ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 101

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
29. marca 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/496 z 28. marca 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 ako látka s nízkym rizikom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/497 z 28. marca 2022, ktorým sa menia a opravujú prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403, pokiaľ ide o určité vzory certifikátov zdravia zvierat, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vyhlásení na premiestňovanie zásielok určitých druhov a kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi a na ich vstup do Únie ( 1 )

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/498 z 22. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167, pokiaľ ide o harmonizované normy pre lavínové majáky, družicové zemské stanice a systémy, pozemné pohyblivé zemské stanice, námorné pohyblivé zemské stanice, zariadenia bunkových sietí IMT, pevné rádiové systémy, vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania, systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla, rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov/s, rozhlasové prijímače, ovládače zvukovej frekvenčnej indukčnej slučky, primárne prehľadové radary a rádiové zariadenia TETRA ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/499 z 23. marca 2022, ktorým sa schvaľujú zmeny národných plánov, pokiaľ ide o Cyprus a Slovinsko, na zavedenie systémov potvrdzovania údajov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 [oznámené pod číslom C(2022) 1844] (Iba grécke a slovinské znenie je autentické)

43

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/500 z 25. marca 2022, ktorým sa vojenská agresia Ruska voči Ukrajine stanovuje ako výnimočná udalosť spôsobujúca významné narušenie trhov

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/496

z 28. marca 2022,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 ako látka s nízkym rizikom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 v spojení s článkom 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Španielsku bola 8. mája 2018 podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 doručená žiadosť od spoločnosti Andermatt Biocontrol Suisse AG o schválenie účinnej látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia Španielsko ako spravodajský členský štát informovalo 24. septembra 2018 žiadateľa, ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o prípustnosti žiadosti.

(3)

Spravodajský členský štát predložil 24. marca 2020 Komisii návrh hodnotiacej správy, ktorého kópiu zaslal úradu, s posúdením, či možno očakávať, že daná účinná látka spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(4)

Úrad postupoval v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009. V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadal žiadateľa, aby členským štátom, Komisii a úradu poskytol doplňujúce informácie. Úradu bolo 5. mája 2021 predložené hodnotenie doplňujúcich informácií vykonané spravodajským členským štátom vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(5)

Úrad 17. septembra 2021 oznámil žiadateľovi, členským štátom a Komisii svoj záver (2) k tomu, či možno očakávať, že účinná látka multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad svoje závery sprístupnil verejnosti.

(6)

Komisia predložila 22. októbra 2021 správu o preskúmaní a 2. decembra 2021 návrh tohto nariadenia, ktoré sa týkajú látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004, Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(7)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil pripomienky k záverom úradu a v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 aj k správe o preskúmaní. Žiadateľ predložil pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali.

(8)

Pokiaľ ide o jedno alebo viaceré reprezentatívne použitia aspoň jedného prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje danú účinnú látku, a najmä použitia, ktoré sa preskúmali a podrobne opísali v správe o preskúmaní, dospelo sa k záveru, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené.

(9)

Komisia sa ďalej domnieva, že multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 je účinnou látkou s nízkym rizikom v zmysle článku 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 je mikroorganizmus, ktorý spĺňa podmienky stanovené v bode 5.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, pretože patrí do čeľade Baculoviridae a nemá žiadne preukázané nepriaznivé účinky na necieľový hmyz.

(10)

Preto je vhodné schváliť multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 ako účinnú látku s nízkym rizikom.

(11)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné stanoviť určité podmienky.

(12)

Smernicou Komisie 2007/50/ES (3) sa povolila látka multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV) pod synonymným názvom vírus jadrovej polyedrie Spodoptera exigua ako účinná látka na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín. Pod týmto názvom bola táto látka zaradená na zoznam uvedený v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4). Platnosť uvedeného schválenia uplynula 30. novembra 2017. V záujme jasnosti a vzhľadom na súčasné schválenie látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 by sa mal príslušný zápis z uvedeného nariadenia vypustiť.

(13)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 22 ods. 2 by sa malo vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 sa schvaľuje za podmienok stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2021. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) [Partnerské preskúmanie účinnej látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV) z hľadiska posúdenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(10):6848.

(3)  Smernica Komisie 2007/50/ES z 2. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť beflubutamid a jadrový mnohostenný vírus Spodoptera exigua medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2007, s. 15).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004

neuvádza sa

Obsah vírusu v technickej účinnej látke vyrobenej ako izolovaný technický materiál musí byť najmenej 2,0 × 1011 oklúznych teliesok/g.

18.4.2022

18.4.2037

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery správy o preskúmaní látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004, a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom posúdení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

prísnemu dodržiavaniu environmentálnych podmienok a analýze kontroly kvality počas výrobného procesu, ktoré musí zaistiť výrobca, s cieľom zabezpečiť dodržanie limitov mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (2),

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom musia zohľadniť skutočnosť, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory, a musia zabezpečiť, aby podmienky používania zhŕňali použitie vhodných osobných ochranných prostriedkov.

V podmienkach používania sa podľa potreby musia uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

a)

V časti A sa vypúšťa zápis 159 týkajúci sa Spodoptera exigua, jadrového mnohostenného vírusu.

b)

V časti D sa dopĺňa tento zápis:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„37

multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004

neuvádza sa

Obsah vírusu v technickej účinnej látke vyrobenej ako izolovaný technický materiál musí byť najmenej 2,0 × 1011 oklúznych teliesok/g.

18.4.2022

18.4.2037

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery správy o preskúmaní látky multikapsidový vírus jadrovej polyedrie sivkavca stavikrvového Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004, a najmä dodatky I a II k nej.

Pri tomto celkovom posúdení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

prísnemu dodržiavaniu environmentálnych podmienok a analýze kontroly kvality počas výrobného procesu, ktoré musí zaistiť výrobca, s cieľom zabezpečiť dodržanie limitov mikrobiologickej kontaminácie uvedených v pracovnom dokumente SANCO/12116/2012 (2),

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom musia zohľadniť skutočnosť, že mikroorganizmy sa ako také považujú za potenciálne senzibilizátory, a musia zabezpečiť, aby podmienky používania zhŕňali použitie vhodných osobných ochranných prostriedkov.

V podmienkach používania sa podľa potreby musia uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“


29.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/497

z 28. marca 2022,

ktorým sa menia a opravujú prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403, pokiaľ ide o určité vzory certifikátov zdravia zvierat, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vyhlásení na premiestňovanie zásielok určitých druhov a kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi a na ich vstup do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 146 ods. 2, článok 156 ods. 2 prvý pododsek písm. a) a článok 162 ods. 5, článok 238 ods. 3 a článok 239 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (2), a najmä na jeho článok 90 prvý odsek písm. a) a b) a článok 126 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/403 (3) sa stanovujú vzory certifikátov vo forme certifikátov zdravia zvierat, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vyhlásení na premiestňovanie zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi a na ich vstup do Únie. Uvedené zásielky zahŕňajú zásielky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti delegovaných nariadení Komisie (EÚ) 2020/686 (4), (EÚ) 2020/688 (5) a (EÚ) 2020/692 (6).

(2)

V článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na premiestňovanie určitých kategórií kopytníkov medzi členskými štátmi, musia v závislosti od príslušného druhu zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 7 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na premiestňovanie jednotlivého zvieraťa čeľade koňovité, ktoré nie je určené na zabitie, medzi členskými štátmi (vzor „EQUI-INTRA-IND“) a v kapitole 8 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na premiestňovanie zásielky koňovitých medzi členskými štátmi (vzor „EQUI-INTRA-CON“). S cieľom objasniť, že klinické vyšetrenie požadované pred premiestnením koňovitých do iných členských štátov možno vykonať v posledný pracovný deň pred ich odchodom len v prípade koňovitých uvedených v článku 92 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688, v uvedených vzoroch by sa príslušné poznámky pod čiarou 2 a 3 v časti II poznámok mali opraviť.

(3)

V článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty, ktoré sa majú používať na premiestňovanie určitých kategórií vtákov a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi, musia v závislosti od kategórie vtákov a príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 17 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny medzi členskými štátmi (vzor „POU-INTRA-X“) a v kapitole 18 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na premiestňovanie menej než 20 kusov hydiny inej než vtáky bežce alebo menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtáky bežce medzi členskými štátmi (vzor „POU-INTRA-LT20“). V bodoch II.2.1 a II.2.1.1 uvedených príslušných vzorov by sa chybné odkazy na vstup do Únie mali opraviť.

(4)

V kapitole 16 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403, ako sa uvádza v článku 7 uvedeného nariadenia, sa okrem toho stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na premiestňovanie jednodňových kurčiat medzi členskými štátmi (vzor „POU-INTRA-DOC“) a v kapitole 18 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na premiestňovanie menej než 20 kusov hydiny inej než vtáky bežce alebo menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtáky bežce medzi členskými štátmi (vzor „POU-INTRA-LT20“). Poznámka pod čiarou (4) v poznámkach k časti II uvedených vzorov by sa mala opraviť s cieľom objasniť, že v členskom štáte určenia sa musia dodržiavať opatrenia uvedené v časti III hlave 2 kapitole 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692. Okrem toho by sa mala opraviť zjavná chyba týkajúca sa veku vtákov, ktorý sa má uviesť v bode II.1.4 vzoru POU-INTRA-DOC v kapitole 16.

(5)

V článku 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na premiestňovanie určitých typov zárodočných produktov hovädzieho dobytka medzi členskými štátmi, musia v závislosti od typu príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 23 (vzor „BOV-SEM-A-INTRA“), 26 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA“), 30 (vzor „OV/CAP-SEM-A-INTRA“) a 33 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA“) uvedenej prílohy sa stanovujú vzory certifikátov zdravia zvierat na premiestňovanie zásielok určitých zárodočných produktov medzi členskými štátmi. Kolónka I.30 poznámok k časti I uvedených vzorov by sa mala zmeniť tak, aby obsahovala opis testov na infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec a na epizootickú hemoragickú chorobu.

(6)

Okrem toho sa na premiestňovanie zásielok oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ktoré boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021 a ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval, medzi členskými štátmi má používať vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA“ stanovený v kapitole 26 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403. V bode II.2.5.1 a v kolónke I.30 poznámok k časti I uvedeného vzoru by sa chybné odkazy na ovce a kozy mali opraviť.

(7)

V článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na premiestňovanie určitých typov zárodočných produktov koňovitých medzi členskými štátmi, musia v závislosti od typu príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 45 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na premiestňovanie zásielok spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná, medzi členskými štátmi (vzor „EQUI-SEM-A-INTRA“) a v kapitole 49 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na premiestňovanie zásielok oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval, medzi členskými štátmi (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA“). Bod II.2.5.2 uvedených vzorov by sa mal opraviť s cieľom objasniť, že koňovité, ktoré sú darcami spermy, oocytov a embryí, sa musia držať v zariadeniach, a nie v jednom zariadení, v ktorom nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy, oocytov alebo embryí a počas obdobia odberu. Okrem toho by sa kolónka I.30 poznámok k časti I vzoru „EQUI-SEM-A-INTRA“ mala zmeniť tak, aby obsahovala opis testov.

