ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 042I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
23. februára 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/259 z 23. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/260 z 23. februára 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/261 z 23. februára 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

77

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/264 z 23. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

95

 

*

Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

98

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/266 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

109

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/267 z 23. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

114

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/259

z 23. februára 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 269/2014 (2) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny nadobúdajú účinnosť reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí 2014/145/SZBP.

(2)

Rada 23. februára 2022 prijala rozhodnutie 2022/265, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP a zavádza sa mechanizmus výnimiek pre určité hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz sprístupniť im finančné prostriedky a hospodárske zdroje.

(3)

Tieto zmeny patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a na ich vykonanie je teda potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (ES) č. 269/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 269/2014 sa mení takto:

Za článok 6a sa vkladá tento článok:

„Článok 6b

1.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré patria subjektom uvedeným v zozname pod poradovými číslami 53, 54 a 55 v prílohe I, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov týmto subjektom za podmienok, ktoré príslušné orgány považujú za vhodné, a po tom, ako určia, že takéto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na to, aby operácie, zmluvy alebo iné dohody vrátane vzťahov korešpondenčného bankovníctva uzavreté s týmito subjektmi pred z 24. augusta 2022 boli ukončené do z 23 februára 2022.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V 23. februára 2022

Za Radu

predseda/predsedníčka

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6).


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/260

z 23. februára 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo svoju zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akúkoľvek ďalšiu nepriateľskú, protiprávnu a rozvratnú činnosť Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Európska rada vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska a zároveň uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(5)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o uvedených zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Rada pripomenúc závery Európskej rady z decembra 2021 zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(6)

Vysoký predstaviteľ vydal 19. februára 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom vyjadril znepokojenie nad veľkým hromadením ruských ozbrojených síl na Ukrajine a v jej okolí, a naliehavo vyzval Rusko, aby sa zapojilo do zmysluplného dialógu a snažilo sa o diplomatické riešenie, prejavilo zdržanlivosť a zmiernilo napätie výrazným stiahnutím vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc. Únia uviedla, že akákoľvek ďalšia ruská vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(7)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní nezávislosti a zvrchovanosti samozvanej „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“ a nariadil nasadenie ruských ozbrojených síl na východe Ukrajiny.

(8)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie dôrazne odsúdil rozhodnutie prezidenta Ruskej federácie uznať tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky do týchto oblastí. Uvedené nezákonné konanie ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na tieto najnovšie porušovania zo strany Ruska naliehavým prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(9)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa malo doplniť 22 osôb a štyri subjekty.

(10)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby:

1.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Dátum narodenia: 21.5.1955

Miesto narodenia: Čadan, Tuvianska republika, Ruská federácia

Štátna príslušnosť: ruská

Funkcia: minister obrany Ruskej federácie

Pohlavie: muž

Sergej Šojgu je ministrom obrany Ruskej federácie. Verejne sa vyjadril, že Krym je a zostáva ruským. Ruské jednotky pod jeho velením a na základe jeho rozkazov vykonali vojenské cvičenia na protiprávne anektovanom Kryme a boli umiestnené na hranici. Je v konečnom dôsledku zodpovedný za každú vojenskú akciu proti Ukrajine.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Dátum narodenia: 17.2.1972

Miesto narodenia: Tallinn, Estónsko

Štátna príslušnosť: ruská

Funkcia: riaditeľ kancelárie prezidenta

Pohlavie: muž

Anton Vajno je riaditeľ kancelárie prezidenta. Zohráva aktívnu úlohu v rozhodovacom procese Kremľa tým, že sa zúčastňuje na zasadnutiach ruskej „Bezpečnostnej rady“ a ovplyvňuje vypracúvanie rozhodnutí prezidenta v oblasti obrany a národnej bezpečnosti Ruska. Anton Vajno sa tiež zúčastňuje na zasadnutiach týkajúcich sa sociálno-ekonomického rozvoja Krymu a Sevastopola.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Dátum narodenia: 9.8.1966

Miesto narodenia: Kazaň, Tatarská republika, Ruská federácia

Funkcia: podpredseda vlády Ruska pre výstavbu a regionálny rozvoj

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Marat Chusnullin je podpredsedom vlády Ruska pre výstavbu a regionálny rozvoj. V tejto funkcii je zodpovedný za ruskú vládnu politiku týkajúcu sa okupovaného Krymu vrátane zásobovania Krymu a Sevastopola vodou.

Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Dátum narodenia: 14.7.1978

Miesto narodenia: Nižnevartovsk, Ťumenská oblasť, Ruská federácia

Funkcia: podpredseda vlády Ruskej federácie – riaditeľ aparátu vlády Ruskej federácie; predseda dozornej rady banky VTB

Pohlavie: muž

Dmitrij Grigorenko je podpredseda vlády Ruskej federácie a riaditeľ aparátu vlády Ruskej federácie. Je tiež predsedom dozornej rady banky VTB, štátom vlastnenej banky, a je spojený s Maximom Rešetnikovom, členom dozornej rady banky VTB.

Grigorenko bol ako bývalý zástupca riaditeľa Federálneho daňového úradu Ruskej federácie zodpovedný za vytvorenie nových miestnych daňových právnych predpisov pre územie Krymu po jeho anexii v roku 2014.

Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

Je rovnako zodpovedný za poskytovanie finančnej a materiálnej podpory a má prospech z konania ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu východnej Ukrajiny.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Dátum narodenia: 11.7.1979

Miesto narodenia: Perm, Ruská federácia

Funkcia: minister hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie člen dozornej rady banky VTB

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Maxim Rešetnikov je minister hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie. Je tiež členom dozornej rady banky VTB, štátom vlastnenej banky, a je spojený s Dmitrijom Grigorenkom, členom dozornej rady banky VTB.

Ako minister hospodárskeho rozvoja je Maxim Rešetnikov zodpovedný za programy rozvoja infraštruktúry na Kryme a v Sevastopole, najmä v rámci federálneho cieľového programu „Sociálny a hospodársky rozvoj Krymskej republiky a Sevastopola do roku 2022“, ktorý bol predĺžený do roku 2025. Vydal verejné vyhlásenia, v ktorých načrtol plány a priority vlády Ruskej federácie týkajúce sa hospodárskeho rozvoja Krymu a Sevastopola.

Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

Je rovnako zodpovedný za poskytovanie finančnej a materiálnej podpory a má prospech z konania ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu východnej Ukrajiny.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Dátum narodenia: 2.4.1962

Miesto narodenia: Moskva, Rusko

Funkcia: hlavný veliteľ ruského námorníctva

Hodnosť: admirál

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Nikolaj Jevmenov je hlavný veliteľ ruského námorníctva. V tejto funkcii je zodpovedný za akúkoľvek námornú operáciu ruského námorníctva, a to aj na Ukrajine alebo smerom na ňu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Dátum narodenia: 17.6.1952

Miesto narodenia: Moskva, Rusko

Pohlavie: muž

Vladimir Kasatonov je zástupca hlavného veliteľa ruského námorníctva. V tejto funkcii je zodpovedný za námorné operácie na Ukrajine alebo smerom na ňu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Dátum narodenia: 6.3.1973

Miesto narodenia: osada Novošumnoje, Fedorovský okres, Kostanajská oblasť, Kazašská sovietska socialistická republika (teraz Kazachstan)

Funkcia: hlavný veliteľ čiernomorskej flotily

Hodnosť: admirál

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Igor Osipov je hlavný veliteľ čiernomorskej flotily. V tejto funkcii je zodpovedný za akúkoľvek námornú operáciu na Ukrajine alebo smerom na ňu cez Čierne more a za obmedzenie slobody plavby v Čiernom mori.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Dátum narodenia: 21.5.1955

Miesto narodenia: Saratov, Ruská federácia

Funkcia: hlavný veliteľ ruských pozemných síl

Hodnosť: armádny generál

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Armádny generál Oleg Saľukov je hlavným veliteľom ruských pozemných síl. V tejto funkcii je zodpovedný za ruské pozemné operácie na Ukrajine alebo smerom na ňu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

Dátum narodenia: 11.10.1966

Miesto narodenia: Novosibirsk, Rusko

Funkcia: armádny generál, veliteľ vzdušno-kozmických síl

Hodnosť: armádny generál

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Armádny generál Sergej Surovikin je hlavným veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl. V tejto funkcii je zodpovedný za letecké operácie na Ukrajine alebo na Ukrajinu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Dátum narodenia: 11.8.1962

Miesto narodenia: Almazovka, Vorošilovogradská oblasť, Ukrajina

Funkcia: veliteľ vzdušných síl a zástupca hlavného veliteľa vzdušných a kozmických síl

Vojenská hodnosť: generálporučík

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Generálporučík Sergej Vladimirovič Dronov je veliteľ vzdušných síl a zástupca hlavného veliteľa vzdušných a kozmických síl. V tejto funkcii je zodpovedný za letecké operácie na Ukrajine alebo na Ukrajinu.

