ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 458

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
22. decembra 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2282 z 15. decembra 2021 o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2283 z 20. decembra 2021, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1388/2013

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2284 zo 10. decembra 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033, pokiaľ ide o predkladanie správ a zverejňovanie informácií investičnými spoločnosťami na účely dohľadu ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2285 zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zoznam škodcov, zákazy a požiadavky na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 98/109/ES a 2002/757/ES a vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/885 a (EÚ) 2020/1292

173

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2286 zo 16. decembra 2021 o údajoch, ktoré treba predložiť za referenčný rok 2023 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2287 zo 17. decembra 2021, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2170, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

344

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2288 z 21. decembra 2021, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953, pokiaľ ide o obdobie uznávania potvrdení o očkovaní vydaných vo formáte digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorých sa uvádza dokončenie primárnej vakcinačnej série ( 1 )

459

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2289 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o prezentáciu obsahu strategických plánov SPP a systém bezpečnej elektronickej výmeny informácií

463

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2290 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá pre metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013

486

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2291 z 21. decembra 2021, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Spojeného kráľovstva v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

494

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2292 z 30. apríla 2021 o predložení návrhu rozhodnutia výkonného orgánu o metodike aktualizácií s cieľom zohľadniť zmeny v zložení Únie vzhľadom na 41. zasadnutie výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov v mene Európskej únie a o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na uvedenom zasadnutí

512

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2293 z 20. decembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci so Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o predĺženie odchýlky od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva

514

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2294 z 20. decembra 2021, ktorým sa vymenúva člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Holandským kráľovstvom

517

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ) 2021/2295 z 21. decembra 2021 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

519

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2296 z 21. decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Tuniskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

521

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2297 z 21.decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Čiernou horou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

524

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2298 z 21. decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Uruguajskou východnou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

527

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2299 z 21. decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Thajskom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

530

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2300 z 21. decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Taiwanom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

533

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2301 z 21. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/1073, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a pravidlá pre vykonávanie rámca dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

536

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti ( Ú. v. EÚ L 117, 6.4.2021 )

539

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2282

z 15. decembra 2021

o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 114 a 168,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vývoj zdravotníckych technológií je dôležitou hnacou silou hospodárskeho rastu a inovácie v Únii a je rozhodujúcim pre dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia, ktorú je potrebné zabezpečiť prostredníctvom zdravotných politík v prospech všetkých. Zdravotnícke technológie predstavujú inovatívne odvetvie hospodárstva a sú súčasťou celkových výdavkov na trhu zdravotnej starostlivosti, predstavujúcom 10 % hrubého domáceho produktu Únie. Zdravotnícke technológie zahŕňajú lieky, zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a lekárske postupy, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnostiku alebo liečbu.

(2)

Hodnotenie zdravotníckych technológií je postup založený na vedeckých dôkazoch, ktorý príslušným orgánom umožňuje určiť relatívnu účinnosť nových alebo existujúcich zdravotníckych technológií. Hodnotenie zdravotníckych technológií sa osobitne zameriava na pridanú hodnotu zdravotníckej technológie v porovnaní s inými novými alebo existujúcimi zdravotníckymi technológiami.

(3)

Hodnotenie zdravotníckych technológií má možnosť prispieť k podpore inovácie, ktorá pacientom a spoločnosti ako celku prináša najlepšie výsledky a je dôležitým nástrojom potrebným na zabezpečenie primeraného zavádzania a používania zdravotníckych technológií.

(4)

Hodnotenie zdravotníckych technológií sa môže vzťahovať na klinické aj neklinické aspekty zdravotníckej technológie v závislosti od systému zdravotnej starostlivosti. V rámci jednotných akcií týkajúcich sa hodnotenia zdravotníckych technológií spolufinancovaných z prostriedkov Únie (ďalej len „jednotné akcie EUnetHTA“) bolo identifikovaných deväť oblastí, na základe ktorých sa hodnotia zdravotnícke technológie. Štyri z týchto deviatich oblastí sú klinické a päť je neklinických. Štyri klinické oblasti hodnotenia sa týkajú identifikácie zdravotného problému a súčasnej zdravotníckej technológie, preskúmania technických parametrov hodnotenej zdravotníckej technológie, jej relatívnej bezpečnosti a jej relatívnej klinickej účinnosti. Päť neklinických oblastí hodnotenia sa týka hodnotenia zdravotníckej technológie z nákladového a ekonomického hľadiska a jej etických, organizačných, sociálnych a právnych aspektov.

(5)

Hodnotenie zdravotníckych technológií môže zlepšiť vedecké dôkazy používané pri klinickom rozhodovaní a prístup pacientov k zdravotníckym technológiám, a to aj vtedy, keď sa zdravotnícka technológia stane zastaranou. Výsledok hodnotenia zdravotníckych technológií slúži ako podklad pri rozhodovaní o prideľovaní rozpočtových prostriedkov v oblasti zdravia, napríklad pri stanovovaní cien zdravotníckych technológií alebo výšky ich úhrady. Hodnotenie zdravotníckych technológií môže preto členským štátom pomôcť pri vytváraní a zachovávaní udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti a stimulovať inováciu, ktorá prináša lepšie výsledky pre pacientov.

(6)

Vykonávanie paralelných hodnotení vo viacerých členských štátoch a rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami týkajúcimi sa postupov a metodík hodnotenia môže viesť k tomu, že vývojári technológií musia splniť viaceré a rozdielne požiadavky na údaje. Môže to tiež viesť k duplicite a k rozdielu vo výsledkoch, ktoré vyplývajú zo špecifického kontextu vnútroštátnej zdravotnej starostlivosti.

(7)

Členské štáty už vykonali niekoľko spoločných hodnotení v rámci jednotných akcií EUnetHTA, dobrovoľná spolupráca a tvorba výstupov však bola neefektívna, pretože vychádzala zo spolupráce na báze projektov bez udržateľného modelu spolupráce. Využívanie výsledkov jednotných akcií EUnetHTA vrátane ich spoločných klinických hodnotení na úrovni členských štátov je aj naďalej obmedzené, čo znamená, že sa nedostatočne rieši duplicita hodnotení tej istej zdravotníckej technológie, ktoré vykonávajú orgány a subjekty pre hodnotenie zdravotníckych technológií v rôznych členských štátoch v rovnakých alebo podobných lehotách. Na druhej strane by sa pri vykonávaní tohto nariadenia mali zvážiť hlavné výsledky jednotných akcií EUnetHTA, najmä vedecké výstupy, ako sú metodické a usmerňovacie dokumenty, ako aj nástroje informačnej technológie (IT) na uchovávanie a výmenu informácií.

(8)

Rada vo svojich záveroch z 1. decembra 2014 o inovácii v prospech pacientov (3) uznala kľúčovú úlohu, ktorú má hodnotenie zdravotníckych technológií ako nástroj zdravotnej politiky na podporu udržateľnej a spravodlivej voľby v rámci zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych technológií založenej na dôkazoch, ktorá je v prospech pacientov. Rada v uvedených záveroch tiež vyzvala Komisiu, aby ďalej podporovala spoluprácu udržateľným spôsobom, a požadovala posilnenie spoločnej práce na hodnotení zdravotníckych technológií medzi členskými štátmi a preskúmanie možností spolupráce zameranej na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi. Rada ďalej vo svojich záveroch zo 7. decembra 2015 o personalizovanej medicíne pre pacientov (4) vyzvala členské štáty a Komisiu, aby posilnili metodiky hodnotenia zdravotníckych technológií uplatniteľné na personalizovanú medicínu, a v záveroch Rady zo 17. júna 2016 o posilnení vyváženosti farmaceutických systémov v Európskej únii a jej členských štátoch (5) sa opätovne potvrdilo, že členské štáty vidia jasnú pridanú hodnotu spolupráce pri hodnotení zdravotníckych technológií. V spoločnej správe Generálneho riaditeľstva Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti a Výboru pre hospodársku politiku z októbra 2016 sa opätovne vyzvalo na posilnenie európskej spolupráce pri hodnotení zdravotníckych technológií. Rada tiež vo svojich záveroch z 15. júna 2021 o prístupe k liekom a zdravotníckym pomôckam pre silnejšiu a odolnú EÚ (6) vyzvala členské štáty a Komisiu, aby preskúmali možnosť vytvorenia akčného plánu EÚ zameraného na zber údajov a dôkazov z praxe, ktorým sa podporí lepšia spolupráca medzi prebiehajúcimi vnútroštátnymi a cezhraničnými iniciatívami a ktorý by mohol prispieť k odstráneniu nedostatkov v dôkazoch pri hodnotení zdravotníckych technológií a rozhodovaní platcov.

(9)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. marca 2017 o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (7) vyzval Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh právneho predpisu týkajúceho sa európskeho systému hodnotenia zdravotníckych technológií a harmonizovala transparentné kritériá hodnotenia zdravotníckych technológií na účely posúdenia pridanej terapeutickej hodnoty a relatívnej účinnosti zdravotníckych technológií v porovnaní s najlepšou dostupnou alternatívou, pričom sa zohľadní úroveň inovácie a prínos pre pacientov.

(10)

Komisia vo svojom oznámení z 28. októbra 2015 o zlepšovaní jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky vyhlásila, že má v úmysle predložiť iniciatívu týkajúcu sa hodnotenia zdravotníckych technológií, aby sa zvýšila koordinácia, predišlo viacnásobnému hodnoteniu určitého výrobku v rôznych členských štátoch a zlepšilo fungovanie jednotného trhu v prípade zdravotníckych technológií.

(11)

Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov a zároveň zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Týmto nariadením sa súčasne ustanovuje rámec na podporu spolupráce členských štátov a opatrení potrebných na klinické hodnotenie zdravotníckych technológií. Oba ciele sa sledujú súčasne a zatiaľ čo sú navzájom neoddeliteľne prepojené, jeden nie je podriadený druhému. Pokiaľ ide o článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), týmto nariadením sa stanovujú postupy a pravidlá vykonávania spoločnej práce a vytvorenia rámca na úrovni Únie. Pokiaľ ide o článok 168 ZFEÚ, týmto nariadením, ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, sa umožňuje spolupráca medzi členskými štátmi v určitých aspektoch hodnotenia zdravotníckych technológií.

(12)

Spoločná práca by sa mala uskutočňovať v súlade so zásadou osvedčenej správnej praxe a mala by sa zameriavať na dosiahnutie najvyššej úrovne kvality, transparentnosti a nezávislosti.

(13)

Vývojári zdravotníckych technológií sa často stretávajú s problémom, že rôznym členským štátom v rôznom čase musia predkladať rovnaké informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy. Ich duplicitné predkladanie a zohľadňovanie rôznych lehôt na predloženie v jednotlivých členských štátoch môže pre vývojárov zdravotníckych technológií predstavovať značnú administratívnu záťaž, a to najmä pre menšie spoločnosti s obmedzenými zdrojmi, čo môže prispieť k sťaženiu a narušeniu prístupu na trh a z toho vyplývajúcej nedostatočnej predvídateľnosti podnikania, vyšším nákladom a z dlhodobého hľadiska k negatívnym účinkom na inováciu. Týmto nariadením by sa preto mal stanoviť mechanizmus, aby vývojár zdravotníckej technológie predkladal všetky informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy požadované na účely spoločného klinického hodnotenia len raz na úrovni Únie.

(14)

V súlade s článkom 168 ods. 7 ZFEÚ sú členské štáty zodpovedné za vymedzenie svojej zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti. Uvedená zodpovednosť zahŕňa správu zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti a najmä rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené. Je preto potrebné, aby sa činnosť Únie obmedzila na tie aspekty hodnotenia zdravotníckych technológií, ktoré sa týkajú spoločného klinického hodnotenia zdravotníckej technológie, a najmä aby sa zabezpečilo, že spoločné klinické hodnotenia nebudú obsahovať hodnotové súdy, aby sa zachovala zodpovednosť členských štátov podľa článku 168 ods. 7 ZFEÚ. V tejto súvislosti spoločné klinické hodnotenia stanovené v tomto nariadení predstavujú vedeckú analýzu relatívnych účinkov zdravotníckej technológie hodnotených na základe zdravotných výsledkov podľa zvolených parametrov, ktoré sú založené na rozsahu hodnotenia. Vedecká analýza bude tiež zahŕňať zohľadnenie stupňa istoty relatívnych účinkov berúc do úvahy sily a obmedzenia dostupných dôkazov. Výsledok spoločných klinických hodnotení by preto nemal mať vplyv na právomoc členských štátov hodnotiť klinickú pridanú hodnotu dotknutých zdravotníckych technológií ani by nemal predurčovať následné rozhodnutia o stanovovaní cien a uhrádzaní zdravotníckych technológií ani určovanie kritérií pre takéto rozhodnutia o stanovovaní cien a úhradách, ktoré by mohli závisieť od klinických i neklinických faktorov, či už jednotlivo, alebo spoločne, a ktoré zostávajú vo výlučnej právomoci jednotlivých členských štátov.

(15)

Členské štáty by mali mať možnosť vykonávať doplnkové klinické analýzy potrebné v ich celkovom vnútroštátnom procese hodnotenia zdravotníckych technológií v prípade zdravotníckych technológií, ku ktorým je dostupná správa o spoločnom klinickom hodnotení. Členské štáty by mali mať najmä možnosť vykonávať doplnkové klinické analýzy, pokiaľ ide okrem iného o skupiny pacientov, komparátory alebo zdravotné výsledky, ktoré nie sú zahrnuté v správe o spoločnom klinickom hodnotení, alebo s použitím inej metodiky, ak by sa táto metodika vyžadovala v celkovom vnútroštátnom procese hodnotenia zdravotníckych technológií dotknutého členského štátu. Ak sú na doplnkové klinické analýzy potrebné dodatočné informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, členské štáty by mali mať možnosť požiadať vývojárov zdravotníckych technológií o predloženie potrebných informácií, údajov, analýz a iných dôkazov. Týmto nariadením by sa žiadnym spôsobom nemali obmedzovať práva členských štátov vykonávať neklinické hodnotenia tej istej zdravotníckej technológie pred vypracovaním správy o spoločnom klinickom hodnotení, počas jej vypracovania alebo po jej uverejnení.

(16)

Aby sa zaručila najvyššia kvalita spoločných klinických hodnotení, zabezpečilo ich široké prijatie a umožnilo spájanie odborných znalostí a zdrojov vnútroštátnych orgánov a subjektov pre hodnotenie zdravotníckych technológií, je vhodné zaujať postupný prístup, pri ktorom sa začne s malým počtom spoločne hodnotených liekov a len v neskoršej fáze sa bude vyžadovať vykonanie spoločných klinických hodnotení pri iných liekoch podliehajúcich centralizovanému postupu udeľovania povolení na uvedenie na trh stanovenému v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (8), a pri ktorých sa následne povolí nová terapeutická indikácia.

(17)

Spoločné klinické hodnotenia by sa mali vykonávať aj v prípade niektorých zdravotníckych pomôcok v zmysle vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 (9), ktoré sú zaradené do najvyššej rizikovej triedy a ku ktorým príslušné panely odborníkov uvedené v článku 106 ods. 1 uvedeného nariadenia poskytli stanoviská alebo názory, ako aj v prípade diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sú zaradené do triedy D podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 (10).

(18)

Vzhľadom na zložitosť niektorých zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na odborné znalosti požadované na účely ich hodnotenia by členské štáty mali mať možnosť dobrovoľne spolupracovať pri vykonávaní hodnotenia zdravotníckych technológií, ak v tom vidia pridanú hodnotu, v prípade zdravotníckych pomôcok klasifikovaných v triedach IIb alebo III podľa článku 51 nariadenia (EÚ) 2017/745 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro klasifikovaných v triede D podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/746, ktoré sú softvérom a nepatria do rozsahu spoločných klinických hodnotení podľa tohto nariadenia.

(19)

Aby spoločné klinické hodnotenia zdravotníckych technológií boli aj naďalej presné a relevantné, vysokej kvality a založené na najlepších vedeckých dôkazoch dostupných v danom momente, je vhodné stanoviť podmienky aktualizácie týchto hodnotení najmä v prípadoch, keď dodatočné údaje, ktoré sú dostupné po prvom hodnotení, môžu zvýšiť presnosť a kvalitu hodnotenia.

(20)

Mala by sa zriadiť koordinačná skupina členských štátov pre hodnotenie zdravotníckych technológií (ďalej len „koordinačná skupina“), zložená zo zástupcov členských štátov, najmä orgánov a subjektov pre hodnotenie zdravotníckych technológií, ktorá bude dohliadať na vykonávanie spoločných klinických hodnotení a inej spoločnej práce v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Aby sa zabezpečil prístup k spoločným klinickým hodnoteniam a spoločným vedeckým konzultáciám pod vedením členských štátov, členské štáty by mali určiť členov koordinačnej skupiny. Uvedení členovia by mali byť určení s cieľom zabezpečiť, aby sa v koordinačnej skupine zabezpečila vysoká úroveň spôsobilosti. Členovia koordinačnej skupiny by mali určiť orgány a subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníckych technológií do podskupín, ktoré poskytujú primerané technické odborné znalosti na vykonávanie spoločných klinických hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií vzhľadom na potrebu poskytovať odborné znalosti v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií v prípade liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.

(21)

S cieľom zohľadniť vedeckú povahu spolupráce a zabezpečiť, aby rozhodnutia koordinačnej skupiny spĺňali ciele, ktorými je zaručiť spoločnú prácu najvyššej vedeckej kvality a nestrannosť, by koordinačná skupina mala vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak takýto konsenzus nie je možné dosiahnuť, rozhodnutia technickej a vedeckej povahy by sa mali prijímať jednoduchou väčšinou, pri ktorej dostane každý členský štát jeden hlas bez ohľadu na počet členov koordinačnej skupiny z jednotlivých členských štátov, s cieľom zabezpečiť, aby rozhodovanie v koordinačnej skupine prebiehalo hladko. Rozhodnutia o prijatí ročného pracovného programu, výročnej správy a strategického usmernenia pre činnosť podskupín by sa však vzhľadom na ich odlišnú povahu mali prijímať kvalifikovanou väčšinou.

(22)

Komisia by sa nemala zúčastňovať na hlasovaní o spoločných klinických hodnoteniach ani pripomienkovať obsah správ o spoločnom klinickom hodnotení.

(23)

Koordinačná skupina by mala zabezpečiť, aby vedecká spoločná práca, ako aj postupy a metodika vypracovania správ o spoločnom klinickom hodnotení a výsledných dokumentov spoločných vedeckých konzultácií zaručovali najvyššiu kvalitu a aby tieto správy a dokumenty boli vypracované včas a odrážali aktuálny stav lekárskej vedy v čase svojho vypracovania.

(24)

Metodiky na vykonávanie spoločných klinických hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií by sa mali prispôsobiť tak, aby zahŕňali špecifiká nových zdravotníckych technológií, v prípade ktorých niektoré údaje nemusia byť ľahko dostupné. Môže ísť okrem iného o lieky na ojedinelé ochorenia, očkovacie látky a lieky na inovatívnu liečbu.

(25)

Rozsah hodnotenia v rámci spoločných klinických hodnotení by mal byť inkluzívny a mal by odrážať potreby členských štátov, pokiaľ ide o údaje a analýzy, ktoré má predložiť vývojár zdravotníckej technológie.

(26)

Ak sa spoločné klinické hodnotenia používajú pri príprave následných administratívnych rozhodnutí na úrovni členských štátov, predstavujú jeden z niekoľkých prípravných krokov v rámci viacstupňového postupu. Členské štáty sú jediným subjektom zodpovedným za vnútroštátne postupy hodnotenia zdravotníckych technológií, za závery o hodnote zdravotníckej technológie a za rozhodnutia vyplývajúce z hodnotení zdravotníckych technológií. Členské štáty by mali mať možnosť určiť, ktorý orgán alebo subjekt a v ktorom kroku procesu hodnotenia zdravotníckych technológií by mal zvažovať správy o spoločnom klinickom hodnotení.

(27)

Koordinačná skupina by mala vyvinúť maximálne úsilie, aby sa správa o spoločnom klinickom hodnotení schválila konsenzom. Ak konsenzus nie je možné dosiahnuť, do správ by sa mali zahrnúť rozdielne vedecké stanoviská, aby sa zabezpečilo sfinalizovanie správ o spoločnom klinickom hodnotení v stanovenej lehote. S cieľom zabezpečiť integritu systému spoločných klinických hodnotení a dosiahnuť konsenzus by sa zahrnutie rozdielnych vedeckých stanovísk malo obmedziť na tie stanoviská, ktoré sú plne vedecky odôvodnené, a preto by sa malo považovať za výnimočné opatrenie.

(28)

Členské štáty by mali byť naďalej zodpovedné za vyvodenie záverov na vnútroštátnej úrovni o klinickej pridanej hodnote zdravotníckej technológie, keďže takéto závery závisia od špecifického kontextu zdravotnej starostlivosti v danom členskom štáte a od relevantnosti jednotlivých analýz zahrnutých v správe o spoločnom klinickom hodnotení (do správy o spoločnom klinickom hodnotení by napríklad mohlo byť zahrnutých viacero komparátorov, pričom pre daný členský štát sú relevantné len niektoré z nich). Správa o spoločnom klinickom hodnotení by mala obsahovať opis relatívnych účinkov pozorovaných pri analyzovaných zdravotných výsledkoch vrátane číselných výsledkov a intervalov spoľahlivosti, ako aj analýzu vedeckej neistoty a sily a obmedzení dôkazov (napríklad interná a externá platnosť). Správa o spoločnom klinickom hodnotení by mala byť faktická a nemala by obsahovať žiadny hodnotový súd, poradie zdravotných výsledkov, závery o celkovom prínose alebo klinickej pridanej hodnote hodnotenej zdravotníckej technológie, žiadne stanovisko k cieľovej populácii, v ktorej by sa zdravotnícka technológia mala používať, ani žiadne stanovisko k miestu, ktoré by zdravotnícka technológia mala mať v terapeutickej, diagnostickej alebo preventívnej stratégii.

(29)

Je nevyhnutné, aby bol proces transparentný a aby o ňom bola informovaná verejnosť. Ak existujú dôverné údaje z obchodných dôvodov, je potrebné, aby dôvody dôvernosti boli jasne zadefinované a odôvodnené a dôverné údaje riadne vymedzené a chránené.

(30)

Ak členské štáty vykonávajú hodnotenia zdravotníckych technológií na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v prípade zdravotníckych technológií, ktoré boli hodnotené na úrovni Únie, mali by na príslušnej úrovni zvážiť správy o spoločnom klinickom hodnotení. V tejto súvislosti, najmä vzhľadom na to, že na vnútroštátne rozhodnutia o hodnotení zdravotníckych technológií sa môžu vzťahovať rôzne lehoty, by členské štáty mali mať možnosť zohľadniť informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ktoré neboli súčasťou spoločného klinického hodnotenia na úrovni Únie. Hodnotenia zdravotníckych technológií vykonané na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v prípade zdravotníckej technológie, ktorá sa hodnotila na úrovni Únie, by sa malo sprístupniť koordinačnej skupine.

