ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
1. augusta 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/1329 z 28. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1330 z 28. júla 2022, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1331 z 28. júla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1332 z 26. júla 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres (CHOP)

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1333 z 28. júla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA)

25

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1334 z 28. júla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

27

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1335 z 28. júla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/285/SZBP o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

29

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/1336 z 28. júla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1337 z 28. júla 2022, ktorým sa stanovuje vzor na poskytovanie informácií štátnym príslušníkom tretích krajín o spracúvaní osobných údajov v systéme vstup/výstup

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1338 z 29. júla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Filipínskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1339 z 29. júla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Ománskym sultanátom s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1340 z 29. júla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Peruánskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

60

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/1341 z 23. júna 2022 o dobrovoľných výkonnostných požiadavkách na röntgenové zariadenia používané vo verejných priestoroch (mimo letectva)

63

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/1342 z 28. júla 2022 týkajúce sa monitorovania ortuti v rybách, kôrovcoch a mäkkýšoch

71

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2022/1096 z 30. júna 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Kórejskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( Ú. v. EÚ L 176, 1.7.2022 )

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1329

z 28. júla 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie (SZBP) 2022/1335 z 28. júla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/285/SZBP o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 377/2012 (2) sa uvádza do účinnosti rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP (3) a stanovujú sa určité opatrenia namierené proti osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky, vrátane zmrazenia ich aktív.

(2)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/1335 sa mení názov rozhodnutia 2012/285/SZBP.

(3)

Na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia (SZBP) 2022/1335 je preto potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 377/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov nariadenia (EÚ) č. 377/2012 sa nahrádza názvom „nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Guinei-Bissau“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Pozri stranu 29 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP (Ú. v. EÚ L 142 1.6.2012, s. 36).


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1330

z 28. júla 2022,

ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 3. mája 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 377/2012.

(2)

Rada sa domnieva, že by sa zo zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 377/2012 malo vypustiť deväť osôb.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 377/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 377/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 377/2012 sa vypúšťajú záznamy týkajúce sa osôb uvedených nižšie:

„6.

generál Augusto MÁRIO CÓ

7.

generál Saya Braia Na NHAPKA

8.

plukovník Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

plukovník Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (alias Namam)

15.

major Samuel FERNANDES

18.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

nadporučík Lassana CAMARÁ“.

1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1331

z 28. júla 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2 a 5,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 30. augusta 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/1509.

(2)

Rada v súlade s článkom 47a ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1509 preskúmala zoznamy označených osôb a subjektov uvedené v prílohách XV, XVI, XVII a XVIII k uvedenému nariadeniu.

(3)

Reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom uvedeným na zoznamoch v prílohách XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa mali zachovať s výnimkou jednej zosnulej osoby uvedenej v prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509, ktorej záznam by sa mal z uvedenej prílohy vypustiť. Dôvody zaradenia 17 osôb a jedného subjektu a identifikačné údaje 59 osôb a piatich subjektov by sa mali aktualizovať.

(4)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) 30. júna 2022 aktualizoval informácie týkajúce sa jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) 2017/1509.

(5)

Nariadenie (EÚ) 2017/1509 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy XIII, XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

1.

V prílohe XIII (Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3) k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele „a) Fyzické osoby“ sa záznam 29 nahrádza takto:

 

Meno

Iné používané mená

Identifikačné údaje

Dátum označenia zo strany OSN

Dôvody označenia

„29.

Pak Chun Il

 

Cestovný pas č.: 563410091;

Dátum narodenia: 28.7.1954;

Štátna príslušnosť: KĽDR

30.11.2016

Pôsobil ako veľvyslanec KĽDR v Egypte a poskytuje podporu spoločnosti KOMID. Doba jeho vyslania skončila a Egypt opustil 15. novembra 2016.“.

2.

Príloha XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa mení takto:

a)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „a) Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. a)“ sa záznamy 1, 3 až 13 a 16 až 31 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Iné používané mená

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Pohlavie: muž

22.12.2009

Člen Generálneho úradu pre atómovú energiu, bývalý technický riaditeľ jadrového výskumného strediska Yongbyon. Na základe fotografií sa zistil jeho vzťah k jadrovému reaktoru v Sýrii pred tým, ako ho v roku 2007 bombardoval Izrael.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Dátum narodenia: 7.1.1930

Miesto narodenia: provincia Ťi-lin, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády, bývalý podpredseda Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR, zodpovedný za dohľad nad obstarávaním najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dátum narodenia: 10.6.1933

Cestovný pas č.: 554410661

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru ľudových ozbrojených síl a bývalý námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). V roku 2012 bol prítomný pri inšpekcii velenia strategických raketových síl, ktorú vykonal KIM Čong-un. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Predseda Kórejského výboru vojnových veteránov proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Pohlavie: muž

22.12.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (subjekt označený OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Dátum narodenia: 30.11.1938

Pohlavie: muž

22.12.2009

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Ir-sena.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Pyongan-Pukto, KĽDR

Pohlavie: muž

19.12.2011

Člen politického výboru Kórejskej strany pracujúcich a Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a do júna 2022 riaditeľ odboru jednotného frontu. Bývalý veliteľ Generálneho úradu pre prieskum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, na ktorý uvalila sankcie Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Dátum narodenia: 1945

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník ozbrojených síl Kórejskej ľudovej armády/vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Veliteľ vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády a protileteckých síl. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Dátum narodenia: 1.1.1942

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Odbor pre muničný priemysel – označený Bezpečnostnou radou OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor pre muničný priemysel je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Hong je zodpovedný za programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. 28. novembra 2017 bol prítomný pri vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15. Zúčastnil sa na zasadnutí Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich v júli 2020 venovanému „odrádzaniu od vojny“, čo je eufemizmus používaný pre jadrový program KĽDR. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Riaditeľ veliteľstva pre vojenskú bezpečnosť. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Sprevádzal Kim Čong-una na doposiaľ najrozsiahlejšom cvičení delostrelectva s dlhým doletom. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálporučík a bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je jedným z hlavných orgánov pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý riaditeľ operačného oddelenia vojenského veliteľstva Kórejskej ľudovej armády a prvý zástupca náčelníka vojenského veliteľstva. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Odbor pre muničný priemysel – označený Bezpečnostnou radou OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Bývalý člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný pri fotografovaní osôb, ktoré sa podieľali na úspešnom teste balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek v máji 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Dátum narodenia: 7.1.1945

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745310010

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý prvý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Bývalý riaditeľ odboru štátnej bezpečnosti. Bývalý minister pre štátnu bezpečnosť. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Pohlavie: muž

20.5.2016

Člen predsedníctva politického výboru ústredného výboru Strany pracujúcich, podpredseda Ústrednej vojenskej komisie, tajomník ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich a člen Komisie pre štátne záležitosti. Maršal a bývalý náčelník generálneho štábu. Vykonal formálnu prehliadku ozbrojených síl 25. apríla 2022, čo spolu s jeho súčasnými pozíciami poukazuje na jeho pretrvávajúcu úlohu a zodpovednosť, pokiaľ ide o podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. V januári 2021 zvolený do ústredného výboru strany, politického výboru ústredného výboru a Ústrednej vojenskej komisie.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Admirál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý najvyšší veliteľ kórejských ľudových námorných síl, ktoré sú zapojené do programov vývoja balistických rakiet a do vývoja jadrových kapacít námorných síl KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Zástupca riaditeľa riadiaceho výboru všeobecného politického výboru Kórejskej ľudovej armády a bývalý politický riaditeľ vzdušných a protileteckých síl, ktorý dohliada na vývoj modernizovaných protilietadlových rakiet. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Son bol na zozname účastníkov zasadnutia Ústrednej vojenskej komisie v máji 2020 ako zástupca riaditeľa zodpovedný za organizáciu Kórejskej ľudovej armády.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády, bývalý veliteľ veliteľstva vrchnej stráže. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (MID). Odbor pre muničný priemysel – označený BR OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor pre muničný priemysel je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Druhý hospodársky výbor a Druhá akadémia prírodných vied, tiež označená v auguste 2010, spadajú pod Odbor pre muničný priemysel. Hong bol v roku 2019 označený za jedného z popredných funkcionárov v oblasti vedy o národnej obrane. Doprevádzal Kim Čong-una pri pozorovaní odpaľovania nového druhu taktických riadených zbraní a pri prehliadke konštrukcie nového druhu ponorky.

 

 

 

 

 

Bol jedným z vedcov, ktorým Kim Čong-un v roku 2017 zablahoželal pri príležitosti odpálenia medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15, a bol pozorovateľom pri predchádzajúcich testoch motorov a odpaľovaní ďalších balistických rakiet. V roku 2016 sprevádzal Kim Čong-una na stretnutí s vedcami, na ktorom sa diskutovalo o výskume týkajúcom sa montáže jadrových hlavíc na taktické a strategické rakety. Pravdepodobne zohrával významnú úlohu pri jadrovej skúške, ktorú KĽDR uskutočnila 6. januára 2016. Preto je zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Dátum narodenia: 19.1.1963 or 8.5.1966

Cestovné pasy č.: 381320634,

PS-563410163

Pohlavie: muž

20.5.2016

Prezident spoločnosti Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Podľa informácií sankčného výboru OSN z roku 2012 prevzala spoločnosť Green Pine vedenie nad mnohými aktivitami spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Spoločnosť Green Pine sa tiež považovala za zodpovednú za vývoz približne polovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža. Spoločnosť Green Pine bola určená za subjekt, voči ktorému sa majú uložiť sankcie za vývoz zbraní alebo súvisiaceho materiálu z KĽDR. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a systémy riadených striel, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti obrany. BR OSN zaradila spoločnosť Green Pine na zoznam.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Dátum narodenia: 9.8.1965

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa satelitného kontrolného centra Národnej správy rozvoja kozmického sektora (National Aerospace Development Administration – NADA), ktoré Kim Čong-un navštívil pred testom medzikontinentálnej balistickej rakety vykonanom 24. marca 2022. NADA podlieha sankciám podľa rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) z dôvodu zapojenia do vývoja vesmírnej vedy a technológie vrátane vypúšťania satelitov a nosných rakiet. V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa odsúdilo vypustenie satelitu dňa 7. februára 2016 za používanie technológie balistických rakiet a za vážne porušenie rezolúcií č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013). Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Dátum narodenia: 1937

Miesto narodenia: Myongchon, Severný Hamgyong, KĽDR

Pohlavie: muž

7.4.2017

Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, prvý zástupca veliteľa Najvyššieho veliteľstva Kórejskej ľudovej armády. Do roku 2018 bol členom Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a veliteľ štábu ľudových ozbrojených síl. Najvyšší predstaviteľ ozbrojených síl na štátnom pohrebe v máji 2022, avšak na prehliadke v apríli 2022 bol označený za veterána. Ri Myong Su má vplyv v otázkach národnej obrany vrátane programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Ri je členom Najvyššieho ľudového zhromaždenia (SPA).

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Dátum narodenia: 30.12.1957

Miesto narodenia: Kangwon, KĽDR

Cestovný pas č.: PD836410105

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 27.11.2021

Pohlavie: muž

7.4.2017

Bývalý prvý námestník ministra ľudových ozbrojených síl, bývalý generálny riaditeľ úradu pre logistiku a bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany. V tejto funkcii je So Hong Chan zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Dátum narodenia: 29.5.1960

Pohlavie: muž

7.4.2017

Minister priemyslu a atómovej energie, v decembri 2021 bol povýšený na riadneho člena ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. V tejto funkcii je Wang Chang Uk zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

27.

JANG Chol

장철

 

Dátum narodenia: 31.3.1961

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 563310042

Pohlavie: muž

7.4.2017

Člen Štátnej riadiacej komisie pre telesnú kultúru a šport a bývalý predseda Štátnej akadémie vied – organizácie zameranej na vývoj technologických a vedeckých kapacít KĽDR. Vo funkcii predsedu Štátnej akadémie vied zastával Jang Chol strategickú pozíciu, pokiaľ ide o rozvoj činností KĽDR v jadrovej oblasti. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Dátum narodenia: 1950

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády v rokoch 2018 až 2021 a člena Komisie pre štátne záležitosti v rokoch 2019 až 2021 bol zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí Kórejskej strany pracujúcich týkajúcich sa vývoja jadrových a balistických programov v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Dátum narodenia: 1955 alebo 1956

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“ zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia a nesie za ne zodpovednosť. V auguste 2019 bol povýšený na generálplukovníka, získal Cenu 16. februára v oblasti vedy a techniky, je riaditeľom Výskumného inštitútu automatizácie, riaditeľom inštitútu Technickej univerzity Kim Čcheka a zástupcom riaditeľa oddelenia ústredného výboru Strany pracujúcich, 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na vypustení väčšiny ďalších rakiet v rokoch 2017 a 2019 a v marci 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Dátum narodenia: 20.3.1961

Cestovný pas č.: 927240105

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „vysokého funkcionára strany“ a „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“, ktorého jeden členský štát OSN v roku 2017 označil za bývalého zástupcu riaditeľa odboru pre muničný priemysel ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, zohráva významnú úlohu pri rozvoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia, najmä balistických rakiet, a nesie za ne zodpovednosť. 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14 a 24. augusta a 10. septembra 2019 sa zúčastnil sa na vypustení balistických rakiet/veľkého viacnásobného odpaľovacieho raketového systému.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Dátum narodenia: 1960

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa odboru pre muničný priemysel a náhradníka politického výboru Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia v jadrovej aj balistickej oblasti a nesie za ne zodpovednosť. Pred vypustením medzikontinentálnej balistickej rakety v marci 2022 sprevádzal Kim Čong-una pri návšteve Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky a zúčastnil sa na národnej obrannej výstave v roku 2021, na ktorej boli vystavené zjavne nové zbraňové systémy. Vo funkcii zástupcu riaditeľa sa 4. a 28. júla 2017 zúčastnil na testoch medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-14, ako aj na kontrole vykonanej zo strany Kim Čong-una 22. júla 2019 týkajúcej sa nového typu ponorky, pre ktorú KĽDR uviedla, že je určená na „strategický“ účel použitia balistických rakiet odpaľovaných z ponorky s možnosťou nesenia jadrových hlavíc, a na vypustení balistických rakiet 25. a 30. júla a 2. augusta 2019.“;

b)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „a) Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. a)“ sa vypúšťa záznam 2;

c)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3)“ nariadenia (EÚ) 2017/1509, oddiele „b) Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v článku 34 ods. 4 písm. a)“ sa záznamy 4 a 5 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Iné používané mená

Miesto

Dátum označenia

Dôvody

„4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (Stredisko jadrového vedeckého výskumu v Yongbyone)

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Zariadenia schopné vyrábať štiepny materiál na vojenské účely vrátane reaktora 5 MW (e), zariadenia na prepracovanie plutónia (rádiochemické laboratórium) a údajného zariadenia na obohacovanie uránu. Stredisko spadá pod Generálny úrad pre atómovú energiu (subjekt označený BR OSN 16.7.2009). Skupina expertov zriadená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1874 vo svojej záverečnej správe z marca 2022 poukázala na dokončenie externých prác na ľahkovodnom reaktore a výstavbu ďalších budov v lokalite, ako aj náznaky, že reaktor 5 MW (e) bol v roku 2021 v prevádzke. Zo skutočnosti, že z budovy na výrobu oxidu uraničitého vychádza para vyplýva, že KĽDR bude pokračovať vo výrobe štiepneho materiálu.

