ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
20. mája 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/786 z 10. februára 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/787 z 13. mája 2022, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cancoillotte (CHZO)]

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/788 zo 16. mája 2022 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/789 z 18. mája 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/790 z 19. mája 2022, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/791 z 19. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, pokiaľ ide o oznamovanie úrovní zásob obilnín, olejnín a ryže

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/792 z 19. mája 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/793 zo 16. mája 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/794 zo 16. mája 2022, ktorým sa vymenúva jeden člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Estónskou republikou

51

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/795 z 10. septembra 2021 o štátnej pomoci v prospech spoločnosti Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC), ktorú poskytlo Taliansko [oznámené pod číslom C(2021) 6659]  ( 1 )

53

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/796 z 12. mája 2022, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľuje zmena prílohy XVIII k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

111

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/797 z 19. mája 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 × DAS-40278-9 a jej čiastkovú kombináciu T25 × DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 3179]  ( 1 )

116

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/798 z 19. mája 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87769 x MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 3182]  ( 1 )

123

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/581 z 8. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 110, 8.4.2022 )

130

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2022/582 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 110, 8.4.2022 )

131

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/786

z 10. februára 2022,

ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 460,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 (2) by sa malo zmeniť s cieľom umožniť úverovým inštitúciám emitujúcim kryté dlhopisy, aby na jednej strane spĺňali všeobecnú požiadavku na krytie likvidity počas stresového obdobia 30 kalendárnych dní stanovenú v článku 4 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia a na druhej strane požiadavku na vankúš likvidity krycej skupiny spočívajúcu v držbe likvidných aktív na krytie čistých záporných tokov likvidity počas nasledujúcich 180 dní, ktorá je stanovená v článku 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 (3). Ukázalo sa, že na objasnenie niektorých existujúcich pravidiel a zosúladenie znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 s vymedzeniami pojmov uvedenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v smernici (EÚ) 2019/2162 sú potrebné niektoré dodatočné zmeny.

(2)

Všeobecná požiadavka na krytie likvidity stanovená v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 a požiadavka na vankúš likvidity krycej skupiny stanovená v článku 16 smernice (EÚ) 2019/2162 vedú k povinnosti úverových inštitúcií emitujúcich kryté dlhopisy držať určitú sumu likvidných aktív počas rovnakého obdobia 30 kalendárnych dní. Úverové inštitúcie by však nemali mať povinnosť kryť tie isté záporné toky rôznymi likvidnými aktívami v rovnakom období. V záujme riešenia tohto prekrývania by sa mala zaviesť nová zmena kritéria zaťaženosti v rámci všeobecnej požiadavky na krytie likvidity. Touto zmenou spolu s ustanoveniami, ktoré sú už zavedené v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 a sú stále uplatniteľné v prípade oddelených aktív krycej skupiny, by sa riešili situácie, keď oddelené aktíva spĺňajú kritériá na to, aby boli prudenciálne spoľahlivým spôsobom uznané za nezaťažené. Na základe tejto novej zmeny by sa likvidné aktíva držané ako súčasť vankúša likvidity krycej skupiny považovali za nezaťažené do výšky čistých záporných tokov likvidity vyplývajúcich zo súvisiaceho programu krytých dlhopisov.

(3)

Okrem toho sa v niektorých členských štátoch uplatňujú osobitné modely emisie krytých dlhopisov, ktoré sa vyznačujú osobitnými právnymi požiadavkami uloženými emitentom krytých dlhopisov, zameranými na ochranu investorov a presahujúcimi rámec tých právnych požiadaviek, ktoré sú uvedené v smernici (EÚ) 2019/2162. Emitenti krytých dlhopisov, ktorí podliehajú takýmto osobitným právnym požiadavkám, vykonávajú podobné činnosti spojené s emisiou krytých dlhopisov ako ostatní emitenti krytých dlhopisov v EÚ, a preto majú podobný profil rizika likvidity. Tieto modely zároveň poskytujú emitentom krytých dlhopisov vysoký stupeň ochrany, najmä prostredníctvom nepovinného nadmerného zabezpečenia kolaterálom pri emisii ich programov krytých dlhopisov. Všetky aktíva týchto emitentov krytých dlhopisov by sa však spojili s krycími skupinami, a preto by sa považovali za zaťažené, v dôsledku čoho by boli nedostupné a neoprávnené na účely vankúša likvidity na základe ukazovateľa krytia likvidity. V dôsledku tejto situácie by títo emitenti krytých dlhopisov nedodržali požiadavku na ukazovateľ krytia likvidity stanovenú v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61, čím by sa vytvorili nerovnaké podmienky medzi emitentmi napriek podobnosti ich prudenciálneho profilu. S cieľom splniť požiadavky týkajúce sa povinného a nepovinného nadmerného zabezpečenia kolaterálom na účely emisie programu krytých dlhopisov sú títo emitenti krytých dlhopisov z prevádzkového hľadiska nútení emitovať podriadený dlh. Všeobecný čistý záporný tok likvidity týchto emitentov je vyšší ako čistý záporný tok likvidity vyplývajúci len z emitovaných krytých dlhopisov. V tejto súvislosti by sa mali zaviesť dodatočné zmeny, aby sa v niektorých osobitných a obmedzených situáciách umožnilo uznať aktíva držané v krycej skupine za nezaťažené aktíva s cieľom splniť požiadavky na nepovinné nadmerné zabezpečenie kolaterálom. S cieľom zabezpečiť, aby takéto rozšírenie uznania aktív držaných v krycej skupine za nezaťažené bolo prudenciálne spoľahlivé a aby bolo v súlade s požiadavkami na ukazovateľ krytia likvidity, by emitenti krytých dlhopisov mali spĺňať niekoľko podmienok. Predovšetkým platí, že uvedené ustanovenie môžu využívať len emitenti krytých dlhopisov, ktorí sú podľa zákonnej požiadavky vnútroštátneho práva povinní spojiť všetky svoje aktíva s emisiou krytých dlhopisov, a to až do objemu aktív potrebných na krytie celkového čistého záporného toku likvidity emitenta krytých dlhopisov.

(4)

Okrem toho treba stanoviť pravidlá speňaženia na posudzovanie likvidných aktív držaných vo vankúši likvidity krycej skupiny.

(5)

S ohľadom na odporúčania uvedené v správe Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z 20. decembra 2013 (4) vypracovanej podľa článku 509 ods. 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa všetky druhy dlhopisov, ktoré emitovali alebo zaručili ústredné štátne správy a centrálne banky členských štátov, ako aj dlhopisov, ktoré emitovali alebo zaručili multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie, mali zaradiť do úrovne 1. V správe EBA sa vykonala empirická a kvalitatívna analýza týkajúca sa vysokej alebo mimoriadne vysokej likvidity a kreditnej kvality takýchto dlhopisov a dospelo sa v nej k záveru, že tieto dlhopisy spĺňajú bazilejské normy, pokiaľ ide o vysokú likviditu a kreditnú kvalitu. Dlhopisy emitované oficiálnymi agentúrami na podporu exportu by sa teda bez ohľadu na organizačnú štruktúru týchto agentúr mali kvalifikovať ako „likvidné aktíva“, a preto by sa mali zaradiť do úrovne 1.

