ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
11. marca 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a vykonávacieho protokolu medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/408 z 10. marca 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/409 z 9. marca 2022, ktorým sa tristodvadsiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/410 z 10. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o riadenie zachovania letovej spôsobilosti v jednom podnikateľskom zoskupení leteckých dopravcov ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/411 z 10. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

28

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Asociačnej rady EÚ – Izrael č. 1/2022 z 8. marca 2022, ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Izraela [2022/412]

43

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie predsedníctva výboru regiónov č. 4/2022 z 25. januára 2022 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností a postupov vykonávaných Výborom regiónov

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a vykonávacieho protokolu medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej

Po podpise 22. apríla 2021 si Európska únia na jednej strane a vláda Grónska a vláda Dánska na strane druhej 19. novembra 2021 a 18. februára 2022 navzájom oznámili, že dokončili svoje vnútorné postupy s cieľom uzavrieť uvedenú dohodu a protokol.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a vykonávací protokol preto nadobudli platnosť 18. februára 2022 podľa článku 20 dohody a článku 14 protokolu.


NARIADENIA

11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/408

z 10. marca 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 a 3,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Na základe preskúmania Rady by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa 37 osôb a šiestich subjektov v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa záznamy týkajúce sa osôb a subjektov uvedených nižšie nahrádzajú týmito záznamami:

 

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.7.1974

Miesto narodenia: Charkov, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Berezovskij bol 1. marca 2014 vymenovaný za veliteľa ukrajinských námorných síl, ale potom zložil prísahu Krymským ozbrojeným silám, čím porušil prísahu ukrajinským námorným silám.

Do októbra 2015 bol zástupcom veliteľa čiernomorskej flotily Ruskej federácie.

Zástupca veliteľa tichomorskej flotily Ruskej federácie a viceadmirál.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 28.9.1953 alebo 28.8.1953

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajina

Ako podpredseda najvyššej rady Krymu inicioval spolu so Sergejom Aksyonovom nezákonné rozpustenie vlády Krymskej autonómnej republiky. Do tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol Vladimira Konstantinova. Verejne priznal, že krymskí poslanci iniciovali pozvanie ruských vojakov, aby sa zmocnili najvyššej rady Krymu. Bol jedným z prvých krymských vedúcich predstaviteľov, ktorý verejne požadoval anexiu Krymu k Rusku.

Od roku 2014 člen Federálnej rady Ruskej federácie za takzvanú „Krymskú republiku“, opätovne vymenovaný v septembri 2019. Člen Rady Federálneho výboru pre zahraničné záležitosti.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 30.7.1970

Miesto narodenia: Petrohrad (bývalý Leningrad), Ruská federácia

Bývalý podpredseda Štátnej dumy Ruskej federácie.

Aktívne podporoval nasadenie ruských ozbrojených síl na Ukrajine a anexiu Krymu. Osobne viedol demonštrácie na podporu nasadenia ruských ozbrojených síl na Ukrajine.

Bývalý podpredseda a bývalý člen výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre medzinárodné záležitosti.

Člen predsedníctva Generálnej rady strany Jednotné Rusko.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 13.9.1961

Miesto narodenia: Vitebsk, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Bývalý veliteľ čiernomorskej flotily, admirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám pri okupácii ukrajinského zvrchovaného územia.

Bývalý náčelník štábu a prvý zástupca hlavného veliteľa ruského námorníctva.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.3.1963

Miesto narodenia: Sevastopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý veliteľ čiernomorskej flotily, kontradmirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám pri okupácii ukrajinského zvrchovaného územia.

V súčasnosti admirál, náčelník hlavného štábu ruského námorníctva.

21.3.2014

32.

Generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 5.12.1959

Miesto narodenia: Oš, Kirgizská SSR (dnešné Kirgizsko)

Bývalý de facto veliteľ ruských vojsk nasadených na území protiprávne anektovaného Krymu (ktoré Rusko naďalej oficiálne nazýva „jednotky miestnej domobrany“). Bývalý zástupca veliteľa Južného vojenského okruhu.

Veliteľ južného okruhu Ruskej národnej gardy.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 22.8.1960

Miesto narodenia: Alagir, Severoosetská autonómna SSR, RSFSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalý guvernér anektovaného ukrajinského mesta Sevastopol.

Bývalý splnomocnený zástupca prezidenta Ruskej federácie pre Sibírsku federálnu oblasť. Člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Od 19. septembra 2021 najvyšší predstaviteľ Severného Osetska.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 7.5.1962

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Od roku 2014 členka ruskej Federálnej rady za anektovanú Krymskú autonómnu republiku, opätovne vymenovaná v roku 2019.

Členka výboru Federálnej rady pre ústavné právo a budovanie štátu.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.2.1957

Miesto narodenia: Barnaul, Ruská federácia

Bývalý veliteľ ruských vzdušných síl, generálplukovník. Z titulu svojho vysokého postavenia zodpovedá za nasadenie ruských vzdušných síl na Kryme.

Bývalý predseda výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre obranu. Člen Štátnej dumy, Výbor pre rozvoj občianskej spoločnosti.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 18.3.1980

Miesto narodenia: Michajlovka, Vorošilovhradská oblasť, Ukrajinská SSR alebo Jevpatoria, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Poslankyňa Štátnej dumy, zvolená z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalá prokurátorka tzv. „Krymskej republiky“. Aktívne vykonávala ruskú anexiu Krymu.

Bývalá podpredsedníčka výboru pre medzinárodné záležitosti, členka komisie pre vyšetrovanie zahraničných zásahov do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, členka výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii v Štátnej dume Ruskej federácie. Zastáva funkciu veľvyslankyne v diplomatickom zbore Ruskej federácie.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 25.7.1972

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Bývalý takzvaný „predseda vlády Doneckej ľudovej republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“ (napr. 8. júla 2014 vyhlásil, že „naša armáda vedie mimoriadnu operáciu proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signatár memoranda o porozumení týkajúceho sa „Novoruskej únie“. Naďalej aktívne podporuje separatistické činnosti alebo politiky; vedie „Zväz donbaských dobrovoľníkov“.

Predseda správnej rady Zväzu donbaských dobrovoľníkov. Aktívne sa zapájal do náboru a výcviku „dobrovoľníkov“ vysielaných bojovať do Donbasu.

Člen Štátnej dumy od septembra 2021. V októbri 2021 vyhlásil, že separatistické sily na východnej Ukrajine sú „ruské sily“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 6.11.1958

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Bývalý tzv. „minister pre informácie a masovú komunikáciu Doneckej ľudovej republiky“. V súčasnosti člen výboru tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“ pre rozpočet, financie a hospodársku politiku. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie na východnej Ukrajine.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 20.1.1964

Miesto narodenia: Iževsk, Ruská federácia

Bývalý tzv. „predseda Rady ministrov Luhanskej ľudovej republiky“, potvrdený 8. júla 2014.

Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti „vlády Luhanskej ľudovej republiky“.

V súčasnosti politológ v Inštitúte pre riadenie komunikácie a riaditeľ Centra pre štúdium problémov týkajúcich sa medzinárodných sankčných režimov.

Naďalej podporuje separatistické štruktúry tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.12.1950

Miesto narodenia: Vladivostok, Ruská federácia

Bývalý stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti a koordinuje ju, sa zapájal do formovania politiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Zostáva predsedom Najvyššej rady strany Jednotné Rusko a splnomocneným zástupcom Ruskej federácie v kontaktnej skupine pre riešenie situácie na Ukrajine.

Predseda predstavenstva štátnej spoločnosti Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.7.1981

Miesto narodenia: Kujbyšev (Samara), Ruská federácia

Bývalý poslanec Štátnej dumy.

Ako poslanec Dumy oznámil inauguráciu „de facto ambasády“ neuznanej tzv. Doneckej ľudovej republiky v Moskve, prispieva k narúšaniu alebo ohrozovaniu územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Bývalý predseda výboru ruskej Štátnej dumy pre telesnú výchovu, šport a otázky mládeže.

Od 19. septembra 2021 gubernátor Chabarovského kraja.

Od 6. februára 2021 je koordinátorom regionálnej pobočky Liberálnodemokratickej strany Ruska.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 7.2.1960

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Bývalý tzv. „námestník ministra obrany“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. Spolupracoval s Igorom Strelkovom/Girkinom, ktorý je zodpovedný za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické činnosti alebo politiky. Člen tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“. Súčasný predseda Rady Únie spisovateľov Doneckej ľudovej republiky.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 21.1.1983

Miesto narodenia: Debalcevo, Ukrajina

Spojený s „donbaskými ľudovými milíciami“. Okrem iného uviedol, že budú pokračovať v boji vo zvyšku krajiny. Rudenko preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Člen výboru tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“ pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 11.8.1949

Miesto narodenia: Klin, Moskovská oblasť, Ruská federácia

Bývalý podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

Bývalý najvyšší predstaviteľ Dagestanskej republiky. Bývalý poradca prezidenta Ruskej federácie.

Člen Štátnej dumy a predseda frakcie Jednotné Rusko v Štátnej dume.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.9.1972

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Bývalý poslanec Štátnej dumy. Bývalý zástupca predsedu Štátnej dumy. 20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 8.2.1963

Miesto narodenia: Kišiňov, Moldavská SSR (dnešná Moldavská republika)

Bývalý člen Federálnej rady Ruskej federácie. Člen Výboru pre zahraničné veci. Je prominentným členom „Jednotného Ruska“ a podnikateľom s významnými investíciami na Ukrajine a na Kryme.

20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

Po zlúčení politických strán – „Spravodlivé Rusko“, „Za pravdu“ a „Vlastenci Ruska“ sa Babakov stal tajomníkom predsedníctva ústrednej rady zlúčeného subjektu.

Člen Štátnej dumy, člen komisií pre energetiku, podporu MSP, záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), euroázijskú integráciu a podporu krajanov.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.9.1981

Miesto narodenia: Luhansk, Ukrajina

Zástupca „Luhanského hospodárskeho zväzu“ v „Národnej rade“„Luhanskej ľudovej republiky“. Kandidoval v protiprávnych „voľbách“2. novembra 2014 na post tzv. „najvyššieho predstaviteľa“„Luhanskej ľudovej republiky“. Tieto „voľby“ boli v rozpore s ukrajinským právom, a preto boli protiprávne. Bývalý „predseda“ tzv. „federácie odborových zväzov“. Člen tzv. „Ľudovej rady“„Luhanskej ľudovej republiky“. Súčasný predseda správnej rady medziregionálnej verejnej organizácie „Únia luhanských komunít“, zástupca výboru pre integráciu „Rusko – Donbas“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a tým, že sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“ ako kandidát, aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.5.1980 alebo 21.10.1983

Miesto narodenia: Snežnoje, Donecká oblasť, Ukrajina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Bývalý člen „Národnej rady“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. Bývalý predseda verejného hnutia „Slobodný Donbas“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Bývalý podpredseda výboru Národného zhromaždenia Doneckej ľudovej republiky pre priemysel a obchod.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.6.1966

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Hovorca a „podpredseda“„Ľudových milícií“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Zástupca vedúceho a oficiálny predstaviteľ „odboru Ľudových milícií Doneckej ľudovej republiky“.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 7.1.1967

Miesto narodenia: Mičurinsk, Tambovská oblasť, Ruská federácia

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Bývalý tzv. hlavný veliteľ ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Bývalý veliteľ 8. armády ruských ozbrojených síl. Náčelník štábu a prvý zástupca veliteľa ruského Južného vojenského okruhu.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 9.11.1963

Miesto narodenia: bývalá Nemecká demokratická republika

Bývalý veliteľ Západného vojenského okruhu. Bývalý riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie. Aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane ruských síl na Ukrajine.

