ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 121

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
22. apríla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/662 z 21. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/663 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/761, pokiaľ ide o colnú kvótu na hovädzie mäso vysokej kvality z Paraguaja

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/664 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladá konečné ochranné opatrenie týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/665 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/666 z 12. apríla 2022, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a piati náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Portugalskou republikou

36

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/667 z 21. apríla 2022 o opatrení pomoci v podobe všeobecného programu podpory Africkej únie v rámci Európskeho mierového nástroja na obdobie rokov 2022 – 2024

38

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/668 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu vojenských jednotiek, ktoré cvičí výcviková misia EÚ v Mozambiku

44

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/669 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme

45

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/662

z 21. apríla 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 401/2013 z 2. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a o zrušení nariadenia (ES) č. 194/2008 (1), a najmä na jeho článok 4i,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 2. mája 2013 prijala nariadenie (EÚ) č. 401/2013.

(2)

Rada preskúmala zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013. Na základe tohto preskúmania by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa deviatich osôb zaradených na zoznam.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 401/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 1.


PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) č. 401/2013, v prílohe IV, v oddiele „A. Fyzické osoby podľa článku 4a“ sa záznamy č. 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 a 38 nahrádzajú týmito záznamami:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„15.

Min Aung Hlaing

Dátum narodenia: 3. júla 1956

Miesto narodenia: Tavoy, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Národné identifikačné číslo: 12/SAKHANA(N)020199

Pohlavie: muž

Min Aung Hlaing je od roku 2011 hlavný veliteľ Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je predsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Min Aung Hlaing sa 1. augusta 2021 vyhlásil za „predsedu vlády“. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku/Barme prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. NDSC 31. januára 2022 na žiadosť Mina Aunga Hlainga formálne predĺžila výnimočný stav do 31. júla 2022.

Tým, že v rámci svojej osoby sústreďuje všetky právomoci, je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing ako predseda rady SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako predseda SAC je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

OSN a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Min Aung Hlaing za toto závažné porušovanie práv Rohingov priamu zodpovednosť.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Dátum narodenia: 24. mája 1951

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Myint Swe je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a do 1. februára 2021 bol nimi vymenovaným viceprezidentom. 1. februára sa Myint Swe spolu s ďalšími členmi Tatmadaw zúčastnil zasadnutia Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Zasadnutie rady NDSC bolo protiústavné, keďže sa ho nezúčastnili jej civilní členovia. Myint Swe bol na tomto zasadnutí vyhlásený za úradujúceho prezidenta. Myint Swe následne vyhlásil výnimočný stav a legislatívne, výkonné a súdne právomoci odovzdal hlavnému veliteľovi obranných síl generálovi Minovi Aungovi Hlaingovi. Pri vyhlásení výnimočného stavu nebol dodržaný náležitý postup, keďže podľa ústavy môže výnimočný stav vyhlásiť iba prezident. Myint Swe 31. januára 2022 schválil predĺženie výnimočného stavu do 31. júla 2022.

Tým, že prijal svoje menovanie za úradujúceho prezidenta a preniesol legislatívne, súdne a výkonné právomoci na hlavného veliteľa, prispel Myint Swe k zvrhnutiu demokraticky zvolenej vlády a nesie preto zodpovednosť za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

22.3.2021

17.

Soe Win

Dátum narodenia: 1. marca 1960

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Soe Win je od roku 2011 zástupca hlavného veliteľa Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je podpredsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Soe Win sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako zástupca hlavného veliteľa ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Soe Win zodpovednosť za toto závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Dátum narodenia: 4. alebo 5. mája 1961

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generál Mya Tun Oo je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). 1. februára 2021 bol vymenovaný za ministra obrany a je členom Štátnej administratívnej rady (SAC).

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Mya Tun Oo sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. Generál Mya Tun Oo je ako člen NDSC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedá za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako člen SAC je generál Mya Tun Oo priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv. Okrem toho ako minister obrany nesie Mya Tun Oo zodpovednosť za útoky vojenských síl v Kajaskom štáte 25. decembra 2021, pri ktorých zahynulo viac ako 30 ľudí vrátane detí a humanitárnych pracovníkov, ako aj za masové zabíjanie a mučenie civilistov v celom Mjanmarsku. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku/Barme.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Mya Tun Oo bol od augusta 2016 do svojho vymenovania za ministra obrany náčelníkom ústredného štábu Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), čo je v rámci ozbrojených síl tretia najvyššia pozícia. V rámci tejto funkcie vykonával dohľad nad vojenskými operáciami v Jakchainskom štáte a koordinoval rozličné ozbrojené sily vrátane pozemných, námorných a vzdušných síl, ako aj použitie delostrelectva. Je preto zodpovedný za uvedené závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Dátum narodenia: 23. júla 1964

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko/Barma

Pohlavie: muž

Generál Maung Maung Kyaw je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a členom Štátnej administratívnej rady (SAC). Od roku 2018 do januára 2022 pôsobil ako hlavný veliteľ Mjanmarských vzdušných síl. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Generál Maung Maung Kyaw je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako člen SAC je generál Maung Maung Kyaw za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv priamo zodpovedný. Okrem toho bol ako bývalý veliteľ Mjanmarských vzdušných síl priamo zodpovedný za bombové útoky v Kajaskom štáte v decembri 2021, ktoré boli zamerané na civilné obyvateľstvo a vyžiadali si vysoký počet obetí. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Dátum narodenia: december 1948;

Miesto narodenia: Kyee Nee Village, Chauk Township, oblasť Magway, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Adresa: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing je ministrom vlády zväzovej republiky, ktorý riadi Úrad vlády tejto republiky (2). V období od 2. februára 2021 do 1. augusta 2021 bol ministrom informácií. Bol vymenovaný za predsedu Štátnej správnej rady (SAC), ktorá od 2. februára 2021 prevzala v tomto štáte právnu, výkonnú a súdnu právomoc. Ako minister informácií zodpovedá za médiá vlastnené štátom (MWD, MRTV, noviny Myanmar Alin, Kyemon a Global New Light of Myanmar, ako aj tlačovú agentúru Myanmar News Agency (MNA) a Mjanmarské digitálne spravodajstvo), a teda za vysielanie a uverejňovanie oficiálnych správ. Počas svojej funkcie ministra informácií, sa v novinách uverejňovalo mnoho článkov na podporu ozbrojených síl, a preto zodpovedá za propagandu junty a šírenie dezinformácií prostredníctvom štátnych médií, ktoré neprinášajú presné správy. Priamo zodpovedá za rozhodnutia, ktoré viedli k tvrdým zákrokom voči mjanmarským médiám. Patria medzi ne pokyny, ktorými sa nezávislým médiám nariadilo nepoužívať termíny „prevrat“, „vojenský režim“ a „junta“ a ktoré viedli k zákazu piatich lokálnych spravodajských kanálov v tejto krajine. Jeho kroky, politiky a činnosti v predchádzajúcej i terajšej funkcii člena vlády podkopávajú demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Dátum narodenia: 29. marca 1960

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Soe Htut je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je tiež členom Štátnej správnej rady (SAC) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu.

Soe Htut bol vymenovaný za ministra vnútra 1. februára 2021. Soe Htut sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a na základe jeho členstva v SAC podkopávajú jeho činnosti a politiky demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

Minister vnútra je zodpovedný za mjanmarské policajné sily, hasičský zbor a väzenskú službu. Do pôsobnosti ministerstva vnútra patrí štátna bezpečnosť a verejný poriadok. Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustila mjanmarská polícia od vojenského prevratu 1. februára 2021, vrátane zabíjania civilistov a neozbrojených demonštrantov, porušovania slobody združovania a pokojného zhromažďovania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania lídrov opozície a pokojných demonštrantov a porušovania slobody prejavu.

Okrem toho je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. Je tiež priamo zodpovedný za represívne rozhodnutia, ktoré prijala SAC vrátane právnych predpisov, ktorými sa porušujú ľudské práva a obmedzujú slobody občanov Mjanmarska, a za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú mjanmarské bezpečnostné sily.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Dátum narodenia: 30. apríla 1963

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko;

Pohlavie: muž

Generálporučík Tun Tun Naung je príslušníkom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a predtým bol veliteľom. Je ministrom pohraničných vecí a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). V roku 2013 bol veliteľom severného veliteľstva Mjanmarských ozbrojených síl, ktorý dohliadal na konflikt barmskej armády s Armádou kačjinskej nezávislosti. Mjanmarské jednotky pod jeho velením v tomto konflikte závažne porušovali ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. V roku 2017 bol Tun Tun Naung veliteľom 1. úradu špeciálnych operácií. Jednotky pod jeho velením sa dopúšťali násilností a závažného porušovania ľudských práv voči etnickým menšinám v Jakchainskom štáte počas čistiek zameraných proti Rohingom. Uvedené operácie sa začali 25. augusta 2017 a zahŕňali svojvoľné zabíjanie, fyzické zneužívanie, mučenie, sexuálne násilie a zadržiavanie Rohingov. Tun Tun Naung je ako veliteľ v rokoch 2013 a 2017 zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv spáchané v Mjanmarsku/Barme.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. Počas uvedených udalostí prijal Tun Tun Naung 1. februára 2021 funkciu ministra pohraničných vecí vo vláde zväzovej republiky, a tým aj miesto v Národnej obrannej a bezpečnostnej rade (NDSC). Tun Tun Naung sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a ako člen vlády zväzovej republiky a minister pohraničných vecí je Tun Tun Naung zodpovedný za činnosti podkopávajúce demokraciu a právny štát v Mjanmarsku a za činnosti, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť a stabilitu krajiny.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Dátum narodenia: 31. júla 1957;

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma;

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko;

Pohlavie: muž;

Číslo cestovného pasu: DM001478 (Mjanmarsko/Barma) vydaný 10. septembra 2012, platný do 9. septembra 2022;

Národné identifikačné číslo: 12DAGANA011336

Win Shein je ministrom plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky, ktorého 1. februára 2021 vymenoval hlavný veliteľ Min Aung Hlaing. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na Mina Aunga Hlainga.

Prijatím funkcie ministra plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky a prostredníctvom svojej dôležitej úlohy v hospodárskych politikách režimu je Win Shein zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

21.6.2021“


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/663

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/761, pokiaľ ide o colnú kvótu na hovädzie mäso vysokej kvality z Paraguaja

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 prvý odsek písmeno a),

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/761 (2) sa stanovujú pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót na poľnohospodárske výrobky spravovaných v systéme dovozných a vývozných licencií, nahrádza a zrušuje sa určitý počet aktov, ktorými sa tieto kvóty otvorili, a stanovujú sa v ňom osobitné pravidlá.

(2)

Únia a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie oznámili ostatným členom Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), že ich súčasné úrovne prístupu na trhy zostanú zachované tak, že si Únia a Spojené kráľovstvo proporčne rozdelia colné kvóty Únie. Metodika uvedeného rozdelenia, ako aj nové objemy pre EÚ27, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 (3).

(3)

Avšak Colné kvóty Únie ktoré nie sú súčasťou listiny WTO pre Úniu, nemali byť rozdelené.

(4)

Napriek tomu dovozná colná kvóta vo výške 1 000 ton, otvorená na základe nariadenia Rady (ES) č. 1149/2002 (4) a vyjadrená ako hmotnosť výrobku, z vysokokvalitného čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa, ktorá nie je súčasťou listiny WTO pre Úniu, bola nariadením (EÚ) 2019/216 nesprávne rozdelená. Jej objem bol chybne znížený s uplatňovaním od 1. januára 2021.

