ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
25. februára 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/332 z 25. februára 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/332

z 25. februára 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo svoju zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akúkoľvek ďalšiu nepriateľskú, protiprávnu a rozvratnú činnosť Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska. Európska rada uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(5)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o uvedených zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Rada pripomenúc závery Európskej rady zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(6)

Vysoký predstaviteľ vydal 19. februára 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom vyjadril znepokojenie nad veľkým hromadením ruských ozbrojených síl na Ukrajine a v jej okolí, a naliehavo vyzval Rusko, aby sa zapojilo do zmysluplného dialógu a snažilo sa o diplomatické riešenie, prejavilo zdržanlivosť a zmiernilo napätie výrazným stiahnutím vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc. Únia uviedla, že akákoľvek ďalšia ruská vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(7)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ tých častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadil vyslanie ruských ozbrojených síl do týchto oblastí.

(8)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie odsúdil uvedené nezákonné konanie, ktoré ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je závažným porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na tieto najnovšie porušovania zo strany Ruska naliehavým prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(9)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 vyhlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Tento útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(10)

Vysoký predstaviteľ vydal 24. februára 2022 v mene Únie vyhlásenie, v ktorom čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú inváziu ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu a zapojenie Bieloruska do tejto agresie voči Ukrajine. Vysoký predstaviteľ uviedol, že reakcia Únie bude zahŕňať odvetvové aj individuálne reštriktívne opatrenia.

(11)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa mali doplniť členovia Národnej bezpečnostnej rady, ktorí podporili okamžité uznanie samozvanej Doneckej republiky a samozvanej Luhanskej republiky Ruskom. Okrem toho by tento zoznam mal zahŕňať osoby, ktoré uľahčili ruskú vojenskú agresiu z Bieloruska, ako aj tí poslanci Štátnej dumy, ktorí zatiaľ neboli zahrnutí na tento zoznam, ktorí ratifikovali rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

(12)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, rodená GOGOLEVA

(Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА / Сардаана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА)

Dátum narodenia: 2.7.1970

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна АЛИМОВА)

Dátum narodenia: 10.4.1953

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович АРАПОВ)

Dátum narodenia: 11.9.1999

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович АРШБА)

Dátum narodenia: 12.4.1955

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович БАБАКОВ)

Dátum narodenia: 8.2.1963

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич БЕРУЛАВА)

Dátum narodenia: 3.8.1950

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dátum narodenia: 11.8.1949

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна ВЛАСОВА)

Dátum narodenia: 2.11.1966

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна ВТОРЫГИНА)

Dátum narodenia: 17.8.1957

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович ВЯТКИН)

Dátum narodenia: 21.5.1974

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич ГОРДЕЕВ)

Dátum narodenia: 28.2.1955

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна ГОРЯЧЕВА)

Dátum narodenia: 16.5.1996

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич ДАВАНКОВ)

Dátum narodenia: 25.2.1984

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич ДАМДИНЦУРУНОВ)

Dátum narodenia: 21.9.1977

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович ДЁМИН)

Dátum narodenia: 23.9.1988

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна ДМИТРИЕВА)

Dátum narodenia: 3.4.1958

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич ЖУКОВ)

Dátum narodenia: 1.6.1956

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович ЗАТУЛИН)

Dátum narodenia: 7.9.1958

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович КАВИНОВ)

Dátum narodenia: 3.9.1969

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна КАЗАКОВА)

Dátum narodenia: 30.5.1968

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич КАРА-ООЛ)

Dátum narodenia: 18.7.1966

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна КАРМАЗИНА)

Dátum narodenia: 9.1.1951

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич КИРЬЯНОВ)

Dátum narodenia: 12.1.1977

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич КОВПАК)

Dátum narodenia: 23.10.1978

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович КОЧИЕВ)

Dátum narodenia: 16.3.1966

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович КРАСОВ)

Dátum narodenia: 27.1.1967

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович КРАШЕНИННИКОВ)

Dátum narodenia: 21.6.1964

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна КУЗНЕЦОВА)

Dátum narodenia: 3.1.1982

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович КУРБАНОВ)

Dátum narodenia: 3.1.1961

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич ЛЕОНОВ)