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu vykonával operačnú kontrolu nad ozbrojenými silami, aktívne sa podieľal na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Bývalý námestník ministra obrany.

Člen Štátnej dumy od 19. septembra 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 28.8.1977

Miesto narodenia: Bekabad, Uzbecká SSR (dnešný Uzbekistan)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý podpredseda výboru Štátnej dumy pre etnické otázky.

V roku 2014 bol Balbek vymenovaný za podpredsedu Rady ministrov tzv. „Krymskej republiky“ a v tejto funkcii pracoval v záujme integrácie protiprávne anektovaného Krymského polostrovu do Ruskej federácie, za čo mu bola udelená medaila „Za obranu ‚Krymskej republiky‘“. Podporil anexiu Krymu vo verejných vyhláseniach vrátane svojho profilu na webovej stránke strany Jednotné Rusko (Krymská pobočka) a v novinovom článku uverejnenom na webovej stránke NTV 3. júla 2016.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 17.10.1969

Miesto narodenia: Kular, Ust-Janský okres, Jakutská autonómna SSR (dnešná Ruská federácia)

Poslanec Štátnej dumy, zvolený za protiprávne anektované mesto Sevastopol.

Člen výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti.

Ako člen mestskej správy Sevastopola vo februári – marci 2014 podporoval činnosti tzv. „ľudového starostu“ Alexeja Čalija. Verejne priznal svoju účasť na udalostiach z roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, ktoré verejne obhajoval, a to aj na svojej osobnej webovej stránke a v rozhovore, ktorý bol uverejnený 21. februára 2016 na stránke nation-news.ru.

Za jeho účasť na procese anexie Krymu mu bol udelený ruský štátny rad „Za služby vlasti“ druhého stupňa.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 3.8.1981

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý člen výboru Štátnej dumy pre finančné trhy.

V marci 2014 bol Kozenko vymenovaný za podpredsedu Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“. Verejne priznal svoju účasť na udalostiach z roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, ktoré verejne obhajoval, a to aj v rozhovore, ktorý bol uverejnený 12. marca 2016 na stránke gazetacrimea.ru. Za jeho účasť na procese anexie mu miestne „orgány“ udelili medailu „Za obranu ‚Krymskej republiky‘“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 24.6.1965

Miesto narodenia: Belogorsk, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalá poslankyňa Štátnej dumy, zvolená z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalá členka výboru Štátnej dumy pre kultúru.

Od roku 2012 bola členkou Najvyššej rady Krymskej autonómnej republiky a od marca 2014 podporovala začlenenie protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola do Ruskej federácie. Savčenková bola v septembri 2014 zvolená do Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“. Obhajovala protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola pri mnohých príležitostiach vo verejných vyhláseniach vrátane rozhovorov uverejnených na stránke c-pravda.ru 2. apríla 2016 a 20. augusta 2016. V roku 2014 jej bol udelený ruský štátny rad druhého stupňa „Za služby vlasti“ a v roku 2015 jej „orgány“„Krymskej republiky“ udelili rad „Za oddanosť službe“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 4.7.1971

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý člen výboru Štátnej dumy pre záležitosti SNŠ, eurázijskú integráciu a kontakty s krajanmi.

Šperov bol v septembri 2014 zvolený do Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“.

Verejne priznal, a to aj v rozhovore uverejnenom na stránke ldpr-rk.ru 3. septembra 2016, svoju úlohu na udalostiach v roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, a najmä svoju úlohu pri organizovaní nezákonného referenda o protiprávnej anexii tohto polostrova.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 20.5.1971

Miesto narodenia: Krym, Ukrajina

Podpredsedníčka Krymskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní ruských prezidentských volieb konaných 18. marca 2018, regionálnych a komunálnych volieb konaných 8. septembra 2019 a volieb do Štátnej dumy v septembri 2021 na protiprávne anektovanom Kryme a v Sevastopole a aktívne tak podporovala a vykonávala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 22.8.1979

Miesto narodenia: Simferopol, Krym, Ukrajina

Tajomníčka Krymskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní ruských prezidentských volieb konaných 18. marca 2018, regionálnych a komunálnych volieb konaných 8. septembra 2019 a volieb do Štátnej dumy v septembri 2021 na protiprávne anektovanom Kryme a v Sevastopole a aktívne tak podporovala a vykonávala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 30.3.1982

Miesto narodenia: Šachty, Rostovská oblasť, ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalá „predsedníčka“„ústrednej volebnej komisie“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní tzv. „volieb“11. novembra 2018 v tzv. „Doneckej ľudovej republike“, a tak aktívne podporovala a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

Bývalá vedúca riaditeľstva pre vnútornú politiku v rámci správy tzv. „najvyššieho predstaviteľa Doneckej ľudovej republiky“.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Pohlavie: muž Dátum narodenia: 22.8.1961

Miesto narodenia: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Ruská federácia

Veliteľ Južného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl, armádny generál, zodpovedný za vojenské sily v regióne, vrátane protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola. V tejto funkcii bol zodpovedný za akcie čiernomorskej flotily a iných vojenských síl Ruskej federácie proti Ukrajine 25. novembra 2018, ktorými sa ukrajinským plavidlám bránilo v prístupe k ich pobrežiu Azovského mora, čím sa narúšala územná celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny a podkopávala bezpečnosť Ukrajiny prostredníctvom rušenia pohybu a funkčnosti ukrajinských námorných plavidiel.

Týmito akciami sa zároveň podporilo upevnenie protiprávnej anexie Krymského polostrova do Ruskej federácie.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 14.3.1960

Miesto narodenia: Krasnodar, ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalý predseda Sevastopolskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa 8. septembra 2019 zúčastnil na organizácii komunálnych volieb v protiprávne anektovanom meste Sevastopol, čím aktívne podporil činnosti a vykonával politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 1972

Bývalá podpredsedníčka Sevastopolskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa 8. septembra 2019 zúčastnila na organizácii komunálnych volieb v protiprávne anektovanom meste Sevastopol, čím aktívne podporila činnosti a vykonávala politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.11.1967

Miesto narodenia: neznáme

Číslo cestovného pasu: 722706177 (v roku 2015)

Bývalý zástupca generálneho riaditeľa pre projekty infraštruktúry v spoločnosti Strojgazmontaž (Stroigazmontazh, SGM), ktorá od roku 2015 zabezpečovala dohľad nad výstavbou mosta cez Kerčský prieliv (vrátane železničnej časti mostu), ktorý spája Rusko a protiprávne anektovaný Krymský polostrov. Podporuje tak začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

1.10.2020“

 

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“

(predtým známy ako PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krym, Ukrajina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefónne číslo:

+ 7 (3652) 66 70 00

+ 7 (3652) 66 78 00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registračné číslo: 1149102099717

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Černomorneftegaz v mene „Krymskej republiky“. Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 29. novembra 2014 ako štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие „Республики Крым“„Черноморнефтегаз“). Zakladateľ: Ministerstvo palív a energetiky „Krymskej republiky“ (Министерство топлива и энергетики „Республики Крым“).

12.5.2014

19.

Štátny federálny rozpočtový ústav pre vedu a výskum „Všeruský národný vedecko-výskumný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘ Ruskej akadémie vied“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

298600, ul. Kirova 31, Jalta, Krym, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32 05 91

Registračné číslo: 1159102130857

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady „Krymskej republiky“ č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Gosudarstvennoje predprijatije ‚Agrofirma Magarač‘“ nacionaľnogo instituta vinograda i vina „Magarač“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“.

Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny ústav „Krymskej republiky“„Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“.

(Государственное бюджетное учреждение ’Республики Крым’’Национальный научно исследовательский институт винограда и вина „Магарач“‘). Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva „Krymskej republiky“ (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“).

25.7.2014

 

(Predtým známy ako „štátny unitárny podnik Krymskej republiky Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“

predtým známy ako „štátny podnik ‚Magarač‘ Národného ústavu pre vinohradníctvo a víno“

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ sa 9. februára 2015 transformoval na federálny rozpočtový vedecký ústav „Všeruský vedecko-výskumný“ ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘„ Ruskej akadémie vied“.

 

20.

Akciová spoločnosť – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Predtým známy ako Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“ – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

298032, Krym, Sudak, Novy Svet, ulica Šaľapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7 (365) 663 35 00

+7 (365) 663 35 22

+7 978 914 00 10

http://nsvet-crimea.ru/

Registračné číslo: 1179102021460

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“9. apríla 2014 prijalo rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady „Krymskej republiky“ č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území „Krymskej republiky“, čím vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Závod šumivého vína Novy Svet“ v mene „Krymskej republiky“.

25.7.2014

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh“ vin ‚Novy Svet‘„a ako štátny podnik“ – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 4. januára 2015 ako Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva „Krymskej republiky“ (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“).

Opätovne zaregistrovaný po reorganizácii 29. augusta 2017 ako akciová spoločnosť – Závod šumivého vína „Novy svet“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zakladateľ: Ministerstvo vzťahov k pôde a majetku „Krymskej republiky“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Verejné hnutie „Mier Luhanskému regiónu“ (Mir Luganščine) Общественное движение „Мир Луганщине“

https://mir-lug.info/

Adresa: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukrajina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandidátov do tzv. „volieb“2. novembra 2014 a 11. novembra 2018 v tzv. „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. Od 17. februára 2018 je predsedom organizácie Leonid PASECHNIK, a preto je spojená s osobou, ktorú označila Rada.

Oficiálnou účasťou na protiprávnych „voľbách“ táto organizácia aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

29.11.2014

26.

Verejné hnutie „Slobodný Donbas“ (alias „Free Donbas“, „Svobodny Donbas“) Общественное движение „Свободньιй Донбасс“

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adresa:

102, Khmelnitsky Ave., Doneck (kancelária 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandidátov do tzv. „volieb“2. novembra 2014 a 11. novembra 2018 v tzv. „Doneckej ľudovej republike“. Tieto voľby sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne.

Oficiálnou účasťou na protiprávnych „voľbách“ táto organizácia aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

29.11.2014

33.

Prizrak brigade (Brigáda Prizrak)

Бригада „Призрак“

Adresa: District 50 Year of the USSR, 18; Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199 86 39

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

Tvorí časť tzv. Druhého armádneho zboru „Luhanskej ľudovej republiky“.

Tiež označovaná ako 14. motorizovaný strelecký batalión.

Tvorí časť tzv. Ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“.

16.2.2015“


11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/409

z 9. marca 2022,

ktorým sa tristodvadsiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 3. marca 2022 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vypustení dvoch záznamov zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Pri jednotlivých označeniach tiež treba zohľadniť technické zjednodušenie zoznamu OSN konsolidáciou prezývok, ktorú vykonal sankčný výbor OSN.

(4)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ vypúšťajú tieto záznamy:

1.

„'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (pôvodný prepis: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) [spoľahlivý alias: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; nespoľahlivý alias: a) 'Umar al-Qatari; b) 'Umar al-Tayyar]. Dátum narodenia: 13. 7. 1989. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Číslo cestovného pasu: K475336 (jordánsky cestovný pas, vydaný 31. 8. 2009, platnosť uplynula 30. 8. 2014). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 23. 1. 2015.“

2.

„Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias a) Naif Saleh Salem al Qaisi; b) Nayif al-Ghaysi]. Dátum narodenia: 1983. Miesto narodenia: Al-Baydah Governorate, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: Jemen 04796738. Adresa: a) Al-Baydah Governorate, Jemen; b) Sana'a, Jemen (predchádzajúce miesto pobytu). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 22. 2. 2017.“

3.

„Sadruddin, Alhaj, Mullah (Starosta mesta Kábul).“

4.

„Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Starosta mesta Kábul).“


11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/410

z 10. marca 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o riadenie zachovania letovej spôsobilosti v jednom podnikateľskom zoskupení leteckých dopravcov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1 a článok 62 ods. 14 a 15,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (2) sa stanovujú požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel vrátane požiadaviek na jeho riadenie.

(2)

Podľa prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 v prípade lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3) má byť prevádzkovateľ zodpovedný za zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, ktoré prevádzkuje, a ako súčasť svojho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa musí byť schválený ako organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) podľa prílohy Vc (časť CAMO).

(3)

Ak leteckí dopravcovia tvoria súčasť jedného podnikateľského zoskupenia, táto požiadavka vytvára určité prekážky pre vytvorenie a zavedenie spoločného systému riadenia zachovania letovej spôsobilosti (CAW) pre všetky lietadlá, ktoré prevádzkuje uvedené zoskupenie. Neexistencia takéhoto spoločného systému riadenia CAW vedie k duplicite úloh, pretože organizácie nevyužívajú výhody, ktoré prinášajú podobné ciele a postupy, a bráni krátkodobej interoperabilite lietadiel medzi rôznymi držiteľmi osvedčení prevádzkovateľa lietadiel (AOC).

(4)

Okrem toho sa zástupcovia odvetvia domnievajú, že súčasná situácia vytvára konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s inými leteckými prevádzkovateľmi z krajín mimo EÚ, na ktorých sa takéto právne obmedzenia nevzťahujú.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 by sa preto malo zmeniť s cieľom umožniť leteckým dopravcom licencovaným v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov, zadať organizácii CAMO v rámci tohto zoskupenia vykonanie úloh riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadiel, ktoré prevádzkujú.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení vychádzajú zo stanoviska č. 04/2021 (4) Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva v súlade s článkom 75 ods. 2 písm. b) a článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno t):

„t)

„harmonizácia systémov riadenia“ je koordinovaný proces, prostredníctvom ktorého systémy riadenia dvoch alebo viacerých organizácií interagujú a vymieňajú si informácie a metódy na dosiahnutie spoločných alebo zhodných cieľov monitorovania bezpečnosti a dodržiavania predpisov.“

2.

Príloha I (časť M) sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha Vc (časť CAMO) sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.)

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRÍLOHA I

Príloha I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

V ustanovení M.A.201 sa vkladajú tieto písmená ea) a eb):

„ea)

Odchylne od písmena e) bodu 2 môžu najmenej dvaja prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov, použiť tú istú organizáciu CAMO na prevzatie zodpovednosti za riadenie zachovania letovej spôsobilosti všetkých lietadiel, ktoré prevádzkujú, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto požiadavky:

1.

organizácia CAMO je schválená v súlade s prílohou Vc (časť CAMO) pre lietadlo, ktoré sa má riadiť;

2.

organizácia CAMO je súčasťou toho istého podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov ako príslušní prevádzkovatelia;

3.

je uzavretá zmluva v súlade s doplnkom I k tejto prílohe medzi organizáciou CAMO a držiteľom AOC, ktorý sám nie je schválený ako organizácia CAMO;

4.

organizácia CAMO má hlavné miesto podnikania na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy;

5.

jednotlivé systémy riadenia organizácií, ktoré uzatvárajú zmluvu, sú navzájom harmonizované.

eb)

Odchylne od písmena e) bodu 2, ak skončenie platnosti alebo zrušenie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vedie k situácii, keď letecký dopravca licencovaný v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, ktorý je súčasťou podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov, už nedodržiava ustanovenie M.A.201 písm. ea), uvedený licencovaný letecký dopravca hneď, ako je to možné, určí a vykoná akčný plán k spokojnosti príslušného orgánu na dosiahnutie súladu s ustanovením M.A.201 písm. e) bodom 2.“

2.

Doplnok I sa mení takto:

a)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Musí obsahovať toto znenie:

 

„Vlastník alebo prevádzkovateľ poveruje organizáciu CAMO alebo CAO riadením zachovania letovej spôsobilosti lietadla, okrem iného vypracovaním programu údržby lietadla, ktorý musí schváliť príslušný orgán podľa ustanovenia M.1, ako aj organizáciou údržby lietadla podľa uvedeného programu údržby lietadla.

 

V súlade s touto zmluvou sa obe podpísané strany zaväzujú plniť príslušné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

 

Vlastník alebo prevádzkovateľ vyhlasujú v najlepšej viere, že všetky informácie poskytnuté organizácii CAMO alebo CAO týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti lietadla sú a zostanú presné a že lietadlo sa nebude opravovať ani meniť bez predchádzajúceho súhlasu organizácie CAMO alebo CAO.

 

V prípade akéhokoľvek neplnenia tejto zmluvy zo strany niektorej z podpísaných strán organizácia CAMO alebo CAO a vlastník alebo prevádzkovateľ posúdi, či má vplyv na pokračovanie zmluvy, a informuje príslušný orgán(-y) o takýchto organizáciách. V posúdení, ktoré vykonávajú organizácie, sa zohľadní význam neplnenia z hľadiska bezpečnosti a to, či sa neplnenie opakuje. Ak niektorá z podpísaných strán po tomto posúdení dospeje k záveru, že nemôže plniť svoje povinnosti z dôvodu svojich vlastných obmedzení alebo z dôvodu nekonania podpísanej strany, zmluva sa zruší a bezodkladne sa o tom informuje príslušný orgán(-y) organizácií. V takom prípade preberá vlastník alebo prevádzkovateľ plnú zodpovednosť za každú úlohu spojenú so zachovaním letovej spôsobilosti lietadla a vlastník alebo prevádzkovateľ bude do dvoch týždňov informovať príslušné orgány členského štátu registrácie o neplnení zmluvy. V prípade zmluvy uzavretej v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) sa bezodkladne oboznámi príslušný orgán členského štátu registrácie“.“

b)

Úvodná veta bodu 5 sa nahrádza takto:

„Keď vlastník alebo prevádzkovateľ zmluvne poverí organizáciu CAMO alebo CAO v súlade s ustanovením M.A.201, povinnosti každej zmluvnej strany sa v zmluve stanovia takto:“.

c)

V bode 5.1 podbode 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

zaviesť a nariadiť údržbu potrebnú na zabezpečenie vhodného preklenutia s predchádzajúcim programom údržby lietadla;“.

d)

V bode 5.1 podbode 2 sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

koordinovať vykonávanie plánovanej údržby vrátane prehliadky komponentov, výmeny súčastí s obmedzenou životnosťou a vykonávania všetkých príslušných príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti a zabezpečovať plnenie prevádzkových požiadaviek, ktoré majú vplyv na zachovanie letovej spôsobilosti, požiadaviek na zachovanie letovej spôsobilosti stanovených agentúrou a opatrení vyžadovaných príslušným orgánom v bezprostrednej reakcii na bezpečnostný problém;“.

e)

V bode 5.1 podbode 2 sa písmená j), k) a l) nahrádzajú takto:

„j)

informovať vlastníka alebo prevádzkovateľa vždy, keď sa lietadlo má odovzdať organizácii schválenej na údržbu;

k)

viesť a archivovať záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla;

l)

koordinovať s prevádzkovateľom alebo vlastníkom každú žiadosť adresovanú dotknutému príslušnému orgánu o akúkoľvek odchýlku od programu údržby lietadla;“.

f)

V bode 5.1 podbode 2 sa dopĺňa toto písmeno m):

„m)

podporovať prevádzkovateľa alebo pilota-vlastníka, pokiaľ ide o zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, keď vykonávajú kontrolné lety na účely údržby.“

g)

V bode 5.2 sa dopĺňajú tieto podbody 13, 14 a 15:

„13.

zabezpečiť súlad so schváleným programom údržby a koordinovať s organizáciou CAMO alebo CAO každú žiadosť adresovanú dotknutému príslušnému orgánu o jednorazové predĺženie intervalu programu údržby;

14.

informovať organizáciu CAMO alebo CAO o každom neplnení prevádzkových požiadaviek, ktoré môže mať vplyv na zachovanie letovej spôsobilosti lietadla;

15.

informovať organizáciu CAMO alebo CAO o všetkých prevádzkových požiadavkách (napr. osobitných schváleniach), ktoré je potrebné splniť, aby sa lietadlo udržalo v požadovanej konfigurácii.“

h)

Dopĺňa sa tento bod 7:

„7.

Ďalšie požiadavky v prípade uplatňovania ustanovenia M.A.201 písm. ea)

Okrem uvedených požiadaviek a povinností podľa bodov 5.1 a 5.2, ak je zmluva medzi organizáciou CAMO a prevádzkovateľom uzavretá v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea), zmluva o riadení zachovania letovej spôsobilosti musí spĺňať aj požiadavky bodov 7.1 až 7.3.

Pred podpísaním zmluvy prevádzkovateľ posúdi organizáciu CAMO s cieľom zabezpečiť, aby organizácia CAMO bola spôsobilá a schopná plniť zmluvu.

7.1.

Oprávnenosť

Zmluva o zachovaní letovej spôsobilosti v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) sa uzavrie len vtedy, ak má príslušný letecký dopravca licenciu v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a organizácia CAMO je súčasťou toho istého podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov. Zmluva o riadení zachovania letovej spôsobilosti musí obsahovať jasný opis toho, ako sú splnené podmienky opísané v ustanovení M.A.201 písm. ea). Opíše sa v nej najmä spôsob, ako sú navzájom harmonizované jednotlivé systémy riadenia organizácií.

7.2.

Ďalšie povinnosti organizácie CAMO:

1.

oboznámiť sa s postupom prevádzkovateľa týkajúcim sa monitorovania zmluvy;

2.

získať od prevádzkovateľa súhlas pred zadaním úloh zachovania letovej spôsobilosti subdodávateľom;

3.

bezodkladne informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď prevádzkovateľ nepredvedie lietadlo organizácii s povolením na údržbu, ako to požaduje CAMO, ak sa nedodrží táto zmluva alebo keď niektorá zo strán zmluvu vypovie;

4.

poskytovať zamestnancom prevádzkovateľa odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby chápali, aké má organizácia CAMO:

a)

politiky a postupy, zodpovednosti, povinnosti, úlohy a oblasti rozhrania;

b)

komunikačné kanály (napríklad záznamy o lietadlách, včasná výmena presných informácií o letovej spôsobilosti, a to aj mimo bežného pracovného času);

c)

postupy týkajúce sa osobitne organizácie CAMO, ako napríklad využívanie prispôsobeného softvéru, monitorovanie spoľahlivosti, používanie systému technického denníka lietadla a ustanovenia o interoperabilite.

7.3.

