ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
9. marca 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/396 z 9. marca 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/397 z 9. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

31

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/396

z 9. marca 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 ohlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Tento útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada sa v úzkej koordinácii s našimi partnermi a spojencami dohodla na ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať pre Rusko za jeho konanie ďalekosiahle a vážne dôsledky.

(5)

Rada 25. februára 2022 prijala nariadenie (EÚ) 2022/330 (2), ktorým sa zmenili kritériá označovania tak, aby zahŕňali osoby a subjekty, ktoré podporujú vládu Ruskej federácie a majú z nej prospech, osoby a subjekty, ktoré vláde Ruskej federácie poskytujú značné zdroje príjmov, a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú spojené s osobami alebo subjektmi zaradenými do zoznamu.

(6)

Vzhľadom na závažnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa malo doplniť 146 členov Rady Ruskej federácie, ktorí ratifikovali vládne rozhodnutia o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“. Okrem toho by uvedený zoznam mal zahŕňať 14 osôb, ktoré podporujú vládu Ruskej federácie a majú z nej prospech alebo jej poskytujú významný zdroj príjmov alebo sú spojené s osobami alebo subjektmi zaradenými do zoznamu.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 269/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/330 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2022, s. 1).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby:

Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Dátum narodenia: 16.5.1987

Miesto narodenia: Jekaterinburg, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY je syn Dmitrija Alexandroviča PUMPYANSKÉHO, ruského predsedu predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company, ruského globálneho výrobcu oceľových rúr pre ropný a plynárenský priemysel. Je tiež predsedom a členom správnej rady skupiny Group Sinara. Obe spoločnosti podporujú spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a majú z nej prospech.

Je preto fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Okrem toho Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

9.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Dátum narodenia: 12.10.1982

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: podnikateľ, výkonný partner a predseda skupiny Maraton Group, člen predstavenstva spoločnosti Magnit

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexander Semenovich VINOKUROV je ruský podnikateľ s obchodnými záujmami v oblasti maloobchodu s potravinami, farmaceutických výrobkov, poľnohospodárstva a infraštruktúry. Zastáva vedúce postavenie v investičnej spoločnosti Maraton Group a v spoločnosti Magnit, ktorá je najväčším ruským maloobchodným predajcom potravín. A. Vinokurov je manželom Ekateriny Sergeevny Vinokurovej, dcéry Sergeja Lavrova, ministra zahraničných vecí Ruskej federácie. Jeho otcom je Semen Vinokurov, ktorý bol vedúcim štátneho unitárneho podniku „Capital Pharmacies“ a považuje sa za jedného z hlavných podnikateľov v ruskom farmaceutickom priemysle. A. Vinokurov má preto úzke väzby na ruskú vládu a je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

 

 

 

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Alexander Semenovich VINOKUROV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Potvrdzujú to aj úzke osobné väzby A. Vinokurova s ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom, ktorý je zodpovedný za ruskú agresiu a politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Dátum narodenia: 8.3.1972

Miesto narodenia: Gomel, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Funkcia: nevýkonný riaditeľ spoločnosti JSC SUEK, člen správnej rady skupiny EuroChem

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrey Igorevich MELNICHENKO je ruský priemyselník vlastniaci významného výrobcu hnojív – skupinu EuroChem Group, ako aj uhoľnú spoločnosť SUEK. A. Melnichenko patrí do najvplyvnejšieho okruhu ruských podnikateľov s úzkymi väzbami na ruskú vládu. Je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Andrey Igorevich MELNICHENKO spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(alias Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Dátum narodenia: 22.3.1964

Miesto narodenia: Ulan-Ude, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgic Company, predseda predstavenstva skupiny Group Sinara

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY je predsedom predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgic Company a predsedom predstavenstva skupiny Group Sinara. Na základe toho teda podporuje spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a má z nej prospech. Je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Dátum narodenia: 18.4.1968

Miesto narodenia: Minsk, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti JSC UCC Uralchem

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Arkadievich MAZEPIN je vlastníkom a generálnym riaditeľom spoločnosti Uralchem, ktorá vyrába minerálne hnojivá. Skupina Uralchem Group je ruskývýrobca širokej škály chemických výrobkov vrátane minerálnych hnojív a liadku amónneho. Spoločnosť je podľa jej slov najväčším výrobcom dusičnanu amónneho ako aj druhým najväčším výrobcom čpavku a dusíkatých hnojív v Rusku. Dmitry Arkadievich MAZEPIN je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Dmitry Arkadievich MAZEPIN spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

V decembri 2021 Dmitry Mazepin prepísal svoje spoločnosti so sídlom na Cypre – Uralchem Holding a CI-Chemical Invest, ktoré riadia spoločnosť „Uralchem“, do ruskej jurisdikcie v osobitnom správnom obvode na ostrove Oktyabrsky v Kaliningradskej oblasti.

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Dátum narodenia: 10.2.1966

Funkcia: predsedníčka správnej rady charitatívnej nadácie Sinara

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA je predsedníčkou správnej rady spoločnosti BF „Sinara“, nadácie, ktorá pôsobí ako prevádzkovateľ charitatívnych činností veľkých spoločností vrátane spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company. Je manželkou Dmitrija Alexandroviča PUMPYANSKÉHO, predsedu predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company, ruského globálneho výrobcu oceľových rúr pre ropný a plynárenský priemysel. Dmitry A. Pumpyansky je ruský podnikateľ – miliardár. Je tiež predsedom a členom správnej rady skupiny Sinara. Obe spoločnosti podporujú spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a majú z nej prospech.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA je preto fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

725.

