ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 436

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
7. decembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/2151 zo 6. decembra 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/2152 zo 6. decembra 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2153 zo 6. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú kritériá na podriadenie určitých investičných spoločností požiadavkám nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2154 z 13. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú primerané kritériá na určenie kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2155 z 13. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti, a možné alternatívne opatrenia, ktoré sú vhodné na používanie na účely pohyblivej zložky odmeňovania ( 1 )

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2156 zo 17. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčného laboratória Európskej únie pre horúčku údolia Rift ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2157 zo 6. decembra 2021, ktorým sa začína revízne prešetrovanie vykonávacích nariadení (EÚ) 2021/1266 a (EÚ) 2021/1267, ktorými sa rozširuje konečné antidumpingové a vyrovnávacie clo na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, s cieľom určiť, či je možné udeliť výnimku z uvedených opatrení jednému kanadskému vyvážajúcemu výrobcovi, zrušiť antidumpingové clo vzťahujúce sa na dovoz od uvedeného vyvážajúceho výrobcu a zaviesť registráciu dovozu od uvedeného vyvážajúceho výrobcu

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2158 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/934, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných ( 1 )

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2159 z 25. novembra 2021 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2160 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

40

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2161 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1788 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/2151

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 4,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 7. decembra 2020 prijala nariadenie (EÚ) 2020/1998.

(2)

Rada v súlade s článkom 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1998 preskúmala zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedený v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Na základe tohto preskúmania by sa mal z uvedenej prílohy vypustiť jeden záznam týkajúci sa zosnulej osoby a záznamy týkajúce sa siedmich osôb by sa mali aktualizovať.

(3)

Nariadenie (EÚ) 2020/1998 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2020/1998 sa mení tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. CIGLER KRALJ


(1)  Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2020/1998 sa zoznam uvedený v časti A. („Fyzické osoby“) mení takto:

1.

Záznam č. 11 (Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)) sa vypúšťa.

2.

Záznamy o týchto siedmich fyzických osobách sa nahrádzajú takto:

 

Meno a priezvisko (Prepis do latinského písma)

Meno a priezvisko

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia na zoznam

Dátum zaradenia na zoznam

„4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Pozície: Riaditeľ Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija)

Dátum narodenia: 27.1.1954

Miesto narodenia: Sasovo, bývalá Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Viktor Zolotov je riaditeľom Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija) od 5. apríla 2016 a súčasne vedúcim veliteľom útvarov národnej gardy Ruskej federácie, ako aj veliteľom OMON-u – špeciálnych policajných jednotiek, ktoré sú začlenené do Rosgvardije. Z titulu svojej pozície dohliada na všetky činnosti jednotiek Rosgvardije a OMON-u. Z titulu funkcie riaditeľa Rosgvardije je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku vrátane svojvoľného zatýkania a zadržiavania a systematického a rozsiahleho porušovania slobody zhromažďovania a združovania, predovšetkým za násilné potláčanie protestov a demonštrácií.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardija bola 23. januára a 21. apríla 2021 nasadená na rozohnanie protestov na podporu Navaľného a podľa správ bol zásah mnohých príslušníkov OMON-u a národnej gardy proti protestujúcim brutálny a násilný. Desiatky novinárov čelili agresivite bezpečnostných síl vrátane korešpondentky Meduzy Kristine Safronovovej, ktorú príslušník OMON-u udrel, a novinárky Novaja Gazeta Jelizavety Kirpanovovej, ktorej úder obuškom spôsobil krvavé zranenie hlavy. Bezpečnostné sily počas protestov 23. januára 2021 svojvoľne zadržali viac než 300 maloletých.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (v čínštine)

Pozície: Člen 13. Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky (schôdza v rokoch 2018 až 2023) zastupujúci Ujgurskú autonómnu oblasť Sin-ťiang (XUAR); člen kontrolného a justičného výboru Národného ľudového kongresu (od 19. marca 2018)

Bývalý tajomník výboru pre politické a právne záležitosti Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (XUAR) a bývalý zástupca tajomníka výboru strany v XUAR (v rokoch 2016 až 2019). Bývalý podpredseda stáleho výboru 13. ľudového kongresu XUAR – regionálneho zákonodarného orgánu (od roku 2019 do 5. februára 2021, ale aktívny aspoň do marca 2021). Člen 13. Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky (schôdza 2018 – 2023) zastupujúci XUAR. Člen kontrolného a justičného výboru Národného ľudového kongresu od 19. marca 2018.

22.3.2021

 

 

 

Dátum narodenia: január 1958

Miesto narodenia: Lianshui, Jiangsu (Čína)

Národnosť: Čína

Pohlavie: mužské

Zhu Hailun bol ako tajomník výboru pre politické a právne záležitosti XUAR (v rokoch 2016 až 2019) zodpovedný za udržiavanie vnútornej bezpečnosti a presadzovanie práva v XUAR. V tejto kľúčovej politickej funkcii bol zodpovedný za dohľad nad rozsiahlym programom sledovania, zadržiavania a indoktrinácie zameraným na Ujgurov a osoby z iných moslimských etnických menšín a za vykonávanie tohto programu. Zhu Hailun bol označený za „architekta“ tohto programu. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Číne, najmä za rozsiahle zadržiavanie Ujgurov a osôb z iných moslimských etnických menšín.

Zhu Hailun ako podpredseda stáleho výboru 13. ľudového kongresu XUAR (od roku 2019 do 5. februára 2021) mal i naďalej rozhodujúci vplyv v XUAR, kde doteraz prebieha rozsiahly program sledovania, zadržiavania a indoktrinácie zameraný na Ujgurov a osoby z iných moslimských etnických menšín a za vykonávanie tohto programu.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (v kórejčine)

Pozície: minister štátnej bezpečnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)

Dátum narodenia: medzi 1.1.1961 a 31.12.1963

Štátna príslušnosť: Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Pohlavie: mužské

Jong Kyong-thaek od roku 2017 ministrom štátnej bezpečnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Ministerstvo štátnej bezpečnosti KĽDR je jednou z hlavných inštitúcií zodpovedných za vykonávanie represívnych bezpečnostných politík KĽDR zameraných na identifikáciu a potláčanie politických disidentov, vstupu „podvratných“ informácií zo zahraničia a akéhokoľvek iného správania považovaného za závažnú politickú hrozbu pre politický systém a jeho vedenie.

Jong Kyong-thaek je ako minister štátnej bezpečnosti zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, mimosúdne a svojvoľné popravy a zabitia a popravy a zabitia bez riadneho konania, nedobrovoľné zmiznutia osôb a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, ako aj rozšírené nútené práce a sexuálne násilie voči ženám.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (v kórejčine)

Pozície: minister národnej obrany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)

Dátum narodenia: 1955

Štátna príslušnosť: Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Pohlavie: mužské

Ri Yong Gil je minister národnej obrany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Od januára do júna alebo júla 2021 bol ministrom sociálnej bezpečnosti. Od roku 2018 do januára 2021 bol náčelníkom generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády (KPA).

Ako minister národnej obrany je Ri Yong Gil zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, okrem iného zo strany členov vojensko-bezpečnostného velenia a iných jednotiek KPA.

Ministerstvo sociálnej bezpečnosti KĽDR (predtým označované ako ministerstvo ľudovej bezpečnosti alebo ministerstvo verejnej bezpečnosti) a vojensko-bezpečnostné velenie sú vedúce orgány zodpovedné za vykonávanie represívnych bezpečnostných politík KĽDR vrátane vedenia výsluchov a trestanie osôb, ktoré sa pokúsili o „nelegálny“ útek z KĽDR. Ministerstvo sociálnej bezpečnosti je prostredníctvom svojho nápravného výboru zodpovedné najmä za prevádzku trestaneckých táborov a krátkodobých pracovných detenčných centier, v ktorých sú väzni/zadržiavané osoby úmyselne vystavované hladovaniu a inému neľudskému zaobchádzaniu.

22.3.2021

 

 

 

 

Ri Yong Gil je ako bývalý minister sociálnej bezpečnosti zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, najmä za mučenia a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, mimosúdne a svojvoľné popravy a zabitia a popravy a zabitia bez riadneho konania, nedobrovoľné zmiznutia osôb a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, ako aj rozšírené nútené práce a sexuálne násilie voči ženám.

Ri Yong Gil je ako bývalý náčelník generálneho štábu KĽA zodpovedný aj za rozsiahle závažné porušovanie ľudských práv zo strany KPA.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (v arabčine)

Funkcia(-e): člen milícií Kaniyat

Dátum narodenia: 7.9.1997

Štátna príslušnosť: Líbya

Č. cestovného pasu: PH3854LY

Identifikačné číslo: 119970331820

Pohlavie: mužské

Abderrahim Al-Kani je kľúčovým členom milícií Kaniyat a bratom veliteľa milícií Kaniyat Mohammeda Khalifa Al-Khaniho (zomrel v júli 2021). Milície Kaniyat od roku 2015 do júna 2020 kontrolovali líbyjské mesto Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani je zodpovedný za vnútornú bezpečnosť pre milície Kaniyat. V tejto funkcii je od roku 2015 do júna 2020 zodpovedný za závažné zneužívanie ľudských práv v Líbyi, najmä za mimosúdne zabitia a nedobrovoľné zmiznutia osôb.

Abderrahim Al-Kani a príslušníci milície Kaniyat utiekli začiatkom júna 2020 do východnej Líbye. Potom boli v Tarhuni objavené viaceré masové hroby, ktorých existencia je pripisovaná milíciám Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (v ruštine)

Pozície: Bývalý vedúci odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun v Čečenskej republike

Dátum narodenia: 1.12.1980 alebo 1.12.1984

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Do roku 2018 vedúci odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun v Čečenskej republike.

Ajub Katajev vo funkcii vedúceho odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun dohliadal na činnosť miestnych orgánov štátnej bezpečnosti a polície. V tejto funkcii osobne dohliadal na rozsiahle a systematické prenasledovanie v Čečensku, ktoré sa začalo v roku 2017. Represálie sú zamerané na lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne (LGBTI) osoby, osoby, ktoré sú považované za osoby patriace do skupiny LGBTI osôb, a iné osoby, ktoré sú podozrievané, že sú oponentmi hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova. Ajub Katajev a zložky, ktoré boli pod jeho velením, sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie a mimosúdne alebo svojvoľné popravy a zabitia.

Podľa viacerých svedkov Ajub Katajev osobne dohliadal na mučenie zadržaných osôb a zúčastňoval sa na ňom.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (v ruštine)

Pozície: Bývalý veliteľ tímu „Terek“ špeciálnej jednotky rýchleho nasadenia (SOBR), podpredseda vlády Čečenskej republiky, neoficiálny osobný strážca hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

Dátum narodenia: 24.12.1975

Bývalý veliteľ tímu „Terek“ špeciálnej jednotky rýchleho nasadenia (SOBR). Od 23. marca 2020 podpredseda vlády Čečenskej republiky. Neoficiálny osobný strážca hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

Abuzaid Vismuradov bol od marca 2012 od marca 2020 veliteľom tímu „Terek“ jednotky SOBR. V tejto funkcii osobne dohliadal na rozsiahle a systematické prenasledovanie v Čečensku, ktoré sa začalo v roku 2017. Represálie sú zamerané na lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne (LGBTI) osoby, osoby, ktoré sú považovaní za osoby patriace do skupiny LGBTI osôb, a iné osoby, ktoré sú podozrievané, že sú oponentmi hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

22.3.2021“

 

 

 

Miesto narodenia: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bývalá Čečensko-ingušská autonómna sovietska socialistická republika (ASSR), v súčasnosti Čečenská republika (Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Abuzaid Vismuradov a tím „Terek“, ktorému velil, sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie a mimosúdne a svojvoľné zabitia a popravy.

Podľa viacerých svedkov Abuzaid Vismuradov osobne dohliadal na mučenie zadržaných osôb a zúčastňoval sa na ňom. Je blízkym spolupracovníkom hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova, ktorý mnoho rokov vedie kampaň represálií proti svojim politickým oponentom.