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa:

1.

vypracovať postupy pre rozhrania s organizáciou CAMO na riešenie vydania a obnovenia osvedčenia o overení letovej spôsobilosti;

2.

bezodkladne informovať organizáciu CAMO v prípade neočakávaných potrieb údržby na miestach, kde nie je zmluvne poverená žiadna organizácia vykonávajúca údržbu schválená v súlade s prílohou II (časť 145) k tomuto nariadeniu;

3.

okamžite informovať príslušný orgán členského štátu registrácie, vždy keď ktorákoľvek zmluvná strana vypovie túto zmluvu;

4.

poskytovať zamestnancom organizácie CAMO odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby rozumeli, aké má prevádzkovateľ:

a)

politiky a postupy, zodpovednosti, povinnosti, úlohy a oblasti rozhrania;

b)

komunikačné kanály;

c)

postupy týkajúce sa osobitne prevádzkovateľa, ako napríklad prevádzkové postupy, využívanie prispôsobeného softvéru, používanie systému technického denníka lietadla a ustanovenia o interoperabilite.“


PRÍLOHA II

Príloha Vc (časť CAMO) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

Ustanovenie CAMO.A.105 sa nahrádza takto:

„CAMO.A.105 Príslušný orgán

Na účely tejto prílohy je príslušným orgánom:

a)

v prípade organizácií, ktoré majú svoje hlavné miesto podnikania na území, za ktoré je podľa Chicagskeho dohovoru zodpovedný členský štát, jeden z týchto orgánov:

i)

orgán určený členským štátom, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikania uvedenej organizácie, ak schválenie nie je súčasťou osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo ak organizácia CAMO je zmluvne poverená v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea);

ii)

orgán určený členským štátom prevádzkovateľa, ak je schválenie súčasťou osvedčenia leteckého prevádzkovateľa;

iii)

orgán určený iným členským štátom ako v bode i) alebo ii), ak bola zodpovednosť prenesená na uvedený členský štát v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) 2018/1139;

iv)

agentúra, ak bola zodpovednosť prenesená na agentúru v súlade s článkami 64 alebo 65 nariadenia (EÚ) 2018/1139;

b)

agentúra, ak sa hlavné miesto podnikania organizácie nachádza mimo územia, za ktoré je zodpovedný členský štát podľa Chicagského dohovoru.“

2.

V ustanovení CAMO.A.125 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Bez ohľadu na písmeno a) v prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 musí byť schválenie súčasťou osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktoré vydal príslušný orgán prevádzkovanému lietadlu, okrem prípadov, keď v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M) organizácia CAMO je zmluvne poverená prevádzkovateľmi tvoriacimi súčasť jedného podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov.“

3.

V ustanovení CAMO.A.125 písm. d) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, pokiaľ sú uvedené v ich osvedčení, ako aj v osvedčení leteckého prevádzkovateľa alebo ak sa uplatňuje ustanovenie M.A.201 písm. ea);“.

4.

V ustanovení CAMO.A.135 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Bez ohľadu na písmeno b), ak je organizácia CAMO zmluvne poverená prevádzkovateľmi, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M), ukončením, pozastavením platnosti alebo zrušením osvedčenia leteckého prevádzkovateľa sa automaticky neruší platnosť osvedčenia CAMO. V tomto prípade sa zmluva v súlade s doplnkom I k prílohe I (časť M) k tomuto nariadeniu stáva neplatnou.“

5.

V ustanovení CAMO.A.135 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Po zrušení alebo odovzdaní osvedčenia organizácie sa osvedčenie bezodkladne vráti príslušnému orgánu.“

6.

V ustanovení CAMO.A.200 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

Ak sa v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M) uzavrie zmluva medzi organizáciou CAMO a prevádzkovateľmi, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľského zoskupenia leteckých dopravcov, organizácia CAMO zabezpečí, aby bol jej systém riadenia harmonizovaný so systémami riadenia prevádzkovateľov, ktorí sú súčasťou daného podnikateľského zoskupenia.“

7.

V ustanovení CAMO.A.305 sa vkladá toto písmeno ba):

„ba)

Ak sa osoba alebo osoby nominované v súlade s ustanovením CAMO.A.305 písm. a) bodom 3 podieľajú na činnostiach riadenia zachovania letovej spôsobilosti v súvislosti so zmluvou uzavretou v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea), nesmú byť zamestnané organizáciou schválenou v súlade s prílohou II (časť 145) v zmluvnom vzťahu s organizáciou CAMO, pokiaľ to príslušný orgán výslovne neschváli.“

8.

V ustanovení CAMO.B.300 sa dopĺňa toto písmeno g):

„g)

Ak sa zmluva uzavrie v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M), príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad organizáciou CAMO a príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dotknutými prevádzkovateľmi spolupracujú s cieľom zabezpečiť výmenu informácií, ktoré sú relevantné pre plnenie ich úloh. Táto spolupráca zahŕňa výmenu informácií o výsledkoch činností dohľadu vykonávaných uvedenými príslušnými orgánmi a môže zahŕňať vykonávanie úloh dohľadu nad organizáciou CAMO príslušnými orgánmi zodpovednými za prevádzkovateľov.“

9.

Doplnok I sa nahrádza takto:

„Doplnok I

Osvedčenie organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti – formulár EASA 14

[ČLENSKÝ ŠTÁT (*)]

Členský štát Európskej únie (**)

OSVEDČENIE ORGANIZÁCIE PRE RIADIENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

Referenčné číslo: [KÓD ČLENSKÉHO ŠTÁTU*].CAMO.XXXX

[Referenčné číslo(-a): uveďte schválenie(-a) osvedčenia leteckého prevádzkovateľa AOC XX.XXXX]

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 a za predpokladu splnenia podmienok uvedených nižšie [PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU (*)] týmto osvedčuje:

[NÁZOV A ADRESA SPOLOČNOSTI]

ako organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v súlade s oddielom A prílohy Vc (časť-CAMO) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

PODMIENKY:

1.

Toto osvedčenie je obmedzené na rozsah pôsobnosti špecifikovaný v oddiele schválenej príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAME) týkajúcom sa rozsahu práce, uvedenej v oddiele A prílohy Vc (časť CAMO) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

2.

Toto osvedčenie si vyžaduje dodržiavanie postupov uvedených v príručke pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti schválenej v súlade s prílohou Vc (časť CAMO) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

3.

Toto osvedčenie je platné, pokiaľ schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti zachováva súlad s prílohou I (časť M), s prílohou Vb (časť ML) a s prílohou Vc (časť CAMO) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

4.

Keď organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti uzatvára subdodávateľské zmluvy na poskytovanie služieb s jednou alebo viacerými organizáciami, ktoré podliehajú jej systému riadenia, toto osvedčenie zostáva platné pod podmienkou, že takáto organizácia (takéto organizácie) plní (plnia) platné zmluvné záväzky.

5.

Za predpokladu plnenia vyššie uvedených podmienok 1 až 4 zostáva toto osvedčenie platné na neobmedzený čas, ak nebolo skôr odovzdané, nahradené, pozastavené alebo zrušené.

Ak sa tento formulár použije aj pre držiteľov osvedčenia leteckého prevádzkovateľa [leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008], k referenčnému číslu sa okrem štandardného čísla doplní číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo čísla osvedčení leteckého prevádzkovateľa, ak je to v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014, a podmienka č. 5 sa nahradí týmito dodatočnými podmienkami:

6.

Toto osvedčenie nepredstavuje oprávnenie prevádzkovať typy lietadiel uvedené v podmienke č. 1. Oprávnením na prevádzkovanie lietadla je osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC).

7.

Skončením platnosti, pozastavením platnosti alebo zrušením osvedčenia leteckého prevádzkovateľa licencovaného v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 sa automaticky ruší platnosť tohto osvedčenia v súvislosti s registráciami lietadiel uvedenými v osvedčení leteckého prevádzkovateľa okrem prípadov, keď je organizácia CAMO zmluvne poverená v súlade s ustanovením M.A.201 písm. ea) prílohy I (časť M) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ príslušný orgán výslovne neuvedie inak.

8.

Za predpokladu plnenia predchádzajúcich podmienok zostáva toto osvedčenie platné na neobmedzený čas, ak nebolo skôr odovzdané, nahradené, pozastavené alebo zrušené.

Dátum pôvodného vydania: ….

Podpis: …

Dátum tejto revízie: … Číslo revízie: …

Za príslušný orgán: [PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU (*)]

Strana … z …

Strana 2 z 2

ORGANIZÁCIA PRE RIADENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

PODMIENKY SCHVÁLENIA

Referenčné číslo: [KÓD ČLENSKÉHO ŠTÁTU*].CAMO.XXXX

[Referenčné číslo(-a) AOC XX.XXXX]

Organizácia: [NÁZOV A ADRESA SPOLOČNOSTI]

Typ/séria/skupina lietadla

Oprávnenie na overenie letovej spôsobilosti

Oprávnenie na vydávanie letových povolení

Subdodávateľská(-é) organizácia(-e)

 

[ÁNO/NIE]

***

[ÁNO/NIE]

***

 

 

[ÁNO/NIE]

***

[ÁNO/NIE]

***

 

 

[ÁNO/NIE]

***

[ÁNO/NIE]

***

 

 

[ÁNO/NIE]

***

[ÁNO/NIE]

***

 

Tieto podmienky schválenia sú obmedzené na rozsah práce uvedený v oddiele schválenej príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti…

Referenčné číslo príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti: …

Dátum pôvodného vydania: …

Podpis: …

Dátum tejto revízie: … Číslo revízie: …

Za príslušný orgán: [PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU *]

Formulár EASA 14, 6. vydanie

(*)

alebo „EASA“, ak je EASA príslušný orgán.

(**)

Vymažte v prípade nečlenského štátu EÚ alebo EASA.

(***)

Nehodiace sa vymažte, ak organizácia nie je schválená.

ROZHODNUTIA

11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/28


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/411

z 10. marca 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Rada 10. septembra 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/1470 (2), ktorým sa platnosť opatrení stanovených v rozhodnutí 2014/145/SZBP predlžuje o ďalších šesť mesiacov.

(3)

Vzhľadom na to, že sa územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny naďalej narúša alebo ohrozuje, platnosť rozhodnutia 2014/145/SZBP by sa mala predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.

(4)

Rada preskúmala jednotlivé označenia uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP. Na základe tohto preskúmania by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa 37 osôb a šiestich subjektov.

(5)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. septembra 2022.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1470 z 10. septembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 321, 13.9.2021, s. 32).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa záznamy týkajúce sa osôb a subjektov uvedených nižšie nahrádzajú týmito záznamami:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.7.1974

Miesto narodenia: Charkov, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Berezovskij bol 1. marca 2014 vymenovaný za veliteľa ukrajinských námorných síl, ale potom zložil prísahu Krymským ozbrojeným silám, čím porušil prísahu ukrajinským námorným silám.

Do októbra 2015 bol zástupcom veliteľa čiernomorskej flotily Ruskej federácie.

Zástupca veliteľa tichomorskej flotily Ruskej federácie a viceadmirál.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 28.9.1953 alebo 28.8.1953

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajina

Ako podpredseda najvyššej rady Krymu inicioval spolu so Sergejom Aksyonovom nezákonné rozpustenie vlády Krymskej autonómnej republiky. Do tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol Vladimira Konstantinova. Verejne priznal, že krymskí poslanci iniciovali pozvanie ruských vojakov, aby sa zmocnili najvyššej rady Krymu. Bol jedným z prvých krymských vedúcich predstaviteľov, ktorý verejne požadoval anexiu Krymu k Rusku.