(5)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/111 (5) sa zmenila časť A prílohy k nariadeniu (EÚ) 2019/216 vypustením riadku týkajúceho sa colnej kvóty na mäso vysokej kvality z hovädzieho dobytka, čerstvé, chladené alebo mrazené, pochádzajúce z Paraguaja, zo zoznamu rozdelených kvót.

(6)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/761 treba obnoviť pôvodné množstvo colnej kvóty pre hovädzie mäso vysokej kvality z Paraguaja s poradovým číslom 09.4455.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/761 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/761 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií (Ú. v. EÚ L 185, 12.6.2020, s. 24).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (Ú. v. EÚ L 38, 8.2.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1149/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa pripúšťa autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 13).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/111 z 25. januára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/216, v oblasti colných kvót Únie na hovädzie mäso vysokej kvality z Paraguaja (Ú. v. EÚ L 19, 28.1.2022, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761 sa riadok „Množstvo v kg“ v tabuľke pri colnej kvóte s poradovým číslom 09.4455 nahrádza takto:

Množstvo v kg

1 000 000 kg vykosteného mäsa“


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/664

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladá konečné ochranné opatrenie týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy (1), a najmä na jeho články 16 a 20,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (2), a najmä na jeho články 13 a 16,

keďže:

1.   Kontext

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1013 (3) uložila predbežné ochranné opatrenie na určité výrobky z ocele (ďalej len „predbežné opatrenie“).

(2)

Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1712 (4) a v súlade s ustanoveniami Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (ďalej len „SADC“) a Európskou úniou (5) vylúčila tieto krajiny z uplatňovania ochranného opatrenia.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/159 (6) Komisia uložila na určité výrobky z ocele konečné ochranné opatrenie (ďalej len „konečné ochranné opatrenie“), ktoré pozostáva z colných kvót na určité výrobky z ocele (ďalej len „dotknutý výrobok“) patriace do 26 kategórií výrobkov a ktoré je stanovené na úrovniach zachovávajúcich tradičné obchodné toky v rámci jednotlivých kategórií výrobkov. Clo vo výške 25 % sa uplatňuje iba pri presiahnutí množstvových limitov týchto colných kvót.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1029 (7) Komisia predĺžila platnosť ochranného opatrenia do 30. júna 2024.

(5)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/434 (8) Komisia v nadväznosti na uloženie zákazu dovozu na výrobky z Ruska a Bieloruska upravila rozdelenie objemov kvót v určitých kategóriách výrobkov.

(6)

Určité krajiny, s ktorými Únia podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve (ďalej len „určité krajiny DHP“) (9), boli z uplatňovania konečného opatrenia a jeho následných zmien vrátane predĺženia jeho platnosti vylúčené. Vylúčenie určitých krajín DHP z uplatňovania konečného ochranného opatrenia bolo opodstatnené ustanoveniami článku 33 DHP. Vylúčenie stanovené v DHP však bolo časovo obmedzené a jeho platnosť pre určité krajiny DHP teraz uplynula. Z toho dôvodu a s cieľom plniť si povinnosť doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“) podľa pravidiel WTO by sa rozsah uplatňovania ochranného opatrenia (10) mal rozšíriť na určité krajiny DHP (11).

2.   Analýza

2.1.   Nárast dovozu

(7)

Údaje o dovoze z určitých krajín DHP neboli súčasťou zistenia o náraste dovozu, ku ktorému Komisia dospela v nariadení o konečnom ochrannom opatrení (12). Bolo to v súlade so zásadou súbežnosti (13), podľa ktorej prešetrovací orgán nemôže vo svojej analýze zohľadniť to, či sa v rámci dovozu zvýšil dovoz s pôvodom v krajinách, ktoré sú vylúčené z uplatňovania opatrenia.

(8)

Keďže na dovoz z určitých krajín DHP sa už nemôže uplatňovať vylúčenie podľa DHP, Komisia musí preskúmať pôvodné zistenie týkajúce sa nárastu dovozu, a to tak, že doň začlení údaje o dovoze z určitých krajín DHP.

(9)

V období, ktoré sa posudzovalo v nariadení o konečnom ochrannom opatrení, sa po započítaní objemov dovozu z určitých krajín DHP dovoz vyvíjal tak, ako je znázornené v týchto tabuľkách: v prvej tabuľke je znázornený dovoz dotknutého výrobku (tabuľka 1) a v druhej tabuľke je znázornená ďalšia analýza založená na skupinách výrobkov (tabuľka 2).

Tabuľka 1

Objem dovozu (po započítaní dovozu z určitých krajín DHP) a trhový podiel

 

2013

2014

2015

2016

2017

Posledné obdobie

Dovoz (v tis. ton)

18 454

22 012

26 693

29 283

30 271

31 476

Index 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Trhový podiel

12,78  %

14,48  %

16,97  %

17,97  %

18,19  %

18,88  %

Zdroj: Eurostat a dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie z roku 2018

(10)

V priebehu analyzovaného obdobia došlo k nárastu dovozu v absolútnom vyjadrení o 71 % a k zvýšeniu trhových podielov v relatívnom vyjadrení z 12,78 % na 18,88 % od roku 2013 po posledné obdobie.

Tabuľka 2

Objem dovozu (po započítaní dovozu z určitých krajín DHP) a trhový podiel – podľa skupiny výrobkov

 

2013

2014

2015

2016

2017

Posledné obdobie

Ploché výrobky

 

 

 

 

 

 

Dovoz (v tis. ton)

12 405

14 301

18 509

20 405

20 457

20 342

Index 2013 = 100

100

115

149

165

165

164

Trhový podiel

14,28  %

15,88  %

19,50  %

20,80  %

21,03  %

21,01  %

Dlhé výrobky

 

 

 

 

 

 

Dovoz (v tis. ton)

4 039

5 308

6 042

6 560

6 474

7 913

Index 2013 = 100

100

131

150

162

160

196

Trhový podiel

8,67  %

10,69  %

11,82  %

12,42  %

11,82  %

14,02  %

Rúry

 

 

 

 

 

 

Dovoz (v tis. ton)

2 010

2 403

2 142

2 317

3 339

3 221

Index 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Trhový podiel

20,47  %

20,85  %

19,96  %

20,15  %

25,35  %

25,75  %

Zdroj: Eurostat a dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie z roku 2018

(11)

V období od roku 2013 po posledné obdobie sa dovoz zvýšil vo všetkých troch skupinách výrobkov v absolútnom vyjadrení o 64 % v prípade plochých výrobkov, o 96 % v prípade dlhých výrobkov a o 60 % v prípade rúr. V rovnakom období dovoz vzrástol aj v relatívnom vyjadrení a trhové podiely sa zvýšili zo 14,28 % na 21,01 % pri plochých výrobkoch, z 8,67 % na 14,02 % pri dlhých výrobkoch a z 20,47 % na 25,75 % pri rúrach.

(12)

Komisia preto potvrdila, že po započítaní dovozu z určitých krajín DHP sa dovoz dotknutého výrobku v posudzovanom období zvýšil, a to v absolútnom aj relatívnom vyjadrení. Tento nárast dovozu je v skutočnosti ešte väčší, než Komisia stanovila v nariadení o konečnom ochrannom opatrení. Komisia teda potvrdila zistenia týkajúce sa konečného opatrenia, že došlo k nárastu dovozu dotknutého výrobku a že zistenia ďalej podoprela dodatočná analýza, ktoré sa uskutočnila na úrovni každej z troch skupín výrobkov.

2.2.   Nepredvídaný vývoj

(13)

V odôvodneniach 48 až 62 nariadenia o konečnom ochrannom opatrení (14) Komisia podrobne opísala nepredvídaný vývoj, o ktorom zistila, že viedol k nárastu dovozu.

(14)

Tento nepredvídaný vývoj svojou povahou zahŕňa celý rad činností, udalostí a opatrení, ktoré ovplyvňujú trh s oceľou v celosvetovom meradle. Tým, že sa do analýzy pridajú určité krajiny DHP, ktoré majú na celkovej úrovni svetovej kapacity výroby ocele (15) zanedbateľný podiel, sa preto nezmenia zistenia, ku ktorým v tejto súvislosti Komisia dospela v nariadení o konečnom ochrannom opatrení.

(15)

Zistenia v nariadení o konečnom ochrannom opatrení týkajúce sa nepredvídaného vývoja sa preto potvrdzujú.

2.3.   Hrozba vážnej ujmy, príčinná súvislosť a záujem Únie

(16)

Z pridania dovozu z určitých krajín DHP do analýzy v každom prípade vyplynulo, že nárast dovozu bol na ešte väčšej úrovni než bez započítania dovozu z týchto krajín. Zistenia týkajúce sa hrozby vážnej ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie, ku ktorým sa dospelo v nariadení o konečnom ochrannom opatrení preto platia aj naďalej.

2.4.   Záver

(17)

Vzhľadom na uvedené zistenia Komisia potvrdila, že po zahrnutí dovozu z určitých krajín DPH do analýzy zostávajú pôvodné zistenia týkajúce sa nárastu dovozu, nepredvídaného vývoja, hrozby vážnej ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie platné.

3.   Aktualizácia zoznamu rozvojových krajín, na ktoré sa vzťahujú opatrenia

(18)

Komisia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) 2015/478, pokiaľ ide o rozvojové krajiny, ktoré sú členmi WTO, vypočítala, či by niektorá z určitých krajín DHP prekročila príslušný limit dovozu v každej kategórii výrobkov. Na zaistenie konzistentnosti s prístupom, ktorý sa použil pri v súčasnosti platnom opatrení, Komisia pri výpočte vychádzala z údajov zo súboru údajov týkajúcich sa dovozu v roku 2019.

(19)

Zmeny vo vylúčeniach týkajúcich sa rozvojových krajín sú tieto:

do kategórií výrobkov 8, 9 a 10 sa zahŕňa Južná Afrika.

4.   Úrovne a pridelenie colných kvót

(20)

Z dôvodu zahrnutia dovozu z určitých krajín DHP do opatrenia je nutné v súlade so zásadou súbežnosti zrevidovať úroveň colných kvót pre každú kategóriu výrobkov a pridelenie colných kvót (ak je to náležité) tak, aby objemy dostupných kvót zodpovedali minulým objemom dovozu (16) z krajín, na ktoré sa opatrenie vzťahuje.

(21)

Pokiaľ ide o použitú metodiku, Komisia uplatnila rovnaký postup ako ten, o ktorý sa opierala pri výpočte a prideľovaní kvót v nariadení o konečnom ochrannom opatrení, pričom len aktualizovala údaje, ktoré vyplynuli zo započítania dovozu z určitých krajín DHP.

(22)

Ako základ pre výpočet objemu colných kvót slúžilo referenčné obdobie (konkrétne priemerný dovoz v období 2015 – 2017). Komisia teda prepočítala priemerný objem dovozu v referenčnom období (17) v prípade každej kategórie výrobkov a v náležitých prípadoch započítala dovoz z určitých krajín DHP (18).

(23)

Komisia prepočítala objem colných kvót tak, že k priemernému objemu dovozu v referenčnom období pridala následné zvýšenia kvóty, ku ktorým došlo po uložení konečného ochranného opatrenia (19). Komisia takisto zohľadnila zmeny kvóty, ktoré boli zavedené nariadením (EÚ) 2022/434.

(24)

Pokiaľ ide o obdobia od 1. júla 2022, Komisia pridala v náležitých prípadoch objemy kvóty zodpovedajúce dovozu z určitých krajín DHP.