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY

(Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ)

Dátum narodenia: 30.11.1960

Miesto narodenia: bývalý Leningrad (dnešný Petrohrad), Ruská federácia

Funkcia: predseda spoločnosti PJSC Rostelecom

Nezávislý člen správnej rady PJSC MMK

Člen dozornej rady spoločnosti ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2)

Člen správnej rady Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov

Michail Eduardovich OSEEVSKY je predsedom spoločnosti PJSC Rostelecom. Spoločnosť PJSC Rostelecom je najväčším poskytovateľom digitálnych služieb a riešení v Rusku, pričom pôsobí vo všetkých segmentoch trhu a pokrýva milióny domácností, ako aj vládnych a súkromných organizácií. Rostelecom nielenže poskytuje služby ruskej vláde, ale vytvára pre ňu aj dôležitý zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Mikhail Eduardovich OSEEVSKY spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

 

 

Člen predstavenstva spoločnosti LLC Votron

Člen správnej rady NNAlliance Petrohradu

Námestník ministra pre hospodársky rozvoj Ruskej federácie (od decembra 2011 do júna 2012)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

 

 

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Dátum narodenia: 2.4.1966

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti OJSC Aeroflot

Člen predstavenstva Štátnej dopravnej nájomnej spoločnosti a banky JSC EXIMBANK OF RUSSIA

Člen dozornej rady DOM.RF

Člen predstavenstva spoločnosti LLC Pobeda

Člen správnej rady IATA

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV je generálnym riaditeľom spoločnosti OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot je najväčšou leteckou spoločnosťou Ruskej federácie. OJSC Aeroflot nielenže poskytuje služby ruskej vláde, ale vytvára pre ňu aj dôležitý zdroj príjmov. Spoločnosť Aeroflot prevádzkovala nezákonné lety na okupovaný Krym.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

727.

Sergey Alexandrovich KULIKOV

(alias Sergei Alexandrovich KULIKOV)

Rusky: Сергей Алехандрович КУЛИКОВ

Dátum narodenia: 9.4.1976

Miesto narodenia: Sverdlovsk, Ruská federácia

Funkcia: predseda správnej rady spoločnosti RUSNANO LLC

Člen predstavenstva inštitútu Rusnano JSC

Prvý podpredseda správnej rady Vojenskej priemyselnej komisie

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Sergey Alexandrovich KULIKOV je predsedom správnej rady inštitútu RUSNANO LLC a členom predstavenstva inštitútu JSC Rusnano, ako aj prvým podpredsedom predstavenstva Vojenskej priemyselnej komisie. Rusnano LLC je ruský inštitút inovačného rozvoja vytvorený v rámci prezidentskej iniciatívy s názvom „Stratégia rozvoja priemyslu nanotechnológií“. Sergej Kulikov je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Sergey Alexandrovich KULIKOV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Dátum narodenia: 6.4.1967

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: člen predstavenstva skupiny Rusagro Group

Menšinový vlastník banky Sberbank

Štátna príslušnosť: ruská, cyperská

Pohlavie: muž

Vadim Nikolaevič MOSHKOVICH je ruský podnikateľ s obchodnými záujmami v oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností. Vadim Moshkovich založil v roku 2004 skupinu Rusagro, ktorá je hlavným výrobcom bravčového mäsa, tukov a cukru. Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

729.

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO

(Владимир Сергеевич КИРИЕНКО)

Dátum narodenia: 27.5.1983

Miesto narodenia: Nižný Novgorod, Ruská federácia

Funkcia:

generálny riaditeľ spoločnosti VK Company Limited, materskej spoločnosti poprednej ruskej platformy sociálnych médií, VKontakte.

Bývalý prvý podpredseda ruskej štátom kontrolovanej spoločnosti Rostelecom (2017 – 2021)

Od roku 2011 člen predstavenstva spoločnosti LLC Capital

Bývalý predseda predstavenstva banky Nizhegorodpromstroybank (2008 – 2011)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO je generálnym riaditeľom spoločnosti VK Company Limited. VK Company Limited je ruská internetová spoločnosť s veľkým zastúpením v rusky hovoriacom segmente internetu. Projekty VK mali spolu najväčšie publikum v Rusku a zaznamenali najväčšiu sledovanosť. Stránky VK sa každý mesiac dostanú k viac ako 90 % ruských používateľov internetu a spoločnosť patrí na základe celkového počtu zobrazených stránok medzi päť najväčších internetových spoločností. Riadi a prevádzkuje tri najväčšie a najpopulárnejšie ruské stránky sociálnych sietí, VKontakte, Odnoklasniki a Moi Mir, ako aj e-mailovú službu a internetový portál mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Ruská vláda zvyšuje svoj vplyv na médiá a sociálne siete. Spoločnosť VK Company je kontrolovaná spoločnosťou Gazprom Media (štátna spoločnosť, ktorá je hlavným zdrojom príjmov ruskej vlády). Vladimir Sergeevich Kiriyenko preto podporuje cieľ Vladimíra Putina týkajúci sa väčšej kontroly nad internetom. Vladimir Kiriyenko preto aktívne materiálne alebo finančne podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu Ukrajiny alebo z nich má prospech.

