ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
21. apríla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/658 z 21. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/659 z 21. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/660 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

11

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/661 z 21. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

21.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/658

z 21. apríla 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej odsudzuje konanie a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Rada sa domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa mali doplniť dve osoby za ich úlohu pri narúšaní alebo ohrozovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, ktoré majú prospech z kontaktov na ruských činiteľov zodpovedných za anexiu Krymu či za destabilizáciu východnej Ukrajiny.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 269/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 269/2014 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014 s. 6.


PRÍLOHA

Na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„211.

Serhij Vitalijovič KURČENKO

(ukrajinsky: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; rusky: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 21.9.1985

Miesto narodenia: Charkov, Ukrajina

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Serhij Kurčenko je ukrajinský podnikateľ. S pomocou proruských separatistov prevzal kontrolu nad niekoľkými veľkými metalurgickými, chemickými a energetickými závodmi v oblastiach Donbasu ovládaných separatistami. Jeho spoločnosť „Gaz-Alliance“ má monopol na ťažbu uhlia v Donbase po tom, ako boli jej konkurenti vytlačení z trhu, údajne s pomocou Ruska. Napriek sankciám EÚ organizoval so ziskom nezákonný systém vývozu uhlia z Donbasu do Ruska a Európy. Uhlie vyťažené v baniach S. Kurčenka bolo opätovne zaregistrované a nezákonne vyvezené cez ruské prístavy.

S. Kurčenko pomáhal veľkým ruským spoločnostiam a štátom vlastneným podnikom obchádzať reštriktívne opatrenia EÚ tým, že vystupoval ako ich subdodávateľ na územiach ovládaných Ruskom. Sprostredkovával vývoz ruského plynu, pohonných hmôt a elektrickej energie do oblastí Donbasu ovládaných separatistami, čo posilnilo nezávislé zásobovanie týchto oblastí energiou a narúšalo ich hospodársku integráciu s Ukrajinou. Okrem toho dodával pohonné hmoty na nezákonne okupovaný Krymský polostrov. Tým posilnil nezávislé energetické zásobovanie tohto územia. Vlastní aj najväčší ropný sklad na Krymskom polostrove.

Profitoval tak z väzieb na ruských činiteľov zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny, uskutočňoval transakcie so separatistickými skupinami v ukrajinskom regióne Donbas a aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Dátum narodenia: 1.6.1961

Miesto narodenia: Leningrad, bývalý ZSSR (dnešný Petrohrad, Ruská federácia)

Funkcia: prominentný podnikateľ s úzkymi väzbami na ruské politické vedenie

Osoby, ktoré sú s ním spojené: Lyubov Valentinovna Prigozhina (manželka); Violetta Prigozhina (matka);

Subjekty, ktoré sú s ním spojené: Wagnerova skupina, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Jevgenij Prigožin je prominentný ruský podnikateľ s úzkymi väzbami na prezidenta Putina a ruské ministerstvo obrany. Financuje a neoficiálne vedie Wagnerovu skupinu, súkromný vojenský subjekt so sídlom v Rusku, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov tejto skupiny na Ukrajine.

Concord, spoločnosť, ktorú Prigožin založil a vlastnil do novembra 2019, a skupina ďalších spoločností, ktoré sú s ním prepojené, vrátane Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, využívajú od nezákonnej anexie Krymu Ruskom a okupácie východnej Ukrajiny separatistami podporovanými Ruskom rozsiahle verejné zákazky s ruským ministerstvom obrany.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a aktívne ich vykonáva. Má tiež prospech z väzieb na ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny.

21.4.2022“


21.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/659

z 21. apríla 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 30. augusta 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/1509.

(2)

Rada vo svojich záveroch zo 17. júla 2017 uviedla, že Únia zváži ďalšie vhodné opatrenia v reakcii na činnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (ďalej len „KĽDR“), ktoré narúšajú celosvetový režim nešírenia a odzbrojenia, najmä prostredníctvom ďalších autonómnych reštriktívnych opatrení.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) 22. decembra 2017 prijala rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 2397 (2017), čím opätovne potvrdila, že KĽDR nesmie vypúšťať žiadne nosiče, pri ktorých sa používa technológia balistických rakiet, uskutočňovať jadrové skúšky ani žiadne iné provokácie; musí okamžite pozastaviť všetky činnosti súvisiace s jej programom balistických rakiet a v tejto súvislosti obnoviť svoje predchádzajúce záväzky týkajúce sa moratória na vypúšťanie všetkých rakiet; musí sa okamžite úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom zbaviť všetkých jadrových zbraní a ukončiť existujúce jadrové programy a okamžite ukončiť všetky súvisiace činnosti; a musí úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom ukončiť všetky ostatné existujúce programy zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet.