 


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/2152

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 5. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 208/2014.

(2)

Na základe preskúmania, ktoré vykonala Rada, by sa záznam týkajúci sa jednej osoby a informácie o jej práve na obhajobu a jej práve na účinnú súdnu ochranu mali vypustiť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 208/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 208/2014 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. CIGLER KRALJ


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 208/2014 sa mení takto:

1.

V oddiele A („Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 2“) sa vypúšťa záznam o tejto osobe:

„17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)“

2.

V oddiele B („Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu“) sa vypúšťa záznam 17, ktorý sa tiež týka Oleksandra Viktorovycha Klymenka.


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2153

zo 6. augusta 2021,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú kritériá na podriadenie určitých investičných spoločností požiadavkám nariadenia (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (1), a najmä na jej článok 5 ods. 6 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 5 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/2034 môžu príslušné orgány vyžadovať, aby sa na určité investičné spoločnosti vzťahovalo rovnaké prudenciálne zaobchádzanie ako na úverové inštitúcie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2), a aby dodržiavali prudenciálny dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3).

(2)

Na účely článku 5 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034 by sa malo spresniť, že ak investičná spoločnosť vykonáva činnosti presahujúce aspoň jednu zo štyroch kvantitatívnych prahových hodnôt pre mimoburzové deriváty, upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, úvery alebo pôžičky poskytnuté investorom a nesplatené dlhové cenné papiere, tieto činnosti sa vykonávajú v takom rozsahu, že zlyhanie alebo problémy investičnej spoločnosti by mohli viesť k systémovému riziku.

(3)

Vzhľadom na systémový význam činností investičných spoločností, ako sa uvádza v článku 5 smernice (EÚ) 2019/2034, a potenciálny významný vplyv nákazlivého účinku v celom finančnom sektore by sa na účely článku 5 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034 mali posúdiť investičné spoločnosti, ktoré sú zúčtovacími členmi vymedzenými v článku 4 ods. 1 bode 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033 a ktoré ponúkajú zúčtovacie služby iným finančným inštitúciám, ktoré samy nie sú zúčtovacími členmi.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

(5)

Európsky orgán pre bankovníctvo uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah činností

Na účely článku 5 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034 sa činnosti investičnej spoločnosti považujú za vykonávané v takom rozsahu, že zlyhanie alebo problémy investičnej spoločnosti by mohli viesť k systémovému riziku, ak investičná spoločnosť prekročí ktorúkoľvek z týchto prahových hodnôt:

a)

celková hrubá pomyselná hodnota mimoburzových derivátov, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, vo výške 50 miliárd EUR;

b)

celková hodnota upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo výške 5 miliárd EUR;

c)

celková hodnota úverov alebo pôžičiek poskytnutých investorom s cieľom umožniť im vykonávať transakcie vo výške 5 miliárd EUR a

d)

celková hodnota nesplatených dlhových cenných papierov vo výške 5 miliárd EUR.

Článok 2

Zúčtovací člen

Investičné spoločnosti, ktoré sú zúčtovacími členmi a ktoré ponúkajú zúčtovacie služby iným subjektom finančného sektora, ktoré samy nie sú zúčtovacími členmi, sa posudzujú na účely článku 5 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2154

z 13. augusta 2021,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú primerané kritériá na určenie kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Zatiaľ čo investičné spoločnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2) a hláv VII a VIII smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3), v súlade s článkom 1 ods. 2 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 (4) podliehajú delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/923 (5), od investičných spoločností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, sa vyžaduje, aby uplatňovali osobitné požiadavky na pohyblivú zložku odmeňovania všetkých zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Na určenie týchto zamestnancov treba stanoviť primerané kritériá. Uvedené kritériá by mali zohľadňovať právomoc a zodpovednosť takýchto zamestnancov, rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, a ukazovatele výkonnosti, vnútornú organizáciu investičnej spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť dotknutej spoločnosti. Uvedené kritériá by mali investičným spoločnostiam takisto umožniť, aby vo svojich politikách odmeňovania stanovili náležité stimuly s cieľom zabezpečiť, aby dotknutí zamestnanci pri plnení svojich úloh konali obozretne. A napokon treba konštatovať, že uvedené kritériá by mali odrážať úroveň rizika rôznych činností v rámci investičnej spoločnosti.

(2)

Členovia riadiaceho orgánu nesú konečnú zodpovednosť za investičnú spoločnosť, jej stratégiu a činnosti, a preto by sa vždy mali považovať za osoby, ktoré majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti. To sa týka členov riadiaceho orgánu v rámci jeho riadiacej funkcie, ktorí prijímajú rozhodnutia, a členov riadiaceho orgánu v rámci jeho funkcie dohľadu, ktorí dohliadajú na rozhodovací proces a spochybňujú prijaté rozhodnutia.

(3)

Niektorí zamestnanci sú zodpovední za poskytovanie vnútornej podpory, ktorá je rozhodujúca pre fungovanie obchodných činností investičnej spoločnosti. Ich činnosti a rozhodnutia môžu mať takisto významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, pretože ich činnosti a rozhodnutia môžu investičnú spoločnosť vystaviť významným operačným a iným rizikám.

(4)

Profesionálne činnosti zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou môžu mať významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, pretože môžu prijímať strategické alebo iné zásadné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na obchodné činnosti investičnej spoločnosti alebo uplatňované kontrolné funkcie. Takéto kontrolné funkcie zvyčajne zahŕňajú riadenie rizík, dodržiavanie súladu s predpismi a vnútorný audit. Riziká, ktoré podstupujú obchodné útvary, a spôsob, akým sú tieto obchodné útvary riadené, predstavujú najdôležitejšie faktory vplývajúce na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Niektoré obchodné činnosti prinášajú vyššie riziká ako iné, a preto by sa mala zohľadniť povaha obchodných činností.

(5)

Primerané kvalitatívne kritériá by mali zabezpečiť, aby zamestnanci boli určení ako osoby s významným vplyvom, ak sú zodpovední za skupiny zamestnancov, ktorých činnosti by mohli mať významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. To zahŕňa situácie, v ktorých činnosti jednotlivých zamestnancov pod ich vedením individuálne nemajú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti, ale celkový rozsah ich činností by takýto vplyv mohol mať.

(6)

Celková odmena zamestnancov zvyčajne závisí od toho, ako uvedení zamestnanci prispievajú k úspešnému dosahovaniu obchodných cieľov investičnej spoločnosti. Táto odmena teda závisí od zodpovednosti, povinností, schopností a zručností zamestnancov, ako aj od výkonnosti zamestnancov a investičnej spoločnosti. Ak je zamestnancovi priznaná celková odmena, ktorá presahuje určitú prahovú hodnotu, je opodstatnené predpokladať, že takáto odmena súvisí s prínosom uvedeného zamestnanca k obchodným cieľom investičnej spoločnosti, a teda sa týka vplyvu jeho profesionálnych činností na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Je preto vhodné uplatniť kvantitatívne kritériá týkajúce sa celkovej odmeny zamestnanca, a to tak v absolútnom, ako aj v relatívnom vyjadrení vo vzťahu k ostatným zamestnancom v rámci tej istej investičnej spoločnosti, aby sa určilo, či by profesionálne činnosti takéhoto zamestnanca mohli mať významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje.

(7)

Mali by sa stanoviť jasné a primerané prahové hodnoty na určenie zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Investičné spoločnosti by podľa očakávaní mali včas uplatniť kvantitatívne kritériá. Kvantitatívne kritériá by mali zohľadňovať vývoj v rámci odmeňovania, aby boli realistické. Prvou metódou na zohľadnenie takéhoto vývoja je vychádzať pri kvantitatívnych kritériách z celkovej odmeny priznanej v predchádzajúcom výkonovom roku, ktorá zahŕňa pevnú zložku odmeňovania vyplatenú za daný výkonový rok a pohyblivú zložku odmeňovania priznanú v danom výkonovom roku. Druhou metódou na zohľadnenie takéhoto vývoja je vychádzať pri kvantitatívnych kritériách z celkovej odmeny priznanej za predchádzajúci výkonový rok, ktorá zahŕňa pevnú zložku odmeňovania vyplatenú za daný výkonový rok a pohyblivú zložku odmeňovania priznanú v aktuálnom výkonovom roku za predchádzajúci účtovný rok. Druhá metóda umožňuje lepšie zosúladiť proces určenia so skutočnou odmenou priznanou za výkonové obdobie, ale môže sa uplatniť len vtedy, keď je možný včasný výpočet na uplatnenie kvantitatívnych kritérií. Ak takýto výpočet už nie je možný, mala by sa použiť prvá metóda. Podľa ktorejkoľvek z týchto metód môže pohyblivá zložka odmeňovania zahŕňať sumy, ktoré sú priznané na základe výkonových období dlhších ako jeden rok, v závislosti od výkonnostných kritérií, ktoré používa investičná spoločnosť.

(8)

Mala by sa stanoviť kvantitatívna prahová hodnota vo výške 500 000 EUR na určenie zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Odmena presahujúca túto kvantitatívnu prahovú hodnotu alebo dosahujúca jednu z najvyšších hodnôt v rámci investičnej spoločnosti tak vytvára silný predpoklad, že činnosti zamestnancov, ktorí dostávajú takúto odmenu, majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, a v takom prípade by sa na stanovenie toho, či profesionálne činnosti takýchto zamestnancov majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, mala uplatniť dôkladnejšia kontrola zo strany orgánov dohľadu.

(9)

Takéto predpoklady založené na kvantitatívnych kritériách by sa však nemali uplatňovať, ak investičné spoločnosti na základe dodatočných objektívnych kritérií stanovia, že takíto zamestnanci v skutočnosti nemajú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, s prihliadnutím na všetky riziká, ktorým je alebo môže byť vystavená investičná spoločnosť. S cieľom zabezpečiť účinné a konzistentné uplatňovanie uvedených objektívnych kritérií by príslušné orgány mali schváliť vylúčenie určených zamestnancov s najvyššími príjmami alebo zamestnancov s priznanou odmenou vo výške viac ako 750 000 EUR. V prípade zamestnancov s priznanou odmenou viac ako 1 000 000 EUR (osoby s vysokým príjmom) by príslušné orgány mali pred schválením vylúčení informovať Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby mohol posúdiť konzistentné uplatňovanie uvedených kritérií.

(10)

Skutočnosť, že zamestnanec je v rovnakej príjmovej skupine ako vrcholový manažment alebo zamestnanci zodpovední za činnosti spojené s podstupovaním rizík, môže byť aj ukazovateľom toho, že profesionálne činnosti tohto zamestnanca majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje. Na tento účel by sa nemala zohľadňovať odmena vyplácaná zamestnancom s kontrolnými funkciami, podpornými funkciami a členom riadiaceho orgánu v rámci jeho funkcie dohľadu. Pri uplatňovaní tohto kvantitatívneho kritéria by sa mala zohľadniť aj skutočnosť, že úrovne platieb sa v jednotlivých jurisdikciách líšia. Investičné spoločnosti by mali mať možnosť preukázať, že zamestnanci, ktorí patria do danej príjmovej skupiny, ale nespĺňajú žiadne z kvalitatívnych alebo iných kvantitatívnych kritérií, nemajú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, s prihliadnutím na všetky riziká, ktorým je alebo môže byť vystavená investičná spoločnosť.

(11)

Na to, aby príslušné orgány a audítori mohli preskúmať posúdenia vykonané investičnými spoločnosťami s cieľom určiť zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, je rozhodujúce, aby investičné spoločnosti viedli záznamy o vykonaných posúdeniach a ich výsledkoch, a to aj o zamestnancoch, ktorí boli určení podľa kritérií založených na ich celkovej odmene, ale ktorých profesionálne činnosti sa posudzujú ako činnosti, ktoré nemajú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje.

