ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 58

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
28. februára 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/336 z 28. februára 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/336

z 28. februára 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo svoju zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akúkoľvek ďalšiu nepriateľskú, protiprávnu a rozvratnú činnosť Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska. Európska rada uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(5)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o uvedených zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Rada pripomínajúc závery Európskej rady zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(6)

Vysoký predstaviteľ vydal 19. februára 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom vyjadril znepokojenie nad veľkým hromadením ruských ozbrojených síl na Ukrajine a v jej okolí, a naliehavo vyzval Rusko, aby sa zapojilo do zmysluplného dialógu a snažilo sa o diplomatické riešenie, prejavilo zdržanlivosť a zmiernilo napätie výrazným stiahnutím vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc. Únia uviedla, že akákoľvek ďalšia ruská vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(7)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ tých častí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadil nasadenie ruských ozbrojených síl do týchto častí.

(8)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie odsúdil uvedené protiprávne konanie, ktoré ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na tieto najnovšie porušovania zo strany Ruska urýchleným prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(9)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 ohlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Tento útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(10)

Vysoký predstaviteľ vydal 24. februára 2022 v mene Únie vyhlásenie, v ktorom čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú inváziu ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu a zapojenie Bieloruska do tejto agresie voči Ukrajine. Vysoký predstaviteľ uviedol, že reakcia Únie bude zahŕňať odvetvové aj individuálne reštriktívne opatrenia.

(11)

Európska rada 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada sa v úzkej koordinácii s našimi partnermi a spojencami dohodla na ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať pre Rusko za jeho konanie ďalekosiahle a vážne dôsledky.

(12)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa malo doplniť 26 osôb a jeden subjekt.

(13)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby:

1.   Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Dátum narodenia: 7. 9. 1960

Miesto narodenia: Leningrad, ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Igor Sečin je výkonný riaditeľ spoločnosti Rosneft, ruskej štátnej ropnej spoločnosti, ktorá je jedným z najväčších svetových producentov surovej ropy. Je jedným z najdôvernejších a najbližších poradcov Vladimíra Putina a jeho osobným priateľom. S ruským prezidentom je v dennodennom kontakte. Je považovaný za jedného z najvplyvnejších príslušníkov ruskej politickej elity. Jeho prepojenie s Vladimírom Putinom je dlhé a hlboké. S prezidentom spolupracoval už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v petrohradskom úrade starostu a odvtedy mu preukazuje lojalitu. V roku 1999 sa Igor Sečin stal zástupcom vedúceho Putinovej administratívy, v roku 2008 podpredsedom vlády a v roku 2012 výkonným riaditeľom spoločnosti Rosneft. Je jedným z ruských oligarchov, ktorí pôsobia v partnerstve s ruským štátom.

28.2.2022

 

 

 

Patrí medzi tých ľudí z okruhu Putina, ktorí za svoju podriadenosť a lojalitu majú finančný prospech a získavajú významné pozície. Prezident ho poveril dôležitými a zložitými úlohami a odmenil vedúcim postavením v spoločnosti Rosneft a veľkým bohatstvom. Spoločnosť Rosneft Igora Sečina bola zapojená do financovania viníc patriacich k palácovému komplexu v blízkosti mesta Gelendžik, ktorý údajne osobne využíva prezident Putin.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a mal z nej prospech.

Okrem toho spoločnosť Rosneft Aero, dcérska spoločnosti Rosneft, v ktorej je Sečin výkonným riaditeľom, poskytuje letecké palivo na letisku Simferopol, ktoré zabezpečuje letecké spojenie medzi územím protiprávne anektovaného Krymu a Sevastopolom a Ruskom Podporuje tak začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Dátum narodenia: 20. 12. 1950

Miesto narodenia: Karaganda, Kazašská SSR (v súčasnosti Kazachstan)

Nikolaj Tokarev je výkonný riaditeľ spoločnosti Transneft, hlavnej ruskej ropnej a plynárenskej spoločnosti. Je dlhodobým známym a blízkym spoločníkom Vladimíra Putina. Spolu s Putinom slúžili v osemdesiatych rokoch minulého storočia v KGB. Nikolaj Tokarev je jeden z oligarchov ruského štátu, ktorý prevzal kontrolu nad veľkým objemom štátnych aktív začiatkom tohto storočia, keď prezident Putin konsolidoval moc, a ktorý pôsobil v úzkom partnerstve s ruským štátom. Tokarev je na čele spoločnosti Transneft, jednej z najvýznamnejších ruských spoločností pod kontrolou vlády, ktoré transportujú značný objem ruskej ropy prostredníctvom dobre rozvinutej ropovodnej siete.