(25)

V prípade štvrťroka apríl – jún 2022, ktorý prebiehal v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, Komisia prepočítala výšku kvóty, ktorá sa v náležitých prípadoch pridá k objemom kvóty, ktoré boli v prebiehajúcom štvrťroku pôvodne dostupné (20), úmerne za obdobie odo dňa, ku ktorému sa toto nariadenie stáva uplatniteľným (1. mája 2022), do 30. júna 2022, keď sa súčasné obdobie uplatňovania ochranného opatrenia (21) skončí.

(26)

Pokiaľ ide o rozdelenie kvót a s cieľom určiť, či je niektorá z určitých krajín DHP oprávnená na kvótu pre konkrétnu krajinu (22), Komisia pri každej z týchto krajín (23) posúdila, či jej úroveň dovozu predstavuje aspoň 5 % celkového dovozu v referenčnom období (v každej kategórii výrobkov).

(27)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 20, príslušné limity podľa článku 18 nariadenia (EÚ) 2015/478 presahuje len Južná Afrika a z toho dôvodu sa na ňu nevzťahuje výnimka pre rozvojové krajiny. Komisia preto posúdila situáciu Južnej Afriky v troch kategóriách výrobkov, v ktorých sa na ňu vzťahuje opatrenie. Výsledok je nasledovný:

(28)

Kategória 8 sa spravuje ako celok. Južná Afrika preto bude súčasťou celkovej kvóty. K objemom celkovej kvóty v tejto kategórii sa pridá úmerný podiel jej minulých objemov dovozu. V kategóriách 9 a 10 sa Južnej Afrike pridelia kvóty pre konkrétnu krajinu v súlade s jej minulými objemami dovozu.

(29)

Keď sa skončí prebiehajúce revízne prešetrovanie fungovania, ktoré sa začalo 17. decembra 2021, uverejní sa vykonávacie nariadenie, v prílohe ku ktorému sa aktualizujú objemy colných kvót na obdobie začínajúce sa 1. júla 2022. Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 1. mája 2022, aby boli všetky hospodárske subjekty informované v dostatočnom predstihu.

(30)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ochranné opatrenia zriadeného podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/478 a článku 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/755,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2019/159 sa mení takto:

1.

Bod III.2 v prílohe III sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

3.

Text v článku 6 ods. 2 sa nahrádza textom: „Opatrenia uvedené v článku 1 sa nevzťahujú ani na Mozambik.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 16).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1013 zo 17. júla 2018, ktorým sa ukladajú dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 181, 18.7.2018, s. 39).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1712 z 13. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1013, ktorým sa ukladajú dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 286, 14.11.2018, s. 17).

(5)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 3.

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 27) (ďalej len „nariadenie o konečných ochranných opatreniach“).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1029 z 24. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 s cieľom predĺžiť platnosť ochranného opatrenia týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 225 I, 25.6.2021, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/434 z 15. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladá konečné ochranné opatrenie týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 88, 16.3.2022, s. 181).

(9)  Botswana, Eswatini, Fidži, Ghana, Južná Afrika, Kamerun, Lesotho, Namíbia a Pobrežie Slonoviny.

(10)  Neuplatňuje sa to na Mozambik, keďže v prípade Mozambiku sa DHP začala predbežne vykonávať 4. februára 2018. Oslobodenie v rámci DHP preto zostáva v platnosti.

(11)  Určité krajiny DHP sú rozvojovými krajinami a členmi WTO, preto ak sú splnené príslušné podmienky, v súlade s pravidlami EÚ a WTO sa na ne môžu vzťahovať vylúčenia pre „rozvojové krajiny“.

(12)  Pozri odôvodnenia 27 až 47 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/159.

(13)  Správa Odvolacieho orgánu, Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear (Argentína – Ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu obuvi), WT/DS121/AB/R, 14. decembra 1999, ods. 113.

(14)  Ako aj v zisteniach 30 až 36 predbežného opatrenia.

(15)  Pozri napríklad OECD: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021 (OECD: Najnovší vývoj kapacity vývoja ocele, 2021), tabuľku 6. K dispozícii na adrese: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf.

(16)  Okrem liberalizácie a iných zmien kvót, ktoré sa mohli vykonať.

(17)  Pozri odôvodnenie 146 nariadenia o konečnom ochrannom opatrení.

(18)  Komisia upravila objemy len v tých kategóriách, v ktorých sa v referenčnom období zaregistroval dovoz z krajín SADC. Ak sa v referenčnom období z týchto krajín v danej kategórii neuskutočnil žiaden dovoz, objemy colnej kvóty pre takúto kategóriu zostávajú nezmenené.

(19)  Úroveň kvót bola po nadobudnutí účinnosti konečného ochranného opatrenia navýšená o 5 %, a následne sa v dôsledku postupnej liberalizácie vždy 1. júla zvýšila o 3 %.

(20)  Pôvodne dostupné objemy kvóty v tomto štvrťroku boli naposledy vymedzené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2022/434.

(21)  Súčasným obdobím uplatňovania ochranného opatrenia je obdobie od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.

(22)  Pozri odôvodnenie 147 nariadenia o konečnom ochrannom opatrení.

(23)  Ak nie sú pod limitom na vylúčenie rozvojovej krajiny podľa článku 18 nariadenia (EÚ) 2015/478.


PRÍLOHA I

„III.2   – Zoznam kategórií výrobkov s pôvodom v rozvojových krajinách, na ktoré sa uplatňujú konečné opatrenia

Krajina/Skupina výrobkov

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Brazília

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Čína

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

India

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonézia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malajzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mexiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldavsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Severné Macedónsko

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thajsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisko

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turecko

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ukrajina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Všetky ostatné rozvojové krajiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

IV.1   – Objemy colných kvót

Číslo výrobku

Kategória výrobku

Číselné znaky KN

Pridelenie podľa krajiny (ak sa uplatňuje)

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Dodatočná sadzba cla

Poradové čísla

Od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

Od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023

Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023

Od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

1

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Ruská federácia

416 848,18

416 848,18

407 786,27

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8966

Turecko

330 387,67

330 387,67

323 205,33

430 246,90

448 024,13

448 024,13

438 284,48

443 154,30

461 464,85

461 464,85

451 433,01

456 448,93

25  %

09.8967

India

169 717,08

169 717,08

166 027,58

273 178,15

284 465,51

284 465,51

278 281,48

281 373,50

292 999,48

292 999,48

286 629,92

289 814,70

25  %

09.8968

Kórejská republika

135 867,52

135 867,52

132 913,87

170 592,15

177 640,79

177 640,79

173 779,03

175 709,91

182 970,01

182 970,01

178 992,40

180 981,21

25  %

09.8969

Spojené kráľovstvo

120 514,16

120 514,16

117 894,29

142 706,31

148 602,75

148 602,75

145 372,25

146 987,50

153 060,83

153 060,83

149 733,42

151 397,12

25  %

09.8976

Srbsko

119 634,36

119 634,36

117 033,62

151 443,06

157 700,49

157 700,49

154 272,22

155 986,36

162 431,51

162 431,51

158 900,39

160 665,95

25  %

09.8970

Ostatné krajiny

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

25  %

 (1)

2

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

150 937,31

150 937,31

147 656,06

149 296,69

155 465,43

155 465,43

152 085,74

153 775,59

160 129,39

160 129,39

156 648,32

158 388,85

25  %

09.8801

Kórejská republika

87 540,62

87 540,62

85 637,56

86 589,09

90 166,83

90 166,83

88 206,69

89 186,76

92 871,84

92 871,84

90 852,89

91 862,36

25  %

09.8802

Spojené kráľovstvo

80 906,72

80 906,72

79 147,88

80 027,30

83 333,92

83 333,92

81 522,32

82 428,12

85 833,94

85 833,94

83 967,99

84 900,96

25  %

09.8977

Ukrajina

67 209,91

67 209,91

65 748,82

66 479,37

69 226,21

69 226,21

67 721,29

68 473,75

71 302,99

71 302,99

69 752,93

70 527,96

25  %

09.8803

Brazília

43 002,88

43 002,88

42 068,04

42 535,46

44 292,97

44 292,97

43 330,08

43 811,52

45 621,76

45 621,76

44 629,98

45 125,87

25  %

09.8804

Srbsko

38 107,42

38 107,42

37 279,00

37 693,21

39 250,64

39 250,64

38 397,37

38 824,00

40 428,16

40 428,16

39 549,29

39 988,72

25  %

09.8805

Ostatné krajiny

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

25  %

 (2)

3.A

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Ruská federácia

350,64

350,64

343,02

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8808

Spojené kráľovstvo

300,46

300,46

293,93

506,54

527,47

527,47

516,00

521,74

543,29

543,29

531,48

537,39

25  %

09.8978

Iránska islamská republika

153,51

153,51

150,17

151,91

158,18

158,18

154,75

156,46

162,93

162,93

159,39

161,16

25  %

09.8809

Kórejská republika

124,95

124,95

122,24

232,64

242,25

242,25

236,98

239,62

249,52

249,52

244,09

246,81

25  %

09.8806

Ostatné krajiny

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Ruská federácia

35 467,36

35 467,36

34 696,33

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8811

Kórejská republika

21 197,70

21 197,70

20 736,88

32 204,00

33 534,63

33 534,63

32 805,62

33 170,12

34 540,67

34 540,67

33 789,78

34 165,23

25  %

09.8812

Čína

16 317,74

16 317,74

15 963,01

28 320,79

29 490,97

29 490,97

28 849,86

29 170,42

30 375,70

30 375,70

29 715,36

30 045,53

25  %

09.8813

Taiwan

12 242,39

12 242,39

11 976,25

22 149,74

23 064,94

23 064,94

22 563,53

22 814,23

23 756,89

23 756,89

23 240,43

23 498,66

25  %

09.8814

Ostatné krajiny

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

25  %

 (4)

4.A

Pokovované plechy

Kódy TARIC: 7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094

Kórejská republika

34 726,32

34 726,32

33 971,40

34 348,86

35 768,11

35 768,11

34 990,54

35 379,32

36 841,15

36 841,15

36 040,26

36 440,70

25  %

09.8816

India

49 638,36

49 638,36

48 559,27

49 098,82

51 127,51

51 127,51

50 016,05

50 571,78

52 661,34

52 661,34

51 516,53

52 088,93

25  %

09.8817

Spojené kráľovstvo

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8979

Ostatné krajiny

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

25  %

 (5)

4.B

Číselné znaky KN: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Kódy TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Čína

118 662,79

118 662,79

116 083,16

117 372,98

122 222,67

122 222,67

119 565,66

120 894,17

125 889,35

125 889,35

123 152,63

124 520,99

25  %

09.8821

Kórejská republika

154 003,68

154 003,68

150 655,77

152 329,73

158 623,79

158 623,79

155 175,45

156 899,62

163 382,50

163 382,50

159 830,71

161 606,61

25  %

09.8822

India

70 874,00

70 874,00

69 333,27

70 103,64

73 000,22

73 000,22

71 413,26

72 206,74

75 190,23

75 190,23

73 555,66

74 372,95

25  %

09.8823

Spojené kráľovstvo

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8980

Ostatné krajiny

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

25  %

 (6)