(6)

Niektoré podmienky preferenčného zaobchádzania s expozíciami vo forme krytých dlhopisov stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 boli zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2019/2160 (5). Odkazy na tento článok v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v spojení s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2019/2162, a s nariadením (EÚ) č. 575/2013 zmeneným nariadením 2019/2160. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nového rámca, ktorým sa stanovujú štrukturálne prvky emisie krytých dlhopisov, a zmenených požiadaviek na preferenčné zaobchádzanie by dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia mal byť rovnaký ako dátum, od ktorého majú členské štáty uplatňovať ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2019/2162, a ako dátum začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/2160,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňajú tieto body 13 až 16:

„(13)

„transakcia kapitálového trhu“ je transakcia kapitálového trhu v zmysle vymedzenia v článku 192 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(14)

„program krytých dlhopisov“ je program krytých dlhopisov v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 (*1);

(15)

„krycia skupina“ je krycí súbor v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 3 smernice (EÚ) 2019/2162;

(16)

„vankúš likvidity krycej skupiny“ je vankúš likvidity zložený z aktív považovaných za likvidné a držaných ako súčasť krycej skupiny v súlade s článkom 16 smernice (EÚ) 2019/2162.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 29).“"

2.

Článok 7 sa mení takto:

a)

Vkladajú sa tieto odseky 2a a 2b:

„2a.   Odchylne od odseku 2 sa likvidné aktíva, ktoré sú držané ako súčasť vankúša likvidity krycej skupiny, považujú počas stresového obdobia 30 kalendárnych dní stanoveného v článku 4 za nezaťažené až do výšky čistých záporných tokov likvidity vypočítaných podľa hlavy III tohto nariadenia, ktoré vyplývajú zo súvisiacich programov krytých dlhopisov, za predpokladu, že tieto aktíva spĺňajú všetky ostatné požiadavky stanovené v hlave II tohto nariadenia.

2b.   Ak sa likvidné aktíva, ktoré sú držané vo vankúši likvidity krycej skupiny, nepovažujú za nezaťažené podľa odseku 2a tohto článku, napriek tomu sa považujú za nezaťažené počas stresového obdobia 30 kalendárnych dní stanoveného v článku 4, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

od emitenta krytých dlhopisov sa podľa ustanovení vnútroštátneho práva vyžaduje, aby boli všetky jeho aktíva spojené s emisiou krytých dlhopisov;

b)

likvidné aktíva sú spojené s emisiou krytých dlhopisov ako nepovinné nadmerné zabezpečenie kolaterálom;

c)

likvidné aktíva spĺňajú všetky ostatné požiadavky stanovené v hlave II tohto nariadenia;

d)

hodnota likvidných aktív považovaných za nezaťažené podľa tohto odseku nepresahuje celkovú sumu čistých záporných tokov likvidity vypočítanú podľa hlavy III tohto nariadenia.“

b)

Odsek 4 sa mení takto:

i)

Písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

akýkoľvek iný subjekt vykonávajúci jednu alebo viacero činností uvedených v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ ako svoju hlavnú činnosť.“;

ii)

Dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Na účely tohto článku sa predpokladá, že účelové jednotky zaoberajúce sa sekuritizáciou a oficiálne agentúry na podporu exportu v členských štátoch nepatria k subjektom uvedeným v písmene g) prvom pododseku.“

3.

V článku 8 ods. 4 sa dopĺňa tento tretí pododsek:

„V prípade likvidných aktív držaných vo vankúši likvidity krycej skupiny sa požiadavka stanovená v prvom pododseku považuje za splnenú, ak úverová inštitúcia pravidelne a aspoň raz ročne speňažuje likvidné aktíva, ktoré predstavujú dostatočne reprezentatívnu vzorku jej aktív držaných vo vankúši likvidity krycej skupiny bez toho, aby museli byť súčasťou tohto vankúša.“

4.

V článku 10 ods. 1 sa písmeno f) mení takto:

a)

Body i) a ii) sa nahrádzajú takto:

„i)

ide o kryté dlhopisy uvedené v článku 3 bode 1 smernice (EÚ) 2019/2162 alebo kryté dlhopisy emitované pred 8. júlom 2022 a spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES uplatniteľné k dátumu ich emisie, na základe ktorých sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie ako kryté dlhopisy až do dátumu svojej splatnosti;

ii)

expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú požiadavky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) a v článku 129 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“.

b)

Bod iii) sa vypúšťa.

5.

V článku 11 sa odsek 1 mení takto:

a)

Písmeno c) sa mení takto:

i)

Body i) a ii) sa nahrádzajú takto:

„i)

ide o kryté dlhopisy uvedené v článku 3 bode 1 smernice (EÚ) 2019/2162 alebo kryté dlhopisy emitované pred 8. júlom 2022 a spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES uplatniteľné k dátumu ich emisie, na základe ktorých sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie ako kryté dlhopisy až do dátumu svojej splatnosti;

ii)

expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú požiadavky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) a v článku 129 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“.

ii)

Bod iii) sa vypúšťa.

b)

V písmene d) sa body iii), iv) a v) nahrádzajú takto:

„iii)

kryté dlhopisy sú zabezpečené skupinou aktív jedného alebo viacerých typov opísaných v článku 129 ods. 1 písm. b), d), f) a g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Keď táto skupina zahŕňa úvery zabezpečené nehnuteľným majetkom, musia sa splniť požiadavky stanovené v článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3 písm. a) a článku 6 ods. 5 smernice (EÚ) 2019/2162;

iv)

expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú požiadavky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) a v článku 129 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

v)

úverová inštitúcia investujúca do krytých dlhopisov a emitent spĺňajú požiadavku na transparentnosť stanovenú v článku 14 smernice (EÚ) 2019/2162;“.

6.

V článku 12 ods. 1 sa písmeno e) mení takto:

a)

Bod i) sa nahrádza takto:

„i)

ide o kryté dlhopisy uvedené v článku 3 bode 1 smernice (EÚ) 2019/2162 alebo kryté dlhopisy emitované pred 8. júlom 2022 a spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES uplatniteľné k dátumu ich emisie, na základe ktorých sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie ako kryté dlhopisy až do dátumu svojej splatnosti;“.

b)

Body ii) a iii) sa vypúšťajú.

7.

V článku 28 sa odsek 3 mení takto:

a)

V prvom pododseku sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Úverové inštitúcie vynásobia záväzky splatné do 30 kalendárnych dní, ktoré vyplývajú z transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov alebo transakcií kapitálového trhu, koeficientom:“.

b)

V druhom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku, ak je protistranou transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov alebo transakcií kapitálového trhu domáca centrálna banka úverovej inštitúcie, miera záporných peňažných tokov je 0 %.“

c)

Tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku v prípade transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov alebo transakcií kapitálového trhu, ktoré by si vyžadovali mieru záporných peňažných tokov podľa prvého pododseku vyššiu než 25 %, je miera záporných peňažných tokov 25 %, ak je protistranou transakcie oprávnená protistrana.“

8.

Článok 32 sa mení takto:

a)

V odseku 3 písm. b) sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„b)

peniaze splatné z transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a transakcií kapitálového trhu so zostatkovou splatnosťou nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní sa vynásobia koeficientom:“.

b)

V odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Odsek 3 písm. a) sa nevzťahuje na peniaze splatné z transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív v súlade s hlavou II, ako sa uvádza v odseku 3 písm. b).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. júla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 29).

