandardné zmeny sú zmeny projektu lietadla, ktoré bolo predmetom vyhlásenia podaného v súlade s podčasťou C tejto prílohy a ktoré:

1.

sa riadia projektovými údajmi zahrnutými do certifikačných špecifikácií vydaných agentúrou, obsahujúcich prijateľné metódy, techniky a postupy na vykonávanie a identifikáciu štandardných zmien vrátane súvisiacich pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti; a

2.

nie sú v rozpore s projektovými údajmi, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o súlade projektu lietadla podané v súlade s podčasťou C tejto prílohy.

b)

Na štandardné zmeny sa nevzťahujú ustanovenia 21L.A.103 až 21LA.108.

21L.A.103   Klasifikácia zmien projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu

a)

Zmeny projektu lietadla, ktoré bolo predmetom vyhlásenia podaného v súlade s podčasťou C tejto prílohy, sa klasifikujú ako malé alebo závažné podľa kritérií stanovených v ustanovení 21L.A.63 písm. b) a c).

b)

Súlad projektu malej zmeny sa vyhlasuje v súlade s ustanovením 21L.A.105.

c)

Súlad projektu závažnej zmeny sa vyhlasuje v súlade s ustanovením 21L.A.107.

21L.A.104   Oprávnenosť

a)

Deklarant, ktorý podal vyhlásenie o súlade projektu lietadla v súlade s podčasťou C tejto prílohy, môže podať vyhlásenie o súlade malej zmeny projektu lietadla za podmienok stanovených v tejto podčasti. Okrem toho takéto vyhlásenie o súlade môže za podmienok stanovených v tejto podčasti vydať aj projekčná organizácia schválená v súlade s ustanovením 21.A.263 písm. c) bodom 3 prílohy I (časti 21).

b)

Iba deklarant, ktorý podal vyhlásenie o súlade projektu lietadla v súlade s podčasťou C tejto prílohy, môže vyhlásiť súlad závažnej zmeny projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C tejto prílohy, za podmienok stanovených v tejto podčasti.

c)

Odchylne od ustanovenia 21.L.A.104 písm. b), ak deklarant, ktorý podal vyhlásenie o súlade projektu lietadla v súlade s podčasťou C tejto prílohy, už nevykonáva činnosť alebo nereaguje na žiadosti o zmeny projektu, súlad zmeneného projektu lietadla môže vyhlásiť v súlade s podčasťou C tejto prílohy aj projekčná organizácia schválená v súlade s ustanovením 21.A.263 písm. c) bodom 4 prílohy I (časti 21) v rozsahu svojich podmienok schválenia alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá je schopná prevziať povinnosti stanovené v ustanovení 21L.A.47 v súvislosti s uvedeným zmeneným lietadlom.

21L.A.105   Vyhlásenie o súlade projektu pre malé zmeny

a)

Pred inštaláciou alebo začlenením malej zmeny projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C tejto prílohy, alebo pred dohodou s výrobnou organizáciou o jej inštalácii alebo začlenení, organizácia, ktorá projektovala túto malú zmenu, vyhlási, že projekt tejto malej zmeny je v súlade:

1.

buď s podrobnými technickými špecifikáciami začlenenými prostredníctvom odkazu do vyhlásenia o súlade projektu lietadla, s výnimkou prípadov, keď tieto podrobné technické špecifikácie alebo ich časti už nie sú uplatniteľné v súlade s ustanovením 21L.B.61, pretože agentúra zistila, že zo skúseností s inými podobnými výrobkami v prevádzke alebo výrobkami s podobnými projektovými prvkami vyplýva, že môže nastať nebezpečný stav, a podrobné technické špecifikácie, na ktoré sa odkazovalo vo vyhlásení o súlade projektu lietadla, tento nebezpečný stav neriešia, alebo

2.

s podrobnými technickými špecifikáciami uplatniteľnými v deň podania vyhlásenia v súlade s ustanovením 21L.B.61, ak si ich zvolí deklarant; a

3.

s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v ustanovení 21L.B.61, ktoré sú uplatniteľné v deň podania vyhlásenia.

b)

Vyhlásenie o súlade projektu sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

c)

Deklarant alebo organizácia, ktorá navrhla malú zmenu, vedie register malých zmien projektu lietadla, v prípade ktorého bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, a na požiadanie sprístupní agentúre každé vyhlásenie podané v súlade s písmenom a).

21L.A.106   Povinnosti osoby podávajúcej vyhlásenie o súlade projektu malej zmeny

Každá osoba, ktorá podala vyhlásenie o súlade malej zmeny projektu lietadla v súlade s ustanovením 21L.A.105, musí:

a)

viesť register týchto vyhlásení a na požiadanie ich sprístupniť agentúre;

b)

uchovávať všetky podporné dokumenty k vyhláseniu o súlade projektu a na požiadanie ich sprístupniť agentúre;

c)

splniť všetky ostatné povinnosti deklaranta vyhlásenia o súlade projektu uvedené v podčasti A tejto prílohy.

21L.A.107   Vyhlásenie o súlade projektu pre závažné zmeny

a)

Pred inštaláciou alebo začlenením závažnej zmeny projektu lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C tejto prílohy, alebo pred dohodou s výrobnou organizáciou o jej inštalácii alebo začlenení organizácia, ktorá projektovala túto závažnú zmenu, vyhlási, že projekt tejto závažnej zmeny a oblasti, ktoré táto zmena ovplyvňuje, sú v súlade:

1.

buď s podrobnými technickými špecifikáciami začlenenými prostredníctvom odkazu do vyhlásenia o súlade projektu lietadla, s výnimkou prípadov, keď tieto podrobné technické špecifikácie alebo ich časti už nie sú uplatniteľné v súlade s ustanovením 21L.B.61, pretože agentúra zistila, že zo skúseností s inými podobnými výrobkami v prevádzke alebo výrobkami s podobnými projektovými prvkami vyplýva, že môže nastať nebezpečný stav, a podrobné technické špecifikácie, na ktoré sa odkazovalo vo vyhlásení o súlade projektu lietadla, tento nebezpečný stav neriešia, alebo

2.

s podrobnými technickými špecifikáciami uplatniteľnými v deň podania vyhlásenia v súlade s ustanovením 21L.B.61, ak si ich zvolí deklarant; a

3.

príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia uvedené v ustanovení 21L.B.61, ktoré sú uplatniteľné v deň podania vyhlásenia.

b)

Vyhlásenie o súlade projektu sa predloží vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

c)

Vyhlásenie obsahuje minimálne tieto informácie:

1.

meno osoby predkladajúcej vyhlásenie a jej adresa/miesto podnikania;

2.

referenčné číslo vyhlásenia lietadla, ktorého sa závažná zmena týka;

3.

jedinečné referenčné číslo na identifikáciu závažnej zmeny;

4.

uvedenie podrobných technických špecifikácií a príslušných požiadaviek na ochranu životného prostredia, s ktorými deklarant vyhlasuje súlad;

5.

podpísané vyhlásenie vydané na výhradnú zodpovednosť osoby, ktorá podáva vyhlásenie, že projekt závažnej zmeny je v súlade s podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v bode 4 podľa plánu na preukázanie súladu uvedeného v písmene d) bode 3;

6.

podpísané vyhlásenie vydané na výhradnú zodpovednosť osoby, ktorá vydáva vyhlásenie, že táto osoba nezistila žiadne vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré by mohli spôsobiť, že lietadlo sa stane nebezpečné alebo environmentálne nekompatibilné s plánovaným použitím;

7.

podpísaný záväzok, že osoba, ktorá podáva vyhlásenie, prevezme povinnosti uvedené v ustanovení 21L.A.47, pokiaľ ide o zmenený projekt lietadla;