Je preto zodpovedný za aktívnu podporu a vykonávanie činností a politík, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Osoby, s ktorými je spojená: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (syn); Lyubov Valentinovna Prigozhina (nevesta)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Violetta Prigožinová je matkou Jevgenija Prigožina a majiteľkou spoločnosti Concord Management and Consulting LLC, ktorá patrí do skupiny Concord, ktorú založil a do roku 2019 vlastnil jej syn. Vlastní iné spoločnosti s väzbami na svojho syna. Je spojená s Jevgenijom Prigožinom, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov Wagnerovej skupiny na Ukrajine a má prospech z rozsiahlych verejných zákaziek s ruským ministerstvom obrany po nezákonnej anexii Krymu Ruskom a okupácii východnej Ukrajiny separatistami podporovanými Ruskom.

Podporovala preto činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Osoby, s ktorými je spojená: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (manžel); Violetta Prigozhina (svokra)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Ľubov Valentinovna Prigožinová je manželkou Jevgenija Prigožina a majiteľkou spoločnosti Agat LLC, dcérskej spoločnosti Concord Management and Consulting LLC, ktorá patrí do skupiny Concord, ktorú založil a do roku 2019 vlastnil jej manžel. Je spojená s Jevgenijom Prigožinom, ktorý je zodpovedný za nasadenie žoldnierov Wagnerovej skupiny na Ukrajine, a má prospech z rozsiahlych verejných zákaziek s ruským ministerstvom obrany po nezákonnej anexii Krymu Ruskom a okupácii východnej Ukrajiny separatistami podporovanými Ruskom.

Podporovala preto činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Dátum narodenia: 19.11.1974

Funkcia: viceprezident a predseda správnej rady VTB Bank

Štátna príslušnosť: ruská

Osoby, s ktorými je spojený: Alexander Vasilyevich Bortnikov (otec); Tatiana Borisovna Bortnikova (matka)

Denis Bortnikov je syn – a teda je spojený s – Alexandrom Bortnikovom, riaditeľom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a stálym členom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktorý je zapojený do formovania politiky ruskej vlády ohrozujúcej územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Je viceprezidentom a predsedom správnej rady VTB Bank, kde z titulu svojej funkcie pracuje na legitimizovaní tieňového/nezákonného príjmu svojho otca. Preto tiež finančne podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Dátum narodenia: 21.9.1956

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Funkcia: prezident správnej rady VTB Bank

Osoby, ktoré sú s ním spojené: Tamara Mikhailovna Kostina (matka); Leonid Alekseevich Kostin (otec)

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Andrej Leonidovič Kostin je prezidentom-predsedom Vneshtorbank (VTB) – jednej z najvýznamnejších štátom vlastnených bánk v Rusku, a členom najvyššej rady politickej strany Jednotné Rusko.

Vo svojich verejných vyhláseniach podporil anexiu Krymu a nabádal ruských občanov k tráveniu dovolenky na Kryme. Je tiež spájaný s vinárskym podnikom a luxusným hotelom na Kryme a podľa mediálnych správ aj ich vlastníkom.

Preto podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny, a má prospech z anexie Krymu.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Dátum narodenia: 4.1.1967

Miesto narodenia: Bilibino, Ruská federácia

Pohlavie: muž

Igor Ivanovič Šuvalov je predsedom Štátnej rozvojovej spoločnosti VEB.RF a členom Rady Eurázijskej hospodárskej komisie. Predtým bol prvým podpredsedom vlády Ruska. V tejto funkcii sa vyjadril, že Rusko zmení rozpočtové pravidlá tak, aby odrážali ďalšie dva milióny obyvateľov po nezákonnej anexii Krymu Ruskou federáciou.

Preto podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Dátum narodenia: 6.4.1980

Miesto narodenia: Krasnodar, bývalý ZSSR(dnešná Ruská federácia)

Funkcia: šéfredaktorka televíznej spravodajskej siete v anglickom jazyku RT (Russia Today)

Osoby, s ktorými je spojená: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Margarita Simonianová je jednou z hlavných predstaviteliek vládnej propagandy. Je tiež šéfredaktorkou televíznej spravodajskej siete v anglickom jazyku RT (Russia Today). Z titulu svojej funkcie propagovala pozitívne vnímanie anexie Krymu a konania separatistov v Donbase.

Preto podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Dátum narodenia: 24.12.1975

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Funkcia: riaditeľka informačného a tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: žena

Maria Zacharovová je riaditeľkou informačného a tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie. Ako jedna z hlavných predstaviteliek vládnej propagandy propagovala nasadenie ruských síl na Ukrajine.

Preto podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Dátum narodenia: 20.10.1963

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Funkcia: propagandista a televízny/rozhlasový reportér

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Vladimir Solovjov je propagandistom a moderátorom kanála Rusko-1 a Rossia 24. Dostal medailu (rád Alexandra Nevského) za „vysokú profesionalitu a objektivitu pri oboznamovaní s udalosťami v Krymskej republike“.

Solovjov je známy svojim mimoriadne nepriateľským postojom voči Ukrajine a chválou ruskej vlády.

Je preto zodpovedný za podporu činností alebo politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Dátum narodenia: pravdepodobne 1989

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Konstantin Knyrik je proruský aktivista prevádzkujúci spravodajské webové sídlo spoločnosti MediaGroup News Front Ltd. zaregistrovanej na protiprávne anektovanom Kryme. Je vedúcim krymskej divízie strany Vlasť, prokremeľskej strany v Rusku.

Konstantin Knyrik dostal medailu „za navrátenie Krymu“.

Aktívne teda podporoval a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Dátum narodenia: 10.8.1954

Miesto narodenia: Peking, Čína

Štátna príslušnosť: ruská

Tel. č. a fax: 8 (495) 697-58-69

Adresa recepcie subjektu v Ruskej federácii: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Tel. č. a fax recepcie v regióne Ruskej federácie: (342) 253-66-01

Pohlavie: muž

Alexej Konstantinovič Puškov je senátorom z Permského kraja, členom vládnucej politickej strany Jednotné Rusko a predsedom Komisie pre informačnú politiku. Vydal viacero vyhlásení na podporu anexie Krymu a prezentoval to ako „hotovú vec“.

Je preto zodpovedný za podporu činností a politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Dátum narodenia: 20.6.1969

Miesto narodenia: Moskva, bývalý ZSSR (dnešná Ruská federácia)

Funkcia: ruský novinár, producent, moderátor a politik; podpredseda Štátnej dumy od roku 2016 a podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy od 28. januára 2020

Štátna príslušnosť: ruská

Pohlavie: muž

Piotr Tolstoj je členom Štátnej dumy a vedúcim ruskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE). Je tiež televíznym moderátorom relácie „Vremia Pokažet“. Ústredný predstaviteľ vládnej propagandy často zastáva pozície za anexiu Krymu.

Je preto zodpovedný za podporu činností alebo politík, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

23.2.2022“

2.   Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Dátum vytvorenia: 2013

Adresa: Petrohrad, Rusko

Osoby, s ktorými je spojená: Yevgeny Prigozhin

Internetová výskumná agentúra je ruská spoločnosť, ktorá vykonáva operácie ovplyvňovania online v mene Ruska. Jej konečným cieľom je manipulovať verejnú mienku.

Spoločnosť vedie dezinformačné kampane zamerané proti Ukrajine tým, že ovplyvňuje voľby alebo vnímanie anexie Krymu či konfliktu v Donbase. Z tohto dôvodu je internetová výskumná agentúra zodpovedná za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Spoločnosť financuje Jevgenij Prigožin, a preto je prepojená s osobou uvedenou na zozname.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Založená 27.6.1990

Adresa: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Webové sídlo: abr.ru

Osoby, s ktorými je spojená: Dmitri LEBEDEV (predseda); Yuriy KOVALCHUK (najväčší akcionár)

Banka Rossiya je osobnou bankou vysokých úradníkov Ruskej federácie. V tomto postavení podporuje banka Rossiya činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu a destabilizáciu východnej Ukrajiny a profituje z toho.

Banka Rossiya má významný podiel v skupine National Media Group, ktorá zas kontroluje televízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny. Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rossiya otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole. Banka Rossiya tiež poskytla úver federálnemu štátnemu unitárnemu podniku „Krymská železnica“ a podporuje výstavbu železničnej trate cez Krymský most. Banka Rossiya teda finančne podporuje činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny.

Je spojená s Jurijom Valentinovičom Kovalčukom, ktorý je jej najväčší akcionár.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Založená v roku 1995

Adresa: Moskva;

webové sídlo: psbank.ru

Osoby, s ktorými je spojená: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK je ruská štátna banka, ktorá poskytuje finančnú podporu ruskému obrannému sektoru a ruskej armáde, ktorá je zodpovedná za rozsiahle nasadenie ruských vojenských jednotiek pozdĺž hranice s Ukrajinou a za prítomnosť ruských vojenských jednotiek na Kryme.

PROMSVYAZBANK je priamo poverená prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, a teda poskytuje finančnú a materiálnu podporu ruským činiteľom s rozhodovacou právomocou zodpovedným za destabilizáciu východnej Ukrajiny a protiprávnu anexiu Krymu.

