ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 196

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
25. júla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1288 zo 6. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou výrazne nenarušiť, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1289 z 18. júla 2022, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Hrušovský lepník (CHZO)

73

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1290 z 22. júla 2022, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórmekvátu, dodínu, nikotínu, profenofosu a multikapsidového vírusu jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

74

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1291 z 22. júla 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra zaručených tradičných špecialít Mozzarella (ZTŠ)

115

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1292 z 22. júla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1976, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz monoetylénglykolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických a Saudskoarabskom kráľovstve

119

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1293 zo 17. júna 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 12. zasadnutí Konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie

121

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2022/1294 z 19. júla 2022 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)

123

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2022/1295 z 19. júla 2022 o opätovnom potvrdení schválenia vojenskej operácie Európskej únie v Stredozemí (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)

125

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1296 z 1. júla 2022 o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na zadávanie zákaziek súvisiacich s ťažbou ropy a zemného plynu v Rumunsku [oznámené pod číslom C(2022) 4485]  ( 1 )

126

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1297 z 22. júla 2022 o primeranosti príslušných orgánov Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES [oznámené pod číslom C(2022) 5113]  ( 1 )

134

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1298 z 22. júla 2022 o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, zabezpečovania kvality a prešetrovania a sankcií vzťahujúcich sa na audítorov a audítorské subjekty príslušných orgánov Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES [oznámené pod číslom C(2022) 5118]  ( 1 )

138

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 196/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1288

zo 6. apríla 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou „výrazne nenarušiť“, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (1), a najmä na jeho článok 2a ods. 3, článok 4 ods. 6 tretí pododsek, článok 4 ods. 7 druhý pododsek, článok 8 ods. 3 štvrtý pododsek, článok 8 ods. 4 štvrtý pododsek, článok 9 ods. 5 štvrtý pododsek, článok 9 ods. 6 štvrtý pododsek, článok 10 ods. 2 štvrtý pododsek, článok 11 ods. 4 štvrtý pododsek a článok 11 ods. 5 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb by sa malo uskutočňovať dostatočne jasným, stručným a zreteľným spôsobom, aby sa konečným investorom umožnilo prijímať informované rozhodnutia. Koneční investori by mali mať na tento účel prístup k spoľahlivým údajom, ktoré môžu včasne a efektívne použiť a analyzovať. Takto zverejnené informácie by sa preto mali preskúmať a zrevidovať v súlade so smernicami, nariadeniami a vnútroštátnymi ustanoveniami uvedenými v článku 6 ods. 3 a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Okrem toho by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa uverejňovania týchto informácií na webových sídlach, ak sa takéto uverejňovanie vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088.

(2)

Konečným investorom by sa v rámci obsahu a prezentácie zverejňovania informácií o udržateľnosti v súvislosti s finančnými produktmi, ktoré majú ako referenciu kôš indexov, mal poskytnúť komplexný prehľad charakteristík takýchto finančných produktov. Je preto nevyhnutné, aby sa zverejňovanie informácií o udržateľnosti v súvislosti s indexom, ktorý bol určený ako referenčná hodnota a pozostáva z koša indexov, týkalo daného koša, ako aj každého indexu v danom koši.

(3)

Je nevyhnutné, aby v prípade konečných investorov, ktorí majú záujem o dosiahnutie výkonnosti v oblasti udržateľnosti zo strany účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, boli informácie poskytnuté účastníkmi finančného trhu o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti a informácie poskytnuté finančnými poradcami o hlavných nepriaznivých vplyvoch ich investičného poradenstva alebo poistného poradenstva na faktory udržateľnosti komplexné. Takéto informácie by preto mali zahŕňať priame, ako aj nepriame investície do aktív.

(4)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa zverejnené informácie dali ľahko porovnať a aby sa ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti dali ľahko pochopiť. Takáto porovnateľnosť a zrozumiteľnosť by sa zlepšila tým, že by sa rozlišovalo medzi ukazovateľmi nepriaznivých vplyvov, ktoré vždy vedú k hlavným nepriaznivým vplyvom, na jednej strane a dodatočnými ukazovateľmi nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, ktoré sú pre účastníkov finančného trhu hlavné, na strane druhej. Je však dôležité zabezpečiť, aby sa nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na klímu alebo na iné faktory udržateľnosti súvisiace so životným prostredím považovali za rovnako dôležité ako nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti v oblasti sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv a boja proti korupcii alebo úplatkárstvu. Dodatočné ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov by sa preto mali týkať aspoň jedného z týchto dvoch typov faktorov. Ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov by na zabezpečenie súdržnosti so zverejňovaním informácií o udržateľnosti mali v prípade potreby používať štandardizované metriky a vychádzať z ukazovateľov použitých v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1818 (2) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/2139 (3).

(5)

Na posilnenie porovnateľnosti informácií, ktoré sa majú zverejniť, by sa informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch mali týkať spoločných referenčných období, ktoré trvajú od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roku, a každý rok by sa mali uverejniť do toho istého dátumu, t. j. do 30. júna. Je však možné, že investičné portfóliá účastníkov finančného trhu sa v rámci týchto referenčných období pravidelne menia. Stanovenie hlavných nepriaznivých vplyvov by sa preto malo uskutočniť najmenej k štyrom konkrétnym dátumom počas takéhoto referenčného obdobia a priemerný výsledok by sa mal zverejňovať na ročnom základe. S cieľom zabezpečiť, aby koneční investori mohli porovnať, ako účastníci finančného trhu zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy v priebehu času, by účastníci finančného trhu mali poskytnúť historické medziročné porovnanie svojich správ za aspoň päť predchádzajúcich referenčných období, ak je k dispozícii.

(6)

S účastníkmi finančného trhu, ktorí zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy po prvý raz v danom kalendárnom roku, by sa malo zaobchádzať primerane, pričom by sa malo takisto zabezpečiť, aby koneční investori mali pred prijatím svojich investičných rozhodnutí k dispozícii dostatočné informácie. Títo účastníci finančného trhu by preto mali zverejniť informácie o plánovaných opatreniach alebo cieľoch stanovených na nasledujúce referenčné obdobie, aby sa zabránilo akýmkoľvek zisteným hlavným nepriaznivým vplyvom alebo sa znížili. Z rovnakého dôvodu by mali zverejniť aj informácie o svojich politikách na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a o medzinárodných normách, ktoré budú uplatňovať v danom nasledujúcom referenčnom období.

(7)

Koneční investori by mali byť schopní porovnať zverejnené hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Účastníci finančného trhu by preto mali poskytnúť zhrnutie svojich zverejnených informácií, a to v jazyku, ktorý sa bežne používa v oblasti medzinárodných financií, ako aj v jednom z úradných jazykov členských štátov, v ktorých boli finančné produkty týchto účastníkov finančného trhu sprístupnené.

(8)

Finanční poradcovia používajú informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti, ktoré poskytli účastníci finančného trhu. V informáciách poskytnutých finančnými poradcami o tom, či a ako zohľadňujú vo svojom investičnom alebo poistnom poradenstve hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, by sa preto malo jasne uviesť, ako informácie od účastníkov finančného trhu spracúvajú a integrujú do svojho investičného alebo poistného poradenstva. Predovšetkým finanční poradcovia, ktorí sa opierajú o kritériá alebo prahové hodnoty týkajúce sa hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, ktoré sa používajú na výber finančných produktov alebo poradenstvo týkajúce sa finančných produktov, by mali tieto kritériá alebo prahové hodnoty zverejniť.

(9)

Metriky uhlíkovej stopy ešte nie sú úplne vypracované. Účastníci finančného trhu, ktorí v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/2088 odkazujú vo svojich zverejneniach informácií na úrovni subjektov na stupeň zosúladenia svojich finančných produktov s cieľmi Parížskej dohody prijatej podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, by preto mali pri tomto zverejňovaní informácií vychádzať z výhľadových klimatických scenárov.

(10)

Jeden zo spôsobov, ktorým môžu finančné produkty presadzovať environmentálne alebo sociálne vlastnosti, je zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí. Finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia, musia v rámci zverejnení uskutočnených so zreteľom na zásadu „výrazne nenarušiť“ zohľadniť aj ukazovatele udržateľnosti v súvislosti s nepriaznivými vplyvmi uvedenými v článku 4 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Účastníci finančného trhu by z tohto dôvodu mali v rámci svojho zverejňovania informácií o udržateľnosti uviesť, ako v prípade daných finančných produktov zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

(11)

Článkom 10 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/2088 sa vyžaduje, aby účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti, zverejnili tieto vlastnosti bez zavádzania konečných investorov. To znamená, že účastníci finančného trhu by nemali zverejňovať informácie o udržateľnosti, a to ani prostredníctvom kategorizácie produktov, spôsobom, ktorým sa nezohľadňuje, ako finančný produkt účinne presadzuje uvedené environmentálne alebo sociálne vlastnosti. Účastníci finančného trhu by preto mali zverejniť len tie kritériá výberu podkladových aktív, ktoré sú záväzné pre investičný rozhodovací proces, a nie kritériá, ktoré môžu ignorovať alebo zrušiť podľa vlastného uváženia.

(12)

Finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, sa môžu použiť na investovanie do širokej škály podkladových aktív, pričom niektoré z nich sa nemôžu označovať za udržateľné investície alebo nemôžu prispieť ku konkrétnym environmentálnym alebo sociálnym vlastnostiam, ktoré finančný produkt presadzuje. Príkladmi takýchto investícií sú zabezpečovacie nástroje, nekryté investície na účely diverzifikácie, investície, pri ktorých chýbajú údaje, alebo hotovosť držaná ako doplnková likvidita. Účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú takéto finančné produkty, by preto mali byť úplne transparentní, pokiaľ ide o alokáciu podkladových investícií do týchto kategórií investícií.

(13)

Finančné produkty môžu presadzovať environmentálne alebo sociálne vlastnosti nespočetnými spôsobmi, a to aj prostredníctvom predzmluvných alebo pravidelných dokumentov, názvu ich produktu alebo akejkoľvek marketingovej komunikácie o ich investičnej stratégii, štandardov finančných produktov, označení, ktoré používajú, alebo podmienok platných pre automatickú registráciu. Účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti, by na zabezpečenie porovnateľnosti a zrozumiteľnosti týchto presadzovaných vlastností mali potvrdiť informácie o nich v prílohách k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 a v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o predzmluvnom a pravidelnom zverejňovaní informácií.

(14)

V rámci finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, existujú viaceré stupne ambícií súvisiace s udržateľnosťou. Preto by v prípade, že tieto finančné produkty majú za cieľ čiastočné udržateľné investície, mali účastníci finančného trhu potvrdiť túto skutočnosť v prílohách k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 alebo článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o predzmluvnom a pravidelnom zverejňovaní informácií s cieľom zabezpečiť, aby koneční investori boli schopní porozumieť jednotlivým stupňom udržateľnosti a prijímať informované investičné rozhodnutia z hľadiska udržateľnosti.

(15)

Hoci finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia, by mali uskutočňovať len udržateľné investície, tieto produkty môžu do určitej miery uskutočniť iné investície, ak sa to vyžaduje podľa pravidiel špecifických pre jednotlivé odvetvia. Je preto vhodné požadovať zverejňovanie informácií o výške a účele akýchkoľvek iných investícií, aby bolo možné overiť, či tieto investície nebránia finančnému produktu v dosahovaní udržateľného investičného cieľa.

(16)

Mnohé finančné produkty sa opierajú o stratégie vylúčenia založené na environmentálnych alebo sociálnych kritériách. Konečným investorom by sa mali poskytnúť informácie potrebné na posúdenie účinkov takýchto kritérií na investičné rozhodnutia a účinkov takýchto stratégií vylúčenia na zloženie výsledného portfólia. Trhová prax je dôkazom toho, že niektoré stratégie vylúčenia sa prezentujú ako účinné, pričom v skutočnosti vedú k vylúčeniu len obmedzeného počtu investícií alebo sú založené na vylúčeniach požadovaných právnymi predpismi. Preto treba riešiť obavy týkajúce sa „environmentálne klamlivých vyhlásení“, t. j. najmä praktík získania nespravodlivej konkurenčnej výhody odporúčaním finančného produktu ako produktu šetrného k životnému prostrediu alebo udržateľného produktu, keď tento finančný produkt v skutočnosti nedodržiava základné environmentálne alebo iné normy týkajúce sa udržateľnosti. S cieľom zabrániť nekalému predaju a environmentálne klamlivým vyhláseniam a umožniť konečným investorom lepšie porozumieť účinkom stratégií vylúčenia uplatňovaných určitými finančnými produktami by účastníci finančného trhu mali potvrdiť akýkoľvek záväzok, pokiaľ ide o vylúčené investície, najmä v podobe záväzných prvkov investičnej stratégie, v informáciách o alokácii aktív a v informáciách o ukazovateľoch udržateľnosti používaných na meranie účinkov takýchto stratégií.

(17)

Cieľom nariadenia (EÚ) 2019/2088 je znížiť informačné asymetrie vo vzťahu medzi zastúpeným a zástupcom v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investičných cieľov. V uvedenom nariadení sa na tento účel od účastníkov finančného trhu požaduje, aby pre konečných investorov uskutočnili predzmluvné zverejňovanie informácií a zverejňovanie informácií na webových sídlach, a to v prípade, že pôsobia ako zástupcovia týchto konečných investorov. Aby bola táto požiadavka plne účinná, účastníci finančného trhu by mali počas celého životného cyklu finančného produktu monitorovať, ako tento produkt dodržiava zverejnené environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo udržateľný investičný cieľ. Účastníci finančného trhu by preto mali v rámci zverejnenia informácií na svojich webových sídlach vysvetliť mechanizmy vnútornej alebo vonkajšej kontroly, ktoré zaviedli na účely priebežného monitorovania takéhoto dodržiavania.

(18)

V nariadení (EÚ) 2019/2088 sa uvádza, že posúdenie postupov v oblasti dobrej správy je neoddeliteľnou súčasťou finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ktorých cieľom je udržateľná investícia. Účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ktorých cieľom je udržateľná investícia, by preto mali zverejniť informácie o svojich politikách s cieľom posúdiť postupy v oblasti dobrej správy spoločností, do ktorých sa investuje.

(19)

V článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/2088 sa vyžaduje, aby účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti a ktorí používajú určený index ako referenčnú hodnotu, zverejnili informácie o tom, či a akým spôsobom je tento index v súlade s uvedenými vlastnosťami. Naopak, v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 sa vyžaduje, aby účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia, a ktorí používajú určený index ako referenčnú hodnotu, zverejnili informácie o tom, ako je index zosúladený s uvedeným investičným cieľom a prečo a ako sa určený index odlišuje od všeobecného trhového indexu. Účastníci finančného trhu by v prípade takýchto finančných produktov mali teda jasne preukázať, že návrh určeného indexu je primeraný na dosiahnutie stanoveného udržateľného investičného cieľa a že stratégia finančného produktu zaisťuje, že finančný produkt je neustále v súlade s daným indexom. V prípade takýchto finančných produktov by sa preto metodické zverejňovanie informácií malo uskutočniť na úrovni indexov.

(20)

Účastníci finančného trhu môžu použiť rôzne investičné metódy, aby zabezpečili, že finančné produkty, ktoré sprístupňujú, dodržiavajú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo dosahujú udržateľný investičný cieľ. Účastníci finančného trhu môžu priamo investovať do cenných papierov vydaných spoločnosťami, do ktorých sa investuje, alebo môžu uskutočňovať nepriame investície. Účastníci finančného trhu by mali byť transparentní, pokiaľ ide o to, ktorý podiel ich investícií je priamy a ktorý nepriamy. Účastníci finančného trhu by mali najmä vysvetliť, ako je používanie derivátov zlučiteľné s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré finančný produkt presadzuje, alebo s cieľom udržateľnej investície.

(21)

Na zaistenie prehľadnosti pre konečných investorov by sa v informáciách o finančných produktoch, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, malo prostredníctvom vyhlásenia jasne uviesť, že tieto produkty nemajú za cieľ udržateľnú investíciu. Na ten istý účel a na zabezpečenie rovnakých podmienok pre finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľný investičný cieľ, by sa v predzmluvných, webových a pravidelných informáciách o produktoch, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, mal uviesť aj podiel udržateľných investícií.

(22)

V článku 2 bode 17 nariadenia (EÚ) 2019/2088 sa udržateľná investícia vymedzuje ako investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít, za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy. Zásada „výrazne nenarušiť“ je osobitne dôležitá v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia, keďže dodržiavanie tejto zásady je nevyhnutným kritériom pri posúdení toho, či investícia spĺňa udržateľný investičný cieľ. Uvedená zásada je však relevantná aj v prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ak tieto finančné produkty uskutočňujú udržateľné investície, keďže účastníci finančného trhu by mali zverejniť podiel uskutočnených udržateľných investícií. Účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti a ktoré čiastočne uskutočňujú udržateľné investície, alebo finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia, by teda mali poskytnúť informácie súvisiace so zásadou „výrazne nenarušiť“. Zásada „výrazne nenarušiť“ je spojená so zverejňovaním informácií o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Z tohto dôvodu by sa vo zverejnených informáciách o finančnom produkte týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“ malo vysvetliť, ako sa zohľadnili ukazovatele nepriaznivých vplyvov. Keďže tieto zverejnenia informácií navyše úzko súvisia s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 (4), je vhodné požadovať dodatočné informácie týkajúce sa zosúladenia investícií s minimálnymi zárukami stanovenými v uvedenom nariadení.

(23)

Účastníci finančného trhu by s cieľom umožniť konečným investorom lepšie porozumieť ponúkaným investičným stratégiám mali použiť zverejňovanie informácií o udržateľnosti na webových sídlach na rozvinutie tém, ktoré boli v stručnej forme zverejnené v predzmluvných dokumentoch, ako aj na poskytnutie ďalších informácií relevantných pre týchto konečných investorov. Účastníci finančného trhu by pred uzavretím zmluvy mali informovať konečných investorov o skutočnosti, že podrobnejšie informácie týkajúce sa daného produktu sa nachádzajú na webovom sídle, a mali by im k týmto informáciám poskytnúť hypertextový odkaz.