(12)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán EBA po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

(13)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„riadiaca zodpovednosť“ je situácia, v ktorej zamestnanec riadi obchodný útvar alebo kontrolnú funkciu a priamo sa zodpovedá riadiacemu orgánu ako celku, členovi riadiaceho orgánu alebo vrcholovému manažmentu;

2.

„kontrolná funkcia“ je funkcia, ktorá je nezávislá od obchodného útvaru, ktorý kontroluje, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie objektívneho posúdenia rizík investičnej spoločnosti, ich preskúmanie alebo za podávanie správ o uvedených rizikách, a ktorá zahŕňa okrem iného funkciu riadenia rizík, funkciu dodržiavania súladu s predpismi a funkciu vnútorného auditu;

3.

„obchodný útvar“ je obchodný útvar vymedzený v článku 142 ods. 1 bode 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 2

Uplatňovanie kritérií

1.   Ak sa toto nariadenie uplatňuje na individuálnom základe v súlade s článkom 25 smernice (EÚ) 2019/2034, súlad s kritériami stanovenými v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia sa posudzuje na základe individuálneho rizikového profilu investičnej spoločnosti.

2.   Ak sa toto nariadenie uplatňuje na konsolidovanom základe v súlade s článkom 25 smernice (EÚ) 2019/2034, súlad s kritériami stanovenými v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia sa posudzuje na základe rizikového profilu investičnej spoločnosti na konsolidovanom základe.

3.   Ak sa článok 4 ods. 1 písm. a) uplatňuje na individuálnom základe, zohľadňuje sa odmena priznaná investičnou spoločnosťou.

4.   Ak sa článok 4 ods. 1 písm. a) uplatňuje na konsolidovanom základe, konsolidujúca investičná spoločnosť zohľadňuje odmenu priznanú ktorýmkoľvek subjektom, ktorý patrí do rozsahu konsolidácie.

5.   Článok 4 ods. 1 písm. b) sa uplatňuje len na individuálnom základe.

6.   Článok 4 ods. 1 písm. c) sa uplatňuje na individuálnom a konsolidovanom základe.

Článok 3

Kvalitatívne kritériá

Zamestnanci sa považujú za zamestnancov s významným vplyvom na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, ak je splnené jedno alebo viaceré z týchto kvalitatívnych kritérií:

a)

zamestnanec je členom riadiaceho orgánu v rámci jeho riadiacej funkcie;

b)

zamestnanec je členom riadiaceho orgánu v rámci jeho funkcie dohľadu;

c)

zamestnanec je členom vrcholového manažmentu;

d)

v investičných spoločnostiach s celkovou súvahou 100 miliónov EUR alebo viac, zamestnanci s riadiacou zodpovednosťou za obchodné útvary poskytujúce aspoň jednu zo služieb, ktoré si vyžadujú povolenie uvedené v oddiele A bodoch 2 až 7 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (7);

e)

zamestnanec má riadiacu zodpovednosť za činnosti v rámci kontrolnej funkcie;

f)

zamestnanec má riadiacu zodpovednosť za predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

g)

zamestnanec je zodpovedný za riadenie významného rizika v investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v článku 28 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/2034, alebo je hlasujúcim členom výboru zodpovedného za riadenie významného rizika, ktorému je vystavená investičná spoločnosť;

h)

v investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie poskytovať aspoň jednu zo služieb uvedených v oddiele A bodoch 2 až 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, je zamestnanec zodpovedný za riadenie jednej z týchto činností:

i)

ekonomická analýza;

ii)

informačné technológie;

iii)

informačná bezpečnosť;

iv)

dohody o externom zabezpečovaní podstatných alebo dôležitých funkcií, ako sa uvádza v článku30 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 (8).

i)

zamestnanec spĺňa jedno z týchto kritérií, pokiaľ ide o rozhodnutia o schválení alebo vetovaní zavedenia nových produktov:

i)

zamestnanec má právomoc prijímať takéto rozhodnutia;

ii)

zamestnanec je hlasujúcim členom výboru, ktorý má právomoc prijímať takéto rozhodnutia.

Článok 4

Kvantitatívne kritériá

1.   S výhradou odsekov 2 až 5 sa predpokladá, že zamestnanec má významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, ak je splnené ktorékoľvek z týchto kvantitatívnych kritérií:

a)

zamestnancovi bola v predchádzajúcom účtovnom roku alebo za predchádzajúci účtovný rok priznaná celková odmena, ktorá sa rovná 500 000 EUR alebo je vyššia;

b)

ak má investičná spoločnosť viac ako 1 000 zamestnancov, tento zamestnanec patrí medzi 0,3 % zamestnancov po zaokrúhlení na najbližšiu vyššiu integrálnu hodnotu, ktorým bola v rámci investičnej spoločnosti v predchádzajúcom účtovnom roku alebo za predchádzajúci účtovný rok priznaná najvyššia celková odmena;

c)

zamestnancovi bola v predchádzajúcom účtovnom roku alebo za predchádzajúci účtovný rok priznaná celková odmena, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako najnižšia celková odmena priznaná v danom účtovnom roku zamestnancovi, ktorý spĺňa jedno alebo viaceré kritériá stanovené v článku 3 písm. a), c), d), h) alebo i).

2.   Kritériá stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú, ak investičná spoločnosť zistí, že zamestnanec alebo kategória zamestnancov, do ktorej zamestnanec patrí, nemá významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje.

3.   Podmienka stanovená v odseku 2 tohto článku sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, ktoré zohľadňujú všetky príslušné ukazovatele rizika a výkonnosti, ktoré investičná spoločnosť používa na určenie, riadenie a monitorovanie rizík v súlade s článkom 28 smernice (EÚ) 2019/2034, a na základe povinností a právomocí zamestnanca alebo kategórií zamestnancov a ich vplyvu na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, v porovnaní s vplyvom profesionálnych činností zamestnancov určených v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

4.   Uplatňovanie odseku 2 investičnou spoločnosťou, pokiaľ ide o zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo zamestnanca, ktorému bola v predchádzajúcom účtovnom roku alebo za predchádzajúci účtovný rok priznaná celková odmena vo výške 750 000 EUR alebo viac, je podmienené predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu zodpovedného za prudenciálny dohľad nad touto investičnou spoločnosťou.

Príslušný orgán vydá vopred súhlas len vtedy, ak investičná spoločnosť môže preukázať, že je splnená podmienka stanovená v odseku 2, so zreteľom na kritériá posudzovania stanovené v odseku 3.

5.   Ak bola v predchádzajúcom účtovnom roku alebo za predchádzajúci účtovný rok zamestnancovi priznaná celková odmena vo výške 1 000 000 EUR alebo viac, príslušný orgán vydá vopred súhlas podľa odseku 4 len za výnimočných okolností. S cieľom zaistiť konzistentné uplatňovanie tohto odseku príslušný orgán informuje orgán EBA pred tým, ako vydá súhlas týkajúci sa takéhoto zamestnanca.

Investičná spoločnosť preukazuje existenciu výnimočných okolností, ktoré posúdi príslušný orgán. Výnimočnými okolnosťami sú situácie, ktoré sú nezvyčajné, veľmi zriedkavé alebo ďaleko presahujúce rámec toho, čo je obvyklé. Výnimočné okolnosti sa týkajú príslušného zamestnanca.

Článok 5

Výpočet celkovej odmeny, ktorá bola priznaná

1.   Všetky sumy pohyblivej a pevnej zložky odmeňovania sa počítajú v hrubom a na základe ekvivalentu plného pracovného času.

2.   V politikách odmeňovania investičných spoločností sa stanovuje referenčný rok pohyblivej zložky odmeňovania zohľadňovanej pri výpočte celkovej odmeny. Uvedený referenčný rok je buď rok predchádzajúci účtovnému roku, v ktorom bola priznaná pohyblivá zložka odmeňovania, alebo rok predchádzajúci účtovnému roku, za ktorý bola priznaná pohyblivá zložka odmeňovania.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/923 z 25. marca 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá na vymedzenie riadiacej zodpovednosti, kontrolných funkcií, významných obchodných útvarov a významného vplyvu na rizikový profil významného obchodného útvaru, ako aj kritériá na identifikáciu zamestnancov alebo kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú vplyv na rizikový profil inštitúcie, ktorý je rovnako významný ako vplyv zamestnancov alebo kategórií zamestnancov uvedených v článku 92 ods. 3 uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 203, 9.6.2021, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2155

z 13. augusta 2021,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti, a možné alternatívne opatrenia, ktoré sú vhodné na používanie na účely pohyblivej zložky odmeňovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (1), a najmä jej článok 32 ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Pohyblivá zložka odmeňovania priznaná vo forme nástrojov by mala podporovať vhodné a účinné riadenie rizika a nemala by podnecovať k podstupovaniu rizika, ktoré presahuje úroveň ochoty investičnej spoločnosti podstupovať riziká. Z uvedeného dôvodu by triedy nástrojov, ktoré sa môžu použiť na účely pohyblivej zložky odmeňovania, mali zosúladiť záujmy zamestnancov s dlhodobejšími záujmami investičnej spoločnosti, jej akcionárov, veriteľov, klientov a iných zainteresovaných strán poskytnutím stimulov pre zamestnancov, aby konali v dlhodobom záujme investičnej spoločnosti.

(2)

S cieľom zabezpečiť silné prepojenie s kreditnou kvalitou investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti by nástroje použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania mali obsahovať vhodné spúšťacie udalosti pre odpis alebo konverziu, ktorými sa zníži hodnota nástrojov v situáciách, keď sa kreditná kvalita investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti zhorší. Spúšťacie udalosti použité na účely odmeňovania by nemali meniť úroveň podriadenosti nástrojov, a preto by nemali viesť k vylúčeniu nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 ako nástrojov vlastných zdrojov.

(3)

Zatiaľ čo podmienky, ktoré sa uplatňujú na nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2, sú stanovené v článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 (2) v spojení s druhou časťou hlavou 1 kapitolami 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3), na iné nástroje uvedené v článku 32 ods. 1 písm. j) bode iii) smernice (EÚ) 2019/2034 (ďalej len „iné nástroje“), ktoré sa môžu plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať, sa nevzťahujú konkrétne podmienky podľa uvedených nariadení, keďže nie sú klasifikované ako nástroje vlastných zdrojov na prudenciálne účely. Preto by sa mali stanoviť konkrétne požiadavky pre rôzne triedy nástrojov s prihliadnutím na odlišnú povahu týchto nástrojov s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné na použitie na účely pohyblivej zložky odmeňovania. Použitie nástrojov na účely pohyblivej zložky odmeňovania by samo osebe nemalo brániť tomu, aby nástroje boli považované za vlastné zdroje investičnej spoločnosti, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v nariadení (EÚ) 2019/2033. Takéto použitie samo osebe by sa takisto nemalo chápať ako poskytnutie stimulu na splatenie nástroja, keďže po období odkladu a zadržania môžu zamestnanci vo všeobecnosti získať likvidné prostriedky iným spôsobom než splatením.

(4)

Iné nástroje nie sú obmedzené na finančné nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4). V záujme zníženia administratívnej záťaže spojenej s vytváraním takýchto nástrojov by tieto nástroje mali takisto umožňovať využívanie iných zmluvných dojednaní medzi zamestnancami a investičnými spoločnosťami. S cieľom zabezpečiť, aby uvedené iné nástroje odrážali kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti, by sa vhodnými požiadavkami malo zabezpečiť, aby sa pred tým, ako investičná spoločnosť nesplní svoje požiadavky na vlastné zdroje, takéto nástroje odpísali alebo konvertovali.