5.

Kórejská ľudová armáda

조선인민군

 

 

16.10.2017

Kórejská ľudová armáda zahŕňa strategické raketové sily, ktoré velia jednotkám KĽDR pre jadrové a konvenčné strategické rakety. Strategické raketové sily boli zaradené na zoznam na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2356 (2017).“;

d)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3)“ nariadenia (EÚ) 2017/1509, oddiele „c) Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. b)“ sa záznamy 1 až 6 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Iné používané mená

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Dátum narodenia: 24.8.1941

Pohlavie: muž

22.12.2010

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“, úradu Kórejskej strany pracujúcich zodpovedného za získanie tvrdej meny a bývalý generálny riaditeľ Štátnej rozvojovej banky. V tejto funkcii bol zodpovedný za obstarávanie finančných zdrojov, ktoré by sa mohli použiť na podporu programu týkajúceho sa jadrových zbraní a balistických rakiet. „Kancelária 39“ bola zodpovedná aj za obchádzanie sankcií nákupom tovaru prostredníctvom diplomatických zastúpení KĽDR. Člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR, v marci 2010 zvolený za generálneho riaditeľa Štátnej rozvojovej banky. Na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 zvolený za náhradníka ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich.

2.

KIM Tong-un

김동운

KIM Tong Un

Dátum narodenia: 1.11.1936

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“ ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberala financovaním šírenia. Je možné, že pracoval aj v inej straníckej jednotke, v „Kancelárii 38“, s cieľom získať finančné prostriedky pre vedenie a elitu, o ktorých sa predpokladá, že mohli podporovať program týkajúci sa jadrových zbraní a balistických rakiet.

3.

KIM Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN. Skupina expertov zistila, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Európskej únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Európskej únii alebo na účty mimo Európskej únie, ako aj na účty zriadené na meno jeho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

Pohlavie: žena

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Hui zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola majiteľkou viacerých bankových účtov v Európskej únii, ktoré na jej meno zriadil jej syn KIM Su Gwang. Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Hui na bankové účty mimo Únie.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov zistila, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si zriadil viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj na meno rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Európskej únii alebo na účty mimo Európskej únie, okrem iných aj na účty zriadené na meno jeho manželky KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: žena

20.4.2018

KIM Kyong Hui sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hy podieľala na schéme podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie zriadené na jej meno alebo na meno jej svokry DJANG Tcheul Hy.“.

3.

Príloha XVI k nariadeniu (EÚ) 1509/2017 sa mení takto:

a)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3)“, oddiele „a) Fyzické osoby“ sa záznamy 1 až 19 a 21 až 26 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Dátum narodenia: 9.6.1970

Cestovný pas č.: 563410191

16.10.2017

Kim Hyok Chan pôsobil ako tajomník na veľvyslanectve KĽDR v Angole a ako zástupca spoločnosti Green Pine, subjektu uvedeného v zozname OSN, a zároveň rokoval o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Riaditeľ kancelárie spoločnosti Korea Heungjin Trading Company, ktorá je subjektom označeným OSN, v Dandongu. Spoločnosť KOMID, ktorá je ďalším subjektom označeným OSN, využíva spoločnosť Korea Heungjin na obchodné účely. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor OSN označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Riaditeľ pobočky spoločnosti Sobaeksu United Corp, ktorú označila Únia, v Dandongu. Zástupca pekinskej pobočky spoločnosti Korea Changgwang Trading Corporation, ktorú skupina expertov OSN identifikovala ako ďalší názov spoločnosti KOMID. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami

4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

전철영

Dátum narodenia: 30.4.1975

Cestovný pas č.: 563410192

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Angole

22.1.2018

Bývalý zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KĽDR akreditovaný v Angole.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN. Spoločnosť Green Pine tiež rokovala o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

5.

AN Jong Hyuk

alias: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Dátum narodenia: 14.3.1970

Cestovný pas č.: 563410155

22.1.2018

Zástupca spoločnosti Saeng Pil Trading Corporation, čo je ďalší názov spoločnosti Green Pine Associated Corporation, a diplomat KĽDR v Egypte.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN.

An Jong Hyuk bol oprávnený vykonávať všetky úkony v mene spoločnosti Saeng Pil vrátane podpisovania a vykonávania zmlúv a bankových služieb. Táto spoločnosť sa špecializuje na budovanie námorných plavidiel a projektovanie, výrobu a inštaláciu elektronických komunikačných a námorných navigačných zariadení.

6.

YUN Chol alias CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Chol Yun bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako kontaktná osoba spoločnosti KĽDR General Precious Metal, ktorá sa podieľa na predaji lítia-6, položky používanej na jadrové účely, na ktorú sa vzťahuje zákaz OSN, a diplomat KĽDR.

General Precious Metal už Únia identifikovala ako ďalší názov spoločnosti Green Pine, ktorá je subjektom označeným OSN.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok pôsobil ako zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation, ktorá je subjektom označeným OSN.

Choe Kwang Hyok bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako výkonný riaditeľ spoločnosti Beijing King Helong International Trading Ltd, čo je ďalší názov spoločnosti Green Pine. Skupinou expertov OSN bol tiež identifikovaný ako riaditeľ spoločnosti Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd a prevádzkovateľ subjektu KĽDR s názvom Beijing representative office Korea Unhasu Trading Company, čo sú tiež ďalšie názvy spoločnosti Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

alias: James Kim

김창혁

Dátum narodenia: 29.4.1963

Miesto narodenia: N. Hamgyong

Cestovný pas č.: 472130058

22.1.2018

Kim Chang Hyok bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Pan Systems Pyongyang v Malajzii. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Európskou úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

Zriadil viacero účtov v Malajzii v mene krycích spoločností „Glocom“, ktorá je sama krycou spoločnosťou označeného subjektu Pan Systems Pyongyang.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Beijing New Technology, ktorú skupina expertov OSN identifikovala ako kryciu spoločnosť spoločnosti KOMID. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami

Právny zástupca spoločnosti Guancaiweixing Trading Co., Ltd, ktorú skupina odborníkov OSN identifikovala ako odosielateľa zásielky vojenských položiek do Eritrey zadržanej v auguste 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Dátum narodenia: 11.8.1959

Miesto narodenia: Japonsko

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

11.

PYON Won Gun

변원군

Dátum narodenia: 13.3.1968

Miesto narodenia: S. Phyongan

Služobný pas č.: 836220035

Cestovný pas č.: 290220142

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Glocom, ktorá je krycou spoločnosťou Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

Spoločnosť Glocom inzeruje rádiokomunikačné zariadenia pre vojenské a polovojenské organizácie.

Pyon Won Gun bol tiež identifikovaný skupinou expertov OSN ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Dátum narodenia: 30.8.1969

Miesto narodenia: Pchjongjang (Pyongyang)

Diplomatický pas č.: 654310150

22.1.2018

Pae Won Chol bol skupinou expertov OSN identifikovaný ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Európskou úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Ri Sin Song bol skupinou expertov OSN identifikovaný ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Kim Sung Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Pan Systems Pyongyang v Číne. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Kim Pyong Chol bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Dátum narodenia: 20.4.1955

Cestovný pas č.: 381210143 (dátum skončenia platnosti: 3.6.2016)

22.1.2018

Choe Kwang Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Haegeumgang Trading Company. V tejto funkcii Choe Kwang Su podpísal zmluvu o vojenskej spolupráci medzi KĽDR a Mozambikom v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Táto zmluva sa týkala dodávky zbraní a súvisiaceho materiálu pre spoločnosť Monte Binga, ktorú kontroluje vláda Mozambickej republiky.

17.

PAK In Su

alias: Daniel Pak

박인수

Dátum narodenia: 22.5.1957

Miesto narodenia: N. Hamgyong

Diplomatický pas č.: 290221242

22.1.2018

Pak In Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako osoba zapojená do činností súvisiacich s predajom uhlia z KĽDR v Malajzii v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

Son Young-Nam bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako osoba zapojená do pašovania zlata a iných položiek do KĽDR v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

19.

KIM Il-Su

alias: KIM Il Su

김일수

Dátum narodenia: 2.9.1965

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

3.7.2015

Manažér v rámci odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

최천식

Dátum narodenia: 23.12.1963

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745132109

Platný do 12.2.2020

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

신규남

Dátum narodenia: 12.9.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: PO472132950

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

박천산

Dátum narodenia: 18.12.1953

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: PS472220097

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu minimálne do decembra 2015 a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

24.

SO Tong Myong

서동명

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), bývalý predseda výkonného riadiaceho výboru spoločnosti KNIC (jún 2012); bývalý generálny riaditeľ spoločnosti KNIC (september 2013) konajúci v mene tejto spoločnosti alebo pod jej vedením.

25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

박화성

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Cestovný pas č.: 654331357

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Pak Hwa Song sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore so sankciami OSN. Pak si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN zriadil bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Pak spolupracuje s Hwang Kil Suom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

황길수

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Cestovný pas č.: 654331363

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Hwang Kil Su sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore s rezolúciami BR OSN. Hwang si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN zriadil bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Hwang spolupracuje s Pak Hwa Songom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.“;

b)

V časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ sa záznamy 1 až 4, 6 a 8 nahrádzajú takto:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

Korea International Exhibition Corporation

조선국제전람사

Adresa: Jungsong-dong, Central District, Sungri St, Pchjongjang, KĽDR

Telefón: 850 2 381 5926

E-mail: kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Spoločnosť Korea International Exhibition Corporation napomáhala označeným subjektom pri obchádzaní sankcií tým, že usporiadala medzinárodný obchodný veľtrh v Pchjongjangu, ktorý označeným subjektom umožňuje porušovať sankcie OSN tým, že pokračujú vo svojej hospodárskej činnosti.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

alias: Rungrado Trading Corporation

조선릉라도무역총회사

Adresa: Segori-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

Telefón: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

E-mail: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

Skupina expertov podala správu o tom, že spoločnosť Korea Rungrado General Trading Corporation napomáhala pri porušovaní sankcií uložených rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov tým, že predávala rakety Scud Egyptu.

3.

Maritime Administrative Bureau

alias Maritime Administration of DPR Korea

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KĽDR

PO Box 416

Telefón: 850-2-18111 klapka 8059

Fax: 850 2 381 4410

E-mail: mab@silibank.net.kp

Webové sídlo: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Spoločnosť Maritime Administrative Bureau napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, a to aj premenovaním a preregistrovaním aktív označených subjektov a poskytovaním falošných dokladov plavidlám, na ktoré sa vzťahujú sankcie OSN.

4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KĽDR

16.10.2017

Spoločnosť Pan Systems napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala o predaj zbraní a súvisiaceho materiálu do Eritrey.

Spoločnosť Pan Systems je pod kontrolou a pôsobí v mene Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN.

6.

Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Adresa: Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ako profesionálna stavebná spoločnosť pôsobiaca v zahraničí podľa prezentácie oficiálneho internetového portálu KĽDR Naenara vysiela kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia a realizovala projekty v Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Katare, Jemene, Rusku, Líbyi a Mongolsku. Založila aj miestne pobočky, napríklad v Zambii. Spoločnosť KOGEN sa takto podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože celú mzdu pracovníkov, ktorých vysiela do zahraničia, alebo jej časť, prevádza režimu, čo je v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2397 (2017).

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Adresa: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umelecká spoločnosť, ktorá stavia sochy v zahraničí, vyváža umelecké sochy, ktoré vyrába Paekho Art Studio, a uľahčuje nelegálnu prácu a prístup k medzinárodným finančným systémom. Osobitne sa zameriava na rozvojové granty a pôžičky, ako aj na priame zahraničné investície vyčlenené na komunálne projekty. Podieľa sa tak na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“.


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1332

z 26. júla 2022,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres“ (CHOP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres“ (CHOP) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o zápise zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ C 159, 12.4.2022, s. 44.