(24)

V rámci informácií o produkte zverejnených na webovom sídle by sa mali poskytnúť dodatočné podrobnosti o investičnej stratégii použitej v prípade dotknutého finančného produktu vrátane politiky posudzovania dobrej správy spoločností, do ktorých sa investuje, a o metodikách použitých na meranie toho, či finančný produkt dodržiava environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo či dosahuje udržateľné investičné ciele. Účastníci finančného trhu by okrem toho mali na svojich webových sídlach zverejniť jasné, stručné a zrozumiteľné zhrnutie informácií poskytnutých v rámci pravidelného podávania správ.

(25)

Pokiaľ ide o obsah pravidelného zverejňovania informácií požadovaného podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/2088, účastníci finančného trhu by mali zverejniť minimálny súbor štandardizovaných a porovnateľných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré preukazujú, ako každý finančný produkt dodržiava environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje, alebo udržateľný investičný cieľ, ktorý plánuje dosiahnuť. Uvedené ukazovatele by mali byť relevantné pre návrh a investičnú stratégiu finančného produktu opísané v predzmluvných informáciách daného finančného produktu. Účastníci finančného trhu by na zabezpečenie konzistentnosti medzi predzmluvnými a pravidelnými zverejňovaniami informácií mali v rámci svojich pravidelných zverejňovaní informácií podať správu o konkrétnych ukazovateľoch udržateľnosti, ktoré sa uvádzajú v predzmluvných informáciách a používajú na meranie toho, ako sa dodržiavajú sociálne alebo environmentálne vlastnosti alebo ako sa dosahuje udržateľný investičný cieľ.

(26)

Je potrebné zabezpečiť, aby koneční investori mali jasný prehľad o investíciách finančného produktu. Účastníci finančného trhu by preto v pravidelných správach požadovaných podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/2088 mali poskytnúť informácie o vplyvoch pätnástich najvýznamnejších investícií finančného produktu. Tieto najvýznamnejšie investície by sa mali vyberať na základe investícií, ktoré predstavujú najväčší podiel investícií v priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vypočítaný v intervaloch primeraných na to, aby boli reprezentatívne pre dané obdobie. Avšak v prípade, že polovicu investícií finančného produktu predstavuje menej ako pätnásť investícií, účastníci finančného produktu by mali poskytnúť informácie len o týchto investíciách. Účastníci finančného trhu by okrem toho na zabezpečenie primeranej priebežnej porovnateľnosti mali poskytnúť historické medziročné porovnanie svojich pravidelných správ za aspoň päť predchádzajúcich období, a to za predpokladu, že sú k dispozícii pravidelné správy za tieto obdobia.

(27)

Účastníci finančného trhu, ktorí sprístupňujú finančné produkty a používajú referenčnú hodnotu na dodržanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo na dosiahnutie udržateľného investičného cieľa, by mali transparentne informovať o tom, do akej miery je finančný produkt schopný zostať v súlade s určenou referenčnou hodnotou pri snahe o dodržanie uvedenej vlastnosti alebo dosiahnutie uvedeného cieľa. Z tohto dôvodu a s cieľom podporiť konzistentnosť s environmentálnymi, so sociálnymi a správnymi zverejneniami informácií, ktoré sa požadujú na úrovni referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 (5), by účastníci finančného trhu mali vo svojich pravidelných správach porovnať výkonnosť dotknutého finančného produktu s výkonnosťou určenej referenčnej hodnoty pre všetky ukazovatele udržateľnosti, ktoré sú relevantné na preukázanie toho, že určená referenčná hodnota je v súlade s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami finančného produktu alebo s jeho udržateľným investičným cieľom. Týmto porovnaním by sa malo konečným investorom takisto umožniť, aby jasne stanovili, do akej miery je výkonnosť finančného produktu udržateľná v porovnaní s výkonnosťou hlavného produktu.

(28)

Je potrebné zabezpečiť, aby koneční investori mali prospech zo zverejňovania informácií o udržateľnosti v súvislosti s ponukou finančného produktu od účastníka finančného trhu iného členského štátu. Účastníci finančného trhu by preto mali poskytnúť zhrnutie informácií uvedených v týchto zverejneniach informácií o udržateľnosti v jazyku, ktorý sa bežne používa v oblasti medzinárodných financií. V prípade, že je finančný produkt dostupný mimo členského štátu, v ktorom má účastník finančného trhu sídlo, zhrnutie uvedených informácií by sa malo poskytnúť aj v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je finančný produkt sprístupnený.

(29)

Je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť vyhlásenia o hlavných nepriaznivých vplyvoch, predzmluvných zverejňovaní informácií a pravidelných zverejňovaní informácií, ako sa požaduje v nariadení (EÚ) 2019/2088, a zároveň zaistiť, aby tieto informácie boli pre konečných investorov ľahko zrozumiteľné. Je preto vhodné stanoviť štandardné vzory pre prezentáciu uvedených informácií. Z toho istého dôvodu by vzory mali obsahovať súhrnné vysvetlenie kľúčových pojmov, ktoré sa v nich používajú.

(30)

Určité finančné produkty môžu konečným investorom ponúkať škálu podkladových investičných možností. Treba zabezpečiť, aby boli koneční investori informovaní o potenciálnej výkonnosti takýchto produktov v oblasti udržateľnosti a aby sa od účastníkov finančného trhu požadovalo poskytnutie informácií o možnostiach, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ktorých cieľom je udržateľná investícia. Z uvedených informácií by malo jasne vyplývať, že v prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, rozsah, v akom tieto produkty dodržiavajú uvedené vlastnosti, závisí od podielu možností zvolených konečným investorom, ktoré presadzujú uvedené vlastnosti, a od obdobia, počas ktorého konečný investor do týchto možností investuje. Z uvedených informácií by takisto malo vyplývať, že v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia, všetky podkladové investičné možnosti musia mať za cieľ udržateľnú investíciu. Existujú finančné produkty, ktoré ponúkajú konečným investorom škálu podkladových investičných možností, pričom jedna alebo viacero z týchto podkladových investičných možností sa môže označovať za finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti. Na zaistenie úplnej transparentnosti je dôležité zabezpečiť, aby informácie o týchto finančných produktoch zahŕňali aj uvedené možnosti. Existujú aj finančné produkty, kde jednou alebo viacerými podkladovými investičnými možnosťami sú finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia. Aj v tomto prípade by informácie o produktoch mali zahŕňať uvedené možnosti. Existujú aj finančné produkty s jednou alebo viacerými podkladovými investičnými možnosťami, ktorých cieľom je udržateľná investícia, ale uvedené možnosti nie sú finančnými produktmi vymedzenými v článku 2 bode 12 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Keďže uvedené možnosti patria v rámci celkového finančného produktu do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/2088 a ich cieľom je udržateľná investícia, je vhodné požadovať, aby sa poskytli minimálne informácie o ich udržateľnom investičnom cieli.

(31)

Predzmluvné zverejnenia informácií o finančných produktoch, ktoré ponúkajú škálu podkladových investičných možností, by mali poskytovať primeranú úroveň informácií týkajúcich sa udržateľnosti o celkovom finančnom produkte. Konečným investorom by sa mal poskytnúť súhrnný zoznam podkladových investičných možností týkajúcich sa udržateľnosti a jasný údaj o tom, kde možno nájsť informácie o udržateľnosti v súvislosti s danými možnosťami. Uvedeným zoznamom by sa malo zaistiť, aby boli podkladové investičné možnosti primerane kategorizované z hľadiska cieľa udržateľnej investície a presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

(32)

Zahrnutie informácií týkajúcich sa udržateľnosti priamo v podobe príloh k predzmluvným zverejneniam informácií uvedeným v nariadení (EÚ) 2019/2088 môže brániť tomu, aby konečný investor získal jasné a v stručnej forme zverejnené informácie, pretože finančný produkt môže ponúkať širokú škálu podkladových investičných možností a k tomu zodpovedajúci počet príloh s informáciami. V takýchto prípadoch by sa malo umožniť, aby sa tieto informácie poskytli prostredníctvom odkazu na iné zverejnenia informácií uskutočnené v súlade so smernicami, nariadeniami alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podobne by sa v prípade pravidelných zverejňovaní informácií týkajúcich sa finančných produktov, ktoré ponúkajú škálu podkladových investičných možností, mali pravidelné informácie týkať len investičných možností, do ktorých sa investuje, pretože investičné možnosti, do ktorých sa v skutočnosti investuje, určujú, do akej miery finančný produkt dodržiava environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje, alebo v akej miere dosahuje svoj udržateľný investičný cieľ.

(33)

Nariadením (EÚ) 2020/852 sa zmenilo nariadenie (EÚ) 2019/2088 tak, že sa od účastníkov finančného trhu vyžaduje, aby v rámci predzmluvných a pravidelných informácií o finančných produktoch, ktorých cieľom je udržateľná investícia a ktoré investujú do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu v zmysle článku 2 bodu 17 uvedeného nariadenia, uvádzali informácie o environmentálnom cieli, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2020/852, a opis toho, ako a do akej miery sú podkladové investície podporujúce finančný produkt, investované do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, ako sa uvádza v článku 3 uvedeného nariadenia. Okrem toho v nariadení (EÚ) 2019/2088 sa od účastníkov finančného trhu teraz vyžaduje, aby do predzmluvných a pravidelných informácií o finančných produktoch, ktoré presadzujú environmentálne vlastnosti, zahrnuli aj informácie vyžadované v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia a ktoré investujú do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu v zmysle uvedeného nariadenia. Je potrebné umožniť konečným investorom ľahko porovnať mieru investícií finančných produktov do environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Účastníci finančného trhu by preto na účely článku 6 ods. 1 a 2 a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 mali v prílohách k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 a článku 11 ods. 2 uvedeného nariadenia (EÚ) uvádzať grafické znázornenia takýchto investícií na základe štandardizovanej metriky, pričom čitateľ predstavuje trhovú hodnotu investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností a menovateľ trhovú hodnotu všetkých investícií. S cieľom poskytnúť spoľahlivé informácie konečným investorom by čitateľ mal zahŕňať trhovú hodnotu investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, ktorá predstavuje podiel environmentálne udržateľných hospodárskych činností týchto spoločností, do ktorých sa investuje, a výnosy z dlhových cenných papierov, ak podmienky dlhových cenných papierov vyžadujú, aby sa tieto výnosy použili na environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. S cieľom zachytiť všetky investície, ktoré môžu financovať environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, by malo byť možné zahrnúť do čitateľa aktíva v oblasti infraštruktúry, nehnuteľný majetok, aktíva v rámci sekuritizácie a investície do iných finančných produktov, ako sa uvádza v článku 5 prvom odseku a článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852. Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých metodík na určenie toho, do akej miery sú expozície dosiahnuté prostredníctvom derivátov expozíciami voči environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam, by sa takéto expozície nemali zahrnúť do čitateľa. Menovateľ by mal predstavovať trhovú hodnotu všetkých investícií.

(34)

V súčasnosti neexistuje vhodná metodika na výpočet toho, do akej miery sú expozície voči ústredným vládam, centrálnym bankám a nadnárodným emitentom (ďalej len „expozície voči štátnym dlhopisom“) expozíciami voči environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam. S cieľom zvýšiť informovanosť konečných investorov je vhodné vypočítať a graficky znázorniť rozsah investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je umožniť zahrnúť do čitateľa investície do dlhových cenných papierov emitovaných ústrednými vládami, centrálnymi bankami a nadnárodnými emitentmi, ak si podmienky dlhových cenných papierov vyžadujú, aby sa výnosy použili na environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a do menovateľa investície do dlhových cenných papierov emitovaných ústrednými vládami, centrálnymi bankami a nadnárodnými emitentmi bez ohľadu na použitie výnosov. S cieľom ďalej informovať konečných investorov o ich investičných rozhodnutiach by účastníci finančného trhu mali vysvetliť, prečo určité expozície voči štátnym dlhopisom nie sú v environmentálne udržateľných hospodárskych činnostiach, a to aj v prípadoch, keď je to spôsobené nedostatkom vhodných metodík na výpočet toho, do akej miery sú tieto expozície expozíciami voči environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam. Druhým spôsobom je vylúčenie expozícií voči štátnym dlhopisom z čitateľa a menovateľa, čím sa ďalej zvýši porovnateľnosť finančných produktov a umožní sa konečným investorom posúdiť, do akej miery finančné produkty investujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností bez zahrnutia expozícií voči štátnym dlhopisom.

(35)

Účastníci finančného trhu by mali mať možnosť spoľahnúť sa na poskytovateľov údajov, ktorí sú tretími stranami, ak podniky ešte nesplnili povinnosť stanovenú v článku 8 nariadenia (EÚ) 2020/852 zverejniť informácie o tom, ako a do akej miery sú ich činnosti spojené s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa podľa článkov 3 a 9 uvedeného nariadenia označujú za environmentálne udržateľné. Na posúdenie investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré nepodliehajú zverejňovaniu informácií podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2020/852, by účastníci finančného trhu mali posúdiť a použiť verejne oznámené údaje. Pokiaľ takéto údaje nie sú k dispozícii, účastníci finančného trhu by mali mať možnosť používať údaje, ktoré boli získané buď priamo od spoločností, do ktorých sa investuje, alebo od tretích strán, v každom prípade za predpokladu, že údaje sprístupnené v rámci takýchto zverejňovaní informácií sú rovnocenné s údajmi sprístupnenými v rámci zverejňovania informácií vykonaného v súlade s uvedeným článkom 8.

(36)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa v rámci finančných produktov dôsledne zverejňovali informácie o tom, do akej miery sú investície do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré nie sú finančnými podnikmi, investíciami do environmentálne udržateľných hospodárskych činností podľa článkov 3 a 9 nariadenia (EÚ) 2020/852. Na tento účel by si účastníci finančného trhu mali vybrať buď podiel obratu, kapitálových výdavkov, alebo prevádzkových výdavkov na výpočet kľúčového ukazovateľa výkonnosti na finančný produkt na meranie tohto stupňa a tento výber by mali zverejniť v prílohách k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Na zabezpečenie porovnateľnosti medzi finančnými produktmi a pre ľahšiu zrozumiteľnosť pre konečných investorov by mal byť kľúčovým ukazovateľom výkonnosti štandardne obrat. Kapitálové výdavky alebo prevádzkové výdavky by sa mali používať len vtedy, ak vlastnosti finančného produktu odôvodňujú takéto použitie, najmä ak sú kapitálové výdavky alebo prevádzkové výdavky reprezentatívnejšie z hľadiska miery, do akej tieto finančné produkty investujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, a za predpokladu, že takéto použitie je vysvetlené. V prípade spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú finančnými podnikmi, ako sú vymedzené v článku 1 bode 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2178 (6), by sa porovnateľnosť mala dosiahnuť požiadavkou na použitie rovnakého kľúčového ukazovateľa výkonnosti pre rovnaký typ finančného podniku. V prípade poisťovní a zaisťovní, ktoré vykonávajú činnosti upisovania neživotného poistenia, by malo byť možné skombinovať kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti investícií a upisovania do jedného kľúčového ukazovateľa výkonnosti. Na podporu transparentnosti v prípade konečných investorov je potrebné vyžadovať, aby sa v rámci pravidelného zverejňovania informácií o tom, ako a v akom rozsahu sa podkladové investície finančného produktu uskutočňujú v environmentálne udržateľných hospodárskych činnostiach, poskytovalo porovnanie s cieľovým podielom investícií do týchto hospodárskych činností uvedených v predzmluvnom zverejňovaní informácií. Na zabezpečenie porovnateľnosti a transparentnosti by sa v pravidelnom zverejňovaní informácií malo uvádzať, do akej miery boli investície do týchto hospodárskych činností uskutočňované podľa obratu, kapitálových výdavkov a prevádzkových výdavkov.

(37)

Ustanovenia tohto nariadenia sú navzájom úzko prepojené, keďže všetky sa zaoberajú informáciami, ktoré musia účastníci finančného trhu a finanční poradcovia poskytnúť v súvislosti so zverejňovaním informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb požadovaným podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088. S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi týmito ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť súčasne, a poskytnúť účastníkom finančného trhu a finančným poradcom komplexný prehľad ich povinností podľa uvedeného nariadenia, je primerané zahrnúť všetky regulačné technické predpisy požadované podľa článku 2a ods. 3, článku 4 ods. 6 tretieho pododseku, článku 4 ods. 7 druhého pododseku, článku 8 ods. 3 štvrtého pododseku, článku 8 ods. 4 štvrtého pododseku, článku 9 ods. 5 štvrtého pododseku, článku 9 ods. 6 štvrtého pododseku, článku 10 ods. 2 štvrtého pododseku, článku 11 ods. 4 štvrtého pododseku a článku 11 ods. 5 štvrtého pododseku do jedného nariadenia.

(38)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („európske orgány dohľadu“).

(39)

Spoločný výbor európskych orgánov uvedený v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (7), v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1094/2010 (8) a v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (9) uskutočnili otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzovali potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadali o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010, Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 a Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010.

(40)

Je veľmi dôležité, aby sa účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mohli prispôsobiť novým požiadavkám stanoveným v tomto delegovanom nariadení. Preto by mal byť dátum ich uplatňovania odložený na 1. januára 2023. Je však potrebné požadovať od účastníkov finančného trhu, ktorí do 31. decembra 2022 zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088, alebo ako sa vyžaduje v článku 4 ods. 3 alebo 4 uvedeného nariadenia, aby informácie o týchto vplyvoch prvýkrát uverejnili na svojich webových sídlach v samostatných oddieloch s názvom „Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti“, a to do 30. júna 2023 za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„finančný podnik“ je správca AIF podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (10), správcovská spoločnosť vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (11), investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkami 27, 28 a 29 smernice 2009/65/ES a ktorá neurčila na svoje riadenie správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkami 6, 7 a 8 uvedenej smernice, úverová inštitúcia podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (12), investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, poisťovňa podľa vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (13), zaisťovňa podľa vymedzenia v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES alebo akýkoľvek subjekt z tretej krajiny, ktorý vykonáva podobné činnosti, podlieha právnym predpisom tretej krajiny a je pod dohľadom orgánu dohľadu tretej krajiny;

2.

„nefinančný podnik“ je podnik, ktorý nie je finančným podnikom podľa vymedzenia v bode 1;

3.

„expozícia voči štátnym dlhopisom“ je expozícia voči ústredným vládam, centrálnym bankám a nadnárodným emitentom;

4.