Dátum narodenia: 10.9.1970

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович МАКАРОВ)

Dátum narodenia: 22.7.1954

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич МАРЧЕНКО)

Dátum narodenia: 17.7.1972

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Dátum narodenia: 1.2.1970

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович МЕТЕЛЕВ)

Dátum narodenia: 11.8.1993

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович МОРОЗОВ)

Dátum narodenia: 5.11.1953

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич МОСКВИЧЕВ)

Dátum narodenia: 28.9.1957

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич НЕЧАЕВ)

Dátum narodenia: 30.8.1966

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна НИКОЛАЕВА)

Dátum narodenia: 21.11.1962

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович НОВИЧКОВ)

Dátum narodenia: 24.12.1974

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна ОРГЕЕВА)

Dátum narodenia: 21.9.1959

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович ПАХОМОВ)

Dátum narodenia: 6.8.1975

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич ПЕВЦОВ)

Dátum narodenia: 8.7.1963

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович ПЕТРОВ)

Dátum narodenia: 21.5.1958

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич ПИНСКИЙ)

Dátum narodenia: 6.2.1964

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович ПИСКАРЕВ)

Dátum narodenia: 8.11.1963

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович ПЛЯКИН)

Dátum narodenia: 19.9.1981

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич ПОЛЯКОВ)

Dátum narodenia: 31.1.1969

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна РАЗВОРОТНЕВА)

Dátum narodenia: 25.3.1968

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич РЕВЕНКО)

Dátum narodenia: 22.5.1972

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна САВИЦКАЯ)

Dátum narodenia: 8.8.1948

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович СКРИВАНОВ)

Dátum narodenia: 15.8.1971

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович СОЛОДОВНИКОВ)

Dátum narodenia: 9.4.1985

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич СТАНКЕВИЧ)

Dátum narodenia: 24.7.1976

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович СТРЕЛЮХИН)

Dátum narodenia: 4.7.1958

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич ТАРБАЕВ)

Dátum narodenia: 15.4.1982

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна ТИМОФЕЕВА)

Dátum narodenia: 19.8.1977

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич ТКАЧЁВ)

Dátum narodenia: 1.3.1957

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич ТОПИЛИН)

Dátum narodenia: 19.4.1967

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович ТРЕТЬЯК)

Dátum narodenia: 25.4.1952

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович ХАМИТОВ)

Dátum narodenia: 4.2.1975

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич ХИНШТЕЙН)

Dátum narodenia: 26.10.1974

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич ХОР)

Dátum narodenia: 8.4.1963

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич ХУБЕЗОВ)

Dátum narodenia: 20.12.1971

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна ЧЕМЕРИС)

Dátum narodenia: 11.6.1978

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич ЧЕПА)

Dátum narodenia: 22.11.1955

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович ШАЙХУТДИНОВ)

Dátum narodenia: 23.12.1963

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович ШИЛКИН)

Dátum narodenia: 20.10.1976

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович ШОЛОХОВ)

Dátum narodenia: 25.1.1962

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна ЯМПОЛЬСКАЯ)

Dátum narodenia: 20.6.1971

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна ЯРОВАЯ)

Dátum narodenia: 17.10.1966

Pohlavie: žena

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá ratifikovala rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(РУМЯНЦЕВ Никита Геннадьевич)

Dátum narodenia: 27.4.1988

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

643.

Mikhail KISELYOV

(КИСЕЛЁВ Михаил Сергеевич)

Dátum narodenia: 18.6.1986

Pohlavie: muž

Poslanec Štátnej dumy, ktorý ratifikoval rozhodnutia vlády o zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Doneckou ľudovou republikou a medzi Ruskou federáciou a Luhanskou ľudovou republikou.