PROMSVYAZBANK pôsobí na Kryme.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Založená v roku 1922 ako banka a v roku 2007 ako rozvojový inštitút

Adresa: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Webové sídlo: veb.ru

Osoby, s ktorými je spojená: Igor Shuvalov, predseda

VEB.RF je významná finančná rozvojová inštitúcia, pričom jej predsedu vymenúva priamo prezident Ruskej federácie Vladimír Putin, od ktorého zároveň prijíma priame pokyny. VEB.RF predstavuje pre ruskú vládu dôležitý zdroj príjmov a spravuje jej štátne dôchodkové fondy.

VEB.RF zohráva aktívnu úlohu pri diverzifikácii obranného sektora Ruskej federácie a realizuje projekty so spoločnosťami obranného priemyslu vrátane spoločnosti Rostec, ktoré poskytujú podporu činnostiam narúšajúcim a ohrozujúcim územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

VEB.RF poskytla úvery malým a stredným podnikom na Kryme, ktorý považuje za „prioritný región“, a má partnerstvá s ministerstvom pre krymské záležitosti, ktoré je zodpovedné za integráciu anektovanej „Krymskej autonómnej republiky“ do Ruskej federácie.

VEB.RF v tomto postavení aktívne, materiálne alebo finančne, podporuje ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu východu Ukrajiny alebo z nich má prospech.

23.2.2022“


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/261

z 23. februára 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo svoju zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akúkoľvek ďalšiu nepriateľskú, protiprávnu a rozvratnú činnosť Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Európska rada vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska a zároveň uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(5)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o uvedených zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Rada pripomenúc závery Európskej rady z decembra 2021 zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(6)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadení nasadiť ruské ozbrojené sily do týchto častí.

(7)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie dôrazne odsúdil toto nezákonné konanie, ktoré ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na tieto najnovšie porušovania zo strany Ruska naliehavým prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(8)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že 336 členov Štátnej dumy by sa malo doplniť na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, pretože hlasovali za uznesenie, ktorým požiadali prezidenta Vladimíra Putina, aby uznal separatistické časti východnej Ukrajiny za nezávislé štáty.

(9)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Dátum narodenia: 26.6.1944

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Dátum narodenia: 22.3.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Dátum narodenia: 10.8.1948

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Dátum narodenia: 12.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Dátum narodenia: 30.10.1948

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Dátum narodenia: 1.9.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Dátum narodenia: 12.5.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Dátum narodenia: 1.1.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Dátum narodenia: 26.9.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Dátum narodenia: 12.2.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Dátum narodenia: 18.1.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Dátum narodenia: 28.12.1968

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Dátum narodenia: 19.11.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Dátum narodenia: 1.6.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Dátum narodenia: 7.1.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Dátum narodenia: 11.3.1949

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Dátum narodenia: 31.1.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Dátum narodenia: 8.8.1978

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Dátum narodenia: 2.11.1953

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Dátum narodenia: 31.12.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Dátum narodenia: 21.3.1982

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Dátum narodenia: 2.9.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Dátum narodenia: 8.12.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Dátum narodenia: 22.7.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Dátum narodenia: 27.1.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Dátum narodenia: 17.1.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Dátum narodenia: 7.5.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Dátum narodenia: 25.2.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Dátum narodenia: 24.12.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Dátum narodenia: 10.11.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Dátum narodenia: 4.7.1951

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Dátum narodenia: 5.1.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Dátum narodenia: 28.3.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Dátum narodenia: 28.2.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Dátum narodenia: 23.2.1950

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Dátum narodenia: 6.3.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Dátum narodenia: 26.12.1955

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Dátum narodenia: 26.11.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Dátum narodenia: 8.5.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Dátum narodenia: 5.10.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Dátum narodenia: 22.9.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Dátum narodenia: 9.2.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Dátum narodenia: 22.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Dátum narodenia: 9.10.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Dátum narodenia: 12.10.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Dátum narodenia: 13.5.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Dátum narodenia: 4.9.1983

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Dátum narodenia: 10.2.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Dátum narodenia: 20.9.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Dátum narodenia: 5.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Dátum narodenia: 20.3.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Dátum narodenia: 19.2.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Dátum narodenia: 27.6.1995

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Dátum narodenia: 25.6.1991

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Dátum narodenia: 19.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Dátum narodenia: 22.5.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Dátum narodenia: 5.9.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Dátum narodenia: 4.9.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Dátum narodenia: 28.4.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Dátum narodenia: 4.10.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Dátum narodenia: 1.10.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Dátum narodenia: 14.2.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Dátum narodenia: 8.11.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Dátum narodenia: 10.6.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Dátum narodenia: 26.3.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Dátum narodenia: 17.4.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Dátum narodenia: 30.3.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Dátum narodenia: 30.6.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Dátum narodenia: 9.5.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Dátum narodenia: 23.3.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Dátum narodenia: 1.1.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Dátum narodenia: 30.6.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Dátum narodenia: 24.9.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Dátum narodenia: 6.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Dátum narodenia: 2.10.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Dátum narodenia: 23.7.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Dátum narodenia: 7.4.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Dátum narodenia: 29.5.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Dátum narodenia: 4.9.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Dátum narodenia: 18.3.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Dátum narodenia: 8.5.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Dátum narodenia: 3.8.1946

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Dátum narodenia: 28.11.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Dátum narodenia: 8.3.1986

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Dátum narodenia: 9.12.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Dátum narodenia: 12.11.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Dátum narodenia: 20.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Dátum narodenia: 5.3.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Dátum narodenia: 14.12.1988

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Dátum narodenia: 26.6.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Dátum narodenia: 23.8.1943

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Dátum narodenia: 3.7.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Dátum narodenia: 7.5.1985

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Dátum narodenia: 4.4.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Dátum narodenia: 12.5.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Dátum narodenia: 16.3.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Dátum narodenia: 6.6.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Dátum narodenia: 17.2.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Dátum narodenia: 20.12.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Dátum narodenia: 12.5.1970

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Dátum narodenia: 21.8.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Dátum narodenia: 24.5.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Dátum narodenia: 16.3.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Dátum narodenia: 27.8.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

Dátum narodenia: 30.1.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

Dátum narodenia: 28.7.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

Dátum narodenia: 13.1.1969

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

Dátum narodenia: 6.1.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

Dátum narodenia: 10.12.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

Dátum narodenia: 11.8.1977

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

Dátum narodenia: 24.5.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

Dátum narodenia: 2.11.1959

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

Dátum narodenia: 26.4.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

Dátum narodenia: 20.4.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

Dátum narodenia: 31.7.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

Dátum narodenia: 11.5.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

Dátum narodenia: 17.2.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

Dátum narodenia: 3.7.1976

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

Dátum narodenia: 3.1.1952

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

Dátum narodenia: 18.10.1969

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

Dátum narodenia: 1.3.1984

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

Dátum narodenia: 1.5.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

Dátum narodenia: 20.11.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

Dátum narodenia: 20.12.1979

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

Dátum narodenia: 14.5.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

Dátum narodenia: 25.8.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

Dátum narodenia: 11.1.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

Dátum narodenia: 21.11.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

Dátum narodenia: 20.7.1979

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

Dátum narodenia: 4.5.1985

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

Dátum narodenia: 12.12.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

Dátum narodenia: 3.1.1989

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

Dátum narodenia: 1.5.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

Dátum narodenia: 17.12.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

Dátum narodenia: 9.9.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

Dátum narodenia: 20.6.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

Dátum narodenia: 30.1.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

Dátum narodenia: 17.5.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

Dátum narodenia: 21.11.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

Dátum narodenia: 19.6.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

Dátum narodenia: 26.7.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

Dátum narodenia: 19.7.1949

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

Dátum narodenia: 17.9.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

Dátum narodenia: 2.8.1954

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

Dátum narodenia: 22.2.1988

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

Dátum narodenia: 21.10.1988

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

Dátum narodenia: 5.11.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

Dátum narodenia: 13.3.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

Dátum narodenia: 20.9.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

Dátum narodenia: 14.9.1979

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

Dátum narodenia: 25.10.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

Dátum narodenia: 25.5.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

Dátum narodenia: 28.6.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

Dátum narodenia: 29.3.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

Dátum narodenia: 16.8.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

Dátum narodenia: 19.8.1973

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

Dátum narodenia: 29.11.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

Dátum narodenia: 23.2.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

Dátum narodenia: 14.5.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

Dátum narodenia: 5.9.1990

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

Dátum narodenia: 16.12.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

Dátum narodenia: 28.2.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

Dátum narodenia: 10.12.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

Dátum narodenia: 18.8. 1974

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

Dátum narodenia: 13.12.1960

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

Dátum narodenia: 3.3.1985

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

Dátum narodenia: 13.8.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

Dátum narodenia: 31.1.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

Dátum narodenia: 25.1.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

Dátum narodenia: 30.6.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

Dátum narodenia: 1.8.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

Dátum narodenia: 9.7.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

Dátum narodenia: 1.1.1964

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

Dátum narodenia: 12.8.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

Dátum narodenia: 16.6.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

Dátum narodenia: 16.8.1964

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

Dátum narodenia: 7.12.1970

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Dátum narodenia: 9.7.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