(5)

Keď sa na nástroje použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania uplatní kúpna opcia alebo keď sú splatené, spätne odkúpené alebo konvertované, takéto transakcie by vo všeobecnosti nemali zvyšovať hodnotu priznanej odmeny vyplatením súm, ktoré sú vyššie než hodnota nástroja, alebo konvertovaním na nástroje, ktoré majú vyššiu hodnotu než pôvodne priznaný nástroj. Nahradenie nástrojov v rovnakej hodnote by malo zabezpečiť, aby sa odmena nevyplácala prostredníctvom nástrojov ani spôsobmi, ktoré uľahčujú nedodržiavanie smernice (EÚ) 2019/2034 alebo nariadenia (EÚ) 2019/2033.

(6)

Pri priznaní pohyblivej zložky odmeňovania a v situácii, keď sú nástroje použité ako pohyblivá zložka odmeňovania splatené, keď sa na ne uplatní kúpna opcia alebo keď sú spätne odkúpené alebo konvertované, by mali byť uvedené transakcie založené na hodnotách, ktoré boli stanovené v súlade s účtovným štandardom uplatniteľným v čase transakcie, čím sa zabezpečí, že bude priznaná správna výška pohyblivej zložky odmeňovania a nebude sa nenáležite meniť, keď je nástroj splatený, keď sa naň uplatní kúpna opcia alebo keď je spätne odkúpený alebo konvertovaný.

(7)

V článku 54 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú mechanizmy na zníženie hodnoty a konverziu nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1. V článku 32 ods. 1 písm. j) bode iii) smernice (EÚ) 2019/2034 sa navyše vyžaduje, aby sa iné nástroje mohli plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať. Keďže ekonomický výsledok konverzie alebo odpisu iných nástrojov je rovnaký ako pri nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1, v mechanizmoch na odpis alebo konverziu iných nástrojov by sa mali zohľadňovať mechanizmy, ktoré sa uplatňujú na nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, a to s úpravami, ktoré zohľadňujú to, že iné nástroje sa z prudenciálneho hľadiska nepovažujú za nástroje vlastných zdrojov. Na nástroje kapitálu Tier 2 sa nevzťahujú regulačné požiadavky týkajúce sa zníženia hodnoty a konverzie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Aby sa zabezpečilo, že hodnota všetkých takýchto nástrojov sa pri použití na účely pohyblivej zložky odmeňovania zníži, keď sa zhorší kreditná kvalita investičnej spoločnosti, mali by sa konkretizovať situácie, v ktorých je nevyhnutné vykonať odpis alebo konverziu nástroja. Mali by sa stanoviť mechanizmy odpisu, navýšenia hodnoty a konverzie pre nástroje kapitálu Tier 2 a iné nástroje s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie.

(8)

Rozdeľované výnosy z nástrojov môžu mať rôzne formy. Môžu byť pohyblivé alebo pevné a môžu sa vyplácať pravidelne alebo pri konečnej splatnosti nástroja. S cieľom podporiť riadne a účinné riadenie rizík by sa počas období odkladu nemali zamestnancom vyplácať žiadne rozdeľované výnosy. Zamestnanci by mali dostávať rozdeľované výnosy len za obdobia, ktoré nasledujú po nadobudnutí platnosti nástroja, po ktorom sa zamestnanci stanú jeho zákonným vlastníkom. Na použitie na účely pohyblivej zložky odmeňovania sú preto vhodné len nástroje, pri ktorých sú rozdeľované výnosy pravidelne vyplácané vlastníkovi nástroja. Dlhopisy alebo nástroje s nulovým kupónom, ktoré si ponechávajú výnosy, by nemali byť súčasťou odmeny, ktorá musí pozostávať z ktoréhokoľvek z nástrojov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. j) smernice (EÚ) 2019/2034. Dôvodom je, že zamestnanci by počas obdobia odkladu ťažili z rastúcich hodnôt, čo možno chápať ako ekvivalent prijímania rozdeľovaných výnosov.

(9)

Veľmi vysoké rozdeľované výnosy môžu znížiť dlhodobú motiváciu na obozretné podstupovanie rizika, keďže účinne zvyšujú pohyblivú časť odmeny. Rozdeľované výnosy by sa predovšetkým nemali vyplácať v intervaloch dlhších než jeden rok, pretože by to v praxi viedlo k hromadeniu rozdeľovaných výnosov počas období odkladu a ich vyplácaniu pri priznaní pohyblivej zložky odmeňovania. Akumuláciou rozdeľovaných výnosov by sa obchádzala zásada stanovená v článku 32 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/2034, podľa ktorej sa odmena splatná v rámci opatrení odkladu neprideľuje rýchlejšie než na pomernom základe. V článku 32 ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034 sa vyžaduje, aby sa pohyblivá zložka odmeňovania nevyplácala prostredníctvom finančných nástrojov ani spôsobmi, ktoré uľahčujú nedodržiavanie uvedenej smernice alebo nariadenia (EÚ) 2019/2033. Rozdeľované výnosy po priznaní nástroja by preto nemali prekročiť trhové sadzby pre takéto nástroje emitované inými investičnými spoločnosťami alebo inštitúciami porovnateľnej kreditnej kvality. To by malo byť zabezpečené požadovaním, aby sa nástroje použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania alebo nástroje, s ktorými sú spojené, emitovali najmä pre iných investorov, alebo požadovaním, aby sa na takéto nástroje vzťahovala horná hranica na rozdeľovanie výnosov.

(10)

Požiadavky odkladu a zadržania, ktoré sa uplatňujú na priznanie pohyblivej zložky odmeňovania podľa článku 32 ods. 1 písm. l) a článku 32 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/2034, sa musia splniť v danom čase, a to aj v prípade, keď sa na nástroje použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania uplatní kúpna opcia alebo keď sú splatené, spätne odkúpené alebo konvertované. V takých situáciách by preto nástroje mali byť nahradené nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1, nástrojmi kapitálu Tier 2 a inými nástrojmi, ktoré odrážajú kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti, majú vlastnosti rovnocenné vlastnostiam pôvodne priznaných nástrojov a majú rovnakú hodnotu, pričom sa zohľadnia akékoľvek hodnoty, ktoré boli odpísané. Ak majú nástroje iné než nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 pevný dátum splatnosti, mali by sa stanoviť minimálne požiadavky pre zostatkovú splatnosť takýchto nástrojov, keď sú priznané, s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa obdobia odkladu a zadržania na účely pohyblivej zložky odmeňovania.

(11)

Smernica (EÚ) 2019/2034 neobmedzuje triedy nástrojov, ktoré sa môžu použiť na účely pohyblivej zložky odmeňovania, na konkrétnu triedu finančných nástrojov. Malo by byť teda možné používať syntetické nástroje alebo zmluvy medzi zamestnancami a investičnými spoločnosťami, ktoré sú spojené s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojmi kapitálu Tier 2, ktoré sa môžu plne konvertovať alebo odpísať. To umožňuje zavedenie konkrétnych podmienok v súvislosti s takýmito nástrojmi, ktoré sa uplatňujú len na nástroje priznané zamestnancom, bez potreby uložiť takéto podmienky iným investorom.

(12)

V kontexte skupiny môžu byť emisie spravované centrálne v rámci materskej spoločnosti vrátane situácií, keď sa na materskú spoločnosť vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (5) alebo smernica (EÚ) 2019/2034. Investičné spoločnosti v rámci takejto skupiny nemôžu vždy samy emitovať nástroje, ktoré sú vhodné na použitie na účely pohyblivej zložky odmeňovania. Nariadenie (EÚ) 2019/2033 v spojení s nariadením (EÚ) č. 575/2013 umožňuje, aby boli nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 emitované prostredníctvom subjektu v rozsahu konsolidácie za určitých podmienok súčasťou vlastných zdrojov investičnej spoločnosti. Preto by malo byť takisto možné použiť takéto nástroje na účely pohyblivej zložky odmeňovania za predpokladu, že existuje jasné prepojenie medzi kreditnou kvalitou investičnej spoločnosti používajúcej uvedené nástroje na účely pohyblivej zložky odmeňovania a kreditnou kvalitou emitenta nástroja. Takéto prepojenie možno zvyčajne predpokladať medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou. Iné nástroje než nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 a nástroje kapitálu Tier 2, ktoré nie sú emitované priamo investičnou spoločnosťou, by takisto mohli byť za rovnocenných podmienok použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania. Nástroje, ktoré sú spojené s referenčnými nástrojmi emitovanými materskými spoločnosťami v tretích krajinách a ktoré sú inak rovnocenné nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojom kapitálu Tier 2, by mali byť spôsobilé na použitie na účely pohyblivej zložky odmeňovania, ak spúšťacia udalosť odkazuje na investičnú spoločnosť používajúcu takýto syntetický nástroj.

(13)

Článok 32 ods. 1 písm. k) smernice (EÚ) 2019/2034 umožňuje investičným spoločnostiam, ktoré nevydajú žiadny z nástrojov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. j) uvedenej smernice, používať alternatívne opatrenia za predpokladu, že príslušný orgán takéto použitie schváli, a za predpokladu, že takéto opatrenia spĺňajú rovnaké ciele ako nástroje uvedené v článku 32 ods. 1 písm. j) uvedenej smernice. V záujme splnenia rovnakých cieľov by sa takýmito alternatívnymi opatreniami teda malo zabezpečiť, aby priznaná pohyblivá zložka odmeňovania podliehala implicitným úpravám rizika. Hodnota takýchto alternatívnych opatrení by sa preto mala znížiť vždy, keď dôjde k nepriaznivému vplyvu na výkonnosť dotknutej investičnej spoločnosti alebo na aktíva, ktoré spravuje. Okrem toho, ak sa na investičnú spoločnosť vzťahuje požiadavka odkladu pohyblivej zložky odmeňovania podľa článku 32 ods. 1 písm. l) smernice (EÚ) 2019/2034, alternatívne opatrenia by mali byť takisto v súlade s požiadavkou odložiť pohyblivú zložku odmeňovania a s uplatňovaním opatrení týkajúcich sa malusu alebo spätného vymáhania a období zadržania na pohyblivú zložku odmeňovania vyplácanú vo forme nástrojov.

(14)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

(15)

Európsky orgán pre bankovníctvo uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti a ktoré sú vhodné na použitie na účely pohyblivej zložky odmeňovania

1.   Triedy nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 ods. 1 písm. j) bode iii) smernice (EÚ) 2019/2034, sú tieto:

a)

triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak tieto triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku a v článku 2 a sú v súlade s článkom 5 ods. 9 a článkom 5 ods. 13 písm. c);

b)

triedy nástrojov kapitálu Tier 2, ak tieto triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku a v článku 3 a sú v súlade s článkom 5;

c)

triedy nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať a ktoré nie sú ani nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1, ani nástrojmi kapitálu Tier 2 („iné nástroje“) v prípadoch uvedených v článku 4, ak tieto triedy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku a sú v súlade s článkom 5.

2.   Triedy nástrojov uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

nástroje nie sú zabezpečené ani sa na ne nevzťahuje záruka, ktorá zvyšuje nadriadenosť pohľadávok držiteľa;

b)

ak ustanovenia upravujúce nástroj umožňujú jeho konverziu, uvedený nástroj sa používa na účely priznania pohyblivej zložky odmeňovania len vtedy, keď je konverzný koeficient alebo rozsah konverzie stanovený na úrovni, ktorá zabezpečí, že hodnota nástroja, na ktorý sa pôvodne priznaný nástroj konvertuje, nie je vyššia než hodnota pôvodne priznaného nástroja v čase jeho priznania ako pohyblivej zložky odmeňovania;

c)

ustanovenia upravujúce konvertibilné nástroje, ktoré sa používajú výlučne na účely pohyblivej zložky odmeňovania, musia zabezpečiť, aby hodnota nástroja, na ktorý sa pôvodne priznaný nástroj konvertuje, nebola vyššia než hodnota pôvodne priznaného nástroja v čase uvedenej konverzie;

d)

v ustanoveniach upravujúcich nástroj sa uvádza, že všetky rozdeľované výnosy sú vyplácané minimálne raz za rok, a to držiteľovi nástroja;

e)

cena nástrojov sa stanovuje podľa ich hodnoty v čase priznania nástroja v súlade s uplatniteľným účtovným štandardom;

f)

v ustanoveniach upravujúcich nástroje emitované výlučne na účely pohyblivej zložky odmeňovania sa vyžaduje, aby sa oceňovanie vykonalo v súlade s uplatniteľným účtovným štandardom, keď je nástroj splatený, keď sa naň uplatní kúpna opcia alebo keď je spätne odkúpený alebo konvertovaný.