25. 2. 2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ)

Dátum narodenia: 14.9.1965

Pohlavie: muž

Podpredseda Národnej bezpečnostnej rady. Ako člen Národnej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

25. 2. 2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович МИШУСТИН)

Dátum narodenia: 3.5.1966

Pohlavie: muž

Predseda vlády Ruskej federácie. Ako člen Národnej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

25. 2. 2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович КОЛОКОЛЬЦЕВ)

Dátum narodenia: 11.5.1961

Pohlavie: muž

Minister vnútra Ruskej federácie. Ako člen Národnej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

25. 2. 2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Dátum narodenia: 31.1.1953

Pohlavie: muž

Osobitný zástupca prezidenta Ruskej federácie pre otázky environmentálnych aktivít, ekológie a dopravy. Ako člen Národnej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

25. 2. 2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович ЩЁГОЛЕВ)

Dátum narodenia: 10.11.1965

Pohlavie: muž

Zástupca prezidenta Ruskej federácie v Centrálnej federálnej oblasti, celoštátny poradca Ruskej federácie. Ako člen Národnej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

25. 2. 2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Dátum narodenia: 1977

Funkcia: veliteľ Gomeľskej pohraničnej skupiny

Hodnosť: plukovník

Miesto narodenia: Charkov, Ukrajinská SSR (dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Vladislav Bruev je veliteľ bieloruskej Gomeľskej pohraničnej skupiny. V tejto funkcii je zodpovedný za dohľad nad bezpečnosťou na hraniciach Gomeľskej oblasti vrátane hranice medzi Bieloruskom a Ukrajinou a nad prechodom osôb a prepravou tovaru cez tieto hranice. Počas ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine z 24. februára 2022 prekročili ruské jednotky hranicu medzi Bieloruskom a Ukrajinou v Gomeľskej oblasti. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funkcia: náčelník samostatného útvaru pohraničnej stráže v meste Mozyr

Hodnosť: plukovník

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Oleg Ejbatov je náčelník samostatného útvaru pohraničnej stráže v bieloruskom meste Mozyr. V tejto funkcii je zodpovedný za dohľad nad bezpečnosťou na hraniciach v Mozyrskej oblasti vrátane hranice medzi Bieloruskom a Ukrajinou a nad prechodom osôb a prepravou tovaru cez tieto hranice. Počas ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine z 24. februára 2022 prekročili ruské jednotky hranicu medzi Bieloruskom a Ukrajinou v Mozyrskej oblasti. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funkcia: náčelník samostatného útvaru pohraničnej stráže v meste Pinsk

Hodnosť: plukovník

Dátum narodenia: 1979

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Dmitrij Vinnikov je náčelník samostatného útvaru pohraničnej stráže v bieloruskom meste Pinsk. V tejto funkcii je zodpovedný za dohľad nad bezpečnosťou na hraniciach v Pinskej oblasti vrátane hranice medzi Bieloruskom a Ukrajinou a nad prechodom osôb a prepravou tovaru cez tieto hranice. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Počas ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine z 24. februára 2022 prekročili ruské jednotky hranicu medzi Bieloruskom a Ukrajinou v Pinskej oblasti. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(ПАШКЕВИЧ Александр)

Funkcia: náčelník štábu vojenskej jednotky 65408/Luninetské letisko

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Aleksandr Paškevič je náčelník štábu bieloruskej jednotky 65408/Luninecké letisko. V tejto funkcii sa podieľal na posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na Lunineckom letisku, ktoré bolo súčasťou príprav na vojenskú agresiu z 24. februára 2022 a uľahčenie jej vykonávania. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей ЛУКЬЯНОВИЧ)

Funkcia: vojenský pilot, plukovník, zástupca veliteľa vzdušných síl a vzdušných obranných síl - náčelník bieloruského letectva, veliteľ vojenskej jednotky 06752/letisko Machulischi

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Plukovník Lukianovič Andrej je vojenský pilot, zástupca veliteľa bieloruských vzdušných síl a vzdušných obranných síl/náčelník bieloruského letectva a veliteľ vojenskej jednotky 06752/letisko Machulischi. V tejto funkcii sa podieľal na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(КРИВЕЦ Александр)

Funkcia: Veliteľ 116. základne červeného práporu letectva rýchleho nasadenia Radomskaja/letiska Lida

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Aleksandr Krivec je veliteľom leteckej základne 116. gardového leteckého útočného pluku Radomskaya Red Banner Base/letiska Lida. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu. V tejto funkcii sa podieľal na posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na letisku Lida pred ruskou vojenskou agresiou z 24. februára 2022. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий ПЫЖИК)