Spoločnosť Transneft Nikolaja Tokareva je jeden z hlavných sponzorov palácového komplexu v blízkosti mesta Gelendžik, ktorý údajne osobne využíva prezident Putin. Má prospech zo svojej blízkosti k ruským orgánom. Blízki príbuzní a známi Tokareva sa obohatili vďaka zmluvám podpísaným so štátom vlastnenými podnikmi.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a mal z nej prospech.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(po rusky: Алишер Бурханович УСМАНОВ; po uzbecky: Alisher USMONOV)

Dátum narodenia: 9. 9. 1953

Miesto narodenia: Chust, Uzbecká SSR, Sovietsky zväz

Funkcia: ruský oligarcha

Ališer Usmanov je prokremeľský oligarcha s mimoriadne úzkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Označujú ho za jedného z najobľúbenejších oligarchov Vladimíra Putina. Je považovaný za jedného z ruských podnikateľov, ktorí boli poverení správou finančných tokov, ale ich pozícia závisí od dobrej vôle prezidenta. Usmanov údajne zastupoval prezidenta Putina a riešil jeho obchodné problémy. Podľa spisov siete FinCEN vyplatil 6 miliónov dolárov vplyvnému poradcovi Vladimíra Putina Valentinovi Jumaševovi. Dmitrij Medvedev, podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý prezident a predseda vlády Ruska, osobne používal luxusné rezidencie vo vlastníctve Ališera Usmanova.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

28.2.2022

 

 

 

Ališer Usmanov má podiely v spoločnostiach zaoberajúcich sa ťažbou železnej rudy a výrobou ocele a v mediálnych a internetových spoločnostiach. Jeho najväčším podnikateľským majetkom je oceliarenský gigant Metalloinvest. Keď Ališer Usmanov prevzal kontrolu nad činnosťou denníka Kommersant, došlo k obmedzeniu slobody pracovníkov redakcie a tieto noviny zaujali otvorene prokremeľský postoj. Denník Kommersant vo vlastníctve Ališera Usmanova uverejnil propagandistický protiukrajinský článok Dmitrija Medvedeva, v ktorom tento bývalý ruský prezident tvrdí, že viesť rozhovory so súčasnými ukrajinskými orgánmi, ktoré sú podľa jeho názoru pod priamou zahraničnou kontrolou, nemá zmysel.

Aktívne teda podporoval politiky ruskej vlády zamerané na destabilizáciu Ukrajiny.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Dátum narodenia: 16. 3. 1955

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Funkcia: oligarcha blízky Vladimírovi Putinovi; jeden z hlavných akcionárov skupiny Alfa Group

Pohlavie: muž

Piotr Aven je jedným z najbližších oligarchov Vladimíra Putina. Je významným akcionárom skupiny Alfa Group, ktorej súčasťou je aj Alfa Bank, jedna z významných ruských bánk. Je jedným z približne 50 zámožných ruských podnikateľov, ktorí sa s Vladimírom Putinom pravidelne schádzajú v Kremli. Nepôsobí nezávisle na prezidentových požiadavkách. S Vladimírom Putinom sa spriatelil už začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Keď pôsobil ako minister zahraničných hospodárskych vzťahov, pomáhal Vladimírovi Putinovi, vtedajšiemu námestníkovi primátora Petrohradu, v súvislosti s vyšetrovaním zo strany komisie, ktorú viedla Marina Salieová. Je tiež známe, že je mimoriadne blízkym osobným priateľom Igora Sečina, výkonného riaditeľa spoločnosti Rosneft a kľúčového Putinovho spojenca. Najstaršia dcéra Vladimíra Putina, Maria, viedla charitatívny projekt Alfa-Endo, ktorý financovala banka Alfa Bank.

Piotr Aven mal prospech zo svojho napojenia na vládu. Napísal Vladimírovi Putinovi list, v ktorom sa sťažoval na rozhodnutie Moskovského arbitrážneho súdu v právnom spore týkajúcom sa jedného z Avenových podnikov. Vladimír Putin nariadil generálnemu prokurátorovi Ruska, aby daný prípad prešetril. Vladimír Putin odmenil skupinu Alfa Group za jej lojalitu voči ruským orgánom tým, že jej poskytol politickú pomoc s jej plánmi v oblasti zahraničných investícií.

28.2.2022

 

 

 

Piotr Aven a jeho obchodný partner Michail Fridman sa podieľajú na úsilí Kremľa o zrušenie sankcií, ktoré Západ uvalil s cieľom bojovať proti ruskej agresívnej politike voči Ukrajine. V roku 2016 Vladimír Putin Piotra Avena varoval, že Spojené štáty americké pravdepodobne uvalia na Avena a/alebo Alfa-Bank ďalšie sankcie, a odporučil mu, aby podnikol kroky na svoju ochranu i na ochranu Alfa-Bank, čo Piotr Aven aj urobil. V roku 2018 Aven a Fridman navštívili Washington DC v rámci neoficiálnej misie s cieľom tlmočiť posolstvo ruskej vlády, pokiaľ ide o sankcie USA a odvetné sankcie zo strany Ruskej federácie.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a mal z nej prospech. Aktívne tiež podporoval konanie alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Dátum narodenia: 21. 4. 1964