Na účely písmena e) ocenenie podlieha nezávislému preskúmaniu.

Článok 2

Podmienky pre triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1

Triedy nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

v ustanoveniach upravujúcich nástroj sa špecifikuje spúšťacia udalosť na účely článku 9 ods. 2 písm. e) bodu iii) nariadenia (EÚ) 2019/2033;

b)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene a) nastáva, keď podiel vlastného kapitálu Tier 1 investičnej spoločnosti emitujúcej nástroj klesne pod jednu z týchto hodnôt:

i)

7 % súčinu, t. j. 12,5-násobku požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033;

ii)

úroveň vyššiu, ako je úroveň uvedená v bode i), ak ju určuje investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroj a spresňuje sa v ustanoveniach upravujúcich nástroj;

c)

je splnená jedna z týchto požiadaviek:

i)

nástroje sú emitované výlučne na to, aby boli priznané ako pohyblivá zložka odmeňovania, a ustanovenia upravujúce nástroj zabezpečujú, aby všetky rozdeľované výnosy boli vyplácané v sadzbe, ktorá zodpovedá trhovým sadzbám pre podobné nástroje emitované investičnou spoločnosťou alebo investičnými spoločnosťami či inštitúciami porovnateľnej kreditnej kvality a ktorá v každom prípade nie je v čase priznania zložky odmeňovania vyššia než 8 percentuálnych bodov nad priemernou ročnou mierou zmeny pre Úniu, ktorú uverejní Komisia (Eurostat) v rámci harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien uverejňovaného podľa článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (7);

ii)

v čase priznania nástrojov ako pohyblivej zložky odmeňovania bolo minimálne 60 % nástrojov zahrnutých v emisii emitovaných na iný účel než na účel priznania pohyblivej zložky odmeňovania, pričom nie sú držané nasledujúcimi spoločnosťami ani žiadnou spoločnosťou, ktorá má úzke prepojenie s týmito spoločnosťami:

investičná spoločnosť alebo jej dcérske spoločnosti,

materská spoločnosť investičnej spoločnosti alebo jej dcérske spoločnosti,

materská finančná holdingová spoločnosť investičnej spoločnosti alebo jej dcérske spoločnosti,

holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou investičnej spoločnosti alebo jej dcérske spoločnosti,

zmiešaná finančná holdingová spoločnosť investičnej spoločnosti a jej dcérske spoločnosti.

Na účely bodu i), ak sú nástroje priznané zamestnancom, ktorí vykonávajú prevažnú časť svojich profesionálnych činností mimo Únie, a nástroje sú denominované v mene vydanej treťou krajinou, investičné spoločnosti môžu použiť podobný nezávisle vypočítaný index spotrebiteľských cien stanovený s ohľadom na uvedenú tretiu krajinu.

Článok 3

Podmienky pre triedy nástrojov kapitálu Tier 2

Triedy nástrojov kapitálu Tier 2 spĺňajú tieto podmienky:

a)

v čase priznania nástrojov ako pohyblivej zložky odmeňovania sa obdobie zostávajúce do splatnosti nástrojov rovná súčtu období odkladu a období zadržania, ktoré sa vzťahujú na pohyblivú zložku odmeňovania s ohľadom na priznanie uvedených nástrojov, alebo ho presahuje;

b)

v ustanoveniach upravujúcich nástroj sa uvádza, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná trvalý alebo dočasný odpis istiny nástrojov alebo sa nástroj konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1;

c)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene b) nastáva vtedy, keď podiel vlastného kapitálu Tier 1 investičnej spoločnosti emitujúcej nástroj klesne pod jednu z týchto hodnôt:

i)

7 % súčinu, t. j. 12,5-násobku požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033;

ii)

úroveň vyššiu, ako je úroveň uvedená v bode i), ak ju určuje investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroj a spresňuje sa v ustanoveniach upravujúcich nástroj;

d)

je splnená jedna z požiadaviek stanovených v článku 2 písm. c).

Článok 4

Podmienky pre triedy iných nástrojov

1.   Podľa podmienok stanovených v článku 1 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia iné nástroje spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 ods. 1 písm. j) bode iii) smernice (EÚ) 2019/2034 v každom z týchto prípadov:

a)

iné nástroje spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku;

b)

iné nástroje sú spojené s nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojom kapitálu Tier 2 a spĺňajú podmienky stanovené v odseku 3 tohto článku;

c)

iné nástroje sú spojené s nástrojom, ktorý by bol nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástrojom kapitálu Tier 2, keby nebol emitovaný materskou spoločnosťou investičnej spoločnosti, ktorá nepatrí do rozsahu konsolidácie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a iné nástroje spĺňajú podmienky stanovené v odseku 4.

2.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) sú tieto:

a)

iné nástroje musia byť emitované priamo alebo prostredníctvom investičnej spoločnosti, inštitúcie alebo finančnej inštitúcie zahrnutej do rozsahu konsolidácie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo článku 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 za predpokladu, že možno odôvodnene očakávať, že zmena kreditnej kvality emitenta nástroja povedie k podobnej zmene kreditnej kvality investičnej spoločnosti používajúcej iné nástroje na účely pohyblivej zložky odmeňovania;

b)

ustanovenia upravujúce iné nástroje neposkytujú držiteľovi právo na urýchlenie plánovanej výplaty rozdeľovaných výnosov alebo istiny okrem prípadu platobnej neschopnosti alebo likvidácie inštitúcie alebo investičnej spoločnosti emitujúcej daný nástroj;

c)

v čase priznania iných nástrojov ako pohyblivej zložky odmeňovania sa obdobie zostávajúce do splatnosti iných nástrojov rovná súčtu období odkladu a období zadržania, ktoré sa vzťahujú na pohyblivú zložku odmeňovania s ohľadom na priznanie uvedených nástrojov, alebo ho presahuje;

d)

v ustanoveniach upravujúcich nástroj sa uvádza, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná trvalý alebo dočasný odpis istiny nástrojov alebo sa nástroj konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1;

e)

spúšťacia udalosť uvedená v písmene d) nastáva vtedy, keď podiel vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie alebo investičnej spoločnosti emitujúcej nástroj klesne pod jednu z týchto hodnôt:

i)

v prípade investičnej spoločnosti emitujúcej nástroje 7 % súčinu, t. j. 12,5-násobku požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033;

ii)

v prípade inštitúcie emitujúcej nástroje 7 % podielu vlastného kapitálu Tier 1 inštitúcie emitujúcej nástroj;

iii)

úroveň vyššiu, ako je úroveň uvedená v bode i) alebo ii), ak ju určuje investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroj a spresňuje sa v ustanoveniach upravujúcich nástroj;

f)

je splnená jedna z požiadaviek stanovených v článku 2 písm. c).

3.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú tieto:

a)

iné nástroje spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až e);

b)

iné nástroje sú spojené s nástrojom dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 emitovaným prostredníctvom subjektu zahrnutého do rozsahu konsolidácie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo článku 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 (ďalej len „referenčný nástroj“);

c)

referenčný nástroj spĺňa v čase priznania nástroja ako pohyblivej zložky odmeňovania podmienky odseku 2 písm. c) a f);

d)

hodnota iného nástroja je spojená s referenčným nástrojom tak, že nie je nikdy vyššia než hodnota referenčného nástroja;

e)

hodnota akýchkoľvek rozdeľovaných výnosov vyplácaných po priznaní iného nástroja je spojená s referenčným nástrojom tak, že rozdeľované výnosy nie sú nikdy vyššie než hodnota akýchkoľvek rozdeľovaných výnosov vyplácaných v rámci referenčného nástroja;

f)

v ustanoveniach upravujúcich iné nástroje sa uvádza, že ak sa na referenčný nástroj uplatní kúpna opcia alebo ak je konvertovaný, spätne odkúpený alebo splatený v období odkladu alebo zadržania, iné nástroje musia byť spojené s ekvivalentným referenčným nástrojom, ktorý spĺňa podmienky tohto článku tak, že sa nezvýši celková hodnota iných nástrojov.

4.   Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) sú tieto:

a)

príslušné orgány na účely článku 55 smernice (EÚ) 2019/2034 alebo článku 127 smernice 2013/36/EÚ určili, že investičná spoločnosť alebo inštitúcia, ktorá emituje nástroj, s ktorým sú spojené iné nástroje, podlieha konsolidovanému dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu tretej krajiny, ktorý je rovnocenný dohľadu, ktorý sa riadi zásadami stanovenými v smernici (EÚ) 2019/2034, ak je emitent investičnou spoločnosťou so sídlom v tretej krajine, alebo v smernici 2013/36/EÚ, ak je emitent inštitúciou so sídlom v tretej krajine, a požiadavkami prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

iné nástroje spĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 písm. a) a písm. c) až f).

Článok 5

Postupy odpisu, navýšenia hodnoty a konverzie

1.   Na účely článku 3 písm. b) a článku 4 ods. 2 písm. d) musia byť ustanovenia upravujúce nástroje kapitálu Tier 2 a iné nástroje v súlade s postupmi a načasovaním stanovenými v odsekoch 2 až 14 tohto článku na výpočet podielu vlastného kapitálu Tier 1 a hodnôt určených na odpis, navýšenie alebo konverziu. Ustanovenia upravujúce nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 musia byť v súlade s postupmi stanovenými v odseku 9 a odseku 13 písm. c) tohto článku so zreteľom na hodnoty určené na odpis, navýšenie alebo konverziu.

2.   Ak si ustanovenia upravujúce nástroje kapitálu Tier 2 a iné nástroje vyžadujú, aby sa nástroje pri výskyte spúšťacej udalosti konvertovali na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, v uvedených ustanoveniach sa uvedie jeden z týchto údajov:

a)

konverzný koeficient a limit povoleného objemu konverzie;

b)

rozsah, v rámci ktorého sa nástroje budú konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1.

3.   Ak sa v ustanoveniach upravujúcich nástroje uvádza, že v prípade výskytu spúšťacej udalosti sa vykoná odpis istiny, odpis trvale alebo dočasne zníži všetky tieto položky:

a)

pohľadávku držiteľa nástroja v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie inštitúcie alebo investičnej spoločnosti emitujúcej nástroj;

b)

sumu, ktorá má byť vyplatená v prípade uplatnenia kúpnej opcie alebo splatenia nástroja;

c)

rozdeľované výnosy z nástroja.

4.   Prípadné rozdeľované výnosy splatné po odpise musia byť založené na zníženej sume istiny.

5.   Odpisom alebo konverziou nástrojov sa podľa uplatniteľného účtovného rámca vytvoria položky, ktoré sa považujú za položky vlastného kapitálu Tier 1.

6.   Ak investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroj stanovila, že podiel vlastného kapitálu Tier 1 klesol pod úroveň, ktorou sa aktivuje konverzia alebo odpis nástroja, riadiaci orgán alebo akýkoľvek iný príslušný subjekt investičnej spoločnosti alebo inštitúcie je povinný bezodkladne určiť, že došlo k spúšťacej udalosti a existuje neodvolateľná povinnosť odpísať nástroj alebo ho konvertovať.

7.   Súhrnná hodnota nástrojov, pri ktorých sa vyžaduje, aby sa v prípade vzniku spúšťacej udalosti odpísali alebo konvertovali, nesmie byť nižšia než nižšia z týchto hodnôt:

a)

hodnota potrebná na plné obnovenie podielu vlastného kapitálu Tier 1 investičnej spoločnosti alebo inštitúcie emitujúcej nástroj na percentuálnu hodnotu stanovenú pre spúšťaciu udalosť v ustanoveniach upravujúcich nástroj;

b)

celková hodnota istiny nástroja.