(4)

KĽDR 24. marca 2022 vypustila medzikontinentálnu balistickú raketu. KĽDR v období od 5. januára do 24. marca 2022 aspoň dvanásťkrát vypustila rakety.

(5)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) vydal 25. marca 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom odsúdil skutočnosť, že KĽDR 24. marca 2022 vypustila medzikontinentálnu balistickú raketu, čím porušila viacero rezolúcií BR OSN a vážne ohrozila medzinárodný a regionálny mier a bezpečnosť. V uvedenom vyhlásení bola KĽDR tiež vyzvaná, aby sa zdržala akýchkoľvek ďalších krokov, ktoré by mohli zvýšiť medzinárodné alebo regionálne napätie, a dodržiavala príslušné rezolúcie BR OSN tým, že úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom ukončí všetky svoje programy v oblasti jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet a existujúce jadrové programy a okamžite ukončí všetky súvisiace činnosti. Vysoký predstaviteľ tiež vyhlásil, že Únia je pripravená v prípade potreby vykonať a doplniť všetky opatrenia, ktoré BR OSN prijme v reakcii na vypustenie medzikontinentálnej balistickej rakety 24. marca 2022.

(6)

Vzhľadom na to, že KĽDR v rozpore s príslušnými rezolúciami BR OSN a pri ich zjavnom ignorovaní pokračuje v činnostiach súvisiacich s balistickými raketami, by sa na zoznamy fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedené v prílohách XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 malo zaradiť osem osôb a štyri subjekty.

(7)

Prílohy XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa menia takto:

1.

V prílohe XV v časti „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „a) Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. a)“ dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Dátum narodenia: 1950

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády v rokoch 2018 až 2021 a člena Komisie pre štátne záležitosti v rokoch 2019 až 2021 bol zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí Kórejskej strany pracujúcich týkajúcich sa vývoja jadrových a balistických programov v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Dátum narodenia: 1955 alebo 1956

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“ zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia a nesie za ne zodpovednosť. V auguste 2019 bol povýšený na generálplukovníka, získal Cenu 16. februára v oblasti vedy a techniky, je riaditeľom Výskumného inštitútu automatizácie, riaditeľom inštitútu Technickej univerzity Kima Chaeka a zástupcom riaditeľa oddelenia ústredného výboru Strany pracujúcich, 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na vypustení väčšiny ďalších rakiet v rokoch 2017 a 2019 a v marci 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Dátum narodenia: 20. 3. 1961

Číslo pasu: 927240105

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „vysokého funkcionára strany“ a „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“, ktorého jeden členský štát OSN v roku 2017 označil za bývalého zástupcu riaditeľa odboru pre muničný priemysel ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, zohráva významnú úlohu pri rozvoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia, najmä balistických rakiet, a nesie za ne zodpovednosť. 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14 a 24. augusta 2019 a 10. septembra 2019 sa zúčastnil sa na vypustení balistických rakiet/veľkého viacnásobného odpaľovacieho raketového systému.

31.

YU Jin

YU Jin

Dátum narodenia: 1960

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa odboru pre muničný priemysel a náhradníka politického výboru Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia v jadrovej aj balistickej oblasti a nesie za ne zodpovednosť. Pred vypustením ICBM v marci 2022 sprevádzal Kima Jonga Una pri návšteve Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky a zúčastnil sa na národnej obrannej výstave v roku 2021, na ktorej boli vystavené zjavne nové zbraňové systémy. Vo funkcii zástupcu riaditeľa sa 4. a 28. júla 2017 zúčastnil na testoch medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na kontrole vykonanej zo strany Kima Jonga Una 22. júla 2019 týkajúcej sa nového typu ponorky, pre ktorú KĽDR uviedla, že je určená na „strategický“ účel použitia balistických rakiet odpaľovaných z ponorky s možnosťou nesenia jadrových hlavíc, a na vypustení balistických rakiet 25. a 30. júla 2019 a 2. augusta 2019.“

2.