8.

pokyny pre zachovanie letovej spôsobilosti:

9.

prevádzkové obmedzenia, ak sa zmenia;

10.

dátový list pre letovú spôsobilosť a prípadne záznam o splnení požiadaviek na emisie;

11.

v prípade potreby dátový list pre hluk;

12.

akékoľvek ďalšie podmienky alebo obmedzenia predpísané pre lietadlo v príslušných podrobných technických špecifikáciách a príslušných požiadavkách na ochranu životného prostredia, s ktorými deklarant vyhlasuje súlad.

d)

Deklarant, ktorý projektuje závažnú zmenu, predloží agentúre vyhlásenie uvedené v písmene c). Spolu s týmto vyhlásením deklarant poskytne agentúre:

1.

opis závažnej zmeny;

2.

základné údaje o závažnej zmene vrátane prevádzkových charakteristík, projektových prvkov a akýchkoľvek obmedzení;

3.

plán na preukázanie súladu, v ktorom sa podrobne uvedú prostriedky preukázania súladu, ktoré sa dodržiavali počas preukazovania súladu;

4.

zaznamenané odôvodnenia súladu v rámci údajov o súlade získaných z činností preukazovania súladu, ktoré sa vykonalo v súlade s plánom na preukázanie súladu;

5.

spôsoby, ktorými sa preukáže takýto súlad s príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia uvedenými v ustanovení 21L.B.61;

6.

ak sa súlad preukazuje vykonaním skúšok, zaznamenané odôvodnenie zhody skúšobných predmetov a zariadení, pričom sa preukáže:

i)

v prípade skúšobnej vzorky, že:

A)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám projektu;

B)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom projektu; a

C)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v projekte;

ii)

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na skúšku a príslušne kalibrované;

7.

hlásenia, výsledky inšpekcií alebo skúšok, ktoré deklarant považoval za potrebné na určenie toho, či lietadlo spĺňa príslušné podrobné technické špecifikácie a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia.

e)

Vyhlásenie o závažnej zmene vyhlásenia o súlade projektu sa obmedzí na špecifickú konfiguráciu (konfigurácie) vo vyhlásení o súlade projektu, na ktoré sa zmena vzťahuje.

21L.A.108   Činnosti preukazovania súladu s vyhlásením o súlade závažnej zmeny

Pred podaním vyhlásenia o súlade podľa ustanovenia 21L.A.107 deklarant pre daný konkrétny projekt:

a)

vypracuje plán na preukázanie súladu, v ktorom sa podrobne uvedú spôsoby preukázania súladu, ktoré sa musia dodržiavať počas preukazovania súladu. Tento dokument sa bude podľa potreby aktualizovať;

b)

zaznamená odôvodnenie súladu v rámci dokumentácie o súlade podľa plánu na preukázanie súladu;

c)

vykonáva skúšky a kontroly podľa potreby v súlade s plánom na preukázanie súladu;

d)

zabezpečí a zaznamená zhodu skúšobných predmetov a zariadení a zabezpečí, aby skúšobná vzorka zodpovedala špecifikáciám, výkresom, výrobným postupom, konštrukcii a montážnym prostriedkom v projekte;

e)

zabezpečí, aby skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, boli vhodné na skúšku a príslušne kalibrované;

f)

umožní agentúre vykonávať alebo sa zúčastňovať na akýchkoľvek inšpekciách alebo skúškach lietadla v konečnej alebo dostatočne vyspelej projektovej a výrobnej konfigurácii, ktoré sú potrebné na stanovenie, že zmenený výrobok nemá žiadne vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré by spôsobili, že sa lietadlo stane nebezpečné alebo environmentálne nekompatibilné s plánovaným použitím;

g)

vykonáva letové testy v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikované agentúrou v rozsahu, v akom je potrebné zistiť, či lietadlo spĺňa príslušné podrobné technické špecifikácie a príslušné požiadavky na ochranu životného prostredia.

PODČASŤ G –   DEKLAROVANÉ VÝROBNÉ ORGANIZÁCIE

21L.A.121   Rozsah pôsobnosti

a)

V tejto podčasti sa stanovujú:

1.

postupy podávania vyhlásení o výrobnej spôsobilosti fyzických a právnických osôb, ktoré preukazujú zhodu výrobkov a častí s príslušnými projektovými údajmi;

2.

práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré podávajú vyhlásenie o výrobnej spôsobilosti uvedené v bode 1.

b)

Organizácie, ktoré podali vyhlásenie o výrobnej spôsobilosti v súlade s touto podčasťou, môžu vyrábať tieto kategórie výrobkov a častí:

1.

výrobky a časti, ktorých projekt bol osvedčený v súlade s touto prílohou;

2.

lietadlá, na ktorých projekt sa vzťahuje vyhlásenie v súlade s touto prílohou, a ich motory, vrtule a časti.

21L.A.122   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „organizácia“) môže vyhlásiť svoju výrobnú spôsobilosť podľa tejto podčasti, ak táto osoba:

a)

požiadala alebo má v úmysle požiadať o schválenie projektu výrobku alebo časti v súlade s touto prílohou; alebo

b)

deklarovala alebo má v úmysle deklarovať súlad projektu lietadla v súlade s touto prílohou; alebo

c)

spolupracuje s držiteľom alebo žiadateľom o schválenie projektu výrobku, ktoré sa má vydať alebo je vydané v súlade s touto prílohou, alebo spolupracuje s organizáciou, ktorá deklarovala alebo má v úmysle deklarovať súlad projektu lietadla v súlade s touto prílohou, s cieľom zabezpečiť, aby bol vyrobený výrobok alebo časť v súlade s uvedeným projektom, a zabezpečiť zachovanie letovej spôsobilosti výrobku alebo časti.

21L.A.123   Vyhlásenie výrobnej spôsobilosti

a)

Pred výrobou akýchkoľvek výrobkov alebo častí musí organizácia, ktorá má v úmysle preukázať zhodu týchto výrobkov alebo častí s príslušnými projektovými údajmi, vyhlásiť svoju výrobnú kapacitu.

b)

Vyhlásenie, a akékoľvek jeho prípadné zmeny sa uskutočnia formou a spôsobom, ktorý stanoví príslušný orgán.

c)

Vyhlásenie musí obsahovať informácie potrebné na to, aby sa príslušný orgán oboznámil s organizáciou a plánovaným rozsahom prác, a musí obsahovať aspoň tieto informácie:

1.

registrovaný názov organizácie;

2.

kontaktné údaje o registrovanej adrese hlavného miesta podnikania organizácie a prípadne kontaktných a prevádzkových lokalitách organizácie;

3.

mená a kontaktné údaje zodpovedného manažéra organizácie vymenovaného v súlade s ustanovením 21L.A.125 písm. c) bodom 1;

4.

plánovaný rozsah prác;

5.

predpokladaný dátum začatia výroby;

6.

vyhlásenie potvrdzujúce, že organizácia:

i)

má systém riadenia výroby v súlade s ustanovením 21L.A.124 písm. a); a

ii)

bude udržiavať systém riadenia výroby v súlade s touto podčasťou;

7.

vyhlásenie potvrdzujúce, že organizácia bude dodržiavať procesy a postupy stanovené v súlade s ustanovením 21L.A.124 písm. d);

8.

vyhlásenie, že organizácia súhlasí s prevzatím povinností deklarovanej výrobnej organizácie v súlade s ustanovením 21L.A.127.

d)

Vyhlásenie o výrobnej spôsobilosti sa predloží príslušnému orgánu.