Keďže spoločnosť VK Company je vo vlastníctve štátom vlastnenej skupiny Gazprom, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov. Vladimír Kiriyenko je syn Sergeja Kiriyenka, v súčasnosti prvého námestníka riaditeľa prezidentskej kancelárie. Sergei Kiriyenko je údajne kurátorom domácej politiky Vladimíra Putina.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Dátum narodenia: 7.3.1982

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: generálny riaditeľ a predseda správnej rady spoločnosti PJSC PhosAgro

Od roku 2004 pracoval v PhosAgro, zastával rôzne funkcie

Člen predsedníctva správnej rady Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (RUIE) od 30. septembra 2019

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrey Andreevich GURYEV je členom predstavenstva, generálnym riaditeľom a predsedom správnej rady spoločnosti PJSC PhosAgro a v tejto funkcii dohliada na činnosť spoločnosti. PhosAgro je jedným z najväčších svetových výrobcov hnojív na báze fosforečnanov. Spoločnosť je najväčším producentom hnojív na báze fosforečnanov v Európe, najväčším svetovým výrobcom fosforitu vysokej kvality a druhým najväčším svetovým výrobcom (mimo Číny) fosforečnanu amónneho (MAP) a fosforečnanu dvojamónneho (DAP).

Andrej Guryev má ako generálny riaditeľ spoločnosti PhosAgro prospech z rozhodnutí ruskej vlády. Keďže spoločnosť PJSC PhosAgro je vo veľkej miere prepojená s ruskou vládou, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov. Je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Dátum narodenia: 2.9.1970

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC SIBUR Holding

Pôsobil na finančnom oddelení spoločnosti OAO NK YUKOS; zastával rôzne funkcie v banke AKB Trust and Investment Bank vrátane viceprezidenta – vedúceho oddelenia investičného bankovníctva a generálneho riaditeľa odboru podnikových financií; bol členom predstavenstva OAO Gazprom NefteKhim Salavat a banky OAO Gazprombank

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Vladimirovich KONOV je predsedom správnej rady spoločnosti PJSC SIBUR Holding a v tejto funkcii vykonáva dohľad nad činnosťami spoločnosti. Spoločnosť SIBUR Holding je najväčšou integrovanou petrochemickou spoločnosťou v Rusku a jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v celosvetovom petrochemickom priemysle. Spoločnosť SIBUR je popredná petrochemická skupina na rozvíjajúcich sa trhoch a najväčší petrochemický výrobca na ruskom trhu. Významné podiely v spoločnosti SIBUR vlastnia oligarchovia blízky Vladimírovi Putinovi: Leonid Mikhelson a Gennady Timchenko.

Keďže spoločnosť SIBUR Holding je úzko prepojená s ruskou vládou, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov.

Dmitry Konov je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Dátum narodenia: 2.3.1999

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: Povolanie: ruský pretekársky vodič tímu F1 Haas na majstrovstvách sveta Formule 1 v roku 2022 pod neutrálnou vlajkou zastupujúcou Ruskú automobilovú federáciu

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Nikita Mazepin je synom Dmitrija Arkadieviča Mazepina, generálneho riaditeľa spoločnosti JSC UCC Uralchem. Keďže spoločnosť Uralchem je sponzorom tímu F1 Haas, Dmitry Mazepin je hlavným sponzorom aktivít svojho syna v tíme F1 Haas.

Je fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom (svojím otcom) zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Dátum narodenia: 10.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Dátum narodenia: 16.6.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

735

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Dátum narodenia: 17.4.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

736

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Dátum narodenia: 29.8.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

737

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Dátum narodenia: 13.6.1977

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

738

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Dátum narodenia: 5.5.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

739

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Dátum narodenia: 15.6.1953

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

740

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Dátum narodenia: 21.12.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

741

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Dátum narodenia: 27.3.1975

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

742

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Dátum narodenia: 10.6.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

743

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Dátum narodenia: 24.2.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

744

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Dátum narodenia: 4.1.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

745

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Dátum narodenia: 25.8.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

746

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Dátum narodenia: 7.12.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

747

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Dátum narodenia: 15.8.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

748

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Dátum narodenia: 20.1.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

749

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Dátum narodenia: 11.10.1953

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

750

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Dátum narodenia: 23.6.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

751

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Dátum narodenia: 29.3.1949

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

752

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Dátum narodenia: 23.9.1956

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

753

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Dátum narodenia: 10.7.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

754

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Dátum narodenia: 19.1.1984

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

755

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Dátum narodenia: 23.9.1980

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

756

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Dátum narodenia: 12.8.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

757

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Dátum narodenia: 1.1.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

758

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Dátum narodenia: 19.8.1966

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

759

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Dátum narodenia: 5.9.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

760

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Dátum narodenia: 1.1.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

761

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Dátum narodenia: 9.5.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

762

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Dátum narodenia: 16.1.1986

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

763

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Dátum narodenia: 26.12.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

764

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Dátum narodenia: 16.12.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

765

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Dátum narodenia: 30.5.1963

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

766

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Dátum narodenia: 20.1.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

767

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Dátum narodenia: 27.2.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

768

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Dátum narodenia: 25.8.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

769

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Dátum narodenia: 28.10.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

770

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Dátum narodenia: 7.3.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

771

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Dátum narodenia: 5.1.1966

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

772

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Dátum narodenia: 3.6.1947

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

773

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Dátum narodenia: 11.7.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

774

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Dátum narodenia: 4.10.1973

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

775

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Dátum narodenia: 26.4.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

776

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Dátum narodenia: 19.4.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

777

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Dátum narodenia: 16.12.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

778

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Dátum narodenia: 29.10.1951

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

779

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Dátum narodenia: 9.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

780

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Dátum narodenia: 6.4.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

781

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Dátum narodenia: 7.12.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