V prílohe XVI v časti „Zoznam osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „a) Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Číslo pasu: 654331357

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Pak Hwa Song sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore so sankciami OSN. Pak si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN otvoril bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Pak spolupracuje s Hwangom Kil Suom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Číslo pasu: 654331363

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Hwang Kil Su sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore s rezolúciami BR OSN. Hwang si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN otvoril bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Hwang spolupracuje s Pakom Hwa Songom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii zástupcu spoločnosti Corman Construction Company (Tong Bang), ktorá je krycou spoločnosťou skupiny Mansudae Overseas Project (MOP) zaradenej na zoznam OSN, sa Im Song Sun podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s ustanoveniami rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) alebo č. 2397(2017). Riadil stavebné práce tejto spoločnosti v Senegale a dostával platby na základe zákaziek, ktoré získala skupina MOP a spoločnosť Corman Construction, a preto je zodpovedný za finančné činnosti zamerané na podporu jadrových a balistických programov KĽDR.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii zástupcu spoločnosti Corman Construction Company (Tong Bang), ktorá je krycou spoločnosťou skupiny Mansudae Overseas Project zaradenej na zoznam OSN, sa Choe Song Chol podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s ustanoveniami rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) alebo č. 2397(2017). Riadil stavebné práce tejto spoločnosti v Senegale a dostával platby na základe zákaziek, ktoré získala skupina MOP a spoločnosť Corman Construction, a preto je zodpovedný za finančné činnosti zamerané na podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“

3.

V prílohe XVI v časti „Zoznam osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3“, oddiele „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Adresa: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC podlieha právomoci alebo vedeniu eritrejských obranných síl a sídli v komplexe ich vojenského technického strediska Asha Golgol, ktorý sa používa na výrobu, úpravu alebo opravu civilného a vojenského a polovojenského vybavenia. Podieľa sa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za podporu jadrových a balistických programov KĽDR, keďže v júli 2016 bola identifikovaná ako určený adresát zásielky z Číny týkajúcej sa vojenských komunikačných zariadení s pôvodom v KĽDR. Väčšina týchto zariadení pochádzala od spoločnosti GLOCOM, čo je spoločnosť KĽDR, ktorá sa špecializuje na dodávky vojenských prenosových zariadení a je prepojená so spravodajskými službami KĽDR, čo je v rozpore najmä s rezolúciou BR OSN č. 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (Alias: KOGEN, GENCO)

Adresa: Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ako profesionálna stavebná spoločnosť pôsobiaca v zahraničí podľa prezentácie oficiálneho internetového portálu KĽDR Naenara vysiela kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia a realizovala projekty v Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Katare, Jemene, Rusku, Líbyi a Mongolsku. Založila aj miestne pobočky, napríklad v Zambii. Spoločnosť KOGEN sa takto podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože celú mzdu pracovníkov, ktorých vysiela do zahraničia, alebo jej časť, prevádza režimu, čo je v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Adresa: Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation sa podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2270(2016) a je zodpovedná za podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože ju zastupuje najmä občan KĽDR CHOE Jin-myong, ktorý vykonáva marketing komunikačných zariadení a údajne rokoval s DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, subjektom, na ktorý sa vzťahujú sankcie Bezpečnostnej rady OSN zo 16. júla 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Adresa: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umelecká spoločnosť, ktorá stavia sochy v zahraničí, vyváža umelecké sochy, ktoré vyrába Paekho Art Studio, a uľahčuje nelegálnu prácu a prístup k medzinárodným finančným systémom. Osobitne sa zameriava na rozvojové granty a pôžičky, ako aj na priame zahraničné investície vyčlenené na komunálne projekty. Podieľa sa tak na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“


ROZHODNUTIA

21.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/11


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/660

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej odsudzuje konanie a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Rada sa domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP by sa mali doplniť dve osoby za ich úlohu pri narúšaní alebo ohrozovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, ktoré majú prospech z kontaktov na ruských činiteľov zodpovedných za anexiu Krymu či za destabilizáciu východnej Ukrajiny.

(4)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Na zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„211.