ROZHODNUTIA

1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/25


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1333

z 28. júla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 9. decembra 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 (1), ktorým sa zriadila poradná misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) s počiatočným mandátom do 8. augusta 20202, na obdobie dvoch rokov od začatia misie EUAM RCA.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 12. apríla 2022 na základe komplexného strategického preskúmania vojenskej výcvikovej misie EÚ v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) a misie EUAM RCA odporučil, aby sa mandát misie EUAM RCA predĺžil do 9. augusta 2024. PBV sa 11. mája 2022 dohodol, že mandát misie EUAM RCA by sa mal prispôsobiť situácii v Stredoafrickej republike.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Misia EUAM RCA sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Strategickými cieľmi misie EUAM RCA sú:

a)

podporovať budovanie správnych a riadiacich kapacít založených na pravidlách v rámci ministerstva vnútra a verejnej bezpečnosti Stredoafrickej republiky pri navrhovaní, vykonávaní, budovaní a monitorovaní všetkých príslušných kategórií plánovania;

b)

podporovať udržateľnú transformáciu vnútorných bezpečnostných síl Stredoafrickej republiky a ich účinné operačné fungovanie a nasadenie;

c)

pomáhať pri rozvoji integrovanej podpory pre vnútorné bezpečnostné sily Stredoafrickej republiky prostredníctvom úzkej koordinácie, zabezpečenia jednoty činnosti a komplementárnosti úsilia s príslušnými aktérmi;

d)

vytvoriť komplexný situačný prehľad prostredníctvom osobitnej analytickej kapacity, a to aj v oblastiach, ako sú strategické komunikácie a politicko-bezpečnostný vývoj;

e)

podporovať úsilie o strategickú komunikáciu s cieľom presadzovať hodnoty Únie, podporovať činnosť Únie a odhaľovať porušovanie a zneužívanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zo strany zahraničných síl v Stredoafrickej republike.“

2.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM RCA v období od 9. decembra 2019 do 8. augusta 2022 je 30 352 481,10 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM RCA v období od 9. augusta 2022 do 9. augusta 2024 je 28 400 000,00 EUR.“.

3.

V článku 17 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Jeho platnosť sa skončí 9. augusta 2024.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2110 z 9. decembra 2019 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) (Ú. v. EÚ L 318, 10.12.2019, s. 141).


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/27


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1334

z 28. júla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/610 (1), ktorým sa zriadila vojenská výcviková misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) s mandátom do 19. septembra 2018, na obdobie 24 mesiacov po dosiahnutí úplnej operačnej spôsobilosti EUTM RCA.

(2)

Rada 30. júla 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/1133 (2), ktorým sa predĺžil mandát misie EUTM RCA do 19. septembra 2022.

(3)

Politický a bezpečnostný výbor (PBV) 12. apríla 2022 na základe komplexného strategického preskúmania EUTM RCA a poradnej misie Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) odporučil, aby sa mandát misie EUTM RCA predĺžil do 20. septembra 2023. PBV sa 11. mája 2022 dohodol, že mandát misie EUTM RCA by sa mal prispôsobiť situácii v Stredoafrickej republike.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/610 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2016/610 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V záujme dosiahnutia cieľa, ktorým sú zmodernizované, účinné a demokraticky zodpovedné stredoafrické ozbrojené sily, poskytuje misia EUTM RCA:

a)

strategické poradenstvo Ministerstvu obrany Stredoafrickej republiky a Generálnemu štábu ozbrojených síl Stredoafrickej republiky v záujme podpory vybudovania efektívnych bezpečnostných síl pod demokratickou kontrolou, ktoré rešpektujú ľudské práva, medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné normy týkajúce sa rodových otázok, ochrany civilného obyvateľstva, programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť (WPS) a programu týkajúceho sa detí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom (CAAC), ako aj poradenstvo výcvikovým zariadeniam pre dôstojníkov a poddôstojníkov ozbrojených síl Stredoafrickej republiky s cieľom vytvoriť systém vzdelávania, ktorým sa zabezpečí efektívne vedenie;

b)

vzdelávanie pre ozbrojené sily Stredoafrickej republiky v iných ako operačných oblastiach vrátane ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva, rodových otázok, ochrany civilného obyvateľstva, programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť (WPS) a programu týkajúceho sa detí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom (CAAC);

c)

výcvik ozbrojených síl Stredoafrickej republiky, ak PBV rozhodne, že sú splnené podmienky;

d)

podporu úsiliu o strategickú komunikáciu s cieľom presadzovať hodnoty Únie, podporovať činnosť Únie a odhaľovať porušovanie a zneužívanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zo strany zahraničných síl v Stredoafrickej republike.“.

2.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Referenčná suma na spoločné náklady misie EUTM RCA na obdobie od 20. septembra 2022 do 20. septembra 2023 je 7 813 000 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 51 ods. 2 rozhodnutia Rady (SZBP) 2021/509 (*1) je 15 % na záväzky a 0 % na platby.

(*1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).“."

3.

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Misia EUTM RCA sa skončí 20. septembra 2023.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/610 z 19. apríla 2016 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) (Ú. v. EÚ L 104, 20.4.2016, s. 21).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1133 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) (Ú. v. EÚ L 247, 31.7.2020, s. 22).


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/29


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1335

z 28. júla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2012/285/SZBP o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2012 prijala rozhodnutie 2012/285/SZBP (1).

(2)

Rada sa domnieva, že názov rozhodnutia 2012/285/SZBP by sa mal zmeniť.

(3)

Rada sa domnieva, že sedem osôb by sa malo vypustiť zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2012/285/SZBP a deväť osôb by sa malo vypustiť zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe III k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Rozhodnutie 2012/285/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2012/285/SZBP sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Guinei-Bissau a zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP“.

2.

Prílohy II a III sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 36).


PRÍLOHA

1.   

V prílohe II k rozhodnutiu 2012/285/SZBP [Zoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. b)] sa vypúšťajú záznamy týkajúce sa týchto osôb:

„1.

generál Augusto MÁRIO CÓ

2.

generál Saya Braia Na NHAPKA

3.

plukovník Tomás DJASSI

5.

plukovník Celestino de CARVALHO

10.

major Samuel FERNANDES

13.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

15.

nadporučík Lassana CAMARÁ“.

2.   

V prílohe III k rozhodnutiu 2012/285/SZBP (Zoznam osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2) sa vypúšťajú záznamy týkajúce sa týchto osôb:

„6.

generál Augusto MÁRIO CÓ

7.

generál Saya Braia Na NHAPKA

8.

plukovník Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

plukovník Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (alias Namam)

15.

major Samuel FERNANDES

18.

(námorný) veliteľ Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

nadporučík Lassana CAMARÁ“.


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/31


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1336

z 28. júla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849 (1).

(2)

Rada v súlade s článkom 36 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2016/849 preskúmala zoznamy označených osôb a subjektov uvedené v prílohách II, III, V a VI k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom uvedeným na zoznamoch v prílohách II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa mali zachovať s výnimkou jednej zosnulej osoby uvedenej v prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, ktorej záznam by sa mal z uvedenej prílohy vypustiť. Dôvody zaradenia 17 osôb a jedného subjektu a identifikačné údaje 59 osôb a piatich subjektov by sa mali aktualizovať.

(4)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) 30. júna 2022 aktualizoval informácie týkajúce sa jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/849 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).


PRÍLOHA

1.   

V prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, oddiele „A. Osoby“, sa záznam 29 nahrádza takto:

 

Meno

Iné používané mená

Dátum narodenia

Dátum označenia OSN

Dôvody zaradenia

„29.

Pak Chun Il

 

Cestovný pas č.: 563410091;

Dátum narodenia: 28.7.1954;

Štátna príslušnosť: KĽDR

30.11.2016

Pôsobil ako veľvyslanec KĽDR v Egypte a poskytuje podporu spoločnosti KOMID. Doba jeho vyslania skončila a Egypt opustil 15. novembra 2016.“.

2.   

Príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa mení takto:

a)

V časti „I. Osoby a subjekty zodpovedné za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty, ktoré vlastnia alebo kontrolujú“, oddiele „A. Osoby“, sa záznamy 1, 3 až 13 a 16 až 31 nahrádzajú takto:

 

Meno

Iné používané mená

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Pohlavie: muž

22.12.2009

Člen Generálneho úradu pre atómovú energiu, bývalý technický riaditeľ jadrového výskumného strediska Yongbyon. Na základe fotografií sa zistil jeho vzťah k jadrovému reaktoru v Sýrii pred tým, ako ho v roku 2007 bombardoval Izrael.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Dátum narodenia: 7.1.1930

Miesto narodenia: provincia Ťi-lin, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády, bývalý podpredseda Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR, zodpovedný za dohľad nad obstarávaním najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dátum narodenia: 10.6.1933

Cestovný pas č.: 554410661

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru ľudových ozbrojených síl a bývalý námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). V roku 2012 bol prítomný pri inšpekcii velenia strategických raketových síl, ktorú vykonal KIM Čong-un. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Predseda Kórejského výboru vojnových veteránov proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Pohlavie: muž

22.12.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (subjekt označený OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Dátum narodenia: 30.11.1938

Pohlavie: muž

22.12.2009

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Ir-sena.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Pyongan-Pukto, KĽDR

Pohlavie: muž

19.12.2011

Člen politického výboru Kórejskej strany pracujúcich a Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a do júna 2022 riaditeľ odboru jednotného frontu. Bývalý veliteľ Generálneho úradu pre prieskum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, na ktorý uvalila sankcie Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Dátum narodenia: 1945

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník ozbrojených síl Kórejskej ľudovej armády/vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Veliteľ vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády a protileteckých síl. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Dátum narodenia: 1.1.1942

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Odbor pre muničný priemysel – označený Bezpečnostnou radou OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor pre muničný priemysel je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Hong je zodpovedný za programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. 28. novembra 2017 bol prítomný pri vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15. Zúčastnil sa na zasadnutí Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich v júli 2020 venovanému „odrádzaniu od vojny“, čo je eufemizmus používaný pre jadrový program KĽDR. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Riaditeľ veliteľstva pre vojenskú bezpečnosť. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Sprevádzal Kim Čong-una na doposiaľ najrozsiahlejšom cvičení delostrelectva s dlhým doletom. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálporučík a bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je jedným z hlavných orgánov pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý riaditeľ operačného oddelenia vojenského veliteľstva Kórejskej ľudovej armády a prvý zástupca náčelníka vojenského veliteľstva. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Odbor pre muničný priemysel – označený Bezpečnostnou radou OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor pre muničný priemysel je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Bývalý člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný pri fotografovaní osôb, ktoré sa podieľali na úspešnom teste balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek v máji 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Dátum narodenia: 7.1.1945

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745310010

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý prvý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Bývalý riaditeľ odboru štátnej bezpečnosti. Bývalý minister pre štátnu bezpečnosť. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Pohlavie: muž

20.5.2016

Člen predsedníctva politického výboru ústredného výboru Strany pracujúcich, podpredseda Ústrednej vojenskej komisie, tajomník ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich a člen Komisie pre štátne záležitosti. Maršal a bývalý náčelník generálneho štábu. Vykonal formálnu prehliadku ozbrojených síl 25. apríla 2022, čo spolu s jeho súčasnými pozíciami poukazuje na jeho pretrvávajúcu úlohu a zodpovednosť, pokiaľ ide o podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. V januári 2021 zvolený do ústredného výboru strany, politického výboru ústredného výboru a Ústrednej vojenskej komisie.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Admirál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý najvyšší veliteľ kórejských ľudových námorných síl, ktoré sú zapojené do programov vývoja balistických rakiet a do vývoja jadrových kapacít námorných síl KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Zástupca riaditeľa riadiaceho výboru všeobecného politického výboru Kórejskej ľudovej armády a bývalý politický riaditeľ vzdušných a protileteckých síl, ktorý dohliada na vývoj modernizovaných protilietadlových rakiet. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Son bol na zozname účastníkov zasadnutia Ústrednej vojenskej komisie v máji 2020 ako zástupca riaditeľa zodpovedný za organizáciu Kórejskej ľudovej armády

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády, bývalý veliteľ veliteľstva vrchnej stráže. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (MID). Odbor pre muničný priemysel – označený BR OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. Odbor pre muničný priemysel je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických riadených striel KĽDR vrátane programov v oblasti výskumu a vývoja. Druhý hospodársky výbor a Druhá akadémia prírodných vied, tiež označená v auguste 2010, spadajú pod Odbor pre muničný priemysel. Hong bol v roku 2019 označený za jedného z popredných funkcionárov v oblasti vedy o národnej obrane. Doprevádzal Kim Čong-una pri pozorovaní odpaľovania nového druhu taktických riadených zbraní a pri prehliadke konštrukcie nového druhu ponorky.