(8)

V článku 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat a vyhlásenia, ktoré sa majú používať na premiestňovanie určitých kategórií suchozemských zvierat a ich určitých zárodočných produktov medzi členskými štátmi, musia v závislosti od druhu a kategórií príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 61 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek medzi členskými štátmi. Bod II.2.2 uvedeného vzoru certifikátu obsahuje zjavné chyby a vyžaduje si objasnenie. Preto treba uvedený vzor zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(9)

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(10)

V článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty, ktoré sa majú používať na vstup určitých kategórií kopytníkov do Únie, musia v závislosti od príslušného druhu zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 4 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup oviec a kôz do Únie (vzor „OV/CAP-X“). Body II.2.2 a II.2.11.6 certifikátu zdravia zvierat uvedeného vzoru obsahujú zjavné chyby a vyžadujú si objasnenie. Preto treba uvedený vzor zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(11)

V článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty a vyhlásenia priložené k uvedeným certifikátom, ktoré sa majú používať na vstup určitých kategórií koňovitých do Únie alebo na ich tranzit cez Úniu, musia v závislosti od príslušného premiestňovania zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitolách 12 až 15 uvedenej prílohy sa v uvedenom poradí stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu a vzor vyhlásenia na vstup koňovitých, ktoré nie sú určené na zabitie, do Únie (vzor „EQUI-X“), vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu a vzor vyhlásenia na vstup koňovitých určených na zabitie do Únie (vzor „EQUI-Y“), vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na tranzit koňovitých, ktoré nie sú určené na zabitie, cez Úniu (vzor „EQUI-TRANSIT-X“) a vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na tranzit koňovitých určených na zabitie cez Úniu (vzor „EQUI-TRANSIT-Y“). V súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 sa lehota, ktorá môže uplynúť medzi klinickou prehliadkou a odchodom koňovitých iných ako registrovaných koňovitých, pre uvedenú kategóriu zvierat stanovuje na 24 hodín. V súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 musí byť certifikát vydaný v lehote 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori. Preto treba uvedené vzory zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(12)

Okrem toho sa v kapitole 16 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 uvedenej v článku 15 uvedeného nariadenia stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na opätovný vstup registrovaných koní do Únie na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze na obdobie najviac 30 dní (vzor „EQUI-RE-ENTRY-30“), v kapitole 17 uvedenej prílohy stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na opätovný vstup registrovaných koní do Únie na súťaž po dočasnom vývoze na obdobie najviac 90 dní s cieľom zúčastniť sa na jazdeckých podujatiach organizovaných pod záštitou Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) (vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP“) a v kapitole 18 uvedenej prílohy stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat a vzor vyhlásenia na opätovný vstup registrovaných koní do Únie na dostihy po dočasnom vývoze na obdobie najviac 90 dní s cieľom zúčastniť sa na konkrétnych dostihoch v Austrálii, Kanade, Spojených štátoch amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapure, Spojených arabských emirátoch alebo Katare (vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“). V súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 musí byť certifikát vydaný v lehote 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori. Preto treba uvedené vzory zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(13)

V článku 16 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na vstup kopytníkov, ktoré sú učené do zariadenia so špeciálnym režimom, do Únie, musia v závislosti od príslušného druhu zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitolách 19 až 22 uvedenej prílohy sa stanovujú vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zvierat uvedených v kapitole 19 oddiele 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403, ktoré pochádzajú zo a sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom, (vzor „CONFINED-RUM“), zvierat uvedených v kapitole 20 oddiele 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/403, ktoré pochádzajú zo a sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom, (vzor „CONFINED-SUI“), zvierat uvedených v kapitole 21 oddiele 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/403, ktoré pochádzajú zo a sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom, (vzor „CONFINED-TRE“) a zvierat čeľade Hippopotamidae, ktoré pochádzajú zo a sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom, (vzor „CONFINED-HIPPO“) do Únie. Bod II.1.2 časti II (Zdravotné informácie) uvedených vzorov by sa mal zmeniť vložením chýbajúcich požiadaviek na zdravie zvierat stanovených v článku 34 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 a niektoré ďalšie zjavné chyby a neúmyselné opomenutia by sa mali opraviť.

(14)

V článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty, ktoré sa majú používať na vstup určitých kategórií vtákov a ich zárodočných produktov do Únie, musia v závislosti od kategórie vtákov a príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 34a uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup poštových holubov, ktoré sa po vstupe okamžite vypustia, do Únie (vzor „RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE“). Bod II.1.2 uvedeného vzoru by sa mal opraviť s cieľom objasniť požiadavky na registráciu zariadení pôvodu, ako sa uvádza v článku 62 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, a bod II.1.6 uvedeného vzoru by sa mal opraviť s cieľom objasniť podmienky prepravy poštových holubov.

(15)

V článku 20 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na vstup určitých typov zárodočných produktov do Únie, musia v závislosti od typu príslušných produktov zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 39 (vzor „BOV-SEM-A-ENTRY“), 42 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 48 (vzor „OV/CAP-SEM-A-ENTRY“) a 50 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“) uvedenej prílohy sa stanovujú vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zásielok určitých zárodočných produktov do Únie. Kolónka I.27 poznámok k časti I uvedených vzorov by sa mala zmeniť tak, aby obsahovala opis testov na infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec a na epizootickú hemoragickú chorobu.

(16)

Okrem toho by sa malo opraviť chybné číslovanie v bode II.2 vzoru „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“ stanoveného v kapitole 42 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403.

(17)

V článku 20 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa okrem toho odkazuje na vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok určitých zárodočných produktov odoslaných po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov do Únie (vzor „BOV-GP-STORAGE-ENTRY“) stanovený v prílohe II k uvedenému nariadeniu. Poznámky v uvedenom vzore by sa mali opraviť tak, aby sa vzťahovali nielen na spermu hovädzieho dobytka, ale aj na oocyty a embryá týchto zvierat.

(18)

V článku 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na vstup určitých typov zárodočných produktov oviec a kôz do Únie, musia zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 53 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok určitých zárodočných produktov odoslaných po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov do Únie (vzor „OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY“). Poznámky v uvedenom vzore by sa mali opraviť tak, aby sa nevzťahovali len na spermu, oocyty a embryá oviec, ale aj kôz.

(19)

V článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na vstup určitých typov zárodočných produktov ošípaných do Únie, musia zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 54 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy ošípaných do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná (vzor „POR-SEM-A-ENTRY“). V bodoch II.4.8.3 a II.4.9.3 uvedeného vzoru by sa chybné odkazy na členský štát namiesto na tretiu krajinu alebo územie mali opraviť.

(20)

V článku 23 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/403 sa stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat, ktoré sa majú používať na vstup určitých typov zárodočných produktov koňovitých do Únie, musia zodpovedať jednému zo vzorov stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu a uvedených v danom článku. V kapitole 59 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok spermy koňovitých do Únie, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná (vzor „EQUI-SEM-A-ENTRY“) a v kapitole 63 uvedenej prílohy sa stanovuje vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup zásielok oocytov a embryí koňovitých do Únie, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“). Bod II.4.4.2 uvedených vzorov by sa mal opraviť s cieľom objasniť, že koňovité, ktoré sú darcami spermy, oocytov a embryí, sa musia držať v zariadeniach, a nie v jednom zariadení, v ktorom nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy, oocytov alebo embryí a počas obdobia odberu. Okrem toho by sa kolónka I.27 poznámok k časti I vzoru „EQUI-SEM-A-ENTRY“ mala zmeniť tak, aby obsahovala opis testov.

(21)

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(22)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/403 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(23)

S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu obchodu, pokiaľ ide o vstup zásielok, ktorých sa zmeny prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403, ktoré sa majú vykonať týmto nariadením, týkajú, do Únie, by malo byť počas prechodného obdobia za určitých podmienok naďalej povolené používanie certifikátov zdravia zvierat, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vyhlásení vydaných v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/403 v znení platnom pred zmenami zavedenými týmto nariadením.

(24)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 sa menia a opravujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 15. decembra 2022 je naďalej povolený vstup zásielok určitých druhov a kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov, ku ktorým sú priložené príslušné certifikáty zdravia zvierat, certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty a vyhlásenia vydané v súlade so vzormi stanovenými v kapitolách 4, 12 až 22, 34a, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 a 63 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 v znení platnom pred zmenami uvedeného vykonávacieho nariadenia zavedenými týmto nariadením, do Únie za predpokladu, že dotknuté certifikáty a vyhlásenia boli vydané najneskôr 15. septembra 2022.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ (Ú. v. EÚ L 113, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/686 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení pre zárodočné produkty, požiadavky na vysledovateľnosť a na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 140).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/403 sa menia a opravujú takto:

1.

Príloha I sa mení a opravuje takto:

a)

V kapitole 7 vo vzore EQUI-INTRA-IND v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, buď:

a)

zvieraťa čeľade koňovité sprevádzaného jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života podľa článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú validačnú značku uvedenú v článku 92 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688; alebo

b)

registrovaného koňovitého zvieraťa sprevádzaného jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života podľa článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú licenciu uvedenú v článku 92 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688, alebo jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života, ku ktorému je priložený preukaz o uznaní Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) spolu s overovacím štítkom.“;

b)

V kapitole 8 vo vzore EQUI-INTRA-CON v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (3) nahrádza takto:

„(3)

Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, buď:

a)

koňovitých, pričom každé zviera je sprevádzané jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života podľa článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú validačnú značku uvedenú v článku 92 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688; alebo

b)

registrovaných koňovitých zvierat, pričom každé zviera je sprevádzané jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života podľa článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý zahŕňa platnú licenciu uvedenú v článku 92 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688, alebo jeho jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života, ku ktorému je priložený preukaz o uznaní Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) spolu s overovacím štítkom.“;

c)

V kapitole 16 sa vzor POU-INTRA-DOC opravuje takto:

i)

bod II.1.4 sa nahrádza takto:

„II.1.4.

jednodňové kurčatá opísané v časti I:

a)

nevykazujú žiadne klinické príznaky chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh ani dôvod na podozrenie na ne;

(2)(3)buď[b)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;]

(2)(3)alebo[b)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny [inaktivovanými vakcínami](2) [živými atenuovanými vakcínami, ktoré spĺňajú kritériá prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/688](2)

(názov kmeňa použitého vo vakcíne)

dňa … (dátum) vo veku … dní;]“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (4) nahrádza takto:

„(4)

Keďže jednodňové kurčatá uvedené v tomto certifikáte zdravia zvierat/úradnom certifikáte sa vyliahli z vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, musia sa v členskom štáte určenia dodržiavať osobitné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa premiestňovania uvedených zvierat a zaobchádzania s nimi v zariadení určenia, stanovené v článkoch 112, 113 a 114 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.“;

d)

V kapitole 17 vo vzore POU-INTRA-X sa bod II.2.1 nahrádza takto:

„(10)[II.2.1.