Serhij Vitalijovič KURČENKO

(ukrajinsky: Сергiй Вiталiйович Курченко; rusky: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 21.9.1985

Miesto narodenia: Charkov, Ukrajina

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Serhij Kurčenko je ukrajinský podnikateľ. S pomocou proruských separatistov prevzal kontrolu nad niekoľkými veľkými metalurgickými, chemickými a energetickými závodmi v oblastiach Donbasu ovládaných separatistami. Jeho spoločnosť „Gaz-Alliance“ má monopol na ťažbu uhlia v Donbase po tom, ako boli jej konkurenti vytlačení z trhu, údajne s pomocou Ruska. Napriek sankciám EÚ organizoval so ziskom nezákonný systém vývozu uhlia z Donbasu do Ruska a Európy. Uhlie vyťažené v baniach S. Kurčenka bolo opätovne zaregistrované a nezákonne vyvezené cez ruské prístavy.

S. Kurčenko pomáhal veľkým ruským spoločnostiam a štátom vlastneným podnikom obchádzať reštriktívne opatrenia EÚ tým, že vystupoval ako ich subdodávateľ na územiach ovládaných Ruskom. Sprostredkovával vývoz ruského plynu, pohonných hmôt a elektrickej energie do oblastí Donbasu ovládaných separatistami, čo posilnilo nezávislé zásobovanie týchto oblastí energiou a narúšalo ich hospodársku integráciu s Ukrajinou. Okrem toho dodával pohonné hmoty na nezákonne okupovaný Krymský polostrov. Tým posilnil nezávislé energetické zásobovanie tohto územia. Vlastní aj najväčší ropný sklad na Krymskom polostrove.

Profitoval tak z väzieb na ruských činiteľov zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny, uskutočňoval transakcie so separatistickými skupinami v ukrajinskom regióne Donbas a aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Dátum narodenia: 1.6.1961

Miesto narodenia: Leningrad, bývalý ZSSR (dnešný Petrohrad, Ruská federácia)

Funkcia: prominentný podnikateľ s úzkymi väzbami na ruské politické vedenie

Jevgenij Prigožin je prominentný ruský podnikateľ s úzkymi väzbami na prezidenta Putina a ruské ministerstvo obrany. Financuje a neoficiálne vedie Wagnerovu skupinu, súkromný vojenský subjekt so sídlom v Rusku, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov tejto skupiny na Ukrajine.

Concord, spoločnosť, ktorú Prigožin založil a vlastnil do novembra 2019, a skupina ďalších spoločností, ktoré sú s ním prepojené, vrátane Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, využívajú od nezákonnej anexie Krymu Ruskom a okupácie východnej Ukrajiny separatistami podporovanými Ruskom rozsiahle verejné zákazky s ruským ministerstvom obrany.

21.4.2022“

Osoby, ktoré sú s ním spojené: Lyubov Valentinovna Prigozhina (manželka); Violetta Prigozhina (matka);

Subjekty, ktoré sú s ním spojené: Wagnerova skupina, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a aktívne ich vykonáva. Má tiež prospech z väzieb na ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny.


21.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/14


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/661

z 21. apríla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849 (1).

(2)

Rada vo svojich záveroch zo 17. júla 2017 uviedla, že Únia zváži ďalšie vhodné opatrenia v reakcii na činnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (ďalej len „KĽDR“), ktoré narúšajú celosvetový režim nešírenia a odzbrojenia, najmä prostredníctvom ďalších autonómnych reštriktívnych opatrení.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) 22. decembra 2017 prijala rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 2397 (2017), čím opätovne potvrdila, že KĽDR: nesmie vypúšťať žiadne nosiče, pri ktorých sa používa technológia balistických rakiet, uskutočňovať jadrové skúšky ani žiadne iné provokácie; musí okamžite pozastaviť všetky činnosti súvisiace s jej programom balistických rakiet a v tejto súvislosti obnoviť svoje predchádzajúce záväzky týkajúce sa moratória na vypúšťanie všetkých rakiet; musí sa okamžite úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom zbaviť všetkých jadrových zbraní a ukončiť existujúce jadrové programy a okamžite ukončiť všetky súvisiace činnosti; a musí úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom ukončiť všetky ostatné existujúce programy zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet.

(4)

KĽDR 24. marca 2022 vypustila medzikontinentálnu balistickú raketu. KĽDR v období od 5. januára do 24. marca 2022 aspoň dvanásťkrát vypustila rakety.