„environmentálne udržateľná hospodárska činnosť“ je hospodárska činnosť, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/852;

5.

„prechodná hospodárska činnosť“ je hospodárska činnosť, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852;

6.

„podporná hospodárska činnosť“ je hospodárska činnosť, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2020/852.

Článok 2

Všeobecné zásady prezentácie informácií

1.   Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia poskytujú informácie požadované týmto nariadením bezplatne a spôsobom, ktorý je ľahko dostupný, nediskriminačný, zreteľný, jednoduchý, stručný, zrozumiteľný, primeraný, jasný a nezavádzajúci. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia prezentujú a formulujú informácie požadované týmto nariadením spôsobom, ktorý je ľahko čitateľný, používajú znaky čitateľnej veľkosti a štýl, ktorý uľahčuje ich pochopenie. Účastníci finančného trhu môžu prispôsobiť veľkosť a typ písma a farby použité vo vzoroch uvedených v prílohách I až V k tomuto nariadeniu.

2.   Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia poskytujú informácie požadované týmto nariadením v elektronickom formáte s možnosťou vyhľadávania, pokiaľ sa v odvetvových právnych predpisoch uvedených v článku 6 ods. 3 a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 nevyžaduje inak.

3.   Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia aktualizujú informácie uverejnené na svojich webových sídlach v súlade s týmto nariadením. Musí sa v nich jasne uviesť dátum uverejnenia informácií a dátum každej aktualizácie. Ak sú tieto informácie prezentované ako súbor na stiahnutie, účastníci finančného trhu a finanční poradcovia uvedú históriu verzií v názve súboru.

4.   Pri odkazoch na subjekty alebo finančné produkty v informáciách poskytovaných v súlade s týmto nariadením poskytujú účastníci finančného trhu a finanční poradcovia identifikátory právnickej osoby (LEI) a medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii.

Článok 3

Referenčné hodnoty s košom indexov

Ak index určený ako referenčná hodnota pozostáva z koša indexov, účastníci finančného trhu a finanční poradcovia poskytujú informácie týkajúce sa uvedeného indexu v súvislosti s daným košom a informácie týkajúce sa každého indexu v danom koši.

KAPITOLA II

TRANSPARENTNOSŤ V OBLASTI NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV NA FAKTORY UDRŽATEĽNOSTI

ODDIEL 1

Účastníci finančného trhu

Článok 4

Vyhlásenie účastníkov finančného trhu, že zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

1.   Účastníci finančného trhu uvedení v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 alebo v článku 4 ods. 3 alebo ods. 4 uvedeného nariadenia uverejnia do 30. júna každého roka na svojom webovom sídle v osobitnej časti s názvom: „Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti“ informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088, v článku 4 ods. 2, 3 a 4 uvedeného nariadenia a v článkoch 4 až 10 tohto nariadenia. Uvedené informácie sa vzťahujú na obdobie od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roka a uverejňujú sa v oddiele „Zverejňovanie informácií o udržateľnosti“ uvedenom v článku 23 tohto nariadenia.

2.   Účastníci finančného trhu uverejňujú vyhlásenie uvedené v odseku 1 vo formáte vzoru stanoveného v tabuľke 1 prílohy I.

3.   Odchylne od odseku 1, v prípade účastníkov finančného trhu, ktorí vyhlásenie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 alebo článku 4 ods. 3 alebo ods. 4 uvedeného nariadenia uverejňujú po prvýkrát, sa informácie uvedené v odseku 1 vzťahujú na obdobie odo dňa, keď sa hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti zohľadnili po prvýkrát, do 31. decembra daného roka. Títo účastníci finančného trhu uverejňujú informácie vo vyhlásení uvedené v odseku 1 do 30. júna nasledujúceho roka.

Článok 5

Oddiel „Zhrnutie“

V oddiele „Zhrnutie“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu poskytujú všetky tieto informácie:

a)

názov účastníka finančného trhu, na ktorého sa vzťahuje vyhlásenie o nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť;

b)

skutočnosť, že sa zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti;

c)

referenčné obdobie vyhlásenia;

d)

zhrnutie hlavných nepriaznivých vplyvov.

Oddiel „Zhrnutie“ v tabuľke 1 prílohy I sa vypracuje vo všetkých týchto jazykoch:

a)

v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu účastníka finančného trhu a v ďalšom jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak je odlišný;

b)

ak je finančný produkt účastníka finančného trhu sprístupnený v hostiteľskom členskom štáte, v jednom z úradných jazykov tohto hostiteľského členského štátu.

Oddiel „Zhrnutie“ má maximálny rozsah dvoch strán papiera formátu A4 po vytlačení.

Článok 6

Opis hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

1.   V oddiele „Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu vyplňujú všetky polia, ktoré sa týkajú ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov ich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a doplňujú všetky tieto informácie:

a)

informácie o jednom alebo viacerých dodatočných klimatických ukazovateľoch a iných environmentálne podmienených ukazovateľoch stanovených v tabuľke 2 prílohy I;

b)

informácie o jednom alebo viacerých dodatočných ukazovateľoch sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, záležitostí dodržiavania ľudských práv a záležitostí boja proti korupcii a úplatkárstvu stanovených v tabuľke 3 prílohy I;

c)

informácie o akýchkoľvek iných ukazovateľoch použitých na identifikáciu a posúdenie dodatočných hlavných nepriaznivých vplyvov na faktor udržateľnosti.

2.   V oddiele „Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu opisujú opatrenia prijaté v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roka a plánované opatrenia alebo ciele stanovené na nasledujúce obdobie od 1. januára do 31. decembra s cieľom zabrániť zisteným hlavným nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť.

3.   Účastníci finančného trhu v stĺpcoch „Vplyv“ v oddiele „Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I uvádzajú číselný údaj o vplyve ako priemer vplyvov k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru každého obdobia od 1. januára do 31. decembra.

Článok 7

Opis politík zameraných na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

1.   V oddiele „Opis politík zameraných na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu opisujú svoje politiky zamerané na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a spôsob, akým sa tieto politiky aktualizujú a uplatňujú, vrátane všetkých týchto informácií:

a)

dátum, kedy riadiaci orgán účastníka finančného trhu schválil uvedené politiky;

b)

ako je rozdelená zodpovednosť za vykonávanie týchto politík v rámci organizačných stratégií a postupov;

c)

metodiky na výber ukazovateľov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) a na identifikáciu a posúdenie hlavných nepriaznivých vplyvov uvedených v článku 6 ods. 1, a najmä vysvetlenie, ako sa v týchto metodikách zohľadňuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť týchto hlavných nepriaznivých vplyvov vrátane ich potenciálne nenapraviteľného charakteru;

d)

akákoľvek súvisiaca možná odchýlka v rámci metodík uvedených v písmene c) tohto odseku s vysvetlením tejto odchýlky;

e)

použité zdroje údajov.

2.   Ak informácie týkajúce sa ktoréhokoľvek z použitých ukazovateľov nie sú ľahko dostupné, účastníci finančného trhu zahŕňajú do oddielu „Opis politík zameraných na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I podrobné údaje o najlepšom úsilí vynaloženom na získanie informácií buď priamo od spoločností, do ktorých sa investuje, alebo vykonaním ďalšieho výskumu, spoluprácou s poskytovateľmi údajov alebo externými expertmi, ktorí sú tretími stranami, alebo prijatím opodstatnených predpokladov.

Článok 8

Oddiel „Politiky zapájania“

1.   V oddiele „Politiky zapájania“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu poskytujú všetky tieto informácie:

a)

v prípade potreby stručné zhrnutie politík zapájania uvedených v článku 3g smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES (14);

b)

stručné zhrnutia všetkých ostatných politík zapájania s cieľom znížiť hlavné nepriaznivé vplyvy.

2.   Stručné zhrnutia uvedené v odseku 1 musia obsahovať všetky tieto informácie:

a)

ukazovatele nepriaznivých vplyvov, ktoré sa zohľadňujú v politikách zapájania uvedených v odseku 1;

b)

ako sa uvedené politiky zapájania upravia v prípade, že nedôjde k zníženiu hlavných nepriaznivých vplyvov počas viac ako jedného vykazovaného obdobia.

Článok 9

Oddiel „Odkazy na medzinárodné normy“

1.   V oddiele „Odkazy na medzinárodné normy“ v tabuľke 1 prílohy I účastníci finančného trhu opisujú, či a do akej miery dodržiavajú kódexy zodpovedného obchodného správania a medzinárodne uznávané normy týkajúce sa náležitej starostlivosti a vykazovania a prípadne stupeň ich zosúladenia s cieľmi Parížskej dohody.

2.   Opis uvedený v odseku 1 musí obsahovať informácie o všetkých týchto prvkoch:

a)

ukazovatele použité na zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti uvedené v článku 6 ods. 1, ktorými sa meria dodržiavanie alebo zosúladenie uvedené v odseku 1;

b)

metodika a údaje použité na meranie tohto dodržiavania alebo zosúladenia uvedeného v odseku 1 vrátane opisu rozsahu pokrytia, zdrojov údajov a spôsobu, akým sa použitou metodikou predpovedajú hlavné nepriaznivé vplyvy spoločností, do ktorých sa investuje;

c)

či sa používa výhľadový klimatický scenár, a ak áno, jeho názov, poskytovateľ tohto scenára a kedy bol navrhnutý;

d)

ak sa výhľadový klimatický scenár nepoužíva, vysvetlenie, prečo účastník finančného trhu považuje výhľadové klimatické scenáre za irelevantné.

Článok 10

Historické porovnanie

Účastníci finančného trhu, ktorí opísali nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti za obdobie predchádzajúce obdobiu, za ktoré sa majú zverejniť informácie v súlade s článkom 6, uvádzajú v oddiele „Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti“ v tabuľke 1 prílohy I historické porovnanie vykazovaného obdobia s predchádzajúcim vykázaným obdobím a následne s každým predchádzajúcim vykázaným obdobím až do posledných piatich predchádzajúcich období.

ODDIEL 2

Finanční poradcovia

Článok 11

Vyhlásenie finančných poradcov, že vo svojom poistnom či investičnom poradenstve zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti

1.   Finanční poradcovia uvedení v článku 2 bode 11 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2019/2088, ktorí uplatňujú článok 4 ods. 5 písm. a) uvedeného nariadenia, uverejňujú informácie uvedené v článku 4 ods. 5 písm. a) uvedeného nariadenia na svojich webových sídlach v samostatnom oddiele s názvom „Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch poistného poradenstva na faktory udržateľnosti“.

2.   Finanční poradcovia uvedení v článku 2 bode 11 písm. c) až f) nariadenia (EÚ) 2019/2088 a uplatňujúci článok 4 ods. 5 písm. a) uvedeného nariadenia uverejňujú informácie uvedené v článku 4 ods. 5 písm. a) uvedeného nariadenia na svojich webových sídlach v samostatnom oddiele s názvom „Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičného poradenstva na faktory udržateľnosti“.

3.   Vyhlásenie a informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú podrobné údaje o postupe, ktorý finanční poradcovia používajú na výber finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo, vrátane všetkých týchto informácií:

a)

ako finanční poradcovia používajú informácie uverejnené účastníkmi finančného trhu podľa tohto nariadenia;

b)

či finanční poradcovia zoraďujú a vyberajú finančné produkty na základe ukazovateľov uvedených v tabuľke 1 prílohy I a na základe akýchkoľvek ďalších ukazovateľov, a prípadne opis použitej metodiky zoraďovania a výberu;

c)

akékoľvek kritériá alebo prahové hodnoty založené na hlavných nepriaznivých vplyvoch uvedených v tabuľke 1 prílohy I, ktoré sa používajú na výber finančných produktov alebo poradenstvo v súvislosti s finančnými produktmi.

ODDIEL 3

Vyhlásenie účastníkov finančného trhu o tom, že nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a vyhlásenie finančných poradcov o tom, že vo svojom investičnom alebo poistnom poradenstve nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

Článok 12

Vyhlásenie účastníkov finančného trhu o tom, že nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

1.   Účastníci finančného trhu uvedení v článku 4 bode 1 písm. b), nariadenia (EÚ) 2019/2088 uverejňujú informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svojom webovom sídle v samostatnom oddiele s názvom „Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti“.

2.   Vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

zreteľné vyhlásenie, že účastník finančného trhu nezohľadňuje žiadne nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti;

b)

dôvody, prečo účastník finančného trhu nezohľadňuje žiadne nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a ak je to relevantné, informácie o tom, či má účastník finančného trhu v úmysle zohľadňovať takéto nepriaznivé vplyvy s odkazom na ukazovatele uvedené v tabuľke 1 prílohy I, a ak áno, kedy.

Článok 13

Vyhlásenie finančných poradcov, že nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti vo svojom investičnom alebo poistnom poradenstve

1.   Finanční poradcovia uvedení v článku 2 bode 11 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2019/2088, ktorí uplatňujú článok 4 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia, uverejňujú informácie uvedené v článku 4 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia na svojom webovom sídle v samostatnom oddiele s názvom „Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov poistného poradenstva na faktory udržateľnosti“.

2.   Finanční poradcovia uvedení v článku 2 bode 11 písm. c) až f) nariadenia (EÚ) 2019/2088 a uplatňujúci článok 4 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia uverejňujú informácie uvedené v článku 4 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia na svojom webovom sídle v samostatnom oddiele s názvom „Nezohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov investičného poradenstva na faktory udržateľnosti“.

3.   Vyhlásenie a informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

zreteľné vyhlásenie, že finančný poradca nezohľadňuje vo svojom investičnom alebo poistnom poradenstve žiadne nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti;

b)

dôvody, prečo finančný poradca nezohľadňuje vo svojom investičnom alebo poistnom poradenstve žiadne nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a ak je to relevantné, informácie o tom, či má finančný poradca v úmysle zohľadňovať takéto nepriaznivé vplyvy odkazom na ukazovatele uvedené v tabuľke 1 prílohy I, a ak áno, kedy.

KAPITOLA III

PREDZMLUVNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O PRODUKTE

ODDIEL 1

Presadzovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Článok 14

Prezentácia predzmluvných informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088, účastníkmi finančného trhu

1.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088, vo formáte vzoru stanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu. Tieto informácie sa pripoja ako príloha k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088.

2.   Účastníci finančného trhu do hlavnej časti dokumentov alebo informácií uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahŕňajú zreteľné vyhlásenie, že informácie o environmentálnych alebo sociálnych vlastnostiach sú k dispozícii v prílohe k uvedeným dokumentom alebo k uvedeným informáciám.

3.   Účastníci finančného trhu poskytnú na začiatku prílohy k dokumentom alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 všetky tieto informácie:

a)

či je cieľom finančného produktu realizovať nejaké udržateľné investície;

b)

či finančný produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti bez toho, aby jeho cieľom bola udržateľná investícia.

Článok 15

Informácie o udržateľných investíciách v oddiele o alokácii aktív v prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne vlastnosti

1.   V prípade finančných produktov uvedených v článku 6 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2020/852 musia účastníci finančného trhu v oddiele „Do akej minimálnej miery sú udržateľné investície s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ?“ vo vzore stanovenom v prílohe II uviesť všetky tieto informácie:

a)

grafické znázornenie vo forme koláčového grafu:

i)

mieru, do akej súhrnné investície predstavujú investície do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, vypočítanú v súlade s článkom 17 ods. 1 až 4 tohto nariadenia;

ii)

mieru, do akej súhrnné investície, s výnimkou expozícií voči štátnym dlhopisom, predstavujú investície do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, vypočítanú v súlade s článkom 17 ods. 5 tohto nariadenia.

b)

opis podkladových investícií finančných produktov, ktoré sa uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, vrátane informácie, či súlad týchto investícií s požiadavkami stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/852 bude predmetom uistenia zo strany jedného alebo viacerých audítorov alebo preskúmania zo strany jednej alebo viacerých tretích strán, a ak áno, meno alebo mená audítora alebo tretej strany;

c)

v prípade, že finančné produkty investujú do iných hospodárskych činností, ako sú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, jasné vysvetlenie dôvodov takéhoto konania;

d)

ak finančné produkty majú expozície voči štátnym dlhopisom a účastník finančného trhu nemôže posúdiť, do akej miery tieto expozície prispievajú k environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam, opisné vysvetlenie podielu investícií, ktoré zahŕňajú tieto expozície, na celkových investíciách.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) účastníci finančného trhu používajú:

a)

rovnaký kľúčový ukazovateľ výkonnosti pre súhrnné investície do nefinančných podnikov;

b)

rovnaký kľúčový ukazovateľ výkonnosti pre súhrnné investície do rovnakého typu finančných podnikov.

V prípade poisťovní a zaisťovní, ktoré vykonávajú činnosti upisovania neživotného poistenia, môže kľúčový ukazovateľ výkonnosti kombinovať kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti investícií a upisovania v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2178.

3.   Na účely odseku 1 písm. b) opis zahŕňa všetky tieto informácie:

a)

v súvislosti so spoločnosťami, do ktorých sa investuje a ktoré sú nefinančnými podnikmi, či sa miera, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, meria podľa obratu, alebo či sa účastník finančného trhu vzhľadom na vlastnosti finančného produktu rozhodol, že reprezentatívnejší výpočet sa uvedie, keď sa táto miera meria podľa kapitálových alebo prevádzkových výdavkov, a dôvod tohto rozhodnutia vrátane vysvetlenia, prečo je toto rozhodnutie vhodné pre investorov do finančného produktu;

b)

v prípade, že informácie o miere, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, nie sú ľahko dostupné zo zverejnených informácií spoločností, do ktorých sa investuje, podrobnosti o tom, či účastník finančného trhu získal rovnocenné informácie priamo od spoločností, do ktorých sa investuje, alebo od poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami;

c)

rozpis minimálneho podielu investícií do prechodných hospodárskych činností a do podporných hospodárskych činností, v každom prípade vyjadrený ako percentuálny podiel všetkých investícií finančného produktu.

Článok 16

Informácie o udržateľných investíciách v oddiele alokácie aktív v prípade finančných produktov, ktoré presadzujú sociálne vlastnosti

V prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti a ktoré zahŕňajú záväzok v oblasti udržateľných investícií so sociálnym cieľom, účastníci finančného trhu uvedú v oddiele „Aká je alokácia aktív plánovaná pre tento finančný produkt?“ vo vzore uvedenom v prílohe II minimálny podiel týchto udržateľných investícií.

