ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 432

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
3. decembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2126 z 29. septembra 2021, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2127 z 29. septembra 2021, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2128 z 1. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529, pokiaľ ide o stanovenie určitých špecifických cieľov a tematických priorít pomoci v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2129 z 2. decembra 2021, ktorým sa povoľuje umiestnenie fruktoboritanu vápenatého na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2130 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1201, pokiaľ ide o zoznamy rastlín, o ktorých je známe, že sú vnímavé na škodcu Xylella fastidiosa

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2131 z 25. novembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 32 o finančných úpravách na vykonávanie článku 82, ktorý je pripojený k Dohode o EHP ( 1 )

32

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2132 z 29. novembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru

34

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2133 z 2. decembra 2021 na podporu komplexného programu zameraného na podporu úsilia o predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ) a s konvenčnou muníciou a boj proti nemu v juhovýchodnej Európe

36

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2134 z 2. decembra 2021 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu gruzínskych obranných síl

55

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2135 z 2. decembra 2021 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl

59

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2136 z 2. decembra 2021 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ozbrojených síl Moldavskej republiky

63

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2137 z 2. decembra 2021 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ozbrojených síl Malijskej republiky v spojení s výcvikovou misiou EÚ v Mali

67

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2138 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/2011 na podporu politík, programov a činností zameraných na boj proti obchodovaniu s ručnými zbraňami a ich zneužívaniu, v ktorých sa uplatňuje rodové hľadisko, v súlade s programom zameraným na ženy, mier a bezpečnosť

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2126

z 29. septembra 2021,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/452 majú projekty alebo programy v záujme Únie zahŕňať tie projekty a programy, na ktorých financovaní sa v podstatnej výške alebo významnou mierou podieľa Únia alebo na ktoré sa vzťahuje právo Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií alebo kritických vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť alebo verejný poriadok.

(2)

Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie uvedených v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/452 sa uvádza v prílohe k danému nariadeniu.

(3)

Komisia identifikovala niekoľko ďalších projektov a programov, ktoré sú oprávnené na zaradenie do zoznamu pripojeného k nariadeniu (EÚ) 2019/452.

(4)

Cieľom vesmírneho programu (2) je zabezpečovať kontinuitu investícií do vesmírnych činností Únie, podnecovať vedecký a technický pokrok a podporovať konkurencieschopnosť a inovačnú kapacitu vesmírneho priemyslu Únie. Program združuje existujúcu infraštruktúru a zabezpečuje kontinuitu a vývoj globálneho navigačného satelitného systému EÚ (Galileo), Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS), ako aj bezplatného a otvoreného programu Únie pre pozorovanie Zeme (Copernicus). Zameriava sa aj na vývoj nových bezpečnostných zložiek, napríklad na získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA), ktoré zahŕňa podzložku pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST), a na vývoj novej služby vládnej satelitnej komunikácie pre orgány Únie a členských štátov. Podporuje silný a inovačný vesmírny priemysel a jeho cieľom je zachovať autonómny prístup Únie do vesmíru.

(5)

Horizont Európa (3) je kľúčový program Únie na financovanie výskumu a inovácií, z ktorého sa podporujú okrem iného aj opatrenia zásadné pre bezpečnosť alebo verejný poriadok v Únii.

(6)

Výskumný a vzdelávací program Euratomu na obdobie 2021 – 2025 (4) podporuje jadrový výskum a činnosti odbornej prípravy s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom, ochranu pred žiarením a energiu jadrovej syntézy. Zameriava sa aj na zlepšenie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a prístupu k výskumným infraštruktúram.

(7)

Z Nástroja na prepájanie Európy (5) sa financujú kľúčové projekty v oblasti dopravy, digitálnych technológií a energetiky. Prostredníctvom jeho akcií sa môžu poskytnúť finančné prostriedky na kritickú infraštruktúru, či už fyzickú alebo virtuálnu, a na kritické technológie.

(8)

Program Digitálna Európa (6) je prvým finančným nástrojom Únie, ktorý je zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom a občanom. Poskytuje finančné prostriedky na projekty v oblastiach, ktoré sa môžu javiť ako rozhodujúce pre bezpečnosť alebo verejný poriadok v Únii, ako sú napríklad superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a pokročilé digitálne zručnosti.

(9)

Európsky obranný fond (7) má byť nástrojom na podporu konkurencieschopnosti a inovatívnosti obrannej technologickej a priemyselnej základne Únie, a tým prispievať k bezpečnosti a strategickej autonómii Únie.

(10)

Program EU4Health (8) predstavuje jeden zo spôsobov, ako Únia reaguje na pandémiu COVID-19, a preto zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku prostredníctvom verejného zdravia. Jeho cieľom je zvýšiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti voči cezhraničným ohrozeniam zdravia, ako je napríklad COVID-19, zlepšiť kapacity krízového riadenia a pripravenosť na pandémiu; zlepšiť v Únii dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov relevantných z hľadiska krízy, podporovať inovácie a presadzovať digitálnu transformáciu.

(11)

Nariadenie (EÚ) 2019/452 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2019/452 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 79I, 21.3.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 69).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (Euratom) 2021/765 z 10. mája 2021, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a o zrušení nariadenia (Euratom) 2018/1563 (Ú. v. EÚ L 167I, 12.5.2021, s. 81).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (Ú. v. EÚ L 249, 14.7.2021, s. 38).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (Ú. v. EÚ L 166, 11.5.2021, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/697 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 149).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/522 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje akčný program Únie v oblasti zdravia („program EU4Health“) na obdobie rokov 2021 – 2027 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 282/2014 (Ú. v. EÚ L 107, 26.3.2021, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie podľa článku 8 ods. 3

1.   Európske programy GNSS (Galileo a EGNOS) (1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

2.   Copernicus (2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

3.   Prípravná akcia zameraná na prípravu nového programu EÚ GOVSATCOM

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä jeho článok 58 ods. 2 písm. b) (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1)

4.   Vesmírny program

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 69).

5.   Horizont 2020 vrátane programov v oblasti výskumu a rozvoja podľa článku 185 ZFEÚ a spoločných podnikov alebo akýchkoľvek iných štruktúr zriadených podľa článku 187 ZFEÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104), vrátane opatrení v jeho rámci, ktoré sa týkajú kľúčových podporných technológií, akými sú umelá inteligencia, robotika, polovodiče a kybernetická bezpečnosť

6.   Horizont Európa vrátane programov v oblasti výskumu a rozvoja podľa článku 185 ZFEÚ a spoločných podnikov alebo akýchkoľvek iných štruktúr zriadených podľa článku 187 ZFEÚ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

7.   Výskumný a vzdelávací program Euratomu na obdobie 2021 – 2025

Nariadenie Rady (Euratom) 2021/765 z 10. mája 2021, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a o zrušení nariadenia (Euratom) 2018/1563 (Ú. v. EÚ L 167 I, 12.5.2021, s. 81)

8.   Transeurópska dopravná sieť (TEN-T)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

9.   Transeurópska energetická sieť (TEN-E)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

10.   Transeurópska sieť v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry (3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14).

11.   Nástroj na prepájanie Európy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (Ú. v. EÚ L 249, 14.7.2021, s. 38).

12.   Program Digitálna Európa

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (Ú. v. EÚ L 166, 11.5.2021, s. 1).

13.   Program rozvoja európskeho obranného priemyslu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30).

14.   Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä jeho článok 58 ods. 2 písm. b) (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

15.   Európsky obranný fond

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/697 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 149).

16.   Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO)

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/340 zo 6. marca 2018, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 24).

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1797 z 19. novembra 2018, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 18).

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1909 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 293, 14.11.2019, s. 113).

17.   Európsky spoločný podnik pre ITER

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2007/198 z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58).

18.   Program EU4Health

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/522 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje akčný program Únie v oblasti zdravia („program EU4Health“) na obdobie rokov 2021 – 2027 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 282/2014 (Ú. v. EÚ L 107, 26.3.2021, s. 1)


(1)  Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 110 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/696.

(2)  Nariadenie (EÚ) č. 377/2014 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 110 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/696.

(3)  Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 sa v tejto prílohe zachováva vzhľadom na článok 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2127

z 29. septembra 2021,

ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 krajina, ktorú Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) klasifikuje ako najmenej rozvinutú krajinu, by mala využívať výhody colných preferencií poskytovaných podľa osobitného opatrenia Všetko okrem zbraní (ďalej len „EBA“) pre najmenej rozvinuté krajiny. Zoznam zvýhodnených krajín podľa EBA sa stanovuje v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012.

(2)

Organizácia Spojených národov vyradila Vanuatu z kategórie najmenej rozvinutých krajín 4. decembra 2020. Vanuatu preto už nespĺňa požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa opatrenia EBA na základe článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a malo by sa vypustiť z prílohy IV k uvedenému nariadeniu. Vypustenie Vanuatu zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA by sa malo v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 uplatňovať po uplynutí trojročného prechodného obdobia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Vanuatu by sa preto malo vypustiť z prílohy IV, s účinnosťou od 1. januára 2025,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (EÚ) č. 978/2012

V tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 sa v stĺpci A vypúšťa tento abecedný kód a v stĺpci B táto príslušná krajina:

„VU

Vanuatu“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Článok 1 sa uplatňuje od 1. januára 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/8


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2128

z 1. októbra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529, pokiaľ ide o stanovenie určitých špecifických cieľov a tematických priorít pomoci v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529 z 15. septembra 2021, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,

keďže:

(1)

V prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) 2021/1529 sa stanovujú tematické priority pomoci.

(2)

Špecifické ciele a tematické priority pomoci by sa mali ďalej rozvinúť prostredníctvom dodatočných ustanovení dopĺňajúcich nariadenie (EÚ) 2021/1529.

(3)

Toto nariadenie sa vzťahuje na určité špecifické ciele a tematické priority pomoci uvedené v článku 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1529.

(4)

S cieľom zabezpečiť bezodkladné prijatie rozhodnutí o programovaní a financovaní podľa nariadenia (EÚ) 2021/1529 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifické ciele a tematické priority pomoci týkajúce sa záležitostí uvedených v článku 3 ods. 3 písm. a) až m) a písm. r) a v článku 3 ods. 4 písm. a) až j) nariadenia (EÚ) 2021/1529 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 330, 20.9.2021, s. 1.


PRÍLOHA

Špecifické ciele a tematické priority pomoci uvedené v článku 3 ods. 6 a konkrétne stanovené v článku 3 ods. 3 písm. a) až m) a písm. r) a v článku 3 ods. 4 písm. a) až j) nariadenia (EÚ) 2021/1529 (IPA III), ktoré sa stanovujú týmto delegovaným nariadením, sú tieto:

1.

Zriadenie a podpora riadneho fungovania inštitúcií potrebných na zabezpečenie právneho štátu a ďalšiu konsolidáciu demokratických inštitúcií, a to už od ranej fázy

a)

zriadenie nezávislých, zodpovedných, nestranných, profesionálnych, odpolitizovaných a efektívnych súdnych systémov vrátane transparentného prijímania zamestnancov založeného na zásluhách, systémov hodnotenia a povyšovania a účinných disciplinárnych postupov v prípadoch protiprávneho konania a presadzovania justičnej spolupráce; zabezpečenie prístupu k spravodlivosti;

b)

posilňovanie základných slobôd vrátane slobody prejavu, slobody médií, slobody zhromažďovania a združovania a ochrany údajov;

c)

podpora a ochrana ľudských práv vrátane nediskriminácie a rodovej rovnosti, práv dieťaťa a práv osôb patriacich k menšinám;

d)

podpora a posilnenie boja proti korupcii;

e)

podpora spolupráce v oblasti presadzovania práva a výmeny informácií; vytvorenie účinných nástrojov na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi a s nedovolenými strelnými zbraňami, ručnými a ľahkými zbraňami, obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, ako aj na boj proti týmto javom; podpora spolupráce s Úniou v oblasti boja proti terorizmu a predchádzania radikalizácii.

2.

Posilnenie kapacít na riešenie migračných výziev na regionálnej a medzinárodnej úrovni a na ďalšiu konsolidáciu riadenia hraníc a migrácie

a)

výmena relevantných informácií;

b)

zabezpečovanie prístupu k medzinárodnej ochrane a posilnenie riadenia azylu;

c)

posilnenie kapacít v oblasti riadenia hraníc a v oblasti návratu a reintegrácie a úsilia o riešenie neregulárnej migrácie vrátane boja proti prevádzačstvu migrantov;

d)

riešenie núteného vysídľovania.

3.

Posilnenie kapacity strategickej komunikácie vrátane komunikácie s verejnosťou o reformách potrebných na splnenie kritérií na členstvo v EÚ

a)

podpora ďalšieho rozvoja nezávislých a pluralitných médií a mediálnej gramotnosti;

b)

zvýšenie odolnosti štátov a spoločnosti voči dezinformáciám a iným formám hybridných hrozieb vrátane budovania kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

4.

Zlepšenie dobrej správy vecí verejných a reforma verejnej správy v súlade so zásadami verejnej správy

a)

posilnenie rámcov reformy verejnej správy, a to aj v oblasti verejného obstarávania, zlepšenie strategického plánovania a inkluzívna a na dôkazoch založená politika a legislatívny vývoj;

b)

zvýšenie profesionalizácie a depolitizácie verejnej služby začlenením meritokratických zásad;

c)

podpora transparentnosti a zodpovednosti vrátane prístupu verejnosti k informáciám;

d)

zlepšenie kvality a poskytovania služieb vrátane primeraných administratívnych postupov a využívania interoperabilnej elektronickej verejnej správy zameranej na občanov;

e)

posilnenie riadenia verejných financií a tvorby kvalitných štatistík.

5.

Posilnenie správy fiškálnych a ekonomických záležitostí

a)

podpora vykonávania programov hospodárskych reforiem a systematickej spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami na základoch hospodárskej politiky a posilnenie hospodárskych inštitúcií;

b)

zväčšenie kapacity na posilnenie makroekonomickej stability a sociálnej súdržnosti;

c)

podpora udržateľného rozvoja a pokroku pri premene na fungujúce trhové hospodárstvo;

d)

napredovanie smerom k vytvoreniu spoločného regionálneho trhu západného Balkánu.

6.

Posilnenie všetkých aspektov dobrých susedských vzťahov, regionálnej stability a vzájomnej spolupráce

7.

Posilnenie kapacity Únie a jej partnerov na predchádzanie konfliktom, budovanie mieru a riešenie situácií pred začiatkom krízy a po jej skončení

a)

podpora nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, zmierenia, opatrení na budovanie mieru a budovanie dôvery, včasného varovania a analýzy rizík citlivých z hľadiska konfliktov, iniciatív podporujúcich zmierenie, spravodlivosť v prechodnom období, hľadanie pravdy, odškodnenie a záruky neopakovania;

b)

podpora akcií v oblasti budovania kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja (CBSD).

8.

Posilnenie kapacít, nezávislosti a plurality organizácií občianskej spoločnosti a organizácií sociálnych partnerov vrátane profesijných združení

a)

posilnenie kapacít, nezávislosti a plurality organizácií občianskej spoločnosti a posilnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni vrátane mládežníckych organizácií;

b)

posilnenie organizácií sociálnych partnerov vrátane profesijných združení;

c)

podpora nadväzovania kontaktov na všetkých úrovniach medzi organizáciami, ktoré majú sídlo v Únii, a organizáciami prijímateľov, aby sa im umožnilo zapojiť sa do účinného dialógu s verejnými a súkromnými aktérmi.

9.

Podpora zosúladenia pravidiel, noriem, politík a postupov prijímateľov s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie vrátane pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci

10.

Podpora rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat

a)

vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre napĺňanie práv dievčat a žien;

b)

boj proti všetkým formám rodovo motivovaného násilia, diskriminácie a nerovností;

c)

podpora rovnakej účasti a vodcovstva žien a dievčat, a to aj v oblasti tvorby politík a rozhodovania;

d)

podpora rodového rozpočtovania.

11.

Posilnenie prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu a ich kvality na všetkých úrovniach a poskytovanie podpory kultúrnemu sektoru a kreatívnemu sektoru a športu

a)

podpora rovnosti prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, základnému a sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšovanie poskytovania základných zručností;

b)

zvýšenie dosahovaného stupňa vzdelania, riešenie problému úniku mozgov, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a posilnenie odbornej prípravy učiteľov;

c)

rozvoj systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a podpora systémov učenia sa na pracovisku s cieľom uľahčiť prechod na trh práce, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím;

d)

zvýšenie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania a výskumu;

e)

podpora činností súvisiacich s absolventmi;

f)

zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a podpora investícií do prístupnej infraštruktúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom obmedziť územné rozdiely a podporiť nesegregované inkluzívne vzdelávanie, a to aj využitím prístupných digitálnych technológií;

g)

posilnenie spolupráce v kultúrnom a kreatívnom sektore a sektore športu.

12.