(31)

V kontexte tohto nariadenia výraz „náležite zvážiť“, ak sa vzťahuje na správu o spoločnom klinickom hodnotení, znamená, že správa by mala byť súčasťou dokumentácie orgánov alebo subjektov zapojených do činností hodnotenia zdravotníckych technológií na úrovni členských štátov alebo na regionálnej úrovni a mala by sa zvážiť pri každom hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni členských štátov. Ak je dostupná správa o spoločnom klinickom hodnotení, mala by byť súčasťou dokumentácie, ktorá slúži ako podklad vo vnútroštátnom procese hodnotenia zdravotníckych technológií. Obsah správy o spoločnom klinickom hodnotení má však vedeckú povahu a nemal by byť pre tieto orgány alebo subjekty ani pre členské štáty záväzný. Ak v čase ukončenia vnútroštátneho hodnotenia zdravotníckych technológií nie je dostupná správa o spoločnom klinickom hodnotení, nemalo by to oddialiť ďalší postup na úrovni členských štátov. Správa o spoločnom klinickom hodnotení by nemala mať žiadny externý vplyv na žiadateľov a iné strany okrem členských štátov.

(32)

Povinnosť členských štátov nepožadovať na vnútroštátnej úrovni informácie, údaje, analýzy ani iné dôkazy, ktoré predložili vývojári zdravotníckych technológií na úrovni Únie, znižuje v prípade, že vývojári zdravotníckych technológií splnili požiadavky na predloženie informácií stanovené podľa tohto nariadenia, administratívnu a finančnú záťaž, ktorá by pre nich vyplývala z viacerých a rozdielnych žiadostí o informácie, údaje, analýzy alebo iné dôkazy na úrovni členských štátov. Uvedenou povinnosťou by sa však nemala vylúčiť možnosť členských štátov požiadať vývojárov zdravotníckych technológií o objasnenie predložených informácií, údajov, analýz alebo iných dôkazov.

(33)

Povinnosť členských štátov nepožadovať na vnútroštátnej úrovni rovnaké informácie, údaje, analýzy alebo iné dôkazy, ktoré už predložili vývojári zdravotníckych technológií na úrovni Únie, by nemala zahŕňať žiadosti o informácie, údaje, analýzy alebo iné dôkazy v rámci programov včasného prístupu na úrovni členských štátov. Cieľom takýchto programov včasného prístupu na úrovni členských štátov je poskytnúť pacientom prístup k liekom v situáciách, keď pred vydaním centralizovaného povolenia na uvedenie na trh vznikne situácia s vysokými neuspokojenými liečebnými potrebami.

(34)

Vývojári zdravotníckych technológií by nemali na vnútroštátnej úrovni predkladať žiadne informácie, údaje, analýzy ani iné dôkazy, ktoré už boli predložené na úrovni Únie. Zaručí sa tým, že členské štáty môžu na svojej úrovni od vývojárov zdravotníckych technológií požadovať len tie informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ktoré ešte nie sú dostupné na úrovni Únie.

(35)

Pri vykonávaní spoločného klinického hodnotenia by sa v prípade liekov mali prednostne zvážiť priamo kontrolované komparatívne klinické štúdie, ktoré sú randomizované, zaslepené a zahŕňajú kontrolovanú skupinu, ktorých metodika je v súlade s medzinárodnými normami medicíny založenej na dôkazoch. Uvedený prístup by však sám osebe nemal vylúčiť pozorovacie štúdie vrátane tých, ktoré sú založené na údajoch z klinickej praxe, ak sú takéto štúdie dostupné.

(36)

Lehota pre spoločné klinické hodnotenia liekov by sa mala, pokiaľ je to možné, stanoviť odkazom na lehotu platnú pre ukončenie centralizovaného postupu udeľovania povolení na uvedenie na trh stanovenú v nariadení (ES) č. 726/2004. Takouto koordináciou by sa malo zabezpečiť, aby spoločné klinické hodnotenia mohli skutočne uľahčiť prístup na trh a prispieť k včasnej dostupnosti inovatívnych zdravotníckych technológií pre pacientov. Vývojári zdravotníckych technológií by preto pri predkladaní požadovaných informácií, údajov, analýz a iných dôkazov mali dodržiavať lehoty stanovené podľa tohto nariadenia.

(37)

Pri stanovení lehoty pre spoločné klinické hodnotenia v prípade zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro by sa mal zohľadniť značne decentralizovaný proces získavania prístupu na trh pre uvedené pomôcky a dostupnosť primeraných dôkazov požadovaných na účely spoločného klinického hodnotenia. Keďže požadované dôkazy môžu byť dostupné až po uvedení zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na trh, na to, aby sa na spoločné klinické hodnotenie mohli vybrať vo vhodnom čase, malo by byť možné vykonať toto hodnotenie po ich uvedení na trh.

(38)

Spoločná práca vykonávaná podľa tohto nariadenia, najmä spoločné klinické hodnotenia, by vo všetkých prípadoch mala viesť k vysokokvalitným a včasným výsledkom a mala by sa ňou podporovať väčšia spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií v prípade zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ale nemalo by sa ňou oddialiť ani narušiť udeľovanie označenia CE zdravotníckym pomôckam ani diagnostickým zdravotníckym pomôckam in vitro, ani oddialiť prístup takýchto pomôcok na trh. Táto práca by mala prebiehať oddelene a odlišne od regulačných posúdení vykonávaných podľa nariadení (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746 a nemala by mať vplyv na rozhodnutia prijímané v súlade s uvedenými nariadeniami.

(39)

S cieľom uľahčiť proces prípravy spoločných klinických hodnotení by vývojári zdravotníckych technológií mali mať vo vhodných prípadoch možnosť zúčastniť sa na spoločných vedeckých konzultáciách s koordinačnou skupinou, aby získali usmernenia o informáciách, údajoch, analýzach a iných dôkazoch, ktoré sa od klinických štúdií pravdepodobne budú vyžadovať. Klinické štúdie zahŕňajú klinické skúšanie liekov, klinické skúšanie požadované na účely klinického hodnotenia zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu požadované na účely hodnotenia výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Vzhľadom na predbežnú povahu týchto konzultácií by akékoľvek poskytnuté usmernenia nemali byť právne záväzné ani pre vývojárov zdravotníckych technológií, ani pre orgány a subjekty pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Takéto usmernenia by však mali odrážať aktuálny stav lekárskej vedy v čase spoločnej vedeckej konzultácie, a to najmä v záujme pacientov.

(40)

Ak sa spoločné vedecké konzultácie uskutočňujú súbežne s prípravou vedeckého poradenstva o liekoch podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo súbežne s konzultáciami o zdravotníckych pomôckach stanovenými v nariadení (EÚ) 2017/745, tieto súbežné procesy vrátane výmeny informácií medzi podskupinami a Európskou agentúrou pre lieky alebo panelmi odborníkov pre zdravotnícke pomôcky by mali prebiehať s cieľom zabezpečiť, aby tvorba dôkazov spĺňala potreby príslušných rámcov, a to pri zachovaní oddelenia ich príslušných pôsobností.

(41)

Spoločné klinické hodnotenia a spoločné vedecké konzultácie si vyžadujú zdieľanie dôverných informácií medzi vývojármi zdravotníckych technológií a orgánmi a subjektmi pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Aby sa zabezpečila ochrana takýchto informácií, informácie poskytnuté koordinačnej skupine v rámci spoločných klinických hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií by sa mali tretej strane sprístupniť len po uzatvorení dohody o zachovaní dôvernosti. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa akékoľvek informácie zverejňované o výsledkoch spoločných vedeckých konzultácií prezentovali v anonymizovanej forme a aby boli odstránené všetky informácie, ktoré sú citlivé z obchodného hľadiska.

(42)

V záujme zabezpečenia účinného využívania dostupných zdrojov je vhodné stanoviť „mapovanie situácie“, čím sa umožní včasná identifikácia nových zdravotníckych technológií, ktoré pravdepodobne budú mať veľký vplyv na pacientov, verejné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti, a zároveň to poslúži ako podklad pre výskum. Takéto mapovanie situácie by sa mohlo využiť na podporu koordinačnej skupiny pri plánovaní jej práce, najmä v súvislosti so spoločnými klinickými hodnoteniami a spoločnými vedeckými konzultáciami, a mohlo by tiež byť zdrojom informácií na účely dlhodobého plánovania na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni.

(43)

Únia by mala aj naďalej podporovať dobrovoľnú spoluprácu pri vykonávaní hodnotenia zdravotníckych technológií medzi členskými štátmi v oblastiach, ako sú vývoj a vykonávanie programov očkovania a budovanie kapacít vnútroštátnych systémov hodnotenia zdravotníckych technológií. Takouto dobrovoľnou spoluprácou by sa tiež mali uľahčiť synergie s iniciatívami v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu v príslušných digitalizovaných a dátových oblastiach zdravotnej starostlivosti s cieľom poskytovať ďalšie dôkazy z klinickej praxe dôležité pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Dobrovoľná spolupráca pri vykonávaní hodnotenia zdravotníckych technológií môže tiež zahŕňať oblasti, ako sú diagnostika využívaná na doplnenie liečby, chirurgické postupy, prevencia, programy skríningu a podpory zdravia, nástroje informačných a komunikačných technológií a postupy integrovanej starostlivosti. Požiadavky na hodnotenie rôznych zdravotníckych technológií sa líšia v závislosti od ich špecifických vlastností, a preto je v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií potrebné zaujať súdržný prístup, ktorý bude vhodný pre tieto rôzne zdravotnícke technológie.

(44)

S cieľom zabezpečiť inkluzívnosť a transparentnosť spoločnej práce by koordinačná skupina mala spolupracovať a viesť rozsiahle konzultácie s organizáciami zainteresovaných strán, ktoré majú záujem o spoluprácu na úrovni Únie v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, vrátane organizácií pacientov, organizácií zdravotníckych pracovníkov, klinických a odborných spoločností, združení vývojárov zdravotníckych technológií, spotrebiteľských organizácií a iných relevantných mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti zdravia. Mala by sa vytvoriť sieť zainteresovaných strán s cieľom uľahčiť dialóg medzi organizáciami zainteresovaných strán a koordinačnou skupinou.

(45)

S cieľom zabezpečiť, aby spoločná práca mala najvyššiu vedeckú kvalitu a odrážala aktuálny stav poznania, by sa externí odborníci s príslušnými dôkladnými špecializovanými odbornými znalosťami mali vyjadrovať k spoločným klinickým hodnoteniam a spoločným vedeckým konzultáciám. Medzi takýchto odborníkov by mali patriť klinickí odborníci v príslušnej terapeutickej oblasti, pacienti s danou chorobou a iní príslušní odborníci, napríklad v oblasti typu dotknutej zdravotníckej technológie alebo v otázkach týkajúcich sa dizajnu klinických štúdií. Ako zdroj na identifikáciu týchto odborníkov a prístup k relevantným poznatkom v konkrétnych terapeutických oblastiach by sa tiež mohli využiť európske referenčné siete. Pacienti, klinickí odborníci a iní príslušní odborníci by sa mali vybrať na základe ich odbornosti v danej oblasti a mali by konať individuálne, a nie zastupovať akúkoľvek konkrétnu organizáciu, inštitúciu alebo členský štát. S cieľom zachovať vedeckú integritu spoločných klinických hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií by sa mali vypracovať pravidlá na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti pacientov, klinických odborníkov a iných príslušných zúčastnených odborníkov a na predchádzanie konfliktom záujmov.

(46)

Spolupráca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií zohráva dôležitú úlohu počas celého životného cyklu zdravotníckej technológie od počiatočnej fázy vývoja cez mapovanie situácie a spoločnú vedeckú konzultáciu a neskôr po uvedení zdravotníckej technológie na trh prostredníctvom spoločného klinického hodnotenia a jeho aktualizácie.

(47)

Aby sa k spoločnej práci stanovenej v tomto nariadení pristupovalo jednotne a pod vedením členských štátov, koordinačná skupina by mala pre spoločné klinické hodnotenia, aktualizácie spoločných klinických hodnotení a spoločné vedecké konzultácie vypracovať podrobné procedurálne kroky a lehoty. V prípade potreby a pri zohľadnení výsledkov práce v rámci jednotných akcií EUnetHTA by koordinačná skupina mala vypracovať odlišné pravidlá pre lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

(48)

Koordinačná skupina by mala vypracovať metodické usmernenia týkajúce sa spoločnej práce stanovenej v tomto nariadení v súlade s medzinárodnými normami medicíny založenej na dôkazoch. Proces hodnotenia by sa mal opierať o relevantné, aktuálne a vysokokvalitné klinické dôkazy. Koordinačná skupina by tiež mala vypracovať usmernenia upravujúce vymenovania hodnotiteľov a spoluhodnotiteľov pre spoločné klinické hodnotenia a spoločné vedecké konzultácie, a to aj pokiaľ ide o vedecké odborné znalosti požadované na účely spoločnej práce stanovenej v tomto nariadení.

(49)

S cieľom zabezpečiť jednotný prístup k spoločnej práci stanovenej v tomto nariadení by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na účely rozhodnutia, že pri splnení určitých podmienok by mali iné lieky podliehať spoločnému klinickému hodnoteniu k dátumu skoršiemu, ako je dátum stanovený v tomto nariadení, výberu určitých zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro na spoločné klinické hodnotenia, a stanovenia podrobných procedurálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov spoločných klinických hodnotení a spoločných vedeckých konzultácií, všeobecných procedurálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov spoločných klinických hodnotení a formátu a vzorov predkladaných dokumentov a podkladov správ. V prípade potreby by sa mali vypracovať odlišné pravidlá pre lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(50)

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác na vykonávacích aktoch uvedených v tomto nariadení uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj s koordinačnou skupinou a na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočnili v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (12).

(51)

Aby sa zabezpečila dostupnosť dostatočných zdrojov pre spoločnú prácu stanovenú v tomto nariadení, Únia by sa mala usilovať o zabezpečenie stabilného a trvalého financovania spoločnej práce a dobrovoľnej spolupráce, ako aj rámca na podporu týchto činností. Financovanie by malo pokrývať najmä náklady na vypracovanie správ o spoločných klinických hodnoteniach a spoločných vedeckých konzultáciách. Členské štáty by tiež mali mať možnosť vysielať do Komisie národných expertov na podporu činnosti sekretariátu koordinačnej skupiny.

(52)

Na účely uľahčenia spoločnej práce a výmeny informácií medzi členskými štátmi o hodnotení zdravotníckych technológií by sa malo prijať osobitné ustanovenie s cieľom zriadiť IT platformu, ktorá by obsahovala príslušné databázy a bezpečné komunikačné kanály. Komisia by mala vychádzať z databáz a funkcií vytvorených v rámci jednotných akcií EUnetHTA na výmenu informácií a dôkazov a zamerať sa na zabezpečenie prepojenia medzi IT platformou a inými dátovými infraštruktúrami významnými na účely hodnotenia zdravotníckych technológií, ako sú registre a databázy údajov z klinickej praxe. Pri vývoji takejto IT platformy by sa tiež mali preskúmať príležitosti, ktoré ponúka budúci európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia.

(53)

Aby sa zabezpečilo hladké zavedenie a vykonávanie spoločných hodnotení na úrovni Únie a udržala ich kvalita, je vhodné začať s malým počtom spoločných klinických hodnotení. Počnúc tromi rokmi od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa mal postupne zvyšovať počet spoločných klinických hodnotení.

(54)

Aby sa zabezpečilo, že podporný rámec bude aj naďalej čo najúčinnejší a nákladovo najefektívnejší, Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podať správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr tri roky od jeho dátumu začatia uplatňovania. Správa by sa mala zamerať na preskúmanie pridanej hodnoty spoločnej práce pre členské štáty. Konkrétne by sa v nej malo zvážiť, či je potrebné zaviesť mechanizmus uhrádzania poplatkov, ktorým by sa zabezpečila nezávislosť koordinačnej skupiny a prostredníctvom ktorého by aj vývojári zdravotníckych technológií prispievali k financovaniu spoločných vedeckých konzultácií. Okrem toho by sa v nej malo preskúmať, aký vplyv má neduplicita žiadostí o informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy na účely spoločných klinických hodnotení na zníženie administratívnej záťaže pre členské štáty a vývojárov zdravotníckych technológií, uľahčenie prístupu nových a inovačných výrobkov na trh a zníženie nákladov. Správa by mohla podnietiť posúdenie pokroku dosiahnutého v oblasti prístupu pacientov k inovatívnym zdravotníckym technológiám, udržateľnosti zdravotníckych systémov a kapacity hodnotenia zdravotníckych technológií na úrovni členských štátov.

(55)

Členské štáty by mali najneskôr dva roky po začatí hodnotenia liekov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, podať Komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia, a najmä o ich posúdení pridanej hodnoty správ o spoločnom klinickom hodnotení v rámci svojich vnútroštátnych procesov hodnotenia zdravotníckych technológií a o pracovnom zaťažení koordinačnej skupiny.

(56)

S cieľom upraviť zoznam informácií, ktoré majú predložiť vývojári zdravotníckych technológií, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu príloh I a II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie uskutočnili v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(57)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (13) sa stanovuje, že Únia podporuje a uľahčuje spoluprácu a výmenu vedeckých informácií medzi členskými štátmi v rámci dobrovoľnej siete spájajúcej vnútroštátne orgány alebo subjekty zodpovedné za hodnotenie zdravotníckych technológií, ktoré sú určené členskými štátmi. Keďže uvedené záležitosti sú upravené v tomto nariadení, smernica 2011/24/EÚ by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(58)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to najmä vytvorenie rámca pre spoločné klinické hodnotenia zdravotníckych technológií, ktoré patria do rozsahu pôsobenia tohto nariadenia, na úrovni Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovuje:

a)

podporný rámec a postupy spolupráce členských štátov v oblasti zdravotníckych technológií na úrovni Únie;

b)

mechanizmus, ktorým sa stanovuje, že vývojár zdravotníckej technológie má predkladať všetky informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy požadované na účely spoločného klinického hodnotenia zdravotníckych technológií len raz na úrovni Únie;

c)

spoločné pravidlá a metodiky pre spoločné klinické hodnotenie zdravotníckych technológií.

2.   Týmto nariadením nie je dotknutá právomoc členských štátov vyvodzovať závery o relatívnej účinnosti zdravotníckych technológií alebo prijímať rozhodnutia o používaní zdravotníckej technológie v ich špecifickom vnútroštátnom kontexte v oblasti zdravotnej starostlivosti. Nezasahuje sa ním do výlučnej vnútroštátnej právomoci členských štátov, a to ani pokiaľ ide o vnútroštátne rozhodnutia o stanovovaní cien a úhradách, ani nemá vplyv na žiadne iné právomoci, ktoré sa týkajú riadenia a poskytovania zdravotníckych služieb alebo lekárskej starostlivosti v členských štátoch, ani do prideľovania zdrojov, ktoré boli pre ne určené.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„liek“ je liek v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (14);

2.

„zdravotnícka pomôcka“ je zdravotnícka pomôcka v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) 2017/745;

3.

„diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro“ je diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2017/746;

4.

„zdravotnícka technológia“ je zdravotnícka technológia v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2011/24/EÚ;

5.

„hodnotenie zdravotníckej technológie“ je multidisciplinárny proces, v ktorom sa systematickým, transparentným, nestranným a spoľahlivým spôsobom sumarizujú informácie o lekárskych, pacientskych a sociálnych aspektoch, ako aj ekonomických a etických otázkach súvisiacich s používaním zdravotníckej technológie;

6.

„spoločné klinické hodnotenie“ zdravotníckej technológie je vedecké zhrnutie a opis komparatívnej analýzy dostupných klinických dôkazov týkajúcich sa zdravotníckej technológie v porovnaní s jednou alebo viacerými zdravotníckymi technológiami alebo existujúcimi postupmi v súlade s rozsahom hodnotenia dohodnutým podľa tohto nariadenia a na základe vedeckých aspektov klinických oblastí hodnotenia zdravotníckych technológií: opis zdravotného problému, ktorý zdravotnícka technológia rieši, a súčasné používanie iných zdravotníckych technológií pri riešení daného zdravotného problému, opis a technická charakteristika zdravotníckej technológie, relatívna klinická účinnosť a relatívna bezpečnosť zdravotníckej technológie;

7.

„neklinické hodnotenie“ je časť hodnotenia zdravotníckej technológie na základe neklinických oblastí hodnotenia zdravotníckych technológií: hodnotenie zdravotníckej technológie z nákladového a ekonomického hľadiska a etické, organizačné, sociálne a právne aspekty súvisiace s jej používaním;

8.

„kolaboratívne hodnotenie“ je klinické hodnotenie zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na úrovni Únie, ktoré vykonáva viacero zainteresovaných orgánov a subjektov pre hodnotenie zdravotníckych technológií na dobrovoľnom základe;

9.

„rozsah hodnotenia“ je súbor parametrov pre spoločné klinické hodnotenie, pokiaľ ide o populáciu pacientov, intervenciu, komparátory a zdravotné výsledky, ktoré spoločne požadujú členské štáty.

Článok 3

Koordinačná skupina členských štátov pre hodnotenie zdravotníckych technológií

1.   Týmto sa zriaďuje koordinačná skupina členských štátov pre hodnotenie zdravotníckych technológií (ďalej len „koordinačná skupina“).

2.   Členské štáty určia svojich členov koordinačnej skupiny a informujú o nich, ako aj o akýchkoľvek následných zmenách Komisiu. Členovia koordinačnej skupiny vymenujú svojich zástupcov v koordinačnej skupine na ad hoc alebo trvalom základe a informujú Komisiu o ich vymenovaní, ako aj o akýchkoľvek následných zmenách.

3.   Členovia koordinačnej skupiny určia členov podskupín koordinačnej skupiny spomedzi svojich vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov a subjektov. Členovia koordinačnej skupiny môžu za člena podskupiny určiť viac ako jednu osobu vrátane člena koordinačnej skupiny bez toho, aby bolo dotknuté pravidlo, že každý členský štát má jeden hlas. Členovia podskupiny vymenujú svojich zástupcov v podskupinách, ktorí by mali mať primerané odborné znalosti v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, na ad hoc alebo trvalom základe a informujú Komisiu o ich vymenovaní, ako aj o akýchkoľvek následných zmenách. Ak sú potrebné osobitné znalosti, členovia podskupiny môžu vymenovať viac ako jedného zástupcu.

4.   Koordinačná skupina rozhoduje na základe konsenzu. Ak konsenzus nie je možné dosiahnuť, prijatie rozhodnutia si vyžaduje podporu členov zastupujúcich jednoduchú väčšinu členských štátov. Každý členský štát má pri hlasovaní jeden hlas. Výsledky hlasovania sa zaznamenajú v zápisnici zo zasadnutí koordinačnej skupiny. Pri hlasovaní môžu členovia požiadať o zaznamenanie rozdielnych stanovísk v zápisnici zo zasadnutia, na ktorom sa hlasovalo.

5.   Odchylne od odseku 4 tohto článku, ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, koordinačná skupina prijme svoj ročný pracovný program, svoju výročnú správu a strategické usmernenie uvedené v odseku 7 písm. b) a c) tohto článku kvalifikovanou väčšinou v zmysle článku 16 ods. 4 Zmluvy o EÚ a článku 238 ods. 3 písm. a) ZFEÚ.

6.   Zasadnutia koordinačnej skupiny v obmedzenom období, ktoré sa určí v jej rokovacom poriadku, vedie predseda a spolupredseda, ktorí sú zvolení spomedzi členov koordinačnej skupiny z rôznych členských štátov. Predseda a spolupredseda sú nestranní a nezávislí. Komisia vykonáva funkciu sekretariátu koordinačnej skupiny a podporuje jej prácu v súlade s článkom 28.