Článok 17

Výpočet miery, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností

1.   Miera, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

Image 1

kde „investície finančného produktu do environmentálne udržateľných hospodárskych činností“ sú súčtom trhových hodnôt týchto investícií finančného produktu:

a)

v prípade dlhových cenných papierov a majetkových cenných papierov spoločností, do ktorých sa investuje, ak je podiel činností týchto spoločností, do ktorých sa investuje, spojený s environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami, trhová hodnota tohto podielu uvedených dlhových cenných papierov alebo majetkových cenných papierov;

b)

v prípade dlhových cenných papierov iných ako tých, ktoré sú uvedené v písmene a), ak sa podľa podmienok týchto dlhových cenných papierov vyžaduje, aby sa časť výnosov použila výlučne na environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, trhová hodnota tejto časti;

c)

v prípade dlhopisov emitovaných podľa právnych predpisov Únie o environmentálne udržateľných dlhopisoch trhová hodnota týchto dlhopisov;

d)

v prípade investícií do nehnuteľného majetku, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, trhová hodnota týchto investícií;

e)

v prípade investícií do infraštruktúrnych aktív, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, trhová hodnota týchto investícií;

f)

v prípade investícií do sekuritizačných pozícií vymedzených v článku 2 bode 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (15) s podkladovými expozíciami do environmentálne udržateľných hospodárskych činností trhovú hodnotu podielu týchto expozícií;

g)

v prípade investícií do finančných produktov uvedených v článku 5 prvom odseku a článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 trhovú hodnotu podielu týchto finančných produktov, ktorý predstavuje mieru, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, vypočítanú v súlade s týmto článkom.

Miera, do akej sa investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, sa vypočíta použitím metodiky použitej na výpočet čistých krátkych pozícií stanovenej v článku 3 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (16).

2.   Na účely odseku 1 písm. a) sa podiel činností spoločností, do ktorých sa investuje, súvisiacich s environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami vypočíta na základe najvhodnejších kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre investície finančného produktu s použitím týchto informácií:

a)

v prípade spoločností, do ktorých sa investuje, uvedených v článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2020/852, zverejňovania informácií, ktoré tieto spoločnosti, do ktorých sa investuje, poskytli v súlade s uvedeným článkom;

b)

v prípade ostatných spoločností, do ktorých sa investuje, rovnocenné informácie získané účastníkom finančného trhu priamo od spoločností, do ktorých sa investuje, alebo od poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami.

3.   Na účely zverejňovania informácií uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) a článku 19 ods. 1 písm. a) sa v prípade spoločností, do ktorých sa investuje, ktoré sú nefinančnými podnikmi a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zverejňovať nefinančné informácie podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2178, a ostatných nefinančných podnikov, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, pri výpočte uvedenom v odseku 2 použije obrat ako rovnaký typ kľúčového ukazovateľa výkonnosti pre všetky nefinančné podniky.

4.   Odchylne od odseku 3, ak vzhľadom na vlastnosti finančného produktu kapitálové výdavky alebo prevádzkové výdavky poskytujú reprezentatívnejší výpočet miery, do akej sa investícia uskutočňuje do environmentálne udržateľných hospodárskych činností, sa pri výpočte môže použiť najvhodnejší z týchto dvoch kľúčových ukazovateľov výkonnosti. V prípade spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú finančnými podnikmi podliehajúcimi článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/852, ako aj v prípade iných finančných podnikov, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, sa pri výpočte uvedenom v odseku 2 použijú kľúčové ukazovatele výkonnosti uvedené v oddiele 1.1 písm. b) až e) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2021/2178.

5.   Na zverejňovanie informácií uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) bode ii), článku 19 ods. 1 písm. a) bode ii), článku 55 ods. 1 písm. b) bode iii) a článku 62 ods. 1 písm. b) bode iii) sa uplatňujú odseky 1 až 4 tohto článku s výnimkou skutočnosti, že expozície voči štátnym dlhopisom sa vylúčia z výpočtu čitateľa a menovateľa vzorca uvedeného v odseku 1.

ODDIEL 2

Udržateľná investícia ako cieľ

Článok 18

Prezentácia predzmluvných informácií o finančných produktoch, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 9 ods. 1 až 4a nariadenia (EÚ) 2019/2088, účastníkmi finančného trhu

1.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 9 ods. 1 až 4a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a tohto oddielu v prílohe k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 uvedeného nariadenia. Tieto informácie predložia vo formáte vzoru uvedeného v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Účastníci finančného trhu do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahŕňajú zreteľné vyhlásenie, že informácie o udržateľnej investícii sú k dispozícii v prílohe.

3.   Účastníci finančného trhu poskytnú na začiatku prílohy k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 vyhlásenie, že cieľom finančného produktu je udržateľná investícia.

Článok 19

Informácie o udržateľných investíciách pre finančné produkty s cieľom udržateľných investícií

1.   V prípade finančných produktov uvedených v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 účastníci finančného trhu uvedú v oddiele „Aká je alokácia aktív a minimálny podiel udržateľných investícií?“ vo vzore stanovenom v prílohe III uviesť všetky tieto informácie:

a)

grafické znázornenie vo forme koláčového grafu:

i)

v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) bodom i) tohto nariadenia;

ii)

v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) bodom ii) tohto nariadenia;

b)

opis v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

v prípade, že finančné produkty investujú do hospodárskych činností, ktoré prispievajú k environmentálnemu cieľu, a že tieto hospodárske činnosti nie sú environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami, jasné vysvetlenie dôvodov takéhoto konania;

d)

ak finančné produkty majú expozície voči štátnym dlhopisom a účastník finančného trhu nemôže posúdiť, do akej miery tieto expozície prispievajú k environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam, opisné vysvetlenie podielu investícií, ktoré zahŕňajú tieto investície, na celkových investíciách.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) účastníci finančného trhu uplatňujú článok 15 ods. 2

3.   Na účely odseku 1 písm. b) účastníci finančného trhu uplatňujú článok 15 ods. 3

4.   V prípade finančných produktov, ktoré investujú do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, účastníci finančného trhu zahrnú do oddielu „Aká je alokácia aktív a minimálny podiel udržateľných investícií?“ vo vzore uvedenom v prílohe III minimálny podiel týchto investícií.

ODDIEL 3

Finančné produkty s investičnými možnosťami

Článok 20

Finančné produkty s jednou alebo viacerými podkladovými investičnými možnosťami, na základe ktorých sa tieto finančné produkty označujú za finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   Odchylne od článkov 14 až 17, ak finančný produkt ponúka investorovi investičné možnosti a na základe jednej alebo viacerých z týchto investičných možností sa daný finančný produkt označuje za finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, účastníci finančného trhu vkladajú do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zreteľné vyhlásenie potvrdzujúce všetky tieto informácie:

a)

že finančný produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti;

b)

že tieto environmentálne alebo sociálne vlastnosti budú dodržané len vtedy, ak finančný produkt investuje aspoň do jednej z investičných možností uvedených v zozname, na ktorý sa odkazuje v odseku 2 písm. a) tohto článku, a ak sa aspoň jedna z týchto možností zachová počas obdobia držby finančného produktu;

c)

že ďalšie informácie o uvedených vlastnostiach sú k dispozícii v prílohách uvedených v odseku 3 tohto článku alebo, ak je to relevantné, prostredníctvom odkazov uvedených v odseku 5 tohto článku.

2.   Zreteľné vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

zoznam investičných možností uvedených v odseku 3 prezentovaný v súlade s kategóriami investičných možností uvedenými v písm. a), b) a c) daného odseku;

b)

podiely investičných možností v rámci každej z kategórií uvedených v odseku 3 písm. a), b) a c) vo vzťahu k celkovému počtu investičných možností ponúkaných finančným produktom.

3.   Pre nasledujúce kategórie investičných možností poskytujú účastníci finančného trhu v prílohách k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 všetky tieto informácie:

a)

pre každú investičnú možnosť, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, informácie uvedené v článkoch 14 až 17 tohto nariadenia;

b)

pre každú investičnú možnosť, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorého cieľom je udržateľná investícia, informácie uvedené v článkoch 18 a 19 tohto nariadenia;

c)

pre každú investičnú možnosť, ktorej cieľom je udržateľná investícia a ktorá nie je finančným produktom, informácie o cieli udržateľných investícií.

4.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v odseku 3 písm. a) vo forme vzoru stanoveného v prílohe II a informácie uvedené v odseku 3 písm. b) vo forme vzoru stanoveného v prílohe III.

5.   Odchylne od odseku 3, ak finančný produkt ponúka investorovi škálu investičných možností tak, že informácie o týchto investičných možnostiach nemožno poskytnúť v prílohách k dokumentu ani k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 jasným a stručným spôsobom vzhľadom na počet požadovaných príloh, účastníci finančného trhu môžu poskytnúť informácie uvedené v odseku 3 tohto článku tak, že do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahrnú odkazy na prílohy k zverejneniam informácií vyžadovaným v smerniciach, nariadeniach a vo vnútroštátnych ustanoveniach uvedených v danom odseku, v ktorých sa dajú uvedené informácie nájsť.

Článok 21

Finančné produkty s podkladovými investičnými možnosťami, ktorých cieľom je udržateľná investícia

1.   Odchylne od článkov 18 a 19, ak finančný produkt ponúka investorovi investičné možnosti a cieľom všetkých týchto investičných možností je udržateľná investícia, účastníci finančného trhu v zreteľnom vyhlásení v hlavnej časti dokumentu alebo informáciách uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 potvrdzujú, že cieľom finančného produktu je udržateľná investícia a že informácie týkajúce sa tohto cieľa sú k dispozícii v prílohách k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 alebo prípadne prostredníctvom odkazov uvedených v odseku 5 tohto článku.

2.   Zreteľné vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

zoznam investičných možností uvedených v odseku 3 prezentovaný v súlade s kategóriami investičných možností uvedenými v písm. a) a b) daného odseku;

b)

podiely každej z kategórií investičných možností uvedených v odseku 3 písm. a) a b) v rámci každej z uvedených kategórií vo vzťahu k celkovému počtu investičných možností ponúkaných finančným produktom.

3.   Pre nasledujúce kategórie investičných možností poskytujú účastníci finančného trhu v prílohách k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 všetky tieto informácie:

a)

pre každú investičnú možnosť, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorého cieľom je udržateľná investícia, informácie uvedené v článkoch 18 a 19 tohto nariadenia;

b)

pre každú investičnú možnosť, ktorej cieľom je udržateľná investícia a ktorá nie je finančným produktom, informácie o cieli udržateľnej investície.

4.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v odseku 3 písm. a) v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III.

5.   Odchylne od odseku 3, ak finančný produkt ponúka investorovi škálu investičných možností tak, že informácie týkajúce sa týchto investičných možností nemožno poskytnúť v prílohách k dokumentu ani k informáciám uvedeným v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 jasným a stručným spôsobom vzhľadom na počet požadovaných príloh, účastníci finančného trhu môžu poskytnúť informácie uvedené v odseku 3 tohto článku tak, že do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahrnú odkazy na prílohy uplatniteľných zverejnení informácií vyžadovaných v smerniciach, nariadeniach a vo vnútroštátnych ustanoveniach uvedených v danom odseku, v ktorých sa dajú uvedené informácie nájsť.

Článok 22

Informácie o podkladových investičných možnostiach, ktorých cieľom je udržateľná investícia a ktoré samy osebe nie sú finančnými produktmi

Informácie o cieli udržateľných investícií uvedené v článku 20 ods. 3 písm. c) a článku 21 ods. 3 písm. b) obsahujú všetky tieto položky:

a)

opis udržateľného investičného cieľa;

b)

zoznam ukazovateľov použitých na meranie dosiahnutia tohto udržateľného investičného cieľa;

c)

opis toho, ako investície výrazne nenarúšajú žiadny z udržateľných investičných cieľov, vrátane všetkých týchto informácií:

i)

ako sa zohľadňujú ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy;

ii)

či je udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv.

KAPITOLA IV

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O PRODUKTE NA WEBOVÝCH SÍDLACH

Článok 23

Časť webového sídla na zverejňovanie informácií o udržateľnosti v prípade finančných produktov

Účastníci finančného trhu uverejňujú v prípade každého finančného produktu informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v samostatnom oddiele s názvom „Zverejňovanie informácií o udržateľnosti“ v tej istej časti svojho webového sídla ako ostatné informácie týkajúce sa finančného produktu vrátane marketingových oznámení. Účastníci finančného trhu jasne identifikujú finančný produkt, na ktorý sa vzťahujú informácie v oddiele o zverejňovaní informácií o udržateľnosti, a zreteľne uvádzajú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo udržateľný investičný cieľ daného finančného produktu.

ODDIEL 1

Zverejňovanie informácií o produkte na webových sídlach, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

Článok 24

Časti webového sídla na zverejňovanie informácií o produkte, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, účastníci finančného trhu uverejňujú informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článkoch 25 až 36 tohto nariadenia v tomto poradí, pričom pozostávajú zo všetkých týchto oddielov s názvom:

a)

„Zhrnutie“;

b)

„Žiadny udržateľný investičný cieľ“;

c)

„Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu“;

d)

„Investičná stratégia“;

e)

„Podiel investícií“;

f)

„Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností“;

g)

„Metodiky“;

h)

„Zdroje údajov a ich spracovanie“;

i)

„Obmedzenia metodík a údajov“;

j)

„Náležitá starostlivosť“;

k)

„Politiky zapájania“;

l)

ak bol ako referenčná hodnota na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom určený index, „Určená referenčná hodnota“.

Článok 25

Časť webového sídla „Zhrnutie“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V časti webového sídla „Zhrnutie“ uvedenej v článku 24 písm. a) účastníci finančného trhu zhrnú všetky informácie obsiahnuté v jednotlivých oddieloch uvedených v danom článku o finančných produktoch, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti. Oddiel „Zhrnutie“ má maximálny rozsah dvoch strán papiera formátu A4 po vytlačení.

2.   Časť webového sídla „Zhrnutie“ uvedenej v článku 24 písm. a) sa uvádza aspoň v týchto jazykoch:

a)

v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu, a ak je finančný produkt sprístupnený vo viacerých členských štátoch, v ďalšom jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak je odlišný;

b)

ak je finančný produkt sprístupnený v hostiteľskom členskom štáte, v jednom z úradných jazykov tohto hostiteľského členského štátu.

Článok 26

Časť webového sídla „Žiadny udržateľný investičný cieľ“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V časti webového sídla „Žiadny udržateľný investičný cieľ“ uvedenej v článku 24 písm. b) účastníci finančného trhu vkladajú toto vyhlásenie: „Tento finančný produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ale jeho cieľom nie je udržateľná investícia.“

2.   Ak finančný produkt obsahuje záväzok uskutočniť jednu alebo viacero udržateľných investícií, účastníci finančného trhu v časti webového sídla „Žiadny udržateľný investičný cieľ“ uvedenej v článku 24 písm. b) vysvetlia, ako udržateľná investícia výrazne nenarúša žiadny z udržateľných investičných cieľov, vrátane všetkých týchto informácií:

a)

ako sa zohľadňujú ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy I;

b)

či je udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv.

Článok 27

Časť webového sídla „Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu“ uvedenej v článku 24 písm. c) účastníci finančného trhu opisujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje finančný produkt.

Článok 28

Časť webového sídla „Investičná stratégia“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Investičná stratégia“ uvedenej v článku 24 písm. d) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

investičnú stratégiu použitú na dodržanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom;

b)

politiku posudzovania postupov dobrej správy spoločností, do ktorých sa investuje, a to aj pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Článok 29

Časť webového sídla „Podiel investícií“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Podiel investícií“ uvedenej v článku 24 písm. e) účastníci finančného trhu vkladajú informácie uvedené v článku 14, pričom rozlišujú medzi priamymi expozíciami v subjektoch, do ktorých sa investuje, a všetkými ostatnými druhmi expozícií voči týmto subjektom.

Článok 30

Časť webového sídla „Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností“ uvedenej v článku 24 písm. f) účastníci finančného trhu opisujú, ako sú environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produktom a ukazovatele udržateľnosti použité na meranie dosiahnutia každej z uvedených environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom monitorované počas celého životného cyklu finančného produktu a súvisiacich mechanizmov vnútornej alebo vonkajšej kontroly.

Článok 31

Časť webového sídla „Metodiky týkajúce sa environmentálnych alebo sociálnych vlastností“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Metodiky týkajúce sa environmentálnych alebo sociálnych vlastností“ uvedenej v článku 24 písm. g) účastníci finančného trhu opisujú metodiky na meranie toho, ako sa dodržiavajú sociálne alebo environmentálne vlastnosti presadzované finančným produktom.

Článok 32

Časť webového sídla „Zdroje údajov a ich spracovanie“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Zdroje údajov a ich spracovanie“ uvedenej v článku 24 písm. h) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

zdroje údajov použité na dosiahnutie každej environmentálnej alebo sociálnej vlastnosti presadzovanej finančným produktom;

b)

opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov;

c)

spôsob spracovania údajov;

d)

podiel údajov, ktoré sú odhadované.

Článok 33

Časť webového sídla „Obmedzenia metodík a údajov“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Obmedzenia metodík a údajov“ uvedenej v článku 24 písm. i) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

akékoľvek obmedzenia metodík uvedených v článku 24 písm. g) a zdrojov údajov uvedených v článku 24 písm. h);

b)

ako takéto obmedzenia neovplyvňujú spôsob, akým sa dodržiavajú environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produktom.

Článok 34

Časť webového sídla „Náležitá starostlivosť“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Náležitá starostlivosť“ uvedenej v článku 24 písm. j) účastníci finančného trhu opisujú náležitú starostlivosť vykonávanú v súvislosti s podkladovými aktívami finančného produktu vrátane vnútorných a vonkajších kontrol tejto náležitej starostlivosti.

Článok 35

Časť webového sídla „Politiky zapájania“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V časti webového sídla „Politiky zapájania“ uvedenej v článku 24 písm. k) účastníci finančného trhu opisujú zavedené politiky zapájania, ak je zapájanie súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie, vrátane všetkých postupov riadenia, ktoré sa vzťahujú na spory týkajúce sa udržateľnosti v spoločnostiach, do ktorých sa investuje.