Bol jedným z vedcov, ktorým Kim Čong-un v roku 2017 zablahoželal pri príležitosti odpálenia medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15, a bol pozorovateľom pri predchádzajúcich testoch motorov a odpaľovaní ďalších balistických rakiet. V roku 2016 sprevádzal Kim Čong-una na stretnutí s vedcami, na ktorom sa diskutovalo o výskume týkajúcom sa montáže jadrových hlavíc na taktické a strategické rakety. Pravdepodobne zohrával významnú úlohu pri jadrovej skúške, ktorú KĽDR uskutočnila 6. januára 2016. Preto je zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Dátum narodenia: 19.1.1963 alebo 8.5.1966

Cestovné pasy č.: 381320634, PS- 563410163

Pohlavie: muž

20.5.2016

Prezident spoločnosti Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Podľa informácií sankčného výboru OSN z roku 2012 prevzala spoločnosť Green Pine vedenie nad mnohými aktivitami spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Spoločnosť Green Pine sa tiež považovala za zodpovednú za vývoz približne polovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža. Spoločnosť Green Pine bola určená za subjekt, voči ktorému sa majú uložiť sankcie za vývoz zbraní alebo súvisiaceho materiálu z KĽDR. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a systémy riadených striel, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti obrany. BR OSN zaradila spoločnosť Green Pine na zoznam.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Dátum narodenia: 9.8.1965

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa satelitného kontrolného centra Národnej správy rozvoja kozmického sektora (National Aerospace Development Administration – NADA), ktoré Kim Čong-un navštívil pred testom medzikontinentálnej balistickej rakety vykonanom 24. marca 2022. NADA podlieha sankciám podľa rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) z dôvodu zapojenia do vývoja vesmírnej vedy a technológie vrátane vypúšťania satelitov a nosných rakiet. V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa odsúdilo vypustenie satelitu dňa 7. februára 2016 za používanie technológie balistických rakiet a za vážne porušenie rezolúcií č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013). Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Dátum narodenia: 1937

Miesto narodenia: Myongchon, Severný Hamgyong, KĽDR

Pohlavie: muž

7.4.2017

Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, prvý zástupca veliteľa Najvyššieho veliteľstva Kórejskej ľudovej armády. Do roku 2018 bol členom Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a veliteľ štábu ľudových ozbrojených síl. Najvyšší predstaviteľ ozbrojených síl na štátnom pohrebe v máji 2022, avšak na prehliadke v apríli 2022 bol označený za veterána. Ri Myong Su má vplyv v otázkach národnej obrany vrátane programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Ri je členom Najvyššieho ľudového zhromaždenia (SPA).

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Dátum narodenia: 30.12.1957

Miesto narodenia: Kangwon, KĽDR

Cestovný pas č.: PD836410105

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 27.11.2021

Pohlavie: muž

7.4.2017

Bývalý prvý námestník ministra ľudových ozbrojených síl, bývalý generálny riaditeľ úradu pre logistiku a bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich. V januári 2021 opätovne zvolený do ústredného výboru strany. V tejto funkcii je So Hong Chan zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Dátum narodenia: 29.5.1960

Pohlavie: muž

7.4.2017

Minister priemyslu a atómovej energie, v decembri 2021 bol povýšený na riadneho člena ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. V tejto funkcii je Wang Chang Uk zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

27.

JANG Chol

장철

 

Dátum narodenia: 31.3.1961

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 563310042

Pohlavie: muž

7.4.2017

Člen Štátnej riadiacej komisie pre telesnú kultúru a šport a bývalý predseda Štátnej akadémie vied – organizácie zameranej na vývoj technologických a vedeckých kapacít KĽDR. Vo funkcii predsedu Štátnej akadémie vied zastával Jang Chol strategickú pozíciu, pokiaľ ide o rozvoj činností KĽDR v jadrovej oblasti. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Dátum narodenia: 1950

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády v rokoch 2018 až 2021 a člena Komisie pre štátne záležitosti v rokoch 2019 až 2021 bol zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí Kórejskej strany pracujúcich týkajúcich sa vývoja jadrových a balistických programov v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Dátum narodenia: 1955 alebo 1956

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“ zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia a nesie za ne zodpovednosť. V auguste 2019 bol povýšený na generálplukovníka, získal Cenu 16. februára v oblasti vedy a techniky, je riaditeľom Výskumného inštitútu automatizácie, riaditeľom inštitútu Technickej univerzity Kim Čcheka a zástupcom riaditeľa oddelenia ústredného výboru Strany pracujúcich, 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na vypustení väčšiny ďalších rakiet v rokoch 2017 a 2019 a v marci 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Dátum narodenia: 20.3.1961

Cestovný pas č.: 927240105

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „vysokého funkcionára strany“ a „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“, ktorého jeden členský štát OSN v roku 2017 označil za bývalého zástupcu riaditeľa odboru pre muničný priemysel ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, zohráva významnú úlohu pri rozvoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia, najmä balistických rakiet, a nesie za ne zodpovednosť. 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14 a 24. augusta a 10. septembra 2019 sa zúčastnil sa na vypustení balistických rakiet/veľkého viacnásobného odpaľovacieho raketového systému.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Dátum narodenia: 1960

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa odboru pre muničný priemysel a náhradníka politického výboru Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia v jadrovej aj balistickej oblasti a nesie za ne zodpovednosť. Pred vypustením medzikontinentálnej balistickej rakety v marci 2022 sprevádzal Kim Čong-una pri návšteve Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky a zúčastnil sa na národnej obrannej výstave v roku 2021, na ktorej boli vystavené zjavne nové zbraňové systémy. Vo funkcii zástupcu riaditeľa sa 4. a 28. júla 2017 zúčastnil na testoch medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-14, ako aj na kontrole vykonanej zo strany Kim Čong-una 22. júla 2019 týkajúcej sa nového typu ponorky, pre ktorú KĽDR uviedla, že je určená na „strategický“ účel použitia balistických rakiet odpaľovaných z ponorky s možnosťou nesenia jadrových hlavíc, a na vypustení balistických rakiet 25. a 30. júla a 2. augusta 2019.“;

b)

V časti „I. Osoby a subjekty zodpovedné za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty, ktoré vlastnia alebo kontrolujú“, oddiele „A. Osoby“ sa vypúšťa záznam 2.

c)

V časti „I. Osoby a subjekty zodpovedné za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty, ktoré vlastnia alebo kontrolujú“, oddiele „B. Subjekty“, sa záznamy 4 a 5 nahrádzajú takto:

 

Názov

Iný používaný názov

Miesto

Dátum označenia

Ďalšie informácie

„4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (Stredisko jadrového vedeckého výskumu v Yongbyone)

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Zariadenia schopné vyrábať štiepny materiál na vojenské účely vrátane reaktora 5 MW (e), zariadenia na prepracovanie plutónia (rádiochemické laboratórium) a údajného zariadenia na obohacovanie uránu. Stredisko spadá pod Generálny úrad pre atómovú energiu (subjekt označený BR OSN 16.7.2009). Skupina expertov zriadená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1874 vo svojej záverečnej správe z marca 2022 poukázala na dokončenie externých prác na ľahkovodnom reaktore a výstavbu ďalších budov v lokalite, ako aj náznaky, že reaktor 5 MW (e) bol v roku 2021 v prevádzke. Zo skutočnosti, že z budovy na výrobu oxidu uraničitého vychádza para vyplýva, že KĽDR bude pokračovať vo výrobe štiepneho materiálu.

5.

Kórejská ľudová armáda

조선인민군

 

 

16.10.2017

Kórejská ľudová armáda zahŕňa strategické raketové sily, ktoré velia jednotkám KĽDR pre jadrové a konvenčné strategické rakety. Strategické raketové sily boli zaradené na zoznam na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2356 (2017).“;

d)

V časti „II. Osoby a subjekty poskytujúce finančné služby alebo uskutočňujúce prevod aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia“, oddiele „A. Osoby“, sa záznamy 1 až 6 nahrádzajú takto:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Dátum narodenia: 24.8.1941

Pohlavie: muž

22.12.2010

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“, úradu Kórejskej strany pracujúcich zodpovedného za získanie tvrdej meny a bývalý generálny riaditeľ Štátnej rozvojovej banky. V tejto funkcii bol zodpovedný za obstarávanie finančných zdrojov, ktoré by sa mohli použiť na podporu programu týkajúceho sa jadrových zbraní a balistických rakiet. „Kancelária 39“ bola zodpovedná aj za obchádzanie sankcií nákupom tovaru prostredníctvom diplomatických zastúpení KĽDR. Člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR, v marci 2010 bol zvolený za generálneho riaditeľa Štátnej rozvojovej banky. Na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 zvolený za náhradníka ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich.

2.

KIM Tong-un

김동운

KIM Tong Un

Dátum narodenia: 1.11.1936

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“ ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberala financovaním šírenia. Je možné, že pracoval aj v inej straníckej jednotke, v „Kancelárii 38“, s cieľom získať finančné prostriedky pre vedenie a elitu, o ktorých sa predpokladá, že mohli podporovať program týkajúci sa jadrových zbraní a balistických rakiet.

3.

KIM Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN. Skupina expertov zistila, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Európskej únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Európskej únii alebo na účty mimo Európskej únie, ako aj na účty zriadené na meno jeho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

Pohlavie: žena

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Hui zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola majiteľkou viacerých bankových účtov v Európskej únii, ktoré na jej meno zriadil jej syn KIM Su Gwang. Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Hui na bankové účty mimo Únie.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov zistila, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si zriadil viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj na meno rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Európskej únii alebo na účty mimo Európskej únie, okrem iných aj na účty zriadené na meno jeho manželky KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: žena

20.4.2018

KIM Kyong Hui sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hy podieľala na schéme podvodných finančných praktík, ktoré mohli prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie zriadené na jej meno alebo na meno jej svokry DJANG Tcheul Hy.“.

3.   

Príloha III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa mení takto:

a)

V časti „Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. c) a článku 27 ods. 1 písm. c)“ v oddiele „A. Osoby“ záznamy 1 až 19 a 21 až 26 nahrádzajú takto:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Dátum narodenia: 9.6.1970

Cestovný pas č.: 563410191

16.10.2017

Kim Hyok Chan pôsobil ako tajomník na veľvyslanectve KĽDR v Angole a ako zástupca spoločnosti Green Pine, subjektu uvedeného v zozname OSN, a zároveň rokoval o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Riaditeľ kancelárie spoločnosti Korea Heungjin Trading Company, ktorá je subjektom označeným OSN, v Dandongu. Spoločnosť KOMID, ktorá je ďalším subjektom označeným OSN, využíva spoločnosť Korea Heungjin na obchodné účely. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor OSN označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Riaditeľ pobočky spoločnosti Sobaeksu United Corp, ktorú označila Únia, v Dandongu. Zástupca pekinskej pobočky spoločnosti Korea Changgwang Trading Corporation, ktorú skupina expertov OSN identifikovala ako ďalší názov spoločnosti KOMID. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami

4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

전철영

Dátum narodenia: 30.4.1975

Cestovný pas č.: 563410192

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Angole

22.1.2018

Bývalý zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KĽDR akreditovaný v Angole.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN. Spoločnosť Green Pine tiež rokovala o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

5.

AN Jong Hyuk

alias: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Dátum narodenia: 14.3.1970

Cestovný pas č.: 563410155

22.1.2018

Zástupca spoločnosti Saeng Pil Trading Corporation, čo je ďalší názov spoločnosti Green Pine Associated Corporation, a diplomat KĽDR v Egypte.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN.

An Jong Hyuk bol oprávnený vykonávať všetky úkony v mene spoločnosti Saeng Pil vrátane podpisovania a vykonávania zmlúv a bankových služieb. Táto spoločnosť sa špecializuje na budovanie námorných plavidiel a projektovanie, výrobu a inštaláciu elektronických komunikačných a námorných navigačných zariadení.

6.

YUN Chol alias CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Chol Yun bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako kontaktná osoba spoločnosti KĽDR General Precious Metal, ktorá sa podieľa na predaji lítia-6, položky používanej na jadrové účely, na ktorú sa vzťahuje zákaz OSN, a diplomat KĽDR.

General Precious Metal už Únia identifikovala ako ďalší názov spoločnosti Green Pine, ktorá je subjektom označeným OSN.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok pôsobil ako zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation, ktorá je subjektom označeným OSN.

Choe Kwang Hyok bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako výkonný riaditeľ spoločnosti Beijing King Helong International Trading Ltd, čo je ďalší názov spoločnosti Green Pine. Skupinou expertov OSN bol tiež identifikovaný ako riaditeľ spoločnosti Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd a prevádzkovateľ subjektu KĽDR s názvom Beijing representative office Korea Unhasu Trading Company, čo sú tiež ďalšie názvy spoločnosti Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

alias: James Kim

김창혁

Dátum narodenia: 29.4.1963

Miesto narodenia: N. Hamgyong

Cestovný pas č.: 472130058

22.1.2018

Kim Chang Hyok bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Pan Systems Pyongyang v Malajzii. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Európskou úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

Zriadil viacero účtov v Malajzii v mene krycích spoločností „Glocom“, ktorá je sama krycou spoločnosťou označeného subjektu Pan Systems Pyongyang.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Beijing New Technology, ktorú skupina expertov OSN identifikovala ako kryciu spoločnosť spoločnosti KOMID. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom so zbraňami v KĽDR a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými strelami a konvenčnými zbraňami

Právny zástupca spoločnosti Guancaiweixing Trading Co., Ltd, ktorú skupina odborníkov OSN identifikovala ako odosielateľa zásielky vojenských položiek do Eritrey zadržanej v auguste 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Dátum narodenia: 11.8.1959

Miesto narodenia: Japonsko

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

11.

PYON Won Gun

변원군

Dátum narodenia: 13.3.1968

Miesto narodenia: S. Phyongan

Služobný pas č.: 836220035

Cestovný pas č.: 290220142

22.1.2018

Riaditeľ spoločnosti Glocom, ktorá je krycou spoločnosťou Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

Spoločnosť Glocom inzeruje rádiokomunikačné zariadenia pre vojenské a polovojenské organizácie.