21L.A.124   Systém riadenia výroby

a)

Deklarovaná výrobná organizácia vytvorí, zavedie a udržiava systém riadenia výroby s jasnou zodpovednosťou a hranicami zodpovednosti v celej organizácii, ktorý:

1.

zodpovedá povahe a zložitosti jej činností a veľkosti organizácie a zohľadňuje nebezpečenstvá a súvisiace riziká spojené s týmito činnosťami;

2.

je zriadený pod zodpovednosťou zodpovedného manažéra vymenovaného podľa ustanovenia 21L.A.125 písm. c) bodu 1.

b)

Systém riadenia výroby zahŕňa prostriedky na riadenie kvality udržiavaním systému kvality, ktorý musí:

1.

zabezpečiť, aby každý výrobok alebo časť vyrobená deklarovanou výrobnou organizáciou alebo jej partnermi, alebo dodaná externou stranou alebo zadaná subdodávateľsky externej strane zodpovedala príslušným projektovým údajom a nachádzala sa v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

2.

v rozsahu svojich aktivít podľa potreby zriadiť, vykonávať a udržiavať kontrolné postupy pre:

i)

vydanie, schválenie alebo zmenu dokumentu;

ii)

audit, kontrolu a posúdenie dodávateľov a subdodávateľov;

iii)

overenie, že dodávané výrobky, časti, materiály a vybavenie vrátane nových alebo použitých položiek dodaných odberateľmi týchto výrobkov zodpovedajú príslušným projektovým údajom;

iv)

identifikáciu a vysledovateľnosť;

v)

výrobné procesy;

vi)

inšpekciu a skúšanie vrátane letových testov v rámci výroby;

vii)

kalibráciu nástrojov, prípravkov a testovacieho zariadenia;

viii)

kontrolu nezhodných položiek;

ix)

spoluprácu s držiteľom alebo žiadateľom o schválenie projektu alebo s deklarantom vyhlásenia o súlade projektu;

x)

vyplnenie a uchovávanie záznamov;

xi)

zaistenie spôsobilosti a kvalifikácií personálu;

xii)

vydanie dokumentov letovej spôsobilosti;

xiii)

manipuláciu, skladovanie a balenie;

xiv)

vnútorné audity kvality a vyplývajúce nápravné opatrenia;

xv)

prácu vykonanú na akomkoľvek inom mieste mimo prevádzkových lokalít uvedených vo vyhlásení;

xvi)

prácu vykonávanú po ukončení výroby, ale pred dodaním, na udržanie lietadla v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

xvii)

žiadosť o vydanie letových povolení a schválenie súvisiacich letových podmienok;

3.

zahrnúť osobitné ustanovenia do postupov kontroly akýchkoľvek kritických častí.

c)

Deklarovaná výrobná organizácia zriadi ako súčasť svojho systému riadenia výroby nezávislú funkciu na monitorovanie súladu organizácie s príslušnými požiadavkami a súladu so systémom riadenia výroby a jeho primeranosti. Toto monitorovanie musí obsahovať systém spätného podávania správ osobe alebo skupine osôb uvedených v ustanovení 21L.A.125 písm. c) bode 1 a 2, aby boli v prípade potreby zabezpečené nápravné opatrenia.

d)

Deklarovaná výrobná organizácia vytvorí, udržiava a aktualizuje ako súčasť svojho systému riadenia výroby procesy a postupy, ktoré zabezpečujú súlad vyrábaných výrobkov s príslušnými projektovými údajmi. Deklarovaná výrobná organizácia na požiadanie sprístupní dokumentáciu o týchto procesoch a postupoch príslušnému orgánu.

e)

Deklarovaná výrobná organizácia musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby sa novovyrobené lietadlá udržiavali v súlade s príslušnými pokynmi na údržbu a aby boli udržiavané v stave letovej spôsobilosti a prípadne aby bolo vydané osvedčenie o uvoľnení do prevádzky pre každú ukončenú údržbu.

f)

Ak je deklarovaná výrobná organizácia držiteľom iných (ďalších) osvedčení organizácie vydaných na základe nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, výrobná organizácia môže integrovať systém riadenia výroby so systémom riadenia, ktorý sa vyžaduje na vydanie uvedených iných osvedčení.

21L.A.125   Zdroje deklarovanej výrobnej organizácie

Deklarovaná výrobná organizácia zabezpečí, aby:

a)

prevádzkové priestory, pracovné podmienky, vybavenie a nástroje, procesy a príslušné materiály, počet a spôsobilosť pracovníkov a celková organizácia boli primerané na účely plnenia jej povinností podľa ustanovenia 21L.A.127;

b)

vzhľadom na všetky potrebné údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti a ochrany životného prostredia:

1.

dostala také údaje od agentúry a od deklaranta vyhlásenia o súlade projektu alebo od držiteľa alebo žiadateľa o typové osvedčenie alebo schválenie projektu, aby mohla stanoviť zhodu s príslušnými projektovými údajmi;

2.

zaviedla postup, ktorým sa zabezpečí, aby údaje týkajúce sa letovej spôsobilosti a environmentálnej kompatibility boli správne zaradené do jej výrobných údajov;

3.

také údaje sa aktualizovali a boli prístupné každému pracovníkovi, ktorý potrebuje prístup k údajom, aby mohol plniť svoje povinnosti;

c)

vzhľadom na vedenie a personál:

1.

deklarovaná výrobná organizácia vymenovala zodpovedného manažéra s právomocou zabezpečiť, aby v rámci organizácie celá výroba prebiehala podľa požadovaných noriem a aby deklarovaná výrobná organizácia nepretržite spĺňala požiadavky systému riadenia výroby uvedeného v ustanovení 21.A.124 písm. a), ako aj procesy a postupy uvedené v ustanovení 21L.A.124 písm. d);

2.

zodpovedný manažér vymenoval osobu alebo skupinu osôb na zabezpečenie toho, aby organizácia dodržiavala požiadavky tejto podčasti a aby boli identifikovaní spolu s rozsahom ich oprávnení. Takáto osoba alebo skupina osôb sa zodpovedá zodpovednému manažérovi a má k nemu priamy prístup. Musia mať príslušné znalosti, vzdelanie a skúsenosti na účely plnenia svojich povinností.

3.

personálu na všetkých úrovniach bola poskytnutá dostatočná právomoc tak, aby mohol plniť svoje pridelené povinnosti, a aby existovala plná a účinná koordinácia v rámci deklarovanej výrobnej organizácie z hľadiska údajov týkajúcich sa letovej spôsobilosti a environmentálnej kompatibility;

4.

bola zdokumentovaná a aktualizovaná organizačná štruktúra organizácie spolu s kľúčovými pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie súladu organizácie s touto podčasťou;

d)

vzhľadom na osvedčujúci personál oprávnený deklarovanou výrobnou organizáciou podpisovať každý dokument vydaný podľa ustanovenia 21L.A.126 v rozsahu vyhlásených výrobných aktivít:

1.

znalosti, vzdelanie (vrátane iných funkcií v organizácii) a skúsenosti personálu vykonávajúceho osvedčovanie sú primerané plneniu ich pridelených povinností;

2.

osvedčujúci personál dostal podklady v rozsahu svojho oprávnenia. Zoznam osvedčujúceho personálu vedie deklarovaná výrobná organizácia.