Od roku 2014 člen Federálnej rady Ruskej federácie za takzvanú „Krymskú republiku“, opätovne vymenovaný v septembri 2019. Člen Rady Federálneho výboru pre zahraničné záležitosti.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 30.7.1970

Miesto narodenia: Petrohrad (bývalý Leningrad), Ruská federácia

Bývalý podpredseda Štátnej dumy Ruskej federácie.

Aktívne podporoval nasadenie ruských ozbrojených síl na Ukrajine a anexiu Krymu. Osobne viedol demonštrácie na podporu nasadenia ruských ozbrojených síl na Ukrajine.

Bývalý podpredseda a bývalý člen výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre medzinárodné záležitosti.

Člen predsedníctva Generálnej rady strany Jednotné Rusko.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 13.9.1961

Miesto narodenia: Vitebsk, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Bývalý veliteľ čiernomorskej flotily, admirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám pri okupácii ukrajinského zvrchovaného územia.

Bývalý náčelník štábu a prvý zástupca hlavného veliteľa ruského námorníctva.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.3.1963

Miesto narodenia: Sevastopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý veliteľ čiernomorskej flotily, kontradmirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám pri okupácii ukrajinského zvrchovaného územia.

V súčasnosti admirál, náčelník hlavného štábu ruského námorníctva.

21.3.2014

32.

Generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 5.12.1959

Miesto narodenia: Oš, Kirgizská SSR (dnešné Kirgizsko)

Bývalý de facto veliteľ ruských vojsk nasadených na území protiprávne anektovaného Krymu (ktoré Rusko naďalej oficiálne nazýva „jednotky miestnej domobrany“). Bývalý zástupca veliteľa Južného vojenského okruhu.

Veliteľ južného okruhu Ruskej národnej gardy.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 22.8.1960

Miesto narodenia: Alagir, Severoosetská autonómna SSR, RSFSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalý guvernér anektovaného ukrajinského mesta Sevastopol.

Bývalý splnomocnený zástupca prezidenta Ruskej federácie pre Sibírsku federálnu oblasť. Člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Od 19. septembra 2021 najvyšší predstaviteľ Severného Osetska.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 7.5.1962

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Od roku 2014 členka ruskej Federálnej rady za anektovanú Krymskú autonómnu republiku, opätovne vymenovaná v roku 2019.

Členka výboru Federálnej rady pre ústavné právo a budovanie štátu.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.2.1957

Miesto narodenia: Barnaul, Ruská federácia

Bývalý veliteľ ruských vzdušných síl, generálplukovník. Z titulu svojho vysokého postavenia zodpovedá za nasadenie ruských vzdušných síl na Kryme.

Bývalý predseda výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre obranu. Člen Štátnej dumy, Výbor pre rozvoj občianskej spoločnosti.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 18.3.1980

Miesto narodenia: Michajlovka, Vorošilovhradská oblasť, Ukrajinská SSR alebo Jevpatoria, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Poslankyňa Štátnej dumy, zvolená z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalá prokurátorka tzv. „Krymskej republiky“. Aktívne vykonávala ruskú anexiu Krymu.

Bývalá podpredsedníčka výboru pre medzinárodné záležitosti, členka komisie pre vyšetrovanie zahraničných zásahov do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, členka výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii v Štátnej dume Ruskej federácie. Zastáva funkciu veľvyslankyne v diplomatickom zbore Ruskej federácie.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 25.7.1972

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Bývalý takzvaný „predseda vlády Doneckej ľudovej republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“ (napr. 8. júla 2014 vyhlásil, že „naša armáda vedie mimoriadnu operáciu proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signatár memoranda o porozumení týkajúceho sa „Novoruskej únie“. Naďalej aktívne podporuje separatistické činnosti alebo politiky; vedie „Zväz donbaských dobrovoľníkov“.

Predseda správnej rady Zväzu donbaských dobrovoľníkov. Aktívne sa zapájal do náboru a výcviku „dobrovoľníkov“ vysielaných bojovať do Donbasu.

Člen Štátnej dumy od septembra 2021. V októbri 2021 vyhlásil, že separatistické sily na východnej Ukrajine sú „ruské sily“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 6.11.1958

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Bývalý tzv. „minister pre informácie a masovú komunikáciu Doneckej ľudovej republiky“. V súčasnosti člen výboru tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“ pre rozpočet, financie a hospodársku politiku. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie na východnej Ukrajine.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 20.1.1964

Miesto narodenia: Iževsk, Ruská federácia

Bývalý tzv. „predseda Rady ministrov Luhanskej ľudovej republiky“, potvrdený 8. júla 2014.

Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti „vlády Luhanskej ľudovej republiky“.

V súčasnosti politológ v Inštitúte pre riadenie komunikácie a riaditeľ Centra pre štúdium problémov týkajúcich sa medzinárodných sankčných režimov.

Naďalej podporuje separatistické štruktúry tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.12.1950

Miesto narodenia: Vladivostok, Ruská federácia

Bývalý stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti a koordinuje ju, sa zapájal do formovania politiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Zostáva predsedom Najvyššej rady strany Jednotné Rusko a splnomocneným zástupcom Ruskej federácie v kontaktnej skupine pre riešenie situácie na Ukrajine.

Predseda predstavenstva štátnej spoločnosti Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.7.1981

Miesto narodenia: Kujbyšev (Samara), Ruská federácia

Bývalý poslanec Štátnej dumy.

Ako poslanec Dumy oznámil inauguráciu „de facto ambasády“ neuznanej tzv. Doneckej ľudovej republiky v Moskve, prispieva k narúšaniu alebo ohrozovaniu územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Bývalý predseda výboru ruskej Štátnej dumy pre telesnú výchovu, šport a otázky mládeže.

Od 19. septembra 2021 gubernátor Chabarovského kraja.

Od 6. februára 2021 je koordinátorom regionálnej pobočky Liberálnodemokratickej strany Ruska.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 7.2.1960

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Bývalý tzv. „námestník ministra obrany“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. Spolupracoval s Igorom Strelkovom/Girkinom, ktorý je zodpovedný za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Tým, že prijal a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické činnosti alebo politiky. Člen tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“. Súčasný predseda Rady Únie spisovateľov Doneckej ľudovej republiky.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 21.1.1983

Miesto narodenia: Debalcevo, Ukrajina

Spojený s „donbaskými ľudovými milíciami“. Okrem iného uviedol, že budú pokračovať v boji vo zvyšku krajiny. Rudenko preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Člen výboru tzv. „Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“ pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 11.8.1949

Miesto narodenia: Klin, Moskovská oblasť, Ruská federácia

Bývalý podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

Bývalý najvyšší predstaviteľ Dagestanskej republiky. Bývalý poradca prezidenta Ruskej federácie.

Člen Štátnej dumy a predseda frakcie Jednotné Rusko v Štátnej dume.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.9.1972

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Bývalý poslanec Štátnej dumy. Bývalý zástupca predsedu Štátnej dumy. 20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 8.2.1963

Miesto narodenia: Kišiňov, Moldavská SSR (dnešná Moldavská republika)

Bývalý člen Federálnej rady Ruskej federácie. Člen Výboru pre zahraničné veci. Je prominentným členom „Jednotného Ruska“ a podnikateľom s významnými investíciami na Ukrajine a na Kryme.

20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí ‚Krymskej republiky‘ do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – ‚Krymskej republiky‘ a mesta Sevastopol s federálnym štatútom“.

Po zlúčení politických strán – „Spravodlivé Rusko“, „Za pravdu“ a „Vlastenci Ruska“ sa Babakov stal tajomníkom predsedníctva ústrednej rady zlúčeného subjektu.

Člen Štátnej dumy, člen komisií pre energetiku, podporu MSP, záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), euroázijskú integráciu a podporu krajanov.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 15.9.1981

Miesto narodenia: Luhansk, Ukrajina

Zástupca „Luhanského hospodárskeho zväzu“ v „Národnej rade“„Luhanskej ľudovej republiky“. Kandidoval v protiprávnych „voľbách“2. novembra 2014 na post tzv. „najvyššieho predstaviteľa“„Luhanskej ľudovej republiky“. Tieto „voľby“ boli v rozpore s ukrajinským právom, a preto boli protiprávne. Bývalý „predseda“ tzv. „federácie odborových zväzov“. Člen tzv. „Ľudovej rady“„Luhanskej ľudovej republiky“. Súčasný predseda správnej rady medziregionálnej verejnej organizácie „Únia luhanských komunít“, zástupca výboru pre integráciu „Rusko – Donbas“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a tým, že sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“ ako kandidát, aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.5.1980 alebo 21.10.1983

Miesto narodenia: Snežnoje, Donecká oblasť, Ukrajina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Bývalý člen „Národnej rady“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. Bývalý predseda verejného hnutia „Slobodný Donbas“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Bývalý podpredseda výboru Národného zhromaždenia Doneckej ľudovej republiky pre priemysel a obchod.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 27.6.1966

Miesto narodenia: Doneck, Ukrajina

Hovorca a „podpredseda“„Ľudových milícií“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Zástupca vedúceho a oficiálny predstaviteľ „odboru Ľudových milícií Doneckej ľudovej republiky“.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 7.1.1967

Miesto narodenia: Mičurinsk, Tambovská oblasť, Ruská federácia

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Bývalý tzv. hlavný veliteľ ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Bývalý veliteľ 8. armády ruských ozbrojených síl. Náčelník štábu a prvý zástupca veliteľa ruského Južného vojenského okruhu.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 9.11.1963

Miesto narodenia: bývalá Nemecká demokratická republika

Bývalý veliteľ Západného vojenského okruhu. Bývalý riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie. Aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane ruských síl na Ukrajine.

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu vykonával operačnú kontrolu nad ozbrojenými silami, aktívne sa podieľal na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Bývalý námestník ministra obrany.

Člen Štátnej dumy od 19. septembra 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 28.8.1977

Miesto narodenia: Bekabad, Uzbecká SSR (dnešný Uzbekistan)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý podpredseda výboru Štátnej dumy pre etnické otázky.

V roku 2014 bol Balbek vymenovaný za podpredsedu Rady ministrov tzv. „Krymskej republiky“ a v tejto funkcii pracoval v záujme integrácie protiprávne anektovaného Krymského polostrovu do Ruskej federácie, za čo mu bola udelená medaila „Za obranu ‚Krymskej republiky‘“. Podporil anexiu Krymu vo verejných vyhláseniach vrátane svojho profilu na webovej stránke strany Jednotné Rusko (Krymská pobočka) a v novinovom článku uverejnenom na webovej stránke NTV 3. júla 2016.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 17.10.1969

Miesto narodenia: Kular, Ust-Janský okres, Jakutská autonómna SSR (dnešná Ruská federácia)

Poslanec Štátnej dumy, zvolený za protiprávne anektované mesto Sevastopol.

Člen výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti.

Ako člen mestskej správy Sevastopola vo februári – marci 2014 podporoval činnosti tzv. „ľudového starostu“ Alexeja Čalija. Verejne priznal svoju účasť na udalostiach z roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, ktoré verejne obhajoval, a to aj na svojej osobnej webovej stránke a v rozhovore, ktorý bol uverejnený 21. februára 2016 na stránke nation-news.ru.

Za jeho účasť na procese anexie Krymu mu bol udelený ruský štátny rad „Za služby vlasti“ druhého stupňa.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 3.8.1981

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý člen výboru Štátnej dumy pre finančné trhy.