(4)  Správa EBA z 20. decembra 2013 o vhodných jednotných vymedzeniach likvidných aktív s mimoriadne vysokou kvalitou a vysokokvalitných likvidných aktív (HQLA) a o prevádzkových požiadavkách na likvidné aktíva podľa článku 509 ods. 3 a 5 CRR.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2160 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019, s. 1).


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/787

z 13. mája 2022,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Cancoillotte“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená žiadosť Francúzska o zápis názvu „Cancoillotte“ do registra (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Cancoillotte“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Cancoillotte“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.), ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 49, 31.1.2022, s. 7.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/788

zo 16. mája 2022

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Výbor pre colný kódex nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2022

Za Komisiu

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú Úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Sprchová vanička plochého tvaru vyrobená zo zmesi minerálov a plastov a vonkajšieho bieleho plastového poťahu. Hmotnostné zloženie výrobku je nasledovné:

65 % uhličitanu vápenatého;

28 % polyesterovej živice;

5 % oxidu kremičitého;

2 % polyesterového gélového poťahu (vonkajší povrch).

Minerálne zložky (uhličitan vápenatý a oxid kremičitý) sa získavajú z mramorovej drte, kremeňa alebo jemne drvenej žuly.

Počas výrobného procesu sa najprv zmieša minerálna zložka s plastovým materiálom (polyesterovou živicou). Táto zmes sa potom naleje do formy, do ktorej bola nanesená vrstva polyesterového gélového poťahu, a nakoniec sa polyesterová živica nechá vytvrdiť.

Pozri obrázok (*1)

3922 10 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3922 a 3922 10 00 .

Keďže plastový poťah pokrýva používaný povrch výrobku, výrobok nie je napodobeninou prírodného kameňa. Preto sa nemôže považovať za výrobok z umelého kameňa položky 6810 (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 6810 , tretí odsek).

Z hľadiska použitia výrobku je najdôležitejšou zložkou plastový materiál. Dodáva sprchovej vaničke pevnosť v ťahu, chemickú odolnosť a nepriepustnosť voči vode, a tým jej dáva podstatný charakter. Minerály obsiahnuté vo výrobku slúžia ako výplň.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3922 10 00 ako sprchová vanička z plastov.

Image 1L1412022SK4710120220516SK0008.0001491502NÁVRHODPORÚČANIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A GRUZÍNSKOM č. 1/2022z ...o programe pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A GRUZÍNSKOM,so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej,keďže:(1)Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhejÚ. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4. (ďalej len dohoda) bola podpísaná 27. júna 2014 a nadobudla platnosť 1. júla 2016.(2)Podľa článku 406 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov dohody.(3)Podľa článku 420 ods. 1 dohody majú zmluvné strany prijať všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z dohody, a zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele stanovené v dohode.(4)V článku 11 rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie sa stanovuje možnosť prijímať rozhodnutia a vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.(5)Únia a Gruzínsko sa dohodli na upevnení svojho partnerstva schválením súboru priorít na roky 2021 – 2027 (ďalej len program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027) pre spoločnú prácu pri dosahovaní cieľov politického pridruženia a hospodárskej integrácie, ako sú stanovené v dohode.(6)Zmluvné strany dohody sa dohodli na znení programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027, ktorým sa podporí vykonávanie dohody so zameraním spolupráce na všeobecne identifikované spoločné záujmy,PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:Článok 1Rada pre pridruženie odporúča, aby zmluvné strany vykonávali program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027 uvedený v prílohePozrite dokument ST 8327/22 ADD 2 na https://register.consilium.europa.eu..Článok 2Program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027 uvedený v prílohe nahrádza program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom, ktorý bol prijatý 20. novembra 2017.Článok 3Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.V Tbilisi [deň mesiac rok]Za Radu pre pridruženiepredseda


(*1)  Obrázok má len informačný charakter.


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/789

z 18. mája 2022,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili pravidlá uplatňovania systému dodatkových dovozných ciel a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých výrobkov treba zmeniť a zohľadniť pritom rozdiely v cenách v závislosti od pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Treba zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Wolfgang BURTSCHER

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995, stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa ruší nariadenie č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod  (1)

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus

242,9

17

BR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/790

z 19. mája 2022,

ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

Po prijatí nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1199 (2) sa zistila chyba v českom a švédskom jazykovom znení bodu 1 písm. b) prílohy k uvedenému nariadeniu. Uvedeným bodom, v ktorom sa stanovuje vymedzenie pojmu „prevádzka mimo pevniny“, sa nahradil bod 86 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 (3). Uvedená chyba má vplyv na podstatu uvedeného ustanovenia.

(2)

České a švédske jazykové znenie nariadenia (EÚ) č. 965/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1199 z 22. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o prevádzkové povolenie výkonnostnej navigácie, osvedčovanie poskytovateľov dátových služieb a prevádzky vrtuľníkov mimo pevniny a dohľad nad nimi, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2016, s. 13).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/791

z 19. mája 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, pokiaľ ide o oznamovanie úrovní zásob obilnín, olejnín a ryže

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 223 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1185 (2) sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov týkajúce sa poskytovania relevantných informácií a predkladania dokumentov Komisii.

(2)

Zabezpečenie kvality zozbieraných a šírených údajov je nevyhnutné na monitorovanie a zaistenie primeranej transparentnosti trhu. Členské štáty sú preto povinné oznámiť Komisii údaje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(3)

Hoci je naďalej zodpovednosťou členských štátov prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby oznámené informácie boli relevantné pre príslušný trh a aby boli presné a úplné, Komisia má využiť svoje odvetvové odborné znalosti s cieľom určiť, ktoré údaje sa majú uverejniť v prípadoch, keď členské štáty požadované informácie neoznámili.

(4)

Invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022, a z toho vyplývajúce narušenia svetového trhu odhalili celý rad informačných nedostatkov. Aktuálne informácie o úrovniach zásob obilnín, olejnín a ryže vrátane produkcie a úrovní zásob certifikovaných osív, ktoré sa nachádzajú u výrobcov, veľkoobchodníkov a príslušných hospodárskych subjektov, sa ukázali ako nevyhnutné pri rozhodovaní o príslušných opatreniach na prevenciu a zmiernenie narušení trhu. Oznamovacie povinnosti by sa preto mali rozšíriť aj na tieto informácie.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že ruská invázia na Ukrajinu má už teraz vplyv na obchod s obilninami, olejninami a ryžou, ako aj na ich ceny, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Členským štátom by sa však mal poskytnúť dostatočný čas na vypracovanie metodík a operačných systémov na zber požadovaných informácií, a preto by sa nové ustanovenia týkajúce sa oznamovania stanovené v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1185 mali uplatňovať od júla 2022.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Štandardné oznámenie

Ak sa v aktoch uvedených v článku 1 nestanovuje inak, v prípade, že členský štát, prípadne tretie krajiny alebo hospodárske subjekty neposkytli Komisii požadované informácie alebo nepredložili požadované dokumenty do stanoveného termínu („nulový návrat“), má sa za to, že oznámili toto:

a)

v prípade cien: že informácie nemajú k dispozícii;

b)

v prípade iných kvantitatívnych údajov: nulovú hodnotu;

c)

v prípade kvalitatívnych informácií: že nemajú „žiadne informácie, ktoré by oznámili“.