Dátum narodenia: 18.8.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

Dátum narodenia: 4.4.1990

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

Dátum narodenia: 9.9.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

Dátum narodenia: 10.6.1968

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

Dátum narodenia: 17.8.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

Dátum narodenia: 25.7.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

Dátum narodenia: 8.5.1945

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

Dátum narodenia: 24.1.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

Dátum narodenia: 25.11.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

Dátum narodenia: 24.3.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

Dátum narodenia: 20.3.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

Dátum narodenia: 26.5.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

Dátum narodenia: 18.8.1981

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

Dátum narodenia: 10.11.1988

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

Dátum narodenia: 8.5.1975

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

Dátum narodenia: 7.4.1950

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

Dátum narodenia: 14.9.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

Dátum narodenia: 21.8.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

Dátum narodenia: 13.2.1978

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

Dátum narodenia: 9.1.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

Dátum narodenia: 26.9.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

Dátum narodenia: 25.11.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

Dátum narodenia: 8.6.1981

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

Dátum narodenia: 24.7.1985

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

Dátum narodenia: 28.12.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

Dátum narodenia: 8.6.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

Dátum narodenia: 13.2.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

Dátum narodenia: 31.7.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

Dátum narodenia: 29.8.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

Dátum narodenia: 26.12.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

Dátum narodenia: 5.8.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

Dátum narodenia: 12.2.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

Dátum narodenia: 26.9.1961

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

Dátum narodenia: 29.4.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

Dátum narodenia: 10.8.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

Dátum narodenia: 3.9.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

Dátum narodenia: 19.7.1979

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

Dátum narodenia: 16.2.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

Dátum narodenia: 26.5.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

Dátum narodenia: 21.10.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

Dátum narodenia: 13.1.1984

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

Dátum narodenia: 22.12.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

Dátum narodenia: 13.1.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

Dátum narodenia: 16.10.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

Dátum narodenia: 13.8.1954

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

Dátum narodenia: 27.9.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

Dátum narodenia: 11.5.1954

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

Dátum narodenia: 10.8.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

Dátum narodenia: 8.3.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

Dátum narodenia: 18.8.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

Dátum narodenia: 10.6.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

Dátum narodenia: 10.3.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

Dátum narodenia: 1.3.1990

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

Dátum narodenia: 1.11.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

Dátum narodenia: 22.4.1970

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

Dátum narodenia: 7.8.1970

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

Dátum narodenia: 10.2.1948

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

Dátum narodenia: 4.4.1940

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

Dátum narodenia: 31.3.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

Dátum narodenia: 20.2.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

Dátum narodenia: 5.6.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

Dátum narodenia: 10.2.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

Dátum narodenia: 24.11.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

Dátum narodenia: 23.5.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

Dátum narodenia: 22.7.1972

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

Dátum narodenia: 1.5.1953

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

Dátum narodenia: 15.10.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

Dátum narodenia: 11.12.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

Dátum narodenia: 20.5.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

Dátum narodenia: 9.10.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

Dátum narodenia: 1.10.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

Dátum narodenia: 5.12.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

Dátum narodenia: 3.5.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

Dátum narodenia: 4.4.1949

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

Dátum narodenia: 2.1.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

Dátum narodenia: 30.9.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

Dátum narodenia: 4.1.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

Dátum narodenia: 23.5.1951

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

Dátum narodenia: 9.11.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

Dátum narodenia: 6.12.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

Dátum narodenia: 4.10.1951

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

Dátum narodenia: 4.5.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

Dátum narodenia: 9.7.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

Dátum narodenia: 31.3.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

Dátum narodenia: 18.11.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

Dátum narodenia: 26.2.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

Dátum narodenia: 22.2.1968

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

Dátum narodenia: 5.5.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

Dátum narodenia: 26.2.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

Dátum narodenia: 11.9.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

Dátum narodenia: 22.3.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

Dátum narodenia: 13.3.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

505

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

Dátum narodenia: 15.9.1978

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

Dátum narodenia: 9.8.1980

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

Dátum narodenia: 11.3.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

Dátum narodenia: 17.4.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

Dátum narodenia: 10.6.1986

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

Dátum narodenia: 29.5.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

Dátum narodenia: 5.8.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

Dátum narodenia: 15.1.1960

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

Dátum narodenia: 1.5.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

Dátum narodenia: 20.8.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

Dátum narodenia: 27.2.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

Dátum narodenia: 12.12.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

Dátum narodenia: 27.2.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

Dátum narodenia: 2.7.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

Dátum narodenia: 25.4.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

Dátum narodenia: 22.2.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

Dátum narodenia: 8.1.1974

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

Dátum narodenia: 9.1.1979

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

Dátum narodenia: 11.12.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

Dátum narodenia: 2.3.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

Dátum narodenia: 16.7.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

Dátum narodenia: 6.8.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

Dátum narodenia: 17.2.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

Dátum narodenia: 7.5.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

Dátum narodenia: 30.9.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

Dátum narodenia: 15.11.1946

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

Dátum narodenia: 24.12.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

Dátum narodenia: 30.6.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

Dátum narodenia: 27.8.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

Dátum narodenia: 23.1.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

Dátum narodenia: 6.9.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

Dátum narodenia: 22.12.1953

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

Dátum narodenia: 22.8.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

Dátum narodenia: 2.4.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

Dátum narodenia: 5.6.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

Dátum narodenia: 14.9.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

Dátum narodenia: 19.3.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина),

Dátum narodenia: 1.11.1989

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

Dátum narodenia: 26.10.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

Dátum narodenia: 29.8.1969

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

Dátum narodenia: 13.6.1981

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

Dátum narodenia: 5.1.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

Dátum narodenia: 8.3.1986

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

Dátum narodenia: 4.5.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

Dátum narodenia: 17.8.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

Dátum narodenia: 19.4.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров),

Dátum narodenia: 10.4.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин),

Dátum narodenia: 27.2.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

Dátum narodenia: 14.6.1947

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко),

Dátum narodenia: 4.1.1966

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

Dátum narodenia: 27.6.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

Dátum narodenia: 30.11.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

Dátum narodenia: 4.10.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

Dátum narodenia: 11.3.1981

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

Dátum narodenia: 16.5.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

560

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

Dátum narodenia: 11.9.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

Dátum narodenia: 5.8.1986

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

Dátum narodenia: 8.9.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

Dátum narodenia: 17.5.1954

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

Dátum narodenia: 21.2.1936

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

Dátum narodenia: 29.10.1989

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

Dátum narodenia: 12.9.1949

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

Dátum narodenia: 9.8.1971

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

Dátum narodenia: 3.11.1984

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

Dátum narodenia: 11.9.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

Dátum narodenia: 12.2.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

Dátum narodenia: 8.12.1977

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/77


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263

of 23 February 2022

concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (1),

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 23 February 2022, in response to the signing by the President of the Russian Federation of a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and ordering Russian armed forces into those areas, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/266.

(2)

Decision (CFSP) 2022/266 imposes restrictions on goods originating in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and on the provision, directly or indirectly, of financing or financial assistance, as well as insurance and reinsurance, related to the import of such goods, with the exception of goods having been granted a certificate of origin by the Government of Ukraine.

(3)

In addition, Decision (CFSP) 2022/266 restricts trade in goods and technology for use in certain sectors in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and prohibits services in the sectors of transport, telecommunications, energy or the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources, as well as services related to tourism activities in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine.

(4)

In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

(5)

Member States and the Commission should inform each other of the measures taken pursuant to this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation.

(6)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and make sure that they are implemented. Such penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(7)

These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.

(8)

In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day following that of its publication,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(a)

‘brokering services’ means:

(i)

the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country; or

(ii)

the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;

(b)

‘claim’ means any claim, whether or not asserted by legal proceedings, made before or after 24 February 2022, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:

(i)

a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;

(ii)

a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;

(iii)

a claim for compensation in respect of a contract or transaction;

(iv)

a counterclaim;

(v)

a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;

(c)

‘contract or transaction’ means any transaction of whatever form, whatever the applicable law, and whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose ‘contract’ includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;

(d)

‘specified territories’ means the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;

(e)

‘entity in the specified territories’ means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in the specified territories, its subsidiaries or affiliates under its control in the specified territories, as well as branches and other entities operating in the specified territories;

(f)

‘goods originating in the specified territories’ means goods which are wholly obtained in the specified territories or which have undergone their last substantial transformation there, in accordance, mutatis mutandis, with Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (2);

(g)

‘investment services’ means the following services and activities:

(i)

reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments,

(ii)

execution of orders on behalf of clients,

(iii)

dealing on own account,

(iv)

portfolio management,

(v)

investment advice,

(vi)

underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis,

(vii)

placing of financial instruments without a firm commitment basis,

(h)

‘technical assistance’ means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; technical assistance includes verbal forms of assistance;

(i)

‘territory of the Union’ means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;

(j)

‘competent authorities’ means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I.