7.   Koordinačná skupina:

a)

prijme svoj rokovací poriadok a v prípade potreby tento rokovací poriadok aktualizuje;

b)

prijíma svoj ročný pracovný program a výročnú správu podľa článku 6;

c)

poskytuje strategické usmernenie pre činnosť svojich podskupín;

d)

prijme metodické usmernenia pre spoločnú prácu v súlade s medzinárodnými normami medicíny založenej na dôkazoch;

e)

prijme podrobné procedurálne kroky a lehoty pre vykonávanie spoločných klinických hodnotení a pre ich aktualizácie;

f)

prijme podrobné procedurálne kroky a lehoty pre vykonávanie spoločných vedeckých konzultácií vrátane podávania žiadostí vývojárov zdravotníckych technológií;

g)

prijme usmernenia k vymenovaniu hodnotiteľov a spoluhodnotiteľov pre spoločné klinické hodnotenia a spoločné vedecké konzultácie vrátane usmernení k požadovaným vedeckým odborným znalostiam;

h)

koordinuje a schvaľuje činnosť svojich podskupín;

i)

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi na úrovni Únie zriadenými podľa nariadení (ES) č. 726/2004, (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746 s cieľom uľahčiť tvorbu ďalších dôkazov potrebných na svoju prácu;

j)

zabezpečuje vhodné zapojenie organizácií zainteresovaných strán a odborníkov do svojej práce;

k)

zriaďuje podskupiny najmä na tieto účely:

i)

spoločné klinické hodnotenia;

ii)

spoločné vedecké konzultácie;

iii)

identifikácia nových zdravotníckych technológií;

iv)

vypracovanie metodických a procedurálnych usmernení.

8.   Koordinačná skupina a jej podskupiny môžu zasadať v rôznych zloženiach najmä podľa týchto kategórií zdravotníckych technológií: lieky, zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a iné zdravotnícke technológie.

Článok 4

Zabezpečenie kvality

1.   Koordinačná skupina zabezpečuje, aby spoločná práca vykonávaná podľa článkov 7 až 23 mala najvyššiu kvalitu, dodržiavali sa pri nej medzinárodné normy medicíny založenej na dôkazoch a vykonávala sa včas. Koordinačná skupina na tento účel stanoví postupy, ktoré sa systematicky preskúmavajú. Pri vypracúvaní takýchto postupov koordinačná skupina zohľadňuje špecifiká zdravotníckej technológie, na ktorú sa vzťahuje spoločná práca, vrátane liekov na ojedinelé ochorenia, očkovacích látok a liekov na inovatívnu liečbu.

2.   Koordinačná skupina stanoví a pravidelne preskúmava štandardné operačné postupy patriace do rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 7 písm. d), e), f) a g).

3.   Koordinačná skupina pravidelne preskúmava a v prípade potreby aktualizuje metodické a procedurálne usmernenia patriace do rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 7 písm. d), e), f) a g).

4.   V prípade potreby a s prihliadnutím na metodiku, ktorú už vypracovali jednotné akcie EUnetHTA, sa vypracujú osobitné metodické a procedurálne usmernenia pre lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

Článok 5

Transparentnosť a konflikt záujmov

1.   Koordinačná skupina vykonáva svoje činnosti nezávisle, nestranne a transparentne.

2.   Zástupcovia vymenovaní do koordinačnej skupiny a jej podskupín a pacienti, klinickí odborníci a iní príslušní odborníci zúčastňujúci sa na akejkoľvek spoločnej práci nesmú mať žiadne finančné ani iné záujmy v odvetví vývoja zdravotníckych technológií, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť alebo nestrannosť.

3.   Zástupcovia vymenovaní koordinačnou skupinou a jej podskupinami oznamujú svoje finančné a iné záujmy a toto oznámenie každoročne alebo podľa potreby aktualizujú. Oznamujú všetky ďalšie zistené skutočnosti, od ktorých možno na základe dobrej viery odôvodnene očakávať, že budú zahŕňať konflikt záujmov alebo viesť ku konfliktu záujmov.

4.   Zástupcovia, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach koordinačnej skupiny a jej podskupín, pred každým zasadnutím oznámia všetky záujmy, ktoré by sa mohli považovať za záujmy spochybňujúce ich nezávislosť alebo nestrannosť v súvislosti s bodmi programu. Ak Komisia rozhodne, že oznámený záujem predstavuje konflikt záujmov, daný zástupca sa nezúčastní na žiadnych rokovaniach alebo rozhodovaniach ani nezíska žiadne informácie týkajúce sa tohto bodu programu. Takéto oznámenia zástupcov a rozhodnutie Komisie sa zaznamenajú v súhrnnej zápisnici zo zasadnutia.

5.   Pacienti, klinickí odborníci a iní príslušní odborníci oznamujú všetky finančné a iné záujmy súvisiace so spoločnou prácou, na ktorej sa majú zúčastniť. Takéto oznámenia a všetky z nich vyplývajúce opatrenia sa zaznamenajú v súhrnnej zápisnici zo zasadnutia a vo výsledných dokumentoch dotknutej spoločnej práce.

6.   Zástupcovia vymenovaní do koordinačnej skupiny a jej podskupín, ako aj pacienti, klinickí odborníci a iní príslušní odborníci zapojení do práce ktorejkoľvek podskupiny podliehajú aj po skončení svojich povinností požiadavke zachovávať služobné tajomstvo.

7.   Komisia stanoví pravidlá vykonávania tohto článku v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a), a najmä pravidlá posudzovania konfliktu záujmov podľa odsekov 3, 4 a 5 tohto článku, ako aj opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade konfliktu alebo potenciálneho konfliktu záujmov.

Článok 6

Ročný pracovný program a výročná správa

1.   Koordinačná skupina prijme každoročne najneskôr do 30. novembra ročný pracovný program, ktorý v prípade potreby následne zmení.

2.   V ročnom pracovnom programe sa stanovuje spoločná práca, ktorá sa má vykonať v kalendárnom roku nasledujúcom po jeho prijatí, vrátane:

a)

plánovaného počtu a druhu spoločných klinických hodnotení a plánovaného počtu aktualizácií spoločných klinických hodnotení podľa článku 14;

b)

plánovaného počtu spoločných vedeckých konzultácií;

c)

plánovaného počtu hodnotení v oblasti dobrovoľnej spolupráce, zohľadňujúc ich vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti.

3.   Pri vypracúvaní alebo zmene ročného pracovného programu koordinačná skupina:

a)

zohľadňuje správy o nových zdravotníckych technológiách uvedené v článku 22;

b)

zohľadňuje informácie Európskej agentúry pre lieky, ktoré poskytuje Komisia podľa článku 28, o stave predložených a pripravovaných žiadostí o povolenie na uvedenie na trh pre lieky uvedené v článku 7; Komisia s koordinačnou skupinou zdieľa takéto informácie s cieľom umožniť zmenu ročného pracovného programu;

c)

zohľadňuje informácie, ktoré poskytuje Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky zriadená v článku 103 nariadenia (EÚ) 2017/745 (ďalej len „Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky“), alebo informácie z iných zdrojov, ako aj informácie, ktoré poskytuje Komisia podľa článku 28 tohto nariadenia o práci príslušných panelov odborníkov uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/745 (ďalej len „panely odborníkov“);

d)

konzultuje so sieťou zainteresovaných strán uvedenou v článku 29 a zohľadňuje ich pripomienky;

e)

zohľadňuje zdroje dostupné koordinačnej skupine pre spoločnú prácu;

f)

radí sa s Komisiou o návrhu ročného pracovného programu a zohľadňuje jej stanovisko.

4.   Koordinačná skupina každoročne najneskôr do 28. februára prijme svoju výročnú správu.

5.   Vo výročnej správe sa uvádzajú informácie o spoločnej práci vykonanej v kalendárnom roku predchádzajúcom jej prijatiu.

KAPITOLA II

SPOLOČNÁ PRÁCA V OBLASTI HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ NA ÚROVNI ÚNIE

ODDIEL 1

Spoločné klinické hodnotenia

Článok 7

Zdravotnícke technológie podliehajúce spoločným klinickým hodnoteniam

1.   Spoločným klinickým hodnoteniam podliehajú tieto zdravotnícke technológie:

a)

lieky, ako sú uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 726/2004, pri ktorých bola žiadosť o povolenie na uvedenie na trh predložená v súlade s uvedeným nariadením po príslušných dátumoch stanovených v odseku 2 tohto článku a pre ktoré je uvedená žiadosť v súlade s článkom 8 ods. 3 smernice 2001/83/ES;

b)

lieky povolené v Únii, ku ktorým bola uverejnená správa o spoločnom klinickom hodnotení, v prípadoch, keď sa podľa článku 6 ods. 1 druhého pododseku smernice 2001/83/ES vydáva povolenie pre zmenu existujúceho povolenia na uvedenie na trh, ktoré zodpovedá novej terapeutickej indikácii;

c)

zdravotnícke pomôcky klasifikované ako pomôcky triedy IIb alebo III podľa článku 51 nariadenia (EÚ) 2017/745, ku ktorým príslušné panely odborníkov poskytli vedecké stanovisko v rámci konzultačného postupu klinického hodnotenia podľa článku 54 uvedeného nariadenia, a to na základe výberu podľa odseku 4 tohto článku;

d)

diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro klasifikované ako pomôcky triedy D podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/746, ku ktorým príslušné panely odborníkov poskytli stanoviská v rámci postupu podľa článku 48 ods. 6 uvedeného nariadenia, a to na základe výberu podľa odseku 4 tohto článku.

2.   Dátumy uvedené v odseku 1 písm. a) sú nasledovné:

a)

12. januára 2025 pre lieky s novými účinnými látkami, pri ktorých žiadateľ vo svojej žiadosti o povolenie predloženej Európskej agentúre pre lieky vyhlasuje, že obsahujú novú účinnú látku, v prípade ktorej je terapeutickou indikáciou liečba rakoviny, a lieky regulované ako lieky na inovatívnu liečbu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 (15);

b)

13. januára 2028 pre lieky, ktoré sú zaradené medzi lieky na ojedinelé ochorenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 (16);

c)

13. januára 2030 pre lieky uvedené v odseku 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. a) a b) tohto odseku.

3.   Odchylne od odseku 2 tohto článku Komisia na základe odporúčania koordinačnej skupiny prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie stanovujúce, že lieky uvedené v uvedenom odseku podliehajú spoločnému klinickému hodnoteniu k dátumu skoršiemu, ako sú dátumy stanovené v uvedenom odseku, za predpokladu, že majú, najmä podľa článku 22, potenciál riešiť neuspokojenú liečebnú potrebu alebo núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia alebo majú významný vplyv na systémy zdravotnej starostlivosti.

4.   Komisia od 12. januára 2025 po vyžiadaní odporúčania koordinačnej skupiny prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu minimálne každé dva roky rozhodnutie, ktorým vyberie zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené v odseku 1 písm. c) a d) na spoločné klinické hodnotenie na základe jedného alebo viacerých z týchto kritérií:

a)

neuspokojené liečebné potreby;

b)

prvé v triede;

c)

potenciálny vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti;

d)

so softvérom využívajúcim umelú inteligenciu, technológie strojového učenia alebo algoritmy;

e)

významný cezhraničný rozmer;

f)

značná pridaná hodnota pre celú Úniu.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

Článok 8

Začatie spoločných klinických hodnotení

1.   Koordinačná skupina vykonáva spoločné klinické hodnotenia zdravotníckych technológií na základe svojho ročného pracovného programu.

2.   Koordinačná skupina začína spoločné klinické hodnotenia zdravotníckych technológií tým, že určí podskupinu pre spoločné klinické hodnotenia, ktorá dohliada na vykonanie spoločného klinického hodnotenia v mene koordinačnej skupiny.

3.   Spoločné klinické hodnotenie sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným koordinačnou skupinou podľa požiadaviek uvedených v tomto článku, v článku 3 ods. 7 písm. e) a v článkoch 4, 9, 10, 11 a 12, ako aj podľa požiadaviek, ktoré sa stanovia podľa článkov 15, 25 a 26.

4.   Určená podskupina vymenuje spomedzi svojich členov hodnotiteľa a spoluhodnotiteľa z rôznych členských štátov, ktorí vykonajú spoločné klinické hodnotenie. Pri ich vymenovaní sa zohľadnia vedecké odborné znalosti potrebné na účely hodnotenia. Ak bola zdravotnícka technológia predmetom spoločnej vedeckej konzultácie v súlade s článkami 16 až 21, hodnotiteľ a spoluhodnotiteľ sú iné osoby ako hodnotiteľ a spoluhodnotiteľ vymenovaní podľa článku 18 ods. 3 na účely vypracovania výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie.

5.   Bez ohľadu na odsek 4 v prípade, že za mimoriadnych okolností inak nie sú dostupné potrebné špecifické odborné znalosti, môže byť na vykonanie spoločného klinického hodnotenia vymenovaný ten istý hodnotiteľ alebo spoluhodnotiteľ, ktorý bol zapojený do spoločnej vedeckej konzultácie, alebo môžu byť vymenovaní obaja. Takéto vymenovanie musí byť odôvodnené, podlieha schváleniu koordinačnou skupinou a zaznamená sa v správe o spoločnom klinickom hodnotení.

6.   Určená podskupina začne proces stanovenia rozsahu, v ktorom identifikuje príslušné parametre rozsahu hodnotenia. Rozsah hodnotenia musí byť inkluzívny a musí odrážať potreby členských štátov z hľadiska parametrov a informácií, údajov, analýz a iných dôkazov, ktoré má predložiť vývojár zdravotníckej technológie. Rozsah hodnotenia zahŕňa najmä všetky relevantné parametre hodnotenia, pokiaľ ide o:

a)

populáciu pacientov;

b)

intervenciu alebo intervencie;

c)

komparátor alebo komparátory;

d)

zdravotné výsledky.

V procese stanovenia rozsahu sa zohľadňujú aj informácie poskytnuté vývojárom zdravotníckej technológie a vyjadrenia pacientov, klinických odborníkov a iných príslušných odborníkov.

7.   Koordinačná skupina informuje Komisiu o rozsahu hodnotenia pri danom spoločnom klinickom hodnotení.

Článok 9

Správy o spoločnom klinickom hodnotení a dokumentácia vývojára zdravotníckej technológie

1.   Výsledkom spoločného klinického hodnotenia je správa o spoločnom klinickom hodnotení, ku ktorej sa priloží súhrnná správa. Uvedené správy neobsahujú žiadny hodnotový súd ani závery o celkovej klinickej pridanej hodnote hodnotenej zdravotníckej technológie a obmedzujú sa na opis vedeckej analýzy:

a)

relatívnych účinkov zdravotníckej technológie hodnotených na základe zdravotných výsledkov podľa parametrov, ktoré sú zvolené v rámci rozsahu hodnotenia stanoveného podľa článku 8 ods. 6;

b)

stupňa istoty relatívnych účinkov pri zohľadnení sily a obmedzení dostupných dôkazov.

2.   Správy uvedené v odseku 1 sú založené na dokumentácii, ktorá obsahuje úplné a aktuálne informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy predložené vývojárom zdravotníckej technológie na účely hodnotenia na základe parametrov zahrnutých do rozsahu hodnotenia.

3.   Dokumentácia spĺňa tieto požiadavky:

a)

predložené dôkazy sú úplné, pokiaľ ide o dostupné štúdie a údaje, ktoré by mohli slúžiť ako podklad pre hodnotenie;

b)

údaje boli analyzované pomocou vhodných metód s cieľom zodpovedať všetky výskumné otázky hodnotenia;

c)

predloženie údajov je v dobre štruktúrovanej a transparentnej forme, čím je možné primerane ich posúdiť v dostupných obmedzených lehotách;

d)

zahŕňa podkladové dokumenty k predloženým informáciám, čím hodnotitelia a spoluhodnotitelia môžu overiť presnosť týchto informácií.

4.   Dokumentácia k liekom obsahuje informácie stanovené v prílohe I. Dokumentácia k zdravotníckym pomôckam a diagnostickým zdravotníckym pomôckam in vitro obsahuje informácie stanovené v prílohe II.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť prílohu I, pokiaľ ide o informácie požadované v dokumentácii k liekom, a zmeniť prílohu II, pokiaľ ide o informácie požadované v dokumentácii k zdravotníckym pomôckam a diagnostickým zdravotníckym pomôckam in vitro.

Článok 10

Povinnosti vývojárov zdravotníckych technológií a dôsledky ich nesplnenia

1.   Komisia informuje vývojára zdravotníckej technológie o rozsahu hodnotenia a požiada o predloženie dokumentácie (prvá žiadosť). Uvedená žiadosť obsahuje lehotu na predloženie, ako aj vzor dokumentácie podľa článku 26 ods. 1 písm. a) a odkazuje na požiadavky na dokumentáciu v súlade s článkom 9 ods. 2, 3 a 4. Lehota na predloženie je v prípade liekov najneskôr 45 dní pred predpokladaným dátumom poskytnutia stanoviska Výboru pre lieky na humánne použitie uvedeného v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 726/2004.

2.   Vývojár zdravotníckej technológie predloží dokumentáciu Komisii v súlade so žiadosťou o predloženie podľa odseku 1.

3.   Vývojár zdravotníckej technológie nepredloží na vnútroštátnej úrovni žiadne informácie, údaje, analýzy ani iné dôkazy, ktoré už boli predložené na úrovni Únie. Uvedená požiadavka nemá vplyv na žiadosti o dodatočné informácie o liekoch v rámci programov včasného prístupu na úrovni členských štátov, ktoré majú sprístupniť lieky pacientom v situáciách, keď pred vydaním centralizovaného povolenia na uvedenie na trh vznikne situácia s vysokými neuspokojenými liečebnými potrebami.

4.   Ak Komisia potvrdí, že dokumentácia bola podľa odseku 1 tohto článku predložená včas a že spĺňa požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2, 3 a 4, včas ju sprístupní členom koordinačnej skupiny cez IT platformu uvedenú v článku 30 a informuje o tom vývojára zdravotníckej technológie.

5.   Ak Komisia zistí, že dokumentácia nespĺňa požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2, 3 a 4, vyžiada si od vývojára zdravotníckej technológie chýbajúce informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy (druhá žiadosť). V takom prípade vývojár zdravotníckej technológie predloží požadované informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy v súlade s lehotami stanovenými podľa článku 15.

6.   Ak Komisia po druhej žiadosti uvedenej v odseku 5 tohto článku usúdi, že vývojár zdravotníckej technológie nepredložil dokumentáciu včas, alebo potvrdí, že dokumentácia nespĺňa požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2, 3 a 4, koordinačná skupina zastaví spoločné klinické hodnotenie. Ak sa hodnotenie zastaví, Komisia na IT platforme uvedenej v článku 30 vydá vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvody zastavenia, a zodpovedajúcim spôsobom informuje vývojára zdravotníckej technológie. V prípade zastavenia spoločného klinického hodnotenia sa neuplatňuje článok 13 ods. 1 písm. d).

7.   Ak bolo spoločné klinické hodnotenie zastavené a koordinačná skupina podľa článku 13 ods. 1 písm. e) následne dostane informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ktoré boli predmetom žiadosti o predloženie uvedenej v odseku 1 tohto článku, koordinačná skupina môže opätovne začať spoločné klinické hodnotenie v súlade s postupom stanoveným v tomto oddiele najneskôr šesť mesiacov po uplynutí lehoty na predloženie, uvedenej v odseku 1 tohto článku, po tom, ako Komisia potvrdí, že požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2, 3 a 4 boli splnené.

8.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, môže Komisia v prípade opätovného začatia spoločného klinického hodnotenia požiadať vývojára zdravotníckej technológie, aby predtým poskytnuté informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy aktualizoval.

Článok 11

Postup hodnotenia pri spoločných klinických hodnoteniach

1.   Hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa vypracuje návrh správy o spoločnom klinickom hodnotení a návrh súhrnnej správy na základe dokumentácie predloženej vývojárom zdravotníckej technológie a rozsahu hodnotenia stanoveného podľa článku 8 ods. 6 Koordinačná skupina schvaľuje návrhy správ v súlade s lehotami stanovenými podľa článku 3 ods. 7 písm. e). Uvedené lehoty sú:

a)

v prípade liekov najneskôr 30 dní po prijatí rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje povolenie na uvedenie na trh;

b)

v prípade zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v súlade s postupmi spoločného klinického hodnotenia prijatými podľa článku 3 ods. 7 písm. e) a článku 15 ods. 1 písm. b).

2.   Ak hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa kedykoľvek počas vypracúvania návrhov správ usúdi, že na vykonanie hodnotenia sú potrebné ďalšie špecifikácie alebo objasnenia, alebo dodatočné informácie, údaje, analýzy alebo iné dôkazy, Komisia požiada vývojára zdravotníckej technológie o poskytnutie takýchto informácií, údajov, analýz alebo iných dôkazov. Hodnotiteľ a spoluhodnotiteľ môžu tam, kde sa to považuje za potrebné, využiť aj databázy a iné zdroje klinických informácií, ako sú registre pacientov. Ak budú počas postupu hodnotenia dostupné nové klinické údaje, dotknutý vývojár zdravotníckej technológie z vlastnej iniciatívy informuje koordinačnú skupinu.

3.   Členovia určenej podskupiny predložia k návrhom správ pripomienky.

4.   Podskupina zabezpečí, aby sa pacienti a klinickí odborníci a iní príslušní odborníci zapojili do postupu hodnotenia tak, že im dá možnosť vyjadriť sa k návrhom správ. Takéto vyjadrenie sa poskytne v rámci a lehote stanovenými podľa článku 15 ods. 1 písm. c) a článku 25 ods. 1 písm. b) a postupu prijatého koordinačnou skupinou a včas sa sprístupnia koordinačnej skupine prostredníctvom IT platformy uvedenej v článku 30.

5.   Návrhy správ sa poskytnú vývojárovi zdravotníckej technológie. Vývojár zdravotníckej technológie oznámi akékoľvek čisto technické alebo faktické nepresnosti v súlade s lehotami stanovenými podľa článku 15. Vývojár zdravotníckej technológie tiež oznámi všetky informácie, ktoré považuje za dôverné, a odôvodní ich citlivosť z obchodného hľadiska. Vývojár zdravotníckej technológie nepredkladá pripomienky k výsledkom návrhu hodnotenia.

6.   Po prijatí a zvážení pripomienok poskytnutých v súlade s týmto článkom hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa vypracuje revidované návrhy správ a predloží ich koordinačnej skupine cez IT platformu uvedenú v článku 30.

Článok 12

Ukončenie spoločného klinického hodnotenia

1.   Koordinačná skupina po prijatí revidovaných návrhov správy o spoločnom klinickom hodnotení a súhrnnej správy tieto správy preskúma.

2.   Koordinačná skupina sa v lehote stanovenej podľa článku 3 ods. 7 písm. e) a podľa článku 15 ods. 1 písm. c) pokúsi revidované návrhy správ schváliť konsenzom. Odchylne od článku 3 ods. 4, ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, rozdielne vedecké stanoviská vrátane vedeckých dôvodov, na ktorých sú tieto stanoviská založené, sa začlenia do správ a správy sa považujú za schválené.

3.   Koordinačná skupina predloží schválené správy Komisii na účely procedurálneho preskúmania podľa článku 28 písm. d). Ak Komisia do 10 pracovných dní od prijatia schválených správ dospeje k záveru, že tieto správy nie sú v súlade procedurálnymi pravidlami stanovenými podľa tohto nariadenia alebo sa odchyľujú od požiadaviek prijatých koordinačnou skupinou podľa tohto nariadenia, informuje koordinačnú skupinu o dôvodoch svojho záveru a požiada o preskúmanie správ. Koordinačná skupina preskúma správy z procedurálneho hľadiska, prijme všetky potrebné nápravné opatrenia a správy opätovne schváli v súlade s postupom stanoveným v odseku 2 tohto článku.