Vo všetkých prípadoch Komisia rozhodne, či sa štandardná hodnota uverejní a/alebo nahradí odhadom Komisie či odkazom na neposkytnutie informácií.“

2.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 bod 2 sa uplatňuje od 1. júla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1185 III bode 1 sa zápis týkajúci sa ryže nahrádza takto:

„1a.   Ryža

Obsah oznámenia: pre každý druh ryže uvedený v časti I bodoch 2 a 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

vysadená plocha, agronomická výnosnosť, produkcia nelúpanej ryže v roku zberu úrody a výnos z brúsenia ryže;

b)

domáce použitie ryže (vrátane spracovateľského priemyslu) vyjadrené ako ekvivalent brúsenej ryže;

c)

mesačné úrovne zásob ryže (vyjadrené ako ekvivalent brúsenej ryže), ktoré sa nachádzajú u výrobcov a v zariadeniach na brúsenie, rozpísané podľa množstva ryže vyrobenej v Únii a dovezenej ryže.

Obdobie oznamovania: do 15. januára každého roka za predchádzajúci rok, pokiaľ ide o vysadenú plochu a domáce použitie; do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac, pokiaľ ide o mesačné zásoby.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o produkciu nelúpanej ryže, všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu;

b)

pokiaľ ide o domáce použitie, všetky členské štáty;

c)

pokiaľ ide o zásoby ryže, všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu, a členské štáty, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na brúsenie ryže.

1b.   Obilniny

Obsah oznámenia: mesačná úroveň zásob obilnín relevantných pre trh Únie na základe zásob, ktoré sa nachádzajú u príslušných výrobcov, veľkoobchodníkov a hospodárskych subjektov.

Obdobie oznamovania: do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

1c.   Olejniny

Obsah oznámenia: mesačná úroveň zásob repky olejnej, slnečnicových semien, sójových bôbov, šrotu z repky olejnej, múčky zo slnečnicových semien, sójovej múčky, surového repkového oleja, surového slnečnicového oleja a surového sójového oleja na základe zásob, ktoré sa nachádzajú u príslušných výrobcov, veľkoobchodníkov a hospodárskych subjektov.

Obdobie oznamovania: do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

1d.   Certifikované osivo

Obsah oznámenia: pokiaľ ide o obilniny, ryžu, olejniny a bielkovinové plodiny, v prípade ktorých členské štáty oznamujú ceny na základe bodov 1, 2 a 3 prílohy I alebo bodu 2 prílohy II:

a)

plocha schválená na certifikáciu;

b)

množstvá zozbieraného osiva na certifikáciu;

c)

úroveň zásob certifikovaného osiva, ktoré sa nachádzajú u príslušných prevádzkovateľov.

Obdobie oznamovania: do 15. novembra každého roka za zberovú plochu v danom roku, pokiaľ ide o plochou schválenú na certifikáciu; do 15. januára každého roka za predchádzajúci rok, pokiaľ ide o zozbierané osivo; do konca februára a do konca júla za predchádzajúci mesiac, pokiaľ ide o zásoby.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, na ktoré sa vzťahujú body 1, 2 a 3 prílohy I alebo bod 2 prílohy II.“


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/792

z 19. mája 2022,

ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 230 ods. 1 a článok 232 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovuje požiadavka na vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, podľa ktorej tieto zásielky musia pochádzať z tretej krajiny alebo územia, resp. z ich pásma či kompartmentu uvedených v zozname v súlade s článkom 230 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/692 (2) sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, ktoré musia na účely vstupu do Únie spĺňať zásielky určitých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem či, v prípade živočíchov akvakultúry, kompartmentov.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/404 (3) sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem alebo kompartmentov, z ktorých je povolený vstup tých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.

(4)

Konkrétne sa v prílohách V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 stanovujú zoznamy tretích krajín alebo území, resp. ich pásiem, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie.

(5)

Kanada nahlásila Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v kanadskej provincii Saskatchewan a jeho výskyt bol potvrdený 26. apríla 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(6)

Kanada nahlásila Komisii ďalšie dva výskyty ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: jedno ohnisko sa nachádza v kanadskej provincii Alberta a druhé v provincii Britská Kolumbia a ich výskyt bol potvrdený 28. apríla 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(7)

Kanada ešte nahlásila Komisii výskyt dvoch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: jedno ohnisko sa nachádza v kanadskej provincii Ontário a druhé v kanadskej provincii Saskatchewan a ich výskyt bol potvrdený 29. apríla 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(8)

Kanada nahlásila Komisii ďalšie tri výskyty ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Všetky tri ohniská sa nachádzajú v kanadskej provincii Alberta a ich výskyt bol potvrdený 2. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(9)

Kanada ešte nahlásila Komisii výskyt troch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: dve ohniská sa nachádzajú v kanadskej provincii Ontário a jedno v kanadskej provincii Quebec a ich výskyt bol potvrdený 3. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(10)

Spojené kráľovstvo nahlásilo Komisii aj ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v blízkosti lokality Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a jeho výskyt bol potvrdený 7. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené štáty americké okrem toho nahlásili Komisii ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v americkom štáte Wisconsin a jeho výskyt bol potvrdený 28. apríla 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(12)

Spojené štáty americké ďalej nahlásili Komisii výskyt šiestich ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: jedno ohnisko sa nachádza v americkom štáte Minnesota, dve v americkom štáte Pensylvánia, jedno v americkom štáte Južná Dakota a dve v americkom štáte Wisconsin a ich výskyt bol potvrdený 3. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(13)

Spojené štáty americké nahlásili Komisii ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v americkom štáte Južná Dakota a jeho výskyt bol potvrdený 4. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(14)

Spojené štáty americké nahlásili Komisii ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v americkom štáte Washington a jeho výskyt bol potvrdený 5. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(15)

Spojené štáty americké okrem toho nahlásili Komisii ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v americkom štáte Wisconsin a jeho výskyt bol potvrdený 7. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(16)

Spojené štáty americké nahlásili Komisii ďalší výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny. Toto ohnisko sa nachádza v americkom štáte Idaho a jeho výskyt bol potvrdený 9. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(17)

Okrem toho Spojené štáty americké nahlásili Komisii výskyt ďalších štyroch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny: jedno ohnisko sa nachádza v americkom štáte Minnesota a tri v americkom štáte Pensylvánia a ich výskyt bol potvrdený 10. mája 2022 laboratórnou analýzou (RT-PCR).

(18)

Veterinárne orgány Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických zriadili v okruhu 10 km okolo postihnutých zariadení kontrolné pásmo a v záujme kontroly výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy a obmedzenia šírenia tejto choroby zaviedli politiku likvidácie zvierat.