Article 2

1.   It shall be prohibited:

(a)

to import into the European Union goods originating in the specified territories;

(b)

to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance as well as insurance and reinsurance related to the import of the goods referred to in point (a).

2.   The prohibitions in paragraph 1 shall not apply in respect of:

(a)

the execution until 24 May 2022 of trade contracts concluded before 23 February 2022, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the contract has notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established;

(b)

goods originating in the specified territories which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement.

Article 3

1.   It shall be prohibited to:

(a)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership of, real estate located in the specified territories;

(b)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership or control of, entities in the specified territories, including the acquisition in full of such an entity or the acquisition of shares therein, and other securities of a participating nature of such an entity;

(c)

grant or be part of any arrangement to grant any loan or credit or otherwise provide financing, including equity capital, to an entity in the specified territories, or for the documented purpose of financing such an entity;

(d)

create any joint venture in the specified territories or with an entity in the specified territories;

(e)

provide investment services directly related to the activities referred to in points (a) to (d).

2.   The prohibitions and restrictions set out in this Article shall not apply to the conduct of legitimate business with entities outside the specified territories, provided the related investments are not destined to entities in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 4

1.   It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export goods and technology listed in Annex II:

(a)

to any natural or legal person, entity or body in the specified territories, or

(b)

for use in the specified territories.

Annex II shall include certain goods and technologies suited for use in the following key sectors:

(i)

transport;

(ii)

telecommunications;

(iii)

energy;

(iv)

the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources.

2.   It shall be prohibited to:

(a)

provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annex II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories;

(b)

provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in Annex II to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 5

1.   It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in the specified territories in the sectors referred to in Article 4(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract.

3.   It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 6

1.   It shall be prohibited to provide services directly related to tourism activities in the specified territories.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract or an ancillary contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 7

1.   The competent authorities may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1), provided that they are:

(a)

necessary for official purposes of consular missions or international organisations enjoying immunities in accordance with international law located in the specified territories;

(b)

related to projects exclusively in support of hospitals or other public health institutions providing medical services or civilian education establishments located in the specified territories; or

(c)

appliances or equipment for medical use.

2.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Article 3(1), provided that the transaction is for the purpose of maintenance in order to ensure the safety of existing infrastructure.

3.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1) and to the services referred to in Article 5, where the sale, supply, transfer or export of the items or the carrying out of those activities is necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety, including the safety of existing infrastructure, or the environment. In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this paragraph and share any other relevant information at their disposal.

Article 8

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, including indirectly, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions laid down in this Regulation.

Article 9

Actions by natural or legal persons, entities or bodies shall not give rise to any liability of any kind on their part if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the measures set out in this Regulation.

Article 10

1.   No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

(a)

designated natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014 (3);

(b)

any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a);

(c)

any natural or legal person, entity or body which has been found by an arbitral, judicial or administrative decision to have infringed the prohibitions set out in this Regulation;

(d)

any natural or legal person, entity or body, if the claim relates to goods the import of which is prohibited under Article 2(1).

2.   In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.

3.   This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

Article 11

1.   The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.

2.   The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

Article 12

The Commission shall be empowered to amend Annex I on the basis of information supplied by Member States.

Article 13

1.   Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

2.   Member States shall notify the rules referred to in paragraph 1 to the Commission without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.

Article 14

1.   Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex I. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex I.

2.   Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.

3.   Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex I.

Article 15

This Regulation shall apply:

(a)

within the territory of the Union, including its airspace;

(b)

on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;

(c)

to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;

(d)

to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State;

(e)

to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.

Article 16

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussel, 23 February 2022,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 109.

(2)  OJ L 269 10.10.2013, p. 1.

(3)  Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78 17.3.2014, p. 6).


ANNEX I

Websites for information on the competent authorities of the Member States and the address for notification to the European Commission

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRELAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGARY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLAND

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEX II

List of goods and technology referred to in Article 4

Chapter/CN code

Product description

Chapter 25

SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26

ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28

INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29

ORGANIC CHEMICALS

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

3826 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72

Iron and steel

Chapter 73

Articles of iron or steel

Chapter 74

Copper and articles thereof

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Chapter 76

Aluminium and articles thereof

Chapter 78

Lead and articles thereof

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Chapter 80

Tin and articles thereof

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403

Central heating boilers other than those of heading 8402

8404

Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

8405

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8406

Steam turbines and other vapour turbines:

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410

Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412

Other engines and motors

8413

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

8416

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8422

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

8427

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8428

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

8431

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8435

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

8436

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

8440

Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

8442

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443

Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442 ; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

8447

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

8449 00 00

Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450

Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440 ; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries

8455

Metal-rolling mills and rolls therefor

8456

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal

8458

Lathes (including turning centres) for removing metal

8459

Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458

8460

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8462

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

8463

Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

8465

Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 , including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8467

Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

8468

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 ; gas-operated surface tempering machines and appliances

8469 00

Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines

8470

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included

8472

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

8477

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter

8479

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482

Ball or roller bearings

8483

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502

Electric generating sets and rotary converters

8503

Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504

Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof

8505

Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507

Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof

8514

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

8528

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531

Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)

8532

Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof

8534

Printed circuits

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536 , for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)

8538

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535 , 8536 or 8537 not specified elsewhere

8539

Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof

8542

Electronic integrated circuits; parts thereof

8543

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof

8544

Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546

Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546 ; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

 

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds

8701

Tractors (other than tractors of heading 8709 )

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704

Motor vehicles for the transport of goods

8705

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

8706 00

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Chapter 98

Complete industrial plant

7106

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7107

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108

Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form

7109

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

9013

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9014

Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014 , 9015 , 9028 or 9032

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90


ROZHODNUTIA

23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/95


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/264

z 23. februára 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/512/SZBP (1).

(2)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akékoľvek ďalšie nepriateľské, protiprávne a rozvratné činnosti Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Európska rada vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska a zároveň uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(4)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (OSN) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o týchto zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Pripomenula závery Európskej rady zo 16. decembra 2021 a zároveň zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(5)

Vysoký predstaviteľ vydal 19. februára 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom vyjadril znepokojenie nad veľkým hromadením ruských ozbrojených síl na Ukrajine a v jej okolí, a naliehavo vyzval Rusko, aby sa zapojilo do zmysluplného dialógu a snažilo sa o diplomatické riešenie, prejavilo zdržanlivosť a zmiernilo napätie výrazným stiahnutím vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc.

(6)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ častí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadil nasadenie ruských ozbrojených síl do týchto častí.

(7)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie odsúdil toto nezákonné konanie, ktoré ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na toto najnovšie porušenie zo strany Ruska naliehavým prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(8)

Vzhľadom na závažnosť situácie sa Rada domnieva, že je vhodné prijať ďalšie reštriktívne opatrenia v reakcii na konanie Ruska, ktorým sa destabilizuje situácia na Ukrajine.

(9)

Mali by sa konkrétne nariadiť obmedzenia prístupu na kapitálový trh, najmä prostredníctvom zákazu financovania Ruska, jeho vlády a jeho centrálnej banky.

(10)

Na vykonanie určitých opatrení sú potrebné ďalšie kroky Únie.

(11)

Rozhodnutie 2014/512/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/512/SZBP sa mení takto:

1.

Za článok 1 sa vkladá tento článok:

„Článok 1a

1.   Priamy alebo nepriamy nákup alebo predaj prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako aj priame alebo nepriame poskytovanie investičných služieb pre ne či pomoc pri ich vydávaní alebo akékoľvek iné nakladanie s nimi, ak ich po 9. marca 2022 vydali:

a)

Rusko a jeho vláda;

b)

Ruská centrálna banka alebo

c)

právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene b),

sa zakazuje.

2.   Zakazuje sa priame alebo nepriame poskytovanie alebo priama a nepriama účasť na akýchkoľvek dohodách o poskytovaní akýchkoľvek nových pôžičiek alebo úverov akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1 po 23. februára 2022. Tento zákaz sa nevzťahuje na pôžičky alebo úvery, ktoré majú osobitný a preukázaný cieľ poskytovať financovanie nezakázaného dovozu alebo vývozu tovaru a nefinančných služieb medzi Úniou a akýmkoľvek tretím štátom, vrátane výdavkov na tovar a služby z iného tretieho štátu, ktoré sú potrebné na plnenie zmlúv o vývoze alebo dovoze.

3.   Zákaz stanovený v odseku 2 sa nevzťahuje na čerpanie alebo vyplatenie podľa zmluvy uzavretej pred 23. februára 2022, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

všetky podmienky na takéto čerpanie alebo vyplatenie:

i)

boli dohodnuté pred 23. februára 2022 a

ii)

neboli zmenené v ten deň ani po ňom a

b)

pred 23. februára 2022 sa zmluvne stanovil dátum splatnosti pre úplné splatenie všetkých sprístupnených finančných prostriedkov a pre zánik všetkých záväzkov, práv a povinností podľa danej zmluvy.

Podmienky čerpania a vyplatenia uvedené v písmene a) zahŕňajú ustanovenia o dĺžke doby splácania pre každé čerpanie alebo vyplatenie, uplatnenej úrokovej sadzbe alebo metóde výpočtu úrokovej sadzby a maximálnej sume.“

2.