8.   Ak nastane spúšťacia udalosť:

a)

investičná spoločnosť informuje zamestnancov, ktorým boli priznané nástroje ako pohyblivá zložka odmeňovania, a osoby, ktoré naďalej držia takéto nástroje;

b)

investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroj odpíše istinu nástrojov alebo konvertuje nástroje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku.

9.   Ak nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, nástroje kapitálu Tier 2 a iné nástroje zahŕňajú identickú spúšťaciu udalosť, istina sa odpíše alebo konvertuje na pomernom základe u všetkých držiteľov takýchto nástrojov, ktoré sú použité na účely pohyblivej zložky odmeňovania.

10.   Hodnota nástrojov, ktoré sa odpíšu alebo konvertujú, podlieha nezávislému preskúmaniu. Uvedené preskúmanie sa dokončí čo najskôr a nesmie vytvárať prekážky pre odpis alebo konverziu nástroja.

11.   Investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroje, ktoré sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertujú na vlastný kapitál Tier 1, je povinná zabezpečiť, aby bol jej schválený akciový kapitál v prípade výskytu spúšťacej udalosti vždy dostatočný na konverziu všetkých takýchto konvertibilných nástrojov na akcie. Investičná spoločnosť alebo inštitúcia je povinná zabezpečiť, aby mala nepretržite vopred získané povolenie potrebné na emitovanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, na ktoré by sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertovali takéto nástroje.

12.   Investičná spoločnosť alebo inštitúcia emitujúca nástroje ktoré sa pri výskyte spúšťacej udalosti konvertujú na vlastný kapitál Tier 1, je povinná zabezpečiť, aby v jej zakladateľských dokumentoch, stanovách, alebo zmluvných dojednaniach neexistovali žiadne procesné prekážky brániace uvedenej konverzii.

13.   Aby sa odpis nástroja považoval za dočasný, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a)

navýšenia hodnoty sú založené na zisku po tom, ako emitent nástroja prijal formálne rozhodnutie, ktorým sa potvrdzuje konečný zisk;

b)

prípadné navýšenie hodnoty nástroja alebo výplata kupónov zo zníženej sumy istiny sa vykonáva na základe plného vlastného uváženia investičnej spoločnosti alebo inštitúcie emitujúcej nástroj s výhradou podmienok stanovených v písmenách c), d) a e) a investičná spoločnosť alebo inštitúcia nie je za určitých okolností povinná vykonať navýšenie hodnoty ani ho urýchliť;

c)

navýšenie hodnoty sa vykonáva na pomernom základe pri nástrojoch dodatočného kapitálu Tier 1, nástrojoch kapitálu Tier 2 a iných nástrojoch použitých na účely pohyblivej zložky odmeňovania, ktoré boli predmetom odpisu;

d)

maximálna hodnota, ktorá sa pridelí súčtu navýšenej hodnoty nástrojov kapitálu Tier 2 a iných nástrojov spolu s výplatou kupónov zo zníženej sumy istiny, sa rovná zisku investičnej spoločnosti alebo inštitúcie emitujúcej nástroj vynásobenému hodnotou získanou vydelením hodnoty stanovenej v bode i) hodnotou stanovenou v bode ii):

i)

súčet nominálnej hodnoty všetkých nástrojov kapitálu Tier 2 a iných nástrojov investičnej spoločnosti pred odpisom, ktoré boli predmetom odpisu;

ii)

súčet vlastných zdrojov a nominálnej hodnoty iných nástrojov použitých na účely pohyblivej zložky odmeňovania investičnej spoločnosti;

e)

súčet akýchkoľvek navýšených hodnôt a výplat kupónov zo zníženej sumy istiny sa považuje za platbu, ktorej výsledkom je zníženie vlastného kapitálu Tier 1, a je:

i)

v súlade so zachovaním zdravej kapitálovej základne investičnej spoločnosti;

ii)

prípadne v súlade s jej včasným ukončením mimoriadnej verejnej finančnej podpory a

iii)

prípadne obmedzené na časť čistého príjmu, ak investičná spoločnosť využíva mimoriadnu verejnú finančnú podporu.

14.   Na účely odseku 13 písm. d) sa výpočet vykoná v momente navýšenia hodnoty.

Článok 6

Alternatívne opatrenia

Alternatívne opatrenia, ktoré môžu investičné spoločnosti použiť na vyplatenie pohyblivej zložky odmeňovania podľa článku 32 ods. 1 písm. k) smernice (EÚ) 2019/2034 pod podmienkou schválenia príslušným orgánom, musia spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

alternatívne opatrenie prispieva k zosúladeniu pohyblivej zložky odmeňovania s dlhodobými záujmami investičnej spoločnosti, jej veriteľov a klientov;

b)

alternatívne opatrenie podlieha retenčnej politike, ktorej cieľom je zosúladiť stimuly osoby s dlhodobejšími záujmami investičnej spoločnosti, jej veriteľov a klientov, pričom obdobie zadržania je najmenej šesť mesiacov;

c)

suma prijatá na základe alternatívneho opatrenia a uplatniteľné podmienky sú dobre zdokumentované a transparentné pre zamestnanca, ktorý dostáva pohyblivú zložku odmeňovania na základe takéhoto opatrenia;

d)

v prípade súm prijatých v rámci opatrení odkladu a zadržania sa alternatívnym opatrením zabezpečí, aby zamestnanci nemohli mať počas týchto období prístup k odloženej časti pohyblivej zložky odmeňovania, ani ju nemohli previesť alebo splatiť;

e)

alternatívnym opatrením sa nestanovuje zvýšenie hodnoty pohyblivej zložky odmeňovania prijatej počas období odkladu prostredníctvom úrokových platieb alebo iných podobných opatrení, ktoré sú iné ako opatrenia spĺňajúce podmienky stanovené v písmene f);

f)

ak alternatívne opatrenie umožňuje vopred stanovené zmeny hodnoty prijatej ako pohyblivá zložka odmeňovania počas období odkladu a zadržania na základe výkonnosti investičnej spoločnosti alebo spravovaných aktív, musia byť splnené tieto podmienky:

i)

zmena hodnoty vychádza z vopred vymedzených ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú založené na kreditnej kvalite investičnej spoločnosti alebo výkonnosti spravovaných aktív;

ii)

ak sa musí uplatniť odklad a zadržanie, zmeny hodnoty by sa mali vypočítavať aspoň raz ročne a na konci obdobia zadržania;

iii)

miera možných kladných a záporných zmien hodnoty by mala byť takisto založená na úrovni kladných alebo záporných zmien kreditnej kvality alebo nameranej výkonnosti;

iv)

ak je zmena hodnoty podľa bodu i) založená na výkonnosti spravovaných aktív, percentuálny podiel zmeny hodnoty je obmedzený na percentuálny podiel zmeny hodnoty spravovaných aktív;

v)

ak je zmena hodnoty podľa bodu i) založená na kreditnej kvalite investičnej spoločnosti, percentuálny podiel zmeny hodnoty je obmedzený na percentuálny podiel ročného celkového hrubého príjmu vo vzťahu k celkovým vlastným zdrojom investičnej spoločnosti;

g)

alternatívne opatrenie nebráni uplatňovaniu článku 32 ods. 1 písm. m) smernice (EÚ) 2019/2034.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/26


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2156

zo 17. septembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčného laboratória Európskej únie pre horúčku údolia Rift

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 92 ods. 4,

keďže:

(1)

Horúčka údolia Rift (HUR) je objavujúce sa zoonotické ochorenie voľne žijúcich a domácich prežúvavcov prenášané vektormi, ktoré je spôsobené vírusom a ktoré predstavuje potenciálnu cezhraničnú hrozbu. HUR sa vyznačuje vysokou mierou potratov a novorodeneckou úmrtnosťou domácich prežúvavcov. U ľudí sa toto ochorenie prejavuje najmä ako ochorenie podobné chrípke, pričom u malej časti pacientov sa môže vyvinúť encefalitída alebo dokonca závažné ochorenie pečene s hemoragickými prejavmi. HUR je na zozname povinne oznamovaných chorôb zvierat (2) Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(2)

V marci 2019 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uverejnilo rýchle posúdenie rizika s cieľom reagovať na riziko importovania vírusu HUR a ďalšieho šírenia tohto vírusu v rámci Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v súvislosti so zvýšením počtu prípadov hlásených na Mayotte (3). V posúdení sa zdôraznilo, že hoci riziko vyplývajúce z týchto ohnísk bolo pre Úniu a EHP veľmi nízke, pokiaľ ide o zavlečenie vírusu HUR prostredníctvom legálneho obchodu so zvieratami a živočíšnymi produktmi, riziko by mohla predstavovať nelegálna preprava čerstvého mäsa, nepasterizovaného mlieka a nespracovaných produktov z infikovaných prežúvavcov v osobnej batožine. ECDC dospelo k záveru, že v prípade zavlečenia vírusu do kontinentálnej časti Únie a EHP nemožno vylúčiť ďalší prenos vektormi medzi zvieratami.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navyše 23. januára 2020 prijal vedecké stanovisko k HUR (4), v ktorom sa uvádza, že riziko šírenia HUR do krajín susediacich s Úniou a riziko možného zavlečenia infikovaných vektorov do Únie by sa nemali ignorovať.

(4)

Riziko, že sa HUR dostane do Únie znamená, že Únia by mala stanoviť primerané opatrenia dohľadu a kontroly vo vzťahu k tejto chorobe v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (5), ktorým sa stanovuje legislatívny rámec na prevenciu a kontrolu chorôb zo zoznamu. V súlade s prílohou k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 (6) sa HUR považuje za chorobu kategórie A, D a E, v prípade ktorej sa hneď po jej zistení musia prijať opatrenia na okamžitú eradikáciu.

(5)

Pokiaľ ide o HUR, Únia má zavedené primerané opatrenia dohľadu a kontroly vo vzťahu k chorobám s cieľom zabezpečiť okamžitú eradikáciu tejto choroby v prípade, že sa dostane do Únie. Aby boli tieto opatrenia naďalej účinné, mali by zahŕňať aj primeranú pripravenosť a dostupné zdroje na boj proti tejto chorobe, pričom by sa mal zohľadniť aj jej zoonotický potenciál. V tejto súvislosti sa považuje za potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu laboratórneho testovania, keďže dobrá kvalita takejto kapacity testovania je nevyhnutná na vykonávanie opatrení dohľadu a kontroly vo vzťahu k chorobám, a teda na zabránenie tomu, aby sa táto choroba dostala do Únie.

(6)

Únia doposiaľ nezriadila žiadne referenčné laboratórium Európskej únie pre HUR. Určenie referenčného laboratória je nevyhnutné na to, aby bolo možné uplatňovať opatrenia dohľadu a opatrenia na kontrolu chorôb na vedeckom základe a jednotne na celom území Únie.

(7)

Týmto nariadením by sa preto malo zriadiť referenčné laboratórium Európskej únie pre HUR s cieľom prispieť k zabezpečeniu účinnosti úradných kontrol a koordinovať pomoc úradným laboratóriám,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje referenčné laboratórium Európskej únie pre horúčku údolia Rift.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Zoznam povinne oznamovaných chorôb suchozemských zvierat a vodných živočíchov OIE (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Rýchle posúdenie rizika: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France (Vypuknutie horúčky údolia Rift na Mayotte, Francúzsko – 7. marca 2019). Štokholm: ECDC; 2019.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(3):6041.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2157

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa začína revízne prešetrovanie vykonávacích nariadení (EÚ) 2021/1266 a (EÚ) 2021/1267, ktorými sa rozširuje konečné antidumpingové a vyrovnávacie clo na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, s cieľom určiť, či je možné udeliť výnimku z uvedených opatrení jednému kanadskému vyvážajúcemu výrobcovi, zrušiť antidumpingové clo vzťahujúce sa na dovoz od uvedeného vyvážajúceho výrobcu a zaviesť registráciu dovozu od uvedeného vyvážajúceho výrobcu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 5, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho článok 23 ods. 6,

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1266 z 29. júla 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (3), a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1267 z 29. júla 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (4),

po informovaní členských štátov,

keďže:

1.   ŽIADOSŤ

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola doručená žiadosť podľa článku 13 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia a článku 23 ods. 6 základného antisubvenčného nariadenia o oslobodenie od antidumpingových a vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz bionafty odosielanej z Kanady, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, pokiaľ ide o spoločnosť Verbio Diesel Canada Corporation (ďalej len „žiadateľ“).