Pyon Won Gun bol tiež identifikovaný skupinou expertov OSN ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Dátum narodenia: 30.8.1969

Miesto narodenia: Pchjongjang (Pyongyang)

Diplomatický pas č.: 654310150

22.1.2018

Pae Won Chol bol skupinou expertov OSN identifikovaný ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Európskou úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Ri Sin Song bol skupinou expertov OSN identifikovaný ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Kim Sung Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Pan Systems Pyongyang v Číne. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Kim Pyong Chol bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako štátny príslušník KĽDR, ktorý prevádzkuje spoločnosť Pan Systems Pyongyang. Spoločnosť Pan Systems Pyongyang je označená Úniou za napomáhanie obchádzaniu sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala predávať zbrane a súvisiaci materiál do Eritrey. Spoločnosť Pan Systems je tiež kontrolovaná zo strany Reconnaissance General Bureau (Generálny úrad pre prieskum) a pracuje v jeho prospech, pričom Reconnaissance General Bureau je označený Organizáciou Spojených národov.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Dátum narodenia: 20.4.1955

Cestovný pas č.: 381210143 (dátum skončenia platnosti: 3.6.2016)

22.1.2018

Choe Kwang Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako zástupca spoločnosti Haegeumgang Trading Company. V tejto funkcii Choe Kwang Su podpísal zmluvu o vojenskej spolupráci medzi KĽDR a Mozambikom v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Táto zmluva sa týkala dodávky zbraní a súvisiaceho materiálu pre spoločnosť Monte Binga, ktorú kontroluje vláda Mozambickej republiky.

17.

PAK In Su

alias: Daniel Pak

박인수

Dátum narodenia: 22.5.1957

Miesto narodenia: N. Hamgyong

Diplomatický pas č.: 290221242

22.1.2018

Pak In Su bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako osoba zapojená do činností súvisiacich s predajom uhlia z KĽDR v Malajzii v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

Son Young-Nam bol identifikovaný skupinou expertov OSN ako osoba zapojená do pašovania zlata a iných položiek do KĽDR v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

19.

KIM Il-Su

alias: KIM Il Su

김일수

Dátum narodenia: 2.9.1965

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

3.7.2015

Manažér v rámci odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

최천식

Dátum narodenia: 23.12.1963

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745132109

Platný do 12.2.2020

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

신규남

Dátum narodenia: 12.9.1972

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: PO472132950

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu a bývalý splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, konajúci v mene KNIC alebo podľa jej pokynov.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

박천산

Dátum narodenia: 18.12.1953

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: PS472220097

3.7.2015

Riaditeľ odboru zaistenia v ústredí spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Pchjongjangu minimálne do decembra 2015 a bývalý hlavný splnomocnený zástupca spoločnosti KNIC v Hamburgu, naďalej koná pre KNIC, v jej mene alebo podľa jej pokynov.

24.

SO Tong Myong

서동명

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), bývalý predseda výkonného riadiaceho výboru spoločnosti KNIC (jún 2012); bývalý generálny riaditeľ spoločnosti KNIC (september 2013) konajúci v mene tejto spoločnosti alebo pod jej vedením.

25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

박화성

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Cestovný pas č.: 654331357

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Pak Hwa Song sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore so sankciami OSN. Pak si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN zriadil bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Pak spolupracuje s Hwang Kil Suom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

황길수

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Cestovný pas č.: 654331363

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Hwang Kil Su sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore s rezolúciami BR OSN. Hwang si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN zriadil bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Hwang spolupracuje s Pak Hwa Songom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.“;

b)

V časti „Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. c) a článku 27 ods. 1 písm. c)“, oddiele „B. Subjekty“ záznamy 1 až 4, 6 a 8 nahrádzajú takto:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

Korea International Exhibition Corporation

조선국제전람사

Adresa: Jungsong-dong, Central District, Sungri St Pchjongjang, KĽDR

Telefón: 850 2 381 5926

E-mail: kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Spoločnosť Korea International Exhibition Corporation napomáhala označeným subjektom pri obchádzaní sankcií tým, že usporiadala medzinárodný obchodný veľtrh v Pchjongjangu, ktorý označeným subjektom umožňuje porušovať sankcie OSN tým, že pokračujú vo svojej hospodárskej činnosti.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

alias: Rungrado Trading Corporation

조선릉라도무역총회사

Adresa: Segori-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

Telefón: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

E-mail: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

Skupina expertov podala správu o tom, že spoločnosť Korea Rungrado General Trading Corporation napomáhala pri porušovaní sankcií uložených rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov tým, že predávala rakety Scud Egyptu.

3.

Maritime Administrative Bureau

alias Maritime Administration of DPR Korea

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KĽDR

PO Box 416

Telefón 850-2-18111 klapka 8059

Fax: 850 2 381 4410

E-mail: mab@silibank.net.kp

Webové sídlo: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Spoločnosť Maritime Administrative Bureau napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, a to aj premenovaním a preregistrovaním aktív označených subjektov a poskytovaním falošných dokladov plavidlám, na ktoré sa vzťahujú sankcie OSN.

4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KĽDR

16.10.2017

Spoločnosť Pan Systems napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala o predaj zbraní a súvisiaceho materiálu do Eritrey.

Spoločnosť Pan Systems je pod kontrolou a pôsobí v mene Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN.

6.

Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Adresa: Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ako profesionálna stavebná spoločnosť pôsobiaca v zahraničí podľa prezentácie oficiálneho internetového portálu KĽDR Naenara vysiela kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia a realizovala projekty v Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Katare, Jemene, Rusku, Líbyi a Mongolsku. Založila aj miestne pobočky, napríklad v Zambii. Spoločnosť KOGEN sa takto podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože celú mzdu pracovníkov, ktorých vysiela do zahraničia, alebo jej časť, prevádza režimu, čo je v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2397 (2017).

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Adresa: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umelecká spoločnosť, ktorá stavia sochy v zahraničí, vyváža umelecké sochy, ktoré vyrába Paekho Art Studio, a uľahčuje nelegálnu prácu a prístup k medzinárodným finančným systémom. Osobitne sa zameriava na rozvojové granty a pôžičky, ako aj na priame zahraničné investície vyčlenené na komunálne projekty. Podieľa sa tak na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“.


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/48


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1337

z 28. júla 2022,

ktorým sa stanovuje vzor na poskytovanie informácií štátnym príslušníkom tretích krajín o spracúvaní osobných údajov v systéme vstup/výstup

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (1), a najmä na jeho článok 50 ods. 4 a ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/2226 sa zriadil systém vstup/výstup (EES) ako systém, ktorým sa elektronicky zaznamenáva čas a miesto vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol povolený krátkodobý pobyt na území členských štátov, a ktorým sa vypočítava dĺžka ich oprávneného pobytu.

(2)

Podľa článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226 majú byť štátni príslušníci tretích krajín, ktorých údaje sa majú zaznamenať v systéme vstup/výstup, informovaní o svojich právach a povinnostiach týkajúcich sa spracúvania ich údajov. Podľa článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa uvedené informácie majú poskytovať vo forme vzoru.

(3)

Členské štáty majú vzor doplniť o príslušné vnútroštátne informácie, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. S cieľom zabezpečiť informovanosť a zrozumiteľnosť pre štátnych príslušníkov tretích krajín by členské štáty mali doplniť najmä informácie týkajúce sa dôsledkov prekročenia dĺžky oprávneného pobytu, práv dotknutej osoby, možnosti pomoci dozorných orgánov, kontaktných údajov príslušných orgánov pre ochranu osobných údajov a podávania sťažností.

(4)

Preto by sa mal stanoviť vzor uvedený v článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

(5)

Vzhľadom na to, že nariadenie (EÚ) 2017/2226 je založené na schengenskom acquis, Dánsko v súlade s článkom 4 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, oznámilo 30. mája 2018 svoje rozhodnutie transponovať nariadenie (EÚ) 2017/2226 do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto viazané týmto rozhodnutím.

(6)

Pokiaľ ide o Írsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje (2); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (3), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (4).

(8)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (6).

(9)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (8).

(10)

Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, keďže overovanie v súlade s platným postupom schengenského hodnotenia bolo úspešne skončené, ako sa potvrdilo v záveroch Rady z 9. a 10. júna 2011, ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa Schengenského informačného systému nadobudli účinnosť rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/934 (9) a ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému nadobudli účinnosť rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1908 (10), všetky podmienky prevádzky systému vstup/výstup stanovené v článku 66 ods. 2 písm. b) nariadenia 2017/2226 sú splnené, a preto by uvedené členské štáty mali prevádzkovať systém vstup/výstup od jeho uvedenia do prevádzky.

(11)

Pokiaľ ide o Cyprus a Chorvátsko, prevádzka systému vstup/výstup si vyžaduje udelenie pasívneho prístupu do vízového informačného systému a uvedenie všetkých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému do účinnosti v súlade s príslušnými rozhodnutiami Rady. Uvedené podmienky môžu byť splnené iba po úspešnom ukončení overovania v súlade s platným postupom schengenského hodnotenia. Preto by mali systém vstup/výstup prevádzkovať iba tie členské štáty, ktoré uvedené podmienky spĺňajú v čase uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky. Členské štáty, ktoré systém vstup/výstup neprevádzkujú od jeho uvedenia do prevádzky, by sa mali k systému vstup/výstup pripojiť v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) 2017/2226 hneď, ako budú všetky uvedené podmienky splnené.

(12)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (11) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 11. marca 2022 stanovisko.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru pre inteligentné hranice zriadeného na základe článku 68 nariadenia (EÚ) 2017/2226,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Informácie uvedené v článku 50 ods. 4 a vzor uvedený v článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20.

(2)  Toto rozhodnutie nepatrí do pôsobnosti opatrení stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(9)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/934 z 25. júna 2018 o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 165, 2.7.2018, s. 37).

(10)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, s. 39).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Vzor na poskytovanie informácií štátnym príslušníkom tretích krajín o spracúvaní osobných údajov v systéme vstup/výstup

Systém vstup/výstup (1) obsahuje záznamy o osobných údajoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na územie členských štátov (2) na krátkodobý pobyt (maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia). Systém bol uvedený do prevádzky [dátum]. Od tohto dátumu sa v systéme vstup/výstup zaznamenávajú informácie o vašich vstupoch na územie členských štátov a výstupoch z územia členských štátov a prípadne informácie o tom, či vám bol odopretý vstup.

Na tento účel sa vaše údaje získavajú a spracúvajú v mene [orgán členského štátu zodpovedný za spracúvanie osobných údajov] [prevádzkovateľ (prevádzkovatelia)]. Kontaktné údaje sú uvedené ďalej v texte. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely riadenia hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčenia riadenia migračných tokov. Túto požiadavku ukladá nariadenie (EÚ) 2017/2226 (3), konkrétne články 14, 16 až 19 a 23 kapitoly II a kapitola III uvedeného nariadenia.

Aké údaje sa získavajú, zaznamenávajú a spracúvajú?

Počas kontrol na vonkajších hraniciach členských štátov sa vaše osobné údaje povinne získavajú na účely preskúmania podmienok vstupu. Získavajú a zaznamenávajú sa tieto osobné údaje:

1.

údaje uvedené vo vašom cestovnom doklade a

2.

biometrické údaje: z podoby vašej tváre a odtlačkov prstov (4).

Údaje o vás sa v závislosti od vašej situácie získavajú aj z iných zdrojov:

1.

vízového informačného systému (VIS): údaje obsiahnuté vo vašej osobnej zložke a

2.

Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, najmä stav vášho cestovného povolenia a prípadne vaše postavenie ako rodinného príslušníka.

Čo sa stane, ak neposkytnete požadované biometrické údaje?

Ak neposkytnete požadované biometrické údaje na registráciu, overenie alebo identifikáciu v systéme vstup/výstup, bude vám odopretý vstup na vonkajších hraniciach.

Kto má prístup k vašim údajom?

Členské štáty majú prístup k vašim údajom na účely riadenia hraníc, uľahčenia prekračovania hraníc, prisťahovalectva a presadzovania práva. Europol má takisto prístup k vašim údajom na účely presadzovania práva. Vaše údaje sa za prísnych podmienok môžu preniesť aj do členského štátu, tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2017/2226 (5) na účely návratu (6) alebo presadzovania práva (7).

Vaše údaje sa budú uchovávať v systéme vstup/výstup počas ďalej uvedeného obdobia a po jeho uplynutí sa automaticky vymažú  (8):

1.

záznamy o každom vstupe, výstupe alebo odopretí vstupu sa uchovávajú tri roky odo dňa vyhotovenia záznamu o vstupe, výstupe, alebo odopretia vstupu (9);

2.

individuálna zložka obsahujúca vaše osobné údaje sa uchováva tri roky a jeden deň po dátume posledného záznamu o výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu, pokiaľ sa počas tohto obdobia nezaznamená žiaden vstup;

3.

ak neexistuje záznam o výstupe, vaše údaje sa uchovávajú päť rokov odo dňa skončenia vášho oprávneného pobytu.

Zostávajúca dĺžka oprávneného pobytu a prekročenie dĺžky oprávneného pobytu

Máte právo na to, aby vám príslušníci pohraničnej stráže poskytli informácie o maximálnej zostávajúcej dĺžke vášho oprávneného pobytu na území členských štátov. Na overenie zostávajúcej dĺžky oprávneného pobytu môžete využiť aj túto webovú stránku [odkaz na verejné webové sídlo systému vstup/výstup] alebo, ak je k dispozícii, vybavenie nainštalované na hraniciach.

Ak prekročíte dĺžku oprávneného pobytu, vaše údaje sa automaticky pridajú do zoznamu identifikovaných osôb (zoznam osôb, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu). K zoznamu majú prístup príslušné vnútroštátne orgány. Ak sa nachádzate na tomto zozname osôb, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu [dôsledky, prekročenia dĺžky oprávneného pobytu, doplnia členské štáty(10). Ak však príslušným orgánom viete poskytnúť dôveryhodné dôkazy o tom, že ste prekročili dĺžku oprávneného pobytu z dôvodu nepredvídateľných a závažných udalostí, vaše osobné údaje možno v systéme vstup/výstup upraviť alebo doplniť a môžete byť vyradený zo zoznamu osôb, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte tieto práva:

1.

požiadať prevádzkovateľa o prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú;

2.

požiadať o opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré sa vás týkajú a

3.

požiadať o vymazanie nezákonne spracúvaných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o obmedzenie ich spracúvania.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv uvedených v bodoch 1 až 3, musíte sa obrátiť na prevádzkovateľa alebo úradníka pre ochranu údajov, ktorí sú uvedení ďalej v texte.