5

Plechy s organickým povlakom

7210 70 80 , 7212 40 80

India

72 733,52

72 733,52

71 152,36

71 942,94

74 915,53

74 915,53

73 286,93

74 101,23

77 162,99

77 162,99

75 485,54

76 324,26

25  %

09.8826

Kórejská republika

65 734,04

65 734,04

64 305,04

65 019,54

67 706,06

67 706,06

66 234,19

66 970,13

69 737,25

69 737,25

68 221,22

68 979,23

25  %

09.8827

Spojené kráľovstvo

32 273,02

32 273,02

31 571,43

31 922,23

33 241,21

33 241,21

32 518,58

32 879,90

34 238,45

34 238,45

33 494,13

33 866,29

25  %

09.8981

Taiwan

21 067,46

21 067,46

20 609,47

20 838,47

21 699,48

21 699,48

21 227,76

21 463,62

22 350,47

22 350,47

21 864,59

22 107,53

25  %

09.8828

Turecko

14 544,98

14 544,98

14 228,79

14 386,89

14 981,33

14 981,33

14 655,65

14 818,49

15 430,77

15 430,77

15 095,32

15 263,05

25  %

09.8829

Ostatné krajiny

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

25  %

 (7)

6

Výrobky z pocínovanej ocele

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Čína

102 651,92

102 651,92

100 420,36

101 536,14

105 731,48

105 731,48

103 432,97

104 582,22

108 903,42

108 903,42

106 535,96

107 719,69

25  %

09.8831

Spojené kráľovstvo

37 442,67

37 442,67

36 628,69

37 035,68

38 565,95

38 565,95

37 727,56

38 146,75

39 722,92

39 722,92

38 859,38

39 291,15

25  %

09.8982

Srbsko

20 605,18

20 605,18

20 157,24

20 381,21

21 223,33

21 223,33

20 761,95

20 992,64

21 860,03

21 860,03

21 384,81

21 622,42

25  %

09.8832

Kórejská republika

14 904,85

14 904,85

14 580,83

14 742,84

15 352,00

15 352,00

15 018,26

15 185,13

15 812,56

15 812,56

15 468,81

15 640,68

25  %

09.8833

Taiwan

12 392,30

12 392,30

12 122,90

12 257,60

12 764,07

12 764,07

12 486,59

12 625,33

13 146,99

13 146,99

12 861,18

13 004,09

25  %

09.8834

Ostatné krajiny

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

25  %

 (8)

7

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukrajina

220 959,54

220 959,54

216 156,07

256 810,19

267 421,24

267 421,24

261 607,74

264 514,49

275 443,88

275 443,88

269 455,97

272 449,93

25  %

09.8836

Kórejská republika

90 484,11

90 484,11

88 517,06

96 106,51

100 077,50

100 077,50

97 901,90

98 989,70

103 079,83

103 079,83

100 838,96

101 959,39

25  %

09.8837

Ruská federácia

76 413,23

76 413,23

74 752,08

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8838

India

50 218,77

50 218,77

49 127,06

60 949,84

63 468,21

63 468,21

62 088,47

62 778,34

65 372,26

65 372,26

63 951,12

64 661,69

25  %

09.8839

Spojené kráľovstvo

50 201,69

50 201,69

49 110,35

53 246,19

55 446,25

55 446,25

54 240,90

54 843,58

57 109,64

57 109,64

55 868,13

56 488,88

25  %

09.8983

Ostatné krajiny

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

25  %

 (9)

8

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Ostatné krajiny

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

25  %

 (10)

9

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Kórejská republika

45 936,49

45 936,49

44 937,87

45 437,18

47 314,59

47 314,59

46 286,01

46 800,30

48 734,02

48 734,02

47 674,59

48 204,31

25  %

09.8846

Taiwan

42 598,45

42 598,45

41 672,39

42 135,42

43 876,40

43 876,40

42 922,57

43 399,48

45 192,69

45 192,69

44 210,24

44 701,47

25  %

09.8847

India

28 471,37

28 471,37

27 852,43

28 161,90

29 325,51

29 325,51

28 688,00

29 006,76

30 205,28

30 205,28

29 548,64

29 876,96

25  %

09.8848

Južná Afrika

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

16 426,70

25 517,94

25 517,94

24 963,20

25 240,57

26 211,66

26 211,66

25 926,75

25 926,75

 

09.8853

Spojené štáty

23 164,35

23 164,35

22 660,78

22 912,56

23 859,28

23 859,28

23 340,60

23 599,94

24 575,06

24 575,06

24 040,82

24 307,94

25  %

09.8849

Turecko

19 275,63

19 275,63

18 856,60

19 066,12

19 853,90

19 853,90

19 422,30

19 638,10

20 449,52

20 449,52

20 004,97

20 227,24

25  %

09.8850

Malajzia

12 211,97

12 211,97

11 946,49

12 079,23

12 578,33

12 578,33

12 304,89

12 441,61

12 955,68

12 955,68

12 674,04

12 814,86

25  %

09.8851

Ostatné krajiny

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

25  %

 (11)

10

Dosky kvart z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 21 10 , 7219 21 90

Čína

4 549,32

4 549,32

4 450,42

4 499,87

4 685,80

4 685,80

4 583,94

4 634,87

4 826,38

4 826,38

4 721,46

4 773,92

25  %

09.8856

India

1 929,86

1 929,86

1 887,91

1 908,88

1 987,76

1 987,76

1 944,54

1 966,15

2 047,39

2 047,39

2 002,88

2 025,13

25  %

09.8857

Južná Afrika

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

876,19

1 361,11

1 361,11

1 331,52

1 346,31

1 398,11

1 398,11

1 382,91

1 382,91

 

09.8859

Spojené kráľovstvo

796,12

796,12

778,81

787,46

820,00

820,00

802,17

811,09

844,60

844,60

826,24

835,42

25  %

09.8984

Taiwan

735,01

735,01

719,03

727,02

757,06

757,06

740,60

748,83

779,77

779,77

762,82

771,29

25  %

09.8858

Ostatné krajiny

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

25  %

 (12)

12

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Čína

109 081,26

109 081,26

106 709,93

128 399,98

133 705,30

133 705,30

130 798,66

132 251,98

137 716,46

137 716,46

134 722,62

136 219,54

25  %

09.8861

Spojené kráľovstvo

91 256,44

91 256,44

89 272,60

107 269,12

111 701,34

111 701,34

109 273,05

110 487,19

115 052,38

115 052,38

112 551,24

113 801,81

25  %

09.8985

Turecko

65 582,60

65 582,60

64 156,89

97 010,41

101 018,76

101 018,76

98 822,70

99 920,73

104 049,32

104 049,32

101 787,38

102 918,35

25  %

09.8862

Ruská federácia

60 883,89

60 883,89

59 560,32

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8863

Švajčiarsko

48 810,77

48 810,77

47 749,66

62 348,55

64 924,71

64 924,71

63 513,31

64 219,01

66 872,46

66 872,46

65 418,71

66 145,58

25  %

09.8864

Bielorusko

39 066,48

39 066,48

38 217,21

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8865

Ostatné krajiny

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

25  %

 (13)

13

Roxorové tyče

7214 20 00 , 7214 99 10

Turecko

61 938,03

61 938,03

60 591,55

86 412,84

89 983,30

89 983,30

88 027,14

89 005,22

92 682,80

92 682,80

90 667,96

91 675,38

25  %

09.8866

Ruská federácia

59 963,19

59 963,19

58 659,65

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8867

Ukrajina

30 321,98

30 321,98

29 662,81

40 229,55

41 891,78

41 891,78

40 981,09

41 436,43

43 148,53

43 148,53

42 210,52

42 679,53

25  %

09.8868

Bosna a Hercegovina

26 553,72

26 553,72

25 976,46

31 087,11

32 371,59

32 371,59

31 667,86

32 019,72

33 342,74

33 342,74

32 617,89

32 980,31

25  %

09.8869

Moldavská republika

19 083,72

19 083,72

18 668,86

25 981,80

27 055,33

27 055,33

26 467,17

26 761,25

27 866,99

27 866,99

27 261,19

27 564,09

25  %

09.8870

Ostatné krajiny

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

25  %

 (14)

14

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

India

29 368,19

29 368,19

28 729,75

29 048,97

30 249,23

30 249,23

29 591,64

29 920,44

31 156,71

31 156,71

30 479,39

30 818,05

25  %

09.8871

Spojené kráľovstvo

4 291,80

4 291,80

4 198,50

4 245,15

4 420,56

4 420,56

4 324,46

4 372,51

4 553,17

4 553,17

4 454,19

4 503,68

25  %

09.8986

Švajčiarsko

4 224,49

4 224,49

4 132,65

4 178,57

4 351,22

4 351,22

4 256,63

4 303,92

4 481,76

4 481,76

4 384,33

4 433,04

25  %

09.8872

Ukrajina

3 262,79

3 262,79

3 191,86

3 227,33

3 360,68

3 360,68

3 287,62

3 324,15

3 461,50

3 461,50

3 386,25

3 423,87

25  %

09.8873

Ostatné krajiny

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

25  %

 (15)

15

Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej ocele

7221 00 10 , 7221 00 90

India

6 830,52

6 830,52

6 682,03

6 756,28

7 035,44

7 035,44

6 882,49

6 958,96

7 246,50

7 246,50

7 088,97

7 167,73

25  %

09.8876

Taiwan

4 404,05

4 404,05

4 308,31

4 356,18

4 536,17

4 536,17

4 437,56

4 486,86

4 672,26

4 672,26

4 570,68

4 621,47

25  %

09.8877

Spojené kráľovstvo

3 538,16

3 538,16

3 461,24

3 499,70

3 644,30

3 644,30

3 565,08

3 604,69

3 753,63

3 753,63

3 672,03

3 712,83

25  %

09.8987

Kórejská republika

2 198,79

2 198,79

2 150,99

2 174,89

2 264,75

2 264,75

2 215,52

2 240,13

2 332,69

2 332,69

2 281,98

2 307,34

25  %

09.8878

Čína

1 489,17

1 489,17

1 456,80

1 472,98

1 533,84

1 533,84

1 500,50

1 517,17

1 579,86

1 579,86

1 545,52

1 562,69

25  %

09.8879

Japonsko

1 477,87

1 477,87

1 445,74

1 461,81

1 522,21

1 522,21

1 489,12

1 505,66

1 567,87

1 567,87

1 533,79

1 550,83

25  %

09.8880

Ostatné krajiny

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

25  %

 (16)

16

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Spojené kráľovstvo

140 152,62

140 152,62

137 105,82

167 756,86

174 688,36

174 688,36

170 890,78

172 789,57

179 929,01

179 929,01

176 017,51

177 973,26

25  %

09.8988

Ukrajina

98 057,92

98 057,92

95 926,23

112 798,35

117 459,03

117 459,03

114 905,57

116 182,30

120 982,80

120 982,80

118 352,74

119 667,77

25  %

09.8881

Švajčiarsko

95 792,44

95 792,44

93 710,00

123 996,49

129 119,86

129 119,86

126 312,91

127 716,39

132 993,46

132 993,46

130 102,30

131 547,88

25  %

09.8882

Ruská federácia

82 910,07

82 910,07

81 107,67

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8883

Turecko

80 401,71

80 401,71

78 653,85

107 758,51

112 210,95

112 210,95

109 771,59

110 991,27

115 577,28

115 577,28

113 064,73

114 321,01

25  %

09.8884

Bielorusko

65 740,76

65 740,76

64 311,61

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8885

Moldavská republika

49 274,74

49 274,74

48 203,55

63 325,02

65 941,53

65 941,53

64 508,02

65 224,77

67 919,77

67 919,77

66 443,26

67 181,51

25  %

09.8886

Ostatné krajiny

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

25  %

 (17)