21L.A.126   Rozsah prác

a)

Deklarovaná výrobná organizácia je oprávnená preukázať zhodu výrobkov a častí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu, a že ich vyrobila v rámci deklarovaného rozsahu prác s príslušnými projektovými údajmi.

b)

Deklarovaná výrobná organizácia je oprávnená v prípade kompletného lietadla po predložení vyhlásenia zhody lietadla (formulár 52B EASA) požiadať:

1.

v prípade lietadla, ktoré zodpovedá typovému návrhu schválenému v súlade s podčasťou B oddielu B tejto prílohy, o osvedčenie o letovej spôsobilosti a hlukové osvedčenie;

2.

v prípade lietadla, ktoré zodpovedá projektu, pre ktorý bolo podané vyhlásenie o súlade v súlade s podčasťou C tejto prílohy, o obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti a obmedzené hlukové osvedčenie.

c)

Deklarovaná výrobná organizácia je oprávnená vydávať úradné osvedčenia o uvoľnení (formulár 1 EASA) pre motory, vrtule a časti, ktoré zodpovedajú buď:

1.

schváleným projektovým údajom vydaným v súlade s podčasťami B, D, E alebo M oddielu B tejto prílohy;

2.

schváleným projektovým údajom, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťami C, F alebo N tejto prílohy;

3.

výrobné údaje založené na všetkých potrebných schválených projektových údajoch poskytnutých držiteľom schválenia postupu opravy.

d)

Deklarovaná výrobná organizácia je oprávnená odporučiť podmienky pre lietadlo, ktoré vyrobila a pre ktoré potvrdila zhodu s príslušnými projektovými údajmi, na základe ktorých môže príslušný orgán vydať letové povolenie podľa podčasti P prílohy I (časti 21).

e)

Deklarovaná výrobná organizácia je oprávnená podľa potreby udržiavať nové lietadlo, ktoré vyrobila, aby zachovala jeho letovú spôsobilosť, pokiaľ sa v nariadení (EÚ) č. 1321/2014 nevyžaduje, aby sa údržba vykonávala podľa týchto pravidiel, a vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky (formulár 53B EASA) v súvislosti s touto údržbou.

21L.A.127   Povinnosti deklarovanej výrobnej organizácie

a)

Deklarovaná výrobná organizácia musí pracovať v súlade s jasne vymedzenými postupmi, praxou a procesmi.

b)

Ak má deklarovaná výrobná organizácia v úmysle vykonávať letové testy, musí vypracovať, udržiavať a aktualizovať prevádzkovú príručku, ktorá obsahuje opis zásad a postupov organizácie pre letové testovanie. Deklarovaná výrobná organizácia na požiadanie sprístupní túto príručku príslušnému orgánu.

c)

V prípade dokončeného lietadla musí deklarovaná výrobná organizácia pred predložením vyhlásenia zhody lietadla (formulár 52B EASA) príslušnému orgánu zabezpečiť, aby bolo lietadlo v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku a aby bolo v zhode s:

1.

schváleným typovým návrhom typovo osvedčeného výrobku, vydaným v súlade s podčasťou B oddielu B tejto prílohy, alebo

2.

projektovými údajmi lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C tejto prílohy;

d)

V prípade výrobkov (iných ako kompletné lietadlá) a častí musí deklarovaná výrobná organizácia pred vydaním úradného osvedčenia o uvoľnení (formulár 1 EASA) zabezpečiť, aby bol výrobok alebo časť v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku a aby zodpovedal schválenému typovému návrhu typovo schváleného výrobku vydanému v súlade s podčasťou B, D, E alebo M oddielu B tejto prílohy alebo aby zodpovedal projektovým údajom lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu v súlade s podčasťou C, F alebo M tejto prílohy.

e)

Deklarovaná výrobná organizácia v prípade motorov zabezpečí, že dokončený motor je v súlade s príslušnými požiadavkami na výfukové emisie uplatniteľnými ku dňu výroby motora.

f)

Deklarovaná výrobná organizácia musí vo všetkých úradných osvedčeniach o uvoľnení (formulár 1 EASA), ktoré vydala, uviesť referenčné číslo vydané príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.142 pre túto deklarovanú výrobnú organizáciu.

g)

Deklarovaná výrobná organizácia musí zabezpečiť, aby organizácia zaznamenávala podrobnosti o každej vykonanej práci.

h)

Deklarovaná výrobná organizácia poskytne podporu držiteľovi projektu alebo deklarantovi vyhlásenia o súlade projektu pri zachovaní letovej spôsobilosti pre všetky výrobky alebo časti, ktoré vyrobila.

i)

Deklarovaná výrobná organizácia musí mať systém archivovania, v ktorom sa zaznamenávajú požiadavky, ktoré boli uložené iným organizáciám, ako sú dodávatelia a subdodávatelia. Deklarovaná výrobná organizácia na požiadanie sprístupní archivované údaje príslušnému orgánu na účely zachovania letovej spôsobilosti.

j)

Na výrobu nového lietadla musí deklarovaná výrobná organizácia zabezpečiť, aby sa lietadlo udržiavalo v stave letovej spôsobilosti a aby sa pred vydaním vyhlásenia zhody lietadla (formulár 52B EASA) vykonala údržba vrátane všetkých potrebných opráv v súlade s príslušnými projektovými údajmi.

k)

Ak deklarovaná výrobná organizácia vydá osvedčenie o uvoľnení do prevádzky po takej údržbe, pred jeho vydaním stanoví, že každé dokončené lietadlo sa podrobilo nevyhnutnej údržbe a je v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku.

l)

Deklarovaná výrobná organizácia musí spĺňať požiadavky uvedené v podčasti A tejto prílohy, ktoré sa vzťahujú na deklarovanú výrobnú organizáciu.

21L.A.128   Oznámenie zmien a ukončenie činností

Deklarovaná výrobná organizácia oznámi príslušnému orgánu bez zbytočného odkladu tieto skutočnosti:

a)

akékoľvek zmeny informácií, ktoré boli deklarované v súlade s ustanovením 21L.A.123 písm. c);

b)

akékoľvek zmeny systému riadenia výroby, ktoré sú významné z hľadiska preukazovania zhody alebo letovej spôsobilosti a charakteristík environmentálnej kompatibility výrobku alebo časti;

c)

ukončenie niektorých alebo všetkých činností uvedených vo vyhlásení.

PODČASŤ H –   OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI A OBMEDZENÉ OSVEDČENIA O LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

21L.A.141   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje postup podávania žiadostí o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti pre lietadlo, ktorého projekt bol osvedčený alebo deklarovaný v súlade s touto prílohou, a stanovujú sa v nej práva a povinnosti držiteľov a žiadateľov o tieto osvedčenia.

21L.A.142   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, na ktorej meno je alebo bude lietadlo registrované v členskom štáte (ďalej len „členský štát registrácie“), môže podľa podmienok stanovených v tejto podčasti požiadať o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti pre toto lietadlo.

21L.A.143   Žiadosť o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

a)

Fyzická alebo právnická osoba požiada o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti vo forme a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu registrácie.

b)

Fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o:

1.

osvedčenie o letovej spôsobilosti pre lietadlá, ktoré zodpovedajú typovému osvedčeniu, ktoré vydala agentúra v súlade s podčasťou B oddielu B tejto prílohy; alebo

2.

obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti pre lietadlá, ktoré zodpovedajú vyhláseniu o súlade projektu v súlade s podčasťou C tejto prílohy, ktoré agentúra v čase podania žiadosti zaregistrovala v súlade s ustanovením 21L.B.63.

c)

V prípade nového lietadla, ktoré zodpovedá typovému osvedčeniu vydanému agentúrou, žiadateľ v žiadosti uvedie:

1.

vyhlásenie zhody lietadla (formulár 52 EASA alebo formulár 52B EASA), ktoré buď vydala alebo podpísala:

i)

výrobná organizácia, ktorá podala vyhlásenie o svojej výrobnej spôsobilosti podľa podčasti G tejto prílohy a bola zaregistrovaná príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.142; alebo

ii)

držiteľ schválenia výrobnej organizácie podľa oprávnení uvedených v ustanovení 21.A.163 písm. b) prílohy I (časti 21);

2.