(19)

Kanada, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké predložili Komisii informácie o epidemiologickej situácii na svojom území, ako aj o opatreniach prijatých na zamedzenie ďalšieho šírenia vysokopatogénnej aviárnej influenzy. Komisia tieto informácie vyhodnotila. Na základe tohto hodnotenia a v záujme ochrany štatútu zdravia zvierat v Únii by už nemal byť povolený vstup do Únie, pokiaľ ide o zásielky hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri z oblastí, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia zavedené veterinárnymi orgánmi Kanady, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických z dôvodu nedávneho výskytu ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(20)

Spojené kráľovstvo okrem toho predložilo aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území v súvislosti so šiestimi potvrdenými výskytmi ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny: jedno ohnisko sa nachádza v blízkosti lokality Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a jeho výskyt bol potvrdený 8. decembra 2021, jedno sa nachádza v blízkosti lokality Romsey, Test Valley, Hampshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a jeho výskyt bol potvrdený 30. decembra 2021, dve ohniská sa nachádzajú v blízkosti lokality Tattenhall, Cheshire West and Chester, Cheshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a ich výskyt bol potvrdený 13. januára 2022, jedno ohnisko sa nachádza v blízkosti lokality Crewe, Cheshire East, Cheshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a jeho výskyt bol potvrdený 22. januára 2022 a jedno ohnisko sa nachádza v blízkosti lokality Calveley, Cheshire East, Cheshire, Anglicko, Spojené kráľovstvo a jeho výskyt bol potvrdený 28.januára 2022. Spojené kráľovstvo takisto predložilo informácie o opatreniach, ktoré prijalo na zabránenie ďalšiemu šíreniu tejto choroby. V nadväznosti na výskyt týchto ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy Spojené kráľovstvo s cieľom kontrolovať a obmedziť šírenie tejto choroby zaviedlo politiku likvidácie zvierat. Po zavedení politiky likvidácie zvierat v chovoch hydiny, ktoré boli na jeho území nakazené, Spojené kráľovstvo navyše dokončilo vykonávanie požadovaných opatrení na čistenie a dezinfekciu.

(21)

Komisia vyhodnotila informácie, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo, a dospela k záveru, že ohniská vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny v blízkosti lokality Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, lokality Romsey, Test Valley, Hampshire, lokality Tattenhall, Cheshire West and Chester, Cheshire, lokality Crewe, Cheshire East, Cheshire a lokality Calveley, Cheshire East, Cheshire (všetky v Anglicku v Spojenom kráľovstve) boli odstránené a že už neexistuje žiadne riziko spojené so vstupom komodít z hydiny do Únie z pásiem Spojeného kráľovstva, z ktorých bol v dôsledku výskytu týchto ohnísk pozastavený vstup komodít z hydiny do Únie.

(22)

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(23)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Kanade, Spojenom kráľovstve a v Spojených štátoch amerických, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu a vážne riziko jej rozšírenia do Únie, by zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/404, ktoré sa majú vykonať na základe tohto nariadenia, mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404 sa menia takto:

1.

Príloha V sa mení takto:

a)

Časť 1 sa mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za riadok týkajúci sa pásma CA-2.43 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem CA-2.44 až CA-2.54:

CA

Kanada

CA-2.44

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

26. 4. 2022

 

CA-2.45

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

CA-2.46

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

CA-2.47

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

29. 4. 2022

 

CA-2.48

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

29. 4. 2022

 

CA-2.49

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.50

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.51

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.52

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

CA-2.53

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

CA-2.54

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022“;

 

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.53 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.53

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.80 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.80

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.89 a GB-2.90 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.89

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

GB-2.90

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022“;

v)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.92 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.92

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.94 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.94

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022“;

vii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.120 dopĺňa tento riadok týkajúci sa pásma GB-2.121:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.121

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

7. 5. 2022“;

 

viii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za riadok týkajúci sa pásma US-2.189 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem US-2.190 až US-2.204:

„US

Spojené štáty americké

US-2.190

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

28. 4. 2022

 

US-2.191

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.192

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.193

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.194

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.195

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.196

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.197

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

4. 5. 2022

 

US-2.198

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

5. 5. 2022

 

US-2.199

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

7. 5. 2022

 

US-2.200

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

9. 5. 2022

 

US-2.201

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.202

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.203

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.204

Hydina na reprodukciu iná ako vtáky nadradu bežce a úžitková hydina iná ako vtáky nadradu bežce

BPP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Bežce na reprodukciu a úžitkové bežce

BPR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Hydina určená na zabitie iná ako vtáky nadradu bežce

SP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Vtáky nadradu bežce určené na zabitie

SR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá iné ako vtáky nadradu bežce

DOC

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Jednodňové kurčatá vtákov nadradu bežce

DOR

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 kusov hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HEP

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Násadové vajcia vtákov nadradu bežce

HER

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Menej ako 20 násadových vajec hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

HE-LT20

N, P1

 

10. 5. 2022“;

 

b)

Časť 2 sa mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za opis pásma CA-2.43 dopĺňajú tieto opisy pásiem CA-2.44 až CA-2.54:

„Kanada

CA-2.44

Province of Saskatchewan - Latitude 50.76 Longitude -107.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Swanson

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.45

Province of Alberta - Latitude 52.78 Longitude -112.77

The municipalities involved are:

3km PZ: Edberg

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.46

Province of British Columbia - Latitude 49.97 Longitude -117.87

The municipalities involved are:

3km PZ: Burton

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.47

Province of Ontario - Latitude 44.14 Longitude -79.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantvile, Cedar Valley, Mt Albert, Vivian, West Franklin, Alder, Maple Hill, Raveshoe, Beverley Isles and Brown Hill

CA-2.48

Province of Saskatchewan - Latitude 50.17 Longitude -102.62

The municipalities involved are:

3km PZ: Kipling

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.49

Province of Alberta - Latitude 53.8 Longitude -111.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Boian

10km SZ: Desjarlais and Willingdon

CA-2.50

Province of Alberta - Latitude 52.84 Longitude -110.74

The municipalities involved are:

3km PZ: Greenshields

10km SZ: Wainwright and Heath

CA-2.51

Province of Alberta - Latitude 49.89 Longitude -112.7

The municipalities involved are:

3km PZ: Iron Springs

10km SZ: Tennion and Picture Butte

CA-2.52

Province of Ontario - Latitude 43.67 Longitude -80.36

The municipalities involved are:

3km PZ: Shiloh, Speedside and Oustic

10km SZ: Living Springs, Belwood, Simpson Corner, Orton, Shands, Spier, Fergus, Elora, Ennotville, Ponsonby, Armstrong Mills, Marden, Centre Inn, Brucedale and Everton

CA-2.53

Province of Ontario - Latitude 43.63 Longitude -80.03

The municipalities involved are:

3km PZ: Acton

10km SZ: Rockwood, Halton Hills, Silver Creek, Limehouse, Ashgrove, Speyside, Scotch Block and Eden Mills

CA-2.54

Province of Quebec - Latitude 45.07 Longitude -74.17

The municipalities involved are:

3km PZ: Smellie, Kelvingrove, Athelstan and Huntingdon

10km SZ: Maplemore, Rivière-La-Guerre, Delmont, Sainte-Barbe, Godmanchester, Dewittville, Powerscourt, Elgin, Herdman and Hinchinbrooke“;

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za opis týkajúci sa pásma GB-2.120 dopĺňa tento opis týkajúci sa pásma GB-2.121:

„Spojené kráľovstvo

GB-2.121

Near Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, England.

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.03 and W1.04.“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za opis pásma US-2.189 dopĺňajú tieto opisy pásiem US-2.190 až US-2.198:

„Spojené štáty americké

US-2.190

State of Wisconsin

Barron 02

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.8830175°W 45.5340640°N).

US-2.191

State of Minnesota

Lyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.9183973°W 44.6238699°N).

US-2.192

State of Pennsylvania

Berks 01

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9875296°W 40.6116768°N).

US-2.193

State of Pennsylvania

Berks 02

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9856461°W 40.6145163°N).

US-2.194

State of South Dakota

Beadle 04

Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9164573°W 44.4174134°N).

US-2.195

State of Wisconsin

Barron 04

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.0276798°W 45.4183522°N).

US-2.196

State of Wisconsin

Barron 05

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.9195492°W 45.5272557°N).