Funkcia: vojenský pilot, plukovník, veliteľ vojenskej jednotky 54804, veliteľ 61. bojovej leteckej základne/letiska Baranavičy

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Plukovník Jurij Pižik je vojenský pilot a veliteľ 61. bojovej leteckej základne/letiska Baranavičy. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. V tejto funkcii sa podieľal na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila ruská vojenská agresia z 24. februára 2022. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funkcia: náčelník štábu – prvý zástupca veliteľa západného operačného veliteľstva

Dátum narodenia: 11.7.1972

Miesto narodenia: dedina Kameňuki, Kamjanecký rajón, región/oblasť Brest, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Vladimir Nikolajevič Kuprjaňuk je náčelníkom štábu a prvým zástupcom veliteľa bieloruského západného operačného veliteľstva. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu. V tejto funkcii je zodpovedný za účasť vojsk pod jeho velením na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022 Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funkcia: veliteľ hlavného riaditeľstva bojového výcviku ozbrojených síl

Hodnosť: generálmajor

Dátum narodenia: 1.1.1968

Miesto narodenia: Gomeľská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Andrej Konstantinovič Nekraševič je veliteľom hlavného riaditeľstva bojového výcviku ozbrojených síl Bieloruskej republiky. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine z 24. februára 2022. V tejto funkcii je zodpovedný za dohľad nad spoločným bojovým výcvikom bieloruských ozbrojených síl a ozbrojených síl cudzích štátov. Verejne chválil spoločné vojenské cvičenia Bieloruska a Ruska, ktorými sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Dátum narodenia: 14.5.1969

Miesto narodenia: Velyka Pader, Slucký rajón, Minská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Viktor Vladimirovič Gulevič je náčelníkom generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a prvý námestník ministra obrany Bieloruskej republiky. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. V tejto funkcii podporoval spoločné bielorusko-ruské vojenské cvičenia, ktorými sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022, dohliadal na ne a verejne sa k nim vyjadroval. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр ГРИГОРЬЕВИЧ)

Funkcia: štátny tajomník bezpečnostnej rady

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Aleksandr Grigoryevič Volfovič je štátny tajomník bezpečnostnej rady Bieloruskej republiky a podľa miestnych vojenských zdrojov dohliadal na vojenské cvičenie „Spojenecké odhodlanie 2022“, ktorým sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

660.

Andrey ZHUK

Funkcia: námestník ministra obrany Bieloruska, generálmajor

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Andrej Žuk je námestník ministra obrany Bieloruskej republiky. V tejto funkcii sa podieľal na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia z 24. februára 2022. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funkcia: generálmajor, námestník ministra obrany pre vyzbrojovanie, náčelník vyzbrojovania

Dátum narodenia: 2.4.1968

Miesto narodenia: Kascjukovičy, Mahiľovská oblasť

Pohlavie: muž

Sergej Simonenko je generálmajorom, námestníkom ministra obrany pre vyzbrojovanie, náčelníkom vyzbrojovania Bieloruskej republiky. Je súčasťou bieloruskej armády, ktorá podporuje a uľahčuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine z 24. februára 2022, najmä organizáciou a účasťou na spoločných cvičeniach ozbrojených síl Bieloruska a Ruska v týždňoch predchádzajúcich ozbrojenej agresii. Ako generálmajor a námestník ministra obrany zodpovedný za vyzbrojovanie Bieloruskej republiky je preto Sergej Simonenko zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

662.

Andrei BURDYKO

Funkcia: generálmajor, námestník ministra obrany pre logistiku, náčelník logistiky

Miesto narodenia: Plieščanicy, Minská oblasť

Andrej Burdyko je generálmajorom, námestníkom ministra obrany pre logistiku, náčelníkom logistiky Bieloruskej republiky. Je súčasťou bieloruskej armády, ktorá podporuje a uľahčuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine z 24. februára 2022, najmä organizáciou a účasťou na spoločných cvičeniach ozbrojených síl Bieloruska a Ruska v týždňoch predchádzajúcich vojenskej agresii. Ako generálmajor a námestník ministra obrany zodpovedný za logistiku Bieloruskej republiky je preto Andrej Burdyko zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Pohlavie: muž