Kŕdeľ pôvodu podliehal programu kontroly salmonely podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a osobitným požiadavkám na používanie antimikrobiálnych látok (bakteriostatík) a očkovacích látok stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 1177/2006 a tento kŕdeľ bol testovaný na sérotypy salmonely s významom pre verejné zdravie:

Identifikácia kŕdľa

Vek vtákov

Dátum posledného odberu vzoriek z kŕdľa, v prípade ktorého je známy výsledok testovania [dd. mm. rrrr]

Výsledok celého testovania kŕdľa(11)

pozitívny

negatívny

 

 

 

 

 

Z dôvodov iných, než je program kontroly salmonely, v rámci obdobia 21 dní pred dátumom premiestňovania zásielky medzi členskými štátmi:

(2)buď

[neboli hydine na reprodukciu ani úžitkovej hydine inej ako vtáky bežce podané antimikrobiálne látky;]

(2)(12)alebo

[boli hydine na reprodukciu a úžitkovej hydine inej než vtáky bežce podané tieto antimikrobiálne látky: …;]]“;

e)

V kapitole 18 sa vzor POU-INTRA-LT20 opravuje takto:

i)

v časti II sa bod II.2.1.1. nahrádza takto:

„(10)[II.2.1.1.

Kŕdeľ pôvodu podliehal programu kontroly salmonely podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a osobitným požiadavkám na používanie antimikrobiálnych látok (bakteriostatík) a očkovacích látok stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 1177/2006 a tento kŕdeľ bol testovaný na sérotypy salmonely s významom pre verejné zdravie:

Identifikácia kŕdľa

Vek vtákov

Dátum posledného odberu vzoriek z kŕdľa, v prípade ktorého je známy výsledok testovania [dd. mm. rrrr]

Výsledok celého testovania kŕdľa(11)

pozitívny

negatívny

 

 

 

 

 

Z dôvodov iných, než je program kontroly salmonely, v rámci obdobia 21 dní pred dátumom premiestňovania zásielky medzi členskými štátmi:

(1)buď

[neboli hydine na reprodukciu ani úžitkovej hydine inej ako vtáky bežce podané antimikrobiálne látky;]

(1)(12)alebo

[boli hydine na reprodukciu a úžitkovej hydine inej než vtáky bežce podané tieto antimikrobiálne látky: …;]]“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (14) nahrádza takto:

„(14)

Keďže jednodňové kurčatá uvedené v tomto certifikáte zdravia zvierat/úradnom certifikáte sa vyliahli z vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, musia sa v členskom štáte určenia dodržiavať osobitné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa premiestňovania uvedených zvierat a zaobchádzania s nimi v zariadení určenia, stanovené v článkoch 112, 113 a 114 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.“;

f)

V kapitole 23 vo vzore BOV-SEM-A-INTRA v poznámkach k časti I sa kolónka I.30 nahrádza takto:

„Kolónka I.30

:

„Typ“: Uveďte spermu.

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Bos taurus“, „Bison bison“ alebo „Bubalus bubalis“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum odberu spermy tvoriacej zásielku.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.2.8.5 a/alebo II.2.8.6 a/alebo pre EHD-test: II.2.9.3.1 a/alebo II.2.9.3.2, ak je to relevantné.“;

g)

V kapitole 26 sa vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA opravuje takto:

i)

v časti II sa bod II.2.5.1. nahrádza takto:

„II.2.5.1.

boli držané v zariadeniach, ktoré sa nenachádzali v reštrikčnom pásme zriadenom z dôvodu výskytu slintačky a krívačky, infekcie vírusom moru hovädzieho dobytka, infekcie vírusom horúčky údolia Rift, nákazlivej pleuropneumónie hovädzieho dobytka a nodulárnej dermatitídy alebo objavujúcej sa choroby relevantnej pre hovädzí dobytok;“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.30 nahrádza takto:

„Kolónka I.30

:

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Bos taurus“, „Bison bison“ alebo „Bubalus bubalis“.

„Typ“: Uveďte, či ide o oocyty, embryá získané in vivo, embryá vyprodukované in vitro alebo embryá podrobené mikromanipulácii.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých sú umiestnené oocyty alebo embryá tvoriace zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď boli oocyty alebo embryá tvoriace zásielku odobrané alebo vyprodukované.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.2.7.5 a/alebo II.2.7.6 a/alebo pre EHD-test: II.2.8.3.1 a/alebo II.2.8.3.2, ak je to relevantné.“;

h)

V kapitole 30 vo vzore OV/CAP-SEM-A-INTRA v poznámkach k časti I sa kolónka I.30 nahrádza takto:

„Kolónka I.30

:

„Typ“: Uveďte spermu.

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Ovis aries“ alebo „Capra hircus“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum odberu spermy tvoriacej zásielku.

Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy alebo, v prípade zariadenia podľa článku 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/686, jedinečné registračné číslo zariadenia, kde bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.2.8.5 a/alebo II.2.8.6 a/alebo pre EHD-test: II.2.9.3.1 a/alebo II.2.9.3.2, ak je to relevantné.“;

i)

V kapitole 33 vo vzore OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA v poznámkach k časti I sa kolónka I.30 nahrádza takto:

„Kolónka I.30

:

„Typ“: Uveďte, či ide o embryá získané in vivo, oocyty získané in vivo, embryá vyprodukované in vitro alebo embryá podrobené mikromanipulácii.

Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Ovis aries“ alebo „Capra hircus“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých sú umiestnené oocyty alebo embryá tvoriace zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď boli oocyty alebo embryá tvoriace zásielku odobrané alebo vyprodukované.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.3.7.5 a/alebo II.3.7.6 a/alebo pre EHD-test: II.3.8.3.1 a/alebo II.3.8.3.2, ak je to relevantné.“;

j)

V kapitole 45 sa vzor EQUI-SEM-A-INTRA opravuje a mení takto:

i)

v časti II sa bod II.2.5.2. nahrádza takto:

„II.2.5.2.

boli držané v zariadeniach, v ktorých nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti;“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.30 nahrádza takto:

„Kolónka I.30

:

Typ“: Uveďte spermu.

Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum odberu spermy tvoriacej zásielku.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte „Áno, pozri body II.2.8 a II.2.9“.“;

k)

V kapitole 49 vo vzore EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA sa bod II.2.5.2. nahrádza takto:

„II.2.5.2.

boli držané v zariadeniach, v ktorých nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti;“;

l)

V kapitole 61 vo vzore CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA sa bod II.2.2. nahrádza takto:

„(2)buď[II.2.2.

Psy, z dôvodu ich plánovaného miesta určenia(5) uvedeného v kolónke I.9 alebo v prípade regionalizácie v kolónke I.10:

(2)buď

[boli ošetrené proti zamoreniu parazitom Echinococcus multilocularis v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/772.]

(2)alebo

[neboli ošetrené proti zamoreniu parazitom(6) Echinococcus multilocularis.]]

(2)alebo[II.2.2.

Zvieratá sú určené na priamu prepravu v súlade s článkom 54 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688 do zariadenia so špeciálnym režimom uvedeného v kolónke I.12 v časti I.]“.

(2)

Príloha II sa mení a opravuje takto:

a)

V kapitole 4 sa vzor OV/CAP-X opravuje takto:

i)

body II.2.2 a II.2.3 sa nahrádzajú takto:

„II.2.2.

boli nepretržite:

i)

od narodenia alebo počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom ich odoslania do Únie v pásme uvedenom v bode II.2.1 a

ii)

od narodenia alebo počas obdobia najmenej 40 dní pred dátumom ich odoslania do Únie v zariadení pôvodu, do ktorého v uvedenom období neboli umiestnené žiadne ovce a kozy ani žiadne zvieratá iných druhov uvedených v zozname pri tých istých chorobách ako pre ovce a kozy.

II.2.3.

neboli v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom, a to od narodenia alebo počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom ich odoslania do Únie.“;

ii)

bod II.2.11.6 sa nahrádza takto:

„buď[II.2.11.6.

v ktorom počas obdobia aspoň 42 dní pred dátumom odoslania zvierat do Únie nebol hlásený výskyt infekcie baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis)](1)(8)

alebo [II.2.11.6.

ktoré bolo počas obdobia najmenej 12 mesiacov pred dátumom odoslania zvierat do Únie podrobené dohľadu na zistenie infekcie baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) v súlade s postupmi stanovenými v časti 1 bodoch 1 a 2 prílohy II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/688 a počas tohto obdobia:

i)

boli do zariadenia umiestnené iba kozy zo zariadení, ktoré uplatňujú takýto dohľad;

ii)

ak bol u kôz držaných v zariadení hlásený výskyt infekcie baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), boli prijaté opatrenia v súlade s časťou 1 bodom 3 prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/688].(1)(9)“;

iii)

body II.2.11.9 a II.2.11.10 sa nahrádzajú takto:

„II.2.11.9.

v ktorom nebol počas obdobia najmenej 15 dní pred dátumom odoslania zvierat do Únie hlásený výskyt slezinovej sneti;

buď[II.2.11.10.

v ktorom nebol počas obdobia najmenej 2 rokov pred dátumom odoslania zvierat do Únie hlásený výskyt surry (Trypanosoma evansi).] (1)

alebo [II.2.11.10.

v ktorom nebol počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odoslania zvierat do Únie hlásený výskyt surry (Trypanosoma evansi), a ak bol v zariadení pôvodu počas dvoch rokov pred dátumom odoslania zvierat do Únie hlásený výskyt danej choroby, zariadenie naďalej podliehalo obmedzeniam dovtedy, kým infikované zvieratá neboli odstránené zo zariadenia a kým zostávajúce zvieratá v zariadení neboli podrobené testu s negatívnymi výsledkami na surru (Trypanosoma evansi) v zmysle článku 9 písm. b) bodu i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, ktorý sa vykonal na vzorkách odobraných najmenej 6 mesiacov po dátume odstránenia infikovaných zvierat zo zariadenia.] (1)

[II.2.11.11.

v ktorom nebol počas obdobia najmenej 6 mesiacov pred dátumom odoslania zvierat do Únie hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka).](9)“;

iv)

poznámky pod čiarou k časti II sa nahrádzajú takto:

„(1)

Nehodiace sa prečiarknite/vymažte.

(2)

Kód pásma uvedený v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Dátum nakládky: nemôže ísť o dátum pred dátumom povolenia udeleného pásmu na účely vstupu do Únie alebo o dátum v období, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu týchto zvierat do Únie z tohto pásma.

(4)

Pre pásma s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(5)

Pre pásma s údajom BTV v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(6)

Pre pásma s údajom SF-BTV v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(7)

Pre pásma s údajom SF-EHD v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(8)

Len v prípade oviec.

(9)

Len v prípade kôz.

(10)

V súlade s článkom 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.