V článku 7 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

subjekty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) alebo c), v článku 1 ods. 2 písm. c) alebo d), v článku 1a ods. 1 písm. a), b) alebo c) alebo v prílohe I, II, III alebo IV;“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/98


COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265

of 23 February 2022

amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Decision 2014/145/CFSP (1).

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include in particular the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine’s borders. The Union stated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(7)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the independence and sovereignty of the self-proclaimed ‘Donetsk People's Republic’ and the ‘Luhansk People's Republic’ and ordered Russian armed forces to be deployed in Eastern Ukraine.

(8)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning the decision of the President of the Russian Federation to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities and the ensuing decision to send Russian troops into those areas. That illegal act further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, Helsinki Final Act, Paris Charter and Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(9)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 22 persons and four entities should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

(10)

The Council considers that a derogation mechanism for certain operations applicable to certain entities listed in the Annex to Decision 2014/145/CFSP should be added.

(11)

Decision 2014/145/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2014/145/CFSP is amended as follows:

(1)

in Article 2, the following paragraph is added:

‘8.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entities listed under entry numbers 53, 54 and 55 in the Annex, or the making available of certain funds or economic resources to those entities, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 24 August 2022 of operations, contracts or other agreements, including correspondent banking relations, concluded with those entities before 23 February 2022.’;

(2)

the persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 23 February 2022

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP:

1.   Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

DOB: 21.5.1955

POB: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Nationality: Russian

Function: Defence Minister of the Russian Federation

Gender: Male

Sergei Shoigu is the Defence Minister of the Russian Federation. He has made public comments about Crimea being and remaining Russian. Under his command and orders, Russian troops have held military drills in the illegally annexed Crimea and have been positioned at the border. He is ultimately responsible for any military action against Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

DOB: 17.2.1972

POB: Tallinn, Estonia

Nationality: Russian

Function: Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Gender: Male

Anton Vaino is the Chief of Staff of the Presidential Executive Office. He plays an active role in Kremlin decision-making process by taking part in the Russian ‘Security Council’ and influencing the elaboration of decisions by the President in the field of Russia’s defence and national security. Anton Vaino also attends meetings on socio-economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

DOB: 9.8.1966

POB: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Nationality: Russian

Gender: Male

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

DOB: 14.7.1978

POB: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Functions: Deputy Prime Minister of the Russian Federation – Chief of the Government Staff of the Russian Federation; Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank

Gender: Male

Dmitriy Grigorenko is Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Chief of the Government Staff of the Russian Federation. He is also the Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Maksim Reshetnikov, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his former capacity of Deputy Director of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Grigorenko was responsible for setting up new local tax legislation for the territory of Crimea following its annexation in 2014.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

DOB: 11.7.1979

POB: Perm, Russian Federation

Function: Minister of Economic Development of the Russian Federation; Member of the Supervisory Council of the VTB Bank

Nationality: Russian

Gender: Male

Maxim Reshetnikov is the Minister of Economic Development of the Russian Federation. He is also a Member of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Dmitriy Grigorenko, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his capacity as Minister of Economic Development, Maxim Reshetnikov is responsible for infrastructure development programmes in Crimea and Sevastopol, most notably under the federal target programme "Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022" which has been extended until 2025. He has made public statements outlining the plans and priorities of the government of the Russian Federation concerning the economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(a.k.a. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

DOB: 2.4.1962

POB: Moscow, Russia

Function: Commander in chief of the Russian Navy

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Nikolay Yevmenov is Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for any maritime operation of the Russian navy, including in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

DOB: 17.6.1952

POB: Moscow, Russia

Gender: Male

Vladimir Kasatonov is the Deputy Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for naval operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

DOB: 6.3.1973

POB: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)

Function: Commander in Chief of the Black Sea Fleet

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Igor Osipov is the Commander in Chief of the Black Sea Fleet. As such, he is responsible for any maritime operation in or to Ukraine through the Black Sea and for restricting the freedom of navigation in the Black Sea.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

DOB: 21.5.1955

POB: Saratov, Russian Federation

Function: Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Oleg Salyukov is the Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces. As such, he is responsible for Russian ground operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

DOB: 11.10.1966

POB: Novosibirsk, Russia

Function: Army General Commander of the Aerospace Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Sergei Surovikin is the Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

DOB: 11.8.1962

POB: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Function: Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces

Military rank: Lieutenant General

Nationality: Russian

Gender: Male

Lieutenant General Sergey Vladimirovich Dronov is Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (daughter-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Violetta Prigozhina is the mother of Yevgeny Prigozhin and owner of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her son. She is the owner of other companies with links to his son. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (husband); Violetta Prigozhina (mother-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Lyubov Valentinovna Prigozhina is the spouse of Yevgeny Prigozhin and owner of Agat LLC, a subsidiary of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her husband. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

DOB: 19.11.1974

Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Nationality: Russian

Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother)

Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

DOB: 21.9.1956

POB: Moscow, Former USSR (now Russian Federation)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Nationality: Russian

Gender: Male

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party.

He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea.

He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

DOB: 4.1.1967

POB: Bilibino, Russian Federation

Gender: Male

Igor Ivanovich Shuvalov is the chairman of State Development Corporation VEB.RF and a member of the Council of the Eurasian Economic Commission. He was previously a First Deputy Prime Minister of Russia. In this capacity he made remarks stating that Russian would change budget rules to reflect an additional two million in population after the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation.

He is therefore supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

DOB: 6.4.1980

POB: Krasnodar, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today)

Associated individuals: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationality: Russian

Gender: Female

Margarita Simonyan is a central figure of the Government propaganda. She is also editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today). Through her function, she promoted a positive attitude to the annexation of Crimea and the actions of separatists in Donbas.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

DOB: 24.12.1975

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Nationality: Russian

Gender Female

Maria Zakharova is the Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. As a central figure of the government propaganda, she promoted the deployment of Russian forces in Ukraine.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

DOB: 20.10.1963

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Propagandist and TV/Radio Journalist

Nationality: Russian

Gender: Male

Vladimir Solovyev is a Propagandist and Presenter of the Russia-1 channel and Rossia 24. He received a medal (Order of Alexander Nevsky) for “high professionalism and objectivity in covering events in the Republic of Crimea”.

Solovyov is known for his extremely hostile attitude towards Ukraine and praise of the Russian government.

Therefore, he is responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

DOB: 1989 (possibly)

Nationality: Russian

Gender: Male

Konstantin Knyrik is a pro-Russian activist running MediaGroup News Front Ltd, a news website registered in the illegally annexed Crimean Peninsula. He is the chief of the Crimean division of the Rodina Party, a pro-Kremlin party in Russia.

Konstantin Knyrik received the medal ‘for the return of Crimea’.

He therefore actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

DOB: 10.8.1954

POB: Beijing, China

Nationality: Russian

Phone and fax: 8 (495) 697-58-69

Address of the reception office in the subject of the Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telephone and fax numbers of the reception office in the region of the Russian Federation: (342) 253-66-01

Gender: Male

Aleksey Konstantinovich Pushkov is a Senator from Perm Krai, member of the ruling United Russia political party and Chairman of the Commission on Information Policy. He made several statements in support of the annexation of the Crimean Peninsula, and presented it as a ‘fait accompli’.

He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

DOB: 20.6.1969

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Russian journalist, producer, presenter and politician. Deputy Chairman of the State Duma since 2016 and the Deputy Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 28 January 2020.

Nationality: Russian

Gender: Male

Pyotr Tolstoy is a Member of the State Duma and head of the Russian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). He is also TV-Host of “Vremya Pokazhet”. Central figure of the Government propaganda, he frequently takes positions in favour of the annexation of Crimea.

Therefore, he is responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022’

2.   Entities

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Date of creation: 2013

Address: Saint Petersburg, Russia

Associated individuals: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is a Russian company engaged in online influence operations on behalf of Russia. Its ultimate objective is to manipulate the public opinion.

The company conducts disinformation campaigns targeting Ukraine’s agenda by influencing elections or perceptions of the annexation of Crimea or the conflict in Donbas. In this capacity, the Internet Research Agency is responsible for actively supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

The company is financed by Yevgeny Prigozhin, and therefore associated with a listed person.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Founded on 27.6.1990

Address: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Website: Abr.ru

Associated individuals: Dmitri LEBEDEV (Chairman); Yuriy KOVALCHUK (largest shareholder)

Bank Rossiya is the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. In this capacity, Bank Rossiya supports and benefits from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol. Bank Rossiya also provided a loan to Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway” and supports the construction of the railway over the Crimean bridge. Therefore, Bank Rossiya supports financially actions which undermine and threaten the territorial integrity of Ukraine.

Associated with Yuriy Valentinovich Kovalchuk, largest shareholder of Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Founded in 1995

Address: Moscow;

Website: psbank.ru

Associated individuals: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is a Russian State-owned bank, which provides financial support to the Russian defence sector and the Russian military, which is responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and for the presence of Russian troops in the Crimean peninsula.

PROMSVYAZBANK is directly instructed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and therefore provides financial and material support to Russian decision-makers responsible for the destabilisation of Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea.