Miesto narodenia: Ľvov, Ruská federácia

Pohlavie: muž

Michail Fridman je zakladateľom a jedným z hlavných akcionárov skupiny Alfa Group, ktorá zahŕňa hlavnú ruskú banku Alfa Bank. Podarilo sa mu vypestovať úzke väzby s administratívou Vladimíra Putina a hovorí sa o ňom ako o poprednom ruskom finančníkovi a sprostredkovateľovi aktivít vnútorného okruhu osôb okolo Vladimíra Putina. Prostredníctvom vládnych konexií sa mu podarilo získať štátne aktíva. Najstaršia dcéra Vladimíra Putina, Maria, viedla charitatívny projekt Alfa-Endo, ktorý financovala banka Alfa Bank. Vladimír Putin odmenil skupinu Alfa Group za jej lojalitu voči ruským orgánom tým, že jej poskytol politickú pomoc s jej plánmi v oblasti zahraničných investícií.

Michail Fridman a jeho obchodný partner Piotr Aven sa podieľajú na úsilí Kremľa o zrušenie sankcií, ktoré Západ uvalil s cieľom bojovať proti ruskej agresívnej politike voči Ukrajine. V roku 2018 Fridman a Aven navštívili Washington DC v rámci neoficiálnej misie s cieľom tlmočiť posolstvo ruskej vlády, pokiaľ ide o sankcie USA a odvetné sankcie zo strany Ruskej federácie.

28.2.2022

 

 

 

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny a mal z nej prospech. Aktívne tiež podporoval konanie alebo politiky, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Dátum narodenia: 28. 9. 1951

Miesto narodenia: Sachalinská oblasť

violončelista

Funkcia: podnikateľ, blízky priateľ Vladimíra Putina.

Sergej Roldugin je podnikateľ s úzkymi väzbami na Vladimíra Putina. Je súčasťou systému financovania Putinovej siete. Vlastní najmenej 5 offshorových subjektov a svoje aktíva má uložené v Banke Rusko (vzťahujú sa na ňu sankcie zo strany Únie), pričom je v Moskve je známy ako „Putinova peňaženka“. Podľa vyšetrovania vedeného organizáciou ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists – Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov) je Sergej Roldugin zodpovedný za to, že v rámci Putinovej skrytej finančnej siete previedol prostredníctvom bánk a offshorových spoločností prostriedky vo výške najmenej 2 miliárd USD. Bol zapojený aj do schémy prania peňazí označovanej ako „pračka špinavých peňazí Trojka“ a prostredníctvom tohto systému poprevádzal miliardy USD. Prostredníctvom spoločností v rámci schémy „pračka špinavých peňazí Trojka“ okrem toho dostal viac ako 69 miliónov USD.

Je teda zodpovedný za aktívnu materiálnu alebo finančnú podporu ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Dátum narodenia: 17. 10. 1967

Miesto narodenia: Moskva, Ruská federácia

Pohlavie: muž

Dmitrij Peskov je tlačový tajomník prezidenta Putina. Verejne obhajoval agresívnu politiku Ruska voči Ukrajine vrátane protiprávnej anexie Krymu a Sevastopola zo strany Ruskej federácie. V početných vyhláseniach zdôrazňoval, že Krym a Sevastopol sú neoddeliteľnou súčasťou Ruska a ich znovanadobudnutie zo strany Ukrajiny nie je možné. Kroky Ukrajiny zamerané na ukončenie ruskej okupácie krymského polostrova označil za územnú požiadavku voči Rusku. Vyjadril názor, že s ukrajinskými orgánmi nie je možné rokovať, pričom vyzdvihol, že ich ruská strana nepovažuje za partnerov. V rozpore so skutočnosťou uviedol, že na Donbase nie sú ruské vojská. Tiež tlmočil odkaz, že západné sankcie nemajú na Rusko žiaden skutočný vplyv. Pohrozil, že Rusko v reakcii na uvedené sankcie tiež vydá sankcie.

Je teda zodpovedný za aktívnu podporu činností alebo politík, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilita a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Dátum narodenia: 20.9.1968

Miesto narodenia: Saratov, Rusko

Funkcia: podpredseda vlády Ruska pre cestovný ruch, šport, kultúru a komunikácie

člen predstavenstva Ruských železníc

Pohlavie: muž

Dmitrij Černyšenko je vicepremiérom Ruska pre cestovný ruch, šport, kultúru a komunikácie a členom predstavenstva Ruských železníc, ktorého do tejto funkcie vymenovala vláda Ruskej federácie.