(5)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) vydal 25. marca 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom odsúdil skutočnosť, že KĽDR 24. marca 2022 vypustila medzikontinentálnu balistickú raketu, čím porušila viacero rezolúcií BR OSN a vážne ohrozila medzinárodný a regionálny mier a bezpečnosť. V uvedenom vyhlásení bola KĽDR tiež vyzvaná, aby sa zdržala akýchkoľvek ďalších krokov, ktoré by mohli zvýšiť medzinárodné alebo regionálne napätie, a dodržiavala príslušné rezolúcie BR OSN tým, že úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom ukončí všetky svoje programy v oblasti jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet a existujúce jadrové programy a okamžite ukončí všetky súvisiace činnosti. Vysoký predstaviteľ tiež vyhlásil, že Únia je pripravená v prípade potreby vykonať a doplniť všetky opatrenia, ktoré BR OSN prijme v reakcii na vypustenie medzikontinentálnej balistickej rakety 24. marca 2022.

(6)

Vzhľadom na to, že KĽDR v rozpore s príslušnými rezolúciami BR OSN a pri ich zjavnom ignorovaní pokračuje v činnostiach súvisiacich s balistickými raketami, by sa na zoznamy fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedené v prílohách II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 malo zaradiť osem osôb a štyri subjekty.

(7)

Prílohy II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).


PRÍLOHA

Prílohy II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa v časti „I. Osoby a subjekty zodpovedné za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty, ktoré vlastnia alebo kontrolujú“ v oddiele „A. Osoby“ dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Dátum narodenia: 1950

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády v rokoch 2018 až 2021 a člena Komisie pre štátne záležitosti v rokoch 2019 až 2021 bol zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí Kórejskej strany pracujúcich týkajúcich sa vývoja jadrových a balistických programov v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Dátum narodenia: 1955 alebo 1956

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“ zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia a nesie za ne zodpovednosť. V auguste 2019 bol povýšený na generálplukovníka, získal Cenu 16. februára v oblasti vedy a techniky, je riaditeľom Výskumného inštitútu automatizácie, riaditeľom inštitútu Technickej univerzity Kima Chaeka a zástupcom riaditeľa oddelenia ústredného výboru Strany pracujúcich, 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na vypustení väčšiny ďalších rakiet v rokoch 2017 a 2019 a v marci 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Dátum narodenia: 20. 3. 1961

Číslo pasu: 927240105

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii „vysokého funkcionára strany“ a „popredného funkcionára v oblasti vedy o národnej obrane“, ktorého jeden členský štát OSN v roku 2017 označil za bývalého zástupcu riaditeľa odboru pre muničný priemysel ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, zohráva významnú úlohu pri rozvoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia, najmä balistických rakiet, a nesie za ne zodpovednosť. 4. a 28. júla 2017 sa zúčastnil na skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14 a 24. augusta 2019 a 10. septembra 2019 sa zúčastnil sa na vypustení balistických rakiet/veľkého viacnásobného odpaľovacieho raketového systému.

31.

YU Jin

YU Jin

Dátum narodenia: 1960

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii riaditeľa odboru pre muničný priemysel a náhradníka politického výboru Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zohráva významnú úlohu pri vývoji programov KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia v jadrovej aj balistickej oblasti a nesie za ne zodpovednosť. Pred vypustením ICBM v marci 2022 sprevádzal Kima Jonga Una pri návšteve Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky a zúčastnil sa na národnej obrannej výstave v roku 2021, na ktorej boli vystavené zjavne nové zbraňové systémy. Vo funkcii zástupcu riaditeľa sa 4. a 28. júla 2017 zúčastnil na testoch medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) Hwasong-14, ako aj na kontrole vykonanej zo strany Kima Jonga Una 22. júla 2019 týkajúcej sa nového typu ponorky, pre ktorú KĽDR uviedla, že je určená na „strategický“ účel použitia balistických rakiet odpaľovaných z ponorky s možnosťou nesenia jadrových hlavíc, a na vypustení balistických rakiet 25. a 30. júla 2019 a 2. augusta 2019.“

2.