(2)

Žiadosť predložil 7. septembra 2021 žiadateľ, ktorý je vyvážajúcim výrobcom bionafty v Kanade (ďalej len „dotknutá krajina“).

2.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK

(3)

Prešetrovaným výrobkom sú monoalkylestery mastných kyselín a/alebo parafínové plynové oleje získané syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známe ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi s obsahom viac ako 20 hmotnostných % monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, odosielané z Kanady bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kanade, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011).

3.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(4)

Rada uložila nariadením (ES) č. 598/2009 (5) konečné vyrovnávacie clá a nariadením (ES) č. 599/2009 (6) konečné antidumpingové clá na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

(5)

Tieto opatrenia boli vykonávacími nariadeniami Rady (EÚ) č. 443/2011 (7) a (EÚ) č. 444/2011 (8) rozšírené na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade.

(6)

V súčasnosti platné opatrenia sú uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1266 po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia a vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1267 po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 ods. 2 základného antisubvenčného nariadenia.

4.   DÔVODY REVÍZNEHO PREŠETROVANIA

(7)

Žiadateľ tvrdil, že počas obdobia prešetrovania použitého v prešetrovaní, ktoré viedlo k rozšíreným opatreniam prijatým vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 443/2011 a (EÚ) č. 444/2011, a to od 1. apríla 2009 do 30. júna 2010 (ďalej len „pôvodné OP“), nevyvážal prešetrovaný výrobok do Únie. Žiadateľ predložil dôkazy, podľa ktorých bol právne zriadený až v roku 2019, pričom závod bol postavený a otvorený až po pôvodnom OP v roku 2012.

(8)

Okrem toho žiadateľ poskytol dôkazy o tom, že je skutočným výrobcom, a tvrdil, že existujúce opatrenia neobchádza.

(9)

Žiadateľ ďalej tvrdil, že po pôvodnom OP, v júli 2021 vyvážal prešetrovaný výrobok do Únie.

5.   POSTUP

5.1.   Začatie

(10)

Komisia preskúmala dostupné dôkazy a dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia a článku 23 ods. 6 základného antisubvenčného nariadenia s cieľom určiť, či je možné udeliť žiadateľovi oslobodenie od rozšírených opatrení.

(11)

Výrobné odvetvie Únie, o ktorom je známe, že sa ho záležitosť týka, bolo o žiadosti o revízne prešetrovanie informované a dostalo možnosť vyjadriť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(12)

Komisia bude v tomto prešetrovaní venovať osobitnú pozornosť vzťahu žiadateľa so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú existujúce opatrenia, aby sa uistila, že nevznikol na to, aby slúžil na obchádzanie opatrení. Komisia takisto posúdi, či sa majú stanoviť osobitné podmienky monitorovania, ak prešetrovanie povedie k záveru, že udelenie oslobodenia je opodstatnené.

5.2.   Zrušenie existujúcich antidumpingových opatrení a registrácia dovozu

(13)

V súlade s článkom 11 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia v prípade nových vývozcov v príslušnej vyvážajúcej krajine, ktorí daný výrobok nevyvážali počas obdobia prešetrovania, ktoré bolo základom pre opatrenia, by sa platné antidumpingové clo malo zrušiť, pokiaľ ide o dovoz prešetrovaného výrobku, ktorý žiadateľ vyrába a predáva na vývoz do Únie.

(14)

Zároveň by sa mala zaviesť registrácia takéhoto dovozu v súlade s článkom 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa antidumpingové clá mohli vyberať počnúc dátumom registrácie tohto dovozu, ak sa v revíznom prešetrovaní zistí v prípade žiadateľa obchádzanie opatrení. Výška prípadnej budúcej colnej povinnosti žiadateľa by sa rovnala clu uplatniteľnému na „všetky ostatné spoločnosti“ v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1266 (172,2 EUR na tonu).

5.3.   Existujúce antisubvenčné opatrenia

(15)

Keďže v základnom antisubvenčnom nariadení nie je stanovené zrušenie vyrovnávacích ciel v prípadoch, keď vývozcovia neboli počas pôvodného prešetrovania individuálne prešetrení, tieto opatrenia zostanú v platnosti. Len ak by revízne prešetrovanie viedlo k zisteniu, že žiadateľ má nárok na oslobodenie, platné antisubvenčné opatrenia sa v súvislosti so žiadateľom zrušia.

5.4.   Obdobie revízneho prešetrovania

(16)

Prešetrovanie sa bude vzťahovať na obdobie od 1. apríla 2009 do 30. septembra 2021 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“).

5.5.   Prešetrovanie žiadateľa

(17)

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle žiadateľovi dotazník. Žiadateľ musí podľa článku 6 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia a článku 11 ods. 2 základného antisubvenčného nariadenia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.6.   Iné písomné podania

(18)

V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sa všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.7.   Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

(19)

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.8.   Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

(20)

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

(21)

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Sensitive. Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

(22)

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Sensitive, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia a článkom 29 ods. 2 základného antisubvenčného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Uvedený súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

(23)

Ak strana, ktorá poskytuje informácie označené ako Sensitive, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

(24)

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali e-mailom; výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré by sa mali predkladať osobne alebo zasielať doporučene na prenosnom digitálnom pamäťovom médiu (na nosičoch CD-ROM, DVD, USB flash disku). Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(25)

Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

E-mail: TRADE-R752-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SA K PODANIAM INÝCH STRÁN

(26)

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti. Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie konečných zistení, by sa mali predložiť do piatich dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa pripomienky iných zainteresovaných strán v reakcii na toto ďalšie poskytnutie informácií mali predložiť do jedného dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto ďalšiemu poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak. Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie v riadne odôvodnených prípadoch si vyžiadať od zainteresovaných strán dodatočné informácie.

7.   PREDĹŽENIE LEHÔT UVEDENÝCH V TOMTO NARIADENÍ

(27)

O predĺženie lehôt stanovených v tomto nariadení by sa malo žiadať len za výnimočných okolností a takéto predĺženie sa povolí len v riadne odôvodnených prípadoch po preukázaní dostatočných dôvodov.

(28)

Prípadné predĺženie termínu na zaslanie vyplnených dotazníkov bude v každom prípade obmedzené obvykle na tri dni a spravidla nepresiahne sedem dní.

(29)

Pokiaľ ide o lehoty na predloženie ďalších informácií uvedené v tomto nariadení, predĺženia sa obmedzia na tri dni, pokiaľ sa nepreukáže existencia mimoriadnych okolností.

8.   NESPOLUPRÁCA

(30)

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného antidumpingového nariadenia a článkom 28 základného antisubvenčného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(31)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

(32)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného antidumpingového nariadenia a článkom 28 základného antisubvenčného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

(33)

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nebude považovať za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

9.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(34)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie je prostredníkom medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práva zainteresovaných strán na obhajobu. Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie s účasťou strán, na ktorom možno predniesť rôzne stanoviská a predložiť argumenty na vyvrátenie dôkazov.

(35)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Strany sa vyzývajú, aby žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania predložili do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa potom mali predložiť v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí o intervencie, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

(36)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(37)

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a článkom 22 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia sa prešetrovanie dokončí do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

11.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(38)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (9).

(39)

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína revízne prešetrovanie podľa článku 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1037 s cieľom stanoviť, či by sa na dovoz monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známych ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi s obsahom viac ako 20 hmotnostných % monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, odosielaných z Kanady bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kanade, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011), ktoré vyrába spoločnosť Verbio Diesel Canada Corporation (doplnkový kód TARIC C600), mali vzťahovať antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1266 a antisubvenčné opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1267.

Článok 2

Antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1266 sa týmto zrušuje, pokiaľ ide o dovoz určený v článku 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Colné orgány prijmú podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 náležité opatrenia na registráciu dovozu určeného v článku 1 tohto nariadenia.

Povinnosť registrácie sa skončí deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 277, 2.8.2021, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 277, 2.8.2021, s. 62.

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 598/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 599/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 26).

(7)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 443/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozširuje na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 444/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 12).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2158

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/934, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 71 ods. 3,

keďže:

(1)

Klasický mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje držané a voľne žijúce ošípané a môže mať závažný vplyv na dotknutú populáciu zvierat a ziskovosť chovu, keďže môže narušiť premiestňovanie zásielok uvedených zvierat a produktov z nich v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 (2) bolo prijaté v rámci nariadenia (EÚ) 2016/429 a stanovujú sa v ňom osobitné opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s klasickým morom ošípaných, ktoré majú členské štáty uvedené v prílohe I k danému nariadeniu uplatňovať počas obmedzeného obdobia v reštrikčných pásmach uvedených v danej prílohe.

(3)

Vzhľadom na účinnosť opatrení dohľadu a kontroly prijatých v Bulharsku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (3) a vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/934, ktoré predložilo Bulharsko Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, a vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu klasického moru ošípaných v uvedenom členskom štáte by sa celé územie Bulharska, ktoré je v súčasnosti uvedené ako reštrikčné pásmo v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/934, malo vypustiť z uvedenej prílohy.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/934 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Bulharsku a s cieľom zabezpečiť, aby sa v súvislosti s uvedenou chorobou neprijímali žiadne neprimerané obmedzenia, zmeny, ktoré sa majú vykonať vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/934 týmto nariadením, by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/934 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných (Ú. v. EÚ L 204, 10.6.2021, s. 18).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

REŠTRIKČNÉ PÁSMA

Rumunsko

Celé územie Rumunska.


ROZHODNUTIA

7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/38


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2159

z 25. novembra 2021

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/691 z 28. apríla 2021 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (2), a najmä na jej bod 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (ďalej len „EGF“), je preukázať solidaritu a podporovať dôstojné a udržateľné zamestnanie v Únii poskytovaním podpory pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí, a pomáhaním im pri tom, aby si čím skôr našli dôstojné a udržateľné zamestnanie.

(2)

Ako sa stanovuje v článku 8 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 186 miliónov EUR (v cenách z roku 2018) (3).

(3)

Španielsko predložilo 25. júna 2021 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s presunom pracovníkov v hospodárskom sektore zaradenom do 25. divízie štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii („NACE“) (4) Revision 2 (Výroba hotových kovových výrobkov okrem strojov a zariadení nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely („NUTS“) (5) v regióne País Vasco, úroveň 2, (ES21) v Španielsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/691. Táto žiadosť spĺňa podmienky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2021/691.

(4)

Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Španielskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 214 607 EUR.

(5)

S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2021 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, s cieľom poskytnúť sumu 1 214 607 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. novembra 2021.

V Štrasburgu 25. novembra 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

A. LOGAR


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 3.5.2021, s. 48.

(2)  Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1755 z 8. augusta 2019, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 270, 24.10.2019, s. 1.)


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/40


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2160

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 7. decembra 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 (1).

(2)

Opatrenia stanovené v článkoch 2 a 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1999 sa uplatňujú vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom uvedeným na zozname v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999 do 8. decembra 2021.