782

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Dátum narodenia: 29.6.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

783

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Dátum narodenia: 6.7.1987

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

784

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Dátum narodenia: 19.7.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

785

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Dátum narodenia: 26.1.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

786

Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Dátum narodenia: 11.7.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

787

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Dátum narodenia: 28.11.1969

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

788

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Dátum narodenia: 31.3.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

789

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Dátum narodenia: 28.2.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

790

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Dátum narodenia: 27.5.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

791

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Dátum narodenia: 19.9.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

792

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Dátum narodenia: 29.8.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

793

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Dátum narodenia: 28.6.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

794

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Dátum narodenia: 23.8.1949

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

795

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Dátum narodenia: 17.9.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

796

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Dátum narodenia: 7.8.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

797

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Dátum narodenia: 5.2.1961

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

798

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Dátum narodenia: 18.11.1957

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

799

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Dátum narodenia: 7.9.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

800

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Dátum narodenia: 29.10.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

801

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 12.6.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

802

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Dátum narodenia: 26.3.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

803

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Dátum narodenia: 23.4.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

804

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Dátum narodenia: 11.3.1981

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

805

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Dátum narodenia: 29.12.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

806

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Dátum narodenia: 13.10.1956

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

807

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Dátum narodenia: 14.6.1951

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

808

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Dátum narodenia: 13.1.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

809

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Dátum narodenia: 31.1.1947

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

810

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Dátum narodenia: 22.5.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

811

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Dátum narodenia: 22.8.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

812

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Dátum narodenia: 13.4.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

813

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Dátum narodenia: 27.6.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

814

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Dátum narodenia: 26.4.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

815

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Dátum narodenia: 21.9.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

816

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Dátum narodenia: 16.2.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

817

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Dátum narodenia: 5.10.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

818

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Dátum narodenia: 2.3.1956

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

819

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Dátum narodenia: 9.10.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

820

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Dátum narodenia: 25.6.1963

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

821

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Dátum narodenia: 21.12.1974

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

822

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Dátum narodenia: 4.9.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

823

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Dátum narodenia: 31.7.1987

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

824

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Dátum narodenia: 3.4.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

825

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Dátum narodenia: 22.1.1979

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

826

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Dátum narodenia: 5.12.1980

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

827

Alexei Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Dátum narodenia: 10.8.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

828

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Dátum narodenia: 20.1.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

829

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Dátum narodenia: 31.8.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

830

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Dátum narodenia: 16.9.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

831

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Dátum narodenia: 23.5.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

832

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Dátum narodenia: 17.5.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

833

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Dátum narodenia: 5.2.1944

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

834

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Dátum narodenia: 3.2.1973

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

835

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Dátum narodenia: 13.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

836

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Dátum narodenia: 31.12.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

837

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Dátum narodenia: 13.1.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

838

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 29.5.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

839

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 3.8.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

840

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 8.4.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

841

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Dátum narodenia: 6.9.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

842

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Dátum narodenia: 13.11.1961

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

843

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Dátum narodenia: 16.6.1973

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

844

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Dátum narodenia: 28.1.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

845

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Dátum narodenia: 29.12.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

846

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Dátum narodenia: 25.3.1980

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

847

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Dátum narodenia: 1.4.1978

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

848

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Dátum narodenia: 26.1.1968

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

849

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Dátum narodenia: 11.2.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

850

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Dátum narodenia: 2.12.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

851

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Dátum narodenia: 16.9.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

852

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Dátum narodenia: 23.9.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

853

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Dátum narodenia: 21.6.1982

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

854

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Dátum narodenia: 6.6.1957

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

855

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Dátum narodenia: 15.9.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

856

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Dátum narodenia: 1.1.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

857

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Dátum narodenia: 20.11.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

858

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Dátum narodenia: 14.7.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

859

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Dátum narodenia: 15.5.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

860

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Dátum narodenia: 2.2.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

861

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Dátum narodenia: 24.9.1973

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

862

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Dátum narodenia: 18.11.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

863

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Dátum narodenia: 18.4.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

864

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Dátum narodenia: 4.6.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

865

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 17.7.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

866

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Dátum narodenia: 2.2.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

867

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Dátum narodenia: 15.11.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

868

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Dátum narodenia: 25.4.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

869

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Dátum narodenia: 27.1.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

870

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Dátum narodenia: 29.10.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

871

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Dátum narodenia: 17.4.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

872

Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Dátum narodenia: 8.11.1974

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

873

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Dátum narodenia: 29.1.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

874

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Dátum narodenia: 1.9.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

875

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Dátum narodenia: 7.6.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

876

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Dátum narodenia: 20.6.1966

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

877

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Dátum narodenia: 30.3.1980

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

878

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Dátum narodenia: 20.6.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022“


ROZHODNUTIA

9.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/31


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/397

z 9. marca 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 ohlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Tento útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada sa v úzkej koordinácii s našimi partnermi a spojencami dohodla na ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať pre Rusko za jeho konanie ďalekosiahle a vážne dôsledky.

(5)

Rada 25. februára 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/329 (2), ktorým sa zmenili kritériá označovania tak, aby zahŕňali osoby a subjekty, ktoré podporujú vládu Ruskej federácie a majú z nej prospech, osoby a subjekty, ktoré vláde Ruskej federácie poskytujú značné zdroje príjmov, a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú spojené s osobami alebo subjektmi zaradenými do zoznamu.