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ (prevádzkovatelia): [adresu a kontaktné údaje vyplní členský štát – prevádzkovateľ].

Úradník (úradníci) pre ochranu údajov: [adresu a kontaktné údaje vyplní členský štát].

Sťažnosť môžete v súlade s rozdelením úloh medzi orgány členských štátov a angažované európske agentúry podať:

dozornému orgánu [členského štátu], ktorý je zodpovedný za spracovanie vašich údajov (napr. ak tvrdíte, že vaše údaje zaznamenal nesprávne):

[uveďte konkrétne informácie členského štátu – adresu a kontaktné údaje]

európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pre záležitosti spracúvania údajov európskymi agentúrami:

[uveďte kontaktné údaje – adresu a kontaktné údaje]

[ďalšie informácie od členských štátov o právach dotknutých osôb alebo o možnosti pomoci dozorných orgánov]. Ďalšie informácie nájdete na verejnom webovom sídle systému vstup/výstup [doplniť odkaz/názov].


(1)  Nariadenie (EÚ) 2017/2226, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011

(2)  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(4)  Upozorňujeme, že v systéme vstup/výstup sa budú uchovávať aj daktyloskopické údaje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepotrebujú vízum na vstup do schengenského priestoru, a držiteľov zjednodušených tranzitných dokladov. Ak potrebujete vízum na vstup do schengenského priestoru, vaše odtlačky prstov sa už budú uchovávať vo vízovom informačnom systéme ako súčasť vašej zložky a nebudú sa opätovne uchovávať v systéme vstup/výstup.

(5)  Organizácia OSN, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) alebo Medzinárodný výbor Červeného kríža.

(6)  článok 41 ods. 1 a 2 a článok 42

(7)  článok 41 ods. 6

(8)  Ak sa na vás vzťahuje vízová povinnosť, vaše odtlačky prstov nebudú uložené v systéme vstup/výstup, pretože sú už uložené vo vízovom informačnom systéme.

(9)  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi mobilných občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska (t. j. občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorí cestujú do iného štátu, ako je štát ich štátnej príslušnosti alebo sa tam už zdržiavajú), a ktorí sprevádzajú občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska alebo sa k nemu pripájajú, sa každý záznam o vstupe, výstupe alebo odopretí vstupu bude uchovávať jeden rok od dátumu záznamu o výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu.

(10)  Výpočet dĺžky oprávneného pobytu a generovanie zápisov pre členské štáty po skončení oprávneného pobytu sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi mobilných občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska (t. j. občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ktorí cestujú do iného štátu, ako je štát ich štátnej príslušnosti alebo sa tam už zdržiavajú) a ktorí sprevádzajú občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska alebo sa k nim pripájajú.


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1338

z 29. júla 2022,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Filipínskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Filipínska republika vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Filipínska republika vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Filipínska republika 27. októbra 2021 poskytla Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 podľa systému s názvom „VaxCertPH“. Filipínska republika informovala Komisiu, že sa domnieva, že jej potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Filipínska republika informovala Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Filipínska republika takisto informovala Komisiu, že uznáva potvrdenia o očkovaní, potvrdenia o vykonaní testu NAAT (napr.: RT-PCR) a potvrdenia o prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Filipínskej republiky vykonala Komisia 14. júla 2022 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sú vydávané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“ obsahujú potrebné údaje.

(6)

Filipínska republika okrem toho Komisiu informovala, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax a Covovax.

(7)

Filipínska republika tiež informovala Komisiu, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu.

(8)

Filipínska republika ďalej Komisiu informovala, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia.

(9)

Filipínska republika okrem toho informovala Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi na Filipínach sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Filipínska republika mala pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie uplatňovania tohto rozhodnutia alebo na jeho zrušenie, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Filipínskej republiky k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Filipínskou republikou v súlade so systémom „VaxCertPH“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Filipínska republika sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1339

z 29. júla 2022,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Ománskym sultanátom s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Ománsky sultanát vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Ománsky sultanát vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Ománsky sultanát 3. marca 2022 poskytol Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 podľa systému s názvom „Tarassud“. Ománsky sultanát informoval Komisiu, že sa domnieva, že jeho potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Ománsky sultanát informoval Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Ománsky sultanát zároveň Komisiu informoval, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydávané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Ománskeho sultanátu vykonala Komisia 14. júla 2022 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sú vydávané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“ obsahujú potrebné údaje.

(6)

Ománsky sultanát okrem toho Komisiu informoval, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, Covishield, R-COVI, Sputnik V, CoronaVac a Vaxzevria.

(7)

Ománsky sultanát tiež informoval Komisiu, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu.

(8)

Ománsky sultanát ďalej Komisiu informoval, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia.

(9)

Ománsky sultanát okrem toho informoval Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi v Ománe sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Ománsky sultanát mal pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie uplatňovania tohto rozhodnutia alebo na jeho zrušenie, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Ománskeho sultanátu k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Ománskym sultanátom v súlade so systémom „Tarassud“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Ománsky sultanát sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/60


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1340

z 29. júla 2022,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Peruánskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Peruánska republika vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré Peruánska republika vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Peruánska republika 7. apríla 2022 poskytla Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 podľa systému s názvom „Vaccination Card against COVID-19“. Peruánska republika informovala Komisiu, že sa domnieva, že jej potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Peruánska republika informovala Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Peruánska republika zároveň Komisiu informovala, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydávané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Peruánskej republiky vykonala Komisia 29. júna 2022 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sú vydávané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“ obsahujú potrebné údaje.

(6)

Peruánska republika okrem toho Komisiu informovala, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax a Jcovden.

(7)

Peruánska republika tiež informovala Komisiu, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu.

(8)

Peruánska republika ďalej Komisiu informovala, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia.

(9)

Peruánska republika okrem toho informovala Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi v Peru sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydávané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Peruánska republika mala pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie uplatňovania tohto rozhodnutia alebo na jeho zrušenie, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Peruánskej republiky k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydané Peruánskou republikou v súlade so systémom „Vaccination Card against COVID-19“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Peruánska republika sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).


ODPORÚČANIA

1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/63


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2022/1341

z 23. júna 2022

o dobrovoľných výkonnostných požiadavkách na röntgenové zariadenia používané vo verejných priestoroch (mimo letectva)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

S výnimkou oblasti civilného letectva nestanovuje právo Únie v súčasnosti žiadne harmonizované výkonnostné požiadavky na röntgenové zariadenia používané na detekciu vo verejných priestoroch. Takéto požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia, čo vedie k nerovnomernej a často nedostatočne vysokej úrovni ochrany širokej verejnosti pred bezpečnostnými hrozbami. Zraniteľnosti vyplývajúce z týchto skutočností môžu teroristi a iní páchatelia trestnej činnosti využiť, okrem iného, na zorganizovanie útokov alebo vykonávanie inej trestnej činnosti v členských štátoch, v ktorých je úroveň bezpečnosti vo verejných priestoroch nižšia.

(2)

Teroristické útoky, ku ktorým v posledných rokoch v Únii došlo, sa odohrali prevažne vo verejných priestoroch a boli namierené proti širokej verejnosti. V snahe prispieť k tomu, aby bola vo verejných priestoroch v celej Únii zaistená dostatočne vysoká úroveň ochrany pred teroristickými útokmi a bezpečnostnými hrozbami, by sa mali na úrovni Únie stanoviť dobrovoľné výkonnostné požiadavky na röntgenové zariadenia.

(3)

Detekčné zariadenia, vrátane röntgenových zariadení, používané v oblasti civilného letectva podliehajú podrobným požiadavkám stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005 (1). Uvedené požiadavky sú riadne vymedzené a poskytujú vysokú a jednotnú úroveň bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Na uvedenú oblasť by sa preto toto odporúčanie nemalo vzťahovať. V záujme zrozumiteľnosti by sa malo zároveň objasniť, že týmto odporúčaním nie sú dotknuté akty práva Únie, ktoré upravujú bezpečnostné aspekty röntgenových zariadení.

(4)

V programe boja proti terorizmu pre EÚ (2) sa Komisia zaviazala podporiť vypracovanie dobrovoľných požiadaviek na detekčné technológie s cieľom zabezpečiť, aby takéto technológie skutočne detegovali bezpečnostné hrozby, ktoré majú detegovať, a to za súčasného zachovania mobility osôb. V záujme plnenia tohto záväzku Komisia zriadila technickú pracovnú skupinu pre požiadavky na detekčnú výkonnosť zloženú z odborníkov z členských štátov, výrobcov a úradníkov z viacerých útvarov Komisie a požiadala ju o pomoc pri vypracúvaní dobrovoľných výkonnostných požiadaviek na röntgenové zariadenia na úrovni Únie. Toto odporúčanie, a najmä v ňom uvedené dobrovoľné požiadavky na dokumentáciu produktu a výkonnosť röntgenových zariadení, vychádza z prípravnej činnosti tejto pracovnej skupiny.

(5)

Dobrovoľné výkonnostné požiadavky uvedené v tomto odporúčaní by mali členské štáty používať pri verejnom obstarávaní röntgenových zariadení určených na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch.

(6)

Toto odporúčanie, ktoré nemá záväzný charakter, by sa nemalo chápať tak, že ukladá členským štátom povinnosť, aby na účely detekcie bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch obstarávali alebo používali určité konkrétne röntgenové zariadenia. Rozhodnutia o tom, ktoré zariadenia obstarať alebo použiť v danom verejnom priestore, by mali i naďalej prijímať výlučne členské štáty v súlade s právom Únie. Cieľom tohto odporúčania je skôr podporiť používanie uvedených dobrovoľných výkonnostných požiadaviek uvedených v tomto odporúčaní v rámci verejného obstarávania členských štátov, a tak prispieť v celej Únii k dosiahnutiu rovnocennej a vysokej výkonnosti röntgenových zariadení používaných orgánmi členských štátov na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch.

(7)

Dobrovoľné výkonnostné požiadavky uvedené v tomto odporúčaní by sa nemali chápať tak, že majú nahradiť vnútroštátne výkonnostné normy pre röntgenové zariadenia, ak takéto vnútroštátne normy existujú. Členské štáty by mali mať predovšetkým naďalej možnosť, aby v súlade s právom Únie uplatňovali na röntgenové zariadenia používané na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch prísnejšie výkonnostné požiadavky.

(8)

Toto odporúčanie by malo nepriamo motivovať výrobcov k tomu, aby tieto požiadavky dodržiavali pri budúcej výrobe röntgenových zariadení. Členské štáty by mali preto v súťažných podkladoch pre röntgenové zariadenia určené na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch vyžadovať, aby uchádzači zahrnuli do ponuky dokumentáciu produktu a vyhlásenie o zhode založené na vlastnej metodike výrobcu na preukázanie zhody röntgenového zariadenia s dobrovoľnými výkonnostnými požiadavkami uvedenými v tomto odporúčaní.

(9)

Používanie röntgenových zariadení vo verejných priestoroch môže so sebou prinášať výzvy z hľadiska práva na ochranu súkromia a osobných údajov. Je mimoriadne dôležité, aby bolo pri všetkých činnostiach spojených s používaním predmetných röntgenových zariadení vrátane obstarávania a prevádzky týchto zariadení a pri akýchkoľvek následných spracovateľských činnostiach v maximálnej možnej miere obmedzené narušenie a aby bol v každom prípade zabezpečený súlad s príslušnými aktmi práva Únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (3), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/680 (4) a Chartou základných práv Európskej únie.

(10)

Najmä vzhľadom na príslušný technologický vývoj v oblasti detekcie bezpečnostných hrozieb by sa dobrovoľné výkonnostné požiadavky na röntgenové zariadenia uvedené v tomto odporúčaní mali v prípade potreby preskúmať a upraviť. Komisia bude preto za pomoci technickej pracovnej skupiny pre požiadavky na detekčnú výkonnosť pozorne sledovať technologický a iný relevantný vývoj a pravidelne posudzovať, či je potrebné vykonať úpravy tohto odporúčania.

(11)

V záujme zabezpečenia účinnosti a transparentnosti by sa členské štáty mali podporovať v tom, aby vykonali toto odporúčanie a aby v rozumnom časovom rámci predložili Komisii správu o svojich vykonávacích opatreniach.

(12)

Komisia na základe uvedených správ a iných relevantných informácií po uplynutí primeranej lehoty posúdi pokrok pri vykonávaní tohto odporúčania, a to okrem iného s cieľom posúdiť, či sú v tejto oblasti potrebné záväzné právne akty Únie,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Na účely tohto odporúčania sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„röntgenové zariadenia“ sú rádiografické röntgenové skenery používané na fyzické kontroly zamerané na detekciu bezpečnostných hrozieb, v ktorých sa vytvára pseudofarebný obraz na základe nameraných zmien röntgenového žiarenia, ktoré prechádza skenovanými predmetmi záujmu;

b)

„detekcia bezpečnostných hrozieb“ je určenie prítomnosti alebo neprítomnosti jednej alebo viacerých látok alebo predmetov záujmu, ktorých použitie môže vyvolať bezpečnostné hrozby, ako sú výbušniny, nebezpečné chemikálie, strelné zbrane alebo ostré predmety;

c)

„výkonnostné požiadavky“ sú technické špecifikácie, ktoré majú röntgenové zariadenia spĺňať a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zariadenia riadne vykonávali svoju funkciu detekcie bezpečnostných hrozieb;

d)

„dokumentácia produktu“ je dokumentácia v papierovej alebo elektronickej forme priložená k röntgenovým zariadeniam;

e)

„verejné priestory“ sú akékoľvek fyzické miesto, ktoré je prístupné verejnosti, bez ohľadu na to, či sa môžu uplatňovať určité podmienky prístupu.