Rusko v októbri 2021 začalo bezprecedentnú koncentráciu vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. Ruské ozbrojené sily tam uskutočnili rozsiahle vojenské cvičenia. Viedlo to k eskalácii konfliktu a vytvoreniu destabilizačného tlaku na Ukrajinu. Vojenský personál a vojenské vybavenie ruských ozbrojených síl do oblastí blízko ukrajinských hraníc previezli ruské železnice, v ktorých je Černyšenko členom predstavenstva. Rusko 24. februára 2022 spustilo komplexnú vojenskú agresiu voči Ukrajine.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Dátum narodenia: 8. 12. 1962

Miesto narodenia: Kazaň, ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Funkcia: člen predstavenstva Ruských železníc.

minister výstavby a bývania Ruskej federácie

Pohlavie: muž

Irek Fajzullin je ministrom výstavby a bývania Ruska a členom predstavenstva Ruských železníc, ktorého do tejto funkcie vymenovala vláda Ruskej federácie.

Rusko v októbri 2021 začalo bezprecedentnú koncentráciu vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. Ruské ozbrojené sily tam uskutočnili rozsiahle vojenské cvičenia. Viedlo to k eskalácii konfliktu a vytvoreniu destabilizačného tlaku na Ukrajinu. Vojenský personál a vojenské vybavenie ruských ozbrojených síl do oblastí blízko ukrajinských hraníc previezli ruské železnice, v ktorých je Fajzullin členom predstavenstva.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 18. 1. 1954

Miesto narodenia: Taškent, Uzbekistan

Funkcia: člen predstavenstva Ruských železníc. minister dopravy Ruska od roku 2020, bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Aeroflot

Vitalij Saveliev je ministrom dopravy Ruskej federácie a členom predstavenstva Ruských železníc, ktorého do tejto funkcie vymenovala vláda Ruskej federácie. Je bývalým výkonným riaditeľom spoločnosti Aeroflot.

Rusko v októbri 2021 začalo bezprecedentnú koncentráciu vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. Ruské ozbrojené sily tam uskutočnili rozsiahle vojenské cvičenia. Viedlo to k eskalácii konfliktu a vytvoreniu destabilizačného tlaku na Ukrajinu. Vojenský personál a vojenské vybavenie ruských ozbrojených síl do oblastí blízko ukrajinských hraníc previezli ruské železnice, v ktorých je Saveliev členom predstavenstva.

28.2.2022

 

 

 

Spoločnosť Aeroflot pod vedením Savelieva okrem toho poskytovala pravidelnú osobnú leteckú prepravu medzi ruskými letiskami a medzinárodným letiskom v Simferopole, a preto podporovala konsolidáciu protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čo zase narušilo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Dátum narodenia: 20.12.1975

Miesto narodenia: Leningrad, ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Funkcia: tajomník generálnej rady strany Jednotné Rusko,

prvý podpredseda Federálnej rady.

Andrej Turčak je tajomníkom Generálnej rady strany Jednotné Rusko a prvým podpredsedom Rady federácie. Jeho politický úspech je spojený s jeho otcom Anatolijom Turčakom, ktorý trénoval džudo s Vladimírom Putinom a bratmi Rotenbergovcami. Podporoval pozitívny postoj k uznaniu separatistických takzvaných „ľudových republík“ Doneck a Luhansk.

Vyzýval ruské orgány, aby proruským separatistickým silám v regióne Donbasu dodával moderné zbrane. Verejne sa vyjadril, že donbaský konflikt s ukrajinskými orgánmi nie je možné vyriešiť mierovou cestou. Vyslovil nepodložené tvrdenia o plánovanej ukrajinskej vojenskej ofenzíve na Donbase. Viedol rokovania s Denisom Pušilinom, hlavou separatistickej takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. V Deň obrancov vlasti navštívil miesto mobilizácie separatistických ozbrojených síl v zóne frontovej línie na Donbase, aby osobne zablahoželal vojakom separatistickej takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Politicky obraňoval rozhodnutie Ruska uznať separatistické „republiky“ na Donbase. Uviedol, že Rusku sú západné sankcie ľahostajné.

28.2.2022

 

 

 

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Dátum narodenia: 4. 1. 1966

Miesto narodenia: Moskva, Rusko

Funkcia: herec a režisér, ktorý je moderátorom propagandistickej televíznej relácie o politických záležitostiach na kanáli NTV s názvom „Medzinárodná píla s Tigranom Keosajanom“

Tigran Keosajan je filmový režisér a novinár, ktorý rozširoval protiukrajinskú propagandu v ruských médiách. V jeho štátom financovanej televíznej show „Medzinárodná píla s Tigranom Keosajanom“ neustále vykresľoval Ukrajinu ako slabú a skorumpovanú krajinu, ktorá sa udržiava iba vďaka pomoci zo Západu. Navádzal k tomu, že ukrajinské orgány nie sú legitímne. Opakovane sa vyjadroval, že Krym patrí Rusku a že Donbas nie je súčasťou Ukrajiny. Keosajan za zúčastnil na fóre „Ruský Donbas“, ktoré zorganizovali orgány takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“ v Donecku s cieľom šíriť doktrínu „ruského Donbasu“. Verejne obvinil Ukrajinu z eskalácie konfliktu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

 

 

 

Televízna show „Medzinárodná píla s Tigranom Keosajanom“ dostávala bez komerčného opodstatnenia financie od ruských štátnych spoločností ako odmenu za propagandistické úsilie Keosajana a za jeho lojalitu voči Vladimírovi Putinovi. Keosajan režíroval propagandistický film „Krymský most. Postavený s láskou!“ oslavujúci krymský most, ktorý spája územie protiprávne anektovaného Krymského polostrova s Ruskom. Film bol údajne darom prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Prvý zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie Alexej Gromov pomohol zabezpečiť financovanie filmu zo štátneho rozpočtu, vďaka čomu získal Keosajan finančný zisk.