Článok 36

Časť webového sídla „Určená referenčná hodnota“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V časti webového sídla „Určená referenčná hodnota“ uvedenej v článku 24 písm. l) účastníci finančného trhu opisujú, či bol ako referenčná hodnota na dodržanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančným produktom určený index, a ako je tento index zosúladený s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami presadzovanými finančným produktom, vrátane vstupných údajov, metodík použitých na výber týchto údajov, metodík opätovného vyváženia a spôsobu výpočtu indexu.

2.   Ak sa všetky informácie uvedené v odseku 1 alebo ich časť uverejnia na webovom sídle správcu referenčnej hodnoty, k týmto informáciám sa poskytuje hypertextový odkaz.

ODDIEL 2

Zverejňovanie informácií o produkte na webových sídlach, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom sú udržateľné investície

Článok 37

Zverejňovanie informácií o produkte na webových sídlach, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom sú udržateľné investície

V prípade finančných produktov, ktorých cieľom sú udržateľné investície, účastníci finančného trhu uverejňujú informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článkoch 38 až 49 tohto nariadenia v tomto poradí, pričom zahŕňajú všetky tieto oddiely s názvom:

a)

„Zhrnutie“;

b)

„Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa“;

c)

„Udržateľný investičný cieľ finančného produktu“;

d)

„Investičná stratégia“;

e)

„Podiel investícií“;

f)

„Monitorovanie udržateľného investičného cieľa“;

g)

„Metodiky“;

h)

„Zdroje údajov a ich spracovanie“;

i)

„Obmedzenia metodík a údajov“;

j)

„Náležitá starostlivosť“;

k)

„Politiky zapájania“;

l)

„Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa“.

Článok 38

Časť webového sídla „Zhrnutie“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

1.   V časti webového sídla „Zhrnutie“ uvedenej v článku 37 písm. a) účastníci finančného trhu zhrnú všetky informácie obsiahnuté v jednotlivých oddieloch uvedených v danom článku 37 o finančných produktoch, ktorých cieľom je udržateľná investícia. Oddiel „Zhrnutie“ má maximálny rozsah dvoch strán papiera formátu A4 po vytlačení.

2.   Časť webového sídla „Zhrnutie“ uvedenej v článku 37 písm. a) sa uvádza aspoň v týchto jazykoch:

a)

v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu, a ak je finančný produkt sprístupnený vo viacerých členských štátoch, v ďalšom jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak je odlišný;

b)

ak je finančný produkt sprístupnený v hostiteľskom členskom štáte, v jednom z úradných jazykov tohto hostiteľského členského štátu.

Článok 39

Časť webového sídla „Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa“ uvedenej v článku 37 písm. b) účastníci finančného trhu vysvetľujú, či investície finančného produktu výrazne nenarúšajú žiadny z udržateľných investičných cieľov a prečo to tak je, a poskytnú všetky tieto informácie:

a)

ako sa zohľadňujú ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy;

b)

či je udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv.

Článok 40

Časť webového sídla „Udržateľný investičný cieľ finančného produktu“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Udržateľný investičný cieľ finančného produktu“ uvedenej v článku 37 písm. c) účastníci finančného trhu opisujú udržateľný investičný cieľ finančného produktu.

Článok 41

Časť webového sídla „Investičná stratégia“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Investičná stratégia“ uvedenej v článku 37 písm. d) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

investičnú stratégiu použitú na dosiahnutie udržateľného investičného cieľa;

b)

politiku posudzovania postupov dobrej správy spoločností, do ktorých sa investuje, a to aj pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Článok 42

Časť webového sídla „Podiel investícií“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Podiel investícií“ uvedenej v článku 37 písm. e) účastníci finančného trhu vkladajú informácie uvedené v oddiele „Aká je alokácia aktív a minimálny podiel udržateľných investícií?“ vo vzore uvedenom v prílohe III k tomuto nariadeniu, pričom rozlišujú medzi priamymi expozíciami v subjektoch, do ktorých sa investuje, a všetkými ostatnými druhmi expozícií voči týmto subjektom.

Článok 43

Časť webového sídla „Monitorovanie udržateľného investičného cieľa“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Monitorovanie udržateľného investičného cieľa“ uvedenej v článku 37 písm. f) účastníci finančného trhu opisujú, ako sa udržateľný investičný cieľ a ukazovatele udržateľnosti použité na meranie dosiahnutia udržateľného investičného cieľa monitorujú počas celého životného cyklu finančného produktu a súvisiacich mechanizmov vnútornej alebo vonkajšej kontroly.

Článok 44

Časť webového sídla „Metodiky“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Metodiky“ uvedenej v článku 37 písm. g) účastníci finančného trhu opisujú metodiky použité na meranie dosiahnutia udržateľného investičného cieľa a spôsob, akým sa používajú ukazovatele udržateľnosti na meranie dosiahnutia tohto udržateľného investičného cieľa.

Článok 45

Časť webového sídla „Zdroje údajov a ich spracovanie“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Zdroje údajov a ich spracovanie“ uvedenej v článku 37 písm. h) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

zdroje údajov použité na dosiahnutie udržateľného investičného cieľa finančného produktu;

b)

opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov;

c)

spôsob spracovania údajov;

d)

podiel údajov, ktoré sú odhadované.

Článok 46

Časť webového sídla „Obmedzenia metodík a údajov“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Obmedzenia metodík a údajov“ uvedenej v článku 37 písm. i) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

akékoľvek obmedzenia metodík uvedených v článku 37 písm. g) a zdrojov údajov uvedených v článku 37 písm. h);

b)

prečo takéto obmedzenia neovplyvňujú dosiahnutie udržateľného investičného cieľa.

Článok 47

Časť webového sídla „Náležitá starostlivosť“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Náležitá starostlivosť“ uvedenej v článku 37 písm. j) účastníci finančného trhu opisujú náležitú starostlivosť vykonanú v súvislosti s podkladovými aktívami finančného produktu vrátane vnútorných a vonkajších kontrol tejto náležitej starostlivosti.

Článok 48

Časť webového sídla „Politiky zapájania“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V časti webového sídla „Politiky zapájania“ uvedenej v článku 37 písm. k) účastníci finančného trhu opisujú zavedené politiky zapájania, ak je zapájanie súčasťou udržateľného investičného cieľa, vrátane všetkých postupov riadenia, ktoré sa vzťahujú na spory týkajúce sa udržateľnosti v spoločnostiach, do ktorých sa investuje.

Článok 49

Časť webového sídla „Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa“, pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je udržateľná investícia

1.   V časti webového sídla „Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa“ uvedenej v článku 37 písm. l) účastníci finančného trhu opisujú všetky tieto položky:

a)

v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia a pre ktoré bol ako referenčná hodnota určený index, spôsob, akým je tento index zosúladený s udržateľným investičným cieľom finančného produktu, vrátane vstupných údajov, metodík použitých na výber týchto údajov, metodík opätovného vyváženia a spôsobu výpočtu indexu;

b)

v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je zníženie emisií uhlíka, vyhlásenie, že referenčná hodnota sa označuje za referenčnú hodnotu EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy alebo referenčná hodnota EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, ako sa vymedzuje v článku 3 bodoch 23a a 23b nariadenia (EÚ) 2016/1011, a hypertextový odkaz na miesto, kde možno nájsť metodiku použitú na výpočet týchto referenčných hodnôt.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a), ak sú informácie uvedené v danom písmene uverejnené na webovom sídle správcu referenčnej hodnoty, na tieto informácie sa poskytuje hypertextový odkaz.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b), ak nie je k dispozícii žiadna referenčná hodnota EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčná hodnota EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, ako sa vymedzuje v článku 3 bodoch 23a a 23b nariadenia (EÚ) 2016/1011, v časti webového sídla „Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa“ uvedenej v článku 38 písm. l) tohto nariadenia sa uvádza táto skutočnosť a vysvetľuje sa, ako je zabezpečené nepretržité úsilie o dosiahnutie cieľa znížiť emisie uhlíka v záujme dosiahnutia cieľov Parížskej dohody. Účastníci finančného trhu vysvetľujú, do akej miery je finančný produkt v súlade s metodickými požiadavkami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/1818.

KAPITOLA V

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O PRODUKTE V PRAVIDELNÝCH SPRÁVACH

ODDIEL 1

Presadzovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Článok 50

Požiadavky na prezentáciu a obsah pravidelných správ o finančných produktoch, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v prílohe k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 11 ods. 2 uvedeného nariadenia vo forme vzoru stanoveného v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Účastníci finančného trhu do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahŕňajú zreteľné vyhlásenie, že informácie o environmentálnych alebo sociálnych vlastnostiach sú k dispozícii v uvedenej prílohe.

Článok 51

Dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných finančnými produktmi

V oddiele „Do akej miery boli dodržané environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti presadzované týmto finančným produktom?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu účastníci finančného trhu poskytujú všetky tieto informácie:

a)

rozsah, v akom boli environmentálne alebo sociálne vlastnosti presadzované finančným produktom dodržané počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane výkonnosti ukazovateľov udržateľnosti použitých na meranie toho, ako je dodržaná každá z týchto environmentálnych alebo sociálnych vlastností, a ktoré prípadné deriváty boli použité na dodržanie týchto environmentálnych alebo sociálnych vlastností;

b)

v prípade finančných produktov uvedených v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 uveďte identifikáciu environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 uvedeného nariadenia, ku ktorým udržateľná podkladová investícia daného finančného produktu prispela];

c)

ak účastník finančného trhu poskytol aspoň jednu predchádzajúcu pravidelnú správu v súlade s týmto oddielom v prípade finančného produktu, historické porovnanie medzi obdobím, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, a obdobiami, na ktoré sa vzťahujú predchádzajúce pravidelné správy;

d)

v prípade finančných produktov, ktoré obsahovali záväzok uskutočňovať udržateľné investície, vysvetlenie, ako tieto investície prispeli k cieľom udržateľného investovania uvedeným v článku 2 bode 17 nariadenia (EÚ) 2019/2088, a počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, významne nenarušili žiadny z týchto cieľov, vrátane všetkých týchto informácií:

i)

ako sa zohľadňovali ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy;

ii)

či bola udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv;

e)

informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti v oddiele „Zohľadňuje tento finančný produkt hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti?“ vo vzore stanovenom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 52

Najvýznamnejšie investície v prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V oddiele „Aké boli najvýznamnejšie investície tohto finančného produktu?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu je uvedený zoznam, v zostupnom poradí podľa veľkosti, pätnástich investícií tvoriacich najväčší podiel investícií finančného produktu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane odvetvia a krajín, v ktorých sa tieto investície realizovali.

2.   Odchylne od odseku 1, ak je počet investícií predstavujúcich päťdesiat percent investícií finančného produktu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, nižší ako pätnásť, oddiel uvedený v odseku 1 obsahuje zoznam týchto investícií v zostupnom poradí podľa veľkosti vrátane odvetví a krajín, v ktorých sa tieto investície realizovali.

Článok 53

Alokácia aktív finančnými produktmi, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

V oddiele „Aká bola alokácia aktív?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu účastníci finančného trhu poskytujú opis investícií finančného produktu vrátane všetkých týchto informácií:

a)

podiely investícií finančného produktu, ktorý dosiahol presadzované environmentálne alebo sociálne vlastnosti počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa;

b)

účel zostávajúcich investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane opisu akýchkoľvek minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk a toho, či sa tieto investície používajú na hedžing, týkajú sa hotovosti držanej ako vedľajšia likvidita alebo investícií, pre ktoré nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

Článok 54

Podiel investícií v rôznych hospodárskych odvetviach a pododvetviach

V oddiele „V ktorých hospodárskych odvetviach sa realizovali investície?“ vo vzore uvedenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu účastníci finančného trhu poskytnú informácie o podiele investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, v rôznych hospodárskych odvetviach a pododvetviach vrátane odvetví a pododvetví hospodárstva, ktoré majú príjmy z prieskumu, ťažby, získavania, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie alebo distribúcie fosílnych palív, vrátane ich prepravy, skladovania a obchodu s nimi, ako sú vymedzené v článku 2 bode 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (17).

Článok 55

Informácie o investíciách do environmentálne udržateľných hospodárskych činností pre finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne vlastnosti

1.   Ak finančné produkty uvedené v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 obsahovali záväzok realizovať investície do hospodárskych činností, ktoré prispievajú k environmentálnemu cieľu v zmysle článku 2 bodu 17 nariadenia (EÚ) 2019/2088, v oddiele „Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV sa uvádzajú všetky tieto informácie:

a)

podrobné rozdelenie podielov investícií na každý z environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852, ku ktorému tieto investície prispeli;

b)

opis investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane:

i)

informácie, či súlad týchto investícií s požiadavkami stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/852 bola predmetom uistenia zo strany jedného alebo viacerých audítorov alebo preskúmania zo strany jednej alebo viacerých tretích strán, a ak áno, meno alebo mená audítora alebo tretej strany;

ii)

grafické znázornenie súhrnných investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vypočítané v súlade s článkom 17 ods. 1 až 4;

iii)

grafické znázornenie miery, do akej sa súhrnné investície uskutočňujú do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, a to vo forme stĺpcového diagramu, ale s vylúčením expozícií voči štátnym dlhopisom, vypočítané v súlade s článkom 17 ods. 5;

iv)

informácie uvedené v článku 15 ods. 2 písm. b);

v)

rozpis podielov investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, do prechodných hospodárskych činností a do podporných hospodárskych činností, v každom prípade vyjadrených ako percentuálny podiel všetkých investícií finančného produktu;

vi)

v prípade, že finančný produkt investoval do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré však nie sú environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami, jasné vysvetlenie dôvodov takéhoto konania;

vii)

ak účastník finančného trhu poskytol aspoň jednu predchádzajúcu pravidelnú správu v súlade s týmto oddielom v prípade finančného produktu, historické porovnanie miery, do akej sa investície uskutočnili do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, a počas predchádzajúcich období;

viii)

ak účastník finančného trhu nemohol posúdiť, do akej miery prispeli expozície voči štátnym dlhopisom k environmentálne udržateľným hospodárskym činnostiam počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, opisné vysvetlenie dôvodov a veľkosti týchto expozícií v rámci celkových investícií.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) bodov ii) a iii) sa uplatňujú všetky tieto ustanovenia:

a)

pri súhrne investícií do nefinančných podnikov sa vypočíta a do grafického znázornenia zahrnie obrat, kapitálové výdavky a prevádzkové výdavky;

b)

pri súhrne investícií do nefinančných podnikov sa v prípade potreby vypočíta a do grafického znázornenia zahrnie obrat a kapitálové výdavky;

c)

v prípade poisťovní a zaisťovní, ktoré vykonávajú činnosti upisovania neživotného poistenia, môže kľúčový ukazovateľ výkonnosti zahŕňať investičné a upisovacie kľúčové ukazovatele výkonnosti v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2178.

Článok 56

Informácie o finančných produktoch, ktoré presadzujú sociálne vlastnosti

V prípade finančných produktov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ktoré zahŕňali záväzok v oblasti udržateľných investícií so sociálnym cieľom, sa v oddiele „Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore uvedenom v prílohe IV uvádza podiel týchto udržateľných investícií.

Článok 57

Udržateľná výkonnosť indexu určeného ako referenčná hodnota pre environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   V oddiele „Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v porovnaní s určenou referenčnou hodnotou?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu účastníci finančného trhu poskytujú o finančných produktoch, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, všetky tieto informácie:

a)

vysvetlenie, ako sa index určený ako referenčná hodnota odlišuje od relevantného všeobecného trhového indexu, vrátane výkonnosti ukazovateľov udržateľnosti počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, ktoré účastník finančného trhu považuje za relevantné na určenie zosúladenia indexu s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami presadzovanými finančným produktom a faktormi ESG uvedenými vo vyhlásení o referenčnej hodnote, ktoré uverejnil správca referenčnej hodnoty v súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

b)

porovnanie výkonnosti finančného produktu a ukazovateľov merajúcich faktory udržateľnosti indexu uvedeného v písmene a) počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa;

c)

porovnanie výkonnosti finančného produktu a relevantného všeobecného trhového indexu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa.

2.   Porovnania uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sa v prípade potreby prezentujú buď vo forme tabuľky, alebo vo forme grafického znázornenia.

ODDIEL 2

Udržateľná investícia ako cieľ

Článok 58

Požiadavky na prezentáciu a obsah pravidelných správ o finančných produktoch, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia, účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v prílohe k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 11 ods. 2 uvedeného nariadenia vo formáte vzoru stanoveného v prílohe V k tomuto nariadeniu. Účastníci finančného trhu do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zahŕňajú zreteľné vyhlásenie, že informácie o udržateľnej investícii sú k dispozícii v uvedenej prílohe.

Článok 59

Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa finančného produktu

V oddiele „Do akej miery bol splnený udržateľný investičný cieľ tohto finančného produktu?“ vo vzore stanovenom v prílohe V účastníci finančného trhu poskytujú všetky tieto informácie:

a)

miera, do akej bol dosiahnutý udržateľný investičný cieľ počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane výkonnosti:

i)

ukazovateľov udržateľnosti uvedených v pododdiele „Ktoré ukazovatele udržateľnosti sa používajú na meranie dosiahnutia udržateľného investičného cieľa tohto finančného produktu?“ oddielu „Aký je udržateľný investičný cieľ tohto finančného produktu?“ vo vzore stanovenom v prílohe III k tomuto nariadeniu;

ii)

akékoľvek deriváty uvedené v pododdiele „Ako sa používaním derivátov dosahuje udržateľný investičný cieľ?“ oddielu „Aká je alokácia aktív a minimálny podiel udržateľných investícií?“ vo vzore stanovenom v prílohe III k tomuto nariadeniu použitom na dosiahnutie udržateľného investičného cieľa;

b)

v prípade finančných produktov uvedených v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 uveďte identifikáciu environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 uvedeného nariadenia, ku ktorým udržateľná podkladová investícia daného finančného produktu prispela;

c)

v prípade finančných produktov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 informácie o tom, ako bol cieľ zníženia emisií uhlíka zosúladený s Parížskou dohodou, ktoré obsahujú opis príspevku finančného produktu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, a to aj vzhľadom na referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy alebo referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, faktory a kritériá ESG zohľadňované správcom referenčnej hodnoty v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/1818;

d)

ak účastníci finančného trhu poskytli aspoň jednu predchádzajúcu pravidelnú správu v súlade s týmto oddielom v prípade finančného produktu, historické porovnanie medzi aktuálnym obdobím, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, a predchádzajúcimi obdobiami;

e)

vysvetlenie, ako udržateľné investície prispeli k dosiahnutiu udržateľného investičného cieľa a počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, výrazne nenarušili žiadny z udržateľných investičných cieľov, vrátane všetkých týchto informácií:

i)

ako sa zohľadňovali ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy;

ii)

či bola udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv;

f)

informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti v oddiele „Zohľadňuje tento finančný produkt hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti?“ vo vzore stanovenom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 60

Najvýznamnejšie investície v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia

1.   V oddiele „Aké boli najvýznamnejšie investície tohto finančného produktu?“ vo vzore stanovenom v prílohe V účastníci finančného trhu vypracujú zoznam, v zostupnom poradí podľa veľkosti, pätnástich investícií tvoriacich najväčší podiel investícií finančného produktu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane odvetví a krajín uvedených investícií.