V marci 2014 bol Kozenko vymenovaný za podpredsedu Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“. Verejne priznal svoju účasť na udalostiach z roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, ktoré verejne obhajoval, a to aj v rozhovore, ktorý bol uverejnený 12. marca 2016 na stránke gazetacrimea.ru. Za jeho účasť na procese anexie mu miestne „orgány“ udelili medailu „Za obranu ‚Krymskej republiky‘“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 24.6.1965

Miesto narodenia: Belogorsk, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalá poslankyňa Štátnej dumy, zvolená z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalá členka výboru Štátnej dumy pre kultúru.

Od roku 2012 bola členkou Najvyššej rady Krymskej autonómnej republiky a od marca 2014 podporovala začlenenie protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola do Ruskej federácie. Savčenková bola v septembri 2014 zvolená do Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“. Obhajovala protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola pri mnohých príležitostiach vo verejných vyhláseniach vrátane rozhovorov uverejnených na stránke c-pravda.ru 2. apríla 2016 a 20. augusta 2016. V roku 2014 jej bol udelený ruský štátny rad druhého stupňa „Za služby vlasti“ a v roku 2015 jej „orgány“„Krymskej republiky“ udelili rad „Za oddanosť službe“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 4.7.1971

Miesto narodenia: Simferopol, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Bývalý poslanec Štátnej dumy, zvolený z protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej republiky.

Bývalý člen výboru Štátnej dumy pre záležitosti SNŠ, eurázijskú integráciu a kontakty s krajanmi.

Šperov bol v septembri 2014 zvolený do Štátnej rady tzv. „Krymskej republiky“.

Verejne priznal, a to aj v rozhovore uverejnenom na stránke ldpr-rk.ru 3. septembra 2016, svoju úlohu na udalostiach v roku 2014, ktoré viedli k protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola, a najmä svoju úlohu pri organizovaní nezákonného referenda o protiprávnej anexii tohto polostrova.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 20.5.1971

Miesto narodenia: Krym, Ukrajina

Podpredsedníčka Krymskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní ruských prezidentských volieb konaných 18. marca 2018, regionálnych a komunálnych volieb konaných 8. septembra 2019 a volieb do Štátnej dumy v septembri 2021 na protiprávne anektovanom Kryme a v Sevastopole a aktívne tak podporovala a vykonávala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 22.8.1979

Miesto narodenia: Simferopol, Krym, Ukrajina

Tajomníčka Krymskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní ruských prezidentských volieb konaných 18. marca 2018, regionálnych a komunálnych volieb konaných 8. septembra 2019 a volieb do Štátnej dumy v septembri 2021 na protiprávne anektovanom Kryme a v Sevastopole a aktívne tak podporovala a vykonávala politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 30.3.1982

Miesto narodenia: Šachty, Rostovská oblasť, ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalá „predsedníčka“„ústrednej volebnej komisie“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“. V tejto funkcii sa zúčastnila na organizovaní tzv. „volieb“11. novembra 2018 v tzv. „Doneckej ľudovej republike“, a tak aktívne podporovala a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

Bývalá vedúca riaditeľstva pre vnútornú politiku v rámci správy tzv. „najvyššieho predstaviteľa Doneckej ľudovej republiky“.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Pohlavie: muž Dátum narodenia: 22.8.1961

Miesto narodenia: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Ruská federácia

Veliteľ Južného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl, armádny generál, zodpovedný za vojenské sily v regióne, vrátane protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopola. V tejto funkcii bol zodpovedný za akcie čiernomorskej flotily a iných vojenských síl Ruskej federácie proti Ukrajine 25. novembra 2018, ktorými sa ukrajinským plavidlám bránilo v prístupe k ich pobrežiu Azovského mora, čím sa narúšala územná celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny a podkopávala bezpečnosť Ukrajiny prostredníctvom rušenia pohybu a funkčnosti ukrajinských námorných plavidiel.

Týmito akciami sa zároveň podporilo upevnenie protiprávnej anexie Krymského polostrova do Ruskej federácie.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 14.3.1960

Miesto narodenia: Krasnodar, ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Bývalý predseda Sevastopolskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa 8. septembra 2019 zúčastnil na organizácii komunálnych volieb v protiprávne anektovanom meste Sevastopol, čím aktívne podporil činnosti a vykonával politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Pohlavie: žena

Dátum narodenia: 1972

Bývalá podpredsedníčka Sevastopolskej volebnej komisie. V tejto funkcii sa 8. septembra 2019 zúčastnila na organizácii komunálnych volieb v protiprávne anektovanom meste Sevastopol, čím aktívne podporila činnosti a vykonávala politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10.11.1967

Miesto narodenia: neznáme

Číslo cestovného pasu: 722706177 (v roku 2015)

Bývalý zástupca generálneho riaditeľa pre projekty infraštruktúry v spoločnosti Strojgazmontaž (Stroigazmontazh, SGM), ktorá od roku 2015 zabezpečovala dohľad nad výstavbou mosta cez Kerčský prieliv (vrátane železničnej časti mostu), ktorý spája Rusko a protiprávne anektovaný Krymský polostrov. Podporuje tak začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

1.10.2020“

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“

(predtým známy ako PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krym, Ukrajina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefónne číslo:

+ 7 (3652) 66 70 00

+ 7 (3652) 66 78 00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registračné číslo: 1149102099717

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Černomorneftegaz v mene „Krymskej republiky“. Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 29. novembra 2014 ako štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Chernomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие „Республики Крым“„Черноморнефтегаз“). Zakladateľ: Ministerstvo palív a energetiky „Krymskej republiky“ (Министерство топлива и энергетики „Республики Крым“).

12.5.2014

19.

Štátny federálny rozpočtový ústav pre vedu a výskum „Všeruský národný vedecko-výskumný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘ Ruskej akadémie vied“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

(Predtým známy ako „štátny unitárny podnik Krymskej republiky Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“

predtým známy ako „štátny podnik ‚Magarač‘ Národného ústavu pre vinohradníctvo a víno“

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

298600, ul. Kirova 31, Jalta, Krym, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32 05 91

Registračné číslo: 1159102130857

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady „Krymskej republiky“ č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Gosudarstvennoje predprijatije ‚Agrofirma Magarač‘“ nacionaľnogo instituta vinograda i vina „Magarač“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“.

Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny ústav „Krymskej republiky“„Národný ústav pre vinohradníctvo a víno Magarač‘ “.

(Государственное бюджетное учреждение ’Республики Крым’’Национальный научно исследовательский институт винограда и вина „Магарач“‘). Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva „Krymskej republiky“ (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“).

Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ sa 9. februára 2015 transformoval na federálny rozpočtový vedecký ústav „Všeruský vedecko-výskumný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘ „ Ruskej akadémie vied.

25.7.2014

20.

Akciová spoločnosť – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Predtým známy ako Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“ – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin ‚Novy Svet‘ „ a ako štátny podnik – „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

298032, Krym, Sudak, Novy Svet, ulica Šaľapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7 (365) 663 35 00

+7 (365) 663 35 22

+7 978 914 00 10

http://nsvet-crimea.ru/

Registračné číslo: 1179102021460

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“9. apríla 2014 prijalo rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady „Krymskej republiky“ č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území „Krymskej republiky“, čím vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Závod šumivého vína Novy Svet“ v mene „Krymskej republiky“.

Podnik teda de facto skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 4. januára 2015 ako Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zakladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva „Krymskej republiky“ (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“).

Opätovne zaregistrovaný po reorganizácii 29. augusta 2017 ako akciová spoločnosť – Závod šumivého vína „Novy svet“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zakladateľ: Ministerstvo vzťahov k pôde a majetku „Krymskej republiky“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

25.

Verejné hnutie „Mier Luhanskému regiónu“ (Mir Luganščine) Общественное движение „Мир Луганщине“

https://mir-lug.info/

Adresa: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukrajina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandidátov do tzv. „volieb“2. novembra 2014 a 11. novembra 2018 v tzv. „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. Od 17. februára 2018 je predsedom organizácie Leonid PASECHNIK, a preto je spojená s osobou, ktorú označila Rada.

Oficiálnou účasťou na protiprávnych „voľbách“ táto organizácia aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

29.11.2014

26.

Verejné hnutie „Slobodný Donbas“ (alias „Free Donbas“, „Svobodny Donbas“) Общественное движение „Свободньιй Донбасс“

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adresa:

102, Khmelnitsky Ave., Doneck (kancelária 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandidátov do tzv. „volieb“2. novembra 2014 a 11. novembra 2018 v tzv. „Doneckej ľudovej republike“. Tieto voľby sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne.

Oficiálnou účasťou na protiprávnych „voľbách“ táto organizácia aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ďalej ju destabilizujú.

29.11.2014

33.

Prizrak brigade (Brigáda Prizrak)

Бригада „Призрак“

Adresa: District 50 Year of the USSR, 18; Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199 86 39

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá aktívne podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

Tvorí časť tzv. Druhého armádneho zboru „Luhanskej ľudovej republiky“.

Tiež označovaná ako 14. motorizovaný strelecký batalión.

Tvorí časť tzv. Ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“.

16.2.2015“


ODPORÚČANIA

11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/43


ODPORÚČANIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – IZRAEL č. 1/2022

z 8. marca 2022,

ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Izraela [2022/412]

ASOCIAČNÁ RADA EÚ – IZRAEL,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (1),

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“) bola podpísaná 20. novembra 1995 v Bruseli a nadobudla platnosť 1. júna 2000.

(2)

Na základe článku 69 Euro-stredomorskej dohody má asociačná rada právomoc prijímať rozhodnutia a vydávať vhodné odporúčania.

(3)

V článku 10 rokovacieho poriadku asociačnej rady sa stanovuje možnosť prijímať v období medzi zasadnutiami rozhodnutia alebo odporúčania písomným postupom, ak s tým obidve zmluvné strany súhlasia.

(4)

Predĺženie akčného plánu EÚ a Izraela o tri roky poskytne zmluvným stranám príležitosť na prehĺbenie ich spolupráce v nadchádzajúcich rokoch, a to aj prostredníctvom možného rokovania o prioritách partnerstva,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Článok 1

Asociačná rada písomným postupom odporúča, aby sa akčný plán EÚ a Izraela predĺžil o tri roky odo dňa prijatia tohto odporúčania.

Článok 2

Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. marca 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.


ROKOVACIE PORIADKY

11.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/44


ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA VÝBORU REGIÓNOV č. 4/2022

z 25. januára 2022

o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností a postupov vykonávaných Výborom regiónov

PREDSEDNÍCTVO VÝBORU REGIÓNOV

So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (1), najmä jej článok 306,

So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (2) (ďalej len „nariadenie“), a najmä jeho článok 25,

So zreteľom na rokovací poriadok Európskeho výboru regiónov (3), najmä jeho článok 37 písm. d),

So zreteľom na stanovisko D(2021) 0894 (vec 2021-0345) európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“) z 20. apríla 2021, ktorý bol konzultovaný v súlade s článkom 41 ods. 2 nariadenia,

Keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia by sa všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) mali považovať za osobné údaje.

(2)

Nariadenie sa rovnako ako na všetky ostatné inštitúcie Únie vzťahuje na Výbor regiónov (ďalej len „výbor“), pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v súvislosti s činnosťami a postupmi, ktoré vykonáva.

(3)

Prevádzkovateľom je v zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia výbor, ktorý môže delegovať zodpovednosť za určenie účelov a prostriedkov spracovania osobných údajov.