4.   Komisia včas uverejní správy schválené alebo opätovne schválené koordinačnou skupinou, ktoré sú v súlade s procedurálnymi pravidlami, na verejne dostupnom webovom sídle IT platformy uvedenej v článku 30 ods. 1 písm. a) a o uverejnení informuje vývojára zdravotníckej technológie.

5.   Ak Komisia dospeje k záveru, že opätovne schválené správy stále nie sú v súlade s procedurálnymi pravidlami uvedenými v odseku 3 tohto článku, včas tieto správy a jej procedurálne preskúmanie sprístupní na bezpečnom intranete IT platformy uvedenej v článku 30 ods. 1 písm. b) na zváženie členskými štátmi a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje vývojára zdravotníckej technológie. Koordinačná skupina zahrnie súhrnné správy týchto správ do svojej výročnej správy prijatej podľa článku 6 ods. 4 a uverejnenej na IT platforme stanovenej v článku 30 ods. 3 písm. g).

Článok 13

Práva a povinnosti členských štátov

1.   Pri vykonávaní hodnotenia zdravotníckej technológie na vnútroštátnej úrovni týkajúceho sa zdravotníckej technológie, o ktorej boli uverejnené správy o spoločnom klinickom hodnotení alebo v súvislosti s ktorou sa začalo spoločné klinické hodnotenie, členské štáty:

a)

pri hodnoteniach zdravotníckych technológií na úrovni členských štátov náležite zvážia uverejnené správy o spoločnom klinickom hodnotení a všetky ostatné informácie dostupné na IT platforme uvedenej v článku 30 vrátane vyhlásenia o zastavení podľa článku 10 ods. 6 týkajúce sa uvedeného spoločného klinického hodnotenia; nie je tým dotknutá právomoc členských štátov vyvodiť vlastné závery o celkovej klinickej pridanej hodnote zdravotníckej technológie v kontexte ich špecifického systému zdravotnej starostlivosti a zvážiť tie časti správ, ktoré sú v tomto kontexte relevantné;

b)

k dokumentácii hodnotenia zdravotníckej technológie na úrovni členských štátov pripoja dokumentáciu predloženú vývojárom zdravotníckej technológie v súlade s článkom 10 ods. 2;

c)

k správe o hodnotení zdravotníckej technológie na úrovni členských štátov pripoja uverejnenú správu o spoločnom klinickom hodnotení;

d)

nežiadajú na vnútroštátnej úrovni informácie, údaje, analýzy alebo iné dôkazy, ktoré vývojár zdravotníckej technológie predložil na úrovni Únie v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo 5;

e)

cez IT platformu uvedenú v článku 30 koordinačnej skupine bezodkladne poskytujú všetky informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ktoré dostanú od vývojára zdravotníckej technológie na vnútroštátnej úrovni a ktoré sú predmetom žiadosti o predloženie podľa článku 10 ods. 1.

2.   Členské štáty poskytnú koordinačnej skupine cez IT platformu uvedenú v článku 30 informácie o vnútroštátnom hodnotení zdravotníckej technológie týkajúcom sa spoločného klinického hodnotenia, do 30 dní od dátumu jeho ukončenia. Členské štáty predovšetkým poskytnú informácie o tom, ako sa správy o spoločnom klinickom hodnotení zohľadnili pri vykonávaní vnútroštátneho hodnotenia zdravotníckej technológie. Komisia na základe informácií členských štátov zhrnie využívanie správ o spoločnom klinickom hodnotení pri hodnoteniach zdravotníckych technológií na úrovni členských štátov a na konci každého roka uverejní na IT platforme uvedenej v článku 30 správu o tomto prehľade s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Článok 14

Aktualizácie spoločných klinických hodnotení

1.   Koordinačná skupina vykonáva aktualizácie spoločných klinických hodnotení, pri ktorých sa v prvej správe o spoločnom klinickom hodnotení uviedlo, že je potrebná aktualizácia, keď budú dostupné dodatočné dôkazy na ďalšie posúdenie.

2.   Koordinačná skupina môže vykonávať aktualizácie spoločných klinických hodnotení, ak o to požiada jeden alebo viacero jej členov a sú k dispozícii nové klinické dôkazy. Pri vypracovaní ročného pracovného programu môže koordinačná skupina preskúmať potrebu aktualizácie spoločného klinického hodnotenia a rozhodnúť o nej.

3.   Aktualizácie sa vykonávajú v súlade s rovnakými požiadavkami stanovenými podľa tohto nariadenia pre spoločné klinické hodnotenie a s procedurálnymi pravidlami stanovenými podľa článku 15 ods. 1

4.   Členské štáty môžu bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, na vnútroštátnej úrovni aktualizovať hodnotenia zdravotníckych technológií, ktoré boli predmetom spoločného klinického hodnotenia. Členovia koordinačnej skupiny informujú koordinačnú skupinu pred začatím takýchto aktualizácií. Ak sa potreba aktualizácie týka viac ako jedného členského štátu, dotknutí členovia môžu koordinačnú skupinu požiadať, aby uskutočnila spoločnú aktualizáciu podľa odseku 2.

5.   Aktualizácie na vnútroštátnej úrovni sa po ukončení poskytnú členom koordinačnej skupiny cez IT platformu uvedenú v článku 30.

Článok 15

Prijatie podrobných procedurálnych pravidiel pre spoločné klinické hodnotenia

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné procedurálne pravidlá pre:

a)

spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s Európskou agentúrou pre lieky týkajúcich sa vypracovania a aktualizácie spoločných klinických hodnotení liekov;

b)

spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s notifikovanými osobami a panelmi odborníkov týkajúcich sa vypracovania a aktualizácie spoločných klinických hodnotení diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro;

c)

interakciu s koordinačnou skupinou, jej podskupinami a vývojármi zdravotníckych technológií, pacientmi, klinickými odborníkmi a inými príslušnými odborníkmi a medzi nimi, ku ktorej dochádza počas spoločných klinických hodnotení a aktualizácií, a to vrátane jej lehôt.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2

ODDIEL 2

Spoločné vedecké konzultácie

Článok 16

Zásady spoločných vedeckých konzultácií

1.   Koordinačná skupina uskutočňuje spoločné vedecké konzultácie na účely výmeny informácií s vývojármi zdravotníckych technológií o ich plánoch vývoja týkajúcich sa konkrétnej zdravotníckej technológie. Uvedené konzultácie uľahčujú tvorbu dôkazov, ktoré zodpovedajú pravdepodobným požiadavkám na dôkazy na účely následného spoločného klinického hodnotenia tejto zdravotníckej technológie. Spoločná vedecká konzultácia zahŕňa stretnutie s vývojárom zdravotníckej technológie a jej výsledkom je výsledný dokument, v ktorom sa uvádza poskytnuté vedecké odporúčanie. Spoločné vedecké konzultácie sa týkajú najmä všetkých relevantných aspektov dizajnu klinickej štúdie alebo aspektov dizajnu klinického skúšania, čo zahŕňa komparátory, intervencie, zdravotné výsledky a populácie pacientov. Pri spoločných vedeckých konzultáciách o zdravotníckych technológiách okrem liekov sa zohľadňujú špecifiká týchto zdravotníckych technológií.

2.   Zdravotnícka technológia je oprávnená na spoločné vedecké konzultácie podľa odseku 1 tohto článku, ak je pravdepodobné, že bude predmetom spoločného klinického hodnotenia podľa článku 7 ods. 1 a ak sú klinické štúdie a klinické skúšania ešte vo fáze plánovania.

3.   Z výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie nevyplýva pre členské štáty, koordinačnú skupinu ani vývojárov zdravotníckych technológií žiadny právny účinok. Spoločné vedecké konzultácie nemajú vplyv na spoločné klinické hodnotenie, ktoré sa môže vykonávať v súvislosti s rovnakou zdravotníckou technológiou.

4.   Ak členský štát uskutoční vnútroštátnu vedeckú konzultáciu v prípade zdravotníckej technológie, ktorá bola predmetom spoločnej vedeckej konzultácie, na účely jej doplnenia alebo zohľadnenia špecifických otázok súvisiacich s vnútroštátnym systémom hodnotenia zdravotníckej technológie, dotknutý člen koordinačnej skupiny o tom cez IT platformu uvedenú v článku 30 informuje koordinačnú skupinu.

5.   Spoločné vedecké konzultácie o liekoch sa môžu uskutočniť súbežne s vedeckým poradenstvom Európskej agentúry pre lieky podľa článku 57 ods. 1 písm. n) nariadenia (ES) č. 726/2004. Takéto súbežné konzultácie zahŕňajú výmenu informácií a majú zosúladené lehoty, pričom zachovávajú oddelenosť pôsobností koordinačnej skupiny a Európskej agentúry pre lieky. Spoločné vedecké konzultácie o zdravotníckych pomôckach sa môžu uskutočniť súbežne s konzultáciami s panelmi odborníkov podľa článku 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/745.

Článok 17

Žiadosti o spoločné vedecké konzultácie

1.   V prípade zdravotníckych technológií uvedených v článku 16 ods. 2 môžu vývojári zdravotníckych technológií požiadať o spoločnú vedeckú konzultáciu.

2.   V prípade liekov môžu vývojári zdravotníckych technológií požiadať, aby sa spoločná vedecká konzultácia uskutočnila súbežne s postupom vedeckého poradenstva Európskej agentúry pre lieky. V takom prípade požiadajú Európsku agentúru pre lieky o vedecké poradenstvo pri podaní žiadosti o spoločnú vedeckú konzultáciu. V prípade zdravotníckych pomôcok môžu vývojári zdravotníckych technológií požiadať, aby sa spoločná vedecká konzultácia uskutočnila súbežne s konzultáciou s panelom odborníkov. V takom prípade môže vývojár zdravotníckej technológie pri podaní žiadosti o spoločnú vedeckú konzultáciu požiadať podľa potreby o konzultáciu s panelom odborníkov.

3.   Koordinačná skupina uverejní dátumy lehôt na podávanie žiadostí a uvedie plánovaný počet spoločných vedeckých konzultácií pre každú túto lehotu na podávanie žiadostí na IT platforme uvedenej v článku 30. Ak počet oprávnených žiadostí presiahne počet plánovaných spoločných vedeckých konzultácií, koordinačná skupina na konci každej lehoty na podávanie žiadostí vyberie zdravotnícke technológie, ktoré majú byť predmetom spoločných vedeckých konzultácií, pričom zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so žiadosťami týkajúcimi sa zdravotníckych technológií s podobnými určenými indikáciami. Kritériá výberu oprávnených žiadostí v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok sú:

a)

neuspokojené liečebné potreby;

b)

prvé v triede;

c)

potenciálny vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti;

d)

významný cezhraničný rozmer;

e)

značná pridaná hodnota pre celú Úniu alebo

f)

priority Únie v oblasti klinického výskumu.

4.   Koordinačná skupina do 15 pracovných dní po skončení každej lehoty na podávanie žiadostí informuje vývojára zdravotníckej technológie, ktorý podal žiadosť, o tom, či spoločnú vedeckú konzultáciu vykoná. Ak koordinačná skupina žiadosť zamietne, informuje o tom vývojára zdravotníckej technológie a uvedie dôvody so zreteľom na kritériá stanovené v odseku 3.

Článok 18

Vypracovanie výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie

1.   Koordinačná skupina po prijatí žiadosti o spoločnú vedeckú konzultáciu v súlade s článkom 17 začne spoločnú vedeckú konzultáciu tým, že určí podskupinu pre spoločnú vedeckú konzultáciu. Spoločná vedecká konzultácia sa uskutoční v súlade s požiadavkami a postupmi stanovenými podľa článku 3 ods. 7 písm. f) a článkov 20 a 21.

2.   Vývojár zdravotníckej technológie predloží aktuálnu dokumentáciu obsahujúcu informácie potrebné na spoločnú vedeckú konzultáciu v súlade s požiadavkami stanovenými podľa článku 21 písm. b) v lehotách stanovených podľa článku 3 ods. 7 písm. f).

3.   Určená podskupina vymenuje spomedzi svojich členov hodnotiteľa a spoluhodnotiteľa z rôznych členských štátov, ktorí vedú spoločnú vedeckú konzultáciu. Pri ich vymenovaní sa zohľadnia vedecké odborné znalosti potrebné na účely konzultácie.

4.   Hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa vypracuje návrh výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku a v súlade s usmerneniami a procedurálnymi pravidlami stanovenými podľa článku 3 ods. 7 písm. d) a f) a článku 20. V prípade liekov sa v súlade s medzinárodnými normami medicíny založenej na dôkazoch, vždy, keď je to vhodné, odporúčajú priamo komparatívne klinické štúdie, ktoré sú randomizované, zaslepené a zahŕňajú kontrolovanú skupinu.

5.   Členovia určenej podskupiny majú počas vypracúvania návrhu výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie možnosť predkladať pripomienky. Členovia určenej podskupiny môžu podľa potreby poskytovať dodatočné odporúčania špecifické pre svoj členský štát.

6.   Určená podskupina zabezpečí, aby počas vypracúvania návrhu výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie dostali možnosť vyjadriť sa aj pacienti a klinickí odborníci a iní príslušní odborníci.

7.   Určená podskupina zorganizuje osobné alebo virtuálne stretnutie na účely výmeny názorov s vývojárom zdravotníckej technológie, pacientmi a klinickými odborníkmi a inými príslušnými odborníkmi.

8.   Ak sa spoločná vedecká konzultácia uskutočňuje súbežne s vypracovaním vedeckého poradenstva Európskej agentúry pre lieky alebo konzultáciou s panelom odborníkov, na stretnutie sa prizvú zástupcovia Európskej agentúry pre lieky alebo panelu odborníkov, aby sa vhodným spôsobom uľahčila koordinácia.

9.   Po prijatí a zvážení všetkých pripomienok a vyjadrení poskytnutých v súlade s týmto článkom hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa sfinalizuje návrh výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie.

10.   Hodnotiteľ s pomocou spoluhodnotiteľa zohľadní pripomienky poskytnuté počas vypracúvania výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie a predloží jeho konečný návrh vrátane všetkých odporúčaní špecifických pre jednotlivé členské štáty koordinačnej skupine.

Článok 19

Schválenie výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie

1.   Sfinalizovaný návrh výsledného dokumentu spoločnej vedeckej konzultácie podlieha schváleniu koordinačnou skupinou v lehote stanovenej podľa článku 3 ods. 7 písm. f).

2.   Komisia zašle výsledný dokument spoločnej vedeckej konzultácie vývojárovi zdravotníckej technológie, ktorý o ňu požiadal, najneskôr 10 pracovných dní po jeho finalizácii.

3.   Koordinačná skupina uvádza anonymizované, agregované súhrnné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa spoločných vedeckých konzultácií vrátane pripomienok poskytnutých počas ich prípravy vo svojich výročných správach a na verejne dostupnom webovom sídle IT platformy uvedenej v článku 30 ods. 1 písm. a).

Článok 20

Prijatie podrobných procedurálnych pravidiel pre spoločné vedecké konzultácie

1.   Komisia po konzultácii s koordinačnou skupinou prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné procedurálne pravidlá pre:

a)

predkladanie žiadostí od vývojárov zdravotníckych technológií;

b)

výber organizácií zainteresovaných strán, pacientov a klinických odborníkov a iných príslušných odborníkov spoločnej vedeckej konzultácie a konzultácie s nimi;

c)

spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s Európskou agentúrou pre lieky o spoločných vedeckých konzultáciách o liekoch v prípade, že vývojár zdravotníckej technológie požiada, aby sa konzultácia uskutočnila súbežne s postupom vedeckého poradenstva Európskej agentúry pre lieky;

d)

spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s panelmi odborníkov o spoločných vedeckých konzultáciách o zdravotníckych pomôckach v prípade, že vývojár zdravotníckej technológie požiada, aby sa konzultácia uskutočnila súbežne s konzultáciou s danými panelmi odborníkov.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2

Článok 21

Formát a vzory predkladaných a výsledných dokumentov pre spoločné vedecké konzultácie

Koordinačná skupina v súlade s procesnými pravidlami uvedenými v článku 20 ods. 1 písm. a) stanoví formát a vzory:

a)

žiadostí vývojárov zdravotníckych technológií o spoločné vedecké konzultácie;

b)

dokumentácie s informáciami, údajmi, analýzami a inými dôkazmi, ktorú majú predložiť vývojári zdravotníckych technológií na účely spoločných vedeckých konzultácií;

c)

výsledných dokumentov spoločných vedeckých konzultácií.

ODDIEL 3

Nové zdravotnícke technológie

Článok 22

Identifikácia nových zdravotníckych technológií

1.   Koordinačná skupina zabezpečuje vypracovanie správ o nových zdravotníckych technológiách, ktoré pravdepodobne budú mať veľký vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti. Uvedené správy sa zaoberajú najmä odhadovaným klinickým vplyvom a možnými organizačnými a finančnými dôsledkami nových zdravotníckych technológií pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti.

2.   Vypracovanie správ uvedených v odseku 1 sa zakladá na existujúcich vedeckých správach alebo iniciatívach súvisiacich s novými zdravotníckymi technológiami a na informáciách z relevantných zdrojov, medzi ktoré patria:

a)

registre klinických štúdií a vedecké správy;

b)

Európska agentúra pre lieky v súvislosti s pripravovanými podaniami žiadostí o povolenie na uvedenie na trh pre lieky uvedené v článku 7 ods. 1;

c)

Koordinačná skupina pre zdravotnícke pomôcky;

d)

vývojári zdravotníckych technológií v oblasti zdravotníckych technológií, ktoré vyvíjajú;

e)

členovia siete zainteresovaných strán uvedenej v článku 29.

3.   Koordinačná skupina môže podľa potreby konzultovať s organizáciami zainteresovaných strán, ktoré nie sú členmi siete zainteresovaných strán uvedenej v článku 29, a s inými príslušnými odborníkmi.

ODDIEL 4

Dobrovoľná spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií

Článok 23

Dobrovoľná spolupráca

1.   Komisia podporuje spoluprácu a výmenu vedeckých informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s:

a)

neklinickými hodnoteniami zdravotníckych technológií;

b)

kolaboratívnymi hodnoteniami zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro;

c)

hodnoteniami zdravotníckych technológií v prípade zdravotníckych technológií iných ako lieky, zdravotnícke pomôcky alebo diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro;

d)

poskytovaním ďalších dôkazov potrebných na podporu hodnotení zdravotníckych technológií, najmä v súvislosti so zdravotníckymi technológiami na použitie v naliehavých prípadoch a zastaranými zdravotníckymi technológiami;

e)

klinickými hodnoteniami zdravotníckych technológií uvedených v článku 7, pri ktorých sa ešte nezačalo spoločné klinické hodnotenie, a zdravotníckych technológií neuvedených v uvedenom článku, najmä zdravotníckych technológií, pri ktorých sa v správe o nových zdravotníckych technológiách uvedenej v článku 22 dospelo k záveru, že pravdepodobne budú mať veľký vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti.

2.   Úlohou koordinačnej skupiny je uľahčiť spoluprácu uvedenú v odseku 1.

3.   Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku sa môže uskutočňovať v súlade s procedurálnymi pravidlami stanovenými podľa článku 3 ods. 7 a článkov 15 a 25 a s použitím formátu a vzorov stanovených v súlade s článkom 26.

4.   Spolupráca uvedená v odseku 1 tohto článku sa uvádza v ročných pracovných programoch koordinačnej skupiny a výsledky tejto spolupráce sa uvádzajú v jej výročných správach a na IT platforme uvedenej v článku 30.

5.   Členské štáty môžu prostredníctvom svojho určeného člena v koordinačnej skupine cez IT platformu uvedenú v článku 30 poskytnúť koordinačnej skupine vnútroštátne hodnotiace správy o zdravotníckej technológii, ktorá nie je uvedená v článku 7, najmä o zdravotníckych technológiách, v prípade ktorých sa v správe o nových zdravotníckych technológiách uvedenej v článku 22 dospelo k záveru, že majú veľký vplyv na pacientov, verejné zdravie alebo systémy zdravotnej starostlivosti.

6.   Členské štáty môžu na účely vnútroštátnych hodnotení využiť metodické usmernenia vypracované podľa článku 3 ods. 7 písm. d).

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE SPOLOČNÉ KLINICKÉ HODNOTENIA

Článok 24

Vnútroštátne správy o klinických hodnoteniach

Ak členský štát vykonáva hodnotenie zdravotníckej technológie alebo jej aktualizáciu v súvislosti so zdravotníckou technológiou uvedenou v článku 7 ods. 1, tento členský štát prostredníctvom svojho určeného člena v koordinačnej skupine poskytne cez IT platformu uvedenú v článku 30 koordinačnej skupine vnútroštátnu hodnotiacu správu o tejto zdravotníckej technológii do 30 dní od jej dokončenia.

Článok 25

Všeobecné procedurálne pravidlá

1.   Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami prijme prostredníctvom vykonávacích aktov všeobecné procedurálne pravidlá:

a)

zabezpečujúce to, aby sa členovia koordinačnej skupiny, jej podskupín, ako aj pacienti, klinickí odborníci a iní príslušní odborníci zúčastňovali na spoločných klinických hodnoteniach nezávislým a transparentným spôsobom bez konfliktu záujmov;

b)

týkajúce sa výberu organizácií zainteresovaných strán, pacientov a klinických odborníkov a iných príslušných odborníkov do spoločných vedeckých hodnotení na úrovni Únie a konzultácií s nimi.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2

Článok 26

Formát a vzory predkladaných dokumentov a podkladov správ

1.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formát a vzory, pokiaľ ide o:

a)

dokumentácie s informáciami, údajmi, analýzami a inými dôkazmi, ktoré majú poskytnúť vývojári zdravotníckych technológií na účely spoločných klinických hodnotení;

b)

správ o spoločných klinických hodnoteniach;

c)

súhrnných správ o spoločných klinických hodnoteniach.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

KAPITOLA IV

PODPORNÝ RÁMEC

Článok 27

Financovanie z prostriedkov Únie

1.   Únia zabezpečuje financovanie práce koordinačnej skupiny a jej podskupín a činností na podporu tejto práce, ktoré zahŕňajú jej spoluprácu s Komisiou, Európskou agentúrou pre lieky, Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky, panelmi odborníkov a so sieťou zainteresovaných strán uvedenou v článku 29. Finančný príspevok Únie na činnosti podľa tohto nariadenia sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (17).

2.   Financovanie uvedené v odseku 1 zahŕňa financovanie účasti určených členov koordinačnej skupiny a jej podskupín z členských štátov na podpore práce na spoločných klinických hodnoteniach a spoločných vedeckých konzultáciách vrátane vypracovania metodických usmernení a na identifikácii nových zdravotníckych technológií. Hodnotitelia a spoluhodnotitelia majú nárok na osobitný príspevok ako odmenu za svoju prácu na spoločných klinických hodnoteniach a spoločných vedeckých konzultáciách v súlade s internými pravidlami Komisie.