(6)

Vzhľadom na závažnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, by sa malo doplniť 146 členov Rady Ruskej federácie, ktorí ratifikovali vládne rozhodnutia o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“. Okrem toho by uvedený zoznam mal zahŕňať 14 osôb, ktoré podporujú vládu Ruskej federácie a majú z nej prospech alebo jej poskytujú významný zdroj príjmov alebo sú spojené s osobami alebo subjektmi zaradenými do zoznamu.

(7)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/329 z 25. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2022, s. 1).


PRÍLOHA

Do zoznamu osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Dátum narodenia: 16.5.1987

Miesto narodenia: Jekaterinburg, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY je syn Dmitrija Alexandroviča PUMPYANSKÉHO, ruského predsedu predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company, ruského globálneho výrobcu oceľových rúr pre ropný a plynárenský priemysel. Je tiež predsedom a členom správnej rady skupiny Group Sinara. Obe spoločnosti podporujú spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a majú z nej prospech.

Je preto fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Okrem toho Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY materiálne alebo finančne podporuje vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a má z nej prospech.

9.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Dátum narodenia: 12.10.1982

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: podnikateľ, výkonný partner a predseda skupiny Maraton Group, člen predstavenstva spoločnosti Magnit

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Alexander Semenovich VINOKUROV je ruský podnikateľ s obchodnými záujmami v oblasti maloobchodu s potravinami, farmaceutických výrobkov, poľnohospodárstva a infraštruktúry. Zastáva vedúce postavenie v investičnej spoločnosti Maraton Group a v spoločnosti Magnit, ktorá je najväčším ruským maloobchodným predajcom potravín. A. Vinokurov je manželom Ekateriny Sergeevny Vinokurovej, dcéry Sergeja Lavrova, ministra zahraničných vecí Ruskej federácie. Jeho otcom je Semen Vinokurov, ktorý bol vedúcim štátneho unitárneho podniku „Capital Pharmacies“ a považuje sa za jedného z hlavných podnikateľov v ruskom farmaceutickom priemysle. A. Vinokurov má preto úzke väzby na ruskú vládu a je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

 

 

 

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Alexander Semenovich VINOKUROV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny. Potvrdzujú to aj úzke osobné väzby A. Vinokurova s ministrom zahraničných vecí S. Lavrovom, ktorý je zodpovedný za ruskú agresiu a politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Dátum narodenia: 8.3.1972

Miesto narodenia: Gomel, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Funkcia: nevýkonný riaditeľ spoločnosti JSC SUEK, člen správnej rady skupiny EuroChem

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrey Igorevich MELNICHENKO je ruský priemyselník vlastniaci významného výrobcu hnojív – skupinu EuroChem Group, ako aj uhoľnú spoločnosť SUEK. A. Melnichenko patrí do najvplyvnejšieho okruhu ruských podnikateľov s úzkymi väzbami na ruskú vládu. Je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Andrey Igorevich MELNICHENKO spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(alias Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Dátum narodenia: 22.3.1964

Miesto narodenia: Ulan-Ude, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgic Company, predseda predstavenstva skupiny Group Sinara

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY je predsedom predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgic Company a predsedom predstavenstva skupiny Group Sinara. Na základe toho teda podporuje spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a má z nej prospech. Je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Dátum narodenia: 18.4.1968

Miesto narodenia: Minsk, Bieloruská SSR (dnešné Bielorusko)

Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti JSC UCC Uralchem

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Arkadievich MAZEPIN je vlastníkom a generálnym riaditeľom spoločnosti Uralchem, ktorá vyrába minerálne hnojivá. Skupina Uralchem Group je ruskývýrobca širokej škály chemických výrobkov vrátane minerálnych hnojív a liadku amónneho. Spoločnosť je podľa jej slov najväčším výrobcom dusičnanu amónneho ako aj druhým najväčším výrobcom čpavku a dusíkatých hnojív v Rusku. Dmitry Arkadievich MAZEPIN je preto zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Dmitry Arkadievich MAZEPIN spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

V decembri 2021 Dmitry Mazepin prepísal svoje spoločnosti so sídlom na Cypre – Uralchem Holding a CI-Chemical Invest, ktoré riadia spoločnosť „Uralchem“, do ruskej jurisdikcie v osobitnom správnom obvode na ostrove Oktyabrsky v Kaliningradskej oblasti.

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Dátum narodenia: 10.2.1966

Funkcia: predsedníčka správnej rady charitatívnej nadácie Sinara

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA je predsedníčkou správnej rady spoločnosti BF „Sinara“, nadácie, ktorá pôsobí ako prevádzkovateľ charitatívnych činností veľkých spoločností vrátane spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company. Je manželkou Dmitrija Alexandroviča PUMPYANSKÉHO, predsedu predstavenstva spoločnosti PJSC Pipe Metallurgical Company, ruského globálneho výrobcu oceľových rúr pre ropný a plynárenský priemysel. Dmitry A. Pumpyansky je ruský podnikateľ – miliardár. Je tiež predsedom a členom správnej rady skupiny Sinara. Obe spoločnosti podporujú spoluprácu s orgánmi Ruskej federácie a štátom vlastnenými podnikmi vrátane ruských železníc, podnikov Gazprom a Rosneft a majú z nej prospech.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA je preto fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

725.