2.

Členské štáty by mali v súťažných podkladoch pre röntgenové zariadenia určené na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch vyžadovať, aby uchádzač zahrnul do ponuky dokumentáciu produktu uvedenú v bode 1 prílohy.

3.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby röntgenové zariadenia, ktoré obstarávajú na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch, spĺňali výkonnostné požiadavky stanovené v bode 2 prílohy okrem prípadov, keď sú používané v oblasti civilného letectva.

4.

Členské štáty by mali v súťažných podkladoch pre röntgenové zariadenia určené na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch vyžadovať, aby uchádzač zahrnul do ponuky vyhlásenie o zhode s výkonnostnými požiadavkami, ktoré vydá výrobca na základe vlastnej metodiky.

5.

Členské štáty by mali do 23. júna 2023 prijať v súlade s právom Únie potrebné opatrenia na vykonanie tohto odporúčania.

6.

Členské štáty by mali do 23. decembra 2023 predložiť Komisii správu o svojich vykonávacích opatreniach.

V Bruseli 23. júna 2022

Za Komisiu

Ylva JOHANSSON

členka Komisie


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Program boja proti terorizmu pre EÚ: predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia [COM(2020) 795 final].

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


PRÍLOHA

Požiadavky na dokumentáciu produktu a výkonnosť röntgenových zariadení

Pojmy a definície

Na účely tejto prílohy by sa mali uplatňovať tieto pojmy a definície:

1.

„koncepcia prevádzky (CONOPS)“: dokument opisujúci charakteristické vlastnosti zariadenia a správne prevádzkové postupy;

2.

„varovanie pri nedostatočnom prieniku“ (dark alarm): vizuálna indikácia pre operátora, keď röntgenové zariadenie nedokáže úplne preniknúť cez skenovaný predmet (známe aj ako „shield alarm“ alebo „DARC alarm“);

3.

„duálna energia“: metóda využívajúca zoslabenie röntgenového žiarenia, ku ktorému dochádza v rôznych materiáloch v závislosti od energie, na odhad efektívneho atómového čísla skenovaných materiálov; zvyčajne sa používa na rozlišovanie medzi organickými a anorganickými materiálmi;

4.

„duálne zobrazovanie“: röntgenové zariadenie, pri ktorom sa röntgenová detekcia vykonáva pri dvoch rôznych uhloch, a to pri minimálne 60° a maximálne 90° rotácii, s cieľom poskytnúť dva simultánne pohľady na skenovaný predmet;

5.

„zvýraznenie okraja“: filter na spracovanie snímky, ktorý zvýrazňuje kontrast v okrajovej oblasti snímky v snahe zlepšiť jej zdanlivú ostrosť;

6.

„efektívne atómové číslo“: skutočné (necelé) číslo opisujúce hypotetický jediný prvok, ktorý by vykazoval veľmi podobné zoslabenie röntgenového žiarenia ako skenovaný objekt obsahujúci rôzne prvky;

7.

„anorganický materiál“: v kontexte bezpečnostnej röntgenovej kontroly materiál s efektívnym atómovým číslom väčším ako 10;

8.

„viacnásobné zobrazovanie“: röntgenové zariadenie, pri ktorom sa röntgenová detekcia vykonáva pri rôznych uhloch, s cieľom poskytnúť rôzne simultánne pohľady na skenovaný predmet;

9.

„organický materiál“: v kontexte bezpečnostnej röntgenovej kontroly materiál s efektívnym atómovým číslom menším ako 10;

10.

„obrazová projekcia nebezpečných predmetov (TIP)“: softvérová funkcia používaná pri röntgenovej kontrole na spojenie vopred zaznamenanej snímky nebezpečného predmetu s reálnou snímkou s cieľom vytvoriť realistický kombinovaný obraz, ktorý sa operátorovi zobrazí takmer v reálnom čase.

1.    Dokumentácia produktu

Röntgenové zariadenia určené na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch by sa mali dodávať spolu s dokumentáciou (v papierovej a/alebo elektronickej forme), ktorá obsahuje tieto informácie:

1.1.   Fyzické rozmery zariadenia

celkový rozmer by mal byť vyjadrený ako dĺžka (D) x šírka (Š) x výška (V) v milimetroch (mm),

rozmer tunela by mal byť vyjadrený ako dĺžka (D) x šírka (Š) v mm,

maximálna veľkosť objektu, ktorý možno skenovať, by mala byť vyjadrená ako dĺžka (D) x šírka (Š) v mm,

maximálne zaťaženie dopravníka by malo byť rovnomerne rozložené a vyjadrené v kilogramoch (kg),

výška dopravníka (V) by mala byť vyjadrená v mm.

1.2.   Hmotnosť zariadenia

Celková hmotnosť röntgenového zariadenia by mala byť vyjadrená v kilogramoch (kg). Do hmotnosti zariadenia by mala byť zahrnutá len hmotnosť röntgenového hardvéru a nie ďalších prvkov, ako je napríklad dopravníkový pás.

1.3.   Výkonnosť

Výkonnosť by mala byť vyjadrená ako rýchlosť dopravníka v metroch za sekundu (m/s).

1.4.   Napájanie a spotreba energie

napájanie röntgenového zariadenia by malo byť vyjadrené ako napätie striedavého prúdu (VAC) s toleranciou ± 10 %,

spotreba energie by mala byť vyjadrená v kilovoltampéroch (kVA).

1.5.   Röntgenový generátor

mal by sa uviesť počet generátorov (napr. jeden, dva, viac),

anódové napätie by malo byť vyjadrené v kilovoltoch (kV),

prúd lúča by mal byť vyjadrený v miliampéroch (mA),

mal by byť opísaný chladiaci systém (napr. uzavretá olejová vaňa s núteným prúdom vzduchu).

1.6.   Stupeň ochrany krytom

Mal by sa uviesť stupeň ochrany krytom podľa normy IEC 60529.

1.7.   Prevádzkové prostredie

prevádzková teplota by mala byť vyjadrená v stupňoch Celzia (°C),

teplota uskladnenia by mala byť vyjadrená v stupňoch Celzia (°C),

vlhkosť by mala byť vyjadrená v percentuálnom (%) rozpätí (bez kondenzácie).

1.8.   Prepravný systém

Malo by byť uvedené, či zariadenie zahŕňa prepravný systém.

1.9.   Obrazová projekcia nebezpečných predmetov

Malo by byť uvedené, či je systém schopný poskytovať funkciu obrazovej projekcie nebezpečných predmetov (TIP).

1.10.   Požiadavky na označenie CE

Spolu so zariadením by sa mala poskytnúť všetka príslušná dokumentácia preukazujúca súlad s požiadavkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch EÚ, ktoré by umožnili umiestniť označenie CE. Výrobcovia by mali byť zodpovední za určenie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na ich produkty. Príslušné ustanovenia môžu zahŕňať napríklad:

smernicu 2006/42/ES o strojových zariadeniach,

smernicu 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach,

smernicu 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite.

1.11.   Únik žiarenia

K zariadeniu by malo byť priložené vyhlásenie podpísané právnym zástupcom výrobcu, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky na ochranu pracovníkov a verejnosti pred ožiarením ionizujúcim žiarením v súlade so smernicou Rady 2013/59/Euratom o základných bezpečnostných normách ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

1.12.   Prevádzkové pokyny (koncepcia prevádzky)

Systém by mal byť vybavený prevádzkovými pokynmi, označovanými aj ako koncepcia prevádzky (CONOPS).

2. 2.    Výkonnostné požiadavky na röntgenové zariadenia

Röntgenové zariadenia určené na detekciu bezpečnostných hrozieb vo verejných priestoroch by mali spĺňať tieto výkonnostné požiadavky:

2.1.   Funkcie na zlepšenie snímky

Na zlepšenie snímky na obrazovke by malo mať röntgenové zariadenie tieto funkcie:

schopnosť minimálne dvojnásobného priblíženia ktorejkoľvek časť snímky,

inverzné zobrazenie umožňujúce zobraziť čiernobiely obraz tak, že biela farba sa zobrazí ako čierna a čierna ako biela,

schopnosť zvýraznenia okraja.

Každá zo zvolených funkcií by sa mala automaticky reštartovať, keď sa operátorovi zobrazí ďalší kontrolovaný predmet.

2.2.   Varovanie pri nedostatočnom prieniku

Röntgenové zariadenie by malo spustiť varovanie, ak röntgenové žiarenie nedokáže úplne preniknúť cez skenovaný predmet.

2.3.   Farebné mapovanie

Röntgenové zariadenie by malo rozlišovať medzi anorganickými a organickými materiálmi tak, že ich zobrazí v rôznych farbách. Na rozlíšenie medzi anorganickými a organickými materiálmi by malo mať röntgenové zariadenie tieto zobrazovacie funkcie:

anorganickú funkciu na zvýraznenie anorganických materiálov,

organickú funkciu na zvýraznenie organických materiálov.

Špecifikácie farebného mapovania, ktoré by malo röntgenové zariadenie spĺňať, sú uvedené v tabuľke 2.1.

Tabuľka 2.1

Farebné mapovanie

Efektívne atómové číslo materiálu

nie je aktivovaná žiadna zobrazovacia funkcia

je aktivovaná organická funkcia

je aktivovaná anorganická funkcia

0 < Zeff ≤ 10

oranžová

oranžová

žiadna

10 < Zeff ≤ 17

zelená

oranžová

modrá/zelená

Zeff > 17

modrá

žiadna

modrá

Ak je organický a anorganický materiál navrstvený na sebe, röntgenové zariadenie by malo zobrazovať organický materiál, ak je aktivovaná organická funkcia, ako sa uvádza v tabuľke 2.2.

Tabuľka 2.2

Farebné mapovanie (navrstvený organický/anorganický materiál)

Efektívne atómové číslo materiálu

nie je aktivovaná žiadna zobrazovacia funkcia

je aktivovaná organická funkcia

je aktivovaná anorganická funkcia

organický materiál pod hliníkovou doskou

zelená

oranžová

modrá/zelená

organický materiál pod oceľovou doskou

modrá

oranžová

modrá

2.4.   Skúšky kvality snímok

Skúšky kvality snímok röntgenového zariadenia by sa mali vykonávať na základe skúšky zameranej na ľudské vnímanie podľa tejto medzinárodnej normy:

ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org

Kvalita snímok röntgenového zariadenia by sa mala posúdiť na základe týchto deviatich skúšok:

2.4.1.   Skúška 1: zobrazenie drôtu

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor identifikovať kovové drôty.

2.4.2.   Skúška 2: užitočný prienik

schopnosť röntgenového zariadenia vytvoriť snímku, na základe ktorej môže operátor alebo algoritmus detegovať drôty ukryté pod blokujúcim materiálom rôznej hrúbky.

2.4.3.   Skúška 3: priestorové rozlíšenie

schopnosť röntgenového zariadenia oddelene zobrazovať vysoko kontrastné predmety umiestnené blízko pri sebe.

2.4.4.   Skúška 4: jednoduchý prienik

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor identifikovať olovené číslice, ktoré by boli inak skryté pod oceľovým blokujúcim materiálom.

2.4.5.   Skúška 5: zobrazovanie tenkej vrstvy organického materiálu

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor identifikovať tenké vrstvy organického materiálu.

2.4.6.   Skúška 6: kontrastná citlivosť ocele

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor identifikovať v oceli plytké kruhové zárezy.

2.4.7.   Skúška 7: rozlišovanie materiálov

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor rozlišovať materiály s rozličnými efektívnymi atómovými číslami.

2.4.8.   Skúška 8: klasifikácia materiálov

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor konzistentne identifikovať konkrétny materiál pri rozličnej hrúbke.

2.4.9.   Skúška 9: rozlišovanie organického materiálu

schopnosť röntgenového zariadenia zobrazovať snímky, na základe ktorých môže operátor rozlišovať organické materiály s rozličnými efektívnymi atómovými číslami.

2.5.   Prahové hodnoty pre kvalitu snímok

V prípade skúšky zameranej na ľudské vnímanie podľa normy ASTM F792-17e1 by minimálne prahové hodnoty pre každú skúšku kvality snímok mali zodpovedať opisu uvedenému nižšie v tabuľke 2.3. Na to, aby mohlo röntgenové zariadenie spĺňať danú normu, malo by pri všetkých skúškach kvality snímok dosiahnuť príslušné minimálne prahové hodnoty.

Tabuľka 2.3

Prahové hodnoty pre kvalitu snímok

 

Skúška kvality snímok

Norma 1

Norma 2

1

zobrazenie drôtu: hrúbka drôtu vo vzduchu

AWG 30

(0,255 mm)

AWG 34

(0,160 mm)

2

užitočný prienik: hrúbka drôtu pod hliníkom (Al) o stanovenej hrúbke

AWG 24 (0,511 mm) za 16 mm Al

AWG 24 (0,511 mm) za 20 mm Al

a

AWG 30 (0,255 mm) za 12 mm Al

3

priestorové rozlíšenie: meradlo s kolmými pármi čiar (4 štrbiny, horizontálne a vertikálne, v oceli 1018, 1010 alebo 1008)

2 mm široké štrbiny s rozostupom 2 mm

1,5 mm široké štrbiny s rozostupom 1,5 mm

4

jednoduchý prienik olovené číslice (hrúbka 3,0 ± 0,2 mm) pripevnené k oceli o stanovenej hrúbke;

24 mm hrubá oceľ

28 mm hrubá oceľ

5

zobrazovanie tenkej vrstvy organického materiálu: stupne z polyoxymetylénu s hrúbkou 0,25, 0,5, 1, 2 a 5 mm. Každý stupeň má otvory s priemerom 2, 5 a 10 mm.