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania,

3.

letovú príručku lietadla, ak sa to vyžaduje podľa príslušnej predpisovej základne typového osvedčovania.

d)

V prípade nového lietadla, ktoré zodpovedá vyhláseniu o súlade projektu, ktoré zaregistrovala agentúra, žiadateľ v žiadosti uvedie:

1.

vyhlásenie zhody lietadla (formulár 52B EASA), ktoré buď vydala alebo podpísala:

i)

fyzická alebo právnická osoba v súlade s podčasťou R tejto prílohy;

ii)

výrobná organizácia, ktorá podala vyhlásenie o svojej výrobnej spôsobilosti podľa podčasti G tejto prílohy a bola zaregistrovaná príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.142; alebo

iii)

držiteľ schválenia výrobnej organizácie podľa oprávnení uvedených v ustanovení 21.A.163 písm. d) prílohy I (časti 21);

2.

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania,

3.

letovú príručku, ak sa vyžaduje podľa príslušných podrobných technických špecifikácií pre vyhlásenie o súlade projektu.

e)

V prípade použitého lietadla pochádzajúceho z členského štátu žiadateľ v žiadosti uvedie osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydané v súlade s prílohou I (časťou M) alebo prílohou Vb (časťou ML) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014.

f)

V prípade použitého lietadla pochádzajúceho z nečlenského štátu žiadateľ v žiadosti uvedie:

1.

vyhlásenie príslušného orgánu štátu, v ktorom je alebo bolo lietadlo registrované, o stave lietadla, pokiaľ ide o letovú spôsobilosť lietadla v čase prevodu,

2.

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla;

3.

správu o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania,

4.

letovú príručku;

5.

odporúčanie na vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti a na osvedčenie o overení letovej spôsobilosti podľa preskúmania letovej spôsobilosti v súlade s prílohou I (časťou M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 alebo osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s prílohou Vb (časťou ML) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014.

g)

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vyhlásenia uvedené v písmene c) bode 1, písmene d) bode 1 a písmene f) bode 1 pri predvedení lietadla príslušnému orgánu členského štátu registrácie nesmú byť staršie ako 60 dní.

21L.A.144   Povinnosti žiadateľa o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti

Žiadateľ o osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti musí:

a)

predložiť príručky, štítky, zoznamy a označenie prístrojov a iné nevyhnutné informácie vyžadované podľa príslušnej predpisovej základne typového osvedčovania alebo príslušných podrobných technických špecifikácií pre vyhlásenia o súlade projektu v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Európskej únie prijateľných pre príslušný orgán členského štátu registrácie;

b)

preukázať, že jeho lietadlo je identifikované v súlade s podčasťou Q tejto prílohy;

c)

zabezpečiť kontroly zo strany príslušného orgánu členského štátu registrácie s cieľom posúdiť, či sa na lietadle nevyskytujú nezrovnalosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť lietadla.

21L.A.145   Prenosnosť a obnovenie osvedčenia o letovej spôsobilosti alebo obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti v členských štátoch

Pri zmene vlastníctva lietadla:

a)

ak zostáva lietadlo v tom istom registri, osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané v súlade s podčasťou H oddielu B tejto prílohy sa prenesie spolu s lietadlom;

b)

ak je lietadlo určené na registráciu v inom členskom štáte, fyzická alebo právnická osoba, na ktorej meno bude lietadlo registrované, požiada príslušný orgán nového členského štátu registrácie o nové osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti a do tejto žiadosti zahrnie predchádzajúce osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané v súlade s podčasťou H oddielu B tejto prílohy a platné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydané v súlade s prílohou I (časťou M) alebo prílohou Vb (časťou ML) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014.

21L.A.146   Zachovanie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti a obmedzeného osvedčenia o letovej spôsobilosti

a)

Osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti je platné, pokiaľ:

1.

lietadlo zostáva v tom istom registri;

2.

držiteľ neodovzdá osvedčenie;

3.

je lietadlo naďalej v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe a s príslušným typovým návrhom alebo s príslušnými projektovými údajmi lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, a s požiadavkami na zachovanie letovej spôsobilosti, pričom sa zohľadňujú ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami dohľadu, ako sa uvádza v ustanovení 21L.B.21;

4.

príslušný orgán členského štátu registrácie nezruší osvedčenie podľa ustanovenia 21L.B.22.

b)

Po odovzdaní alebo zrušení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu členského štátu registrácie.

PODČASŤ I –   HLUKOVÉ OSVEDČENIA A OBMEDZENÉ HLUKOVÉ OSVEDČENIA

21L.A.161   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje postup podávania žiadostí o hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie pre lietadlo, ktorého projekt bol osvedčený alebo deklarovaný v súlade s touto prílohou, a stanovujú sa v nej práva a povinnosti držiteľov a žiadateľov o tieto osvedčenia.

21L.A.162   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba, na ktorej meno je lietadlo registrované v členskom štáte, môže podľa podmienok stanovených v tejto podčasti požiadať o hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie pre toto lietadlo.

21L.A.163   Žiadosť

a)

Fyzická alebo právnická osoba požiada o hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie vo forme a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán členského štátu registrácie.

b)

Fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o:

1.

hlukové osvedčenie pre lietadlá, ktoré zodpovedajú typovému osvedčeniu, ktoré vydala agentúra v súlade s podčasťou B oddielu B tejto prílohy; alebo

2.

obmedzené hlukové osvedčenie pre lietadlá, ktoré zodpovedajú vyhláseniu o súlade projektu predloženému v súlade s podčasťou C tejto prílohy, ktoré agentúra v čase podania žiadosti zaregistrovala v súlade s ustanovením 21L.B.63.

c)

Žiadateľ v žiadosti uvedie:

1.

vzhľadom na nové lietadlo:

i)

vyhlásenie zhody lietadla (formulár 52 EASA alebo formulár 52B EASA), ktoré buď vydala alebo podpísala:

A)

fyzická alebo právnická osoba v súlade s podčasťou R tejto prílohy;

B)

výrobná organizácia, ktorá podala vyhlásenie o svojej výrobnej spôsobilosti podľa podčasti G tejto prílohy a bola zaregistrovaná príslušným orgánom v súlade s ustanovením 21L.B.142; alebo

C)

držiteľ schválenia výrobnej organizácie podľa oprávnení uvedených v ustanovení 21.A.163 písm. b) prílohy I (časti 21);

ii)

odkaz na záznamy o hluku v databáze agentúry o hladinách hluku, ktorý je vyjadrením informácií o hluku zistených v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk;

2.

vzhľadom na používané lietadlo:

i)

odkaz na záznamy o hluku v databáze agentúry o hladinách hluku, ktorý je vyjadrením informácií o hluku zistených v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk; a

ii)

historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla.

d)

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vyhlásenia uvedené v písmene c) bode 1 podbode i) pri predvedení lietadla príslušnému orgánu členského štátu registrácie nesmú byť staršie ako 60 dní.

21L.A.164   Prenosnosť a obnovenie hlukových osvedčení a obmedzených hlukových osvedčení v členských štátoch

Pri zmene vlastníctva lietadla:

a)

ak zostáva lietadlo v tom istom registri, hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie vydané v súlade s podčasťou I oddielu B tejto prílohy sa prenesie spolu s lietadlom;

b)

ak je lietadlo určené na registráciu v inom členskom štáte, fyzická alebo právnická osoba, na ktorej meno bude lietadlo registrované, požiada príslušný orgán nového členského štátu registrácie o nové hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie a do tejto žiadosti zahrnie predchádzajúce hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie vydané v súlade s podčasťou I oddielu B tejto prílohy.