Podpora kvalitnej zamestnanosti a prístupu na trh práce

a)

riešenie vysokej nezamestnanosti a neaktivity podporovaním trvalo udržateľnej integrácie na trhu práce, predovšetkým mladých ľudí, žien, dlhodobo nezamestnaných a všetkých nedostatočne zastúpených skupín;

b)

stimulovanie vytvárania kvalitných pracovných miest a podpora účinného presadzovania pravidiel a noriem práce;

c)

podpora rodovej rovnosti a mládeže, podpora zamestnateľnosti a produktivity, prispôsobovanie sa pracovníkov a podnikov zmenám, zavedenie udržateľného sociálneho dialógu a modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce, napríklad verejných služieb zamestnanosti a inšpektorátov práce.

13.

Podpora sociálnej ochrany a začlenenia a boj proti chudobe

a)

modernizácia systémov sociálnej ochrany s cieľom poskytovať účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo všetkých etapách života;

b)

presadzovanie prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť;

c)

posilňovanie sociálneho začlenenia, presadzovanie rovnosti príležitostí a riešenie nerovností a chudoby;

d)

začlenenie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia;

e)

boj proti všetkým formám diskriminácie;

f)

zlepšenie prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako sú vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť a základné sociálne služby a dlhodobá starostlivosť, a to aj prostredníctvom modernizácie systémov sociálnej ochrany.

14.

Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality životného prostredia

a)

riešenie zhoršovania životného prostredia a zastavenie straty biodiverzity;

b)

podpora ochrany a udržateľného riadenia suchozemských a morských ekosystémov a prírodných zdrojov;

c)

investovanie do kvality ovzdušia, hospodárenia s vodami a nakladania s odpadmi a do udržateľného hospodárenia s chemickými látkami;

d)

podpora efektívneho využívania zdrojov, udržateľnej spotreby a výroby a boj proti znečisťovaniu;

e)

podpora prechodu na ekologické a obehové hospodárstvo, prispievanie k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy, podpora riadenia opatrení v oblasti klímy a informovanosti o nich a podpora energetickej efektívnosti;

f)

presadzovanie politík na podporu prechodu na bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a energetickej efektívnosti a na posilňovanie odolnosti voči katastrofám, ako aj predchádzania katastrofám, pripravenosti a reakcie na ne.

15.

Tematické priority pre cezhraničnú spoluprácu medzi prijímateľmi IPA III

a)

podpora zamestnanosti, pracovnej mobility a cezhraničného sociálneho a kultúrneho začlenenia;

b)

ochrana životného prostredia a podpora adaptácie na zmenu klímy a zmiernenia zmeny klímy, prevencia a riadenie rizika a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie;

c)

podpora udržateľnej dopravy a zlepšovanie verejnej infraštruktúry;

d)

podpora digitálneho hospodárstva a spoločnosti;

e)

podpora cestovného ruchu, najmä udržateľného cestovného ruchu, a zachovanie a propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva;

f)

investovanie do mládeže, športu, vzdelávania a zručností;

g)

podpora miestnej a regionálnej správy vecí verejných a posilnenie plánovania a administratívnej kapacity miestnych a regionálnych orgánov;

h)

podpora cezhraničných iniciatív na podporu zmierenia a spravodlivosti v prechodnom období;

i)

posilnenie konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia a rozvoja malých a stredných podnikov, obchodu a investícií;

j)

posilnenie výskumu, technologického rozvoja, inovácií a digitálnych technológií.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2129

z 2. decembra 2021,

ktorým sa povoľuje umiestnenie fruktoboritanu vápenatého na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Spoločnosť VDF FutureCeuticals, Inc. (ďalej len „žiadateľ“) predložila Komisii 25. marca 2019 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 žiadosť o umiestnenie fruktoboritanu vápenatého ako novej potraviny na trh Únie. Žiadateľ požiadal, aby sa fruktoboritan vápenatý používal vo výživových doplnkoch, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (3) nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“, pre dospelú populáciu s výnimkou tehotných a dojčiacich žien.

(4)

Žiadateľ takisto predložil Komisii žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, pokiaľ ide o niektoré údaje predložené na podporu jeho žiadosti, najmä podrobný opis výrobného procesu (4), metódy analýzy (5), certifikáty o analýzach (6), správu o stabilite (7), posúdenie príjmu bóru v strave (8), toxikokinetickú štúdiu (9), test reverznej mutácie baktérií (10), mikronukleový test cicavcov in vitro (11), 90-dňovú štúdiu toxicity u potkanov (12), analýzu veľkosti častíc (13), metódu analýzy veľkosti častíc (14), analýzu fruktózy (15), analýzu aminokyselín (16), analýzu mikroorganizmov (17), fyzikálno-chemickú stabilitu (18), stabilitu fruktózy v novej potravine (19), základný príjem bóru v strave (20), disociáciu bóru pri rôznych hodnotách pH (21).

(5)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa Komisia 10. júla 2019 obrátila na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o vedecké stanovisko na základe posúdenia bezpečnosti fruktoboritanu vápenatého ako novej potraviny.

(6)

Úrad prijal 25. mája 2021 vedecké stanovisko s názvom Bezpečnosť fruktoboritanu vápenatého ako novej potraviny podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283 (22). Toto stanovisko je v súlade s požiadavkami článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(7)

V uvedenom stanovisku úrad dospel k záveru, že nová potravina – fruktoboritan vápenatý – je bezpečná pre dospelú populáciu s výnimkou tehotných a dojčiacich žien pri príjme na úrovni do 220 mg/deň (3,14 mg/kg telesnej hmotnosti na deň). Na základe stanoviska úradu možno teda odôvodnene konštatovať, že fruktoboritan vápenatý za konkrétnych podmienok používania spĺňa požiadavky článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(8)

Keďže o bezpečnosti fruktoboritanu vápenatého u osôb mladších ako 18 rokov a u tehotných a dojčiacich žien je k dispozícii len málo údajov, mali by sa stanoviť požiadavky na označovanie, aby boli spotrebitelia náležite informovaní, že uvedené skupiny populácie by nemali konzumovať výživové doplnky obsahujúce fruktoboritan vápenatý.

(9)

Úrad vo svojom stanovisku skonštatoval, že ako základ na stanovenie bezpečnosti novej potraviny slúžili všetky údaje, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o ochranu údajov, s výnimkou posúdenia príjmu bóru v strave a základného príjmu bóru v strave. Na základe toho sa Komisia domnieva, že k záverom o bezpečnosti fruktoboritanu vápenatého by nebolo možné dospieť bez údajov zo správ o týchto štúdiách.

(10)

Komisia požiadala žiadateľa, aby podrobnejšie objasnil odôvodnenie poskytnuté v súvislosti s jeho tvrdením, že dané štúdie sú predmetom priemyselného vlastníctva, a aby objasnil svoje tvrdenie o výhradnom práve na používanie týchto údajov, ako sa vyžaduje podľa článku 26 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(11)

Žiadateľ vyhlásil, že v čase podania žiadosti bol držiteľom práv, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, ako aj výhradného práva na používanie predmetných údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a preto tretie strany nemajú zákonný prístup k uvedeným štúdiám ani ich nemôžu využívať či odkazovať na údaje v nich uvedené.

(12)

Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že žiadateľ dostatočne preukázal splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Preto by podrobný opis výrobného procesu, metódy analýzy, certifikáty o analýzach, správu o stabilite, toxikokinetickú štúdiu, test reverznej mutácie baktérií, mikronukleový test cicavcov in vitro, 90-dňovú štúdiu toxicity u potkanov, analýzu veľkosti častíc, metódu analýzy veľkosti častíc, analýzu fruktózy, analýzu aminokyselín, analýzu mikroorganizmov, fyzikálno-chemickú stabilitu, stabilitu fruktózy v novej potravine a disociáciu bóru pri rôznych hodnotách pH obsiahnuté v spise žiadateľa, ktoré slúžili úradu ako základ na stanovenie bezpečnosti novej potraviny a bez ktorých by úrad nemohol posúdiť novú potravinu, úrad nemal používať v prospech žiadneho následného žiadateľa počas piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Počas uvedeného obdobia by sa preto umiestňovanie fruktoboritanu vápenatého na trh v rámci Únie malo povoliť len žiadateľovi.

(13)

Obmedzenie povolenia fruktoboritanu vápenatého a používania údajov obsiahnutých v spise žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni v tom, aby sa o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu neuchádzali iní žiadatelia, pokiaľ sa ich žiadosť zakladá na zákonne získaných informáciách, ktoré slúžia ako podklad na získanie takéhoto povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(14)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Fruktoboritan vápenatý špecifikovaný v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďuje do únijného zoznamu povolených nových potravín zriadeného vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2470.

2.   Počas obdobia piatich rokov od 23. decembra 2021 je iba pôvodný žiadateľ,

spoločnosť: VDF FutureCeuticals, Inc.,

adresa: 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Spojené štáty americké,

oprávnený umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v odseku 1, pokiaľ povolenie na túto novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez použitia údajov chránených podľa článku 2 tohto nariadenia, alebo so súhlasom spoločnosti VDF FutureCeuticals, Inc.

3.   Zápis v únijnom zozname podľa odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe.

Článok 2

Údaje obsiahnuté v spise k žiadosti, na základe ktorých úrad novú potravinu uvedenú v článku 1 posudzoval, ktoré sú podľa tvrdenia žiadateľa predmetom priemyselného vlastníctva a bez ktorých by novú potravinu nebolo možné povoliť, sa bez súhlasu spoločnosti VDF FutureCeuticals, Inc. nesmú použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od 23. decembra 2021.

Článok 3

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Section 2.b.1/VDF Calcium Fructoborate - Production Process.pdf.

(5)  Methods of analysis, excluding Thermogravimetric Analysis (TGA) – Príloha C – Methods of Analysis - CONF.pdf.

(6)  Príloha D – Certificates of Analysis -CONF.pdf.

(7)  Príloha E – Stability - CONF.pdf.

(8)  Príloha F – Boron Intake Report – CONF.pdf.

(9)  Príloha G – Nemzer, 2018 - CONF&PROP.pdf (nezverejnená správa o štúdii 2018).

(10)  Príloha G – Schreib et al., 2015 - CONF&PROP.pdf (nezverejnená správa o štúdii 2015a).

(11)  Príloha G – Donath et al., 2015 - CONF&PROP.pdf (nezverejnená správa o štúdii 2015b).

(12)  Príloha G – Bauter et al 2015 1 CONF&PROP.pdf; Príloha G – Bauter et al 2015 2 CONF&PROP.pdf (nezverejnená správa o štúdii 2015c).

(13)  Calcium Fructoborate - Particle Size COAs.pdf.

(14)  Calcium Fructoborate - Particle Size MOA.pdf.

(15)  Attachment - Response 3 – Fructoborate Analysis.pdf.

(16)  Attachment - Response 5 - Amino Acid Analysis.pdf.

(17)  Attachment - Response 6 - Micro Analysis.pdf.

(18)  Attachment - Response 7 - Physiochem Stability.pdf.

(19)  Attachment_Clarification_Resp_Q8_Fructose_Stability_CONF.pdf.

(20)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q9-11_17 Jul 2020.pdf.

(21)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q_ADME_06 Apr 2021.pdf.

(22)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(6):6661.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa vkladá tento zápis:

„Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

Fruktoboritan vápenatý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fruktoboritan vápenatý“.

2.

Na označení výživových doplnkov, ktoré obsahujú fruktoboritan vápenatý, sa uvádza, že uvedené výživové doplnky by nemali konzumovať osoby mladšie ako 18 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

 

Povolené dňa 23. decembra 2021. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a ktoré sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Spojené štáty americké.

Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu fruktoboritan vápenatý umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť VDF FutureCeuticals, Inc., pokiaľ povolenie na túto novú potravinu nezíska následný žiadateľ bez toho, aby sa odvolával na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti VDF FutureCeuticals, Inc.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 23. decembra 2026“

Výživové doplnky, v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre dospelú populáciu s výnimkou výživových doplnkov pre tehotné a dojčiace ženy

220 mg/deň

2.

V tabuľke 2 (Špecifikácie) sa vkladá tento zápis:

„Povolená nová potravina

Špecifikácie

Fruktoboritan vápenatý

Opis/definícia

Nová potravina je fruktoboritan vápenatý, tetrahydrát vápenatej soli esteru bis(fruktózy) kyseliny boritej vo forme prášku, vzorec Ca[(C6H10O6)2B]2•4H2O, s molekulovou hmotnosťou 846 Da.

Táto nová potravina sa vyrába chemickou syntézou, pri ktorej sa fruktóza kombinuje s kyselinou boritou vo vode za vzniku esteru bis(fruktózy) kyseliny boritej použitím rôznych postupov zahrievania a miešania. Potom sa pridá uhličitan vápenatý, aby vznikol roztok obsahujúci vápenatú soľ fruktoboritanu (tetrahydrátu). Roztok je lyofilizovaný, zomletý tak, aby vznikol konečný produkt vo forme prášku, a potom sa zabalí a skladuje za reprezentatívnych skladovacích podmienok (22 ± 1° C RH 55 – 60 %).

Charakteristiky/Zloženie

Voľná vlhkosť: < 5,0 %

Vápnik: 4,5 – 5 %

Bór: 2,5 – 2,9 %

Fruktóza: 80 – 85 %

Popol: 15 – 16 %

Ťažké kovy

Arzén: ≤ 1 mg/kg

Mikrobiologické kritériá

Počet aeróbnych mikroorganizmov: ≤ 1 000 JTK/g (a)

Kvasinky a plesne: < 100 JTK/g

Koliformné baktérie: ≤ 10 JTK/g

Escherichia coli: < 10 JTK/g

Salmonella spp.: neprítomná v 25 g

Koagulázovo pozitívne stafylokoky: neprítomná v 1 g

(a)

JTK: jednotky tvoriace kolónie“


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2130

z 2. decembra 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1201, pokiaľ ide o zoznamy rastlín, o ktorých je známe, že sú vnímavé na škodcu Xylella fastidiosa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1201 (2) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín aktualizoval svoju databázu hostiteľských rastlín vnímavých na škodcu Xylella fastidiosa (Wells et al.) zahrnutím druhu Salvia rosmarinus ako hostiteľa všetkých poddruhov Xylella.

(2)

Uvedený druh by sa preto mal zaradiť do zoznamu v prílohe II k uvedenému nariadeniu ako špecifikovaná rastlina vnímavá na škodcu Xylella fastidiosa poddruh pauca, keďže je už uvedený pre poddruhy multiplexfastidiosa.

(3)

Okrem toho by sa mal rod Rosmarinus vyňať z príloh I a II k nariadeniu (EÚ) 2020/1201, keďže jeho pomenovanie sa už nepoužíva a bolo nahradené pomenovaním Salvia rosmarinus.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1201 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1201

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1201 sa mení takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1201 zo 14. augusta 2020 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu škodcu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území (Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2020, s. 2).


PRÍLOHA I

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/1201 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam rastlín, o ktorých je známe, že sú vnímavé na jeden alebo viaceré poddruhy špecifikovaného škodcu („hostiteľské rastliny“)

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum hybrids

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Fortunella

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum

Lupinus villlosus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Pteridium aquilinum

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Ruta chalepensis

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


PRÍLOHA II

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/1201 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Zoznam rastlín, o ktorých je známe, že sú vnímavé na konkrétne poddruhy špecifikovaného škodcu („špecifikované rastliny“)

Špecifikované rastliny vnímavé na škodcu Xylella fastidiosa poddruh fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum

Vinca

Vitis

Špecifikované rastliny vnímavé na škodcu Xylella fastidiosa poddruh multiplex

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla

Cytisus

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron

Erodium moschatum

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Hibiscus syriacus

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera

Lupinus aridorum

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Myrtus communis L.

Nerium oleander

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Pteridium aquilinum

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Špecifikované rastliny vnímavé na škodcu Xylella fastidiosa poddruh pauca

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus

Spartium junceum L.

Ulex parviflorus

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.


ROZHODNUTIA

3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/32


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/2131

z 25. novembra 2021

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 32 o finančných úpravách na vykonávanie článku 82, ktorý je pripojený k Dohode o EHP

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122 a článok 322 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP môže Spoločný výbor Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „spoločný výbor EHP“) rozhodnúť meniť okrem iného protokol 32 o finančných úpravách na vykonávanie článku 82, ktorý je pripojený k Dohode o EHP (ďalej len „protokol 32“).

(3)

Nariadením Rady (EÚ) 2020/2094 (3), ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu, sa prideľujú dodatočné vonkajšie pripísané príjmy na program Horizont Európa zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 (4) a mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ (5). Je vhodné objasniť v protokole 32, že na účely výpočtu finančných príspevkov štátov EZVO by sa základ pre výpočet mal zvýšiť o rozpočtové prostriedky zodpovedajúce vonkajším pripísaným príjmom podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/2094 v súvislosti s ich účasťou na uvedenom programe a uvedenom mechanizme.

(4)

Protokol 32 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala byť založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene protokolu 32 o finančných úpravách na vykonávanie článku 82, ktorý je pripojený k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (6).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. novembra 2021

Za Radu

predseda

Z. POČIVALŠEK


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze COVID-19 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 23).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

(6)  Pozrite dokument ST 13509/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/34


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/2132

z 29. novembra 2021

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky (1) (ďalej len „dohoda“) bola v mene Únie schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/1075 (2) a nadobudla platnosť 1. septembra 2020 (3).