4 viditeľné otvory (*)

7 viditeľných otvorov (*)

6

kontrastná citlivosť ocele: oceľové stupne s hrúbkou 0,5, 1, 2 a 5 mm. Každý stupeň má otvory 2, 5 a 10 mm, všetky s hĺbkou 0,1 mm.

4 viditeľné otvory (*)

7 viditeľných otvorov (*)

7

rozlišovanie materiálov: mriežka štvorcových zoslabovačov (atenuátorov) (rozličné množstvá ocele a plastov, rozličné efektívne atómové čísla a zoslabenie (**)).

možno rozlíšiť odtiene 10 susediacich štvorcov

možno rozlíšiť odtiene 12 susediacich štvorcov

8

klasifikácia materiálov: skúška, či systém konzistentne identifikuje daný materiál pri rozličnej hrúbke (**).

4 stĺpce sú klasifikované ako rovnaký materiál na stĺpec

6 stĺpcov je klasifikovaných ako rovnaký materiál na stĺpec

9

rozlišovanie organického materiálu: pozorovateľ zaznamená, či vníma rozdiel v odtieni medzi štyrmi rozličnými štvorcami (**).

štvorce 1 až 4 zobrazené ako organický materiál

štvorce 1 až 4 zobrazené ako organický materiál


(*)  Otvor sa považuje za viditeľný, ak možno rozoznať aspoň polovicu jeho plochy alebo okraja.

(**)  Pre podrobnejší opis skúšky zameranej na ľudské vnímanie pozri ASTM F792-17e1.


1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/71


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2022/1342

z 28. júla 2022

týkajúce sa monitorovania ortuti v rybách, kôrovcoch a mäkkýšoch

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijal 22. novembra 2012 stanovisko k ortuti a metylortuti v potravinách (1). V tomto stanovisku stanovil úrad prípustný týždenný príjem pre neorganickú ortuť vo výške 4 μg/kg telesnej hmotnosti a pre metylortuť vo výške 1,3 μg/kg telesnej hmotnosti (obe látky vyjadrené ako ortuť) a dospel k záveru, že hodnota expozície prostredníctvom potravín v 95. percentile bola takmer na úrovni prípustného týždenného príjmu pre všetky vekové skupiny alebo túto úroveň prekračovala. Spotrebitelia (medzi inými aj tehotné ženy), ktorí skonzumujú veľké množstvo rýb, môžu prekročiť prípustný týždenný príjem približne šesťnásobne. Nenarodené deti predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu. V stanovisku sa dospelo k záveru, že expozícia účinkom metylortuti na úrovni, ktorá prekračuje prípustný týždenný príjem, je znepokojujúca, odporúča sa však zohľadniť pozitívne účinky konzumácie rýb, ak sa zvážili opatrenia na zníženie expozície metylortuti.

(2)

Úrad prijal 27. júna 2014 stanovisko k prínosom konzumácie morských plodov pre zdravie vo vzťahu k zdravotným rizikám spojeným s expozíciou metylortuti (2). V uvedenom stanovisku úrad preskúmal úlohu morských plodov v európskej strave a vyhodnotil pozitívne účinky konzumácie morských plodov vo vzťahu k zdravotným výsledkom vrátane vplyvu konzumácie morských plodov počas tehotenstva na funkčné výsledky vývoja nervovej sústavy detí a vplyvu konzumácie morských plodov na riziko kardiovaskulárnych chorôb u dospelých. Úrad dospel k záveru, že konzumácia približne jednej až dvoch porcií morských plodov týždenne a do troch až štyroch porcií týždenne počas tehotenstva je spojená s lepšími funkčnými výsledkami vývoja nervovej sústavy u detí v porovnaní so situáciou, keď sa nekonzumujú žiadne morské plody. Takéto množstvá sa spájajú aj s nižšou úmrtnosťou na ischemickú chorobu srdca u dospelých.

(3)

Úrad prijal 19. decembra 2014 vyhlásenie k prínosom konzumácie rýb/morských plodov v porovnaní s rizikami v dôsledku prítomnosti metylortuti v rybách/morských plodoch (3), v ktorom dospel k záveru, že na dosiahnutie prínosov, ktoré vyplývajú z konzumácie rýb v množstve jednej až štyroch porcií rýb týždenne, a na ochranu pred toxicitou metylortuti súvisiacou s neurologickým vývojom by sa konzumácia druhov rýb/morských plodov s vysokým obsahom ortuti mala obmedziť.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 (4) sa stanovujú maximálne hodnoty ortuti v svalovine rýb, kôrovcoch, lastúrnikoch a v potravinových doplnkoch.

(5)

Keďže najnovšie údaje o výskyte ukázali, že existuje priestor na zníženie maximálnych hodnôt obsahu ortuti v rôznych druhoch rýb, maximálne hodnoty obsahu pre tieto druhy rýb boli znížené nariadením Komisie (EÚ) 2022/617 (5). Pokiaľ ide o iné druhy rýb, akými sú žralok a mečiar veľký, napriek niektorým výzvam na zvýšenie existujúcich maximálnych hodnôt sa v nariadení (EÚ) 2022/617 zachovali vzhľadom na súvisiace obavy o zdravie, kým sa nevykoná ďalší zber údajov a vedecké posúdenie.

(6)

Z tohto dôvodu a s cieľom získať podrobné údaje o účinnom vplyve znížených maximálnych hodnôt pre určité druhy rýb na celkovú expozíciu spotrebiteľov ortuti sa odporúča, aby členské štáty podávali úradu správy o výskyte ortuti vo všetkých druhoch rýb, a to tak v produktoch ulovených na farmách, ako aj vo voľnej prírode z rôznych typov produkcie.

(7)

Okrem toho je najviac údajov o výskyte zatiaľ k dispozícii pre celkovú ortuť. Keďže metylortuť je toxickejšia ako anorganická ortuť, mali by sa uvádzať údaje o výskyte metylortuti aj celkovom obsahu ortuti vo vzorkách, čo pomôže vypočítať pomer metylortuti k celkovému obsahu ortuti v konkrétnych druhoch rýb. To by pomohlo spresniť posúdenie expozície a rizika v súvislosti s ortuťou v potravinách.

(8)

Odporúčania týkajúce sa konzumácie rýb sú dôležitým nástrojom riadenia rizík z hľadiska plného využívania priaznivých účinkov konzumácie rýb a súčasného obmedzenia rizík toxicity ortuti. Údaje o expozícii týkajúce sa konkrétnych druhov rýb v stanovisku úradu z roku 2012 však naznačujú, že spotrebitelia nemajú o dostupných odporúčaniach týkajúcich sa konzumácie dostatočné znalosti alebo ich nerešpektujú. Preto je užitočné odporučiť, aby príslušné orgány členských štátov vypracovali vnútroštátne odporúčania týkajúce sa konzumácie a aktívne o nich informovali, čo povedie k zvýšeniu povedomia o týchto odporúčaniach týkajúcich sa konzumácie. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť druhov rýb konzumovaných v celej Únii by členské štáty mali odporúčania týkajúce sa konzumácie prispôsobiť svojej vnútroštátnej štruktúre konzumácie rýb, najmä druhom konzumovaných rýb. Pri distribúcii týchto odporúčaní týkajúcich sa konzumácie potravín by mali príslušným orgánom členských štátov pomáhať všetky zúčastnené strany, ako sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, príslušní zdravotnícki pracovníci, univerzity, spotrebiteľské organizácie a iné zainteresované strany.

(9)

S cieľom posúdiť vplyv odporúčaní týkajúcich sa konzumácie rýb na expozíciu spotrebiteľov by mal úrad vykonať prieskum účinnosti odporúčaní členských štátov týkajúcich sa konzumácie.

(10)

Zozbierané údaje o výskyte ortuti a informácie o účinnosti odporúčaní týkajúcich sa konzumácie pomôžu spresniť hodnotenie expozície spotrebiteľov, ktoré je potrebné pre budúcu aktualizáciu hodnotenia rizika pre spotrebiteľov v súvislosti s ortuťou. Tieto hodnotenia umožnia posúdiť, či by bolo vhodné prehodnotiť maximálny obsah ortuti v určitých druhoch rýb,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Členské štáty by mali v rokoch 2022, 2023, 2024 a 2025 vykonávať monitorovanie prítomnosti metylortuti a celkového obsahu ortuti v rybách, kôrovcoch a mäkkýšoch. Monitorovanie by malo zahŕňať širokú škálu druhov rýb, kôrovcov a mäkkýšov a malo by odrážať konzumné zvyklosti, aby bolo možné presne odhadnúť expozíciu spotrebiteľov ortuti. Mali by sa zhromažďovať údaje o produktoch ulovených na farmách aj vo voľnej prírode.

2.

Členské štáty by mali vypracovať osobitné vnútroštátne odporúčania týkajúce sa konzumácie rýb, kôrovcov a mäkkýšov, aby sa v plnej miere dosiahli priaznivé účinky konzumácie rýb a morských plodov a zároveň obmedzili riziká toxicity ortuti. Pri vypracúvaní týchto odporúčaní týkajúcich sa konzumácie by členské štáty mali poskytovať najmä informácie o frekvencii konzumácie rýb, kôrovcov a mäkkýšov a o konzumovaných druhoch.

3.

Členské štáty, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a iné zainteresované strany by mali spotrebiteľom, ako aj príslušným zdravotníckym pracovníkom priebežne oznamovať osobitné vnútroštátne odporúčania týkajúce sa konzumácie a pracovať s najrizikovejšími skupinami spotrebiteľov.

4.

Členské štáty by mali informovať Komisiu a úrad o svojich špecifických vnútroštátnych odporúčaniach týkajúcich sa konzumácie.

5.

Členské štáty by mali informovať Komisiu o svojich opatreniach zameraných na informovanie spotrebiteľov a príslušných zdravotníckych pracovníkov o vnútroštátnych odporúčaniach týkajúcich sa konzumácie.

6.

Členské štáty a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by mali úradu pravidelne podávať správy o výskyte celkového obsahu ortuti a metylortuti v rôznych druhoch rýb, kôrovcov a mäkkýšov, pričom by mali informácie poskytovať v elektronickom formáte podávania správ, ako stanovil úrad. Pri nahlasovaní údajov by mali venovať osobitnú pozornosť špecifikácii typu produkcie (voľne žijúce, zozbierané alebo ulovené v porovnaní s neekologickou alebo ekologickou produkciou v rámci farmového chovu).

V Bruseli 28. júla 2022

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food [Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM); Vedecké stanovisko týkajúce sa rizika pre verejné zdravie súvisiaceho s prítomnosťou ortuti a metylortuti v potravinách]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(12):2985.

(2)  Pracovná skupina EFSA NDA (Pracovná skupina EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie), 2014. Scientific Opinion on health benefits of seafood (fish and shellfish) consumption in relation to health risks associated with exposure to methylmercury [Pracovná skupina EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie, 2014. Vedecké stanovisko týkajúce sa prínosov konzumácie morských plodov (ryby a mäkkýše) na zdravie vo vzťahu k zdravotným rizikám spojeným s expozíciou metylortuti]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(7):3761.

(3)  Vedecký výbor EFSA, 2015. Statement on the benefits of fish/seafood consumption compared to the risks of methylmercury in fish/seafood [Vedecký výbor EFSA, 2015. Vyhlásenie o prínosoch konzumácie rýb/morských plodov v porovnaní s rizikami v dôsledku prítomnosti metylortuti v rybách/morských plodoch]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3982.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/617 z 12. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu ortuti v rybách a soli (Ú. v. EÚ L 115, 13.4.2022, s. 60).


Korigendá

1.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/74


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2022/1096 z 30. júna 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Kórejskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

( Úradný vestník Európskej únie L 176 z 1. júla 2022 )

Na strane 65 v odôvodnení 4:

namiesto:

„(4)

Kórejská republika zároveň Komisiu informovala, že momentálne nie sú pre vstup do Kórejskej republiky a pobyt v nej žiadne cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Ak by bolo nutné opätovne zaviesť požiadavky týkajúce sa cestovania, Kórejská republika potvrdzuje, že by uznávala potvrdenia o očkovaní a vykonaní testu vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953. Pokiaľ ide o potvrdenia o očkovaní, Kórejská republika Komisiu informovala, že potvrdenia, v ktorých sa uvádzajú vakcíny s povolením pre celú EÚ, sa budú uznávať len v prípade, že vakcína dokončila proces na zaradenie do zoznamu na núdzové použitie. Pokiaľ ide konkrétne o uznávanie potvrdení o prekonaní ochorenia, Kórejská republika potvrdzuje, že v prípade nutnosti opätovného zavedenia cestovných obmedzení by ich neuznávala.“

má byť:

„(4)

Kórejská republika takisto informovala Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o očkovaní a o vykonaní testu vydané členskými štátmi a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953 za rovnakých podmienok ako svoje vlastné potvrdenia. Kórejská republika však informovala Komisiu, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súčasnosti vyžaduje testy pre všetkých prichádzajúcich cestujúcich. Pokiaľ ide o potvrdenia o očkovaní, Kórejská republika Komisiu informovala, že potvrdenia, v ktorých sa uvádzajú vakcíny s povolením pre celú Úniu, sa budú uznávať len v prípade, že v súvislosti s vakcínou sa dokončil proces WHO na zaradenie do zoznamu na núdzové použitie. Kórejská republika napokon informovala Komisiu, že neuznáva potvrdenia o prekonaní ochorenia.“