US-2.197

State of South Dakota

Day County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8594178°W 45.6455551°N).

US-2.198

State of Washington

Pacific County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 124.0373396°W 46.7977945°N).

US-2.199

State of Wisconsin

Barron 06

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7397557°W 45.4414190°N).

US-2.200

State of Idaho

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.6103676°W 43.5986509°N).

US-2.201

State of Minnesota

Crow Wing County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.2433111°W 46.2927569°N).

US-2.202

State of Pennsylvania

Berks 04

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9854210°W 40.6005765°N).

US-2.203

State of Pennsylvania

Berks 05

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9903955°W 40.6057075°N).

US-2.204

State of Pennsylvania

Lancaster 08

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4683916°W 40.2771839°N).“

2.

V prílohe XIV sa časť 1 mení takto:

i)

V zápise týkajúcom sa Kanady sa za riadok týkajúci sa pásma CA-2.43 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem CA-2.44 až CA-2.54:

CA

Kanada

CA-2.44

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

26. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

26. 4. 2022

 

CA-2.45

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

28. 4. 2022

 

CA-2.46

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

28. 4. 2022

 

CA-2.47

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

29. 4. 2022

 

CA-2.48

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

29. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

29. 4. 2022

 

CA-2.49

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.50

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.51

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

2. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

2. 5. 2022

 

CA-2.52

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

CA-2.53

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

CA-2.54

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022“;

 

ii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.53 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.53

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

8. 12. 2021

11. 5. 2022“;

iii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.80 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.80

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

30. 12. 2021

11. 5. 2022“;

iv)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásiem GB-2.89 a GB-2.90 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.89

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

GB-2.90

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

13. 1. 2022

11. 5. 2022“;

v)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.92 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.92

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

22. 1. 2022

11. 5. 2022“;

vi)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa riadky týkajúce sa pásma GB-2.94 nahrádzajú takto:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.94

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

28. 1. 2022

11. 5. 2022“;

vii)

V zápise týkajúcom sa Spojeného kráľovstva sa za riadok týkajúci sa pásma GB-2.120 dopĺňa tento riadok týkajúci sa pásma GB-2.121:

„GB

Spojené kráľovstvo

GB-2.121

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

7. 5. 2022“

 

viii)

V zápise týkajúcom sa Spojených štátov amerických sa za riadok týkajúci sa pásma US-2.189 dopĺňajú tieto riadky týkajúce sa pásiem US-2.190 až US-2.204:

„US

Spojené štáty americké

US-2.190

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

28. 4. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

28. 4. 2022

 

US-2.191

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.192

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.193

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.194

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.195

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.196

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

3. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

3. 5. 2022

 

US-2.197

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

4. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

4. 5. 2022

 

US-2.198

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

5. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

5. 5. 2022

 

US-2.199

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

7. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

7. 5. 2022

 

US-2.200

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

9. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

9. 5. 2022

 

US-2.201

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.202

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.203

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

10. 5. 2022

 

US-2.204

Čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky nadradu bežce

POU

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z vtákov nadradu bežce

RAT

N, P1

 

10. 5. 2022

 

Čerstvé mäso z pernatej zveri

GBM

P1

 

10. 5. 2022“.

 


ROZHODNUTIA

20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/47


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/793

zo 16. mája 2022

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 27. júna 2014 a nadobudla platnosť 1. júla 2016.

(2)

Podľa článku 406 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

Na uľahčenie uplatňovania dohody sa zmluvné strany dohodli vypracovať program pridruženia, ktorý bude obsahovať zoznam priorít pre ich spoločné úsilie podľa jednotlivých odvetví.

(4)

Rada pre pridruženie má prijať odporúčanie o programe pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027 písomným postupom.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Rade pre pridruženie, keďže program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027 bude základom programovania v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/947 (2).

(6)

Pozícia Únie v Rade pre pridruženie by preto mala byť založená na pripojenom návrhu odporúčania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027, je založená na návrhu odporúčania Rady pre pridruženie, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. mája 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/947 z 9. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa, mení a zrušuje rozhodnutie č. 466/2014/EÚ a zrušuje nariadenie (EÚ) 2017/1601 a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Ú. v. EÚ L 209, 14.6.2021, s. 1).


NÁVRH

ODPORÚČANIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A GRUZÍNSKOM č. 1/2022

z ...

o programe pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A GRUZÍNSKOM,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 27. júna 2014 a nadobudla platnosť 1. júla 2016.

(2)

Podľa článku 406 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

Podľa článku 420 ods. 1 dohody majú zmluvné strany prijať všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z dohody, a zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele stanovené v dohode.

(4)

V článku 11 rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie sa stanovuje možnosť prijímať rozhodnutia a vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

(5)

Únia a Gruzínsko sa dohodli na upevnení svojho partnerstva schválením súboru priorít na roky 2021 – 2027 (ďalej len „program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027“) pre spoločnú prácu pri dosahovaní cieľov politického pridruženia a hospodárskej integrácie, ako sú stanovené v dohode.

(6)

Zmluvné strany dohody sa dohodli na znení programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027, ktorým sa podporí vykonávanie dohody so zameraním spolupráce na všeobecne identifikované spoločné záujmy,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Článok 1

Rada pre pridruženie odporúča, aby zmluvné strany vykonávali program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021-2027 uvedený v prílohe (2).

Článok 2

Program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom na roky 2021 – 2027 uvedený v prílohe nahrádza program pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom, ktorý bol prijatý 20. novembra 2017.

Článok 3

Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Tbilisi [deň mesiac rok]

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Pozrite dokument ST 8327/22 ADD 2 na https://register.consilium.europa.eu.


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/51


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/794

zo 16. mája 2022,

ktorým sa vymenúva jeden člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Estónskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/853 z 21. mája 2019, ktorým sa určuje zloženie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na návrh estónskej vlády,

po porade s Európskou komisiou,

keďže:

(1)

Podľa článku 300 ods. 2 zmluvy sa Hospodársky a sociálny výbor skladá zo zástupcov organizácií zamestnávateľov, zástupcov organizácií zamestnancov a iných zástupcov občianskej spoločnosti, najmä zo sociálno-ekonomických, občianskych, profesijných a kultúrnych oblastí.

(2)

Rada prijala 2. októbra 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/1392 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2020 do 20. septembra 2025.

(3)

V dôsledku úmrtia pani Aije MAASIKASOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

(4)

Estónska vláda navrhla pani Kaiu VASKOVÚ, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (generálna tajomníčka a právna poradkyňa Nezávislej únie námorníkov Estónska), za členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2025,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pani Kaia VASK, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (generálna tajomníčka a právna poradkyňa Nezávislej únie námorníkov Estónska), sa vymenúva za členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2025.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. mája 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 27.5.2019, s. 15.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1392 z 2. októbra 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2020 do 20. septembra 2025 a zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2020 do 20. septembra 2025, prijaté 18. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 322, 5.10.2020, s. 1).