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY

(Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ)

Dátum narodenia: 30.11.1960

Miesto narodenia: bývalý Leningrad (dnešný Petrohrad), Ruská federácia

Funkcia: predseda spoločnosti PJSC Rostelecom

Nezávislý člen správnej rady PJSC MMK

Člen dozornej rady spoločnosti ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2)

Člen správnej rady Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov

Michail Eduardovich OSEEVSKY je predsedom spoločnosti PJSC Rostelecom. Spoločnosť PJSC Rostelecom je najväčším poskytovateľom digitálnych služieb a riešení v Rusku, pričom pôsobí vo všetkých segmentoch trhu a pokrýva milióny domácností, ako aj vládnych a súkromných organizácií. Rostelecom nielenže poskytuje služby ruskej vláde, ale vytvára pre ňu aj dôležitý zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Mikhail Eduardovich OSEEVSKY spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

 

 

Člen predstavenstva spoločnosti LLC Votron

Člen správnej rady NNAlliance Petrohradu

Námestník ministra pre hospodársky rozvoj Ruskej federácie (od decembra 2011 do júna 2012)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

 

 

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Dátum narodenia: 2.4.1966

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti OJSC Aeroflot

Člen predstavenstva Štátnej dopravnej nájomnej spoločnosti a banky JSC EXIMBANK OF RUSSIA

Člen dozornej rady DOM.RF

Člen predstavenstva spoločnosti LLC Pobeda

Člen správnej rady IATA

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV je generálnym riaditeľom spoločnosti OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot je najväčšou leteckou spoločnosťou Ruskej federácie. OJSC Aeroflot nielenže poskytuje služby ruskej vláde, ale vytvára pre ňu aj dôležitý zdroj príjmov. Spoločnosť Aeroflot prevádzkovala nezákonné lety na okupovaný Krym.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

727.

Sergey Alexandrovich KULIKOV

(alias Sergei Alexandrovich KULIKOV)

Rusky: Сергей Алехандрович КУЛИКОВ

Dátum narodenia: 9.4.1976

Miesto narodenia: Sverdlovsk, Ruská federácia

Funkcia: predseda správnej rady spoločnosti RUSNANO LLC

Člen predstavenstva inštitútu Rusnano JSC

Prvý podpredseda správnej rady Vojenskej priemyselnej komisie

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Sergey Alexandrovich KULIKOV je predsedom správnej rady inštitútu RUSNANO LLC a členom predstavenstva inštitútu JSC Rusnano, ako aj prvým podpredsedom predstavenstva Vojenskej priemyselnej komisie. Rusnano LLC je ruský inštitút inovačného rozvoja vytvorený v rámci prezidentskej iniciatívy s názvom „Stratégia rozvoja priemyslu nanotechnológií“. Sergej Kulikov je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Sergey Alexandrovich KULIKOV spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Dátum narodenia: 6.4.1967

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: člen predstavenstva skupiny Rusagro Group

Menšinový vlastník banky Sberbank

Štátna príslušnosť: ruská, cyperská

Pohlavie: muž

Vadim Nikolaevič MOSHKOVICH je ruský podnikateľ s obchodnými záujmami v oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností. Vadim Moshkovich založil v roku 2004 skupinu Rusagro, ktorá je hlavným výrobcom bravčového mäsa, tukov a cukru. Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Po počiatočných fázach ruskej agresie voči Ukrajine sa Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH spolu s ďalšími 36 podnikateľmi 24. februára 2022 stretli s prezidentom Vladimírom Putinom a ďalšími členmi ruskej vlády, aby diskutovali o vplyve postupu v dôsledku sankcií Západu. Skutočnosť, že bol pozvaný na toto rokovanie, dokazuje, že je členom najbližšieho kruhu Vladimíra Putina a že podporuje alebo vykonáva činnosti alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine. Je tiež zrejmé, že je jedným z popredným podnikateľov zapojených do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruska, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

729.

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO

(Владимир Сергеевич КИРИЕНКО)

Dátum narodenia: 27.5.1983

Miesto narodenia: Nižný Novgorod, Ruská federácia

Funkcia:

generálny riaditeľ spoločnosti VK Company Limited, materskej spoločnosti poprednej ruskej platformy sociálnych médií, VKontakte.

Bývalý prvý podpredseda ruskej štátom kontrolovanej spoločnosti Rostelecom (2017 – 2021)

Od roku 2011 člen predstavenstva spoločnosti LLC Capital

Bývalý predseda predstavenstva banky Nizhegorodpromstroybank (2008 – 2011)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO je generálnym riaditeľom spoločnosti VK Company Limited. VK Company Limited je ruská internetová spoločnosť s veľkým zastúpením v rusky hovoriacom segmente internetu. Projekty VK mali spolu najväčšie publikum v Rusku a zaznamenali najväčšiu sledovanosť. Stránky VK sa každý mesiac dostanú k viac ako 90 % ruských používateľov internetu a spoločnosť patrí na základe celkového počtu zobrazených stránok medzi päť najväčších internetových spoločností. Riadi a prevádzkuje tri najväčšie a najpopulárnejšie ruské stránky sociálnych sietí, VKontakte, Odnoklasniki a Moi Mir, ako aj e-mailovú službu a internetový portál mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO je preto zapojený do hospodárskych odvetví a poskytuje vláde Ruskej federácie významný zdroj príjmov.

Ruská vláda zvyšuje svoj vplyv na médiá a sociálne siete. Spoločnosť VK Company je kontrolovaná spoločnosťou Gazprom Media (štátna spoločnosť, ktorá je hlavným zdrojom príjmov ruskej vlády). Vladimir Sergeevich Kiriyenko preto podporuje cieľ Vladimíra Putina týkajúci sa väčšej kontroly nad internetom. Vladimir Kiriyenko preto aktívne materiálne alebo finančne podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu Ukrajiny alebo z nich má prospech.