(11)

Pásma s údajom BRU pri ovciach a kozách v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

b)

V kapitole 12 sa vzor EQUI-X opravuje takto:

i)

body II.1.1 a II.1.2 sa nahrádzajú takto:

„II.1.1.

nie je určené na zabitie na ľudskú spotrebu a nie je určené na zabitie v rámci eradikácie choroby prenosnej na koňovité, a

(1) buď

[ide o registrované koňovité zviera podľa vymedzenia v článku 2 bode 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/692.]

(1) alebo

[ide o registrovaného koňa podľa vymedzenia v článku 2 bode 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.]

(1) alebo

[ide o zviera čeľade koňovité iné ako registrované koňovité zviera alebo registrovaný kôň.]

II.1.2.

počas klinického vyšetrenia vykonaného dňa … (vložte dátum dd. mm. rrrr)(2), teda počas obdobia 24 hodín alebo v prípade registrovaného koňa počas obdobia 48 hodín alebo posledný pracovný deň pred odchodom zvieraťa z registrovaného zariadenia, nevykazovalo žiadne príznaky ani symptómy chorôb zo zoznamu pre koňovité uvedených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882.“;

ii)

poznámky k časti I sa nahrádzajú takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.

Kolónka I.27

:

Identifikačný systém“: Zviera musí byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 alebo alternatívnym spôsobom, a to za predpokladu, že je to zaznamenané v identifikačnom doklade (pase) zvieraťa, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 písm. b) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692. Uveďte identifikačný systém a anatomickú časť zvieraťa, na ktorej sa označenie nachádza. Ak je zviera sprevádzané pasom, musí sa uviesť číslo tohto pasu a názov príslušného orgánu, ktorý potvrdil jeho platnosť.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (2) až (8) nahrádzajú takto:

„(2)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak bolo zviera naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(4)

Testy na sopľavku, surru, žrebčiu nákazu, infekčnú anémiu koní a venezuelskú encefalomyelitídu koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre choroby koňovitých iné ako africký mor koní: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

Pásmo krajiny alebo územia, z ktorých je povolený vstup do Únie, ako sa uvádza v stĺpcoch 2 a 5 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(6)

Povolené len v prípade, ak krajina odoslania je zaradená do sanitárnej skupiny G.

(7)

Vyjadrenia, ktoré súvisia úplne a výlučne so sanitárnou skupinou odlišnou od sanitárnej skupiny, do ktorej je zaradená(-é) krajina či územie odoslania alebo ich pásmo, možno vynechať pod podmienkou, že sa zachová číslovanie následných vyhlásení.

(8)

Testy na africký mor koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre africký mor koní:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx“;

iv)

vo vyhlásení prevádzkovateľa zodpovedného za vstup zásielky zvieraťa čeľade koňovité, ktoré nie je určené na zabitie, do Únie sa poznámka pod čiarou (1) nahrádza takto:

„(1)

Identifikačný systém: Zviera musí byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 alebo alternatívnym spôsobom, a to za predpokladu, že je to zaznamenané v identifikačnom doklade (pase) zvieraťa, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 písm. b) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692. Uveďte identifikačný systém (napríklad ušná značka, transpondér) a anatomickú časť zvieraťa, na ktorej sa označenie nachádza.

Ak je zviera sprevádzané pasom, musí sa uviesť číslo tohto pasu a názov príslušného orgánu, ktorý potvrdil jeho platnosť.

Vek: Dátum narodenia (dd. mm. rrrr).

Pohlavie (M = samec, F = samica, C = kastrát).“;

c)

V kapitole 13 sa vzor EQUI-Y opravuje takto:

i)

bod II.1.2 sa nahrádza takto:

„II.1.2.

počas klinického vyšetrenia vykonaného dňa … (vložte dátum dd. mm. rrrr)(2), teda počas obdobia 24 hodín pred odchodom, nevykazovali žiadne príznaky ani symptómy chorôb zo zoznamu pre koňovité uvedených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882:

(3)buď

[z registrovaného zariadenia pôvodu v krajine či na území odoslania alebo ich pásma;]

(3)alebo

[zo zariadenia, ktoré na zhromažďovanie koňovitých schválil príslušný orgán v krajine alebo na území odoslania v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035;]“;

ii)

poznámky k časti I sa nahrádzajú takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.

Kolónka I.27

:

Identifikačný systém“: Zvieratá musia byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, ktorý umožňuje spojenie zvierat s certifikátom zdravia zvierat/úradným certifikátom. Uveďte identifikačný systém a anatomickú časť zvierat, na ktorej sa označenie nachádza.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (2) až (4) nahrádzajú takto:

„(2)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak boli zvieratá naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Nehodiace sa prečiarknite/vymažte.

(4)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

iv)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (7) nahrádza takto:

„(7)

Testy na africký mor koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre africký mor koní:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx“;

v)

vo vyhlásení prevádzkovateľa zodpovedného za vstup zásielky koňovitých určených na zabitie do Únie sa poznámka pod čiarou (1) nahrádza takto:

„(1)

Identifikačný systém: Zvieratá musia byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, ktorý umožňuje spojenie zvierat s certifikátom zdravia zvierat/úradným certifikátom. Uveďte identifikačný systém (napríklad ušná značka, transpondér) a anatomickú časť zvierat, na ktorej sa označenie nachádza.“;

d)

V kapitole 14 sa vzor EQUI-TRANSIT-X opravuje takto:

i)

body II.1.1 a II.1.2 sa nahrádzajú takto:

„II.1.1.

nie je určené na zabitie na ľudskú spotrebu a nie je určené na zabitie v rámci eradikácie choroby prenosnej na koňovité, a

(1) buď

[ide o registrované koňovité zviera podľa vymedzenia v článku 2 bode 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/692.]

(1) alebo

[ide o registrovaného koňa podľa vymedzenia v článku 2 bode 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692.]

(1) alebo

[ide o zviera čeľade koňovité iné ako registrované koňovité zviera alebo registrovaný kôň.]

II.1.2.

počas klinického vyšetrenia vykonaného dňa … (uveďte dátum dd. mm. rrrr)(2), teda počas obdobia 24 hodín alebo v prípade registrovaného koňa počas obdobia 48 hodín alebo posledný pracovný deň pred odchodom z registrovaného zariadenia, nevykazovalo žiadne príznaky ani symptómy chorôb zo zoznamu pre koňovité uvedených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882.“;

ii)

poznámky k časti I sa nahrádzajú takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.

Kolónka I.27

:

Identifikačný systém“: Zviera musí byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 alebo alternatívnym spôsobom, a to za predpokladu, že je to zaznamenané v identifikačnom doklade (pase) zvieraťa, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 písm. b) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692. Uveďte identifikačný systém a anatomickú časť zvieraťa, na ktorej sa označenie nachádza. Ak je zviera sprevádzané pasom, musí sa uviesť číslo tohto pasu a názov príslušného orgánu, ktorý potvrdil jeho platnosť.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (2) až (8) nahrádzajú takto:

„(2)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak bolo zviera naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(4)

Testy na sopľavku, surru, žrebčiu nákazu, infekčnú anémiu koní a venezuelskú encefalomyelitídu koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre choroby koňovitých iné ako africký mor koní: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5)

Pásmo krajiny alebo územia, z ktorých je povolený vstup do Únie, ako sa uvádza v stĺpcoch 2 a 5 tabuľky časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(6)

Povolené len v prípade, ak krajina odoslania je zaradená do sanitárnej skupiny G.

(7)

Vyjadrenia, ktoré súvisia úplne a výlučne so sanitárnou skupinou odlišnou od sanitárnej skupiny, do ktorej je zaradená(-é) krajina či územie odoslania alebo ich pásmo, možno vynechať pod podmienkou, že sa zachová číslovanie následných vyhlásení.

(8)

Testy na africký mor koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre africký mor koní:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx“;

iv)

vo vyhlásení prevádzkovateľa zodpovedného za tranzit zásielky zvieraťa čeľade koňovité, ktoré nie je určené na zabitie, cez Úniu sa poznámka pod čiarou (1) nahrádza takto:

„(1)

Identifikačný systém: Zviera musí byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 alebo alternatívnym spôsobom, a to za predpokladu, že je to zaznamenané v identifikačnom doklade (pase) zvieraťa, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 písm. b) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692. Uveďte identifikačný systém (napríklad ušná značka, transpondér) a anatomickú časť zvieraťa, na ktorej sa označenie nachádza.

Ak je zviera sprevádzané pasom, musí sa uviesť číslo tohto pasu a názov príslušného orgánu, ktorý potvrdil jeho platnosť.

Vek: Dátum narodenia (dd. mm. rrrr).

Pohlavie (M = samec, F = samica, C = kastrát).“;

e)

V kapitole 15 sa vzor EQUI-TRANSIT-Y opravuje takto:

i)

bod II.1.2 sa nahrádza takto:

„II.1.2.

počas klinického vyšetrenia vykonaného dňa … (vložte dátum dd. mm. rrrr)(2), teda počas obdobia 24 hodín pred odchodom, nevykazovali žiadne príznaky ani symptómy chorôb zo zoznamu pre koňovité uvedených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882:

(3)buď

[z registrovaného zariadenia pôvodu v krajine či na území odoslania alebo ich pásma;]

(3)alebo

[zo zariadenia, ktoré na zhromažďovanie koňovitých schválil príslušný orgán v krajine alebo na území odoslania alebo v ich pásme v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035;]“;

ii)

poznámky k časti I sa nahrádzajú takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.

Kolónka I.27

:

Identifikačný systém“: Zvieratá musia byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, ktorý umožňuje spojenie zvierat s certifikátom zdravia zvierat/úradným certifikátom. Uveďte identifikačný systém a anatomickú časť zvierat, na ktorej sa označenie nachádza.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (2) až (4) nahrádzajú takto:

„(2)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak boli zvieratá naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia, alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Nehodiace sa prečiarknite/vymažte.

(4)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

iv)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (7) nahrádza takto:

„(7)

Testy na africký mor koní opísané referenčným laboratóriom Európskej únie pre africký mor koní:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx“;

v)

Vo vyhlásení prevádzkovateľa zodpovedného za tranzit zásielky koňovitých určených na zabitie cez Úniu sa poznámka pod čiarou (1) nahrádza takto:

„(1)

Identifikačný systém: Zvieratá musia byť individuálne označené jedným zo spôsobov identifikácie stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, ktorý umožňuje spojenie zvierat s certifikátom zdravia zvierat/úradným certifikátom. Uveďte identifikačný systém (napríklad ušná značka, transpondér) a anatomickú časť zvieraťa, na ktorej sa označenie nachádza.“;

f)

V kapitole 16 sa vzor EQUI-RE-ENTRY-30 opravuje takto:

i)

body II.2.4 až II.2.7 sa nahrádzajú takto:

„II.2.4.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa.]

(3)alebo

[sa počas posledných 36 mesiacov pred dátumom odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení odoslania nebol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka).]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka)(4) vykonanému pri zriedení séra v pomere 1: 5 na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a likvidácie infikovaných zvierat.]]]