Mal teda finančný prospech z konania ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Dátum narodenia: 11. 12. 1984

Funkcia: spoluzakladateľka a šéfredaktorka portálu REGNUM;

Miesto narodenia: Volžsky, Rusko

Funkcia: novinárka štátnej televízie Rusko-1 (Rossija-1), ktorá moderuje politickú talk-show „60 minút“ (spolu so svojím manželom Jevgenijom Popovomom) – najobľúbenejšiu talk-show v Rusku)

Pohlavie: žena

Pani Oľga Skabejevová je novinárkou štátneho televízneho kanála Rusko-1 (Rossija-1). Spolu so svojím manželom Jevgenijom Popovom vedie najznámejšiu politickú talk-show v Rusku „60 minút“, v ktorej rozširovala protiukrajinskú propagandu a podporovala kladný postoj k anexii Krymu a činnosť separatistov na Donbase.

Vo svojej televíznej show neustále predpojato vykresľovala situáciu na Ukrajine a krajinu opisovala ako umelý štát, ktorý vojensky a finančne udržiava Západ, a teda je západným satelitom a nástrojom v rukách NATO. Rovnako degradovala úlohu Ukrajiny na „moderné anti-Rusko“. Okrem toho často pozývala takých hostí ako je napríklad Eduard Basurin, tlačový tajomník vojenského velenia takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“, a Denis Pušilin, hlava takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Vykázala hosťa, ktorý nesúhlasil s propagandistickým naratívom, ako je napríklad ideológia „ruského sveta“. Zdá sa, že pani Skabejevová si je vedomá svojej cynickej roly v ruskej propagandistickej mašinérii, a to spolu so svojím manželom.

Je preto zodpovedná za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Dátum narodenia: 27. 10. 1964

Miesto narodenia: Bilohirsk, Ukrajinská SSR

Funkcia: ruský oligarcha, predseda správnej rady medzinárodného letiska Šeremetievo

Alexander Ponomarenko je ruský oligarcha a predseda správnej rady medzinárodného letiska Šeremetievo. Ponomarenko má úzke väzby na ďalších oligarchov spojených s Vladimírom Putinom, ako aj so Sergejom Aksionovom, vedúcim predstaviteľom tzv. „Krymskej republiky“ na území protiprávne anektovaného Krymského polostrova. Bol zapojený do financovania palácového komplexu v blízkosti mesta Gelendžik, ktorý údajne osobne využíva prezident Putin.

Aktívne teda materiálne alebo finančne podporoval ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Dátum narodenia: 12. 4. 1963

Miesto narodenia: Kimovsk, Rusko

Funkcia: Spoluzakladateľ a šéfredaktor portálu REGNUM, ktorý sa špecializuje na post-sovietsku oblasť. Od roku 2005 do roku 2007 pracoval v prezidentskej kancelárii.

Pohlavie: muž

Modest Kolerov je spoluzakladateľ a šéfredaktor portálu REGNUM, ktorý využíval na šírenie agresívnych a zaujatých propagandistických naratívov zameraných proti Ukrajine a na podporu pozitívneho postoja voči anexii Krymu a činnostiam separatistov v Donbase. Ukrajinu často vykresľoval ako fašistickú alebo neonacistickú krajinu, bábku v rukách západu. Tvrdil, že Ukrajina bola umelo vytvorená Leninom a Stalinom. Podľa jeho publikácií Ukrajina vďačí za svoju nezávislosť Rusku, a preto nemá právo existovať ako zvrchovaný štát. Tvrdil tiež, že Rusko by malo skoncovať s existenciou Ukrajiny.

Zároveň navrhol, aby sa Ukrajina rozdelila medzi susediace štáty, a vyhrážal sa, že nezávislá Ukrajina by bola hrozbou pre Rusko. Aktívne sa zasadzoval za uznanie tzv. „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“, ako aj za ďalšie činy zo strany Ruska na podporu separatistov na východnej Ukrajine. Popieral dôkazy o ruskej vojenskej podpore separatistov a misiu OSBE na východnej Ukrajine označoval za zaujatú a podriadenú Kyjevu.

28.2.2022

 

 

 

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine a za brzdenie práce medzinárodných organizácií na Ukrajine.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Dátum narodenia: 7. 12. 1967

Miesto narodenia: Baku, Azerbajdžan

Funkcia: novinár, moderátor televíznej relácie „Vlastná pravda“ na kanále NTV a „Právo hlasu“ v TV Cent, je tiež šéfredaktorom rádia „Hovorí Moskva“, je tiež poslancom moskovského mestského zastupiteľstva.