17

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukrajina

28 955,05

28 955,05

28 325,59

28 640,32

29 823,70

29 823,70

29 175,36

29 499,53

30 718,41

30 718,41

30 050,62

30 384,52

25  %

09.8891

Spojené kráľovstvo

25 154,41

25 154,41

24 607,58

24 880,99

25 909,04

25 909,04

25 345,80

25 627,42

26 686,32

26 686,32

26 106,18

26 396,25

25  %

09.8989

Turecko

20 934,69

20 934,69

20 479,59

20 707,14

21 562,73

21 562,73

21 093,97

21 328,35

22 209,61

22 209,61

21 726,79

21 968,20

25  %

09.8892

Kórejská republika

4 878,93

4 878,93

4 772,87

4 825,90

5 025,30

5 025,30

4 916,05

4 970,68

5 176,06

5 176,06

5 063,54

5 119,80

25  %

09.8893

Ostatné krajiny

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

25  %

 (18)

18

Štetovnice

7301 10 00

Čína

6 477,35

6 477,35

6 336,54

6 406,94

6 671,67

6 671,67

6 526,64

6 599,15

6 871,82

6 871,82

6 722,43

6 797,13

25  %

09.8901

Spojené arabské emiráty

3 205,68

3 205,68

3 135,99

3 170,83

3 301,85

3 301,85

3 230,07

3 265,96

3 400,90

3 400,90

3 326,97

3 363,94

25  %

09.8902

Spojené kráľovstvo

831,30

831,30

813,23

822,27

856,24

856,24

837,63

846,93

881,93

881,93

862,75

872,34

25  %

09.8990

Ostatné krajiny

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

25  %

 (19)

19

Železničný materiál

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Spojené kráľovstvo

3 989,09

3 989,09

3 902,37

4 676,40

4 869,62

4 869,62

4 763,76

4 816,69

5 015,71

5 015,71

4 906,68

4 961,19

25  %

09.8991

Ruská federácia

1 448,72

1 448,72

1 417,23

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8906

Turecko

1 176,71

1 176,71

1 151,13

1 424,86

1 483,74

1 483,74

1 451,48

1 467,61

1 528,25

1 528,25

1 495,03

1 511,64

25  %

09.8908

Čína

1 042,28

1 042,28

1 019,62

1 378,30

1 435,25

1 435,25

1 404,05

1 419,65

1 478,31

1 478,31

1 446,17

1 462,24

25  %

09.8907

Ostatné krajiny

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

25  %

 (20)

20

Plynové rúrky

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turecko

45 748,21

45 748,21

44 753,69

45 250,95

47 120,66

47 120,66

46 096,30

46 608,48

48 534,28

48 534,28

47 479,19

48 006,73

25  %

09.8911

India

17 605,35

17 605,35

17 222,62

17 413,99

18 133,51

18 133,51

17 739,30

17 936,41

18 677,52

18 677,52

18 271,48

18 474,50

25  %

09.8912

Severné Macedónsko

6 502,44

6 502,44

6 361,09

6 431,76

6 697,52

6 697,52

6 551,92

6 624,72

6 898,44

6 898,44

6 748,48

6 823,46

25  %

09.8913

Spojené kráľovstvo

6 185,53

6 185,53

6 051,06

6 118,30

6 371,10

6 371,10

6 232,59

6 301,85

6 562,23

6 562,23

6 419,57

6 490,90

25  %

09.8992

Ostatné krajiny

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

25  %

 (21)

21

Duté profily

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turecko

70 099,15

70 099,15

68 575,25

90 057,78

93 778,84

93 778,84

91 740,17

92 759,51

96 592,21

96 592,21

94 492,38

95 542,30

25  %

09.8916

Spojené kráľovstvo

42 117,25

42 117,25

41 201,66

48 031,84

50 016,45

50 016,45

48 929,14

49 472,79

51 516,94

51 516,94

50 397,01

50 956,98

25  %

09.8993

Ruská federácia

23 863,04

23 863,04

23 344,27

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8917

Severné Macedónsko

22 765,25

22 765,25

22 270,35

26 588,32

27 686,91

27 686,91

27 085,02

27 385,96

28 517,52

28 517,52

27 897,57

28 207,54

25  %

09.8918

Ukrajina

17 030,03

17 030,03

16 659,81

19 664,99

20 477,52

20 477,52

20 032,36

20 254,94

21 091,85

21 091,85

20 633,33

20 862,59

25  %

09.8919

Švajčiarsko

14 319,90

14 319,90

14 008,60

14 697,47

15 304,75

15 304,75

14 972,04

15 138,40

15 763,90

15 763,90

15 421,20

15 592,55

25  %

09.8920

Bielorusko

14 100,50

14 100,50

13 793,96

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8921

Ostatné krajiny

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

25  %

 (22)

22

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

India

5 442,11

5 442,11

5 323,80

5 382,95

5 605,37

5 605,37

5 483,51

5 544,44

5 773,53

5 773,53

5 648,02

5 710,78

25  %

09.8926

Ukrajina

3 407,64

3 407,64

3 333,57

3 370,60

3 509,87

3 509,87

3 433,57

3 471,72

3 615,17

3 615,17

3 536,58

3 575,87

25  %

09.8927

Spojené kráľovstvo

1 729,72

1 729,72

1 692,11

1 710,91

1 781,61

1 781,61

1 742,88

1 762,24

1 835,05

1 835,05

1 795,16

1 815,11

25  %

09.8994

Kórejská republika

1 071,22

1 071,22

1 047,93

1 059,58

1 103,36

1 103,36

1 079,37

1 091,36

1 136,46

1 136,46

1 111,75

1 124,10

25  %

09.8928

Japonsko

996,18

996,18

974,53

985,35

1 026,07

1 026,07

1 003,76

1 014,92

1 056,85

1 056,85

1 033,88

1 045,36

25  %

09.8929

Čína

854,71

854,71

836,13

845,42

880,35

880,35

861,21

870,78

906,76

906,76

887,05

896,90

25  %

09.8931

Ostatné krajiny

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

25  %

 (23)

24

Ostatné bezšvové rúry

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Čína

31 746,88

31 746,88

31 056,73

35 138,95

36 590,84

36 590,84

35 795,39

36 193,11

37 688,57

37 688,57

36 869,25

37 278,91

25  %

09.8936

Ukrajina

24 786,28

24 786,28

24 247,45

29 370,29

30 583,83

30 583,83

29 918,97

30 251,40

31 501,35

31 501,35

30 816,54

31 158,94

25  %

09.8937

Bielorusko

13 261,51

13 261,51

12 973,22

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8938

Spojené kráľovstvo

10 062,86

10 062,86

9 844,10

10 716,91

11 159,72

11 159,72

10 917,12

11 038,42

11 494,51

11 494,51

11 244,63

11 369,57

25  %

09.8995

Spojené štáty

7 069,32

7 069,32

6 915,64

7 713,94

8 032,67

8 032,67

7 858,04

7 945,35

8 273,64

8 273,64

8 093,78

8 183,71

25  %

09.8940

Ostatné krajiny

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25  %

 (24)

25.A

Veľké zvárané rúry

7305 11 00 , 7305 12 00

Ostatné krajiny

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25  %

 (25)

25.B

Veľké zvárané rúry

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turecko

9 842,08

9 842,08

9 628,12

13 668,52

14 233,28

14 233,28

13 923,86

14 078,57

14 660,28

14 660,28

14 341,58

14 500,93

25  %

09.8971

Čína

6 657,70

6 657,70

6 512,97

7 736,73

8 056,40

8 056,40

7 881,26

7 968,83

8 298,09

8 298,09

8 117,70

8 207,89

25  %

09.8972

Ruská federácia

6 610,11

6 610,11

6 466,41

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8973

Spojené kráľovstvo

4 473,70

4 473,70

4 376,44

5 615,03

5 847,04

5 847,04

5 719,93

5 783,49

6 022,45

6 022,45

5 891,53

5 956,99

25  %

09.8996

Kórejská republika

2 620,00

2 620,00

2 563,05

2 645,14

2 754,43

2 754,43

2 694,55

2 724,49

2 837,06

2 837,06

2 775,39

2 806,23

25  %

09.8974

Ostatné krajiny

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

25  %

 (26)

26

Ostatné zvárané rúrky

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Švajčiarsko

42 818,92

42 818,92

41 888,08

44 011,88

45 830,39

45 830,39

44 834,08

45 332,23

47 205,30

47 205,30

46 179,10

46 692,20

25  %

09.8946

Turecko

32 772,41

32 772,41

32 059,97

34 857,41

36 297,67

36 297,67

35 508,59

35 903,13

37 386,60

37 386,60

36 573,85

36 980,23

25  %

09.8947

Spojené kráľovstvo

10 166,27

10 166,27

9 945,26

10 644,57

11 084,39

11 084,39

10 843,42

10 963,90

11 416,92

11 416,92

11 168,73

11 292,82

25  %

09.8997

Taiwan

7 907,35

7 907,35

7 735,45

8 247,50

8 588,27

8 588,27

8 401,57

8 494,92

8 845,92

8 845,92

8 653,62

8 749,77

25  %

09.8950

Čína

6 886,62

6 886,62

6 736,92

7 389,90

7 695,24

7 695,24

7 527,95

7 611,60

7 926,10

7 926,10

7 753,79

7 839,95

25  %

09.8949

Ruská federácia

6 741,47

6 741,47

6 594,91

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8952

Ostatné krajiny

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

25  %

 (27)

27

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Ruská federácia

78 539,32

78 539,32

76 831,94

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8956

Švajčiarsko

18 320,25

18 320,25

17 921,98

38 599,05

40 193,91

40 193,91

39 320,13

39 757,02

41 399,73

41 399,73

40 499,73

40 949,73

25  %

09.8957

Spojené kráľovstvo

13 700,68

13 700,68

13 402,84

23 285,77

24 247,91

24 247,91

23 720,78

23 984,34

24 975,34

24 975,34

24 432,40

24 703,87

25  %

09.8998

Čína

13 225,35

13 225,35

12 937,85

24 633,45

25 651,27

25 651,27

25 093,64

25 372,46

26 420,81

26 420,81

25 846,45

26 133,63

25  %

09.8958

Ukrajina

10 774,36

10 774,36

10 540,13

27 802,46

28 951,22

28 951,22

28 321,85

28 636,54

29 819,76

29 819,76

29 171,51

29 495,63

25  %

09.8959

Ostatné krajiny

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

25  %

 (28)

28

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorusko

59 572,65

59 572,65

58 277,59

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8961

Čína

41 943,92

41 943,92

41 032,10

72 279,33

75 265,82

75 265,82

73 629,60

74 447,71

77 523,79

77 523,79

75 838,49

76 681,14

25  %

09.8962

Ruská federácia

28 067,23

28 067,23

27 457,07

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

25  %

09.8963

Turecko

22 626,68

22 626,68

22 134,80

47 034,60

48 978,01

48 978,01

47 913,27

48 445,64

50 447,35

50 447,35

49 350,67

49 899,01

25  %

09.8964

Ukrajina

18 051,77

18 051,77

17 659,34

35 470,40

36 936,00

36 936,00

36 133,04

36 534,52

38 044,08

38 044,08

37 217,03

37 630,55

25  %

09.8965

Ostatné krajiny

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

25  %

 (29)

IV.2   – Objemy celkových a zvyškových colných kvót na trimester

Číslo výrobku

Pridelenie podľa krajiny (ak sa uplatňuje)