(4)

V súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia prijalo predsedníctvo Výboru regiónov (ďalej len „predsedníctvo“) vykonávacie predpisy (4) týkajúce sa nariadenia a úradníka výboru pre ochranu údajov (ďalej len „zodpovedná osoba“). V súlade s týmito pravidlami by útvar (riaditeľstvo, oddelenie alebo sektor) generálneho sekretariátu výboru alebo sekretariát jednej z politických skupín výboru, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, mal v súvislosti s týmito údajmi konať v mene výboru ako delegovaný prevádzkovateľ.

(5)

Výbor a Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „EHSV“) v rámci medziinštitucionálnej spolupráce spoločne využívajú niektoré útvary a zdroje (ďalej len „spoločné služby“) a uplatniteľné interné predpisy týkajúce sa obmedzení práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnými službami by sa mali stanoviť v súlade s dojednaniami, ktoré na tento účel uzavreli výbor a EHSV.

(6)

Prevádzkovatelia pri plnení úloh výboru získavajú a spracúvajú informácie a viaceré kategórie osobných údajov vrátane identifikačných údajov fyzických osôb, kontaktných údajov, údajov o pracovnom postavení a úlohách, informácií o správaní v súkromí, v zamestnaní, ako aj o výkone povolania a finančných údajov. Prevádzkovatelia sú preto podľa nariadenia povinní poskytnúť dotknutým osobám informácie o takýchto spracovateľských činnostiach, ktoré vykonávajú, a rešpektovať ich práva ako dotknutých osôb.

(7)

Od prevádzkovateľov sa môže vyžadovať, aby tieto práva zosúladili s cieľmi zisťovaní, vyšetrovaní, overovaní, činností, auditov a postupov, ktoré sa vykonávajú v rámci výboru. Zároveň sa od nich môže vyžadovať, aby zachovali rovnováhu medzi právami dotknutej osoby a základnými právami a slobodami iných dotknutých osôb. Na tento účel sa v článku 25 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov poskytuje prevádzkovateľom možnosť obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22 a článkov 35 a 36 nariadenia, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22 nariadenia.

(8)

Prevádzkovatelia by mali uplatniť obmedzenia len vtedy, ak nie sú v rozpore s podstatou základných práv a slobôd, sú nevyhnutne potrebné a sú v demokratickej spoločnosti primeraným opatrením.

(9)

Prevádzkovatelia by mali uviesť dôvody takýchto obmedzení a viesť záznamy o uplatňovaní obmedzení práv dotknutých osôb.

(10)

Prevádzkovatelia by mali zrušiť obmedzenie hneď, ako prestanú platiť podmienky odôvodňujúce jeho uplatňovanie. Tieto podmienky by sa mali pravidelne posudzovať.

(11)

Na zabezpečenie čo možno najväčšej miery ochrany práv a slobôd dotknutých osôb by zodpovedná osoba mala byť včas konzultovaná o všetkých uplatňovaných obmedzeniach a mala by overiť dodržiavanie ich súladu s týmto rozhodnutím.

(12)

Pokiaľ obmedzenia nie sú stanovené v právnom akte prijatom na základe zmlúv (5), je potrebné prijať interné predpisy, na základe ktorých sú prevádzkovatelia oprávnení obmedziť tieto práva.

(13)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek stanovených v článku 15 ods. 4 a článku 16 ods. 5 nariadenia v súvislosti s informáciami, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe,

PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto rozhodnutí sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu prevádzkovatelia podľa článku 25 ods. 1 nariadenia obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22 a článkov 35 a 36 nariadenia, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22 nariadenia.

2.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby, ktoré sa spracúvajú pri vykonávaní činností alebo postupov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tretej časti hlavy V kapitoly 4 alebo kapitoly 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na rozdiel od operačných osobných údajov v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia;

b)

„prevádzkovateľ“ je subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými subjektmi skutočne určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov v súvislosti s činnosťami a postupmi vykonávanými výborom bez ohľadu na to, či bola zodpovednosť za takéto určenie delegovaná.

3.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov na účely činností a postupov vykonávaných výborom. Neuplatňuje sa, ak právny akt prijatý na základe zmlúv stanovuje obmedzenie práv dotknutých osôb.

4.   Prevádzkovateľom je v zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia výbor, ktorý môže delegovať zodpovednosť za určenie účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov.

5.   Na účely každého spracovania, obmedzenia a odkladu poskytnutia informácií, upustenia od neho alebo jeho zamietnutia sa určí zodpovedný prevádzkovateľ v súlade s príslušnými internými rozhodnutiami, postupmi a vykonávacími predpismi výboru.

Článok 2

Výnimky a odchýlky

1.   Pred uplatnením akýchkoľvek obmedzení podľa článku 3 ods. 1 prevádzkovatelia zvážia, či sa uplatňuje niektorá z výnimiek alebo odchýlok stanovených v nariadení, najmä podľa článku 15 ods. 4, článku 16 ods. 5, článku 19 ods. 3, článku 25 ods. 3 a ods. 4 a článku 35 ods. 3 nariadenia.

2.   Uplatňovanie výnimiek podlieha primeraným zárukám v súlade s článkom 13 nariadenia a s článkom 6 tohto rozhodnutia.

Článok 3

Obmedzenia

1.   Prevádzkovatelia môžu v prípade potreby obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22 a článkov 35 a 36 nariadenia, ako aj článku 4 nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22 nariadenia, ak by výkon práv dotknutých osôb nepriaznivo ovplyvnil účel alebo výsledok jednej alebo viacerých činností alebo postupov vykonávaných výborom, a to najmä:

a)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) nariadenia, keď menovací orgán a orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy výboru (ďalej len „menovací orgán“) vykonávajú disciplinárne konania, administratívne zisťovania a vyšetrovania týkajúce sa personálnych záležitostí v súlade s článkom 86 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“ alebo „SP“) a prílohou IX k služobnému poriadku, ako aj článkom 50a a článkom 119 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (6) (ďalej len „podmienky zamestnávania“ alebo „PZOZ“), a vyšetrovania v súvislosti so žiadosťami o pomoc predloženými podľa článku 24 služobného poriadku a článkov 11 a 81 PZOZ a v súvislosti s údajnými prípadmi obťažovania v zmysle článku 12a SP;

b)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f) a h) nariadenia, keď menovací orgán preskúmava žiadosti a sťažnosti predložené úradníkmi a ostatnými zamestnancami výboru (ďalej len „zamestnanci“) v súlade s článkom 90 SP a článkami 46 a 117 PZOZ;

c)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c) a h) nariadenia, keď menovací orgán vykonáva personálnu politiku výboru, a to pri výberovom konaní (nábor), postupoch hodnotenia a povyšovania;

d)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), f), g) a h) nariadenia, keď povoľujúci úradník výboru (ďalej len „povoľujúci úradník“) plní oddiel všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúci sa výboru vykonávaním postupov zadávania zákaziek v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (7) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“);

e)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) nariadenia, keď povoľujúci úradník vykonáva monitorovanie a vyšetrovanie týkajúce sa zákonnosti finančných transakcií vykonávaných výborom a v rámci výboru, pokiaľ ide o finančné nároky (8) členov a náhradníkov výboru (ďalej len „členovia výboru“) a financovanie činností a podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných výborom, a zaoberá sa finančnými nezrovnalosťami u zamestnanca v súlade s článkom 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

f)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) nariadenia, keď výbor poskytuje informácie a dokumenty Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) buď na žiadosť OLAF, alebo z vlastného podnetu, oznamuje prípady OLAF alebo spracúva informácie a dokumenty získané od OLAF (9);

g)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), g) a h) nariadenia, keď výbor vykonáva interné audity na účely článkov 118 a 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách a v súvislosti s činnosťami a postupmi svojich útvarov;

h)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), d) a h) nariadenia, keď výbor vykonáva interné posúdenia rizík, kontroly prístupu vrátane previerok osôb, opatrenia na prevenciu a vyšetrovanie incidentov v oblasti bezpečnosti a ochrany vrátane incidentov týkajúcich sa členov alebo zamestnancov výboru, ako aj incidentov súvisiacich s infraštruktúrou a informačnými a komunikačnými technológiami výboru, a tiež bezpečnostné vyšetrovania a pomocné vyšetrovania vrátane elektronických komunikačných sietí výboru, a to z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretích strán;

i)

podľa článku 25 ods. 1 písm. c), d) a h) nariadenia, keď zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretích strán vyšetruje veci a udalosti priamo spojené s jej úlohami, ktoré sa dostanú do jej pozornosti;

j)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia, keď prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje získané od zamestnanca, ktorý v dobrej viere oznámil skutkové okolnosti poukazujúce buď na existenciu možných nezákonných činností vrátane podvodu a korupcie, ktoré poškodzujú záujmy Únie (ďalej len „závažné nezrovnalosti“), alebo na konanie súvisiace s výkonom služobných povinností, ktoré môže predstavovať závažné porušenie povinností zamestnancov („závažné pochybenie“);

k)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia, keď prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje získané dôvernými poradcami v rámci neformálneho postupu v prípadoch údajného obťažovania;

l)

podľa článku 25 ods. 1 písm. h) nariadenia, keď prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu („zdravotné údaje“) člena alebo zamestnanca výboru vrátane údajov psychologickej alebo psychiatrickej povahy obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii, ktorú má výbor o dotknutej osobe;

m)

podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia, keď prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v dokumentoch, ktoré vypracovali alebo získali účastníci konania alebo vedľajší účastníci konania v rámci konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“);

n)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), d), g) a h) nariadenia, keď výbor poskytuje pomoc iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie alebo takúto pomoc prijíma a spolupracuje s nimi v súvislosti s činnosťami alebo postupmi uvedenými v odseku 1 písm. a) až m) a v súlade s uplatniteľnými dohodami o úrovni poskytovaných služieb, memorandami o porozumení a dohodami o spolupráci;

o)

podľa článku 25 ods. 1 písm. b), c), g) a h) nariadenia, keď výbor poskytuje pomoc orgánom členských štátov alebo orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám alebo takúto pomoc poskytuje a spolupracuje s takýmito orgánmi a organizáciami buď na ich žiadosť, alebo z vlastného podnetu;

p)

podľa článku 25 ods. 1 písm. a), b), e) a f) nariadenia, keď výbor poskytuje orgánom členských štátov alebo orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám informácie a dokumenty, ktoré požadujú v súvislosti s vyšetrovaniami.

2.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa môžu týkať objektívnych aj subjektívnych osobných údajov („tvrdé údaje“ a „mäkké údaje“), a najmä, ale nie výlučne, jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)

identifikačné údaje;

b)

kontaktné údaje;

c)

profesionálne údaje (10);

d)

finančné údaje;

e)

údaje z dohľadu (11);

f)

prevádzkové údaje (12);

g)

zdravotné údaje (13);

h)

genetické údaje (13);

i)

biometrické údaje (13);

j)

údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby (13);

k)

údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, náboženské alebo filozofické presvedčenie, politické názory, politickú príslušnosť alebo členstvo v odborových zväzoch (13);

l)

údaje odhaľujúce výkonnosť alebo správanie fyzických osôb zúčastňujúcich sa na výberových konaniach (nábor), postupoch hodnotenia alebo povyšovania (14);

m)

údaje o prítomnosti fyzických osôb;

n)

údaje o vonkajších činnostiach fyzických osôb;

o)

údaje týkajúce sa podozrení z trestných činov, trestných činov, odsúdení za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení;

p)

elektronické komunikácie;

q)

všetky ostatné údaje týkajúce sa predmetu príslušnej činnosti alebo postupu, ktoré si vyžadujú spracovanie týchto údajov.