(2)

V článku 11 ods. 1 dohody sa stanovuje, že na účinné uplatňovanie dohody sa zriaďuje Spoločný výbor zmluvných strán.

(3)

V článku 11 ods. 3 dohody sa ďalej stanovuje, že Spoločný výbor má vypracovať a prijať vlastný rokovací poriadok.

(4)

Komisia a čínsky úrad civilného letectva spolupracovali na vypracovaní návrhu rokovacieho poriadku.

(5)

Keďže rokovací poriadok Spoločného výboru bude pre Úniu záväzný, je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Spoločnom výbore, pokiaľ ide o jeho prijatie. Pozícia Únie v Spoločnom výbore by mala byť založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať na prvom zasadnutí Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru (4).

2.   Zástupcovia Únie v Spoločnom výbore môžu odsúhlasiť menšie zmeny návrhu rozhodnutia Spoločného výboru bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. novembra 2021

Za Radu

Predsedníčka

S. KUSTEC


(1)  Ú. v. EÚ L 240, 24.7.2020, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1075 z 26. júna 2020 o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky (Ú. v. EÚ L 240, 24.7.2020, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2021, s. 3.

(4)  Pozrite dokument ST 13626/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/36


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2133

z 2. decembra 2021

na podporu komplexného programu zameraného na podporu úsilia o predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ) a s konvenčnou muníciou a boj proti nemu v juhovýchodnej Európe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. novembra 2018 prijala Stratégiu EÚ proti nedovoleným strelným zbraniam, ručným a ľahkým zbraniam a ich munícii s názvom „Zabezpečenie zbraní, ochrana občanov“ (ďalej len „stratégia EÚ pre RĽZ“).

(2)

Štáty juhovýchodnej Európy už viac ako tri desaťročia čelia značným rizikám a výzvam súvisiacim s destabilizujúcim hromadením a nekontrolovaným šírením nedovolených ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a konvenčnej munície cez ich hranice a na celom ich území. Tieto riziká majú širšie negatívne dôsledky pre celú Európu, ako aj iné časti sveta. V stratégii EÚ pre RĽZ sa uvádza, že hoci sa v posledných rokoch dosiahol významný pokrok, a to najmä v juhovýchodnej Európe, účinnosť úsilia o kontrolu strelných zbraní a RĽZ v niektorých častiach západného Balkánu naďalej obmedzuje miera hromadenia RĽZ a munície, neprimerané podmienky skladovania, rozšírené nedovolené vlastníctvo a medzery vo vykonávaní opatrení.

(3)

Na regionálnej úrovni sa Únia a jej členské štáty v stratégii EÚ pre RĽZ zaväzujú poskytovať pomoc pri posilňovaní kapacít na presadzovanie práva s cieľom identifikovať, narušiť a zakázať siete nedovoleného obchodovania a predchádzať tomu, aby sa strelné zbrane dostali do rúk teroristom a páchateľom trestnej činnosti prostredníctvom nelegálneho trhu, a to okrem iného blokovaním nedovoleného financovania a dopravy zbraní a posilnením úlohy hraničnej polície, colných a prístavných orgánov v boji proti nedovoleným tokom zbraní cez námornú dopravu. Únia a jej členské štáty sa zaväzujú pomáhať iným krajinám zlepšovať riadenie a zabezpečenie štátnych zásob posilnením vnútroštátnych legislatívnych a administratívnych rámcov a posilnením inštitúcií, ktoré regulujú legitímne dodávky a riadenie zásob RĽZ a munície pre obranné a bezpečnostné sily.

(4)

Únia v súlade so stratégiou EÚ pre RĽZ posilní dialóg a spoluprácu s regionálnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti kontroly RĽZ tým, že zosúladí svoje činnosti s regionálnymi stratégiami a akčnými plánmi.

(5)

Účastnícke štáty Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prijali v roku 2000 dokument OBSE o RĽZ (1), v ktorom sa zaviazali, že budú bojovať proti všetkým aspektom nedovoleného obchodovania s RĽZ. V dokumente sa tiež zdôrazňuje destabilizačný účinok nadmerného hromadenia RĽZ a slabého riadenia a zabezpečenia ich zásob na národnú, regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť.

(6)

Účastnícke štáty OBSE okrem toho v roku 2003 prijali dokument OBSE o zásobách konvenčnej munície (2), v ktorom uznali, že nadmerné hromadenie konvenčnej munície vytvára riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany. S cieľom riešiť tieto riziká sa rozhodli zaviesť praktický postup pre poskytovanie pomoci pri ničení nadbytkov konvenčnej munície a/alebo pri skvalitňovaní riadenia zásob a bezpečnostných postupov.

(7)

V dokumentoch OBSE týkajúcich sa RĽZ a zásob konvenčnej munície sa za preferovanú metódu odstraňovania nadbytku RĽZ a konvenčnej munície označilo ich zničenie.

(8)

V projekte podporovanom týmto rozhodnutím Rady sa zohľadnia ďalšie regionálne iniciatívy, najmä plán pre západný Balkán (3), práca Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP)/Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) a príslušné činnosti Európskej komisie v juhovýchodnej Európe súvisiace s kontrolou zbraní a nedovoleným obchodovaním so zbraňami.

Tento projekt sa uskutoční v koordinácii s ďalšou súvisiacou pomocou Únie jurisdikciám v juhovýchodnej Európe (rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/101 (4) a (SZBP) 2017/915 (5)), regionálnou spoluprácou so západným Balkánom v oblasti kontroly RĽZ vykonávanou UNDP/SEESAC (rozhodnutia Rady (SZBP) 2019/2111 (6), (SZBP) 2018/1788 (7) a (SZBP) 2016/2356 (8)) a spoluprácou EÚ a juhovýchodnej Európy zameranou na presadzovanie práva v oblasti obchodovania so strelnými zbraňami s podporou GR HOME Európskej komisie, Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Európskej multidisciplinárnej proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT).

(9)

Únia v minulosti podporila činnosti OBSE prostredníctvom rozhodnutia Rady 2012/662/SZBP (9) na podporu činností zameraných na zníženie rizika nedovoleného obchodovania s RĽZ a ich nadmerného hromadenia v regióne OBSE. Rada 4. augusta 2017 prijala rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1424 na podporu činností OBSE na zníženie rizika nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a konvenčnou muníciou a ich nadmerného hromadenia v Severomacedónskej republike a Gruzínsku (10). Rada prijala 2. decembra 2019 rozhodnutie (SZBP) 2019/2009 (11) na podporu úsilia Ukrajiny v boji proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, strelivom a výbušninami v spolupráci s OBSE.

(10)

Na tretej konferencii Organizácie Spojených národov zameranej na preskúmanie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní akčného programu OSN proti nedovoleným ručným a ľahkým zbraniam sa 30. júna 2018 prijal výsledný dokument, v ktorom sa štáty opätovne zaviazali predchádzať odkláňaniu ručných a ľahkých zbraní a bojovať proti nemu. Štáty opätovne potvrdili, že sú ochotné pokračovať v medzinárodnej spolupráci a posilniť regionálnu spoluprácu prostredníctvom lepšej koordinácie, konzultácií, výmeny informácií a operačnej spolupráce, do ktorej sa zapoja príslušné regionálne a subregionálne organizácie, ako aj orgány presadzovania práva, orgány kontroly hraníc a orgány vydávajúce vývozné a dovozné licencie.

(11)

Rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 25. septembra 2015 s názvom „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ potvrdzuje, že boj proti nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami je potrebný na dosiahnutie mnohých cieľov udržateľného rozvoja vrátane tých, ktoré sa týkajú mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií, znižovania chudoby, hospodárskeho rastu, zdravia, rodovej rovnosti a bezpečných miest. Preto sa v rámci cieľa udržateľného rozvoja číslo 16.4 všetky štáty zaviazali výrazne obmedziť nedovolené finančné toky a toky zbraní.

(12)

V programe pre odzbrojenie s názvom „Zabezpečenie našej spoločnej budúcnosti“, ktorý bol predložený generálnym tajomníkom OSN 24. mája 2018, sa vyzvalo na riešenie nadmerného hromadenia zbraní a nedovoleného obchodovania s nimi a na podporu prístupov k riešeniu ručných zbraní na úrovni krajín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely vykonávania stratégie Únie pre ručné a ľahké zbrane je cieľom tohto rozhodnutia znížiť riziká nedovoleného obchodovania s RĽZ v juhovýchodnej Európe, ako aj smerom do nej a z nej a ich nekontrolovaného šírenia, ktoré ohrozujú bezpečnosť a ochranu tým, že bránia udržateľnému budovaniu mieru a sociálno-ekonomickému rozvoju a prispievajú k rozpadu poriadku, podnecujú terorizmus a násilnú trestnú činnosť alebo vedú k obnoveniu konfliktu.

2.   V súlade s odsekom 1 má toto rozhodnutie tieto ciele:

a)

znížiť riziko šírenia a zneužívania RĽZ v Albánskej republike;

b)

podporovať Bosnu a Hercegovinu pri zmierňovaní rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany súvisiacich s nedovoleným držaním a zneužívaním RĽZ a ich munície a nedovoleným obchodovaním s nimi;

c)

podporovať posilňovanie existujúcej spôsobilosti kosovskej polície K-9 (*) a jej priamy príspevok k prevencii, potláčaniu a vyšetrovaniu zneužívania RĽZ, munície a výbušnín a obchodovania s nimi na západnom Balkáne;

d)

znížiť riziko šírenia zbraní a zneužívania RĽZ v Severomacedónskej republike prostredníctvom zvýšenia kapacity ministerstva vnútra a iných vládnych organizácií v oblasti prevencie, odhaľovania, analýzy a vyšetrovania;

e)

znížiť riziko neplánovaných explózií v muničných skladoch a riziko odklonenia RĽZ/zásob konvenčnej munície zo skladov ministerstva obrany Čiernej Hory;

f)

znížiť riziká v oblasti ochrany a bezpečnosti súvisiace s RĽZ v nedovolenom vlastníctve, zneužívaním legálnych RĽZ a nedovoleným obchodovaním s RĽZ v Srbsku;

g)

pomáhať účastníckym štátom OBSE, aby boli schopné lepšie plánovať, vykonávať a v prípade potreby posilňovať svoje záväzky v boji proti nedovolenému šíreniu RĽZ/zásob konvenčnej munície.

3.   Prijímateľmi tohto projektu sú:

a)

orgány v juhovýchodnej Európe poverené predchádzaním nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou, bojom proti nemu a zodpovedné za tieto činnosti, a to konkrétne komisie alebo rady pre RĽZ, ministerstvá vnútra a orgány presadzovania práva, ako napríklad polícia. Ďalšími zapojenými orgánmi sú ministerstvo bezpečnosti, prokuratúra, súdy a väzenské služby v Bosne a Hercegovine, ako aj ministerstvo obrany v Čiernej Hore. V Srbsku, sa v projekte tiež predpokladá spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami kontroly RĽZ (priami prijímatelia);

b)

obyvateľstvo jurisdikcií v juhovýchodnej Európe a jej európskom susedstve, ktoré ohrozuje používanie nedovolených RĽZ a konvenčnej munície pri trestnej činnosti, terorizme a násilnom zneužívaní (nepriami prijímatelia);

c)

orgány poverené v Únii a jej členských štátoch, pre ktoré budú prínosné posilnené kapacity kontroly RĽZ a konvenčnej munície v juhovýchodnej Európe, okrem iného prostredníctvom lepšej výmeny informácií, ako aj prostredníctvom opatrení zameraných na koordináciu a spoluprácu, ako je identifikácia rizík, vyšetrovanie a sledovanie, odhaľovanie a zaisťovanie nedovolených RĽZ a konvenčnej munície (nepriami prijímatelia).

4.   Podrobný opis projektu sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“).

2.   Technické vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 (ďalej len „projekt“) zabezpečuje sekretariát OBSE.

3.   Sekretariát OBSE vykonáva svoje úlohy pod vedením VP. VP na tento účel uzavrie so sekretariátom OBSE potrebné dojednania.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie projektu, ktorý financuje Únia, je 4 208 827 EUR.

2.   Výdavky financované z referenčnej sumy stanovenej v odseku 1 sa riadia v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie.

3.   Na správne riadenie výdavkov uvedených v odseku 1 dohliada Komisia. Na tento účel uzavrie so sekretariátom OBSE potrebnú dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa stanoví, že sekretariát OBSE musí zabezpečiť viditeľnosť príspevku Únie, ktorá bude primeraná jeho výške.

4.   Komisia sa usiluje o uzavretie dohody o financovaní uvedenej v odseku 3 čo najskôr po tom, ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach počas procesu uzavierania dohody o financovaní a o dátume jej uzavretia.

Článok 4

1.   VP informuje Radu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných opisných správ, ktoré pripravuje sekretariát OBSE. Uvedené správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré uskutoční Rada.

2.   Komisia podáva správy o finančných aspektoch projektu uvedeného v článku 1.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 36 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 Účinnosť však stratí šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, ak sa v tejto lehote žiadna dohoda neuzavrie.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  FSC.DOC/1/00/Rev.1.

(2)  FSC.DOC/1/03/Rev.1.

(3)  Na samite o západnom Balkáne 10. júla 2018 v Londýne sa prijal „regionálny plán pre udržateľné riešenie nelegálnej držby a zneužívania RĽZ/strelných zbraní a ich munície a obchodovania s nimi na západnom Balkáne do roku 2024“.

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/101 z 22. januára 2018 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní (Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 40).

(5)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/915 z 29. mája 2017 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017, s. 38).

(6)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2111 z 9. decembra 2019 na podporu činností odzbrojenia a kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC v juhovýchodnej Európe, ktorými sa znižuje hrozba nedovolených ručných a ľahkých zbraní a ich munície (Ú. v. EÚ L 318, 10.12.2019, s. 147).

(7)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne (Ú. v. EÚ L 293, 20.11.2018, s. 11).

(8)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2356 z 19. decembra 2016 na podporu činností odzbrojenia a kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC v juhovýchodnej Európe v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 60).

(9)  Rozhodnutie Rady 2012/662/SZBP z 25. októbra 2012 na podporu činností na zníženie rizika nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a ich nadmerného hromadenia v regióne Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) (Ú. v. EÚ L 297, 26.10.2012, s. 29).

(10)  Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2017, s. 82.

(11)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2009 z 2. decembra 2019 na podporu úsilia Ukrajiny v boji proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, strelivom a výbušninami v spolupráci s OBSE (Ú. v. EÚ L 312, 3.12.2019, s. 42).

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


PRÍLOHA

PROJEKTOVÝ DOKUMENT

KOMPLEXNÝ PROGRAM OBSE NA PODPORU ÚSILIA O PREDCHÁDZANIE NEDOVOLENÉMU OBCHODOVANIU S RUČNÝMI A ĽAHKÝMI ZBRAŇAMI (RĽZ) A S KONVENČNOU MUNÍCIOU A BOJ PROTI NEMU V JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE – HR(2021) 138

1.   Kontext

Štáty juhovýchodnej Európy už viac ako tri desaťročia čelia značným rizikám a výzvam súvisiacim s destabilizujúcim hromadením a nekontrolovaným šírením nedovolených ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a konvenčnej munície cez ich hranice a po celom ich území. Tieto riziká majú širšie negatívne dôsledky pre celú Európu, ako aj iné časti sveta.

Podľa Stratégie EÚ proti nedovoleným strelným zbraniam, ručným a ľahkým zbraniam a ich munícii (ďalej len „stratégia EÚ pre RĽZ“) predstavuje juhovýchodná Európa aj naďalej problematickú oblasť a významnú výzvu. V stratégii EÚ pre RĽZ sa uvádza, že hoci sa v posledných rokoch dosiahol významný pokrok, a to najmä v juhovýchodnej Európe, účinnosť úsilia o kontrolu strelných zbraní/RĽZ v niektorých častiach západného Balkánu naďalej obmedzuje miera hromadenia RĽZ a munície, neprimerané podmienky skladovania, rozšírené nedovolené vlastníctvo a medzery vo vykonávaní opatrení.

Preto sa, pokiaľ ide o západný Balkán, v stratégii EÚ pre RĽZ stanovuje komplexný súbor opatrení, ako je [...] „zredukovanie nadbytočných zásob RĽZ a munície, obmedzenie nedovoleného vlastníctva, boj proti odkláňaniu a nedovolenému obchodovaniu so zbraňami, zlepšenie hraničných kontrol, zvýšenie kapacít na označovanie, evidovanie a sledovanie RĽZ, ako aj ich likvidáciu, zvýšenie informovanosti a podporu kapacít na presadzovanie práva [...] a pokračovanie v podpore vnútroštátnych kontrolných systémov s ohľadom na príslušné regionálne iniciatívy na boj proti nedovoleným RĽZ a ich munícii, ako je napríklad regionálny plán pre udržateľné riešenie nelegálnej držby a zneužívania RĽZ/strelných zbraní a ich munície a obchodovania s nimi na západnom Balkáne do roku 2024 – iniciatíva, ktorú podporilo Francúzsko a Nemecko.“

Dedičstvo minulých konfliktov v regióne, neúspechy vo včasnom a riadnom vykonávaní demobilizácie, odzbrojenia a reintegrácie, ako aj nedostatočne zavedené centralizované systémy kontroly RĽZ a zásob konvenčnej munície sa prejavili v:

nedovolenom obchodovaní s RĽZ a konvenčnou muníciou a v ich šírení v krajinách juhovýchodnej Európy a cez jej hranice;

nedovolenom odkláňaní RĽZ a konvenčnej munície;

používaní nedovolených/pašovaných RĽZ a konvenčnej munície pri teroristickej činnosti, trestnej činnosti a násilných trestných činoch v rámci regiónu i mimo neho;

stratách a krádežiach RĽZ a konvenčnej munície z oficiálnych skladov a tajných skladov (a tým aj v ich nedovolenom šírení);

nízkej zodpovednosti a transparentnosti v oblasti prevencie, riadenia, presadzovania a kontroly RĽZ a konvenčnej munície.