21L.A.165   Zachovanie platnosti hlukového osvedčenia a obmedzeného hlukového osvedčenia

a)

Hlukové osvedčenie alebo obmedzené hlukové osvedčenie zostane v platnosti, pokiaľ:

1.

lietadlo zostáva v tom istom registri;

2.

držiteľ neodovzdá osvedčenie;

3.

je lietadlo naďalej v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe a s príslušným typovým návrhom alebo s príslušnými projektovými údajmi lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, pričom sa zohľadňujú ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami dohľadu, ako sa uvádza v ustanovení 21L.B.21;

4.

príslušný orgán členského štátu registrácie nezruší osvedčenie podľa ustanovenia 21L.B.22.

b)

Po odovzdaní alebo zrušení sa osvedčenie vráti príslušnému orgánu členského štátu registrácie.

PODČASŤ J –   DEKLAROVANÉ PROJEKČNÉ ORGANIZÁCIE

21L.A.171   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú:

a)

postup podávania vyhlásenia o projekčnej spôsobilosti fyzickými a právnickými osobami, ktoré projektujú výrobky podľa tohto oddielu; a

b)

práva a povinnosti osôb predkladajúcich vyhlásenia o projekčnej spôsobilosti uvedené v písmene a).

21L.A.172   Oprávnenosť

Každá fyzická alebo právnická osoba (v tejto podčasti ďalej ako „organizácia“), od ktorej sa podľa ustanovenia 21L.A.22, 21L.A.82 alebo 21L.A.204 vyžaduje preukázanie projekčnej spôsobilosti, môže podať vyhlásenie o svojej spôsobilosti za podmienok stanovených v tejto podčasti.

21L.A.173   Vyhlásenie o projekčnej spôsobilosti

a)

Organizácia predloží agentúre vyhlásenie o projekčnej spôsobilosti pred podaním alebo v čase podania žiadosti o schválenie projektu výrobku, ktorý projektovala, podľa tohto oddielu, alebo pred podaním žiadosti o schválenie letových podmienok v súlade s ustanovením 21.A.710 prílohy I (časti 21), podľa toho, čo nastane skôr.

b)

Vyhlásenie a akékoľvek jeho prípadné zmeny sa uskutočnia formou a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

c)

Vyhlásenie obsahuje informácie potrebné na to, aby sa agentúra oboznámila s organizáciou a plánovaným rozsahom prác, a obsahuje aspoň tieto informácie:

1.

registrovaný názov organizácie;

2.

kontaktné údaje o registrovanej adrese hlavného miesta podnikania organizácie a prípadne prevádzkových lokalít organizácie;

3.

mená a kontaktné údaje vedúceho projekčnej organizácie;

4.

plánovaný rozsah prác;

5.

vyhlásenie potvrdzujúce, že organizácia:

i)

má systém riadenia projektovania v súlade s ustanovením 21L.A.174 písm. a); a

ii)

bude udržiavať systém riadenia projektovania v súlade s touto podčasťou;

6.

vyhlásenie potvrdzujúce, že organizácia bude dodržiavať procesy a postupy stanovené v súlade s ustanovením 21L.A.174 písm. d);

7.

vyhlásenie, že organizácia súhlasí s prevzatím povinností deklarovanej projekčnej organizácie v súlade s ustanovením 21L.A.177.

d)

Vyhlásenie o projekčnej spôsobilosti sa predloží agentúre.

21L.A.174   Systém riadenia projektovania

a)

Deklarovaná projekčná organizácia vytvorí, zavedie a udržiava systém riadenia projektovania s jasnou zodpovednosťou a hranicami zodpovednosti v celej organizácii, ktorý:

1.

zodpovedá povahe a zložitosti jej činností a veľkosti organizácie a zohľadňuje nebezpečenstvá a súvisiace riziká spojené s týmito činnosťami;

2.

je zriadený pod zodpovednosťou jedného manažéra vymenovaného za vedúceho projekčnej organizácie podľa ustanovenia 21L.A.175 písm. a).

b)

Deklarovaná projekčná organizácia musí mať ako súčasť svojho systému riadenia projektovania prostriedky na zabezpečenie projektu vytvorením, zavedením a udržiavaním systému kontroly a dohľadu nad projektovaním, zmenami projektu a opravami výrobkov. Tento systém musí:

1.

zahŕňať funkciu letovej spôsobilosti zodpovednú za zabezpečenie toho, aby projekty výrobkov a postupy zmien a opráv boli v súlade s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

2.

zriadiť, zaviesť a udržiavať nezávislú funkciu na overovanie preukazovania súladu, na základe ktorej organizácia vyhlasuje súlad s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

3.

špecifikovať spôsob, akým systém zabezpečenia projektu zodpovedá za prijateľnosť projektovaných častí alebo úloh plnených jej partnermi alebo subdodávateľmi podľa metód, ktoré sú predmetom písomných postupov.

c)

Deklarovaná projekčná organizácia zriadi ako súčasť svojho systému riadenia projektovania nezávislú funkciu na monitorovanie súladu organizácie s príslušnými požiadavkami a súladu a primeranosti systému riadenia projektovania. Toto monitorovanie musí obsahovať systém spätného podávania správ osobe alebo skupine osôb uvedených v ustanovení 21L.A.175 písm. b) a zodpovednému manažérovi uvedenému v ustanovení 21L.A.175 písm. a), aby boli v prípade potreby zabezpečené nápravné opatrenia.

d)

Deklarovaná projekčná organizácia musí zaviesť, udržiavať a aktualizovať procesy a postupy, ktorými sa zabezpečuje súlad výrobkov s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania, príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia. Deklarovaná projekčná organizácia na požiadanie sprístupní dokumentáciu o týchto procesoch a postupoch agentúre.

e)

Ak akékoľvek časti alebo akékoľvek zmeny výrobkov projektuje partnerská organizácia alebo subdodávatelia, procesy a postupy v písmene d) musia obsahovať opis spôsobu, ako môže projekčná organizácia pre všetky časti zaručiť súlad požadovaný podľa písmena b) bodu 2, a musí obsahovať, priamo alebo pomocou krížových odkazov, popisy a informácie o projekčných aktivitách a o organizácii týchto partnerov alebo subdodávateľov.

f)

Ak je deklarovaná projekčná organizácia držiteľom iných (ďalších) osvedčení organizácie vydaných na základe nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, deklarovaná projekčná organizácia môže integrovať systém riadenia výroby so systémom riadenia, ktorý sa vyžaduje na vydanie uvedených iných osvedčení.

21L.A.175   Zdroje deklarovanej projekčnej organizácie

a)

Deklarovaná projekčná organizácia vymenuje vedúceho projekčnej organizácie s právomocou zabezpečiť, aby v rámci organizácie všetky projekčné činnosti prebiehali podľa požadovaných noriem a aby vyhlásená projekčná organizácia nepretržite spĺňala požiadavky systému riadenia projektovania uvedeného v ustanovení 21.A.174 písm. a) až c), ako aj procesy a postupy uvedené v ustanovení 21L.A.174 písm. d).

b)

Vedúci projekčnej organizácie vymenuje a určí kľúčových pracovníkov v rámci organizácie, ktorí sú zodpovední za:

1.

zabezpečenie toho, aby projekty výrobkov a postupy zmien a opráv boli v súlade s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania, príslušnými podrobnými technickými špecifikáciami a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia;

2.

nezávislé monitorovanie funkcie dosahovania súladu a primeranosti; a

3.

v závislosti od veľkosti organizácie, akúkoľvek inú osobu alebo skupinu osôb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby organizácia spĺňala požiadavky tohto oddielu.

c)

Osoba alebo skupina osôb podľa písmena b):

1.

sa zodpovedá vedúcemu projekčnej organizácie a má k nemu priamy prístup;

2.

musí mať príslušné znalosti, vzdelanie a skúsenosti na účely plnenia svojich pridelených povinností.

d)

Deklarovaná projekčná organizácia zabezpečí, aby:

1.

počet pracovníkov všetkých technických oddelení bol dostatočný, pracovníci mali dostatočné skúsenosti a aby im bola poskytnutá primeraná právomoc, aby mohli plniť svoje pridelené úlohy a aby s primeranými priestormi, zariadeniami a vybavením mohli zabezpečiť, že projektované výrobky majú letovú spôsobilosť a sú environmentálne kompatibilné;

2.

existovala plná a účinná koordinácia v rámci deklarovanej projekčnej organizácie z hľadiska záležitostí týkajúcich sa letovej spôsobilosti a environmentálnej kompatibility.

e)

Deklarovaná projekčná organizácia zdokumentuje organizačnú štruktúru svojej organizácie spolu s kľúčovými pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie súladu organizácie s touto podčasťou, priebežne ju aktualizuje a na požiadanie ju sprístupní agentúre.