Článok 28

Podpora koordinačnej skupiny zo strany Komisie

Komisia podporuje prácu koordinačnej skupiny a vykonáva funkciu jej sekretariátu. Komisia najmä:

a)

usporadúva vo svojich priestoroch zasadnutia koordinačnej skupiny a jej podskupín;

b)

rozhoduje o konflikte záujmov v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 5 a vo všeobecných procedurálnych pravidlách, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a);

c)

žiada vývojára zdravotníckej technológie o predloženie dokumentácie v súlade s článkom 10;

d)

dozerá na postupy spoločných klinických hodnotení a informuje koordinačnú skupinu o ich možných porušeniach;

e)

poskytuje administratívnu, technickú a IT podporu;

f)

zriadi a udržiava IT platformu podľa článku 30;

g)

uverejňuje informácie a dokumenty na IT platforme v súlade s článkom 30 vrátane ročných pracovných programov koordinačnej skupiny, jej výročných správ, súhrnných zápisníc z jej zasadnutí a správ a súhrnných správ o spoločných klinických hodnoteniach;

h)

uľahčuje spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s Európskou agentúrou pre lieky, o spoločnej práci podľa tohto nariadenia v oblasti liekov vrátane výmeny dôverných informácií;

i)

uľahčuje spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny informácií s panelmi odborníkov a Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky o spoločnej práci podľa tohto nariadenia v oblasti zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro vrátane výmeny dôverných informácií.

Článok 29

Sieť zainteresovaných strán

1.   Komisia zriadi sieť zainteresovaných strán. Sieť zainteresovaných strán na požiadanie podporuje prácu koordinačnej skupiny a jej podskupín.

2.   Sieť zainteresovaných strán sa zriadi prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie žiadostí určenej všetkým oprávneným organizáciám zainteresovaných strán, najmä združeniam pacientov, spotrebiteľským organizáciám, mimovládnym organizáciám v oblasti zdravia, vývojárom zdravotníckych technológií a zdravotníckym pracovníkom. Kritériá oprávnenosti sa stanovia vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí a zahŕňajú:

a)

dôkaz súčasného alebo plánovaného zapojenia sa do vývoja hodnotenia zdravotníckych technológií;

b)

odborné znalosti relevantné pre sieť zainteresovaných strán;

c)

geografické pokrytie viacerých členských štátov;

d)

kapacity v oblasti komunikácie a šírenia.

3.   Organizácie, ktoré žiadajú o členstvo v sieti zainteresovaných strán, podávajú vyhlásenie o svojich členoch a zdrojoch financovania. Zástupcovia organizácií zainteresovaných strán zúčastňujúci sa na činnostiach siete zainteresovaných strán oznamujú všetky finančné alebo iné záujmy v odvetví vývojárov zdravotníckych technológií, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť alebo nestrannosť.

4.   Zoznam organizácií zainteresovaných strán zahrnutých do siete zainteresovaných strán, vyhlásenia týchto organizácií o svojich členoch a zdrojoch financovania a vyhlásenia o záujmoch zástupcov organizácií zainteresovaných strán sa zverejnia na IT platforme uvedenej v článku 30.

5.   Koordinačná skupina sa stretáva so sieťou zainteresovaných strán aspoň raz ročne s cieľom:

a)

podať zainteresovaným stranám aktuálne informácie o spoločnej práci koordinačnej skupiny vrátane hlavných výsledkov;

b)

zabezpečiť výmenu informácií.

6.   Koordinačná skupina môže členov siete zainteresovaných strán prizvať, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach ako pozorovatelia.

Článok 30

IT platforma

1.   Komisia zriadi a udržiava IT platformu, ktorá sa skladá z:

a)

verejne prístupnej časti webového sídla;

b)

bezpečného intranetu na výmenu informácií medzi členmi koordinačnej skupiny a jej podskupinami;

c)

bezpečného systému na výmenu informácií medzi koordinačnou skupinou a jej podskupinami na jednej strane a vývojármi zdravotníckych technológií a odborníkmi, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej práci podľa tohto nariadenia, ako aj Európskou agentúrou pre lieky a Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky na strane druhej;

d)

bezpečného systému na výmenu informácií medzi členmi siete zainteresovaných strán.

2.   Komisia zabezpečí, aby mali členské štáty, členovia siete zainteresovaných strán a široká verejnosť primeraný prístup k informáciám na IT platforme.

3.   Verejne prístupná časť webového sídla obsahuje najmä:

a)

aktuálny zoznam členov koordinačnej skupiny a ich vymenovaných zástupcov spolu s ich kvalifikáciou a oblasťami odbornosti a ich oznámeniami o konflikte záujmov zverejnený po ukončení spoločnej práce;

b)

aktuálny zoznam členov podskupín a ich vymenovaných zástupcov spolu s ich kvalifikáciou a oblasťami odbornosti a ich oznámeniami o konflikte záujmov zverejnený po ukončení spoločnej práce;

c)

rokovací poriadok koordinačnej skupiny;

d)

všetku dokumentáciu podľa článku 9 ods. 1, článku 10 ods. 2 a 5 a článku 11 ods. 1 v čase uverejnenia správy o spoločnom klinickom hodnotení, podľa článku 10 ods. 7, v prípade, že bolo spoločné klinické hodnotenie zastavené, a podľa článkov 15, 25 a 26;

e)

programy a súhrnné zápisnice zo zasadnutí koordinačnej skupiny vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania;

f)

kritériá oprávnenosti pre zainteresované strany;

g)

ročný pracovný program a výročné správy;

h)

informácie o plánovaných, prebiehajúcich a ukončených spoločných klinických hodnoteniach vrátane aktualizácií vykonaných v súlade s článkom 14;

i)

správy o spoločnom klinickom hodnotení, ktoré sa považujú za správy v súlade s procedurálnymi pravidlami podľa článku 12, spolu so všetkými pripomienkami predloženými počas ich vypracovania;

j)

informácie týkajúce sa správ členských štátov o vnútroštátnom klinickom hodnotení podľa článku 13 ods. 2 vrátane informácií poskytnutých členskými štátmi o tom, ako sa správy o spoločnom klinickom hodnotení zohľadnili na vnútroštátnej úrovni, a článku 24;

k)

anonymizované, agregované súhrnné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa spoločných vedeckých konzultácií;

l)

štúdie zamerané na identifikáciu nových zdravotníckych technológií;

m)

anonymizované, agregované informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa správ o nových zdravotníckych technológiách uvedených v článku 22;

n)

výsledky dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi vykonávanej podľa článku 23;

o)

v prípade zastavenia spoločného klinického hodnotenia vyhlásenie podľa článku 10 ods. 6 vrátane zoznamu informácií, údajov, analýz alebo iných dôkazov, ktoré vývojár zdravotníckej technológie nepredložil;

p)

procedurálne preskúmanie zo strany Komisie podľa článku 12 ods. 3;

q)

štandardné operačné postupy a usmernenia týkajúce sa zabezpečenia kvality podľa článku 4 ods. 2 a 3;

r)

zoznam organizácií zainteresovaných strán zahrnutých do siete zainteresovaných strán spolu s vyhláseniami týchto organizácií o svojich členoch a zdrojoch financovania a vyhláseniami o záujmoch zástupcov organizácií zainteresovaných strán podľa článku 29 ods. 4.

Článok 31

Hodnotenie a podávanie správ

1.   Komisia najneskôr 13. januára 2028 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa sa zameria na preskúmanie:

a)

pridanej hodnoty spoločnej práce vykonávanej podľa kapitoly II pre členské štáty, a najmä toho, či zdravotnícke technológie podliehajúce spoločným klinickým hodnoteniam v súlade s článkom 7 a kvalita týchto spoločných klinických hodnotení zodpovedajú potrebám členských štátov;

b)

vplyvu neduplicity žiadosti o informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy na účely spoločného klinického hodnotenia na zníženie administratívnej záťaže pre členské štáty a vývojárov zdravotníckych technológií;

c)

fungovania podporného rámca stanoveného v tejto kapitole, a to najmä, či je potrebné zaviesť mechanizmus uhrádzania poplatkov, prostredníctvom ktorého by aj vývojári zdravotníckych technológií prispievali k financovaniu spoločných vedeckých konzultácií.

2.   Členské štáty najneskôr 13. januára 2027 podajú Komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia, a najmä o posúdení spoločnej práce podľa kapitoly II v ich vnútroštátnych postupoch hodnotenia zdravotníckej technológie vrátane toho, ako sa pri vykonávaní vnútroštátnych hodnotení zdravotníckej technológie podľa článku 13 ods. 2 zohľadnili správy o spoločnom klinickom hodnotení, a pracovnej záťaži koordinačnej skupiny. Členské štáty tiež podajú správu o tom, či na účely vnútroštátnych hodnotení využili metodické usmernenia vypracované podľa článku 3 ods. 7 písm. d), ako sa uvádza v článku 23 ods. 6.

3.   Komisia pri vypracovaní svojej správy konzultuje s koordinačnou skupinou a využíva:

a)

informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s odsekom 2;

b)

správy o nových zdravotníckych technológiách vypracované v súlade s článkom 22;

c)

informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s článkom 13 ods. 2 a článkom 14 ods. 4.

4.   Komisia v prípade potreby na základe tejto správy predloží legislatívny návrh s cieľom aktualizovať toto nariadenie.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 11. januára 2022.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 33

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 34

Príprava vykonávacích aktov

1.   Komisia prijme vykonávacie akty uvedené v článkoch 15, 20, 25 a 26 najneskôr do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Komisia pri príprave týchto vykonávacích aktov zohľadňuje osobitné charakteristiky odvetví liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.

Článok 35

Zmena smernice 2011/24/EÚ

1.   Článok 15 smernice 2011/24/EÚ sa vypúšťa.

2.   Odkazy na zrušený článok sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti a dátum začatia uplatňovania

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 12. januára 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. decembra 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

A. LOGAR


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 28Ú. v. EÚ C 286, 16.7.2021, s. 95.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 638) a pozícia Rady v prvom čítaní z 9. novembra 2021 (Ú. v. EÚ C 493, 8.12.2021, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 438, 6.12.2014, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ C 421, 17.12.2015, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ C 269, 23.7.2016, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ C 269 I, 7.7.2021, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 4.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Únie pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).


PRÍLOHA I

Špecifikácie dokumentácie v prípade liekov

Dokumentácia uvedená v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia v prípade liekov zahŕňa tieto informácie:

a)

údaje o klinickej bezpečnosti a účinnosti zahrnuté v spise predloženom Európskej agentúre pre lieky;

b)

všetky aktualizované zverejnené a nezverejnené informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ako aj správy o štúdiách, protokoly štúdií a plány analýz štúdií týkajúce sa lieku, v prípade ktorého bol vývojár zdravotníckej technológie zadávateľom, a všetky dostupné informácie o prebiehajúcich alebo zastavených štúdiách týkajúcich sa lieku, v prípade ktorého je vývojár zdravotníckej technológie zadávateľom alebo má iné finančné väzby, ako aj príslušné informácie o štúdiách vykonávaných tretími stranami, ak sú dostupné a relevantné z hľadiska rozsahu hodnotenia stanoveného v súlade s článkom 8 ods. 6, vrátane správ o klinických štúdiách a protokolov klinických štúdií, ak sú dostupné;

c)

správy o hodnotení zdravotníckych technológií týkajúce sa zdravotníckej technológie, ktorá je predmetom spoločného klinického hodnotenia;

d)

informácie týkajúce sa štúdií založených na registroch;

e)

ak bola zdravotnícka technológia predmetom spoločnej vedeckej konzultácie, vysvetlenie vývojára zdravotníckej technológie týkajúce sa každej odchýlky od odporúčaných dôkazov;

f)

opis choroby, ktorá sa má liečiť, vrátane cieľovej populácie pacientov;

g)

opis hodnoteného lieku;

h)

výskumnú otázku vypracovanú v predloženej dokumentácii v zmysle rozsahu hodnotenia stanoveného podľa článku 8 ods. 6;

i)

opis metód, ktoré vývojár zdravotníckej technológie použil pri vývoji v súvislosti s obsahom dokumentácie;

j)

výsledky získavania informácií;

k)

charakteristiky zahrnutých štúdií;

l)

výsledky účinnosti a bezpečnosti hodnotenej intervencie a komparátora;

m)

príslušnú podkladovú dokumentáciu súvisiacu s písmenami f) až l).


PRÍLOHA II

Špecifikácie dokumentácie v prípade zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

1.   

Dokumentácia uvedená v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia v prípade zdravotníckych pomôcok zahŕňa tieto informácie:

a)

správu o posúdení klinického hodnotenia;

b)

dokumentáciu výrobcu týkajúcu sa klinického hodnotenia predloženú notifikovanej osobe podľa oddielu 6.1 písm. c) a d) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2017/745;

c)

vedecké stanovisko poskytnuté príslušnými panelmi odborníkov v rámci konzultačného postupu klinického hodnotenia;

d)

všetky aktualizované zverejnené a nezverejnené informácie, údaje, analýzy a iné dôkazy, ako aj správy o štúdiách, protokoly klinických štúdií a plány analýz klinických štúdií týkajúce sa zdravotníckej pomôcky, v prípade ktorej bol vývojár zdravotníckej technológie zadávateľom, a všetky dostupné informácie o prebiehajúcich alebo zastavených klinických štúdiách týkajúcich sa zdravotníckej pomôcky, v prípade ktorej je vývojár zdravotníckej technológie zadávateľom alebo má iné finančné väzby, ako aj príslušné informácie o klinických štúdiách vykonávaných tretími stranami, ak sú dostupné a relevantné z hľadiska rozsahu hodnotenia stanoveného v súlade s článkom 8 ods. 6, vrátane správ o klinických štúdiách a protokolov klinických štúdií, ak sú dostupné;

e)

v prípade potreby správy o hodnotení zdravotníckych technológií týkajúce sa zdravotníckej technológie, ktorá je predmetom spoločného klinického hodnotenia;

f)

údaje o zdravotníckej pomôcke z registrov a informácie týkajúce sa štúdií založených na registroch;

g)

ak bola zdravotnícka technológia predmetom spoločnej vedeckej konzultácie, vysvetlenie vývojára zdravotníckej technológie týkajúce sa každej odchýlky od odporúčaných dôkazov;

h)

opis choroby, ktorá sa má liečiť, vrátane cieľovej populácie pacientov;

i)

opis hodnotenej zdravotníckej pomôcky vrátane jej návodu na použitie;

j)

hlavnú výskumnú otázku vypracovanú v predloženej dokumentácii v zmysle rozsahu hodnotenia, ako sa stanovuje podľa článku 8 ods. 6;

k)

opis metód, ktoré vývojár zdravotníckej technológie použil pri vývoji v súvislosti s obsahom dokumentácie;

l)

výsledky získavania informácií;

m)

charakteristiky zahrnutých štúdií.

2.   

Dokumentácia uvedená v článku 9 ods. 2 a 3 tohto nariadenia v prípade diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro zahŕňa tieto informácie:

a)

správu výrobcu o hodnotení výkonu;

b)

dokumentáciu výrobcu týkajúcu sa hodnotenia výkonu uvedenú v oddiele 6.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2017/746;

c)

vedecké stanovisko poskytnuté príslušnými panelmi odborníkov v rámci konzultačného postupu hodnotenia výkonu;

d)

správu referenčného laboratória Únie.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/33


NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/2283

z 20. decembra 2021,

ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1388/2013

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Výroba určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov v Únii nie je dostatočná na to, aby sa uspokojili konkrétne požiadavky odvetví používateľov v Únii. Dodávky týchto výrobkov v Únii preto závisia od dovozov z tretích krajín. Najnaliehavejšie požiadavky Únie, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, by sa mali okamžite uspokojiť za najvýhodnejších podmienok. Preto by sa mali otvoriť autonómne colné kvóty Únie (ďalej len „kvóty“) s preferenčnými colnými sadzbami na kvótu v limitoch primeraných objemov kvót, pričom sa zohľadní potreba nenarúšať trhy s takýmito výrobkami, ani nebrániť začatiu alebo rozvoju výroby v Únii.

(2)

Pre všetkých dovozcov v Únii je potrebné zabezpečiť rovnaký a neprerušovaný prístup ku kvótam a zabezpečiť, aby sa colné sadzby na kvótu stanovené pre tieto kvóty neprerušene uplatňovali na dovoz všetkých dotknutých výrobkov do všetkých členských štátov až do vyčerpania týchto kvót.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2447 (1) sa stanovuje systém správy kvót, ktorým sa zabezpečuje rovnaký a neprerušený prístup ku kvótam, ako aj neprerušené uplatňovanie colných sadzieb na kvótu a sleduje sa chronologické poradie dátumov prijatia vyhlásení o prepustení do voľného obehu. Kvóty otvorené týmto nariadením by teda mala spravovať Komisia a členské štáty v súlade s uvedeným systémom.

(4)

Objemy kvót sú väčšinou vyjadrené v doplnkových jednotkách hmotnosti. V prípade niektorých výrobkov, na ktoré sa otvára kvóta, sa objem kvóty vymedzuje v inej doplnkovej jednotke. Ak pre tieto výrobky nie je v kombinovanej nomenklatúre stanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2) (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“) stanovená žiadna doplnková jednotka, môže vzniknúť neistota v súvislosti s použitou doplnkovou jednotkou. V záujme jasnosti a lepšej správy kvót je preto potrebné stanoviť, aby sa na účely využívania uvedených kvót zapísalo do colného vyhlásenia o prepustení do voľného obehu presné množstvo dovážaných výrobkov, pričom sa použije doplnková jednotka objemu kvóty stanovená pre dané výrobky v tomto nariadení.

(5)

Je potrebné objasniť, že akékoľvek zmesi, prípravky alebo výrobky vyrobené z rôznych zložiek obsahujúcich výrobky, ktoré podliehajú kvótam, by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože kvóty by sa mali vzťahovať len na výrobky opísané v tomto nariadení.

(6)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 (3) bolo veľakrát zmenené. Okrem toho, keďže číselné označovanie tovaru v kombinovanej nomenklatúre bolo aktualizované vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1832 (4), je v nariadení Rady (EÚ) č. 1388/2013 nutné vykonať veľký počet zmien. V záujme jasnosti a transparentnosti by sa preto uvedené nariadenie malo nahradiť v celom rozsahu.

(7)

V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základných cieľov spočívajúcich v podpore obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami potrebné a vhodné stanoviť pravidlá na vyváženie obchodných záujmov hospodárskych subjektov v Únii bez toho, aby sa zmenil zoznam záväzkov Únie v rámci Svetovej obchodnej organizácie. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie vytýčených cieľov.

(8)

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému kvót a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa kvóty na výrobky uvedené na zozname v tomto nariadení mali uplatňovať od 1. januára 2022. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre poľnohospodárske a priemyselné výrobky uvedené na zozname v prílohe sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie (ďalej len „kvóty“).

2.   V rámci kvót uvedených v odseku 1 tohto článku, sa clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (5) pozastavujú na obdobia platnosti kvóty, pri colných sadzbách na kvótu a v objemoch kvóty, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na žiadne zmesi, prípravky ani výrobky vyrobené z rôznych zložiek obsahujúcich výrobky uvedené na zozname v prílohe.

Článok 2

Kvóty uvedené v článku 1 tohto nariadenia spravuje Komisia v súlade s článkami 49 až 54 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

Článok 3

Ak sa vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu predkladá v prípade výrobkov, pre ktoré sa v prílohe stanovili doplnkové jednotky, presné množstvo dovezených výrobkov sa do uvedeného vyhlásenia zaznamená za použitia doplnkovej jednotky stanovenej v danej prílohe.

Článok 4

Nariadenie (EÚ) č. 1388/2013 sa zrušuje.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2021

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1832 z 12. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 385, 29.10.2021, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie platnosti kvóty

Objem kvóty

Colná sadzba na kvótu

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukurica z kukuričných klasov (Zea mays var. saccharata), tiež krájaná, s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 ton

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huby druhu Auricularia polytricha (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, na výrobu pripravených pokrmov (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, s obsahom cukru najviac 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch (1)

1.1.-31.12.

1 000 ton

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom:

60 hmotnostných % (± 10 hmotnostných %) hrubej bielkoviny,

5 hmotnostných % (± 3 hmotnostné %) hrubej vlákniny,

5 hmotnostných % (± 3 hmotnostné %) hrubého popola a

3 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 6,9 hmotnostného % škrobu

na použitie pri výrobe krmiva (1)

1.1.-31.12.

30 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, s colnou hodnotou najmenej 450 eur na 100 kg čistej hmotnosti, na použitie ako krycí list alebo obalový list na výrobu tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalyticky hydroizomerizovaný a odparafínovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparafínových uhľovodíkov, obsahujúci:

90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a

najviac 0,03 hmotnostného % síry,

a:

s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120 a

s kinematickou viskozitou pri 100 °C 5,0 cSt alebo viac, ale najviac 13,0 cSt pri 100 °C

1.1.-30.6.

75 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

1.1.-31.12.

100 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 ton

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Kyselina amidosírová (CAS RN 5329-14-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež s prídavkom najviac 5 % oxidu kremičitého ako prostriedku proti spekaniu (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremíková výplň vo forme granúl s čistotou oxidu kremičitého v hmotnosti 97 % alebo viac

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid volfrámový, vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8 alebo CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 ton

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho 48 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 52 hmotnostných %

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichlóretylén (CAS RN 79-01-6) s čistotou 99 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Brómchlórmetán (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlórbenzén (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistotou najmenej 98,5 % v hmotnosti

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3’-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) s čistotou najmenej 95 hmotnostných %

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropyl metyl ketón (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová (CAS RN 64-19-7) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

1.1.-31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etyltrifluóracetát (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoát draselný (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetylfenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietyloxalát (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kyselina dodekándiová (CAS RN 693-23-2), s čistotou viac ako 98,5 hmotnostného %

1.1.-31.12.

8 000 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecyl 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:

frakciou, ktorej viac ako 99 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 500 μm a

teplotou topenia 49 °C alebo viac, ale najviac 54 °C,

na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) (1)

1.1.-31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát) pentaerytritolu (CAS RN 6683-19-8)

s frakciou, ktorej viac ako 75 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 250 μm, a viac ako 99 hmotnostných % so šírkou oka 500 μm a

teplotou topenia 110 °C alebo viac, ale najviac 125 °C,

na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) (1)

1.1.-31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3‘,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-diterc-butylfenyl)-fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecylamín (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amín (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilín (CAS RN 62-53-3) s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

1.1.-31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluór-N-(1-metyletyl)benzénamín (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyléndiamín (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 ton

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lyzín hydrochlorid (CAS RN 657-27-2) alebo vodný roztok L-lyzínu (CAS RN 56-87-1), s obsahom najmenej 50 hmotnostných % L-lyzínu

1.1.-30.6.

122 500 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonín (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 ton

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chlorid (CAS RN 3327-22-8) vo forme vodného roztoku s obsahom 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 71 hmotnostných % (3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chloridu

1.1.-31.12.

19 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru 55. kapitoly a položky 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 ton

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru položiek 2921 , 2924 , 3906 a 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluórmetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometylhydrazín (CAS RN 60-34-4) vo forme vodného roztoku s obsahom monometylhydrazínu 40 (± 5) hmotnostných %

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftyléndiizokyanát (CAS RN 3173-72-6) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidín (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Kyselina 2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluóretoxy)metyl)benzoová (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadecyltrimetoxysilán (CAS RN 16415-12-6) s čistotou najmenej 95 hmotnostných %, na použitie pri výrobe polyetylénu (1)

1.1.-31.12.