Zúčastnené štáty OBSE sa dohodli, že na riešení týchto problémov budú spolupracovať a budú tak robiť komplexným spôsobom. Konkrétne sa zúčastnené štáty zaviazali bojovať proti nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a ich nekontrolovanému šíreniu v súlade s ustanoveniami dokumentov OBSE o RĽZ (FSC.DOC/1/00/Rev.1) a o zásobách konvenčnej munície (FSC.DOC/1/03/Rev.1).

S cieľom riešiť tieto výzvy a obavy adresovali štáty juhovýchodnej Európy v roku 2019 OBSE oficiálne žiadosti o pomoc v oblasti kontroly RĽZ a konvenčnej munície (1). Uvedené žiadosti predložilo Ministerstvo vnútra Albánska, Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny, Ministerstvo vnútra Severomacedónskej republiky, Ministerstvo obrany Čiernej Hory a Ministerstvo vnútra Srbska.

2.   Celkový cieľ

Znížiť riziko nedovoleného obchodovania s RĽZ v juhovýchodnej Európe, ako aj smerom do nej a z nej a riziko ich nekontrolovaného šírenia, ktoré ohrozujú bezpečnosť a ochranu tým, že bránia udržateľnému budovaniu mieru a sociálno-ekonomickému rozvoju a prispievajú k rozpadu poriadku, podnecujú terorizmus a násilnú trestnú činnosť alebo vedú k obnoveniu konfliktu.

3.   Opis akcie

Toto opatrenie vychádza z procesov systematického posudzovania potrieb realizovaných v rokoch 2019 – 2021. Týmito procesmi sa overili žiadosti o pomoc a potvrdila sa potreba podpory OBSE, najmä pri posilňovaní spôsobilostí poverených orgánov, pokiaľ ide o:

riadenie a výmenu informácií o predchádzaní nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a boji proti nemu;

kapacity jednotiek psovodov (K-9) zameraných na odhaľovanie a zhabanie nedovolených RĽZ a konvenčnej munície;

zvyšovanie informovanosti a zasadzovanie sa o predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a boj proti nemu;

regulačné a operačné rámce pre znehodnocovanie RĽZ;

riadenie a bezpečnosť zásob RĽZ.

Toto opatrenie – komplexný program OBSE na podporu úsilia o predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a boj proti nemu v juhovýchodnej Európe – pozostáva zo siedmich projektov OBSE a komplexným spôsobom reaguje na uvedené požiadavky aj prostredníctvom posilňovania cezhraničnej/regionálnej dynamiky s cieľom účinnejšie, efektívnejšie a s väčším dosahom predchádzať nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a bojovať proti nemu. Projekty sa vypracovali v úzkej spolupráci medzi poverenými orgánmi/inštitúciami, Centrom OBSE pre predchádzanie konfliktom a operáciami OBSE v teréne vykonávanými na území juhovýchodnej Európy.

Komplexný program OBSE podporuje prostredníctvom svojich projektov stratégiu EÚ pre RĽZ, najmä medzinárodnú spoluprácu a pomoc v súvislosti so západným Balkánom.

Projekty sa zameriavajú aj na zmiernenie negatívnych účinkov nedovoleného obchodovania s RĽZ a ich muníciou na udržateľný rozvoj, čím sa posilňujú ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ako sú:

cieľ č. 5: dosiahnuť rodovú rovnosť a posilňovať postavenie všetkých žien a dievčat (napr. čiastkový cieľ č. 5.2) a

cieľ č. 16: podporovať mierumilovnú a inkluzívnu spoločnosť v záujme udržateľného rozvoja, zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetkých a vytvoriť účinné, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach (napr. čiastkové ciele č. 16.1, 16.4 a 16.a).

Okrem toho sa návrhy zosúladili s „Plánom na udržateľné riešenie nedovolenej držby a zneužívania RĽZ a ich munície a nedovoleného obchodovania s nimi na západnom Balkáne do roku 2024“ (2), a tiež koordinovali s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré tento plán podporujú a monitorujú jeho vykonávanie. Tieto návrhy takisto dopĺňajú stratégiu EÚ proti nedovoleným strelným zbraniam, RĽZ a ich munícii (2018), najmä pokiaľ ide o opatrenia na západnom Balkáne, a tým podporujú orgány juhovýchodnej Európy pri dodržiavaní tejto stratégie.

3.1.   Projekt č. 1: Pomoc vnútroštátnym orgánom Albánskej republiky v záujme znižovania rizika šírenia a zneužívania RĽZ

3.1.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je znížiť riziko šírenia a zneužívania RĽZ v Albánskej republike.

3.1.2.   Opis

Vplyv nekontrolovaného šírenia a držby RĽZ, munície a výbušnín naďalej predstavuje vážnu hrozbu pre verejnú bezpečnosť a sociálny a hospodársky rozvoj v Albánsku. Nedostatočne kontrolované a nelegálne RĽZ pomáhajú zločincom a podporujú organizovanú trestnú činnosť tým, že umožňujú násilie a neistotu. Všetky tieto aspekty majú škodlivý vplyv na opatrenia v oblasti bezpečnosti a budovania dôvery v krajine a regióne. Albánsko požiadalo o pomoc v októbri 2019 na Fóre OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu.

OBSE overila nedostatky v oblasti kapacít, pokiaľ ide o:

a)

legislatívny a regulačný rámec pre znehodnocovanie strelných zbraní a jeho náležité vykonávanie prostredníctvom zlepšenia prvkov infraštruktúry, vybavenia a odbornej prípravy;

b)

jednotky psovodov (K-9) albánskej štátnej polície zamerané na odhaľovanie RĽZ, munície a výbušnín;

c)

zvyšovanie informovanosti verejnosti o nebezpečenstve súvisiacom so zneužívaním a šírením RĽZ.

Finančné prostriedky Rady EÚ sa použijú na riešenie nedostatkov týkajúcich sa kapacít uvedených v písmenách a) až c).

Prijímateľmi projektu sú okrem obyvateľstva Albánska aj mnohé vnútroštátne orgány s mandátom v oblasti kontroly RĽZ, najmä národná komisia pre RĽZ, Ministerstvo vnútra Albánskej republiky a albánska štátna polícia.

3.1.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: posilnenie legislatívneho rámca Albánskej republiky v oblasti RĽZ a ich znehodnocovania.

Ukazovatele:

existencia normatívneho rámca pre kontrolu RĽZ v súlade s medzinárodnými normami;

existencia zariadení a postupov v oblasti znehodnocovania RĽZ, ktoré fungujú v súlade so záväzkami OBSE a medzinárodnými normami;

počet školení a osôb vyškolených na znehodnocovanie alebo dohľad nad procesom znehodnocovania.

Výsledok 2: posilnenie kapacít albánskej polície v oblasti odhaľovania zbraní a výbušnín.

Ukazovatele:

existencia normatívneho rámca pre zlepšenie spôsobilosti jednotiek K-9 v súlade s medzinárodnými normami;

existencia zariadení a infraštruktúry jednotiek K-9 v súlade s medzinárodnými normami a odporúčaniami OBSE;

počet školení a počet vyškolených osôb.

Výsledok 3: zvýšenie informovanosti verejnosti o nebezpečenstvách, RĽZ a o otázkach kontroly RĽZ.

Ukazovatele:

počet zavedených usmernení alebo regulačných dokumentov týkajúcich sa informovanosti verejnosti a osvety (t. j. komunikačná stratégia v oblasti RĽZ)

počet aktuálnych kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti a osvetových kampaní zameraných na význam kontroly RĽZ, munície a výbušnín a na riziká spojené s ich nedovolenou držbou a zneužívaním, a to v súlade s prijatou komunikačnou stratégiou o RĽZ;

percentuálny podiel osôb z cieľovej skupiny (údaje rozčlenené podľa pohlavia), ktoré si uvedomujú riziká súvisiace so zneužívaním RĽZ.

3.1.4.   Činnosti

3.1.4.1   Činnosť súvisiaca s posilnením legislatívneho rámca Albánskej republiky v oblasti RĽZ a ich znehodnocovania.

Táto činnosť bude zahŕňať:

podporu pri vypracúvaní právneho predpisu týkajúceho sa znehodnocovania a akčného plánu na jeho vykonávanie;

podporu pri tvorbe mechanizmov na riadne vykonávanie znehodnocovania RĽZ a dohľad nad ním;

podporu pri vypracúvaní príručky odbornej prípravy týkajúcej sa znehodnocovania RĽZ a poskytovanie vnútroštátnej a medzinárodnej odbornej prípravy pre miestnych odborníkov.

3.1.4.2   Činnosť týkajúca sa posilňovania kapacít albánskej polície v oblasti odhaľovania nedovolených zbraní a výbušnín.

Táto činnosť bude zahŕňať:

rozvoj štandardných operačných postupov na využívanie kapacity jednotiek K-9 pri odhaľovaní RĽZ, ako aj hlavný plán jednotiek K-9 na modernizáciu tejto spôsobilosti;

program odbornej prípravy zameraný na uplatňovanie štandardných operačných postupov na využívanie kapacity jednotiek K-9 pri odhaľovaní RĽZ;

pomoc poskytovanú na vybavenie a modernizáciu infraštruktúry jednotiek K-9;

realizácia modernizácie infraštruktúry, pokiaľ ide o koterce, kancelárske priestory a perimeter jednotiek K-9, ako aj obstarávanie a odovzdanie vybavenia pre jednotky K-9 v záujme zvýšenia kapacity odhaľovania;

poskytnutie platformy na podporu využívania kapacít jednotiek K-9 organizovaním súťaží na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

3.1.4.3   Činnosť súvisiaca so zvyšovaním informovanosti verejnosti o nebezpečenstvách súvisiacich s RĽZ a otázkach kontroly RĽZ

Táto činnosť bude zahŕňať:

podporu návrhu koordinovanej stratégie zvyšovania informovanosti a komunikácie;

podporu vykonávania stratégie zvyšovania informovanosti a komunikácie.

3.2.   Projekt č. 2: Riešenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany spojených s nedovolenou držbou a zneužívaním RĽZ a ich munície a nedovoleným obchodovaním s nimi v Bosne a Hercegovine

3.2.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je podporovať Bosnu a Hercegovinu pri zmierňovaní rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany súvisiacich s nedovoleným držaním a zneužívaním RĽZ a ich munície a nedovoleným obchodovaním s nimi.

3.2.2.   Opis

Projekt sa zaoberá vysoko prioritnými potrebami uvedenými v žiadosti ministerstva bezpečnosti o pomoc (2019) a jeho cieľom je podporiť Bosnu a Hercegovinu pri zmierňovaní rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany súvisiacich s nedovolenou držbou a zneužívaním RĽZ a ich munície a výbušnín a nedovoleným obchodovaním s nimi, čím prispieva k bezpečnosti a stabilite v krajine i v širšom regióne.

OBSE overila nedostatky v oblasti kapacít, pokiaľ ide o:

a)

infraštruktúru orgánov presadzovania práva na skladovanie RĽZ a munície vrátane postupov a praktík v oblasti fyzickej bezpečnosti a riadenia zásob;

b)

zvyšovanie inštitucionálneho povedomia a osvety v oblasti kontroly RĽZ na podporu Rady pre koordináciu kontroly RĽZ vrátane metodického prístupu a súboru nástrojov na monitorovanie a hodnotenie;

c)

spôsobilosti orgánov presadzovania práva, pokiaľ ide o jednotku psovodov, v oblasti odhaľovania RĽZ, munície a výbušnín vrátane ich plánovania, legislatívnych a operačných rámcov, vybavenia a infraštruktúry, ako aj prvkov odbornej prípravy;

d)

dostupnosť a porovnateľnosť údajov týkajúcich sa RĽZ, ktoré sú potrebné na účinnú tvorbu politiky a operačnú reakciu;

e)

znehodnocovanie RĽZ vrátane legislatívnych a regulačných rámcov, odbornej prípravy, vybavenia a prvkov infraštruktúry.

Finančné prostriedky Rady EÚ sa použijú na riešenie nedostatkov týkajúcich sa kapacít uvedených v písmenách c) a d).

Prijímateľmi projektu sú okrem obyvateľstva Bosny a Hercegoviny aj početné vnútroštátne orgány s mandátom v oblasti kontroly RĽZ, konkrétne orgány presadzovania práva vrátane ministerstiev vnútra/policajných agentúr oboch entít a jednotlivých kantónov, Rady pre koordináciu kontroly RĽZ, Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny, ako aj prokuratúry, súdov a väzenských služieb.

3.2.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: posilnenie spôsobilosti orgánov presadzovania práva, pokiaľ ide o jednotky K-9, v oblasti odhaľovania RĽZ, munície a výbušnín.

Ukazovatele:

miera vykonávania vypracovaného hlavného plánu na vypracovanie potrebného legislatívneho, infraštruktúrneho a operačného rámca pre jednotky K-9;

percentuálny podiel účastníkov odbornej prípravy, ktorí preukážu zručnosti požadované na účinné uplatňovanie štandardných operačných postupov;

počet jednotiek K-9 a ich priestorov modernizovaných v súlade s posúdením potrieb OBSE.

Výsledok 2: vývoj integrovanej medziinštitucionálnej databázy prípadov týkajúcich sa RĽZ a munície a systému sledovania.

Ukazovatele:

stupeň interoperability/zlučiteľnosti metodík zberu údajov;

existencia funkčného medziinštitucionálneho informačného systému, ktorý umožňuje integrovaný zber a analýzu údajov z prípadov súvisiacich s RĽZ a muníciou.

3.2.4.   Činnosti

3.2.4.1.   Činnosť súvisiaca s posilnením spôsobilosti orgánov presadzovania práva, pokiaľ ide o jednotky K-9, v oblasti odhaľovania RĽZ, munície a výbušnín.

Táto činnosť bude zahŕňať:

podporu usporadúvania zasadnutí pracovných skupín a koordinačných stretnutí s cieľom vypracovať hlavný plán na budovanie kapacít jednotiek K-9;

podporu rozvoja potrebných legislatívnych a operačných rámcov na využitie kapacity jednotiek K-9 v záujme odhaľovania RĽZ;

modernizáciu infraštruktúry jednotiek K-9 a zabezpečenie Padovano vybavenia;

zorganizovanie programu odbornej prípravy týkajúceho sa uplatňovania štandardných operačných postupov na využívanie kapacity jednotiek K-9 na účely odhaľovania RĽZ;

zriadenie platformy na podporu využívania kapacít jednotiek K-9 prostredníctvom usporadúvania súťaží na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

3.2.4.2.   Činnosť súvisiaca s vývojom integrovanej medziinštitucionálnej databázy prípadov týkajúcich sa RĽZ a munície a systému sledovania.

Táto činnosť bude zahŕňať:

podporu pre vypracovanie posúdenia príslušných právnych a štatistických modelov využívaných orgánmi presadzovania práva a súdnictvom pri vytváraní integrovanej medziinštitucionálnej evidencie RĽZ a munície;

podporu pri zavádzaní systému evidencie RĽZ v Bosne a Hercegovine;

organizovanie odbornej prípravy pre používateľov systému sledovania RĽZ z radov justície a orgánov presadzovania práva.

3.3.   Projekt č. 3: Podpora posilňovania kapacity jednotiek K-9 kosovskej polície (*) , pokiaľ ide o odhaľovanie a konfiškáciu RĽZ, munície a výbušnín

3.3.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je podporovať posilňovanie existujúcej spôsobilosti jednotky K-9 kosovskej polície a jej priamy príspevok k prevencii, potláčaniu a vyšetrovaniu zneužívania RĽZ, munície a výbušnín a obchodovania s nimi na západnom Balkáne.

3.3.2.   Opis

Projekt bol vypracovaný v kontexte akčného plánu, ktorý dopĺňa kosovskú stratégiu pre kontrolu RĽZ. Jeho cieľom je podporovať posilňovanie existujúcej spôsobilosti jednotky K-9 kosovskej polície a jej priamy príspevok k prevencii, potláčaniu a vyšetrovaniu zneužívania RĽZ, munície a výbušnín a obchodovania s nimi na západnom Balkáne.

Projekt sa zameria na riešenie overených nedostatkov týkajúcich sa kapacít jednotiek K-9 v oblasti prevencie, potláčania a vyšetrovania zneužívania RĽZ a nedovoleného obchodovania s nimi vrátane regulačného rámca, operačného využitia tímov jednotiek K-9, nedostatočných ľudských zdrojov a zdrojov v oblasti infraštruktúry a dopravy.