20.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/53


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/795

z 10. septembra 2021

o štátnej pomoci v prospech spoločnosti Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC), ktorú poskytlo Taliansko

[oznámené pod číslom C(2021) 6659]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní dotknutých strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1), a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

V dňoch 5., 12. a 15. mája 2017 letecké spoločnosti Ryanair Ltd (ďalej len „Ryanair“), Adria Airways d.o.o. (ďalej len „Adria“) a IAG International Airlines Group S.A. (ďalej len „IAG“) (spolu ďalej len „sťažovatelia“) predložili Komisii tri formálne sťažnosti, v ktorých tvrdili, že Taliansko poskytlo neoprávnenú a nezlučiteľnú štátnu pomoc spoločnosti Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (ďalej len „Alitalia“). Sťažovatelia uviedli, že 2. mája 2017 talianske orgány poskytli spoločnosti Alitalia pomoc na zvýšenie likvidity vo forme úveru vo výške 600 miliónov EUR (ďalej len „počiatočný úver“). Sťažovatelia tvrdili, že tento počiatočný úver predstavoval neoprávnenú a nezlučiteľnú štátnu pomoc.

(2)

Dňa 14. júna 2017 Komisia postúpila sťažnosti talianskym orgánom a požiadala ich, aby objasnili otázky predložené v týchto sťažnostiach. Talianske orgány odpovedali na túto žiadosť 18. júla 2017 a Komisia túto odpoveď postúpila sťažovateľom 30. novembra 2017.

(3)

V dňoch 20. júna, 12. septembra a 16. októbra 2017 spoločnosť IAG predložila dodatočné informácie a aktualizácie týkajúce sa rozšírenia siete trás spoločnosti Alitalia po poskytnutí počiatočného úveru.

(4)

Dňa 30. októbra 2017 spoločnosť Adria predložila informácie o tom, že zákonným dekrétom č. 148 zo 16. októbra 2017 o „naliehavých ustanoveniach týkajúcich sa finančných záležitostí a neodkladných potrieb“ (2) (ďalej len „zákonný dekrét č. 148/2017“) sa stanovilo poskytnutie dodatočného úveru vo výške 300 miliónov EUR spoločnosti Alitalia (ďalej len „dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR“), čím sa celková výška úveru zvýšila na 900 miliónov EUR (počiatočný úver a dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR, spolu ďalej len „dva štátne úvery“).

(5)

Komisia zaslala talianskym orgánom 21. decembra 2017 žiadosť o informácie, na ktorú odpovedali 24. januára 2018.

(6)

Dňa 23. januára 2018 Taliansko notifikovalo dva štátne úvery ako pomoc na záchranu v zmysle usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (3) (ďalej len „usmernenia o záchrane a reštrukturalizácii“).

(7)

Listom z 23. apríla 2018 Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať konanie v zmysle článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) v súvislosti s dvomi štátnymi úvermi.

(8)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“) bolo 20. júla 2018 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania.

(9)

Komisia dostala pripomienky od Talianska listami z 25. mája 2018 a 25. septembra 2018 a od týchto troch zainteresovaných strán: i) Aegean Airlines S.A. (ďalej len „Aegean“), ii) zainteresovaná strana, ktorá požiadala o utajenie svojej identity podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 (4) (ďalej len „anonymná zainteresovaná strana“) a iii) Ryanair. V dňoch 15. novembra 2018 a 17. januára 2019 Komisia zaslala pripomienky týchto troch zainteresovaných strán talianskym orgánom a vyzvala ich, aby predložili svoje pripomienky, pričom tak urobili listom z 20. marca 2019.

(10)

Komisia požiadala talianske orgány o ďalšie objasnenia 17. septembra 2018, 23. novembra 2018, 6. a 11. decembra 2018, 26. februára 2019, 10. mája 2019 a 2. júla 2019. V dňoch 19. septembra 2019 a 28. októbra 2019 Komisia zaslala pripomienky týkajúce sa chýbajúcich odpovedí na žiadosť o informácie z 2. júla 2019.

(11)

Talianske orgány poskytli Komisii ďalšie pripomienky a informácie 1. októbra 2018, 9. a 27. novembra 2018, 17. decembra 2018, 25. januára 2019, 11. februára 2019, 1. a 18. apríla 2019, 15. mája 2019, 3. a 12. júna 2019, 9. júla 2019, 6. augusta 2019, 2. októbra 2019, 17. októbra 2019 a 19. novembra 2019.

(12)

Útvary Komisie sa pri niekoľkých príležitostiach stretli s talianskymi orgánmi vrátane týchto dátumov: 15. júna 2017, 26. júla 2017, 9. februára 2018, 13. apríla 2018, 27. septembra 2018, 14. novembra 2018, 14. decembra 2018, 16. januára 2019, 20. februára 2019, 21. februára 2019, 9. apríla 2019, 20. júna 2019, 26. júla 2019 a 27. septembra 2019.

(13)

Komisia sa stretla aj so spoločnosťami Alitalia (21. februára 2019 a 9. apríla 2019), Aegean (10. januára 2019) a s anonymnou zainteresovanou stranou (21. marca 2019).

(14)

Dňa 7. marca 2019 spoločnosť Adria (5) predložila ďalšiu sťažnosť, v ktorej tvrdila, že odloženie dátumov splatnosti dvoch štátnych úverov predstavovalo neoprávnenú a nezlučiteľnú pomoc. Dňa 22. marca 2019 Komisia postúpila túto sťažnosť talianskym orgánom a požiadala ich, aby objasnili otázky predložené v tejto sťažnosti. Taliansko odpovedalo na túto žiadosť 6. augusta 2019.

2.   OPIS DVOCH ŠTÁTNYCH ÚVEROV A SÚVISIACICH SKUTOČNOSTÍ

2.1.   Dva štátne úvery poskytnuté talianskym štátom

(15)

Dňa 23. apríla 2018 Komisia začala formálne vyšetrovacie konanie vo vzťahu k dvom štátnym úverom (ďalej len „opatrenie“).

(16)

Počiatočný úver bol stanovený v zákonnom dekréte č. 55 z 2. mája 2017 o „naliehavých opatreniach na zabezpečenie kontinuity služieb poskytovaných spoločnosťou Alitalia S.p.A.“ (6) (ďalej len „zákonný dekrét č. 55/2017“). Spoločnosť Alitalia S.p.A bola 2. mája 2017 uvedená do mimoriadnej správy (pozri odôvodnenie 41).

(17)

V článku 1 zákonného dekrétu č. 55/2017 sa stanovuje, že „s cieľom predísť prerušeniu služieb poskytovaných spoločnosťou Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. v mimoriadnej správe, pre vnútroštátne a medzinárodné letecké spojenia vrátane tých, ktoré majú záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v zmysle platných európskych právnych predpisov, s prihliadnutím na sociálne problémy a vážne nepríjemnosti pre používateľov, ktoré by takéto prerušenie spôsobilo, sa týmto poskytuje za odplatu financovanie vo výške šesťsto miliónov EUR na obdobie šiestich mesiacov […] v prospech spoločnosti Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A v mimoriadnej správe, ktoré sa má použiť na bezprostredné potreby riadenia tejto spoločnosti a iných spoločností skupiny, ktoré sú predmetom mimoriadneho správneho konania […]“. Hoci sa v právnych predpisoch o poskytovaní pomoci odkazuje na opatrenie ako na „financovanie“ a Taliansko a spoločnosť Alitalia neuzavreli zmluvu o úvere, Komisia používa výraz „úver“ na označenie opatrenia, keďže financovanie bolo splatné s úrokmi.

(18)

Štát poskytol počiatočný úver s úrokovou sadzbou na úrovni šesťmesačnej sadzby EURIBOR plus 1 000 bázických bodov, ktorý mal byť splatený do šiestich mesiacov od prvej úhrady v rámci vyplatenia úveru, t. j. do 5. novembra 2017. Počiatočný úver mal prednosť pred splatením akéhokoľvek iného dlhu, ktorý spoločnosti Alitalia vznikol počas mimoriadneho správneho konania.