Pohlavie: muž

Roman Babajan je novinár a poslanec moskovského mestského zastupiteľstva. Moderuje televízny program „Vlastná pravda“ na kanále NTV a „Právo hlasu“ v TV Cent. Je tiež šéfredaktorom rádia „Hovorí Moskva“. Šíril protiukrajinskú propagandu a podporoval pozitívny postoj k činnostiam separatistov v Donbase.

V rozhovore, ktorý poskytol portálu Ukraina.ru, jasne uviedol, že každý obyvateľ Donbasu by uprednostnil, keby sa tento región pripojil k Rusku, a spochybňoval právo Ukrajiny na vlastné územie. Okrem toho obvinil ukrajinské orgány z prenasledovania občanov v Donbase na základe národnosti a de facto z genocídy, pričom tvrdil, že Ukrajinci vraždili v Donbase deti a starších ľudí. Podporoval tiež ruský naratív o „fašistickom režime“ na Ukrajine. Na tento účel propagoval nejasnú nahrávku s vojakmi s insígniami námorníctva nacistického Nemecka, ktorých označoval za Ukrajincov.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

alias Zakhar PRILEPIN (v ruštine: Захар ПРИЛЕПИН),

alias Yevgeniy LAVLINSKIY (v ruštine: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Dátum narodenia: 7. 7. 1975

Miesto narodenia: Ilinka, Rusko

Funkcia: novinár, spisovateľ, spolupredseda strany Spravodlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu, aktivista.

Prilepin je ruský aktivista, novinár, spisovateľ a spolupredseda strany Spravodlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu. Verejne vyjadroval podporu ruským separatistom na Kryme a v Donbase. Posielal pomoc do Donecka a poskytoval poradenstvo separatistickým vodcom. Zúčastnil sa na konflikte v Donbase na strane separatistov, kde slúžil ako zástupca veliteľa separatistických práporov, a svoju účasť podrobne opisoval.

Okrem toho využíval svoju slávu a povesť známeho spisovateľa na šírenie protiukrajinskej propagandy a na podporu pozitívneho postoja k anexii Krymu a činnostiam separatistov v Donbase. Prilepin označoval ukrajinské orgány za skorumpované, vinil ich za eskaláciu konfliktu, nazýval Kyjev ruským mestom a jeho obsadenie označil za konečný ruský cieľ. Bol hlavnou postavou v ruskom propagandistickom dokumentárnom filme „Krym: cesta domov“, v ktorom sa oslavovala protiprávna anexia Krymu zo strany Ruska.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Dátum narodenia: 18. 7. 1975

Miesto narodenia: Podolsk, Rusko

Funkcia: aktivista, novinár, propagandista, moderátor talkshow „Anonym“ na ruskom štátom financovanom televíznom kanále RT

Anton Krasovkij je novinár, ktorý moderuje talkshow „Anonym“ vysielanú na ruskom štátom financovanom televíznom kanále RT. Šíril protiukrajinskú propagandu. Nazval Ukrajinu ruskou zemou a ponižoval Ukrajincov ako národ. Okrem toho sa Ukrajine vyhrážal ruskou inváziou, ak sa priblíži k pristúpeniu k NATO. Naznačil, že také konanie by viedlo k odcudzeniu ústavy Ukrajiny a k jej spáleniu na hlavnej triede Chreščatik. Okrem toho navrhol, aby sa Ukrajina pripojila k Rusku.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Dátum narodenia: 26. 5. 1962

Miesto narodenia: Novosibirsk, Rusko

Funkcia: televízny novinár a moderátor, moderuje televízny program „Program autora Arkadija Mamontova“ na televíznom kanáli Rusko-1 (Rossija-1) a je autorom dokumentárnych filmov.

Arkadij Mamontov je moderátor televízneho programu „Program autora Arkadija Mamontova“ a autor dokumentárnych filmov ruskej televízie. Šíril protiukrajinskú propagandu.

Režíroval propagandistický film na podporu protiprávnej anexie Krymu a mesta Sevastopol, v ktorom vykresľoval ukrajinské vládnutie pred nezákonnou anexiou ako chaotické a plné anarchie. Vo svojich filmoch Ukrajinu vykreslil ako centrum neonacizmu, fašizmu, nacionalizmu a protiruského sentimentu. Zveličoval rolu extrémistických pravicových organizácií na Ukrajine. Obvinil Ukrajinu z diskriminačných politík proti ruskej kultúre a ruskému jazyku na Ukrajine. Narušil dôveryhodnosť a legitímnosť ukrajinských orgánov tým, že tvrdil, že Euromajdan bol puč zinscenovaný zo zahraničia a že ukrajinská vláda je závislá od Spojených štátov amerických.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Dátum narodenia: 26. 7. 1971

Miesto narodenia: Sevastopol, Ukrajinská SSR (v súčasnosti Ukrajina)

Funkcia: viceadmirál, prvý zástupca hlavného veliteľa čiernomorskej flotily

Sergej Pinčuk je viceadmirál a prvý zástupca hlavného veliteľa čiernomorskej flotily, ktorá je podriadená južnému vojenskému okruhu ruských ozbrojených síl, a bol zapojený do vojenských opatrení proti Ukrajine.