Prijímateľom projektu je okrem obyvateľstva Kosova aj kosovská polícia.

3.3.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: posilnený regulačný rámec a rámec odbornej prípravy, ako aj infraštruktúra a vybavenie jednotky K-9 v záujme účinnejšej a efektívnejšej prevencie, potláčania a vyšetrovania prípadov zneužívania RĽZ, munície a výbušnín a nedovoleného obchodovania s nimi.

Ukazovatele:

existencia regulačného rámca a rámca odbornej prípravy jednotky K-9;

existencia modernizovanej infraštruktúry a vybavenia jednotky K-9.

3.3.4.   Činnosti

3.3.4.1.   Činnosť súvisiaca s posilnením regulačného rámca a rámca odbornej prípravy, ako aj infraštruktúry a vybavenia jednotky K-9 v záujme účinnejšej a efektívnejšej prevencie, potláčania a vyšetrovania prípadov zneužívania RĽZ, munície a výbušnín a nedovoleného obchodovania s nimi.

Táto činnosť bude zahŕňať:

zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny pre zlepšenie spôsobilosti jednotky K-9;

realizáciu študijných návštev s partnermi, ktorí majú zavedený pokročilý systém na používanie psov vycvičených na detekciu RĽZ, munície a výbušnín;

poskytovanie podpory útvarom odbornej prípravy prijímateľa pri vypracúvaní plánu odbornej prípravy, vypracúvaní metodiky odbornej prípravy, ktorá bude plne začlenená do štandardných operačných postupov jednotiek K-9 v záujme ich odbornej prípravy a fungovania a vytvorenie skupiny odborníkov v oblasti odbornej prípravy;

podporovať zabezpečenie potrebnej infraštruktúry a vybavenia potrebného na odbornú prípravu a taktickú a prevádzkovú výkonnosť jednotky K-9;

poskytovanie špecializovanej a pokročilej odbornej prípravy pre psovodov.

3.4.   Projekt č. 4: Pomoc vnútroštátnym orgánom Severomacedónskej republiky v záujme znižovania rizika šírenia zbraní a zneužívania RĽZ

3.4.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je znížiť riziko šírenia zbraní a zneužívania RĽZ v Severomacedónskej republike prostredníctvom zvýšenia kapacity ministerstva vnútra a iných vládnych organizácií v oblasti prevencie, odhaľovania, analýzy a vyšetrovania.

3.4.2.   Opis

Projekt bol vypracovaný s cieľom reagovať na žiadosť vlády Severomacedónskej republiky o pomoc (2019) s cieľom posilniť kapacity národnej komisie pre RĽZ a budovať spôsobilosti jednotiek K-9 v rámci polície, pokiaľ ide o odhaľovanie zbraní a výbušnín.

OBSE overila nedostatky v oblasti kapacít, pokiaľ ide o:

a)

operačnú kapacitu jednotiek K-9 ministerstva vnútra pri odhaľovaní nedovoleného šírenia RĽZ;

b)

mechanizmus spolupráce a koordinácie v rámci inštitúcií, medzi nimi a naprieč hranicami v oblasti predchádzania nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a boja proti nemu;

c)

analýzu otázok súvisiacich s kontrolou RĽZ na strategickej a operačnej úrovni;

d)

koordinované informovanie verejnosti a osvetovú činnosť zameranú na riziká spojené so zneužívaním RĽZ v Severomacedónskej republike vrátane úsilia, ktoré vyvíja národná komisia pre RĽZ.

Finančné prostriedky Rady EÚ sa použijú na riešenie nedostatkov týkajúcich sa kapacít uvedených v písmenách a), b) a c).

Prijímateľmi projektu sú okrem obyvateľstva Severomacedónskej republiky aj početné vnútroštátne orgány s mandátom v oblasti kontroly RĽZ, konkrétne národná komisia pre RĽZ (3), ministerstvo vnútra a polícia.

3.4.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: posilnenie kapacít Ministerstva vnútra Severomacedónskej republiky a komisie pre RĽZ, pokiaľ ide o regulačný a operačný rámec a medziagentúrnu spoluprácu v záujme boja proti šíreniu RĽZ/riešenia ich šírenia.

Ukazovatele:

existencia regulačného rámca týkajúceho sa jednotiek K-9;

počet zavedených regionálnych služieb jednotiek K-9 s funkčnou kapacitou;

zavedenie výmeny informácií v reálnom čase, a to v rámci polície a s centrami policajnej a colnej spolupráce v krajinách juhovýchodnej Európy;

percentuálny podiel osôb z cieľovej skupiny (údaje rozčlenené podľa pohlavia), ktoré si uvedomujú riziká šírenia a zneužívania RĽZ;

počet žien a mužov oslovených podujatiami na zvyšovanie informovanosti.

3.4.4.   Činnosti

3.4.4.1.   podpora zvyšovania kapacity ministerstva vnútra v oblasti odhaľovania nedovolených RĽZ prostredníctvom účinného nasadenia prostriedkov jednotiek K-9.

Táto činnosť bude zahŕňať:

pomoc na vybavenie a modernizáciu infraštruktúry jednotiek K-9 na ústrednej a regionálnej úrovni vrátane modernizácie infraštruktúry na skladovanie RĽZ a IT infraštruktúry, a to až v piatich (5) priestoroch (muničných skladoch), pri jednotkách K-9 ministerstva vnútra Severomacedónskej republiky;

vypracovanie štandardných operačných postupov a aktualizáciu predpisov o využívaní kapacity jednotiek K-9 pri odhaľovaní RĽZ;

program odbornej prípravy zameraný na uplatňovanie štandardných operačných postupov na využívanie kapacity jednotiek K-9 pri odhaľovaní RĽZ;

poskytnutie platformy na podporu využívania kapacít jednotiek K-9 organizovaním súťaží na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

3.4.4.2.   podporu pilotného testovania systému výmeny informácií v reálnom čase na účely boja proti nedovolenému obchodovaniu s RĽZ.

Táto činnosť bude zahŕňať:

pomoc na vybavenie, fyzickú infraštruktúru a modernizáciu informačných a komunikačných technológií systémov výmeny informácií v piatich (5) vybraných centrách policajnej a colnej spolupráce (PCCC);

vypracovanie štandardných operačných postupov na výmenu informácií v reálnom čase v súvislosti s incidentmi týkajúcimi sa RĽZ;

program odbornej prípravy na tému uplatňovania štandardných operačných postupov na výmenu informácií v reálnom čase v súvislosti s incidentmi týkajúcimi sa RĽZ;

program výmeny zamestnancov (stáže);

usporiadanie konferencie centra policajnej a colnej spolupráce;

3.4.4.3.   podpora rozvoja operačných a analytických spôsobilostí národnej komisie pre RĽZ v oblasti boja proti nedovolenému obchodovaniu s RĽZ.

Táto činnosť bude zahŕňať:

zorganizovanie medziagentúrneho seminára zameraného na spoluprácu v oblasti režimu kontroly RĽZ;

vypracovanie orientačnej príručky pre členov komisie;

analýza stavu kontroly RĽZ vrátane vypracovania štandardných operačných postupov týkajúcich sa zberu údajov, sledovania informácií a podávania správ, ako aj rozvoja systému správy prípadov na uľahčenie analýzy RĽZ.

3.5.   Projekt č. 5: Zmierňovanie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany súvisiacich s RĽZ/zásobami konvenčnej munície v Čiernej Hore

3.5.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je znížiť riziko neplánovaných explózií v muničných skladoch a riziko odklonenia RĽZ/zásob konvenčnej munície zo skladov ministerstva obrany Čiernej Hory.

3.5.2.   Opis

Čierna Hora čelí rizikám spojeným s neplánovanými explóziami v muničných skladoch, nedovoleným obchodovaním s RĽZ/zásobami konvenčnej munície a ich nekontrolovaným šírením. Potvrdilo sa to počas viacerých návštev expertov OBSE v posledných rokoch. Ministerstvo obrany Čiernej Hory riešilo tieto problémy vo svojom hlavnom dokumente, v ktorom sa uvádza želaný konečný stav. Je ním transparentná likvidácia nadbytočných zbraní a výbušnej munície a vývoj udržateľného systému riadenia zbraní, výbušnín a munície počas ich životného cyklu. Čierna Hora požiadala v roku 2019 o pomoc na Fóre OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu.

OBSE overila nedostatky v oblasti kapacít, pokiaľ ide o:

a)

zabezpečenie prístupu spočívajúceho v riadení RĽZ a konvenčnej munície počas ich životného cyklu vrátane nepretržitej odbornej prípravy a prenosu znalostí, rámca dohľadu nad muníciou a medziinštitucionálnej koordinácie a spolupráce;

b)

bezpečnú prepravu konvenčnej munície v súlade s medzinárodnými normami.

Finančné prostriedky Rady EÚ sa použijú na riešenie nedostatkov týkajúcich sa kapacít uvedených v písmenách a) a b).

Prijímateľom projektu je okrem obyvateľstva Čiernej Hory aj Ministerstvo obrany a ozbrojených síl Čiernej Hory.

3.5.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: posilnenie strategických, vzdelávacích a koordinačných kapacít ministerstva obrany a ďalších zodpovedných a nestranných vládnych orgánov v oblasti riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície.

Ukazovatele:

počet zamestnancov ministerstva obrany v príslušných vzdelávacích inštitúciách/inštitúciách odbornej prípravy a operačných jednotkách s pokročilými kapacitami v záujme podpory riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície a zaobchádzania s nimi;

počet činností v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície koordinovaných Čiernou Horou prostredníctvom určených orgánov;

existencia dočasného kontrolného orgánu.

Výsledok 2: posilnenie spôsobilostí umožňujúcich bezpečnú a zabezpečenú prepravu RĽZ/zásob konvenčnej munície v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Ukazovatele:

počet pracovníkov zo subjektov, ktoré sú prijímateľmi projektu, so zvýšenou odbornou spôsobilosťou v oblasti prepravy RĽZ/zásob konvenčnej munície;

existencia systému prepravy RĽZ/zásob konvenčnej munície začleneného do organizačného rámca;

predloženie analýzy dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich z Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí spolu s odporúčaniami ministerstvu obrany Čiernej Hory.

3.5.4.   Činnosti

3.5.4.1   Činnosť týkajúca sa posilnenia strategických, vzdelávacích a koordinačných kapacít ministerstva obrany a ďalších zodpovedných a nestranných vládnych orgánov v oblasti riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície.

Táto činnosť bude zahŕňať:

prenos poznatkov o medzinárodných osvedčených postupoch v oblasti riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície;

poradenstvo a koordináciu, pokiaľ ide o program ministerstva obrany Čiernej Hory vo vybraných oblastiach udržateľného riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície počas ich životného cyklu;

technické poradenstvo týkajúce sa vnútroštátnych mechanizmov kontroly riadenia RĽZ/zásob konvenčnej munície;

3.5.4.2   činnosť týkajúcu sa programu zameraného na poskytovanie odbornej prípravy a vybavenia v záujme vytvárania spôsobilostí na prepravu RĽZ/zásob konvenčnej munície v Čiernej Hore v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Táto činnosť bude zahŕňať:

vypracovanie, a to v spolupráci s ministerstvom obrany Čiernej Hory, analýzy požiadaviek s cieľom dosiahnuť úplný súlad s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí;

obstaranie dvoch nákladných vozidiel, ktoré sú v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, vrátane zmluvy týkajúcej sa odbornej prípravy zameranej na oboznámenie sa s uvedenými vozidlami, ich údržbou a náhradnými dielmi.

3.6.   Projekt č. 6: Riešenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany súvisiacich s nedovolenou držbou RĽZ, ich zneužívaním a obchodovaním s nimi v Srbsku

3.6.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je znížiť riziká v oblasti ochrany a bezpečnosti súvisiace s RĽZ v nedovolenej držbe, zneužívaním legálnych RĽZ a nedovoleným obchodovaním s RĽZ.

3.6.2.   Opis

Projekt bol vypracovaný s cieľom reagovať na žiadosť ministerstva vnútra Srbska o pomoc (2019) zameranú na riešenie problémov nekontrolovaného šírenia a nedovoleného držania RĽZ, ktoré predstavujú veľkú hrozbu pre bezpečnosť a ochranu v Srbsku. Tieto problémy prispievajú k vyššiemu počtu zločinov a rozširovaniu závažnej organizovanej trestnej činnosti tým, že umožňujú páchať násilie, ohrozujúce správanie a terorizmus. Podobne tiež majú negatívny vplyv na opatrenia na budovanie dôvery v krajine a predstavujú hrozbu v súvislosti s rodovo motivovaným násilím.

OBSE overila potreby, pokiaľ ide o boj proti nedovolenému obchodovaniu s RĽZ:

a)

posilnenie policajných kapacít na vykonávanie kampaní na zvyšovanie informovanosti o kontrole RĽZ a zberných kampaní, čím sa prispeje k zníženiu množstva zbraní v nedovolenej držbe, zabráni sa zneužívaniu RĽZ a zároveň sa zvýši bezpečnosť srbských občanov;

b)

posilnenie kapacity jednotiek K-9 ministerstva vnútra v záujme odhaľovania zbraní a výbušnín, a to i) vytvorením potrebného právneho rámca, ii) posúdením a rozvíjaním kapacít a iii) obstaraním osobitného vybavenia a vybudovania infraštruktúry;

c)

zmeny zákona o zbraniach a munícii a súboru pravidiel znehodnocovania zbraní prostredníctvom a) posúdenia kapacít a technických možností; a b) poskytnutia technickej pomoci pri vypracúvaní súboru pravidiel.

Finančné prostriedky Rady EÚ sa použijú na riešenie nedostatkov týkajúcich sa kapacít uvedených v písmenách a) až c).

Prijímateľmi projektu sú okrem obyvateľstva Srbska aj rada pre RĽZ, ministerstvo vnútra, polícia a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami kontroly RĽZ.

3.6.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: nadviazanie partnerstva medzi ministerstvom vnútra a organizáciami občianskej spoločnosti a zavedenie mechanizmu na zvyšovanie informovanosti verejnosti s cieľom predchádzať zneužívaniu RĽZ.

Ukazovatele:

počet iniciatív na vnútroštátnej a miestnej úrovni zameraných na zvyšovanie informovanosti o nebezpečenstve šírenia RĽZ;

existencia a využívanie mechanizmov multiagentúrnej spolupráce;

počet správ vysielaných vo verejnom záujme na národných a miestnych televíznych a rozhlasových staniciach;

počet mladých ľudí z cieľových miest, ktorí sú informovaní o nebezpečenstvách súvisiacich s RĽZ prostredníctvom seminárov a informačných materiálov.

Výsledok 2: kvalitnejší právny rámec týkajúci sa znehodnocovania, ktorý je zosúladený s medzinárodnými normami a najlepšími postupmi.

Ukazovatele:

výmena informácií o medzinárodných normách a najlepších postupoch s pracovnou skupinou;

existencia návrhov právnych predpisov, v ktorých sú začlenené podnety a odporúčania;

konzultovanie návrhov právnych predpisov s organizáciami občianskej spoločnosti.

Výsledok 3: posilnenie kapacity jednotiek K-9 ministerstva vnútra v oblasti odhaľovania RĽZ, munície a výbušnín v súlade s normami v oblasti ľudských práv.

Ukazovatele:

existencia pracovného plánu zameraného na zlepšenie kapacít jednotiek K-9 ministerstva vnútra;

počet zasadnutí venovaných medziagentúrnej spolupráci, výmene informácií a interoperabilite policajných jednotiek K-9 a ďalších kľúčových zainteresovaných strán v oblasti presadzovania práva pri odhaľovaní RĽZ, munície a výbušnín;

existencia zlepšenej metodiky odbornej prípravy jednotiek K-9 a učebných osnov v súlade s medzinárodnými normami;

počet inštruktorov výcviku jednotiek K-9 a psovodov vyškolených v súlade s medzinárodnými normami.

3.6.4.   Činnosti

3.6.4.1.   Činnosť týkajúca sa nadviazania partnerstva ministerstva vnútra s organizáciami občianskej spoločnosti a zavedenia mechanizmu na zvyšovanie informovanosti verejnosti v záujme predchádzania zneužívaniu RĽZ.

Táto činnosť bude zahŕňať:

stretnutie expertov venované budovaniu partnerstiev s elektronickými a tlačenými médiami a určeniu mechanizmov na predchádzanie zneužívaniu RĽZ;

vytvorenie platformy sociálnych médií a podporu mediálnych kampaní zameraných na predchádzanie šíreniu RĽZ a zodpovedné vlastníctvo strelných zbraní;

realizáciu propagačných činností na celoštátnej a komunitnej úrovni;

3.6.4.2.   činnosti zamerané na zlepšenie právneho rámca pre znehodnocovanie a jeho zosúladenie s medzinárodnými normami a najlepšími postupmi.