(3)alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia po tom, ako bolo v zariadení usmrtené a zlikvidované posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.5.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry.]

(3)alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na surru uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry.]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie stále podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce zvieratá v zariadení neboli podrobené enzýmovému imunosorbentovému stanoveniu (ELISA) na trypanosomózu alebo kartovému aglutinačnému testu (CATT) na trypanosomózu pri zriedení séra v pomere 1: 4(4), s negatívnymi výsledkami, na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume odstránenia posledného infikovaného zvieraťa zo zariadenia.]]]

(3)alebo

[minimálne počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera druhu zo zoznamu.]]]

II.2.6.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]

(3)alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na žrebčiu nákazu uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení, s výnimkou kastrovaných koňovitých samcov, neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na žrebčiu nákazu vykonanému pri zriedení séra 1: 5(4) na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a zlikvidovania alebo zabitia infikovaných zvierat, alebo dovtedy, kým neboli infikované nekastrované koňovité samce vykastrované.]]]

(3)alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.7.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I nebolo vakcinované proti venezuelskej encefalomyelitíde koní počas obdobia 60 dní pred dátumom jeho odchodu a

(3)buď

[pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine alebo na území, v ktorej/na ktorom nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní.]

(3)alebo

[pochádza zo zariadenia, v ktorom počas obdobia šesť mesiacov pred dátumom jeho odchodu nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní a ktoré sa nachádza v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorej(-om)/na ktorom sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na venezuelskú encefalomyelitídu koní uznaný Úniou(1).]“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.8 nahrádza takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (1) až (2) nahrádzajú takto:

„(1)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak bolo zviera naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(2)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

g)

V kapitole 17 sa vzor EQUI-RE-ENTRY-90-COMP opravuje takto:

i)

body II.2.4 až II.2.7 sa nahrádzajú takto:

„II.2.4.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa.]

(3)alebo

[sa počas posledných 36 mesiacov pred dátumom odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení odoslania nebol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka).]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka)(4) vykonanému pri zriedení séra v pomere 1: 5 na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a likvidácie infikovaných zvierat.]]]

(3)alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia po tom, ako bolo v zariadení usmrtené a zlikvidované posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.5.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu hlásený výskyt surry.]

(3)alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na surru uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry.]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie stále podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce zvieratá v zariadení neboli podrobené enzýmovému imunosorbentovému stanoveniu (ELISA) na trypanosomózu alebo kartovému aglutinačnému testu (CATT) na trypanosomózu pri zriedení séra v pomere 1: 4(4), s negatívnymi výsledkami, na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume odstránenia posledného infikovaného zvieraťa zo zariadenia.]]]

(3)alebo

[minimálne počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera druhu zo zoznamu.]]]

II.2.6.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]

(3)alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na žrebčiu nákazu uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení, s výnimkou kastrovaných koňovitých samcov, neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na žrebčiu nákazu vykonanému pri zriedení séra 1: 5(4) na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a zlikvidovania alebo zabitia infikovaných zvierat, alebo dovtedy, kým neboli infikované nekastrované koňovité samce vykastrované.]]]

(3)alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.7.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I nebolo vakcinované proti venezuelskej encefalomyelitíde koní počas obdobia 60 dní pred dátumom jeho odchodu a

(3)buď

[pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine alebo na území, v ktorej/na ktorom nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní.]

(3)alebo

[pochádza zo zariadenia, v ktorom počas obdobia šesť mesiacov pred dátumom jeho odchodu nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní a ktoré sa nachádza v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorej(-om)/na ktorom sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na venezuelskú encefalomyelitídu koní uznaný Úniou(1).]“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.8 nahrádza takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (1) až (2) nahrádzajú takto:

„(1)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak bolo zviera naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(2)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

h)

V kapitole 18 sa vzor EQUI- RE-ENTRY-90-RACE opravuje takto:

i)

body II.2.4 až II.2.7 sa nahrádzajú takto:

„II.2.4.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa.]

(3)alebo

[sa počas posledných 36 mesiacov pred dátumom odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení odoslania nebol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka).]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 36 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt infekcie baktériou Burkholderia mallei (sopľavka) a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na infekciu baktériou Burkholderia mallei (sopľavka)(4) vykonanému pri zriedení séra v pomere 1: 5 na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a likvidácie infikovaných zvierat.]]]

(3)alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia po tom, ako bolo v zariadení usmrtené a zlikvidované posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.5.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3)buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu hlásený výskyt surry.]

(3)alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na surru uznaný Úniou(1) a

(3)buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry.]]

(3)alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt surry a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie stále podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3)buď

[dovtedy, kým zostávajúce zvieratá v zariadení neboli podrobené enzýmovému imunosorbentovému stanoveniu (ELISA) na trypanosomózu alebo kartovému aglutinačnému testu (CATT) na trypanosomózu pri zriedení séra v pomere 1: 4(4), s negatívnymi výsledkami, na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume odstránenia posledného infikovaného zvieraťa zo zariadenia.]]]

(3)alebo

[minimálne počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera druhu zo zoznamu.]]]

II.2.6.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých:

(3) buď

[nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]

(3) alebo

[sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na žrebčiu nákazu uznaný Úniou(1) a

(3) buď

[v zariadení nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy.]]

(3) alebo

[v zariadení bol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom odchodu zvieraťa hlásený výskyt žrebčej nákazy a po poslednom výskyte ohniska choroby zariadenie podliehalo obmedzeniam premiestňovania:

(3) buď

[dovtedy, kým zostávajúce koňovité v zariadení, s výnimkou kastrovaných koňovitých samcov, neboli podrobené komplement fixačnému testu s negatívnymi výsledkami na žrebčiu nákazu vykonanému pri zriedení séra 1: 5(4) na vzorkách odobraných najmenej šesť mesiacov po dátume usmrtenia a zlikvidovania alebo zabitia infikovaných zvierat, alebo dovtedy, kým neboli infikované nekastrované koňovité samce vykastrované.]]]

(3) alebo

[najmenej počas obdobia 30 dní od dátumu čistenia a dezinfekcie zariadenia vykonaných po tom, ako bolo v zariadení buď usmrtené a zlikvidované, alebo zabité posledné zviera čeľade koňovité.]]]

II.2.7.

Zviera čeľade koňovité opísané v časti I nebolo vakcinované proti venezuelskej encefalomyelitíde koní počas obdobia 60 dní pred dátumom jeho odchodu a

(3) buď

[pochádza zo zariadenia nachádzajúceho sa v krajine alebo na území, v ktorej/na ktorom nebol počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní.]

(3) alebo

[pochádza zo zariadenia, v ktorom počas obdobia šesť mesiacov pred dátumom jeho odchodu nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní a ktoré sa nachádza v krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorej(-om)/na ktorom sa počas obdobia 24 mesiacov pred dátumom jeho odchodu vykonával program dohľadu a eradikačný program zameraný na venezuelskú encefalomyelitídu koní uznaný Úniou(1).]“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.8 nahrádza takto:

„Kolónka I.8

:

Uveďte kód krajiny či územia odoslania alebo ich pásma, ako sú uvedené v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (1) a (2) nahrádzajú takto:

„(1)

Certifikát musí byť vydaný v rámci obdobia 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Vstup do Únie sa nepovolí, ak bolo zviera naložené buď pred dátumom povolenia vstupu do Únie z príslušnej krajiny, príslušného územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v bode II.2.1, alebo počas obdobia, keď Únia prijala reštriktívne opatrenia proti vstupu koňovitých z tejto krajiny, tohto územia alebo ich pásma do Únie. Overte porovnaním so stĺpcami 8 a 9 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(2)

Kód krajiny, územia alebo ich pásma a sanitárna skupina, ako sa uvádzajú v stĺpcoch 2 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

i)

V kapitole 19 vo vzore CONFINED-RUM sa oddiel 2 opravuje takto:

i)

body II.1.2 a II.1.3 sa nahrádzajú takto:

„II.1.2.

boli nepretržite od narodenia alebo počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom odoslania do Únie v zariadení pôvodu.

II.1.3.

neboli v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie alebo od narodenia, ak sú zvieratá mladšie ako 30 dní, a počas ich prepravy zo schváleného zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom na miesto odoslania do Únie.“;

ii)

bod II.1.6 sa nahrádza takto:

„II.1.6.

neboli od odoslania z ich zariadenia pôvodu až do ich odoslania do Únie vyložené na žiadnom mieste, ktoré nespĺňa požiadavky stanovené v bode II.1.11, a počas tohto obdobia neboli ani v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Kód pásma uvedený v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

j)

V kapitole 20 vo vzore CONFINED-SUI sa oddiel 2 opravuje takto:

i)

body II.1.2 a II.1.3 sa nahrádzajú takto:

„II.1.2.

boli nepretržite od narodenia alebo počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom odoslania do Únie v zariadení pôvodu.

II.1.3.

neboli v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie alebo od narodenia, ak sú zvieratá mladšie ako 30 dní, a počas ich prepravy zo schváleného zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom na miesto odoslania do Únie.“;

ii)

bod II.1.6 sa nahrádza takto:

„II.1.6.

neboli od odoslania z ich zariadenia pôvodu až do ich odoslania do Únie vyložené na žiadnom mieste, ktoré nespĺňa požiadavky stanovené v bode II.1.11, a počas tohto obdobia neboli ani v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.“;

iii)

bod II.1.14 sa nahrádza takto:

(1)(4) [ buď (1) [II.1.14.

pochádzajú z pásma, v ktorom k dátumu vydania tohto certifikátu nebol počas obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov hlásený výskyt afrického moru ošípaných.]]

alebo (1) [II.1.14.

boli podrobené virologickému a sérologickému testu na detekciu afrického moru ošípaných a podľa testu predpísaného pre medzinárodný obchod v príručke OIE pre suchozemské zvieratá, pričom test sa vykonal na vzorkách odobraných v období 30 dní pred dátumom odoslania do Únie.]]“;

iv)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Kód pásma uvedený v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

k)

V kapitole 21 vo vzore CONFINED-TRE sa oddiel 2 opravuje takto:

i)

body II.1.2 a II.1.3 sa nahrádzajú takto:

„II.1.2.

boli nepretržite od narodenia alebo počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom odoslania do Únie v zariadení pôvodu.

II.1.3.

neboli v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie alebo od narodenia, ak sú zvieratá mladšie ako 30 dní, a počas ich prepravy zo schváleného zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom na miesto odoslania do Únie.“;

ii)

bod II.1.6 sa nahrádza takto:

„II.1.6.

neboli od odoslania z ich zariadenia pôvodu až do ich odoslania do Únie vyložené na žiadnom mieste, ktoré nespĺňa požiadavky stanovené v bode II.1.11, a počas tohto obdobia neboli ani v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Kód pásma uvedený v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

l)

V kapitole 22 sa vzor CONFINED-HIPPO opravuje takto:

i)

body II.1.2 a II.1.3 sa nahrádzajú takto:

„II.1.2.

boli nepretržite od narodenia alebo počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom odoslania do Únie v zariadení pôvodu.