2.   Odchylne od odseku 1, ak je počet investícií predstavujúcich päťdesiat percent investícií finančného produktu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, nižší ako pätnásť, oddiel uvedený v odseku 1 obsahuje zoznam týchto investícií v zostupnom poradí podľa veľkosti vrátane odvetví a krajín, v ktorých sa tieto investície realizovali.

Článok 61

Podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia

V oddiele „Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore stanovenom v prílohe V účastníci finančného trhu poskytujú všetky tieto informácie:

a)

podiely investícií finančného produktu, ktoré prispeli k udržateľnému investičnému cieľu;

b)

účel zostávajúcich investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane opisu akýchkoľvek minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk a toho, či sa tieto investície používajú na hedžing alebo sa týkajú hotovosti držanej ako vedľajšia likvidita;

c)

podiel investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, v rôznych odvetviach a pododvetviach.

Článok 62

Informácie o udržateľných investíciách pre finančné produkty s cieľom udržateľnej investície

1.   V prípade finančných produktov uvedených v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852 sa v oddiele „Aký je podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore stanovenom v prílohe V uvádzajú všetky tieto informácie:

a)

rozpis v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. a);

b)

opis udržateľných investícií do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, zahŕňajúci:

i)

informácie v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) bodom i);

ii)

grafické znázornenie vo forme stĺpcového diagramu v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) bodom ii);

iii)

grafické znázornenie vo forme stĺpcového diagramu v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) bodom iii);

iv)

informácie uvedené v článku 15 ods. 1 písm. b);

v)

rozpis v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) bodom v);

vi)

v prípade, že finančný produkt investoval do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom, ktoré však nie sú environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami, jasné vysvetlenie dôvodov takéhoto konania;

vii)

ak účastník finančného trhu poskytol aspoň jednu predchádzajúcu pravidelnú správu v súlade s týmto oddielom v prípade finančného produktu, historické porovnanie miery, do akej sa investície uskutočnili do environmentálne udržateľných hospodárskych činností počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, a počas predchádzajúcich období;

c)

opisné vysvetlenie v súlade s článkom 55 ods. 1 písm. b) bodom viii);

d)

v prípade finančných produktov s udržateľnými investíciami so sociálnym cieľom sa v oddiele „Aký bol minimálny podiel sociálne udržateľných investícií počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa?“ vo vzore uvedenom v prílohe V uvádza aj podiel týchto udržateľných investícií.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) bodu ii) a písm. b) bodu iii) účastníci finančného trhu uplatňujú článok 55 ods. 2

Článok 63

Udržateľná výkonnosť indexu určeného ako referenčná hodnota pre udržateľný cieľ

1.   V oddiele „Akú výkonnosť mal tento finančný produkt v porovnaní s referenčnou hodnotou týkajúcou sa udržateľnosti?“ vo vzore stanovenom v prílohe V účastníci finančného trhu v prípade finančných produktov, ktorých cieľom je udržateľná investícia a pre ktoré bol ako referenčná hodnota určený index, poskytujú všetky tieto informácie:

a)

vysvetlenie, ako sa index určený ako referenčná hodnota líši od relevantného všeobecného trhového indexu, vrátane aspoň výkonnosti ukazovateľov udržateľnosti počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, ktoré účastník finančného trhu považuje za relevantné na určenie zosúladenia indexu s udržateľným investičným cieľom, vrátane faktorov ESG uvedených vo vyhlásení o referenčnej hodnote, ktoré uverejnil správca referenčnej hodnoty v súlade s článkom 27 ods. 2a nariadenia (EÚ) 2016/1011;

b)

porovnanie výkonnosti finančného produktu a ukazovateľov merajúcich faktory udržateľnosti indexu uvedeného v písmene a) počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa;

c)

porovnanie výkonnosti finančného produktu a relevantného všeobecného trhového indexu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa.

2.   Porovnania uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sa vypracujú buď vo forme tabuľky, alebo vo forme grafického znázornenia.

ODDIEL 3

Historické porovnania pravidelných správ

Článok 64

Historické porovnania pravidelných správ

1.   Účastníci finančného trhu pri historických porovnaniach uvedených v článku 51 písm. c), článku 55 ods. 1 písm. b) bode vii), článku 59 písm. d) a článku 62 ods. 1 písm. b) bode vii) porovnávajú obdobie, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, s obdobiami, na ktoré sa vzťahujú predchádzajúce pravidelné správy, a následne s každým predchádzajúcim obdobím, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, až do najmenej piatich posledných predchádzajúcich období.

2.   Na účely historických porovnaní uvedených v článku 51 písm. c) a článku 59 písm. d) podávajú účastníci finančného trhu správy o výkonnosti ukazovateľov udržateľnosti konzistentne v priebehu času a poskytujú všetky tieto informácie:

a)

ak sa robia kvantitatívne zverejnenia informácií, pomerné údaje týkajúce sa napríklad vplyvu pripadajúceho na investované euro;

b)

ktoré ukazovatele podliehajú uisteniu poskytnutému zo strany audítora alebo preskúmaniu treťou stranou;

c)

podiel podkladových aktív finančného produktu uvedeného v oddiele „Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore stanovenom v prílohe IV k tomuto nariadeniu a v oddiele „Aký bol podiel investícií súvisiacich s udržateľnosťou?“ vo vzore stanovenom v prílohe V.

ODDIEL 4

Finančné produkty s investičnými možnosťami

Článok 65

Finančné produkty s jednou alebo viacerými podkladovými investičnými možnosťami, na základe ktorých sa tieto finančné produkty označujú za finančné produkty, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti

1.   Odchylne od článkov 50 až 57, ak finančný produkt ponúka investorovi investičné možnosti a na základe jednej alebo viacerých z týchto investičných možností sa daný finančný produkt označuje za finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, účastníci finančného trhu vkladajú do hlavnej časti dokumentu alebo informácií uvedených v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 zreteľné vyhlásenie potvrdzujúce všetky tieto informácie:

a)

že finančný produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti;

b)

že dosiahnutie týchto vlastností je podmienené investovaním aspoň do jednej z investičných možností uvedených v odseku 2 tohto článku a držbou aspoň jednej z týchto možností počas obdobia držby finančného produktu;

c)

že ďalšie informácie týkajúce sa týchto environmentálnych alebo sociálnych vlastností sú k dispozícii v prílohách uvedených v odseku 2 tohto článku.

2.   Účastníci finančného trhu poskytujú v prílohách k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 všetky tieto informácie:

a)

pre každú investičnú možnosť, do ktorej sa investuje, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, informácie uvedené v článkoch 50 až 57 tohto nariadenia;

b)

pre každú investičnú možnosť, do ktorej sa investuje, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorého cieľom je udržateľná investícia, informácie uvedené v článkoch 58 až 63 tohto nariadenia;

c)

pre každú investičnú možnosť, do ktorej sa investuje, ktorej cieľom je udržateľná investícia a ktorá nie je finančným produktom, informácie o cieli udržateľných investícií.

3.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v odseku 2 písm. a) vo forme vzoru stanoveného v prílohe IV a informácie uvedené v odseku 2 písm. b) vo forme vzoru stanoveného v prílohe V.

Článok 66

Finančné produkty s podkladovými investičnými možnosťami, ktorých cieľom je udržateľná investícia

1.   Odchylne od článkov 58 až 63, ak finančný produkt ponúka investorovi investičné možnosti a cieľom všetkých týchto investičných možností je udržateľná investícia, účastníci finančného trhu v zreteľnom vyhlásení v hlavnej časti dokumentu alebo informáciách uvedených v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 potvrdia, že cieľom finančného produktu je udržateľná investícia a že informácie týkajúce sa tohto cieľa sú k dispozícii v prílohách uvedených v odseku 2 tohto článku.

2.   Účastníci finančného trhu poskytujú v prílohách k dokumentu alebo k informáciám uvedeným v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2088 všetky tieto informácie:

a)

pre každú investičnú možnosť, do ktorej sa investuje, na základe ktorej sa označuje za finančný produkt, ktorého cieľom je udržateľná investícia, informácie uvedené v článkoch 58 až 63;

b)

pre každú investičnú možnosť, do ktorej sa investuje, ktorej cieľom je udržateľná investícia a ktorá nie je finančným produktom, informácie o cieli udržateľných investícií.

3.   Účastníci finančného trhu prezentujú informácie uvedené v odseku 2 písm. a) vo forme vzoru stanoveného v prílohe V.

Článok 67

Informácie o podkladových investičných možnostiach, ktorých cieľom je udržateľná investícia a ktoré samy osebe nie sú finančnými produktmi

Informácie o cieli udržateľnej investície uvedené v článku 65 ods. 2 písm. c) a článku 66 ods. 2 písm. b) obsahujú všetky tieto informácie:

a)

opis udržateľného investičného cieľa;

b)

rozsah, v akom sa udržateľný investičný cieľ dosiahol počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pravidelná správa, vrátane výkonnosti ukazovateľov udržateľnosti použitých na meranie celkových vplyvov v oblasti udržateľnosti v prípade možností, ktorých cieľom je udržateľná investícia;

c)

opis toho, ako investície výrazne nenarúšajú žiadny z udržateľných investičných cieľov, vrátane všetkých týchto informácií:

i)

ako sa zohľadňujú ukazovatele nepriaznivých vplyvov v tabuľke 1 prílohy I a akékoľvek relevantné ukazovatele v tabuľkách 2 a 3 uvedenej prílohy;

ii)

či je udržateľná investícia zosúladená s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vrátane zásad a práv stanovených v ôsmich základných dohovoroch uvedených v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a v Medzinárodnej listine ľudských práv.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 68

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2023. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1818 zo 17. júla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o minimálne normy pre referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou (Ú. v. L 406, 3.12.2020, s. 17).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 stanovením technických kritérií preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov (Ú. v. EÚ L 442, 9.12.2021, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10.12.2021. s. 9).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor vyhlásenia o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„rozsah 1, 2 a 3 emisií skleníkových plynov“ je rozsah emisií skleníkových plynov uvedený v bode 1 písm. e) bodoch i) až iii) prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 (1);

2.

„emisie skleníkových plynov“ sú emisie skleníkových plynov v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 (2);

3.

„vážený priemer“ je pomer váhy investície účastníka finančného trhu do spoločnosti, do ktorej sa investuje, vo vzťahu k hodnote podniku spoločnosti, do ktorej sa investuje;

4.

„hodnota podniku“ je súčet na konci finančného roka, ktorý pozostáva z trhovej kapitalizácie kmeňových akcií, trhovej kapitalizácie prioritných akcií, účtovnej hodnoty celkového dlhu a podielov nezakladajúcich ovládanie, bez odpočítania hotovosti alebo peňažných ekvivalentov;

5.

„spoločnosti pôsobiace v odvetví fosílnych palív“ sú spoločnosti, ktoré získavajú akékoľvek príjmy z prieskumu, dobývania, ťažby, výroby, spracovania, skladovania, rafinácie alebo distribúcie vrátane dopravy, skladovania a obchodu fosílnych palív v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 vrátane dopravy, skladovania a obchodu (3);

6.

„obnoviteľné zdroje energie“ sú obnoviteľné nefosílne zdroje, a to veterná, solárna (tepelná a fotovoltická) a geotermálna energia, energia z okolia, energia z prílivu a vĺn a iná energia z oceánu, vodná energia, energia z biomasy, skládkového plynu, plynu z čistiarní odpadových vôd a bioplynu;

7.

„neobnoviteľné zdroje energie“ sú zdroje energie iné než tie, ktoré sú uvedené v bode 6;

8.

„intenzita spotreby energie“ je pomer spotreby energie na jednotku činnosti, produkcie alebo akúkoľvek inú metriku spoločnosti, do ktorej sa investuje, a celkovej spotreby energie danej spoločnosti, do ktorej sa investuje;

9.

„odvetvia s veľkým vplyvom na klímu“ sú odvetvia uvedené v sekciách A až H a sekcii L prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (4);

10.

„chránené územie“ sú chránené územia v Spoločnej databáze chránených území (CDDA) Európskej environmentálnej agentúry;

11.

„územie s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity mimo chránených území“ je pôda s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ako sa uvádza v článku 7b ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES (5);

12.

„emisie do vody“ sú priame emisie prioritných látok vymedzených v článku 2 bode 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (6) a priame emisie dusičnanov, fosforečnanov a pesticídov;

13.

„územia s veľkým vodným stresom“ sú regióny, v ktorých je podľa nástroja „Aqueduct“ atlasu vodohospodárskych rizík Svetového inštitútu pre zdravie percentuálny podiel celkovej odobranej vody vysoký (40 – 80 %) alebo extrémne vysoký (viac ako 80 %);

14.

„nebezpečný odpad a rádioaktívny odpad“ je nebezpečný odpad a rádioaktívny odpad;

15.

„nebezpečný odpad“ je nebezpečný odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (7);

16.

„rádioaktívny odpad“ je rádioaktívny odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 7 smernice Rady 2011/70/Euratom (8);

17.

„nerecyklovaný odpad“ je akýkoľvek odpad nerecyklovaný v zmysle pojmu „recyklácia“ uvedeného v článku 3 bode 17 smernice 2008/98/ES;

18.

„činnosti s negatívnym vplyvom na územia citlivé z hľadiska biodiverzity“ sú činnosti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)

dané činnosti majú za následok poškodenie prirodzených biotopov a biotopov druhov, pričom vyrušujú druhy, kvôli ktorým získali dané oblasti status chránených území;

b)

v prípade daných činností sa nevykonali žiadne zo záverov, zmierňujúcich opatrení ani posúdení vplyvu prijatých podľa niektorej z týchto smerníc alebo vnútroštátnych ustanovení či medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné s uvedenými smernicami:

i)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (9);

ii)

smernica Rady 92/43/EHS (10);

iii)

posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (11);

iv)

v prípade činností prebiehajúcich v tretích krajinách závery, zmierňujúce opatrenia alebo posúdenia vplyvu prijaté v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami alebo medzinárodnými normami, ktoré sú rovnocenné so smernicami a posúdeniami vplyvu uvedenými v bodoch i), ii) a iii);

19.

„územia citlivé z hľadiska biodiverzity“ sú chránené územia sústavy Natura 2000, lokality svetového dedičstva Unesco a kľúčové oblasti biodiverzity, ako aj iné chránené územia, ako sa uvádza v dodatku D prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/2139 (12);

20.

„ohrozené druhy“ sú ohrozené druhy vrátane rastlín a živočíchov, ktoré sú uvedené v európskom červenom zozname alebo v Červenej knihe IUCN, ako sa uvádza v oddiele 7 prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2021/2139;

21.

„odlesňovanie“ je dočasná alebo trvalá premena zalesnenej pôdy na nezalesnenú pôdu v dôsledku ľudskej činnosti;

22.

„zásady globálneho paktu OSN“ je desať zásad globálneho paktu Organizácie Spojených národov;

23.

„neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov“ je rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou platených zamestnancov a platených zamestnankýň vyjadrený ako percentuálny podiel priemernej hrubej hodinovej mzdy platených zamestnancov;

24.

„správna rada“ je správny, riadiaci alebo dozorný orgán spoločnosti;

25.

„politika v oblasti ľudských práv“ je politický záväzok týkajúci sa ľudských práv schválený na úrovni správnej rady, na základe ktorého musia byť hospodárske činnosti spoločnosti, do ktorej sa investuje, v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

26.

„oznamovateľ“ je „nahlasujúca osoba“ v zmysle vymedzenia v článku 5 bode 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 (13);

27.

„anorganické znečisťujúce látky“ sú emisie v odvetví veľkovýroby anorganických chemikálií – pevné a iné látky v rámci úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (14) alebo nižšie ako tieto úrovne;

28.

„látky znečisťujúce ovzdušie“ sú priame emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC) a jemných tuhých častíc (PM2,5) v zmysle vymedzenia v článku 3 bodoch 5 až 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 (15), amoniaku (NH3), ako sa uvádza v danej smernici, a ťažkých kovov uvedených v prílohe I k danej smernici;

29.

„látky poškodzujúce ozónovú vrstvu“ sú látky uvedené v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vzorce:

1.

„emisie skleníkových plynov“ sa vypočítavajú v súlade s týmto vzorcom:

Image 2

2.

„uhlíková stopa“ sa vypočítava v súlade s týmto vzorcom:

Image 3

3.

„intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje“ sa vypočítava v súlade s týmto vzorcom:

Image 4

4.

„intenzita skleníkových plynov štátov“ sa vypočítava v súlade s týmto vzorcom:

Image 5

5.

„neefektívny nehnuteľný majetok“ sa vypočítava v súlade s týmto vzorcom:

Image 6

Na účely týchto vzorcov sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„súčasná hodnota investície“ je hodnota investície účastníka finančného trhu v spoločnosti, do ktorej sa investuje, vyjadrená v eurách;

2.

„hodnota podniku“ je súčet na konci finančného roka, ktorý pozostáva z trhovej kapitalizácie kmeňových akcií, trhovej kapitalizácie prioritných akcií, účtovnej hodnoty celkového dlhu a podielov nezakladajúcich ovládanie, bez odpočítania hotovosti alebo peňažných ekvivalentov;

3.

„súčasná hodnota všetkých investícií“ je hodnota všetkých investícií účastníka finančného trhu vyjadrená v eurách;

4.