Táto činnosť bude zahŕňať:

poskytovanie odborného poradenstva a logistickej podpory zasadnutiam pracovnej skupiny venovaných znehodnocovaniu;

posúdenie súčasných právnych predpisov týkajúcich sa znehodnocovania a hodnotenie ich praktického vykonávania;

seminár na tému najlepších postupov a poznatkov získaných pri navrhovaní a vykonávaní normatívneho rámca pre znehodnocovanie;

program zameraný na poskytovanie odbornej prípravy a vybavenia na znehodnocovanie RĽZ;

3.6.4.3.   činnosti súvisiace s posilnením kapacít jednotiek K-9 ministerstva vnútra v oblasti odhaľovania RĽZ, munície a výbušnín v súlade s normami v oblasti ľudských práv.

Táto činnosť bude zahŕňať:

poskytovanie odborného poradenstva a podpory zasadnutiam pracovnej skupiny s cieľom zlepšiť spôsobilosti jednotiek K-9;

vypracovanie pracovného plánu na zlepšenie kapacít jednotiek K-9 ministerstva vnútra;

konštrukcia, obstarávanie a dodávka vybavenia a služieb pre jednotky K-9;

budovanie kapacít na využívanie a nasadzovanie jednotiek K-9 v oblasti prevencie a vyšetrovania nedovoleného obchodovania s RĽZ, muníciou a výbušninami prostredníctvom poradenskej podpory, výmenných programov a rozvoja metodiky odbornej prípravy;

organizovanie špecializovaných výcvikov služobných psov a psovodov venovaných nasadzovaniu príslušných jednotiek a odhaľovaniu RĽZ, munície a výbušnín;

usporiadanie regionálneho konzultačného seminára na tému osvedčených postupov pri nasadzovaní a účasti na policajných činnostiach.

3.7.   Projekt č. 7: Posilnenie činnosti OBSE proti nedovolenému šíreniu RĽZ a zásob konvenčnej munície – 2. fáza (4)

3.7.1.   Cieľ

Cieľom tohto projektu je pomáhať zúčastneným štátom OBSE, aby boli schopné lepšie plánovať, vykonávať a v prípade potreby posilňovať svoje záväzky v boji proti nedovolenému šíreniu RĽZ/zásob konvenčnej munície.

3.7.2.   Opis

Projekt bol vypracovaný v kontexte ministerskej rady OBSE, ktorá poverila Fórum pre bezpečnostnú spoluprácu (MC.DEC/10/17) v súlade so svojím mandátom, najmä s cieľom:

pokračovať v posilňovaní úsilia o úplné vykonávanie existujúcich opatrení a záväzkov stanovených v dokumente OBSE o RĽZ, v dokumente OBSE o zásobách konvenčnej munície a v súvisiacich rozhodnutiach Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu;

robiť ďalšie kroky zamerané na zlepšenie efektívnosti a výsledkov projektov týkajúcich sa RĽZ a zásob konvenčnej munície s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú hodnotu pri riešení výziev spojených s RĽZ a zásobami konvenčnej munície v súlade s mechanizmami pomoci OBSE uvedenými v dokumentoch OBSE o RĽZ a zásobách konvenčnej munície a v príslušných rozhodnutiach Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu;

preskúmať spôsoby, ako zabrániť odklonu RĽZ a zásob konvenčnej munície na nedovolené trhy;

preskúmať spôsoby, ako doplniť existujúce opatrenia OBSE zamerané na boj proti nedovolenému obchodovaniu s RĽZ;

naďalej poskytovať na dobrovoľnom základe mimorozpočtové príspevky na podporu projektov Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu zameraných na poskytovanie pomoci v oblasti RĽZ a zásob konvenčnej munície;

preskúmať možnosti, ako v prípade potreby poskytovať dobrovoľné odborné poradenstvo v rámci projektov OBSE zameraných na poskytovanie pomoci v oblasti RĽZ a zásob konvenčnej munície prostredníctvom zúčastnených štátov, ktoré disponujú osobitnými znalosťami.

Hoci štruktúra projektu zahŕňa širšiu spoluprácu so všetkými zúčastnenými štátmi vo vzťahu k juhovýchodnej Európe, jeho cieľom je podporiť posudzovanie potrieb a požiadaviek zúčastnených štátov OBSE a operácií v teréne v tomto regióne v záujme podpory vykonávania projektov praktickej pomoci a poradenskej programovej podpory v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície. Zúčastnené štáty a operácie v teréne v juhovýchodnej Európe budú využívať aj informačný systém projektu na podporu monitorovania, prehľadu a vykonávania projektov praktickej pomoci v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície.

Okrem toho sa v rámci projektu poskytne podpora na koordináciu a riadenie projektu pre šesť operácií OBSE (6) v teréne pri vykonávaní komplexného programu OBSE na podporu úsilia zameraného na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a boj proti nemu v juhovýchodnej Európe.

Prijímateľmi projektu sú okrem obyvateľstva zúčastnených štátov v juhovýchodnej Európe aj poverené vládne orgány v oblasti kontroly RĽZ (ako je komisia pre RĽZ, ministerstvo vnútra, polícia, ministerstvo obrany) a operácie OBSE v teréne.

3.7.3.   Očakávané výsledky

Výsledok 1: pokrok, pokiaľ ide o normatívny rámec OBSE pre RĽZ/zásoby konvenčnej munície a vykonávanie zodpovedajúcich projektov praktickej pomoci.

Ukazovatele:

existencia základného scenára a mechanizmu na nepretržité overovanie potrieb a požiadaviek v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície;

existencia internetovej IT platformy obsahujúcej informácie v reálnom čase týkajúce sa portfólia projektov pomoci OBSE v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície.

3.7.4.   Činnosti

3.7.4.1.   Posúdenie potrieb a požiadaviek zúčastnených štátov OBSE, sekretariátu OBSE a operácií v teréne na podporu vykonávania projektov praktickej pomoci v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície v juhovýchodnej Európe.

Táto činnosť bude zahŕňať:

posúdenie potrieb štátov, ktoré požiadali o praktickú pomoc OBSE v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície, a podpora procesu prehľadu;

posúdenie potrieb darcovských štátov OBSE/štátov OBSE poskytujúcich zdroje, pokiaľ ide o RĽZ/zásoby konvenčnej munície, a podporu procesu prehľadu;

strategickú poradenskú a programovú podporu zúčastneným štátom OBSE a operáciám OBSE v teréne prostredníctvom mechanizmu poznatkov získaných z projektov praktickej pomoci;

celková podpora koordinácie a riadenia projektov a činností v oblasti kontroly RĽZ/zásob konvenčnej munície v juhovýchodnej Európe;

3.7.4.2.   vývoj, testovanie a zavádzanie informačného systému na podporu monitorovania, prehľadu a vykonávania projektov praktickej pomoci v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície.

Táto činnosť bude zahŕňať:

vývoj modernej a prístupnej webovej aplikácie na integráciu informácií o všetkých projektoch pomoci OBSE z viacerých zdrojov vrátane technických, finančných, geografických a tematických údajov, ako aj podporných dokumentov. Tieto informácie umožnia darcom a zúčastneným štátom v juhovýchodnej Európe lepšie plánovať, vykonávať a posilňovať svoje politické a finančné záväzky týkajúce sa boja proti nedovolenému šíreniu RĽZ a zásob konvenčnej munície.

4.   Riadenie projektov a administratívna podpora vykonávania činnosti

Vykonávanie tejto činnosti a s ňou súvisiacich projektov uvedených v oddiele 3 bude riadiť vyčlenený projektový personál v Centre pre predchádzanie konfliktom sekretariátu OBSE/podpornej jednotke Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu a v šiestich (6) misiách OBSE v teréne v juhovýchodnej Európe. Centrum pre predchádzanie konfliktom/podporná jednotka Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu zabezpečia koordináciu s misiami OBSE v juhovýchodnej Európe v teréne prostredníctvom projektu č. 7 a poskytnú im poradenskú podporu v tejto oblasti; súčasťou bude aj monitorovanie a hodnotenie programu.

Centrum pre predchádzanie konfliktom/podporná jednotka Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu a misie v teréne budú prostredníctvom svojho vyčleneného projektového personálu – organizovaného v tímoch na vykonávanie projektov – ďalej podporovať spoluprácu a koordináciu s medzinárodným spoločenstvom na regionálnej úrovni a na úrovni jurisdikcií, okrem iného v rámci plánu kontroly RĽZ na západnom Balkáne.

Vyčlenený projektový personál bude plniť tieto úlohy:

riadenie projektov vo všetkých fázach projektového cyklu;

vykonávanie každodenného finančného dohľadu nad projektmi;

poskytovanie odborných technických a právnych znalostí, podpora obstarávania v rámci projektov;

nadväzovanie vzťahov a koordinácia s ďalšími medzinárodnými organizáciami a programami;

zabezpečovanie a kontrola kvality schválených výsledkov projektov;

podpora jurisdikcií v juhovýchodnej Európe pri vypracúvaní nových opatrení na posilnenie kapacít a kolektívneho úsilia na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou a na boj proti nemu.

5.   Rodové záležitosti

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa začlenilo do všetkých fáz navrhovania, vypracúvania a vykonávania projektov. Hlavným použitým predpokladom bolo, že používanie, zneužívanie a účinky RĽZ a konvenčnej munície majú na ženy a mužov, chlapcov a dievčatá odlišný vplyv. Uplatňovanie hľadiska rodových potrieb sa prispôsobilo konkrétnym situáciám a druhu pomoci plánovanej v rámci projektov a vychádzalo z analýzy situácie, v ktorej sa zohľadňujú rodové hľadiská.

Pri navrhovaní projektov, ale aj pri sledovaní pokroku v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti prostredníctvom cyklu riadenia projektov, sa použil nástroj OBSE – ukazovateľ rodovej rovnosti. V prevažnej väčšine navrhovaných projektov sa rodová rovnosť kladie za významný cieľ alebo sa v nich plne uplatňuje hľadisko rodovej rovnosti.

6.   Prijímatelia

Priamymi prijímateľmi tejto činnosti budú orgány v juhovýchodnej Európe poverené predchádzaním nedovolenému obchodovaniu s RĽZ a konvenčnou muníciou, bojom proti nemu a zodpovedné za tieto činnosti. Hlavnými cieľovými orgánmi sú: komisia pre RĽZ/rada pre RĽZ, ministerstvo vnútra a orgány presadzovania práva, ako napríklad polícia. Ďalšími zapojenými orgánmi sú ministerstvo bezpečnosti, prokuratúra, súdy a väzenské služby v Bosne a Hercegovine, ako aj ministerstvo obrany v Čiernej Hore. Pokiaľ ide o Srbsko, v projekte sa predpokladá spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami kontroly RĽZ.

Nepriamym prijímateľom tejto činnosti bude obyvateľstvo jurisdikcií v juhovýchodnej Európe a jej európskom susedstve, ktoré ohrozuje používanie nedovolených RĽZ a konvenčnej munície pri trestnej činnosti, terorizme a násilnom zneužívaní.

Orgány poverené EÚ a členskými štátmi budú tiež nepriamymi prijímateľmi uvedených projektov, keďže pre ne budú prínosné posilnené kapacity kontroly RĽZ a konvenčnej munície v juhovýchodnej Európe, okrem iného prostredníctvom lepšej výmeny informácií, ako aj prostredníctvom opatrení zameraných na koordináciu a spoluprácu, ako je identifikácia rizík, vyšetrovanie a sledovanie, odhaľovanie a zaisťovanie nedovolených RĽZ a konvenčnej munície.

7.   Zviditeľnenie Únie

OBSE prijme všetky príslušné opatrenia na propagáciu skutočnosti, že túto činnosť financuje Únia. Takéto opatrenia sa vykonajú s súlade s oznámením Komisie a manuálom pre komunikáciu a zviditeľnenie vonkajších činností Európskej únie. OBSE teda zabezpečí viditeľnosť príspevku Únie prostredníctvom vhodného označovania a publicity, pričom za vyzdvihne úloha Únie, zabezpečí sa transparentnosť jej činností a zvýši sa povedomie o dôvodoch prijatia rozhodnutia, ako aj jeho podpore zo strany Únie a výsledkoch tejto podpory. V materiáloch vytvorených v rámci projektu sa bude viditeľne zobrazovať vlajka Európskej únie v súlade s usmerneniami Únie pre vhodné používanie a presnú reprodukciu vlajky.

Vzhľadom na to, že plánované činnosti sa veľmi líšia z hľadiska rozsahu i povahy, využije sa celá škála propagačných nástrojov vrátane tradičných médií, webových stránok, sociálnych médií a informačných a propagačných materiálov vrátane infografík, letákov, bulletinov, tlačových správ a prípadne iných materiálov. Publikácie, verejné podujatia, kampane, vybavenie a stavebné práce obstarané v rámci každého projektu budú zodpovedajúcim spôsobom označené. S cieľom ešte viac zvýšiť vplyv prostredníctvom zvýšenia informovanosti v rámci rôznych jurisdikcií a obyvateľstva v jednotlivých krajinách, medzinárodného spoločenstva a miestnych a medzinárodných médií sa každá cieľová skupina projektu osloví vhodným jazykom.

Zviditeľňovanie Únie sa bude realizovať na úrovni jurisdikcií prostredníctvom zapojenia misií OBSE v teréne, ako aj celej OBSE prostredníctvom sekretariátu.

8.   Trvanie

Na základe skúseností s vykonávaním rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1424 a (SZBP) 2019/2009 a s prihliadnutím na veľký rozsah činnosti, počet prijímateľov a počet a komplexnosť plánovaných činností je časový rámec na vykonávanie 36 mesiacov.

9.   Subjekt poverený technickým vykonávaním

Technickým vykonávaním tohto programu je poverené Centrum pre predchádzanie konfliktom sekretariátu OBSE/podporná jednotka Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu, ktoré plnia aj koordinačnú úlohu, a šesť (6) misií OBSE v teréne v juhovýchodnej Európe. V prípade potreby bude poradenskú podporu poskytovať oddelenie pre nadnárodné hrozby v rámci sekretariátu OBSE. V riadiacom výbore pôsobí ako pozorovateľ Centrum pre predchádzanie konfliktom sekretariátu OBSE/jednotka pre podporu programovania a hodnotenia.

10.   Riadiaci výbor

Riadiaci výbor pre túto činnosť bude pozostávať zo zástupcu vysokého predstaviteľa, zástupcu delegácie EÚ v príslušných jurisdikciách a zástupcu vykonávajúcich subjektov uvedených v kapitole 4 tejto prílohy.

Vykonávajúci subjekt, ktorému pomáha riadiaci výbor, zabezpečí, aby sa projekt realizoval v koordinácii s ďalšou súvisiacou pomocou EÚ poskytovanou jurisdikciám v juhovýchodnej Európe, ako napr. s pomocou poskytovanou prostredníctvom nemeckého Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) (podporenou rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/101 (5) a rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/915 (6)), regionálnou spoluprácou so západným Balkánom v oblasti kontroly RĽZ vykonávanou UNDP/Strediskom na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) (podporenou rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/2111 (7), rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1788 (8) a rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2356 (9)) a spoluprácou EÚ a juhovýchodnej Európy zameranou na presadzovanie práva v oblasti obchodovania so strelnými zbraňami (s podporou GR HOME Európskej komisie, Europolu a platformy EMPACT pre strelné zbrane).

Riadiaci výbor bude pravidelne pozývať zástupcov partnerov jurisdikcií v juhovýchodnej Európe. Riadiaci výbor môže tiež pozývať zástupcov subjektov, ktoré sa zapájajú do projektov v juhovýchodnej Európe, ktoré majú podobné alebo súvisiace ciele. Riadiaci výbor bude vykonávanie tohto rozhodnutia pravidelne preskúmavať aspoň raz za šesť mesiacov, a to aj s využitím elektronických komunikačných prostriedkov.

11.   Podávanie správ

Správy tak popisné, ako aj finančné sa vzťahujú na celú činnosť opísanú v príslušnej dohode pre daný príspevok a na jej rozpočet, bez ohľadu na to, či sa táto činnosť úplne alebo čiastočne financuje na základe rozhodnutia Rady.

OBSE bude presadzovať podávanie správ ER/EÚ prostredníctvom Centra pre predchádzanie konfliktom/podpornej jednotky Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu, konkrétne realizačného tímu projektu v rámci projektu č. 7.


(1)  Pokiaľ ide o Kosovo*, z dôvodu zohľadnenia jeho štatútu sa obmedzenia a požiadavky týkajúce sa formálneho postupu OBSE ako také neuplatňujú na potenciálne projekty na jeho území. Preto sa pod vedením misie OBSE v Kosove (OMIK) vykoná niekoľko projektov v záujme podpory žiadostí o pomoc zo strany miestnych orgánov/inštitúcií. (*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova).

(2)  Plán bol vypracovaný na základe spoločného vyhlásenia námestníkov ministrov vnútra a námestníkov ministrov zahraničných vecí z krajín juhovýchodnej Európy a na základe prvkov plánu, ktoré boli spoločne prijaté na zasadnutí v Podgorici, ktoré sa konalo 1. februára 2018. Oficiálne bol prijatý na samite EÚ – západný Balkán 10. júla 2018 v Londýne.