Nikolaj Rogaščuk je asistentom prezidenta Aliksandra Lukašenka a inšpektorom Gomeľskej oblasti. V tejto funkcii poskytoval podporu pre spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia, ktorými sa pripravila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funkcia: generálmajor, veliteľ síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl

Dátum narodenia: 3.9.1967

Miesto narodenia: Budapešť, Maďarsko

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Vadim Denisenko je generálmajorom, veliteľom síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl. V tejto funkcii sa podieľal na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funkcia: podplukovník, veliteľ jednotky 65408/Luninecké letisko

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Aleksandr Lozickij je podplukovníkom bieloruskej armády a veliteľom jednotky 65408/Luninecké letisko. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. V tejto funkcii sa podieľal na spoločných vojenských cvičeniach Ruska a Bieloruska, ktoré predchádzali posilňovaniu vojenskej prítomnosti na ukrajinskej hranici a ktorými sa pripravila ruská vojenská agresia voči Ukrajine z 24. februára 2022.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funkcia: generálmajor, veliteľ západného operačného veliteľstva

Dátum narodenia: 5.2.1971

Miesto narodenia: Mahiľov, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Igor Viktorovič Demidenko je generálmajorom, veliteľom západného operačného veliteľstva Bieloruskej republiky. Je príslušníkom bieloruskej armády, ktorá podporuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine z 24. februára 2022. V tejto funkcii je zodpovedný za účasť jednotiek pod jeho velením na spoločných vojenských cvičeniach Bieloruska a Ruska, ktorými sa pripravila a uľahčila ruská vojenská agresia voči Ukrajine. Podieľal sa na týchto cvičeniach a dohliadal na účasť jeho jednotiek.

Igor Viktorovič Demidenko je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Dátum narodenia: 1968

Miesto narodenia: Kozlovščina, Dzjatlavský rajón, Hrodnianska oblasť

Telefónne číslo: (+375162) 21-23-32

Pohlavie: muž

Jurij Vitoldovič Šulejko je predsedom výkonného výboru Brestskej oblasti. V tejto funkcii je zodpovedný za mobilizáciu a civilnú obranu, ako aj za interakciu s vojenskými organizáciami, a to aj v čase spoločných rusko-bieloruských vojenských cvičení, ktoré sa konali v blízkosti Brestu v rámci posilňovania ruskej vojenskej prítomnosti, ktoré predchádzalo vojenskej agresii voči Ukrajine z 24. februára 2022.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funkcia: predseda výkonného výboru Gomeľskej oblasti

Dátum narodenia: 23.7.1974

Miesto narodenia: dedina Burdeviči, Kareličský rajón, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Štátna príslušnosť: bieloruská

Pohlavie: muž

Ivan Ivanovič Krupko je predsedom výkonného výboru Gomeľskej oblasti. V tejto funkcii je zodpovedný za dohľad nad interakciami medzi miestnymi výkonnými a administratívnymi orgánmi tejto oblasti s vojenskými orgánmi, ako aj za vykonávanie opatrení týkajúcich sa obrany a štátnej bezpečnosti. Spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia, ktoré predchádzali ruskej vojenskej agresii na Ukrajine, sa uskutočnili v Gomeľskej oblasti.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Funkcia: prezident Ruskej federácie

Dátum narodenia: 7.10.1952

Miesto narodenia: Leningrad (v súčasnosti Petrohrad), bývalý ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Pohlavie: muž

Vladimír Putin je prezidentom Ruskej federácie.

Dňa 22. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ častí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadil nasadiť do týchto častí ruské ozbrojené sily.

Dňa 24. februára 2022 nariadil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útok na Ukrajinu. Tento útok je zjavným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Vladimír Putin je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Funkcia: minister zahraničných vecí Ruskej federácie

Dátum narodenia: 21.3.1950

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Pohlavie: muž

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie.

Ako člen Ruskej bezpečnostnej rady podporil okamžité uznanie oboch samozvaných republík Ruskom.

Je preto zodpovedný za činnosti, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť na Ukrajine, a aktívne tieto činnosti podporuje.

25. 2. 2022“

.