PROMSVYAZBANK operates in the Crimean peninsula.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(a.k.a. Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Founded in 1922 as bank and 2007 as development institute

Address: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Website: veb.ru

Associated individuals: Igor Shuvalov, Chairman

VEB.RF is a major financial development institution whose Chairman is directly appointed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and takes instructions directly from him. VEB.RF generates an important source of revenue for the Russian Government and manages its State pension funds.

VEB.RF plays an active role in the diversification of the defence sector of the Russian Federation and has projects with defence industry companies, including Rostec, which provide support to actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VEB granted loans to small and medium enterprises in Crimea and considers it a “priority region” and has partnerships with the Ministry of Crimean Affairs, responsible for the integration of the annexed Autonomous ‘Republic of Crimea’ into the Russian Federation.

In this capacity, VEB.RF actively supports, materially or financially, or benefits from, Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022’


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/109


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/266

z 23. februára 2022

o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(2)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Európska rada tiež vyzvala Komisiu a Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a jeho agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Európska rada vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska a zároveň uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(4)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Pripomenula závery Európskej rady zo 16. decembra 2021 a zároveň zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(5)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní nezávislosti a zvrchovanosti samozvanej „Doneckej ľudovej republiky“ a „Luhanskej ľudovej republiky“ a nariadil nasadenie ruských ozbrojených síl do týchto častí.

(6)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie dôrazne odsúdil rozhodnutie prezidenta Ruskej federácie uznať tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky do týchto častí. Toto nezákonné konanie ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na toto najnovšie porušenie zo strany Ruska bezodkladným prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(7)

Za týchto okolností sa Rada domnieva, že dovoz tovaru s pôvodom v tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, do Európskej únie by sa mal zakázať s výnimkou tovaru, ktorému ukrajinská vláda udelila osvedčenie o pôvode.

(8)

Okrem toho by sa malo obmedziť obchodovanie s tovarom a technológiami, ktoré sa využívajú v určitých odvetviach v tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou. V tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, by sa mali zakázať služby v sektoroch dopravy, telekomunikácií, energetiky alebo vyhľadávania, prieskumu ložísk a ťažby ropy, zemného plynu a nerastných surovín, ako aj služby súvisiace s cestovným ruchom.

(9)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Zakazuje sa dovoz tovaru s pôvodom v tých častiach Doneckej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou alebo s pôvodom v tých častiach Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, do Únie.

2.   Zakazuje sa poskytovať, priamo alebo nepriamo, finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace s dovozom tovaru s pôvodom v tých častiach Doneckej oblasti, ktoré nie sú kontrolované vládou, alebo s pôvodom v tých častiach Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou.

Článok 2

Zákazy stanovené v článku 1 sa neuplatňujú na tovar s pôvodom v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, ktorý bol ukrajinským orgánom sprístupnený na účely kontroly, ktorý ukrajinské orgány skontrolovali a ktorému vláda Ukrajiny vydala osvedčenie o pôvode.

Článok 3

Zákazmi stanovenými v článku 1 nie je do 24. mája 2022 dotknuté plnenie zmlúv uzavretých do 23. februára 2022 alebo doplnkových zmlúv, ktoré sú potrebné na plnenie takýchto zmlúv a ktoré sa majú uzavrieť a vykonať najneskôr do 24. mája 2022.

Článok 4

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov ustanovených v článku 1.

Článok 5

1.   Zakazuje sa:

a)

nadobúdať alebo zvyšovať podiel v nehnuteľnostiach v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1;

b)

nadobúdať alebo zvyšovať podiel v subjektoch v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, vrátane úplného nadobúdania takýchto subjektov a nadobúdania akcií v nich, a nadobúdania iných podielových cenných papierov;

c)

poskytovať akékoľvek finančné prostriedky subjektom v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, alebo na zdokumentovaný účel financovania takýchto subjektov;

d)

vytvárať akékoľvek spoločné podniky so subjektmi v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1; a

e)

poskytovať investičné služby priamo súvisiace s činnosťami uvedenými v písmenách a) až d) tohto odseku.

2.   Zákazmi v odseku 1:

a)

nie je dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmlúv uzavretých do 23. februára 2022; a

b)

sa nebráni zvyšovaniu podielu, pokiaľ takéto zvýšenie predstavuje záväzok podľa zmluvy uzavretej do 24. februára 2022.

3.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odseku 1.

4.   Zákazy a obmedzenia stanovené v tomto článku sa nevzťahujú na vedenie zákonného obchodu so subjektmi mimo častí, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, pod podmienkou, že súvisiace investície nie sú určené subjektom v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1.

Článok 6

1.   Zakazuje sa, aby štátni príslušníci členských štátov uskutočňovali predaj, dodávky, transfer alebo vývoz tovaru alebo technológií, alebo aby sa takýto predaj, dodávky, transfer alebo vývoz uskutočňovali z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich jurisdikcii, bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území alebo nie, a to:

a)

akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, alebo

b)

na použitie v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1,

v ktoromkoľvek z týchto sektorov:

i)

doprava;

ii)

telekomunikácie;

iii)

energetika; a

iv)

vyhľadávanie, prieskum ložísk a ťažba ropy, zemného plynu a nerastných surovín.

2.   Poskytovanie:

a)

technickej pomoci alebo odbornej prípravy a ďalších služieb súvisiacich s tovarom a technológiami v sektoroch uvedených v odseku 1;

b)

finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci na akýkoľvek predaj, dodávky, transfer alebo vývoz tovaru alebo technológií v sektoroch uvedených v odseku 1 alebo na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo odbornej prípravy

sa zakazuje.

3.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov stanovených v odsekoch 1 a 2.

4.   Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 7

1.   Zakazuje sa poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, v sektoroch uvedených v článku 6 ods. 1, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru alebo technológií.

2.   Zákazmi v odseku 1 nie je do 24. augusta 2022 dotknuté plnenie zmlúv uzavretých do 23. februára 2022 alebo doplnkových zmlúv, ktoré sú potrebné na plnenie takýchto zmlúv.

3.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 8

1.   Príslušné orgány môžu udeliť povolenie v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 2 a článku 7 ods. 1 a v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 6 ods. 1 pod podmienkou, že tieto:

a)

sú nevyhnutné na oficiálne účely konzulárnych misií alebo medzinárodných organizácií nachádzajúcich sa v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, alebo

b)

súvisia výlučne s projektmi na podporu nemocníc alebo iných verejných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnícke služby, alebo civilných vzdelávacích zariadení nachádzajúcich sa v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1,

c)

sú prístrojmi alebo zariadeniami na lekárske použitie.

2.   Príslušné orgány takisto môžu na účely zaistenia bezpečnosti existujúcej infraštruktúry a za podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť povolenie na transakciu v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 5 ods. 1 pod podmienkou, že táto transakcia súvisí s údržbou.

3.   Príslušné orgány takisto môžu udeliť povolenie v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 6 ods. 1 a s činnosťami uvedenými v článku 6 ods. 2 a článku 7, ak predaj, dodávky, transfer alebo vývoz týchto položiek alebo vykonávanie takýchto činností sú potrebné na núdzovú prevenciu alebo zmiernenie udalosti, ktorá by mohla mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť vrátane bezpečnosti existujúcej infraštruktúry alebo na životné prostredie. V riadne odôvodnených prípadoch núdze sa môže uskutočniť predaj, dodávka, transfer alebo vývoz bez predchádzajúceho povolenia za predpokladu, že vývozca o tom upovedomí príslušný orgán do piatich pracovných dní od tohto predaja, dodávky, transferu alebo vývozu a poskytne mu podrobné informácie o odôvodnení tohto predaja, dodávky, transferu alebo vývozu bez predchádzajúceho povolenia.

Komisia a členské štáty sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto odseku a vymieňajú si akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii.

Článok 9

1.   Zakazuje sa, aby štátni príslušníci členských štátov poskytovali služby priamo súvisiace s cestovným ruchom v častiach, ktoré nie sú kontrolované vládou, uvedených v článku 1 alebo aby sa takéto služby poskytovali z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich jurisdikcii.

2.   Zákazmi stanovenými v odseku 1 nie je do 24. augusta 2022 dotknuté plnenie zmlúv uzavretých do 23. februára 2022 alebo doplnkových zmlúv, ktoré sú potrebné na plnenie takýchto zmlúv.

3.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odseku 1.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 24. februára 2023.