165 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyd (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazín (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazacyklododekán (CAS RN 294-90-6) s čistotou najmenej 96 hmotnostných %

1.1.-31.12.

60 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolón (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Kyselina 5-chlórtiofén-2-karboxylová (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentán-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]- 4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoát (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D–Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Farbivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 54 99 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Prípravky na základe farbiva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahom farbiva 60 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 85 hmotnostných %

1.1.-31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Farbivo C-I Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 4 60 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy

1.1.-31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátový terpentín

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofónia a živicové kyseliny, získané z čerstvých olejoživíc

1.1.-31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Prípravok obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac, ale najviac 50 % pyritiónu zinku (INN) (CAS RN 13463-41-7) vo vodnej disperzii

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditíva zložené z produktov reakcie difenylamínu a rozvetvených nonenov obsahujúce v hmotnosti:

viac ako 28 %, avšak najviac 55 % 4-monononyldifenylamínu a

viac ako 45 %, avšak najviac 65 % 4,4’-dinonyldifenylamínu,

celkový percentuálny podiel 2, 4-dinonyldifenylamínu a 2, 4’-dinonyldifenylamínu najviac 5 %,

používané pri výrobe mazacích olejov (1)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu titaničitého a oxidu volfrámového

1.1.-31.12.

3 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Prípravok obsahujúci v % hmotnosti:

55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),

10 % alebo viac, ale najviac 30 % dimetyl-adipátu (CAS RN 627-93-0) a

najviac 35 % dimetyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Zmes bis (3-trietoxysilyl)propyl]sulfidov (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenón (CAS RN 98-86-2) s čistotou 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Zmes terciárnych alkyldimetyl amínov obsahujúca:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % dodecyl(dimetyl)amínu (CAS RN 112-18-5), a

20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % dimetyl(tetradecyl)amínu (CAS RN 112-75-4)

1.1.-30.6.

10 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami:

obsah živicových kyselín nepresahujúci 30 % v hmotnosti,

číslo kyslosti nepresahujúce 110 a

bod topenia 100 °C alebo viac

1.1.-31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

75 % alebo viac sterolov

najviac 25 % stanolov,

určená na výrobu stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (1)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Zmes vo forme peliet obsahujúca:

49 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmotnostných % bis[3-(trietoxysilyl)propyl] polysulfidov (CAS RN 211519-85-6) a

50 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 51 hmotnostných % sadzí (CAS RN 1333-86-4),

z toho 75 hmotnostných % alebo viac prepadne sitom s veľkosťou ôk 0,60 mm, ale najviac 10 hmotnostných % prepadne sitom s veľkosťou ôk 0,25 mm (stanovené metódou ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 ton

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Zmesi obsahujúce:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % 2-chlórpropénu (CAS RN 557-98-2),

8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 14 hmotnostných % (Z)-1-chlórpropénu (CAS RN 16136-84-8),

5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 23 hmotnostných % 2-chlórpropánu (CAS RN 75-29-6),

najviac 6 hmotnostných % 3-chlórpropénu (CAS RN 107-05-1) a

najviac 1 hmotnostné % etylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

obsahujúci v hmotnosti 17,5 % alebo viac, ale najviac 20 % hydroxylových skupín a

so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke λ = 400 nm (podľa ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolymér poly(etyléntereftalátu) a cyklohexán dimetanolu, obsahujúci viac ako 10 % hmotnostných cyklohexán dimetanolu

1.1.-31.12.

60 000 ton

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4’-bifenylén)

1.1.-31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1.-31.12.

75 000 ton

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginát sodný získaný z hnedých rias

so stratou sušením najviac 15 hmotnostných % (4 h pri 105 °C),

so zložkou nerozpustnou vo vode najviac 2 hmotnostné %, počítané na sušinu

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilný hyaluronát sodný s:

hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) najviac 900 000 ,

hladinou endotoxínov najviac 0,008 endotoxínových jednotiek (EJ)/mg,

obsahom etanolu najviac 1 % v hmotnosti,

obsahom izopropanolu najviac 0,5 % v hmotnosti

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A alebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1.1.-31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Ľahčený blok z regenerovanej celulózy, impregnovaný vodou obsahujúcou chlorid horečnatý a kvartérne amónne zlúčeniny, s rozmermi 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Surová biela jednoduchá bavlnená priadza

z česaných vlákien,

s priemernou dĺžkou vlákna najmenej 36,5 mm,

vyrobená kompaktným prstencovým spriadaním s pneumatickou kompresiou,

s pevnosťou na roztrhnutie najmenej 26,5 cN/tex (podľa ISO 2062:2009, pri rýchlosti 5 000 mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Nebielená tkanina v plátnovej väzbe, s/so:

šírkou najviac 145 cm,

plošnou hmotnosťou 120 g/m2 alebo viac, ale najviac 130 g/m2,

30 alebo viac, ale najviac 45 útkami na cm,

zahnutým okrajom na oboch stranách.

Z rubovej strany zahnutý okraj so šírkou 15 mm (± 2 mm) pozostáva z pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, v plátnovej väzbe a pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, vo väzbe panama

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Nebielená tkanina v plátnovej väzbe, s/so:

šírkou najviac 145 cm,

plošnou hmotnosťou viac ako 130 g/m2, ale najviac 145 g/m2,

30 alebo viac, ale najviac 45 útkami na cm,

zahnutým okrajom na oboch stranách.

Z rubovej strany zahnutý okraj so šírkou 15 mm (± 2 mm) pozostáva z pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, v plátnovej väzbe a pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, vo väzbe panama

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 a PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkaná a laminovaná pogumovaná textília s týmito charakteristikami:

s tromi vrstvami,

jednou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z akrylovej tkaniny,

druhou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z polyesterovej tkaniny,

strednou vrstvou pozostávajúcou z chlorobutylovej gumy,

strednou vrstvou s hmotnosťou 452 g/m2 alebo viac, ale najviac 569 g/m2,

textília má celkovú hmotnosť 952 g/m2 alebo viac, ale najviac 1 159 g/m2, a

textília má celkovú hrúbku 0,8 mm alebo viac, ale najviac 4 mm,

používaná na výrobu sťahovateľných striech motorových vozidiel (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Pramene (rovings) zo sklenených vlákien typu S:

zložené z nekonečných sklenených vlákien s priemerom vlákien 9 μm (± 0,5 μm),

s dĺžkovou hmotnosťou 200 texov alebo viac, ale najviac 680 texov,

neobsahujúce žiaden oxid vápenatý, a

s pevnosťou viac ako 3 550 Mpa podľa ASTM D2343-09

na použitie pri výrobe v letectve (1)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Tkaniny zo sklených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 (± 10 g/m2), druhu používaného na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými rámami

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac, ale najviac 4 % hmotnosti uhlíka a najviac 70 % hmotnosti chrómu

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Rafinované medené fólie a pásy, vyrobené elektrolyticky, s hrúbkou 0,015 mm alebo viac

1.1.-31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Dosky alebo plechy pozostávajúce z:

vrstvy keramiky z nitridu kremíka s hrúbkou 0,32 mm (± 0,1 mm) alebo viac, ale najviac 1,0 mm (± 0,1 mm),

pokryté na oboch stranách fóliou z rafinovanej medi s hrúbkou 0,8 mm (± 0,1 mm) a

na jednej strane čiastočne pokryté strieborným povlakom

1.1.-31.12.

7 000 000 kusov

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Dosky:

zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej epoxidovou živicou,

potiahnuté na jednej alebo na oboch stranách medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm,

s dielektrickou konštantou (DK) nižšou ako 5,4 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s mernou stratou nižšou ako 0,035 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s indexom odolnosti proti plazivým prúdom (CTI) 600 alebo viac

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 300,1 mm alebo viac, ale najviac 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Pás alebo fólia zo zliatiny hliníka a horčíka:

zo zliatiny spĺňajúcej normu 5182-H19 alebo 5052-H19,

vo zvitkoch s vonkajším priemerom najmenej 1 250 mm, ale najviac 1 350 mm,

s hrúbkou (tolerancia – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm alebo 0,20 mm,

so šírkou (tolerancia ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm alebo 356 mm,

s toleranciou klenutia najviac 0,4 mm/750 mm,

s nameranou plochosťou: v I-jednotkách ± 4,

s pevnosťou v ťahu viac ako (5182-H19) 365 MPa alebo (5052-H19) 320 MPa, a

s predĺžením A50 viac ako (5182-H19) 3 % alebo (5052-H19) 2,5 %

na použitie pri výrobe žalúziových lamiel (1)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Neopracovaný (surový) horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka

1.1.-31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Prášok z horčíka:

s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac, ale najviac 99,5 %, a

s veľkosťou častice 0,2 mm alebo viac, ale najviac 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 kusov

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Hlava čerpadla pre dvojvalcové vysokotlakové čerpadlo vyrobená z kovanej ocele s:

frézovanými časťami a súčasťami so závitom s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 36,8 mm a

vŕtanými palivovými kanálikmi s priemerom 3,5 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,

druhu používaného v systémoch na vstrekovanie nafty

1.1.-31.12.

65 000 kusov

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Kryt kolesa turbodúchadla z liatej hliníkovej zliatiny alebo liatiny:

s tepelnou odolnosťou do 400 °C,

s otvorom 30 mm alebo viac, ale najviac 300 mm na vloženie kolesa kompresora,

na použitie v automobilovom priemysle (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 kusov

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Valčeky s logaritmickým profilom a priemerom 25 mm alebo viac, ale najviac 70 mm, alebo guľôčky s priemerom 30 mm, ale najviac 100 mm,

vyrobené z ocele 100Cr6 alebo 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

s odchýlkou 0,5 mm alebo menej stanovenou metódou FBH,

na použitie v odvetví veterných turbín (1)

1.1.-31.12.

600 000 kusov

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Mosadzné klietky s týmito charakteristikami:

nepretržite alebo odstredivo odlievané,

sústružené,

s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 38 hmotnostných % zinku,

s obsahom 0,75 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,25 hmotnostného % olova,

s obsahom 1,0 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,4 hmotnostného % hliníka a

s pevnosťou v ťahu 415 Pa alebo viac,

druhu používaného na výrobu guľkových ložísk

1.1.-31.12.

50 000 kusov

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Komutátorovy elektromotor na striedavý prúd, jednofázový, s výkonom najmenej 250 W, s príkonom najmenej 700 W, ale najviac 2 700 W, s vonkajším priemerom viac ako 120 mm (± 0,2 mm), ale najviac 135 mm (± 0,2 mm), s menovitými otáčkami viac ako 30 000 ot./min., ale najviac 50 000 ot./min., vybavený vzduchovým ventilátorom, na použitie pri výrobe vysávačov (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 kusov

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Doska tlačených obvodov s LED diódami:

tiež vybavená prizmami/šošovkami, a

tiež s upevnenou(-ými) prípojkou(-ami)

na výrobu jednotiek podsvietenia pre tovar položky 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 kusov

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkčné zariadenie (skupina prístrojov)

so zakriveným displejom TFT-LCD (s polomerom 750 mm) s povrchmi citlivými na dotyk,

s mikroprocesormi a pamäťovými čipmi,

s akustickým modulom a reproduktorom,

s konektorom pre CAN, tromi konektormi pre zbernicu LIN, konektorom pre LVDS a konektorom pre Ethernet,

na ovládanie rôznych funkcií (napr. podvozok, svetlo) a

na zobrazenie údajov o stave vozidle a navigačných údajov (napr. rýchlosť, počítadlo prejdenej vzdialenosti, úroveň nabitia trakčnej batérie),

na použitie pri výrobe osobných automobilov poháňaných výlučne elektrickým motorom patriacich do podpoložky HS 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 kusov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Frekvenčný generátor na kontrolu napätia, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom, s rozmermi najviac 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 kusov

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Oporný držiak zo zliatiny hliníka, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na nepriame prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (1)

1.1.-31.12.

200 000 kusov

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Úpinky nápravy, kryty, vidlicové mostíky a upínacie prvky, zo zliatiny hliníka druhu používaného pre motocykle

1.1.-31.12.

1 000 000 kusov

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien a umelej živice, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) (1)

1.1.-31.12.

600 000 kusov

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rám zhotovený z hliníka alebo hliníkových a uhlíkových vlákien a umelej živice, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 kusov

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Združený prístrojový panel s/so:

krokovými motormi,

analógovými ručičkami a číselníkmi,

tiež s mikroprocesorovou riadiacou doskou,

tiež s LED ukazovateľmi alebo LCD displejom,

na zobrazenie prinajmenšom:

rýchlosti,

otáčok motora,

teploty motora,

hladiny paliva,

komunikujúci prostredníctvom protokolov CAN-BUS a/alebo K-LINE,

na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly (1)

1.1.-31.12.

160 000 kusov

0 %


(1)  Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

(2)  Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

(3)  Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.


22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/48


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2284

zo 10. decembra 2021,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033, pokiaľ ide o predkladanie správ a zverejňovanie informácií investičnými spoločnosťami na účely dohľadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 2 a článok 54 ods. 3,

keďže:

(1)

Požiadavky na predkladanie správ pre investičné spoločnosti stanovené v článku 54 nariadenia (EÚ) 2019/2033 by mali byť prispôsobené obchodnej činnosti investičných spoločností a mali by byť primerané rozsahu a zložitosti rôznych investičných spoločností. V uvedených požiadavkách by sa malo zohľadniť najmä to, že určité investičné spoločnosti sa majú považovať za malé a neprepojené podľa podmienok stanovených v článku 12 nariadenia (EÚ) 2019/2033.

(2)

Podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 majú malé a neprepojené investičné spoločnosti oznamovať informácie o výške a zložení svojich vlastných zdrojov, svojich požiadavkách na vlastné zdroje, základe pre výpočet ich požiadaviek na vlastné zdroje a úrovni činnosti, pokiaľ ide o podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033. Malé a neprepojené spoločnosti preto nemusia oznamovať rovnako podrobné informácie ako ostatné investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/2033. Vzory na oznamovanie informácií o výpočte K-faktora by sa preto nemali uplatňovať na malé a neprepojené spoločnosti. Okrem toho sú podľa článku 54 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/2033 malé a neprepojené spoločnosti oslobodené od povinnosti predkladať správy o riziku koncentrácie a príslušné orgány môžu oslobodiť malé a neprepojené spoločnosti od povinnosti predkladať správy o požiadavkách na likviditu.

(3)

Všetky investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/2033, by mali oznámiť profil svojej činnosti a svoju veľkosť, aby príslušné orgány mohli posúdiť, či tieto investičné spoločnosti spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 nariadenia (EÚ) 2019/2033, aby mohli byť klasifikované ako malé a neprepojené investičné spoločnosti.

(4)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť pre ich investorov a širšie trhy sa v článku 46 nariadenia (EÚ) 2019/2033 vyžaduje, aby investičné spoločnosti iné než malé a neprepojené investičné spoločnosti zverejňovali informácie uvedené v šiestej časti uvedeného nariadenia. Malé a neprepojené investičné spoločnosti nepodliehajú uvedeným požiadavkám na zverejňovanie informácií s výnimkou prípadu, ak emitujú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 s cieľom zabezpečiť transparentnosť pre investorov investujúcich do týchto nástrojov.

(5)

Týmto nariadením by sa investičným spoločnostiam mali poskytnúť vzory a tabuľky na poskytovanie dostatočne komplexných a porovnateľných informácií o zložení a kvalite ich vlastných zdrojov. Konkrétnejšie treba zaviesť vzor na zverejňovanie kvantitatívnych informácií o zložení vlastných zdrojov a flexibilný vzor pre zosúhlasenie regulatórnych vlastných zdrojov s auditovanou účtovnou závierkou. Z rovnakého dôvodu je takisto potrebné stanoviť vzor s informáciami o najvýznamnejších charakteristikách nástrojov vlastných zdrojov emitovaných investičnou spoločnosťou.

(6)

S cieľom uľahčiť vykonávanie požiadaviek na predkladanie správ a zverejňovanie informácií treba zlepšiť konzistentnosť medzi vzormi na oznamovanie informácií a vzormi na zverejňovanie informácií. Vzor na zverejňovanie informácií o zložení vlastných zdrojov by preto mal byť úzko zosúladený so súvisiacim vzorom na oznamovanie výšky a zloženia vlastných zdrojov. Z rovnakého dôvodu by vzor na zverejňovanie informácií o úplnom zosúhlasení vlastných zdrojov s auditovanou účtovnou závierkou mal byť flexibilný. Členenie vzoru by malo vychádzať z rozčlenenia súvahy v auditovanej účtovnej závierke investičnej spoločnosti. Okrem toho by vzor na zverejňovanie informácií o hlavných charakteristikách regulatórnych vlastných zdrojov mal byť fixným vzorom a jeho zložitosť by mala závisieť od zložitosti nástrojov vlastných zdrojov.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa neprimerane nezvýšili náklady investičných spoločností na dodržiavanie predpisov a zachovala sa kvalita údajov, by sa povinnosti týkajúce sa predkladania správ a zverejňovania informácií mali vo svojej podstate čo najviac navzájom zosúladiť. Preto je vhodné stanoviť v jednom nariadení predpisy uplatniteľné na požiadavky na predkladanie správ, ako aj na požiadavky na zverejňovanie informácií.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

(9)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDKLADANIE SPRÁV NA ÚČELY DOHĽADU

Článok 1

Referenčné dátumy predkladania správ

1.   Informácie uvedené v článku 54 ods. 1 nariadenia sa oznamujú podľa stavu k týmto referenčným dátumom predkladania správ:

a)

štvrťročné predkladanie správ: 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december;

b)

ročné predkladanie správ: 31. december.

2.   Referenčné dátumy predkladania správ uvedené v odseku 1 sa môžu upraviť, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch povoľuje investičným spoločnostiam oznamovať finančné informácie na základe konca ich účtovného roka, ktorý sa líši od kalendárneho roka, aby sa štvrťročné oznamovanie informácií vykonávalo každé tri mesiace príslušného účtovného roka a ročné predkladanie správ na konci účtovného roka.

Článok 2

Dátumy zasielania správ

1.   Informácie uvedené v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 sa predkladajú do konca pracovného času k týmto dátumom zasielania:

a)

štvrťročné predkladanie správ: 12. máj, 11. august, 11. november a 11. február;

b)

ročné predkladanie správ: 11. február.

2.   Ak v členskom štáte príslušného orgánu, ktorému sa má predložiť správa, pripadá deň zaslania správy na štátny sviatok alebo na sobotu či nedeľu, dňom zaslania správy je nasledujúci pracovný deň.

3.   Ak investičné spoločnosti oznamujú svoje informácie použitím prispôsobených referenčných dátumov predkladania správ na základe konca svojho účtovného roka, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, môžu byť zodpovedajúcim spôsobom prispôsobené aj dátumy zasielania tak, aby sa zachovalo rovnaké obdobie zasielania od prispôsobeného referenčného dátumu predkladania správ.

4.   Investičné spoločnosti môžu predkladať neauditované údaje. Ak sa auditované údaje líšia od predložených neauditovaných údajov, bezodkladne sa predložia revidované, auditované údaje. Na účely tohto článku sú „neauditované údaje“ vymedzené ako údaje, ku ktorým externý audítor neposkytol stanovisko, zatiaľ čo auditované údaje sú údaje podrobené auditu externého audítora, ktorý vyjadril audítorské stanovisko.

5.   Príslušným orgánom sa bezodkladne predkladajú opravy predložených správ.

Článok 3

Uplatňovanie požiadaviek na predkladanie správ na individuálnom základe

S cieľom splniť požiadavky na predkladanie správ uvedené v článku 54 nariadenia (EÚ) 2019/2033 na individuálnom základe investičné spoločnosti oznamujú informácie uvedené v článkoch 5, 6 a 7 tohto nariadenia s frekvenciou, ktorá je v nich stanovená.

Článok 4

Uplatňovanie požiadaviek na predkladanie správ na konsolidovanom základe

S cieľom splniť požiadavky na predkladanie správ uvedené v článku 54 nariadenia (EÚ) 2019/2033 na konsolidovanom základe investičné spoločnosti oznamujú informácie uvedené v článkoch 5 a 6 tohto vykonávacieho nariadenia s frekvenciou, ktorá je v nich stanovená.

Článok 5

Formát a frekvencia predkladania správ investičnými spoločnosťami inými než malé a neprepojené investičné spoločnosti

1.   Investičné spoločnosti iné než malé a neprepojené investičné spoločnosti štvrťročne oznamujú informácie požadované v článku 54 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 s použitím vzorov stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu v súlade s pokynmi stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Investičné spoločnosti iné než malé a neprepojené investičné spoločnosti, ktoré určujú požiadavku na základe K-faktora týkajúceho sa RtM podľa K-NPR v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033, štvrťročne oznamujú informácie uvedené vo vzoroch C 18.00 až C 24.00 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/451 (3) v súlade s pokynmi stanovenými v časti 2 prílohy II k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

3.   Investičné spoločnosti iné než malé a neprepojené investičné spoločnosti, ktoré využívajú výnimku stanovenú v článku 25 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2033, štvrťročne oznamujú informácie uvedené vo vzore C 34.02 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/451 v súlade s pokynmi stanovenými v časti 2 prílohy II k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

4.   Investičné spoločnosti iné než malé a neprepojené investičné spoločnosti, ktoré využívajú výnimku stanovenú v článku 25 ods. 5 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2019/2033, štvrťročne oznamujú informácie uvedené vo vzore C 25.00 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/451 v súlade s pokynmi stanovenými v časti 2 prílohy II k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 6

Formát a frekvencia predkladania správ malými a neprepojenými investičnými spoločnosťami

1.   Malé a neprepojené investičné spoločnosti každoročne oznamujú informácie uvedené vo vzoroch prílohy III k tomuto nariadeniu v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Investičné spoločnosti, ktoré využívajú výnimku uvedenú v článku 43 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2019/2033, sú oslobodené od povinnosti predkladať informácie uvedené vo vzore IF 09.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Formát a frekvencia predkladania správ subjektmi, ktoré využívajú výhody uplatňovania článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033

Odchylne od článku 4 tohto nariadenia subjekty uvedené v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033, ktoré využívajú výhody uplatňovania uvedeného článku, štvrťročne oznamujú informácie stanovené vo vzoroch prílohy VIII k tomuto nariadeniu v súlade s pokynmi stanovenými v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Presnosť údajov a informácie súvisiace s predkladanými údajmi

1.   Investičné spoločnosti predkladajú informácie uvedené v tomto nariadení vo formátoch na výmenu údajov a v podobe spresnenej príslušnými orgánmi, pričom dodržiavajú vymedzenie údajových bodov v modeli údajových bodov a vzorce pre validáciu uvedené v prílohe V, ako aj tieto špecifikácie:

a)

informácie, ktoré sa nepožadujú alebo neuplatňujú, sa do predkladaných údajov nezahŕňajú;

b)

číselné hodnoty sa predkladajú ako fakty podľa týchto zvyklostí:

i)

údajové body s druhom údajov „peňažné“ sa vykazujú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek;

ii)

údajové body s druhom údajov „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú podľa jednotky s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou štyrom desatinným miestam;

iii)

údajové body s druhom údajov „celé číslo“ sa vykazujú bez použitia desatinných čísel a s presnosťou zodpovedajúcou jednotkám.

2.   Investičné spoločnosti sa identifikujú na základe ich identifikátora právneho subjektu (LEI). Právne subjekty a protistrany iné než investičné spoločnosti sa identifikujú na základe ich LEI, ak je k dispozícii.