Keďže spoločnosť VK Company je vo vlastníctve štátom vlastnenej skupiny Gazprom, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov. Vladimír Kiriyenko je syn Sergeja Kiriyenka, v súčasnosti prvého námestníka riaditeľa prezidentskej kancelárie. Sergei Kiriyenko je údajne kurátorom domácej politiky Vladimíra Putina.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Dátum narodenia: 7.3.1982

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: generálny riaditeľ a predseda správnej rady spoločnosti PJSC PhosAgro

Od roku 2004 pracoval v PhosAgro, zastával rôzne funkcie

Člen predsedníctva správnej rady Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov (RUIE) od 30. septembra 2019

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrey Andreevich GURYEV je členom predstavenstva, generálnym riaditeľom a predsedom správnej rady spoločnosti PJSC PhosAgro a v tejto funkcii dohliada na činnosť spoločnosti. PhosAgro je jedným z najväčších svetových výrobcov hnojív na báze fosforečnanov. Spoločnosť je najväčším producentom hnojív na báze fosforečnanov v Európe, najväčším svetovým výrobcom fosforitu vysokej kvality a druhým najväčším svetovým výrobcom (mimo Číny) fosforečnanu amónneho (MAP) a fosforečnanu dvojamónneho (DAP).

Andrej Guryev má ako generálny riaditeľ spoločnosti PhosAgro prospech z rozhodnutí ruskej vlády. Keďže spoločnosť PJSC PhosAgro je vo veľkej miere prepojená s ruskou vládou, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov. Je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Dátum narodenia: 2.9.1970

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: predseda predstavenstva spoločnosti PJSC SIBUR Holding

Pôsobil na finančnom oddelení spoločnosti OAO NK YUKOS; zastával rôzne funkcie v banke AKB Trust and Investment Bank vrátane viceprezidenta – vedúceho oddelenia investičného bankovníctva a generálneho riaditeľa odboru podnikových financií; bol členom predstavenstva OAO Gazprom NefteKhim Salavat a banky OAO Gazprombank

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Dmitry Vladimirovich KONOV je predsedom správnej rady spoločnosti PJSC SIBUR Holding a v tejto funkcii vykonáva dohľad nad činnosťami spoločnosti. Spoločnosť SIBUR Holding je najväčšou integrovanou petrochemickou spoločnosťou v Rusku a jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v celosvetovom petrochemickom priemysle. Spoločnosť SIBUR je popredná petrochemická skupina na rozvíjajúcich sa trhoch a najväčší petrochemický výrobca na ruskom trhu. Významné podiely v spoločnosti SIBUR vlastnia oligarchovia blízky Vladimírovi Putinovi: Leonid Mikhelson a Gennady Timchenko.

Keďže spoločnosť SIBUR Holding je úzko prepojená s ruskou vládou, príjmy, ktoré vytvára, sú pre ruskú vládu dôležitým zdrojom príjmov.

Dmitry Konov je zapojený do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Dátum narodenia: 2.3.1999

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: Povolanie: ruský pretekársky vodič tímu F1 Haas na majstrovstvách sveta Formule 1 v roku 2022 pod neutrálnou vlajkou zastupujúcou Ruskú automobilovú federáciu

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Nikita Mazepin je synom Dmitrija Arkadieviča Mazepina, generálneho riaditeľa spoločnosti JSC UCC Uralchem. Keďže spoločnosť Uralchem je sponzorom tímu F1 Haas, Dmitry Mazepin je hlavným sponzorom aktivít svojho syna v tíme F1 Haas.

Je fyzickou osobou spojenou s popredným podnikateľom (svojím otcom) zapojeným do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Dátum narodenia: 10.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Dátum narodenia: 16.6.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

735

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Dátum narodenia: 17.4.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

736

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Dátum narodenia: 29.8.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

737

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Dátum narodenia: 13.6.1977

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

738

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Dátum narodenia: 5.5.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

739

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Dátum narodenia: 15.6.1953

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

740

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Dátum narodenia: 21.12.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

741

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Dátum narodenia: 27.3.1975

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

742

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Dátum narodenia: 10.6.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

743

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Dátum narodenia: 24.2.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

744

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Dátum narodenia: 4.1.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

745

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Dátum narodenia: 25.8.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

746

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Dátum narodenia: 7.12.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

747

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Dátum narodenia: 15.8.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

748

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Dátum narodenia: 20.1.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

749

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Dátum narodenia: 11.10.1953

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

750

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Dátum narodenia: 23.6.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

751

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Dátum narodenia: 29.3.1949

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

752

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Dátum narodenia: 23.9.1956

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

753

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Dátum narodenia: 10.7.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

754

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Dátum narodenia: 19.1.1984

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

755

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Dátum narodenia: 23.9.1980

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

756

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Dátum narodenia: 12.8.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

757

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Dátum narodenia: 1.1.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

758

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Dátum narodenia: 19.8.1966

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

759

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Dátum narodenia: 5.9.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

760

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Dátum narodenia: 1.1.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

761

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Dátum narodenia: 9.5.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

762

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Dátum narodenia: 16.1.1986

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

763

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Dátum narodenia: 26.12.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

764

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Dátum narodenia: 16.12.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

765

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Dátum narodenia: 30.5.1963

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

766

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Dátum narodenia: 20.1.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

767

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Dátum narodenia: 27.2.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

768

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Dátum narodenia: 25.8.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

769

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Dátum narodenia: 28.10.1970

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

770

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Dátum narodenia: 7.3.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