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(3)  Vnútroštátne orgány, ktoré sú členmi národnej komisie pre RĽZ: ministerstvo hospodárstva, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo obchodu a sociálnej politiky, ministerstvo obrany, ministerstvo školstva a vedy, ministerstvo financií, colné orgány, ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva.

(4)  Projektové prvky podporujúce úsilie vyvíjané v oblasti RĽZ/zásob konvenčnej munície v juhovýchodnej Európe.

(5)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/101 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní (Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 40).

(6)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/915 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017, s. 38).

(7)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2111 z 9. decembra 2019 na podporu činností odzbrojenia a kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC v juhovýchodnej Európe, ktorými sa znižuje hrozba nedovolených ručných a ľahkých zbraní a ich munície (Ú. v. EÚ L 318, 10.12.2019, s. 147).

(8)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne (Ú. v. EÚ L 293, 20.11.2018, s. 11).

(9)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2356 z 19. decembra 2016 na podporu činností odzbrojenia a kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC v juhovýchodnej Európe v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 60).


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/55


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2134

z 2. decembra 2021

o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu gruzínskych obranných síl

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj (ďalej len „EPF“) na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť podľa článku 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. Podľa článku 1 ods. 2 písm. b) bodu i) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa z EPF môžu financovať predovšetkým činnosti zamerané na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií týkajúcich sa vojenských a obranných záležitostí.

(2)

V rámci Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie sa stanovili ciele posilňovať bezpečnosť a obranu, investovať do odolnosti štátov a spoločností na východ od Únie, rozvíjať integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, presadzovať a podporovať kooperatívne regionálne usporiadania a posilňovať globálne riadenie založené na medzinárodnom práve vrátane dodržiavania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

(3)

Únia je odhodlaná udržiavať úzky vzťah zameraný na podporu silného, nezávislého a prosperujúceho Gruzínska na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (2) vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, a podporovať politické pridruženie a hospodársku integráciu a zároveň dôrazne podporovať územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc. Únia a Gruzínsko v súlade s článkom 5 dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom budú naďalej zintenzívňovať vzájomný dialóg a spoluprácu a podporovať postupnú konvergenciu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, pričom budú predovšetkým riešiť otázky predchádzania konfliktom, mierového riešenia konfliktov a krízového riadenia, regionálnej stability, odzbrojenia, nešírenia zbraní, kontroly zbrojenia a vývozu zbraní.

(4)

Únia uznáva, že Gruzínsko významne prispieva k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Únie, okrem iného pretrvávajúcim príspevkom Gruzínska k operáciám a misiám SZBP v oblasti krízového riadenia v Stredoafrickej republike a Malijskej republike.

(5)

Minister zahraničných vecí Gruzínska vo svojom liste z 28. októbra 2021 adresovanom vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) požiadal Úniu v súlade s článkom 59 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 o poskytnutie zdravotníckeho a ženijného vybavenia, ako aj mobilných prostriedkov civilného typu.

(6)

Toto opatrenie pomoci sa má vykonávať so zreteľom na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509 a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

(7)

Rada potvrdzuje, že v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci v prospech Gruzínska (ďalej len „prijímateľ“), ktoré sa bude financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „EPF“) (ďalej len „opatrenie pomoci“).

2.   Cieľom opatrenia pomoci je prispievať k politike Únie voči Gruzínsku podporou kapacít gruzínskych obranných síl na zvýšenie národnej bezpečnosti a odolnosti, a to podporou posilňovania kapacít vojenských zdravotníckych, ženijných a logistických jednotiek gruzínskych pozemných ozbrojených síl, a tým zlepšiť ochranu civilného obyvateľstva, ako aj posilniť kapacitu Gruzínska na prispievanie k vojenským misiám a operáciám SBOP.

3.   Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 2 sa z opatrenia pomoci financuje poskytovanie vybavenia, ktoré nie je určené na použitie smrtiacej sily, dodávok a služieb jednotkám gruzínskych pozemných ozbrojených síl uvedených v uvedenom odseku:

a)

zdravotnícke vybavenie pre zariadenia zdravotnej starostlivosti v rámci úlohy 2;

b)

ženijné vybavenie pre družstvá a čaty;

c)

civilné pozemné mobilné prostriedky (pick-upy).

4.   Trvanie opatrenia pomoci je 36 mesiacov od dátumu uzavretia dohody medzi správcom opatrení pomoci konajúcim ako povoľujúci úradník a subjektom uvedeným v článku 4 ods. 2 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. a) rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

Článok 2

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je najviac 12 750 000 EUR. V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 11 475 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2021 zodpovedajúcom tomuto opatreniu pomoci.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

Článok 3

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie s prijímateľom potrebné dojednania s cieľom zabezpečiť, aby dodržiaval požiadavky a podmienky stanovené týmto rozhodnutím ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, ktorými sa prijímateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť:

a)

aby jednotky gruzínskych pozemných ozbrojených síl, ktorým sa v rámci opatrenia pomoci poskytlo vybavenie, dodržiavali príslušné medzinárodné právo, najmä medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo;

b)

riadne a efektívne používanie akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci na účely, na ktoré boli poskytnuté;

c)

dostatočnú údržbu akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci, aby sa zabezpečila ich použiteľnosť a prevádzková dostupnosť počas celého ich životného cyklu;

d)

aby sa žiadne materiálne prostriedky poskytnuté v rámci opatrenia pomoci na konci ich životného cyklu nestratili alebo nepreviedli bez súhlasu výboru nástroja, zriadeného podľa rozhodnutia (SZBP) 2021/509, na iné osoby alebo subjekty, ako sú identifikované v uvedených dojednaniach.

3.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ porušuje povinnosti uvedené v odseku 2.

Článok 4

Vykonávanie

1.   Vysoký predstaviteľ je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF, ako aj v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF.

2.   Činnosti uvedené v článku 1 ods. 3 vykonáva litovská Ústredná agentúra pre riadenie projektov (CPMA).

Článok 5

Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje monitorovanie dodržiavania povinností stanovených v článku 3 zo strany prijímateľa. Prostredníctvom tohto monitorovania sa vybuduje povedomie o kontexte a rizikách porušovania povinností stanovených podľa článku 3 a prispeje sa k predchádzaniu takýmto porušeniam vrátane porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva jednotkami gruzínskych pozemných ozbrojených síl, ktoré sú podporované v rámci opatrenia pomoci.

2.   Kontrola po dodaní vybavenia a dodávok a služieb sa uskutoční takto:

a)

overenie dodávky, pričom gruzínske pozemné ozbrojené sily pri prevode vlastníctva podpíšu osvedčenia o dodaní;

b)

podávanie správ o činnostiach, pričom prijímateľ každoročne podáva správu o činnostiach vykonávaných s vybavením, dodávkami a službami poskytnutými v rámci opatrenia pomoci, až pokým Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) už takéto podávanie správ nebude považovať za potrebné;

c)

kontroly na mieste, pričom prijímateľ poskytne vysokému predstaviteľovi na požiadanie prístup na účely vykonania kontrol na mieste.

3.   Vysoký predstaviteľ vykoná hodnotenie vo forme štruktúrovaného prvého posúdenia opatrenia pomoci šesť mesiacov po prvej dodávke vybavenia. Môže to zahŕňať návštevy na mieste zamerané na kontrolu vybavenia, dodávok a služieb poskytnutých v rámci opatrenia pomoci alebo akékoľvek iné účinné formy nezávisle získaných informácií. Záverečné hodnotenie sa vykoná po skončení poskytovania vybavenia, dodávok a služieb v rámci opatrenia pomoci s cieľom posúdiť, či opatrenie pomoci prispelo k stanoveným cieľom.

Článok 6

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá počas vykonávacieho obdobia PBV pravidelné správy o vykonávaní opatrenia pomoci v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509. Správca opatrení pomoci pravidelne informuje výbor nástroja zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnení rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v súlade s článkom 38 uvedeného rozhodnutia, a to aj poskytovaním informácií o zapojených dodávateľoch a subdodávateľoch.

Článok 7

Pozastavenie a ukončenie

PBV môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonávania opatrenia pomoci v súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

PBV môže Rade odporučiť aj ukončenie opatrenia pomoci.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/59


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2135

z 2. decembra 2021

o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj (ďalej len „EPF“) na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť podľa článku 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. Podľa článku 1 ods. 2 písm. b) bodu i) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa z EPF môžu financovať predovšetkým činnosti zamerané na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií týkajúcich sa vojenských a obranných záležitostí.

(2)

Zintenzívnenie dialógu a spolupráce a podpora postupnej konvergencie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“) je jedným z cieľov Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (2).

(3)

Dôležitosť ďalšieho posilnenia spolupráce v oblasti SBOP a dôležitosť zvýšenej konvergencie so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (ďalej len „SZBP“), a to aj prostredníctvom hľadania možností ďalšej podpory odolnosti Ukrajiny, patrili medzi výsledky samitu EÚ – Ukrajina z roku 2021.

(4)

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny a Ministerstvo obrany Ukrajiny listom z 28. októbra 2021 adresovaným vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) požiadali Úniu v súlade s článkom 59 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 o podporu vojensko-zdravotníckych jednotiek, ženijných (odmínovacích) jednotiek, dopravných a logistických jednotiek a jednotiek kybernetickej obrany ukrajinských ozbrojených síl.

(5)

Toto opatrenia pomoci sa má vykonávať so zreteľom na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509 a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF a v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP (3).

(6)

Rada potvrdzuje, že v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci v prospech Ukrajinskej republiky (ďalej len „prijímateľ“), ktoré sa bude financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „EPF“) (ďalej len „opatrenie pomoci“).

2.   Cieľom opatrenia pomoci je prispievať k posilňovaniu kapacít ukrajinských ozbrojených síl vrátane ich schopnosti poskytovať ich príslušné služby občanom, a to aj osobám patriacim k národným menšinám, v krízových alebo núdzových situáciách, ako aj posilniť kapacitu Ukrajiny na prispievanie k vojenským misiám a operáciám v oblasti SBOP.

3.   Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 2 sa z opatrenia pomoci financujú dodávky vybavenia, ktoré nie je určené na použitie smrtiacej sily, ukrajinským ozbrojeným silám na posilnenie ich kapacít v ich:

a)

vojensko-zdravotníckych jednotkách (vrátane poľných nemocníc);

b)

ženijných jednotkách (vrátane odmínovacieho vybavenia);

c)

mobilných a logistických jednotkách a

d)

jednotkách kybernetickej obrany.

4.   Trvanie opatrenia pomoci je 36 mesiacov od dátumu uzavretia prvej dohody medzi správcom opatrení pomoci konajúcim ako povoľujúci úradník a subjektom uvedeným v článku 4 ods. 2 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. a) rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

Článok 2

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je najviac 31 000 000 EUR. V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 27 900 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2021 zodpovedajúcom tomuto opatreniu pomoci.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

Článok 3

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie potrebné dojednania s prijímateľom s cieľom zabezpečiť, aby dodržiaval požiadavky a podmienky stanovené týmto rozhodnutím ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, ktorými sa prijímateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť:

a)

aby jednotky ukrajinských ozbrojených síl podporované v rámci opatrenia pomoci dodržiavali príslušné medzinárodné právo, najmä medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo;

b)

riadne a efektívne používanie akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci na účely, na ktoré boli poskytnuté;

c)

dostatočnú údržbu akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci, aby sa zabezpečila ich použiteľnosť a prevádzková dostupnosť počas celého ich životného cyklu;

d)

aby sa žiadne materiálne prostriedky poskytnuté v rámci opatrenia pomoci na konci ich životného cyklu nestratili alebo nepreviedli bez súhlasu výboru nástroja, zriadeného podľa rozhodnutia (SZBP) 2021/509, na iné osoby alebo subjekty, ako sú identifikované v uvedených dojednaniach.

3.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ porušuje povinnosti uvedeného v odseku 2.

Článok 4

Vykonávanie

1.   Vysoký predstaviteľ je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF, ako aj v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF.

2.   Vykonávaním činností uvedených v článku 1 ods. 3 sa poverujú:

a)

Litovská Ústredná agentúra pre riadenie projektov (CPMA), pokiaľ ide o článok 1 ods. 3 písm. a), b) a c) a

b)

Estónska akadémia elektronickej verejnej správy (eGA), pokiaľ ide o článok 1 ods. 3 písm. d).

Článok 5

Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje monitorovanie dodržiavania povinností stanovených v článku 3 zo strany prijímateľa. Prostredníctvom tohto monitorovania sa vybuduje povedomie o kontexte a rizikách porušovania povinností stanovených podľa článku 3 a prispeje sa k predchádzaniu takýmto porušeniam vrátane porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva jednotkami ukrajinských ozbrojených síl, ktoré sú podporované v rámci opatrenia pomoci.

2.   Kontrola po dodaní vybavenia a dodávok sa uskutoční takto:

a)

overenie dodávky, pričom pri prevode vlastníctva podpíšu ozbrojené sily, ktoré sú koncovým používateľom, osvedčenia o dodaní;

b)

podávanie správ o inventúrach, pričom príjemca každoročne podáva správu o inventúre určených položiek, až pokým Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) už takéto podávanie správ nebude považovať za potrebné;

c)

kontrola na mieste, pričom prijímateľ poskytne vysokému predstaviteľovi na požiadanie prístup na účely vykonania kontroly na mieste.

3.   Vysoký predstaviteľ vykoná hodnotenie vo forme štruktúrovaného prvého posúdenia opatrenia pomoci šesť mesiacov po prvom dodaní vybavenia. Súčasťou toho budú návštevy na mieste zamerané na kontrolu vybavenia, dodávok a služieb dodaných v rámci opatrenia pomoci alebo akékoľvek iné účinné formy nezávisle získaných informácií. Záverečné hodnotenie sa vykoná po ukončení dodania vybavenia v rámci opatrenia pomoci s cieľom posúdiť, či opatrenie pomoci prispelo k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Článok 6

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá počas vykonávacieho obdobia PBV polročné správy o vykonávaní opatrenia pomoci v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509. Správca opatrení pomoci pravidelne informuje výbor nástroja zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnení rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v súlade s článkom 38 uvedeného rozhodnutia, a to aj poskytovaním informácií o zapojených dodávateľoch a subdodávateľoch.

Článok 7

Pozastavenie a ukončenie

PBV môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonávania opatrenia pomoci v súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

PBV môže Rade odporučiť aj ukončenie opatrenia pomoci.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

Predseda

J. VRTOVEC


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(3)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/63


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2136

z 2. decembra 2021

o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ozbrojených síl Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj (ďalej len „EPF“) na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť podľa článku 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. Podľa článku 1 ods. 2 písm. b) bodu i) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa z EPF môžu financovať predovšetkým činnosti zamerané na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií týkajúcich sa vojenských a obranných záležitostí.

(2)

Únia dôrazne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc s osobitným postavením Podnesterska. Únia sa odhodlane zasadzuje za komplexné, mierové a udržateľné urovnanie podnesterského konfliktu v rámci formátu 5 + 2.

(3)

Cieľom Dohody Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (2) je prehĺbiť dialóg a spoluprácu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“) a riešiť okrem iného otázky predchádzania konfliktom, krízového riadenia a regionálnej stability.

(4)

V spoločnom oznámení z marca 2020 s názvom „Politika Východného partnerstva po roku 2020: Posilnenie odolnosti – Východné partnerstvo, ktoré prináša výsledky pre všetkých“ a v spoločnom pracovnom dokumente útvarov s názvom „Obnova, odolnosť a reforma: priority Východného partnerstva po roku 2020“ sa zdôrazňuje posilnenie odolnosti pre región Východného partnerstva počas nasledujúcich rokov.

(5)

Ozbrojené sily Moldavskej republiky zohrávajú dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v krajine. Bezpečnostná situácia si vyžaduje posilnenie vojenských kapacít, ktoré možno využiť aj počas reakcií na krízy s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu civilného obyvateľstva.

(6)

Vláda Moldavskej republiky je zapojená do vykonávania reforiem, a to aj v sektore bezpečnosti a obrany, so značnými finančnými a materiálnymi výdavkami. Na podporu tohto úsilia sa Únia snaží prispieť k posilneniu identifikovaných vojenských kapacít ozbrojených síl Moldavskej republiky.

(7)

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky vo svojom liste z 11. októbra 2021 adresovanom vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) požiadal v súlade s článkom 59 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 o poskytnutie podpory ozbrojeným silám Moldavskej republiky prostredníctvom posilnenia kapacít vojenskej zdravotnej služby a ženijnému práporu.

(8)

Toto opatrenie pomoci sa bude vykonávať so zreteľom na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509 a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF a v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP (3).

(9)

Rada potvrdzuje, že v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci v prospech Moldavskej republiky (ďalej len „prijímateľ“), ktoré sa bude financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „EPF“) (ďalej len „opatrenie pomoci“).

2.   Cieľom opatrenia pomoci je posilniť kapacity vojenskej zdravotnej služby a ženijného práporu ozbrojených síl Moldavskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) vrátane ich schopnosti poskytovať služby civilnému obyvateľstvu v krízových alebo núdzových situáciách, ako aj posilniť kapacitu Moldavska na prispievanie k vojenským misiám a operáciám v oblasti SBOP.