Od polovice októbra 2021 sa začala bezprecedentná koncentrácia ruských vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. V tomto kontexte vyjadrili mnohí pozorovatelia a tvorcovia politík obavy v súvislosti s možnou novou ruskou inváziou na Ukrajinu alebo ďalšími agresívnymi krokmi. Sily čiernomorskej flotily sa zúčastnili rozsiahleho vojenského cvičenia pri ukrajinských hraniciach a v rámci nich.

V nadväznosti na rozhodnutie Vladimíra Putina uznať tzv. Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku vstúpili vojaci južného vojenského okruhu na územie týchto dvoch samozvaných republík. Keď Rusko 24. februára 2022 spustilo komplexnú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ruské jednotky čiernomorskej flotily operáciu vylodenia v Mariupole a v Odese.

Sergej Pinčuk je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Dátum narodenia: 17. 5. 1967

Miesto narodenia: Taškent, ZSSR (v súčasnosti Uzbekistan)

Funkcia: generálporučík, zástupca veliteľa južného vojenského okruhu.

Pohlavie: muž

Alexej Avdejev je zástupca veliteľa ruského južného vojenského okruhu, ktorý sa podieľa na vojenských akciách proti Ukrajine.

Ukrajina sa v poslednom čase stala hlavným cieľom južného vojenského okruhu. Z toho dôvodu bola vytvorená nová 8. armáda a prítomnosť južného vojenského okruhu na území protiprávne anektovaného Krymského polostrova sa rozšírila. Od polovice októbra 2021 sa začala bezprecedentná koncentrácia ruských vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. V tomto kontexte vyjadrili mnohí pozorovatelia a tvorcovia politík obavy v súvislosti s možnou novou ruskou inváziou na Ukrajinu alebo ďalšími agresívnymi krokmi. Jednotky južného vojenského okruhu uskutočnili vojenské cvičenia v oblastiach okolo Ukrajiny a presunuli svoje delostrelectvo a taktické skupiny na úrovni práporu na Krymský polostrov. V nadväznosti na rozhodnutie Vladimíra Putina uznať tzv. Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku vstúpili vojaci južného vojenského okruhu na územie týchto dvoch samozvaných republík. Južný vojenský okruh tiež dohliadal na vojenské cvičenia ozbrojených síl separatistických „republík“.

Alexej Avdejev je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Dátum narodenia: 21. 3. 1973

Miesto narodenia: Dagestan, Rusko

Funkcia: generálporučík, zástupca veliteľa južného vojenského okruhu.

Pohlavie: muž

Rustam Muradov je generálporučík a zástupca veliteľa južného vojenského okruhu, ktorý sa podieľa na vojenských akciách proti Ukrajine.

Ukrajina sa v poslednom čase stala hlavným cieľom južného vojenského okruhu. Z toho dôvodu bola vytvorená nová 8. armáda a prítomnosť južného vojenského okruhu na území protiprávne anektovaného Krymského polostrova sa rozšírila. Od polovice októbra 2021 sa začala bezprecedentná koncentrácia ruských vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. V tomto kontexte vyjadrili mnohí pozorovatelia a tvorcovia politík obavy v súvislosti s možnou novou ruskou inváziou na Ukrajinu alebo ďalšími agresívnymi krokmi. Jednotky južného vojenského okruhu uskutočnili vojenské cvičenia v oblastiach okolo Ukrajiny a presunuli svoje delostrelectvo a taktické skupiny na úrovni práporu na Krymský polostrov. Južný vojenský okruh tiež dohliadal na vojenské cvičenia ozbrojených síl separatistických „republík“. V nadväznosti na rozhodnutie Vladimíra Putina uznať tzv. Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku vstúpili vojaci južného vojenského okruhu na územie týchto dvoch samozvaných republík. Rusko 24. februára 2022 spustilo komplexnú vojenskú inváziu na Ukrajinu.

28.2.2022

 

 

 

Rustam MURADOV je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Dátum narodenia: 16. 5. 1969

Miesto narodenia: obec Troitskaja, Krymský okres, Krasnodarská oblasť, ZSSR

Funkcia: generálporučík, veliteľ 8. gardovej armády južného vojenského okruhu

Pohlavie: muž

Andrej Syčevoj je generálporučík a veliteľ 8. gardovej armády južného vojenského okruhu, ktorá sa podieľa na vojenských akciách proti Ukrajine.