„budova s takmer nulovou spotrebou energie“, „potreba primárnej energie“ a „energetický certifikát“ majú rovnaký význam, ako sa uvádza v článku 2 bodoch 2, 5 a 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ (16).

Tabuľka 1

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

Účastník finančného trhu [názov a LEI, ak je k dispozícii]

Zhrnutie

[Názov a LEI, ak je k dispozícii] zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Toto vyhlásenie je konsolidovaným vyhlásením o hlavných nepriaznivých vplyvoch [názov účastníka finančného trhu] [v prípade potreby vložte „a jeho dcérskych spoločností, konkrétne [uveďte príslušné dcérske spoločnosti]“] na faktory udržateľnosti.

Toto vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sa vzťahuje na referenčné obdobie od [vložiť „1. januára“ alebo dátum, keď sa po prvýkrát zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy] do 31. decembra [rok n].

[Zhrnutie podľa článku 5 v jazykoch uvedených v odseku 1]

Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

[Informácie uvedené v článku 7 vo formáte stanovenom ďalej]

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť

Metrika

Vplyv [rok n]

Vplyv [rok n – 1]

Vysvetlenie

Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie

KLIMATICKÉ UKAZOVATELE A INÉ ENVIRONMENTÁLNE PODMIENENÉ UKAZOVATELE

Emisie skleníkových plynov

1.

emisie skleníkových plynov

rozsah 1 emisií skleníkových plynov

 

 

 

 

rozsah 2 emisií skleníkových plynov

 

 

 

 

rozsah 3 emisií skleníkových plynov

 

 

 

 

celkové emisie skleníkových plynov

 

 

 

 

2.

uhlíková stopa

uhlíková stopa

 

 

 

 

3.

intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje

intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých sa investuje

 

 

 

 

4.

expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív

podiel investícií do spoločností pôsobiacich v odvetví fosílnych palív

 

 

 

 

5.

podiel spotreby a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov

podiel spotreby energie z neobnoviteľných zdrojov a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov spoločností, do ktorých sa investuje, v porovnaní s energiou z obnoviteľných zdrojov energie, vyjadrený ako percentuálny podiel celkových zdrojov energie

 

 

 

 

6.

intenzita spotreby energie podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu

spotreba energie v GWh pripadajúca na príjmy spoločností, do ktorých sa investuje, vo výške milión EUR, podľa jednotlivých odvetví s veľkým vplyvom na klímu

 

 

 

 

Biodiverzita

7.

činnosti s negatívnym vplyvom na územia citlivé z hľadiska biodiverzity

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, s lokalitami/prevádzkami nachádzajúcimi sa na územiach citlivých z hľadiska biodiverzity alebo v ich blízkosti, kde činnosti týchto spoločností, do ktorých sa investuje, negatívne ovplyvňujú uvedené územia

 

 

 

 

Voda

8.

emisie do vody

tony emisií do vody vyprodukovaných spoločnosťami, do ktorých sa investuje, pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

 

 

 

 

Odpad

9.

podiel nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu

tony nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného spoločnosťami, do ktorých sa investuje, pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

 

 

 

 

UKAZOVATELE SOCIÁLNYCH A ZAMESTNANECKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZÁLEŽITOSTÍ DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁLEŽITOSTÍ BOJA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU

Sociálne a zamestnanecké záležitosti

10.

porušovanie zásad globálneho paktu OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré boli zapojené do porušovania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky

 

 

 

 

11.

neexistencia postupov a mechanizmov dodržiavania predpisov zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík zameraných na monitorovanie dodržiavania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky či mechanizmov vybavovania sťažností/reklamácií zameraných na riešenie porušovania zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky

 

 

 

 

12.

neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

priemerný neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v spoločnostiach, do ktorých sa investuje

 

 

 

 

13.

rodová rozmanitosť v správnej rade

Priemerný pomer žien a mužov medzi členmi správnej rady spoločností, do ktorých sa investuje, vyjadrený ako percentuálny podiel medzi všetkými členmi správnej rady

 

 

 

 

14.

expozícia voči kontroverzným zbraniam (protipechotným mínam, kazetovej munícii, chemickým a biologickým zbraniam)

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú zapojené do výroby alebo predaja kontroverzných zbraní

 

 

 

 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátov a nadnárodných spoločností

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť

Metrika

Vplyv [rok n]

Vplyv [rok n – 1]

Vysvetlenie

Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie

Životné prostredie

15.

intenzita skleníkových plynov

intenzita skleníkových plynov krajín, do ktorých sa investuje

 

 

 

 

Sociálna oblasť

16.

krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti

počet krajín, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti (v absolútnom vyjadrení a v relatívnom vyjadrení po vydelení všetkými krajinami, do ktorých sa investuje), ako sa uvádza v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, v zásadách Organizácie Spojených národov a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch

 

 

 

 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť

Metrika

Vplyv [rok n]

Vplyv [rok n – 1]

Vysvetlenie

Prijaté opatrenia, ako aj plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie

Fosílne palivá

17.

expozícia voči fosílnym palivám prostredníctvom nehnuteľného majetku

podiel investícií do nehnuteľného majetku súvisiaceho s ťažbou, uskladňovaním, prepravou či výrobou fosílnych palív

 

 

 

 

Energetická efektívnosť

18.

expozícia voči energeticky neefektívnemu nehnuteľnému majetku

podiel investícií do energeticky neefektívneho nehnuteľného majetku

 

 

 

 

Iné ukazovatele hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

[Informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) vo formáte uvedenom v tabuľke 2]

[Informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) vo formáte uvedenom v tabuľke 3]

[Informácie o akýchkoľvek iných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti, ktoré boli použité na identifikáciu a posúdenie dodatočných hlavných nepriaznivých vplyvov na faktor udržateľnosti, uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) vo formáte uvedenom v tabuľke 2 alebo 3]

Opis politík zameraných na identifikáciu a priorizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

[Informácie uvedené v článku 7]

Politiky zapájania

[Informácie uvedené v článku 8]

Odkazy na medzinárodné normy

[Informácie uvedené v článku 9]

Historické porovnanie

[Informácie uvedené v článku 10]

Tabuľka 2

Dodatočné klimatické ukazovatele a iné environmentálne podmienené ukazovatele

Nepriaznivý vplyv na udržateľnosť

Nepriaznivý vplyv na faktory udržateľnosti

(kvalitatívne alebo kvantitatívne)

Metrika

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje

KLIMATICKÉ UKAZOVATELE A INÉ ENVIRONMENTÁLNE PODMIENENÉ UKAZOVATELE

Emisie

1.

emisie anorganických znečisťujúcich látok

tony ekvivalentu anorganických znečisťujúcich látok pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

2.

emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

tony ekvivalentu látok znečisťujúcich ovzdušie pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

3.

emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

tony ekvivalentu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

4.

investície do spoločností bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka zameraných na dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou

Energetická hospodárnosť

5.

rozčlenenie spotreby energie podľa druhu neobnoviteľných zdrojov energie

podiel energie z neobnoviteľných zdrojov využívanej spoločnosťami, do ktorých sa investuje, v rozčlenení podľa jednotlivých neobnoviteľných zdrojov energie

Voda, odpad a materiál

Emisie

6.

využívanie a recyklácia vody

1.

priemerné množstvo vody spotrebovanej spoločnosťami, do ktorých sa investuje (v metroch kubických), pripadajúce na príjmy spoločností, do ktorých sa investuje, vo výške milión EUR

2.

vážený priemerný percentuálny podiel vody, ktorá bola recyklovaná a opätovne využitá spoločnosťami, do ktorých sa investuje

7.

investície do spoločností bez politík v oblasti hospodárenia s vodami

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík v oblasti hospodárenia s vodami

8.

expozícia voči územiam s veľkým vodným stresom

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, s lokalitami nachádzajúcimi sa na územiach s veľkým vodným stresom bez politiky v oblasti hospodárenia s vodami

9.

investície do spoločností vyrábajúcich chemikálie

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktorých činnosti patria do divízie 20.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1893/2006

10.

degradácia pôdy, dezertifikácia, strata priepustnosti pôdy

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktorých činnosti spôsobujú degradáciu pôdy, dezertifikáciu alebo stratu priepustnosti pôdy

11.

investície do spoločností bez postupov zameraných na udržateľnosť pôdohospodárstva/poľnohospodárstva

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez postupov alebo politík zameraných na udržateľnosť pôdohospodárstva/poľnohospodárstva

12.

investície do spoločností bez postupov zameraných na udržateľné využívanie oceánov/morí

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez postupov alebo politík zameraných na udržateľné využívanie oceánov/morí

13.

podiel nerecyklovaného odpadu

tony nerecyklovaného odpadu vyprodukovaného spoločnosťami, do ktorých sa investuje, pripadajúce na investovaný milión EUR, vyjadrené ako vážený priemer

14.

prírodné druhy a chránené územia

1.

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktorých činnosti majú vplyv na ohrozené druhy

2.

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politiky na ochranu biodiverzity vzťahujúcej sa na prevádzkové lokality, ktoré sú vlastnené, prenajaté alebo spravované na chránenom území či území s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity mimo chránených území alebo ktoré sa nachádzajú v okolí chráneného územia či územia s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity mimo chránených území

15.

odlesňovanie

podiel investícií do spoločností bez politiky zameranej na riešenie odlesňovania

Zelené cenné papiere

16.

podiel cenných papierov, ktoré sa neemitovali podľa právnych predpisov Únie o environmentálne udržateľných dlhopisoch

podiel cenných papierov, ktoré sa neemitovali podľa právnych predpisov Únie o environmentálne udržateľných dlhopisoch, v investíciách

Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátov a nadnárodných spoločností

Zelené cenné papiere

17.

podiel dlhopisov, ktoré sa neemitovali podľa právnych predpisov Únie o environmentálne udržateľných dlhopisoch

podiel dlhopisov, ktoré sa neemitovali podľa právnych predpisov Únie o environmentálne udržateľných dlhopisoch

Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku

Emisie skleníkových plynov

18.

emisie skleníkových plynov

rozsah 1 emisií skleníkových plynov vyprodukovaných nehnuteľným majetkom

rozsah 2 emisií skleníkových plynov vyprodukovaných nehnuteľným majetkom

rozsah 3 emisií skleníkových plynov vyprodukovaných nehnuteľným majetkom

celkové emisie skleníkových plynov vyprodukované nehnuteľným majetkom

Spotreba energie

19.

intenzita spotreby energie

spotreba energie v GWh na meter štvorcový vlastneného nehnuteľného majetku

Odpad

20.

vznik odpadu pri činnostiach

podiel nehnuteľného majetku, ktorý nie je vybavený zariadeniami na triedenie odpadu a na ktorý sa nevzťahuje zmluva o zhodnocovaní alebo recyklácii odpadu

Spotreba zdrojov

21.

spotreba surovín na novú výstavbu a významnú obnovu

podiel stavebných surovín (okrem zhodnotených a recyklovaných materiálov a materiálov z biologických zdrojov) v porovnaní s celkovou hmotnosťou stavebných materiálov použitých pri novej výstavbe a významnej obnove

Biodiverzita

22.

premena pôdy na umelé plochy

podiel plochy bez vegetácie (povrchy na zemi, strechách, terasách a stenách, ktoré neboli pokryté vegetáciou) v porovnaní s celkovou plochou pozemkov všetkých nehnuteľností

Tabuľka 3

Dodatočné ukazovatele sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, záležitostí dodržiavania ľudských práv a záležitostí boja proti korupcii a úplatkárstvu

UKAZOVATELE SOCIÁLNYCH A ZAMESTNANECKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZÁLEŽITOSTÍ DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁLEŽITOSTÍ BOJA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU

Nepriaznivý vplyv na udržateľnosť

Nepriaznivý vplyv na faktory udržateľnosti

(kvalitatívne alebo kvantitatívne)

Metrika

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje

Sociálne a zamestnanecké záležitosti

1.

investície do spoločností bez politík v oblasti predchádzania nehodám na pracovisku

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politiky v oblasti predchádzania nehodám na pracovisku

2.

nehodovosť

nehodovosť v spoločnostiach, do ktorých sa investuje, vyjadrená ako vážený priemer

3.

počet dní neodpracovaných v dôsledku zranení, nehôd, úmrtí alebo choroby

počet neodpracovaných pracovných dní, ktoré vznikli spoločnostiam, do ktorých sa investuje, v dôsledku zranení, nehôd, úmrtí alebo choroby, vyjadrený ako vážený priemer

4.

neexistencia kódexu správania dodávateľa

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez kódexu správania dodávateľa (proti nebezpečným pracovným podmienkam, neistej práci, detskej a nútenej práci)

5.

neexistencia mechanizmu vybavovania sťažností/reklamácií v súvislosti so záležitosťami zamestnancov

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez mechanizmu vybavovania sťažností/reklamácií v súvislosti so záležitosťami zamestnancov

6.

nedostatočná ochrana oznamovateľov

podiel investícií do subjektov bez politík v oblasti ochrany oznamovateľov

7.

prípady diskriminácie

1.

počet prípadov diskriminácie oznámených v spoločnostiach, do ktorých sa investuje, vyjadrený ako vážený priemer

2.

počet prípadov diskriminácie vedúcich k sankciám v spoločnostiach, do ktorých sa investuje, vyjadrený ako vážený priemer

8.

index založený na nadmernom odmeňovaní výkonného riaditeľa

priemerný pomer celkovej ročnej odmeny osoby s najvyššou odmenou a mediánu celkovej ročnej odmeny všetkých zamestnancov (okrem osoby s najvyššou odmenou) v spoločnostiach, do ktorých sa investuje

Ľudské práva

9.

neexistencia politiky v oblasti ľudských práv

podiel investícií do subjektov bez politiky v oblasti ľudských práv

10.

neexistencia náležitej starostlivosti

podiel investícií do subjektov bez postupu náležitej starostlivosti s cieľom identifikovať nepriaznivé vplyvy na ľudské práva, predchádzať im, zmierňovať ich a riešiť ich.

11.

neexistencia postupov a opatrení na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, bez politík proti obchodovaniu s ľuďmi

12.

činnosti a dodávatelia, pri ktorých hrozí značné riziko výskytu prípadov detskej práce

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú vystavené činnostiam a dodávateľom, pri ktorých hrozí značné riziko výskytu prípadov detskej práce z hľadiska geografických území alebo druhu činnosti

13.

činnosti a dodávatelia, pri ktorých hrozí značné riziko výskytu prípadov nútenej alebo povinnej práce

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje a ktoré sú vystavené činnostiam a dodávateľom, pri ktorých z hľadiska geografických území a/alebo druhu činnosti hrozí značné riziko výskytu nútenej alebo povinnej práce

14.

počet zistených prípadov závažných problémov a incidentov v oblasti ľudských práv

počet prípadov závažných problémov a incidentov v oblasti ľudských práv v súvislosti so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, na základe váženého priemeru

Boj proti korupcii a úplatkárstvu

15.

neexistencia politík v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu

podiel investícií do subjektov bez politík v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii

16.

prípady nedostatočných opatrení prijatých na riešenie porušovania noriem boja proti korupcii a úplatkárstvu

podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, so zistenými nedostatkami v opatreniach prijatých na riešenie porušení postupov a noriem v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu

17.

počet odsúdení a výška pokút za porušovanie zákonov proti korupcii a proti úplatkárstvu

počet odsúdení a výška pokút za porušovanie zákonov proti korupcii a proti úplatkárstvu zo strany spoločností, do ktorých sa investuje

Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátov a nadnárodných spoločností

Sociálna oblasť

18.

priemerné hodnotenie príjmovej nerovnosti

rozdelenie príjmov a hospodárska nerovnosť medzi účastníkmi v konkrétnom hospodárstve vrátane kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením

 

19.

priemerné hodnotenie slobody prejavu

meranie rozsahu, v akom môžu politické organizácie a organizácie občianskej spoločnosti slobodne fungovať, vrátane kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením

Ľudské práva

20.

priemerné výsledky v oblasti ľudských práv

meranie priemerných výsledkov krajín, do ktorých sa investuje, v oblasti ľudských práv pomocou kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením

Riadenie a správa

21.

priemerné hodnotenie v oblasti korupcie

meranie vnímanej úrovne korupcie vo verejnom sektore pomocou kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením

 

22.

jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely

investície v jurisdikciách uvedených na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely

 

23.

priemerné hodnotenie politickej stability

meranie pravdepodobnosti, že dôjde k zvrhnutiu súčasného režimu s použitím sily, pomocou kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením

 

24.

priemerné hodnotenie v oblasti právneho štátu

meranie úrovne korupcie, neexistencie základných práv a nedostatkov v občianskom a trestnom súdnictve pomocou kvantitatívneho ukazovateľa vysvetleného v stĺpci s vysvetlením


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(8)  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(10)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 026, 28.1.2012, s. 1).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 stanovením technických kritérií preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov (Ú. v. EÚ L 442, 9.12.2021, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).


PRÍLOHA II

Vzor predzmluvného zverejňovania informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11


PRÍLOHA III

Vzor predzmluvného zverejňovania informácií o finančných produktoch uvedených v článku 9 ods. 1 až 4a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


PRÍLOHA IV

Vzor pravidelného zverejňovania informácií o finančných produktoch uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 2a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 6 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22


PRÍLOHA V

Vzor pravidelného zverejňovania informácií o finančných produktoch uvedených v článku 9 ods. 1 až 4a nariadenia (EÚ) 2019/2088 a v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2020/852

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27


25.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 196/73


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1289

z 18. júla 2022,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Hrušovský lepník“ (CHZO)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená žiadosť Slovenska o zápis názvu „Hrušovský lepník“ do registra (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Hrušovský lepník“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Hrušovský lepník“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky, ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 154, 8.4.2022, s. 19.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


25.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 196/74


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1290

z 22. júla 2022,

ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórmekvátu, dodínu, nikotínu, profenofosu a multikapsidového vírusu jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) ametoktradínu a dodínu sú stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL chlórmekvátu a nikotínu boli stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. Pokiaľ ide o profenofos, MRL boli stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu. V prípade multikapsidového vírusu jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 neboli v nariadení (ES) č. 396/2005 stanovené žiadne osobitné MRL, a táto látka nebola ani zahrnutá do prílohy IV k uvedenému nariadeniu, preto sa uplatňuje štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v jeho článku 18 ods. 1 písm. b).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola v rámci postupu autorizácie používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky ametoktradín na plodiny, ktoré by mohli byť atraktívne pre včely a ktoré by mohli mať za následok rezíduá v mede, predložená žiadosť o úpravu existujúcej MRL.