(3)

Na základe preskúmania prílohy k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999 by sa opatrenia stanovené v článkoch 2 a 3 uvedeného rozhodnutia, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom uvedeným na zozname v uvedenej prílohe, mali predĺžiť do 8. decembra 2022, a to s výnimkou jednej zosnulej osoby, ktorej záznam by sa mal z uvedenej prílohy vypustiť. Záznamy v uvedenej prílohe týkajúce sa siedmich osôb by sa mali aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 sa mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 8. decembra 2023 a podlieha neustálemu preskúmavaniu. Opatrenia stanovené v článkoch 2 a 3 sa uplatňujú vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom uvedeným na zozname v prílohe do 8. decembra 2022.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. CIGLER KRALJ


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1999 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv (Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 13).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999 sa zoznam fyzických osôb uvedený v časti A. („Fyzické osoby“) mení takto:

1.

Záznam č. 11 [Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)] sa vypúšťa.

2.

Záznamy o týchto siedmich fyzických osobách sa nahrádzajú takto:

 

Meno a priezvisko (Prepis do latinského písma)

Meno a priezvisko

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia na zoznam

Dátum zaradenia na zoznam

„4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Pozície: Riaditeľ Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija)

Dátum narodenia: 27.1.1954

Miesto narodenia: Sasovo, bývalá Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Viktor Zolotov je riaditeľom Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija) od 5. apríla 2016 a súčasne vedúcim veliteľom útvarov národnej gardy Ruskej federácie, ako aj veliteľom OMON-u – špeciálnych policajných jednotiek, ktoré sú začlenené do Rosgvardije. Z titulu svojej pozície dohliada na všetky činnosti jednotiek Rosgvardije a OMON-u. Z titulu funkcie riaditeľa Rosgvardije je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku vrátane svojvoľného zatýkania a zadržiavania a systematického a rozsiahleho porušovania slobody zhromažďovania a združovania, predovšetkým za násilné potláčanie protestov a demonštrácií.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardija bola 23. januára a 21. apríla 2021 nasadená na rozohnanie protestov na podporu Navaľného a podľa správ bol zásah mnohých príslušníkov OMON-u a národnej gardy proti protestujúcim brutálny a násilný. Desiatky novinárov čelili agresivite bezpečnostných síl vrátane korešpondentky Meduzy Kristine Safronovovej, ktorú príslušník OMON-u udrel, a novinárky Novaja Gazeta Jelizavety Kirpanovovej, ktorej úder obuškom spôsobil krvavé zranenie hlavy. Bezpečnostné sily počas protestov 23. januára 2021 svojvoľne zadržali viac než 300 maloletých.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (v čínštine)

Pozície: Člen 13. Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky (schôdza v rokoch 2018 až 2023) zastupujúci Ujgurskú autonómnu oblasť Sin-ťiang (XUAR); člen kontrolného a justičného výboru Národného ľudového kongresu (od 19. marca 2018)

Bývalý tajomník výboru pre politické a právne záležitosti Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (XUAR) a bývalý zástupca tajomníka výboru strany v XUAR (v rokoch 2016 až 2019). Bývalý podpredseda stáleho výboru 13. ľudového kongresu XUAR – regionálneho zákonodarného orgánu (od roku 2019 do 5. februára 2021, ale aktívny aspoň do marca 2021). Člen 13. Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky (schôdza 2018 – 2023) zastupujúci XUAR. Člen kontrolného a justičného výboru Národného ľudového kongresu od 19. marca 2018.

22.3.2021

 

 

 

Dátum narodenia: január 1958

Miesto narodenia: Lianshui, Jiangsu (Čína)

Národnosť: Čína

Pohlavie: mužské

Zhu Hailun bol ako tajomník výboru pre politické a právne záležitosti XUAR (v rokoch 2016 až 2019) zodpovedný za udržiavanie vnútornej bezpečnosti a presadzovanie práva v XUAR. V tejto kľúčovej politickej funkcii bol zodpovedný za dohľad nad rozsiahlym programom sledovania, zadržiavania a indoktrinácie zameraným na Ujgurov a osoby z iných moslimských etnických menšín a za vykonávanie tohto programu. Zhu Hailun bol označený za „architekta“ tohto programu. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Číne, najmä za rozsiahle zadržiavanie Ujgurov a osôb z iných moslimských etnických menšín.

Zhu Hailun ako podpredseda stáleho výboru 13. ľudového kongresu XUAR (od roku 2019 do 5. februára 2021) mal i naďalej rozhodujúci vplyv v XUAR, kde doteraz prebieha rozsiahly program sledovania, zadržiavania a indoktrinácie zameraný na Ujgurov a osoby z iných moslimských etnických menšín a za vykonávanie tohto programu.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (v kórejčine)

Pozície: minister štátnej bezpečnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)

Dátum narodenia: medzi 1.1.1961 a 31.12.1963

Štátna príslušnosť: Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Pohlavie: mužské

Jong Kyong-thaek od roku 2017 ministrom štátnej bezpečnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Ministerstvo štátnej bezpečnosti KĽDR je jednou z hlavných inštitúcií zodpovedných za vykonávanie represívnych bezpečnostných politík KĽDR zameraných na identifikáciu a potláčanie politických disidentov, vstupu „podvratných“ informácií zo zahraničia a akéhokoľvek iného správania považovaného za závažnú politickú hrozbu pre politický systém a jeho vedenie.

Jong Kyong-thaek je ako minister štátnej bezpečnosti zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, mimosúdne a svojvoľné popravy a zabitia a popravy a zabitia bez riadneho konania, nedobrovoľné zmiznutia osôb a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, ako aj rozšírené nútené práce a sexuálne násilie voči ženám.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (v kórejčine)

Pozície: minister národnej obrany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)

Dátum narodenia: 1955

Štátna príslušnosť: Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Pohlavie: mužské

Ri Yong Gil je minister národnej obrany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Od januára do júna alebo júla 2021 bol ministrom sociálnej bezpečnosti. Od roku 2018 do januára 2021 bol náčelníkom generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády (KPA).

Ako minister národnej obrany je Ri Yong Gil zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, okrem iného zo strany členov vojensko-bezpečnostného velenia a iných jednotiek KPA.

Ministerstvo sociálnej bezpečnosti KĽDR (predtým označované ako ministerstvo ľudovej bezpečnosti alebo ministerstvo verejnej bezpečnosti) a vojensko-bezpečnostné velenie sú vedúce orgány zodpovedné za vykonávanie represívnych bezpečnostných politík KĽDR vrátane vedenia výsluchov a trestanie osôb, ktoré sa pokúsili o „nelegálny“ útek z KĽDR. Ministerstvo sociálnej bezpečnosti je prostredníctvom svojho nápravného výboru zodpovedné najmä za prevádzku trestaneckých táborov a krátkodobých pracovných detenčných centier, v ktorých sú väzni/zadržiavané osoby úmyselne vystavované hladovaniu a inému neľudskému zaobchádzaniu.

22.3.2021

 

 

 

 

Ri Yong Gil je ako bývalý minister sociálnej bezpečnosti zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v KĽDR, najmä za mučenia a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, mimosúdne a svojvoľné popravy a zabitia a popravy a zabitia bez riadneho konania, nedobrovoľné zmiznutia osôb a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, ako aj rozšírené nútené práce a sexuálne násilie voči ženám.

Ri Yong Gil je ako bývalý náčelník generálneho štábu KĽA zodpovedný aj za rozsiahle závažné porušovanie ľudských práv zo strany KPA.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (v arabčine)

Funkcia(-e): člen milícií Kaniyat

Dátum narodenia: 7.9.1997

Štátna príslušnosť: Líbya

Č. cestovného pasu: PH3854LY

Identifikačné číslo: 119970331820

Pohlavie: mužské

Abderrahim Al-Kani je kľúčovým členom milícií Kaniyat a bratom veliteľa milícií Kaniyat Mohammeda Khalifa Al-Khaniho (zomrel v júli 2021). Milície Kaniyat od roku 2015 do júna 2020 kontrolovali líbyjské mesto Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani je zodpovedný za vnútornú bezpečnosť pre milície Kaniyat. V tejto funkcii je od roku 2015 do júna 2020 zodpovedný za závažné zneužívanie ľudských práv v Líbyi, najmä za mimosúdne zabitia a nedobrovoľné zmiznutia osôb.

Abderrahim Al-Kani a príslušníci milície Kaniyat utiekli začiatkom júna 2020 do východnej Líbye. Potom boli v Tarhuni objavené viaceré masové hroby, ktorých existencia je pripisovaná milíciám Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (v ruštine)

Pozície: Bývalý vedúci odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun v Čečenskej republike

Dátum narodenia: 1.12.1980 alebo 1.12.1984

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Do roku 2018 vedúci odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun v Čečenskej republike.

Ajub Katajev vo funkcii vedúceho odboru ministerstva vnútra Ruskej federácie v meste Argun dohliadal na činnosť miestnych orgánov štátnej bezpečnosti a polície. V tejto funkcii osobne dohliadal na rozsiahle a systematické prenasledovanie v Čečensku, ktoré sa začalo v roku 2017. Represálie sú zamerané na lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne (LGBTI) osoby, osoby, ktoré sú považované za osoby patriace do skupiny LGBTI osôb, a iné osoby, ktoré sú podozrievané, že sú oponentmi hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova. Ajub Katajev a zložky, ktoré boli pod jeho velením, sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie a mimosúdne alebo svojvoľné popravy a zabitia.

Podľa viacerých svedkov Ajub Katajev osobne dohliadal na mučenie zadržaných osôb a zúčastňoval sa na ňom.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (v ruštine)

Pozície: Bývalý veliteľ tímu „Terek“ špeciálnej jednotky rýchleho nasadenia (SOBR), podpredseda vlády Čečenskej republiky, neoficiálny osobný strážca hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

Dátum narodenia: 24.12.1975

Bývalý veliteľ tímu „Terek“ špeciálnej jednotky rýchleho nasadenia (SOBR). Od 23. marca 2020 podpredseda vlády Čečenskej republiky. Neoficiálny osobný strážca hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

Abuzaid Vismuradov bol od marca 2012 od marca 2020 veliteľom tímu „Terek“ jednotky SOBR. V tejto funkcii osobne dohliadal na rozsiahle a systematické prenasledovanie v Čečensku, ktoré sa začalo v roku 2017. Represálie sú zamerané na lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne (LGBTI) osoby, osoby, ktoré sú považovaní za osoby patriace do skupiny LGBTI osôb, a iné osoby, ktoré sú podozrievané, že sú oponentmi hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova.

22.3.2021“

 

 

 

Miesto narodenia: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bývalá Čečensko-ingušská autonómna sovietska socialistická republika (ASSR), v súčasnosti Čečenská republika (Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: mužské

Abuzaid Vismuradov a tím „Terek“, ktorému velil, sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku, najmä za mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie a mimosúdne a svojvoľné zabitia a popravy.

Podľa viacerých svedkov Abuzaid Vismuradov osobne dohliadal na mučenie zadržaných osôb a zúčastňoval sa na ňom. Je blízkym spolupracovníkom hlavy Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova, ktorý mnoho rokov vedie kampaň represálií proti svojim politickým oponentom.

 


7.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/46


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2161

zo 6. decembra 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1788 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. novembra 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/1788 (1).

(2)

V rozhodnutí (SZBP) 2018/1788 sa vykonávacie obdobie činností uvedených v jeho článku 1 stanovuje na 36 mesiacov od dátumu uzavretia dohody uvedenej v jeho článku 3 ods. 3.

(3)

Implementujúci partner, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, konajúci v mene Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe, požiadal o predĺženie obdobia vykonávania rozhodnutia (SZBP) 2018/1788 do 17. októbra 2022 vzhľadom na oneskorenie vo vykonávaní projektových činností podľa rozhodnutia (SZBP) 2018/1788 vplyvom pandémie COVID-19.

(4)

Pokračovanie činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2018/1788 do 17. októbra 2022 sa môže uskutočniť bez akýkoľvek dôsledkov, pokiaľ ide o finančné zdroje.

(5)

Článok 5 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2018/1788 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 5 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2018/1788 sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 17. októbra 2022.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. CIGLER KRALJ


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne (Ú. v. EÚ L 293, 20.11.2018, s. 11).