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


23.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 42/114


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/267

z 23. februára 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. a 25. júna 2021 vyzvala Rusko, aby v plnom rozsahu prevzalo zodpovednosť za zabezpečenie úplného vykonávania dohôd z Minska ako kľúčovej podmienky na akúkoľvek podstatnú zmenu pozície Únie. Zdôraznila, že je potrebné, aby Únia a jej členské štáty rázne a koordinovane reagovali na akúkoľvek ďalšiu nepriateľskú, protiprávnu a rozvratnú činnosť Ruska, a pritom v plnej miere využívali všetky nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a zabezpečili koordináciu s partnermi. Na tento účel Európska rada tiež vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), aby predložili možnosti ďalších reštriktívnych opatrení vrátane hospodárskych sankcií.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Rusko zmiernilo napätie, ktoré vzniklo v dôsledku zhromažďovania vojenských síl pozdĺž jeho hraníc s Ukrajinou a agresívnej rétoriky. Opätovne potvrdila, že plne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Európska rada vyzvala na diplomatické úsilie a súčasne podporila normandský formát s cieľom dosiahnuť úplné vykonávanie dohôd z Minska a zároveň uviedla, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(5)

Rada 24. januára 2022 schválila závery, v ktorých odsúdila pokračujúce agresívne kroky a hrozby Ruska voči Ukrajine a vyzvala Rusko, aby zmiernilo napätie, dodržiavalo medzinárodné právo a konštruktívne sa zapájalo do dialógu prostredníctvom zavedených medzinárodných mechanizmov. Rada opätovne potvrdila, že Únia je plne odhodlaná dodržiavať základné zásady, z ktorých vychádza európska bezpečnosť a ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) a zakladajúcich dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vrátane Helsinského záverečného aktu a Parížskej charty. Tieto základné zásady zahŕňajú najmä zvrchovanú rovnosť a územnú celistvosť štátov, neporušiteľnosť hraníc, zdržanie sa hrozby silou alebo použitia sily a slobodu štátov zvoliť si alebo zmeniť svoje vlastné bezpečnostné mechanizmy. Rada uviedla, že o uvedených zásadách sa nevyjednáva, ani nie sú predmetom revízie ani opätovného výkladu a že ich porušovanie zo strany Ruska je prekážkou spoločného a nedeliteľného bezpečnostného priestoru v Európe a ohrozuje mier a stabilitu na európskom kontinente. Rada pripomenúc závery Európskej rady zo 16. decembra 2021 zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane širokej škály odvetvových a individuálnych reštriktívnych opatrení, ktoré sa prijmú v koordinácii s partnermi.

(6)

Ruská Štátna duma 15. februára 2022 hlasovala za zaslanie uznesenia, ktorým žiada prezidenta Vladimíra Putina, aby uznal separatistické časti východnej Ukrajiny za nezávislé štáty.

(7)

Vysoký predstaviteľ vydal 19. februára 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom vyjadril znepokojenie nad veľkým hromadením ruských ozbrojených síl na Ukrajine a v jej okolí, a naliehavo vyzval Rusko, aby sa zapojilo do zmysluplného dialógu a snažilo sa o diplomatické riešenie, prejavilo zdržanlivosť a zmiernilo napätie výrazným stiahnutím vojenských síl z blízkosti ukrajinských hraníc. Únia uviedla, že akákoľvek ďalšia ruská vojenská agresia proti Ukrajine bude mať ďalekosiahle dôsledky a cena za ňu bude vysoká vrátane reštriktívnych opatrení koordinovaných s partnermi.

(8)

Prezident Ruskej federácie 21. februára 2022 podpísal dekrét o uznaní „nezávislosti a zvrchovanosti“ častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadení nasadiť ruské ozbrojené sily do týchto častí.

(9)

Ruská Štátna duma 22. februára 2022 jednomyseľne schválila uznanie odtrhnutých regiónov na východnej Ukrajine za zvrchované štáty a ratifikovala dohody o priateľstve a vzájomnej pomoci.

(10)

Vysoký predstaviteľ vydal 22. februára 2022 vyhlásenie, v ktorom v mene Únie dôrazne odsúdil rozhodnutie prezidenta Ruskej federácie uznať tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutie vyslať ruské jednotky do týchto oblastí. Uvedené nezákonné konanie ďalej oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a je vážnym porušením medzinárodného práva a medzinárodných dohôd vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Parížskej charty a Budapeštianskeho memoranda, ako aj dohôd z Minska a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2202 (2015). Vysoký predstaviteľ naliehavo vyzval Rusko ako stranu konfliktu, aby zrušilo uvedené uznanie, plnilo záväzky, dodržiavalo medzinárodné právo a vrátilo sa k diskusiám v rámci normandského formátu a trojstrannej kontaktnej skupiny. Oznámil, že Únia bude reagovať na tieto najnovšie porušovania zo strany Ruska naliehavým prijatím dodatočných reštriktívnych opatrení.

(11)

Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že 336 členov Štátnej dumy by sa malo doplniť na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, pretože hlasovali za uznesenie, ktorým požiadali prezidenta Vladimíra Putina, aby uznal separatistické časti východnej Ukrajiny za nezávislé štáty.

(12)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zoznam uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Na zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby a subjekty:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Dátum narodenia: 26.6.1944

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Dátum narodenia: 22.3.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Dátum narodenia: 10.8.1948

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Dátum narodenia: 12.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Dátum narodenia: 30.10.1948

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Dátum narodenia: 1.9.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Dátum narodenia: 12.5.1980

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Dátum narodenia: 1.1.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Dátum narodenia: 26.9.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Dátum narodenia: 12.2.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Dátum narodenia: 18.1.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Dátum narodenia: 28.12.1968

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Dátum narodenia: 19.11.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Dátum narodenia: 1.6.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Dátum narodenia: 7.1.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Dátum narodenia: 11.3.1949

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Dátum narodenia: 31.1.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Dátum narodenia: 8.8.1978

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Dátum narodenia: 2.11.1953

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Dátum narodenia: 31.12.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Dátum narodenia: 21.3.1982

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Dátum narodenia: 2.9.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Dátum narodenia: 8.12.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Dátum narodenia: 22.7.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Dátum narodenia: 27.1.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Dátum narodenia: 17.1.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Dátum narodenia: 7.5.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Dátum narodenia: 25.2.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Dátum narodenia: 24.12.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Dátum narodenia: 10.11.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Dátum narodenia: 4.7.1951

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Dátum narodenia: 5.1.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Dátum narodenia: 28.3.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Dátum narodenia: 28.2.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Dátum narodenia: 23.2.1950

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Dátum narodenia: 6.3.1977

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Dátum narodenia: 26.12.1955

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Dátum narodenia: 26.11.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Dátum narodenia: 8.5.1956

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Dátum narodenia: 5.10.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Dátum narodenia: 22.9.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Dátum narodenia: 9.2.1959

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Dátum narodenia: 22.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Dátum narodenia: 9.10.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Dátum narodenia: 12.10.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Dátum narodenia: 13.5.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Dátum narodenia: 4.9.1983

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Dátum narodenia: 10.2.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Dátum narodenia: 20.9.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Dátum narodenia: 5.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Dátum narodenia: 20.3.1982

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Dátum narodenia: 19.2.1970

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Dátum narodenia: 27.6.1995

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Dátum narodenia: 25.6.1991

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Dátum narodenia: 19.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Dátum narodenia: 22.5.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Dátum narodenia: 5.9.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Dátum narodenia: 4.9.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Dátum narodenia: 28.4.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Dátum narodenia: 4.10.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Dátum narodenia: 1.10.1974

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Dátum narodenia: 14.2.1976

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Dátum narodenia: 8.11.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Dátum narodenia: 10.6.1978

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Dátum narodenia: 26.3.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Dátum narodenia: 17.4.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Dátum narodenia: 30.3.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Dátum narodenia: 30.6.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Dátum narodenia: 9.5.1983

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Dátum narodenia: 23.3.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Dátum narodenia: 1.1.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Dátum narodenia: 30.6.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Dátum narodenia: 24.9.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Dátum narodenia: 6.9.1966

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Dátum narodenia: 2.10.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Dátum narodenia: 23.7.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Dátum narodenia: 7.4.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Dátum narodenia: 29.5.1972

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Dátum narodenia: 4.9.1963

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Dátum narodenia: 18.3.1968

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Dátum narodenia: 8.5.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

Dátum narodenia: 3.8.1946

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

Dátum narodenia: 28.11.1957

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

Dátum narodenia: 8.3.1986

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

Dátum narodenia: 9.12.1952

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

Dátum narodenia: 12.11.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

Dátum narodenia: 20.9.1969

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

Dátum narodenia: 5.3.1975

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

Dátum narodenia: 14.12.1988

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

Dátum narodenia: 26.6.1947

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

Dátum narodenia: 23.8.1943

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

Dátum narodenia: 3.7.1962

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

Dátum narodenia: 7.5.1985

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

Dátum narodenia: 4.4.1961

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

Dátum narodenia: 12.5.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

Dátum narodenia: 16.3.1960

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

Dátum narodenia: 6.6.1967

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

Dátum narodenia: 17.2.1958

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

Dátum narodenia: 20.12.1955

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

Dátum narodenia: 12.5.1970

Poslankyňa Štátnej dumy, ktorá hlasovala za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporila a vykonávala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

Dátum narodenia: 21.8.1987

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

Dátum narodenia: 24.5.1965

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

Dátum narodenia: 16.3.1964

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

Dátum narodenia: 27.8.1973

Poslanec Štátnej dumy, ktorý hlasoval za uznesenie č. 58243-8 o výzve Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie adresovanej prezidentovi Ruskej federácie V. V. Putinovi o potrebe uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, a preto podporil a vykonával činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

23.2.2022