3.   Informácie, ktoré investičné spoločnosti predkladajú na základe tohto nariadenia, sa doplňujú o tieto informácie:

a)

referenčný dátum predkladania správ a referenčné obdobie;

b)

mena vykazovania;

c)

účtovný štandard;

d)

identifikátor právneho subjektu (LEI) vykazujúcej inštitúcie;

e)

rozsah konsolidácie.

KAPITOLA II

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Článok 9

Zásady zverejňovania

1.   Na informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s týmto nariadením, sa vzťahujú tieto zásady:

a)

zverejňovanie informácií podlieha rovnakej úrovni vnútorného overenia, aká sa uplatňuje na správu o hospodárení, ktorá je súčasťou finančnej správy investičnej spoločnosti;

b)

zverejnené informácie musia byť jasné a prezentované vo forme, ktorá je pochopiteľná pre používateľov informácií a oznámená prostredníctvom dostupného média. Dôležité informácie sú zvýraznené, aby sa dali ľahko nájsť. Zložité otázky sú vysvetlené jednoduchým jazykom. Súvisiace informácie sa predkladajú spoločne;

c)

zverejnené informácie musia byť zmysluplné a konzistentné v priebehu času, aby používatelia informácií mohli porovnávať informácie naprieč obdobami zverejňovania informácií;

d)

zverejnenia kvantitatívnych informácií sú doplnené kvalitatívnym vysvetlením a akýmikoľvek inými dodatočnými informáciami, ktoré môžu byť potrebné na to, aby im používatelia informácií porozumeli, pričom sa predovšetkým uvedie každá významná zmena v daných zverejnených informáciách v porovnaní so skôr zverejnenými informáciami.

Článok 10

Zverejňovanie vlastných zdrojov investičnými spoločnosťami

Investičné spoločnosti zverejňujú informácie o vlastných zdrojoch požadované v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 s použitím vzorov uvedených v prílohe VI k tomuto nariadeniu a v súlade s príslušnými pokynmi stanovenými v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Všeobecné ustanovenia o zverejňovaní informácií

1.   Pri zverejňovaní informácií uvedených v článku 10 tohto nariadenia investičné spoločnosti zabezpečia, aby sa číselné hodnoty predkladali ako fakty v súlade s týmito zvyklosťami:

a)

kvantitatívne peňažné údaje sa zverejňujú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek;

b)

kvantitatívne údaje zverejňované ako „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú podľa jednotky s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou štyrom desatinným miestam.

2.   Pri zverejňovaní informácií uvedených v článku 10 tohto nariadenia investičné spoločnosti zabezpečia, aby sa údaje predkladali spolu so všetkými týmito informáciami:

a)

referenčný dátum zverejňovania a referenčné obdobie;

b)

mena zverejňovania;

c)

názov a prípadne identifikátor právneho subjektu (LEI) inštitúcie zverejňujúcej informácie;

d)

v relevantných prípadoch použitý účtovný štandard;

e)

v relevantných prípadoch rozsah konsolidácie.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021, s. 1).


PRILOHA I

PREDKLADANIE SPRÁV INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI INÝMI NEŽ MALÉ A NEPREPOJENÉ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI

VZORY INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

Skrátený názov

 

 

VLASTNÉ ZDROJE: úroveň, zloženie, požiadavky a výpočet

 

1

I 01.00

Vlastné zdroje

I 1

2,1

I 02.01

Požiadavky na vlastné zdroje

I 2.1

2,2

I 02.02

Podiely kapitálu

I 2.2

3

I 03.00

Výpočet požiadaviek na základe fixných režijných nákladov

I 3

4

I 04.00

Výpočty celkovej požiadavky na základe K-faktora

I 4

 

 

MALÉ A NEPREPOJENÉ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI

 

5

I 05.00

Úroveň činnosti – preskúmanie prahových hodnôt

I 5

 

 

POŽIADAVKY NA ZÁKLADE K-FAKTORA – ĎALŠIE PODROBNOSTI

 

6,1

I 06.01

Spravované aktíva (AUM) – ďalšie podrobnosti

I 6.1

6,2

I 06.02

Priemerná hodnota celkových mesačných AUM

I 6.2

6,3

I 06.03

Peniaze klienta v držbe (CMH) – ďalšie podrobnosti

I 6.3

6,4

I 06.04

Priemerná hodnota celkových denných CMH

I 6.4

6,5

I 06.05

Aktíva v úschove a správe (ASA) – ďalšie podrobnosti

I 6.5

6,6

I 06.06

Priemerná hodnota celkových denných ASA

I 6.6

6,7

I 06.07

Vykonané pokyny klienta (COH) – ďalšie podrobnosti

I 6.7

6,8

I 06.08

Priemerná hodnota celkových denných COH

I 6.8

6,9

I 06.09

Riziko čistej pozície (K-NPR) – ďalšie podrobnosti

I 6.9

6,1

I 06.10

Poskytnutá zúčtovacia marža (CMG) – ďalšie podrobnosti

I 6.10

6,11

I 06.11

Zlyhanie obchodnej protistrany (TCD) – ďalšie podrobnosti

I 6.11

6,12

I 06.12

Denný obchodný tok (DTF) – ďalšie podrobnosti

I 6.12

6,13

I 06.13

Priemerná hodnota celkového DTF

I 6.13

 

 

RIZIKO KONCENTRÁCIE

 

7

I 07.00

K-CON – ďalšie podrobnosti

I 7

8,1

I 08.01

Úroveň rizika koncentrácie – peniaze klienta v držbe

I 8.1

8,2

I 08.02

Úroveň rizika koncentrácie – aktíva v úschove a správe

I 8.2

8,3

I 08.03

Úroveň rizika koncentrácie – celková uložená vlastná hotovosť

I 8.3

8,4

I 08.04

Úroveň rizika koncentrácie – celkové zisky

I 8.4

8,5

I 08.05

Expozície v obchodnej knihe

I 8.5

8,6

I 08.06

Položky neobchodnej knihy a podsúvahové položky

I 8.6

 

 

POŽIADAVKY NA LIKVIDITU

 

9

I 09.00

Požiadavky na likviditu

I 9

I 01.00 – ZLOŽENIE VLASTNÝCH ZDROJOV (I 1)

Riadky

Položka

Suma

0010

0010

VLASTNÉ ZDROJE

 

0020

KAPITÁL TIER 1

 

0030

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

 

0040

Úplne splatené kapitálové nástroje

 

0050

Emisné ážio

 

0060

Nerozdelené zisky

 

0070

Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov

 

0080

Prípustný zisk

 

0090

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

 

0100

Ostatné rezervy

 

0110

Menšinová účasť uznaná vo vlastnom kapitáli Tier 1

 

0120

Úpravy vlastného kapitálu Tier 1 na základe prudenciálnych filtrov

 

0130

Ostatné fondy

 

0140

(–) CELKOVÉ ODPOČTY OD VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

0150

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1

 

0160

(–) Priame podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

 

0170

(–) Nepriame podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

 

0180

(–) Syntetické podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

 

0190

(–) Straty za bežný finančný rok

 

0200

(–) Goodwill

 

0210

(–) Ostatné nehmotné aktíva

 

0220

(–) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov

 

0230

(–) Kvalifikovaná účasť mimo finančného sektora, ktorá presahuje 15 % vlastných zdrojov

 

0240

(–) Celkové kvalifikované účasti v iných podnikoch, než sú subjekty finančného sektora, ktoré presahujú 60 % vlastných zdrojov spoločnosti

 

0250

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť nemá významnú investíciu

 

0260

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť má významnú investíciu

 

0270

(–) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

 

0280

(–) Ostatné odpočty

 

0290

Vlastný kapitál Tier 1: ostatné kapitálové prvky, odpočty a úpravy

 

0300

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

 

0310

Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje

 

0320

Emisné ážio

 

0330

(–) CELKOVÉ ODPOČTY OD DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

0340

(–) Nástroje vlastného dodatočného kapitálu Tier 1

 

0350

(–) Priame podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

 

0360

(–) Nepriame podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

 

0370

(–) Syntetické podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

 

0380

(–) Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť nemá významnú investíciu

 

0390

(–) Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť má významnú investíciu

 

0400

(–) Ostatné odpočty

 

0410

Dodatočný kapitál Tier 1: ostatné kapitálové prvky, odpočty a úpravy

 

0420

KAPITÁL TIER 2

 

0430

Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje

 

0440

Emisné ážio

 

0450

(–) CELKOVÉ ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2

 

0460

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 2

 

0470

(–) Priame podiely na nástrojoch kapitálu Tier 2

 

0480

(–) Nepriame podiely na nástrojoch kapitálu Tier 2

 

0490

(–) Syntetické podiely na nástrojoch kapitálu Tier 2

 

0500

(–) Nástroje kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť nemá významnú investíciu

 

0510

(–) Nástroje kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť má významnú investíciu

 

0520

Tier 2: ostatné kapitálové prvky, odpočty a úpravy

 

I 02.01 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (I 2.1)

Riadky

Položka

Suma

0010

0010

Požiadavka na vlastné zdroje

 

0020

Trvalá minimálna kapitálová požiadavka

 

0030

Požiadavka na základe fixných režijných nákladov

 

0040

Celková požiadavka na základe K-faktora

 

 

Prechodné požiadavky na vlastné zdroje

 

0050

Prechodná požiadavka založená na požiadavkách na vlastné zdroje podľa CRR

 

0060

Prechodná požiadavka založená na požiadavke na fixné režijné náklady

 

0070

Prechodná požiadavka na investičné spoločnosti, na ktoré sa predtým vzťahovala len požiadavka na počiatočný kapitál

 

0080

Prechodná požiadavka založená na požiadavke na počiatočný kapitál pri udeľovaní povolenia

 

0090

Prechodná požiadavka na investičné spoločnosti, ktoré nie sú oprávnené poskytovať určité služby

 

0100

Prechodná požiadavka vo výške najmenej 250 000 EUR

 

 

Doplňujúce položky

 

0110

Dodatočná požiadavka na vlastné zdroje

 

0120

Usmernenie o dodatočných vlastných zdrojoch

 

0130

Celková požiadavka na vlastné zdroje

 

IF 02.02 – PODIELY KAPITÁLU (IF 2.2)

Riadky

Položka

Suma

0010

0010

Podiel vlastného kapitálu Tier 1

 

0020

Prebytok (+)/deficit (–) vlastného kapitálu Tier 1

 

0030

Podiel kapitálu Tier 1

 

0040

Prebytok (+)/deficit (–) kapitálu Tier 1

 

0050

Podiel vlastných zdrojov

 

0060

Prebytok (+)/deficit (–) celkového kapitálu

 

I 03.00 – VÝPOČET POŽIADAVKY NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV (I 3)

 

 

Suma

Riadky

Položka

0010

0010

Požiadavka na základe fixných režijných nákladov

 

0020

Ročné fixné režijné náklady za predchádzajúci rok po rozdelení ziskov

 

0030

Celkové výdavky za predchádzajúci rok po rozdelení ziskov

 

0040

Z toho: fixné výdavky, ktoré vznikli tretím stranám v mene investičných spoločností

 

0050

(–) Celkové odpočty

 

0060

(–) Zamestnanecké bonusy a iné odmeny

 

0070

(–) Podiely zamestnancov, riaditeľov a spoločníkov na zisku

 

0080

(–) Iné diskrečné platby ziskov a iné pohyblivé zložky odmeňovania

 

0090

(–) Spoločné provízie a poplatky, ktoré sa majú zaplatiť

 

0100

(–) Poplatky, maklérske odmeny a iné platby splatné centrálnym protistranám, ktoré sa účtujú zákazníkom

 

0110

(–) Poplatky pre viazaných sprostredkovateľov

 

0120

(–) Úroky platené zákazníkom z peňazí klienta, ak je to podľa vlastného uváženia spoločnosti

 

0130

(–) Jednorazové výdavky z iných ako bežných činností

 

0140

(–) Daňové výdavky

 

0150

(–) Straty z obchodovania s finančnými nástrojmi na vlastný účet

 

0160

(–) Zmluvné dohody o prevode ziskov a strát

 

0170

(–) Výdavky na suroviny

 

0180

(–) Platby do fondu pre všeobecné bankové riziká

 

0190

(–) Výdavky súvisiace s položkami, ktoré už boli odpočítané od vlastných zdrojov

 

0200

Plánované fixné režijné náklady za bežný rok

 

0210

Zmena fixných režijných nákladov (%)

 

I 04.00 – VÝPOČTY CELKOVEJ POŽIADAVKY NA ZÁKLADE K-FAKTORA (I 4)

 

 

Výška faktora

Požiadavka na základe K-faktora

Riadky

Položka

0010

0020

0010

CELKOVÁ POŽIADAVKA NA ZÁKLADE K-FAKTORA

 

 

0020

Riziko pre klienta

 

 

0030

Spravované aktíva

 

 

0040

Peniaze klienta v držbe – oddelené

 

 

0050

Peniaze klienta v držbe – neoddelené

 

 

0060

Aktíva v úschove a správe

 

 

0070

Vykonané pokyny klienta – obchody v hotovosti

 

 

0080

Vykonané pokyny klienta – obchody s derivátmi

 

 

0090

Riziko pre trh

 

 

0100

Požiadavka na riziko čistých pozícií (K-NPR)

 

 

0110

Poskytnutá zúčtovacia marža

 

 

0120

Riziko pre spoločnosť

 

 

0130

Zlyhanie obchodnej protistrany

 

 

0140

Denný obchodný tok – obchody v hotovosti

 

 

0150

Denný obchodný tok – obchody s derivátmi

 

 

0160

Požiadavka na riziko K-koncentrácie

 

 

I 05.00 – ÚROVEŇ ČINNOSTI – PRESKÚMANIE PRAHOVÝCH HODNÔT (I 5)

 

 

Suma

Riadky

Položka

0010

0010

Spravované (kombinované) aktíva

 

0020

(Kombinované) vykonané pokyny klienta – obchody v hotovosti

 

0030

(Kombinované) vykonané pokyny klienta – deriváty

 

0040

Aktíva v úschove a správe

 

0050

Peniaze klienta v držbe

 

0060

Denný obchodný tok – obchody v hotovosti a obchody s derivátmi

 

0070

Riziko čistej pozície

 

0080

Poskytnutá zúčtovacia marža

 

0090

Zlyhanie obchodnej protistrany

 

0100

(Kombinovaná) celková súvaha a podsúvaha

 

0110

Kombinované celkové ročné hrubé príjmy

 

0120

Celkové ročné hrubé príjmy

 

0130

(–) Časť ročných hrubých príjmov v rámci skupiny

 

0140

Z toho: príjmy z prijímania a postupovania pokynov

 

0150

Z toho: príjmy z vykonávania pokynov

 

0160

Z toho: príjmy z obchodovania na vlastný účet

 

0170

Z toho: príjmy zo správy portfólia

 

0180

Z toho: príjmy z investičného poradenstva

 

0190

Z toho: príjmy z upisovania finančných nástrojov/umiestňovania na základe pevného záväzku

 

0200

Z toho: príjmy z umiestňovania bez pevného záväzku

 

0210

Z toho: príjmy z prevádzky MTF

 

0220

Z toho: príjmy z prevádzky OTF

 

0230

Z toho: príjmy z úschovy a zo správy finančných nástrojov

 

0240

Z toho: príjmy z poskytovania úverov alebo pôžičiek investorom

 

0250

Z toho: príjmy z podnikového poradenstva o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a z poradenstva a zo služieb spojených s fúziami a kúpou podnikov

 

0260

Z toho: príjmy z devízových služieb

 

0270

Z toho: investičný prieskum a finančná analýza

 

0280

Z toho: príjmy zo služieb spojených s upisovaním

 

0290

Z toho: investičné služby a vedľajšie činnosti týkajúce sa podkladových aktív derivátov

 

I06.00   K-faktor – ďalšie podrobnosti (I 06)

I06.01   Spravované aktíva (AUM) – ďalšie podrobnosti

 

 

Výška faktora

 

 

Mesiac t

Mesiac t – 1

Mesiac t – 2

 

 

0010

0020

0030

0010

Celkové AUM (spravované aktíva) (priemerné sumy)

 

 

 

0020

Z toho: AUM – diskrečná správa portfólia

 

 

 

0030

Z toho: AUM formálne delegované na iný subjekt

 

 

 

0040

AUM – prebiehajúce nediskrečné poradenstvo

 

 

 

I 06.02   Celkové mesačné spravované aktíva

 

 

Hodnoty ku koncu mesiaca

 

 

Mesiac t – 3

Mesiac t – 4

Mesiac t – 5

Mesiac t – 6

Mesiac t – 7

Mesiac t – 8

Mesiac t – 9

Mesiac t – 10

Mesiac t – 11

Mesiac t – 12

Mesiac t – 13

Mesiac t – 14

Mesiac t – 15

Mesiac t – 16

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Celkové mesačné spravované aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Mesačné spravované aktíva – diskrečná správa portfólia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Z toho: aktíva formálne delegované na iný subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Mesačné spravované aktíva – prebiehajúce nediskrečné poradenstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.03   Peniaze klienta v držbe (CMH) – ďalšie podrobnosti

 

 

Výška faktora

 

 

Mesiac t

Mesiac t – 1

Mesiac t – 2

 

 

0010

0020

0030

0010

CMH (peniaze klienta v držbe) – oddelené (priemerné sumy)

 

 

 

0020

CMH – neoddelené (priemerné sumy)

 

 

 

I 06.04   Priemerná hodnota celkových denných peňazí klienta v držbe

 

 

Mesačné priemery hodnôt celkových denných peňazí klienta v držbe

 

 

Mesiac t – 3

Mesiac t – 4

Mesiac t – 5

Mesiac t – 6

Mesiac t – 7

Mesiac t – 8

Mesiac t – 9

Mesiac t – 10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Celkové denné peniaze klienta v držbe – oddelené

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Celkové denné peniaze klienta v držbe – neoddelené

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.05   Aktíva v úschove a správe (ASA) – ďalšie podrobnosti

 

 

Výška faktora

 

 

Mesiac t

Mesiac t – 1

Mesiac t – 2

 

 

0010

0020

0030

0010

Celkové ASA (aktíva v úschove a správe) (priemerné sumy)

 

 

 

0020

Z toho: reálna hodnota finančných nástrojov (úroveň 2)

 

 

 

0030

Z toho: reálna hodnota finančných nástrojov (úroveň 3)

 

 

 

0040

Z toho: aktíva formálne delegované na iný finančný subjekt

 

 

 

0050

Z toho: aktíva iného finančného subjektu, ktoré subjekt formálne delegoval na investičnú spoločnosť

 

 

 

I 06.06   Priemerná hodnota celkových denných aktív v úschove a správe

 

 

Mesačné priemery hodnôt celkových denných aktív v úschove a správe

 

 

Mesiac t – 3

Mesiac t – 4

Mesiac t – 5

Mesiac t – 6

Mesiac t – 7

Mesiac t – 8

Mesiac t – 9

Mesiac t – 10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Aktíva v úschove a správe

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Z toho: reálna hodnota finančných nástrojov (úroveň 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Z toho: reálna hodnota finančných nástrojov (úroveň 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Z toho: aktíva formálne delegované na iný finančný subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Z toho: aktíva iného finančného subjektu, ktoré subjekt formálne delegoval na investičnú spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.07   Vykonané pokyny klienta (COH) – ďalšie podrobnosti

 

 

Výška faktora

 

 

Mesiac t

Mesiac t – 1

Mesiac t – 2

 

 

0010

0020

0030

0010

COH (vykonané pokyny klienta) – obchody v hotovosti (priemerné sumy)

 

 

 

0020

Z toho: vykonávanie pokynov klienta

 

 

 

0030

Z toho: prijímanie a postupovanie pokynov klienta

 

 

 

0040

COH – deriváty (priemerné sumy)

 

 

 

0050

Z toho: vykonávanie pokynov klienta

 

 

 

0060

Z toho: prijímanie a postupovanie pokynov klienta

 

 

 

I 06.08   Priemerná hodnota celkových denných vykonaných pokynov klienta

 

 

Mesačné priemery hodnôt celkových denných vykonaných pokynov klienta

 

 

Mesiac t – 3

Mesiac t – 4

Mesiac t – 5

Mesiac t – 6

Mesiac t – 7

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Celkové denné vykonané pokyny klienta – hodnota hotovosti

 

 

 

 

 

0020

Z toho: vykonávanie pokynov klienta

 

 

 

 

 

0030

Z toho: prijímanie a postupovanie pokynov klienta

 

 

 

 

 

0040

Celkové denné vykonané pokyny klienta – deriváty

 

 

 

 

 

0050

Z toho: vykonávanie pokynov klienta

 

 

 

 

 

0060

Z toho: prijímanie a postupovanie pokynov klienta

 

 

 

 

 

I 06.09   Riziko čistej pozície (K-NPR) – ďalšie podrobnosti

 

 

Požiadavka na základe K-faktora/suma

 

0010

0010

Celkový štandardizovaný prístup

 

0020

Pozičné riziko

 

0030

Kapitálové nástroje

 

0040

Dlhové nástroje

 

0050

Z toho: sekuritizácie

 

0055

Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI

 

0060

Devízové riziko

 

0070

Komoditné riziko

 

0080

Prístup interných modelov

 

I 06.10   Poskytnutá zúčtovacia marža (CMG) – ďalšie podrobnosti

Zúčtovací člen

Príspevok na celkovú maržu, ktorá sa vyžaduje denne – v deň

Názov

Kód

Druh kódu

najvyššej požadovanej sumy celkovej marže

druhej najvyššej požadovanej sumy celkovej marže

tretej najvyššej požadovanej sumy celkovej marže

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 06.11   Zlyhanie obchodnej protistrany (TCD) – ďalšie podrobnosti

 

 

Požiadavka na základe K-faktora

Hodnota expozície

Reprodukčné náklady (RC)

Potenciálna budúca expozícia (PFE)

Kolaterál (C)

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

 

Rozčlenenie podľa metódy na určenie hodnoty expozície

0010

Uplatňovanie nariadenia o investičných spoločnostiach: K-TCD

 

 

 

 

 

0020

Alternatívne prístupy: hodnota expozície určená v súlade s CRR

 

 

 

 

 

0030

Prístup SA-CCR

 

 

 

 

 

0040

Zjednodušený prístup SA-CCR

 

 

 

 

 

0050

Metóda pôvodnej expozície

 

 

 

 

 

0060

Alternatívne prístupy: rámec úplného uplatňovania CRR

 

 

 

 

 

0070

Doplňujúca položka: zložka CVA

 

 

 

 

 

0080

Z toho: vypočítané v súlade s rámcom CRR

 

 

 

 

 

 

Rozčlenenie podľa druhu protistrany

0090

Ústredné vlády, centrálne banky a subjekty verejného sektora

 

 

 

 

 

0100

Úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

 

 

 

 

 

0110

Iné protistrany

 

 

 

 

 

I 06.12   Denný obchodný tok (DTF) – ďalšie podrobnosti

 

 

Výška faktora

 

 

Mesiac t

Mesiac t – 1

Mesiac t – 2

 

 

0010

0020

0030

0010

Celkový DTF (denný obchodný tok) – obchody v hotovosti (priemerné sumy)

 

 

 

0020

Celkový DTF – obchody s derivátmi (priemerné sumy)

 

 

 

I 06.13   Priemerná hodnota celkových denných obchodných tokov

 

 

Mesačné priemery hodnôt celkového denného obchodného toku

 

 