II.1.3.

neboli v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie alebo od narodenia, ak sú zvieratá mladšie ako 30 dní, a počas ich prepravy zo schváleného zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom na miesto odoslania do Únie.“;

ii)

bod II.1.6 sa nahrádza takto:

„II.1.6.

neboli od odoslania z ich zariadenia pôvodu až do ich odoslania do Únie vyložené na žiadnom mieste, ktoré nespĺňa požiadavky stanovené v bode II.1.11, a počas tohto obdobia neboli ani v kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.“;

iii)

body II.1.11.3 až II.1.11.5 sa nahrádzajú takto:

„II.1.11.3.

v ktorom k dátumu vydania tohto certifikátu zdravia zvierat nebol počas obdobia predchádzajúcich šiestich mesiacov hlásený výskyt týchto chorôb:

slintačka a krívačka,

infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka,

infekcia vírusom horúčky údolia Rift,

infekcia baktériami Brucella abortus, B. melitensisB. suis,

infekcia baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M.caprae, M.Tuberculosis),

II.1.11.4.

v ktorom k dátumu vydania tohto certifikátu zdravia zvierat nebol počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie hlásený výskyt surry (Trypanosoma evansi) a slezinovej sneti.

II.1.11.5.

v okolí ktorého v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebol počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie hlásený výskyt žiadnej z týchto chorôb zo zoznamu:

slintačka a krívačka,

infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka,

infekcia baktériami Brucella abortus, B. melitensisB. suis,

infekcia baktériami skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M.caprae, M.Tuberculosis).

II.1.11.6.

v okolí ktorého v okruhu 150 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebol počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie hlásený výskyt infekcie vírusom horúčky údolia Rift.“;

iv)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Kód pásma uvedený v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

m)

V kapitole 34a sa vzor RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE opravuje takto:

i)

bod I.18 sa nahrádza takto:

I.18.

Prepravné podmienky

Teplota prostredia“;

 

 

ii)

bod II.1.2 sa nahrádza takto:

„II.1.2.

pochádzajú zo zariadenia uvedeného v kolónke I.11 registrovaného príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo ich pásma a:

a)

v okolí ktorého sa v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nevyskytlo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

v ktorom sa vykonáva vakcinácia proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny.“;

iii)

bod II.1.6 sa nahrádza takto:

„II.1.6.

sú naložené na odoslanie do Únie dňa ___/___/___ (dd/mm/rrrr)(2) do dopravného prostriedku, ktorý:

a)

je zostrojený tak, aby:

i)

zvieratá nemohli uniknúť ani vypadnúť;

ii)

bola možná vizuálna kontrola priestoru, v ktorom sú zvieratá držané;

iii)

sa zabránilo úniku výkalov, podstielky, krmiva alebo peria alebo aby sa ich únik minimalizoval;

b)

obsahuje iba poštové holuby;

c)

bol pred naložením vyčistený a vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom schváleným príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo ich pásma.“;

n)

V kapitole 39 sa vzor BOV-SEM-A-ENTRY opravuje takto:

i)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

„Typ“: Uveďte spermu.

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Bos taurus“, „Bison bison“ alebo „Bubalus bubalis“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum odberu spermy tvoriacej zásielku.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.4.8.5 a/alebo II.4.8.6 a/alebo pre EHD-test: II.4.9.3.1 a/alebo II.4.9.3.2, ak je to relevantné.“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

o)

V kapitole 42 sa vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje a mení takto:

i)

v časti II sa bod II.2. nahrádza takto:

„(1)[II.2.

Embryá získané in vivo opísané v časti I boli odobrané, spracované a skladované a odoslané tímom na odber embryí(3), ktorý:

II.2.1.

je schválený a zapísaný do zoznamu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia;

II.2.2.

spĺňa požiadavky týkajúce sa povinností, prevádzkových postupov, zariadení a vybavenia podľa časti 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/686.]

(1) [II.2.

Oocyty(1)/embryá vyprodukované in vitro (1) opísané v časti I boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované a odoslané tímom na produkciu embryí(3), ktorý:

II.2.1.

je schválený a zapísaný do zoznamu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia;

II.2.2.

spĺňa požiadavky týkajúce sa povinností, prevádzkových postupov, zariadení a vybavenia podľa častí 2 a 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686.]“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Bos taurus“, „Bison bison“ alebo „Bubalus bubalis“.

„Typ“: Uveďte, či ide o oocyty, embryá získané in vivo, embryá vyprodukované in vitro alebo embryá podrobené mikromanipulácii.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých sú umiestnené oocyty alebo embryá tvoriace zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď boli oocyty alebo embryá tvoriace zásielku odobrané alebo vyprodukované.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.4.7.5 a/alebo II.4.7.6 a/alebo pre EHD-test: II.4.8.3.1 a/alebo II.4.8.3.2, ak je to relevantné.“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

p)

V kapitole 47 sa vzor BOV-GP-STORAGE-ENTRY opravuje takto:

i)

úvodné poznámky sa nahrádzajú takto:

Poznámky

Tento certifikát zdravia zvierat je určený na vstup spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka do Únie, a to aj vtedy, ak Únia nie je konečným miestom určenia spermy, oocytov a embryí.

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Európsku úniu v tomto certifikáte zdravia zvierat zahŕňajú Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Tento certifikát zdravia zvierat treba vyplniť podľa poznámok k vyplneniu certifikátov uvedených v kapitole 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2235.“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (3) nahrádza takto:

„(3)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

q)

V kapitole 48 sa vzor OV/CAP-SEM-A-ENTRY opravuje a mení takto:

i)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

„Typ“: Uveďte spermu.

„Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Ovis aries“ alebo „Capra hircus“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum odberu spermy tvoriacej zásielku.

Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.4.8.5 a/alebo II.4.8.6 a/alebo pre EHD-test: II.4.9.3.1 a/alebo II.4.9.3.2, ak je to relevantné.“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

r)

V kapitole 50 sa vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje a mení takto:

i)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

„Typ“: Uveďte, či ide o embryá získané in vivo, oocyty získané in vivo, embryá vyprodukované in vitro alebo embryá podrobené mikromanipulácii.

Druh“: Vyberte vhodný druh spomedzi „Ovis aries“ alebo „Capra hircus“.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých sú umiestnené oocyty alebo embryá tvoriace zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď boli oocyty alebo embryá tvoriace zásielku odobrané alebo vyprodukované.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte pre BTV-test: II.4.7.5 a/alebo II.4.7.6 a/alebo pre EHD-test: II.4.8.3.1 a/alebo II.4.8.3.2, ak je to relevantné.“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (2) nahrádza takto:

„(2)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

s)

V kapitole 53 sa vzor OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY opravuje takto:

i)

úvodné poznámky sa nahrádzajú takto:

Poznámky

Tento certifikát zdravia zvierat je určený na vstup spermy, oocytov a embryí oviec a kôz do Únie, a to aj vtedy, ak Únia nie je konečným miestom určenia spermy, oocytov a embryí.

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Európsku úniu v tomto certifikáte zdravia zvierat zahŕňajú Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Tento certifikát zdravia zvierat treba vyplniť podľa poznámok k vyplneniu certifikátov uvedených v kapitole 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2235.“;

ii)

v poznámkach k časti II sa poznámka pod čiarou (3) nahrádza takto:

„(3)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

t)

V kapitole 54 sa vzor POR-SEM-A-ENTRY opravuje takto:

i)

bod II.4.8.3 sa nahrádza takto:

„(1)[II.4.8.3.

pokiaľ ide o klasický mor ošípaných, protilátkový test ELISA alebo sérumneutralizačný test, v prípade zvierat pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, v ktorých bol hlásený výskyt klasického moru ošípaných alebo sa v nich vykonala vakcinácia proti tejto chorobe v období predchádzajúcich 12 mesiacov;]“;

ii)

bod II.4.9.3 sa nahrádza takto:

„(1)[II.4.9.3.

pokiaľ ide o klasický mor ošípaných, protilátkový test ELISA alebo sérumneutralizačný test v prípade zvierat pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, v ktorých nebol hlásený výskyt klasického moru ošípaných a nevykonala sa v nich vakcinácia proti tejto chorobe v období predchádzajúcich 12 mesiacov;]“;

iii)

v poznámkach k časti II sa poznámky pod čiarou (2) a (3) nahrádzajú takto:

„(2)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.

(3)

Len pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo s dátumom otvorenia v súlade so stĺpcom 9 tabuľky v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404.“;

u)

V kapitole 59 sa vzor EQUI-SEM-A-ENTRY opravuje a mení takto:

i)

v časti II sa bod II.4.4.2. nahrádza takto:

„II.4.4.2.

boli držané v zariadeniach, v ktorých nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti;“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

Typ“: Uveďte spermu.

Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých je umiestnená sperma tvoriaca zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď bola sperma tvoriaca zásielku odobraná, v tomto formáte: dd.mm.rrrr.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobraná.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.

„Test“: Uveďte „Áno, pozri body II.4.9 a II.4.10“.“;

v)

V kapitole 63 sa vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje takto:

i)

bod II.4.4.2 sa nahrádza takto:

„II.4.4.2.

boli držané v zariadeniach, v ktorých nebol hlásený výskyt venezuelskej encefalomyelitídy koní, žrebčej nákazy, surry (Trypanosoma evansi), infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní (Taylorella equigenitalis), infekcie vírusom besnoty a slezinovej sneti;“;

ii)

v poznámkach k časti I sa kolónka I.27 nahrádza takto:

„Kolónka I.27

:

„Typ“: Uveďte, či ide o embryá získané in vivo, oocyty získané in vivo, embryá vyprodukované in vitro alebo embryá podrobené mikromanipulácii.

„Identifikačné číslo“: Uveďte identifikačné číslo každého darcovského zvieraťa.

„Identifikačná značka“: Uveďte značku na pejete alebo iných baleniach, v ktorých sú umiestnené oocyty alebo embryá tvoriace zásielku.

„Dátum odberu/produkcie“: Uveďte dátum, keď boli oocyty alebo embryá tvoriace zásielku odobrané alebo vyprodukované.

„Schvaľovacie alebo registračné číslo podniku/zariadenia/strediska“: Uveďte jedinečné schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukoval.

„Množstvo“: Uveďte počet pejet alebo iných balení s rovnakou značkou.“.


ROZHODNUTIA

29.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/498

z 22. marca 2022,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167, pokiaľ ide o harmonizované normy pre lavínové majáky, družicové zemské stanice a systémy, pozemné pohyblivé zemské stanice, námorné pohyblivé zemské stanice, zariadenia bunkových sietí IMT, pevné rádiové systémy, vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania, systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla, rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov/s, rozhlasové prijímače, ovládače zvukovej frekvenčnej indukčnej slučky, primárne prehľadové radary a rádiové zariadenia TETRA

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (2) sa o rádiovom zariadení, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá, že je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 uvedenej smernice, na ktoré sa uvedené normy alebo ich časti vzťahujú.