3.   Na dosiahnutie cieľa stanoveného v odseku 2 sa z opatrenia pomoci financuje poskytovanie vybavenia, ktoré nie je určené na použitie smrtiacej sily, a dodávok jednotkám ozbrojených síl uvedeným v uvedenom odseku:

a)

zdravotnícke vybavenie pre vojenskú zdravotnú službu a

b)

vybavenie na zneškodňovanie nevybuchnutých výbušných prostriedkov pre ženijný prápor.

4.   Trvanie opatrenia pomoci je 36 mesiacov od dátumu uzavretia prvej dohody medzi správcom opatrení pomoci konajúcim ako povoľujúci úradník a subjektom uvedeným v článku 4 ods. 2 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. a) rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

Článok 2

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je najviac 7 000 000 EUR. V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 6 300 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2021 zodpovedajúcom tomuto opatreniu pomoci.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

Článok 3

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie potrebné dojednania s prijímateľom s cieľom zabezpečiť, aby dodržiaval požiadavky a podmienky stanovené týmto rozhodnutím ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, ktorými sa prijímateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť:

a)

aby jednotky ozbrojených síl podporované v rámci opatrenia pomoci dodržiavali príslušné medzinárodné právo, najmä medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo;

b)

riadne a efektívne používanie akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci na účely, na ktoré boli poskytnuté;

c)

dostatočnú údržbu akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci, aby sa zabezpečila ich použiteľnosť a prevádzková dostupnosť počas celého ich životného cyklu;

d)

aby sa žiadne materiálne prostriedky poskytnuté v rámci opatrenia pomoci na konci ich životného cyklu nestratili alebo nepreviedli bez súhlasu výboru nástroja, zriadeného podľa rozhodnutia (SZBP) 2021/509, na iné osoby alebo subjekty, ako sú identifikované v uvedených dojednaniach.

3.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ porušuje povinnosti uvedené v odseku 2.

Článok 4

Vykonávanie

1.   Vysoký predstaviteľ je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF, ako aj v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF.

2.   Činnosti uvedené v článku 1 ods. 3 vykonáva litovská Ústredná agentúra pre riadenie projektov (CPMA).

Článok 5

Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje monitorovanie dodržiavania povinností stanovených v článku 3 zo strany prijímateľa. Prostredníctvom tohto monitorovania sa vybuduje povedomie o kontexte a rizikách porušovania povinností stanovených podľa článku 3 a prispeje sa k predchádzaniu takýmto porušeniam vrátane porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva jednotkami ozbrojených síl, ktoré sú podporované v rámci opatrenia pomoci.

2.   Kontrola po dodaní vybavenia a dodávok sa uskutoční takto:

a)

overenie dodávky, pričom pri prevode vlastníctva podpíšu ozbrojené sily, ktoré sú koncovým používateľom, osvedčenia o dodaní;

b)

podávanie správ o činnostiach, pričom prijímateľ každoročne podáva správu o činnostiach, pri ktorých sa použilo vybavenie poskytnuté v rámci opatrenia pomoci, až pokým Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) už takéto podávanie správ nebude považovať za potrebné;

c)

kontrola na mieste, pričom prijímateľ poskytne vysokému predstaviteľovi na požiadanie prístup na účely vykonania kontroly na mieste.

3.   Vysoký predstaviteľ vykoná hodnotenie vo forme štruktúrovaného prvého posúdenia opatrenia pomoci šesť mesiacov po prvom dodaní vybavenia. Súčasťou toho budú návštevy na mieste zamerané na kontrolu vybavenia, dodávok a služieb dodaných v rámci opatrenia pomoci alebo akékoľvek iné účinné formy nezávisle získaných informácií. Záverečné hodnotenie sa vykoná po ukončení dodania vybavenia v rámci opatrenia pomoci s cieľom posúdiť, či opatrenie pomoci prispelo k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Článok 6

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá počas vykonávacieho obdobia PBV pravidelné správy o vykonávaní opatrenia pomoci v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509. Správca opatrení pomoci pravidelne informuje výbor nástroja zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnení rozpočtu na strane príjmov a výdavkov v súlade s článkom 38 uvedeného rozhodnutia, a to aj poskytovaním informácií o zapojených dodávateľoch a subdodávateľoch.

Článok 7

Pozastavenie a ukončenie

PBV môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonávania opatrenia pomoci v súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

PBV môže Rade odporučiť aj ukončenie opatrenia pomoci.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.

(3)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/67


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2137

z 2. decembra 2021

o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ozbrojených síl Malijskej republiky v spojení s výcvikovou misiou EÚ v Mali

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj (ďalej len „EPF“) na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť podľa článku 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. V súlade s článkom 1 ods. 2 písm. b) bodom i) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa z EPF predovšetkým môžu financovať akcie zamerané na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií, ktoré súvisia s vojenskými a obrannými záležitosťami.

(2)

Súčasná kríza v Mali a v regióne Sahel je viacrozmerná s vážnym rizikom presahovania do susedných krajín, a najmä do Guinejského zálivu. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Únie ako aj členských štátov vynaložilo v poslednom období značné úsilie na podporu Malijskej republiky v jej boji proti terorizmu. Výcviková misia Európskej únie v Mali (EUTM Mali) naďalej podporuje budovanie kapacít malijských ozbrojených síl v rámci integrovaného prístupu EÚ ku kríze v Mali.

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov vo svojich rezolúciách č. 2391 (2017) ako aj rezolúciách č. 2480 (2019) a č. 2584 (2021) v súvislosti s Mali potvrdila svoj pevný záväzok vo vzťahu k zvrchovanosti, nezávislosti, jednote a územnej celistvosti krajín skupiny G5 Sahel, konkrétne Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru, ocenila príspevok bilaterálnych a multilaterálnych partnerov k posilneniu bezpečnostných kapacít v regióne Sahel, najmä úlohu misií Európskej únie (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali and EUCAP Sahel Niger) pri poskytovaní výcviku a strategického poradenstva národným bezpečnostným silám v regióne Sahel, privítala úsilie francúzskych síl na podporu operácií spoločných ozbrojených síl skupiny G5 Sahel a vyzvala na primeranú koordináciu, výmenu informácií a v príslušných prípadoch na vzájomnú podporu medzi viacrozmernou integrovanou stabilizačnou misiou OSN v Mali, malijskými ozbrojenými silami, spoločnými ozbrojenými silami skupiny G5 Sahel, francúzskymi silami a misiami Európskej únie v Mali.

(4)

Malijský minister zahraničných vecí vo svojom liste zo 4. novembra 2021 adresovanom vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) požiadal Úniu, aby v spojení s misiou EUTM Mali pokračovala v podpore malijských ozbrojených síl v troch kľúčových oblastiach a aby svoju podporu zvýšila.

(5)

Toto opatrenie pomoci sa má vykonávať so zreteľom na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509, a predovšetkým v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP (2), a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

(6)

Vykonávanie bude tiež predmetom pravidelného posudzovania politického vývoja v Mali v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných zmierňujúcich opatrení a kontrol pre opatrenia pomoci v rámci EPF. Vykonávanie by predovšetkým nemalo byť v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov.

(7)

Rada potvrdzuje, že je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci, ktoré sa má financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „EPF“) (ďalej len „opatrenie pomoci“), v prospech Malijskej republiky (ďalej len „prijímateľ“).

2.   Cieľom opatrenia pomoci je posilniť celkové kapacity malijských ozbrojených síl s cieľom umožniť im vykonávanie vojenských operácií zameraných na obnovenie malijskej územnej celistvosti a zmenšenie ohrozenia zo strany teroristických skupín. Malo by to byť prospešné pre obyvateľstvo a prispieť k zvýšenej prítomnosti štátom poskytovaných služieb v odľahlých oblastiach, ako aj k lepšej ochrane civilného obyvateľstva.

3.   V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 2 sa opatrenie pomoci zameriava na ďalšiu profesionalizáciu podporovaných jednotiek malijských ozbrojených síl prostredníctvom relevantného a primeraného výcviku a vybavenia poskytovaného v rámci troch projektov:

a)

podpora Akadémie pre nezaradených dôstojníkov v Banankoro;

b)

renovácia výcvikovej infraštruktúry v Sévaré-Mopti a

c)

poskytovanie vybavenia, ktoré nie určené na použitie smrtiacej sily, trom práporom 23. pluku 2. vojenskej divízie Mali podľa potrieb Unité Légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI).

4.   Trvanie opatrenia pomoci je 30 mesiacov od dátumu uzavretia zmluvy medzi správcom opatrení pomoci a subjektom uvedeným v článku 4 ods. 3 tohto rozhodnutia v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. a) rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

Článok 2

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s týmto opatrením pomoci je najviac 24 000 000 EUR. V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 21 600 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2021 zodpovedajúcom tomuto opatreniu pomoci.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF.

Článok 3

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie s prijímateľom potrebné dojednania s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami a podmienkami stanovenými týmto rozhodnutím ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, ktorými sa prijímateľovi ukladá povinnosť zabezpečiť:

a)

dodržiavanie príslušného medzinárodného práva, najmä medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ako aj záväzku malijskej vlády posilniť boj proti beztrestnosti, najmä pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, a prijať potrebné kroky na posilnenie zodpovednosti jednotiek, ktoré využívajú opatrenie pomoci;

b)

riadne a efektívne používanie materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci na účely, na ktoré boli poskytnuté, jednotkami a personálom, ktoré absolvujú výcvik pod dohľadom EUTM alebo ktoré sú sprevádzané medzinárodnými silami, ktoré sú partnermi EÚ, a o ktorých nebolo nahlásené, že sa dopustili zneužívania alebo násilia;

c)

aby všetky materiálne prostriedky poskytnuté v rámci tohto opatrenia pomoci používali len malijské ozbrojené sily a v prípade akejkoľvek formy spolupráce výlučne so štátnymi aktérmi, ktorými sú ozbrojené sily partnerov EÚ, najmä spoločné ozbrojené sily skupiny G5 Sahel a ozbrojené sily skupiny G5 Sahel;

d)

dostatočnú údržbu akýchkoľvek materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci, aby sa zabezpečila ich použiteľnosť a prevádzková dostupnosť počas celého ich životného cyklu;

e)

aby sa žiadne materiálne prostriedky poskytnuté v rámci opatrenia pomoci na konci ich životného cyklu nestratili alebo nepreviedli bez súhlasu výboru nástroja, ktorý bol zriadený na základe rozhodnutia (SZBP) 2021/509, na iné osoby alebo subjekty ako tie, ktoré sú identifikované v dojednaniach uvedených v odseku 1.

3.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ porušuje povinnosti stanovené v odseku 2.

4.   V prípade porušenia dojednaní uvedených v odseku 1 alebo ustanovení a povinností stanovených v tomto článku prijme vysoký predstaviteľ primerané kroky v kontexte integrovaného prístupu, ktoré môžu zahŕňať až žiadosť o vrátenie príslušných materiálnych prostriedkov poskytnutých v rámci opatrenia pomoci.

Článok 4

Vykonávanie

1.   Za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci EPF, ako aj v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci EPF je zodpovedný vysoký predstaviteľ.

2.   Vysoký predstaviteľ povolí poskytnutie pomoci až po tom, ako prijímateľ akceptuje zmluvy, dojednania, požiadavky, povinnosti a podmienky uvedené alebo stanovené v tomto rozhodnutí.

3.   Činnosti uvedené v článku 1 ods. 3 vykonáva Expertise France.

4.   V súlade s článkom 61 ods. 4 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 správca opatrení pomoci uzavrie s vykonávajúcimi subjektmi potrebné zmluvy.

Článok 5

Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje monitorovanie dodržiavania povinností stanovených v článku 3 zo strany prijímateľa. Uvedené monitorovanie poskytne informácie o kontexte a rizikách porušovania uvedených povinností a prispeje k predchádzaniu takýmto porušeniam vrátane porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva s použitím vybavenia, ktoré sa poskytuje v rámci opatrenia pomoci. V takýchto prípadoch podá vysoký predstaviteľ správu Politickému a bezpečnostnému výboru (ďalej len „PBV“) a navrhne primerané opatrenia.

2.   Kontrola vybavenia a dodávok po dodaní sa uskutočňuje takto:

a)

overenie dodania, pričom osvedčenia o dodaní má podpísať zástupca ozbrojených síl koncového používateľa pri prevode vlastníctva;

b)

podávanie správ o inventári, pričom prijímateľ má podať každý rok správu o inventári a stave dodávaných položiek počas ich životného cyklu alebo až kým PBV nepovažuje viac takéto podávanie správ za potrebné;

c)

kontroly na mieste, pričom prijímateľ má vysokému predstaviteľovi umožniť, aby na základe žiadosti vykonal kontrolu na mieste.

3.   Vysoký predstaviteľ s prihliadnutím na ustanovenia stanovené v článku 3 ods. 2 vykoná hodnotenie vo forme prvého posúdenia opatrenia pomoci v troch častiach, šesť mesiacov od dodania vybavenia trom práporom 23. pluku, šesť mesiacov od ukončenia prvého záverečného ročníka Akadémie pre nezaradených dôstojníkov a šesť mesiacov od dokončenia výstavby výcvikového zariadenia v Sévaré-Mopti. Hodnotenie zahŕňa návštevy na mieste zamerané na kontrolu vybavenia a dodávok dodaných v rámci opatrenia pomoci alebo akékoľvek iné účinné formy nezávisle poskytnutých informácií.

Na konci obdobia vykonávania opatrenia pomoci sa uskutoční záverečné hodnotenie s cieľom posúdiť, či opatrenie pomoci prispelo k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Článok 6

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá na začiatku a počas vykonávacieho obdobia PBV šesťmesačné správy, ktoré obsahujú v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 aktuálne informácie o stave vykonávania opatrenia pomoci, ako aj na požiadanie a v prípade akýchkoľvek závažných hlásených porušení dojednania alebo v prípade akýchkoľvek relevantných politických alebo bezpečnostných udalostí. Uvedené správy. Správca opatrení pomoci pravidelne informuje výbor nástroja zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnení príjmov a výdavkov v súlade s článkom 38 uvedeného rozhodnutia, a to aj poskytovaním informácií o zapojených dodávateľoch a subdodávateľoch.

Článok 7

Pozastavenie a ukončenie

1.   Vysoký predstaviteľ posudzuje informácie o možných porušeniach záväzkov a povinností vyplývajúcich z dojednania medzi prijímateľom a vysokým predstaviteľom, ktoré môžu viesť k tomu, že vysoký predstaviteľ preskúma možnosť kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť opatrenie pomoci.

2.   V súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže PBV na žiadosť členského štátu alebo vysokého predstaviteľa rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonávania opatrenia pomoci v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak si prijímateľ neplní svoje povinnosti podľa medzinárodného práva, najmä medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, alebo ak si prijímateľ neplní povinnosti alebo záväzky podľa dojednaní uvedených v článku 3;

b)

ak bola zmluva s vykonávajúcim subjektom pozastavená alebo ukončená po nesplnení jeho povinností, ktoré z nej vyplývajú;

c)

ak situácia v dotknutej krajine alebo oblasti už neumožňuje vykonávanie opatrenia pri zabezpečení dostatočných záruk;

d)

ak ďalšie vykonávanie opatrenia pomoci už neprispieva k plneniu jeho stanovených cieľov alebo už nie je v záujme Únie.

3.   V naliehavých a výnimočných prípadoch môže vysoký predstaviteľ vykonávanie opatrenia pomoci až do rozhodnutia PBV dočasne pozastaviť, a to úplne alebo čiastočne.

4.   PBV môže tiež odporučiť, aby Rada opatrenie pomoci ukončila.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13. 12. 2008, s. 99).


3.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/72


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2138

z 2. decembra 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/2011 na podporu politík, programov a činností zameraných na boj proti obchodovaniu s ručnými zbraňami a ich zneužívaniu, v ktorých sa uplatňuje rodové hľadisko, v súlade s programom zameraným na ženy, mier a bezpečnosť

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. decembra 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/2011 (1).

(2)

V rozhodnutí (SZBP) 2018/2011 sa obdobie vykonávania činností uvedených v jeho článku 1 stanovuje na 36 mesiacov od dátumu uzavretia dohody uvedenej v jeho článku 3 ods. 3

(3)

Úrad Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojenia požiadal o predĺženie obdobia vykonávania rozhodnutia (SZBP) 2018/2011 o sedem mesiacov do 31. októbra 2022 vzhľadom na oneskorenie vo vykonávaní projektových činností podľa rozhodnutia (SZBP) 2018/2011 v dôsledku vplyvu pandémie ochorenia COVID-19.

(4)

Pokračovanie činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2018/2011 do 31. októbra 2022 sa môže vykonávať bez akýchkoľvek následkov, pokiaľ ide o finančné zdroje.

(5)

Článok 5 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2018/2011 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 5 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2018/2011 sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. októbra 2022.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/2011 zo 17. decembra 2018 na podporu politík, programov a činností zameraných na boj proti obchodovaniu s ručnými zbraňami a ich zneužívaniu, v ktorých sa uplatňuje rodové hľadisko, v súlade s programom zameraným na ženy, mier a bezpečnosť (Ú. v. EÚ L 322, 18.12.2018, s. 38).