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

Od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023

Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023

Od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

1

Ostatné krajiny

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

2

Ostatné krajiny

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

3A

Ostatné krajiny

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

3B

Ostatné krajiny

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

4A

Ostatné krajiny

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

4B

Ostatné krajiny

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

5

Ostatné krajiny

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

6

Ostatné krajiny

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

7

Ostatné krajiny

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

8

Ostatné krajiny

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

9

Ostatné krajiny

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

10

Ostatné krajiny

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

12

Ostatné krajiny

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

13

Ostatné krajiny

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

14

Ostatné krajiny

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

15

Ostatné krajiny

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

16

Ostatné krajiny

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

17

Ostatné krajiny

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

18

Ostatné krajiny

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

19

Ostatné krajiny

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

20

Ostatné krajiny

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

21

Ostatné krajiny

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

22

Ostatné krajiny

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

24

Ostatné krajiny

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25A

Ostatné krajiny

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25B

Ostatné krajiny

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

26

Ostatné krajiny

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

27

Ostatné krajiny

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

28

Ostatné krajiny

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

IV.3   – Maximálny objem zvyškovej kvóty dostupný v posledných štvrťrokoch krajinám, ktorým bola pridelená osobitná kvóta

Kategória výrobku

Novo pridelená kvóta v tonách

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

1

Osobitný režim

Osobitný režim

Osobitný režim

2

263 318,03

271 453,98

279 595,58

3.A

777,65

800,98

825,01

3.B

7 898,74

8 135,71

8 379,78

4.A

435 187,30

448 413,55

461 864,50

4.B

Osobitný režim

Osobitný režim

Osobitný režim

5

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

6

33 975,69

34 995,23

36 045,09

7

317 122,78

326 657,25

336 456,78

8

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

9

48 454,45

49 908,08

51 405,33

10

286,17

294,75

303,59

12

38 549,46

39 708,14

40 899,37

13

32 806,71

33 790,91

34 804,64

14

2 591,86

2 670,52

2 750,63

15

542,46

560,99

577,80

16

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

17

11 357,01

11 697,73

12 048,66

18

251,89

268,84

276,83

19

1 161,13

1 195,97

1 231,85

20

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

21

3 968,66

4 088,00

4 210,63

22

1 992,13

2 052,19

2 113,75

24

41 065,51

42 850,88

44 131,69

25.A

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

25.B

6 225,60

6 414,89

6 607,31

26

22 697,85

23 383,40

24 084,87

27

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

Bez prístupu k zvyškovej kvóte vo 4. štvrťroku

28

31 963,87

33 069,59

34 060,42 “


(1)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8601

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8602

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*: 09.8572, pre Indiu*: 09.8573, pre Kórejskú republiku*: 09.8574, pre Srbsko*: 09.8575 a pre Spojené kráľovstvo*: 09.8599 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(2)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8603

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8604

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Indiu*, Kórejskú republiku*, Ukrajinu*, Brazíliu*, Srbsko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8567 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(3)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8605

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8606

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Kórejskú republiku*, Iránsku islamskú republiku* a Spojené kráľovstvo*: 09.8568 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(4)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8607

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8608

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Kórejskú republiku*, Čínu* a Taiwan*: 09.8569 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(5)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8609

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8610

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Indiu*, Kórejskú republiku* a Spojené kráľovstvo*: 09.8570 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(6)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8611

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8612

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*: 09.8581, pre Kórejskú republiku*: 09.8582, pre Indiu*: 09.8583, pre Spojené kráľovstvo*: 09.8584 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(7)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8613

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8614

(8)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8615

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8616

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Kórejskú republiku*, Taiwan*, Srbsko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8576 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(9)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8617

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8618

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Ukrajinu*, Kórejskú republiku*, Indiu* a Spojené kráľovstvo*: 09.8577 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(10)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8619

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8620

(11)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8621

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8622

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Kórejskú republiku*, Taiwan* Indiu*, Južnú Afriku*, Spojené štáty americké*, Turecko* a Malajziu*: 09.8578 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(12)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8623

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8624

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Indiu*, Južnú Afriku*, Taiwan* a Spojené kráľovstvo*: 09.8591 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(13)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8625

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8626

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Turecko*, Švajčiarsko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8592 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(14)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8627

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8628

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*, Ukrajinu*, Bosnu a Hercegovinu* a Moldavsko*: 09.8593 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(15)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8629

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8630

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Indiu*, Švajčiarsko*, Ukrajinu* a Spojené kráľovstvo*: 09.8594 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(16)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8631

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8632

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Indiu*, Taiwan*, Kórejskú republiku*, Čínu*, Japonsko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8595 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(17)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8633

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8634

(18)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8635

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8636

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*, Ukrajinu*, Kórejskú republiku* a Spojené kráľovstvo*: 09.8579 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(19)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8637

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8638

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Spojené arabské emiráty* a Spojené kráľovstvo*: 09.8580 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(20)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8639

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8640

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Turecko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8585 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(21)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8641

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8642

(22)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8643

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8644

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*, Ukrajinu*, Severné Macedónsko*, Švajčiarsko* a Spojené kráľovstvo*: 09.8596 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(23)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8645

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8646

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Indiu*, Ukrajinu*, Kórejskú republiku*, Japonsko*, Čínu* a Spojené kráľovstvo*: 09.8597 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(24)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8647

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8648

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Čínu*, Ukrajinu*, Spojené štáty americké* a Spojené kráľovstvo*: 09.8586 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(25)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8657

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8658

(26)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8659

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8660

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*, Čínu*, Kórejskú republiku* a Spojené kráľovstvo*: 09.8587 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(27)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8651

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8652

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Švajčiarsko*, Turecko*, Taiwan*, Čínu* a Spojené kráľovstvo*: 09.8588 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5

(28)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8653

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8654

(29)  Od 1. 7. to 31. 3.: 09.8655

Od 1. 4. do 30. 6.: 09.8656

Od 1. 4. do 30. 6.: pre Turecko*, Ukrajinu* a Čínu*: 09.8598 *V prípade vyčerpania ich osobitných kvót v súlade s článkom 1 ods. 5


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/665

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 2465/96 (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohách III a IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov alebo subjektov spojených s režimom bývalého prezidenta Saddáma Husajna, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív.

(2)

Výbor pre sankcie Bezpečnostnej rady OSN 18. apríla 2022 rozhodol o vypustení dvoch fyzických osôb a jedného subjektu zo zoznamu osôb a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie aktív.

(3)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.


PRÍLOHA I

V prílohe III k nariadeniu Rady (ES) č. 1210/2003 sa vypúšťa tento záznam:

„3.

Rasheed Bank [alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank]; PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq, alebo Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.“

PRÍLOHA II

V prílohe IV k nariadeniu Rady (ES) č. 1210/2003 sa vypúšťajú tieto záznamy:

„72.

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Dátum narodenia: 6. jún 1964. Miesto narodenia: Irak Štátna príslušnosť: Irak.“

„75.

Maki Mustafa Hamudat [alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) Generál Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa]. Dátum narodenia: okolo roku 1934. Adresa: Mosul, Irak. Štátna príslušnosť: Irak.“

ROZHODNUTIA

22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/36


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/666

z 12. apríla 2022,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a piati náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Portugalskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/852 z 21. mája 2019, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (1),

so zreteľom na návrh portugalskej vlády,

keďže:

(1)

Podľa článku 300 ods. 3 zmluvy sa Výbor regiónov skladá zo zástupcov regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.

(2)

Rada prijala 20. januára 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/102 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025.

(3)

V dôsledku skončenia vnútroštátnych mandátov, na základe ktorých boli pán Fernando Medina Maciel ALMEIDA CORREIA a pán José Maria DA CUNHA COSTA navrhnutí na vymenovanie, sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(4)

V dôsledku skončenia vnútroštátnych mandátov, na základe ktorých boli pán Pedro Miguel AMARO DE BETTENCOURT CALADO, pán Rui Miguel DA SILVA ANDRÉ, pán Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA a pán Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS navrhnutí na vymenovanie, sa uvoľnili štyri miesta náhradníkov Výboru regiónov.

(5)

V dôsledku vymenovania pána Luísa Miguela CORREIU ANTUNESA za člena Výboru regiónov sa uvoľní jedno miesto náhradníka.

(6)

Portugalská vláda navrhla týchto zástupcov miestnych územných celkov, ktorí vykonávajú volenú funkciu miestneho územného celku, za členov Výboru regiónov na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2025: pán Luís Miguel CORREIA ANTUNES, Presidente da Câmara Municipal da Lousã (starosta mesta Lousã) a José Manuel PEREIRA RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Valongo (starosta mesta Valongo).

(7)

Portugalská vláda navrhla týchto zástupcov regionálnych alebo miestnych územných celkov, ktorí vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, za náhradníkov Výboru regiónov na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2025: pán Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Pombal (starosta mesta Pombal), pán Rogério Conceição BACALHAU COELHO, Presidente da Câmara Municipal de Faro (starosta mesta Faro), pán Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, Presidente da Câmara Municipal de Leiria (starosta mesta Leiria), pán Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira (minister financií regionálnej vlády Madeiry) a pán Luís Carlos PITEIRA DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas (starosta mesta Vendas Novas),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa do Výboru regiónov na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2025, vymenúvajú títo zástupcovia regionálnych alebo miestnych územných celkov, ktorí vykonávajú volenú funkciu:

a)

za členov:

pán Luís Miguel CORREIA ANTUNES, Presidente da Câmara Municipal da Lousã (starosta mesta Lousã),

pán José Manuel PEREIRA RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Valongo (starosta mesta Valongo)

a

b)

za náhradníkov:

pán Pedro Alexandre ANTUNES FAUSTINO PIMPÃO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Pombal (starosta mesta Pombal),

pán Rogério Conceição BACALHAU COELHO, Presidente da Câmara Municipal de Faro (starosta mesta Faro),

pán Gonçalo Nuno BÉRTOLO GORDALINA LOPES, Presidente da Câmara Municipal de Leiria (starosta mesta Leiria),

pán Rogério DE ANDRADE GOUVEIA, Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira (minister financií regionálnej vlády Madeiry),

pán Luís Carlos PITEIRA DIAS, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas (starosta mesta Vendas Novas).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. apríla 2022

Za Radu

predseda

C. BEAUNE


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/102 z 20. januára 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025(Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2020, s. 2).


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/38


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/667

z 21. apríla 2022

o opatrení pomoci v podobe všeobecného programu podpory Africkej únie v rámci Európskeho mierového nástroja na obdobie rokov 2022 – 2024

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj (ďalej len „EPF“) na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. Najmä podľa článku 1 ods. 2 druhého pododseku bodu ii) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 možno z EPF financovať opatrenia pomoci na podporu vojenských aspektov operácií na podporu mieru vedených regionálnou alebo medzinárodnou organizáciou.

(2)

Opatrenia pomoci v rámci EPF môžu mať podobu osobitného opatrenia alebo všeobecného programu na podporu s konkrétnym geografickým alebo tematickým zameraním.

(3)

Rada uznáva trvalý strategický význam partnerstva Afriky a EÚ pre mier a bezpečnosť, ktoré je založené na spoločnej stratégii Afriky a EÚ, a to najmä pokiaľ ide o rámec spolupráce zriadený v rámci mierového nástroja pre Afriku (ďalej len „APF“) a vedúcu úlohu Africkej únie (ďalej len „AÚ“) pri udržiavaní mieru a bezpečnosti na africkom kontinente, ako sa uvádza v článku 16 protokolu týkajúceho sa zriadenia Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ. Rada je naďalej odhodlaná budovať kapacity AÚ v tejto oblasti, poskytovať pomoc operáciám na podporu mieru pod africkým vedením a posilňovať africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru v záujme jej plného sfunkčnenia v súlade s Memorandom o porozumení medzi Africkou úniou a Európskou úniou o mieri, bezpečnosti a správe vecí verejných z 23. mája 2018, ako aj podporovať zavedené mechanizmy spolupráce, najmä integrovaný prístup založený na partnerstve, konzultáciách a posilnenej strategickej koordinácii.