(2)

Komisia prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia C(2015) 5376 (3) požiadala Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) o vypracovanie a revíziu harmonizovaných noriem pre rádiové zariadenia na podporu smernice 2014/53/EÚ (ďalej len „žiadosť“).

(3)

Inštitút ETSI na základe žiadosti vypracoval tieto nové harmonizované normy: EN 300 718-1 V2.2.1 pre lavínové majáky, EN 303 345-3 V1.1.1 a EN 303 345-4 V1.1.1 pre rozhlasové prijímače, EN 303 348 V1.2.1 pre ovládače zvukovej frekvenčnej indukčnej slučky, EN 303 364-2 V1.1.1 pre primárne sledovacie radary, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 a EN 303 981 V1.2.1 pre družicové stanice a systémy a EN 303 758 V1.1.1 pre rádiové zariadenie TETRA.

(4)

Inštitút ETSI na základe žiadosti zrevidoval tieto harmonizované normy: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567 V1.2.1, na ktoré sa uverejnili odkazy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie na základe oznámenia Komisie 2018/C 326/04 (4). To viedlo k prijatiu týchto revidovaných harmonizovaných noriem: EN 301 444 V2.2.1 pre družicové stanice a systémy, EN 301 908-15 V15.1.1 pre bunkové siete IMT, EN 302 296 V2.2.1 pre vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania, EN 302 480 V2.2.1 pre systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla a EN 302 567 V2.2.1 pre rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov/s.

(5)

Inštitút ETSI na základe žiadosti zrevidoval aj tieto harmonizované normy pre bunkové siete IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 a EN 301 908-18 V13.1.1, pričom odkazy na tieto normy sa doplnili do prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2020/167 (5). To viedlo k prijatiu týchto revidovaných harmonizovaných noriem: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 a EN 301 908-18 V15.1.1. Inštitút ETSI okrem toho zrevidoval harmonizovanú normu EN 302 217-2 V3.2.2 pre pevné rádiové systémy, pričom odkaz na túto normu sa doplnil do prílohy II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167. To viedlo k prijatiu revidovanej harmonizovanej normy EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)

Komisia spolu s inštitútom ETSI posúdili, či sú tieto nové a revidované harmonizované normy v súlade so žiadosťou.

(7)

Harmonizované normy EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 a EN 303 758 V1.1.1 spĺňajú základné požiadavky, ktoré majú pokryť a ktoré sú uvedené v článku 3 smernice 2014/53/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkazy na uvedené normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(8)

V harmonizovanej norme EN 300 718-1 V2.2.1 sa v poslednej vete bodu 5.1.3.1 nešpecifikujú všetky podmienky overovacích mechanizmov, čo umožňuje subjektívny výklad špecifikácií, ktoré sú v nej stanovené. V norme sa okrem toho nestanovujú žiadne požiadavky týkajúce sa potlačenia rušivej odozvy, čo je parameter prijímača, ktorý môže súvisieť s vytváraním škodlivého rušenia. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(9)

V harmonizovanej norme EN 301 444 V2.2.1 sa v druhom odseku bodu 5.2.1 nestanovujú žiadne overovacie kritériá splnenia špecifikácií, ktoré sú v norme stanovené, čo vytvára neistotu z hľadiska výsledkov. Okrem toho sa v bode 5.2.2.3.1 stanovujú špecifikácie týkajúce sa inštalácie zariadenia, čo nie je cieľom harmonizovanej normy. A napokon v prvom odseku bodu 5.2.3, prvom odseku bodu 5.2.4 a prvom odseku bodu 5.2.5 sa výrobcovi umožňuje upraviť zariadenie na účely skúšania, čo môže viesť k nepresným výsledkom a vytvárať vysokú mieru neistoty. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(10)

V harmonizovanej norme EN 301 908-1 V15.1.1 sa v poznámke 3 k bodu 5.3.2.1 umožňuje výrobcovi zvoliť si metodiku skúšania alternatívnu k metodike stanovenej v danej norme. To môže viesť k rôznym výsledkom skúšania a vytvárať právnu neistotu. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(11)

V harmonizovanej norme EN 302 296 V2.2.1 sa v bode 5.4.2.5 opisuje nepresná skúšobná zostava s využitím väzbového zariadenia, ktorá vytvára vysokú mieru neistoty pri interpretácii výsledkov. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(12)

V harmonizovanej norme EN 303 364-2 V1.1.1 sa v bodoch 4.2.1.4 a 5.3.1.5 opisuje konkrétny scenár prenosu výkonu medzi vysielačom a anténou prostredníctvom vlnovodov WR284/WG10/R32, čo znamená, že pokrýva len časť rozsahu základných požiadaviek, ktoré má pokrývať. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(13)

V harmonizovanej norme EN 303 372-1 V1.2.1 sa v bode 4.3.5 stanovuje, že norma sa neuplatňuje za určitých technických podmienok, pre ktoré nie sú stanovené žiadne zmierňujúce opatrenia, pokiaľ ide o zabránenie škodlivému rušeniu. To môže viesť k škodlivému rušeniu so satelitnými sieťami a inými službami. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(14)

V harmonizovanej norme EN 303 980 V1.2.1 sa v bode 6.1.1 druhej vete umožňuje výrobcovi zvoliť si metodiku skúšania alternatívnu k metodike stanovenej v danej norme. To môže viesť k rôznym výsledkom skúšania a môže vytvárať právnu neistotu. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(15)

V harmonizovanej norme EN 303 981 V1.2.1 sa v bode 6.1.1 druhej vete umožňuje výrobcovi zvoliť si metodiku skúšania alternatívnu k metodike stanovenej v danej norme. To môže viesť k rôznym výsledkom skúšania a môže vytvárať právnu neistotu. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(16)

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy pre rádiové zariadenia vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie, zatiaľ čo v prílohe II k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa uvádzajú odkazy na takéto harmonizované normy, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(17)

S cieľom zabezpečiť, aby sa odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ uvádzali v jednom akte, odkazy na harmonizované normy EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 a EN 303 758 V1.1.1 by sa mali zahrnúť do prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 a odkazy na harmonizované normy EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 a EN 303 981 V1.2.1 by sa mali zahrnúť do prílohy II k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(18)

Harmonizované normy EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 a EN 302 567 V2.2.1 príslušne nahrádzajú harmonizované normy EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567 V1.2.

(19)

Odkazy na harmonizované normy EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567 V1.2.1 preto treba vypustiť zo série C Úradného vestníka Európskej únie (6). V prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy pre rádiové zariadenia vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ, ktoré sa vypúšťajú zo série C Úradného vestníka Európskej únie. Tieto odkazy je preto vhodné zahrnúť do uvedenej prílohy.

(20)

Zo série C Úradného vestníka Európskej únie treba vypustiť aj odkazy na harmonizované normy EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 a EN 302 217-2 V3.2.2. Uvedené odkazy je preto vhodné vypustiť z príloh I a II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167.

(21)

S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas na prípravu uplatňovania harmonizovaných noriem EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 a EN 302 567 V2.2.1 je potrebné odložiť vypustenie odkazov na harmonizované normy EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567 V1.2.1.

(22)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(23)

Súlad s harmonizovanou normou zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167 sa mení takto:

1.

príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu;

2.

príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu;

3.

príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 5376 zo 4. augusta 2015 o žiadosti o normalizáciu adresovanej Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy, pokiaľ ide o rádiové zariadenia, na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

(4)  Oznámenie Komisie v rámci vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) (Ú. v. EÚ C 326, 14.9.2018, s. 114).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/167 z 5. februára 2020 o harmonizovaných normách pre rádiové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (Ú. v. EÚ L 34, 6.2.2020, s. 46).

(6)  Ú. v. EÚ C 326, 14.9.2018, s. 114.


PRÍLOHA I

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa mení takto:

1.

Položka 4 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa táto položka 4a:

„4a.

EN 301 908-15 V15.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 15: Opakovače zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA FDD)“.

3.

Položka 6 sa vypúšťa.

4.

Vkladá sa táto položka 6a:

„6a.

EN 301 908-14 V15.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 14: Základňové stanice (BS) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)“.

5.

Položka 7 sa vypúšťa.

6.

Vkladá sa táto položka 7a:

„7a.

EN 301 908-18 V15.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 18: Základňové stanice (BS) rádiových zariadení s viacerými štandardmi (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE; verzia 15“.

7.

Dopĺňajú sa tieto položky:

č.

Odkaz na normu

„12.

EN 302 217-2 V3.3.1

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény bod-bod. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

13.

EN 302 480 V2.2.1

Systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla (MCOBA). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

14.

EN 302 567 V2.2.1

Rádiové zariadenia pracujúce pri prenosových rýchlostiach násobku gigabitov/s vo frekvenčnom pásme 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1

Rozhlasové prijímače. Časť 3: Služba rozhlasového vysielania FM

16.

EN 303 345-4 V1.1.1

Rozhlasové prijímače. Časť 4: Služba rozhlasového vysielania DAB

17.

EN 303 348 V1.2.1

Ovládače zvukovej frekvenčnej indukčnej slučky do 45 ampérov vo frekvenčnom rozsahu od 10 Hz do 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Časť 2: Vnútorná jednotka

19.

EN 303 413 V1.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Prijímače globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 164 MHz do 1 300 MHz a od 1 559 MHz do 1 610 MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1

Rádiové zariadenie TETRA využívajúce nekonštantnú obalovú moduláciu pracujúce v šírke pásma kanála 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz alebo 150 kHz.“


PRÍLOHA II

Príloha II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa mení takto:

1.

Položka 5 sa vypúšťa.

2.

Dopĺňajú sa tieto položky:

č.

Odkaz na normu

„14.

EN 300 718-1 V2.2.1

Lavínové majáky pracujúce na frekvencii 457 kHz. Systémy vysielač-prijímač. Časť 1: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Poznámka 1: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije posledná veta bodu 5.1.3.1 uvedenej normy.

Poznámka 2: Uvedená harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o potlačenie rušivej odozvy.

15.

EN 301 444 V2.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES) a námorné pohyblivé zemské stanice (MMES) poskytujúce hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije niektoré z týchto ustanovení:

a)

bod 5.2.1 druhý odsek uvedenej normy;

b)

bod 5.2.2.3.1 uvedenej normy;

c)

bod 5.2.3 prvý odsek uvedenej normy;

d)

bod 5.2.4 prvý odsek uvedenej normy;

e)

bod 5.2.5 prvý odsek uvedenej normy.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 1: Úvod a spoločné požiadavky

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije poznámka 3 k bodu 5.3.2.1 uvedenej normy.

17.