21L.A.176   Rozsah prác

Deklarovaná projekčná organizácia uvedie typy projekčných prác, kategórie výrobkov, pre ktoré sa vykonávajú projekčné činnosti, a funkcie a povinnosti, ktoré organizácia vykonáva vzhľadom na letovú spôsobilosť a environmentálnu kompatibilitu.

21L.A.177   Povinnosti deklarovanej projekčnej organizácie

Deklarovaná projekčná organizácia musí:

a)

pracovať v súlade s jasne vymedzenými postupmi, praxou a procesmi;

b)

ak má deklarovaná projekčná organizácia v úmysle vykonávať letové testy, udržiavať a aktualizovať prevádzkovú príručku, ktorá obsahuje opis politík a postupov organizácie pre letové testy, a na požiadanie sprístupniť túto príručku agentúre;

c)

určiť, či projekty výrobkov vrátane zmien a opráv nemajú nebezpečné vlastnosti a či sú v súlade s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, a poskytnúť agentúre vyhlásenia/dokumenty potvrdzujúce túto skutočnosť;

d)

poskytovať agentúre informácie alebo pokyny týkajúce sa opatrení na zachovanie letovej spôsobilosti;

e)

spĺňať požiadavky uvedené v podčasti A tejto prílohy, ktoré sa vzťahujú na deklarované projekčné organizácie.

21L.A.178   Oznámenie zmien a ukončenie činností

Deklarovaná projekčná organizácia oznámi agentúre bez zbytočného odkladu tieto skutočnosti:

a)

akékoľvek zmeny informácií, ktoré boli deklarované v súlade s ustanovením 21L.A.173 písm. c);

b)

zmeny v systéme riadenia projektovania, ktoré sú významné na preukázanie súladu ňou projektovaného výrobku;

c)

ukončenie niektorých alebo všetkých činností uvedených vo vyhlásení.

PODČASŤ K –   ČASTI

21L.A.191   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovuje, ako sa preukazuje súlad častí s požiadavkami na letovú spôsobilosť.

21L.A.192   Preukázanie súladu

a)

Preukázanie súladu častí s požiadavkami letovej spôsobilosti, ktoré sa majú inštalovať do typovo osvedčeného výrobku alebo lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, sa vykoná:

1.

v spojení s postupmi typového osvedčovania podľa podčastí B, D alebo E tejto prílohy pre výrobok, v ktorom sa majú inštalovať; alebo

2.

v spojení s postupmi vyhlásenia o súlade projektu podľa podčastí C alebo F tejto prílohy pre výrobok, v ktorom sa majú inštalovať; alebo

3.

v rámci postupu ETSO podľa oddielu A podčasti O prílohy I (časti 21); alebo

4.

v prípade štandardných častí, v súlade s úradne uznanými normami.

b)

Vo všetkých prípadoch, v ktorých právo Únie alebo opatrenia agentúry výslovne vyžadujú schválenie časti, musí časť spĺňať príslušné ETSO alebo iné špecifikácie uznané agentúrou v danom prípade za rovnocenné.

21L.A.193   Uvoľnenie častí na inštaláciu

a)

Časť alebo výrobok sa inštaluje do výrobku len vtedy, ak ich držiteľ typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny projektu, postupu opravy alebo vyhlásenie o súlade projektu identifikuje ako vhodné na inštaláciu, a ak:

1.

sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku;

2.

sú označené v súlade s podčasťou Q tejto prílohy; a

3.

je k nim priložené úradné osvedčenie o uvoľnení (formulár 1 EASA), ktorým sa potvrdzuje, že položka bola vyrobená v súlade s príslušnými projektovými údajmi.

b)

Odchylne od písmena a) bodu 3 a za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v písmene c), sa na inštaláciu do typovo osvedčeného výrobku alebo do lietadla, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, nevyžaduje úradné osvedčenie o uvoľnení (formulár 1 EASA) pri týchto častiach:

1.

štandardná časť;

2.

časť, ktorá:

i)

nemá obmedzenú životnosť a nie je ani súčasťou primárnej štruktúry ani súčasťou vybavenia na riadenie letu;

ii)

je identifikovaná na inštaláciu v konkrétnom lietadle držiteľom typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia zmeny projektu, postupu opravy alebo vyhlásenia o súlade projektu;

iii)

sa má inštalovať v lietadle, ktorého vlastník overil súlad s príslušnými podmienkami v bodoch i) a ii) a prijal zodpovednosť za tento súlad;

3.

časť, v prípade ktorej dôsledky nesúladu so schválenými projektovými údajmi alebo deklarovanými projektovými údajmi majú zanedbateľný vplyv na bezpečnosť výrobku a ktorú takto určil držiteľ schválenia projektu alebo deklarant súladu projektu v pokynoch pre zachovanie letovej spôsobilosti. S cieľom určiť vplyv časti, ktorá nie je v súlade s projektovými údajmi, na bezpečnosť môže držiteľ schválenia projektu alebo deklarant vyhlásenia o súlade projektu stanoviť v pokynoch pre zachovanie letovej spôsobilosti osobitné overovacie činnosti, ktoré má vykonať osoba, ktorá inštaluje danú časť do výrobku;

4.

v prípade vykonania štandardnej zmeny podľa ustanovenia 21L.A.102 alebo štandardnej opravy podľa ustanovenia 21L.A.202 časť, v prípade ktorej dôsledky nesúladu s projektovými údajmi majú zanedbateľný vplyv na bezpečnosť výrobku a táto časť je takto označená v certifikačných špecifikáciách pre štandardné zmeny a štandardné opravy vydané v súlade s ustanovením 21.B.70 prílohy I (časti 21). S cieľom určiť vplyv časti, ktorá nie je v súlade s projektovými údajmi, na bezpečnosť sa v týchto certifikačných špecifikáciách môžu stanoviť osobitné overovacie činnosti, ktoré má vykonať osoba, ktorá inštaluje danú časť do výrobku;

5.

časť oslobodená od schválenia letovej spôsobilosti v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2); a

6.

časť, ktorá je položkou nadradenej zostavy uvedenej v písmene b) bodoch 1 až 5.

c)

Časti uvedené v písmene b) sa smú inštalovať v typovo osvedčenom výrobku alebo v lietadle, pre ktoré bolo podané vyhlásenie o súlade projektu, bez toho, aby k nim bol pripojený formulár 1 EASA, za predpokladu, že osoba, ktorá ich inštaluje, je držiteľom dokumentu vydaného osobou alebo organizáciou, ktorá časť vyrobila, v ktorom sa uvádza názov časti, číslo časti a súlad časti s jeho projektovými údajmi, a ktorý obsahuje dátum vydania.