Mesiac t – 3

Mesiac t – 4

Mesiac t – 5

Mesiac t – 6

Mesiac t – 7

Mesiac t – 8

Mesiac t – 9

Mesiac t – 10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Denný obchodný tok – obchody v hotovosti

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Denný obchodný tok – obchody s derivátmi

 

 

 

 

 

 

 

 

I 07.00 – K-CON – ďalšie podrobnosti (I 7)

ID protistrany

Expozície v obchodnej knihe prekračujúce limity stanovené v článku 37 ods. 1 nariadenia o investičných spoločnostiach

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Druh protistrany

Hodnota expozície (EV)

Hodnota expozície (ako % vlastných zdrojov)

Požiadavka na vlastné zdroje pre celkovú expozíciu (OFR)

Prekročenie hodnoty expozície (EVE)

Trvanie prekročenia (v dňoch)

K-CON požiadavka na vlastné zdroje na prekročenie (OFRE)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.00 – RIZIKO KONCENTRÁCIE – článok 54 nariadenia o investičných spoločnostiach (I 8)

I 08.01   Úroveň rizika koncentrácie – peniaze klienta v držbe

Inštitúcie

Celkové CMH k dátumu vykazovania

 

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Percentuálny podiel peňazí klienta držaných v inštitúcii

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.02   Úroveň rizika koncentrácie – aktíva v úschove a správe

Inštitúcie

Celkové ASA k dátumu vykazovania

 

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Percentuálny podiel cenných papierov klienta uložených v inštitúcii

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.03   Úroveň rizika koncentrácie – celková uložená vlastná hotovosť

Inštitúcia

Uložená vlastná hotovosť spoločnosti – 5 najväčších expozícií

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Výška hotovostných vkladov spoločnosti v inštitúcii

Percentuálny podiel vlastných hotovostných vkladov spoločnosti v inštitúcii

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.04   Úroveň rizika koncentrácie – celkové zisky

Klient

Zisky – 5 najväčších expozícií

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Celkové zisky daného klienta

Príjmy z úrokov a dividend

Poplatky a provízie a iné príjmy

Suma vytvorená z pozícií v obchodnej knihe

Suma vytvorená z pozícií v neobchodnej knihe

Z toho: suma získaná z podsúvahových položiek

Percentuálny podiel príjmov z úrokov a dividend od daného klienta

Suma

Percentuálny podiel poplatkov a provízií a iných príjmov od daného klienta

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.05   Expozície v obchodnej knihe

Protistrana

5 najväčších expozícií v obchodnej knihe

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Expozícia voči danej protistrane vyjadrená ako percentuálny podiel vlastných zdrojov spoločnosti (len pozície v obchodnej knihe)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 08.06   Položky neobchodnej knihy a podsúvahové položky

Protistrana

5 najväčších expozícií (vrátane položiek neobchodnej knihy a podsúvahových položiek)

Kód

Druh kódu

Názov

Skupina/individuálny klient

Expozícia vyjadrená ako percentuálny podiel vlastných zdrojov spoločnosti (vrátane podsúvahových aktív a položiek neobchodnej knihy)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 09.00 – POŽIADAVKY NA LIKVIDITU (I 9)

 

 

Suma

Riadky

Položka

0010

0010

Požiadavka na likviditu

 

0020

Záruky pre klienta

 

0030

Celkové likvidné aktíva

 

0040

Nezaťažené krátkodobé vklady

 

0050

Celkové oprávnené pohľadávky splatné do 30 dní

 

0060

Aktíva úrovne 1

 

0070

Mince a bankovky

 

0080

Čerpateľné rezervy v centrálnej banke

 

0090

Aktíva centrálnych bánk

 

0100

Aktíva ústrednej štátnej správy

 

0110

Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov

 

0120

Aktíva subjektov verejného sektora

 

0130

Uznateľné aktíva ústrednej štátnej správy a centrálnej banky v domácej a cudzej mene

 

0140

Aktíva úverovej inštitúcie (chránenej štátnou správou členského štátu, poskytovateľ podporných úverov)

 

0150

Aktíva multilaterálnych rozvojových bánk a medzinárodných organizácií

 

0160

Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

 

0170

Aktíva úrovne 2A

 

0180

Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (členský štát, riziková váha 20 %)

 

0190

Aktíva centrálnej banky alebo ústrednej/regionálnej štátnej správy alebo miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (tretia krajina, riziková váha 20 %)

 

0200

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (CQS 2)

 

0210

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (tretia krajina, CQS 1)

 

0220

Podnikové dlhové cenné papiere (CQS 1)

 

0230

Aktíva úrovne 2B

 

0240

Cenné papiere zabezpečené aktívami

 

0250

Podnikové dlhové cenné papiere

 

0260

Akcie (významný akciový index)

 

0270

Záväzné facility likvidity s obmedzeným použitím poskytované centrálnou bankou

 

0280

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (riziková váha 35 %)

 

0290

Kvalifikované akcie/podiely v PKI

 

0300

Celkové ostatné oprávnené finančné nástroje

 


PRÍLOHA II

PREDKLADANIE SPRÁV INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI INÝMI NEŽ MALÉ A NEPREPOJENÉ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI

Obsah

ČASŤ I:

VŠEOBECNÉ POKYNY 68

1.

Štruktúra a pravidlá 68

1.1.

Štruktúra 68

1.2.

Pravidlá číslovania 68

1.3.

Pravidlá používania znamienok 68

1.4.

Prudenciálna konsolidácia 68

ČASŤ II:

POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV 69

1.

VLASTNÉ ZDROJE: ÚROVEŇ, ZLOŽENIE, POŽIADAVKY A VÝPOČET 69

1.1.

Všeobecné poznámky 69

1.2.

I 01.00 – ZLOŽENIE VLASTNÝCH ZDROJOV (I 1) 69

1.2.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 69

1.3.

I 02.01 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (I 2.1) 76

1.3.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 76

1.4.

I 02.02 – PODIELY KAPITÁLU (I 2.2) 78

1.4.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 78

1.5.

I 03.00 – VÝPOČET POŽIADAVKY NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV (I 3) 78

1.5.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 78

1.6.

I 04.00 – VÝPOČTY CELKOVEJ POŽIADAVKY NA ZÁKLADE K-FAKTORA (I 4) 81

1.6.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 81

2.

MALÉ A NEPREPOJENÉ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI 83

2.1.

I 05.00 – ÚROVEŇ ČINNOSTI – PRESKÚMANIE PRAHOVÝCH HODNÔT (I 5) 83

2.1.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 83

3.

POŽIADAVKY NA ZÁKLADE K-FAKTORA – ĎALŠIE PODROBNOSTI 86

3.2.

I 06.01 – SPRAVOVANÉ AKTÍVA – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.1) 86

3.2.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 22

3.3.

I 06.02 – MESAČNÉ SPRAVOVANÉ AKTÍVA (I 6.2) 86

3.3.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 87

3.4.

I 06.03 – PENIAZE KLIENTA V DRŽBE – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.3) 87

3.4.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 88

3.5.

I 06.04 – PRIEMERNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÝCH PEŇAZÍ KLIENTA V DRŽBE (I 6.4) 89

3.5.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 89

3.6.

I 06.05 – AKTÍVA V ÚSCHOVE A SPRÁVE – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.5) 89

3.6.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 89

3.7.

I 06.06 – PRIEMERNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÝCH AKTÍV V ÚSCHOVE A SPRÁVE (I 6.6) 90

3.7.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 90

3.8.

I 06.07 – VYKONANÉ POKYNY KLIENTA – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.7) 91

3.8.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 91

3.9.

I 06.08 – PRIEMERNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÝCH VYKONANÝCH POKYNOV KLIENTA (I 6.8) 93

3.9.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 91

3.10

. I 06.09 – RIZIKO ČISTEJ POZÍCIE (K-NPR) – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.9) 93

3.10.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 93

3.11.

I 06.10 – POSKYTNUTÁ ZÚČTOVACIA MARŽA – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.10) 94

3.11.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 94

3.12.

I 06.11 – ZLYHANIE OBCHODNEJ PROTISTRANY (TCD) – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.11) 95

3.12.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 95

3.13.

I 06.12 – DENNÝ OBCHODNÝ TOK – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 6.12) 96

3.13.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 96

3.14.

I 06.13 – PRIEMERNÁ HODNOTA CELKOVÝCH DENNÝCH OBCHODNÝCH TOKOV (I 6.13) 98

3.14.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 98

4.

VYKAZOVANIE RIZIKA KONCENTRÁCIE 98

4.1.

Všeobecné poznámky 98

4.2.

I 07.00 – K-CON – ĎALŠIE PODROBNOSTI (I 7) 99

4.2.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 99

4.3.

I 08.01 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRÁCIE – PENIAZE KLIENTA V DRŽBE (I 8.1) 99

4.3.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 99

4.4.

I 08.02 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRÁCIE – AKTÍVA V ÚSCHOVE A SPRÁVE (I 8.2) 101

4.4.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 101

4.5.

I 08.03 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRÁCIE – CELKOVÁ ULOŽENÁ VLASTNÁ HOTOVOSŤ (I 8.3) 101

4.5.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 101

4.6.

I 08.04 – ÚROVEŇ RIZIKA KONCENTRÁCIE – CELKOVÉ ZISKY (I 8.4) 102

4.6.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 102

4.7.

I 08.05 – EXPOZÍCIE V OBCHODNEJ KNIHE (I 8.5) 103

4.7.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 103

4.8.

I 08.06 – POLOŽKY NEOBCHODNEJ KNIHY A PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY (I 8.6) 104

4.8.1.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov 104

5.

POŽIADAVKY NA LIKVIDITU 105

5.1.

I 09.00 – POŽIADAVKY NA LIKVIDITU (I 9) 105

5.1.1.

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií 106

ČASŤ I:   VŠEOBECNÉ POKYNY

1.   Štruktúra a pravidlá

1.1.   Štruktúra

1.

Celkovo sa rámec skladá z týchto blokov informácií:

a)

vlastné zdroje;

b)

výpočty požiadaviek na vlastné zdroje;

c)

výpočet požiadaviek na základe fixných režijných nákladov;

d)

úroveň činnosti, pokiaľ ide o podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033;

e)

výpočty požiadaviek na základe K-faktora;

f)

požiadavky na riziko koncentrácie;

g)

požiadavky na likviditu.

2.

Pre každý vzor sa uvádzajú odkazy na právne predpisy. V tejto časti tohto nariadenia sa uvádzajú ďalšie podrobné informácie týkajúce sa všeobecnejších aspektov vykazovania pre jednotlivé bloky vzorov, pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií, ako aj pravidlá validácie.

1.2.   Pravidlá číslovania

3.

V dokumente sa pri odkaze na stĺpce, riadky a bunky vzorov používajú pravidlá označovania stanovené v bodoch 4 až 7. V pravidlách validácie sa uvedené číselné kódy používajú vo veľkej miere.

4.

V pokynoch sa používa tento všeobecný zápis: {vzor; riadok; stĺpec}.

5.

V prípade validácií v rámci jediného vzoru, v ktorom sa používajú len dátové body daného vzoru, zápis neodkazuje na vzor: {riadok; stĺpec}.

6.

V prípade vzorov len s jedným stĺpcom sa odkazuje len na riadky: {vzor; riadok}.

7.

Symbol hviezdičky sa používa na vyjadrenie toho, že validácia sa vykonáva pre skôr vymedzené riadky alebo stĺpce.

1.3.   Pravidlá používania znamienok

8.

Každá suma, o ktorú sa zvyšujú vlastné zdroje, požiadavky na vlastné zdroje alebo požiadavky na likviditu, sa vykazuje ako kladné číslo. Naopak každá suma, o ktorú sa znižujú celkové vlastné zdroje alebo požiadavky na vlastné zdroje, sa vykazuje ako záporné číslo. Ak je pred označením určitej položky záporné znamienko (–), očakáva sa, že v prípade tejto položky sa neuvedie žiadne kladné číslo.

1.4.   Prudenciálna konsolidácia

9.

Pokiaľ nebola udelená výnimka, nariadenie (EÚ) 2019/2033 a smernica (EÚ) 2019/2034 sa uplatňujú na investičné spoločnosti na individuálnom a konsolidovanom základe, čo zahŕňa požiadavky na predkladanie správ v siedmej časti nariadenia (EÚ) 2019/2033. V článku 4 ods. 1 bode 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 sa konsolidovaná situácia vymedzuje ako dôsledok uplatňovania požiadaviek nariadenia (EÚ) 2019/2033 na skupinu investičných spoločností, ako keby subjekty skupiny tvorili spolu jednu investičnú spoločnosť. Po uplatnení článku 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 musia skupiny investičných spoločností spĺňať požiadavky na predkladanie správ vo všetkých vzoroch na základe rozsahu ich prudenciálnej konsolidácie (ktorý môže byť odlišný od rozsahu ich účtovnej konsolidácie).

ČASŤ II:   POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV

1.   VLASTNÉ ZDROJE: ÚROVEŇ, ZLOŽENIE, POŽIADAVKY A VÝPOČET

1.1.   Všeobecné poznámky

10.

Oddiel o prehľade vlastných zdrojov obsahuje informácie o vlastných zdrojoch, ktoré drží investičná spoločnosť, a o jej požiadavkách na vlastné zdroje. Pozostáva z dvoch vzorov:

a)

Vzor I 01.00 obsahuje zloženie vlastných zdrojov, ktoré drží investičná spoločnosť: vlastný kapitál Tier 1 (CET1), dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) a kapitál Tier 2 (T2).

b)

Vzory I 02.01 a I 02.02 obsahujú celkovú požiadavku na vlastné zdroje, trvalú minimálnu kapitálovú požiadavku, požiadavku na základe fixných režijných nákladov a celkovú požiadavku na základe K-faktora, akúkoľvek dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a príslušné usmernenie a prechodnú požiadavku na vlastné zdroje a podiely kapitálu.

c)

Vzor I 03.00 zahŕňa informácie týkajúce sa výpočtu požiadavky na základe fixných režijných nákladov.

d)

Vzor I 04.00 obsahuje požiadavky na základe K-faktorov a výšku faktora.

11.

Pri vykazovaní položiek v týchto vzoroch sa neuplatňujú prechodné úpravy. To znamená, že číselné údaje (s výnimkou prípadov, keď je osobitne uvedená prechodná požiadavka na vlastné zdroje) sa vypočítavajú v súlade s konečnými ustanoveniami (t. j. tak, ako keby neexistovali prechodné ustanovenia).

1.2.   I 01.00 – ZLOŽENIE VLASTNÝCH ZDROJOV (I 1)

1.2.1.   Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Riadok

Odkazy na právne predpisy a pokyny

0010

VLASTNÉ ZDROJE

článok 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033

Vlastné zdroje investičnej spoločnosti pozostávajú zo súčtu jej kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2.

0020

KAPITÁL TIER 1

Kapitál Tier 1 je súčtom vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1.

0030

VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

článok 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0040

Úplne splatené kapitálové nástroje

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 26 ods. 1 písm. a) a články 27 až 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Zahŕňajú sa kapitálové nástroje vzájomných spoločností, družstevných spoločností alebo podobných inštitúcií [články 27 a 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013].

Emisné ážio súvisiace s týmito nástrojmi sa sem nezahŕňa.

Kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách sa zahŕňajú vtedy, ak sú splnené všetky podmienky článku 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

0050

Emisné ážio

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 26 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Emisné ážio má ten istý význam ako v uplatniteľnom účtovnom štandarde.

Suma vykazovaná v tejto položke je časť súvisiaca so „splatenými kapitálovými nástrojmi“.

0060

Nerozdelené zisky

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 26 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nerozdelené zisky zahŕňajú nerozdelené zisky z predchádzajúceho roka a prípustné predbežné alebo koncoročné zisky.

Vykazuje sa celkový súčet riadkov 0070 a 0080.

0070

Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov

článok 4 ods. 1 bod 123 a článok 26 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

V článku 4 ods. 1 bode 123 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa nerozdelené zisky vymedzujú ako „zisky a straty prenesené po použití konečného zisku alebo straty v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom“.

0080

Prípustný zisk

článok 4 ods. 1 bod 121 a článok 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

V článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa umožňuje do nerozdelených ziskov zahrnúť predbežné alebo koncoročné zisky, a to s predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov, ak sú splnené určité podmienky.

0090

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 26 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0100

Ostatné rezervy

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 4 ods. 1 bod 117 a článok 26 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Suma je vykazovaná po odpočítaní daňových poplatkov, ktoré sa predpokladajú v čase výpočtu.

0110

Menšinová účasť uznaná vo vlastnom kapitáli Tier 1

článok 84 ods. 1, článok 85 ods. 1 a článok 87 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Súčet všetkých hodnôt menšinových účastí dcérskych podnikov, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1.

0120

Úpravy vlastného kapitálu Tier 1 na základe prudenciálnych filtrov

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

články 32 až 35 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0130

Ostatné fondy

článok 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2033

0140

(–) CELKOVÉ ODPOČTY OD VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

Vykazuje sa celkový súčet riadku 0150 a riadkov 0190 až 0280.

0150

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. f) a článok 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Vlastný kapitál Tier 1, ktorý vykazujúca inštitúcia alebo skupina drží k dátumu vykazovania. S výhradou výnimiek v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

V tomto riadku sa nevykazujú podiely na akciách zahrnuté ako „neprípustné kapitálové nástroje“.

Vykazovaná suma zahŕňa emisné ážio súvisiace s vlastnými akciami.

0160

(–) Priame podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. f) a článok 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nástroje vlastného kapitálu Tier 1, ktoré drží investičná spoločnosť.

0170

(–) Nepriame podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. f) a článok 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nástroje vlastného kapitálu Tier 1, ktoré drží investičná spoločnosť.

0180

(–) Syntetické podiely na nástrojoch vlastného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 4 ods. 1 bod 114, článok 36 ods. 1 písm. f) a článok 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0190

(–) Straty za bežný finančný rok

článok 36 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0200

(–) Goodwill

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 4 ods. 1 bod 113, článok 36 ods. 1 písm. b) a článok 37 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0210

(–) Ostatné nehmotné aktíva

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 4 ods. 1 bod 115, článok 36 ods. 1 písm. b) a článok 37 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Ostatné nehmotné aktíva sú nehmotné aktíva podľa uplatniteľného účtovného štandardu, bez goodwillu, tiež podľa uplatniteľného účtovného štandardu.

0220

(–) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov

článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0230

(–) Kvalifikovaná účasť mimo finančného sektora, ktorá presahuje 15 % vlastných zdrojov

článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2033

0240

(–) Celkové kvalifikované účasti v iných podnikoch, než sú subjekty finančného sektora, ktoré presahujú 60 % vlastných zdrojov spoločnosti

článok 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/2033

0250

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť nemá významnú investíciu

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0260

(–) Nástroje vlastného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť má významnú investíciu

článok 9 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0270

(–) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

článok 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 36 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0280

(–) Ostatné odpočty

Súčet všetkých ostatných odpočtov v súlade s článkom 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z uvedených riadkov 0150 až 0270.

0290

Vlastný kapitál Tier 1: ostatné kapitálové prvky, odpočty a úpravy

Tento riadok podľa potreby zahŕňa súčet týchto položiek:

prechodné úpravy na základe nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave [článok 483 ods. 1, 2 a 3 a články 484 až 487 nariadenia (EÚ) č. 575/2013],

prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí [články 479 a 480 nariadenia (EÚ) č. 575/2013],

ostatné prechodné úpravy vlastného kapitálu Tier 1 [články 469 až 478 a článok 481 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: úpravy odpočtov od vlastného kapitálu Tier 1 na základe prechodných ustanovení,

ostatné prvky vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpočty od prvku vlastného kapitálu Tier 1, ktoré nemožno priradiť k žiadnemu z riadkov 0040 až 0280.

Tento riadok sa nepoužíva na zahrnutie kapitálových položiek alebo odpočtov, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/2033 ani nariadenie (EÚ) č. 575/2013, do výpočtu ukazovateľov platobnej schopnosti.

0300

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

článok 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Vykazuje sa celkový súčet riadkov 0310 až 0330 a riadku 0410.

0310

Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 51 písm. a) a články 52, 53 a 54 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Vykazovaná suma nezahŕňa emisné ážio súvisiace s nástrojmi.

0320

Emisné ážio

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 51 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Emisné ážio má ten istý význam ako v uplatniteľnom účtovnom štandarde.

Suma vykazovaná v tejto položke je časť súvisiaca so „splatenými kapitálovými nástrojmi“.

0330

(–) CELKOVÉ ODPOČTY OD DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

článok 56 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Vykazuje sa celkový súčet riadku 0340 a riadkov 0380 až 0400.

0340

(–) Nástroje vlastného dodatočného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 1 bod i) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 52 ods. 1 písm. b), článok 56 písm. a) a článok 57 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nástroje vlastného dodatočného kapitálu Tier 1, ktoré investičná spoločnosť drží k dátumu vykazovania. S výhradou výnimiek v článku 57 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Vykazovaná suma zahŕňa emisné ážio súvisiace s vlastnými akciami.

0350

(–) Priame podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 56 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0360

(–) Nepriame podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 56 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0370

(–) Syntetické podiely na nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 56 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0380

(–) Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť nemá významnú investíciu

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 56 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0390

(–) Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 subjektov finančného sektora, v ktorých investičná spoločnosť má významnú investíciu

článok 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033

článok 56 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

0400

(–) Ostatné odpočty

Súčet všetkých ostatných odpočtov v súlade s článkom 56 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z uvedených riadkov 0340 až 0390.

0410

Dodatočný kapitál Tier 1: ostatné kapitálové prvky, odpočty a úpravy

Tento riadok podľa potreby zahŕňa súčet týchto položiek:

prechodné úpravy na základe nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave [článok 483 ods. 4 a 5, články 484 až 487 a články 489 a 491 nariadenia (EÚ) č. 575/2013],

nástroje emitované dcérskymi podnikmi, ktoré sú uznané v dodatočnom kapitáli Tier 1 [články 83, 85 a 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: súčet všetkých hodnôt kvalifikovaného kapitálu Tier 1 dcérskych podnikov, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného dodatočného kapitálu Tier 1, a to vrátane kapitálu emitovaného účelovo vytvoreným subjektom [článok 83 nariadenia (EÚ) č. 575/2013],

prechodné úpravy na základe dodatočného uznania nástrojov emitovaných dcérskymi podnikmi v dodatočnom kapitáli Tier 1 [článok 480 nariadenia (EÚ) č. 575/2013], úpravy kvalifikovaného kapitálu Tier 1 zahrnutého do konsolidovaného dodatočného kapitálu Tier 1 na základe prechodných ustanovení,

iné prechodné úpravy dodatočného kapitálu Tier 1 [články 472, 473a, 474, 475, 478 a 481 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: úpravy odpočtov na základe prechodných ustanovení,

odpočet od položiek dodatočného kapitálu Tier 1 presahujúci dodatočný kapitál Tier 1 a odrátaný od vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: dodatočný kapitál Tier 1 nemôže byť záporný, ale je možné, že odpočty od položiek dodatočného kapitálu Tier 1 prekročia sumu dostupných položiek dodatočného kapitálu Tier 1. Ak k tomu dôjde, táto položka predstavuje sumu potrebnú na zvýšenie sumy vykázanej v riadku 0300 na nulu a rovná sa inverznej hodnote odpočtov od položiek dodatočného kapitálu Tier 1 presahujúcich dodatočný kapitál Tier 1 a zahrnutých okrem iných odpočtov v riadku 0280,