(4)

Plynulý prechod podpory Únie z APF na EPF sa zabezpečil prijatím opatrenia pomoci v podobe všeobecného programu podpory AÚ na druhý polrok 2021 (2). Na uvedený všeobecný program podpory AÚ na druhý polrok 2021 by mal nadväzovať viacročný všeobecný program podpory AÚ na roky 2022 – 2024, ktorým sa umožní nepretržité spoľahlivé a predvídateľné poskytovanie finančných prostriedkov na operácie na podporu mieru pod africkým vedením, ktorým udelila mandát Mierová a bezpečnostná rada AÚ alebo ktoré táto rada schválila, a zároveň sa ním zabezpečuje flexibilita potrebná na efektívnu a účinnú reakciu na vývoj konfliktov na africkom kontinente. Očakáva sa, že akcie v rámci opatrenia pomoci by mohli vykonávať subjekty, ktoré majú skúsenosti s vykonávaním akcií v rámci APF a v rámci opatrenia pomoci v podobe všeobecného programu podpory AÚ v rámci EPF na druhý polrok 2021.

(5)

AÚ svojím listom z 1. júla 2021 určeným vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku požiadala Úniu, aby od 1. júla 2021 naďalej podporovala operácie na podporu mieru pod africkým vedením, ktorým udelila mandát Mierová a bezpečnostná rada AÚ alebo ktoré uvedená rada schválila.

(6)

Opatrenia pomoci sa majú vykonávať so zreteľom na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509 a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

(7)

Rada opätovne potvrdzuje, že v súlade s Chartou Organizácie spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci v podobe všeobecného programu podpory Africkej únie (ďalej len „AÚ“), ktoré sa bude financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „EPF“) (ďalej len „opatrenie pomoci“). Opatrením pomoci sa financujú akcie, ktoré schváli Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) do 31. decembra 2024.

2.   Celkovými cieľmi opatrenia pomoci sú zníženie výskytu, trvania a intenzity násilných konfliktov v Afrike a posilnenie úlohy AÚ, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť na africkom kontinente. Špecifickým cieľom opatrenia pomoci je zlepšiť zvládanie konfliktov prostredníctvom nasadenia vojenských zložiek operácií na podporu mieru zo strany Komisie AÚ a afrických regionálnych organizácií.

3.   V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 2 tohto článku sa opatrením pomoci financujú vojenské aspekty operácií na podporu mieru pod africkým vedením, ktorým udelila mandát Mierová a bezpečnostná rada AÚ alebo ktoré táto rada schválila, okrem iného vrátane týchto činností:

a)

pokrytie nákladov na zamestnancov (orientačne 40 % celkovej referenčnej sumy), ako sú diéty a príspevky pre vojenský personál, príspevky na stravu a ubytovanie pre vojenských dôstojníkov počas pôsobenia na veliteľstve misie, evakuačné operácie v prípade nehôd, odškodnenie v prípade úmrtia a zdravotného postihnutia, dávky, náklady na dopravu a cestovné náklady, odborná príprava vojenského personálu;

b)

zabezpečenie a modernizácia vybavenia a poskytovanie služieb (orientačne 35 % celkovej referenčnej sumy), ako sú individuálne vybavenie pre vojakov, zdravotnícky materiál, vozidlá, palivo a údržba vozidiel, komunikačné zariadenia a služby, IT technológie a služby, infraštruktúra a služby velenia a riadenia a iné vybavenie s výnimkou vybavenia alebo platforiem uvedených v článku 5 ods. 3 rozhodnutia (SZBP) 2021/509;

c)

realizácia prác (orientačne 25 % celkovej referenčnej sumy), ako napríklad výstavba a obnova vojenských kasární, výcvikových zariadení a zdravotníckych zariadení.

4.   Obdobie trvania opatrenia pomoci je 72 mesiacov od 1. januára 2022.

Článok 2

Schválenie podpory pre akcie v rámci opatrenia pomoci

1.   V súlade s článkom 59 ods. 7 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 musí podpore akýchkoľvek akcií v rámci opatrenia pomoci predchádzať žiadosť Komisie AÚ ako prijímateľa opatrenia pomoci (ďalej len „prijímateľ“).

2.   Na základe žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) po konzultácii so správcom opatrení pomoci, vymenovaným na základe rozhodnutia (SZBP) 2021/509 (ďalej len „správca opatrení pomoci“), pokiaľ ide o záležitosti finančného plnenia, predloží PBV na preskúmanie a schválenie odporúčanie, v ktorom uvedie navrhovanú podporu vrátane jej rozpočtu, subjekt alebo subjekty vybrané spomedzi subjektov uvedených v článku 5 ods. 2 tohto rozhodnutia, ktoré majú vykonávať navrhovanú podporu, a úvahy týkajúce sa vnímavosti voči konfliktom a analýz rizika, ako aj príslušné opatrenia na monitorovanie a kontrolu podľa článku 6 tohto rozhodnutia.

Článok 3

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je 600 000 000 EUR.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

Článok 4

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie potrebné dojednania s prijímateľom s cieľom zabezpečiť, aby prijímateľ dodržiaval požiadavky a podmienky stanovené týmto rozhodnutím a zo strany PBV v súvislosti so schválením podpory akcií v rámci opatrenia pomoci ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, ktorými sa prijímateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť:

a)

súlad s príslušným medzinárodným právom, najmä s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom;

b)

riadne a efektívne používanie materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci na účely, na ktoré boli poskytnuté;

c)

dostatočnú údržbu akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci, aby sa zabezpečila ich použiteľnosť a prevádzková dostupnosť počas celého ich životného cyklu;

d)

aby sa žiadne materiálne prostriedky poskytnuté v rámci opatrenia pomoci na konci ich životného cyklu nestratili alebo nepreviedli bez súhlasu výboru nástroja zriadeného podľa rozhodnutia (SZBP) 2021/509 na iné osoby alebo subjekty, ako sú identifikované v uvedených dojednaniach.

3.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ povinnosti stanovené v odseku 2 porušuje.

Článok 5

Vykonávanie

1.   Vysoký predstaviteľ je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF, v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF.

2.   Akcie v rámci opatrenia pomoci uvedené v článku 2 sa môžu úplne alebo čiastočne vykonávať ktorýmkoľvek z týchto subjektov ako vykonávajúcim subjektom alebo prostredníctvom grantov, ktoré sa udelia bez výzvy na predkladanie návrhov:

a)

Komisia AÚ;

b)

Zväz arabského Magrebu;

c)

Spoločenstvo sahelsko-saharských štátov;

d)

Spoločný trh pre východnú a južnú Afriku;

e)

Východoafrické spoločenstvo;

f)

Východoafrické pohotovostné sily;

g)

Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov;

h)

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov;

i)

Medzivládny úrad pre rozvoj;

j)

severoafrická regionálna spôsobilosť;

k)

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo;

l)

skupina G5 Sahel;

m)

Komisia pre oblasť Čadského jazera;

n)

Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva;

o)

sekretariát OSN;

p)

Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov;

q)

Podporný úrad OSN v Somálsku;

r)

ministerstvá členských štátov, útvary štátnej správy členských štátov alebo iné verejnoprávne subjekty a agentúry členských štátov alebo súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ sú týmto súkromnoprávnym subjektom poskytnuté primerané finančné záruky, uvedené v prílohe.

3.   Správca opatrení pomoci potvrdí schopnosť konkrétneho subjektu vykonať akciu alebo jej časť pred tým, ako podporu pre túto akciu schváli PBV.

Článok 6

Monitorovanie, hodnotenie a kontrola

1.   Opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a kontrolu akcií v rámci opatrenia pomoci sa stanovia v súlade s Integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 slúžia najmä na zabezpečenie toho, aby prijímateľ a akékoľvek ďalšie subjekty, ktoré majú priamy prospech z podpory v rámci opatrenia pomoci, dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo, ako aj na zabezpečenie toho, aby prijímateľ dodržiaval všetky ostatné záväzky a povinnosti stanovené v rámci dojednaní podľa článku 4.

3.   V závislosti od schválenej podpory akcie v rámci opatrenia pomoci môžu opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňať monitorovanie pokroku vo vzťahu k podmienkam a referenčným hodnotám dohodnutým s prijímateľom, vytvorenie a monitorovanie rámcov dodržiavania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva a požiadaviek na náležitú starostlivosť, kontrolu materiálnych prostriedkov po dodaní s cieľom zabezpečiť vhodné využitie a zabrániť ich odkloneniu, ako aj identifikáciu stratégií ukončenia angažovanosti a poskytovania podpory.

Článok 7

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá počas obdobia vykonávania PBV polročné správy o vykonávaní opatrenia pomoci v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509. Správca opatrení pomoci pravidelne informuje výbor nástroja zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnení rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v súlade s článkom 38 uvedeného rozhodnutia, a to aj poskytovaním informácií o zapojených dodávateľoch a subdodávateľoch.

Článok 8

Pozastavenie a ukončenie

1.   V súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže PBV na žiadosť členského štátu alebo vysokého predstaviteľa rozhodnúť o pozastavení alebo ukončení podpory akcií v rámci opatrenia pomoci alebo o pozastavení celého opatrenia pomoci v týchto prípadoch:

a)

ak si prijímateľ neplní svoje povinnosti podľa medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo, alebo ak si neplní záväzky prijaté na základe dohôd uvedených v článku 4;

b)

ak bola zmluva s vykonávajúcim subjektom pozastavená alebo ukončená po nesplnení jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy;

c)

ak situácia v dotknutej geografickej oblasti už neumožňuje vykonávanie opatrenia pri zabezpečení dostatočných záruk;

d)

ak vykonávanie opatrenia už nespĺňa svoj účel alebo už nie je v záujme Únie.

V naliehavých a výnimočných prípadoch môže vysoký predstaviteľ vykonávanie opatrenia pomoci až do rozhodnutia PBV dočasne pozastaviť, a to úplne alebo čiastočne.

2.   PBV môže Rade odporučiť ukončenie opatrenia pomoci.

Článok 9

Konzistentnosť činností Únie

V súlade s článkom 8 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa zabezpečuje súlad medzi akciami v rámci opatrenia pomoci a inými akciami v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a opatreniami v rámci nástrojov v iných oblastiach vonkajšej činnosti Únie, ako aj ostatných politík Únie vrátane integrovaného prístupu k vonkajším konfliktom a krízam.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1210 z 22. júla 2021 o opatrení pomoci v podobe všeobecného programu podpory Africkej únie v rámci Európskeho mierového nástroja v roku 2021. (Ú. v. EÚ L 263, 23.7 2021, s. 7).


PRÍLOHA

Zoznam ministerstiev členských štátov, útvarov štátnej správy členských štátov a iných verejnoprávnych subjektov a agentúr členských štátov a súkromnoprávnych subjektov poverených vykonávaním verejnej služby, ktorým sú poskytnuté primerané finančné záruky, ktoré môžu úplne alebo čiastočne vykonávať akcie v rámci opatrenia pomoci (1):

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu),

agentúra Expertise France.


(1)  Tento zoznam sa vzťahuje len na opatrenie pomoci stanovené týmto rozhodnutím a nevylučuje možnosť, aby pre budúce opatrenia pomoci vrátane tých, ktoré budú mať formu všeobecného programu, boli určené iné subjekty.