PODČASŤ M –   POSTUP OPRÁV TYPOVO OSVEDČENÝCH VÝROBKOV

21L.A.201   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú:

a)

postup podávania žiadostí o schválenie postupu opravy typovo osvedčených výrobkov;

b)

práva a povinnosti držiteľov a žiadateľov o schválenia uvedené v písmene a);

c)

ustanovenia pre štandardné opravy, ktoré si nevyžadujú schválenie.

21L.A.202   Štandardné opravy

a)

Štandardné opravy sú postupy opravy typovo osvedčeného výrobku schváleného v súlade s podčasťou B oddielu B tejto prílohy, ktoré:

1.

sa riadia projektovými údajmi zahrnutými do certifikačných špecifikácií vydaných agentúrou, obsahujúcich prijateľné metódy, techniky a postupy na vykonávanie a identifikáciu štandardných opráv vrátane súvisiacich pokynov pre zachovanie letovej spôsobilosti; a

2.

nie sú v rozpore s údajmi držiteľa tohto typového osvedčenia.

b)

Na štandardné opravy sa nevzťahujú ustanovenia 21L.A.203 až 21L.A.211.

21L.A.203   Klasifikácia postupov opráv typovo osvedčeného výrobku

a)

Postupy opráv typovo osvedčeného výrobku sa klasifikujú ako malé alebo väčšie.

b)

„Malá oprava“ je postup opravy, ktorá nemá podstatnejší vplyv na hmotnosť, vyváženie, pevnosť konštrukcie, spoľahlivosť, osvedčenú úroveň hluku alebo emisií, prevádzkové charakteristiky, alebo iné charakteristiky ovplyvňujúce letovú spôsobilosť alebo environmentálnu kompatibilitu výrobku.

c)

Všetky ostatné postupy opráv sú „väčšie opravy“.

d)

Požiadavky na schvaľovanie postupov malých opráv sú stanovené v ustanovení 21L.A.207.

e)

Požiadavky na schvaľovanie postupov väčšej opravy sú stanovené v ustanovení 21L.A.208.

21L.A.204   Oprávnenosť

a)

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázala alebo ešte preukazuje svoju projekčnú spôsobilosť v súlade s ustanovením 21L.A.23, môže požiadať o schválenie postupu väčšej opravy typovo osvedčeného výrobku podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

b)

Každá fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o schválenie postupu malej opravy typového osvedčeného výrobku podľa podmienok stanovených v tejto podčasti.

21L.A.205   Žiadosť o schválenie postupu opravy typovo osvedčeného výrobku

a)

Žiadosť o schválenie postupu opravy typovo osvedčeného výrobku sa predloží formou a spôsobom, ktoré stanoví agentúra.

b)

Na schválenie postupu väčšej opravy žiadateľ zahrnie do žiadosti alebo po podaní pôvodnej žiadosti predloží plán na preukázanie súladu, ktorý:

1.

obsahuje opis poškodenia a postup opravy s uvedením konfigurácie typového návrhu, na ktorej sa vykonáva postup opravy;

2.

identifikuje všetky oblasti typového návrhu a schválených príručiek, ktoré sú zmenené alebo ovplyvnené postupom opravy;

3.

identifikuje všetky opätovné vyšetrovania potrebné na preukázanie súladu postupu opravy a oblastí ovplyvnených postupom opravy s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré sú podľa potreby začlenené formou odkazu buď do typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia;

4.

identifikuje každú navrhovanú zmenu predpisovej základne typového osvedčovania začlenenú formou odkazu podľa potreby buď v typovom osvedčení, alebo v doplnkovom typovom osvedčení;

5.

uvádza, či pripravil alebo pripraví certifikačné údaje úplne sám alebo na základe dohody s vlastníkom údajov typového osvedčovania.

21L.A.206   Preukázanie súladu

a)

Žiadateľ o schválenie postupu väčšej opravy preukáže súlad s príslušnou predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.201 a poskytne agentúre prostriedky, ktorými preukázal tento súlad.

b)

Žiadateľ o schválenie postupu väčšej opravy poskytne agentúre zaznamenané odôvodnenie spôsobov dosiahnutia súladu v rámci dokumentácie o súlade podľa plánu na preukázanie súladu.

c)

Pri vykonávaní skúšok a kontrol na preukázanie súladu v súlade s písmenom a) žiadateľ pred vykonaním akejkoľvek skúšky overí a toto overenie zdokumentuje:

1.

v prípade skúšobnej vzorky, že:

i)

materiály a procesy primerane zodpovedajú špecifikáciám navrhovaného typového návrhu;

ii)

konštrukčné časti výrobkov primerane zodpovedajú výkresom navrhovaného typového návrhu;

iii)

výrobné procesy, konštrukcia a montáž primerane zodpovedajú tým, ktoré sú špecifikované v navrhovanom typovom návrhu; a

2.

že skúšobné a meracie zariadenia, ktoré sa majú použiť na skúšku, sú vhodné na skúšku a príslušne kalibrované.

d)

Letové testy na účely získania schválenia postupu väčšej opravy sa vykonajú v súlade s metódami pre takéto letové testy špecifikovanými agentúrou. Žiadateľ vykoná všetky letové testy potrebné na stanovenie súladu s príslušnou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

e)

Žiadateľ o schválenie postupu väčšej opravy agentúre umožní:

1.

preskúmať všetky údaje a informácie týkajúce sa preukázania súladu;

2.

zúčastniť sa na akejkoľvek skúške alebo inšpekcii na účely preukázania súladu alebo ich vykonať; a

3.

ak sa to považuje za potrebné, vykonať fyzickú kontrolu opraveného výrobku s cieľom overiť súlad projektu s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

f)

Po dokončení preukazovania súladu žiadateľ vyhlási agentúre, že:

1.

preukázal súlad s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia stanovenými a oznámenými agentúrou žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.201 podľa plánu na preukázanie súladu; a

2.

nebola zistená žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že sa výrobok postupom opravy z hľadiska účelu, na ktorý sa osvedčovanie vyžaduje, stane nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný.

21L.A.207   Požiadavky na schválenie postupu malej opravy

Žiadateľ na vydanie schválenia postupu malej opravy typovo osvedčeného výrobku musí:

a)

preukázať, že postup opravy a oblasti ovplyvnené postupom opravy sú v súlade:

1.

s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia zahrnutými formou odkazu v typovom osvedčení; alebo

2.

ak sa tak žiadateľ rozhodne, s certifikačnými špecifikáciami, ktoré sú uplatniteľné na výrobok v deň podania žiadosti o schválenie postupu opravy;

b)

vyhlásiť súlad s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú v súlade s písmenom a) bodom 1 alebo s certifikačnými špecifikáciami zvolenými v súlade s písmenom a) bodom 2, zaznamenať odôvodnenia súladu v dokumentácii o súlade a zaznamenať, že nebola identifikovaná žiadna vlastnosť alebo charakteristika, ktorá by mohla spôsobiť, že zmenený výrobok sa stane nebezpečný alebo environmentálne nekompatibilný pre použitia, na ktoré sa požaduje osvedčenie;

c)

predložiť agentúre odôvodnenie súladu pre opravu a vyhlásenie o súlade.

21L.A.208   Požiadavky na schválenie postupu väčšej opravy

Na vydanie schválenia postupu väčšej opravy typovo osvedčeného výrobku musí žiadateľ:

a)

preukázať, že postup opravy a oblasti ovplyvnené postupom opravy sú v súlade s predpisovou základňou typového osvedčovania a s príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré agentúra stanovila a oznámila žiadateľovi v súlade s ustanovením 21L.B.201;

b)

preukázať súlad podľa ustanovenia 21L.A.206;

c)

v prípade špecifikovania, že žiadateľ poskytol certifikačné údaje na základe dohody s vlastníkom údajov typového osvedčova