Ukrajina sa v poslednom čase stala hlavným cieľom južného vojenského okruhu. Z toho dôvodu bola vytvorená nová 8. armáda a prítomnosť južného vojenského okruhu na území protiprávne anektovaného Krymského polostrova sa rozšírila. Od polovice októbra 2021 sa začala bezprecedentná koncentrácia ruských vojenských síl na ukrajinskej hranici alebo pri nej a v rámci ukrajinského okupovaného regiónu Krymu. V tomto kontexte vyjadrili mnohí pozorovatelia a tvorcovia politík obavy v súvislosti s možnou novou ruskou inváziou na Ukrajinu alebo ďalšími agresívnymi krokmi. Jednotky južného vojenského okruhu uskutočnili vojenské cvičenia v oblastiach okolo Ukrajiny a presunuli svoje delostrelectvo a taktické skupiny na úrovni práporu na Krymský polostrov. Južný vojenský okruh tiež dohliadal na vojenské cvičenia ozbrojených síl separatistických „republík“. V nadväznosti na rozhodnutie Vladimíra Putina uznať tzv. Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku vstúpili vojaci južného vojenského okruhu na územie týchto dvoch samozvaných republík. Rusko 24. februára 2022 spustilo komplexnú vojenskú inváziu na Ukrajinu.

28.2.2022

 

 

 

Andrej Syčevoj je preto zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Funkcia: vlastník súkromnej investičnej skupiny Volga Group

Dátum narodenia: 9. 11. 1952

Miesto narodenia: Leninakan, Sovietsky zväz (v súčasnosti: Gjumri, Arménsko)

Štátna príslušnosť: arménska, ruská, fínska

Pohlavie: muž

Genadij Timčenko je dlhodobým známym prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina a všeobecne sa označuje za jedného z jeho dôverníkov.

Má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi. Je zakladateľom a akcionárom Volga Group, investičnej skupiny s investičným portfóliom v kľúčových odvetviach ruského hospodárstva. Volga Group vo významnej miere prispieva na chod ruského hospodárstva a jeho rozvoj.

Je tiež akcionárom Banky Rusko, ktorá sa považuje za osobnú banku vysokopostavených úradníkov Ruskej federácie. Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole, čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej federácie.

Banka Rusko tiež má významný podiel v skupine National Media Group, ktorá zas kontroluje televízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

28.2.2022

 

 

 

Je preto zodpovedný za podporu činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Je tiež zodpovedný za poskytovanie finančnej a materiálnej podpory a má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi s rozhodovacou právomocou, ktorí sú zodpovední za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Funkcia: riaditeľ Severstal a Severgroup

Dátum narodenia: 26. 9. 1965

Miesto narodenia: Čerepovec, Rusko

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Blízki spolupracovníci: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexej Mordašov má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi. Je riaditeľom spoločnosti Severgroup. Táto spoločnosť je akcionárom Banky Rusko (v roku 2017 vlastnil približne 5,4 % akcií), ktorá sa považuje za osobnú banku vysokých úradníkov Ruskej federácie. Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole, čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej federácie.

Severgroup má tiež významný podiel v skupine National Media Group, ktorá zas kontroluje televízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

Severgroup je okrem toho vlastníkom spoločnosti JSC Power machines, ktorá je zodpovedná za predaj štyroch veterných turbín na okupovaný Krymský polostrov.

28.2.2022

 

 

 

Je preto zodpovedný za podporu činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Je tiež zodpovedný za poskytovanie finančnej a materiálnej podpory a má prospech zo svojich kontaktov s ruskými činiteľmi s rozhodovacou právomocou, ktorí sú zodpovední za anexiu Krymu a destabilizáciu Ukrajiny.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Funkcia: riaditeľ PJSC Promsvyazbank

Dátum narodenia: 7. 2. 1978

Miesto narodenia: Moskva, Rusko

Pohlavie: muž

Piotr Fradkov je riaditeľ PJSC Promsvyazbank a jediný výkonný predstaviteľ tejto banky. Promsvyazbank je banka vo vlastníctve ruského štátu, ktorá poskytuje finančnú podporu ruskému obrannému sektoru a ruskej armáde, ktorá je zodpovedná za rozsiahle nasadenie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou a za prítomnosť ruských jednotiek na Krymskom polostrove.

Promsvyazbank je pod priamym vplyvom prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina a poskytuje preto finančnú a materiálnu pomoc ruským činiteľom s rozhodovacou právomocou zodpovedným za destabilizáciu východu Ukrajiny a za protiprávnu anexiu Krymu.

Promsvyazbank je prevádzkovaná na Krymskom polostrove.

Ako riaditeľ Promsvyazbank je preto zodpovedný za podporu činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.2.2022“

2.   Subjekty

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Adresa: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Telefón:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Webové sídlo: https://sogaz.ru

E-mail: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Akciová spoločnosť Gas Industry Insurance Company SOGAZ poistila výstavbu železničnej infraštruktúry, ktorá spája most cez Kerčský prieliv a prístav v Tamane a zaistila výstavbu mosta cez Kerčský prieliv. Podporovala tak začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúšila územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

28.2.2022“