V prílohe III sa v časti „Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. c) a článku 27 ods. 1 písm. c)“ v oddiele „A. Osoby“ dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Číslo pasu: 654331357

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Pak Hwa Song sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore so sankciami OSN. Pak si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN otvoril bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Pak spolupracuje s Hwangom Kil Suom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

spoluzakladateľ spoločnosti CONGO ACONDE

Miesto narodenia: KĽDR

Číslo pasu: 654331363

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

Adresa: Konžská demokratická republika (KDR)

21.4.2022

Hwang Kil Su sa podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedný za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR. Je spoluzakladateľom spoločnosti CONGO ACONDE, krycej spoločnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO sa podieľa na vývoze sôch do viacerých subsaharských krajín v rozpore s rezolúciami BR OSN. Hwang si taktiež v rozpore s rezolúciami BR OSN otvoril bankový účet v lumumbašskej pobočke banky, ktorá má sídlo v Kamerune. Hwang spolupracuje s Pakom Hwa Songom. Poskytuje finančné služby na podporu režimu KĽDR a jej jadrových programov.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii zástupcu spoločnosti Corman Construction Company (Tong Bang), ktorá je krycou spoločnosťou skupiny Mansudae Overseas Project (MOP) zaradenej na zoznam OSN, sa Im Song Sun podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s ustanoveniami rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) alebo č. 2397(2017). Riadil stavebné práce tejto spoločnosti v Senegale a dostával platby na základe zákaziek, ktoré získala skupina MOP a spoločnosť Corman Construction, a preto je zodpovedný za finančné činnosti zamerané na podporu jadrových a balistických programov KĽDR.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Štátna príslušnosť: KĽDR

Pohlavie: muž

21.4.2022

Vo funkcii zástupcu spoločnosti Corman Construction Company (Tong Bang), ktorá je krycou spoločnosťou skupiny Mansudae Overseas Project zaradenej na zoznam OSN, sa Choe Song Chol podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s ustanoveniami rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) alebo č. 2397(2017). Riadil stavebné práce tejto spoločnosti v Senegale a dostával platby na základe zákaziek, ktoré získala skupina MOP a spoločnosť Corman Construction, a preto je zodpovedný za finančné činnosti zamerané na podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“

3.

V prílohe III sa v časti „Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. c) a článku 27 ods. 1 písm. c)“ v oddiele „B. Subjekty“ dopĺňajú tieto záznamy:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Adresa:Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC podlieha právomoci alebo vedeniu eritrejských obranných síl a sídli v komplexe ich vojenského technického strediska Asha Golgol, ktorý sa používa na výrobu, úpravu alebo opravu civilného a vojenského a polovojenského vybavenia. Podieľa sa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za podporu jadrových a balistických programov KĽDR, keďže v júli 2016 bola identifikovaná ako určený adresát zásielky z Číny týkajúcej sa vojenských komunikačných zariadení s pôvodom v KĽDR. Väčšina týchto zariadení pochádzala od spoločnosti GLOCOM, čo je spoločnosť KĽDR, ktorá sa špecializuje na dodávky vojenských prenosových zariadení a je prepojená so spravodajskými službami KĽDR, čo je v rozpore najmä s rezolúciou BR OSN č. 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (Alias: KOGEN, GENCO)

Adresa:Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ako profesionálna stavebná spoločnosť pôsobiaca v zahraničí podľa prezentácie oficiálneho internetového portálu KĽDR Naenara vysiela kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia a realizovala projekty v Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Katare, Jemene, Rusku, Líbyi a Mongolsku. Založila aj miestne pobočky, napríklad v Zambii. Spoločnosť KOGEN sa takto podieľa na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože celú mzdu pracovníkov, ktorých vysiela do zahraničia, alebo jej časť, prevádza režimu, čo je v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Adresa:Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation sa podieľa na obchádzaní sankcií v rozpore s rezolúciou BR OSN č. 2270(2016) a je zodpovedná za podporu jadrových a balistických programov KĽDR, pretože ju zastupuje najmä občan KĽDR CHOE Jin-myong, ktorý vykonáva marketing komunikačných zariadení a údajne rokoval s DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, subjektom, na ktorý sa vzťahujú sankcie Bezpečnostnej rady OSN zo 16. júla 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Adresa:Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pchjongjang, Kórejská ľudovodemokratická republika

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umelecká spoločnosť, ktorá stavia sochy v zahraničí, vyváža umelecké sochy, ktoré vyrába Paekho Art Studio, a uľahčuje nelegálnu prácu a prístup k medzinárodným finančným systémom. Osobitne sa zameriava na rozvojové granty a pôžičky, ako aj na priame zahraničné investície vyčlenené na komunálne projekty. Podieľa sa tak na obchádzaní sankcií a je zodpovedná za finančnú podporu jadrových a balistických programov KĽDR.“