771

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Dátum narodenia: 5.1.1966

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

772

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Dátum narodenia: 3.6.1947

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

773

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Dátum narodenia: 11.7.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

774

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Dátum narodenia: 4.10.1973

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

775

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Dátum narodenia: 26.4.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

776

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Dátum narodenia: 19.4.1952

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

777

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Dátum narodenia: 16.12.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

778

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Dátum narodenia: 29.10.1951

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

779

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Dátum narodenia: 9.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

780

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Dátum narodenia: 6.4.1971

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

781

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Dátum narodenia: 7.12.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

782

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Dátum narodenia: 29.6.1960

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

783

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Dátum narodenia: 6.7.1987

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

784

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Dátum narodenia: 19.7.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

785

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Dátum narodenia: 26.1.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

786

Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Dátum narodenia: 11.7.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

787

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Dátum narodenia: 28.11.1969

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

788

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Dátum narodenia: 31.3.1978

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

789

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Dátum narodenia: 28.2.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

790

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Dátum narodenia: 27.5.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

791

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Dátum narodenia: 19.9.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

792

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Dátum narodenia: 29.8.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

793

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Dátum narodenia: 28.6.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

794

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Dátum narodenia: 23.8.1949

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

795

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Dátum narodenia: 17.9.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

796

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Dátum narodenia: 7.8.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

797

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Dátum narodenia: 5.2.1961

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

798

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Dátum narodenia: 18.11.1957

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

799

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Dátum narodenia: 7.9.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

800

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Dátum narodenia: 29.10.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

801

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 12.6.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

802

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Dátum narodenia: 26.3.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

803

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Dátum narodenia: 23.4.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

804

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Dátum narodenia: 11.3.1981

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

805

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Dátum narodenia: 29.12.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

806

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Dátum narodenia: 13.10.1956

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

807

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Dátum narodenia: 14.6.1951

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

808

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Dátum narodenia: 13.1.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

809

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Dátum narodenia: 31.1.1947

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

810

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Dátum narodenia: 22.5.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

811

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Dátum narodenia: 22.8.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

812

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Dátum narodenia: 13.4.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

813

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Dátum narodenia: 27.6.1972

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

814

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Dátum narodenia: 26.4.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

815

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Dátum narodenia: 21.9.1955

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

816

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Dátum narodenia: 16.2.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

817

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Dátum narodenia: 5.10.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

818

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Dátum narodenia: 2.3.1956

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

819

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Dátum narodenia: 9.10.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

820

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Dátum narodenia: 25.6.1963

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

821

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Dátum narodenia: 21.12.1974

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

822

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Dátum narodenia: 4.9.1957

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

823

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Dátum narodenia: 31.7.1987

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

824

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Dátum narodenia: 3.4.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

825

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Dátum narodenia: 22.1.1979

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

826

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Dátum narodenia: 5.12.1980

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

827

Alexei Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Dátum narodenia: 10.8.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

828

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Dátum narodenia: 20.1.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

829

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Dátum narodenia: 31.8.1972

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

830

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Dátum narodenia: 16.9.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

831

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Dátum narodenia: 23.5.1975

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

832

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Dátum narodenia: 17.5.1958

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

833

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Dátum narodenia: 5.2.1944

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

834

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Dátum narodenia: 3.2.1973

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

835

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Dátum narodenia: 13.11.1954

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

836

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Dátum narodenia: 31.12.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

837

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Dátum narodenia: 13.1.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

838

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 29.5.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

839

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 3.8.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

840

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 8.4.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

841

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Dátum narodenia: 6.9.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

842

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Dátum narodenia: 13.11.1961

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

843

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Dátum narodenia: 16.6.1973

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

844

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Dátum narodenia: 28.1.1962

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

845

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Dátum narodenia: 29.12.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

846

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Dátum narodenia: 25.3.1980

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

847

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Dátum narodenia: 1.4.1978

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

848

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Dátum narodenia: 26.1.1968

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

849

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Dátum narodenia: 11.2.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

850

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Dátum narodenia: 2.12.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

851

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Dátum narodenia: 16.9.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

852

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Dátum narodenia: 23.9.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

853

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Dátum narodenia: 21.6.1982

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

854

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Dátum narodenia: 6.6.1957

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

855

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Dátum narodenia: 15.9.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

856

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Dátum narodenia: 1.1.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

857

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Dátum narodenia: 20.11.1950

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

858

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Dátum narodenia: 14.7.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

859

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Dátum narodenia: 15.5.1960

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

860

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Dátum narodenia: 2.2.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

861

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Dátum narodenia: 24.9.1973

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

862

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Dátum narodenia: 18.11.1979

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

863

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Dátum narodenia: 18.4.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

864

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Dátum narodenia: 4.6.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

865

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 17.7.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

866

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Dátum narodenia: 2.2.1948

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

867

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Dátum narodenia: 15.11.1965

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

868

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Dátum narodenia: 25.4.1969

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

869

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Dátum narodenia: 27.1.1961

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

870

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Dátum narodenia: 29.10.1967

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

871

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Dátum narodenia: 17.4.1968

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

872

Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Dátum narodenia: 8.11.1974

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

873

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Dátum narodenia: 29.1.1959

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

874

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Dátum narodenia: 1.9.1976

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

875

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Dátum narodenia: 7.6.1964

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

876

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Dátum narodenia: 20.6.1966

Člen Federálnej rady, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

877

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Dátum narodenia: 30.3.1980

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022

878

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Dátum narodenia: 20.6.1967

Členka Federálnej rady, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o „Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou“.

9.3.2022“