3.   Akékoľvek obmedzenie nesmie byť v rozpore so základnými právami a slobodami, musí byť potrebným opatrením, ktoré je v demokratickej spoločnosti primerané, a nesmie prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľa.

4.   Akékoľvek obmedzenie uplatňovania článku 36 nariadenia (Dôvernosť elektronických komunikácií), či už úplné alebo čiastočné, podľa odseku 1, musí byť v súlade s uplatniteľným právom Únie týkajúcim sa súkromia v elektronických komunikáciách (15).

5.   Prevádzkovatelia pravidelne preskúmavajú uplatňovanie obmedzení uvedených v odseku 1, a to aspoň každých šesť mesiacov od ich prijatia, ale aj vtedy, keď sa zmenia základné a rozhodujúce prvky prípadu a pri vykonaní alebo ukončení činnosti alebo postupu, v súvislosti s ktorým sa obmedzenia uplatnili. Následne prevádzkovatelia každoročne monitorujú potrebu zachovania obmedzení.

6.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú dovtedy, kým trvajú dôvody, ktoré ich opodstatňujú. Ak dôvody na obmedzenie uvedené v odseku 1 zaniknú, prevádzkovatelia toto obmedzenie zrušia.

7.   Pri spracúvaní osobných údajov získaných od tretích strán pri plnení úloh výboru prevádzkovatelia konzultujú s týmito organizáciami možné dôvody na uplatnenie obmedzení a ich nevyhnutnosť a primeranosť, pokiaľ to nebude mať negatívny vplyv na činnosti a postupy vykonávané výborom.

Článok 4

Posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti

1.   Pred uplatnením akýchkoľvek obmedzení prevádzkovatelia v jednotlivých prípadoch posúdia, či sú plánované obmedzenia nevyhnutné a primerané.

2.   Prevádzkovatelia pri posudzovaní nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia vždy zvážia možné riziká pre práva a slobody dotknutých osôb.

3.   Posúdenia rizík v oblasti práv a slobôd dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z uplatnenia obmedzení, najmä rizika, že ich osobné údaje by sa mohli ďalej spracúvať bez ich vedomia a že by im mohlo byť zabránené, aby vykonávali svoje práva v súlade s nariadením, ako aj podrobnosti o období uplatňovania týchto obmedzení sa zaznamenajú v zázname o spracovateľských činnostiach vedenom prevádzkovateľmi podľa článku 31 ods. 1 nariadenia. Okrem toho sa zaznamenajú vo všetkých posúdeniach vplyvu na ochranu údajov, ktoré sa týkajú týchto obmedzení vykonaných podľa článku 39 nariadenia.

Článok 5

Zaznamenávanie a registrovanie obmedzení

1.   Vždy, keď prevádzkovatelia uplatňujú obmedzenia, zaznamenávajú:

a)

dôvody uplatňovania obmedzení;

b)

dôvody, na základe ktorých sa obmedzenia uplatňujú;

c)

ako by výkon práv dotknutých osôb nepriaznivo ovplyvnil účel alebo výsledok jednej alebo viacerých činností alebo postupov vykonávaných výborom;

d)

výsledky hodnotenia uvedeného v článku 4 ods. 1

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 sú súčasťou centrálneho registra stanoveného v článku 31 ods. 5 nariadenia a na požiadanie sa sprístupnia EDPS.

3.   Ak prevádzkovatelia obmedzia uplatňovanie článku 35 nariadenia (Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe), záznam uvedený v odseku 1 sa zahrnie do oznámenia EDPS stanoveného v článku 34 ods. 1 nariadenia.

Článok 6

Záruky a obdobie uchovávania

1.   Prevádzkovatelia zavedú záruky na predchádzanie zneužívaniu osobných údajov, na ktoré sa môžu vzťahovať obmedzenia podľa článku 3 ods. 1, nezákonnému prístupu k týmto údajom alebo ich prenosu. Takéto záruky zahŕňajú primerané technické a organizačné opatrenia a sú podľa potreby podrobne opísané v interných rozhodnutiach, postupoch a vo vykonávacích pravidlách výboru.

2.   Záruky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)

jasne vymedzené úlohy, zodpovednosti a procesné kroky;

b)

v prípade potreby zabezpečené elektronické prostredie, v ktorom sa predchádza nezákonnému a náhodnému prístupu k elektronickým údajom, či ich prenosu neoprávneným osobám;

c)

v prípade potreby zabezpečené ukladanie a spracúvanie papierových dokumentov;

d)

náležité monitorovanie obmedzení a pravidelné skúmanie ich uplatňovania.

3.   Osobné údaje sa uchovávajú v súlade s príslušnými pravidlami výboru týkajúcimi sa uchovávania údajov (16), ktoré sa vymedzia v záznamoch vedených prevádzkovateľmi podľa článku 31 ods. 1 nariadenia Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje pokiaľ možno vymažú, anonymizujú takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná, alebo sa prenesú do archívu výboru v súlade s článkom 13 nariadenia.

Článok 7

Poskytovanie informácií dotknutým osobám o obmedzení ich práv

1.   Oznámenia o ochrane údajov uverejnené na verejnom webovom sídle výboru a na jeho intranete obsahujú časť, v ktorej sa dotknutým osobám poskytujú všeobecné informácie o možnom obmedzení ich práv v súvislosti s činnosťami a postupmi výboru zahŕňajúcimi spracúvanie ich osobných údajov. V tejto sekcii sa uvedú práva, ktoré môžu byť obmedzené, dôvody, na základe ktorých sa môžu uplatňovať obmedzenia, možné trvanie týchto obmedzení a správne a právne prostriedky nápravy, ktoré majú dotknuté osoby k dispozícii.

2.   Vždy, keď prevádzkovatelia uplatňujú obmedzenia, bez zbytočného odkladu a najvhodnejšou formou priamo informujú každú dotknutú osobu o:

a)

všetkých existujúcich alebo budúcich obmedzeniach jej práv;

b)

hlavných dôvodoch, na ktorých sa zakladá uplatňovanie obmedzenia;

c)

jej práve konzultovať so zodpovednou osobou s cieľom napadnúť obmedzenie;

d)

jej práve podať sťažnosť EDPS;

e)

jej práve uplatniť súdny prostriedok nápravy na Súdnom dvore.

3.   Bez ohľadu na odsek 2, ak prevádzkovatelia vo výnimočných prípadoch obmedzia uplatňovanie článku 35 nariadenia (Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe), oznámia porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe a poskytnú informácie uvedené v odseku 2 písm. b), d) a e) hneď, ako zaniknú dôvody na obmedzenie takéhoto oznámenia.

4.   Bez ohľadu na odsek 2, ak prevádzkovatelia vo výnimočných prípadoch obmedzia uplatňovanie článku 36 nariadenia (Dôvernosť elektronických komunikácií), vo svojej odpovedi na akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby poskytnú informácie uvedené v odseku 2.

5.   Prevádzkovatelia môžu poskytnutie informácií podľa odseku 2 odložiť, môžu od neho upustiť alebo ho môžu zamietnuť („odloženie, zamietnutie alebo upustenie od informácií“), ak by sa ním zrušil účinok tohto obmedzenia. Dotknutej osobe poskytnú informácie uvedené v odseku 2 hneď ako sa ich poskytnutím už nebude rušiť účinok obmedzenia.

6.   Článok 4 a článok 5 sa analogicky uplatňujú v súvislosti s každým odkladom poskytnutia informácií, upustenia od neho alebo jeho zamietnutia.

Článok 8

Zapojenie úradníka výboru pre ochranu údajov

1.   Prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu písomne informujú zodpovednú osobu vždy, keď obmedzia práva dotknutej osoby podľa článku 3 ods. 1, vykonávajú pravidelné preskúmania uvedené v článku 3 ods. 5, rušia obmedzenia v súlade s článkom 3 ods. 6, alebo poskytnutie informácií uvedených v článku 7 ods. 2 odložia, upustia od neho alebo ho zamietnu podľa článku 7 ods. 5 Zodpovedná osoba má prístup k súvisiacim záznamom a ku všetkým dokumentom obsahujúcim skutkové alebo právne prvky.

2.   Zodpovedná osoba môže požiadať prevádzkovateľov, aby preskúmali všetky existujúce obmedzenia, ako aj odklady, zamietnutia alebo upustenia od poskytnutia informácií a ich uplatňovanie. Zodpovedná osoba je písomne informovaná o výsledku požadovaného preskúmania.

3.   Prevádzkovatelia údajov riadne zdokumentujú zapojenie zodpovednej osoby stanovené v odseku 1 a odseku 2 v súvislosti s uplatňovaním obmedzení a odkladov, zamietnutí alebo upustení od poskytnutia informácií vrátane informácií poskytnutých zodpovednej osobe.

4.   Zodpovedná osoba na požiadanie poskytne prevádzkovateľom svoje stanovisko k určeniu ich zodpovednosti v kontexte dohody o spoločnom prevádzkovateľovi podľa článku 28 ods. 1 nariadenia.

Článok 9

Spoločné služby

Zodpovedná osoba spolupracuje s úradníkom EHSV pre ochranu údajov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov spoločnými službami, s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto rozhodnutia.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.   Generálny tajomník môže v prípade potreby v súlade s týmto rozhodnutím vydať pokyny alebo prijať vykonávacie opatrenia s cieľom bližšie určiť a uplatňovať každé ustanovenie tohto rozhodnutia.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. januára 2022

Za predsedníctvo Výboru regiónov

Apostolos TZITZIKOSTAS

predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 47.

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 472, 30.12.2021, s. 1.

(4)  Rozhodnutie predsedníctva Výboru regiónov č. 19/2020 z 9. októbra 2020, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „rozhodnutie č. 19/2020“).

(5)  Zmluva o Európskej únii (ZEÚ) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 13) a Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(6)  Príloha k nariadeniu Rady č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES P 45, 14.6.1962, s. 1385), zmenené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1) v zmysle neskorších zmenených, preformulovaných, doplnených alebo inak upravených znení.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(8)  Vrátane, ale nie výlučne, príspevkov na všeobecné výdavky, príspevkov zamestnancom, príspevkov na vybavenie a zariadenie, príspevkov za cestu, denných príspevkov a príspevkov za účasť na schôdzach (aj schôdzach na diaľku), ako aj iných náhrad vyplácaných podľa článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(9)  Tento bod sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, pri ktorom je OLAF jediným prevádzkovateľom, najmä v prípadoch, keď OLAF spracúva osobné údaje uchovávané v priestoroch výboru.

(10)  Vrátane, ale nie výlučne, pracovných zmlúv, zmlúv s poskytovateľom služieb a údajov týkajúcich sa misií.

(11)  Vrátane, ale nie výlučne, zvukových a obrazových záznamov a registrov prihlásenia a odhlásenia.

(12)  Vrátane, ale nie výlučne, času prihlásenia a odhlásenia, prístupu k interným aplikáciám a sieťovým zdrojom a používania internetu.

(13)  Tieto údaje sa spracúvajú podľa článku 10 ods. 2 nariadenia.

(14)  Vrátane, ale nie výlučne, písomných testov, zaznamenaných prejavov, hodnotiacich záznamov a posudkov, pozorovaní alebo stanovísk hodnotiteľov.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(16)  Rozhodnutie generálneho tajomníka Výboru regiónov č. 129/2003 zo 17. júna 2003 o správe dokumentov Výboru regiónov.