(19)

Taliansko najskôr predĺžilo splatnosť počiatočného úveru o šesť mesiacov do 5. mája 2018, a to zákonným dekrétom č. 148/2017; následne zákonom č. 172 zo 4. decembra 2017 (7) (ďalej len „zákon č. 172/2017“) predĺžilo splatnosť do 30. septembra 2018. Ďalšie predĺženie počiatočného úveru do 15. decembra 2018 bolo stanovené zákonným dekrétom č. 38/2018 z 27. apríla 2018. Tento dátum splatnosti bol následne niekoľkokrát zmenený (pozri oddiel 2.2.1).

(20)

Dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR poskytlo Taliansko zákonným dekrétom č. 148/2017, čím sa štátne financovanie zvýšilo na 900 miliónov EUR. V článku 12 ods. 2 zákonného dekrétu č. 148/2017 sa stanovilo, že „s cieľom zaručiť plnenie prepravných záväzkov prevzatých mimoriadnou správou do dátumu odčlenenia podniku bez prerušenia kontinuity leteckej dopravnej služby a zabezpečiť pravidelné poskytovanie vnútroštátnych a medzinárodných leteckých spojení vykonávaných podnikmi uvedenými v odseku 1 až do dokončenia postupu odčlenenia podniku, ktorý sa má vymedziť a vykonať, sa výška financovania …. zvýši o 300 miliónov EUR, ktoré budú poskytnuté v roku 2018“. Keďže dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR bol poskytnutý ako navýšenie počiatočného úveru, uplatňovali sa rovnaké podmienky ako v prípade pôvodného úveru vrátane úrokovej sadzby, s výnimkou splatnosti úveru. Splatnosti oboch úverov boli neskôr zosúladené (oddiel 2.2.1).

(21)

Podľa zákonného dekrétu č. 148/2017 mal štát vyplatiť spoločnosti Alitalia dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR v roku 2018, ktorý mal byť splatený do 31. decembra 2018. Uvedeným zákonným dekrétom sa zároveň predĺžila lehota na dokončenie postupu verejného obstarávania (pozri oddiel 2.6) do 30. apríla 2018 s cieľom umožniť predaj obchodného komplexu spoločnosti Alitalia.

2.2.   Harmonogram vyplatenia dvoch štátnych úverov

(22)

Počiatočný úver a dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR boli poskytnuté legislatívnymi aktmi a mali byť vyplatené po prijatí dekrétu ministra hospodárskeho rozvoja spolu s ministrom hospodárstva a financií. Podľa týchto legislatívnych aktov boli dva štátne úvery financované z rozpočtu prideleného ministrovi hospodárskeho rozvoja.

(23)

Podľa zákonného dekrétu č. 55/2017 bol počiatočný úver poskytnutý s cieľom predísť prerušeniu medzinárodných aj vnútroštátnych letov spoločnosti Alitalia počas mimoriadnej správy vrátane letov patriacich pod záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme spoločnosti Alitalia vzhľadom na vážne sociálne problémy a vážne nepríjemnosti pre používateľov, ktoré by spôsobilo prerušenie letov spoločnosti Alitalia.

(24)

Pôvodný úver mal byť vyplatený dekrétom ministra hospodárskeho rozvoja spolu s ministrom hospodárstva a financií do piatich dní od uvedenia spoločnosti Alitalia do mimoriadnej správy a mal sa použiť pre naliehavé prevádzkové potreby tejto spoločnosti a iných spoločností skupiny, ktoré sú predmetom mimoriadneho správneho konania. Naliehavé prevádzkové potreby zahŕňali aj potreby súvisiace s medzinárodnými systémami používanými na urovnanie hospodárskych vzťahov s dopravcami.

(25)

Dňa 4. mája 2017 mimoriadni komisári spoločnosti Alitalia požiadali o naliehavé predčasné čerpanie vo výške 240 miliónov EUR z úveru vo výške 600 miliónov EUR. Podľa talianskych orgánov sa tak stalo predovšetkým s cieľom i) predísť vyčerpaniu peňažných prostriedkov potrebných na vykonávanie obchodných činností spoločnosti Alitalia v dňoch bezprostredne nasledujúcich po začatí mimoriadneho správneho konania a ii) umožniť spoločnosti Alitalia zaplatiť zábezpeku požadovanú Medzinárodným združením leteckých prepravcov („IATA“). Bez uhradenia zábezpeky hrozilo, že spoločnosť Alitalia nebude mať prístup k systémom (8) spravovaným združením IATA, ktoré sú nevyhnutné pre kontinuitu činností. Táto zábezpeka bola uhradená v máji 2017.

(26)

V októbri 2017 bola spoločnosti Alitalia uvoľnená druhá splátka pôvodného úveru vo výške 360 miliónov EUR. Podľa talianskych orgánov bola poskytnutá na žiadosť mimoriadnych komisárov s cieľom poskytnúť spoločnosti Alitalia potrebné finančné prostriedky na zachovanie pravidelných letov až do dokončenia odčlenenia príslušných obchodných činností.

(27)

Podľa zákonného dekrétu č. 148/2017, ktorým sa poskytol dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR, bol úver schválený s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť Alitalia a ďalšie spoločnosti skupiny mohli bez prerušenia plniť svoje záväzky týkajúce sa letových služieb až do predaja obchodných činností spoločnosti Alitalia.

(28)

Zákonný dekrét č. 148/2017 bol zmenený na zákon zákonom č. 172/2017. V tomto zákone sa uvádzalo, že rozšírenie úveru bolo nevyhnutné na zabezpečenie splnenia prepravných záväzkov spoločnosti Alitalia.

(29)

Dodatočný úver vo výške 300 miliónov EUR bol spoločnosti Alitalia vyplatený 15. januára 2018.

2.2.1.   Zosúladenie splatnosti dvoch štátnych úverov

(30)

Dňa 27. apríla 2018 sa zákonným dekrétom č. 38/2018 stanovilo ďalšie predĺženie počiatočného úveru do 15. decembra 2018. Týmto zákonným dekrétom sa zároveň uvedený dátum stanovil ako nový dátum splatnosti dodatočného úveru vo výške 300 miliónov EUR, čím sa zosúladila splatnosť pôvodného úveru a dodatočného úveru vo výške 300 miliónov EUR.

(31)

Dňa 14. decembra 2018 sa zákonným dekrétom č. 135/2018 stanovila splatnosť dvoch štátnych úverov na tridsať dní od nadobudnutia účinnosti predaja aktív spoločnosti Alitalia, v každom prípade najneskôr do 30. júna 2019.

2.2.2.   Ustanovenia zákonného dekrétu o raste

(32)

Dňa 30. apríla 2019 Taliansko prijalo zákonný dekrét č. 34 o „naliehavých opatreniach pre hospodársky rast a riešenie špecifických krízových situácií“ (9) (ďalej len „zákonný dekrét o raste“), v ktorom sa stanovuje:

a)

odstránenie nadradenosti dvoch štátnych úverov nad akýmkoľvek iným dlhom, ktorý spoločnosti Alitalia vznikne v rámci mimoriadnej správy;

b)

predĺženie splatnosti dvoch štátnych úverov až do predaja aktív spoločnosti Alitalia mimoriadnou správo