(3)

V prípade dodínu bola v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 predložená žiadosť o úpravu existujúcich MRL pre citrusové plody.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty obe uvedené žiadosti vyhodnotili a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a k navrhovaným MRL vydal odôvodnené stanoviská (2). Uvedené stanoviská zaslal žiadateľom, Komisii a členským štátom a sprístupnil ich verejnosti.

(6)

Úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na úplnosť predkladaných údajov sú splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad pri tomto závere zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach daných látok. Celoživotná expozícia účinkom týchto látok z konzumácie všetkých potravín, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia zo zvýšenej konzumácie príslušných produktov nepreukázali riziko prekročenia prijateľného denného príjmu či akútnej referenčnej dávky.

(7)

V prípade chlórmekvátu boli nariadením Komisie (EÚ) 2019/1561 (3) stanovené dočasné MRL na úrovni 6 mg/kg pre hlivu ustricovú a nariadením Komisie (EÚ) 2017/693 (4) na úrovni 0,9 mg/kg pre pestované huby. Uvedené dočasné MRL boli stanovené na základe údajov z monitorovania, z ktorých vyplýva, že rezíduá sa vyskytujú na neošetrených pestovaných hubách na úrovni vyššej ako je limit detekcie v dôsledku krížovej kontaminácie pestovaných húb slamou ošetrenou v súlade s právnymi predpismi chlórmekvátom. Uvedené dočasné MRL boli stanovené do 13. apríla 2021, kým nebudú predložené údaje z monitorovania výskytu uvedenej látky v príslušných produktoch.

(8)

Úrad a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predložili najnovšie údaje z monitorovania, z ktorých vyplýva, že rezíduá chlórmekvátu sa stále vyskytujú v hlive ustricovej a pestovaných hubách na úrovniach vyšších ako je limit detekcie. Pestovatelia húb informovali Komisiu o jednej prebiehajúcej štúdii na posúdenie úrovní kontaminácie hlivy ustricovej a iných pestovaných húb. Keďže štúdia sa ukončí v roku 2022 a zozbierané údaje sa následne predložia Komisii, je vhodné pokračovať v predĺžení platnosti uvedených dočasných MRL o jeden rok od uverejnenia tohto nariadenia.

(9)

Dočasné MRL v prípade chlórmekvátu boli takisto stanovené nariadením (EÚ) 2017/693 pre hrušky na 0,07 mg/kg, a to na základe údajov z monitorovania, ktoré preukazujú perzistenciu v stromoch v dôsledku predchádzajúcich použití. Dočasná MRL bola stanovená do 13. apríla 2021, kým nebudú predložené údaje z monitorovania výskytu danej látky v príslušnom produkte. Úrad, členské štáty a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predložili najnovšie údaje z monitorovania, z ktorých vyplýva, že v hruškách sa stále vyskytujú rezíduá tejto látky na úrovniach vyšších ako je limit detekcie. Preto je vhodné pokračovať v monitorovaní hladín chlórmekvátu v hruškách a predĺžiť platnosť uvedenej dočasnej MRL na sedem rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(10)

V prípade nikotínu boli nariadením Komisie (EÚ) 2017/978 (5) stanovené dočasné MRL pre divorastúce huby (sušené hríby a sušené divorastúce huby iné ako hríby) do 19. októbra 2021, kým nebudú predložené a vyhodnotené nové údaje a informácie o prirodzenom výskyte alebo tvorbe nikotínu v príslušných produktoch. Neexistujú presvedčivé vedecké dôkazy na preukázanie toho, že nikotín sa prirodzene vyskytuje v príslušných produktoch, ani na objasnenie mechanizmu jeho tvorby. Úrad a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predložili najnovšie údaje z monitorovania, z ktorých vyplýva, že rezíduá tejto látky sa stále vyskytujú v uvedených produktoch na úrovniach vyšších ako je limit detekcie. Preto je vhodné pokračovať v monitorovaní hladín nikotínu v uvedených produktoch a predĺžiť platnosť daných dočasných MRL na sedem rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(11)

V prípade profenofosu bola nariadením (EÚ) 2017/978 stanovená dočasná MRL pre lupienky ruže do 18. októbra 2021, kým nebudú predložené údaje z monitorovania výskytu danej látky v príslušnom produkte. Úrad a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predložili najnovšie údaje z monitorovania, z ktorých vyplýva, že v lupienkoch ruže sa stále vyskytujú rezíduá tejto látky na úrovniach vyšších ako je limit detekcie. Preto je vhodné pokračovať v monitorovaní hladín profenofosu v lupienkoch ruže a predĺžiť platnosť uvedenej dočasnej MRL na sedem rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(12)

Žiadosť o schválenie účinnej látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6). Dotknutý členský štát túto žiadosť vyhodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úrad žiadosť posúdil a dospel k záveru z partnerského preskúmania danej účinnej látky z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov (7), v ktorom sa uvádza, že multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004, je oprávnený na zaradenie do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005. Preto je vhodné uvedenú látku zaradiť do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(13)

Na základe odôvodnených stanovísk a záveru úradu a s prihliadnutím na relevantné faktory uvedené v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 navrhované úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(14)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy úradu EFSA sú k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring honey [Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcej maximálnej hladiny rezíduí ametoktradínu v mede], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(11):6943.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits [Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí dodínu v citrusových plodoch], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(11):6950.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1561 zo 17. septembra 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórmekvátu v pestovaných hubách (Ú. v. EÚ L 240, 18.9.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/693 zo 7. apríla 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bitertanolu, chlórmekvátu a tebufénpyradu v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/978 z 9. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok fluopyram, hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér, hexachlórcyklohexán (HCH), suma izomérov okrem gama-izoméru, lindán [hexachlórcyklohexán (HCH), gama-izomér], nikotín a profenofos v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2017, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) [Záver z partnerského preskúmania účinnej látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV) z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(10):6848.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa ametoktradínu a dodínu nahrádzajú takto:

„Príloha II

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Ametoktradín (R) (F)

Dodín

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

1,5

0110010

grapefruity

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0110030

citróny

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0110990

iné (2)

 

 

0120000

Orechy stromové

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné (2)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,01  (*1)

 

0130010

jablká

 

0,9

0130020

hrušky

 

0,9

0130030

dule

 

5

0130040

mišpuľa

 

5

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

5

0130990

iné (2)

 

0,9

0140000

Kôstkové ovocie

0,01  (*1)

 

0140010

marhule

 

0,1

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

3

0140030

broskyne

 

0,1

0140040

slivky

 

0,01  (*1)

0140990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozno

6

 

0151010

stolové hrozno

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

0152000

b)

jahody

0,01  (*1)

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,01  (*1)

 

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružinové maliny

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

0153990

iné (2)

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

0,01  (*1)

 

0154010

čučoriedky

 

 

0154020

brusnice

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

0154050

šípky

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

0154990

iné (2)

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,01  (*1)

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

0,01  (*1)

0161020

figy

 

0,01  (*1)

0161030

stolové olivy

 

20

0161040

kumkváty

 

0,01  (*1)

0161050

karambola

 

0,01  (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,01  (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,01  (*1)

0161990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0,01  (*1)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

0162990

iné (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokádo

 

0,01  (*1)

0163020

banány

 

0,5

0163030

mango

 

0,01  (*1)

0163040

papája

 

0,01  (*1)

0163050

granátové jablká

 

0,01  (*1)

0163060

cherimoya

 

0,01  (*1)

0163070

guava

 

0,01  (*1)

0163080

ananás

 

0,01  (*1)

0163090

plody chlebovníka

 

0,01  (*1)

0163100

durian

 

0,01  (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0,01  (*1)

0163990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01  (*1)

0211000

a)

zemiaky

0,05

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,05

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

0212990

iné (2)

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

0,01  (*1)

 

0213010

repa obyčajná

 

 

0213020

mrkva

 

 

0213030

zeler

 

 

0213040

chren

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0213080

reďkovka

 

 

0213090

kozia brada

 

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0213990

iné (2)

 

 

0220000

Cibuľová zelenina

 

0,01  (*1)

0220010

cesnak

1,5

 

0220020

cibuľa

1,5

 

0220030

šalotka

1,5

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

20 (+)

 

0220990

iné (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (*1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

0231010

rajčiaky

2

 

0231020

sladká paprika

1,5

 

0231030

baklažán

2

 

0231040

okra/ibištek jedlý

1,5

 

0231990

iné (2)

1,5

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0232010

uhorky šalátové

2

 

0232020

uhorky nakladačky

3

 

0232030

cukety

3

 

0232990

iné (2)

3

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

3

 

0233010

melóny

 

 

0233020

tekvica

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

0233990

iné (2)

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01  (*1)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01  (*1)

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

9

 

0241010

brokolica

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

iné (2)

 

 

0242000

b)

hlúbová zelenina hlávková

 

 

0242010

ružičkový kel

9

 

0242020

hlávková kapusta

15

 

0242990

iné (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

hlúbová zelenina listová

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

60

 

0243020

kel

50

 

0243990

iné (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

kaleráb

9

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

0,01  (*1)

0251010

valeriánka poľná

70

 

0251020

hlávkový šalát

50

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

50

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

50

 

0251050

barborka jarná

50

 

0251060

rukola/eruka

50

 

0251070

červená horčica

50

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

50

 

0251990

iné (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

60

0,01  (*1)

0252010

špenát

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

0252990

iné (2)

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

50

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

50

0,01  (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

0,02  (*1)

0256010

trebuľka

50

 

0256020

cesnak pažítkový

40

 

0256030

zelerová vňať

40

 

0256040

petržlen

40

 

0256050

šalvia

40

 

0256060

rozmarín

40

 

0256070

tymián

40

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

40

 

0256090

vavrínový/bobkový list

40

 

0256100

estragón

40

 

0256990

iné (2)

40

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

0260050

šošovica

 

 

0260990

iné (2)

 

 

0270000

Stonková zelenina

 

0,01  (*1)

0270010

špargľa

0,01  (*1)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01  (*1)

 

0270030

zeler

20

 

0270040

fenikel obyčajný

20

 

0270050

artičoky pravé

0,01  (*1)

 

0270060

Pór

5

 

0270070

rebarbora

0,01  (*1)

 

0270080

bambusové výhonky

0,01  (*1)

 

0270090

rastový vrchol paliem

0,01  (*1)

 

0270990

iné (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

fazuľa

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné (2)

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*1)

 

0401000

Olejnaté semená

 

0,01  (*1)

0401010

ľanové semená

 

 

0401020

arašidy

 

 

0401030

mak siaty

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

0401060

semená repky

 

 

0401070

sója fazuľová

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

0401090

semená bavlníka

 

 

0401100

semená tekvice

 

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

 

0401140

semená konopy siatej

 

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

 

0401990

iné (2)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

20

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0,01  (*1)

0402030

plody palmy olejnej

 

0,01  (*1)

0402040

kapok

 

0,01  (*1)

0402990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0500000

OBILNINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

jačmeň

(+)

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

 

0500030

kukurica

 

 

0500040

proso siate

 

 

0500050

ovos

(+)

 

0500060

ryža

 

 

0500070

Raž

(+)

 

0500080

cirok

 

 

0500090

pšenica

(+)

 

0500990

iné (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávové bôby

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

0631020

ibištek

 

 

0631030

ruža

 

 

0631040

jazmín

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

iné (2)

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

0632010

jahoda

 

 

0632020

rooibos

 

 

0632030

mate/maté

 

 

0632990

iné (2)

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

0633020

všehoj (ženšen)

 

 

0633990

iné (2)

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

0700000

CHMEĽ

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

KORENINY

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

0810020

černuška siata

 

 

0810030

zeler

 

 

0810040

koriander

 

 

0810050

rasca

 

 

0810060

kôpor

 

 

0810070

fenikel

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné (2)

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamóm

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

0820070

vanilka

 

 

0820080

tamarinda

 

 

0820990

iné (2)

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

škorica

 

 

0830990

iné (2)

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

zázvor (10)

 

 

0840030

kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

0840990

iné (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné (2)

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné (2)

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné (2)

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

0900990

iné (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

1010000

Tkanivá z

 

0,01  (*1)

1011000

a)

ošípaných

0,03  (*1)

 

1011010

svalovina

(+)

 

1011020

tukové tkanivo

(+)

 

1011030

pečeň

(+)

 

1011040

obličky

(+)

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1011990

iné (2)

 

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

1012010

svalovina

0,03  (*1)+)

(+)

1012020

tukové tkanivo

0,03  (*1)+)

(+)

1012030

pečeň

0,04 (+)

(+)

1012040

obličky

0,03  (*1)+)

(+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,03  (*1)

 

1012990

iné (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

oviec

0,03  (*1)

 

1013010

svalovina

(+)

(+)

1013020

tukové tkanivo

(+)

(+)

1013030

pečeň

(+)

(+)

1013040

obličky

(+)

(+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1013990

iné (2)

 

 

1014000

d)

kôz

0,03  (*1)

 

1014010

svalovina

(+)

(+)

1014020

tukové tkanivo

(+)

(+)

1014030

pečeň

(+)

(+)

1014040

obličky

(+)

(+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1014990

iné (2)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

svalovina

0,03  (*1)+)

 

1015020

tukové tkanivo

0,03  (*1)+)

 

1015030

pečeň

0,04 (+)

 

1015040

obličky

0,03  (*1)+)

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,03  (*1)

 

1015990

iné (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

hydiny

0,03  (*1)

 

1016010

svalovina

(+)

 

1016020

tukové tkanivo

(+)

 

1016030

pečeň

(+)

 

1016040

obličky

(+)

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1016990

iné (2)

 

 

1017000

g)

iné suchozemské zvieratá z farmových chovov

0,03  (*1)

 

1017010

svalovina

 

 

1017020

tukové tkanivo

 

 

1017030

pečeň

 

 

1017040

obličky

 

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

1017990

iné (2)

 

 

1020000

Mlieko

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

dobytok

(+)

(+)

1020020

ovce

(+)

(+)

1020030

kozy

(+)

(+)

1020040

kone

(+)

 

1020990

iné (2)

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

slepačie

(+)

 

1030020

kačacie

(+)

 

1030030

husacie

(+)

 

1030040

prepeličie

(+)

 

1030990

iné (2)

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

(**)

Kombinácia pesticíd – kód, na ktorú sa vzťahuje MRL stanovená v časti B prílohy III.

Ametoktradín (R) (F)

(R)

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – kód: Ametoktradín - kód 1000000 okrem 1040000: ametoktradín, metabolit kyseliny 4-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidín-6-yl) butánovej (M650F01) a metabolit kyseliny 6-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidín-6-yl) hexánovej (M650F06), vyjadrený ako ametoktradín

(F)

Rozpustný v tuku

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o rezíduách v striedajúcich sa plodinách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0500070 raž

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0700000 CHMEĽ

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0220040 cesnak zimný/cibuľa zimná

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o rezíduách v striedajúcich sa plodinách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0500010 jačmeň

0500050 ovos

0500090 pšenica

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní a o štúdiách kŕmenia nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1012010 svalovina

1012020 tukové tkanivo

1012030 pečeň

1012040 obličky

1015010 svalovina

1015020 tukové tkanivo

1015030 pečeň

1015040 obličky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. júla 2023, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011010 svalovina

1011020 tukové tkanivo

1011030 pečeň

1011040 obličky

1013010 svalovina

1013020 tukové tkanivo

1013030 pečeň

1013040 obličky

1014010 svalovina

1014020 tukové tkanivo

1014030 pečeň

1014040 obličky

1016010 svalovina

1016020 tukové tkanivo

1016030 pečeň

1016040 obličky

1020010 dobytok

1020020 ovce

1020030 kozy

1020040 kone

1030010 slepačie

1030020 kačacie

1030030 husacie

1030040 prepeličie

Dodín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 24. júna 2018, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1012010 svalovina

1012020 tukové tkanivo

1012030 pečeň

1012040 obličky

1013010 svalovina

1013020 tukové tkanivo

1013030 pečeň

1013040 obličky

1014010 svalovina

1014020 tukové tkanivo

1014030 pečeň

1014040 obličky

1020010 dobytok

1020020 ovce

1020030 kozy

Profenofos (F)

(F)

Rozpustný v tuku

Údaje z monitorovania vykonaného v rokoch 2012 – 2015 potvrdili prítomnosť rezíduí profenofosu v bylinkách. Na porovnanie vývoja prítomnosti profenofosu v bylinkách sú potrebné ďalšie údaje z monitorovania. Komisia pri preskúmaní MRL tieto informácie zohľadní, ak sa poskytnú do 18. októbra 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0256000 f) bylinky a jedlé kvety

0256010 trebuľka

0256020 cesnak pažítkový

0256030 zelerová vňať

0256040 petržlen

0256050 šalvia

0256060 rozmarín

0256070 tymian

0256080 bazalka a jedlé kvety

0256090 vavrínový/bobkový list

0256100 estragón

0256990 iné (2)

Posledné údaje z monitorovania ukazujú, že rezíduá profenofosu sa vyskytujú v lupienkoch ruže. Na porovnanie vývoja prítomnosti profenofosu v lupeňoch ruží sú potrebné ďalšie údaje z monitorovania. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie, ak sa poskytnú do 25. júla 2029, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0631030 ruža

V prípade papriky čili platí táto hodnota MRL: 3 mg/kg

0231020 sladká paprika

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti A sa stĺpce týkajúce sa chlórmekvátu a nikotínu nahrádzajú takto:

„Príloha IIIA

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Chlórmekvát (suma chlórmekvátu a jeho solí vyjadrená ako chlórmekvát-chlorid)

Nikotín

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*2)

 

0110010

grapefruity

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0110030

citróny

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0110990

iné (2)

 

 

0120000

Orechy stromové

0,01  (*2)

 

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné (2)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

 

 

0130010

jablká

0,01  (*2)

 

0130020

hrušky

0,07 (+)

 

0130030

dule

0,01  (*2)

 

0130040

mišpuľa

0,01  (*2)

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

0,01  (*2)

 

0130990

iné (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,01  (*2)

 

0140010

marhule

 

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

 

0140030

broskyne

 

 

0140040

slivky

 

 

0140990