EN 302 296 V2.2.1

Vysielače pozemného digitálneho televízneho vysielania

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa v usporiadaní pri skúške stanovenom v bode 5.4.2.5 uvedenej normy použije väzbové zariadenie.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1

Primárny sledovací radar (PSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Senzory PSR riadenia letovej prevádzky (ATC) pracujúce vo frekvenčnom pásme od 2 700 MHz do 3 100 MHz (pásmo S)

Poznámka: Pokiaľ ide o body 4.2.1.4 a 5.3.1.5 uvedenej harmonizovanej normy, zhoda s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ pre zariadenia, v ktorých sa na prenos výkonu medzi vysielačom a anténou nepoužívajú vlnovody WR284/WG10/R32.

19.

EN 303 372-1 V1.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Satelitné vysielanie prijímacieho zariadenia. Časť 1: Vonkajšia jednotka prijímajúca vo frekvenčnom pásme od 10,7 GHz do 12,75 GHz

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije nasledujúca veta bodu 4.3.5 uvedenej normy: „Táto požiadavka sa neuplatňuje v prípade, ak je vonkajšia jednotka navrhnutá pre konkrétnu satelitnú sieť, ktorá využíva obe polarizácie.“

20.

EN 303 980 V1.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevne inštalované zemské stanice a za pohybu pracujúce zemské stanice komunikujúce s negeostacionárnymi družicovými systémami (NEST) vo frekvenčnom pásme od 11 GHz do 14 GHz

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije druhá veta bodu 6.1.1 uvedenej normy.

21.

EN 303 981 V1.2.1

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Pevné a pohyblivé zemské stanice v širokom pásme komunikujúce s negeostacionárnymi satelitnými systémami (WBES) vo frekvenčných pásmach od 11 GHz do 14 GHz

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nesmie zakladať predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije druhá veta bodu 6.1.1 uvedenej normy.“


PRÍLOHA III

V prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa dopĺňajú tieto položky:

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

„22.

EN 301 444 V2.1.2

Družicové zemské stanice a systémy (SES). Harmonizovaná norma na pozemné pohyblivé zemské stanice (LMES), zabezpečujúce hlasovú a/alebo dátovú komunikáciu, pracujúce vo frekvenčných pásmach 1,5 GHz a 1,6 GHz, vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

29. september 2023

23.

EN 301 908-1 V13.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 1: Úvod a spoločné požiadavky

29. september 2023

24.

EN 301 908-14 V13.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 14: Základňové stanice (BS) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)

29. september 2023

25.

EN 301 908-15 V11.1.2

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 15: Opakovače zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA FDD)

29. september 2023

26.

EN 301 908-18 V13.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 18: Základňové stanice (BS) rádiových zariadení s viacerými štandardmi (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

29. september 2023

27.

EN 302 217-2 V3.2.2

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény medzi dvoma bodmi. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

29. september 2023

28.

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Vysielacie zariadenia pre službu pozemského digitálneho televízneho vysielania (DVB-T). Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

29. september 2023

29.

EN 302 480 V2.1.2

Systémy mobilnej komunikácie na palube lietadla (MCOBA). Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ

29. september 2023

30.

EN 302 567 V1.2.1

Širokopásmové rádiové prístupové siete (BRAN). Mnohonásobné gigabitové systémy WAS/RLAN v pásme 60 GHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

29. september 2023“


29.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/499

z 23. marca 2022,

ktorým sa schvaľujú zmeny národných plánov, pokiaľ ide o Cyprus a Slovinsko, na zavedenie systémov potvrdzovania údajov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009

[oznámené pod číslom C(2022) 1844]

(Iba grécke a slovinské znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 109 ods. 8,

so zreteľom na Cyprom a Slovinskom predložené zmeny národných plánov na zavedenie systémov potvrdzovania údajov,

keďže:

(1)

Podľa článku 109 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členské štáty majú vypracovať národné plány na zavedenie systému potvrdzovania údajov v súlade s uvedeným nariadením, ktorý umožní členským štátom, aby na základe riadenia rizík stanovili priority v súvislosti s potvrdzovaním a krížovými kontrolami a nasledujúcimi nadväzujúcimi opatreniami v prípade nezrovnalostí. Komisii budú na schválenie predložené zmeny týchto plánov.

(2)

Slovinsko 23. júna 2021 predložilo Komisii na schválenie zmeny svojho platného národného plánu, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/82/EÚ (2). Tieto zmeny sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a v článkoch 143 až 145 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (3). Preto by mali byť schválené.

(3)

Cyprus 3. septembra 2021 predložil Komisii na schválenie zmeny svojho platného národného plánu, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím 2013/82/EÚ. Tieto zmeny sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a v článkoch 143 až 145 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011. Preto by mali byť schválené.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o schválení v zmysle článku 109 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(5)

Komisia bude sledovať uplatňovanie národných plánov v súvislosti s ich účinným fungovaním. Ak zo zistení, ktoré sú výsledkom overovaní, inšpekcií a auditov uskutočnených Komisiou podľa hlavy X nariadenia (ES) č. 1224/2009, vyplýva, že plánmi nie je možné zabezpečiť, aby údaje nahlasované Komisii v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009 boli úplné, presné a nahlasovali sa v príslušných lehotách, Komisia môže požiadať členské štáty, aby svoj plán zodpovedajúcim spôsobom zmenili,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny národného plánu na zavedenie systémov potvrdzovania údajov, ktoré Cyprus predložil 3. septembra 2021 v súlade s článkom 109 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1224/2009, sa schvaľujú.

Článok 2

Zmeny národného plánu na zavedenie systémov potvrdzovania údajov, ktoré Slovinsko predložilo 23. júna 2021 v súlade s článkom 109 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1224/2009, sa schvaľujú.

Článok 3

Ak sa na základe zistení, ktoré sú výsledkom overovaní, inšpekcií a auditov uskutočnených Komisiou podľa hlavy X nariadenia (ES) č. 1224/2009, Komisia domnieva, že plánmi potvrdzovania údajov schválenými v súlade s článkami 1 a 2 sa nezabezpečuje účinné plnenie požiadaviek stanovených v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členskými štátmi, môže po konzultácii s dotknutými členskými štátmi požiadať o zmenu týchto plánov. Členské štáty sú povinné svoje plány potvrdzovania údajov zmeniť v súlade s takouto požiadavkou.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Cyperskej republike a Slovinskej republike.

V Bruseli 23. marca 2022

Za Komisiu

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/82/EÚ z 13. februára 2013 o schválení národných plánov na zavedenie systémov potvrdzovania údajov v súlade s článkom 109 ods. 8 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 zo strany Komisie (Ú. v. EÚ L 44, 15.2.2013, s. 18).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).


29.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/500

z 25. marca 2022,

ktorým sa vojenská agresia Ruska voči Ukrajine stanovuje ako výnimočná udalosť spôsobujúca významné narušenie trhov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine od 24. februára 2022 ovplyvňuje prevádzkovateľov v odvetví rybolovu a akvakultúry v Únii. Narušenie obchodných tokov s komoditami kľúčovými pre odvetvie rybolovu a akvakultúry z Ruska a Ukrajiny spôsobilo náhle zhoršenie rastu cien kľúčových vstupov, akými sú energia a suroviny. Obchod medzi Ukrajinou a Úniou vážne zasiahla aj nedostupnosť dopravy, keďže ukrajinské letiská utrpeli ruským útokom a všetky obchodné prepravné činnosti v ukrajinských prístavoch boli pozastavené. Táto kríza bude mať pravdepodobne vážne dôsledky na dodávky obilia, rastlinných olejov a rýb s bielym mäsom z Ukrajiny a Ruska do Únie, čo povedie k výraznému zvýšeniu cien krmiva pre ryby navyše k súčasne prudko rastúcim cenám energie, alebo k nedostatku kľúčových surovín. Časť flotily Únie ukončila rybolov vzhľadom na klesajúcu ziskovosť tejto činnosti a na to, že nárast vstupných nákladov nie je možné kompenzovať. Rybárske plavidlá pôsobiace v Čiernom mori čelia aj hrozbe možných vojenských činností, čo vedie k preventívnemu pozastaveniu ich činnosti. Kombinovaný vplyv uvedeného zvýšenia nákladov a nedostatku dodávok pociťujú aj odvetvia chovu a spracovania morských plodov. V dôsledku toho dochádza k zaváženému narušeniu trhu spôsobenému výrazným nárastom nákladov a narušeniami obchodu, čo si vyžaduje účinné a efektívne opatrenia.

(2)

Podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1139 sa za takýchto okolností môže z Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu (ENRAF) poskytovať podpora na kompenzáciu určitých nákladov, ktoré inak na takúto kompenzáciu nie sú oprávnené, prevádzkovateľom v odvetví rybolovu a akvakultúry za stratu príjmu alebo za dodatočné náklady a uznaným organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu v súlade s článkami 30 a 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (2).

(3)

V súlade s článkom 26 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/1139 sa osobitný režim podpory v prípade výnimočných udalostí, ktoré spôsobujú významné narušenie trhov, obmedzuje na špecifický cieľ, ktorým je podporovať uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, ich kvalitu a pridanú hodnotu, ako aj ich spracovanie. V súlade s článkom 26 ods. 2 druhým pododsekom sa režim podpory uplatňuje len vtedy, ak Komisia stanoví, že nastala výnimočná udalosť spôsobujúca takéto narušenie.

(4)

Je preto vhodné stanoviť, že vojenská agresia Ruska voči Ukrajine je výnimočnou udalosťou, ktorá spôsobuje významné narušenie trhov.

(5)

Podľa článku 39 nariadenia (EÚ) 2021/1139 sa kompenzácia dodatočných nákladov alebo straty príjmu a iná kompenzácia poskytovaná podľa uvedeného nariadenia poskytuje v akejkoľvek z foriem uvedených v článku 53 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (3). Metodiky stanovené členskými štátmi na tento účel musia spĺňať článok 53 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sú výdavky oprávnené na príspevok z ENRAF, ak vznikli prijímateľovi a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu ENRAF členským štátom Komisii alebo 1. januárom 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029. Výdavky, ktoré vznikli v dôsledku narušenia trhov spôsobeného výnimočnou udalosťou, ktorej výskyt sa stanovuje týmto rozhodnutím, by však mali byť oprávnené na podporu podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1139 od 24. februára 2022, čo je dátum začiatku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Pokiaľ ide o vznik výdavkov, keďže prevádzkovateľov v odvetví rybolovu a akvakultúry budú dôsledky narušenia trhov pravdepodobne ovplyvňovať niekoľko mesiacov, výdavky by mali byť oprávnené, ak vznikli do 31. decembra 2022.

(7)

Vzhľadom na potrebu rýchleho poskytovania podpory uvedenej v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1139 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1139 sa vojenská agresia Ruska voči Ukrajine od 24. februára 2022 považuje za výnimočnú udalosť, ktorá spôsobuje významné narušenie trhov.

Článok 2

Výdavky, pre ktoré možno na základe tohto rozhodnutia poskytnúť podporu, sú oprávnené, ak vznikli medzi 24. februárom a 31. decembrom 2022 a boli zaplatené do 31. decembra 2029.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 247, 13.7.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).