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/44


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/668

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu vojenských jednotiek, ktoré cvičí výcviková misia EÚ v Mozambiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. novembra 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 (1), ktorým sa stanovilo opatrenie pomoci s finančnou referenčnou sumou 40 000 000 EUR (ďalej len „finančná referenčná suma“) určenou na pokrytie poskytovania vybavenia, ktoré nie je určené na použitie smrtiacej sily, a dodávok pre jednotky mozambických ozbrojených síl, ktoré má vycvičiť výcviková misia EÚ v Mozambiku (EUTM Mozambique).

(2)

Finančná referenčná suma je dostatočná na poskytnutie vybavenia, ktoré nie je určené na použitie smrtiacej sily, a dodávok uvedených v článku 1 ods. 3 rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 pre päť z 11 jednotiek mozambických ozbrojených síl, ktoré má vycvičiť misia EUTM Mozambique v období rokov 2021 – 2023. S cieľom riešiť potreby zostávajúcich šiestich jednotiek by sa finančná referenčná suma mala zvýšiť o 45 000 000 EUR.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2021/2032 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Trvanie opatrenia pomoci je 36 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy medzi správcom opatrení pomoci konajúcim ako povoľujúci úradník a subjektom uvedeným v článku 4. ods. 2 v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. a) rozhodnutia (SZBP) 2021/509.“

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s týmto opatrením pomoci je 85 000 000 EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2032 z 19. novembra 2021 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu vojenských jednotiek, ktoré cvičí výcviková misia EÚ v Mozambiku (Ú. v. EÚ L 415, 22.11.2021, s. 25).


22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/45


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/669

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. apríla 2013 prijala rozhodnutie 2013/184/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2013/184/SZBP a vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú situáciu v Mjanmarsku/Barme vrátane činností podkopávajúcich demokraciu a právny štát, ako aj závažné porušovanie ľudských práv, by sa platnosť zavedených reštriktívnych opatrení mala predĺžiť do 30. apríla 2023.

(3)

Na základe aktualizovaných informácií by sa záznamy týkajúce sa deviatich osôb zaradených na zozname fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP mali zmeniť.

(4)

Rozhodnutie 2013/184/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/184/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. apríla 2023. Podlieha neustálej revízii. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, jeho platnosť sa podľa potreby predĺži alebo bude zmenené.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 75).


PRÍLOHA

V rozhodnutí 2013/184/SZBP, v prílohe, v oddiele „Fyzické osoby podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1“ sa záznamy č. 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 a 38 nahrádzajú týmito záznamami:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„15.

Min Aung Hlaing

Dátum narodenia: 3. júla 1956

Miesto narodenia: Tavoy, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Národné identifikačné číslo: 12/SAKHANA(N)020199

Pohlavie: muž

Min Aung Hlaing je od roku 2011 hlavný veliteľ Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je predsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Min Aung Hlaing sa 1. augusta 2021 vyhlásil za „predsedu vlády“. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku/Barme prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. NDSC 31. januára 2022 na žiadosť Mina Aunga Hlainga formálne predĺžila výnimočný stav do 31. júla 2022.

Tým, že v rámci svojej osoby sústreďuje všetky právomoci, je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing ako predseda rady SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako predseda SAC je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

OSN a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Min Aung Hlaing za toto závažné porušovanie práv Rohingov priamu zodpovednosť.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Dátum narodenia: 24. mája 1951

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Myint Swe je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a do 1. februára 2021 bol nimi vymenovaným viceprezidentom. 1. februára sa Myint Swe spolu s ďalšími členmi Tatmadaw zúčastnil zasadnutia Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Zasadnutie rady NDSC bolo protiústavné, keďže sa ho nezúčastnili jej civilní členovia. Myint Swe bol na tomto zasadnutí vyhlásený za úradujúceho prezidenta. Myint Swe následne vyhlásil výnimočný stav a legislatívne, výkonné a súdne právomoci odovzdal hlavnému veliteľovi obranných síl generálovi Minovi Aungovi Hlaingovi. Pri vyhlásení výnimočného stavu nebol dodržaný náležitý postup, keďže podľa ústavy môže výnimočný stav vyhlásiť iba prezident. Myint Swe 31. januára 2022 schválil predĺženie výnimočného stavu do 31. júla 2022.

Tým, že prijal svoje menovanie za úradujúceho prezidenta a preniesol legislatívne, súdne a výkonné právomoci na hlavného veliteľa, prispel Myint Swe k zvrhnutiu demokraticky zvolenej vlády a nesie preto zodpovednosť za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

22.3.2021

17.

Soe Win

Dátum narodenia: 1. marca 1960

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Soe Win je od roku 2011 zástupca hlavného veliteľa Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je podpredsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Soe Win sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako zástupca hlavného veliteľa ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Soe Win zodpovednosť za toto závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Dátum narodenia: 4. alebo 5. mája 1961

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generál Mya Tun Oo je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). 1. februára 2021 bol vymenovaný za ministra obrany a je členom Štátnej administratívnej rady (SAC).

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Mya Tun Oo sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. Generál Mya Tun Oo je ako člen NDSC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedá za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako člen SAC je generál Mya Tun Oo priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv. Okrem toho ako minister obrany nesie Mya Tun Oo zodpovednosť za útoky vojenských síl v Kajaskom štáte 25. decembra 2021, pri ktorých zahynulo viac ako 30 ľudí vrátane detí a humanitárnych pracovníkov, ako aj za masové zabíjanie a mučenie civilistov v celom Mjanmarsku. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku/Barme.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Mya Tun Oo bol od augusta 2016 do svojho vymenovania za ministra obrany náčelníkom ústredného štábu Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), čo je v rámci ozbrojených síl tretia najvyššia pozícia. V rámci tejto funkcie vykonával dohľad nad vojenskými operáciami v Jakchainskom štáte a koordinoval rozličné ozbrojené sily vrátane pozemných, námorných a vzdušných síl, ako aj použitie delostrelectva. Je preto zodpovedný za uvedené závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Dátum narodenia: 23. júla 1964

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko/Barma

Pohlavie: muž

Generál Maung Maung Kyaw je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a členom Štátnej administratívnej rady (SAC). Od roku 2018 do januára 2022 pôsobil ako hlavný veliteľ Mjanmarských vzdušných síl. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Generál Maung Maung Kyaw je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako člen SAC je generál Maung Maung Kyaw za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv priamo zodpovedný. Okrem toho bol ako bývalý veliteľ Mjanmarských vzdušných síl priamo zodpovedný za bombové útoky v Kajaskom štáte v decembri 2021, ktoré boli zamerané na civilné obyvateľstvo a vyžiadali si vysoký počet obetí. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Dátum narodenia: december 1948;

Miesto narodenia: Kyee Nee Village, Chauk Township, oblasť Magway, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Adresa: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing je ministrom vlády zväzovej republiky, ktorý riadi Úrad vlády tejto republiky (2). V období od 2. februára 2021 do 1. augusta 2021 bol ministrom informácií. Bol vymenovaný za predsedu Štátnej správnej rady (SAC), ktorá od 2. februára 2021 prevzala v tomto štáte právnu, výkonnú a súdnu právomoc. Ako minister informácií zodpovedá za médiá vlastnené štátom (MWD, MRTV, noviny Myanmar Alin, Kyemon a Global New Light of Myanmar, ako aj tlačovú agentúru Myanmar News Agency (MNA) a Mjanmarské digitálne spravodajstvo), a teda za vysielanie a uverejňovanie oficiálnych správ. Počas svojej funkcie ministra informácií, sa v novinách uverejňovalo mnoho článkov na podporu ozbrojených síl, a preto zodpovedá za propagandu junty a šírenie dezinformácií prostredníctvom štátnych médií, ktoré neprinášajú presné správy. Priamo zodpovedá za rozhodnutia, ktoré viedli k tvrdým zákrokom voči mjanmarským médiám. Patria medzi ne pokyny, ktorými sa nezávislým médiám nariadilo nepoužívať termíny „prevrat“, „vojenský režim“ a „junta“ a ktoré viedli k zákazu piatich lokálnych spravodajských kanálov v tejto krajine. Jeho kroky, politiky a činnosti v predchádzajúcej i terajšej funkcii člena vlády podkopávajú demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Dátum narodenia: 29. marca 1960

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Soe Htut je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je tiež členom Štátnej správnej rady (SAC) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu.

Soe Htut bol vymenovaný za ministra vnútra 1. februára 2021. Soe Htut sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a na základe jeho členstva v SAC podkopávajú jeho činnosti a politiky demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

Minister vnútra je zodpovedný za mjanmarské policajné sily, hasičský zbor a väzenskú službu. Do pôsobnosti ministerstva vnútra patrí štátna bezpečnosť a verejný poriadok. Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustila mjanmarská polícia od vojenského prevratu 1. februára 2021, vrátane zabíjania civilistov a neozbrojených demonštrantov, porušovania slobody združovania a pokojného zhromažďovania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania lídrov opozície a pokojných demonštrantov a porušovania slobody prejavu.

Okrem toho je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. Je tiež priamo zodpovedný za represívne rozhodnutia, ktoré prijala SAC vrátane právnych predpisov, ktorými sa porušujú ľudské práva a obmedzujú slobody občanov Mjanmarska, a za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú mjanmarské bezpečnostné sily.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Dátum narodenia: 30. apríla 1963

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko;

Pohlavie: muž

Generálporučík Tun Tun Naung je príslušníkom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a predtým bol veliteľom. Je ministrom pohraničných vecí a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). V roku 2013 bol veliteľom severného veliteľstva Mjanmarských ozbrojených síl, ktorý dohliadal na konflikt barmskej armády s Armádou kačjinskej nezávislosti. Mjanmarské jednotky pod jeho velením v tomto konflikte závažne porušovali ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. V roku 2017 bol Tun Tun Naung veliteľom 1. úradu špeciálnych operácií. Jednotky pod jeho velením sa dopúšťali násilností a závažného porušovania ľudských práv voči etnickým menšinám v Jakchainskom štáte počas čistiek zameraných proti Rohingom. Uvedené operácie sa začali 25. augusta 2017 a zahŕňali svojvoľné zabíjanie, fyzické zneužívanie, mučenie, sexuálne násilie a zadržiavanie Rohingov. Tun Tun Naung je ako veliteľ v rokoch 2013 a 2017 zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv spáchané v Mjanmarsku/Barme.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. Počas uvedených udalostí prijal Tun Tun Naung 1. februára 2021 funkciu ministra pohraničných vecí vo vláde zväzovej republiky, a tým aj miesto v Národnej obrannej a bezpečnostnej rade (NDSC). Tun Tun Naung sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a ako člen vlády zväzovej republiky a minister pohraničných vecí je Tun Tun Naung zodpovedný za činnosti podkopávajúce demokraciu a právny štát v Mjanmarsku a za činnosti, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť a stabilitu krajiny.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Dátum narodenia: 31. júla 1957;

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma;

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž;

Číslo cestovného pasu: DM001478 (Mjanmarsko/Barma) vydaný 10. septembra 2012, platný do 9. septembra 2022;

Národné identifikačné číslo: 12DAGANA011336

Win Shein je ministrom plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky, ktorého 1. februára 2021 vymenoval hlavný veliteľ Min Aung Hlaing. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na Mina Aunga Hlainga.

Prijatím funkcie ministra plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky a prostredníctvom svojej dôležitej úlohy v hospodárskych politikách režimu je Win Shein zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

21.6.2021“